AUKCJE ELEKTRONICZNE ŹRÓDŁEM POTENCJALNYCH KORZYŚCI DLA POLSKIEJ ADMINISTRACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUKCJE ELEKTRONICZNE ŹRÓDŁEM POTENCJALNYCH KORZYŚCI DLA POLSKIEJ ADMINISTRACJI"

Transkrypt

1 AUKCJE ELEKTRONICZNE ŹRÓDŁEM POTENCJALNYCH KORZYŚCI DLA POLSKIEJ ADMINISTRACJI Beata Szkodzin Wprowadzenie Powszechnie wiadomo, Ŝe wykorzystanie narzędzi informatycznych pozwala na znaczne obniŝenie kosztów w licznych obszarach Ŝycia gospodarczego. Obecnie wiele firm z sektora prywatnego z powodzeniem wykorzystuje elektroniczne platformy aukcyjne do organizacji i prowadzenia przetargów, dzięki czemu udaje im się uzyskać znacznie niŝsze ceny i koszty organizacyjne w porównaniu z tradycyjnym trybem realizacji. Niestety fakt ten ciągle wydaje się być niedoceniany przez instytucje publiczne. Mimo iŝ ustawa Prawo Zamówień Publicznych daje moŝliwość udzielenia zamówienia w trybie aukcji elektronicznej, to jednak wciąŝ podstawowym sposobem wykorzystania Internetu w obszarze zamówień publicznych jest co najwyŝej powiadamianie o przetargu właśnie za pośrednictwem tego medium. W artykule tym przedstawione zostaną korzyści, jakie moŝe przynieść administracji publicznej informatyzacja przetargów, ze szczególnym uwzględnieniem oszczędności, jakie uzyskały jednostki korzystające z aukcji elektronicznych. Istota aukcji elektronicznych Wedle nowego Prawa Zamówień Publicznych, które weszło w Ŝycie z dniem 2 marca 2004 r. aukcja elektroniczna jest trybem udzielania zamówienia, w którym oferenci, wykorzystując formularz na stronie internetowej, składają kolejne korzystniejsze oferty (postąpienia), podlegające automatycznej klasyfikacji w systemie informatycznym zamawiającego. Parametry takie jak jakość produktów nie mają w tym przypadku wpływu na wybór oferty a jedynym kryterium wybo-ru jest cena. Aukcja odbywa się w czasie rzeczywistym, co znacznie zwiększa przejrzystość i szybkość postępowania [Usta04]. Tryb aukcji elektronicznych moŝe być wykorzystany wyłącznie w przypadku zamówień, których przedmiotem są dostawy powszechnie dostępne, o ustalonych standardach jakościowych, a ich wartość w złotych polskich nie przekracza 556

2 REALIZACJA SYSTEMÓW WSPOMAGANIA ORGANIZACJI I ROZWIĄZANIA... równowartości euro. Oznacza to, iŝ zmówienie moŝe być udzielone w trybie aukcji elektronicznej tylko wtedy, gdy jego przedmiotem są rzeczy, pro-dukty lub prawa o mało zróŝnicowanym poziomie jakości. Do takich dóbr nale-ŝą m.in. materiały biurowe, napoje, Ŝywność, dyskietki, tonery do drukarek itp. Aukcja zostaje otwarta w terminie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu. Od chwili otwarcia do momentu zamknięcia aukcji wszelkie oświadczenia, wnioski i inne informacje mogą być przekazywane wyłącznie drogą elektroniczną. Dotyczy to zarówno wykonawców jak i zamawiającego. RównieŜ oferty moŝna składać tylko w formie elektronicznej, dodatkowo muszą one być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego certyfikatu. Oferty składane przez wykonawców podlegają automatycznej klasyfikacji na podstawie ceny. W trakcie trwania licytacji oferenci są na bieŝąco informowani o aktualnej pozycji swojej oferty oraz o cenach zaproponowanych przez innych oferentów, niemoŝliwa jest natomiast identyfikacja poszczególnych wykonawców aŝ do chwili zakończenia aukcji. Oferta złoŝona w czasie licytacji przestaje być wiąŝąca, gdy inny wykonawca złoŝy ofertę korzystniejszą. Wówczas przelicytowany oferent moŝe ponowić swoją ofertę proponując niŝszą cenę. Aukcja elektroniczna to jedyny w polskim ustawodawstwie tryb udzielania zamówień publicznych, w którym wykonawcy mogą poprawiać swoje oferty. W terminie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu lub po upływie ustalonego okresu czasu aukcja zostaje zamknięta. Zamówienie udzielane jest wykonawcy, który przed zakończeniem aukcji zaoferował najniŝszą cenę. Bezpośrednio po zamknięciu aukcji zamawiający podaje nazwę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano. Przykłady zastosowań aukcji elektronicznych Początki wykorzystania aukcji elektronicznych w sektorze zamówień publicznych sięgają roku 1999, kiedy to Departament of General Services, Pensylwania USA, testując zewnętrzną platformę internetową, przeprowadził 3 aukcje odwrócone, w których oferenci licytowali swoje oferty proponując zamawiającemu coraz niŝsze ceny. Otrzymano wtedy oszczędności w wysokości od 7,7 do 9,7% wartości zamówienia. W ciągu kolejnych dwóch lat Departament of General Services przeprowadził jeszcze 35 aukcji elektronicznych, których przedmiotem był zakup dóbr niskoprzetworzonych. Średnie oszczędności cenowe wynosiły w tym wypadku około 4%. W czerwcu 2000 r. inny amerykański departament Departamnet of Defence, US Nave przeprowadził za pomocą platformy internetowej dwie aukcje pilotaŝowe, których przedmiotem były dobra wysoce specjalistyczne, a mianowicie części do nowoczesnych samolotów bojowych. Aukcje przyniosły bardzo dobre efekty oszczędności cenowe wahały się od 22 do 31,1%. 557

3 ROZDZIAŁ V Z kolei we wrześniu 2000 r. General Service Administration, USA, urząd centralny obsługujący urzędy federalne (do jego zadań naleŝy m.in. zaopatrywanie urzędów w materiały biurowe), postanowił sprawdzić, jakie oszczędności moŝna uzyskać dzięki agregacji zamówienia oraz zmniejszeniu obsługi administracyjnej. W ramach przeprowadzonej aukcji elektronicznej zakupiono dla urzędów sprzęt komputerowy. Oszczędności cenowe w tym przypadku wyniosły 22,4% wartości zamówienia, co przy wolumenie 7,6 mln USD dało całkiem pokaźną sumę [WiWi04]. Obecnie platformy elektronicznych zamówień publicznych z powodzeniem wykorzystywane są równieŝ w Europie. Przodują tutaj Dania i Wielka Brytania, w których istnieje po kilka platform obsługujących zarówno jednostki administracji centralnej jak i lokalnej. WdroŜony w Wielkiej Brytanii przez Rządowe Biuro ds. Handlu system umoŝliwiający udzielanie zamówień publicznych w drodze elektronicznej aukcji odwróconej, był jednym z pierwszych tego typu przedsięwzięć w Europie. Według oficjalnych informacji oszczędności wynikające z zastosowania platformy wahają się między 20 a 25%. Z kolei druga platforma portal zakupowy IDe- A:marketplace (http://www.idea.gov.uk/marketplace/), będący częścią załoŝonej w 1999 r. Agencji Doskonalenia i Rozwoju (IDeA), słuŝy lokalnym samorządom do realizowania zakupów związanych z ich codziennym funkcjonowaniem. Dzięki elektronicznym katalogom wchodzącym w skład platformy urzędy mogą zamawiać dobra o określonym standardzie po najniŝszych, wynegocjowanych na poziomie centralnym, cenach. Średnie oszczędności wynikające z zamawiania towarów i usług za pośrednictwem platformy wynoszą około 8% wartości zamówienia. Istotne jest równieŝ skrócenie czasu przeznaczanego na zakupy nawet o 70%. Korzystanie z platformy sprzyja równieŝ racjonalizacji wydawania pieniędzy publicznych zmniejsza się ryzyko, Ŝe skorumpowany urzędnik udzieli zamówienia firmie, która np. oferuje produkty o podobnej jakości co konkurenci jednak po duŝo wyŝszych cenach. Szacuje się, Ŝe obecnie około 25% wszystkich zakupów samorządów lokalnych realizowanych jest za pośrednictwem IDe- A:marketplace [Mark05a]. W marcu 2002 r. elektroniczną platformę zamówień publicznych uruchomiła równieŝ Rumunia. Dostęp do platformy posiada obecnie 947 urzędów administracji publicznej i dostawców. W 2003 r. liczba przeprowadzonych za pośrednictwem portalu transakcji osiągnęła a, zgodnie z szacunkami Rumuńskiego Ministerstwa Komunikacji Technologii Internetowych, uzyskane w ten sposób w 2003 r. oszczędności wyniosły 146,7 mln euro. Stanowi to 22% wartości wszystkich zakupionych w tym czasie dóbr i usług. W ciągu najbliŝszych trzech lat oszczędności mają osiągnąć poziom 750 mln euro [Mini04]. Gorzej jest natomiast w przypadku polskiej administracji publicznej, tutaj historia aukcji elektronicznych jest stosunkowo krótka. Jedną z pierwszych instytucji, które przeprowadziły przetarg w Internecie, był Urząd Miasta Opola. 558

4 REALIZACJA SYSTEMÓW WSPOMAGANIA ORGANIZACJI I ROZWIĄZANIA... W połowie grudnia 2003 r. urząd ten, wykorzystując platformę stworzoną przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych, przeprowadził cztery pilotaŝowe aukcje elektroniczne. Przedmiotami przetargów były: zakup kopiarki cyfrowej, zakup zestawu komputerowego, usługa ochrony imprezy sylwestrowej oraz zakup środków czystości. Ceny wywoławcze ustalone były następująco: zł, zł, zł oraz 120 zł. W wyniku odwróconej licytacji uzyskano następujące ceny końcowe: zł, zł, zł oraz 80 zł. Oszczędności jakie w ten sposób uzyskano wyniosły więc odpowiednio: 45%, 17%, 65% i 33%. Trzy miesiące wcześniej urząd przeprowadził z powodzeniem jeszcze dwie inne aukcje. Przedmiotem pierwszej z nich był druk ulotek informacyjnych a drugiej zakup plotera A0. W pierwszym przypadku cena wywoławcza wynosiła zł. Podczas licytacji cena spadła do zł. W drugim przypadku cena wywoławcza została ustalona na poziomie zł. W wyniku siedmiu postąpień cena ta spadła o ponad 7% do poziomu zł. W aukcji wzięło udział dwóch oferentów [Brze05]. Oprócz Opola akcje elektroniczne przeprowadzono równieŝ m.in. w Warszawie, Szczecinie, Łodzi i Gdyni. Urząd Miasta Warszawy, w drodze przetargu internetowego, wybrał dostawcę materiałów biurowych oszczędzając w ten sposób zł. Dzięki aukcji elektronicznej łódzki Urząd Miasta kupił farbę na odnowienie swojej siedziby za zł, zamiast początkowo zakładanych zł [Sapp05]. Z kolei w Szczecinie, wykorzystując platformę Marketplanet, miasto nabyło elektroniczną kopiarkę za zł. Rok temu za identyczny sprzęt kupiony w drodze przetargu tradycyjnego zapłacono zł, a więc o 35% więcej [Pińs04]. Urząd Miasta Gdyni równieŝ zdecydował się na wykorzystanie platformy stworzonej przez Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. Przedmiotem zorganizowanego w lipcu 2004 r. przetargu był zakup ośmiu kopiarek cyfrowych. W licytacji wzięło udział pięciu oferentów. Aukcja trwała czterdzieści minut. Cena początkowa została ustalona na poziomie zł. W wyniku licytacji uzyskano cenę o prawie 50% niŝszą [Mark05b]. Informatyzacja polskich urzędów Jak wynika z opracowanego przez ARC Rynek i Opinia raportu, system informatyczny do realizacji zamówień publicznych stosowany jest obecnie w 19,7% urzędów [Stop04]. W grupie pierwszej, zawierającej urzędy marszałkowskie, wojewódzkie i centralne, system do obsługi zamówień publicznych niemal nie funkcjonuje posiada go tylko 8,5% urzędów. NajniŜszy stopień informatyzacji odnotowano w urzędach centralnych, gdzie system informatyczny stosowany jest tylko w 4,3% przypadków. Nieco lepiej wypadły urzędy z grupy drugiej, obejmującej starostwa powiatowe i miasta na prawach powiatu oraz urzędy gminne. Tutaj juŝ 1/5 badanych deklaruje korzystanie z takiego systemu. 559

5 ROZDZIAŁ V Obecną sytuację zmienić ma powstający na zlecenie UZP program o nazwie System Zamówień Publicznych (SZP). UmoŜliwić ma on kilkuset tysiącom podmiotów publicznych m.in. prowadzenie aukcji internetowych oraz elektroniczną komunikację z UZP. Dzięki temu znacznemu obniŝeniu ulegną koszty zamówień publicznych. Zwiększy się równieŝ przejrzystość i szybkość całego postępowania. Wykonawcą systemu jest firma ComputerLand. Powstanie programu w całości sfinansowane zostało z funduszu PHARE. System działać będzie zarówno w systemie operacyjnym Windows jak i Linux a korzystanie z systemu ma być dla placówek publicznych nieobowiązkowe [Sali05]. W ramach dostępnych funkcjonalności zamawiający będą mieli m.in. moŝliwość prowadzenia postępowań, tworzenia dokumentów postępowania oraz komunikacji z wykonawcami i UZP. Program będzie miał wbudowane formaty najwaŝniejszych formularzy, dzięki czemu jednostki zamawiające będą mogły wypełnić dokumenty na ekranie monitora a następnie, drogą elektroniczną, wysłać je do UZP. Część funkcji dostępnych będzie równieŝ w trybie offline, dzięki czemu placówki nie mające dostępu do internetu będą mogły po wypełnieniu formularzy wydrukować je i wysłać do UZP pocztą tradycyjną. Jednym z elementów systemu ma być portal internetowy, który, oprócz moŝliwości prowadzenia odwróconych aukcji internetowych, zawierać będzie równieŝ katalog produktów i usług, z którego jednostki publiczne będą mogły zamawiać dostawy w oparciu o procedurę uproszczoną. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć podejrzeń o faworyzowanie przez osoby zamawiające określonych dostawców oraz o kupowanie produktów po zawyŝonych cenach. Jest to o tyle istotne, Ŝe obecnie ceny zakupu tych samych produktów i usług w róŝnych komórkach pionu administracji znacznie się róŝnią. Przykładowo cena długopisów standardowych moŝe się wahać między 0,80 a 10,17 zł za sztukę, przy czym ponad połowa zakupów jest realizowana za cenę powyŝej średniej (2,81 zł) [Mako05]. Podobnie jest w przypadku zakupu innych materiałów biurowych. W serwisie internetowym dostępne równieŝ będą Biuletyn Zamówień Publicznych i forum dyskusyjne. Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza równieŝ udział w postępowaniu przetargowym trzeciej strony, jako podmiotu odpowiedzialnego za organizację i przeprowadzenie elektronicznego przetargu. Z moŝliwości tej korzystają firmy prywatne, m.in. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, będąca właścicielem Polskiej Platformy Przetargowej (http://www.ppp.pwpw.pl ) oraz Otwarty Rynek Elektroniczny S.A., operator platformy handlu elektronicznego Marketplanet (www.market-planet.pl). Firmy te mają juŝ doświadczenie w organizacji aukcji dla sektora prywatnego, teraz chcą je wykorzystać oferując swe usługi instytucjom publicznym. Jest o co walczyć szacuje się Ŝe w 2004 r. wartość rynku zamówień publicznych przekroczyła 70 mld zł [Wiel05]. Wynagrodzenie firmy pośredniczącej moŝe tutaj przybierać róŝne formy. MoŜe to być np. roczna opłata abonamentowa umoŝliwiająca nieograni- 560

6 REALIZACJA SYSTEMÓW WSPOMAGANIA ORGANIZACJI I ROZWIĄZANIA... czone korzysta-nie z platformy, ryczałt miesięczny z limitem zdarzeń, opłata abonamentowa za kaŝdego uŝytkownika czy teŝ opłata transakcyjna (za przesłany dokument, za aukcję lub pakiet aukcji, procent od wartości zamówienia, proc. od uzyskanych oszczędności). Z kaŝdym klientem negocjowane są indywidualne warunki finan-sowe. Podsumowanie Jak juŝ wcześniej podkreślano jedną z podstawowych korzyści, dla których warto wykorzystać rozwiązania informatyczne w sferze zamówień publicznych, jest znaczne obniŝenie cen zakupu (średnio o 10-30%). W trakcie licytacji oferenci widzą ceny jakie podali rywale i dzięki temu mogą na bieŝąco obniŝać swoją cenę aŝ do granicy opłacalności. Wyeliminowane zostają równieŝ koszty lobbingu (w tym równieŝ ewentualne łapówki), dzięki czemu cena, jaką moŝe zaproponować wykonawca, jest niŝsza (jak podają przedstawiciele firm, koszty lobbingu w tradycyjnych przetargach często sięgają nawet 10% wartości zamówienia [Kowa05]). Niezwykle istotna jest równieŝ wysoka przejrzystość postępowania przetargowego, a co za tym idzie równieŝ ułatwienie dostępu do informacji o zamówieniach publicznych i ograniczenie korupcji wynikające m.in. z braku moŝliwości kontaktu zamawiającego z oferentem oraz wyeliminowania komisji przetargowych. Ułatwiony jest takŝe udział w przetargach, zwłaszcza mniejszych firm, które na platformie elektronicznej mogą konkurować o zamówienia na równi z korporacjami. Dzięki jawności postępowania zwiększa się równieŝ rywalizacja pomiędzy oferentami co, jak juŝ wspomniano, prowadzi m.in. do spadku cen. Kolejna waŝna korzyść to skrócenie postępowania przetargowego. W przeciwieństwie do tradycyjnych przetargów, w których najpierw składane są wszystkie oferty w wersji papierowej a później następuje ich Ŝmudna weryfikacja i wybór najkorzystniejszej propozycji, w aukcjach elektronicznych klasyfikacja ofert odbywa się na bieŝąco, w miarę składania kolejnych postapień a zwycięzca znany jest od razu w momencie zamknięcia licytacji. Wyeliminowane zostają równieŝ czasochłonne negocjacje i spotkania z dostawcami. Ograniczone zostają takŝe koszty administracyjne, w tym przepływ dokumentów w formie papierowej. Mimo wielu korzyści, jakie niesie ze sobą wykorzystanie aukcji elektronicznych, istnieją równieŝ ograniczenia uniemoŝliwiające zastosowanie w niektórych sytuacjach tego trybu przetargowego. Podstawowe ograniczenie, o którym juŝ wcześniej wspomniano, to oczywiście wartość zamówienia, która nie moŝe przekraczać euro. Drugi czynnik, niemniej istotny, to moŝliwość zastosowania przetargu elektronicznego tylko do zamówień sparametryzowanych, w których jedynym kryterium wyboru jest cena. Wyklucza to moŝliwość zastoso-wania w postępowaniu przetargowym niektórych typów aukcji np. aukcji 561

7 ROZDZIAŁ V wielo-parametrowej. ZałóŜmy np. Ŝe w przetargu biorą udział dwaj wykonawcy, oby-dwaj mają produkty mieszczące się w standardach jakościowych, jednak pierw-szy oferuje produkty nieco wyŝszej jakości a przez to nieco droŝsze, drugi nato-miast produkty trochę niŝszej jakości ale za to tańsze. W obecnym stanie rzeczy aukcję wygra oferent drugi, który moŝe zaoferować niŝszą cenę. Nie zawsze będzie to lepsze dla zamawiającego, zwłaszcza jeśli róŝnice w cenach będą nie-wielkie. Cena nie powinna więc być jednym kryterium wyboru, prawo powinno dopuszczać aukcje, w których na pozycję oferty wpływa klika parametrów (np. jakość produktów, długość okresu gwarancyjnego i serwisowego itp.), które po wstawieniu do odpowiedniej formuły dają dopiero wynik końcowy. Oczywiście jeŝeli zostały by wprowadzone aukcje wieloparametrowe, formuła według której będą klasyfikowane oferty, powinna być jawna i podana przez zamawiającego w ogłoszeniu o przetargu. Istotną kwestią jest takŝe niemoŝność anulowania oferty. Obecnie oferta pozostaje wiąŝąca do momentu, gdy inny wykonawca złoŝy korzystniejszą propozycję. Oferent, który np. wciskając przez przypadek nieodpowiedni klawisz, zaproponował cenę, która jest dla niego niekorzystna a jednocześnie jest ceną najniŝszą, nie ma moŝliwości wycofania swojej oferty. Problem ten równieŝ powinien znaleźć swoje odzwierciedlenie w uregulowaniach prawnych. NaleŜy ponadto zdać sobie sprawę z faktu, Ŝe nowe metody zamówień publicznych nie spowodują nagłego obniŝenia kosztów i nie usprawnią procesu przetargowego, jeśli zajmujący się nimi urzędnicy nie będą z nich korzystać. NaleŜy więc opracować plan szkoleń dla administracji publicznej, które nauczą urzędników jak korzystać ze specjalistycznego oprogramowania oraz uświadomią, jakie korzyści moŝe przynieść informatyzacja zamówień publicznych. WciąŜ bowiem poziom świadomości informatycznej w polskich urzędach jest bardzo niski. Literatura [Brze05] Brzeziński S.: E-przetargi w Opolu, Stop Korupcji, r. [Kowa05] Kowalski J.: Internetowe aukcje zamówień publicznych, Stop Korupcji, r. [Mako05] Makomski K.: e-zamówienia Publiczne luksus czy konieczność?, Zamowienia_Publiczne-luksus_czy_koniecznosc.ppt, [Mark05a] Marketplanet, =115020,

8 REALIZACJA SYSTEMÓW WSPOMAGANIA ORGANIZACJI I ROZWIĄZANIA... [Mark05b] Marketplanet, 1610&press_id=567, [Mini04] Ministerstwo Nauki i Informatyzacji: Plan działań na rzecz rozwoju elektronicznej administracji (egovernment) na lata , wrzesień 2004 [Pińs04] Piński A., Kto da mniej, Wprost, nr 1113, 28 marca 2004 [Sali05] Salik H.: Urząd Zamówień Publicznych się elektronizuje, [Sapp05] SAP Polska, [Stop04] Stopień informatyzacji urzędów w Polsce. Raport generalny z badań ilościowych, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, ARC Rynek i Opinia, Warszawa, wrzesień 2004 [Usta04] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Dz.U. Nr 19, poz. 177 (z późniejszymi zmianami), [Wiel05] Wielgo M.: Rynek zamówień Publicznych w 2004 roku, Gazeta.pl, [WiWi04] Wiśniewski P., Wicik G., Aukcja elektroniczna - przejrzystość, nowoczesność, oszczędność, Prawo zamówień publicznych, nr 1/

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2015-05-21 14:32 Grudziądz: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z PODSTAWOWYM OPROGRAMOWANIEM DLA URZĘDU MIEJSKIEGO W GRUDZIĄDZU - CZĘŚĆ III Numer ogłoszenia: 120860-2015; data zamieszczenia: 21.05.2015

Bardziej szczegółowo

Porównanie platform aukcyjnych z punktu widzenia jednostek administracji publicznej

Porównanie platform aukcyjnych z punktu widzenia jednostek administracji publicznej Porównanie platform aukcyjnych z punktu widzenia jednostek administracji publicznej Jednostki administracji publicznej chcące przeprowadzić aukcję w Internecie mogą skorzystać z oferty trzech firm - Polskiej

Bardziej szczegółowo

NIP: 661-11-53-598; REGON: 290707890. ogłasza aukcję elektroniczną na dostawę: Wspólny słownik zamówień (CPV)-pozycja 25245100-1

NIP: 661-11-53-598; REGON: 290707890. ogłasza aukcję elektroniczną na dostawę: Wspólny słownik zamówień (CPV)-pozycja 25245100-1 PT-2371/5/04 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Ostrowcu Św. 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski ul. Wardyńskiego 32. NIP: 661-11-53-598; REGON: 290707890 ogłasza aukcję elektroniczną na dostawę:

Bardziej szczegółowo

Polski system zamówień publicznych implementacja dyrektyw UE w kontekście nowelizacji ustawy PZP

Polski system zamówień publicznych implementacja dyrektyw UE w kontekście nowelizacji ustawy PZP Polski system zamówień publicznych implementacja dyrektyw UE w kontekście nowelizacji ustawy PZP. Nowelizacja ustawy ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Regulamin wybierania dostawców usług poligraficznych poprzez system internetowy www.aukcje.wsip.com.pl

Regulamin wybierania dostawców usług poligraficznych poprzez system internetowy www.aukcje.wsip.com.pl 1 Regulamin wybierania dostawców usług poligraficznych poprzez system internetowy www.aukcje.wsip.com.pl 1 2 1. Definicje Strona internetowa - strona www.aukcje.wsip.com.pl, na której znajduje się system

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR REGULAMIN AUKCJI I LICYTACJI ELEKTRONICZNYCH

Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR REGULAMIN AUKCJI I LICYTACJI ELEKTRONICZNYCH Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR REGULAMIN AUKCJI I LICYTACJI ELEKTRONICZNYCH Załącznik do Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SPIS TREŚCI Dział I PRZEPISY OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

Czas na zamówienia publiczne 2015-06-16 15:54:57

Czas na zamówienia publiczne 2015-06-16 15:54:57 Czas na zamówienia publiczne 2015-06-16 15:54:57 2 Ukraińskie prawo zamówień publicznych przewiduje kilka rodzajów procedur zamówień publicznych. Podstawowym rodzajem procedury zamówienia publicznego jest

Bardziej szczegółowo

Copyright 2008 PRAWNIK24. Wszelkie prawa zastrzeŝone.

Copyright 2008 PRAWNIK24. Wszelkie prawa zastrzeŝone. USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Dostawa zestawów komputerowych i oprogramowania dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 305412-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA SERWISU MERGETO.PL OTOCZENIE POTENCJAŁ RYNKU KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MODELE KORZYSTANIA Z PLATFORMY AGENDA

CHARAKTERYSTYKA SERWISU MERGETO.PL OTOCZENIE POTENCJAŁ RYNKU KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MODELE KORZYSTANIA Z PLATFORMY AGENDA AGENDA CHARAKTERYSTYKA SERWISU MERGETO.PL OTOCZENIE POTENCJAŁ RYNKU CHARAKTERYSTYKA RYNKU B2C CHARAKTERYSTYKA RYNKU B2B KORZYŚCI WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY MODELE KORZYSTANIA Z PLATFORMY AUKCJA GRUPOWA AUKCJA

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja Zamówień Publicznych

Konsolidacja Zamówień Publicznych Konsolidacja Zamówień Publicznych Sebastian Pietrzyk Adwokat, Associate Warszawa, 12 października 2011 roku, IX Samorządowe Forum Kapitału i Finansów- Kongres Skarbników Plan wystąpienia Centralny zamawiający

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE GlobProc Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 20/6 87-100 Toruń Toruń, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE SŁUśBOWE NR 79 DYREKTORA INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI Z DNIA 21 LIPCA 2015 r.

ZARZĄDZENIE SŁUśBOWE NR 79 DYREKTORA INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI Z DNIA 21 LIPCA 2015 r. w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu Centrum w Łodzi ZARZĄDZENIE SŁUśBOWE NR 79 DYREKTORA INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI Z DNIA 21 LIPCA 215 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro netto, w Starostwie Powiatowym w Elblągu

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14.000 euro netto, w Starostwie Powiatowym w Elblągu Załącznik do Zarządzenia Nr.. Starosty Elbląskiego z dnia Regulamin udzielania 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Kierowniku Zamawiającego należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Elblągu;

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W WIELKIEJ BRYTANII

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W WIELKIEJ BRYTANII ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W WIELKIEJ BRYTANII Co to są zamówienia publiczne? Zamówienia publiczne są terminem określającym zakup robót budowlanych, dostaw oraz usług przez krajowe i lokalne podmioty z sektora

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT. Numer 1/POIG 8.2/2013

KONKURS OFERT. Numer 1/POIG 8.2/2013 KONKURS OFERT Numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie JERID Polska Sp. z o.o. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202.

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202. Warszawa: Dostawa Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Elektronicznego Systemu Archiwum na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych Numer ogłoszenia: 229651-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011

Bardziej szczegółowo

wiadczenie usługi sprz tania pomieszcze biurowych i terenu zewn trznego komórek organizacyjnych Izby Celnej w Szczecinie I. Nazwa i adres Zamawiaj

wiadczenie usługi sprz tania pomieszcze biurowych i terenu zewn trznego komórek organizacyjnych Izby Celnej w Szczecinie I. Nazwa i adres Zamawiaj Nr sprawy: 420000-ILGW-253-14/09/BK OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń biurowych i terenu zewnętrznego komórek organizacyjnych Izby Celnej w Szczecinie I. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (wartość mniejsza od EURO)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (wartość mniejsza od EURO) OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM (wartość mniejsza od 125.000 EURO) Wrocław, dnia 05.07.2010 r. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 176307 w dniu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: świadczenie usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i ich najbliŝszych Numer ogłoszenia: 119913-2013; data zamieszczenia: 20.06.2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Co Polacy kupują w Internecie? Raport Money.pl i ecard S.A. Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl

Co Polacy kupują w Internecie? Raport Money.pl i ecard S.A. Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl Co Polacy kupują w Internecie? Raport Money.pl i ecard S.A. Autor: Marta Smaga, Money.pl m.smaga@money.pl Wrocław, luty 2008 W 2007 roku juŝ 42 proc. internautów robiło zakupy w sklepach internetowych,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, woj. lubelskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, woj. lubelskie, Page 1 of 9 Lublin: Dostawa materiałów stomatologicznych dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie; nr sprawy UM-ZP-262-122/11 Numer ogłoszenia: 276909-2011; data zamieszczenia: 21.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego X Administracja samorządowa

Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego X Administracja samorządowa ZP.271.80.2014 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu . (pieczęć zamawiającego) Szczecin, dnia 21.03.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 tys. euro,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego x Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej

OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia publicznego x Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe OGŁOSZENIE DOTYCZY Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna odsiecz dla zamówień sektorowych

Elektroniczna odsiecz dla zamówień sektorowych Elektroniczna odsiecz dla zamówień sektorowych Przepisy Prawa zamówień publicznych, dotyczące zamówień sektorowych, są regulacją istotnie wpływającą na działalność objętych nimi przedsiębiorstw z sektora

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE PROCEDURY PRZETARGÓW PUBLICZNYCH

ELEKTRONICZNE PROCEDURY PRZETARGÓW PUBLICZNYCH ELEKTRONICZNE PROCEDURY PRZETARGÓW PUBLICZNYCH Nowelizacja Prawa zamówień publicznych (dalej PZP), która weszła w życie 25.05.2006 roku, poszerzyła zakres zastosowania Internetu i instrumentów elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Urząd Miasta i Gminy Gniew Plac Grunwaldzki Gniew NIP:

OGŁOSZENIE. Urząd Miasta i Gminy Gniew Plac Grunwaldzki Gniew NIP: OGŁOSZENIE z dnia 01.03.2007 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164

Bardziej szczegółowo

Spotkania współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spotkania współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkania współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Załącznik 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Łódź: Dostawa artykułów piśmienniczych, biurowych oraz papieru do drukarek i kopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi Numer ogłoszenia: 201211-2012; data zamieszczenia: 19.09.2012 Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r.

Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 2009 2013 i w okresie I VII 2014 r. BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA Warszawa, 14-9-6 Handel zagraniczny towarami rolno-spoŝywczymi Polski z USA w latach 9 13 i w okresie I VII 14 r. Stany Zjednoczone utrzymują pozycję największej i najbardziej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMOC NA RZECZ DYWERSYFIKACJI

KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMOC NA RZECZ DYWERSYFIKACJI KRAJOWY PROGRAM RESTRUKTURYZACJI POMOC NA RZECZ DYWERSYFIKACJI Biuro Cukru i Biopaliw 1 Pomoc na rzecz dywersyfikacji Rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 przewiduje wsparcie alternatywnych rozwiązań w

Bardziej szczegółowo

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcje jedno- i wielopozycyjne

Platforma Aukcyjna Marketplanet. Podręcznik Oferenta. Aukcje jedno- i wielopozycyjne Platforma Aukcyjna Marketplanet Podręcznik Oferenta Aukcje jedno- i wielopozycyjne (c) 2008 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. Marketplanet 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI...2 2. WSTĘP...3 3. LOGOWANIE DO

Bardziej szczegółowo

www.powiat-olsztynski.pl pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn tel. +48 89 521 05 00 fax +48 89 521 05 01 e-mail: fn@powiat-olsztynski.pl NIP 739-29-68-325

www.powiat-olsztynski.pl pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn tel. +48 89 521 05 00 fax +48 89 521 05 01 e-mail: fn@powiat-olsztynski.pl NIP 739-29-68-325 FN.ZP/3400/I/2/2010 Olsztyn, 13.01.2010 r. Dotyczy: wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na bankową obsługę budŝetu Powiatu Olsztyńskiego i jednostek organizacyjnych powiatu. Działając

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.kwp.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.kwp.policja.gov. 1 z 5 2013-10-17 12:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/ Poznań: Usługa w zakresie wykonywania pogwarancyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt Przez angielski do wyŝszych kwalifikacji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Przez angielski do wyŝszych kwalifikacji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Przez angielski do wyŝszych kwalifikacji współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP-27/2008 00-078

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: ZP-27/2008 00-078 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie obowiązkowe Zamieszczenie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

Licytacja L Dostawa komputerów oraz oprogramowania

Licytacja L Dostawa komputerów oraz oprogramowania Licytacja L-69-2016 - Dostawa komputerów oraz oprogramowania Ogłoszenie o zamówieniu L-69-2016 - Dostawa komputerów oraz oprogramowania I. Dane zamawiającego Nazwa: zamowienia - Dział Zamówień, Miejskie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł...

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł... 1 z 5 2010-09-30 15:51 Dołącz do grupy na Facebook: Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posługiwać Karolina Gierszewska Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Krzysztof Komorniczak

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. na zakup usługi: obsługa bankowa Funduszu o wartości poniŝej 14 000 euro

FORMULARZ OFERTY. na zakup usługi: obsługa bankowa Funduszu o wartości poniŝej 14 000 euro ., dnia (miejscowość) FORMULARZ OFERTY na zakup usługi: obsługa bankowa Funduszu o wartości poniŝej 14 000 euro l. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje- Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje- Inwestujemy w Waszą przyszłość PROCEDURA WYŁANIANIA DOSTAWCÓW LUB WYKONAWCÓW TOWARÓW I USŁUG w ramach realizacji Projektu Nr POIG.01.04.00-12-095/13, tytuł Projektu: "Opracowanie wysoce innowacyjnej technologii otrzymywania polifosforanów

Bardziej szczegółowo

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych.

Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. E-commerce w Polsce Niniejszy materiał stanowi fragment raportu i został udostępniony wybranej grupie odbiorców wyłącznie w celach demonstracyjnych. Zabrania się publikacji i dalszego udostępniania jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl Sosnowiec: DOSTAWA PROBÓWEK DO POBIERANIA KRWI W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r. Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Strony oświadczają Ŝe Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów określonych

Bardziej szczegółowo

SIWZ a usługi PR. 1 Copyright by M. Halicki oraz K. Sowińska, Warszawa, 13.02.2012 r. Warszawa, 2010 r. s. 7

SIWZ a usługi PR. 1 Copyright by M. Halicki oraz K. Sowińska, Warszawa, 13.02.2012 r. Warszawa, 2010 r. s. 7 1 Copyright by M. Halicki oraz K. Sowińska, Warszawa, 13.02.2012 r. SIWZ a usługi PR Zlecanie usług PR w sektorze publicznym odbywa się w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH 57 T H E I N S T I T U T E O F P U B L I C A F F A I R S

INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH 57 T H E I N S T I T U T E O F P U B L I C A F F A I R S Nr 57 INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH T H E I N S T I T U T E O F P U B L I C A F F A I R S Analizy i Opinie Analyses & Opinions Wykorzystanie narzędzi elektronicznych w obszarze zamówień publicznych jako sposób

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY BZP.272.2.5.2015 Jelenia Góra, dnia 23 września 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPROSZENIE DO ZŁOśENIA OFERTY Powiat Jeleniogórski Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze zaprasza do złoŝenia oferty na realizację

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Łódź, 22.02.2012 r. Znak postępowania: 7/TEO/AUiPE/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu szkolenia dla pracowników przedsiębiorstw branży budowlano-instalacyjnej (sanitarnej, grzewczej

Bardziej szczegółowo

LCD. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ. Warunki przedmiotowe: 1. Sprzęt musi być

LCD. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ. Warunki przedmiotowe: 1. Sprzęt musi być Warszawa: Dostawa komputerów biurowych PC wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz monitorów komputerowych LCD Numer ogłoszenia: 282649-2010; data zamieszczenia: 12.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl Sosnowiec: DOSTAWA MATERIAŁÓW RÓśNYCH: ELEKTRYCZNYCH, MALARSKICH,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl Bydgoszcz: Usługa wsparcia wdroŝeniowego dla wskazanej architektury środowiska informatycznego

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 3.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 3. Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Dostawa sprzętu komputerowego dla WIŁ Numer ogłoszenia: 1441-2016;

Bardziej szczegółowo

Komputeryzować czy nie?

Komputeryzować czy nie? Komputeryzacja - wątpliwości Komputeryzować czy nie? Czy komputeryzować małą firmę? Czy wdraŝać zintegrowanie systemy do zarządzania w małych i średnich firmach? W jakim...? Ile to będzie...? Czy taka

Bardziej szczegółowo

Polacy nie wierzą w niŝsze podatki

Polacy nie wierzą w niŝsze podatki Polacy nie wierzą w niŝsze podatki Autor: Jacek Mysior, Money.pl Wrocław, czerwiec 2008 Ponad dwie trzecie Polaków nie widzi szans na to, Ŝe rząd obniŝy podatki od dochodów w ciągu najbliŝszych 2 lat -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gimnazjum30.edu.pl Warszawa: Dostawa artykułów spoŝywczych na potrzeby stołówki szkolnej

Bardziej szczegółowo

Licytacja L-165-2015 - Dostawa części do serwerów i notebook'a

Licytacja L-165-2015 - Dostawa części do serwerów i notebook'a Licytacja L-165-2015 - Dostawa części do serwerów i notebook'a Ogłoszenie o zamówieniu L-165-2015 - Dostawa części do serwerów i notebook'a I. Dane zamawiającego Nazwa: zamowienia - Dział Zamówień, Miejskie

Bardziej szczegółowo

Kalisz: Dostawa sprzętu do prowadzenia wideo-nauczania w oparciu o rozwiązanie do

Kalisz: Dostawa sprzętu do prowadzenia wideo-nauczania w oparciu o rozwiązanie do Kalisz: Dostawa sprzętu do prowadzenia wideo-nauczania w oparciu o rozwiązanie do wideokonferencji oraz sprzętu multimedialnego dla pracowni teatralnej i filmowofotograficznej dla Państwowej WyŜszej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Licytacja L-38-2015 - Zakup wraz z dostawą kopert

Licytacja L-38-2015 - Zakup wraz z dostawą kopert Licytacja L-38-2015 - Zakup wraz z dostawą kopert Ogłoszenie o zamówieniu L-38-2015 - Zakup wraz z dostawą kopert I. Dane zamawiającego Nazwa: KRUSCentrala - Biuro Zamówień Publicznych, Kasa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 6 Zarządu Fundacji WSPINKA

UCHWAŁA nr 6 Zarządu Fundacji WSPINKA Dnia 1 października 2011r. w Nowym Sączu na zebraniu Zarządu Fundacji w którym udział wzięli Mateusz Paradowski - Prezes Zarządu, Jan Paradowski Wiceprezes Zarządu i Krystian Buczak Członek Zarządu, jednogłośnie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj. 1 z 6 2011-08-25 14:07 Poznań: Dostawa gadŝetów promocyjnych z logo powiatu poznańskiego z moŝliwością składania ofert częściowych - III części Numer ogłoszenia: 228231-2011; data zamieszczenia: 25.08.2011

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

PORT LOTNICZY ŁÓDŹ im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ZARZĄDZENIE NR 25/2009 PRZESA ZARZĄDU. Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o.

PORT LOTNICZY ŁÓDŹ im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ZARZĄDZENIE NR 25/2009 PRZESA ZARZĄDU. Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. ZARZĄDZENIE NR 25/2009 PRZESA ZARZĄDU Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta Sp. z o.o. z dnia 23 lipca 2009r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie udzielania zamówień związanych z działalnością

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Krotoszyn: Organizacja i przeprowadzenie kursu spawania metodą MAG dla uczestników projektu pod nazwą Wykwalifikowany absolwent w Powiecie Krotoszyńskim realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

papieru firmowego, wizytówek i koperty, Zał. C - wzór wykrojnika koperty, Zał. D - wzór identyfikatora. 1.

papieru firmowego, wizytówek i koperty, Zał. C - wzór wykrojnika koperty, Zał. D - wzór identyfikatora. 1. Strona 1 z 5 Wrocław: Druk papieru firmowego, wizytówek, kopert, dyplomów, zaproszeń oraz wykonanie identyfikatorów dla Urzędu Miejskiego Wrocławia Numer ogłoszenia: 266020-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego Ogłoszenie o zamówieniu w trybie zapytania ofertowego (Poniżej 14 tyś. euro) W sprawie: Nabycia oprogramowania do tworzenia i obróbki grafiki wektorowej Dotyczy: wniosek nr WND-RPLD.03.02.00-00-119/11

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014r.

Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014r. Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

zamówienia w terminie 25 dni od momentu podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i

zamówienia w terminie 25 dni od momentu podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i Strona 1 z 5 Poznań: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 20 komputerów przenośnych - laptopów wraz z torbami oraz 4 sztuk zestawów komputerowych wraz z monitorem i drukarką dla Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy-06/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Główny PCK, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa NIP: 526-025-04-81 REGON: 007023731 Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Numer sprawy nadany przez zamawiającego: OP-2730/1/09 Urząd Zamówień Publicznych Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe

Bardziej szczegółowo

WdroŜenie systemu monitoringu pojazdów w firmie vendingowej BMG case study

WdroŜenie systemu monitoringu pojazdów w firmie vendingowej BMG case study WdroŜenie systemu monitoringu pojazdów w firmie vendingowej BMG case study Spis treści ZałoŜenia projektu:...1 Główne cele...2 WdroŜenie i realizacja...2 Koszty zakupu...3 Efekty...4 Podsumowanie...4 Kontakt...5

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl Sosnowiec: DOSTAWA FILMÓW I ODCZYNNIKÓW OGÓLNODIAGNOSTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl Bydgoszcz: Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 9 2015-05-19 13:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-zdroje.szczecin.pl Szczecin: Dostawa artykułów biurowych, tuszów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Wrocław: Usługa utrzymania i rozwoju Biuletynu Informacji Publicznej Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spryki.bip.lubelskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spryki.bip.lubelskie. 1 z 16 2014-08-05 13:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spryki.bip.lubelskie.pl Ryki: Koordynator sieci współpracy i samokształcenia

Bardziej szczegółowo

Biznes elektroniczny - co to takiego?

Biznes elektroniczny - co to takiego? Andrzej Kurek Biznes elektroniczny - co to takiego? Handel elektroniczny zazwyczaj jest dzielony na trzy podstawowe sektory : Sektor I - business-to-business (firma-firma) - twierdzi się ogólnie, Ŝe jest

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

P R O C E D U R A POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Urząd Miejski w Głogowie P R O C E D U R A POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Nr procedury P-IV-02 Wydanie 4 Imię i Nazwisko Data Podpis AUTOR PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

www.powiat-olsztynski.pl pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn tel. +48 89 521 05 00 fax +48 89 521 05 01 e-mail: fn@powiat-olsztynski.pl NIP 739-29-68-325

www.powiat-olsztynski.pl pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn tel. +48 89 521 05 00 fax +48 89 521 05 01 e-mail: fn@powiat-olsztynski.pl NIP 739-29-68-325 FN.ZP/3400/I/4/2010 Olsztyn, 22.01.2010 r. Dotyczy: wyjaśnień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na bankową obsługę budŝetu Powiatu Olsztyńskiego i jednostek organizacyjnych powiatu. Działając

Bardziej szczegółowo

Sieciechów: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Sieciechów: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Sieciechów: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ Numer ogłoszenia: 484648-2012; data zamieszczenia: 03.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

publikacja nieobowiązkowa

publikacja nieobowiązkowa OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Roboty budowlane publikacja obowiązkowa Dostawy Usługi publikacja nieobowiązkowa SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAśNIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Skarszew z dnia roku

Burmistrza Skarszew z dnia roku Zarządzenie nr 45/WPGiIE/2014 Burmistrza Skarszew z dnia 16.04.2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000 euro w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

monitorem 19 cali - 4 szt., l) monitor 19 cali - 16 szt., m) monitor 17 cali - 4 szt., n) mysz komputerowa PS2

monitorem 19 cali - 4 szt., l) monitor 19 cali - 16 szt., m) monitor 17 cali - 4 szt., n) mysz komputerowa PS2 Olsztyn: dostawa sprzętu i urządzeń komputerowych do Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Numer ogłoszenia: 293660-2011; data zamieszczenia: 18.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.sosnowiec.pl Sosnowiec: Dostawa akcesoriów do sprzętu medycznego oraz kozetki

Bardziej szczegółowo

kolorowa A4-2 szt., - drukarka igłowa - 1 szt., - drukarka laserowa monochromatyczna sieciowa z

kolorowa A4-2 szt., - drukarka igłowa - 1 szt., - drukarka laserowa monochromatyczna sieciowa z Olsztyn: dostawa sprzętu i urządzeń komputerowych oraz oprogramowania na potrzeby Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Numer ogłoszenia: 105841-2012; data zamieszczenia: 13.05.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia

BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ. Warownia BIZNES PLAN DLA FIRMY PRODUKCYJNEJ Warownia 1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA Celem jest uruchomienie firmy produkcyjnej Warownia. Biznes plan ma słuŝy określeniu opłacalności zakładu. Zakład będzie

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r.

Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. Co mówią liczby Tekstylia i OdzieŜ - handel zagraniczny 2006r. W roku 2006 ogólne obroty handlu zagranicznego wzrosły w porównaniu do roku 2005. Eksport ( w cenach bieŝących) liczony w złotych był wyŝszy

Bardziej szczegółowo

2 z 5 2015-10-09 15:01

2 z 5 2015-10-09 15:01 1 z 5 2015-10-09 15:01 Kluki: Zakup energii elektrycznej Numer ogłoszenia: 268592-2015; data zamieszczenia: 09.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

1. Ramy prawne. Dyrektywa 92/13/EEC. S.I. Nr 104 z Dyrektywa. S.I. Nr 292 z /36/EEC. Dyrektywa. S.I. Nr 293 z /37/EEC.

1. Ramy prawne. Dyrektywa 92/13/EEC. S.I. Nr 104 z Dyrektywa. S.I. Nr 292 z /36/EEC. Dyrektywa. S.I. Nr 293 z /37/EEC. 1. Ramy prawne Dyrektywy UE dotyczące zamówień publicznych stanowią fundament krajowego prawa o zamówieniach publicznych. Dyrektywy nabierają mocy prawnej poprzez statutowe instrumenty ustanowione przez

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\akalemba\Ustawienia lokalne\temp\ ht...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\akalemba\Ustawienia lokalne\temp\ ht... Page 1 of 6 Sosnowiec: Dostawa produktów spoŝywczych i opakowań jednorazowych Numer ogłoszenia: 320507-2011; data zamieszczenia: 06.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Licytacja L-168-2014 - Dostawa, wymiana, kalibracja baterii do UPS.

Licytacja L-168-2014 - Dostawa, wymiana, kalibracja baterii do UPS. Licytacja L-168-2014 - Dostawa, wymiana, kalibracja baterii do UPS. Ogłoszenie o zamówieniu L-168-2014 - Dostawa, wymiana, kalibracja baterii do UPS. I. Dane zamawiającego Nazwa: zamowienia - Dział Zamówień,

Bardziej szczegółowo

oprogramowania dla serwerów: Microsoft Windows Serwer 2008 R2 STD 64bit, zawierający 55 licencji

oprogramowania dla serwerów: Microsoft Windows Serwer 2008 R2 STD 64bit, zawierający 55 licencji Page 1 of 7 Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego w tym: serwerów, urządzeń UPS, urządzeń wielofunkcyjnych oraz urządzenia UTM do budynku straŝnicy PSP przy ul. Kosmonautów 274 we Wrocławiu Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki

Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki Warszawa, dnia 23 kwietnia 2012 r. KZ/355/09 Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

Bardziej szczegółowo