Projekt NPE - Najzdrowszy Powiat Europy. Opracowanie: WSSE Kraków. Wersja skrócona 5.0. z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt NPE - Najzdrowszy Powiat Europy. Opracowanie: WSSE Kraków. Wersja skrócona 5.0. z dnia 08.07.2011 r."

Transkrypt

1 Prjekt NPE - Najzdrwszy Pwiat Eurpy Opracwanie: Wersja skrócna 5.0. z dnia r. WSSE Kraków

2 Osby uczestniczące w pracwaniu prjektu Agnieszka Hejm Angelika Drbisz- Miętkiewicz Krzysztf Michałek Marita Klemczak Magdalena Kperny Elżbieta Kuras Jacek Żak Michalina Żurawska Główny Krdynatr Rafał Niżankwski Wjewódzka Stacja Sanitarn Epidemilgiczna w Krakwie tel

3 I. Wstęp 1 lipca 2011 Plska bejmuje przewdnictw w Radzie Unii Eurpejskiej, jednym z prirytetów zdrwtnych ma być wyrównywanie różnic w zdrwiu spłeczeństw Eurpy. W ramach teg prirytetu prezydencja skncentruje się min. na zagadnieniu zmniejszania różnic w zdrwiu pmiędzy krajami UE pprzez działania na determinantach zdrwia w szczególnści właściwym dżywianiu i aktywnści fizycznej. Pd wielma względami w statystykach Unijnych mamy bardz duż d zrbienia, dlateg zajęła się przygtwaniem piltażweg prjektu Najzdrwszy Pwiat Eurpy. CEL Prjektu: 1. udwdnienie mżliwści pprawy zdrwtnści ppulacji plskiej, 2. dpracwanie i wytestwanie w małej skali jedneg, średniej wielkści pwiatu knsekwencji zdrwtnych, eknmicznych i spłecznych w zakresie skrdynwanej prfilaktyki głównych schrzeń, prmcji zdrwia i edukacji zdrwtnej, 3. dstarczenie wiarygdnych infrmacji płacalnści w plskich warunkach prgramów prfilaktycznych. Chcemy stwrzyć mdelwy śrdek prfilaktyki, nazywany PREWENTORIUM, w którym będą prwadzne działania parte na najbardziej aktualnych dwdach naukwych w zakresie prfilaktyki, edukacji i prmcji zdrwia. Prewentrium - (niem. Präventrium, z ang. preventrium d prevent zapbiegać ) Nasz prjekt jest zgdny z celem głównym Nardweg Prgramu Zdrwia na lata Pprawa stanu zdrwia i związanej z nim jakści życia ludnści raz zmniejszenie nierównści w zdrwiu cel ten ma być siągnięty przez: 1. Kształtwanie przdrwtneg stylu życia spłeczeństwa, 2. Twrzenie śrdwiska życia, pracy i nauki sprzyjająceg zdrwiu, 3

4 3. Aktywizwanie d działań na rzecz zdrwia: a. jednstek samrządu terytrialneg b. rganizacji pzarządwych c. pracdawców Spdziewane efekty: 1. Zdrwtne W perspektywie krótkterminwej (1-5 lat) a. Wzrst wykrywalnści: nadciśnienia, nwtwrów, zaburzeń gspdarki lipidwej, depresji dzieci i młdzieży. b. Inicjacja terapii schrzeń wykrytych we wczesnych etapach. W dłuższej perspektywie (pwyżej 5 lat) a. Spadek zapadalnści na chrby cywilizacyjne (gł. chrby układu krążenia i nwtwry). b. Wydłużenie średniej życia mieszkańców pwiatu. 2. Eknmiczne a. Zmniejszenie wydatków na lecznictw szpitalne i wyskspecjalistyczne. b. Mniejsza absencja chrbwa. 3. Spłeczne a. Lepsza alkacja śrdków publicznych. b. Wzrst świadmści spłeczeństwa w zakresie dpwiedzialnści za własne zdrwie i życie. c. Budwanie i zwiększanie partnerstwa na rzecz działań z zakresu prfilaktyki, prmcji i edukacji zdrwtnej. d. Wspieranie rzwju spłeczeństwa bywatelskieg. II. Załżenia i uzasadnienie Stan zdrwia Plaków pmim pprawy w statnim 20-leciu pzstaje stale wyraźnie grszy d zdrwia zachdnich Eurpejczyków. Oczekiwana długść życia w Plsce d 1990 r. wzrasta, lecz jest wciąż wyraźnie krótsza niż czekiwana długść życia w krajach Eurpy Zachdniej. Liczba zgnów w Plsce na przestrzeni 10 lat systematycznie spada, ale wskaźnik ten jest ciągle jednym z najwyższych wśród krajów Unii Eurpejskiej. Najczęstszą przyczyną zgnów są chrby naczyń raz nwtwry. 4

5 Pwszechnść tych dwóch grup schrzeń jest tak wielka, iż mżna mówić współczesnej epidemii, tzw. chrób cywilizacyjnych. Państwwa Inspekcja Sanitarna stwrzna zstała d walki i przeciwdziałania tradycyjnym epidemim pwdwanym przez zaraźliwe czynniki zakaźne i tą drgą zapewniała zdrwie publiczne. Dział się t w czasach, gdy największym bciążeniem dla zdrwia spłeczneg były chrby zakaźne. W międzyczasie zstały ne skutecznie panwane i współcześnie ich udział w statystykach zgnów jest marginalny. Ze współczesnymi epidemiami nikt nie prwadzi systematycznej walki tak jak t uczynin z epidemiami chrób zakaźnych. Wjewódzka Stacja Sanitarn-Epidemilgiczna w Krakwie działając w interesie zdrwia publiczneg pstanwiła zainicjwać walkę z epidemią chrób cywilizacyjnych. Uznając kmplekswe pdejście i szerkie zaangażwanie spłeczne za rkujące największe szanse pwdzenia prpnuje wypróbwanie w granicznej skali pwiatu skutecznści, skutków ubcznych i ksztów takiej metdy walki z tą epidemią. W kręgach ekspertów i sób zaintereswanych zdrwiem publicznym bądź plityką zdrwtną pwszechnie panuje przeknanie, iż pprawy zdrwtnści mżna czekiwać nie pprzez medycynę (tj. medyczne działania naprawcze, gdy schrzenie jest już wysce zaawanswane), ale pprzez zapbieganie schrzenim, pprawę warunków życia i zmianę niekrzystnych dla zdrwia nawyków. W tych kierunkach pwinien iść główny wysiłek świadmeg spłeczeństwa. Tak jednak nie jest. W Plsce prgramy prfilaktyczne realizwane są: 1. wybiórcz będąc ukierunkwanymi na pjedyncze prblemy zdrwtne nie mając isttnej szansy wpływu na gólną zdrwtnść, 2. z załżeniem kniecznści rzumienia ich wagi przez spłeczeństw c dyskryminuje część ppulacji nie przejawiającej zaintereswania prblematyką chrób bądź nie rzumiejącej zawiłści ferwanych prpzycji, 3. w derwaniu z czasami niezbędnym dalszym pstępwaniem medycznym wielkrć uczestnicy prgramów dwiadują się pdejrzeniu pważnej chrby a ptem miesiącami nie mgą dprsić się weryfikację i leczenia, 5

6 4. bez uwrażliwienia na fakt, iż niektóre pstępwania prpnwane przez specjalistów pszczególnych dziedzin medycyny są nieracjnalne, gdyż nie dwiedzin ich skutecznści, bądź grzej wykazan już na świecie ich nieskutecznść, 5. wygdnie dla świadczenidawców, ale nie pacjentów pszczególne prgramy lkalizwane są w miejscach pracy pszczególnych specjalistów, 6. bejmując niewielką część ppulacji, d której adreswany jest pszczególny prgram kniecznść dbrej kmunikacji z ppulacją jest częst niedcenina lub marginalizwana w skali prblemów z jakimi brykają się realizatrzy prgramu c czasem prwadzi wręcz d stswania tzw. skriningu prtunistyczneg (rekrutwanie d prgramu prfilaktyczneg chrych zgłaszających się d specjalisty z różnych pwdów, czasem z dlegliwściami). W rezultacie wydaje się, iż prgramy prfilaktyczne przynszą niejednkrtnie więcej krzyści ich realizatrm niż spłeczeństwu. Pważnym utrudnieniem dla ceny ptencjalnych i rzeczywistych krzyści z ich realizacji jest ntryczny brak: 1. kntrlwaneg wytestwania w małej skali przed szerszym wdrżeniem raz 2. niezależneg mnitrwania skutków pzytywnych i negatywnych prgramu prwadzneg przez niezależną instytucję (zastępwane jest t sprawzdaniem sprządzanym przez realizatra, które nie mże siłą faktu być traktwane jak wiarygdne źródł wiedzy). Wjewódzka Stacja Sanitarn-Epidemilgiczna w Krakwie realizująca cele z zakresu zdrwia publiczneg, w szczególnści mająca zadanie pdejmwać działania przeciw-epidemiczne, nie tylk w dniesieniu d tradycyjnych epidemii chrób zakaźnych pstanwiła zainicjwać Pwiatwy Piltażwy Prjekt Zdrwtny. W związku z pdstawwymi załżeniami, jakie stanwią przeknanie jeg inicjatrów mżliwści isttneg wpływu na zdrwtnść raz decyzja realizacji w skali pwiatu Prjekt trzymuje tytuł NAJZDROWSZY POWIAT EUROPY. W ten spsób inicjatrzy przedsięwzięcia pragną wyrazić nadzieję, iż z czasem ludnść wybraneg pwiatu wykaże się najlepszymi wskaźnikami zdrwtnści w Plsce a w bardziej dległej przyszłści stanie się jedną z 6

7 najzdrwszych spłecznści Unii Eurpejskiej. Nazwa zatem dzwierciedla, ambitny cel, d któreg należy dążyć a nie zadanie d wyknania w krótkim czasie. W ramach prjektu zstały pracwane następujące prgramy: 1. Prgram prfilaktyki i wczesneg wykrywania chrób układu krążenia. 2. Prgram wczesneg wykrywania tętniaka arty brzusznej. 3. Prgram graniczania palenia tytniu. 4. Prgram prfilaktyki nadwagi i tyłści. 5. Prgram wczesneg wykrywania raka szyjki macicy. 6. Prgram wczesneg wykrywania raka piersi. 7. Prgram wczesneg wykrywania raka jelita grubeg. 8. Prgram prfilaktyki złamań i wczesneg wykrywania steprzy. 9. Prgram wykrywania zakażenia chlamydią. 10. Prgram prfilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród młdzieży. 11. Prgram zapbiegania próchnicy. 12. Szczepienia. Prjekt bejmuje dwa główne nurty. W ramach pierwszeg wdrżne zstaną prgramy kmplekswej indywidualnej prfilaktyki pierwtnej (kntrla czynników ryzyka) i wtórnej (wczesne wykrywanie) bejmującej: identyfikację czynników ryzyka, badania przesiewwe dla wykrycia wczesnych pstaci schrzeń, szczepienia, suplementację, pradnictw. Prfilaktyka ferwana będzie w frmie mżliwie najwygdniejszej dla pacjenta. Wszystkie działania prfilaktyczne dstępne będą w jednym miejscu w pwiatwym centrum prfilaktyki kreślanym jak PREWENTORIUM. Nie znacza t, iż pewne prgramy prfilaktyczne nie będą dstępne w 7

8 innych miejscach (np. w szkłach prgram zapbiegania próchnicy). Udział w tej części Prjektu party będzie na dbrwlnej decyzji indywidualnej zaintereswaneg mieszkańca pwiatu lub jeg przedstawiciela prawneg, który złży akces. Dla ułatwienia krzystania z indywidualnej prfilaktyki Drugi nurt bejmie działania z zakresu pwszechnej edukacji zdrwtnej raz prmcji zdrwia (prfilaktyka wczesna) ukierunkwanych na skuteczną, pr-zdrwtną mdyfikację stylu życia mieszkańców pwiatu. 8

9 PROMOCJA ZDROWIA ZDROWIE PREWENCJA PROMOCJA ZDROWIA zwiększanie ptencjału zdrwtneg PROFILAKTYKA ZDROWIE PREWENCJA I Zapbieganie wystąpieniu chrby PREWENCJA II Wczesne wykrywanie Zwiększanie rezerw zdrwia Wzmacnianie stanu zdrwia utrzymanie status qu LECZNICTWO CHOROBA PREWENCJA III Zapbieganie skutkm chrby Przeciwdziałanie nawrtm likwidacja, zmniejszanie skutków chrby OBSZAR PRZENIKANIA SIĘ DZIAŁAŃ (szczepienia, suplementacja, screening, aktywnść fizyczna)

10 Kmplekswa indywidualna prfilaktyka W realizacji prgramów spersnalizwanej prfilaktyki pierwtnej i wtórnej bwiązywać będzie 5 fundamentalnych, pryncypialnych zasad: 1. racjnalizmu c znacza, iż realizwane mgą być tylk te prgramy, które ptencjalnie mgą skutecznie pprawiać pzim zdrwtnści uczestników, a więc które przeszły pmyślnie kliniczne próby ceny ich efektywnści a wyniki tych badań zstały uznane za wiarygdne przez widące światwe instytucje zajmujące się weryfikacją zdrwtnych działań prfilaktycznych. Pdstawą d wstępneg zakwalifikwania prgramu prfilaktyczneg jak elementu twrzneg Prjektu jest psiadanie rekmendacji U.S. Preventive Services Task Frce (USPSTF) (klasy A ew. B) lub Centers fr Disease Cntrl and Preventin (CDC). Pszczególne rekmendacje znaczają: Siła rekmendacji A B C D Opis USPSTF zaleca daną interwencję ze względu na jej wyskie krzyści. USPSTF dnsi, iż istnieją wiarygdne dwdy na efektywnść interwencji, a krzyści z danej interwencji są umiarkwane lub znaczne i przewyższają szkdy. USPSTF nie zaleca przeprwadzania rutynw danej interwencji, istnieje umiarkwana pewnść, że krzyść nett jest niewielka. USPSTF nie zaleca danej interwencji, ze względu na brak dwdów wskazujących na jej krzyści lub też szkdy przewyższają krzyści. Pdstawwą listę interwencji stanwią, te które psiadają rekmendację klasy A USPSTF, interwencje z rekmendacjami klasy B USPSTF mgą być dłączne jeżeli: a. mgą być realizwane łatw przez pwiązanie z realizacją interwencji klasy A, marginalnie zwiększając zaangażwanie zasbów b. mają szczególne znaczenie pprzez przyciąganie śrdków lub sprzyjanie spłecznie pzytywnemu pstrzeganiu całeg Prjektu Lista interwencji rekmendwanych przez USPSTF i CDC zstanie zweryfikwana dla plskich warunków lkalnych pprzez rezygnację z interwencji, które c. miałyby w plskich warunkach znikmy impakt na zdrwtnść d. stwarzałyby szczególne trudnści realizacyjne np. ze względów etycznych Pniżej prezentujemy prgramy prfilaktyczne realizwane w ramach prjektu Najzdrwszy Pwiat Eurpy warz z rdzajem interwencji, grupą dcelwą i rekmendacją klasy zgdnie z USPSTF.

11 Lp. Nazwa prgramu Interwencja Grupa dcelwa USPSTF 1. Prgram prfilaktyki i wczesneg Pmiar ciśnienia tętniczeg krwi Kbiety i mężczyźni > 18 r.ż. A wykrywania chrób układy krążenia Pmiar stężenia lipidów we krwi Suplementacja kwasem acetylsalicylwym Kbiety > 45 r.ż + pdwyższne ryzyk ChNS* Kbiety > 22 r.ż + pdwyższne ryzyk ChNS Mężczyźni >35 r.ż Mężczyźni lat + pdwyższne ryzyk ChNS Kbiety lat Mężczyźni lat 2. Prgram wczesneg wykrywania tętniaka Badanie ultrasngraficzne Mężczyźni lat kiedyklwiek palący B arty brzusznej 3. Prgram graniczania palenia tytniu Pradnictw antytytniwe Osby drsłe palące papiersy Kbiety ciężarne A A A B A B A A 4. Prgram prfilaktyki nadwagi i tyłści Pradnictw dietetyczne >18 r.ż +nadwaga/tyłść+ zespół metabliczny B 5. Prgram wczesneg wykrywania raka szyjki Badania cytlgiczne Kbiety lat A macicy 6. Prgram wczesneg wykrywania raka piersi Badanie mammgraficzne Kbiety lat B 7. Prgram wczesneg wykrywania raka jelita Klnskpia Kbiety i mężczyźni lat A grubeg 8. Prgram prfilaktyki złamań i wczesneg wykrywania steprzy Ocena ryzyka złamań metdą FRAX Badanie densytmetryczne Kbiety > 50 r.ż. Kbiety > 65 r.ż. B B 9. Prgram wykrywania zakażenia chlamydią Badania przesiewwe w celu wczesneg wykrycia chlamydii (badanie NAAT) Kbiety lat Kbiety w ciąży d 24 r.ż. A B 10. Prgram prfilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród młdzieży Badania przesiewwe w celu wczesneg wykrycia depresji raz szybkiej interwencji Młdzież lat B specjalistycznej. 11. Prgram zapbiegania próchnicy Fluryzacja zębów Dzieci 2-5 lat B 12. Szczepienia (zgdnie z zaleceniami CDC*) * ChNS- Chrba Niedkrwienna Serca *CDC- Centers d Disease Cntrl and Preventin

12 2. kmplekswści intencją Prjektu jest ferwanie kmpletneg zestawu racjnalnych działań prfilaktycznych. W pierwszym kresie dla drsłych mieszkańców pwiatu, dcelw również dla dzieci zdrwych. W ten spsób inicjatrzy Prjektu wyrażają swje przeknanie, iż dla uzyskania pzytywneg wpływu na zdrwtnść ppulacji knieczne jest jednczesne ddziaływanie wielkierunkwe. Zasada kmpletnści traktwana jest też jak pdstawwa z przyczyn etycznych. Trudn bwiem mralnie uzasadnić ptrzebę wydawania śrdków publicznych na jedne interwencje, dzięki którym krzyści mgą dnieść pewne grupy spłeczne a nie na inne, dzięki którym krzyść byłaby dstępna innym grupm. Chcąc zachwać zasadę egalitaryzmu uważamy, iż Prjekt pwinien bejmwać wszystkie isttne spłecznie, efektywne zdrwtnie interwencje. 3. wygdy krzystanie z prgramu pwinn być wygdne dla sób, które są nim bjęte. Wygda pacjentów musi mieć prirytet nad wygdą świadczenidawców. Oznacza t: rezygnację z załżenia, iż mieszkańcy winni rzumieć wagę i pżytki płynące z pszczególnych ferwanych interwencji, przerzucenie na rganizatra Prjektu zadania pilnwania c i kiedy pwinn zstać wyknane u uczestnika, mżliwści wyknania wszystkich działań przewidzianych Prjektem w jednym miejscu i w jednym czasie. Tak aby klejne wizyty dbywane były w znanym już miejscu, elastyczną rganizację wyknywania interwencji, które mgą być realizwane zarówn w śrdku prfilaktyki jak też w gabinetach lekarzy współpracujących (lekarze rdzinni, ginekldzy), w zależnści d preferencji pacjenta. dążenie d pwiązania interwencji Prjektu z a. badaniami prfilaktycznymi zatrudninych (medycyna pracy) b. wizytami w pradni dziecka zdrweg w dniesieniu d matek. c. Szkleniami z zakresu udzielania pierwszej pmcy prwadzne w różnych śrdwiskach (jednstki OSP, placówki nauczania i wychwania, zakłady pracy, itp.) 4. pwszechnści tylk udział w Prjekcie więcej jak płwy właściwej ppulacji stwarza szanse na siągnięcie celu jakim jest isttna pprawa zdrwtnści mieszkańców. Nie mgą

13 być akceptwane skriningi prtunistyczne ani kilku czy kilkunastprcentwy udział sób d których pszczególne interwencje są kierwane. W tym celu niezbędne jest: stwrzenie w ramach Prjektu silneg Ośrdka Kntaktu z uczestnikami wykrzystująceg wszystkie współczesne spsby kmunikacji (direct mailing, kntakt telefniczny, wy i sms-y) i zapewniająceg zarówn rekrutację jak i przypminanie ustalnych terminach wizyty a w razie ptrzeby mdyfikujący ustalne daty wizyt. Ośrdka dyspnująceg wyczerpującą bazą teleadreswą i elektrnicznymi terminarzami. Tylk w przypadku wspólneg realizwania wielu interwencji stwrzenie takieg prfesjnalneg śrdka jest eknmicznie uzasadnine. niezależnie d bezpśrednich działań infrmacyjn prmcyjnych dla zapewnienia wyskieg dsetka mieszkańców krzystających z działań prfilaktycznych knieczne jest wsparcie pprzez śrdwiska i instytucje współpracujące, psiadające szczególny autrytet. Zalecając udział w badaniach prfilaktycznych dla zdrwia mgą ne isttnie wpływać na pstawy i przeknania dużych grup spłecznych. Ddatkwym czynnikiem, który mże sprzyjać wyskiej frekwencji jest pczucie udziału w czymś szczególnym. Elementem budwania takieg psychlgiczneg pstrzegania ma być : a. dbrwlna chęć udziału, zadeklarwana pisemnie wraz ze zgdą na uzgadnianie terminów klejnych wizyt, b. wydanie zadeklarwanym uczestnikm kart uczestnictwa, które jedncześnie mają same w sbie zwiększać bezpieczeństw ich psiadaczy. Na karcie takiej pza danymi identyfikacyjnymi pwinny być umieszczne infrmacje przydatne ratwnikm w sytuacji udzielania właścicielwi pierwszej pmcy. Psiadanie aktualnej karty winn dawać pewne przywileje przy krzystaniu z publicznej służby zdrwia w pwiecie. 5. trwałści działania prfilaktyczne ile mają być skuteczne nie mgą być efemerydą pjawiającą się i znikającą. Od sameg pczątku należy zapewnić mu stabilne funkcjnwanie. Aby t siągnąć należy spełnić dwa warunki: Prjekt musi zstać zinstytucjnalizwany c znacza pwstanie pdmitu, któreg wyłącznym zadaniem jest prwadzenie kmplekswej spersnalizwanej prfilaktyki. 13

14 Funkcji tej nie mżna łączyć z udzielaniem świadczeń sbm chrym, gdyż działania pilne jakimi jest pmc cierpiącym w spsób naturalny spychają na dalszy plan ważne, ale nie naglące działania prfilaktyczne. Pwstać zatem musi instytucja pświęcna w całści zadanim związanym z Prjektem. Pwinna na uzyskać rzpznawalną, swistą, jednwyrazwą nazwę, która wszystkim w pwiecie kjarzyłaby się właśnie z prfilaktyką. Tak jak pjęcie szpital kjarzy się jednznacznie z miejscem specjalistyczneg leczenia w trybie pbytu całdbweg. Tymczasw brak nazwy dla instytucji prfilaktycznej. Zapewne trzeba będzie pszukiwać jej w drdze knkurswej. Mże, pmim, iż był n już stswane w niec innym znaczeniu kandydatem d takieg kreślenia mgłby być PREWENTORIUM. Dbrze, jednznacznie kjarzy się z prewencją zapbieganiem. Niekrzystne jest t, iż kjarzy się również czasem z sanatrium dziecięcym. Tymczasw, d chwili ustalenia statecznej nazwy będziemy używać właśnie teg kreślenia dla centralnej instytucji Prjektu. Prewentrium pwinn zapewnić mżliwść przyjęcia i badania w zakresie wybranych interwencji wszystkich uczestników w kreślnych interwałach czaswych. Pwinn n być wygdnie zlkalizwane dla djazdu zarówn śrdkami transprtu publiczneg jak też własnymi pjazdami uczestników i przyjmwać w terminach najdgdniejszych dla uczestników. kszty peracyjne Prewentrium pwinny być mżliwie niskie a wydajnść bardz wyska. Prcedury w nim realizwane będą bardz pwtarzalne i muszą być standaryzwane, ale nie cechuje ich kmplikacja, wręcz przeciwnie są względnie prste. Dlateg też jeg praca w przeważającej większści pwinna pierać się na wyspecjalizwanych pielęgniarkach i płżnych. Udział drższej kadry lekarskiej winien być graniczny d zadań, których nikt lepiej d lekarza nie wykna rzmwa z pacjentem wtedy gdy trzeba zakmunikwać nienajlepszy wynik lub gdy należy nakłaniać pacjenta d kreślnej decyzji a także nadzór nad pprawnścią medyczną prwadznych badań. Stsunek ilściwy pielęgniarek d lekarzy pwinien być zdecydwanie wyższy niż w przeciętnej pradni medycznej. 14

15 Edukacja zdrwtna i prmcja zdrwia Edukacja zdrwtna i prpagwanie pr-zdrwtnych przeknań i pstaw nie mże bejmwać wszelkich prblemów zdrwtnych, gdyż z punktu widzenia celu główneg Prjektu znaczałby t rzpraszanie uwagi i niedstateczne kncentrwanie się na elementach najważniejszych. Zatem edukacja zdrwtna w ramach Prjektu będzie ukierunkwana na czynniki, które mają największy wpływ na zdrwtnść i zgny z pwdu chrób cywilizacyjnych. D takich czynników zaliczn: tytń palenie papiersów w znaczącym stpniu dpwiada za zgny z przyczyn naczyniwych (15%) raz w kł 1/3 nwtwrów. Ograniczenie palenia mże wyraźnie wpłynąć na pprawę zdrwtnści. W skali ppulacyjnej są t dwa główne cele: 1) w dniesieniu d młdzieży zmniejszenie dsetka sób rzpczynających palenie (zwiększenie umiejętnści parcia się naciskwi grupy kleżeńskiej pprzez upwszechnienie treningu asertywnści), 2) w dniesieniu d drsłych uczynienie palenia czynnścią wstydliwą raz kłptliwą; sól knsumpcja sli (unikalna w świecie zwierząt) dpwiada za przeważającą część przypadków nadciśnienia tętniczeg. Celem Prjektu jest graniczenie knsumpcji chlrku sdu pprzez zmniejszenie gólnej ilści knsumwanej sli raz pprzez zamianę chlrku sdu na chlrek ptasu w składzie sli przez mieszkańców pwiatu; żywienie głównie w zakresie: eliminacji prduktów wysk-przetwrznych na rzecz prduktów nieprzetwrznych, zwiększenia knsumpcji warzyw i wców, zwiększenie udziału tłuszczy bgatych w jednnienasycne kwasy tłuszczwe Omega- 9 i wielnienasycne Omega-3 ksztem zmniejszenia udziału tłuszczy zawierających nasycne kwasy tłuszczwe i wielnienasycne kwasy Omega- 6, zmniejszenie knsumpcji wyskenergetycznych węglwdanów (cukier i skrbia) lub też zamiana prduktów wyskim indeksie glikemicznym na te niskim indeksie przez sby z tendencją d nadwagi, z nadwagą i tyłych, ppularyzacji picia wód źródlanych i mineralnych zamiast napjów gazwanych; 15

16 alkhl zmiana mdelu z picia jednrazw dużych ilści na knsumpcję niewielkich /umiarkwanych ilści d psiłku, zwłaszcza czerwneg wina wśród sób z wyskim ryzykiem naczyniwym, prmwanie abstynencji wśród sób barcznych ryzykiem chrby nwtwrwej lub uzależnienia alkhlweg, aktywnść prpagwanie umiarkwanych wysiłków aerbwych wśród ludnści drsłej, zwłaszcza jak stałeg elementu w ramach cdziennych zajęć (np. marsz lub djazd d pracy rwerem), aktywnść umysłwa wśród ludzi starszych; higiena tradycyjny bszar działania Państwwej Inspekcji Sanitarnej pwinien tez znaleźć miejsce wśród celów edukacyjnych, jeg znaczenie zdrwtne pmim pstępu cywilizacyjneg ciągle pzstaje isttne; Działania edukacyjne bejmą prpagwanie pr-zdrwtnych przeknań i pstaw kierwane d pszczególnych grup spłecznych we współpracy ze śrdwiskami psiadającymi mżliwści skuteczneg dtarcia d pszczególnych grup spłecznych. Prpagwane treści będą mdyfikwane stswnie d mżliwści percepcyjnych pszczególnych grup spłecznych i skutecznści perswazyjnej specyficzneg języka. Wyróżnia się następujące grupy dcelwe, d których kierwane będą treści edukacyjne i których mdyfikacji nawyków należy czekiwać: młdzież pracwnicy zakładów pracy (publicznych i prywatnych) sby krzystające ze świadczeń pmcy spłecznej emeryci, renciści D działań najważniejszych należy zaliczyć te warunki, które pwiązane są z celami edukacji zdrwtnej. Mdyfikacja istniejących warunków wymaga szerkieg zaangażwania wielu lkalnych śrdwisk, w szczególnści prywatnych przedsiębirców. Prmcję zdrwia rzumiemy jak twrzenie warunków ułatwiających i zachęcających d przdrwtneg stylu życia. 16

17 w zakresie palenia tytniu: prmcja mdy na niepalenie wśród nauczycieli i pracwników przedszkli i szkół raz zaangażwanie nauczycieli w działania psychprfilaktyczne, uczynienie z zakładów pracy miejsc bez dymu tytniweg- chrna przed dymem tytniwym sób niepalących raz pmc palącym w uwlnieniu się d nałgu (np. rganizacja tzw. sesji antytytniwych, zapewnienie sbm rzucającym palenie farmakterapii, knsultacje medyczne dla palaczy pzwalające kreślić typ uzależnienia i ryzyk wystąpienia chrób dtytniwych), uczynienie kwestii palenia elementem branym pd uwagę przy rekrutacji pracwników, tam gdzie niemżliwe jest pzbycie się palaczy izlwanie ich w czasie palenia w wentylwanych palarniach, rzważenie rzpwszechnienia prgramów kmputerwych pmcnych w rzuceniu palenia (blgi, fra dyskusyjne, - caching np. prgram HELP), rzważenie upwszechnienia stswania snusu, w zakresie sli: dprwadzenie d prdukcji sli mdyfikwanej, zawierającej w płwie sle sdwe a w płwie ptaswe (pza chlrkiem sdu mgłaby także zawierać jdek i/lub flurek sdu), zapewnić pwszechną dstępnść sli mdyfikwanej. W miejscach jej sprzedaży pwinny być widczne zalecenia żywieniwe dtyczące ilści sli jaką należy spżywać (nie przekraczać 2g/d!); w zakresie żywienia: dprwadzenie d utwrzenia w sklepach ubiegających się specjalne wyróżnienie (lg) stisk z żywnścią rekmendwaną przez Prjekt, ustalanie c mże znajdwać się na stiskach zapatrznych lg. Pwinny tam dminwać warzywa i wce. W niektórych asrtymentach należy selekcjnwać prdukty pwszechnie wiadmych właściwściach przdrwtnych; w zakresie aktywnści: częstym błędem jest kładzenie nadmierneg nacisku na aktywnść ruchwą młdzieży, która z racji wieku i tak jest najbardziej aktywną częścią ppulacji. 17

18 Przyczyną takich tendencji jest wiara, iż wyska aktywnść ludzi młdych przełży się na wyższą aktywnść ludzi starszych, dla których względna immbilizacja stanwi czynnik ryzyka miażdżycy, nadciśnienia, zespłu metabliczneg i cukrzycy. Brak jest jednak dwdów empirycznych uzasadniających taką wiarę. Zatem nacisk w ramach Prjektu płżny będzie, przede wszystkim na twrzenie warunków dla aktywnści fizycznej sób drsłych, w szczególnści mających siedzący tryb pracy i życia, ścieżki rwerwe, marszruty piesze, mda na nrdic walking- szczególnie wśród ludzi starszych, rganizacja pracy z dłuższą przerwą płudniwą i mżliwścią aktywnści fizycznej, wspieranie rganizacji i instytucji rganizujących aktywnść fizyczną i intelektualną ludzi w pdeszłym wieku; w zakresie higieny, światy i edukacji - dalsza działalnść Państwwej Inspekcji Sanitarnej; III. Realizacja Prjektu Pdstawwymi partnerami dla przygtwania i etapwej realizacji Prjektu jest Samrząd Pwiatwy i dpwiednie Samrządy Gminne, Pwiatwa Stacja Sanitarn-Epidemilgiczna, Wjewódzka Stacja Sanitarn-Epidemilgiczna, Małplski Oddział Nardweg Funduszu Zdrwia, Instytut Zdrwia Publiczneg CMUJ. Ich rlę mżna kreślić następując: Starstw Pwiatwe w Olkuszu- raz Samrządy gminne Pwiatu Olkuskieg zapewnienie wszechstrnneg wsparcia nieruchmść, w której urządzne zstanie Prewentrium Pwiatwa Stacja Sanitarn Epidemilgiczna w Olkuszu twrzy Prewentrium, któreg zadaniami są: prwadzenie kmplekswej, indywidualnej prfilaktyki dla mieszkańców pwiatu, edukacja grupwa pacjentów na wybrane tematy, rganizuje współpracę śrdwisk wspierających działalnść Prfilaktyczną, 18

19 rganizuje trening edukatrów szklnych i inspektrów bhp, szklenia dla mediów i śrdwisk birących udział w Edukacji Zdrwtnej, mbilizuje i angażuje d współdziałania instytucje i rganizacje isttne dla twrzenia warunków Prmujących Zdrwie. mnitruje działania w zakresie prmcji warunków dla zdrweg stylu życia pracwuje kncepcję Planu i krdynuje realizację rganizuje zaplecze eksperckie i dstęp d aktualnej wiedzy naukwej, zapewnia analizę w parciu przegląd danych naukwych zapewnia niezbędne kntakty zagraniczne przeprwadza symulację wariantwych mdeli realizacji przygtwuje materiały dla prfilaktyki indywidualnej (Oddział Prgramów Prfilaktycznych) dla pwszechnej edukacji zdrwtnej z wariantami dstswanymi d grup dbirców (Oddział Higieny Dzieci i Młdzieży i Edukacji Zdrwtnej) pdstawwy pdręcznik i materiały wariantwe dla prmcji zdrwia (Oddział Oświaty Zdrwtnej Prmcji Zdrwia) zapewnia szczepinki (Oddział Epidemilgii) badania labratryjne (Dział Labratryjny) przykładw zawartści związków szkdliwych w prduktach żywieniwych np. pestycydów, hrmnów, aztynów, aflatksyn. Zawartści związków krzystnych i niekrzystnych np. kwasów Omega- 3 i Omega-6 rganizuje szklenia dla: edukatrów raz zaangażwanych specjalistów - lekarzy, płżnych, pielęgniarek, dietetyków, jednstek samrządów terytrialneg w zakresie pisania prjektów wpisujących się w prgramy unijne w ramach inicjatyw lkalnych rganizacja wsparcia finansweg Prjektu 19

20 Nardwy Fundusz Zdrwia MOW w Krakwie finanswanie pwiatweg prgramu kmplekswej prfilaktyki indywidualnej Instytut Zdrwia Publiczneg Cllegium Medicum UJ przygtwanie diagnzy spłeczn-eknmicznej niezależne mnitrwanie 1. pstaw zdrwtnych 2. knsumpcji kluczwych czynników (papiersów, sli, warzyw, alkhlu) 3. knsekwencji eknmicznych, zdrwtnych i spłecznych realizacji Prjektu Dla zapewnienia wyskieg udziału w Kmplekswej Indywidualnej Prfilaktyce a także dla skuteczneg dtarcia z edukacją zdrwtną d różnych grup spłecznych z edukacją zdrwtną niezbędne będzie zmbilizwanie i współdziałanie śrdwisk pinitwórczych. D najważniejszych zaliczyć należy: 1. Autrytety - wsparcie indywidualnych sób cieszących się szczególnym pważaniem w pszczególnych śrdwiskach lkalnych, sób na które spłeczeństw pwiatu głswaniach raz bywateli będącymi wzrami d naśladwania (m.in. sprtwcy, aktrzy) a w szczególnści publiczne demnstrwanie przez nich udziału w Prjekcie będzie miał isttne znaczenie dla upwszechnienia udziału i pwdzenia Prjektu. 2. Dziennikarzy i media lkalne mają szansę prpagwać badania i działania prfilaktyczne, w szczególnści w części ppulacji krzystającej z lkalnej prasy bądź słuchających miejscweg radia alb glądających miejscwą edycję prgramu TV. Prmwanie ferty i działalnści Prewentrium regularne zamieszczanie materiałów z zakresu edukacji zdrwtnej. 3. Nauczyciele rla szkły plega przede wszystkim na prmwaniu zdrweg stylu życia, a w szczególnści: edukacji uczniów : - trening asertywnści w szczególnści w zakresie palenia papiersów, - prawidłweg dżywiania przeprwadzaniu testów przesiewwych w kierunku depresji. 20

21 4. Księża (dcierają zwłaszcza d uczestników mszy niedzielnych) kapłani kściła rzymskkatlickieg, który jest wyznawany w Plsce pwszechnie cieszą się wyskim autrytetem. Mżliwść skuteczneg dtarcia z zaleceniem dbania własne zdrwie dtyczy w szczególnści uczestników niedzielnych mszy świętych, zachęcanie d pddawania się działanim prfilaktycznym prmwanie zdrweg stylu życia. 5. Lekarze Rdzinni infrmują i kierują d Prewentrium, współuczestniczą w całym prcesie w zakresie edukacji, prfilaktyki pierwtnej, wtórnej i prcesu leczenia. 6. Lekarze specjaliści: a. Ginekldzy cytlgia, klpskpia, USG (gł. piersi), b. Kardildzy/ Interniści nadciśnienie, ch. wieńcwa, zaburzenia gspdarki lipidwej, 7. Szpital w Olkuszu a. Kntynuacja terapii, b. Kierwanie d Prewentrium w kresie reknwalescencji w celu utrwalenia zalecnych zmian w stylu życia. 8. Pielęgniarki Śrdwiskwe (bejmują pieką zarówn sby zdrwe jak i chre w śrdwisku zamieszkania niezależnie d wieku- najczęściej sby mał mbilne: identyfikacja ptrzeb zdrwtnych pdpiecznych (przeprwadzanie i analiza testów przesiewwych np. tyłści wśród dzieci i młdzieży), edukacja i pradnictw w zakresie zdrweg stylu życia, prwadzenie działań prfilaktycznych u sób z grup ryzyka zdrwtneg (cukrzycy, chrób układu krążenia), rganizacja grup wsparcia, współpraca z innymi partnerami w edukacji z zakresu prfilaktyki chrób przensznych drgą płciwą. 9. Pmc Spłeczna (dciera d sób znajdujących się w trudnej sytuacji życiwej, które wymagają wsparcia i pmcy ze strny państwa. Beneficjentami pmcy spłecznej są dzieci, rdziny, sby niepełnsprawne, starsze raz bezrbtni) zachęcanie d pddawania się działanim prfilaktycznym, 21

22 prmcja zdrwia i prfilaktyka uzależnień (prgramy edukacyjne, materiały edukacyjne, szklenia dla pracwników scjalnych), rganizacja szkleń dla pracwników scjalnych, pielęgniarek (np. dmów pmcy spłecznej) w zakresie żywienia w chrbach cywilizacyjnych tj. tyłść, cukrzyca, chrby układu krążenia. 10. Strażacy szklenie młdzieży szklnej w zakresie udzielania pierwszej pmcy (BLS) 11. Pracdawcy a. Umżliwiają i bligują pracwników d badań prfilaktycznych b. Dają wsparcie finanswe 12. Prducenci i handlwcy z branży spżywczej i farmaceutycznej a. Wytwarzają i zapewniają dstęp d rekmendwanych prduktów spżywczych b. Wspierają akcje edukacyjne ( żywieniwe, ppularyzujące aktywnść fizyczną) c. Dają wsparcie finanswe i prduktwe np. firmy farmaceutyczne Kluczwi partnerzy prjektu: 22

23 Charakterystyka pwiatu Olkusz Pwiat lkuski mieści się w półncn - zachdniej części wjewództwa małplskieg w brębie Wyżyny Krakwsk - Częstchwskiej, Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Miechwskiej. Na pwierzchni pwiatu, który liczy 618 km 2 mieszka mieszkańców. Jednstkę samrządwą twrzy sześć gmin: - gmina miejska: Bukwn - gminy miejsk-wiejskie: Olkusz, Wlbrm - gmina wiejska: Blesław, Klucze, Trzyciąż Obk znacznych pwierzchni charakterze rlnicz-leśnym pwiat lkuski jest bszarem silnie uprzemysłwinym. Największym pracdawcą na terenie pwiatu są Zakłady Górnicz- Hutnicze Blesław w Blesławiu, związane z nimi Blesław Recycling Sp. z.. i firma Bltherm. 23

24 Pnadt działalnść prwadzą tu międzynardwe firmy tj. Schneider Electric Sp. z.. w Bukwnie, Kimberly-Clark Sp. z.. w Kluczach, Saint-Gbain Glass w Jarszwcu, TRI Pland Sp. z.. w Wlbrmiu, Przedsiębirstw Zagraniczne LIGNA Sp. z.. w Olkuszu. W pwiecie działa lkuska Fabryka Naczyń Emaliwanych Emalia S.A., Fabryka Taśm Transprterwych Stmil Wlbrm S.A., Zakłady Mechaniczn-Kuźnicze WOLSTAL Sp. z.., Huta Szkła Walcwaneg Jarszwiec, Przedsiębirstw Prdukcyjne Wyrbów Gumwych Wlmt Sp. z.. w Wlbrmiu, Fabryka Węży Gumwych i Twrzyw Sztucznych Fagumit Sp. z.. w Wlbrmiu, ES SYSTEM K Sp. z.. w Wlbrmiu. Zakładem pracy zatrudniającym dużą liczbę pracwników jest również Przedsiębirstw Wdciągów i Kanalizacji Sp. z.. w Olkuszu. Pwiat lkuski stanwi naturalny pmst między Małplską, a Śląskiem. Atutem pwiatu jest jeg płżenie na trasie ważnych szlaków kmunikacyjnych. Bliskść zarówn stlicy wjewództwa Krakwa, jak i Katwic, sprzyjają rzwjwi miasta. Na terenie pwiatu piekę stacjnarną zapewniają 2 szpitale - w Olkuszu i Jarszwcu. Szpital Pwiatwy w Olkuszu psiada 14 Oddziałów z kilkunastma kmórkami diagnstycznymi. Natmiast w Jarszwcu znajduje się Wjewódzki Szpital Chrób Płuc pwstały w 1926 r. 24

25

PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY

PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY PRZEWODNIK KLASTRY I REGIONALNE SIECI WSPÓŁPRACY Dkument realizwany w ramach Prjektu pn. Wprwadzenie d ferty INVEST - PARK DEVELOPMENT Sp. z.. kmplekswej usługi dradczej świadcznej na rzecz pdmitów sektra

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

E-Lementarz. Pilotaż Programu. Cyfrowa Szkoła. Podsumowanie

E-Lementarz. Pilotaż Programu. Cyfrowa Szkoła. Podsumowanie E-Lementarz Piltaż Prgramu Cyfrwa Szkła 2011 2012 rk Pdsumwanie Innwacyjna Edukacja SPIS TREŚCI: SŁOWO WSTĘPNE str. 3 KONCEPCJA str. 7 CEL str. 8 METODOLOGIA str. 10 PATRONAT str. 12 PARTNERZY str. 13

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce

Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce Prjekt Krajwy Prgram Ochrny Pwietrza w Plsce Departament Ochrny Pwietrza Warszawa, dnia 9 marca 2015 r. 1 2 Spis treści I. SYNTEZA... 4 II. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA KRAJOWEGO PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA...

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania prgramów peracyjnych 2014-2020 MRR, Luty 2012 Wprwadzenie Niniejszy pdręcznik zawiera pdstawwe wskazówki nt. prgramwania i wdrażania przyszłej edycji plityki spójnści,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA Instytutu Psychlgii Zdrwia PTP ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE RAPORT Z PROJEKTU BADAWCZEGO Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2 Prgram Erasmus+ Przewdnik Długterminwe Wyjazdy Uczniów Sektr Edukacji Szklnej Prjekty Strategiczne Akcja 2 Spis treści Wstęp... 4 Część 1: Ogólne infrmacje na temat długterminwych wyjazdów uczniów w ramach

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 2012-2020

STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 2012-2020 STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W WARSZAWIE NA LATA 202-2020 WARSZAWA, CZERWIEC 202 SPIS TREŚCI Misja Akademii Pedaggiki Specjalnej... 3 Wizja Akademii Pedaggiki

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Copyright 2009 BEAVER Doradztwo Personalne

Copyright 2009 BEAVER Doradztwo Personalne Łódzkie firmy a kryzys BADANIE RYNKU HR 2009 W ŁÓDZKICH FIRMACH PRODUKCYJNYCH Raprt z badań ankietwych przygtwany na zlecenie firmy BEAVER Dradztw Persnalne ŁÓDŹ 2009 SPIS TREŚCI 1. PROBLEMATYKA BADANIA

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility Guide t Cmenius Individual Pupil Mbility Cmeniusa Przewdnik 1 2 Cmeniusa Przewdnik 2011 3 4 Przewdnik d akcji Cmeniusa Spis treści/układ prezentacji dkumentów n-line Wstęp Część 1. Ogólne infrmacje na

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo