Spis tre!ci. Contents

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis tre!ci. Contents"

Transkrypt

1 Spis tre!ci List s. 3 Organizatorzy i Komitet Organizacyjny Zjazdu s. 4 Informacje organizacyjne s. 5 Program sesji naukowych s. 6 Program szczegó"owy Zjazdu s. 7 Program szczegó"owy Sekcji Piel#gniarskiej s. 22 Streszczenia (39 Zjazd PTNch) s. 27 Streszczenia (Zjazd Sekcji Piel#gniarskiej PTNch) s. 169 Indeks autorów s. 199 Contents Welcome letter p. 3 Organizing Institutions and Organizing Committee p. 4 Organizing information p. 5 Scientific sessions programme p. 6 Congress programme p. 7 The Nursing Section programme p. 22 Abstracts (39 th Congress of The Polish Society of Neurosurgeons p. 27 Abstracts (Congress of The Nursing Section of The Polish Society of Neurosurgeons) p. 169 Index of authors p. 199

2 2

3 Szanowne Kole$anki Szanowni Koledzy, W imieniu Komitetu Organizacyjnego mam zaszczyt zaprosi! Pa"stwa do wzi#cia udzia$u w 39 Zje%dzie Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Piel#gniarstwa PTNCH, który odb#dzie si# w Miko$ajkach, usytuowanych w centrum Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i oddalonych 90 km od Olsztyna. Organizatorem spotkania jest Oddzia$ Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olszynie. Ze wzgl#du na udzia$ w Zje%dzie licznej grupy neurochirurgów z Grecji, planowana jest polsko-grecka sesja naukowa. Tematyka Zjazdu obejmuje szerokie spektrum aktywno&ci neurochirurgicznej:! Glejaki wysoko-zró'nicowane (low-grade gliomas)! Guzy wewn(trzkomorowe! Neurochirurgia naczyniowa: t#tniaki i malformacje naczyniowe! Guzy kana$u kr#gowego! Neurochirurgia dzieci#ca! Neurochirurgia czynno&ciowa! Sesja m$odych neurochirurgów (tematy wolne)! Sesja polsko grecka (tematy wolne) Miejscem naszego spotkania b#dzie Hotel Go$#biewski, malowniczo po$o'ony nad brzegiem jeziora Ta$ty. Znajduje si# w nim nowoczesne Centrum Kongresowe oraz szereg atrakcji, m.in. park wodny, sztuczne lodowisko, klub je%dziecki. Mam nadziej#, 'e spotkanie w takim miejscu poza okazj( do wymiany do&wiadcze" zawodowych u$atwi nawi(zanie przyjacielskich wi#zi oraz dostarczy mi$ych wspomnie". Zapraszam serdecznie do Miko$ajek. Z powa'aniem Przewodnicz(cy Komitetu Organizacyjnego Dr n. med. Waldemar Och Dear Colleagues, On behalf of the Organizing Committee I am pleased to invite you to the 39 th Congress of the Polish Society of Neurosurgeons and Section of Neurosurgery Nurses in Miko$ajki in Poland. Miko$ajki is a small town located in the centre of the Masurian Lake District. The Congress is organized by the Department of Neurosurgery of the Voivodal Specialistic Hospital in Olsztyn. The common Polish - Greek session is planned as a result of the participation of the Greek neurosurgeons at our meeting. Scientific topics covered at the Congress will represent wide range of neurosurgery:! Low grade gliomas! Intraventricular tumors! Vascular surgery: aneurysms and arteriovenous malformations! Tumors of vertebral canal! Paediatrics neurosurgery! Functional neurosurgery! Young neurosurgeon session (free subjects)! Polish Greek session (free subjects) The Congress will be held in Go$#biewski Hotel with a scenic location at the bank of the Ta$ty Lake. The hotel with modern Congress Centre and variety of attractions such as water park, artificial ice rink and horse riding club gives you a possibility to combine your work with an active relaxation. I hope that meeting in such an impressive place will be a unique opportunity not only to exchange neurosurgical experiences, but also to strengthen our relationships and will remain long in your memory. I would like to invite you all cordially to Miko$ajki in Yours faithfully, Chairman of the Organizing Committee Waldemar Och 3

4 Komitet Honorowy (Honorary Committee) Marsza$ek Województwa Warmi"sko-Mazurskiego Jacek Protas Wicemarsza$ek Województwa Warmi"sko-Mazurskiego Jolanta Szulc Dziekan Wydzia$u Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmi"sko-Mazurskiego Prof. dr hab. Wojciech Maksymowicz Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie Irena Kierzkowska Komitet Naukowy (Scientific Committee) Przewodnicz%cy: Prof. dr hab. Andrzej Marchel Prof. dr hab. Zbigniew Czernicki Prof. dr hab. Marek Harat Prof. dr hab. Henryk Majchrzak Prof. dr hab. Zenon Mariak Prof. dr hab. Marcin Roszkowski Prof. dr hab. Tomasz Trojanowski Komitet Organizacyjny (Organizing Committee) Przewodnicz%cy: Dr n. med. Waldemar Och Sekretarz: Dr n. med. Miros$aw Smó$ka Cz$onkowie: Dr n. med. Jan Kope! Lek. med. Leszek Malinowski Lek. med. Grzegorz Szczepanik Lek. med. S$awomir Tananis Lek. med. Tomasz Budzisz Lek. med. Rafa$ Staszkiewicz Adres (Adress) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Oddzia$ Neurochirurgii ul. )o$nierska Olsztyn Tel: (089) Fax: (089) Waldemar Och (kom , Miros$aw Smó$ka (kom ,

5 Informacje organizacyjne (Organizing information) Miejsce obrad (Congress venue) Hotel GO*+BIEWSKI Mr(gowska Miko$ajki J#zyk (Language) Oficjalnym j#zykiem Zjazdu jest j#zyk polski (The official language of The Congress: Polish) Sesje polsko-greckie odbywaj( si# w j#zyku angielskim (The language of Polish-Greek sessions: English) Sesja plakatowa odbywa si# w j#zyku polskim i angielskim (The language of Poster session: Polish and English) Informacje dla autorów (Information for the authors) Materia$y do prezentacji nale'y przekaza! do pokoju przygotowania prze%roczy najpó&niej w przerwie przed planowan( sesj( The scientific papers should be delivered to the speaker ready room during the break before the scheduled session at the latest Certyfikaty (Certificates) Certyfikaty uczestnictwa w Zje%dzie bed( rozdawane w niedziel# 20 wrze&nia Certificates of participation at the Congress will be given on Sunday, September 20 th Imprezy towarzysz%ce (Social programme) Wieczór towarzyski w restauracji Czerwonej (czwartek) godz Informal Reception in the Red Chamberof the hotel Thursday September 17 th Wycieczka (,w.lipka-reszel-gier$o') dla (pi(tek) godz u czestników z Grecji i osób towarzysz(cych Trip (Marian sanctuary in,w.lipka-bishop Castle Friday September 18 th in Reszel-Hitler Headquarter in Gier$o') for Greek participants and accompanying persons Wyjazd do zamku w Rynie, biesiada rycerska (pi(tek) godz Visit at Ryn Castle with traditional chivalric feast Friday September 18 th Rejs spacerowy po jeziorach dla uczestników (sobota) godz z Grecji i osób towarzysz(cych The cruise of Masurian lakes for Greek Saturday September 19 th participants and accompanying persons Uroczysty bankiet w restauracji Zielonej (sobota) godz Ceremonial reception in the Green Chamber Saturday September 19 th

6 Program sesji naukowych (Programme of scientific sessions) sesje data sala Sesja I. Glejaki wysoko-zró$nicowane (Low grade gliomas) Sesja II. Guzy wewn%trzkomorowe (Intraventricular tumors) Sesja III. Choroby naczyniowe I (Vascular surgery I) Sesja IV. Sesja I m"odych neurochirurgów I Young neurosurgeon session I Sesja V. Guzy kana"u kr#gowego (Tumors of vertebral canal) Sesja VI. Choroby naczyniowe II (Vascular surgery II) Sesja VII. Neurochirurgia czynno!ciowa (Functional neurosurgery) Sesja VIII. I Greek Polish scientific session Sesja IX. II Greek Polish scientific session Sesja X. III Greek Polish scientific session 30 Sesja XI. Sesja m"odych neurochirurgów II Young neurosurgeon session II Sesja XII. Sesja plakatowa (Poster session) Sesja XIII. Neurochirurgia dzieci#ca (Paediatrics neurosurgery) Sesja XIV. Tematy wolne I (Free subjects I) Sesja XV. Tematy wolne II (Free subjects II) (pi%tek) September 17th (Friday) (pi%tek) September 17th (Friday) (pi%tek) September 17th (Friday) (pi%tek) September 17th (Friday) (pi%tek) September 17th (Friday) (pi%tek) September 17th (Friday) (pi%tek) September 17th (Friday) (sobota) September 17th (Saturday) (sobota) September 17th (Saturday) (sobota) September 17th (Saturday) (sobota) September 17th (Saturday) (sobota) September 17th (Saturday) (niedziela) September 20th (Sunday) (niedziela) September 20th (Sunday) (niedziela) September 20th (Sunday) A A A A A A B A A A A HALL A A B Sesje Sekcji Piel#gniarskiej (pi%tek) September 17th (Friday) C 6

7 Szczegó"owy Program Zjazdu Congress programme (czwartek) September 17th (Thursday) Zakwaterowanie i rejestracja uczestników zjazdu w Hotelu Go"#biewski. Registration and accomodation Zebranie Zarz%du G"ównego PTNCH Polish Society of Neurosurgeons Board meeting Oficjalne otwarcie zjazdu Formal opening of the Congress Wieczór towarzyski w restauracji Czerwonej Informal reception in the Red Chamber of the hotel (pi%tek) September 17th (Friday) Sesja I. Glejaki wysoko-zró$nicowane (Low grade gliomas) Sala A (Room A) Przewodnicz(cy: Prof.A.Marchel, Prof.M.Zawirski Prezentacja 8 min + 2 min dyskusji 1. Neurofizjologiczny monitoring &ródoperacyjny ( IONM ) z wykorzystaniem motorycznych potencja$ów wywo$anych ( MEP ) w operacjach guzów wyspy i wzgórza. P. Adamczyk, K. Majchrzak, M. Tymowski, H. Majchrzak (Sosnowiec) 2.,ródoperacyjne mapowanie kory ruchowej i monitorowanie dróg piramidowych w nadnamiotowych guzach mózgu. M. Hupa$o, D.J. Jaskólski (*ód%) 3. Chirurgiczne leczenie guzów wyspy z wykorzystaniem fmri, przezczaszkowej stymulacji elektrycznej kory i istoty bia$ej podkorowej ( MEP ) oraz badania traktografii ( DTI ). K. Majchrzak, P. Adamczyk, M. Tymowski, B. Bobek-Bilewicz, H. Majchrzak (Sosnowiec) 4. Neurofizjologiczne mapowanie i monitorowanie struktur nerwowych w trakcie operacji guzów pnia mózgu. M. Hupa$o, D.J. Jaskólski (*ód%) 5. Wykorzystanie traktografii pnia mózgu ( DTI ) w ustaleniu wskaza", wyborze dost#pu chirurgicznego oraz w trakcie resekcji guzów i naczyniaków pnia mózgu. 7

8 M. Tymowski, B. Bobek-Bilewicz, K. Majchrzak, P. *adzi"ski, *. Zarudzki, H. Majchrzak (Sosnowiec ) 6. Leczenie operacyjne guzów przy&rodkowej cz#&ci p$ata skroniowego u dzieci z wykorzystaniem dost#pu transsylwialnego. P. Kowalczyk, P. Zwoli"ski, M. Roszkowski ( CZD Warszawa) 7. )ó$takogwia%dziak pleomorficzny w materiale Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii CMUJ w latach R. Morga, D. Adamek, K. Stachura, J. Polak, M. Moska$a (Kraków) 8. Dysembrioplastyczny neuroepitelialny guz w materiale Kliniki Neurochirurgii i Neurotraumatologii CMUJ w latach R. Morga, D. Adamek, k. Stachura, M. Moska$a (Kraków) Sesja II. Guzy wewn%trzkomorowe (Intraventricular tumors) Sala A (Room A) Przewodnicz(cy: Prof. S.Nowak, Prof.M.Roszkowski Prezentacja 6 min + 2 min dyskusji 1. Endoskopowe leczenie wewn(trzkomorowych torbieli koloidowych i guzopochodnego wodog$owia. Metodologia, uwagi techniczne, prezentacja video. S.J. Kwiek, P. Ba'owski, J. Baron, W.,lusarczyk, W. Kukier, D. Kocur, S. Kowacki, K. Suszy"ski, S. Szajkowski, H. Dole'ych, B. B$aszczyk (Katowice) 2. Po$(czenie techniki neuroendoskopowej i stereotaktycznej w doszcz#tnym usuwaniu torbieli koloidowych. M. Birski, W. Narolski, A. Kalinowska (Bydgoszcz) 3. Torbiele koloidowe komory trzeciej. Wyniki leczenia metod( endoskopow( i otwartej mikrochirurgii. K Stachyra, W. Libionka, M. Moska$a, M. Krupa, J. Polak, R. Morga (Kraków) 4. Leczenie operacyjne torbieli koloidowych III komory mózgu. A. Nowak, A. Marchel (Warszawa) 5. Wy&ció$czaki wewn(trzkomorowe wyniki leczenia w zale'no&ci od rodzaju histologicznego, lokalizacji i rozleg$o&ci resekcji guza. M. Mandera, G. Sobol, K. Musio$ (GCZD Katowice) 6. Leczenie operacyjne wy&ció$czaków komór bocznych mózgu. A. Nowak, A. Zakrzewska, L. K#pka, K. Dyttus-Cebulok, A. Marchel (Warszawa) 7. Leczenie operacyjne wy&ció$czaków IV komory mózgu. A. Nowak, A. Zakrzewska, L. K#pka, K. Dyttus-Cebulok, A. Marchel (Warszawa) 8. Wyniki leczenia operacyjnego oponiaków wewn(trzkomorowych. T. Czernicki, K. Le&niewski, A. Marchel (Warszawa) 8

9 9. Zastosowanie neuronawigacji w planowaniu doj&cia operacyjnego oponiaków uk$adu komorowego. J. Furtak, M. Harat, W. Narolski, P. Sokal (Bydgoszcz) 10. Leczenie operacyjne nowotworów uk$adu komorowego mózgu w Oddziale Neurochirurgii WSS w Olsztynie. W. Och, L. Malinowski, M. Smó$ka, S. Tananis, R. Staszkiewicz, T. Budzisz (Olsztyn) 11. Przypadki rzadkich guzów mózgu o lokalizacji wewn(trzkomorowej. J. Moskal, T. Majewski, J. Szyma&, R. )ukiel, S. Nowak (Pozna") Przerwa (Coffee break) Sesja III. Choroby naczyniowe I (Vascular surgery I) Sala A (Room A) Przewodnicz(cy: Prof. Z. Mariak, Prof. I. Kojder Prezentacja 8 min + 2 min dyskusji 1. Wyniki leczenia operacyjnego chorych z t#tniakami mózgu w latach W. Och, M. Smó$ka, L. Malinowski, W. Maksymowicz, G. Szczepanik, S. Tananis, J. Kope!, R. Staszkiewicz, T. Budzisz,G.Wasilewski (Olsztyn) 2. Ocena wyników leczenia p#kni#tych t#tniaków wewn(trzczaszkowych w aspekcie analizy skuteczno&ci hemodynamicznej i komfortu 'ycia pacjenta. M. Bierwagen, Abu Sitta Al.-Drawi, M. Wierci"ski, A. Swincow, G. Planutis, P.Stryczy"ski, R. Zaborowski, P. Malukiewicz (Bydgoszcz) 3. Fenestracja blaszki kra"cowej (BK) podczas operacji p#kni#tych t#tniaków mózgu. Czy jest uzasadniona?. S. Bayassi, G. Jastalski, T. Siwiecki (Elbl(g) 4. Ocena skuteczno&ci klipsowania t#tniaków wewn(trzczaszkowych na podstawie kontrolnych bada" angio-ct w terminie odleg$ym. P. Kunert, M. Prokopienko, M. Gola, T. Dziedzic, M. Chojnowski, A. Marchel (Warszawa) 5. Warto&! skal oceniaj(cych wyniki leczenia t#tniaków wewn(trzczaszkowych na przyk$adzie 328 pacjentów operowanych z powodu t#tniaka t#tnicy szyjnej wewn#trznej ( ICA ). T. Szmuda, P. S$oniewski, J. Dzier'anowski (Gda"sk) 6. Markery skurczu naczyniowego w krwotoku podpaj#czynówkowym z p#kni#tego t#tniaka mózgu-analiza porównawcza i przydatno&! kliniczna. P. Be$dzi"ski, J. Dzier'anowski, T. Szmuda, P. S$oniewski (Gda"sk) 7. Wyst#powanie t#tniaków de novo u chorych po operacji p#kni#tego t#tniaka wewn(trzczaszkowego na podstawie kontrolnych, odleg$ych bada" Angio-CT. P Kunert, M. Prokpienko, M. Gola, T. Dziedzic, M. Chojnowski, A. Marchel (Warszawa) 9

10 Sesja IV. Sesja I m"odych neurochirurgów I Young neurosurgeon session I Sala A (Room A) Przewodnicz(cy: Prof. Z. Czernicki, Prof. A. Marchel Prezentacja 5 min + 2 min dyskusji 1. Skuteczno&! przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej z kolorowym obrazowaniem przep$ywu w diagnostyce skurczu t#tnicy przedniej mózgu. G. Turek (Bia$ystok) 2. Ocena skuteczno&ci laminoplastyki szyjnej m. Kurokawa z zastosowaniem p$ytki Codubix jako elementu dystansuj(cego. P. Gadaj, S. Bayassi, I. Kowalina, M. Derenda (Elbl(g) 3. Zespó$ zakotwiczonego rdzenia w przebiegu t$uszczaków kana$u kr#gowego- opis dwóch przypadków. R. Staszkiewicz, W. Och, M. Smó$ka (Olsztyn) 4. Torbiele wewn(trzkomorowe, przedstawienie zagadnienia i prezentacja przypadków. T. Budzisz, W. Och, L. Malinowski, R. Staszkiewicz, G. Szczepanik (Olsztyn) 5. Wp$yw temozolomidu na epigenetyczn( kontrol# ekspresji genów w komórkach glejaków. Anna-Maria Barciszewska, S. Nowak, E. Wyszko, M. Z. Barciszewska (Pozna") 6. Przedoperacyjne planowanie rekonstrukcji czaszki u dzieci leczonych z powodu kraniosynostoz z zastosowaniem nowoczesnych metod trójwymiarowej wizualizacji. D. Larysz, M. Gzik, W. Wola"ski, M. Mandera, D. Tejszerska (Katowice) 7. Nowe mo'liwo&ci badania autoregulacji kr('enia mózgowego podczas indukowanego nadci&nienia wewn(trzczaszkowego w trakcie testu infuzyjnego. T. Szczepa"ski. A. Weiser, W. Berny, W. Jarmundowicz (Wroc$aw) 8. Zwi(zana ze zdrowiem jako&! 'ycia po operacji przepukliny l#d%wiowego kr('ka mi#dzykr#gowego. F. Stoma, A. Cegie$kowska-Bednarczyk, A. Podkowi"ski, T. Trojanowski (Lublin) 9. Guzy oczodo$u operowane z doj&! czaszkowo-oczodo$owych wyniki leczenia 38 pacjentów. J. Dzier'anowski, R. Jeli"ski, P. S$oniewski, T. Szmuda, M. Rut, P. Czapiewski, P. Be$dzi"ski, M. St#pniewicz, D. R#c$awowicz (Gda"sk) Obiad (Dinner) Wyk"ad Ovita Nutricia (Sekcja Piel#gniarska PTNch) Ovita Nutricia Lecture 10

11 Walne Zgromadzenie Sekcji Piel#gniarskiej PTNch The Nursing Section members meeting Sesja V. Guzy kana"u kr#gowego (Tumors of vertebral canal) Sala A (Room A) Przewodnicz(cy: Prof. A.Radek, Prof.W.Jarmundowicz Prezentacja 8 min + 2 min dyskusji 1. Wyniki leczenia operacyjnego nowotworów kana$u kr#gowego w materiale Oddzia$u Neurochirurgii WSS w Olsztynie. W. Och, L. Malinowski, M. Smó$ka, J. Kope!, S. Tananis, G. Szczepanik, W. Maksymowicz, T. Budzisz, R. Staszkiewicz (Olsztyn) 2. Neurofizjologiczne monitorowanie struktur nerwowych w operacjach guzów &ródrdzeniowych. D. Jaskólski, M. Hupa$o (*ód%) 3. Wyniki leczenia operacyjnego wy&ció$czaków &ródrdzeniowych. M. Prokopienko, A. Marchel, P. Bojarski, P. Kunert (Warszawa) 4. Wyniki leczenia operacyjnego &ródrdzeniowych naczyniaków p$odowych. M. Prokopienko, A. Marchel, P. Kunert, P. Bojarski (Warszawa) 5. Torbiele synowialne odcinka l#d%wiowego kr#gos$upa. R. Jankowski, S. Nowak, R. )ukiel, J. Szyma&, W, Paprzycki (Pozna") 6. Nowotwory kr#gos$upa z$(cza czaszkowo-kr#gos$upowego. A. Maciejczak, P. Barna&, B. Litwora, B. Jagie$$o-Bajer, P. Dudziak, M. Sumara, P. Ma&lanka, M. Czternastek, F. Georgiew (Tarnów) 7. Korporektomia i stabilizacja tylna u chorych nie kwalifikuj(cych si# do doj&! przednich w nowotworach odcinka piersiowego i l#d%wiowego. A. Maciejczak, P. Barna&, B. Litwora, B. Jagie$$o-Bajer, P. Dudziak, M. Sumara, P. Ma&lanka, M. Czternastek, F. Georgiew (Tarnów) 8. Guzy ko&ci krzy'owej. A. Maciejczak, P. Barna&, B. Litwora, B. Jagie$$o-Bajer, P. Dudziak, M. Sumara, P. Ma&lanka, M. Czternastek, F. Georgiew (Tarnów) 9. Doj&cie przednie i 360 stopni w leczeniu chirurgicznym nowotworów kr#gos$upa l#d%wiowego. A. Maciejczak, P. Barna&, B. Litwora, B. Jagie$$o-Bajer, P. Dudziak, M. Sumara, P. Ma&lanka, M. Czternastek, F. Georgiew (Tarnów) Sesja VI. Choroby naczyniowe II (Vascular surgery II) Sala A (Room A) Przewodnicz(cy : Prof. P. S$oniewski, Dr hab. R. Juszkat Prezentacja 8 min + 2 min dyskusji 11

12 1. Ocena morfometryczna i hemodynamiczna kompleksu t#tnicy $(cz(cej przedniej u chorych z rozpoznanym t#tniakiem mózgu. W. Kaspera, A. )urada, J. Gielecki, P. *adzi"ski, J. S$owi"ski, K. Ptaszkiewicz, H. Majchrzak (Sosnowiec) 2. Wp$yw destabilizacji ci&nienia atmosferycznego na wyst#powanie krwawienia podpaj#czynówkowego. R. Juszkat, M. Blaszak, S. Nowak, W. Paprzycki (Pozna") 3. Przydatno&! rotacyjnej cyfrowej angiografii subtrakcyjnej w ocenie g#sto&ci wype$nienia t#tniaków po terapii wewn(trznaczyniowej. D. Knap, K. Gruszczy"ska, M. Kawalski, M. Korzekwa, M. Zbroszczyk, A. Rudnik, J. Baron, P. Ba'owski (Katowice) 4. Endowaskularne leczenie chorych w ci#'kim stanie po krwotoku z t#tniaka mózgu IV i V grupa Hunta Hessa. R. Morga, K. Stachura, T. Popiela, T. Berski, M. Moska$a (Kraków) 5. T#tniaki naczy" tylnej cz#&ci ko$a Willis`a leczone za pomoc( nitinolowego stentu Leo Plus bez u'ycia spiral. R. Juszkat, S. Nowak, M. Wieloch, R. Pietrzeniewicz, A. Zarzecka, W. Paprzycki (Pozna") 6. Endovascular Treatment of Broad Neck Brain Aneurysms. M. Jaworski, A. Marchel, Departament of Neurosurgery, Medical University of Warsaw, Poland, II Departament of Radiology, Medical University of Warsaw, Poland 7. Malformacje naczyniowe rdzenia techniki operacyjne. P. Kolasa, Z. Kaurzel, M. Kolasa (*ód%) 8. Wst#pna ocena przydatno&ci angiografii rezonansu magnetycznego (MRA) dla kontroli skuteczno&ci embolizacji t#tniaków wewn(trzczaszkowych. P. Bojarski, E. Maj, J.)y$kowski, M. Jaworski, M. Skawi"ski Warszawa) 9. Jako&! 'ycia i zagro'enia w ocenie skuteczno&ci leczenia wewn(trznaczyniowego chorych z t#tniakami t#tnicy podstawnej. M. Kolasa, P. Kolasa, Z. Kaurzel (*ód%) Sesja VII. Neurochirurgia czynno!ciowa (Functional neurosurgery) Sala B (Room B) Przewodnicz(cy : Prof. M. Harat, Prof. P. Ba'owski Prezentacja 8 min + 2 min dyskusji 1. DBS w chorobie Parkinsona. Wyniki leczenia,l(skiego Centrum Leczenia Choroby Parkinsona. S.J. Kwiek, M. Boczarska, M.,wiat, G. K$odowska-Duda, W. Kukier, W.,lusarczyk, A. Antonowicz-Olewicz, S. Szajkowski, K. Suszy"ski, P. Ba'owski, G. Opala (Katowice) 2. Dodatek dokana$owej morfiny u pacjentów ze spastyczno&ci( z rozwini#t( tolerancj( na dokana$owy baklofen. T. Szmuda, M. Siemi"ski, P. S$oniewski, J. Dzier'anowski, M. Rut (Gda"sk) 12

13 3. Zastosowanie scyntygraficznej oceny funkcjonowania dokana$owych systemów infuzyjnych w ustaleniu wskaza" do reoperacji u pacjentów z potencjalnie nieskutecznym leczeniem dokana$owym baklofenem (ITB). T. Szmuda, J. Teodorczyk, P. S$oniewski, P. Lass, J. S$awek, J. Dzier'anowski, M.Rut (Gda"sk) 4. Skuteczno&! leczenia padaczki opornej na leki za pomoc( stymulacji nerwu b$#dnego w grupie chorych z fakomatozami i rozleg$ymi nieoperacyjnymi dysplazjami korowymi. P. Zwoli"ski, T. Kropiwnicki, M. Roszkowski (CZD Warszawa) 5. Implantacja elektrod transowalnych przy u'yciu neuronawigacji elektromagnetycznej. Notka techniczna. P. Daszkiewicz, P. Zwoli"ski, M. Roszkowski (CZD Warszawa) 6. Asymetria i zmienno&! osobnicza anatomii mi#dzymózgowia w badaniu RM stwierdzana podczas bezpo&redniego planowania celu w obszarze niskowzgórza. W. Libionka, M. Rudzi"ska, M. Dec, M. Tutaj, K. Stachura, M. Betlej, M. Moska$a (Kraków) 7. Neuromodulacyjne leczenie bólu przewlek$ego opis przypadków. P. Sokal, M. Harat, J. Furtak (Bydgoszcz) 8. Jednoczesna stymulacja warstwy niepewnej i Voa/Vop w leczeniu dr'enia Holmesa wywo$anego udarem wzgórza opis przypadku. W. Libionka, M. Rudzi"ska, M. Dec, M. Tutaj, K. Stachura, M. Betlej, M. Moska$a (Kraków) 9. Stymulacja nerwu b$#dnego w leczeniu depresji opis przypadków. M. Harat, A. Araszkiewicz, M. Birski, M. Ruda& (Bydgoszcz) Wyjazd do zamku w Rynie, biesiada rycerska Visit at Ryn Castle with traditional chivalric feast (sobota) - September 17th (Saturday) Sala A (Room A) Sesja VIII. I Greek Polish scientific session Sesja w j#zyku angielskim (Sesion in english) Chairman: Prof. H. Majchrzak, K. Kouzelis MD, PhD Three lectures (20 minutes each) 1. Surgical Treatment of MCA Aneurysm. Nikolaus Georgakoulias, MD, PhD Neurosurgical Departament General Hospital,Athens 2. Treatment Options of Fusiform / Giant Intracranial Aneurysm. Alexander Andreou, MD, PhD. Departament of Neurosurgery and Interventional Neuroradiology Hygeia Medical Center, Athens 3. AVMs - a Greek Experience. Vasilios Varsos, MD, PhD. Departament of Neurosurgery, Red Cross Hospital of Athens 13

14 Oral Presentations (8 minutes + 2 minutes of discussion) 1. Endovascular Treatment of Intracranial Micro AVMs. Nasis N., Ioannidis I., Lafazanos S., and Andreou A. Departament of Neurosurgery and Interventional Neuroradiology Hygeia Medical Center, Athens. 2. The endovascular treatment of cerebral aneurysms with the use of current techniques in patients after subarachnoid haemorrhage the evaluation of 508 cases. R. Juszkat, S. Nowak, S. Smól, J. Moskal, T. Majewski, A. Zarzecka, W. Paprzycki (Pozna") 3. The endovascular embolization of cerebral aneurysms, own experience. M. Jaworski, A. Marchel. II Zak$ad Radiologii Klinicznej AM w Warszawie,Klinika Neurochirurgii AM w Warszawie 4. Observation of Small, Unruptured Aneurysms Growth by Repeated Computed Tomography Angiography. P. Kunert, M. Gola, L. Bako", M. Skawi"ski, A. Marchel. Departament of Neurosurgery, Medical University of Warsaw, Poland, II Departament of Radiology, Medical University of Warsaw, Poland Sesja IX. II Greek Polish scientific session Sala A (Room A) Sesja w j#zyku angielskim (Sesion in english) Chairman: Prof. T. Trojanowski, A.Andreou MD, PhD The lecture (15 minutes) Invasive diagnostics in refractory epilepsy. D. J. Jaskólski, M. Hupa$o, M. Zawirski (*ód% ) Eight oral presentations (8 minutes + 2 minutes of discussion) 1. Interspinous Process Fixation. Fashion, Obligation, the New Way of Thinking. A. Radek, M. Radek (*ód%) 2. Usefulness of the New Occipito Cervival Anchorage System for Stabilization. After Decompression in Different Pathologies at Craniocervical Junction. A. Radek, L. Ciupik, M. Radek, K. Zapa$owicz, M. Grochal (*ód%) 3. Application of DTI-fiber tracking to the operation of intramedullary tumors. H. Majchrzak, B. Bobek-Billewicz, M. Maliszewski, K. Majchrzak, *. Zarudzki (Sosnowiec) 4. Lumbar Disc Herniation Is It Really Induced by Far Advanced Degeneration? W.J. *ebkowski ( Bia$ystok) 14

15 5. Results of Endoscopic Intradiscal Nucleotomy in Lumbar Disc Herniation. Wyniki endoskopoej nukleotomii w przepuklinach dysków l#d%wiowych. S. Henryk, W. Szydlik, P. Ba'owski, J. Sirek, R. Sirek (Katowice, Bytom, Bielsko-Bia$a) 6. Firearm Induced Keyhole Fracture With Concomitant Injury of Brain Parenchyma from Bone Shards. Neurosurgical and Forensic Perspective. Vakis A., Douzis I., Karambetsos D., Nathena D., Chochlidakis N., Pantelakis L., Michalodimitrakis E. Neurosurgical Dpt, Forensic Sciencces Laboratory, University Hospital of Herakleion 7. Polyethkerketone (PEEK) Cages in the Treatment of Cervical Disc Disease: Report of 262 cases. K. Kouzelis, G. Makrigiannakis, G. Pantazis, K. Ilias, V. Ekonomidis Neurosurgical Departament, Thriasio General Hospital, Athens, Neurosurgical Departament, Asklepieion General Hospital, Athens, Greece 8. Which Parameter is the Best Prognostic Factor In Brain Trauma?. Barkas K., Papanikolaou P.G., Papadopoulos E., Stamatiou S., Markellos A., Paleologos T.S., Venetikidis A., Voidonikolas L., Papageorgiou N., Feloukatzis Ch., Chatzidakis E., Kyriakou T. ( Neurosurgical department, General Nikaia Piraeus Hospital, Athens, Greece Coffee break Sesja X. III Greek Polish scientific session Sala A (Room A) Sesja w j#zyku angielskim (Sesion in english) Chairman: Prof. A. Radek, N. Georgakoulias MD, PhD Six oral presentations (8 minutes + 2 minutes of discussion) 1. Transnasal Endoscopic Technique in Cranial Base Surgery Clinical Experience. T. *yso", A. Sieskiewicz, Z. Mariak, M. Rogowski. Dept. Of Neurosurgery ; Medical University of Bia$ystok, Poland 2. Transcallosal, transeptal, interforniceal approach to tumors of the third ventricle. K Drabik, D. Szymkowicz, P. Daszkiewicz, E. Jurkiewicz (CZD Warszawa) 3. Results of Vestibular Schwannoma Surgery.. P. Kunert, M. Skawi"ski, A. Marchel. Departament of Neurosurgery, Medical University of Warsaw, Poland 4. Comparison of Endoscopic and Microscopic Techniques In Pituitary Adenomas Surgery. A. Rudnik, D. Larysz, I. Krawczyk, I. Duda, B. Ga$uszka-Ignasiak, P. Ba'owski. Katedra i Klinika Neurochirurgii,l(skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. 5. Endoscopic biopsies of periventricular brain tumors in children. Diagnostic effectiveness and role of electromagnetic neuronavigation. P. Daszkiewicz, S. Barszcz, 15

16 M. Roszkowski, A. Maryniak, W. Grajkowska, E. Jurkiewicz, M. Drogosiewicz (CZD Warszawa) 13:20-14:30 Sesja XI. Sesja m"odych neurochirurgów II Young neurosurgeon session II Sala A (Room A) Przewodnicz(cy : Prof. Z. Czernicki, Prof. A. Marchel Prezentacja 5 min + 2 min dyskusji 1. Izolowany krwiak &ródmózgowy bez towarzysz(cego krwotoku podpaj#czynówkowego z p#kni#tego t#tniaka ga$#zi M5 t#tnicy &rodkowej mózgu. Opis przypadku. Kamil Le&niewski (Warszawa) 2. Ropnie mózgu w materiale Kliniki Neurochirurgii w Lublinie. F. Stoma, W. Janusz, B. Parzyszek, T. Trojanowski (Lublin) 3. Ocena wyników leczenia operacyjnego ZCKN w zale'no&ci od stopnia zaawansowania i nasilenia objawów. F. Georgiew, A. Maciejczak, P. Barna&, B. Litwora, B. Jagie$$o- Bajer, P. Dudziak, M. Sumara, P. Ma&lanka, M. Czternastek (Tarnów) 4. Skuteczno&! dynamicznej stabilizacji mi#dzykolczystej z u'yciem implantu DIAM w zespo$ach bólowych odcinka l#d%wiowego kr#gos$upa. M. Sumara, A. Maciejczak, P. Barna&, M. Czternastek, P. Dudziak, F. Georgiew, B. Jagie$$o-Bajer, B. Litwora, P. Ma&lanka (Tarnów) 5. Olbrzymia torbiel jamy otrzewnowej jako powik$anie uk$adu zastawkowego komorowootrzewnowego. Opis przypadku i przegl(d literatury. M. Bujko, M. Z(bek (Warszawa) 6. Torbiele neuroenterogenne &ródczaszkowe i kana$u kr#gowego. T. Kropiwnicki, S. Barszcz, P. Daszkiewicz, E. Jurkiewicz, W. Grajkowska, D. Szymkowicz-Kude$ko (CZD Warszawa ) 7. Wspó$istnienie konfliktu naczyniowo-nerwowego i torbieli paj#czynówki zbiornika mostowo-mó'd'kowego u pacjenta z neuralgi( nerwu trójdzielnego. Opis przypadku i przegl(d literatury. M. Bujko, M. Z(bek (Warszawa) 8. Przerzut raka do kr#gos$upa. Pierwsza manifestacja choroby nowotworowej. W. Pulka, I. Kowalina, Z. Franc, M. Derenda (Elbl(g) 9. Analiza w$a&ciwo&ci biomechanicznych i histologicznych 'y$ mostkowych mózgu u osób przewlekle nadu'ywaj(cych i nienadu'ywaj(cych alkoholu znaczenie w etiologii krwiaków podtwardówkowych. Horanin-Dusza Monika, Pilarska Barbara, Jarmundowicz W$odzimierz, B#dzi"ski Romuald - Katedra i Klinika Neurochirurgii AM we Wroc$awiu 10. Znaczenie prognostyczne warto&ci bia$ka S100B w korelacji z przep$ywami mózgowymi badanymi technik( Dopplera przezczaszkowego u chorych po ci#'kim urazie czaszkowo-mózgowym. S. Dzierz#cki, M. Sobstyl, M. Z(bek (Warszawa ) 16

17 14.30 Obiad (Dinner) Rejs spacerowy po jeziorach (1,5 godz.) The cruise of Masurian Lakes Sesja XII. Sesja plakatowa (Poster session) Hall Przewodnicz(cy: Dr hab. R. Czepko, Dr hab. M. Pastuszko Prezentacja 1,5 min, i 2 slajdy + 1 min dyskusji 1. SAH Due to Lumbar Fracture Without a Head Injury. A Case Report. Chochlidakis N., Karambetsos D., Koutentakis G., Pantelakis L., Chronakis E., Vakis A. Neurosurgical Dpt, University Hospital of Crete 2. Cranial Reconstruction With Multiple Bone Fragments Using Absorbable Materials From Polylactate KAI Live Donor Bone Graft. Karambetsos D., Chochlidakis N., Koutentakis G., Chronakis E., Pantelakis L., Vakis A. Neurosurgical Dpt, University Hospital of Crete 3. Neuromonitoring Parameters in Brain Death. Stamatiou S., Papanikolaou P.G., markellos A., barkas K., Papadopoulos E., Venetikidis A., Paleologos T.S., Damilakis K., tsanis G., Fratzoglou M., Kyriakou T. Neurosurgical Dpt, General Nikaia Piraeus Hospital, Athens, Greece 4.,ródoperacyjne mapowanie kolumn tylnych rdzenia kr#gowego. Intraoperative Mapping of The Spinal Cord Dorsal Columns. D.J. Jaskólski, M. Hupa$o (*ód%) 5. Guzy podtwardówkowe kana$u kr#gowego na pograniczu czaszkowo - kr#gos$upowym w materiale Oddzia$u Neurochirurgii w Tarnowie. A. Maciejczak, P. Barna&, B. Litwora, B. Jagie$$o-Bajer, P. Dudziak, M. Sumara, P. Ma&lanka, M. Czternastek, F. Georgiew (Tarnów) 6. Termodynamiczne aspekty konwekcji p$ynu mózgowo-rdzeniowego. L. Werbowski, H. Gurgul (Szczecin) 7. Rzadki przypadek olbrzymiego oponiaka skrzyd$a mniejszego ko&ci klinowej rozrastaj(cego si# g$#boko w obr#bie szczeliny Sylwiusza. W. Strohm, D. Soba"ski, W. Orczyk, J. Oleszczuk (Kalisz) 8. Jednoczasowe wyst#powanie oponiaka oraz glejaka wielopostaciowego opis przypadku. D. R#c$awowicz, P. S$oniewski, W. Biernat (Gda"sk) 9. Wykorzystanie komputerowej analizy on line ci&nienia p$ynu mózgowordzeniowego w czasie testu infuzyjnego do skrócenia czasu infuzji. A. Weiser, W. Jarmundowicz, H. Jurniewicz, W. Berny, T. Szczepa"ski (Wroc$aw) 17

18 10. Przezskórna osiowa spondylodeza mi#dzytrzonowa odcinka l#d%wiowo-krzy'owego kr#gos$upa AxiaLIF. Z. J. Brodzi"ski (Dubaj) 11. Zastosowanie przezskórnej kyfoplastyki balonowej w leczeniu z$ama" kompresyjnych trzonów kr#gowych w odcinku piersiowo-l#d%wiowym kr#gos$upa. M. Z(bek, S. Dzierz#cki, A. Zaczy"ski, M. Sobstyl (Warszawa) 12. T#tniak t#tnicy spoid$owobrze'nej z krwawieniem do uk$adu komorowego. O.Pierzak,W. Wasilewski, P. Jende, W. Liczbik, H. Kasprzak, M. Niedba$a, W. Kloc(Gda"sk) 13. Gru%liczaki o&rodkowego uk$adu nerwowego. M. Niedba$a, O.Pierzak, W. Kloc, P. Jende, W. Liczbik, H. Kasprzak, E. I'ycka,wieszewska (Gda"sk) 14. Posttraumatic Bilateral Dissection of Carotid Artery in the Cervical Region. Case Report. A. Bimpis, Th. Gerasimou, M. Christopoulos, G. Pantazis, K. Kouzalis Neurosurgical department, Thriassio General Hospital, Grece. 15. Surgical Treatment of Hyperostotic Spinal Lesions. G.Pantazis, Th. Gerasimou, A. Pankos, K. Kouzelis. Neurosurgical Dpt. Thriasio General Hospital, Athens. 16. Oponiaki podstawy &rodkowego do$u czaszkowego operowane w Oddziale Neurochirurgii WSS w Olsztynie. W. Och, M. Smó$ka, J. Kope!, L. Malinowski, S. Tananis, G. Szczepanik, R. Staszkiewicz, T. Budzisz (Olsztyn) 17. Oponiaki podstawy tylnego do$u czaszkowego operowane w Oddziale Neurochirurgii WSS w Olsztynie. W. Och, L. Malinowski, M. Smó$ka, J. Kope!, S. Tananis, G. Szczepanik, R. Staszkiewicz, T. Budzisz (Olsztyn) Walne Zgromadzenie PTNch The Polish Society of Neurosurgeons members meeting Uroczysty bankiet w restauracji Zielonej Ceremonial reception In the Green Chamber (niedziela) - September 20th (Sunday) Sesja XIII. Neurochirurgia dzieci#ca (Paediatrics neurosurgery) SalaA (Room A) Przewodnicz(cy: Prof. L. Polis, Dr hab. M. Mandera Prezentacja 8 min + 2 min dyskusji 1. Nowotwory o&rodkowego uk$adu nerwowego w pierwszym roku 'ycia. Odr#bno&ci terapeutyczne i rokownicze. P. Daszkiewicz, M. Drogosiewicz, M. Roszkowski (CZD Warszawa) 18

19 2. Ocena auksologiczna, hormonalna i metaboliczna dzieci leczonych z powodu czaszkogardlaka. M. Kalina, E. Ska$a-Zamorowska, B. Kalina-Faska, E. Ma$ecka- Tendera, M. Mandera (Katowice) 3. Skuteczno&! wentrikulocysternostomii endoskopowej w leczeniu dzieci z wodog$owiem. M. Mandera, W. Szopa (Katowice) 4. Odleg$e wyniki leczenia wodog$owia noworodków i niemowl(t zastawkami reguluj(cymi przep$yw ( Orbis-Sigma). W. Miko$ajczyk-Wieczorek, J. Krawczyk, W. Szyma"ski, Lech Polis, E. Nowostawska (CZDMP *ód%) 5. Zaburzenia neurorozwojowe u dzieci leczonych z powodu izolowanego przedwczesnego zaro&ni#cia szwu czaszkowego i nast#powej kraniostenozy. Neurodevelopmental disturbances in children with isolated single suture craniosynostosis. D. Larysz, P. Larysz, K. Pietras, E. Jamroz, M. Mandera (Katowice) 6. Nowotwory mózgu jako nast#pstwo profilaktycznej radioterapii o&rodkowego uk$adu nerwowego w przebiegu ostrej bia$aczki limfoblastycznej - analiza kliniczna, histologiczna i molekularna trzech przypadków. M. Zakrzewska, I. Zawlik, B. Sikorska, S. Piaskowski, B. Zalewska Szewczyk, K. Zakrzewski, P. Liberski (*ód%) 7. Badanie pó$kulowej dominacji dla mowy z u'yciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego a kliniczna ocena lateralizacji u dzieci z uszkodzeniami pó$kulowymi. A. Odruch, A. Maryniak, M. Roszkowski, P. Daszkiewicz, E. Jurkiewicz, B. Maszewska (CZD Warszawa) 8. Rzadki przypadek guza wewn(trzczaszkowego. D. Adamek, G. Drabik, S. Kwiatkowski, J. Lankosz-Lauterbach, W. Mie'y"ski, E. Radwa"ska, K. Kobylarz, *. Wyrobek, D. Piniewska (Kraków) Sesja XIV. Tematy wolne I (Free subjects I) Sala A (Room A) Przewodnicz(cy: Prof. M. Z(bek, Dr n. med. W. Och 1. Wyniki leczenia 64 przypadków nerwobólu nerwu trójdzielnego metod( przezskórnej termoablacji zwoju Gassera. R. Jeli"ski, J. Dzier'anowski, T. Szmuda, P. Be$dzi"ski (Gda"sk) 2. Mapowanie i monitorowanie nerwu twarzowego w operacjach guzów k(ta mostowomó'dzkowego. M. Hupa$o, K. Tybor, P. Komu"ski, T. Papierz, D.J. Jaskólski (*ód%) 3. Monitorowanie &ródoperacyjne podczas zabiegów operacyjnych w obr#bie pnia mózgu i rdzenia kr#gowego. K. Dzi#giel, W. Kloc, B. Szopa, W. Wasilewski, P. Jende, W. Liczbik, H. Kasprzak, O. Pietrzak, M. Niedba$a (Gda"sk) 4. Dwa przypadki wczesnego aktywnego leczenia udaru niedokrwiennego mózgu o ró'nej etiologii. M. Smó$ka, G. Da$ek, W. Och, A. Tutaj, T. Budzisz (Olsztyn) 19

20 5. Wyniki leczenia pacjentów ze st$uczeniami mózgu w materiale Oddzia$u Neurochirurgii WSS w Radomiu. A. Harabin, M. Lekan, M. Pastuszko (Radom) 6. Leczenie z$ama" z#ba obrotnika. H. Kasprzak, W. Wasilewski, W. Liczbik, W. Kloc, P. Jende, O. Pietrzak, B. Szopa (Gda"sk) 7. Guzy zatok przynosowych i podstawy przedniego do$u czaszkowego. W. Wasilewski, W. Kloc, A. Skorek, C. Stankiewicz, E. I'ycka,wieszewska (Gda"sk) 8. Dost#p przednio boczny do nowotworów kr#gos$upa w odcinku piersiowym i l#d%wiowym. Z. Franc, I. Kowalina, M. Derenda, W. Pulka, P. Gadaj (Elbl(g) 9. Strategia chirurgicznego leczenia oponiaków z jednoczesnym zaj#ciem sierpu mózgu i namiotu mó'd'ku. M. Stempniewicz, P. S$oniewski (Gda"sk) 10. Delecja 1p/19q w nowotworach glejowych II stopnia z$o&liwo&ci wg WHO wst#pne wyniki. D. R#c$awowicz, M. Stempniewicz, P. S$oniewski, W. Biernat (Gda"sk) 10:50-12:20 Sesja XV. Tematy wolne II (Free subjects II) Sala B (Room B) Przewodnicz(cy: Prof. A. Maciejczak, Dr hab. M. Moska$a Prezentacja 6 min + 2 min dyskusji 1. Wytwarzanie modeli medycznych dla potrzeb kranioplastyki. Medical models for cranioplasty. M. Moska$a, J. Polak, K. Karbowski, K. Stachura, S. Dyszkiewicz, R. Chrzan (Kraków) 2. Szybko&! eliminacji krwi z uk$adu komorowego u pacjentów z krwotokiem dokomorowym przy zastosowaniu tkankowego aktywatora plazminogeniu. W. Pietraszko, M. Betlej, W Libionka, M. Moska$a (Kraków) 3. Znaczenie rokownicze biochemicznych markerów uszkodzenia tkanki mózgowej u pacjentów z urazem czaszkowo-mózgowym wyniki wst#pne. M. Pyrach, W. Pietraszko, W. Libionka, J. Tyrak, M. Moska$a (Kraków) 4. St#'enie D-dimerów, trombocytów oraz innych parametrów uk$adu krzepni#cia krwi w ocenie stanu klinicznego i rokowaniu u pacjentów z pourazowym krwiakiem &ródmózgowym. G. Anczykowski, P. Gu%niczak, J. Smó$, B. Kopaszewski, R. Jankowski (Pozna") 5. Wp$yw polimorfizmu genu COMT na wyniki leczenia operacyjnego chorych z jednopoziomow( dyskopati( w odcinku l#d%wiowym kr#gos$upa. M. Rut, T. Szmuda, D. R#c$awowicz, J. Dzier'anowski, P. S$oniewski (Gda"sk) 6. Polimorfizmy genów bia$ek paraoksonaz a ryzyko krwotoku podpaj#czynówkowego z t#tniaka naczy" mózgowych. M. Krupa, A. S$owik, M. Adamski, M. Wnuk, M. Opa$ka, K. Stachura, M. Moska$a (Kraków) 20

21 7. Nadekspresja peroksydazy glutationu nie redukuje spadków neurogenezy w obr#bie uszkodzonego, niedojrza$ego mózgu. Glutathine Peroxidase Overexpression Does Not Rescue Impaired Neurogenesis In the Injured Immature Brain. R. Rola, Matthew B. Potts, Catherine P. Claus, Donna M. Ferriero, John R. Fike, Tomasz Trojanowski, Linda J. Noble-Haeusslein (California, Lublin) 8. Ograniczona zdolno&! spontanicznego ró'nicowania in vitro i migracja ludzkich p$odowych nerwowych komórek macierzystych po transplantacji do mózgu doros$ego szczura. J. Maciaczyk, D. Maciaczyk, M. Rusinek, G. Nikkhah ( Freiburg Niemcy, Bydgoszcz) 9. Wp$yw warunków in vitro na zwi#kszenie populacji komórek macierzystych w pierwotnych hodowlach ludzkich guzów mózgu. U. Kahlert, D. Maci(czyk, R. Rusinek, G. Nikkhah, J. Maciaczyk ( Freiburg Niemcy, Bydgoszcz ) 10. Ludzka krew p#powinowa w terapii komórkowej ischemii mózgu u rocznego dziecka opis przypadku. Human Umbilical Cord Blond derivatives for treatment of globar cerebral ischemic injury In one year old child a case study. M. Janowski, T. Kmie!, E. Jurkiewicz, T. Kropiwnicki, A. Habich, K. Kotulska, E. Jelonek, A. Sarnowska, M. Litwin, D. Bruczkowski, B. *ukomska, J. Walecki, M. Roszkowski, S. Jó%wiak, K. Doma"ska- Janik (Warszawa) Zako'czenie zjazdu (Closing of the Congress). Obiad (Farewell dinner). 21

22 Program Sesji 39 Zjazdu PTNch Sekcja Piel#gniarska Programme of the Nursing Section of the Polish Society of Neurosurgeons (pi%tek) September 17th (Friday) Sala C (Room C) Sesja I. Wybrane aspekty opieki nad pacjentem neurochirurgicznym. Przewodniczy: Lorencowicz R., S#k H. Czas wyst(pienia 7-8 min 1. Holistyczne podej&cie do pacjenta- obejmuj(ce post#powanie neurochirurgiczne, opiek# piel#gniarsk( i fizjoterapeutyczn(- celem optymalizacji leczenia guzów wewn(trzkana$owych kr#gos$upa.,wi(tkowska-wróblewska K., Szweda A., Chantsoulis M. Sakowski J. ( Wroc$aw) 2. Piel#gnowanie pacjentów z krwotokiem podpaj#czynówkowym z t#tniaka w okresie przedoperacyjnym. Wlazik B. Smolarek A., P$acheta A., Biskupska E. (*ód%) 3. Zapotrzebowanie na opiek# piel#gniarsk( u chorych po operacyjnym leczeniu t#tniaka naczy" mózgowych. Andrzejewska L. ( Bydgoszcz) 4. Zadania piel#gniarki wobec pacjenta po wszczepieniu stymulatora struktur nerwowych Gryszko R., Bana& N., Ruda& M., Harat M.( Bydgoszcz) 5. Biopsja stereotaktyczna zadania piel#gniarki. Bana& N., Kaczmarczyk T., Rakowska J., Furtak J., Harat M. ( Bydgoszcz) 6. Sródoperacyjna ocena stanu chorego leczonego neurochirurgiczne w pozycji siedz(cej. Wojtan S., Kózka M.( Kraków) Podsumowanie, dyskusja Sesja II. WYBRANE ASPEKTY OPIEKI NAD PACJENTEM NEUROCHIRURGICZNYM CZ.2 Przewodniczy: : Przybycie" M. Czas wyst(pienia 7-8 min 1. Post#powanie piel#gniarskie wobec pacjenta z urazem czaszkowo-mózgowym w oparciu o zindywidualizowan( opiek#. Analiza przypadku. )urecka Sobczak I., Bartosik M. SK im. WAM *ód% 22

23 2. Rola piel#gniarki w opiece nad pacjentem po usuni#ciu guza przysadki metoda przezklinow(. Kotara A. (Kraków) 3. Problemy terapeutyczne w opiece nad chorym z guzem k(ta mostowo- mó'd'kowego. Jab$o"ska R.,,lusarz R., Królikowska A., Beuth W., Swincow A. 4. Opieka nad dzieckiem po zabiegu operacyjnym guza stoku oraz z$(cza czaszkowo szyjnego na poziomie kr#gów C1-C2, opis przypadku. Jagoda A., Mi$oszewska M. (Warszawa) 5. Zaka'enia uk$adu zastawkowego i p$ynu mózgowo-rdzeniowego u dzieci leczonych z powodu wodog$owia. Wojtysiak J., Losa S., Walczuk K., Hofman K., Kozio$ M., Ko$odziej E. (Katowice) Podsumowanie, dyskusja Sesja III. Jako!( $ycia chorych z dysfunkcj% uk"adu komorowego. Przewodniczy : Soi"ska J. Czas wyst(pienia 7-8 min 1. Zespo$y bólowe u chorych po operacjach stabilizacji kr#gos$upa l#d%wiowego. Maziarz B., Czaja B., Krupiczoj!-Graf E., Huzior Z., Majkowicz M., Kloc W. (Gda"sk) 2. Jako&! 'ycia pacjentów po operacji szyjnej. Szyma"ska D., Kolasa M., Kolasa P. (*ódz) 3. Ocena jako&ci 'ycia chorych leczonych cementoplastyk( po z$amaniu trzonów kr#gos$upa. Czaja B., Maziarz B., Krupiczoj!-Graf E., Majkowicz M., Kloc W. (Gda"sk) 4. Problemy emocjonalne pacjentów hospitalizowanych w oddziale neurochirurgii. Kozyra A., Lorencowicz R., Skrobowska G., Brzozowska A., Parzyszek B., Stachyra U., Podkowi"ski A. (Lublin) 5. Przekonania na temat kontroli bólu oraz strategie radzenia sobie z bólem w grupie pacjentów leczonych w oddziale neurochirurgii z powodu schorze" kr#gos$upa. Stachyra U, Lorencowicz R.,Parzyszek B.,Kozyra A., Skrobowska G., Brzozowska A. Podkowi"ski A. (Lublin) 6. Problem bólu w procesach rozrostowych uk$adu nerwowego.,lusarz R., Królikowska A., Jab$o"ska R., Beuth W. (Bydgoszcz) Podsumowanie, dyskusja 23

24 Sesja IV. Jako!( opieki w neurochirurgii. Przewodnicz(:,lusarz R., Jab$o"ska R. Czas wyst(pienia 7-8 min. 1. Jako&! opieki &wiadczonej w oddziale neurochirurgicznym z perspektywy piel#gniarek. Cie&la D., Pastuszko M.(Kopio,Singapur) 2. Dlaczego jako&! opieki jest wa'na w oddziale neurochirurgicznym? Cie&la D., Vehvilainen-Julkunen K., Kvist T., He Hong-Gu( Kopio, Singapur) 3. Ocena jako&ci opieki piel#gniarskiej w Oddziale Neurochirurgii. Lorencowicz R., Ostrowska A., Parzyszek B., Stachyra U., Skrobowska G., Kozyra A., Brzozowska A., Podkowi"ski A (Lublin) 4. Satysfakcja z us$ug medycznych w oddziale neurochirurgii. Karabanowicz A.,,lusarz R. (Bydgoszcz) 5. Ocena poziomu satysfakcji z opieki piel#gniarskiej pacjentów hospitalizowanych w oddziale neurochirurgii. Skrobowska G.,Lorencowicz R., Parzyszek B., Stachyra U., Kozyra A., Podkowi"ski A., Brzozowska A.. (Lublin) 6. Wspó$praca piel#gniarki w opiece nad dzieckiem z guzem tylnej jamy czaszki w opinii rodziców. Przybysz H.( Warszawa) Podsumowanie, dyskusja Sesja V. Varia Przewodniczy: Parzyszek B. Czas wyst(pienia 7-8 min 1. Czynniki ergonomiczne i fizyczne w pracy piel#gniarki operacyjnej podczas instrumentowania przy stabilizacji transpedikularnej Aesculap S4. Bartosik M., )urecka-sobczak I.,( *ód%) 2. Piel#gniarstwo transkulturowe na przyk$adzie emigracji polskich piel#gniarek. )urecka-sobczak I., Bartosik M.,( *ód%) 3. Wdra'anie partnerskiego modelu lekarz/ piel#gniarka / rehabilitant/ pacjent we wczesnym okresie pooperacyjnym. Krzy'anowska E., So$owiej S., Susczyk K., Herbowski L. (Szczecin). 4. Analiza zaka'e" szpitalnych u pacjentów leczonych w Klinice Neurochirurgii i Neurochirurgii Dzieci#cej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. B. Parzyszek, R. Lorencowicz, R.Rola, G.Skrobowska, U.Stachyra, A.Kozyra, Podkowi"ski A., T. Trojanowski. 24

25 5. Profil rzeczywistego dawcy narz(dów w materiale Oddzia$u Intensywnej Terapii USzK w Bia$ymstoku. Jazykow T., *ebkowski W.( Bia$ystok) Podsumowanie, dyskusja Obiad Wyk"ad Ovita Nutricia Walne Zgromadzenie, wybory w"adz Sekcji 25

26 26

27 39 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA NEUROCHIRURGÓW Z UDZIA!EM GRECKIEGO TOWARZYSTWA NEUROCHIRURGICZNEGO 39 th CONGRESS OF THE POLISH SOCIETY OF NEUROSURGEONS WITH THE PARTICIPATION OF THE HELLENIC NEUROSURGICAL SOCIETY STRESZCZENIA ABSTRACTS 27

28 28

29 (pi%tek) September 17th (Friday) Sesja I. Glejaki wysoko-zró$nicowane (Low grade gliomas) Przewodnicz(cy: Prof.A.Marchel, Prof.M.Zawirski Prezentacja 8 min + 2 min dyskusji 1. Neurofizjologiczny monitoring!ródoperacyjny (IONM) z wykorzystaniem motorycznych potencja"ów wywo"anych (MEP) w operacjach guzów wyspy i wzgórza. Intraoperative nuerophysiological monitoring (IONM) with use of motor evoked potentials (MEP) in insular and thalamic tumors burgery. P. Adamczyk, K. Majchrzak, M. Tymowski, H. Majchrzak. Katedra i Oddzia$ Kliniczny Neurochirurgii w Sosnowcu,l(skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,ródoperacyjny monitoring neurofizjologiczny (IONM) jest jedn( z wa'niejszych metod umo'liwiaj(cych minimalizowanie ubytków neurologicznych po operacjach neurochirurgicznych. Szczególn( rol# pe$ni( motoryczne potencja$y wywo$ane (MEP), umo'liwiaj(ce zmniejszenie ryzyka wyst(pienia pooperacyjnych niedow$adów ko"czynowych. Stosowana jest stymulacja elektryczna przezczaszkowa (TES) i istoty bia$ej podkorowej (DSCS). W okre&lonych sytuacjach pomocna jest bezpo&rednia stymulacja kory ruchowej (DCS). Stymulacja elektryczna przezczaszkowa ma zastosowanie w monitorowaniu przewodzenia w drogach piramidowych. Stosuje si# j( g$ównie w operacjach struktur g$#bokich - w s(siedztwie torebki wewn#trznej. Stosowane równie' w chirurgii rdzenia kr#gowego i przed$u'onego. Poza zmniejszeniem ura%liwo&ci tych zabiegów, elektryczna stymulacja przezczaszkowa z odbiorem potencja$ów z mi#sni szkieletowych pozwala na przybli'one ustalenie rokowania co do stanu neurologicznego pacjenta po operacji. Bezpo&rednia stymulacja elektryczna kory mózgu umo'liwia zlokalizowanie kory ruchowej oraz mo'e zast#powa! w okre&lonych przypadkach stymulacje przezczaszkow( w celu porównania zapisu z DSCS. Bezpo&rednia stymulacja istoty bia$ej identyfikuje przebieg w$ókien drogi korowo-rdzeniowej. W okresie od lipca 2008 do maja 2009 w Klinice Neurochirurgii w Sosnowcu operowano 19 chorych z powodu glejaków wzgórza i wyspy z zastosowaniem IONM. Autorzy omówili technik# IONM w wybranych przypadkach chorobowych. Przedstawiono rodzaje zapisów MEP spostrzeganych w trakcie operacji oraz omówiono ich znaczenie prognostyczne. Uzyskane wyniki pozwalaj( na pozytywna ocen# skuteczno&ci monitoringu z wykorzystaniem motorycznych potencja$ów wywo$anych w celu minimalizacji pooperacyjnych deficytów neurologicznych w zabiegach neuroonkologicznych 29

30 u pacjentów z powy'szymi lokalizacjami zmian nowotworowych. IONM z wykorzystaniem MEP wydaje si# by! skuteczna metod( wspomagaj(c( operatora w neurochirurgii. Intraoperative neurophysiological monitoring is an important method for avoidance of severe neurological deficit after surgical removal of the thalamic and insular tumors. Motor evoked potentials play a significant role in decrease of the risk of limb weakness. Transcranial electric stimulation (TES) and direct subcortical stimulation (DSCS) are commonly used in these operations. In specific cases direct cortical stimulation (DCS) is also applied. Transcranial electric stimulation is used for monitoring conducting in the pyramidal tract, mainly during surgery of the deep structures of the brain (close to the internal capsule), but also during surgery of the medulla oblongata and the spinal cord. Apart from decreasing the risk of postoperative paresis or plegia, MEP let us estimate the prognosis and neurological outcome. Direct cortical stimulation helps to locate the motor cortex and, in some cases, substitutes transcranial electric stimulation to compare acquired recordings from the sceletal muscles of DSCS. Direct subcortical stimulation helps to locate the motor tract in the white matter of the brain, then helps to avoid it s intraoperative damage. Comparing recordings of DSCS and TES it is possible to estimate eventual postoperative neurological deficit. In the period: July 2008 to May 2009 in the Neurosurgical Department in Sosnowiec 19 patients were operated on because of the insular and thalamic tumors. The authors have described the technique of the IONM in the deep brain structures tumors. Several types of recordings and prognostic role of MEP have been presented and discussed. The results of the observation suggest that IONM with MEP is a good method reducing neurological deficits after deep brain tumor surgery and also might be a very useful adjunct in the neurosurgeon's practice. 2. )ródoperacyjne mapowanie kory ruchowej i monitorowanie dróg piramidowych w nadnamiotowych guzach mózgu. Intraoperative mapping of motor cortex and pyramidal tracts in supratentorial intraaxial tumours. M Hupa"o, D.J. Jaskólski. Klinika Neurochirurgii i Onkologii Uk$adu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w *odzi USK nr 1 im. Barlickiego S$owa kluczowe: guzy mózgu, kora ruchowa, drogi piramidowe, ruchowe potencja$y wywo$ane (MEP), monitorowanie &ródoperacyjne. Key words: brain tumours, motor cortex, pyramidal tracts, motor evoked potentials (MEP), intraoperative monitoring. Wst#p i cel pracy: Operacjom nowotworów rosn(cych w okolicy czuciowo ruchowej czy strukturach g$#bokich mózgu towarzyszy znaczne ryzyko wyst(pienia trwa$ego niedow$adu lub pora'enia po$owiczego wywo$anego naczyniopochodnym albo mechanicznym uszkodzeniem dróg piramidowych. Ci(g$e &ródoperacyjne monitorowania o&rodków i szlaków ruchowych za pomoc( ruchowych potencja$ów wywo$anych (ang. Motor Evoked Potentials, MEP) pozwala na bie'(c( ocen# integralno&ci tych struktur i wczesne ostrze'enie operatora w razie ich uszkodzenia. Materia$ i metody: W latach metod# zastosowano u 48 chorych z nowotworami wewn(trzmózgowymi okolicy czuciowo ruchowej lub obszaru centralnego. Na powierzchni kory umieszczano elektrody p$ytkowe lub paskowe w celu rejestracji somatosensorycznych 30

POLSKA SZKOŁA NEUROCHIRURGII Nowotwory wewnątrzczaszkowe"

POLSKA SZKOŁA NEUROCHIRURGII Nowotwory wewnątrzczaszkowe POLSKA SZKOŁA NEUROCHIRURGII Nowotwory wewnątrzczaszkowe" Olsztyn 10-15. 05. 2015 Szanowni Państwo Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Polskiej Szkoły Neurochirurgii, która odbędzie się

Bardziej szczegółowo

POLSKA SZKOŁA NEUROCHIRURGII

POLSKA SZKOŁA NEUROCHIRURGII POLSKA SZKOŁA NEUROCHIRURGII Neurotraumatologia, neurochirurgia dziecięca, neurochirurgia czynnościowa i stereotaktyczna Olsztyn 24-29.04.2016 Szanowni Państwo Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej

Bardziej szczegółowo

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII Warszawa 12-14.05.2016 Pierwsze powiadomienie XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY Warsaw, May

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M. Polska Szkoła Neurochirurgii 2014r. Choroby naczyniowe OUN. Kurs specjalizacyjny obowiązkowy, w ramach programu specjalizacji

P R O G R A M. Polska Szkoła Neurochirurgii 2014r. Choroby naczyniowe OUN. Kurs specjalizacyjny obowiązkowy, w ramach programu specjalizacji P R O G R A M Polska Szkoła Neurochirurgii 2014r Choroby naczyniowe OUN Kurs specjalizacyjny obowiązkowy, w ramach programu specjalizacji 11 maja (niedziela) 17:00 Otwarcie Szkoły 18:00 Wykład Mistrza

Bardziej szczegółowo

Program nauczania neurochirurgii na Wydziale Lekarskim PAM.

Program nauczania neurochirurgii na Wydziale Lekarskim PAM. Program nauczania neurochirurgii na Wydziale Lekarskim PAM. Zajęcia z neurochirurgii odbywają się na VI roku studiów na Wydziale Lekarskim PAM. Program i obejmuje 18 godzin w tym 10 godzin ćwiczeń i 8

Bardziej szczegółowo

Program. 10.00 10.15 Powitanie 10.15 10.45 Otwarcie Sympozjum Czego dokonaliśmy- dokąd zmierzamy Prof. D.Perek

Program. 10.00 10.15 Powitanie 10.15 10.45 Otwarcie Sympozjum Czego dokonaliśmy- dokąd zmierzamy Prof. D.Perek Czwartek, 05 listopada 2009 Program 10.00 10.15 Powitanie 10.15 10.45 Otwarcie Sympozjum Czego dokonaliśmy- dokąd zmierzamy Prof. D.Perek 10.45 11.00 Przerwa na kawę Sesja I 11.00 14.00 Przewodniczą: E.

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji z NEUROCHIRURGII

Program specjalizacji z NEUROCHIRURGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z NEUROCHIRURGII Program podstawowy dla lekarzy rozpoczynających specjalizację od początku Warszawa 1999 (c) Copyright by Centrum Medyczne

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji z NEUROCHIRURGII

Program specjalizacji z NEUROCHIRURGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z NEUROCHIRURGII Program dla lekarzy posiadających specjalizcję I stopnia z neurochirurgi Warszawa 1999 (c) Copyright by Centrum Medyczne

Bardziej szczegółowo

SNORING 2014 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 6 th December Warszawa, 6 grudnia 2014

SNORING 2014 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 6 th December Warszawa, 6 grudnia 2014 SLEEP APNEA & SNORING 2014 for ENT Surgeons 3 rd INTERNATIONAL SEMINAR Warsaw, 6 th December 2014 CHRAPANIE i BEZDECHY DLA LARYNGOLOGÓW III MI DZYNARODOWE SEMINARIUM Warszawa, 6 grudnia 2014 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

spis treści Część i: Podstawy neuroanatomii i neurofizjologii... 15 Cele rozdziałów... 16 Słowa kluczowe... 16

spis treści Część i: Podstawy neuroanatomii i neurofizjologii... 15 Cele rozdziałów... 16 Słowa kluczowe... 16 spis treści Część i: Podstawy neuroanatomii i neurofizjologii... 15 Cele rozdziałów... 16 Słowa kluczowe... 16 1. Rozwój i podział układu nerwowego Janusz Moryś... 17 1.1. Rozwój rdzenia kręgowego... 17

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Guzy tylnej jamy czaszki w materiale Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej w Poznaniu

Guzy tylnej jamy czaszki w materiale Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej w Poznaniu Guzy tylnej jamy czaszki w materiale Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej w Poznaniu Tumors of posterior fossa in material of Pediatric Neurologial Surgery in Poznań Krzysztof Jarmusz, Katarzyna Nowakowska,

Bardziej szczegółowo

Brodawczaki splotu naczyniówkowego u dzieci

Brodawczaki splotu naczyniówkowego u dzieci Brodawczaki splotu naczyniówkowego u dzieci Choroid plexus papilloma in children Krzysztof Jarmusz, Zdzis³aw Huber, Pawe³ Ma³asiak, Katarzyna Nowakowska, Krzysztof Strzy ewski z Katedry i Kliniki Chirurgii,

Bardziej szczegółowo

Szpiczak mnogi możliwości leczenia chirurgicznego

Szpiczak mnogi możliwości leczenia chirurgicznego Szpiczak mnogi możliwości leczenia chirurgicznego Adam Pala Oddział Schorzeń i Urazów Kręgosłupa Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Piekary Śląskie MOŻLIWOŚCI TERAPEUTYCZNE W SZPICZAKU MNOGIM - radioterapia,

Bardziej szczegółowo

3. Zapalenia tkanek miękkich i kości części twarzowej czaszki Stanisława Z. Grabowska, Robert M. Balicki... 112

3. Zapalenia tkanek miękkich i kości części twarzowej czaszki Stanisława Z. Grabowska, Robert M. Balicki... 112 Spis treści Wstęp Leszek Kryst.................. 15 1. Postępowanie okołooperacyjne i w niektórych stanach nagłych Ewa Mayzner-Zawadzka, Marcin Kołacz.......... 17 Postępowanie przedoperacyjne.................

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH

KONFERENCJA ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH Inaukowo-szkoleniowa KONFERENCJA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016 r. TEMAT GŁÓWNY: Stany nagłe w onkologii: Czego onkolodzy powinni oczekiwać od: Chirurgów, radiologów i gastroenterologów?

Bardziej szczegółowo

I SESJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r.

I SESJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA. ,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r. I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r. TEMAT GŁÓWNY:,,Stany nagłe w onkologii : Czego onkolodzy powinny oczekiwać od: chirurgów, radiologów i gastroenterologów?

Bardziej szczegółowo

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY The XII General Assembly of The Polish Phytopathological Society was held in Lublin on September 20, 2005. It was attended

Bardziej szczegółowo

40th Congress of the Polish Society of Neurosurgeons and Section of Neurosurgery Nurses Wroclaw, Poland September 15th - 18th, 2011

40th Congress of the Polish Society of Neurosurgeons and Section of Neurosurgery Nurses Wroclaw, Poland September 15th - 18th, 2011 40th Congress of the Polish Society of Neurosurgeons and Section of Neurosurgery Nurses Wroclaw, Poland September 15th - 18th, 2011 I 40 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

Neurologia Organizacja i wycena świadczeń. Danuta Ryglewicz Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa

Neurologia Organizacja i wycena świadczeń. Danuta Ryglewicz Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa Neurologia Organizacja i wycena świadczeń Danuta Ryglewicz Instytut Psychiatrii i Neurologii Warszawa Choroby neurologiczne wg. WHO Bardzo wysokie wskażniki rozpowszechnienia aktualnie na świecie u miliarda

Bardziej szczegółowo

SNORING 2013 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 2 nd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 7 th December Warszawa, 7 grudnia 2013

SNORING 2013 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 2 nd INTERNATIONAL SEMINAR. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warsaw, 7 th December Warszawa, 7 grudnia 2013 SLEEP APNEA & SNORING 2013 for ENT Surgeons 2 nd INTERNATIONAL SEMINAR Warsaw, 7 th December 2013 CHRAPANIE i BEZDECHY DLA LARYNGOLOGÓW II MI DZYNARODOWE SEMINARIUM Warszawa, 7 grudnia 2013 Organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Tematy seminariów z Neurologii dla V roku Kierunku Lekarskiego realizowane w Klinice Neurochirurgii:

Tematy seminariów z Neurologii dla V roku Kierunku Lekarskiego realizowane w Klinice Neurochirurgii: Tematyka zajęć i zaliczenie z Neurologii - plik pdf do pobrania Neurochirurgia Do zajęć seminaryjnych student jest zobowiązany przygotować wiedzę teoretyczną zgodnie ze słowami kluczowymi do danego tematu.

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE

CZWARTEK r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE CZWARTEK 08.09.2016 r. godzina: 15:00-19:00 INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005 1 Zakład Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego CM UMK w Bydgoszczy Kierownik: dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Rehabilitacja w chirurgii zagadnienia ogólne... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej, Maciej Mraz

Spis treści. 1. Rehabilitacja w chirurgii zagadnienia ogólne... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej, Maciej Mraz Spis treści 1. Rehabilitacja w chirurgii zagadnienia ogólne... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej, Maciej Mraz 1.1. Wstęp.... 13 Marek Woźniewski, Jerzy Kołodziej 1.2. Znaczenie rehabilitacji w chirurgii...

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med.

CZWARTEK r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE. Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. CZWARTEK 08.09.2016 r. INTERAKTYWNE WARSZTATY SZKOLENIOWE Moderatorzy: prof. dr hab. med. Zbigniew Kojs prof. dr hab. med. Łukasz Wicherek 15:00-17:00 Miejsce wielonarządowej resekcji w leczeniu chorych

Bardziej szczegółowo

I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH maja 2016r.

I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH maja 2016r. I KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA,,USTECKICH DNI ONKOLOGICZNYCH 13-14 maja 2016r. ORGANIZATOR: Akademia Pomorska w Słupsku Katedra Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu PATRONAT: Jego Magnificencja

Bardziej szczegółowo

VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE

VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE CENTRUM KONGRESOWE Hotel OSSA 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Ossa 1 VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE organizowane przez FUNDACJĘ Szpitala Barska przy współudziale Konsultanta Wojewódzkiego ds. Chirurgii Ogólnej

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

IX USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE * USTKA, 6-9 WRZEŚNIA, 2012 * PPROGRAM

IX USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE * USTKA, 6-9 WRZEŚNIA, 2012 * PPROGRAM IX USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE * USTKA, 6-9 WRZEŚNIA, 2012 * PPROGRAM 06 września 2012 r. (czwartek) 14.00 18.00 SESJA DLA PIELĘGNIAREK Żywienie pacjentów z chorobą nowotworową Patronat: Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

Data realizacji zajęć/numer ćwiczenia. Tematyka ćwiczeń

Data realizacji zajęć/numer ćwiczenia. Tematyka ćwiczeń zajęć/numer ćwiczenia Tematyka ćwiczeń kierunkowe i przedmiotowe efekty efektów zgodne z 1 Powtórzenie podstaw anatomii układu nerwowego. Badanie pacjentów. U1, U2, U3, U4, U5, 2 Powtórzenie badania neurologicznego.

Bardziej szczegółowo

Urologiczne leczenie paliatywne zaawansowanych raków nerki. Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, COI, Warszawa

Urologiczne leczenie paliatywne zaawansowanych raków nerki. Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, COI, Warszawa Urologiczne leczenie paliatywne zaawansowanych raków nerki Dr n. med. Roman Sosnowski Klinika Nowotworów Układu Moczowego, COI, Warszawa Nefrektomia Nefrektomia jest metodą umożliwiającą całkowite wyleczenie

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM NAUKOWO- SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO

SYMPOZJUM NAUKOWO- SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO SYMPOZJUM: METODY DOSKONALENIA JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO Impreza towarzysząca: Warszawskie Spotkania Balintowskie Warszawa, 06-07.06.2015r. Organizatorzy: w Warszawie, Zakład Psychologii Zdrowia

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I LECZENIE URAZÓW CZASZKOWO-MÓZGOWYCH

DIAGNOSTYKA I LECZENIE URAZÓW CZASZKOWO-MÓZGOWYCH Częstochowa 2012 1 DIAGNOSTYKA I LECZENIE URAZÓW CZASZKOWO-MÓZGOWYCH Izabela Duda Częstochowa 2012 2 nomenklatura Traumatic brain injury Brain injury Head injury Traumatic cerebral injury Head trauma Traumatic

Bardziej szczegółowo

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges

III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE 26 29.04.2015 POLAND European Ecotourism: facing global challenges www.european-ecotourism.pl registration: office@european-ecotourism.pl enquires: biuro@sie.org.pl tel. +48 725 994 964 Social Ecological Institute is pleased to invite to III EUROPEAN ECOTOURISM CONFERENCE

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM MEDYCYNA PRZYJAZNA PACJENTOWI Warszawa, 19-20.05.2012

SYMPOZJUM MEDYCYNA PRZYJAZNA PACJENTOWI Warszawa, 19-20.05.2012 Program Sympozjum: M E D Y C Y N A P R Z Y J A Z N A P A C J E N T O W I sobota 19.05.2012 09.00-10.00 Rejestracja 10.00-.10.10 Otwarcie Sympozjum Sesja plenarna wprowadzająca: Przewodniczą: L. Szewczyk,

Bardziej szczegółowo

Oddział IV - procedury lecznicze

Oddział IV - procedury lecznicze Oddział IV - procedury lecznicze W naszym oddziale stale wprowadzamy nowe techniki operacyjne i nowe rozwiązania techniczne. Poniżej nieco informacji o niektórych z stosowanych metod operacyjnych. W leczeniu

Bardziej szczegółowo

Śmierć mózgu. Janusz Trzebicki I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM

Śmierć mózgu. Janusz Trzebicki I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM Śmierć mózgu Janusz Trzebicki I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii WUM Proces śmierci Przerwanie czynności neurologicznych OUN Zatrzymanie czynności serca Zatrzymanie czynności oddechowej Śmierć

Bardziej szczegółowo

www.spine.org.pl Ograniczenie dostępności w leczeniu operacyjnym schorzeo kręgosłupa

www.spine.org.pl Ograniczenie dostępności w leczeniu operacyjnym schorzeo kręgosłupa www.spine.org.pl Ograniczenie dostępności w leczeniu operacyjnym schorzeo kręgosłupa Dr hab. n. med. Wojciech Kloc, prof. UWM Prezydent Polskiego Towarzystwa Chirurgów Kręgosłupa Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2014/2015 FOURTH YEAR MEDICAL PROGRAM GROUP I COURSE NAME OF DEPARTMENT HEAD OF TEACHING

Bardziej szczegółowo

3 Zespół czerwonego ucha opis, diagnostyka i leczenie Antoni Prusiński. 4 Zawroty głowy w aspekcie medycyny ratunkowej Antoni Prusiński

3 Zespół czerwonego ucha opis, diagnostyka i leczenie Antoni Prusiński. 4 Zawroty głowy w aspekcie medycyny ratunkowej Antoni Prusiński VERTIGOPROFIL VOL. 3/Nr 3(11)/2009 Redaktor naczelny: Prof. dr hab. n. med. Antoni Prusiński Zastępca redaktora naczelnego: Dr n. med. Tomasz Berkowicz 2 XXXVI Międzynarodowy Kongres Towarzystwa Neurootologicznego

Bardziej szczegółowo

SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku

SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 2009 roku 39 CZWARTEK SOBOTA, 5 WRZEŚNIA 8.30 11.50 SALA A 8.30 11.00 WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW PTMR SALA C SALA A Kardiologia dr n. med. Adam Windak prof. dr hab. n. med. Janusz Siebert

Bardziej szczegółowo

Gamma Knife bezinwazyjna alternatywa dla leczenia operacyjnego guzów wewnątrzczaszkowych oraz innych patologii mózgu

Gamma Knife bezinwazyjna alternatywa dla leczenia operacyjnego guzów wewnątrzczaszkowych oraz innych patologii mózgu Gamma Knife bezinwazyjna alternatywa dla leczenia operacyjnego guzów wewnątrzczaszkowych oraz innych patologii mózgu Leszek Lombarski Klinika Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego CMKP, Warszawa Stereotaksja

Bardziej szczegółowo

VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE

VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE VII ZACHODNIOPOMORSKIE DNI PSYCHIATRYCZNE POSZUKIWANIA NOWYCH LEKÓW I METOD TERAPII W PSYCHIATRII 27-28.05.2011 Hotel Amber Baltic ul. Promenada Gwiazd 1 72-500 Międzyzdroje POLSKIE TOWARZYSTWO PSYCHIATRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie termoablacji prądem wysokiej częstotliwości w leczeniu kostniaka kostnawego

Zastosowanie termoablacji prądem wysokiej częstotliwości w leczeniu kostniaka kostnawego Zastosowanie termoablacji prądem wysokiej częstotliwości w leczeniu kostniaka kostnawego Lek. Szymon Wałejko, dr hab. med. Tomasz Mazurek, lek. Andrzej Klapkowski Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005 1 Studenckie Koło Naukowe 2 Zakładu Pielęgniarstwa Neurologicznego i Neurochirurgicznego CM UMK w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Program dotyczy wyłącznie kontynuacji leczenia pacjentów włączonych do programu do dnia 30.03.2008.

Program dotyczy wyłącznie kontynuacji leczenia pacjentów włączonych do programu do dnia 30.03.2008. załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Program dotyczy wyłącznie kontynuacji leczenia pacjentów włączonych do programu do dnia 30.03.2008. 1. Nazwa programu:

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem )

ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem ) Publikacje naukowe: ROZPRAWA NA STOPIEŃ DOKTORA NAUK MEDYCZNYCH (obroniona z wyróżnieniem 7.03.2013) Stosowanie larw Lucilia sericata jako metoda leczenia przewlekłych ran kończyn. Inne publikacje: 1.

Bardziej szczegółowo

Wykład 3. metody badania mózgu I. dr Marek Binder Zakład Psychofizjologii

Wykład 3. metody badania mózgu I. dr Marek Binder Zakład Psychofizjologii Wykład 3 metody badania mózgu I dr Marek Binder Zakład Psychofizjologii ośrodkowy układ nerwowy (OUN) mózgowie rdzeń kręgowy obwodowy układ nerwowy somatyczny układ nerwowy: przewodzi informacje z i do

Bardziej szczegółowo

Lek. Andrzej Kurza. Oddział Neurochirurgii Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej Wrocław

Lek. Andrzej Kurza. Oddział Neurochirurgii Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej Wrocław Lek. Andrzej Kurza Oddział Neurochirurgii Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej Wrocław Odległa ocena wyników leczenia ubytków kości pokrywy czaszki z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stany zagrożenia życia XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania

V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stany zagrożenia życia XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania V Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stany zagrożenia życia XXI wieku - nowe problemy, nowe wyzwania 3-4 października 2014, Arłamów Piątek, 3.10.2014 12.00-14.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 13.00-14.00 lunch

Bardziej szczegółowo

SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO. Warszawa, 06-07.06.2015 r.

SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO. Warszawa, 06-07.06.2015 r. SYMPOZJUM NAUKOWO-SZKOLENIOWE DOSKONALENIE JAKOŚCI KONTAKTU Warszawa, 06 07.06.2015 r. 25 rocznica działalności Instytutu Psychosomatycznego Impreza towarzysząca: Warszawskie Spotkania Balintowskie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Oddział Neurochirurgii

Oddział Neurochirurgii Oddział Neurochirurgii Nazwa procedury medycznej Ablacja przysadki przez implantację strontu/ itru Amygdalohippocampotomia Artrodeza kręgu C2 lub niżej z dojścia przedniego Artrodeza kręgu C2 lub niżej

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w NEUROCHIRURGII Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym Warszawa 2003 Program specjalizacji przygotowany został przez komisję

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAJĄ na Konferencję Naukowo Szkoleniową

ZAPRASZAJĄ na Konferencję Naukowo Szkoleniową ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA SPOŁECZNEGO Studenckie Koło Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Pielęgniarstwa Środowiskowo/Rodzinnego Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - Oddział Mazowiecki Oddział Akademicki Polskiego

Bardziej szczegółowo

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH

CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH CHIRURGICZNE LECZENIE ZWĘŻEŃ TĘTNIC SZYJNYCH KATEDRA I KLINIKA CHIRURGII NACZYŃ I ANGIOLOGII AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE Kierownik: Dr hab.n. med. Jacek Wroński UDROŻNIENIE T. SZYJNEJ WEWNĘTRZNEJ WSKAZANIA

Bardziej szczegółowo

Spondyloza krêgos³upa lêdÿwiowego w materiale Kliniki Neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy

Spondyloza krêgos³upa lêdÿwiowego w materiale Kliniki Neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy Spondyloza krêgos³upa lêdÿwiowego w materiale Kliniki Neurochirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy Lumbar spine spondylosis in material of Neurosurgery Dept. of 10 Military Clinical Hospital

Bardziej szczegółowo

GRUPA BALINTA JAKO METODA DOSKONALENIA JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO Warszawa, 06-07.06.2015 r.

GRUPA BALINTA JAKO METODA DOSKONALENIA JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO Warszawa, 06-07.06.2015 r. Warszawskie Spotkania Balintowskie SYMPOZJUM NAUKOWO SZKOLENIOWE JAKOŚCI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO Warszawa, 06-07. 06.2015r. Organizatorzy: w Warszawie, Polskie Stowarzyszenie Balintowskie, Sekcja Medycyny

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Piotr Malinowski,

Dr n. med. Piotr Malinowski, Plan ćwiczeń z chirurgii naczyniowej IV rok kierunek lekarski 2012 5 dni po 6 godzin ( Ćwiczą 2 grupy 5-osobowe ) Osoba odpowiedzialna za realizację programu ćwiczeń Dr n. med. Piotr Malinowski, Dr n.

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ORDYNATORÓW I KIEROWNIKÓW KLINIK CHIRURGII OGÓLNEJ

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ORDYNATORÓW I KIEROWNIKÓW KLINIK CHIRURGII OGÓLNEJ II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ORDYNATORÓW I KIEROWNIKÓW KLINIK CHIRURGII OGÓLNEJ 19.05.2017-20.05.2017 Ossa Program konferencji 19.05.2017 Rejestracja 10:00-10:50 Rejestracja Rozpoczęcie konferencji 10:50-11:05

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w NEUROCHIRURGII Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia Warszawa 2003 Program specjalizacji dla lekarzy posiadających

Bardziej szczegółowo

II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE

II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE II JURAJSKIE SPOTKANIA ONKOLOGICZNE "RAK PIERSI NOWOŚCI W LECZENIU ONKOLOGICZNYM, ONKOPLASTYCE I REKONSTRUKCJI" CZĘSTOCHOWA 13-14.11.2015r. PODSUMOWANIE KONFERENCJI przygotowane przez Akademię Prawa Medycznego

Bardziej szczegółowo

41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh

41 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh 4 Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów i Sekcji Pielęgniarstwa PTNCh 4 st Congress of the Polish Society of Neurosurgeons and Section of Neurosurgery Nurses Program Spis treści / Table of contents

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 Grupa Voxel

Październik 2013 Grupa Voxel Październik 2013 Grupa Voxel GRUPA VOXEL Usługi medyczne Produkcja Usługi komplementarne ie mózgowia - traktografia DTI RTG TK (CT) od 1 do 60 obrazów/badanie do1500 obrazów/badanie TELE PACS Stacje diagnostyczne

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa

Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa Polskie Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa 34-500 Zakopane, ul.balzera 15, tel: +48.182012061, http://www.spine.org.pl Zakopane, 25.06.2010r. W. Pani Minister Zdrowia Ewa Kopacz Ministerstwo Zdrowia ul.

Bardziej szczegółowo

POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY in SZCZECIN Department of Biochemistry and Human Nutrition Broniewskiego str. 24, 71-460 Szczecin

POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY in SZCZECIN Department of Biochemistry and Human Nutrition Broniewskiego str. 24, 71-460 Szczecin - UDA POMERANIAN MEDICAL UNIVERSITY in SZCZECIN Department of Biochemistry and Human Nutrition Broniewskiego str. 24, 71-460 Szczecin Plan of study visit 13-24.05.2014 12 th. May Arrival to the Campanille

Bardziej szczegółowo

Kierownik Oddziału: dr n. med. Ryszard Grzywna. Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz

Kierownik Oddziału: dr n. med. Ryszard Grzywna. Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz Personel: Kierownik Oddziału: dr n. med. Ryszard Grzywna Chromiński Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz Kierownik Pracowni Hemodynamiki: lek. med. Gerard Grossmann Samołyk Kierownik ds. Pielęgniarstwa:

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 207 SECTIO D 2003

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 207 SECTIO D 2003 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LVIII, SUPPL. XIII, 207 SECTIO D 2003 Studenckie Koło Naukowe Katedry Pielęgniarstwa Klinicznego WPiNoZ AM w Lublinie Opiekun: prof. dr

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku: Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej:

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Korczaka w Słupsku: Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej: X USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE * SŁUPSK / USTKA 29 sierpień - 1 września 2013 * PROGRAM RAMOWY 29 sierpień 2013 (czwartek) SESJA DLA PIELĘGNIAREK - godz. 10.00 18.00 Profesjonalna opieka nad pacjentem stomijnym

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją

Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Warsztaty Ocena wiarygodności badania z randomizacją Ocena wiarygodności badania z randomizacją Każda grupa Wspólnie omawia odpowiedź na zadane pytanie Wybiera przedstawiciela, który w imieniu grupy przedstawia

Bardziej szczegółowo

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII WYZWANIA MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNE PERSPEKTYWY 17 19.09.2015, KOŁOBRZEG Program naukowy 17 września 2015, Czwartek od 11.00 rejestracja 12.00-13.00 KURS

Bardziej szczegółowo

Spis treści tomu 2. Deformacje i malformacje kręgosłupa

Spis treści tomu 2. Deformacje i malformacje kręgosłupa VI Spis treści tomu 2 Deformacje i malformacje kręgosłupa 23 Skolioza idiopatyczna Mathias Haefeli, Kan Min Epidemiologia.............................. 647 Patogeneza................................. 649

Bardziej szczegółowo

Układ nerwowy. Klasyfikuj prace dotyczące układu nerwowego i chorób/zaburzeń układu nerwowego u dzieci w WS 340.

Układ nerwowy. Klasyfikuj prace dotyczące układu nerwowego i chorób/zaburzeń układu nerwowego u dzieci w WS 340. WL Układ nerwowy Klasyfikuj prace dotyczące układu nerwowego i chorób/zaburzeń układu nerwowego u dzieci w WS 340. Klasyfikuj: pielęgniarstwo neurologiczne w WY 160.5. WL 1-102 Wydawnictwa informacyjne

Bardziej szczegółowo

,,XIV USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe 8-10 września 2017r.

,,XIV USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe 8-10 września 2017r. ,,XIV USTECKIE DNI ONKOLOGICZNE Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe 8-10 września 2017r. ORGANIZATOR: Katedra Onkologii i Radioterapii, Klinika Endokrinologii PATRONAT: Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie do anestezji geriatrycznej Biologiczne uwarunkowania procesu starzenia Starzenie na poziomie narządowym

Spis treści Wprowadzenie do anestezji geriatrycznej Biologiczne uwarunkowania procesu starzenia Starzenie na poziomie narządowym Spis treści CZĘŚĆ OGÓLNA 11. Wprowadzenie do anestezji geriatrycznej Laura Wołowicka... 3 Wybrane informacje demograficzne... 3 Światowe tendencje demograficzne... 4 Europejskie badania demograficzne...

Bardziej szczegółowo

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie glejaków mózgu Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 r.

Terapeutyczne Programy Zdrowotne 2012 Leczenie glejaków mózgu Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 r. Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 r. Nazwa programu: LECZENIE GLEJAKÓW MÓZGU ICD-10 C71 nowotwór złośliwy mózgu Dziedzina medycyny: Onkologia kliniczna,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach W - 25 C - 0 L - 0 ZP- 0 PZ- 8 0

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach W - 25 C - 0 L - 0 ZP- 0 PZ- 8 0 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu (kierunku) Specjalność: Nazwa przedmiotu: Pielęgniarstwo Pielęgniarstwo neurologiczne

Bardziej szczegółowo

Daniel Zarzycki, Bogusław Bakalarek, Barbara Jasiewicz 1. Wyniki leczenia operacyjnego kręgozmyków z zastosowaniem stabilizacji transpedikularnej

Daniel Zarzycki, Bogusław Bakalarek, Barbara Jasiewicz 1. Wyniki leczenia operacyjnego kręgozmyków z zastosowaniem stabilizacji transpedikularnej SYSTEM DERO: ROZWÓJ TECHNIK OPERACYJNEGO LECZENIA KRĘGOSŁUPA Daniel Zarzycki, Bogusław Bakalarek, Barbara Jasiewicz 1 Wyniki leczenia operacyjnego kręgozmyków z zastosowaniem stabilizacji transpedikularnej

Bardziej szczegółowo

Ból w chorobach narządu ruchu

Ból w chorobach narządu ruchu II Komunikat Sympozjum Ból w chorobach narządu ruchu 19 20 listopada 2015 roku Mini-Sympozjum Przedział rzepkowo-udowy stawu kolanowego Centrum Kongresowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Patronat Honorowy

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 013/014 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Hotel Mercure Kasprowy, Szymaszkowa, 34 500 Zakopane

Hotel Mercure Kasprowy, Szymaszkowa, 34 500 Zakopane INFORMACJE OGÓLNE III Konferencja Naukowo Szkoleniowa CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO U DZIECI PROBLEMY DIAGNOSTYKI I TERAPII Hotel Mercure Kasprowy, Zakopane 15 16 marca 2013 MIEJSCE OBRAD Hotel Mercure Kasprowy,

Bardziej szczegółowo

SNORING 2015 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 4 th INTERNATIONAL SEMINAR PROGRAM. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warszawa, 28 listopada 2015

SNORING 2015 SLEEP APNEA & for ENT Surgeons 4 th INTERNATIONAL SEMINAR PROGRAM. CHRAPANIE i BEZDECHY. Warszawa, 28 listopada 2015 CHRAPANIE IV MI DZYNARODOWE SEMINARIUM Warszawa, 28 listopada 2015 SLEEP APNEA & 4 th INTERNATIONAL SEMINAR Warsaw, 28 th November 2015 PROGRAM CHRAPANIE 8:00 10:30 Sobota, 28 listopada 2015 Moderator:

Bardziej szczegółowo

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016

FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016 FULL-TIME STUDIES IN ENGLISH AT THE FACULTY OF MEDICINE, MEDICAL PROGRAM FOURTH YEAR SCHEDULE FOR THE ACADEMIC YEAR 2015/2016 Group I SEMINARS AND TUTORIALS Block courses start at 8.00 and last max. until

Bardziej szczegółowo

Kardiologia małych zwierząt

Kardiologia małych zwierząt Międzynarodowa Konferencja VetCo Kardiologia małych zwierząt 5-6 września 2015 Warszawa Materiały konferencyjne Wydawca biuletynu: VetCo Veterinary Consulting & Control Al. 3 Maja 7/2, 00-401 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowo - Szkoleniowa.,, Współczesne metody fizjoterapii w leczeniu ortopedycznym wybranych dysfunkcji stawu ramiennego i obręczy barkowej

Konferencja Naukowo - Szkoleniowa.,, Współczesne metody fizjoterapii w leczeniu ortopedycznym wybranych dysfunkcji stawu ramiennego i obręczy barkowej Konferencja Naukowo - Szkoleniowa 14-15 czerwiec 2014 - Wrocław,, Współczesne metody fizjoterapii w leczeniu ortopedycznym wybranych dysfunkcji stawu ramiennego i obręczy barkowej Miejsce: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA

WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Załącznik nr do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/0 z dnia 0.0.0r. WZÓR OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUSA Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurologii dziecięcej Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 marca 2017 r. Poz. 1381 UCHWAŁA NR 310/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Kurs: Podstawy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania

Kurs: Podstawy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania 2014 Kurs: Podstawy nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w leczeniu ostrej i zaostrzeniu przewlekłej niewydolności oddychania Warszawa 12-13 grudnia 2014 2 Organizator: Sekcja Intensywnej Terapii i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym

III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym Wrocław, 10 11 kwietnia 2014 r. Pod patronatem honorowym:

Bardziej szczegółowo

Drogie Kole anki i Koledzy!

Drogie Kole anki i Koledzy! Drogie Kole anki i Koledzy! Wraz z rozwojem chirurgii kr gosłupa rosnà oczekiwania pacjentów. Aby im sprostaç powstaje coraz wi cej technik małoinwazyjnych, a starsze sà modyfikowane. Doskonałà, mniej

Bardziej szczegółowo

7 Rehabilitacja. w neurochirurgii. 7.1. Anatomia topograficzna. Włodzimierz Jarmundowicz, Małgorzata Mraz

7 Rehabilitacja. w neurochirurgii. 7.1. Anatomia topograficzna. Włodzimierz Jarmundowicz, Małgorzata Mraz 7 Rehabilitacja w neurochirurgii Włodzimierz Jarmundowicz, Małgorzata Mraz Przedmiotem zainteresowania neurochirurgii są choroby i uszkodzenia urazowe tak ważnych i szczególnie wrażliwych struktur, jakimi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 Godz. PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 9.00 Otwarcie - Dr med. Maria Panaś - Prezes Sekcji Chirurgii Stomatologicznej PTS 9.05 Dr hab. med. Bartłomiej W. Loster

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Neurochirurgia 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo