Wskaźniki rentowności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wskaźniki rentowności"

Transkrypt

1 I półrocze 2012

2 Wskaźniki 1H 2012 Wybrane wskaźniki finansowe Wskaźniki rentowności Dynamika 2012/2011 Rentowność sprzedaży 9,04% 9,04% 0,00% Rentowność EBIT 4,55% 4,17% 9,11% Rentowność EBITDA 5,10% 4,73% 7,86% Rentowność netto 2,58% 2,09% 23,21% ROA 2,66% 2,28% 16,39% ROE 8,25% 7,10% 16,20% Wskaźniki płynności Płynność I stopnia 1,06 0,83 28,41% Płynność II stopnia 1,05 0,82 27,44% Wskaźniki zarządzania aktywami obrotowymi Rotacja należności (w dniach) 68,18 79,11-13,82% Rotacja zobowiązań (w dniach) 62,62 92,03-31,96% Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,68 0,68 0,00% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 2,11 2,11 0,00% 2

3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów 1H 2012 Wyszczególnienie /2011 Przychody ze sprzedaży produktów i usług ,20% Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ,20% Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ,17% Koszty sprzedaży ,13% Koszty ogólnego zarządu ,93% Zysk (strata) na sprzedaży ,03% Pozostałe przychody operacyjne ,51% Pozostałe koszty operacyjne ,88% Zysk (strata) z działalności operacyjnej ,51% Przychody finansowe ,59% Koszty finansowe ,68% Zysk (strata) brutto ,99% Podatek dochodowy ,18% Zysk (strata) netto ,02% 3

4 Sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa 1H 2012 stan na 30 czerwca (w tys. zł) AKTYWA AKTYWA TRWAŁE Wartości niematerialne Wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Inne aktywa finansowe Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 38 Aktywa z tytułu podatku odroczonego Rozliczenia międzyokresowe AKTYWA OBROTOWE Zapasy Należności handlowe oraz pozostałe należności Inne aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Rozliczenia międzyokresowe A K T Y W A R A Z E M

5 Sprawozdanie z sytuacji finansowej Pasywa 1H 2012 stan na 30 czerwca (w tys. zł) PASYWA KAPITAŁ WŁASNY Kapitał podstawowy Kapitał (fundusz) zapasowy Zysk (strata) netto Różnice z przeliczenia Kapitały przypadające akcjonariuszom niekontrolującym ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe pożyczki i kredyty Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia Inne zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Krótkoterminowe pożyczki i kredyty Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia P A S Y W A R A Z E M

6 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych 1H 2012 stan na 30 czerwca (tys. zł) Zysk (strata) netto Korekty razem Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Wpływy Wydatki Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu *) korekty razem z czego tys. zł to umorzenie akcji serii I?) 6

7 Dynamika wzrostu przychodów i EBITDA w układzie kwartalnym Przychody Grupy Work Service, 1Q 10 4Q % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 143,6 mln zł 175,1 mln zł 28,8% 28,8% 28,8% 28,8% 28,3% 28,3% 28,3% 28,3% 56,7% +21,9% 27,0% 27,0% 27,0% 134,6 27,0% mln zł 25,6% 25,6% 25,6% 145,5 mln zł 23,9% 23,9% 119,4 23,9% mln zł 23,9% 23,5% 23,5% +21,9% 2Q 11 / 2Q 10 22,4% 139,3 mln zł 20,3% 101,5 20,3% mln zł 20,3% 20,3% 22,5% 22,5% 22,5% 20,9% +37,2% 1Q 11/1Q 10 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q-4Q PLAN EBITDA Grupy Work Service, 1Q 10 4Q 12 10,3 mln zł 18,8 mln zł 35,5% 35,5% 35,5% 35,5% 34,3% 34,3% 34,3% 34,3% +82,5% 33,9% 33,9% 67,9% 9,2 mln zł 27,8% 27,8% 27,8% 8,027,8% mln zł 26,7% 26,7% 26,7% 26,7% +15,0% 3Q 11/3Q 10 33,9% 33,9% 7,1 mln zł 21,2% 21,2% 6,121,2% mln zł 21,2% 20,6% 20,6% 20,6% 9,6 mln zł +15,3% 2Q 11/2Q 10 17,1% 17,1% +35,2% 2Q 12/2Q 11 6,3 mln zł 15,4% 4,515,4% mln zł 15,4% 15,4% 18,4% +42,6% 18,4% 1Q 11/1Q 10 18,4% 18,4% 8,6 mln zł 15,2% 15,2% +36,5% 1Q 12/1Q 11 1Q'10 2Q'10 3Q'10 4Q'10 1Q'11 2Q'11 3Q'11 4Q'11 1Q'12 2Q'12 3Q-4Q PLAN * Struktura w oparciu o plan ,2 mln zł +17,5% 3Q 11/3Q ,6 mln zł +22,4% 1Q 12/1Q ,2 mln zł +38,8% 2H 12/2H ,8 mln zł +25,6% 1Q 12/1Q 11 38,2 mln zł +36,5% 2H 12/2H 11

8 Rekordowe wzrosty przychodów Work Service Przychody Grupy Work Service vs dynamika PKB w Polsce w ujęciu kwartalnym, Q 12 Spadek przychodów w 2009 r. to rezultat: globalnego kryzysu gospodarczego; spadku popytu na usługi personalne; niskiej świadomości korzyści z pracy tymczasowej wśród przedsiębiorców; Rekordowe wzrosty kwartalnych przychodów pomimo niskiej dynamiki PKB to rezultat: wzrostu znaczenia elastycznych form zatrudnienia w otoczeniu niepewnych rynków zbytu; zwiększenia udziału odpornych na dekoniunkturę usług outsourcingowych w przychodach; -27% +108% 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q Przychody Grupy Emitenta (w mln zł) Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce kw. do kw. (w %) Zakładane tempo wzrostu w 2Q 2012 = 0,5% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -1,0% -1,5%, Eurostat 8

9 Struktura sprzedaży Work Service w 1Q i 2Q 2012 Przychody wg kategorii produktów w 2Q 2012 r. Przychody wg branż Outsourcing 35,13% Doradztwo personalne 0,20% Elastyczne formy zatrudnienia 71,31% 2Q Q 2012 Przychody wg branż Wartość Udział Wartość Udział (tys. zł) (%) (tys. zł) (%) Motoryzacja ,5% ,8% Call center ,4% ,8% FMCG ,6% ,1% Przemysł inne ,1% ,4% Elektronika ,9% ,0% Usługi inne ,8% ,4% Usługi finansowo - ubezpieczeniowe ,1% ,7% Administracja inne ,6% ,0% Usługi medyczne ,3% ,6% Sprzedaż i dystrybucja ,5% ,9% Inżynieria 165 0,1% 338 0,2% Razem: ,0% ,0% Strategia rozwoju Grupy Work Service zakłada migrację przychodów w kierunku outsourcingu i doradztwa personalnego Work Service nie jest zależny od pogorszenia koniunktury w jednym sektorze gospodarki 9

10 Wzrost znaczenia finansowania zewnętrznego w strukturze pasywów Struktura długu netto (mln zł) H ,0 90,0 75,0 60,0 45,0 30,0 15,0 0,0-15,0-30,0 105,8 mln zł 28,7 mln zł 30,6 mln zł 69,4 mln zł 56,5 mln zł 61,8 mln zł 2,39 1,29 41,27 16,90 41,59* 0,97 12,66 3,30 8,00 25,60 70,20 2,10 5,00 48,25 48,53 25,30 21,90 30, , , , ,36-29,56 1Q12 1H12-8,07 Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu obligacji Zobowiązania leasingowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty* * Wartość podana w skorygowanej cenie nabycia SCN Wzrost zadłużenia wynika z ujęcia skutków emisji obligacji zamiennych (23 mln zł) oraz kredytu bankowego (20 mln zł ) na nabycie 75% udziałów IT Kontrakt Sp. z o.o. Dług netto vs EBITDA H ,82x 2,26x 2,40x 1,64x 1,69x 100,0 2,71x 105,8 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 28,7 30,6 15,8 13,6 69,4 28,9 56,5 61,9 34,4 36,6 39, Q H 2012 Dług netto (mln zł) EBITDA (mln zł) 10

11 Wzrost znaczenia finansowania zewnętrznego w strukturze pasywów Obligacje do wykupu w wartości nominalnej na koniec 2011, 1H 2012 (mln zł) seria P* 23,0 seria O 5,3 seria N 7,6 seria P 23,0 seria O 10,5 seria N 7, H 2012 Warunki emisji obligacji serii: N, O i P Obligacje serii N (zwykłe) Obligacje serii O (zwykłe) Obligacje serii P (zamienne) Data przydziału 21 listopada grudnia stycznia 2012 Zapadalność 18 miesięcy 18 miesięcy 24 miesiące Oprocentowanie WIBOR 6M + marża WIBOR 6M bps 10% Cel emisji Zabezpieczenie Spłata kredytu konsorcjalnego Poręczenie przez Akcjonariuszy*/Zastaw na akcjach (150% wierzytelności) Wykup obligacji serii G Poręczenie przez Akcjonariuszy*/Zastaw na akcjach (150% wierzytelności) Wykup akcji serii I Poręczenie majątkowe / zastaw na akcjach (150% wierzytelności) Opcje Opcja call Emitenta (po upływie 6M od przydziału, zapłata 100,5% nominału) Opcja call Emitenta (po upływie 6M od przydziału, zapłata 100,5% nominału) Kapitał warunkowy: max akcji. Konwersja na akcje: 5,25 zł w 2012 i 5,8zł w 2013 za akcję w okresach kwartalnych *Poręczenie udzielone przez: HMS Real Estate Idea LTI Sp. z o.o., HMS Best Plan Idea LTI Sp. z o.o., HMS Best Management Idea LTI Sp. z o.o., HMS Cash Point Idea LTI Sp. z o.o., HMS Bond Plan Idea LTI Sp. z o.o., HMS Hedge Company Idea LTI Sp. z o.o. do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta. 11

12 L I D E R R Y N K U U S Ł U G P E R S O N A L N Y C H

13 Kompetentny i doświadczony Zarząd z sukcesem realizuje przyjętą strategię rozwoju Tomasz Hanczarek Prezes Zarządu Od kwietnia 2008 r. w Zarządzie Work Service S.A., od 7 grudnia 2010 r. na stanowisku Prezesa Zarządu. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na wydziale Zarządzania i Informatyki. Współtwórca Grupy Work Service, wieloletni członek Rady Nadzorczej tej firmy. Twórca i osoba odpowiedzialna za rozwój specjalistycznej usługi określanej mianem outsourcingu funkcji personalnej. Autor prac naukowych z zakresu makro i mikroekonomii. Dariusz Rochman Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Od września 2008 r. w Zarządzie Work Service S.A., obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni, kierunek Zarządzanie oraz Harvard Business School w Warszawie. Doświadczenie zdobywał w spółkach takich jak: AT& T, Lucent Technologies, Banpol S.A. Bezpośrednio przed podjęciem pracy w Work Service S.A. sprawował funkcje w Zarządzie AB S.A. - jednym z największych dystrybutorów na polskim rynku IT. Piotr Ambrozowicz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy Od października 2010 r. w Zarządzie Work Service S.A., obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydziału Informatyki i Zarządzania oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydziału Zarządzania i Informatyki, doktor nauk ekonomicznych. Doświadczenie zdobywał między innymi jako dyrektor finansowy Skanska S.A. Oddział Hydrotest oraz członek zarządu Skanska Hydrotest S.A., a także dyrektor controllingu Grupy Fagor. Robert Knights Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Work Service S.A. od listopada 2009 r. do stycznia 2010 r., i ponownie od kwietnia 2011 r. do chwili obecnej. Absolwent studiów na kierunku Inżynieria Produkcji na Politechnice w Coventry, które ukończył z wyróżnieniem. Jest członkiem Instytutu Transportu i Logistyki. Posiada ponad 22-letnie doświadczenie zdobywane głównie w Rosji na wszystkich szczeblach zarządu w wiodących spółkach z branży FMCG takich jak: Johnson & Johnson, Mars Confectionary, Pepsi International Bottlers, Unilever. Paul Christodoulou Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Work Service SA od maja 2012r. (poprzednio członek Rady Nadzorczej). Paul Christodoulou jest absolwentem ukończył studia w dziedzinie Finansów i uzyskał dyplom MBA wydany przez szkołę biznesu Stern School of Business przy Uniwersytecie w Nowym Jorku. Ukończył także studia prawnicze uzyskując tytuł Juris Doctorate w szkole prawniczej Fordham School of Law. Paul Christodoulou ma ponad 18 letnie doświadczenie zawodowe osiągniete w USA i w Rosji początkowo jako doradca Amerykańsko Rosyjskiego Funduszu Inwestycyjnego (Delta Capital). Obecnie pełni również funkcję dyrektora w spółce ZAO ProLogics z siedzibą w Moskwie, a także dyrektora ProLogics (UK) LLP 13

14 Work Service to atrakcyjny biznes na szybko rosnącym rynku Work Service jest liderem na dużym i szybko rosnącym rynku usług personalnych w Polsce (590mln EUR; cagr %*) Work Service jest liderem rozwiązań outsourcingowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Z sukcesem replikuje model działania za granicą (1,5 mld EUR; cagr %*) Inwestycje zapewnią stały i długoterminowy wzrost wartości Grupy Kapitałowej Work Service. * Źródło: IC Consulting, Temporary Staffing in CEE-7, June

15 Od ponad 10 lat Work Service jest liderem wzrostu Droga z garażu do pozycji lidera rynku była możliwa ponieważ wyróżnia nas: Jakość gwarantowana przez stabilną i wykwalifikowaną kadrę menedżerską Wiarygodność zapewniamy mając największą bazę kandydatów w Polsce Elastyczność oferujemy usługi dopasowane do aktualnych potrzeb Klientów Odpowiedzialność wdrażamy rozbudowane programy wsparcia pracowników Założenie firmy we Wrocławiu ISO 9001:2000 certyfikat Utworzenie 8 głównych oddziałów w Polsce Przekształcenie w spółkę akcyjną Akwizycja Exact Systems (Polska) Akwizycja Pro Service (Rosja) Akwizycja Sellpro (Polska) Akwizycja MediStaff (Polska) Akwizycja IT Kontrakt Debiut giełdowy Wprowadzenie usług doradczych i Payroll u; Wdrożenie systemu ERP TETA Personel; Otrzymanie godła Teraz Polska. Wejście na rynki zagraniczne (Wielka Brytania Rosja, Czechy, Słowacja); Wdrożenie systemu Zarządzania Relacjami z Klientami; Otrzymanie nagrody Gazele Biznesu. Wdrożenie nowego modelu biznesowego Ludzie & Rozwiązania; Stworzenia największej bazy rekrutacyjnej w Polsce. Akwizycje spółek działających w niszach rynkowych charakteryzujących się wysoką marżą; Rozpoczęcie procesu IPO. 15

16 Work Service ma silnie rozpoznawalną markę i rośnie znacznie szybciej niż rynek Przychody Grupy Work Service, F (w mln zł) CAGR (09-12 )= 30,8% 816 CAGR (04-08 )= 20,0% P 2012 F P - informacje finansowe proforma przedstawiają hipotetyczny wpływ nabycia spółki IT Kontrakt Sp. z o.o. na wyniki finansowe Grupy Work Service S.A. przy założeniu, że transakcja ta miałaby miejsce 1 stycznia 2011 r. F Plan Grupy Kapitałowej Work Service na 2012 r. Silna marka często nagradzana 2011 Najlepsza firma HR dla banków w Lider Usług HR Temp w 2009, 2009 Lider Usług Personalnych w 2008, 2007 Lider Usług Personalnych w 2006, 2005 Gazele Biznesu w 2004, 2004 Lider Usług Personalnych w 2003; 2002 Lider Przedsiębiorczości w

17 Work Service ma kompleksowy, efektywny i profitowy model działania L U D Z I E R O Z W I Ą Z A N I A Elastyczne formy zatrudnienia Doradztwo personalne Outsourcing procesów Zakres usług: Elastyczne formy zatrudniania (praca tymczasowa, umowy zlecenia, umowy na czas określony); Nowoczesne sposoby rekrutacji i selekcji pracowników oraz programy adaptacyjne; Naliczanie składników płacy, prowadzenie dokumentacji kadrowej i wypłata wynagrodzeń; Badanie satysfakcji zatrudnionych osób; Programy lojalnościowe z atrakcyjnymi nagrodami dla pracowników. Zakres usług: Okresowe oceny mocnych i słabych stron pracowników; Rekrutacja kadry kierowniczej i specjalistów Executive Search; Rekrutacje masowe zatrudnianie jednoczesne dużych zespołów; Przygotowanie pracowników do zmiany pracy i pomoc w jej znalezieniu; Transgraniczna wymiana pracowników. Zakres usług: Leasing specjalistów ds. finansowych; Leasing personelu medycznego; Outsourcing specjalistów IT; Outsourcing kadry inżynierskiej i technicznej; Kontrola jakości komponentów do produkcji; Kontrola i utrzymanie czystości; Merchandising i zarządzanie kategorią produktu; Naliczanie płac i administracja kadr. 17

18 Kształt Grupy Kapitałowej wynika z orientacji Work Service na wzrost rentowności netto IT Kontrakt Sp. z o.o. Świadczy usługi leasingu specjalistów IT wykonujących prace programistyczne głownie dla sektora bankowego; Spółka wynajmuje również specjalistów do testowania oprogramowania w dużych koncernach. Finance Care Sp. z o.o. Świadczy usługi outsourcingowe na rzecz banków oraz tow. ubezpieczeniowych; Najlepsza firma HR dla banków wg rankingu Gazety Bankowej. Medi Staff Sp. z o.o. Świadczy kompleksowe usługi całodobowego utrzymania czystości głównie w szpitalach; Dodatkowo oferuje usługi leasingu personelu medycznego. Work Service S.A. Spółka dominująca w strukturze Grupy; Świadczy usługi pracy tymczasowej, doradztwa personalnego oraz outsourcingu zadań związanych z prowadzeniem kadr i wypłatami wynagrodzeń. Grupa ProService Na rynku rosyjskim oferuje głównie usługi outsourcingu procesów wsparcia sprzedaży i merchandisingu; Zatrudnia ponad pracowników i świadczy swoje usługi w 80 miastach w całej Rosji; Klientami Grupy ProService są przede wszystkim koncerny międzynarodowe. Grupa Exact Systems Czołowy dostawca rozwiązań w zakresie outsourcingu kontroli jakości dla firm z Polski, Czech, Niemiec, Słowacji, Rosji, Turcji i Rumunii; Główni odbiorcy usług to dostawcy i poddostawcy w przemyśle motoryzacyjnym oraz zakłady o produkcji wielkoseryjnej z branży elektronicznej i AGD; 29 biur operacyjnych, pracowników. Sellpro Sp. z o.o. Ogólnopolska agencja merchandisingowopromocyjna; Świadczy usługi obejmujące zarządzanie zespołami przedstawicieli handlowych wykonujących działania wsparcia procesu sprzedaży w sieciach detalicznych. WS Energy Sp. z o.o. Realizuje usługi leasingu wykwalifikowanego personelu dla sektora wydobywczego; Realizuje projekty związane z pierwszą fazą prac poszukiwawczych gazu łupkowego dla klientów takich jak: Global Geophisical Services, Geofizyka Kraków, Maraton Group. Work Service International Sp. z o.o. Specjalizuje się w transgranicznej wymianie pracowników i prowadzeniu procesów rekrutacyjnych; Wykorzystując nowe możliwości związane z otwarciem niemieckiego rynku pracy spółka uruchomiła dodatkowo internetowy portal HR oraz rozpoczęła opracowywanie i sprzedaż badań oraz analiz rynków pracy. 18

19 Podstawowe filary strategii Work Service Misją Grupy Work Service S.A. jest występowanie w roli doświadczonego eksperta i doradcy biznesowego, który dla swoich Klientów przygotowuje indywidualne rozwiązania zapewniające maksymalne korzyści finansowe, bezpieczeństwo i komfort w obsłudze procesów związanych z zarządzaniem kadrami. Strategia rozwoju Work Service S.A. zakłada budowę Grupy Kapitałowej będącej liderem w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie zarządzania personelem w Europie Środkowej i Wschodniej. Rozwój organiczny w obszarze pracy tymczasowej oraz cross-selling produktów wysokomarżowych wśród istniejących Klientów Zwiększenie zaangażowania na rynkach zagranicznych oraz w wysokomarżowych segmentach rynku Akwizycje spółek w obszarze outsourcingu i doradztwa personalnego Budowa sieci franczyzowej oraz rozwój sprzedaży w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw 19

20 Kluczowe przewagi konkurencyjne Myślenie zorientowane na skutek biznesowy Poprawa wyników finansowych poprzez wzrost efektywności pracy i obniżenie związanych z nią kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw; Redukcja nadgodzin dzięki dostarczaniu odpowiedniej liczby pracowników; Zmniejszenie wskaźnika absencji chorobowej poprzez wykorzystanie mobilnego systemu kontroli; Zmniejszenie kosztów obsługi kadrowo administracyjnej. Innowacyjne podejście do Klienta Nowoczesne systemy informatyczne Szybkość i sprawność rekrutacji Proponowanie Klientom zamiast pracy tymczasowej bardziej wydajnych usług outsourcingowych; Analizowanie i doradztwo związane z oceną struktury finansowania zatrudnienia; Profesjonalny udział w negocjacjach z partnerami społecznymi. Autorski system raportowania WorkSpace pozwalający na zwiększenie efektywności obsługi Klientów poprzez: szybszy przepływ informacji między Klientami i Work Service; wspomaganie i automatyzację procesów operacyjnych w Firmie; Stosowane technologie IT i systemy baz danych istotnie ograniczają koszty działalności Grupy Work Service. Narzędzia pozwalające na szybkie i trafne wyselekcjonowanie kandydatów do pracy: własna rekrutacyjna baza danych (ponad 200 tys. aktualnych aplikacji); mobilne biura rekrutacji (rekrutobusy); rozwinięta sieć konsultantów personalnych; wysoka rozpoznawalność marki i obecność w mediach; Doświadczenie pozwalające szybko i sprawnie reagować na potrzeby Klientów i zmiany zachodzące na rynku pracy. 20

21 Work Service skutecznie wykorzystuje zmiany zachodzące na rynku w celu wzmocnienia pozycji konkurencyjnej i poprawy marż Trendy Uzasadnienie Odpowiedź Work Service Postępująca koncentracja rynku 10 największych agencji zatrudnienia ma 67% udziału w rynku; Przejęcia na rynku masowym np. w Polsce Randstad: połączenie Active Plus, Vedior oraz w regionie Trenkwalder: łączenie kapitałowe po kilka lokalnych firm pod jednym brandem; Utrzymanie pozycji lidera wzrostu organicznego w Polsce; Rozpoczęcie akwizycji IT Kontrakt Sp. z o.o.; Umocnienie pozycji głównego dostawcy usług poprzez lojalizację odbiorców. Niska marża na rynku PT Stabilizacja marży związana z postępującą koncentracją rynku. Poprawa sprawności operacyjnej wykorzystanie efektu skali; Przesunięcie ciężaru sprzedaży z pracy tymczasowej na rozwiązania outsourcingowe oraz specjalistyczne rekrutacje, w tym poprzez akwizycje i kopiowanie sprawdzonych modeli biznesowych na nowych rynkach. Rozproszona struktura dostawców i odbiorców Utrzymujący się wysoki udział w rynku drobnych agencji ponad 3 tys. w Polsce; Brak kapitału na większy rozwój małych firm stwarza szansę na integrację pionową rynku. Podjęcie działań zmierzających do stworzenia sieci franszyzowej zrzeszającej drobne agencje pracy. Nowe kierunki rozwoju Otwarcie rynków w Europie Zachodniej Niemcy i Austria; Rozwój nowych sektorów takich jak medyczny, IT czy inżynierski. Work Service uruchomił specjalistyczny portal HR oraz stworzył spółkę dedykowaną do obsługi niemieckiego rynku pracy; Planowane przejęcie IT Kontrakt Sp. z o.o., spółki zajmującej się leasingiem specjalistów IT. 21

22 Perspektywa wzrostu przychodów i wyników w przyszłości Kluczowe motory wzrostu W ocenie Zarządu pomimo spodziewanego niższego wzrostu gospodarczego, Work Service będzie w stanie pozyskiwać nowych Klientów oraz utrzymywać dodatnią dynamikę wzrostu przychodów poprzez: Konsekwentne zwiększanie udziału odpornych na dekoniunkturę usług outsourcingowych w przychodach Grupy, połączone z ekspansją geograficzną (głównie ProService, Exact Systems i Sellpro); Wejście w kolejny defensywny segment rynku tj. leasing specjalistów IT; Wykorzystanie rosnącej świadomości firm z korzyści elastycznych form zatrudnienia, które pozwalają na redukcję kosztów w przedsiębiorstwach; Dalszy cross-selling usług wśród Klientów spółek z Grupy Work Service; Pozyskiwanie nowych Klientów. Poprawa efektywności Dalszy wzrost udziału produktów wysoko-marżowych w przychodach Grupy (akwizycja IT Kontrakt Sp. z o.o.); Przeprowadzona w 2009 r. restrukturyzacja kosztowa znacząco podnosi efektywność operacyjną; Grupa jest w stanie osiągać wysokie wzrosty przychodów bez równoległego wzrostu kosztów stałych efekt dźwigni operacyjnej; Dzięki pozyskaniu środków w formie kapitałów własnych na spłatę długu, nastąpi poprawa rentowności netto; Podniesienie rentowności netto dzięki wdrożeniu w lipcu 2011r. nowej organizacji podatkowej wewnątrz Grupy, która pozwoli zredukować wartość płaconego podatku dochodowego o 45-55%. 22

23 R Y N E K U S Ł U G P E R S O N A L N Y C H N O W Y S E K T O R N A G P W

24 Work Service jest liderem wzrostu na dynamicznie rosnącym rynku usług personalnych Wartość rynku usług personalnych w regionie CEE* CAGR P: 14,7% ,1% 14,4% 14,6% 14,8% 14,7% 15,0% P 2013P 2014P 20% 15% 10% -5% -10% -15% -20% wartość rynku usług personalnych (w mln euro) zmiana rok do roku (%) -17,4% 38,4% 26,0% 5% 0% Work Service dynamika przychodów Źródło: IC Consulting, IC Market Tracking, Temporary Staffing in CEE-7, November 2011; Spółka *Dane sumaryczne dla następujących krajów: Polska, Węgry, Czechy, Słowenia, Słowacja, Rumunia, Bułgaria Wartość rynku usług personalnych w Polsce CAGR P: 10,8% -6,3% ,7% 10,8% 10,8% 10,9% 11,0% P 2012P 2013P 2014P wartość rynku usług personalnych (w mln euro) zmiana rok do roku (%) Źródło: IC Consulting, IC Market Tracking, Temporary Staffing in CEE-7, June % 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% W 2011 r. Work Service osiągnął ponad o 60% większe tempo wzrostu niż rynek HR; Rynek usług personalnych w CEE* składa się z 3 segmentów: pracy tymczasowej (77,7%), doradztwa personalnego (14,8%) i usług outsourcingowych (7,5%); 5 największych firm w branży posiadało w 2010 r. 50,5% udział w rynku, co wskazuje na umiarkowany stopień koncentracji; Wg szacunków ABSL, do końca 2011 r. polski rynek BPO wzrośnie o ponad 10%, a w następne trzy lata o ok. 40%, zwiększając poziom zatrudnienia z 70 tys. do 100 tys. pracowników (Puls Biznesu, r.). 24

25 Work Service wykorzystuje strategiczne położenie Polski do wejścia na rynek rosyjski i niemiecki Wartość rynku usług personalnych w Rosji Liczba pracowników tymczasowych w Niemczech ,7% 15,2% CAGR P: 14,6% 30,6% 23,3% ,4% ,7% 26,7% ,1% % 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% P P -40% wartość rynku usług personalnych (w mln USD) Liczba pracowników tymczasowych (tys. osób) Zmiana rok do roku (%) Źródło: Raport PepComm, kwiecień 2011 Rynek wschodzący, który wg szacunków Spółki w latach wzrośnie dwukrotnie do poziomu 1 mld USD; Pojawianie się w Rosji międzynarodowych agencji (Adecco, Manpower, Kelly Services) o łącznym udziale w rynku na poziomie 25% w 2008 r.; Udział Grupy Work Service w rosyjskim rynku usług personalnych kształtował się na poziomie ok. 4% w 2010 r. Liczba pracowników tymczasowych w Niemczech wzrasta i osiągnie poziom ponad 1 mln osób w 2011 r.; Niedobór lokalnych fachowców powoduje wzrost zapotrzebowania na dobrze wykształconych pracowników z zagranicy; Otwarcie rynku niemieckiego dla obywateli 8 krajów członkowskich UE stwarza warunki do rozwoju transgranicznej wymiany pracowników. 25

26 Rynek HR ma ogromny potencjał do dalszych wzrostów w Europie Środkowo-Wschodniej Wskaźnik penetracji rynku usług personalnych w wybranych krajach Europy* 4,0% 3,5% 3,0% 3,6% 2,9% Poziom wynagrodzeń w wybranych krajach Europy* 40 36,9 36, ,2 29, ,1 27,4 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 1,7% 1,7% 1,6% 1,4% średnia europejska 1,5 % 1,0% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,6% 0,4% 0,3% ,0 19,1 13,7 9,1 8,2 7,3 6,7 6,0 5,7 4,0 2,9 0,0% 0 *Wskaźnik definiowany jako udział pracowników zatrudnianych za pośrednictwem agencji pracy w ogólnej liczbie zatrudnionych Źródło: Ciett, The agency work industry around the world, 2011 Edition *Wynagrodzenie godzinowe wyrażone w euro Źródło: Eurostat Systematycznie rośnie wskaźnik penetracji rynku w Polsce, ale ciągle jest ponad 3,5-KROTNIE MNIEJSZY niż średnia europejska; W obliczu braku stabilności gospodarczej wśród zarządzających dynamicznie rośnie świadomość korzyści ekonomicznych związanych z zastosowaniem elastycznych form zatrudnienia; W czasie koniunktury szybka i łatwa możliwość zwiększenia liczby pracowników oraz dostęp do specjalistów stanowi o przewadze konkurencyjnej firm. Wysoki arbitraż płacowy sprzyja lokowaniu inwestycji w Europie Środkowo-Wschodniej i rozwoju usług BPO; Zniesienie ograniczeń w zatrudnieniu obywateli Europy Środkowo-Wschodniej przez Austrię i Niemcy znacząco zwiększy wartość rynku transgranicznej wymiany pracowników; Stopniowe zwiększanie wartości średniej płacy przyczyni się do proporcjonalnego wzrostu wartości rynku usług personalnych. 26

27 Work Service z sukcesem konkuruje z największymi światowymi koncernami Udziały agencji pracy w rynku usług personalnych w Polsce (2010, 2009) 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% Work Service 12,3% 15,0% Randstad Adecco 8,0% 9,4% 12,9% 13,4% Manpower 7,7% 8,0% Start People Trenkwalder Impel Active Plus 3,9% 3,9% 4,2% 5,5% 5,8% 5,2% 4,9% 5,2% Work Express Simplika 1,9% 2,1% 1,3% 1,4% Źródło: IC Consulting, IC Market Tracking, Temporary Staffing in CEE-7, June 2011 Work Service jest największą firmą HR w Polsce Głównymi konkurentami Work Service są 3 międzynarodowe agencje pracy (Randstad, Adecco oraz Manpower) Grupa Work Service jest również liderem w segmencie usług outsourcingowych w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej 27

28 W Y N I K I F I N A N S O W E

29 Stały wzrost wyników finansowych Work Service Przychody ze sprzedaży (mln zł) 70,0 Wyniki finansowe (mln zł) ,0% +25,4% 832,8 +23,8% +38,4% 676,9-17,4% 617,9 539,7 499,1 436,6 360, P 2011P 2012F 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0-38,0 34,4 34,9 31,1 28,9 26,3 22,3 22,9 61,3 57,5 46,0 42,3 38,1 31,2 15,8 16,0 13,7 13,6 11,3 7,2 7, P 2011P 2012F P Informacje finansowe proforma przedstawiają hipotetyczny wpływ nabycia spółki IT Kontrakt Sp. z o.o. na wyniki finansowe Grupy Work Service S.A. przy założeniu, że transakcja ta miałaby miejsce 1 stycznia 2010 r. F prognoza na 2012 Przyczyny zmian w przychodach: Początek kryzysu gospodarczego w 2009 r. zahamował rozwój rynku pracy tymczasowej powodując brak wzrostu wyniku netto i spadek przychodów Grupy Work Service W 2010 i 2011 r. nastąpiło dynamiczne odbudowanie sprzedaży dzięki: wzrostowi znaczenia elastycznych form zatrudnienia i odbiciu rynku; sukcesom w pozyskiwaniu nowych kontraktów i rosnącej liczbie nowych klientów. Nabycie IT Kontrakt Sp. z o.o. zapewni wzrost przychodów i wzmocni odporność na dekoniunkturę w gospodarce 29 8,0% 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% EBITDA EBIT Zysk netto Rentowność (w %) 7,4% 6,9% 5,8% 5,6% 3,6% 3,8% 5,3% 5,0% 4,6% 3,1% 3,1% 3,2% 3,6% 1,6% 2,0% F Marża EBITDA Marża EBIT Marża netto

30 Rentowność Wzrost udziału wysoko-marżowych usług w przychodach Work Service Struktura przychodów wg kategorii produktowych (mln zł) Przychody ze sprzedaży (mln zł) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 14,7% 83,8% DANE FAKTYCZNE DANE PROFORMA DANE FAKTYCZNE DANE PROFORMA 1,5% 0,4% 0,2% 0,3% 0,3% 0,4% 26,5% 73,1% 33,1% 34,8% 40,1% 44,1% 66,7% 64,9% 59,6% 55,4% P 2012 F Praca tymczasowa Outsourcing Doradztwo Personalne P informacje finansowe proforma przedstawiają hipotetyczny wpływ nabycia spółki IT Kontrakt Sp. z o.o. na wyniki finansowe Grupy Work Service S.A. przy założeniu, że transakcja ta miałaby miejsce 1 stycznia 2010 r. Wzrost znaczenia usług outsourcingowych: Usługi outsourcingowe mają wyższą marżę niż usługi pracy tymczasowej; Work Service konsekwentnie zwiększa udział usług outsourcingowych w przychodach dokonując przemyślanych akwizycji i wykorzystując wzrost rynku; Podnoszenie rentowności Grupy Work Service poprzez rozwój na rynku outsourcingu (szczególnie w segmencie merchandisingu oraz leasingu wysoko-wykwalifikowanej kadry) jest głównym założeniem strategicznym Firmy ,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0-436,6 360,6 64,3 95,7 499,1 165,1 629,9 212,9 688,6 276,4 832, F 2011 P 2012 F Przychody ogółem Przygody z usług outsourcingowych Doradztwo personalne Outsourcing Praca tymczasowa 367,6

31 Zrównoważony wzrost Work Service Podział przychodów Grupy Work Service ze względu na miejsce powstania przychodu Podział skonsolidowanych przychodów oraz wyniku EBITDA Grupy Work Service na kraje Zagranica Polska P F 12 P POLSKA ROSJA CZECHY 2010 WS 2011 WS 2012 F 2012 Pro forma WS + IT Kontrakt tys. zł (%) tys. zł (%) tys. zł (%) tys. zł (%) tys. zł (%) Przychody % % % % % EBITDA % % % % % Przychody % % % % % EBITDA % % % % % Przychody % % % % % EBITDA 614 2% 105 0% % 105 0% % WS 2011 Pro forma WS + IT Kontrakt Akwizycje Wzrost organiczny P 11 P F 12 P Przychody SŁOWACJA % % % % % EBITDA % % % % % NIEMCY Przychody % % % % % EBITDA 592 2% % % % % POZOST. Przychody 0% 0% 515 0% 0% 515 0% EBITDA -38 0% 19 0% 53 0% 19 0% 53 0% Razem Przychody % % % % % EBITDA % % % % % P - informacje finansowe proforma przedstawiają hipotetyczny wpływ nabycia spółki IT Kontrakt Sp. z o.o. na wyniki finansowe Grupy Work Service S.A. przy założeniu, że transakcja ta miałaby miejsce 1 stycznia 2010 r. **Pozycje przedstawiają zsumowane przychody oraz zsumowany wynik EBITDA wraz ze spółką IT Kontrakt Sp. z o.o. 31

32 Wzrost rentowności efektem racjonalizacji kosztów stałych Dynamika przychodów vs dynamika kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu, Marża EBITDA ,8% 360,6 mln zł Marża EBITDA ,8% 499,1 mln zł 23,8 mln zł 24,4 mln zł Przychody ze sprzedaży Marża EBITDA ,6% 617,9 mln zł 22,0 mln zł Marża EBITDA ,9% 686,8 mln zł 23,7 mln zł Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu Koszty według rodzaju, mln zł * Amortyzacja 2,1 2,2 2,6 3,3 4,2 Zużycie materiałów i energii 2,6 1,8 4,0 4,7 6,0 Usługi obce 33,6 12,6 23,4 36,3 40,3 Podatki i opłaty 0,5 0,4 0,5 0,6 0,7 Wynagrodzenia 321,5 266,7 376,2 465,9 595,8 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 54,8 40,0 60,5 65,7 85,1 Pozostałe koszty rodzajowe 7,3 7,3 5,4 11,0 18,3 Wartość sprzedanych towarów Razem 422,4 331,1 472,6 587,5 750,3 *) 2012: dane12 mies. wstecz 2H'11+1H'12 Przyczyny spadku kosztów stałych latach : Zmiana struktury organizacyjnej i centralizacja działań administracyjno-rozliczeniowych; Ograniczenie zatrudnienia w okresie o ponad 30%; Wdrożenie nowych rozwiązań IT optymalizujących procesy operacyjne w całej Grupie Work Service; Poprawa efektywności działania. 32

33 S P R A W O Z D A N I A F I N A N S O W E 33

34 Sprawozdanie z całkowitych dochodów Wyszczególnienie (w tys. zł) Przychody ze sprzedaży produktów i usług Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto

35 Sprawozdanie z sytuacji finansowej Aktywa stan na 31 grudnia (w tys. zł) AKTYWA AKTYWA TRWAŁE Wartości niematerialne Wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Inne aktywa finansowe Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 436 Aktywa z tytułu podatku odroczonego Rozliczenia międzyokresowe AKTYWA OBROTOWE Zapasy Należności handlowe oraz pozostałe należności Inne aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Rozliczenia międzyokresowe A K T Y W A R A Z E M

36 Sprawozdanie z sytuacji finansowej Pasywa stan na 31 grudnia (w tys. zł) PASYWA KAPITAŁ WŁASNY Kapitał podstawowy Kapitał (fundusz) zapasowy Zysk (strata) netto Różnice z przeliczenia Kapitały przypadające akcjonariuszom niekontrolującym ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe pożyczki i kredyty Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia Inne zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Krótkoterminowe pożyczki i kredyty Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia P A S Y W A R A Z E M

37 Sprawozdanie z przepływów pieniężnych stan na 31 grudnia (tys. zł) Zysk (strata) netto Korekty razem Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Wpływy Wydatki Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu

38

REKORDOWE 1H 2013 29 sierpnia 2013r.

REKORDOWE 1H 2013 29 sierpnia 2013r. REKORDOWE 1H 2013 29 sierpnia 2013r. Grupa Kapitałowa Work Service Najważniejsze wydarzenia w 1H 2013 Podpisanie w dniu 20 stycznia 2013 r. umowy inwestycyjnej z Balibon Investments S.a.r.l. (obecna nazwa

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Work Service

Grupa Kapitałowa Work Service Grupa Kapitałowa Work Service 3Q 2013 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 3Q 2013 Podpisanie w dniu 30 września 2013r. umowy nabycia 100% udziałów w spółce Antal International Sp. z o.o. cena zakupu 27.118.625

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Work Service

Grupa Kapitałowa Work Service Grupa Kapitałowa Work Service ZAMKNIĘCIE Q1 2014 1 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 1Q 2014 2 styczeń 26 luty 20 marca 28 marca Podpisanie ostatecznej umowy nabycia 80,11% udziałów w spółce Work Express. Cena

Bardziej szczegółowo

B. POZOSTAŁE INFORMACJE 11

B. POZOSTAŁE INFORMACJE 11 Grupa Kapitałowa WORK SERVICE Sprawozdanie Zarządu Work Service S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013r. do 30 czerwca 2013r. Wrocław, dnia 29 sierpnia 2013r. 2 S t r o n a Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI WORK SERVICE Spółka Akcyjna

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI WORK SERVICE Spółka Akcyjna SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI WORK SERVICE Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku Wrocław, 15 marca 2013 roku 2 S t r o n a 1.Informacje o Spółce Work Service SA Spółka

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. comarch 2006 raport roczny

Spis Treści. comarch 2006 raport roczny raport roczny 2006 raport roczny 2006 Spis Treści 1 Misja Comarch 3 2 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 3 Wybrane dane finansowe 5 4 Wyniki finansowe 6 5 Władze Comarch 10 5.1 Zarząd Comarch 12

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PREZENTOWANEGO WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 15 KWIETNIA 2009 LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Work Service S.A. Adres siedziby głównej ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław Telefon: +48 (071) 37 10 900 E - mail:work@workservice.

Work Service S.A. Adres siedziby głównej ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław Telefon: +48 (071) 37 10 900 E - mail:work@workservice. Work Service S.A. Adres siedziby głównej ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław Telefon: +48 (071) 37 10 900 E - mail:work@workservice.pl Kontakt dotyczący CSR: beata.pilichowska@workservice.pl www.workservice.pl

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY SOFTBANK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2006 ROKU

RAPORT PÓŁROCZNY SOFTBANK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2006 ROKU mu RAPORT PÓŁROCZNY SOFTBANK S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2006 ROKU LIST PREZESA ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 15 WRZEŚ NIA 2006, WARSZAWA Szanowni

Bardziej szczegółowo

Work Service: kupuj (podwyższona)

Work Service: kupuj (podwyższona) wtorek, 7 października 2014 aktualizacja raportu Work Service: kupuj (podwyższona) WSE PW; WSE.WA Inne, Polska Cross-selling i wzrost rentowności Work Service zakończył z sukcesem proces czterech przejęć

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK RAPORT ROCZNY ZA OKRES ROKU ZAKOŃCZONY 31 XII 2012 SPIS TREŚCI 1. LIST OD ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 4. ROCZNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY Softbank S.A. ZA 2005 ROK

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY Softbank S.A. ZA 2005 ROK JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY Softbank S.A. ZA 2005 ROK LIST PREZESA ZARZĄDU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Softbank S.A. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU 14 KWIETNIA 2006, WARSZAWA LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu sierpień 2015 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Asseco Business Solutions S.A. za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPOŁKI ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. ZA ROK 2014 LIST PREZESA ZARZĄDU ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.DO AKCJONARIUSZY... 3 1. WYBRANE DANE FINANSOWE ASSECO BUSINESS

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009

RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2009 RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY 2009-08-04 www.pgs-soft.com Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddaję do Państwa rąk raport podsumowujący działalność PGS Software S.A. w pierwszej połowie 2009

Bardziej szczegółowo

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA A K T U A L I Z A C J A Z A Ł O Ż E Ń C OLUMBUS C AP ITAL S. A. 4 0-0 0 5 K A T O W I C E U L. M O N I U S Z K I 7 Autor Opracowania: Robert Jaruga

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w 2014 r. Luty 2015 r. I. DLA AKCJONARIUSZY... 3 LIST PREZESA ZARZĄDU...3 LIST PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ...5

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 13.05.2015 Raport Kwartalny Grupy INDATA Software S.A. za I kwartał 2015 roku zakończony dnia 31 marca 2015

Wrocław, 13.05.2015 Raport Kwartalny Grupy INDATA Software S.A. za I kwartał 2015 roku zakończony dnia 31 marca 2015 Wrocław, 13.05.2015 Raport Kwartalny Grupy INDATA Software S.A. za I kwartał 2015 roku zakończony dnia 31 marca 2015 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INDATA Software

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. Kraków dn. 18 marca 2013 r. Pismo Prezesa Zarządu Kraków, 18 marca 2013 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta

SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006. obwoluta SALES OUTSOURCING COMPANY PROSPEKT EMISYJNY 2006 obwoluta PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI ARTERIA S.A. Data zatwierdzenia: 31.10.2006 r. SALES OUTSOURCING COMPANY Emitent Oferujący

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2010. Sprawozdanie Zarządu 21 III 2011

Raport Roczny 2010. Sprawozdanie Zarządu 21 III 2011 Raport Roczny 2010 Sprawozdanie Zarządu 21 III 2011 Wszystko Jest Możliwe! 2 Raport Roczny AmRest 2010 1. List do akcjonariuszy... 4 2. Opis działalności Spółki... 9 3. Zmiany w sposobie zarządzania....22

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2011 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

1. Spis treści. Strona 2 z 49

1. Spis treści. Strona 2 z 49 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 1. Spis treści 1. Informacje ogólne... 5 2. Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe... 8 A. Struktura przychodów... 8 B. Wyniki finansowe... 9 C. Zmiany

Bardziej szczegółowo

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ASSECO. Za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2013 roku

PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ASSECO. Za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2013 roku PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY ASSECO Za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2013 roku Obecność w ponad 30 krajach Uzyskana sprzedaż 2 784 mln za półrocze 2013 16 547 osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.07.2004 30.06.2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA. za okres 01.07.2004 30.06.2005 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 01.07.2004 30.06.2005 Sierpień 2005 Spis treści 1. Dane wstępne... 3 1.1. Informacje ogólne o Spółce... 3 1.2. Władze

Bardziej szczegółowo