Projekt NPE - Najzdrowszy Powiat Europy. Opracowanie: WSSE Kraków. Wersja skrócona 5.0. z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt NPE - Najzdrowszy Powiat Europy. Opracowanie: WSSE Kraków. Wersja skrócona 5.0. z dnia 08.07.2011 r."

Transkrypt

1 Prjekt NPE - Najzdrwszy Pwiat Eurpy Opracwanie: Wersja skrócna 5.0. z dnia r. WSSE Kraków

2 Osby uczestniczące w pracwaniu prjektu Agnieszka Hejm Angelika Drbisz- Miętkiewicz Krzysztf Michałek Marita Klemczak Magdalena Kperny Elżbieta Kuras Jacek Żak Michalina Żurawska Główny Krdynatr Rafał Niżankwski Wjewódzka Stacja Sanitarn Epidemilgiczna w Krakwie tel

3 I. Wstęp 1 lipca 2011 Plska bejmuje przewdnictw w Radzie Unii Eurpejskiej, jednym z prirytetów zdrwtnych ma być wyrównywanie różnic w zdrwiu spłeczeństw Eurpy. W ramach teg prirytetu prezydencja skncentruje się min. na zagadnieniu zmniejszania różnic w zdrwiu pmiędzy krajami UE pprzez działania na determinantach zdrwia w szczególnści właściwym dżywianiu i aktywnści fizycznej. Pd wielma względami w statystykach Unijnych mamy bardz duż d zrbienia, dlateg zajęła się przygtwaniem piltażweg prjektu Najzdrwszy Pwiat Eurpy. CEL Prjektu: 1. udwdnienie mżliwści pprawy zdrwtnści ppulacji plskiej, 2. dpracwanie i wytestwanie w małej skali jedneg, średniej wielkści pwiatu knsekwencji zdrwtnych, eknmicznych i spłecznych w zakresie skrdynwanej prfilaktyki głównych schrzeń, prmcji zdrwia i edukacji zdrwtnej, 3. dstarczenie wiarygdnych infrmacji płacalnści w plskich warunkach prgramów prfilaktycznych. Chcemy stwrzyć mdelwy śrdek prfilaktyki, nazywany PREWENTORIUM, w którym będą prwadzne działania parte na najbardziej aktualnych dwdach naukwych w zakresie prfilaktyki, edukacji i prmcji zdrwia. Prewentrium - (niem. Präventrium, z ang. preventrium d prevent zapbiegać ) Nasz prjekt jest zgdny z celem głównym Nardweg Prgramu Zdrwia na lata Pprawa stanu zdrwia i związanej z nim jakści życia ludnści raz zmniejszenie nierównści w zdrwiu cel ten ma być siągnięty przez: 1. Kształtwanie przdrwtneg stylu życia spłeczeństwa, 2. Twrzenie śrdwiska życia, pracy i nauki sprzyjająceg zdrwiu, 3

4 3. Aktywizwanie d działań na rzecz zdrwia: a. jednstek samrządu terytrialneg b. rganizacji pzarządwych c. pracdawców Spdziewane efekty: 1. Zdrwtne W perspektywie krótkterminwej (1-5 lat) a. Wzrst wykrywalnści: nadciśnienia, nwtwrów, zaburzeń gspdarki lipidwej, depresji dzieci i młdzieży. b. Inicjacja terapii schrzeń wykrytych we wczesnych etapach. W dłuższej perspektywie (pwyżej 5 lat) a. Spadek zapadalnści na chrby cywilizacyjne (gł. chrby układu krążenia i nwtwry). b. Wydłużenie średniej życia mieszkańców pwiatu. 2. Eknmiczne a. Zmniejszenie wydatków na lecznictw szpitalne i wyskspecjalistyczne. b. Mniejsza absencja chrbwa. 3. Spłeczne a. Lepsza alkacja śrdków publicznych. b. Wzrst świadmści spłeczeństwa w zakresie dpwiedzialnści za własne zdrwie i życie. c. Budwanie i zwiększanie partnerstwa na rzecz działań z zakresu prfilaktyki, prmcji i edukacji zdrwtnej. d. Wspieranie rzwju spłeczeństwa bywatelskieg. II. Załżenia i uzasadnienie Stan zdrwia Plaków pmim pprawy w statnim 20-leciu pzstaje stale wyraźnie grszy d zdrwia zachdnich Eurpejczyków. Oczekiwana długść życia w Plsce d 1990 r. wzrasta, lecz jest wciąż wyraźnie krótsza niż czekiwana długść życia w krajach Eurpy Zachdniej. Liczba zgnów w Plsce na przestrzeni 10 lat systematycznie spada, ale wskaźnik ten jest ciągle jednym z najwyższych wśród krajów Unii Eurpejskiej. Najczęstszą przyczyną zgnów są chrby naczyń raz nwtwry. 4

5 Pwszechnść tych dwóch grup schrzeń jest tak wielka, iż mżna mówić współczesnej epidemii, tzw. chrób cywilizacyjnych. Państwwa Inspekcja Sanitarna stwrzna zstała d walki i przeciwdziałania tradycyjnym epidemim pwdwanym przez zaraźliwe czynniki zakaźne i tą drgą zapewniała zdrwie publiczne. Dział się t w czasach, gdy największym bciążeniem dla zdrwia spłeczneg były chrby zakaźne. W międzyczasie zstały ne skutecznie panwane i współcześnie ich udział w statystykach zgnów jest marginalny. Ze współczesnymi epidemiami nikt nie prwadzi systematycznej walki tak jak t uczynin z epidemiami chrób zakaźnych. Wjewódzka Stacja Sanitarn-Epidemilgiczna w Krakwie działając w interesie zdrwia publiczneg pstanwiła zainicjwać walkę z epidemią chrób cywilizacyjnych. Uznając kmplekswe pdejście i szerkie zaangażwanie spłeczne za rkujące największe szanse pwdzenia prpnuje wypróbwanie w granicznej skali pwiatu skutecznści, skutków ubcznych i ksztów takiej metdy walki z tą epidemią. W kręgach ekspertów i sób zaintereswanych zdrwiem publicznym bądź plityką zdrwtną pwszechnie panuje przeknanie, iż pprawy zdrwtnści mżna czekiwać nie pprzez medycynę (tj. medyczne działania naprawcze, gdy schrzenie jest już wysce zaawanswane), ale pprzez zapbieganie schrzenim, pprawę warunków życia i zmianę niekrzystnych dla zdrwia nawyków. W tych kierunkach pwinien iść główny wysiłek świadmeg spłeczeństwa. Tak jednak nie jest. W Plsce prgramy prfilaktyczne realizwane są: 1. wybiórcz będąc ukierunkwanymi na pjedyncze prblemy zdrwtne nie mając isttnej szansy wpływu na gólną zdrwtnść, 2. z załżeniem kniecznści rzumienia ich wagi przez spłeczeństw c dyskryminuje część ppulacji nie przejawiającej zaintereswania prblematyką chrób bądź nie rzumiejącej zawiłści ferwanych prpzycji, 3. w derwaniu z czasami niezbędnym dalszym pstępwaniem medycznym wielkrć uczestnicy prgramów dwiadują się pdejrzeniu pważnej chrby a ptem miesiącami nie mgą dprsić się weryfikację i leczenia, 5

6 4. bez uwrażliwienia na fakt, iż niektóre pstępwania prpnwane przez specjalistów pszczególnych dziedzin medycyny są nieracjnalne, gdyż nie dwiedzin ich skutecznści, bądź grzej wykazan już na świecie ich nieskutecznść, 5. wygdnie dla świadczenidawców, ale nie pacjentów pszczególne prgramy lkalizwane są w miejscach pracy pszczególnych specjalistów, 6. bejmując niewielką część ppulacji, d której adreswany jest pszczególny prgram kniecznść dbrej kmunikacji z ppulacją jest częst niedcenina lub marginalizwana w skali prblemów z jakimi brykają się realizatrzy prgramu c czasem prwadzi wręcz d stswania tzw. skriningu prtunistyczneg (rekrutwanie d prgramu prfilaktyczneg chrych zgłaszających się d specjalisty z różnych pwdów, czasem z dlegliwściami). W rezultacie wydaje się, iż prgramy prfilaktyczne przynszą niejednkrtnie więcej krzyści ich realizatrm niż spłeczeństwu. Pważnym utrudnieniem dla ceny ptencjalnych i rzeczywistych krzyści z ich realizacji jest ntryczny brak: 1. kntrlwaneg wytestwania w małej skali przed szerszym wdrżeniem raz 2. niezależneg mnitrwania skutków pzytywnych i negatywnych prgramu prwadzneg przez niezależną instytucję (zastępwane jest t sprawzdaniem sprządzanym przez realizatra, które nie mże siłą faktu być traktwane jak wiarygdne źródł wiedzy). Wjewódzka Stacja Sanitarn-Epidemilgiczna w Krakwie realizująca cele z zakresu zdrwia publiczneg, w szczególnści mająca zadanie pdejmwać działania przeciw-epidemiczne, nie tylk w dniesieniu d tradycyjnych epidemii chrób zakaźnych pstanwiła zainicjwać Pwiatwy Piltażwy Prjekt Zdrwtny. W związku z pdstawwymi załżeniami, jakie stanwią przeknanie jeg inicjatrów mżliwści isttneg wpływu na zdrwtnść raz decyzja realizacji w skali pwiatu Prjekt trzymuje tytuł NAJZDROWSZY POWIAT EUROPY. W ten spsób inicjatrzy przedsięwzięcia pragną wyrazić nadzieję, iż z czasem ludnść wybraneg pwiatu wykaże się najlepszymi wskaźnikami zdrwtnści w Plsce a w bardziej dległej przyszłści stanie się jedną z 6

7 najzdrwszych spłecznści Unii Eurpejskiej. Nazwa zatem dzwierciedla, ambitny cel, d któreg należy dążyć a nie zadanie d wyknania w krótkim czasie. W ramach prjektu zstały pracwane następujące prgramy: 1. Prgram prfilaktyki i wczesneg wykrywania chrób układu krążenia. 2. Prgram wczesneg wykrywania tętniaka arty brzusznej. 3. Prgram graniczania palenia tytniu. 4. Prgram prfilaktyki nadwagi i tyłści. 5. Prgram wczesneg wykrywania raka szyjki macicy. 6. Prgram wczesneg wykrywania raka piersi. 7. Prgram wczesneg wykrywania raka jelita grubeg. 8. Prgram prfilaktyki złamań i wczesneg wykrywania steprzy. 9. Prgram wykrywania zakażenia chlamydią. 10. Prgram prfilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród młdzieży. 11. Prgram zapbiegania próchnicy. 12. Szczepienia. Prjekt bejmuje dwa główne nurty. W ramach pierwszeg wdrżne zstaną prgramy kmplekswej indywidualnej prfilaktyki pierwtnej (kntrla czynników ryzyka) i wtórnej (wczesne wykrywanie) bejmującej: identyfikację czynników ryzyka, badania przesiewwe dla wykrycia wczesnych pstaci schrzeń, szczepienia, suplementację, pradnictw. Prfilaktyka ferwana będzie w frmie mżliwie najwygdniejszej dla pacjenta. Wszystkie działania prfilaktyczne dstępne będą w jednym miejscu w pwiatwym centrum prfilaktyki kreślanym jak PREWENTORIUM. Nie znacza t, iż pewne prgramy prfilaktyczne nie będą dstępne w 7

8 innych miejscach (np. w szkłach prgram zapbiegania próchnicy). Udział w tej części Prjektu party będzie na dbrwlnej decyzji indywidualnej zaintereswaneg mieszkańca pwiatu lub jeg przedstawiciela prawneg, który złży akces. Dla ułatwienia krzystania z indywidualnej prfilaktyki Drugi nurt bejmie działania z zakresu pwszechnej edukacji zdrwtnej raz prmcji zdrwia (prfilaktyka wczesna) ukierunkwanych na skuteczną, pr-zdrwtną mdyfikację stylu życia mieszkańców pwiatu. 8

9 PROMOCJA ZDROWIA ZDROWIE PREWENCJA PROMOCJA ZDROWIA zwiększanie ptencjału zdrwtneg PROFILAKTYKA ZDROWIE PREWENCJA I Zapbieganie wystąpieniu chrby PREWENCJA II Wczesne wykrywanie Zwiększanie rezerw zdrwia Wzmacnianie stanu zdrwia utrzymanie status qu LECZNICTWO CHOROBA PREWENCJA III Zapbieganie skutkm chrby Przeciwdziałanie nawrtm likwidacja, zmniejszanie skutków chrby OBSZAR PRZENIKANIA SIĘ DZIAŁAŃ (szczepienia, suplementacja, screening, aktywnść fizyczna)

10 Kmplekswa indywidualna prfilaktyka W realizacji prgramów spersnalizwanej prfilaktyki pierwtnej i wtórnej bwiązywać będzie 5 fundamentalnych, pryncypialnych zasad: 1. racjnalizmu c znacza, iż realizwane mgą być tylk te prgramy, które ptencjalnie mgą skutecznie pprawiać pzim zdrwtnści uczestników, a więc które przeszły pmyślnie kliniczne próby ceny ich efektywnści a wyniki tych badań zstały uznane za wiarygdne przez widące światwe instytucje zajmujące się weryfikacją zdrwtnych działań prfilaktycznych. Pdstawą d wstępneg zakwalifikwania prgramu prfilaktyczneg jak elementu twrzneg Prjektu jest psiadanie rekmendacji U.S. Preventive Services Task Frce (USPSTF) (klasy A ew. B) lub Centers fr Disease Cntrl and Preventin (CDC). Pszczególne rekmendacje znaczają: Siła rekmendacji A B C D Opis USPSTF zaleca daną interwencję ze względu na jej wyskie krzyści. USPSTF dnsi, iż istnieją wiarygdne dwdy na efektywnść interwencji, a krzyści z danej interwencji są umiarkwane lub znaczne i przewyższają szkdy. USPSTF nie zaleca przeprwadzania rutynw danej interwencji, istnieje umiarkwana pewnść, że krzyść nett jest niewielka. USPSTF nie zaleca danej interwencji, ze względu na brak dwdów wskazujących na jej krzyści lub też szkdy przewyższają krzyści. Pdstawwą listę interwencji stanwią, te które psiadają rekmendację klasy A USPSTF, interwencje z rekmendacjami klasy B USPSTF mgą być dłączne jeżeli: a. mgą być realizwane łatw przez pwiązanie z realizacją interwencji klasy A, marginalnie zwiększając zaangażwanie zasbów b. mają szczególne znaczenie pprzez przyciąganie śrdków lub sprzyjanie spłecznie pzytywnemu pstrzeganiu całeg Prjektu Lista interwencji rekmendwanych przez USPSTF i CDC zstanie zweryfikwana dla plskich warunków lkalnych pprzez rezygnację z interwencji, które c. miałyby w plskich warunkach znikmy impakt na zdrwtnść d. stwarzałyby szczególne trudnści realizacyjne np. ze względów etycznych Pniżej prezentujemy prgramy prfilaktyczne realizwane w ramach prjektu Najzdrwszy Pwiat Eurpy warz z rdzajem interwencji, grupą dcelwą i rekmendacją klasy zgdnie z USPSTF.

11 Lp. Nazwa prgramu Interwencja Grupa dcelwa USPSTF 1. Prgram prfilaktyki i wczesneg Pmiar ciśnienia tętniczeg krwi Kbiety i mężczyźni > 18 r.ż. A wykrywania chrób układy krążenia Pmiar stężenia lipidów we krwi Suplementacja kwasem acetylsalicylwym Kbiety > 45 r.ż + pdwyższne ryzyk ChNS* Kbiety > 22 r.ż + pdwyższne ryzyk ChNS Mężczyźni >35 r.ż Mężczyźni lat + pdwyższne ryzyk ChNS Kbiety lat Mężczyźni lat 2. Prgram wczesneg wykrywania tętniaka Badanie ultrasngraficzne Mężczyźni lat kiedyklwiek palący B arty brzusznej 3. Prgram graniczania palenia tytniu Pradnictw antytytniwe Osby drsłe palące papiersy Kbiety ciężarne A A A B A B A A 4. Prgram prfilaktyki nadwagi i tyłści Pradnictw dietetyczne >18 r.ż +nadwaga/tyłść+ zespół metabliczny B 5. Prgram wczesneg wykrywania raka szyjki Badania cytlgiczne Kbiety lat A macicy 6. Prgram wczesneg wykrywania raka piersi Badanie mammgraficzne Kbiety lat B 7. Prgram wczesneg wykrywania raka jelita Klnskpia Kbiety i mężczyźni lat A grubeg 8. Prgram prfilaktyki złamań i wczesneg wykrywania steprzy Ocena ryzyka złamań metdą FRAX Badanie densytmetryczne Kbiety > 50 r.ż. Kbiety > 65 r.ż. B B 9. Prgram wykrywania zakażenia chlamydią Badania przesiewwe w celu wczesneg wykrycia chlamydii (badanie NAAT) Kbiety lat Kbiety w ciąży d 24 r.ż. A B 10. Prgram prfilaktyki zaburzeń depresyjnych wśród młdzieży Badania przesiewwe w celu wczesneg wykrycia depresji raz szybkiej interwencji Młdzież lat B specjalistycznej. 11. Prgram zapbiegania próchnicy Fluryzacja zębów Dzieci 2-5 lat B 12. Szczepienia (zgdnie z zaleceniami CDC*) * ChNS- Chrba Niedkrwienna Serca *CDC- Centers d Disease Cntrl and Preventin

12 2. kmplekswści intencją Prjektu jest ferwanie kmpletneg zestawu racjnalnych działań prfilaktycznych. W pierwszym kresie dla drsłych mieszkańców pwiatu, dcelw również dla dzieci zdrwych. W ten spsób inicjatrzy Prjektu wyrażają swje przeknanie, iż dla uzyskania pzytywneg wpływu na zdrwtnść ppulacji knieczne jest jednczesne ddziaływanie wielkierunkwe. Zasada kmpletnści traktwana jest też jak pdstawwa z przyczyn etycznych. Trudn bwiem mralnie uzasadnić ptrzebę wydawania śrdków publicznych na jedne interwencje, dzięki którym krzyści mgą dnieść pewne grupy spłeczne a nie na inne, dzięki którym krzyść byłaby dstępna innym grupm. Chcąc zachwać zasadę egalitaryzmu uważamy, iż Prjekt pwinien bejmwać wszystkie isttne spłecznie, efektywne zdrwtnie interwencje. 3. wygdy krzystanie z prgramu pwinn być wygdne dla sób, które są nim bjęte. Wygda pacjentów musi mieć prirytet nad wygdą świadczenidawców. Oznacza t: rezygnację z załżenia, iż mieszkańcy winni rzumieć wagę i pżytki płynące z pszczególnych ferwanych interwencji, przerzucenie na rganizatra Prjektu zadania pilnwania c i kiedy pwinn zstać wyknane u uczestnika, mżliwści wyknania wszystkich działań przewidzianych Prjektem w jednym miejscu i w jednym czasie. Tak aby klejne wizyty dbywane były w znanym już miejscu, elastyczną rganizację wyknywania interwencji, które mgą być realizwane zarówn w śrdku prfilaktyki jak też w gabinetach lekarzy współpracujących (lekarze rdzinni, ginekldzy), w zależnści d preferencji pacjenta. dążenie d pwiązania interwencji Prjektu z a. badaniami prfilaktycznymi zatrudninych (medycyna pracy) b. wizytami w pradni dziecka zdrweg w dniesieniu d matek. c. Szkleniami z zakresu udzielania pierwszej pmcy prwadzne w różnych śrdwiskach (jednstki OSP, placówki nauczania i wychwania, zakłady pracy, itp.) 4. pwszechnści tylk udział w Prjekcie więcej jak płwy właściwej ppulacji stwarza szanse na siągnięcie celu jakim jest isttna pprawa zdrwtnści mieszkańców. Nie mgą

13 być akceptwane skriningi prtunistyczne ani kilku czy kilkunastprcentwy udział sób d których pszczególne interwencje są kierwane. W tym celu niezbędne jest: stwrzenie w ramach Prjektu silneg Ośrdka Kntaktu z uczestnikami wykrzystująceg wszystkie współczesne spsby kmunikacji (direct mailing, kntakt telefniczny, wy i sms-y) i zapewniająceg zarówn rekrutację jak i przypminanie ustalnych terminach wizyty a w razie ptrzeby mdyfikujący ustalne daty wizyt. Ośrdka dyspnująceg wyczerpującą bazą teleadreswą i elektrnicznymi terminarzami. Tylk w przypadku wspólneg realizwania wielu interwencji stwrzenie takieg prfesjnalneg śrdka jest eknmicznie uzasadnine. niezależnie d bezpśrednich działań infrmacyjn prmcyjnych dla zapewnienia wyskieg dsetka mieszkańców krzystających z działań prfilaktycznych knieczne jest wsparcie pprzez śrdwiska i instytucje współpracujące, psiadające szczególny autrytet. Zalecając udział w badaniach prfilaktycznych dla zdrwia mgą ne isttnie wpływać na pstawy i przeknania dużych grup spłecznych. Ddatkwym czynnikiem, który mże sprzyjać wyskiej frekwencji jest pczucie udziału w czymś szczególnym. Elementem budwania takieg psychlgiczneg pstrzegania ma być : a. dbrwlna chęć udziału, zadeklarwana pisemnie wraz ze zgdą na uzgadnianie terminów klejnych wizyt, b. wydanie zadeklarwanym uczestnikm kart uczestnictwa, które jedncześnie mają same w sbie zwiększać bezpieczeństw ich psiadaczy. Na karcie takiej pza danymi identyfikacyjnymi pwinny być umieszczne infrmacje przydatne ratwnikm w sytuacji udzielania właścicielwi pierwszej pmcy. Psiadanie aktualnej karty winn dawać pewne przywileje przy krzystaniu z publicznej służby zdrwia w pwiecie. 5. trwałści działania prfilaktyczne ile mają być skuteczne nie mgą być efemerydą pjawiającą się i znikającą. Od sameg pczątku należy zapewnić mu stabilne funkcjnwanie. Aby t siągnąć należy spełnić dwa warunki: Prjekt musi zstać zinstytucjnalizwany c znacza pwstanie pdmitu, któreg wyłącznym zadaniem jest prwadzenie kmplekswej spersnalizwanej prfilaktyki. 13

14 Funkcji tej nie mżna łączyć z udzielaniem świadczeń sbm chrym, gdyż działania pilne jakimi jest pmc cierpiącym w spsób naturalny spychają na dalszy plan ważne, ale nie naglące działania prfilaktyczne. Pwstać zatem musi instytucja pświęcna w całści zadanim związanym z Prjektem. Pwinna na uzyskać rzpznawalną, swistą, jednwyrazwą nazwę, która wszystkim w pwiecie kjarzyłaby się właśnie z prfilaktyką. Tak jak pjęcie szpital kjarzy się jednznacznie z miejscem specjalistyczneg leczenia w trybie pbytu całdbweg. Tymczasw brak nazwy dla instytucji prfilaktycznej. Zapewne trzeba będzie pszukiwać jej w drdze knkurswej. Mże, pmim, iż był n już stswane w niec innym znaczeniu kandydatem d takieg kreślenia mgłby być PREWENTORIUM. Dbrze, jednznacznie kjarzy się z prewencją zapbieganiem. Niekrzystne jest t, iż kjarzy się również czasem z sanatrium dziecięcym. Tymczasw, d chwili ustalenia statecznej nazwy będziemy używać właśnie teg kreślenia dla centralnej instytucji Prjektu. Prewentrium pwinn zapewnić mżliwść przyjęcia i badania w zakresie wybranych interwencji wszystkich uczestników w kreślnych interwałach czaswych. Pwinn n być wygdnie zlkalizwane dla djazdu zarówn śrdkami transprtu publiczneg jak też własnymi pjazdami uczestników i przyjmwać w terminach najdgdniejszych dla uczestników. kszty peracyjne Prewentrium pwinny być mżliwie niskie a wydajnść bardz wyska. Prcedury w nim realizwane będą bardz pwtarzalne i muszą być standaryzwane, ale nie cechuje ich kmplikacja, wręcz przeciwnie są względnie prste. Dlateg też jeg praca w przeważającej większści pwinna pierać się na wyspecjalizwanych pielęgniarkach i płżnych. Udział drższej kadry lekarskiej winien być graniczny d zadań, których nikt lepiej d lekarza nie wykna rzmwa z pacjentem wtedy gdy trzeba zakmunikwać nienajlepszy wynik lub gdy należy nakłaniać pacjenta d kreślnej decyzji a także nadzór nad pprawnścią medyczną prwadznych badań. Stsunek ilściwy pielęgniarek d lekarzy pwinien być zdecydwanie wyższy niż w przeciętnej pradni medycznej. 14

15 Edukacja zdrwtna i prmcja zdrwia Edukacja zdrwtna i prpagwanie pr-zdrwtnych przeknań i pstaw nie mże bejmwać wszelkich prblemów zdrwtnych, gdyż z punktu widzenia celu główneg Prjektu znaczałby t rzpraszanie uwagi i niedstateczne kncentrwanie się na elementach najważniejszych. Zatem edukacja zdrwtna w ramach Prjektu będzie ukierunkwana na czynniki, które mają największy wpływ na zdrwtnść i zgny z pwdu chrób cywilizacyjnych. D takich czynników zaliczn: tytń palenie papiersów w znaczącym stpniu dpwiada za zgny z przyczyn naczyniwych (15%) raz w kł 1/3 nwtwrów. Ograniczenie palenia mże wyraźnie wpłynąć na pprawę zdrwtnści. W skali ppulacyjnej są t dwa główne cele: 1) w dniesieniu d młdzieży zmniejszenie dsetka sób rzpczynających palenie (zwiększenie umiejętnści parcia się naciskwi grupy kleżeńskiej pprzez upwszechnienie treningu asertywnści), 2) w dniesieniu d drsłych uczynienie palenia czynnścią wstydliwą raz kłptliwą; sól knsumpcja sli (unikalna w świecie zwierząt) dpwiada za przeważającą część przypadków nadciśnienia tętniczeg. Celem Prjektu jest graniczenie knsumpcji chlrku sdu pprzez zmniejszenie gólnej ilści knsumwanej sli raz pprzez zamianę chlrku sdu na chlrek ptasu w składzie sli przez mieszkańców pwiatu; żywienie głównie w zakresie: eliminacji prduktów wysk-przetwrznych na rzecz prduktów nieprzetwrznych, zwiększenia knsumpcji warzyw i wców, zwiększenie udziału tłuszczy bgatych w jednnienasycne kwasy tłuszczwe Omega- 9 i wielnienasycne Omega-3 ksztem zmniejszenia udziału tłuszczy zawierających nasycne kwasy tłuszczwe i wielnienasycne kwasy Omega- 6, zmniejszenie knsumpcji wyskenergetycznych węglwdanów (cukier i skrbia) lub też zamiana prduktów wyskim indeksie glikemicznym na te niskim indeksie przez sby z tendencją d nadwagi, z nadwagą i tyłych, ppularyzacji picia wód źródlanych i mineralnych zamiast napjów gazwanych; 15

16 alkhl zmiana mdelu z picia jednrazw dużych ilści na knsumpcję niewielkich /umiarkwanych ilści d psiłku, zwłaszcza czerwneg wina wśród sób z wyskim ryzykiem naczyniwym, prmwanie abstynencji wśród sób barcznych ryzykiem chrby nwtwrwej lub uzależnienia alkhlweg, aktywnść prpagwanie umiarkwanych wysiłków aerbwych wśród ludnści drsłej, zwłaszcza jak stałeg elementu w ramach cdziennych zajęć (np. marsz lub djazd d pracy rwerem), aktywnść umysłwa wśród ludzi starszych; higiena tradycyjny bszar działania Państwwej Inspekcji Sanitarnej pwinien tez znaleźć miejsce wśród celów edukacyjnych, jeg znaczenie zdrwtne pmim pstępu cywilizacyjneg ciągle pzstaje isttne; Działania edukacyjne bejmą prpagwanie pr-zdrwtnych przeknań i pstaw kierwane d pszczególnych grup spłecznych we współpracy ze śrdwiskami psiadającymi mżliwści skuteczneg dtarcia d pszczególnych grup spłecznych. Prpagwane treści będą mdyfikwane stswnie d mżliwści percepcyjnych pszczególnych grup spłecznych i skutecznści perswazyjnej specyficzneg języka. Wyróżnia się następujące grupy dcelwe, d których kierwane będą treści edukacyjne i których mdyfikacji nawyków należy czekiwać: młdzież pracwnicy zakładów pracy (publicznych i prywatnych) sby krzystające ze świadczeń pmcy spłecznej emeryci, renciści D działań najważniejszych należy zaliczyć te warunki, które pwiązane są z celami edukacji zdrwtnej. Mdyfikacja istniejących warunków wymaga szerkieg zaangażwania wielu lkalnych śrdwisk, w szczególnści prywatnych przedsiębirców. Prmcję zdrwia rzumiemy jak twrzenie warunków ułatwiających i zachęcających d przdrwtneg stylu życia. 16

17 w zakresie palenia tytniu: prmcja mdy na niepalenie wśród nauczycieli i pracwników przedszkli i szkół raz zaangażwanie nauczycieli w działania psychprfilaktyczne, uczynienie z zakładów pracy miejsc bez dymu tytniweg- chrna przed dymem tytniwym sób niepalących raz pmc palącym w uwlnieniu się d nałgu (np. rganizacja tzw. sesji antytytniwych, zapewnienie sbm rzucającym palenie farmakterapii, knsultacje medyczne dla palaczy pzwalające kreślić typ uzależnienia i ryzyk wystąpienia chrób dtytniwych), uczynienie kwestii palenia elementem branym pd uwagę przy rekrutacji pracwników, tam gdzie niemżliwe jest pzbycie się palaczy izlwanie ich w czasie palenia w wentylwanych palarniach, rzważenie rzpwszechnienia prgramów kmputerwych pmcnych w rzuceniu palenia (blgi, fra dyskusyjne, - caching np. prgram HELP), rzważenie upwszechnienia stswania snusu, w zakresie sli: dprwadzenie d prdukcji sli mdyfikwanej, zawierającej w płwie sle sdwe a w płwie ptaswe (pza chlrkiem sdu mgłaby także zawierać jdek i/lub flurek sdu), zapewnić pwszechną dstępnść sli mdyfikwanej. W miejscach jej sprzedaży pwinny być widczne zalecenia żywieniwe dtyczące ilści sli jaką należy spżywać (nie przekraczać 2g/d!); w zakresie żywienia: dprwadzenie d utwrzenia w sklepach ubiegających się specjalne wyróżnienie (lg) stisk z żywnścią rekmendwaną przez Prjekt, ustalanie c mże znajdwać się na stiskach zapatrznych lg. Pwinny tam dminwać warzywa i wce. W niektórych asrtymentach należy selekcjnwać prdukty pwszechnie wiadmych właściwściach przdrwtnych; w zakresie aktywnści: częstym błędem jest kładzenie nadmierneg nacisku na aktywnść ruchwą młdzieży, która z racji wieku i tak jest najbardziej aktywną częścią ppulacji. 17

18 Przyczyną takich tendencji jest wiara, iż wyska aktywnść ludzi młdych przełży się na wyższą aktywnść ludzi starszych, dla których względna immbilizacja stanwi czynnik ryzyka miażdżycy, nadciśnienia, zespłu metabliczneg i cukrzycy. Brak jest jednak dwdów empirycznych uzasadniających taką wiarę. Zatem nacisk w ramach Prjektu płżny będzie, przede wszystkim na twrzenie warunków dla aktywnści fizycznej sób drsłych, w szczególnści mających siedzący tryb pracy i życia, ścieżki rwerwe, marszruty piesze, mda na nrdic walking- szczególnie wśród ludzi starszych, rganizacja pracy z dłuższą przerwą płudniwą i mżliwścią aktywnści fizycznej, wspieranie rganizacji i instytucji rganizujących aktywnść fizyczną i intelektualną ludzi w pdeszłym wieku; w zakresie higieny, światy i edukacji - dalsza działalnść Państwwej Inspekcji Sanitarnej; III. Realizacja Prjektu Pdstawwymi partnerami dla przygtwania i etapwej realizacji Prjektu jest Samrząd Pwiatwy i dpwiednie Samrządy Gminne, Pwiatwa Stacja Sanitarn-Epidemilgiczna, Wjewódzka Stacja Sanitarn-Epidemilgiczna, Małplski Oddział Nardweg Funduszu Zdrwia, Instytut Zdrwia Publiczneg CMUJ. Ich rlę mżna kreślić następując: Starstw Pwiatwe w Olkuszu- raz Samrządy gminne Pwiatu Olkuskieg zapewnienie wszechstrnneg wsparcia nieruchmść, w której urządzne zstanie Prewentrium Pwiatwa Stacja Sanitarn Epidemilgiczna w Olkuszu twrzy Prewentrium, któreg zadaniami są: prwadzenie kmplekswej, indywidualnej prfilaktyki dla mieszkańców pwiatu, edukacja grupwa pacjentów na wybrane tematy, rganizuje współpracę śrdwisk wspierających działalnść Prfilaktyczną, 18

19 rganizuje trening edukatrów szklnych i inspektrów bhp, szklenia dla mediów i śrdwisk birących udział w Edukacji Zdrwtnej, mbilizuje i angażuje d współdziałania instytucje i rganizacje isttne dla twrzenia warunków Prmujących Zdrwie. mnitruje działania w zakresie prmcji warunków dla zdrweg stylu życia pracwuje kncepcję Planu i krdynuje realizację rganizuje zaplecze eksperckie i dstęp d aktualnej wiedzy naukwej, zapewnia analizę w parciu przegląd danych naukwych zapewnia niezbędne kntakty zagraniczne przeprwadza symulację wariantwych mdeli realizacji przygtwuje materiały dla prfilaktyki indywidualnej (Oddział Prgramów Prfilaktycznych) dla pwszechnej edukacji zdrwtnej z wariantami dstswanymi d grup dbirców (Oddział Higieny Dzieci i Młdzieży i Edukacji Zdrwtnej) pdstawwy pdręcznik i materiały wariantwe dla prmcji zdrwia (Oddział Oświaty Zdrwtnej Prmcji Zdrwia) zapewnia szczepinki (Oddział Epidemilgii) badania labratryjne (Dział Labratryjny) przykładw zawartści związków szkdliwych w prduktach żywieniwych np. pestycydów, hrmnów, aztynów, aflatksyn. Zawartści związków krzystnych i niekrzystnych np. kwasów Omega- 3 i Omega-6 rganizuje szklenia dla: edukatrów raz zaangażwanych specjalistów - lekarzy, płżnych, pielęgniarek, dietetyków, jednstek samrządów terytrialneg w zakresie pisania prjektów wpisujących się w prgramy unijne w ramach inicjatyw lkalnych rganizacja wsparcia finansweg Prjektu 19

20 Nardwy Fundusz Zdrwia MOW w Krakwie finanswanie pwiatweg prgramu kmplekswej prfilaktyki indywidualnej Instytut Zdrwia Publiczneg Cllegium Medicum UJ przygtwanie diagnzy spłeczn-eknmicznej niezależne mnitrwanie 1. pstaw zdrwtnych 2. knsumpcji kluczwych czynników (papiersów, sli, warzyw, alkhlu) 3. knsekwencji eknmicznych, zdrwtnych i spłecznych realizacji Prjektu Dla zapewnienia wyskieg udziału w Kmplekswej Indywidualnej Prfilaktyce a także dla skuteczneg dtarcia z edukacją zdrwtną d różnych grup spłecznych z edukacją zdrwtną niezbędne będzie zmbilizwanie i współdziałanie śrdwisk pinitwórczych. D najważniejszych zaliczyć należy: 1. Autrytety - wsparcie indywidualnych sób cieszących się szczególnym pważaniem w pszczególnych śrdwiskach lkalnych, sób na które spłeczeństw pwiatu głswaniach raz bywateli będącymi wzrami d naśladwania (m.in. sprtwcy, aktrzy) a w szczególnści publiczne demnstrwanie przez nich udziału w Prjekcie będzie miał isttne znaczenie dla upwszechnienia udziału i pwdzenia Prjektu. 2. Dziennikarzy i media lkalne mają szansę prpagwać badania i działania prfilaktyczne, w szczególnści w części ppulacji krzystającej z lkalnej prasy bądź słuchających miejscweg radia alb glądających miejscwą edycję prgramu TV. Prmwanie ferty i działalnści Prewentrium regularne zamieszczanie materiałów z zakresu edukacji zdrwtnej. 3. Nauczyciele rla szkły plega przede wszystkim na prmwaniu zdrweg stylu życia, a w szczególnści: edukacji uczniów : - trening asertywnści w szczególnści w zakresie palenia papiersów, - prawidłweg dżywiania przeprwadzaniu testów przesiewwych w kierunku depresji. 20

21 4. Księża (dcierają zwłaszcza d uczestników mszy niedzielnych) kapłani kściła rzymskkatlickieg, który jest wyznawany w Plsce pwszechnie cieszą się wyskim autrytetem. Mżliwść skuteczneg dtarcia z zaleceniem dbania własne zdrwie dtyczy w szczególnści uczestników niedzielnych mszy świętych, zachęcanie d pddawania się działanim prfilaktycznym prmwanie zdrweg stylu życia. 5. Lekarze Rdzinni infrmują i kierują d Prewentrium, współuczestniczą w całym prcesie w zakresie edukacji, prfilaktyki pierwtnej, wtórnej i prcesu leczenia. 6. Lekarze specjaliści: a. Ginekldzy cytlgia, klpskpia, USG (gł. piersi), b. Kardildzy/ Interniści nadciśnienie, ch. wieńcwa, zaburzenia gspdarki lipidwej, 7. Szpital w Olkuszu a. Kntynuacja terapii, b. Kierwanie d Prewentrium w kresie reknwalescencji w celu utrwalenia zalecnych zmian w stylu życia. 8. Pielęgniarki Śrdwiskwe (bejmują pieką zarówn sby zdrwe jak i chre w śrdwisku zamieszkania niezależnie d wieku- najczęściej sby mał mbilne: identyfikacja ptrzeb zdrwtnych pdpiecznych (przeprwadzanie i analiza testów przesiewwych np. tyłści wśród dzieci i młdzieży), edukacja i pradnictw w zakresie zdrweg stylu życia, prwadzenie działań prfilaktycznych u sób z grup ryzyka zdrwtneg (cukrzycy, chrób układu krążenia), rganizacja grup wsparcia, współpraca z innymi partnerami w edukacji z zakresu prfilaktyki chrób przensznych drgą płciwą. 9. Pmc Spłeczna (dciera d sób znajdujących się w trudnej sytuacji życiwej, które wymagają wsparcia i pmcy ze strny państwa. Beneficjentami pmcy spłecznej są dzieci, rdziny, sby niepełnsprawne, starsze raz bezrbtni) zachęcanie d pddawania się działanim prfilaktycznym, 21

22 prmcja zdrwia i prfilaktyka uzależnień (prgramy edukacyjne, materiały edukacyjne, szklenia dla pracwników scjalnych), rganizacja szkleń dla pracwników scjalnych, pielęgniarek (np. dmów pmcy spłecznej) w zakresie żywienia w chrbach cywilizacyjnych tj. tyłść, cukrzyca, chrby układu krążenia. 10. Strażacy szklenie młdzieży szklnej w zakresie udzielania pierwszej pmcy (BLS) 11. Pracdawcy a. Umżliwiają i bligują pracwników d badań prfilaktycznych b. Dają wsparcie finanswe 12. Prducenci i handlwcy z branży spżywczej i farmaceutycznej a. Wytwarzają i zapewniają dstęp d rekmendwanych prduktów spżywczych b. Wspierają akcje edukacyjne ( żywieniwe, ppularyzujące aktywnść fizyczną) c. Dają wsparcie finanswe i prduktwe np. firmy farmaceutyczne Kluczwi partnerzy prjektu: 22

23 Charakterystyka pwiatu Olkusz Pwiat lkuski mieści się w półncn - zachdniej części wjewództwa małplskieg w brębie Wyżyny Krakwsk - Częstchwskiej, Wyżyny Śląskiej i Wyżyny Miechwskiej. Na pwierzchni pwiatu, który liczy 618 km 2 mieszka mieszkańców. Jednstkę samrządwą twrzy sześć gmin: - gmina miejska: Bukwn - gminy miejsk-wiejskie: Olkusz, Wlbrm - gmina wiejska: Blesław, Klucze, Trzyciąż Obk znacznych pwierzchni charakterze rlnicz-leśnym pwiat lkuski jest bszarem silnie uprzemysłwinym. Największym pracdawcą na terenie pwiatu są Zakłady Górnicz- Hutnicze Blesław w Blesławiu, związane z nimi Blesław Recycling Sp. z.. i firma Bltherm. 23

24 Pnadt działalnść prwadzą tu międzynardwe firmy tj. Schneider Electric Sp. z.. w Bukwnie, Kimberly-Clark Sp. z.. w Kluczach, Saint-Gbain Glass w Jarszwcu, TRI Pland Sp. z.. w Wlbrmiu, Przedsiębirstw Zagraniczne LIGNA Sp. z.. w Olkuszu. W pwiecie działa lkuska Fabryka Naczyń Emaliwanych Emalia S.A., Fabryka Taśm Transprterwych Stmil Wlbrm S.A., Zakłady Mechaniczn-Kuźnicze WOLSTAL Sp. z.., Huta Szkła Walcwaneg Jarszwiec, Przedsiębirstw Prdukcyjne Wyrbów Gumwych Wlmt Sp. z.. w Wlbrmiu, Fabryka Węży Gumwych i Twrzyw Sztucznych Fagumit Sp. z.. w Wlbrmiu, ES SYSTEM K Sp. z.. w Wlbrmiu. Zakładem pracy zatrudniającym dużą liczbę pracwników jest również Przedsiębirstw Wdciągów i Kanalizacji Sp. z.. w Olkuszu. Pwiat lkuski stanwi naturalny pmst między Małplską, a Śląskiem. Atutem pwiatu jest jeg płżenie na trasie ważnych szlaków kmunikacyjnych. Bliskść zarówn stlicy wjewództwa Krakwa, jak i Katwic, sprzyjają rzwjwi miasta. Na terenie pwiatu piekę stacjnarną zapewniają 2 szpitale - w Olkuszu i Jarszwcu. Szpital Pwiatwy w Olkuszu psiada 14 Oddziałów z kilkunastma kmórkami diagnstycznymi. Natmiast w Jarszwcu znajduje się Wjewódzki Szpital Chrób Płuc pwstały w 1926 r. 24

25

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny

Gminny Program Wspierania Rodziny Załącznik d Uchwały Nr XVII/94/2016 Rady Gminy Lisew z dnia 2 marca 2016 rku Gminny Prgram Wspierania Rdziny na lata 2016 2018 I. Wprwadzenie Rdzina, t naturalne śrdwisk wychwawcze dziecka, które wpływa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016

Koncepcja pracy Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego W Mrowinach na lata 2011-2016 Kncepcja pracy Młdzieżweg Ośrdka Wychwawczeg W Mrwinach na lata 2011-2016 WYCHOWAWCY inauczyciele DBAJĄ O PEŁNY ROZWÓJ MŁODZIEŻY, TAK BY WYROSŁA ONA NA DOBRYCH LUDZI I UCZCIWYCH OBYWATELI. Jesteśmy placówką:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipusz, ul. Derdowskiego 7, 83-424 Lipusz, woj. pomorskie, tel. 058 Lipusz: zakup usług edukacyjnych w ramach prjektu systemweg pt. DOBRY START - wyrównywanie szans edukacyjn - rzwjwych dzieci z klas I-III szkół pdstawwych Gminy Lipusz. Numer głszenia: 426898-2011; data

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zadania polskich instytucji i służb społecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zadania plskich instytucji i służb spłecznych w dziedzinie przeciwdziałania przemcy w rdzinie - Plicja D pdstawwych zadań plicji należy m.in.: 1. chrna życia i zdrwia ludzi raz mienia przed bezprawnymi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Indywidualizacja prcesu nauczania i wychwania uczniów kl. I-III szkół pdstawwych w Gminie Pyzdry NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanwskieg 1, 62-310 Pyzdry, wj. wielkplskie,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Kmrniki Puszczykw KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE Szanwni Państw! W związku z rzpczęciem prac nad przygtwaniem strategii rzwju bszaru na lata

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Numer ogłoszenia: 379492-2012; data zamieszczenia: 03.10.2012 Usługa edukacyjna bejmująca prwadzenie zajęć ddatkwych dla uczniów klas I-III w szkłach pdstawwych w Gminie Świątniki Górne w ramach prjektu Równaj d najlepszych, finanswaneg z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013

B. Założenia realizacyjne na rok szkolny 2012/2013 Szkła Pdstawwa w Stęszewie B. Załżenia realizacyjne na rk szklny 2012/2013 Twórcy prgramu: 1. mgr Marta Janecka 2. mgr Małgrzata Kuśnierz 3. mgr Jlanta Grenda 4. mgr Maria Stawna 5. mgr Izabela Czerwińska

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Lyski Załącznik d uchwały Nr.. Rady Gminy Lyski z dnia... 2011 r. Gminny Prgram Przeciwdziałania Przemcy w Rdzinie raz Ochrny Ofiar Przemcy w Rdzinie w Gminie Lyski Wstęp Rdzina uważana jest za naturalną i pdstawwą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie

REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO. Wesoła Chatka. Al. Wojska Polskiego 63, 70 476. w Szczecinie REGULAMIN PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ WSPARCIA DZIENNEGO Wesła Chatka Al. Wjska Plskieg 63, 70 476 1 Pdstawa prawna w Szczecinie Placówka prwadzi swją działalnść na pdstawie: Ustawy pmcy spłecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZESPOŁU PUBLICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W LEŹNIE Prgram Prfilaktyczny zatwierdzn na psiedzeniu Rady Pedaggicznej w dniu 11 września 2014 rku. 1 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Liceum Ogólnkształcące im. Wincenteg Pla w Czersku PLAN PRACY PEDAGOGA I PSYCHOLOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Czersk 2015 Lp. Zadania gólne Szczegółwe zadania na rk 2015/2016 Data realizacji Uwagi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów,

zamówienia jest wybór ekspertów do realizacji form doskonalenia (wykładów, warsztatów, Ełk: Prwadzenie przez ekspertów frm dsknalenia wynikających z Rcznych Planów Wspmagania 23 szkół i przedszkli w ramach prjektu pn. Wspmaganie placówek światwych w Pwiecie Ełckim w rku szklnym 2013/14 Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Biała Pdlaska: Wyjazd szkleniw - integracyjny dla uczestników prjektu systemweg pn.: Uwierz w siebie - dknaj metamrfzy w ramach PAL wychwanków pieczy zastępczej Numer głszenia: 255606-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, Poznań T: F:

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, Poznań T: F: Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy w Olszewie Brkach Olszew-Brki, marzec 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.opole.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.ple.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Opracwanie graficzne, redakcja techniczna, krekta językwa, skład

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Puck na rok 2015 Załącznik nr 1 d Uchwały Nr III/12/14 Rady Gminy Puck z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Prgram Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych dla Gminy Puck na rk 2015 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych

koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych Magdalena Władysiuk XXIII Frum Eknmiczne, Krynica-Zdrój 4 września 2014 kszty pśrednie w cenie technlgii medycznych METODYKA I REKOMENDACJE DLA POLSKI agenda wprwadzenie d prjektu metdyka ksztów pśrednich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Warsztaty szkleniwe i dradztw grupwe dla 53-78 sób zakładających spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu

Sprawozdanie z realizacji Światowego Tygodnia. Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Sprawzdanie z realizacji Światweg Tygdnia Przedsiębirczści w Zesple Szkół Pnadgimnazjalnych w Jasieńcu W dniach 17 23 listpada 2008 rku, p raz pierwszy w Plsce, zrganizwany zstał Światwy Tydzień Przedsiębirczści.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Krasnystaw: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści cywilnej Samdzielneg Publiczneg Zespłu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013

PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackiego. w roku szkolnym 2012 / 2013 Załącznik d Statutu Szkły Prgram Prfilaktyczny XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYCZNY XXVII LO im. T. Czackieg w rku szklnym 2012 / 2013 ZADANIA I. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo!

Dane kontaktowe. Oferta szkoleń dla rad pedagogicznych. Szanowni Państwo! Szanwni Państw! Przekazuję Państwu fertę szkleń i prgramów rzwjwych dla rad pedaggicznych. W naszej fercie wskazujemy bszary, w których ptrafimy Państwa wspierać, jednak każda nasza knkretna prpzycja jest

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE

WARSZTATY EDUKACJI SPRAWOZDANIE WARSZTATY EDUKACJI MIĘDZYKULTUROWEJ DLA STUDENTEK I STUDENTÓW SPRAWOZDANIE Nardwa Agencja Prgramu Młdzież w działaniu raz Plsk-Niemiecka Współpraca Młdzieży przedstawiają raprt z drugiej edycji prjektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.wiw.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: wrc.wiw.gv.pl Blesławiec: Przebudwa i termmdernizacja budynku Pwiatweg Inspektratu Weterynarii w Blesławcu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie

Koncepcja pracy. Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Krośnie Kncepcja pracy Przedszkla Miejskieg Nr 10 w Krśnie Pdstawa prawna: Rzprządzenie Ministra Edukacji Nardwej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzru pedaggiczneg (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 pz. 1324 ze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eib.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.eib.cm.pl Wyrzysk: UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU ZDARZEŃ MEDYCZNYCH SZPITALA POWIATOWEGO W WYRZYSKU SP.

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XIV/163/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 03 marca 2004 roku

Załącznik do uchwały Nr XIV/163/04 Rady Powiatu we Włocławku z dnia 03 marca 2004 roku Załącznik d uchwały Nr XIV/163/04 Rady Pwiatu we Włcławku z dnia 03 marca 2004 rku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH w latach 2004-2010 Spis treści 1. Wstęp. 2. Wprwadzenie i definicje.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wlodawa.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.wldawa.pl Włdawa: Przeprwadzenie warsztatów rehabilitacyjn - szkleniwych dla sób niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

Załącznik bez tytułu 00031.css; Załącznik bez tytułu 00034.css

Załącznik bez tytułu 00031.css; Załącznik bez tytułu 00034.css Wjciech Knap Od: Zapisane przez prgram Windws Internet Explrer 8 Wysłan: 2 stycznia 2013 13:11 Załączniki: Załącznik bez tytułu 00031.css; Załącznik bez tytułu 00034.css Adres strny internetwej, na której

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA

MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA MAŁOPOLSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ OFERTA Kraków, styczeń 2015 1 Małplski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej (MOWES) rzpczął działalnść w becnym kształcie 1 stycznia 2015 r. Twrzy g partnerstw

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dlnśląskie Centrum Infrmacji Zawdwej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zrównoważony rozwój w organizacji kluczem do wzmocnienia potencjału Regulamin uczestnictwa w prjekcie realizwaneg przez Stwarzyszenie Centrum Prmcji Ekrzwju w ramach Prgram Operacyjneg Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 1. Cele Prjektu 1. Cel Główny: wzmcnienie ptencjału

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO PROGRAM WYCHOWAWCZY XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W WARSZAWIE Załżenia gólne: 1. Szklny prgram wychwawczy zawiera pis zadań wychwawczych i jest realizwany przez wszystkich nauczycieli.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Termmdernizacja budynku Oddziału Dziecięceg SP ZOZ w Zduńskiej Wli w zakresie ciepleń ścian zewnętrznych i wymiany stlarki kiennej i drzwiwej Numer głszenia: 206836-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatjanowski.pl/bip Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pwiatjanwski.pl/bip Janów Lubelski: Przedmitem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie, Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Wołowie, Plac Piastowski 2, 56-100 Wołów, woj. Włów: Przetarg niegraniczny na zrganizwanie i przeprwadzanie szklenia na: Praw jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszną na przewóz rzeczy,dla 5 sób bezrbtnych Numer głszenia: 79905-2015; data

Bardziej szczegółowo

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły

Wstęp do koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły Wstęp d kncepcji funkcjnwania i rzwju szkły Wypracwana wspólnie z Radą Pedaggiczną kncepcja parta jest na realiach Gimnazjum nr 2 w Kluszkach szkły, w której nad kształceniem, wychwaniem i bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30-

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (w organizacji), ul. Lipowa 4, 30- Kraków: Usługi transprtwe na rzecz Muzeum Sztuki Współczesnej Krakwie (w rganizacji) w rku 2013 Numer głszenia: 412932-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Wyknanie materiałów prmcyjnych na ptrzebę prmcji prjektu pn.: Rzbudwa Inkubatra

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług - w pdziale na części - rganizacji i realizacji turnusów rehabilitacyjnych z prgramem usprawniając-rekreacyjnym dla sób niepełnsprawnych i ich piekunów - wskazanych przez Zamawiająceg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42-

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie, ul. Krasickiego 17, 42- Będzin: Przeprwadzenie i zrganizwanie turnusu rehabilitacyjneg wraz z indywidualnymi i grupwymi zajęciami z dradcą zawdwą raz wsparciem psychlgicznym dla uczestników prjektu systemweg pn.: Inwestycja w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Przedmitwy System Oceniania Szkły Pdstawwej i Gimnazjum Opracwał: Marek Tprwicz Opracwał: Andrzej Pawłwski Sprządzny w parciu : Rzprządzenie MEN z dn. 10.06.20015 r. w sprawie szczegółwych warunków i spsbu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. Łwicz: Dstawa pdzespłów d rzbudwy serwera DELL R510 raz dstawa sprzętu kmputerweg Numer głszenia: 349970-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów,

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, ul. Lisa Kuli 20, 35-025 Rzeszów, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wup-rzeszw.e-zet.pl/?c=mdtresc-cmpkaz-552 Rzeszów: usługa szkleniwa w zakresie dsknalenia warsztatu

Bardziej szczegółowo

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Projekty rozwojowe. Numer ogłoszenia: 281417-2010; data zamieszczenia: 11.10.2010. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Gdańsk: dstawa aparatury d pmiarów EKG w warunkach stacjnarnych i mbilnych, tj. aparatu EKG raz zestawu hlterwskieg w ramach Prjektu Dmwy asystent sób starszych i chrych, współfinanswaneg ze śrdków Unii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR XXX/294/2005 Rady Miejskiej w Kńskich z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Gminneg Prgramu Prfilaktyki i Rzwiązywania Prblemów Alkhlwych i Przeciwdziałania Narkmanii w Kńskich na rk

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski, ul. Zgierska 2, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, Knstantynów Łódzki: Dpsażenie szkół w sprzęt raz pmce dydaktyczne w ramach prjektu -Indywidualizacja prcesu nauczania uczniów klas I-III szkół pdstawwych w Knstantynwie Łódzkim- Numer głszenia: 225943-2012;

Bardziej szczegółowo

Komu przysługuje pomoc

Komu przysługuje pomoc Kmu przysługuje pmc Pmcy spłecznej udziela się w szczególnści z pwdu (art. 7 ustawy pmcy spłecznej): ubóstwa, sierctwa, bezdmnści, bezrbcia, niepełnsprawnści, długtrwałej lub ciężkiej chrby, przemcy w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na lata 2009-2014

Program Rozwoju Poradni Psychologiczno Pedagogicznej na lata 2009-2014 Prgram Rzwju Pradni Psychlgiczn Pedaggicznej na lata 2009-2014 W pracach nad sfrmułwaniem głównych tez d prgramu uczestniczyli wszyscy człnkwie Rady Pedaggicznej Pradni Psychlgiczn-Pedaggicznej. D pracwania

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_elcki/97/zamowienia_publiczne/ Ełk: Kurs Nauki języka angielskieg na pzimie

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Pznań, 20 października 2011 r. w Pznaniu WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA IR. VI-4.431-1-9/11 Prtkół z kntrli przeprwadznej w śrdku szklenia Firmy Szkleniw - Usługwej PROFIT"

Bardziej szczegółowo

dynamicznego systemu zakupów: http://zasp.biskupiec.bip.gmina.pl/index.php?id=825

dynamicznego systemu zakupów: http://zasp.biskupiec.bip.gmina.pl/index.php?id=825 Biskupiec: Przeprwadzenie zajęć z matematyki w Zesple Szkln-Przedszklnym nr 1 - Szkła Pdstawwa nr 2 w Biskupcu raz zajęć z bilgii w Zesple Szkół w Kbułtach - Gimnazjum z pdziałem na zadania. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dzieciecyszpital.pl Kraków: Usługi w zakresie wyknywania badań genetycznych w diagnstyce spndylartrpatii

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zakatek.org.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zakatek.org.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.zakatek.rg.pl/ Pznań: dwżenie uczniów niepełnsprawnych Stwarzyszenia Na Tak Spłecznej Pdstawwej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mbu.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mbu.cm.pl Ostrów Mazwiecka: Usługi ubezpieczenia Samdzielneg Publiczneg Zespłu Zakładów Opieki Zdrwtnej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem siedmiu samchdów sbwych dla Mazwieckiej Jednstki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo