Spis tre!ci. Contents

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis tre!ci. Contents"

Transkrypt

1 Spis tre!ci List s. 3 Organizatorzy i Komitet Organizacyjny Zjazdu s. 4 Informacje organizacyjne s. 5 Program sesji naukowych s. 6 Program szczegó"owy Zjazdu s. 7 Program szczegó"owy Sekcji Piel#gniarskiej s. 22 Streszczenia (39 Zjazd PTNch) s. 27 Streszczenia (Zjazd Sekcji Piel#gniarskiej PTNch) s. 169 Indeks autorów s. 199 Contents Welcome letter p. 3 Organizing Institutions and Organizing Committee p. 4 Organizing information p. 5 Scientific sessions programme p. 6 Congress programme p. 7 The Nursing Section programme p. 22 Abstracts (39 th Congress of The Polish Society of Neurosurgeons p. 27 Abstracts (Congress of The Nursing Section of The Polish Society of Neurosurgeons) p. 169 Index of authors p. 199

2 2

3 Szanowne Kole$anki Szanowni Koledzy, W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosi! Pa"stwa do wzi#cia udzia$u w 39 Zje%dzie Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Piel#gniarstwa PTNCH, który odb#dzie si# w Miko$ajkach, usytuowanych w centrum Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i oddalonych 90 km od Olsztyna. Organizatorem spotkania jest Oddzia$ Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olszynie. Ze wzgl#du na udzia$ w Zje%dzie licznej grupy neurochirurgów z Grecji, planowana jest polsko-grecka sesja naukowa. Tematyka Zjazdu obejmuje szerokie spektrum aktywno&ci neurochirurgicznej:! Glejaki wysoko-zró'nicowane (low-grade gliomas)! Guzy wewn(trzkomorowe! Neurochirurgia naczyniowa: t#tniaki i malformacje naczyniowe! Guzy kana$u kr#gowego! Neurochirurgia dzieci#ca! Neurochirurgia czynno&ciowa! Sesja m$odych neurochirurgów (tematy wolne)! Sesja polsko grecka (tematy wolne) Miejscem naszego spotkania b#dzie Hotel Go$#biewski, malowniczo po$o'ony nad brzegiem jeziora Ta$ty. Znajduje si# w nim nowoczesne Centrum Kongresowe oraz szereg atrakcji, m.in. park wodny, sztuczne lodowisko, klub je%dziecki. Mam nadziej#, 'e spotkanie w takim miejscu poza okazj( do wymiany do&wiadcze" zawodowych u$atwi nawi(zanie przyjacielskich wi#zi oraz dostarczy mi$ych wspomnie". Zapraszam serdecznie do Miko$ajek. Z powa'aniem Przewodnicz(cy Komitetu Organizacyjnego Dr n. med. Waldemar Och Dear Colleagues, On behalf of the Organizing Committee I am pleased to invite you to the 39 th Congress of the Polish Society of Neurosurgeons and Section of Neurosurgery Nurses in Miko$ajki in Poland. Miko$ajki is a small town located in the centre of the Masurian Lake District. The Congress is organized by the Department of Neurosurgery of the Voivodal Specialistic Hospital in Olsztyn. The common Polish - Greek session is planned as a result of the participation of the Greek neurosurgeons at our meeting. Scientific topics covered at the Congress will represent wide range of neurosurgery:! Low grade gliomas! Intraventricular tumors! Vascular surgery: aneurysms and arteriovenous malformations! Tumors of vertebral canal! Paediatrics neurosurgery! Functional neurosurgery! Young neurosurgeon session (free subjects)! Polish Greek session (free subjects) The Congress will be held in Go$#biewski Hotel with a scenic location at the bank of the Ta$ty Lake. The hotel with modern Congress Centre and variety of attractions such as water park, artificial ice rink and horse riding club gives you a possibility to combine your work with an active relaxation. I hope that meeting in such an impressive place will be a unique opportunity not only to exchange neurosurgical experiences, but also to strengthen our relationships and will remain long in your memory. I would like to invite you all cordially to Miko$ajki in Yours faithfully, Chairman of the Organizing Committee Waldemar Och 3

4 Komitet Honorowy (Honorary Committee) Marsza$ek Województwa Warmi"sko-Mazurskiego Jacek Protas Wicemarsza$ek Województwa Warmi"sko-Mazurskiego Jolanta Szulc Dziekan Wydzia$u Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmi"sko-Mazurskiego Prof. dr hab. Wojciech Maksymowicz Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie Irena Kierzkowska Komitet Naukowy (Scientific Committee) Przewodnicz%cy: Prof. dr hab. Andrzej Marchel Prof. dr hab. Zbigniew Czernicki Prof. dr hab. Marek Harat Prof. dr hab. Henryk Majchrzak Prof. dr hab. Zenon Mariak Prof. dr hab. Marcin Roszkowski Prof. dr hab. Tomasz Trojanowski Komitet Organizacyjny (Organizing Committee) Przewodnicz%cy: Dr n. med. Waldemar Och Sekretarz: Dr n. med. Miros$aw Smó$ka Cz$onkowie: Dr n. med. Jan Kope! Lek. med. Leszek Malinowski Lek. med. Grzegorz Szczepanik Lek. med. S$awomir Tananis Lek. med. Tomasz Budzisz Lek. med. Rafa$ Staszkiewicz Adres (Adress) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Oddzia$ Neurochirurgii ul. )o$nierska Olsztyn Tel: (089) Fax: (089) Waldemar Och (kom , Miros$aw Smó$ka (kom ,

5 Informacje organizacyjne (Organizing information) Miejsce obrad (Congress venue) Hotel GO*+BIEWSKI Mr(gowska Miko$ajki J#zyk (Language) Oficjalnym j#zykiem Zjazdu jest j#zyk polski (The official language of The Congress: Polish) Sesje polsko-greckie odbywaj( si# w j#zyku angielskim (The language of Polish-Greek sessions: English) Sesja plakatowa odbywa si# w j#zyku polskim i angielskim (The language of Poster session: Polish and English) Informacje dla autorów (Information for the authors) Materia$y do prezentacji nale'y przekaza! do pokoju przygotowania prze%roczy najpó&niej w przerwie przed planowan( sesj( The scientific papers should be delivered to the speaker ready room during the break before the scheduled session at the latest Certyfikaty (Certificates) Certyfikaty uczestnictwa w Zje%dzie bed( rozdawane w niedziel# 20 wrze&nia Certificates of participation at the Congress will be given on Sunday, September 20 th Imprezy towarzysz%ce (Social programme) Wieczór towarzyski w restauracji Czerwonej (czwartek) godz Informal Reception in the Red Chamberof the hotel Thursday September 17 th Wycieczka (,w.lipka-reszel-gier$o') dla (pi(tek) godz u czestników z Grecji i osób towarzysz(cych Trip (Marian sanctuary in,w.lipka-bishop Castle Friday September 18 th in Reszel-Hitler Headquarter in Gier$o') for Greek participants and accompanying persons Wyjazd do zamku w Rynie, biesiada rycerska (pi(tek) godz Visit at Ryn Castle with traditional chivalric feast Friday September 18 th Rejs spacerowy po jeziorach dla uczestników (sobota) godz z Grecji i osób towarzysz(cych The cruise of Masurian lakes for Greek Saturday September 19 th participants and accompanying persons Uroczysty bankiet w restauracji Zielonej (sobota) godz Ceremonial reception in the Green Chamber Saturday September 19 th

6 Program sesji naukowych (Programme of scientific sessions) sesje data sala Sesja I. Glejaki wysoko-zró$nicowane (Low grade gliomas) Sesja II. Guzy wewn%trzkomorowe (Intraventricular tumors) Sesja III. Choroby naczyniowe I (Vascular surgery I) Sesja IV. Sesja I m"odych neurochirurgów I Young neurosurgeon session I Sesja V. Guzy kana"u kr#gowego (Tumors of vertebral canal) Sesja VI. Choroby naczyniowe II (Vascular surgery II) Sesja VII. Neurochirurgia czynno!ciowa (Functional neurosurgery) Sesja VIII. I Greek Polish scientific session Sesja IX. II Greek Polish scientific session Sesja X. III Greek Polish scientific session 30 Sesja XI. Sesja m"odych neurochirurgów II Young neurosurgeon session II Sesja XII. Sesja plakatowa (Poster session) Sesja XIII. Neurochirurgia dzieci#ca (Paediatrics neurosurgery) Sesja XIV. Tematy wolne I (Free subjects I) Sesja XV. Tematy wolne II (Free subjects II) (pi%tek) September 17th (Friday) (pi%tek) September 17th (Friday) (pi%tek) September 17th (Friday) (pi%tek) September 17th (Friday) (pi%tek) September 17th (Friday) (pi%tek) September 17th (Friday) (pi%tek) September 17th (Friday) (sobota) September 17th (Saturday) (sobota) September 17th (Saturday) (sobota) September 17th (Saturday) (sobota) September 17th (Saturday) (sobota) September 17th (Saturday) (niedziela) September 20th (Sunday) (niedziela) September 20th (Sunday) (niedziela) September 20th (Sunday) A A A A A A B A A A A HALL A A B Sesje Sekcji Piel#gniarskiej (pi%tek) September 17th (Friday) C 6

7 Szczegó"owy Program Zjazdu Congress programme (czwartek) September 17th (Thursday) Zakwaterowanie i rejestracja uczestników zjazdu w Hotelu Go"#biewski. Registration and accomodation Zebranie Zarz%du G"ównego PTNCH Polish Society of Neurosurgeons Board meeting Oficjalne otwarcie zjazdu Formal opening of the Congress Wieczór towarzyski w restauracji Czerwonej Informal reception in the Red Chamber of the hotel (pi%tek) September 17th (Friday) Sesja I. Glejaki wysoko-zró$nicowane (Low grade gliomas) Sala A (Room A) Przewodnicz(cy: Prof.A.Marchel, Prof.M.Zawirski Prezentacja 8 min + 2 min dyskusji 1. Neurofizjologiczny monitoring &ródoperacyjny ( IONM ) z wykorzystaniem motorycznych potencja$ów wywo$anych ( MEP ) w operacjach guzów wyspy i wzgórza. P. Adamczyk, K. Majchrzak, M. Tymowski, H. Majchrzak (Sosnowiec) 2.,ródoperacyjne mapowanie kory ruchowej i monitorowanie dróg piramidowych w nadnamiotowych guzach mózgu. M. Hupa$o, D.J. Jaskólski (*ód%) 3. Chirurgiczne leczenie guzów wyspy z wykorzystaniem fmri, przezczaszkowej stymulacji elektrycznej kory i istoty bia$ej podkorowej ( MEP ) oraz badania traktografii ( DTI ). K. Majchrzak, P. Adamczyk, M. Tymowski, B. Bobek-Bilewicz, H. Majchrzak (Sosnowiec) 4. Neurofizjologiczne mapowanie i monitorowanie struktur nerwowych w trakcie operacji guzów pnia mózgu. M. Hupa$o, D.J. Jaskólski (*ód%) 5. Wykorzystanie traktografii pnia mózgu ( DTI ) w ustaleniu wskaza", wyborze dost#pu chirurgicznego oraz w trakcie resekcji guzów i naczyniaków pnia mózgu. 7

8 M. Tymowski, B. Bobek-Bilewicz, K. Majchrzak, P. *adzi"ski, *. Zarudzki, H. Majchrzak (Sosnowiec ) 6. Leczenie operacyjne guzów przy&rodkowej cz#&ci p$ata skroniowego u dzieci z wykorzystaniem dost#pu transsylwialnego. P. Kowalczyk, P. Zwoli"ski, M. Roszkowski ( CZD Warszawa) 7. )ó$takogwia%dziak pleomorficzny w materiale Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii CMUJ w latach R. Morga, D. Adamek, K. Stachura, J. Polak, M. Moska$a (Kraków) 8. Dysembrioplastyczny neuroepitelialny guz w materiale Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii CMUJ w latach R. Morga, D. Adamek, k. Stachura, M. Moska$a (Kraków) Sesja II. Guzy wewn%trzkomorowe (Intraventricular tumors) Sala A (Room A) Przewodnicz(cy: Prof. S.Nowak, Prof.M.Roszkowski Prezentacja 6 min + 2 min dyskusji 1. Endoskopowe leczenie wewn(trzkomorowych torbieli koloidowych i guzopochodnego wodog$owia. Metodologia, uwagi techniczne, prezentacja video. S.J. Kwiek, P. Ba'owski, J. Baron, W.,lusarczyk, W. Kukier, D. Kocur, S. Kowacki, K. Suszy"ski, S. Szajkowski, H. Dole'ych, B. B$aszczyk (Katowice) 2. Po$(czenie techniki neuroendoskopowej i stereotaktycznej w doszcz#tnym usuwaniu torbieli koloidowych. M. Birski, W. Narolski, A. Kalinowska (Bydgoszcz) 3. Torbiele koloidowe komory trzeciej. Wyniki leczenia metod( endoskopow( i otwartej mikrochirurgii. K Stachyra, W. Libionka, M. Moska$a, M. Krupa, J. Polak, R. Morga (Kraków) 4. Leczenie operacyjne torbieli koloidowych III komory mózgu. A. Nowak, A. Marchel (Warszawa) 5. Wy&ció$czaki wewn(trzkomorowe wyniki leczenia w zale'no&ci od rodzaju histologicznego, lokalizacji i rozleg$o&ci resekcji guza. M. Mandera, G. Sobol, K. Musio$ (GCZD Katowice) 6. Leczenie operacyjne wy&ció$czaków komór bocznych mózgu. A. Nowak, A. Zakrzewska, L. K#pka, K. Dyttus-Cebulok, A. Marchel (Warszawa) 7. Leczenie operacyjne wy&ció$czaków IV komory mózgu. A. Nowak, A. Zakrzewska, L. K#pka, K. Dyttus-Cebulok, A. Marchel (Warszawa) 8. Wyniki leczenia operacyjnego oponiaków wewn(trzkomorowych. T. Czernicki, K. Le&niewski, A. Marchel (Warszawa) 8

9 9. Zastosowanie neuronawigacji w planowaniu doj&cia operacyjnego oponiaków uk$adu komorowego. J. Furtak, M. Harat, W. Narolski, P. Sokal (Bydgoszcz) 10. Leczenie operacyjne nowotworów uk$adu komorowego mózgu w Oddziale Neurochirurgii WSS w Olsztynie. W. Och, L. Malinowski, M. Smó$ka, S. Tananis, R. Staszkiewicz, T. Budzisz (Olsztyn) 11. Przypadki rzadkich guzów mózgu o lokalizacji wewn(trzkomorowej. J. Moskal, T. Majewski, J. Szyma&, R. )ukiel, S. Nowak (Pozna") Przerwa (Coffee break) Sesja III. Choroby naczyniowe I (Vascular surgery I) Sala A (Room A) Przewodnicz(cy: Prof. Z. Mariak, Prof. I. Kojder Prezentacja 8 min + 2 min dyskusji 1. Wyniki leczenia operacyjnego chorych z t#tniakami mózgu w latach W. Och, M. Smó$ka, L. Malinowski, W. Maksymowicz, G. Szczepanik, S. Tananis, J. Kope!, R. Staszkiewicz, T. Budzisz,G.Wasilewski (Olsztyn) 2. Ocena wyników leczenia p#kni#tych t#tniaków wewn(trzczaszkowych w aspekcie analizy skuteczno&ci hemodynamicznej i komfortu 'ycia pacjenta. M. Bierwagen, Abu Sitta Al.-Drawi, M. Wierci"ski, A. Swincow, G. Planutis, P.Stryczy"ski, R. Zaborowski, P. Malukiewicz (Bydgoszcz) 3. Fenestracja blaszki kra"cowej (BK) podczas operacji p#kni#tych t#tniaków mózgu. Czy jest uzasadniona?. S. Bayassi, G. Jastalski, T. Siwiecki (Elbl(g) 4. Ocena skuteczno&ci klipsowania t#tniaków wewn(trzczaszkowych na podstawie kontrolnych bada" angio-ct w terminie odleg$ym. P. Kunert, M. Prokopienko, M. Gola, T. Dziedzic, M. Chojnowski, A. Marchel (Warszawa) 5. Warto&! skal oceniaj(cych wyniki leczenia t#tniaków wewn(trzczaszkowych na przyk$adzie 328 pacjentów operowanych z powodu t#tniaka t#tnicy szyjnej wewn#trznej ( ICA ). T. Szmuda, P. S$oniewski, J. Dzier'anowski (Gda"sk) 6. Markery skurczu naczyniowego w krwotoku podpaj#czynówkowym z p#kni#tego t#tniaka mózgu-analiza porównawcza i przydatno&! kliniczna. P. Be$dzi"ski, J. Dzier'anowski, T. Szmuda, P. S$oniewski (Gda"sk) 7. Wyst#powanie t#tniaków de novo u chorych po operacji p#kni#tego t#tniaka wewn(trzczaszkowego na podstawie kontrolnych, odleg$ych bada" Angio-CT. P Kunert, M. Prokpienko, M. Gola, T. Dziedzic, M. Chojnowski, A. Marchel (Warszawa) 9

10 Sesja IV. Sesja I m"odych neurochirurgów I Young neurosurgeon session I Sala A (Room A) Przewodnicz(cy: Prof. Z. Czernicki, Prof. A. Marchel Prezentacja 5 min + 2 min dyskusji 1. Skuteczno&! przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej z kolorowym obrazowaniem przep$ywu w diagnostyce skurczu t#tnicy przedniej mózgu. G. Turek (Bia$ystok) 2. Ocena skuteczno&ci laminoplastyki szyjnej m. Kurokawa z zastosowaniem p$ytki Codubix jako elementu dystansuj(cego. P. Gadaj, S. Bayassi, I. Kowalina, M. Derenda (Elbl(g) 3. Zespó$ zakotwiczonego rdzenia w przebiegu t$uszczaków kana$u kr#gowego- opis dwóch przypadków. R. Staszkiewicz, W. Och, M. Smó$ka (Olsztyn) 4. Torbiele wewn(trzkomorowe, przedstawienie zagadnienia i prezentacja przypadków. T. Budzisz, W. Och, L. Malinowski, R. Staszkiewicz, G. Szczepanik (Olsztyn) 5. Wp$yw temozolomidu na epigenetyczn( kontrol# ekspresji genów w komórkach glejaków. Anna-Maria Barciszewska, S. Nowak, E. Wyszko, M. Z. Barciszewska (Pozna") 6. Przedoperacyjne planowanie rekonstrukcji czaszki u dzieci leczonych z powodu kraniosynostoz z zastosowaniem nowoczesnych metod trójwymiarowej wizualizacji. D. Larysz, M. Gzik, W. Wola"ski, M. Mandera, D. Tejszerska (Katowice) 7. Nowe mo'liwo&ci badania autoregulacji kr('enia mózgowego podczas indukowanego nadci&nienia wewn(trzczaszkowego w trakcie testu infuzyjnego. T. Szczepa"ski. A. Weiser, W. Berny, W. Jarmundowicz (Wroc$aw) 8. Zwi(zana ze zdrowiem jako&! 'ycia po operacji przepukliny l#d%wiowego kr('ka mi#dzykr#gowego. F. Stoma, A. Cegie$kowska-Bednarczyk, A. Podkowi"ski, T. Trojanowski (Lublin) 9. Guzy oczodo$u operowane z doj&! czaszkowo-oczodo$owych wyniki leczenia 38 pacjentów. J. Dzier'anowski, R. Jeli"ski, P. S$oniewski, T. Szmuda, M. Rut, P. Czapiewski, P. Be$dzi"ski, M. St#pniewicz, D. R#c$awowicz (Gda"sk) Obiad (Dinner) Wyk"ad Ovita Nutricia (Sekcja Piel#gniarska PTNch) Ovita Nutricia Lecture 10

11 Walne Zgromadzenie Sekcji Piel#gniarskiej PTNch The Nursing Section members meeting Sesja V. Guzy kana"u kr#gowego (Tumors of vertebral canal) Sala A (Room A) Przewodnicz(cy: Prof. A.Radek, Prof.W.Jarmundowicz Prezentacja 8 min + 2 min dyskusji 1. Wyniki leczenia operacyjnego nowotworów kana$u kr#gowego w materiale Oddzia$u Neurochirurgii WSS w Olsztynie. W. Och, L. Malinowski, M. Smó$ka, J. Kope!, S. Tananis, G. Szczepanik, W. Maksymowicz, T. Budzisz, R. Staszkiewicz (Olsztyn) 2. Neurofizjologiczne monitorowanie struktur nerwowych w operacjach guzów &ródrdzeniowych. D. Jaskólski, M. Hupa$o (*ód%) 3. Wyniki leczenia operacyjnego wy&ció$czaków &ródrdzeniowych. M. Prokopienko, A. Marchel, P. Bojarski, P. Kunert (Warszawa) 4. Wyniki leczenia operacyjnego &ródrdzeniowych naczyniaków p$odowych. M. Prokopienko, A. Marchel, P. Kunert, P. Bojarski (Warszawa) 5. Torbiele synowialne odcinka l#d%wiowego kr#gos$upa. R. Jankowski, S. Nowak, R. )ukiel, J. Szyma&, W, Paprzycki (Pozna") 6. Nowotwory kr#gos$upa z$(cza czaszkowo-kr#gos$upowego. A. Maciejczak, P. Barna&, B. Litwora, B. Jagie$$o-Bajer, P. Dudziak, M. Sumara, P. Ma&lanka, M. Czternastek, F. Georgiew (Tarnów) 7. Korporektomia i stabilizacja tylna u chorych nie kwalifikuj(cych si# do doj&! przednich w nowotworach odcinka piersiowego i l#d%wiowego. A. Maciejczak, P. Barna&, B. Litwora, B. Jagie$$o-Bajer, P. Dudziak, M. Sumara, P. Ma&lanka, M. Czternastek, F. Georgiew (Tarnów) 8. Guzy ko&ci krzy'owej. A. Maciejczak, P. Barna&, B. Litwora, B. Jagie$$o-Bajer, P. Dudziak, M. Sumara, P. Ma&lanka, M. Czternastek, F. Georgiew (Tarnów) 9. Doj&cie przednie i 360 stopni w leczeniu chirurgicznym nowotworów kr#gos$upa l#d%wiowego. A. Maciejczak, P. Barna&, B. Litwora, B. Jagie$$o-Bajer, P. Dudziak, M. Sumara, P. Ma&lanka, M. Czternastek, F. Georgiew (Tarnów) Sesja VI. Choroby naczyniowe II (Vascular surgery II) Sala A (Room A) Przewodnicz(cy : Prof. P. S$oniewski, Dr hab. R. Juszkat Prezentacja 8 min + 2 min dyskusji 11

12 1. Ocena morfometryczna i hemodynamiczna kompleksu t#tnicy $(cz(cej przedniej u chorych z rozpoznanym t#tniakiem mózgu. W. Kaspera, A. )urada, J. Gielecki, P. *adzi"ski, J. S$owi"ski, K. Ptaszkiewicz, H. Majchrzak (Sosnowiec) 2. Wp$yw destabilizacji ci&nienia atmosferycznego na wyst#powanie krwawienia podpaj#czynówkowego. R. Juszkat, M. Blaszak, S. Nowak, W. Paprzycki (Pozna") 3. Przydatno&! rotacyjnej cyfrowej angiografii subtrakcyjnej w ocenie g#sto&ci wype$nienia t#tniaków po terapii wewn(trznaczyniowej. D. Knap, K. Gruszczy"ska, M. Kawalski, M. Korzekwa, M. Zbroszczyk, A. Rudnik, J. Baron, P. Ba'owski (Katowice) 4. Endowaskularne leczenie chorych w ci#'kim stanie po krwotoku z t#tniaka mózgu IV i V grupa Hunta Hessa. R. Morga, K. Stachura, T. Popiela, T. Berski, M. Moska$a (Kraków) 5. T#tniaki naczy" tylnej cz#&ci ko$a Willis`a leczone za pomoc( nitinolowego stentu Leo Plus bez u'ycia spiral. R. Juszkat, S. Nowak, M. Wieloch, R. Pietrzeniewicz, A. Zarzecka, W. Paprzycki (Pozna") 6. Endovascular Treatment of Broad Neck Brain Aneurysms. M. Jaworski, A. Marchel, Departament of Neurosurgery, Medical University of Warsaw, Poland, II Departament of Radiology, Medical University of Warsaw, Poland 7. Malformacje naczyniowe rdzenia techniki operacyjne. P. Kolasa, Z. Kaurzel, M. Kolasa (*ód%) 8. Wst#pna ocena przydatno&ci angiografii rezonansu magnetycznego (MRA) dla kontroli skuteczno&ci embolizacji t#tniaków wewn(trzczaszkowych. P. Bojarski, E. Maj, J.)y$kowski, M. Jaworski, M. Skawi"ski Warszawa) 9. Jako&! 'ycia i zagro'enia w ocenie skuteczno&ci leczenia wewn(trznaczyniowego chorych z t#tniakami t#tnicy podstawnej. M. Kolasa, P. Kolasa, Z. Kaurzel (*ód%) Sesja VII. Neurochirurgia czynno!ciowa (Functional neurosurgery) Sala B (Room B) Przewodnicz(cy : Prof. M. Harat, Prof. P. Ba'owski Prezentacja 8 min + 2 min dyskusji 1. DBS w chorobie Parkinsona. Wyniki leczenia,l(skiego Centrum Leczenia Choroby Parkinsona. S.J. Kwiek, M. Boczarska, M.,wiat, G. K$odowska-Duda, W. Kukier, W.,lusarczyk, A. Antonowicz-Olewicz, S. Szajkowski, K. Suszy"ski, P. Ba'owski, G. Opala (Katowice) 2. Dodatek dokana$owej morfiny u pacjentów ze spastyczno&ci( z rozwini#t( tolerancj( na dokana$owy baklofen. T. Szmuda, M. Siemi"ski, P. S$oniewski, J. Dzier'anowski, M. Rut (Gda"sk) 12

13 3. Zastosowanie scyntygraficznej oceny funkcjonowania dokana$owych systemów infuzyjnych w ustaleniu wskaza" do reoperacji u pacjentów z potencjalnie nieskutecznym leczeniem dokana$owym baklofenem (ITB). T. Szmuda, J. Teodorczyk, P. S$oniewski, P. Lass, J. S$awek, J. Dzier'anowski, M.Rut (Gda"sk) 4. Skuteczno&! leczenia padaczki opornej na leki za pomoc( stymulacji nerwu b$#dnego w grupie chorych z fakomatozami i rozleg$ymi nieoperacyjnymi dysplazjami korowymi. P. Zwoli"ski, T. Kropiwnicki, M. Roszkowski (CZD Warszawa) 5. Implantacja elektrod transowalnych przy u'yciu neuronawigacji elektromagnetycznej. Notka techniczna. P. Daszkiewicz, P. Zwoli"ski, M. Roszkowski (CZD Warszawa) 6. Asymetria i zmienno&! osobnicza anatomii mi#dzymózgowia w badaniu RM stwierdzana podczas bezpo&redniego planowania celu w obszarze niskowzgórza. W. Libionka, M. Rudzi"ska, M. Dec, M. Tutaj, K. Stachura, M. Betlej, M. Moska$a (Kraków) 7. Neuromodulacyjne leczenie bólu przewlek$ego opis przypadków. P. Sokal, M. Harat, J. Furtak (Bydgoszcz) 8. Jednoczesna stymulacja warstwy niepewnej i Voa/Vop w leczeniu dr'enia Holmesa wywo$anego udarem wzgórza opis przypadku. W. Libionka, M. Rudzi"ska, M. Dec, M. Tutaj, K. Stachura, M. Betlej, M. Moska$a (Kraków) 9. Stymulacja nerwu b$#dnego w leczeniu depresji opis przypadków. M. Harat, A. Araszkiewicz, M. Birski, M. Ruda& (Bydgoszcz) Wyjazd do zamku w Rynie, biesiada rycerska Visit at Ryn Castle with traditional chivalric feast (sobota) - September 17th (Saturday) Sala A (Room A) Sesja VIII. I Greek Polish scientific session Sesja w j#zyku angielskim (Sesion in english) Chairman: Prof. H. Majchrzak, K. Kouzelis MD, PhD Three lectures (20 minutes each) 1. Surgical Treatment of MCA Aneurysm. Nikolaus Georgakoulias, MD, PhD Neurosurgical Departament General Hospital,Athens 2. Treatment Options of Fusiform / Giant Intracranial Aneurysm. Alexander Andreou, MD, PhD. Departament of Neurosurgery and Interventional Neuroradiology Hygeia Medical Center, Athens 3. AVMs - a Greek Experience. Vasilios Varsos, MD, PhD. Departament of Neurosurgery, Red Cross Hospital of Athens 13

14 Oral Presentations (8 minutes + 2 minutes of discussion) 1. Endovascular Treatment of Intracranial Micro AVMs. Nasis N., Ioannidis I., Lafazanos S., and Andreou A. Departament of Neurosurgery and Interventional Neuroradiology Hygeia Medical Center, Athens. 2. The endovascular treatment of cerebral aneurysms with the use of current techniques in patients after subarachnoid haemorrhage the evaluation of 508 cases. R. Juszkat, S. Nowak, S. Smól, J. Moskal, T. Majewski, A. Zarzecka, W. Paprzycki (Pozna") 3. The endovascular embolization of cerebral aneurysms, own experience. M. Jaworski, A. Marchel. II Zak$ad Radiologii Klinicznej AM w Warszawie,Klinika Neurochirurgii AM w Warszawie 4. Observation of Small, Unruptured Aneurysms Growth by Repeated Computed Tomography Angiography. P. Kunert, M. Gola, L. Bako", M. Skawi"ski, A. Marchel. Departament of Neurosurgery, Medical University of Warsaw, Poland, II Departament of Radiology, Medical University of Warsaw, Poland Sesja IX. II Greek Polish scientific session Sala A (Room A) Sesja w j#zyku angielskim (Sesion in english) Chairman: Prof. T. Trojanowski, A.Andreou MD, PhD The lecture (15 minutes) Invasive diagnostics in refractory epilepsy. D. J. Jaskólski, M. Hupa$o, M. Zawirski (*ód% ) Eight oral presentations (8 minutes + 2 minutes of discussion) 1. Interspinous Process Fixation. Fashion, Obligation, the New Way of Thinking. A. Radek, M. Radek (*ód%) 2. Usefulness of the New Occipito Cervival Anchorage System for Stabilization. After Decompression in Different Pathologies at Craniocervical Junction. A. Radek, L. Ciupik, M. Radek, K. Zapa$owicz, M. Grochal (*ód%) 3. Application of DTI-fiber tracking to the operation of intramedullary tumors. H. Majchrzak, B. Bobek-Billewicz, M. Maliszewski, K. Majchrzak, *. Zarudzki (Sosnowiec) 4. Lumbar Disc Herniation Is It Really Induced by Far Advanced Degeneration? W.J. *ebkowski ( Bia$ystok) 14

15 5. Results of Endoscopic Intradiscal Nucleotomy in Lumbar Disc Herniation. Wyniki endoskopoej nukleotomii w przepuklinach dysków l#d%wiowych. S. Henryk, W. Szydlik, P. Ba'owski, J. Sirek, R. Sirek (Katowice, Bytom, Bielsko-Bia$a) 6. Firearm Induced Keyhole Fracture With Concomitant Injury of Brain Parenchyma from Bone Shards. Neurosurgical and Forensic Perspective. Vakis A., Douzis I., Karambetsos D., Nathena D., Chochlidakis N., Pantelakis L., Michalodimitrakis E. Neurosurgical Dpt, Forensic Sciencces Laboratory, University Hospital of Herakleion 7. Polyethkerketone (PEEK) Cages in the Treatment of Cervical Disc Disease: Report of 262 cases. K. Kouzelis, G. Makrigiannakis, G. Pantazis, K. Ilias, V. Ekonomidis Neurosurgical Departament, Thriasio General Hospital, Athens, Neurosurgical Departament, Asklepieion General Hospital, Athens, Greece 8. Which Parameter is the Best Prognostic Factor In Brain Trauma?. Barkas K., Papanikolaou P.G., Papadopoulos E., Stamatiou S., Markellos A., Paleologos T.S., Venetikidis A., Voidonikolas L., Papageorgiou N., Feloukatzis Ch., Chatzidakis E., Kyriakou T. ( Neurosurgical department, General Nikaia Piraeus Hospital, Athens, Greece Coffee break Sesja X. III Greek Polish scientific session Sala A (Room A) Sesja w j#zyku angielskim (Sesion in english) Chairman: Prof. A. Radek, N. Georgakoulias MD, PhD Six oral presentations (8 minutes + 2 minutes of discussion) 1. Transnasal Endoscopic Technique in Cranial Base Surgery Clinical Experience. T. *yso", A. Sieskiewicz, Z. Mariak, M. Rogowski. Dept. Of Neurosurgery ; Medical University of Bia$ystok, Poland 2. Transcallosal, transeptal, interforniceal approach to tumors of the third ventricle. K Drabik, D. Szymkowicz, P. Daszkiewicz, E. Jurkiewicz (CZD Warszawa) 3. Results of Vestibular Schwannoma Surgery.. P. Kunert, M. Skawi"ski, A. Marchel. Departament of Neurosurgery, Medical University of Warsaw, Poland 4. Comparison of Endoscopic and Microscopic Techniques In Pituitary Adenomas Surgery. A. Rudnik, D. Larysz, I. Krawczyk, I. Duda, B. Ga$uszka-Ignasiak, P. Ba'owski. Katedra i Klinika Neurochirurgii,l(skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 5. Endoscopic biopsies of periventricular brain tumors in children. Diagnostic effectiveness and role of electromagnetic neuronavigation. P. Daszkiewicz, S. Barszcz, 15

16 M. Roszkowski, A. Maryniak, W. Grajkowska, E. Jurkiewicz, M. Drogosiewicz (CZD Warszawa) 13:20-14:30 Sesja XI. Sesja m"odych neurochirurgów II Young neurosurgeon session II Sala A (Room A) Przewodnicz(cy : Prof. Z. Czernicki, Prof. A. Marchel Prezentacja 5 min + 2 min dyskusji 1. Izolowany krwiak &ródmózgowy bez towarzysz(cego krwotoku podpaj#czynówkowego z p#kni#tego t#tniaka ga$#zi M5 t#tnicy &rodkowej mózgu. Opis przypadku. Kamil Le&niewski (Warszawa) 2. Ropnie mózgu w materiale Kliniki Neurochirurgii w Lublinie. F. Stoma, W. Janusz, B. Parzyszek, T. Trojanowski (Lublin) 3. Ocena wyników leczenia operacyjnego ZCKN w zale'no&ci od stopnia zaawansowania i nasilenia objawów. F. Georgiew, A. Maciejczak, P. Barna&, B. Litwora, B. Jagie$$o- Bajer, P. Dudziak, M. Sumara, P. Ma&lanka, M. Czternastek (Tarnów) 4. Skuteczno&! dynamicznej stabilizacji mi#dzykolczystej z u'yciem implantu DIAM w zespo$ach bólowych odcinka l#d%wiowego kr#gos$upa. M. Sumara, A. Maciejczak, P. Barna&, M. Czternastek, P. Dudziak, F. Georgiew, B. Jagie$$o-Bajer, B. Litwora, P. Ma&lanka (Tarnów) 5. Olbrzymia torbiel jamy otrzewnowej jako powik$anie uk$adu zastawkowego komorowootrzewnowego. Opis przypadku i przegl(d literatury. M. Bujko, M. Z(bek (Warszawa) 6. Torbiele neuroenterogenne &ródczaszkowe i kana$u kr#gowego. T. Kropiwnicki, S. Barszcz, P. Daszkiewicz, E. Jurkiewicz, W. Grajkowska, D. Szymkowicz-Kude$ko (CZD Warszawa ) 7. Wspó$istnienie konfliktu naczyniowo-nerwowego i torbieli paj#czynówki zbiornika mostowo-mó'd'kowego u pacjenta z neuralgi( nerwu trójdzielnego. Opis przypadku i przegl(d literatury. M. Bujko, M. Z(bek (Warszawa) 8. Przerzut raka do kr#gos$upa. Pierwsza manifestacja choroby nowotworowej. W. Pulka, I. Kowalina, Z. Franc, M. Derenda (Elbl(g) 9. Analiza w$a&ciwo&ci biomechanicznych i histologicznych 'y$ mostkowych mózgu u osób przewlekle nadu'ywaj(cych i nienadu'ywaj(cych alkoholu znaczenie w etiologii krwiaków podtwardówkowych. Horanin-Dusza Monika, Pilarska Barbara, Jarmundowicz W$odzimierz, B#dzi"ski Romuald - Katedra i Klinika Neurochirurgii AM we Wroc$awiu 10. Znaczenie prognostyczne warto&ci bia$ka S100B w korelacji z przep$ywami mózgowymi badanymi technik( Dopplera przezczaszkowego u chorych po ci#'kim urazie czaszkowo-mózgowym. S. Dzierz#cki, M. Sobstyl, M. Z(bek (Warszawa ) 16

17 14.30 Obiad (Dinner) Rejs spacerowy po jeziorach (1,5 godz.) The cruise of Masurian Lakes Sesja XII. Sesja plakatowa (Poster session) Hall Przewodnicz(cy: Dr hab. R. Czepko, Dr hab. M. Pastuszko Prezentacja 1,5 min, i 2 slajdy + 1 min dyskusji 1. SAH Due to Lumbar Fracture Without a Head Injury. A Case Report. Chochlidakis N., Karambetsos D., Koutentakis G., Pantelakis L., Chronakis E., Vakis A. Neurosurgical Dpt, University Hospital of Crete 2. Cranial Reconstruction With Multiple Bone Fragments Using Absorbable Materials From Polylactate KAI Live Donor Bone Graft. Karambetsos D., Chochlidakis N., Koutentakis G., Chronakis E., Pantelakis L., Vakis A. Neurosurgical Dpt, University Hospital of Crete 3. Neuromonitoring Parameters in Brain Death. Stamatiou S., Papanikolaou P.G., markellos A., barkas K., Papadopoulos E., Venetikidis A., Paleologos T.S., Damilakis K., tsanis G., Fratzoglou M., Kyriakou T. Neurosurgical Dpt, General Nikaia Piraeus Hospital, Athens, Greece 4.,ródoperacyjne mapowanie kolumn tylnych rdzenia kr#gowego. Intraoperative Mapping of The Spinal Cord Dorsal Columns. D.J. Jaskólski, M. Hupa$o (*ód%) 5. Guzy podtwardówkowe kana$u kr#gowego na pograniczu czaszkowo - kr#gos$upowym w materiale Oddzia$u Neurochirurgii w Tarnowie. A. Maciejczak, P. Barna&, B. Litwora, B. Jagie$$o-Bajer, P. Dudziak, M. Sumara, P. Ma&lanka, M. Czternastek, F. Georgiew (Tarnów) 6. Termodynamiczne aspekty konwekcji p$ynu mózgowo-rdzeniowego. L. Werbowski, H. Gurgul (Szczecin) 7. Rzadki przypadek olbrzymiego oponiaka skrzyd$a mniejszego ko&ci klinowej rozrastaj(cego si# g$#boko w obr#bie szczeliny Sylwiusza. W. Strohm, D. Soba"ski, W. Orczyk, J. Oleszczuk (Kalisz) 8. Jednoczasowe wyst#powanie oponiaka oraz glejaka wielopostaciowego opis przypadku. D. R#c$awowicz, P. S$oniewski, W. Biernat (Gda"sk) 9. Wykorzystanie komputerowej analizy on line ci&nienia p$ynu mózgowordzeniowego w czasie testu infuzyjnego do skrócenia czasu infuzji. A. Weiser, W. Jarmundowicz, H. Jurniewicz, W. Berny, T. Szczepa"ski (Wroc$aw) 17

18 10. Przezskórna osiowa spondylodeza mi#dzytrzonowa odcinka l#d%wiowo-krzy'owego kr#gos$upa AxiaLIF. Z. J. Brodzi"ski (Dubaj) 11. Zastosowanie przezskórnej kyfoplastyki balonowej w leczeniu z$ama" kompresyjnych trzonów kr#gowych w odcinku piersiowo-l#d%wiowym kr#gos$upa. M. Z(bek, S. Dzierz#cki, A. Zaczy"ski, M. Sobstyl (Warszawa) 12. T#tniak t#tnicy spoid$owobrze'nej z krwawieniem do uk$adu komorowego. O.Pierzak,W. Wasilewski, P. Jende, W. Liczbik, H. Kasprzak, M. Niedba$a, W. Kloc(Gda"sk) 13. Gru%liczaki o&rodkowego uk$adu nerwowego. M. Niedba$a, O.Pierzak, W. Kloc, P. Jende, W. Liczbik, H. Kasprzak, E. I'ycka,wieszewska (Gda"sk) 14. Posttraumatic Bilateral Dissection of Carotid Artery in the Cervical Region. Case Report. A. Bimpis, Th. Gerasimou, M. Christopoulos, G. Pantazis, K. Kouzalis Neurosurgical department, Thriassio General Hospital, Grece. 15. Surgical Treatment of Hyperostotic Spinal Lesions. G.Pantazis, Th. Gerasimou, A. Pankos, K. Kouzelis. Neurosurgical Dpt. Thriasio General Hospital, Athens. 16. Oponiaki podstawy &rodkowego do$u czaszkowego operowane w Oddziale Neurochirurgii WSS w Olsztynie. W. Och, M. Smó$ka, J. Kope!, L. Malinowski, S. Tananis, G. Szczepanik, R. Staszkiewicz, T. Budzisz (Olsztyn) 17. Oponiaki podstawy tylnego do$u czaszkowego operowane w Oddziale Neurochirurgii WSS w Olsztynie. W. Och, L. Malinowski, M. Smó$ka, J. Kope!, S. Tananis, G. Szczepanik, R. Staszkiewicz, T. Budzisz (Olsztyn) Walne Zgromadzenie PTNch The Polish Society of Neurosurgeons members meeting Uroczysty bankiet w restauracji Zielonej Ceremonial reception In the Green Chamber (niedziela) - September 20th (Sunday) Sesja XIII. Neurochirurgia dzieci#ca (Paediatrics neurosurgery) SalaA (Room A) Przewodnicz(cy: Prof. L. Polis, Dr hab. M. Mandera Prezentacja 8 min + 2 min dyskusji 1. Nowotwory o&rodkowego uk$adu nerwowego w pierwszym roku 'ycia. Odr#bno&ci terapeutyczne i rokownicze. P. Daszkiewicz, M. Drogosiewicz, M. Roszkowski (CZD Warszawa) 18

19 2. Ocena auksologiczna, hormonalna i metaboliczna dzieci leczonych z powodu czaszkogardlaka. M. Kalina, E. Ska$a-Zamorowska, B. Kalina-Faska, E. Ma$ecka- Tendera, M. Mandera (Katowice) 3. Skuteczno&! wentrikulocysternostomii endoskopowej w leczeniu dzieci z wodog$owiem. M. Mandera, W. Szopa (Katowice) 4. Odleg$e wyniki leczenia wodog$owia noworodków i niemowl(t zastawkami reguluj(cymi przep$yw ( Orbis-Sigma). W. Miko$ajczyk-Wieczorek, J. Krawczyk, W. Szyma"ski, Lech Polis, E. Nowostawska (CZDMP *ód%) 5. Zaburzenia neurorozwojowe u dzieci leczonych z powodu izolowanego przedwczesnego zaro&ni#cia szwu czaszkowego i nast#powej kraniostenozy. Neurodevelopmental disturbances in children with isolated single suture craniosynostosis. D. Larysz, P. Larysz, K. Pietras, E. Jamroz, M. Mandera (Katowice) 6. Nowotwory mózgu jako nast#pstwo profilaktycznej radioterapii o&rodkowego uk$adu nerwowego w przebiegu ostrej bia$aczki limfoblastycznej - analiza kliniczna, histologiczna i molekularna trzech przypadków. M. Zakrzewska, I. Zawlik, B. Sikorska, S. Piaskowski, B. Zalewska Szewczyk, K. Zakrzewski, P. Liberski (*ód%) 7. Badanie pó$kulowej dominacji dla mowy z u'yciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego a kliniczna ocena lateralizacji u dzieci z uszkodzeniami pó$kulowymi. A. Odruch, A. Maryniak, M. Roszkowski, P. Daszkiewicz, E. Jurkiewicz, B. Maszewska (CZD Warszawa) 8. Rzadki przypadek guza wewn(trzczaszkowego. D. Adamek, G. Drabik, S. Kwiatkowski, J. Lankosz-Lauterbach, W. Mie'y"ski, E. Radwa"ska, K. Kobylarz, *. Wyrobek, D. Piniewska (Kraków) Sesja XIV. Tematy wolne I (Free subjects I) Sala A (Room A) Przewodnicz(cy: Prof. M. Z(bek, Dr n. med. W. Och 1. Wyniki leczenia 64 przypadków nerwobólu nerwu trójdzielnego metod( przezskórnej termoablacji zwoju Gassera. R. Jeli"ski, J. Dzier'anowski, T. Szmuda, P. Be$dzi"ski (Gda"sk) 2. Mapowanie i monitorowanie nerwu twarzowego w operacjach guzów k(ta mostowomó'dzkowego. M. Hupa$o, K. Tybor, P. Komu"ski, T. Papierz, D.J. Jaskólski (*ód%) 3. Monitorowanie &ródoperacyjne podczas zabiegów operacyjnych w obr#bie pnia mózgu i rdzenia kr#gowego. K. Dzi#giel, W. Kloc, B. Szopa, W. Wasilewski, P. Jende, W. Liczbik, H. Kasprzak, O. Pietrzak, M. Niedba$a (Gda"sk) 4. Dwa przypadki wczesnego aktywnego leczenia udaru niedokrwiennego mózgu o ró'nej etiologii. M. Smó$ka, G. Da$ek, W. Och, A. Tutaj, T. Budzisz (Olsztyn) 19

20 5. Wyniki leczenia pacjentów ze st$uczeniami mózgu w materiale Oddzia$u Neurochirurgii WSS w Radomiu. A. Harabin, M. Lekan, M. Pastuszko (Radom) 6. Leczenie z$ama" z#ba obrotnika. H. Kasprzak, W. Wasilewski, W. Liczbik, W. Kloc, P. Jende, O. Pietrzak, B. Szopa (Gda"sk) 7. Guzy zatok przynosowych i podstawy przedniego do$u czaszkowego. W. Wasilewski, W. Kloc, A. Skorek, C. Stankiewicz, E. I'ycka,wieszewska (Gda"sk) 8. Dost#p przednio boczny do nowotworów kr#gos$upa w odcinku piersiowym i l#d%wiowym. Z. Franc, I. Kowalina, M. Derenda, W. Pulka, P. Gadaj (Elbl(g) 9. Strategia chirurgicznego leczenia oponiaków z jednoczesnym zaj#ciem sierpu mózgu i namiotu mó'd'ku. M. Stempniewicz, P. S$oniewski (Gda"sk) 10. Delecja 1p/19q w nowotworach glejowych II stopnia z$o&liwo&ci wg WHO wst#pne wyniki. D. R#c$awowicz, M. Stempniewicz, P. S$oniewski, W. Biernat (Gda"sk) 10:50-12:20 Sesja XV. Tematy wolne II (Free subjects II) Sala B (Room B) Przewodnicz(cy: Prof. A. Maciejczak, Dr hab. M. Moska$a Prezentacja 6 min + 2 min dyskusji 1. Wytwarzanie modeli medycznych dla potrzeb kranioplastyki. Medical models for cranioplasty. M. Moska$a, J. Polak, K. Karbowski, K. Stachura, S. Dyszkiewicz, R. Chrzan (Kraków) 2. Szybko&! eliminacji krwi z uk$adu komorowego u pacjentów z krwotokiem dokomorowym przy zastosowaniu tkankowego aktywatora plazminogeniu. W. Pietraszko, M. Betlej, W Libionka, M. Moska$a (Kraków) 3. Znaczenie rokownicze biochemicznych markerów uszkodzenia tkanki mózgowej u pacjentów z urazem czaszkowo-mózgowym wyniki wst#pne. M. Pyrach, W. Pietraszko, W. Libionka, J. Tyrak, M. Moska$a (Kraków) 4. St#'enie D-dimerów, trombocytów oraz innych parametrów uk$adu krzepni#cia krwi w ocenie stanu klinicznego i rokowaniu u pacjentów z pourazowym krwiakiem &ródmózgowym. G. Anczykowski, P. Gu%niczak, J. Smó$, B. Kopaszewski, R. Jankowski (Pozna") 5. Wp$yw polimorfizmu genu COMT na wyniki leczenia operacyjnego chorych z jednopoziomow( dyskopati( w odcinku l#d%wiowym kr#gos$upa. M. Rut, T. Szmuda, D. R#c$awowicz, J. Dzier'anowski, P. S$oniewski (Gda"sk) 6. Polimorfizmy genów bia$ek paraoksonaz a ryzyko krwotoku podpaj#czynówkowego z t#tniaka naczy" mózgowych. M. Krupa, A. S$owik, M. Adamski, M. Wnuk, M. Opa$ka, K. Stachura, M. Moska$a (Kraków) 20

21 7. Nadekspresja peroksydazy glutationu nie redukuje spadków neurogenezy w obr#bie uszkodzonego, niedojrza$ego mózgu. Glutathine Peroxidase Overexpression Does Not Rescue Impaired Neurogenesis In the Injured Immature Brain. R. Rola, Matthew B. Potts, Catherine P. Claus, Donna M. Ferriero, John R. Fike, Tomasz Trojanowski, Linda J. Noble-Haeusslein (California, Lublin) 8. Ograniczona zdolno&! spontanicznego ró'nicowania in vitro i migracja ludzkich p$odowych nerwowych komórek macierzystych po transplantacji do mózgu doros$ego szczura. J. Maciaczyk, D. Maciaczyk, M. Rusinek, G. Nikkhah ( Freiburg Niemcy, Bydgoszcz) 9. Wp$yw warunków in vitro na zwi#kszenie populacji komórek macierzystych w pierwotnych hodowlach ludzkich guzów mózgu. U. Kahlert, D. Maci(czyk, R. Rusinek, G. Nikkhah, J. Maciaczyk ( Freiburg Niemcy, Bydgoszcz ) 10. Ludzka krew p#powinowa w terapii komórkowej ischemii mózgu u rocznego dziecka opis przypadku. Human Umbilical Cord Blond derivatives for treatment of globar cerebral ischemic injury In one year old child a case study. M. Janowski, T. Kmie!, E. Jurkiewicz, T. Kropiwnicki, A. Habich, K. Kotulska, E. Jelonek, A. Sarnowska, M. Litwin, D. Bruczkowski, B. *ukomska, J. Walecki, M. Roszkowski, S. Jó%wiak, K. Doma"ska- Janik (Warszawa) Zako'czenie zjazdu (Closing of the Congress). Obiad (Farewell dinner). 21

22 Program Sesji 39 Zjazdu PTNch Sekcja Piel#gniarska Programme of the Nursing Section of the Polish Society of Neurosurgeons (pi%tek) September 17th (Friday) Sala C (Room C) Sesja I. Wybrane aspekty opieki nad pacjentem neurochirurgicznym. Przewodniczy: Lorencowicz R., S#k H. Czas wyst(pienia 7-8 min 1. Holistyczne podej&cie do pacjenta- obejmuj(ce post#powanie neurochirurgiczne, opiek# piel#gniarsk( i fizjoterapeutyczn(- celem optymalizacji leczenia guzów wewn(trzkana$owych kr#gos$upa.,wi(tkowska-wróblewska K., Szweda A., Chantsoulis M. Sakowski J. ( Wroc$aw) 2. Piel#gnowanie pacjentów z krwotokiem podpaj#czynówkowym z t#tniaka w okresie przedoperacyjnym. Wlazik B. Smolarek A., P$acheta A., Biskupska E. (*ód%) 3. Zapotrzebowanie na opiek# piel#gniarsk( u chorych po operacyjnym leczeniu t#tniaka naczy" mózgowych. Andrzejewska L. ( Bydgoszcz) 4. Zadania piel#gniarki wobec pacjenta po wszczepieniu stymulatora struktur nerwowych Gryszko R., Bana& N., Ruda& M., Harat M.( Bydgoszcz) 5. Biopsja stereotaktyczna zadania piel#gniarki. Bana& N., Kaczmarczyk T., Rakowska J., Furtak J., Harat M. ( Bydgoszcz) 6. Sródoperacyjna ocena stanu chorego leczonego neurochirurgiczne w pozycji siedz(cej. Wojtan S., Kózka M.( Kraków) Podsumowanie, dyskusja Sesja II. WYBRANE ASPEKTY OPIEKI NAD PACJENTEM NEUROCHIRURGICZNYM CZ.2 Przewodniczy: : Przybycie" M. Czas wyst(pienia 7-8 min 1. Post#powanie piel#gniarskie wobec pacjenta z urazem czaszkowo-mózgowym w oparciu o zindywidualizowan( opiek#. Analiza przypadku. )urecka Sobczak I., Bartosik M. SK im. WAM *ód% 22

23 2. Rola piel#gniarki w opiece nad pacjentem po usuni#ciu guza przysadki metoda przezklinow(. Kotara A. (Kraków) 3. Problemy terapeutyczne w opiece nad chorym z guzem k(ta mostowo- mó'd'kowego. Jab$o"ska R.,,lusarz R., Królikowska A., Beuth W., Swincow A. 4. Opieka nad dzieckiem po zabiegu operacyjnym guza stoku oraz z$(cza czaszkowo szyjnego na poziomie kr#gów C1-C2, opis przypadku. Jagoda A., Mi$oszewska M. (Warszawa) 5. Zaka'enia uk$adu zastawkowego i p$ynu mózgowo-rdzeniowego u dzieci leczonych z powodu wodog$owia. Wojtysiak J., Losa S., Walczuk K., Hofman K., Kozio$ M., Ko$odziej E. (Katowice) Podsumowanie, dyskusja Sesja III. Jako!( $ycia chorych z dysfunkcj% uk"adu komorowego. Przewodniczy : Soi"ska J. Czas wyst(pienia 7-8 min 1. Zespo$y bólowe u chorych po operacjach stabilizacji kr#gos$upa l#d%wiowego. Maziarz B., Czaja B., Krupiczoj!-Graf E., Huzior Z., Majkowicz M., Kloc W. (Gda"sk) 2. Jako&! 'ycia pacjentów po operacji szyjnej. Szyma"ska D., Kolasa M., Kolasa P. (*ódz) 3. Ocena jako&ci 'ycia chorych leczonych cementoplastyk( po z$amaniu trzonów kr#gos$upa. Czaja B., Maziarz B., Krupiczoj!-Graf E., Majkowicz M., Kloc W. (Gda"sk) 4. Problemy emocjonalne pacjentów hospitalizowanych w oddziale neurochirurgii. Kozyra A., Lorencowicz R., Skrobowska G., Brzozowska A., Parzyszek B., Stachyra U., Podkowi"ski A. (Lublin) 5. Przekonania na temat kontroli bólu oraz strategie radzenia sobie z bólem w grupie pacjentów leczonych w oddziale neurochirurgii z powodu schorze" kr#gos$upa. Stachyra U, Lorencowicz R.,Parzyszek B.,Kozyra A., Skrobowska G., Brzozowska A. Podkowi"ski A. (Lublin) 6. Problem bólu w procesach rozrostowych uk$adu nerwowego.,lusarz R., Królikowska A., Jab$o"ska R., Beuth W. (Bydgoszcz) Podsumowanie, dyskusja 23

24 Sesja IV. Jako!( opieki w neurochirurgii. Przewodnicz(:,lusarz R., Jab$o"ska R. Czas wyst(pienia 7-8 min. 1. Jako&! opieki &wiadczonej w oddziale neurochirurgicznym z perspektywy piel#gniarek. Cie&la D., Pastuszko M.(Kopio,Singapur) 2. Dlaczego jako&! opieki jest wa'na w oddziale neurochirurgicznym? Cie&la D., Vehvilainen-Julkunen K., Kvist T., He Hong-Gu( Kopio, Singapur) 3. Ocena jako&ci opieki piel#gniarskiej w Oddziale Neurochirurgii. Lorencowicz R., Ostrowska A., Parzyszek B., Stachyra U., Skrobowska G., Kozyra A., Brzozowska A., Podkowi"ski A (Lublin) 4. Satysfakcja z us$ug medycznych w oddziale neurochirurgii. Karabanowicz A.,,lusarz R. (Bydgoszcz) 5. Ocena poziomu satysfakcji z opieki piel#gniarskiej pacjentów hospitalizowanych w oddziale neurochirurgii. Skrobowska G.,Lorencowicz R., Parzyszek B., Stachyra U., Kozyra A., Podkowi"ski A., Brzozowska A.. (Lublin) 6. Wspó$praca piel#gniarki w opiece nad dzieckiem z guzem tylnej jamy czaszki w opinii rodziców. Przybysz H.( Warszawa) Podsumowanie, dyskusja Sesja V. Varia Przewodniczy: Parzyszek B. Czas wyst(pienia 7-8 min 1. Czynniki ergonomiczne i fizyczne w pracy piel#gniarki operacyjnej podczas instrumentowania przy stabilizacji transpedikularnej Aesculap S4. Bartosik M., )urecka-sobczak I.,( *ód%) 2. Piel#gniarstwo transkulturowe na przyk$adzie emigracji polskich piel#gniarek. )urecka-sobczak I., Bartosik M.,( *ód%) 3. Wdra'anie partnerskiego modelu lekarz/ piel#gniarka / rehabilitant/ pacjent we wczesnym okresie pooperacyjnym. Krzy'anowska E., So$owiej S., Susczyk K., Herbowski L. (Szczecin). 4. Analiza zaka'e" szpitalnych u pacjentów leczonych w Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dzieci#cej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. B. Parzyszek, R. Lorencowicz, R.Rola, G.Skrobowska, U.Stachyra, A.Kozyra, Podkowi"ski A., T. Trojanowski. 24

25 5. Profil rzeczywistego dawcy narz(dów w materiale Oddzia$u Intensywnej Terapii USzK w Bia$ymstoku. Jazykow T., *ebkowski W.( Bia$ystok) Podsumowanie, dyskusja Obiad Wyk"ad Ovita Nutricia Walne Zgromadzenie, wybory w"adz Sekcji 25

26 26

27 39 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROCHIRURGÓW Z UDZIA!EM GRECKIEGO TOWARZYSTWA NEUROCHIRURGICZNEGO 39 th CONGRESS OF THE POLISH SOCIETY OF NEUROSURGEONS WITH THE PARTICIPATION OF THE HELLENIC NEUROSURGICAL SOCIETY STRESZCZENIA ABSTRACTS 27

28 28

29 (pi%tek) September 17th (Friday) Sesja I. Glejaki wysoko-zró$nicowane (Low grade gliomas) Przewodnicz(cy: Prof.A.Marchel, Prof.M.Zawirski Prezentacja 8 min + 2 min dyskusji 1. Neurofizjologiczny monitoring!ródoperacyjny (IONM) z wykorzystaniem motorycznych potencja"ów wywo"anych (MEP) w operacjach guzów wyspy i wzgórza. Intraoperative nuerophysiological monitoring (IONM) with use of motor evoked potentials (MEP) in insular and thalamic tumors burgery. P. Adamczyk, K. Majchrzak, M. Tymowski, H. Majchrzak. Katedra i Oddzia$ Kliniczny Neurochirurgii w Sosnowcu,l(skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,ródoperacyjny monitoring neurofizjologiczny (IONM) jest jedn( z wa'niejszych metod umo'liwiaj(cych minimalizowanie ubytków neurologicznych po operacjach neurochirurgicznych. Szczególn( rol# pe$ni( motoryczne potencja$y wywo$ane (MEP), umo'liwiaj(ce zmniejszenie ryzyka wyst(pienia pooperacyjnych niedow$adów ko"czynowych. Stosowana jest stymulacja elektryczna przezczaszkowa (TES) i istoty bia$ej podkorowej (DSCS). W okre&lonych sytuacjach pomocna jest bezpo&rednia stymulacja kory ruchowej (DCS). Stymulacja elektryczna przezczaszkowa ma zastosowanie w monitorowaniu przewodzenia w drogach piramidowych. Stosuje si# j( g$ównie w operacjach struktur g$#bokich - w s(siedztwie torebki wewn#trznej. Stosowane równie' w chirurgii rdzenia kr#gowego i przed$u'onego. Poza zmniejszeniem ura%liwo&ci tych zabiegów, elektryczna stymulacja przezczaszkowa z odbiorem potencja$ów z mi#sni szkieletowych pozwala na przybli'one ustalenie rokowania co do stanu neurologicznego pacjenta po operacji. Bezpo&rednia stymulacja elektryczna kory mózgu umo'liwia zlokalizowanie kory ruchowej oraz mo'e zast#powa! w okre&lonych przypadkach stymulacje przezczaszkow( w celu porównania zapisu z DSCS. Bezpo&rednia stymulacja istoty bia$ej identyfikuje przebieg w$ókien drogi korowo-rdzeniowej. W okresie od lipca 2008 do maja 2009 w Klinice Neurochirurgii w Sosnowcu operowano 19 chorych z powodu glejaków wzgórza i wyspy z zastosowaniem IONM. Autorzy omówili technik# IONM w wybranych przypadkach chorobowych. Przedstawiono rodzaje zapisów MEP spostrzeganych w trakcie operacji oraz omówiono ich znaczenie prognostyczne. Uzyskane wyniki pozwalaj( na pozytywna ocen# skuteczno&ci monitoringu z wykorzystaniem motorycznych potencja$ów wywo$anych w celu minimalizacji pooperacyjnych deficytów neurologicznych w zabiegach neuroonkologicznych 29

30 u pacjentów z powy'szymi lokalizacjami zmian nowotworowych. IONM z wykorzystaniem MEP wydaje si# by! skuteczna metod( wspomagaj(c( operatora w neurochirurgii. Intraoperative neurophysiological monitoring is an important method for avoidance of severe neurological deficit after surgical removal of the thalamic and insular tumors. Motor evoked potentials play a significant role in decrease of the risk of limb weakness. Transcranial electric stimulation (TES) and direct subcortical stimulation (DSCS) are commonly used in these operations. In specific cases direct cortical stimulation (DCS) is also applied. Transcranial electric stimulation is used for monitoring conducting in the pyramidal tract, mainly during surgery of the deep structures of the brain (close to the internal capsule), but also during surgery of the medulla oblongata and the spinal cord. Apart from decreasing the risk of postoperative paresis or plegia, MEP let us estimate the prognosis and neurological outcome. Direct cortical stimulation helps to locate the motor cortex and, in some cases, substitutes transcranial electric stimulation to compare acquired recordings from the sceletal muscles of DSCS. Direct subcortical stimulation helps to locate the motor tract in the white matter of the brain, then helps to avoid it s intraoperative damage. Comparing recordings of DSCS and TES it is possible to estimate eventual postoperative neurological deficit. In the period: July 2008 to May 2009 in the Neurosurgical Department in Sosnowiec 19 patients were operated on because of the insular and thalamic tumors. The authors have described the technique of the IONM in the deep brain structures tumors. Several types of recordings and prognostic role of MEP have been presented and discussed. The results of the observation suggest that IONM with MEP is a good method reducing neurological deficits after deep brain tumor surgery and also might be a very useful adjunct in the neurosurgeon's practice. 2. )ródoperacyjne mapowanie kory ruchowej i monitorowanie dróg piramidowych w nadnamiotowych guzach mózgu. Intraoperative mapping of motor cortex and pyramidal tracts in supratentorial intraaxial tumours. M Hupa"o, D.J. Jaskólski. Klinika Neurochirurgii i Onkologii Uk$adu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w *odzi USK nr 1 im. Barlickiego S$owa kluczowe: guzy mózgu, kora ruchowa, drogi piramidowe, ruchowe potencja$y wywo$ane (MEP), monitorowanie &ródoperacyjne. Key words: brain tumours, motor cortex, pyramidal tracts, motor evoked potentials (MEP), intraoperative monitoring. Wst#p i cel pracy: Operacjom nowotworów rosn(cych w okolicy czuciowo ruchowej czy strukturach g$#bokich mózgu towarzyszy znaczne ryzyko wyst(pienia trwa$ego niedow$adu lub pora'enia po$owiczego wywo$anego naczyniopochodnym albo mechanicznym uszkodzeniem dróg piramidowych. Ci(g$e &ródoperacyjne monitorowania o&rodków i szlaków ruchowych za pomoc( ruchowych potencja$ów wywo$anych (ang. Motor Evoked Potentials, MEP) pozwala na bie'(c( ocen# integralno&ci tych struktur i wczesne ostrze'enie operatora w razie ich uszkodzenia. Materia$ i metody: W latach metod# zastosowano u 48 chorych z nowotworami wewn(trzmózgowymi okolicy czuciowo ruchowej lub obszaru centralnego. Na powierzchni kory umieszczano elektrody p$ytkowe lub paskowe w celu rejestracji somatosensorycznych 30

40th Congress of the Polish Society of Neurosurgeons and Section of Neurosurgery Nurses Wroclaw, Poland September 15th - 18th, 2011

40th Congress of the Polish Society of Neurosurgeons and Section of Neurosurgery Nurses Wroclaw, Poland September 15th - 18th, 2011 40th Congress of the Polish Society of Neurosurgeons and Section of Neurosurgery Nurses Wroclaw, Poland September 15th - 18th, 2011 I 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BOOK. 42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie

PROGRAM BOOK. 42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie 42nd Congress of the Polish Society of Neurosurgeons with Deutsche Gesellschaft für Neurochirurgie Lublin, 23-26 September 2015, Collegium Maius PROGRAM BOOK www.42zptn.pl SPIS TREŚCI Biologia molekularna

Bardziej szczegółowo

41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh

41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh 4 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh 4 st Congress of the Polish Society of Neurosurgeons and Section of Neurosurgery Nurses Program Spis treści / Table of contents

Bardziej szczegółowo

Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku?

Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku? Czy Janek będzie mógł pozwolić sobie na dobrą opiekę medyczną, gdy będzie w moim wieku? Świat potrzebuje lepszej i bardziej przystępnej cenowo opieki medycznej. To właśnie dlatego tworzymy lepsze technologie

Bardziej szczegółowo

XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. XVII Edycja

XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa. Międzynarodowy Dzień Inwalidy. XVII Edycja XVII edycja Międzynarodowego Dnia Inwalidy Zgorzelec 2011 Konferencja Naukowa Międzynarodowy Dzień Inwalidy XVII Edycja Życie bez bólu Zgorzelec 24-27 marca 2011 roku The International Disabled People

Bardziej szczegółowo

GUZY PRZYSADKI patogeneza diagnostyka - leczenie. I Łódzkie Spotkania Przysadkowe

GUZY PRZYSADKI patogeneza diagnostyka - leczenie. I Łódzkie Spotkania Przysadkowe Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 003; 6 (54) SYMPOZJUM GUZY PRZYSADKI patogeneza diagnostyka - leczenie I Łódzkie Spotkania Przysadkowe Łódź, 8-0 stycznia 004 r. ORGANIZATORZY: Polskie

Bardziej szczegółowo

Aspekty radiologiczno-kliniczne i odrębności udarów mózgu u dzieci. Radiological and clinical aspects and differences of childhood stroke

Aspekty radiologiczno-kliniczne i odrębności udarów mózgu u dzieci. Radiological and clinical aspects and differences of childhood stroke Guz, Kostkiewicz, Stopa 179 Wydawnictwo UR 2012 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2012, 2, 179 192 Wiesław Guz, Agnieszka Kostkiewicz,

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA ABSTRACTS

STRESZCZENIA ABSTRACTS STRESZCZENIA ABSTRACTS STRESZCZENIA WYKŁADÓW ABSTRACTS OF LECTURES L0 L49 Strony/pages: od 89-45 STRESZCZENIA PLAKATÓW ABSTRACT OF POSTERS P0 P5 Strony/pages: 46-98 PROGRAM SESJI SCIENTIFIC SESSIONS I

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT. dr n. med. Bogdan Czapiga. Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego

AUTOREFERAT. dr n. med. Bogdan Czapiga. Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego AUTOREFERAT dr n. med. Bogdan Czapiga Katedra i Klinika Neurochirurgii Wydział Lekarski Kształcenia Podyplomowego I. Imię i nazwisko: Bogdan Czapiga, data urodzenia 21.06.1959 r. w Wołowie II. Posiadane

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH SYSTEMU KRĘGOSŁUPOWEGO DERO

WYKAZ PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH SYSTEMU KRĘGOSŁUPOWEGO DERO LfC Zielona Góra WYKAZ PUBLIKACJI DOTYCZĄCYCH SYSTEMU KRĘGOSŁUPOWEGO DERO OGÓŁEM 450 PUBLIKACJI 2014 r. 1. Ciupik L.F.: Od własności przemysłowej do zysku: doświadczenia LfC w zakresie komercjalizacji.,

Bardziej szczegółowo

1 Międzynarodowy Kongres Ortodontyczny Warszawa, 24-27 kwietnia 2013

1 Międzynarodowy Kongres Ortodontyczny Warszawa, 24-27 kwietnia 2013 1 Międzynarodowy Kongres Ortodontyczny Warszawa, 24-27 kwietnia 2013 PONSORZY PARTNER RADIOLOGICZNY PATRONI MEDIALNI Scientific Chairman Dr Ewa Czochrowska Kierownik naukowy Dr n. med. Ewa Czochrowska

Bardziej szczegółowo

V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY

V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY Kraków, 20-21 września 2013 5 th CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON OSTEOPOROSIS

Bardziej szczegółowo

International Congress on Valvular Heart Disease

International Congress on Valvular Heart Disease International Congress on Valvular Heart Disease ICVHD 2003 8-10 May 2003, Kraków, Poland Contents Welcome Address Committees General Information Sponsors Programme - at - a - Glance Satellite Sessions

Bardziej szczegółowo

IV ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY

IV ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY IV ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY Kraków, 29 września 1 października 2011 25 lat Polskiej Osteoartrologii

Bardziej szczegółowo

M i ę d z y n a r o d o w y D z i e ń I n w a l i d y XXI Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa Zgorzelec 20-21 marca 2015 roku

M i ę d z y n a r o d o w y D z i e ń I n w a l i d y XXI Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa Zgorzelec 20-21 marca 2015 roku M i ę d z y n a r o d o w y D z i e ń I n w a l i d y XXI Edycja Życie bez bólu Zdrowe Dzieci Zdrowa Europa Zgorzelec 20-21 marca 2015 roku T h e I n t e r n a t i o n a l D i s a b l e d P e o p l e s

Bardziej szczegółowo

Adapted physical activity in rehabilitation and education

Adapted physical activity in rehabilitation and education 4th International Conference Prof. Andrzej Seyfried Physiotherapy Ideas Adapted physical activity in rehabilitation and education 24th-25th of October 2014, Warsaw Supplement No 9 Postep_nr_9.indd 1 2014-10-17

Bardziej szczegółowo

www.anest.eu p r o g r a m

www.anest.eu p r o g r a m www.anest.eu p r o g r a m Główni sponsorzy / Major Sponsors Sponsorzy / Sponsors Abbott Laboratories Poland Sp. z o. o. Baxter Poland Sp. z o. o. Bristol-Myers Squibb Services Sp. z o. o. Gambro Poland

Bardziej szczegółowo

Postęp w chirurgicznym leczeniu glejowych guzów mózgu - doświadczenia własne i przegląd literatury

Postęp w chirurgicznym leczeniu glejowych guzów mózgu - doświadczenia własne i przegląd literatury Postęp w chirurgicznym leczeniu glejowych guzów mózgu - doświadczenia własne i przegląd literatury The advancement of glial tumors surgical treatment - the own experience and literature review Zygmunt

Bardziej szczegółowo

IX DNI FIZJOTERAPII IX DAYS OF PHYSIOTHERAPY

IX DNI FIZJOTERAPII IX DAYS OF PHYSIOTHERAPY IX DNI FIZJOTERAPII Postępy w rehabilitacji od badań naukowych do praktyki klinicznej IX DAYS OF PHYSIOTHERAPY Progress in Rehabilitation from research to clinical practice 3 czerwca 05, Wrocław Miejsce

Bardziej szczegółowo

40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Program

40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Program 40 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego Program Czwartek 06.06.2013 Thursday 06.06.2013 SESJA I 8:30 10:00 AUDYTORIUM Radiologia w stanach nagłych cz. 1 Moderator: M. Stajgis (Poznań)

Bardziej szczegółowo

Guzy mózgu z punktu widzenia neurochirurga; przyczynek do chirurgicznego leczenia nowotworów śródczaszkowych

Guzy mózgu z punktu widzenia neurochirurga; przyczynek do chirurgicznego leczenia nowotworów śródczaszkowych ISSN 1734 5251 Guzy mózgu z punktu widzenia neurochirurga; przyczynek do chirurgicznego leczenia nowotworów śródczaszkowych Ireneusz W. Kojder, Dariusz Jeżewski, Marek Lickendorf Klinika Neurochirurgii

Bardziej szczegółowo

Mutacje w genach a raki narządów płciowych

Mutacje w genach a raki narządów płciowych 1 Mutacje w genach a raki narządów płciowych Mutations in genes and cancers of genital organs Janina Markowska Kliniczne badania nad rodowodami wykazały, że ok. 30% raków piersi i jajnika rozwija się na

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA ABSTRACTS

STRESZCZENIA ABSTRACTS STRESZCZENIA ABSTRACTS STRESZCZENIA WYKŁADÓW ABSTRACTS OF LECTURES L00 L51 Strony/pages: od 45-106 STRESZCZENIA PLAKATÓW ABSTRACT OF POSTERS P01 P73 Strony/pages: 107-195 PROGRAM SESJI SCIENTIFIC SESSIONS

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 15

Studia Medyczne Tom 15 Studia Medyczne Tom 15 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 15 Q U A R T E R LY July September Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 2,0 Publikacja indeksowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONGRESU CONGRESS PROGRAM

PROGRAM KONGRESU CONGRESS PROGRAM 6. MIĘDZYNARODOWY KONGRES 6 th INTERNATIONAL CONGRESS PSI / ICOI / DGOI COOPERATION MEETING 14-17.05.2009, Hotel Gołębiewski, Wisła Kongresowi towarzyszą Targi Stomatologiczne Congress with accompanying

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FINAL PROGRAMME

PROGRAM FINAL PROGRAMME XXVIII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA DERMATOLOGICZNEGO 1-5 WRZEŒNIA 2004 BYDGOSZCZ, POLSKA 28th CONGRESS OF THE POLISH SOCIETY OF DERMATOLOGY SEPTEMBER 1-5, 2004 BYDGOSZCZ, POLAND POLSKA DERMATOLOGIA W UNII

Bardziej szczegółowo

Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich

Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich Kongres Towarzystwa Chirurgów Polskich Program 125 lat Towarzystwa Chirurgów Polskich Lublin, 9-12 września 2015 roku www.symposion2015.pl/konferencje/67ktchp 100 1 95 Spis Treści 75 25 5 0 100 95 75 25

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT VI. Polish Heart Journal

SUPLEMENT VI. Polish Heart Journal Polish Heart Journal Impact Factor: 0,536 Wrzesień 2013, tom 71 / September 2013, volume 71 SUPLEMENT VI XVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 17 th International Congress

Bardziej szczegółowo

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS

NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS NOWINY LEKARSKIE DWUMIESIĘCZNIK NAUKOWY UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU MEDICAL NEWS A BIMONTHLY SCIENTIFIC JOURNAL PUBLISHED BY POZNAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES POLAND

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO

KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 9, 39, 2009 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO ISSN 1429-7930 Vol. 9, 39, 2009 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA ULTRASONOGRAFICZNEGO Ultrasonografia jest pismem Polskiego

Bardziej szczegółowo