Konkurencyjna Uczelnia - innowacyjni i otwarci Liderzy biznesu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konkurencyjna Uczelnia - innowacyjni i otwarci Liderzy biznesu"

Transkrypt

1 Konkurencyjna Uczelnia - innowacyjni i otwarci Liderzy biznesu Program wyborczy prof. Mariana Goryni - - kandydata na rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w kadencji Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy, Drodzy Studenci, Chciałbym zacząć od podziękowań. To, że dzisiaj mogę przed Państwem wystąpić jako kandydat na rektora zawdzięczam temu, że zaufaliście mi Państwo w przeszłości. Obdarzony zostałem zaufaniem w 1985 roku, gdy obroniłem doktorat. Zaufaliście mi Państwo w 1995 roku, gdy pomyślnie zakończyłem kolokwium habilitacyjne. Kolejne przejawy zaufania do mnie to wybór na prodziekana Wydziału Zarządzania w 1999 roku oraz dwukrotny wybór na stanowisko prorektora w 2002 i 2005 roku. Korzystając z okazji chciałbym podziękować osobom, które zaprosiły mnie do pracy organizacyjnej w Uczelni Pani Dziekan Elżbiecie Gołembskiej, z którą przez 3 lata miałem przyjemność współpracować jako prodziekan Wydziału Zarządzania i Panu Rektorowi Witoldowi Jurkowi, z którym współpracowałem przez 6 lat jako prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą. Szczególnie mocno chciałbym podkreślić okres mojej pracy pod skrzydłami Pani Dziekan Elżbiety Gołembskiej to wtedy uczyłem się Uczelni od podstaw, zrozumiałem, czym jest dobra współpraca ze Studentami i jak wymagająca jest wspólna praca z Kadrą Naukowo-Dydaktyczną Wydziału. Już wówczas miałem okazję przekonać się, że dla powodzenia szkoły wyższej bardzo ważny jest Pion Administracji Uczelni. Było to nieocenione doświadczenie, które później mogłem dyskontować pełniąc funkcję prorektora. Słowa mojej wdzięczności kieruję także w stronę Pana Rektora Profesora Bohdana Gruchmana, Pana Rektora Profesora Kazimierza Zimniewicza, Pani Dziekan 1

2 Profesor Elżbiety Gołembskiej (po raz wtóry), Pana Dziekana Profesora Jana Jasiczaka, Pana Profesora Witolda Abramowicza oraz Pana Profesora Andrzeja Korzeniowskiego za to, że byli tak odważni i życzliwi, iż zechcieli się podjąć zgłoszenia mnie jako kandydata na rektora. Szanowni Państwo, W liście, który skierowałem do Społeczności Akademickiej naszej Uczelni w dniu 6 marca: zarysowałem moją wizję funkcji i zadań rektora, przedstawiłem najistotniejsze elementy mojego przygotowania do pełnienia funkcji rektora. Jak napisałem, w moim przekonaniu rektor to przede wszystkim służebnik Społeczności Uczelni. Na drugim miejscu postawiłbym funkcję przywództwa zyskującą na znaczeniu w czasach silnej presji konkurencyjnej i szybkich zmian w otoczeniu. Dokonując próby lapidarnego określenia wizji funkcji i zadań rektora, jeśli zostałbym wybrany na to stanowisko, sprowadziłbym ją do 10 podejść problemowych, które równocześnie stanowią ramy postępowania i mogą być traktowane jako zadania: podejście wykorzystujące nasze dobre doświadczenia i tradycję w tych obszarach działalności, gdzie odnosimy sukcesy, podejście aktywne i nastawione na zmiany, na których wszyscy możemy zyskać, tam gdzie wyniki nie są zadowalające w niektórych obszarach widzę potrzebę gruntownej modernizacji, racjonalizacji i restrukturyzacji czyli doskonalenia zarządzania Uczelnią zgodnie z duchem podejścia menedżerskiego, podejście ewolucyjne, podbudowane wiarą w przyszłość i optymizmem, nie oderwane jednak od realiów, podejście przesycone wiarą w człowieka, w zdolności i możliwości Współpracowników i Studentów, czerpanie z pomysłów i inicjatywy całej Społeczności Akademickiej naszej Uczelni, której podstawą jest kapitał ludzki i intelektualny, 2

3 podejście kładące nacisk na harmonię, empatię, współpracę i wspólne zaangażowanie dla dobra Uczelni, podejście cechujące się otwarciem na miasto, region, kraj i zagranicę, na naukę, biznes i kulturę, podejście zmierzające do harmonijnego łączenia sprawnego, bieżącego i strategicznego zarządzania Uczelnią i służenia rozwojowi Studentów i Pracowników, podejście uwzględniające potrzebę prowadzenia skutecznej polityki informacyjnej zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Uczelni, podejście podejście. Dwa ostatnie punkty wypełnione kropkami oznaczają otwartość i zaproszenie dla Państwa do współudziału w kreowaniu funkcji rektora. Bez dobrej współpracy z Pracownikami, Studentami i Absolwentami powyższa wizja nie zostanie zrealizowana. Szanowni Państwo, W dalszej części niniejszego tekstu chciałbym rozwinąć kilka wątków związanych z moją wizją przyszłości Uczelni. Możemy być dumni z pozycji osiągniętej przez naszą Akademię w kraju i za granicą. Podstawowym celem strategicznym Uczelni, w której chciałbym zostać rektorem, powinno być moim zdaniem zachowanie i umocnienie przynależności do grona najlepszych uczelni ekonomicznych w Polsce, a więc skutecznie konkurującej w kraju i na arenie międzynarodowej. Cel ten oraz sposoby jego osiągnięcia powinny zostać przedstawione w nowym planie strategicznym naszej Uczelni. Deklaruję potrzebę i wolę opracowania takiego planu. Przyszły rozwój Uczelni postrzegam jako nieustający proces inwestowania w kapitał intelektualny i ludzki. Tylko posiadając kompetentne Kadry dydaktyczne, badawcze, administracyjne i wspomagające możemy sprostać konkurencji. Moim absolutnym priorytetem będzie dobro i interes naszej Uczelni jako instytucji, jako całości. Oznacza to, że dostrzegam, uznaję i doceniam pozycję i osiągnięcia poszczególnych wydziałów, katedr, innych komórek i pojedynczych pracowników. Rolą rektora jest takie kierowanie Uczelnią, by obok dbałości o wysoki poziom 3

4 wszystkich jednostek i pracowników stwarzać szczególnie sprzyjające warunki dla najlepszych spośród nas. Widzę, rozumiem i akceptuję wewnętrzne zróżnicowanie Uczelni. Będę dążyć to tego, aby z różnorodności i osiągnięć części składowych czerpać dobre praktyki i inspirować zmiany w kierunku ich upowszechniania. Deklaruję poszanowanie dla wszelkich przejawów demokracji akademickiej. Uczynię wszystko, aby nasze indywidualne egoizmy prowadziły do realizacji interesu ogólnego, przez który rozumiem dobre imię i rozwój naszej Almae Matris. Poniższy opis zamiarów podzieliłem na kilka części, mając pełną świadomość, że rzeczywiste funkcjonowanie Uczelni to wzajemne przeplatanie się elementów naukowych i dydaktycznych, kadrowych i majątkowych, studenckich i profesorskich. Ich rozdziału dokonałem wyłącznie dla celów prezentacji moich poglądów na przyszłość. Szanowni Państwo, Punktem wyjścia do budowania przyszłości jest zawsze przeszłość i teraźniejszość. Jaka jest sytuacja Uczelni? Ograniczę się do wymienienia najważniejszych punktów: Bardzo dobra pozycja naukowa, czego przejawem są między innymi wysokie kategorie naukowe poszczególnych wydziałów, posiadane uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego i stopnia doktora nauk ekonomicznych, silna reprezentacja w komitetach problemowych PAN, w radach programowych i komitetach redakcyjnych różnych czasopism, konferencji oraz w różnych prestiżowych ciałach, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, a także duża aktywność w dziedzinie osiągania awansów naukowych. Silna pozycja na rynku edukacyjnym, co potwierdzone zostało w wielu rankingach, a także przede wszystkim w akredytacjach. Jesteśmy dobrze oceniani przez kandydatów, studentów i absolwentów. Mamy szeroką, urozmaiconą i dobrze odbieraną ofertę studiów pierwszego i drugiego stopnia, a także studiów doktoranckich i podyplomowych, w tym MBA. 4

5 Wysoki stopień internacjonalizacji Uczelni zarówno w sferze badań naukowych, jak i dydaktyki. Nasi pracownicy uczestniczą w licznych międzynarodowych programach badawczych, wykładają na uczeniach zagranicznych, studenci w liczbie około 350 rocznie studiują za granicą w ramach różnych programów. Stabilna sytuacja finansowa mimo niesprzyjających tendencji w otoczeniu zewnętrznym (finansowanie budżetowe, niż demograficzny itp.) sytuacja finansowa Uczelni jest zrównoważona. Spełniamy wszystkie kryteria wymagane przez prawo, aby zostać uniwersytetem ekonomicznym. Byłem zdecydowanym i aktywnym zwolennikiem i współautorem koncepcji zmiany struktury Uczelni i powołania nowych wydziałów. Zdawaliśmy sobie sprawę z zagrożeń. Wydaje się jednak, że dobrze skalkulowaliśmy ryzyko i operacja powiodła się. Co zrobilibyśmy dzisiaj, nie mając nowych wydziałów i uprawnień? Korzystając z okazji chciałbym wspomnieć o moim wkładzie w budowanie pozycji naszej Uczelni i wskazać następujące przedsięwzięcia: Internetowy System Bibliograficzny (https://aplikacje.ae.poznan.pl/), Zajęcia Otwarte zaliczane do curriculum studentów (http://zo.ae.poznan.pl/), intensyfikacja współpracy z ośrodkami zagranicznymi (http://ae.poznan.pl:80/att/zagranica/karta.jpg), Klub Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (http://kp.ae.poznan.pl/), restrukturyzacja działalności Centrum Informatyki, Anglojęzyczne Seminarium Doktorskie (http://dse.ae.poznan.pl/), przygotowanie statutu naszej Uczelni. Powyższe spostrzeżenia nie oznaczają jednak, że potrafiliśmy wykorzystać wszystkie możliwości i zająć w każdym obszarze miejsca, na jakie nas stać. Otoczenie, w którym przyjdzie nam działać, będzie coraz bardziej wymagające. Podstawowe jego cechy to: niż demograficzny, nasycenie rynku pracy ekonomistami, nasilająca się konkurencja ze strony innych uczelni polskich (publicznych i niepublicznych), a także zagranicznych. To bardzo poważne zagrożenia. Ale w zagrożeniach tych zawarte są także szanse. Musimy tak działać, aby je wykorzystać. 5

6 Szanowni Państwo, O zamiarach na przyszłość będę mówił w podziale na cztery obszary: dydaktyka, badania naukowe, funkcjonowanie Uczelni, stosunki z otoczeniem. W każdym z tych obszarów staram się uwzględnić kontekst międzynarodowy wynika to ze spodziewanych procesów dalszego umiędzynarodowienia i globalizacji szkolnictwa wyższego i badań, wysiłku organizacyjnego i finansowego UE mającego zmniejszyć dystans najlepszych uniwersytetów europejskich do czołowych szkół amerykańskich, a także wzrostu konkurencji na europejskim rynku edukacyjnym. Wszystko to odbywać się będzie prawdopodobnie w warunkach trudnej do przewidzenia i (jak wynika z doświadczeń) niezdecydowanej polityki rządu wobec szkolnictwa wyższego. Biorąc pod uwagę zasygnalizowane okoliczności, stojące przed nami dostosowania Uczelni do konkurowania na rynku europejskim należy traktować jako duże wyzwanie, ale i szansę. 1. Dydaktyka Studenci, Pracownicy, Kandydaci, Absolwenci Główną sferą aktywności naszej Uczelni jest dydaktyka. Podstawowe znaczenie będzie miało ciągłe podnoszenie jakości kształcenia, uatrakcyjnienie oferty dydaktycznej oraz uczynienie Uczelni coraz bardziej przyjazną dla Studenta, a także dającą satysfakcję Nauczycielom Akademickim i Pozostałym Pracownikom z tytułu ich pracy, zachęcającą Nowych Kandydatów do studiowania, a także zwracającą uwagę i przyciągającą emocje Absolwentów. Najważniejsze punkty mojego programu w tej dziedzinie obejmują: A. Przedsięwzięcia programowe: ustalenie efektów kształcenia na poszczególnych stopniach i kierunkach studiów i ich systematyczny monitoring, modernizacja planów studiów dla poszczególnych kierunków z uwzględnieniem interesów Uczelni (zrównoważenie obciążeń między wydziałami i katedrami), zwiększenie udziału wybitnych przedstawicieli życia gospodarczego i politycznego w realizacji działalności dydaktycznej sprzyjanie rozwojowi formuły ZAJĘĆ OTWARTYCH. B. Podniesienie rangi jakości dydaktyki: 6

7 pełne i powszechne wdrożenie elektronicznego wsparcia dydaktyki, w tym szersze wykorzystanie systemu Moodle, wypracowanie systemu miarodajnej informacji zwrotnej od Studentów na temat prowadzonych zajęć mam w tej dziedzinie pozytywne doświadczenia w obszarze zajęć prowadzonych z ramach OPO ERASMUS dla studentów zagranicznych i krajowych, włączenie tej miarodajnej informacji zwrotnej do parametrycznego systemu wyróżniania Pracowników naukowo-dydaktycznych. Na przykład Dyplom Rektora za osiągnięcia w łączeniu działalności naukowej (publikacje) i pracy dydaktycznej. Proponuję osobne dyplomy dla każdej kategorii Pracowników, stworzenie systemu szkoleń dydaktycznych dla wszystkich grup wykładowców wsparcie dobrej dydaktyki w zakresie narzędzi informatycznych, aktywnych form zajęć, wykorzystania case study, umiejętności autoprezentacji itp. C. Przedsięwzięcia ofertowe: ograniczenie liczby specjalności, ze względu na konieczność uniknięcia pułapki nadmiernego rozproszenia specjalności, uruchomienie specjalności anglojęzycznych (-nej), skoordynowanie oferty w zakresie studiów podyplomowych oraz wydatne polepszenie warunków i obsługi zarówno Słuchaczy, jak i Wykładowców. D. Dalsza internacjonalizacja procesu dydaktycznego: zwiększenie mobilności Studentów oraz dywersyfikacja programów i form wymiany, z zachowaniem wiodącej roli programu ERASMUS w odniesieniu zarówno do Studentów wyjeżdżających, jak i przyjeżdżających, zwiększenie mobilności Wykładowców pozyskanie dodatkowych środków na finansowanie wyjazdów naszych Nauczycieli Akademickich oraz stwarzanie sprzyjających warunków dla przyjazdów Wykładowców Zagranicznych do naszej Uczelni. E. Dalsze próby uruchomienia Doctoral Seminars in English. F. Stworzenie warunków dla mobilności Studentów w Polsce ( ERASMUS krajowy ) wprowadzenie możliwości odbywania części studiów w innych uczelniach ekonomicznych w kraju na zasadach podobnych, jak w programie ERASMUS; oprócz rozwijania mobilności międzynarodowej, pożądane wydaje się 7

8 rozwijanie także mobilności w kraju we współpracy z innymi ośrodkami, a także z innymi uczelniami w ramach ośrodka poznańskiego. Prace w tej dziedzinie zostały już rozpoczęte we współpracy z naszym Parlamentem Studenckim, przygotowana została już propozycja umów i dokumentów potrzebnych do takiej wymiany. G. Szeroka i wielopłaszczyznowa współpraca z praktyką gospodarczą (w tym z Klubem Partnera) w sprawie planów studiów, odbywania praktyk i staży studenckich, wspólnej realizacji projektów badawczych, pisania prac licencjackich i magisterskich w nawiązaniu do konkretnych zapotrzebowań praktyki, H. Przedsięwzięcia administracyjno-organizacyjne: utworzenie centralnej obsługi studentów i pełne wdrożenie wirtualnego dziekanatu, wdrożenie informatycznego systemu planowania i kontrolowania kosztów kształcenia według kierunków i specjalności oraz wydziałów i katedr, wdrożenie mechanizmów współpracy między dziekanatami, działem dydaktyki, działem marketingu i centrum informatyki, wdrożenie w całej Uczelni elektronicznych zapisów na seminaria oraz przedmioty do wyboru, przygotowanie i wdrożenie systemu wyboru Wykładowców przez Studentów i zwiększenie roli zajęć wybieranych. I. Opracowanie i wdrożenie programu współpracy ze szkołami średnimi pewne działania w tej dziedzinie już rozpoczęto; działania te miałyby na celu zainteresowanie Uczniów szkół średnich wyborem naszej Uczelni jako miejsca studiów. J. Zbudowanie programu współpracy z Absolwentami w celu uzyskania opinii o przydatności kształcenia w Uczelni, propozycji modyfikacji planów i programów studiów, pozyskania wsparcia dla Uczelni, a także możliwości lepszego dotarcia do Absolwentów z ofertą studiów trzeciego stopnia i kursów dokształcających. Moim zdaniem ważnymi elementami takiego programu mogłyby być: współpraca z firmami doradztwa personalnego oraz Uniwersytet trzeciego wieku. W tym miejscu chciałbym zadeklarować pełne wsparcie dla samorządowych potrzeb i działań Studentów. W szczególności bliska mi jest troska o wzrost znaczenia Parlamentu Studenckiego (pomoc w propagowaniu idei samorządności 8

9 studenckiej) i innych Organizacji Studenckich. Razem wypracujemy warunki delegacji pewnych uprawnień i działań na rzecz Parlamentu i szerzej Studentów. Deklaruję także poparcie dla studenckiej działalności naukowej, przedsiębiorczości oraz aktywności w dziedzinie kultury i sportu. Zamierzam stworzyć specjalne wyróżnienia rektorskie dla Studentów umiejętnie łączących swą aktywność społeczną, kulturalną i sportową z nauką. W sferze naukowej będę działać na rzecz włączania SKN do badań katedralnych (badania statutowe i tzw. tematy własne). Uczelnia potrzebuje także badań w zakresie jej wizerunku i PR. Sporą ich część mogłyby wykonywać SKN. Mamy już doświadczenia w tej dziedzinie badanie satysfakcji użytkowników Biblioteki Głównej przez Studenckie Koło Naukowe RYNEK. Stworzymy warunki do organizacji systematycznych (np. raz na kwartał) warsztatów i mini konferencji uczelnianych i środowiskowych SKN w naszej Uczelni. W ten sposób studenci aktywni naukowo będą wdrażać się do prowadzenia badań, prezentacji wyników i dyskusji naukowych, a nasza Uczelnia stanie się poznańskim centrum SKN. Umożliwi to również przepływ wiedzy między uczelniami, szczególnie gdyby włączyli się do tego ruchu Pracownicy Naukowi. Oczyma wyobraźni widzę np. dzień PUM w PUE i vice versa. Wspieranie takiej środowiskowej wymiany idei jest ważne także z uwagi na system boloński. W sferze kreowania i wykorzystania studenckiej przedsiębiorczości wspólnie określimy warunki i celowość stworzenia dla naszych Studentów uczelnianego inkubatora przedsiębiorczości. Takim polem dla Waszych inicjatyw może być także wykorzystanie różnych pomieszczeń w Uczelni (np. nowa formuła Klubu pod Bankiem) i ewentualne uczynienie z niego studenckiego przedsiębiorstwa, w którym mogliby zdobywać doświadczenia Studenci różnych specjalności. Marzę też o letnich szkołach zarządzania, rachunkowości, finansów, etc., gdzie Asystenci i najlepsi Studenci ostatnich lat mogliby prowadzić zajęcia dla chętnych osób, które chciałyby pogłębić/uzupełnić swą wiedzę i umiejętności. W sferze promocji i uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych Uczelnia, wraz z Klubem Partnera włączy się do studenckiej organizacji wspólnych wyjść do teatru, filharmonii i opery. Włączymy się do organizacji prelekcji dla Studentów w AE, ASP lub Muzeum Narodowym na temat malarstwa, grafiki i rzeźby. 9

10 Razem z UAM stworzymy spotkania dyskusyjne na temat współczesnej literatury i filmu. Jestem zdania, że Absolwenci naszej Uczelni, obok najlepszych kwalifikacji zawodowych powinni mieć nawyk obcowania z różnymi sferami szeroko rozumianej twórczości kulturalnej by, po osiągnięciu powodzenia materialnego umieć się nim dzielić, także z twórcami. W sferze aktywności sportowej i turystycznej Uczelnia będzie wspierać (także finansowo) wszelkie działania nastawione na propagowanie aktywnego trybu życia (piesze, rowerowe i kajakowe rajdy turystyczne po Wielkopolsce, zawody sportowe) i integrację środowiska uczelnianego i poznańskiego. Np. po rewitalizacji naszego dziedzińca moglibyśmy wesprzeć uczelniany AZS w organizacji mini turnieju streetballa. Jestem otwarty na wszelkie przejawy aktywności w tych obszarach. Zdaję sobie sprawę, że partnerska i systematyczna współpraca z Organizacjami Studenckimi będzie wymagała wsparcia duchowego, rzeczowego i finansowego. Deklaruję życzliwość, zrozumienie i wolę pozytywnej współpracy. 2. Sprawy naukowe Pracownicy Naukowo-Dydaktyczni, Doktoranci, Studenci, Absolwenci Wyznaję pogląd, że nasza dobra pozycja naukowa jest warunkiem sine qua non silnej pozycji w ramach europejskiego systemu edukacyjnego. Dbałość o pozycję naukową to dbałość o kapitał intelektualny Uczelni, który rozwija się przede wszystkim poprzez prowadzenie badań naukowych. Podstawowe cele strategiczne w tej dziedzinie to: utrzymanie i (tam, gdzie to jest możliwe) podwyższenie wysokiego poziomu badań stworzenie procedur wewnętrznej oceny jakości badań naukowych obok istniejących procedur oceny zewnętrznej, intensyfikacja aktywności w dziedzinie pozyskiwania środków na badania naukowe poza działalnością statutową i badaniami własnymi projekty we współpracy z biznesem, samorządem i otoczeniem zagranicznym, utrzymanie i rozbudowa systemu parametrycznego rozdziału środków na badania naukowe w ramach Uczelni, 10

11 wsparcie organizacyjne pozyskiwania środków zewnętrznych na badania naukowe utworzenie tzw. fund rising team, utrzymanie uprawnień do nadawania stopni naukowych na poszczególnych wydziałach oraz uzyskanie przez Wydział Gospodarki Międzynarodowej, a także Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej tzw. uprawnień habilitacyjnych, zwiększenie zainteresowania naszych Pracowników (zwłaszcza młodszych) stypendiami zagranicznymi, umocnienie pozycji i aktywności Wydawnictwa Akademii Ekonomicznej oraz kontynuowanie działań na rzecz uzyskania przez Poznan University of Economics Review najwyższej punktacji dla czasopism wydawanych w Polsce. Przywiązuję dużą wagę do stałego rozwoju Kadry Naukowej, w związku z czym proponuję: wsparcie dla prac awansowych (stypendia oraz okresowa obniżka pensum w semestrze poprzedzającym złożenie doktoratu, habilitacji i tzw. książki profesorskiej), wykorzystanie już działającego parametrycznego systemu oceny wraz z impact factor (liczba cytatów np. na podstawie Google Scholar) do wyróżniania pracowników za osiągnięcia publikacyjne, promowanie wspólnych międzykatedralnych badań i seminariów, priorytetowe wdrożenie oferty systematycznych szkoleń pracowników naukowych w zakresie metodyki badań i zastosowań nowoczesnych metod ekonometrycznych i statystycznych, rozważenie propozycji utworzenia międzywydziałowych seminariów habilitacyjnych w celu integracji naszego środowiska uczelnianego. Dostrzegam potrzebę silniejszej asymilacji Doktorantów w Uczelni, zwłaszcza w dziedzinie badań naukowych na przykład ich szerszy udział w zespołach badawczych w badaniach statutowych; chciałbym tutaj zasygnalizować pewną innowację, która będzie testowana na Wydziale Towaroznawstwa innowacja dotyczy finansowania grantów doktorskich. Widzę także uzasadnienie i potrzebę rozwoju programu ERASMUS dla Doktorantów. W nieco dalszej perspektywie można rozważyć, wzorem Norwegii, wprowadzenie zalecenia (obowiązku?) odbycia części 11

12 studiów doktoranckich w ośrodku zagranicznym (doktoranci stacjonarni). W moim przekonaniu uzasadniony jest postulat modernizacji i urozmaicenia oferty programowej na studiach doktoranckich, w tym także z wykorzystaniem wykładów prowadzonych przez wybitnych naukowców zagranicznych. Uważam, że ważną i trudną do przecenienia rolę w prowadzeniu badań naukowych może odegrać studencki ruch naukowy, a także Studenci przygotowujący prace licencjackie, magisterskie i dyplomowe. Powinniśmy poszukać rozwiązań zachęcających do szerszego włączania naszych Studentów w wykonywanie niektórych prac badawczych. Nie mam także wątpliwości, że utrzymywanie silnych związków z Absolwentami może przyczyniać się do pozyskiwania zleceń z tzw. praktyki gospodarczej. Może to stanowić dodatkowe źródło pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych. Na rzecz takiej możliwości przemawia dobra praktyka i materialne efekty współpracy z biznesem w ramach Klubu Partnera. 3. Funkcjonowanie Uczelni Uważam, że konieczne jest opracowanie strategii Uczelni na kadencję w ciągu pierwszego semestru roku akademickiego 2008/2009. Mam doświadczenie praktyczne w sporządzaniu takich dokumentów. Jestem daleki od przecenienia ich roli. Uważam jednak, że jest to dokument niezbędny. W mojej opinii nasza Uczelnia powinna być instytucją wzorcową, również pod względem stricte zarządczym, instytucją, która potrafi wykorzystać nowoczesne metody zarządzania, takie jak zrównoważona karta wyników, nowoczesny rachunek kosztów, controlling, a w tym nowoczesne budżetowanie i zarządzanie przez cele. Wskazane są więc monitoring i controlling finansów z elementami samodzielności finansowej wydziałów. W tym zakresie mamy wiele do zrobienia. Lepsze wykorzystanie naszych zasobów podniesie naszą efektywność i satysfakcję z pracy w Uczelni. Dobra infrastruktura jest warunkiem sine qua non prowadzenia dobrej dydaktyki i dobrych badań naukowych. Z tego punktu widzenia bardzo ważne są upór i determinacja w pozyskaniu środków zewnętrznych na budowę Centrum 12

13 Edukacyjnego Usług Elektronicznych przy ul. Towarowej. Potrzeba zrealizowania tej inwestycji jest poza dyskusją. Tym niemniej z wielką troską podchodzę do pozostałych elementów majątku trwałego Uczelni. Moim zdaniem, zajmując się nowymi inwestycjami nie wolno zapominać o istniejącej już substancji budowlanej. Budynek ALTUM wymaga pilnych prac remontowych na skalę, która przekracza nasze wewnętrzne możliwości. Konieczna jest więc intensyfikacja starań o pozyskanie środków zewnętrznych. Bardzo trudne jest także znalezienie realnego, ekonomicznego rozwiązania kwestii naszej nieruchomości w Suchym Lesie. Stan budynku jest tak niedobry, że bez dużego nakładu inwestycyjnego ten obiekt jest bezużyteczny. Z powodów ściśle estetycznych i w trosce o wizerunek Uczelni wskazana byłaby rewitalizacja dziedzińca Uczelni. Plan maksymalny mógłby obejmować wyburzenie garaży i baraku. Konieczne byłoby rozpisanie konkursu na zagospodarowanie dziedzińca. Plan minimum zakładałby usunięcie usterek, takich jak odpadający tynk, nierówna nawierzchnia itp. Konieczne byłyby nowe nasadzenia, w tym obsadzenie pnączami ściany garażu. W ramach współpracy międzyuczelnianej konkurs na rewitalizację dziedzińca mógłby być ciekawym wyzwaniem dla studentów architektury lub Akademii Sztuk Pięknych. Wiele wskazuje na to, że byłby to dobry ruch PR, przy bardzo niskim lub zerowym koszcie. Nasuwa się też kilka propozycji, które mogłyby usprawnić i uczynić bardziej ekonomicznym funkcjonowanie Uczelni, takich jak: korzystanie z dobrodziejstw outsourcingu przy realizacji niektórych funkcji pomocniczych, wprowadzenie legitymacji elektronicznych i wejść przez bramki elektroniczne z myślą o podniesieniu bezpieczeństwa, próba wprowadzenia zmian w sposobie organizowania przetargów większa częstotliwość, strategia wyprzedzania czasu itp. Wśród postulatów zgłaszanych w trakcie debaty przedwyborczej pojawiły się pomysły, których jednoznacznego, szczegółowego sposobu rozstrzygnięcia nie potrafię jeszcze zdefiniować. Postulatem takim jest na przykład wycena i premiowanie za różnego rodzaju ponadprzeciętne przejawy aktywności na rzecz Uczelni (tzw. praca organizacyjna). Deklaruję wolę poważnego rozpatrzenia tego 13

14 postulatu z nowymi władzami rektorskimi i dziekańskimi. Podobnie przedstawia się pomysł wprowadzenia elastycznego czasu pracy dla pracowników nieprowadzących zajęć dydaktycznych. Sposób funkcjonowania Uczelni jest w znacznym stopniu zdefiniowany w statucie i w regulaminie organizacyjnym. Wyznaję pogląd, iż dokumenty te są tylko instrumentami służącymi do dobrego funkcjonowania naszej Almae Matris. Deklaruję, że jeśli pojawi się potrzeba zmian, to podejdę do niej z największą troską i życzliwością. Ale przecież nie wszystko może być uregulowane w tego rodzaju aktach. Ważna jest także kultura, a w tym tradycja naszej Instytucji. Będę do nich podchodził z respektem, ale i z otwarciem na zmiany. W szczególności chciałbym podkreślić potrzebę szerszej reprezentacji tzw. Młodych Pracowników w komisjach senackich i innych ciałach Uczelni. Dostrzegam również uzasadnienie dla tego, aby wewnętrzne regulacje uczelniane dotyczące tej grupy Pracowników zawsze były z nimi konsultowane. Podobne podejście reprezentuję w odniesieniu do innych grup Pracowników. Z myślą o poprawie działania naszej Uczelni i o wzroście naszej satysfakcji z pracy w niej przewiduję następujące rozwiązania w sferze pracowniczej: zapewnienie możliwości szkoleń Pracowników oprócz szkoleń o charakterze dydaktycznym czy naukowym, o których wspomniałem wcześniej, mam tutaj na myśli na przykład szkolenia Pracowników tzw. front office w zakresie ich relacji i kultury kontaktów ze Studentami, Pracownikami i innymi Interesariuszami Uczelni, badanie poziomu satysfakcji tzw. wewnętrznych Klientów z funkcjonowania różnych komórek Uczelni i stosowne nagradzanie/wyróżnianie najlepszych jednostek organizacyjnych, położenie akcentu na dialog, nacisk na poprawę wewnętrznej komunikacji w Uczelni, stosowanie dobrych praktyk w zakresie wewnętrznego PR. 4. Uczelnia w otoczeniu Bardzo dobre relacje z otoczeniem stanowią jeden z najważniejszych czynników sukcesu uczelni wyższych. 14

15 Deklaruję działania na rzecz jeszcze szerszego otwarcia na otoczenie, w którym działamy, a w szczególności na sektor biznesowy i sektor władz lokalnych i samorządowych, media, instytucje społeczne itp. Moim zdaniem nasza Uczelnia dysponuje odpowiednimi zasobami, by cieszyć się sławą i renomą ośrodka unikalnych i najwyższych w sensie jakościowym kompetencji. Pracując razem będziemy stanowić nowoczesne centrum wiedzy i umiejętności w zakresie ekonomii, zarządzania, towaroznawstwa oraz problematyki społecznej i politycznej. Wielkopolska i Poznań potrzebują naszej Uczelni, a my jesteśmy na wiele sposobów związani z miastem i z regionem. Uznając priorytetowy charakter relacji z regionem musimy jednak również dążyć do wzmacniania ogólnopolskiego, a także międzynarodowego znaczenia naszej Uczelni. Nie należy przy tym ograniczać się tylko do roli dydaktycznej i naukowej, ale ważne są także te przejawy naszej działalności, które mają charakter ekspercki, opiniotwórczy i kulturotwórczy. Jednym z ważnych zadań będzie zwiększenie oddziaływania i skuteczności działań promocyjnych. Uzasadnienie dla takiego postępowania stanowi postępująca komercjalizacja sfery szkolnictwa wyższego i zmiany w strukturze branży edukacyjnej. Nie wystarczy być lepszym. Trzeba to jeszcze umieć pokazać i przekonać otoczenie. Deklarując otwarcie na wszystkie segmenty i elementy otoczenia chciałbym podkreślić nasze szczególne związki z Klubem Partnera Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. We współpracy z Partnerami będziemy kładli nacisk na potrzeby Studentów: staże, praktyki, stypendia, przyszłą pracę, przygotowanie prac magisterskich i licencjackich, większe zaangażowanie we wspólne projekty badawcze, wzbogacanie naszej dydaktyki, pomoc materialną (na przykład w wyposażenie sal w aparaturę multimedialną); potrzebę większego wykorzystania Partnerów do konsultacji naszych planów studiów pod kątem treści kształcenia oraz nabywanych umiejętności i kompetencji. Wszystko z myślą o tym, aby nasz dzisiejszy Student, a jutrzejszy Absolwent był możliwie najlepiej przygotowany do mobilności na coraz bardziej wymagającym rynku pracy. Nie mam w pełni wyrobionego zdania w sprawie potrzeby powołania Konwentu naszej Uczelni możliwość taką przewiduje ustawa. W skład Konwentu mogą wchodzić przedstawiciele organów państwowych, organów samorządu 15

16 terytorialnego i zawodowego, instytucji naukowych, organizacji pracodawców i samorządu gospodarczego, przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Konwent mógłby służyć artykulacji naszych interesów i zapewniać nam więcej zrozumienia przez ważnych Interesariuszy. Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy, Drodzy Studenci, Deklaruję, że w wypadku uzyskania Państwa akceptacji dla zarysowanego programu i dla mojej osoby, moją pracę na stanowisku rektora będą traktował jako prawdziwą służbę publiczną. Na miarę moich sił, zdrowia i talentów będę starał się służyć Państwu i Akademii Ekonomicznej (Uniwersytetowi Ekonomicznemu) w Poznaniu. 16

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Życie ALMAMER gazeta uczelniana

Życie ALMAMER gazeta uczelniana Życie ALMAMER gazeta uczelniana Nr 12 / rok akademicki 2010/2011 ISSN 83-86960-31-7 Praktyki w Bułgarii Nasze innowacje 18 21 8 14 24 Studenci z zagranicy Kultury Świata Liderzy Sukcesu ALMAMER Tego pamiętnego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 Poznań, luty 2013 Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Tykarski Opracowanie: Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 95/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie strategii zarządzania jakością kształcenia

UCHWAŁA Nr 95/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie strategii zarządzania jakością kształcenia UCHWAŁA Nr 95/2014 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie strategii zarządzania jakością kształcenia Na podstawie 15 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego, w związku

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju na lata 2012-2020

Strategia rozwoju na lata 2012-2020 Bielsko-Biała 2012 Strategia rozwoju na lata 2012-2020 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Strategia przyjęta przez Senat w dniu 18-12-2012 r. 1 Spis treści 1. UWAGI METODYCZNE... 3 2. GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PROGRAM UMIĘDZYNARODOWIENIA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 0 SPIS TREŚCI: I. Wstęp. Charakter i cele programu str. 2 II. Diagnoza stanu obecnego. Istniejące bariery w rozwoju umiędzynarodowienia str. 6 III. Kierunki

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA NA STULECIE UCZELNI

STRATEGIA NA STULECIE UCZELNI Załącznik do Uchwały Nr 4 Senatu Akademickiego PP z dnia 5 grudnia 200 r. STRATEGIA NA STULEIE UZELNI Strategia rozwoju POLITEHNIKI POZNAŃSKIEJ do roku 2020. Wstęp 2. Misja i wizja. Strategia i cele strategiczne

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonanej w dniach 21-23 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Projekt opracowany przez Zespół, kierowany przez a WBiA Lublin, marzec 2014 1 S t r o n a Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM

ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM ZINTEGROWANY MODEL ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM I. PODSTAWA OPRACOWANIA: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Uniwersytet społecznie odpowiedzialny przykład AGH Krzysztof Leja 14 Rozwój uczelni poprzez nowe obszary nauki i kształcenia. Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Załącznik do uchwały nr 5/2014 Senatu Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi STRATEGIA ROZWOJU SALEZJAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 2013-2020

Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 2013-2020 Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w latach 2013-2020 Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Rozdz. 2, Art.70.1) z dn. 27.07.2005, (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Autorzy Mirosława Pluta-Olearnik Wstęp, rozdziały: 1 (p. 1.1, 1.2), 2, 4 Janusz Olearnik rozdziały: 1 (p. 1.3), 3 Jolanta Góra rozdział 5 Magdalena Jakubowicz

Bardziej szczegółowo

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ

B iulet yn. Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki. Współpraca UM w Łodzi i UŁ B iulet yn Uniwersytetu Medycznego w Łodzi www.umed.pl Współpraca UM w Łodzi i UŁ Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 VII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki Połączenie sił to początek,

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO U PROGU SIÓDMEJ DEKADY JEGO DZIAŁALNOŚCI

STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO U PROGU SIÓDMEJ DEKADY JEGO DZIAŁALNOŚCI dr inż. Andrzej Wojciechowski STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO U PROGU SIÓDMEJ DEKADY JEGO DZIAŁALNOŚCI I. Ogólna charakterystyka działalności Instytutu Transportu Samochodowego Instytut

Bardziej szczegółowo

Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Raport społeczny 2012 2014

Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Raport społeczny 2012 2014 Wydział Informatyki i Komunikacji Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Raport społeczny 2012 2014 1 Spis treści List Dziekana Wydziału Informatyki i Komunikacji O raporcie społecznym Ważne wydarzenia z

Bardziej szczegółowo

NaTemat: Zdobądź certyfikat Stanford University, Columbia University i innych za darmo przez internet

NaTemat: Zdobądź certyfikat Stanford University, Columbia University i innych za darmo przez internet SPIS TREŚCI od redakcji Szanowni Czytelnicy e-mentora, Z dużą satysfakcją oddając Państwu październikowe wydanie, informuję o ponownej pozytywnej ocenie naszego pisma przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH

WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA WYBRANE DOBRE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KSZTAŁCENIA W POLSKICH SZKOŁACH WYŻSZYCH Warszawa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku drugi wariant

Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku drugi wariant Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 roku, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013

STRATEGIA ROZWOJU. PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU. na lata 2007-2013 STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU na lata 2007-2013 Nowy Sącz, 2006 2 SPIS TREŚCI Uchwała Nr 11/2006 Senatu Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 19

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

3(31)2012. Immatrykulacja studentów, fot. Jakub Krzysiak/SAF

3(31)2012. Immatrykulacja studentów, fot. Jakub Krzysiak/SAF 3(31)2012 Immatrykulacja studentów, fot. Jakub Krzysiak/SAF Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Rozmowy z Władzami Uczelni o planach na bieżącą kadencję Wynalazczość na Politechnice Przedsiębiorczy

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 18.05.2013. Załącznik do Uchwały Nr 22 Rady WBiA z dnia 29 maja 2013 r.

Szczecin, 18.05.2013. Załącznik do Uchwały Nr 22 Rady WBiA z dnia 29 maja 2013 r. Szczecin, 18.05.2013 Załącznik do Uchwały Nr 22 Rady WBiA z dnia 29 maja 2013 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Misja... 2 3. Proces tworzenia STRATEGII WYDZIAŁU ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA na lata 2013-2020....

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo