WYKORZYSTANIE FLUORESCENCYJNEJ HYBRYDYZACJI IN SITU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKORZYSTANIE FLUORESCENCYJNEJ HYBRYDYZACJI IN SITU"

Transkrypt

1 Metoda FISH, Anammox, struktura gatunkowa, Izabela BIEDROŃ, Kamil JANIAK* WYKORZYSTANIE FLUORESCENCYJNEJ HYBRYDYZACJI IN SITU (FISH) DO OCENY STRUKTURY GATUNKOWEJ MIKROORGANIZMÓW PRZEPROWADZAJĄCYCH BEZTLENOWE UTLENIANIE AMONIAKU (ANAMMOX) Proces Anammox jest bardzo interesującą alternatywą dla klasycznych metod usuwania azotu ze strumieni o wysokim stężeniu azotu i wysokiej temperaturze (np. odcieki z węzła gospodarki osadowej). Niestety, trudności z jego rozruchem i nierozpoznany w pełni wpływ czynników środowiskowych powodują, iż nie jest on powszechnie stosowany w oczyszczalniach ścieków. Przy poszerzaniu wiedzy na temat tego procesu, bardzo istotna jest możliwość identyfikacji gatunkowej bakterii Anammoxoraz produktów ich metabolizmu. Artykuł prezentuje obecny stan wiedzy na temat wykorzystania metody FISH do oceny struktury gatunkowej bakterii prowadzących proces Anammox. 1. WSTĘP Usuwanie azotu ze ścieków wykorzystuje połączenie autotroficznego procesu nitryfikacji z heterotroficznym procesem denitryfikacji. Przez wiele lat uznawano, że proces utleniania NH 4 + wymaga warunków tlenowych, jednak pierwsze wzmianki o istnieniu mikroorganizmów zdolnych do beztlenowego utleniania jonów amonowych pochodzą z lat siedemdziesiątych XX wieku. Wtedy Broda wysunął taką hipotezę opierającą się jedynie na podstawie obliczeń termodynamicznych i bilansu związków azotowych [4, 9]. Beztlenowe utlenianie jonów amonowych (Anammox) zostało potwierdzone eksperymentalnie w 1995 roku w oczyszczalni ścieków przemysłowych w Delft, w Holandii przez Muldera [9]. Anammox został opisany jako nowy szlak mikrobiologicznego obiegu azotu, gdzie azotyny są akceptorem elektronów, natomiast produktami * Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska, Politechnika Wrocławska, pl. Grunwaldzki 9, Wrocław,

2 62 I. BIEDROŃ, K.JANIAK pośrednimi są: hydroksyloamina i hydrazyna [2, 10]. W procesie Anammox uczestniczą mikroorganizmy typu Planctomycetes. Pierwszy opis bakterii Anammox pochodzi z 1999 roku, była to "Brocadia anammoxidans", która nie była czystym szczepem w rozumieniu klasycznej mikrobiologii. Gatunek ten nie został oficjalnie uznany, dlatego też otrzymał przedrostek Candidatus [4]. 2.CHARAKTERYSTYKA BAKTERII ANAMMOX Badania nad mikroorganizmami Anammox klasycznymi metodami były nieskuteczne, dlatego niezbędna okazała się izolacja ich DNA i amplifikacja ze standardowymi starterami 16S rdna. Na podstawie pozyskanych sekwencji bakterie Anammox zakwalifikowano do typu Planctomycete [10].Obecnie opisanych jest pięć rodzajów tych organizmów, które zostały wykryte w osadach pochodzących z różnych oczyszczalni ścieków (Candidatus: Brocadia, Kuenenia, Scalindua, Anammoxoglobus, Jettenia). Tylko rodzaj Candidatus Scalindua wydaje się być powszechny dla ekosystemów naturalnych [1, 4]. Podobieństwo sekwencji charakterystycznej dla rodzaju waha się wśród tych gatunków między 87-99%. Niezależnie od stosunkowo dużego dystansu filogenetycznego, wszystkie z organizmów należą do rzędu Brocadiales [4] Są to organizmy wolnorosnące, będące obligatoryjnymi anaerobami, dla których stężenie 2 µm tlenu wpływa hamująco na dalszy rozwój. Dowiedziono, że bakterie Anammox nie są obligatoryjnymi chemolitoautotrofami, poza NH 4 + mogą wykorzystywać Fe 2+ i związki organiczne (kwasy karboksylowe) jako donory elektronów (np. gatunek Anammoxoglobus propionicus, który wzrasta na propionianie). Jetten zaznacza, że bakterie Anammox w swoim metabolizmie mogą również wykorzystywać Fe 3+, tlenki manganu i azotany jako akceptory elektronów [4]. Szczególnie istotne jest wykorzystywanie azotanów przez te mikroorganizmy, ponieważ tak jak w procesie denitryfikacji, są one przekształcane w N 2, ale w innym szeregu przemian. Azotany są redukowane do azotynów i jonów amonowych, a te w procesie anammox przekształcane są w N 2. Przeprowadzanie takiego szeregu przemian pozwala bakteriom anammox pozostać niezauważonymi pośród grupy bakterii przeprowadzających denitryfikację [4]. Bakterie Gram ujemne Anammox jako źródło węgla wykorzystują CO 2. Cechą charakterystyczną w budowie komórek jest brak peptydoglikanu w ścianie komórkowej, obecność unikalnego organellum- anamoksosomu oraz zróżnicowaną na kompartmenty cytoplazmę. Obecność dwóch błon po wewnętrznej stronie ściany komórkowej tworzy charakterystyczne przedziały. Błona cytoplazmatyczna okala cytoplazmę nie zawierającą RNA-paryfoplazmę, druga, wewnętrzna błona otacza ryboplazmę, która zawiera rybosomy i otoczony podwójna błoną anamoksosom. Anamoksosom zajmuje 50-70% objętości komórki. Błona otaczająca anamoksosom

3 Wykorzystanie fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) do oceny struktury gatunkowej 63 zawiera specyficzne lipidy, które wpływają na jej wysoką wytrzymałość. Jest to związane z koniecznością utrzymania gradientu stężeń w trakcie reakcji Anammox oraz zapobiega penetracji hydrazyny do ryboplazmy. Biomasa utworzona z bakterii Anammox jest zwykle barwy czerwonej, ze względu na wysoka zawartość hemu (lub heminy) w cząsteczkach reduktazy hydrazyny i w cytochromach. Obecnie opisano 9 gatunków bakterii Anammox [11]. 3. METODA FISH I JEJ MODYFIKACJE Dostępność zaawansowanych metod biologii molekularnej umożliwia dokładną analizę składu gatunkowego jak i rozmieszczenia przestrzennego mikroorganizmów danej biocenozy. Fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH) służy do wykrywania danej sekwencji DNA za pomocą znakowanej fluorochromem sondy oligonukleotydowej. W identyfikacji mikroorganizmów Anammox należy wykorzystywać co najmniej dwie sondy: charakterystyczną dla grupy oraz specyficzną gatunkowo, jednoczesny sygnał z dwóch sond pozwala na przyporządkowanie danego organizmu do gatunku i eliminuje mylną interpretację obecnych w próbkach artefaktów [13]. Sondy są to krótkie sekwencje DNA (16-20 nukleotydów) znakowane barwnikiem fluorescencyjnym. Sekwencje te są komplementarne do sekwencji 16S rrna występujących w komórkach bakteryjnych. Mikroorganizmy mogą być dzięki tej metodzie zlokalizowane oraz zidentyfikowane. Dzięki zastosowaniu metody fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ zidentyfikowano bakterie Anammox bytujące w różnych rodzajach reaktorów i pochodzących z różnych typów ścieków. Głównymi zaletami metody FISH jest łatwe, szybkie i bezpośrednie określenie składu jakościowego, jak i ilościowego badanej próbki. Jednak nie jest ona wolna od wad, by móc ją stosować należy posiadać podstawowe informacje o badanym ekosystemie, znać sekwencję rrna szukanego mikroorganizmu. Nie zawsze jest możliwe stworzenie restrykcyjnej sondy, jeśli stosowane kryteria są związane z właściwościami metabolizmu drobnoustrojów, projekt sondy i optymalizacja procedury może być procesem czasochłonnym, natomiast analiza struktury agregatów wymaga zastosowania kosztownego mikroskopu konfokalnego [14]. FISH-MAR i FISH-ISR są zaawansowanymi metodami, które pozwalają określić aktywność metaboliczną bakterii Anammox [34]. Organizmy te, nawet przy niskiej aktywności metabolicznej wykazują stosunkowo dużą aktywność rybosomów. W związku z tym faktem, w celu określenia ich rzeczywistej aktywności należy ocenić zawartość prekursora rrna, którego częścią jest region międzygenowy ISR umiejscowiony między 16S rrna a 23S rrna [10,3]. Wówczas intensywność sygnału FISH jest proporcjonalna do stężenia prekursorów rrna w komórkach. Jest to istotne, ponieważ bakterie anammox, w okresach niskiej aktywności metabolicznej, nie

4 64 I. BIEDROŃ, K.JANIAK zmniejszają liczby rybosomów w swoich komórkach, tak więc zawartość rrna nie odzwierciedla w tym wypadku aktywności metabolicznej. Wadą tej metody jest brak konserwatywności w tym fragmencie RNA, istnieje możliwość, że wśród dwóch szczepów jednego gatunku, fragment ISR będzie posiadał odmienną sekwencję nukleotydów. Oznacza to, że w przypadku ISR-FISH sondy muszą być projektowane indywidualnie dla każdego ekosystemu [9]. Inną metodą oparta na analizie FISH jest FISH-MAR. Jest to połączenie fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ z mikroautoradiografią. Mikroautoradiografia polega na znakowaniu radioizotopowym substratów ( 14 C-etyl, 14 C- maślan), których umiejscowienie w komórce określa się w wyniku obserwacji mikroskopowej [7]. Wykorzystywana jest jako ogólna metoda oznaczania aktywności metabolicznej organizmów Anammox. Pozwala ona określić m.in. chemolitoautortoficzny szlak bakterii Anammox, przy użyciu wyznakowanego 14 CO 2 w próbce zawierającej bakterie tlenowo i beztlenowo utleniające jony amonowe [9]. Standardowa procedura FISH nie sprawdza się w przypadku gęstej struktury biomasy, wówczas należy zastosować zmodyfikowaną procedurę CARD (Catalysed Reporter Deposition)-FISH [12]. Dlatego też jest to często stosowana metoda do analizy próbek pochodzących z oczyszczalni ścieków [8]. Technika ta obejmuje, wzmocnienie sygnału przy użyciu peroksydazy chrzanowej oraz tyramidu. Sonda jest związana kowalencyjnie z peroksydazą chrzanową (HRP), która w trakcie etapu amplifikacji, katalizuje wytworzenie rodników tyramidu. Są to wysoce reaktywne cząstki, które wiążą się już z pojedynczym rybosomem, wzmacniając wielokrotnie (od 4 do 10 razy) emitowany sygnał. Jest to metoda idealna w przypadku próbek o niskim sygnale standardowego protokołu FISH [14]. Jej główna wadą są pojawiające się niespecyficzne sygnały wynikające z aktywności endogennych peroksydaz. W takim wypadku pomocne może być działanie na próbkę H 2 O 2 przed hybrydyzacją [12]. 4.PODSUMOWANIE W przeciągu ostatnich 13 lat Anammox został wdrożony w oczyszczalniach ścieków jako obniżających koszty i przyjazny środowisku proces usuwania azotu. W porównaniu do klasycznego wykorzystania procesów nitryfikacji i denitryfikacji proces Anammox jest przeprowadzany przy niższym zapotrzebowaniu tlenu oraz nie wymaga dostarczanie materii organicznej, co w konsekwencji pozwala zredukować koszty o około 60-90% i obniżyć emisję CO 2 o 90% [5,16]. Głównym problemem we wdrożeniu systemu Anammox są trudności z jego rozruchem. Mikroorganizmy odpowiedzialne za ten proces charakteryzują się powolnym czasie podwojenia populacji, dlatego też okres wymagany do rozruchu reaktora w rzeczywistych obiektach wynosi (w przypadku braku zaszczepu) od kilku do kilkunastu miesięcy [16]. Znajomość

5 Wykorzystanie fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) do oceny struktury gatunkowej 65 funkcjonowania oraz pozycji bakterii Anammox w heterogenicznej grupie mikroorganizmów jest kluczowe dla usprawnienia procesów usuwania azotu w oczyszczalniach ścieków [6]. Zaletą analiz opartych na fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ jest uzyskanie wiarygodnych wyników, ponieważ w przeciwieństwie do techniki PCR nie mamy tu do czynienia z wielokrotnym namnażaniem poszukiwanej sekwencji. Metody FISH pozwalają również dostrzec przestrzenną lokalizację badanej grupy mikroorganizmów [15]. Badania nad procesem Anammox jest przykładem wartości podstawowych badań mikrobiologicznych, których wyniki mogą być wykorzystywane w obiektach o skali przemysłowej. LITERATURA [1] HU B, ZHENG P, TANG C, CHEN J, BIEZEN E, ZHANG L, NI B, JETTEN M, YAN J, YU H, KARTAL B., Identification and quantification of anammox bacteria in eight nitrogen removal reactors, Water Research, 2010, Vol. 44, [2] JETTEN M, WAGNER M, FUERST J, VAN LOOSDRECHT M, KUENEN G, STROUS M., Microbiology and application of the anaerobic ammonium oxidation ( anammox ) process, Current Opinion in Biotechnology, 2001, Vol. 12, [3] JETTEN M, SCHMID M, SCHMIDT I, WUBBEN M, VAN DONGEN U, ABMA W, SLIEKERS O, REVSBECH N, BEAUMONT H, OTTOSEN L, VOLCKE E, LAANBROEK H, CAMPOSGOMEZ J, COLE J, VAN LOOSDRECHT M, MULDER J, FUERST J, RICHARDSOND, VAN DE PAS K, MENDEZ- PAMPIN R, THIRD K, CIRPUS I, VAN SPANNING R, BOLLMANN A, NIELSEN L, OP DEN CAMP H, SCHULTZ C, GUNDERSEN J, VANROLLEGHEM P, STROUS M, WAGNER M, KUENEN G., Improved nitrogen removal by application of new nitrogen- cycle bacteria, Re/Views in Environmental Science & Bio/Technology, 2002, Vol. 1, [4] JETTEN M, NIFTRIK L, STORUS M, KARTAL B, KELTJENS J, OP DEN CAMP H., Biochemistry and molecular biology of anammox bacteria, Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology, 2009, Vol. 44, [5] KARTAL B, KOLEVA M, ARSOV R, VAN DER STAR W, JETTEN M, STROUS M, Adaptation of a freshwater anammox population to high salinity wastewater, Journal of Biotechnology, 2006, Vol. 126, [6] KINDAICHI T, TSUSHIMA I, OGASAWARA Y, SHIMOKAWA M, OZAKI N, SATOH H, OKABE S., In Situ Activity and Spatial Organization of Anaerobic Ammonium-Oxidizing (Anammox) Bacteria in Biofilms, Applied and Environmental Microbiology, 2007, Vol. 73, [7] LEE N, NIELSEN P, ANDREASEN K, JURETSCHKO S, NIELSEN J, SCHLEIFER K, WAGNER M., Combination of Fluorescent In Situ Hybridization and Microautoradiography a New Tool for Structure-Function Analyses in Microbial Ecology, Appl. Environ. Microbiol., 1999, Vol. 65, [8] LI M, GU J., Advances in methods for detection of anaerobic ammonium oxidizing (anammox) bacteria, Appl. Microbiol. Biotechnol., 2011, Vol. 90, [9] SCHMID M, MAAS B, DAPENA A, VAN DE PAS_SCHOONEN K, VAN DE VOSSENBERG J, KARTAL B, VAN NIFTRIK L, SCHMIDT I, CIRPUS I, KUENEN J, WAGNER M, SINNINGHE J, KUYPERS D, REVSBECH N, MENDEZ R, JETTEN M, STROUS M., Biomarkers for In Situ

6 66 I. BIEDROŃ, K.JANIAK Detection of Anaerobic Ammonium- Oxidizing (Anammox) Bacteria, Applied and Environmental Microbiology, 2005, Vol. 71, [10] SCHMIDT I, SLIEKERS O, SCHMID M, CIRPUS I, STROUS M, BOCK E, KUENEN G, JETTEN M., Aerobic and anaerobic ammonia oxidizing bacteria- competitors or natural partners?, FEMS Microbiology Ecology, 2002, Vol. 39, [11] NOZHEVNIKOVA A, SIMANKOVA M, LITTI Y., Application of the Microbial Process of Anaerobic Ammonium Oxidation (ANAMMOX) in Biotechnological Watewater Treatment, Applied Biochemistry and Microbiology, 2012, Vol. 48, [12] PAVLEKOVIC M, SCHMID M, SCHMIDER- POIGNEE N, SPRING S, PILHOFER M, GAUL T, FIANDACA M, LOFFLER F, JETTEN M, SCHLEIFER K, LEE N, Optimization of three FISH procedures for in situ detection of anaerobic ammonium oxidizing bacteria in biological wastewater treatment, Journal of Microbiological Methods, 2009, Vol. 78, [13] RASZKA A, ZIEMBIŃSKA A, WIECHETEK A., Metody i techniki biologii molekularnej w biotechnologii środowikowej, Środowisko, 2009, Vol. 2, [14] SANZ L, KOCHLING T., Molecuar biology techniques used in wastewater treatment: An overview, Process Biochemistry, 2007, Vol. 42, [15] TERADA A, ZHOU S, HOSOMI M., Presence and detection of anaerobic ammonium-oxidizing (anammox) bacteria and appraisal of anammox process for high-strength nitrogenous wastewater treatment: a review, Clean. Techn.Environ. Policy., 2011, Vol. 13, [16] WANG T, ZHANG H, YANG F, LIU S, FU Z, CHEN H, Start-up of the Anammox process from the conventional activated sludge in a membrane bioreactor, Bioresource Technology, 2009, Vol. 100, FLUORESCENCE IN-SITU HYBRIDIZATION (FISH) AS AN INSTRUMENT OF SPECIES STRUCTURE IDENTIFICATION OF AMMONIUM-OXIDIZING (ANAMMOX) BACTERIA Anammox process is very interesting alternative for classic methods of nitrogen removal from highly concentrated and warm streams (such as digested liquors). Unfortunately, difficulties in starting-up and still poorly known influence of different environmental conditions leads to problems in implementation. This article discuss briefly current state of art of FISH method as a way to identify species structure and metabolism characteristics is valuable tool accelerating development of knowledge about this process.

NOWOCZESNE TECHNIKI MIKROSKOPOWE I BIOLOGII MOLEKULARNEJ W OCENIE GRANULOWANANEJ BIOMASY

NOWOCZESNE TECHNIKI MIKROSKOPOWE I BIOLOGII MOLEKULARNEJ W OCENIE GRANULOWANANEJ BIOMASY POST. MIKROBIOL., 2012, 51, 1, 67 74 http://www.pm.microbiology.pl NOWOCZESNE TECHNIKI MIKROSKOPOWE I BIOLOGII MOLEKULARNEJ W OCENIE GRANULOWANANEJ BIOMASY Beata Kończak 1 *, Jagna Karcz 2, Korneliusz

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metod molekularnych w badaniach bioremediacji substancji ropopochodnych

Zastosowanie metod molekularnych w badaniach bioremediacji substancji ropopochodnych NAFTA-GAZ, ROK LXIX, Nr 11 / 2013 Joanna Brzeszcz, Piotr Kapusta, Anna Turkiewicz Instytut Nafty i Gazu Zastosowanie metod molekularnych w badaniach bioremediacji substancji ropopochodnych Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metody PCR-DGGE do badania zmienności genotypowej bakterii zasiedlających złoże tarczowe oczyszczające modelowe ścieki koksownicze

Wykorzystanie metody PCR-DGGE do badania zmienności genotypowej bakterii zasiedlających złoże tarczowe oczyszczające modelowe ścieki koksownicze OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 36 2014 Nr 1 Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, Grzegorz Cema, Marta Kalbarczyk, Sebastian Żabczyński Wykorzystanie metody PCR-DGGE do badania zmienności genotypowej bakterii zasiedlających

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sekwencji 16S rrna w identyfikacji bakteryjnego DNA izolowanego z różnych materiałów

Zastosowanie sekwencji 16S rrna w identyfikacji bakteryjnego DNA izolowanego z różnych materiałów Rocznik Świętokrzyski. Ser. B Nauki Przyr. 35: 9 20, 2014 Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie, Kieleckie Towarzystwo Naukowe Zastosowanie sekwencji 16S rrna w identyfikacji bakteryjnego DNA izolowanego

Bardziej szczegółowo

PROCES DEFOSFATACJI DENITRYFIKACYJNEJ

PROCES DEFOSFATACJI DENITRYFIKACYJNEJ bakterie PAO, bakterie dpao, defosfatacja denitryfikacyjna Ewa GALAS* PROCES DEFOSFATACJI DENITRYFIKACYJNEJ Przez wiele lat uważano, że bakterie defosfatacyjne mogą rosnąć i nadmiarowo gromadzić fosfor

Bardziej szczegółowo

WIRUSY W WODZIE - ZAGROŻENIA I METODY KONTROLI

WIRUSY W WODZIE - ZAGROŻENIA I METODY KONTROLI oczyszczanie wody, wirusy, choroby wirusowe, mikroskopia elektronowa, immunomikroskopia, test SPACE, PCR, Multiplex PCR, Real Time PCR Mirela WOLF* WIRUSY W WODZIE - ZAGROŻENIA I METODY KONTROLI W wodach

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNIKI REAL-TIME PCR W DIAGNOSTYCE PATOGENÓW W PROCESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

ZASTOSOWANIE TECHNIKI REAL-TIME PCR W DIAGNOSTYCE PATOGENÓW W PROCESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Acta Agrophysica, 2012, 19(2), 319-327 ZASTOSOWANIE TECHNIKI REAL-TIME PCR W DIAGNOSTYCE PATOGENÓW W PROCESIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW Małgorzata Kacprzak, Krzysztof Fijałkowski, Agnieszka Rorat Instytut Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie testów diagnostyki mikrobiologicznej u pacjentów z chorobą przyzębia

Zastosowanie testów diagnostyki mikrobiologicznej u pacjentów z chorobą przyzębia Borgis Zastosowanie testów diagnostyki mikrobiologicznej u pacjentów z chorobą przyzębia *Agnieszka Osmólska-Bogucka Zakład Ortodoncji Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik

Bardziej szczegółowo

Ilościowa i jakościowa kontrola szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy 1

Ilościowa i jakościowa kontrola szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy 1 Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2013, nr 2(76), s. 5 17 Ilościowa i jakościowa kontrola szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy 1 dr MAŁGORZATA GOŁOFIT- SZYMCZAK e-mail: magol@ciop.pl

Bardziej szczegółowo

Środowisko iprzemysł. Tom III. redakcja GrzegorzSchroeder PiotrGrzesiak

Środowisko iprzemysł. Tom III. redakcja GrzegorzSchroeder PiotrGrzesiak Środowisko iprzemysł Tom III redakcja GrzegorzSchroeder PiotrGrzesiak Środowisko i przemysł Tom III Redakcja Grzegorz Schroeder Piotr Grzesiak Cursiva 2012 Recenzent: Prof. dr hab. Tadeusz Ossowski Dr

Bardziej szczegółowo

Jakub Karasiński. Scenariusz analityczny badania specjacji cynku w tkankach roślin hałdowych

Jakub Karasiński. Scenariusz analityczny badania specjacji cynku w tkankach roślin hałdowych Jakub Karasiński Scenariusz analityczny badania specjacji cynku w tkankach roślin hałdowych Praca doktorska wykonana w Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Ziemniak Polski 2014 nr 3

Ziemniak Polski 2014 nr 3 40 Ziemniak Polski 2014 nr 3 Ochrona TECHNIKA PCR I JEJ MODYFIKACJE W IDENTYFIKACJI PATOGENÓW ZIEMNIAKA mgr inż. Joanna Chołuj, dr inż. Włodzimierz Przewodowski IHAR PIB, Pracownia Diagnostyki Molekularnej

Bardziej szczegółowo

Prokariotyczne systemy ekspresyjne Prokaryotic expression systems

Prokariotyczne systemy ekspresyjne Prokaryotic expression systems Postepy Hig Med Dosw (online), 2013; 67: 119-129 e-issn 1732-2693 www.phmd.pl Review Received: 2012.06.23 Accepted: 2013.01.04 Published: 2013.03.01 Prokariotyczne systemy ekspresyjne Prokaryotic expression

Bardziej szczegółowo

ŁAŃCUCHOWA REAKCJA POLIMERAZY Z ANALIZĄ W CZASIE RZECZYWISTYM (RT-PCR) REAL-TIME POLYMERASE CHAIN REACTION (RT-PCR)

ŁAŃCUCHOWA REAKCJA POLIMERAZY Z ANALIZĄ W CZASIE RZECZYWISTYM (RT-PCR) REAL-TIME POLYMERASE CHAIN REACTION (RT-PCR) A N N A L E S A C A D E M I A E M E D I C A E S T E T I N E N S I S R O C Z N I K I P O M O R S K I E J A K A D E M I I M E D Y C Z N E J W S Z C Z E C I N I E 2007, 53, 3, 5 9 KATARZYNA WIEDRO, EWA STACHOWSKA,

Bardziej szczegółowo

METODY IDENTYFIKACJI GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH ORGANIZMÓW W ŻYWNOŚCI

METODY IDENTYFIKACJI GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH ORGANIZMÓW W ŻYWNOŚCI ŻYWNOŚĆ. Nauka. Technologia. Jakość, 2007, 4 (53), 5 16 ROBERT DULIŃSKI METODY IDENTYFIKACJI GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH ORGANIZMÓW W ŻYWNOŚCI S t r e s z c z e n i e W pracy przedstawiono najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk

Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk Wykrywanie wirusów Marcin Łoś Katedra Biologii Molekularnej, Wydział Biologii, Uniwersytet Gdaoski, ul. Kładki 24, 80-822 Gdaosk Instytut Chemii Fizycznej PAN, Wydział III, Kasprzaka 44/52 01-224 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE IZOTERMALNEJ AMPLIFIKACJI DNA ZA POŚREDNICTWEM PĘTLI W DIAGNOSTYCE ROŚLIN

WYKORZYSTANIE IZOTERMALNEJ AMPLIFIKACJI DNA ZA POŚREDNICTWEM PĘTLI W DIAGNOSTYCE ROŚLIN POSTĘPY BIOLOGII KOMÓRKI TOM 39 2012 NR 4 (653 668) WYKORZYSTANIE IZOTERMALNEJ AMPLIFIKACJI DNA ZA POŚREDNICTWEM PĘTLI W DIAGNOSTYCE ROŚLIN EXPLORATION OF LOOP-MEDIATED ISOTHERMAL AMPLIFICATION OF DNA

Bardziej szczegółowo

METODY DETEKCJI I IDENTYFIKACJI BAKTERII

METODY DETEKCJI I IDENTYFIKACJI BAKTERII METODY DETEKCJI I IDENTYFIKACJI BAKTERII dr n.med. Dorota Żabicka Zakład Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej, Narodowy Instytut Leków, Warszawa Mikrobiologia, czyli nauka o drobnoustrojach (wirusach,

Bardziej szczegółowo

Molekularny mechanizm reakcji katalitycznych i produkcji wolnych rodników przez cytochrom bc 1

Molekularny mechanizm reakcji katalitycznych i produkcji wolnych rodników przez cytochrom bc 1 Molekularny mechanizm reakcji katalitycznych i produkcji wolnych rodników przez cytochrom STRESZCZENIE Cytochrom jest jednym z kluczowych kompleksów enzymatycznych w układach bioenergetycznych. Enzym ten

Bardziej szczegółowo

Metody wykrywania wybranych wirusów wywołujących zakażenia układu oddechowego Methods of detection of selected respiratory viruses

Metody wykrywania wybranych wirusów wywołujących zakażenia układu oddechowego Methods of detection of selected respiratory viruses Postepy Hig Med Dosw (online), 2012; 66: 452-460 e-issn 1732-2693 www.phmd.pl Review Received: 2011.12.16 Accepted: 2012.04.25 Published: 2012.06.28 Metody wykrywania wybranych wirusów wywołujących zakażenia

Bardziej szczegółowo

60 Koncepcja modernizacji gospodarki osadowej z wykorzystaniem procesu stabilizacji tlenowobeztlenowej

60 Koncepcja modernizacji gospodarki osadowej z wykorzystaniem procesu stabilizacji tlenowobeztlenowej ŚRODKOWO-POMORSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE OCHRONY ŚRODOWISKA Rocznik Ochrona Środowiska Tom 13. Rok 2011 ISSN 1506-218X 989-1006 60 Koncepcja modernizacji gospodarki osadowej z wykorzystaniem procesu stabilizacji

Bardziej szczegółowo

PCR - ang. polymerase chain reaction

PCR - ang. polymerase chain reaction PCR - ang. polymerase chain reaction Technika PCR umożliwia otrzymywanie dużej liczby kopii specyficznych fragmentów DNA (czyli amplifikację zwielokrotnienie fragmentu DNA) Jest to reakcja powielania (replikacji)

Bardziej szczegółowo

REAL-TIME PCR nowoczesna technika analizy ekspresji genów na poziomie transkryptu

REAL-TIME PCR nowoczesna technika analizy ekspresji genów na poziomie transkryptu Wiadomości Zootechniczne, R. XLIX (2011), 1: 125 129 REAL-TIME PCR nowoczesna technika analizy ekspresji genów na poziomie transkryptu Joanna Romanek Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Dział

Bardziej szczegółowo

REDAKCJA: PROJEKT OKŁADKI: Robert Giza. REDAKCJA I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Kamil Korzeniowski

REDAKCJA: PROJEKT OKŁADKI: Robert Giza. REDAKCJA I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Kamil Korzeniowski REDAKCJA: REDAKTOR NACZELNY: Mateusz Gortat ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Małgorzata Sęczkowska REDAKTOR TECHNICZNY: Kamil Korzeniowski RADA NAUKOWA: prof. dr hab. Bogusław Makarski (UP Lublin) dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie metod PCR i FISH w szybkiej diagnostyce bakteryjnych zakażeń krwi

Zastosowanie metod PCR i FISH w szybkiej diagnostyce bakteryjnych zakażeń krwi PRACA ORYGINALNA Zastosowanie metod PCR i FISH w szybkiej diagnostyce bakteryjnych zakażeń krwi Use of PCR and FISH methods for rapid identification of bacterial bloodstream infections Tomasz Gosiewski,

Bardziej szczegółowo

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych

Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych artykuł poglądowy Journal of Transfusion Medicine 2013, tom 6, nr 2, 48 59 Copyright 2013 Via Medica ISSN 1689 6017 Proteomika i jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych Proteomics and its

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie składu pierwiastkowego oraz wiązań chemicznych materiałów o dużym nieporządku strukturalnym metodami spektroskopowymi

Wyznaczenie składu pierwiastkowego oraz wiązań chemicznych materiałów o dużym nieporządku strukturalnym metodami spektroskopowymi Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk mgr Marcin Klepka Wyznaczenie składu pierwiastkowego oraz wiązań chemicznych materiałów o dużym nieporządku strukturalnym metodami spektroskopowymi Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

The molecular basis of cancer and genetic methods of its diagnosis

The molecular basis of cancer and genetic methods of its diagnosis OPOLE SCIENTIFIC SOCIETY NATURE JOURNAL No 44 2011: 92-119 MOLEKULARNE PODŁOśE POWSTAWANIA NOWOTWORÓW ORAZ GENETYCZNE METODY ICH DIAGNOSTYKI The molecular basis of cancer and genetic methods of its diagnosis

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY. I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej. Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w.

MATERIAŁY. I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej. Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w. MATERIAŁY I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w. Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno-Rolniczy

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kłosowski*, Dorota Macko*, Dawid Mikulski*

Grzegorz Kłosowski*, Dorota Macko*, Dawid Mikulski* Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 45, 2010 r. Grzegorz Kłosowski*, Dorota Macko*, Dawid Mikulski* Rozwój metod biotechnologicznych produkcji biopaliw ze źródeł odnawialnych Development of biotechnological

Bardziej szczegółowo