Konkurencyjna Uczelnia - innowacyjni i otwarci Liderzy biznesu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konkurencyjna Uczelnia - innowacyjni i otwarci Liderzy biznesu"

Transkrypt

1 Konkurencyjna Uczelnia - innowacyjni i otwarci Liderzy biznesu Program wyborczy prof. Mariana Goryni - - kandydata na rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w kadencji Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy, Drodzy Studenci, Chciałbym zacząć od podziękowań. To, że dzisiaj mogę przed Państwem wystąpić jako kandydat na rektora zawdzięczam temu, że zaufaliście mi Państwo w przeszłości. Obdarzony zostałem zaufaniem w 1985 roku, gdy obroniłem doktorat. Zaufaliście mi Państwo w 1995 roku, gdy pomyślnie zakończyłem kolokwium habilitacyjne. Kolejne przejawy zaufania do mnie to wybór na prodziekana Wydziału Zarządzania w 1999 roku oraz dwukrotny wybór na stanowisko prorektora w 2002 i 2005 roku. Korzystając z okazji chciałbym podziękować osobom, które zaprosiły mnie do pracy organizacyjnej w Uczelni Pani Dziekan Elżbiecie Gołembskiej, z którą przez 3 lata miałem przyjemność współpracować jako prodziekan Wydziału Zarządzania i Panu Rektorowi Witoldowi Jurkowi, z którym współpracowałem przez 6 lat jako prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą. Szczególnie mocno chciałbym podkreślić okres mojej pracy pod skrzydłami Pani Dziekan Elżbiety Gołembskiej to wtedy uczyłem się Uczelni od podstaw, zrozumiałem, czym jest dobra współpraca ze Studentami i jak wymagająca jest wspólna praca z Kadrą Naukowo-Dydaktyczną Wydziału. Już wówczas miałem okazję przekonać się, że dla powodzenia szkoły wyższej bardzo ważny jest Pion Administracji Uczelni. Było to nieocenione doświadczenie, które później mogłem dyskontować pełniąc funkcję prorektora. Słowa mojej wdzięczności kieruję także w stronę Pana Rektora Profesora Bohdana Gruchmana, Pana Rektora Profesora Kazimierza Zimniewicza, Pani Dziekan 1

2 Profesor Elżbiety Gołembskiej (po raz wtóry), Pana Dziekana Profesora Jana Jasiczaka, Pana Profesora Witolda Abramowicza oraz Pana Profesora Andrzeja Korzeniowskiego za to, że byli tak odważni i życzliwi, iż zechcieli się podjąć zgłoszenia mnie jako kandydata na rektora. Szanowni Państwo, W liście, który skierowałem do Społeczności Akademickiej naszej Uczelni w dniu 6 marca: zarysowałem moją wizję funkcji i zadań rektora, przedstawiłem najistotniejsze elementy mojego przygotowania do pełnienia funkcji rektora. Jak napisałem, w moim przekonaniu rektor to przede wszystkim służebnik Społeczności Uczelni. Na drugim miejscu postawiłbym funkcję przywództwa zyskującą na znaczeniu w czasach silnej presji konkurencyjnej i szybkich zmian w otoczeniu. Dokonując próby lapidarnego określenia wizji funkcji i zadań rektora, jeśli zostałbym wybrany na to stanowisko, sprowadziłbym ją do 10 podejść problemowych, które równocześnie stanowią ramy postępowania i mogą być traktowane jako zadania: podejście wykorzystujące nasze dobre doświadczenia i tradycję w tych obszarach działalności, gdzie odnosimy sukcesy, podejście aktywne i nastawione na zmiany, na których wszyscy możemy zyskać, tam gdzie wyniki nie są zadowalające w niektórych obszarach widzę potrzebę gruntownej modernizacji, racjonalizacji i restrukturyzacji czyli doskonalenia zarządzania Uczelnią zgodnie z duchem podejścia menedżerskiego, podejście ewolucyjne, podbudowane wiarą w przyszłość i optymizmem, nie oderwane jednak od realiów, podejście przesycone wiarą w człowieka, w zdolności i możliwości Współpracowników i Studentów, czerpanie z pomysłów i inicjatywy całej Społeczności Akademickiej naszej Uczelni, której podstawą jest kapitał ludzki i intelektualny, 2

3 podejście kładące nacisk na harmonię, empatię, współpracę i wspólne zaangażowanie dla dobra Uczelni, podejście cechujące się otwarciem na miasto, region, kraj i zagranicę, na naukę, biznes i kulturę, podejście zmierzające do harmonijnego łączenia sprawnego, bieżącego i strategicznego zarządzania Uczelnią i służenia rozwojowi Studentów i Pracowników, podejście uwzględniające potrzebę prowadzenia skutecznej polityki informacyjnej zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Uczelni, podejście podejście. Dwa ostatnie punkty wypełnione kropkami oznaczają otwartość i zaproszenie dla Państwa do współudziału w kreowaniu funkcji rektora. Bez dobrej współpracy z Pracownikami, Studentami i Absolwentami powyższa wizja nie zostanie zrealizowana. Szanowni Państwo, W dalszej części niniejszego tekstu chciałbym rozwinąć kilka wątków związanych z moją wizją przyszłości Uczelni. Możemy być dumni z pozycji osiągniętej przez naszą Akademię w kraju i za granicą. Podstawowym celem strategicznym Uczelni, w której chciałbym zostać rektorem, powinno być moim zdaniem zachowanie i umocnienie przynależności do grona najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce, a więc skutecznie konkurującej w kraju i na arenie międzynarodowej. Cel ten oraz sposoby jego osiągnięcia powinny zostać przedstawione w nowym planie strategicznym naszej Uczelni. Deklaruję potrzebę i wolę opracowania takiego planu. Przyszły rozwój Uczelni postrzegam jako nieustający proces inwestowania w kapitał intelektualny i ludzki. Tylko posiadając kompetentne Kadry dydaktyczne, badawcze, administracyjne i wspomagające możemy sprostać konkurencji. Moim absolutnym priorytetem będzie dobro i interes naszej Uczelni jako instytucji, jako całości. Oznacza to, że dostrzegam, uznaję i doceniam pozycję i osiągnięcia poszczególnych wydziałów, katedr, innych komórek i pojedynczych pracowników. Rolą rektora jest takie kierowanie Uczelnią, by obok dbałości o wysoki poziom 3

4 wszystkich jednostek i pracowników stwarzać szczególnie sprzyjające warunki dla najlepszych spośród nas. Widzę, rozumiem i akceptuję wewnętrzne zróżnicowanie Uczelni. Będę dążyć to tego, aby z różnorodności i osiągnięć części składowych czerpać dobre praktyki i inspirować zmiany w kierunku ich upowszechniania. Deklaruję poszanowanie dla wszelkich przejawów demokracji akademickiej. Uczynię wszystko, aby nasze indywidualne egoizmy prowadziły do realizacji interesu ogólnego, przez który rozumiem dobre imię i rozwój naszej Almae Matris. Poniższy opis zamiarów podzieliłem na kilka części, mając pełną świadomość, że rzeczywiste funkcjonowanie Uczelni to wzajemne przeplatanie się elementów naukowych i dydaktycznych, kadrowych i majątkowych, studenckich i profesorskich. Ich rozdziału dokonałem wyłącznie dla celów prezentacji moich poglądów na przyszłość. Szanowni Państwo, Punktem wyjścia do budowania przyszłości jest zawsze przeszłość i teraźniejszość. Jaka jest sytuacja Uczelni? Ograniczę się do wymienienia najważniejszych punktów: Bardzo dobra pozycja naukowa, czego przejawem są między innymi wysokie kategorie naukowe poszczególnych wydziałów, posiadane uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego i stopnia doktora nauk ekonomicznych, silna reprezentacja w komitetach problemowych PAN, w radach programowych i komitetach redakcyjnych różnych czasopism, konferencji oraz w różnych prestiżowych ciałach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, a także duża aktywność w dziedzinie osiągania awansów naukowych. Silna pozycja na rynku edukacyjnym, co potwierdzone zostało w wielu rankingach, a także przede wszystkim w akredytacjach. Jesteśmy dobrze oceniani przez kandydatów, studentów i absolwentów. Mamy szeroką, urozmaiconą i dobrze odbieraną ofertę studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także studiów doktoranckich i podyplomowych, w tym MBA. 4

5 Wysoki stopień internacjonalizacji Uczelni zarówno w sferze badań naukowych, jak i dydaktyki. Nasi pracownicy uczestniczą w licznych międzynarodowych programach badawczych, wykładają na uczeniach zagranicznych, studenci w liczbie około 350 rocznie studiują za granicą w ramach różnych programów. Stabilna sytuacja finansowa mimo niesprzyjających tendencji w otoczeniu zewnętrznym (finansowanie budżetowe, niż demograficzny itp.) sytuacja finansowa Uczelni jest zrównoważona. Spełniamy wszystkie kryteria wymagane przez prawo, aby zostać uniwersytetem ekonomicznym. Byłem zdecydowanym i aktywnym zwolennikiem i współautorem koncepcji zmiany struktury Uczelni i powołania nowych wydziałów. Zdawaliśmy sobie sprawę z zagrożeń. Wydaje się jednak, że dobrze skalkulowaliśmy ryzyko i operacja powiodła się. Co zrobilibyśmy dzisiaj, nie mając nowych wydziałów i uprawnień? Korzystając z okazji chciałbym wspomnieć o moim wkładzie w budowanie pozycji naszej Uczelni i wskazać następujące przedsięwzięcia: Internetowy System Bibliograficzny (https://aplikacje.ae.poznan.pl/), Zajęcia Otwarte zaliczane do curriculum studentów (http://zo.ae.poznan.pl/), intensyfikacja współpracy z ośrodkami zagranicznymi (http://ae.poznan.pl:80/att/zagranica/karta.jpg), Klub Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (http://kp.ae.poznan.pl/), restrukturyzacja działalności Centrum Informatyki, Anglojęzyczne Seminarium Doktorskie (http://dse.ae.poznan.pl/), przygotowanie statutu naszej Uczelni. Powyższe spostrzeżenia nie oznaczają jednak, że potrafiliśmy wykorzystać wszystkie możliwości i zająć w każdym obszarze miejsca, na jakie nas stać. Otoczenie, w którym przyjdzie nam działać, będzie coraz bardziej wymagające. Podstawowe jego cechy to: niż demograficzny, nasycenie rynku pracy ekonomistami, nasilająca się konkurencja ze strony innych uczelni polskich (publicznych i niepublicznych), a także zagranicznych. To bardzo poważne zagrożenia. Ale w zagrożeniach tych zawarte są także szanse. Musimy tak działać, aby je wykorzystać. 5

6 Szanowni Państwo, O zamiarach na przyszłość będę mówił w podziale na cztery obszary: dydaktyka, badania naukowe, funkcjonowanie Uczelni, stosunki z otoczeniem. W każdym z tych obszarów staram się uwzględnić kontekst międzynarodowy wynika to ze spodziewanych procesów dalszego umiędzynarodowienia i globalizacji szkolnictwa wyższego i badań, wysiłku organizacyjnego i finansowego UE mającego zmniejszyć dystans najlepszych uniwersytetów europejskich do czołowych szkół amerykańskich, a także wzrostu konkurencji na europejskim rynku edukacyjnym. Wszystko to odbywać się będzie prawdopodobnie w warunkach trudnej do przewidzenia i (jak wynika z doświadczeń) niezdecydowanej polityki rządu wobec szkolnictwa wyższego. Biorąc pod uwagę zasygnalizowane okoliczności, stojące przed nami dostosowania Uczelni do konkurowania na rynku europejskim należy traktować jako duże wyzwanie, ale i szansę. 1. Dydaktyka Studenci, Pracownicy, Kandydaci, Absolwenci Główną sferą aktywności naszej Uczelni jest dydaktyka. Podstawowe znaczenie będzie miało ciągłe podnoszenie jakości kształcenia, uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej oraz uczynienie Uczelni coraz bardziej przyjazną dla Studenta, a także dającą satysfakcję Nauczycielom Akademickim i Pozostałym Pracownikom z tytułu ich pracy, zachęcającą Nowych Kandydatów do studiowania, a także zwracającą uwagę i przyciągającą emocje Absolwentów. Najważniejsze punkty mojego programu w tej dziedzinie obejmują: A. Przedsięwzięcia programowe: ustalenie efektów kształcenia na poszczególnych stopniach i kierunkach studiów i ich systematyczny monitoring, modernizacja planów studiów dla poszczególnych kierunków z uwzględnieniem interesów Uczelni (zrównoważenie obciążeń między wydziałami i katedrami), zwiększenie udziału wybitnych przedstawicieli życia gospodarczego i politycznego w realizacji działalności dydaktycznej sprzyjanie rozwojowi formuły ZAJĘĆ OTWARTYCH. B. Podniesienie rangi jakości dydaktyki: 6

7 pełne i powszechne wdrożenie elektronicznego wsparcia dydaktyki, w tym szersze wykorzystanie systemu Moodle, wypracowanie systemu miarodajnej informacji zwrotnej od Studentów na temat prowadzonych zajęć mam w tej dziedzinie pozytywne doświadczenia w obszarze zajęć prowadzonych z ramach OPO ERASMUS dla studentów zagranicznych i krajowych, włączenie tej miarodajnej informacji zwrotnej do parametrycznego systemu wyróżniania Pracowników naukowo-dydaktycznych. Na przykład Dyplom Rektora za osiągnięcia w łączeniu działalności naukowej (publikacje) i pracy dydaktycznej. Proponuję osobne dyplomy dla każdej kategorii Pracowników, stworzenie systemu szkoleń dydaktycznych dla wszystkich grup wykładowców wsparcie dobrej dydaktyki w zakresie narzędzi informatycznych, aktywnych form zajęć, wykorzystania case study, umiejętności autoprezentacji itp. C. Przedsięwzięcia ofertowe: ograniczenie liczby specjalności, ze względu na konieczność uniknięcia pułapki nadmiernego rozproszenia specjalności, uruchomienie specjalności anglojęzycznych (-nej), skoordynowanie oferty w zakresie studiów podyplomowych oraz wydatne polepszenie warunków i obsługi zarówno Słuchaczy, jak i Wykładowców. D. Dalsza internacjonalizacja procesu dydaktycznego: zwiększenie mobilności Studentów oraz dywersyfikacja programów i form wymiany, z zachowaniem wiodącej roli programu ERASMUS w odniesieniu zarówno do Studentów wyjeżdżających, jak i przyjeżdżających, zwiększenie mobilności Wykładowców pozyskanie dodatkowych środków na finansowanie wyjazdów naszych Nauczycieli Akademickich oraz stwarzanie sprzyjających warunków dla przyjazdów Wykładowców Zagranicznych do naszej Uczelni. E. Dalsze próby uruchomienia Doctoral Seminars in English. F. Stworzenie warunków dla mobilności Studentów w Polsce ( ERASMUS krajowy ) wprowadzenie możliwości odbywania części studiów w innych uczelniach ekonomicznych w kraju na zasadach podobnych, jak w programie ERASMUS; oprócz rozwijania mobilności międzynarodowej, pożądane wydaje się 7

8 rozwijanie także mobilności w kraju we współpracy z innymi ośrodkami, a także z innymi uczelniami w ramach ośrodka poznańskiego. Prace w tej dziedzinie zostały już rozpoczęte we współpracy z naszym Parlamentem Studenckim, przygotowana została już propozycja umów i dokumentów potrzebnych do takiej wymiany. G. Szeroka i wielopłaszczyznowa współpraca z praktyką gospodarczą (w tym z Klubem Partnera) w sprawie planów studiów, odbywania praktyk i staży studenckich, wspólnej realizacji projektów badawczych, pisania prac licencjackich i magisterskich w nawiązaniu do konkretnych zapotrzebowań praktyki, H. Przedsięwzięcia administracyjno-organizacyjne: utworzenie centralnej obsługi studentów i pełne wdrożenie wirtualnego dziekanatu, wdrożenie informatycznego systemu planowania i kontrolowania kosztów kształcenia według kierunków i specjalności oraz wydziałów i katedr, wdrożenie mechanizmów współpracy między dziekanatami, działem dydaktyki, działem marketingu i centrum informatyki, wdrożenie w całej Uczelni elektronicznych zapisów na seminaria oraz przedmioty do wyboru, przygotowanie i wdrożenie systemu wyboru Wykładowców przez Studentów i zwiększenie roli zajęć wybieranych. I. Opracowanie i wdrożenie programu współpracy ze szkołami średnimi pewne działania w tej dziedzinie już rozpoczęto; działania te miałyby na celu zainteresowanie Uczniów szkół średnich wyborem naszej Uczelni jako miejsca studiów. J. Zbudowanie programu współpracy z Absolwentami w celu uzyskania opinii o przydatności kształcenia w Uczelni, propozycji modyfikacji planów i programów studiów, pozyskania wsparcia dla Uczelni, a także możliwości lepszego dotarcia do Absolwentów z ofertą studiów trzeciego stopnia i kursów dokształcających. Moim zdaniem ważnymi elementami takiego programu mogłyby być: współpraca z firmami doradztwa personalnego oraz Uniwersytet trzeciego wieku. W tym miejscu chciałbym zadeklarować pełne wsparcie dla samorządowych potrzeb i działań Studentów. W szczególności bliska mi jest troska o wzrost znaczenia Parlamentu Studenckiego (pomoc w propagowaniu idei samorządności 8

9 studenckiej) i innych Organizacji Studenckich. Razem wypracujemy warunki delegacji pewnych uprawnień i działań na rzecz Parlamentu i szerzej Studentów. Deklaruję także poparcie dla studenckiej działalności naukowej, przedsiębiorczości oraz aktywności w dziedzinie kultury i sportu. Zamierzam stworzyć specjalne wyróżnienia rektorskie dla Studentów umiejętnie łączących swą aktywność społeczną, kulturalną i sportową z nauką. W sferze naukowej będę działać na rzecz włączania SKN do badań katedralnych (badania statutowe i tzw. tematy własne). Uczelnia potrzebuje także badań w zakresie jej wizerunku i PR. Sporą ich część mogłyby wykonywać SKN. Mamy już doświadczenia w tej dziedzinie badanie satysfakcji użytkowników Biblioteki Głównej przez Studenckie Koło Naukowe RYNEK. Stworzymy warunki do organizacji systematycznych (np. raz na kwartał) warsztatów i mini konferencji uczelnianych i środowiskowych SKN w naszej Uczelni. W ten sposób studenci aktywni naukowo będą wdrażać się do prowadzenia badań, prezentacji wyników i dyskusji naukowych, a nasza Uczelnia stanie się poznańskim centrum SKN. Umożliwi to również przepływ wiedzy między uczelniami, szczególnie gdyby włączyli się do tego ruchu Pracownicy Naukowi. Oczyma wyobraźni widzę np. dzień PUM w PUE i vice versa. Wspieranie takiej środowiskowej wymiany idei jest ważne także z uwagi na system boloński. W sferze kreowania i wykorzystania studenckiej przedsiębiorczości wspólnie określimy warunki i celowość stworzenia dla naszych Studentów uczelnianego inkubatora przedsiębiorczości. Takim polem dla Waszych inicjatyw może być także wykorzystanie różnych pomieszczeń w Uczelni (np. nowa formuła Klubu pod Bankiem) i ewentualne uczynienie z niego studenckiego przedsiębiorstwa, w którym mogliby zdobywać doświadczenia Studenci różnych specjalności. Marzę też o letnich szkołach zarządzania, rachunkowości, finansów, etc., gdzie Asystenci i najlepsi Studenci ostatnich lat mogliby prowadzić zajęcia dla chętnych osób, które chciałyby pogłębić/uzupełnić swą wiedzę i umiejętności. W sferze promocji i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych Uczelnia, wraz z Klubem Partnera włączy się do studenckiej organizacji wspólnych wyjść do teatru, filharmonii i opery. Włączymy się do organizacji prelekcji dla Studentów w AE, ASP lub Muzeum Narodowym na temat malarstwa, grafiki i rzeźby. 9

10 Razem z UAM stworzymy spotkania dyskusyjne na temat współczesnej literatury i filmu. Jestem zdania, że Absolwenci naszej Uczelni, obok najlepszych kwalifikacji zawodowych powinni mieć nawyk obcowania z różnymi sferami szeroko rozumianej twórczości kulturalnej by, po osiągnięciu powodzenia materialnego umieć się nim dzielić, także z twórcami. W sferze aktywności sportowej i turystycznej Uczelnia będzie wspierać (także finansowo) wszelkie działania nastawione na propagowanie aktywnego trybu życia (piesze, rowerowe i kajakowe rajdy turystyczne po Wielkopolsce, zawody sportowe) i integrację środowiska uczelnianego i poznańskiego. Np. po rewitalizacji naszego dziedzińca moglibyśmy wesprzeć uczelniany AZS w organizacji mini turnieju streetballa. Jestem otwarty na wszelkie przejawy aktywności w tych obszarach. Zdaję sobie sprawę, że partnerska i systematyczna współpraca z Organizacjami Studenckimi będzie wymagała wsparcia duchowego, rzeczowego i finansowego. Deklaruję życzliwość, zrozumienie i wolę pozytywnej współpracy. 2. Sprawy naukowe Pracownicy Naukowo-Dydaktyczni, Doktoranci, Studenci, Absolwenci Wyznaję pogląd, że nasza dobra pozycja naukowa jest warunkiem sine qua non silnej pozycji w ramach europejskiego systemu edukacyjnego. Dbałość o pozycję naukową to dbałość o kapitał intelektualny Uczelni, który rozwija się przede wszystkim poprzez prowadzenie badań naukowych. Podstawowe cele strategiczne w tej dziedzinie to: utrzymanie i (tam, gdzie to jest możliwe) podwyższenie wysokiego poziomu badań stworzenie procedur wewnętrznej oceny jakości badań naukowych obok istniejących procedur oceny zewnętrznej, intensyfikacja aktywności w dziedzinie pozyskiwania środków na badania naukowe poza działalnością statutową i badaniami własnymi projekty we współpracy z biznesem, samorządem i otoczeniem zagranicznym, utrzymanie i rozbudowa systemu parametrycznego rozdziału środków na badania naukowe w ramach Uczelni, 10

11 wsparcie organizacyjne pozyskiwania środków zewnętrznych na badania naukowe utworzenie tzw. fund rising team, utrzymanie uprawnień do nadawania stopni naukowych na poszczególnych wydziałach oraz uzyskanie przez Wydział Gospodarki Międzynarodowej, a także Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej tzw. uprawnień habilitacyjnych, zwiększenie zainteresowania naszych Pracowników (zwłaszcza młodszych) stypendiami zagranicznymi, umocnienie pozycji i aktywności Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej oraz kontynuowanie działań na rzecz uzyskania przez Poznan University of Economics Review najwyższej punktacji dla czasopism wydawanych w Polsce. Przywiązuję dużą wagę do stałego rozwoju Kadry Naukowej, w związku z czym proponuję: wsparcie dla prac awansowych (stypendia oraz okresowa obniżka pensum w semestrze poprzedzającym złożenie doktoratu, habilitacji i tzw. książki profesorskiej), wykorzystanie już działającego parametrycznego systemu oceny wraz z impact factor (liczba cytatów np. na podstawie Google Scholar) do wyróżniania pracowników za osiągnięcia publikacyjne, promowanie wspólnych międzykatedralnych badań i seminariów, priorytetowe wdrożenie oferty systematycznych szkoleń pracowników naukowych w zakresie metodyki badań i zastosowań nowoczesnych metod ekonometrycznych i statystycznych, rozważenie propozycji utworzenia międzywydziałowych seminariów habilitacyjnych w celu integracji naszego środowiska uczelnianego. Dostrzegam potrzebę silniejszej asymilacji Doktorantów w Uczelni, zwłaszcza w dziedzinie badań naukowych na przykład ich szerszy udział w zespołach badawczych w badaniach statutowych; chciałbym tutaj zasygnalizować pewną innowację, która będzie testowana na Wydziale Towaroznawstwa innowacja dotyczy finansowania grantów doktorskich. Widzę także uzasadnienie i potrzebę rozwoju programu ERASMUS dla Doktorantów. W nieco dalszej perspektywie można rozważyć, wzorem Norwegii, wprowadzenie zalecenia (obowiązku?) odbycia części 11

12 studiów doktoranckich w ośrodku zagranicznym (doktoranci stacjonarni). W moim przekonaniu uzasadniony jest postulat modernizacji i urozmaicenia oferty programowej na studiach doktoranckich, w tym także z wykorzystaniem wykładów prowadzonych przez wybitnych naukowców zagranicznych. Uważam, że ważną i trudną do przecenienia rolę w prowadzeniu badań naukowych może odegrać studencki ruch naukowy, a także Studenci przygotowujący prace licencjackie, magisterskie i dyplomowe. Powinniśmy poszukać rozwiązań zachęcających do szerszego włączania naszych Studentów w wykonywanie niektórych prac badawczych. Nie mam także wątpliwości, że utrzymywanie silnych związków z Absolwentami może przyczyniać się do pozyskiwania zleceń z tzw. praktyki gospodarczej. Może to stanowić dodatkowe źródło pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych. Na rzecz takiej możliwości przemawia dobra praktyka i materialne efekty współpracy z biznesem w ramach Klubu Partnera. 3. Funkcjonowanie Uczelni Uważam, że konieczne jest opracowanie strategii Uczelni na kadencję w ciągu pierwszego semestru roku akademickiego 2008/2009. Mam doświadczenie praktyczne w sporządzaniu takich dokumentów. Jestem daleki od przecenienia ich roli. Uważam jednak, że jest to dokument niezbędny. W mojej opinii nasza Uczelnia powinna być instytucją wzorcową, również pod względem stricte zarządczym, instytucją, która potrafi wykorzystać nowoczesne metody zarządzania, takie jak zrównoważona karta wyników, nowoczesny rachunek kosztów, controlling, a w tym nowoczesne budżetowanie i zarządzanie przez cele. Wskazane są więc monitoring i controlling finansów z elementami samodzielności finansowej wydziałów. W tym zakresie mamy wiele do zrobienia. Lepsze wykorzystanie naszych zasobów podniesie naszą efektywność i satysfakcję z pracy w Uczelni. Dobra infrastruktura jest warunkiem sine qua non prowadzenia dobrej dydaktyki i dobrych badań naukowych. Z tego punktu widzenia bardzo ważne są upór i determinacja w pozyskaniu środków zewnętrznych na budowę Centrum 12

13 Edukacyjnego Usług Elektronicznych przy ul. Towarowej. Potrzeba zrealizowania tej inwestycji jest poza dyskusją. Tym niemniej z wielką troską podchodzę do pozostałych elementów majątku trwałego Uczelni. Moim zdaniem, zajmując się nowymi inwestycjami nie wolno zapominać o istniejącej już substancji budowlanej. Budynek ALTUM wymaga pilnych prac remontowych na skalę, która przekracza nasze wewnętrzne możliwości. Konieczna jest więc intensyfikacja starań o pozyskanie środków zewnętrznych. Bardzo trudne jest także znalezienie realnego, ekonomicznego rozwiązania kwestii naszej nieruchomości w Suchym Lesie. Stan budynku jest tak niedobry, że bez dużego nakładu inwestycyjnego ten obiekt jest bezużyteczny. Z powodów ściśle estetycznych i w trosce o wizerunek Uczelni wskazana byłaby rewitalizacja dziedzińca Uczelni. Plan maksymalny mógłby obejmować wyburzenie garaży i baraku. Konieczne byłoby rozpisanie konkursu na zagospodarowanie dziedzińca. Plan minimum zakładałby usunięcie usterek, takich jak odpadający tynk, nierówna nawierzchnia itp. Konieczne byłyby nowe nasadzenia, w tym obsadzenie pnączami ściany garażu. W ramach współpracy międzyuczelnianej konkurs na rewitalizację dziedzińca mógłby być ciekawym wyzwaniem dla studentów architektury lub Akademii Sztuk Pięknych. Wiele wskazuje na to, że byłby to dobry ruch PR, przy bardzo niskim lub zerowym koszcie. Nasuwa się też kilka propozycji, które mogłyby usprawnić i uczynić bardziej ekonomicznym funkcjonowanie Uczelni, takich jak: korzystanie z dobrodziejstw outsourcingu przy realizacji niektórych funkcji pomocniczych, wprowadzenie legitymacji elektronicznych i wejść przez bramki elektroniczne z myślą o podniesieniu bezpieczeństwa, próba wprowadzenia zmian w sposobie organizowania przetargów większa częstotliwość, strategia wyprzedzania czasu itp. Wśród postulatów zgłaszanych w trakcie debaty przedwyborczej pojawiły się pomysły, których jednoznacznego, szczegółowego sposobu rozstrzygnięcia nie potrafię jeszcze zdefiniować. Postulatem takim jest na przykład wycena i premiowanie za różnego rodzaju ponadprzeciętne przejawy aktywności na rzecz Uczelni (tzw. praca organizacyjna). Deklaruję wolę poważnego rozpatrzenia tego 13

14 postulatu z nowymi władzami rektorskimi i dziekańskimi. Podobnie przedstawia się pomysł wprowadzenia elastycznego czasu pracy dla pracowników nieprowadzących zajęć dydaktycznych. Sposób funkcjonowania Uczelni jest w znacznym stopniu zdefiniowany w statucie i w regulaminie organizacyjnym. Wyznaję pogląd, iż dokumenty te są tylko instrumentami służącymi do dobrego funkcjonowania naszej Almae Matris. Deklaruję, że jeśli pojawi się potrzeba zmian, to podejdę do niej z największą troską i życzliwością. Ale przecież nie wszystko może być uregulowane w tego rodzaju aktach. Ważna jest także kultura, a w tym tradycja naszej Instytucji. Będę do nich podchodził z respektem, ale i z otwarciem na zmiany. W szczególności chciałbym podkreślić potrzebę szerszej reprezentacji tzw. Młodych Pracowników w komisjach senackich i innych ciałach Uczelni. Dostrzegam również uzasadnienie dla tego, aby wewnętrzne regulacje uczelniane dotyczące tej grupy Pracowników zawsze były z nimi konsultowane. Podobne podejście reprezentuję w odniesieniu do innych grup Pracowników. Z myślą o poprawie działania naszej Uczelni i o wzroście naszej satysfakcji z pracy w niej przewiduję następujące rozwiązania w sferze pracowniczej: zapewnienie możliwości szkoleń Pracowników oprócz szkoleń o charakterze dydaktycznym czy naukowym, o których wspomniałem wcześniej, mam tutaj na myśli na przykład szkolenia Pracowników tzw. front office w zakresie ich relacji i kultury kontaktów ze Studentami, Pracownikami i innymi Interesariuszami Uczelni, badanie poziomu satysfakcji tzw. wewnętrznych Klientów z funkcjonowania różnych komórek Uczelni i stosowne nagradzanie/wyróżnianie najlepszych jednostek organizacyjnych, położenie akcentu na dialog, nacisk na poprawę wewnętrznej komunikacji w Uczelni, stosowanie dobrych praktyk w zakresie wewnętrznego PR. 4. Uczelnia w otoczeniu Bardzo dobre relacje z otoczeniem stanowią jeden z najważniejszych czynników sukcesu uczelni wyższych. 14

15 Deklaruję działania na rzecz jeszcze szerszego otwarcia na otoczenie, w którym działamy, a w szczególności na sektor biznesowy i sektor władz lokalnych i samorządowych, media, instytucje społeczne itp. Moim zdaniem nasza Uczelnia dysponuje odpowiednimi zasobami, by cieszyć się sławą i renomą ośrodka unikalnych i najwyższych w sensie jakościowym kompetencji. Pracując razem będziemy stanowić nowoczesne centrum wiedzy i umiejętności w zakresie ekonomii, zarządzania, towaroznawstwa oraz problematyki społecznej i politycznej. Wielkopolska i Poznań potrzebują naszej Uczelni, a my jesteśmy na wiele sposobów związani z miastem i z regionem. Uznając priorytetowy charakter relacji z regionem musimy jednak również dążyć do wzmacniania ogólnopolskiego, a także międzynarodowego znaczenia naszej Uczelni. Nie należy przy tym ograniczać się tylko do roli dydaktycznej i naukowej, ale ważne są także te przejawy naszej działalności, które mają charakter ekspercki, opiniotwórczy i kulturotwórczy. Jednym z ważnych zadań będzie zwiększenie oddziaływania i skuteczności działań promocyjnych. Uzasadnienie dla takiego postępowania stanowi postępująca komercjalizacja sfery szkolnictwa wyższego i zmiany w strukturze branży edukacyjnej. Nie wystarczy być lepszym. Trzeba to jeszcze umieć pokazać i przekonać otoczenie. Deklarując otwarcie na wszystkie segmenty i elementy otoczenia chciałbym podkreślić nasze szczególne związki z Klubem Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. We współpracy z Partnerami będziemy kładli nacisk na potrzeby Studentów: staże, praktyki, stypendia, przyszłą pracę, przygotowanie prac magisterskich i licencjackich, większe zaangażowanie we wspólne projekty badawcze, wzbogacanie naszej dydaktyki, pomoc materialną (na przykład w wyposażenie sal w aparaturę multimedialną); potrzebę większego wykorzystania Partnerów do konsultacji naszych planów studiów pod kątem treści kształcenia oraz nabywanych umiejętności i kompetencji. Wszystko z myślą o tym, aby nasz dzisiejszy Student, a jutrzejszy Absolwent był możliwie najlepiej przygotowany do mobilności na coraz bardziej wymagającym rynku pracy. Nie mam w pełni wyrobionego zdania w sprawie potrzeby powołania Konwentu naszej Uczelni możliwość taką przewiduje ustawa. W skład Konwentu mogą wchodzić przedstawiciele organów państwowych, organów samorządu 15

16 terytorialnego i zawodowego, instytucji naukowych, organizacji pracodawców i samorządu gospodarczego, przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Konwent mógłby służyć artykulacji naszych interesów i zapewniać nam więcej zrozumienia przez ważnych Interesariuszy. Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy, Drodzy Studenci, Deklaruję, że w wypadku uzyskania Państwa akceptacji dla zarysowanego programu i dla mojej osoby, moją pracę na stanowisku rektora będą traktował jako prawdziwą służbę publiczną. Na miarę moich sił, zdrowia i talentów będę starał się służyć Państwu i Akademii Ekonomicznej (Uniwersytetowi Ekonomicznemu) w Poznaniu. 16

JAKA PRZYSZŁOŚĆ? RAZEM STWÓRZMY NAJLEPSZĄ UCZELNIĘ EKONOMICZNĄ W POLSCE

JAKA PRZYSZŁOŚĆ? RAZEM STWÓRZMY NAJLEPSZĄ UCZELNIĘ EKONOMICZNĄ W POLSCE Marian Gorynia m.gorynia@ae.poznan.pl http://mariangorynia.pl/ JAKA PRZYSZŁOŚĆ? RAZEM STWÓRZMY NAJLEPSZĄ UCZELNIĘ EKONOMICZNĄ W POLSCE Drodzy Studenci, Możemy być dumni z pozycji już osiągniętej przez

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I. CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju UG do roku 2020 PLAN ZADAŃ Przed Uniwersytetem Gdańskim stoi szereg wyzwań, których podjęcie wymaga określenia celu i charakteru działań oraz terminu zakończenia, źródeł

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA GÓRNOŚLĄSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ im. WOJCIECHA KORFANTEGO w KATOWICACH założenia na lata 2013 2020 Strategia rozwoju Wydziału Zarządzania GWSH wpisuje się ściśle

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2015 2024 WPROWADZENIE Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY KANDYDATA NA STANOWISKO DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII UG NA KADENCJĘ , DR. HAB. MARIUSZA MAKOWSKIEGO, PROF.

PROGRAM WYBORCZY KANDYDATA NA STANOWISKO DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII UG NA KADENCJĘ , DR. HAB. MARIUSZA MAKOWSKIEGO, PROF. PROGRAM WYBORCZY KANDYDATA NA STANOWISKO DZIEKANA WYDZIAŁU CHEMII UG NA KADENCJĘ 2016-2020, DR. HAB. MARIUSZA MAKOWSKIEGO, PROF. UG Szanowni Państwo, Z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego związany

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 Gliwice, luty 2012 r. 1 Wprowadzenie Strategia Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej na lata 2012-2020

Bardziej szczegółowo

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej

Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Załącznik do zarządzenia nr 59/2013 Rektora PO Cele i struktura Systemu zapewnienia jakości kształcenia w Politechnice Opolskiej Niniejszy dokument określa założenia i cele Systemu zapewnienia jakości

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 Lp. Cel Osoby odpowiedzialne Czas realizacji Sposób weryfikacji 1 Rozszerzenie oferty praktyk studenckich

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY stacjonarne i niestacjonarne studia licencjackie (I stopień), praktyczny profil kształcenia. Celem studiów na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena

Bardziej szczegółowo

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów.

4 Cele Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia realizowane są na szczeblu całego Uniwersytetu oraz wszystkich Wydziałów. Uchwała Nr 149/2015 Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020

PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE. na lata 2014-2020 PROGRAM ROZWOJU WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE na lata 2014-2020 Zatwierdzony przez Radę Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

JAN SZMIDT. www.janszmidt.pl. Kandydat na funkcję. Rektora. Politechniki Warszawskiej. Kadencja 2012 2016 1/16

JAN SZMIDT. www.janszmidt.pl. Kandydat na funkcję. Rektora. Politechniki Warszawskiej. Kadencja 2012 2016 1/16 JAN SZMIDT Kandydat na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej Kadencja 2012 2016 1/16 Dlaczego kandyduję? Widzę szanse rozwoju Politechniki Warszawskiej Mam dostateczne doświadczenie i wiedzę, aby podjąć

Bardziej szczegółowo

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Słownik mierników Strategii Wydziału

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Słownik mierników Strategii Wydziału Strategia Wydziału Technologii Drewna do 2022 roku Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ANEKS: B Data aktualizacji: 2015-04-14 Słownik mierników Strategii Wydziału Słownik mierników Strategii

Bardziej szczegółowo

Kadencja w liczbach

Kadencja w liczbach Kadencja 2012-2016 w liczbach LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW STUDENCI 2012 2015 STACJONARNI 11 680 8 945 NIESTACJONARNI 4 648 2 665 RAZEM 16 328 11 610 ST. OBCOKRAJOWCY 18 122 DOKTORANCI 156 306 Kadencja

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku

TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku Załącznik nr 2 do uchwały Senatu AMW nr 7/2014 z 20.03.2014 r. TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

PROGRAM WYBORCZY. Kandydata na Rektora Prof. dr hab. Bronisław Marciniak PROGRAM WYBORCZY Kandydata na Rektora Prof. dr hab. Bronisław Marciniak MIJAJĄCA KADENCJA 2008-2012 2/38 MIJAJĄCA KADENCJA LICZBA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW [tys.] STUDENCI RAZEM: 46,8 RAZEM: 48,4 DOKTORANCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2016

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2016 Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ od roku 2016 I. Wprowadzenie 1. Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ jest jednym

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYKI STOSOWANEJ POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ NA LATA 2012-2020 Gliwice, listopad 2012 Wprowadzenie Strategia Wydziału Matematyki Stosowanej na lata 2012-2020 została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach

REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach REGULAMIN przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 1 1. Na podstawie art. 155 ust. 1 w zw. z ust. 4 i 6 Ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Działanie Odpowiedzialność Termin Rezultat Potencjalne źródło finansowania 1.1.Rozszerzanie kooperacji z ośrodkami zagranicznymi.

Działanie Odpowiedzialność Termin Rezultat Potencjalne źródło finansowania 1.1.Rozszerzanie kooperacji z ośrodkami zagranicznymi. Strategia Wydziału Historycznego na lata 2012/2013-2018/2019 (na podstawie propozycji przygotowanej przez prof. Ilonę Czamańską i przyjętych przez Radę Wydziału Historycznego 14 lutego 2011 r.) 1. Badania

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022

MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 MISJA, WIZJA I STRATEGIA NA LATA 2012-2022 WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE I. MISJA 1. Wydział Zarządzania WSEiZ w Warszawie kieruje ofertę kształcenia do osób, pragnących

Bardziej szczegółowo

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia

Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia Załącznik do uchwały nr 84 Senatu UZ z dn. 27.02.2013 r. w sprawie przyjęcia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia Uczelniany System Zapewniania Jakości Kształcenia 1 1. Uczelniany System

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Koszalińskiej I. OGÓLNY OPIS SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WYDZIAŁOWEGO SYSTEMU JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Wydziałowy system jakości kształcenia opiera się na następujących wewnętrznych uczelnianych - aktach prawnych : Uchwale nr 14/96-99 Senatu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego 2011 Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Dokument zatwierdzony przez Radę Wydziału Fizyki UW w dniu 29 listopada 2011r. Warszawa, 2011-11-29 Misja i Strategia Rozwoju Wydziału

Bardziej szczegółowo

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW

Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Pedagogicznym UW Wydziałowa Strategia Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia jest powiązana z Uczelnianą Strategią ZZJK oraz

Bardziej szczegółowo

Prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz

Prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz Prof. zw. dr hab. Piotr Jędrzejowicz TREŚĆ PREZENTACJI Rola Rektora Strategia rozwoju uczelni Studia i studenci Badania naukowe Polityka rozwoju kadry Infrastruktura dydaktyczna i naukowa uczelni Relacje

Bardziej szczegółowo

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia powinien stanowić jeden z elementów kompleksowego systemu zarządzania jakością, obejmującego wszystkie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA I ORGANIZACJA

ZADANIA I ORGANIZACJA AKCEPTUJE Dziekan.. Prof. dr hab. inż. Stanisław CUDZIŁO Warszawa, 29 wrzesień 2016 ZADANIA I ORGANIZACJA Wydziałowej Komisji ds. Funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale Nowych Technologii

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ I. Wprowadzenie 1. Regulamin przyznawania premii i nagród na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ jest jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność

Seminarium Rankingowe. Sesja I. Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Seminarium Rankingowe Sesja I Jak mierzyć potencjał naukowy, efektywność naukową i innowacyjność Jak czytać Ranking? 100 punktów oznacza najlepszy wynik w ramach danego kryterium Wyniki pozostałych uczelni

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie System Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1. Podstawy prawne Systemu Ustawa z dnia 27.07.2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r.

Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-32/08 Zarządzenie Nr 32/2008 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lipca 2008 r. w sprawie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Załącznik do Uchwały nr 1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r. System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogólne ramy instytucjonalne Wydanie: I Obowiązuje od:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 Strategia przyjęta przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu /Uchwała nr 318/2012/2013 z dnia 15 stycznia 2013r./ Bielsko-Biała 2013 1 Spis treści 1.UWAGI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Lalak Zrównoważony Rozwój i Doskonałość Naukowa Program wyborczy Wybory Dziekana WF UW

Zygmunt Lalak Zrównoważony Rozwój i Doskonałość Naukowa Program wyborczy Wybory Dziekana WF UW Zygmunt Lalak Zrównoważony Rozwój i Doskonałość Naukowa Program wyborczy Wybory Dziekana WF UW 2016-2020 Zygmunt Lalak ur. 1961 w Łowiczu zainteresowania naukowe: fizyka oddziaływań fundamentalnych i kosmologia

Bardziej szczegółowo

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA

Procedura DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA Załącznik do Uchwały nr 48 RW z dnia 12 marca 2013r. Procedura Symbol: Data: WSZJK-DKD-BL 12.03.2013r. Wydanie: Stron: I 5 DOBÓR KADRY DYDAKTYCZNEJ DO PROCESU KSZTAŁCENIA 1. CEL PROCEDURY Celem procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Załącznik do uchwały Senatu WSEI nr 5 z dnia 27.09.2006r. REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Akademicki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UAM na lata Program wyborczy prof. Bronisława Marciniaka

STRATEGIA ROZWOJU UAM na lata Program wyborczy prof. Bronisława Marciniaka STRATEGIA ROZWOJU UAM na lata 2008-2012 Program wyborczy prof. Bronisława Marciniaka UNIWERSYTET - EDUKACJA UNIWERSYTET - BADANIA UNIWERSYTET - TECHNOLOGIE/INNOWACJE DLA GOSPODARKI Trójkąt wiedzy Badania

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania oceny pracownika naukowo-dydaktycznego/naukowego z tytułem naukowym profesora/ stopniem dr hab.

Zasady dokonywania oceny pracownika naukowo-dydaktycznego/naukowego z tytułem naukowym profesora/ stopniem dr hab. Załącznik Nr 12G Zasady dokonywania oceny pracownika naukowo-dydaktycznego/naukowego z tytułem naukowym profesora/ stopniem dr hab. 1.Osiągnięcia naukowe (dane dot. publikacji i pkt MNiSzW na podstawie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU Św.

KSIĘGA ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU i PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OSTROWCU Św. Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Jednostka: ul. Akademicka 1 Adres: 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Przygotowała: Pełnomocnik ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Uczelniana Komisja ds. Jakości

Bardziej szczegółowo

1. Liczba studentów PWSZ Rok akademicki stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne 2016/ /2016

1. Liczba studentów PWSZ Rok akademicki stacjonarne niestacjonarne stacjonarne niestacjonarne 2016/ /2016 Ankieta o Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety, której wyniki będą prezentowane zespołowi przygotowującym Ustawę 2.0. Ankieta jest anonimowa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Prof. dr hab. inż. Jan Kazior PK NOWOCZESNĄ UCZELNIĄ DLA WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI Prof. dr hab. inż. Jan Kazior Kraków, 6.04.2016 r. Dlaczego kandyduję na Rektora PK? Widzę szanse rozwoju Politechniki Krakowskiej Mam odpowiednie doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego

Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego Zasady i procedury kontroli jakości procesu dydaktycznego przyjęte przez Radę Wydziału Historycznego Uchwałą nr 24 z dnia 23.IV.2008 r. i znowelizowane na posiedzeniach RW 21.11.2012 r. oraz 27.02.2013

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY nr... /2017 zawarte w dniu.. 2017 roku pomiędzy: POLITECHNIKĄ ŚLĄSKĄ ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, Wydziałem Górnictwa i Geologii, działającą na podstawie ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W WYDZIALE TURYSTYKI I ZDROWIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ Spis treści I. Podstawy prawne wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia 3 II. III. IV. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

wartość miernika 2012/ Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków - 0, liczba specjalności - 5

wartość miernika 2012/ Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków - 0, liczba specjalności - 5 1.1.1. Uelastycznienie oferty edukacyjnej Uczelni na studiach I stopnia Miernik 1/13 1/13 1. Liczba uruchomionych kierunków i specjalności na studiach I stopnia liczba kierunków, liczba specjalności 5

Bardziej szczegółowo

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do:

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: ERASMUS+ Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: spełnienia celów strategii europejskich w obszarze edukacji, w tym zwłaszcza strategii Edukacja i szkolenia 2020, rozwoju krajów partnerskich

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Uniwersytetu Pedagogicznego. im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Uniwersytetu Pedagogicznego. im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na lata 2014 2020 (projekt) I. Misja Wydziału II. Cele strategiczne wydziału: 1. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 11/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 11/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: zmiany Uchwały Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte Nr 26/2014

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r.

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020

Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020 Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020 1. Strategia w odniesieniu do mobilności dobór uczelni/instytucji partnerskich kraje/rejony geograficzne cele i grupy docelowe

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KIERUNKU FILOZOFIA INSTYTUT FILOZOFII UŁ

STRATEGIA ROZWOJU KIERUNKU FILOZOFIA INSTYTUT FILOZOFII UŁ STRATEGIA ROZWOJU KIERUNKU FILOZOFIA INSTYTUT FILOZOFII UŁ I STRATEGIA ROZWOJU ZAŁOŻENIA WSTĘPNE II OBSZARY STRATEGICZNE I KIERUNKI ROZWOJU III CELE STRATEGICZNE W KONTEKŚCIE OBSZARÓW STRATEGICZNYCH IV

Bardziej szczegółowo

Współczesne wyzwania w obszarze planowania i zarządzania karierą zawodową

Współczesne wyzwania w obszarze planowania i zarządzania karierą zawodową Współczesne wyzwania w obszarze planowania i zarządzania karierą zawodową Dr Kinga Hoffmann Katedra Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Rybnik, 19.10.2015 r. Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdaoskiej w kadencji 2012-2016. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy z 27

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Filologiczno-Historycznym w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 1. Prace związane z wdrażaniem, funkcjonowaniem

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania oceny nauczycieli akademickich. Kryteria oceny

Zasady dokonywania oceny nauczycieli akademickich. Kryteria oceny Załącznik 12 G Zasady dokonywania oceny nauczycieli akademickich 1.Osiągnięcia naukowe (dane dot. publikacji i pkt MNiSzW na podstawie bazy bibliografii pracowników iblioteki UMw) Liczba pkt wg kryteriów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KANDYDATKI NA DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU (kadencja )

PROGRAM KANDYDATKI NA DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU (kadencja ) Prof. dr hab. Joanna M. Salachna PROGRAM KANDYDATKI NA DZIEKANA WYDZIAŁU PRAWA UNIWERSYTETU W BIAŁYMSTOKU (kadencja 2016-2020) Szanowni Państwo, Wydział Prawa, tak jak i inne wydziały, jest naturalnym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI na lata

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI na lata STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU INŻYNIERII MECHANICZNEJ I INFORMATYKI na lata 2014-2020 CZĘSTOCHOWA 2014 Wprowadzenie Strategia Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej na

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA OBWIESZCZENIE Nr 1/2013 z dnia 04 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia dokumentu P O L I T Y K A Z A P E W N I E N I A J A K O Ś C I K S Z T A Ł C E N I

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie: kierunków i zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP /16 REKTORA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II. z dnia 31 sierpnia 2016 r. M O N I T O R Poz. 407 ZARZĄDZENIE NR ROP-0101-104/16 REKTORA z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia kompetencji Prorektorów KUL Na podstawie 29 ust. 3 pkt 6 Statutu KUL zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.

STRATEGIA ROZWOJU. Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie Niniejszy dokument pozostaje w ścisłym związku z Uchwałą nr 19/2013

Bardziej szczegółowo