Wpływ chronionej śruty poekstrakcyjnej rzepakowej na produkcyjność krów i skład mleka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ chronionej śruty poekstrakcyjnej rzepakowej na produkcyjność krów i skład mleka"

Transkrypt

1 Tom XX Rośliny Oleiste 1999 Marek Pieszka, Franciszek Brzóska, Krystyna Sala Instytut Zootechniki, Zakład Paszoznawstwa i Surowców Pochodzenia Zwierzęcego, Balice Wpływ chronionej śruty poekstrakcyjnej rzepakowej na produkcyjność krów i skład mleka Influence of protected extracted on the composition and production of milk of dairy cows Słowa kluczowe: Key words: krowy mleczne, chroniona śruta poekstrakcyjna, wydajność mleczna dairy cows, protected extracted, milk yield Przedstawiona praca obejmuje wyniki badań nad zastosowaniem preparatów chronionej śruty poekstrakcyjnej rzepakowej w żywieniu krów mlecznych w czasie laktacji. Wyniki badań wydają się potwierdzać słuszność stosowania chronionej śruty rzepakowej w żywieniu krów mlecznych w szczycie laktacji. The paper presents the results of investigation on applying of protected extracted in dairy cows feeding in the lactation time. The obtained results confirm the validity of protected in the dairy cows feeding in the period of high lactation. Wstęp Obecnie jednym z ważniejszych zagadnień naukowych w zakresie żywienia krów jest poszukiwanie sposobów i metod zwiększenia zawartości białka w mleku. Nadprodukcja tłuszczu mlecznego z jednej strony oraz wzrost konsumpcji serów z drugiej strony wywołują zainteresowanie hodowców bydła mlecznego, producentów mleka i przemysłu mleczarskiego zwiększeniem poziomu białka w mleku, jak również wzrostem produkcyjności. Jednym z czynników mogących wpływać na zmianę stosunku białkowo-tłuszczowego w mleku jest poprawa warunków żywienia białkowego krów (Rulquin i Verité 1996). Dla właściwego bilansowania potrzeb aminokwasowych przeżuwaczy istotne znaczenie posiada skarmianie preparatów paszowych białka chronionego lub/i chronionych aminokwasów (metionina) przeznaczonych dla młodych intensywnie rosnących zwierząt lub zwierząt dorosłych w czasie laktacji (Holter i in. 1993; Christiensen i in. 1994) Celem badań była ocena efektywności skarmiania poekstrakcyjnej śruty rzepakowej niechronionej i chronionej solami kwasów tłuszczowych u krów mlecznych w okresie żywienia zimowego.

2 186 Marek Pieszka... Materiał i metody Do badań wykorzystano preparat poekstrakcyjnej śruty rzepakowej chronionej solami wapniowymi kwasów tłuszczowych. W przeprowadzonych doświadczeniach określających rozkład białka preparatu (in sacco) oraz jego strawność jelitową (woreczki przepływające przez jelita), stwierdzono ograniczenie rozkładu żwaczowego białka o 56%, nie stwierdzono istotnego obniżenia strawności białka chronionej śruty rzepakowej. Wykonano dwa doświadczenia dwuczynnikowe. Badania przeprowadzono na 16 krowach rasy NCzB w układzie dwóch kwadratów łacińskich po 8 krów każdy. Czynnikami doświadczalnymi były: rodzaj kiszonki, postać śruty (chroniona vs niechroniona). Doświadczenia podzielone zostały na 4 okresy po 21 dni każdy (84 dni), okres wstępny 18 dni oraz okres właściwy kolekcji próbek 3 dni. Dawkę pokarmową doświadczenia pierwszego stanowiła kiszonka z traw oraz mieszanka treściwa (A i B). Dawka pokarmowa doświadczenia nr 2 składała się z kiszonki z traw + kiszonka z kukurydzy oraz mieszanek treściwych (A i B). Mieszanki treściwe normowano w ilości 0,27 kg/kg mleka aktualnej wydajności. Przed każdym udojem zbierano i ważono niedojady kiszonki i mieszanki treściwej. Mieszankę treściwą zadawano przed rozpoczęciem doju (dawkę dzielono na dwie równe porcje). Kiszonkę zadawano po doju rannym i wieczornym w dwóch równych porcjach. Bezwzględną ilość skarmianej kiszonki ustalono po oznaczeniu suchej masy, przyjmując jako założenie spożycie 10 kg suchej masy kiszonki/ krowę/dobę, co w przybliżeniu odpowiadało pobraniu dowolnemu. Krowy ważono po udoju rannym przed rozpoczęciem doświadczenia i po każdym okresie. Skład chemiczny mleka oznaczano w ostatnich 3 dniach każdego okresu właściwego. Próbki mleka zbiorczego na analizy frakcji białka pobierano z udoju rannego i wieczornego przez ostatnie 3 dni każdego okresu właściwego. Oznaczono wydajność dzienną mleka, białka, tłuszczu i laktozy. Badano następujące parametry technologiczne mleka: krzepliwość, ciężar właściwy, kwasowość oraz frakcje białka: N ogólny, N właściwy, N kazeinowy, N serwatkowy, N niebiałkowy oraz Ca. W surowicy krwi oznaczono: poziom glukozy, mocznika, białka właściwego, trójglicerydów, cholesterolu całkowitego, wskaźniki metabolizmu węglowodanów i lipidów. Obliczenia statystyczne wykonano stosując wieloczynnikową analizę wariancji za pomocą programu statystycznego Statgrafics Plus 3.3. Wyniki Pobranie suchej masy pasz oraz składników pokarmowych przedstawiono w tabeli 1. Nie stwierdzono istotnych różnic w pobraniu przez krowy składników pokarmowych. W doświadczeniu nr 1 zastosowanie rzepaku chronionego w grupie A

3 Wpływ chronionej śruty poekstrakcyjnej rzepakowej zwiększyło wydajność mleka o 4,6%, w porównaniu do grupy B otrzymującej śrutę niechronioną. W badanych parametrach technologicznych mleka nie stwierdzono istotnych różnic. Stwierdzono niższą syntezę tłuszczu i laktozy, odpowiednio 6,8% oraz 3,0% w mleku krów żywionych dawką z dodatkiem białka chronionego. Pobranie suchej masy pasz oraz składników pokarmowych w doświadczeniu 2 przedstawiono w tabeli 4. Różnice w pobraniu paszy oraz składników pokarmowych pomiędzy grupami były nieistotne. W doświadczeniu 2 stwierdzono wyższą wydajność mleka o 3,2% u krów żywionych chronioną śrutą rzepakową. Zastosowanie białka chronionego śruty rzepakowej spowodowało obniżenie w mleku zawartości białka i tłuszczu, odpowiednio o 5% i 4%, co jednak nie spowodowało istotnego obniżenia wydajności dziennej białka i tłuszczu. W przeprowadzonych doświadczeniach nie stwierdzono istotnych różnic w parametrach fizjologicznych krwi. Tabela 1 Pobranie paszy i składników pokarmowych Feed intake and nutrients efficiency niechroniona Rapeseed meal Grupa Group chroniona Średnio Average * Pobranie pasz Feed intake [kg SM] Kiszonka Silage Mieszanka treściwa Concentrate mixture Razem Total 8,83 6,14 14,95 9,01 5,99 15,00 8,92 6,06 14,97 0,357 0,211 0,348 Pobranie składników/dzień Nutrients consumption Suchej masy Dry matter [g kg -1 MC -0,75 ] JPM UFL BTJN PDIN [g kg -1 SM] BTJE PDIE [g kg -1 SM] 28,7 15, ,3 1294,2 28,9 15, ,9 1285,6 28,8 15, ,6 1289,9 1,425 0,328 34,63 28,34 * błąd standardowy średnich means standard error

4 188 Marek Pieszka... Tabela 2 Wpływ dodatku białka chronionego do mieszanek treściwych na wskaźniki produkcyjne oraz cechy technologiczne mleka krów The effect of addition of protected on milk production of dairy cows and on milk composition Ilość mleka Yield milk [kg] Białko Protein [%] Tłuszcz Fat [%] Laktoza Lactose [%] Gęstość mleka Density [g/cm 3 ] Krzepliwość Rennting time [s.] Kwasowość Acidity [ o SH] Wapń Calcium [mg/l] Frakcje N białkowego Fractions of N proteins N białka ogólnego N of whole protein [%] N kazeinowy N of caseins [%] N serwatkowy N of wheys [%] 22,6 2,85 3,67 5, , ,0 0,42 0,34 0,077 23,7 2,81 3,51 5, , ,5 0,42 0,34 0,073 0,83 0,058 0,126 0,093 0, ,99 0,132 26,48 0,0091 0,102 0,0047 błąd standardowy średnich means standard error różnice nieistotne not significant differences Tabela 3 Wpływ skarmiania białka chronionego na parametry fizjologiczne krwi The effect of protected in food on physiological parameters in blood Parametry fizjologiczne krwi Blood physiological parameters: Mocznik Urea [mg/dl] Glukoza Glucose [mg/dl] Białko całkowite Total protein [mg/dl] Trójglicerydy Triglicerydes [mg/dl] Cholesterol całkowity Cholesterol [mg/dl] 29,3 62,1 10,22 7,80 282,6 34,1 66,2 9,97 6,91 264,7 2,66 2,24 0,207 1,113 16,56

5 Wpływ chronionej śruty poekstrakcyjnej rzepakowej Pobranie paszy i składników pokarmowych Feed intake and nutrients efficiency Doświadczenie 2 Experiment 2 Tabela 4 niechroniona Rapeseed meal Grupa Group chroniona Średnio Average Pobranie pasz Feed intake [kg SM] Kiszonka Silage Mieszanka treściwa Concentrate mixture Razem Total 8,72 4,96 13,68 8,83 4,58 13,41 8,77 4,77 13,54 0,289 0,426 0,427 Pobranie składników/dzień Nutrients consumption Suchej masy Dry matter [g kg -1 MC -0,75 ) JPM UFL BTJN PDIN [g kg -1 SM] BTJE PDIE [g kg -1 SM] 24,4 13, ,8 1105,5 24,0 13, ,6 1088,6 24,2 13, ,2 1197,0 1,373 0,508 46,71 41,12 Tabela 5 Wpływ dodatku białka chronionego do mieszanek treściwych na wskaźniki produkcyjne oraz cechy technologiczne mleka krów The effect of protected administred on milk production of dairy cows and milk composition Doświadczenie 2 Experiment 2 Ilość mleka Yield milk [kg] Białko Protein [%] Tłuszcz Fat [%] Laktoza Lactose [%] Gęstość mleka Density [g/cm 3 ] Krzepliwość Rennting time [sek.] Kwasowość Acidity [ o SH] Wapń Calcium [mg/l] Frakcje N białkowego Fractions of N proteins N białka ogólnego N of whole protein [%] N kazeinowy N of caseins [%] N serwatkowy N of wheys [%] 20,9 3,11 4,26 5, , ,5 0,46 0,38 0,084 21,6 2,95 4,09 4, , ,0 0,44 0,36 0,077 0,76 0,085 0,091 0,130 0, ,52 0,188 38,14 0,013 0,010 0,006

6 190 Marek Pieszka... Tabela 6 Wpływ skarmiania białka chronionego na parametry fizjologiczne krwi The effect of protected administered on physiological parameters in blood Parametry fizjologiczne krwi Blood physiological parameters: Mocznik Urea [mg/dl] Glukoza Glucose [mg/dl] Białko całkowite Total protein [mg/dl] Trójglicerydy Triglicerydes [mg/dl] Cholesterol całkowity Cholesterol [mg/dl] 21,3 66,5 9,81 8,62 323,3 22,5 65,2 9,79 8,80 307,1 1,36 1,026 0,239 0,85 24,52 Wnioski Uzyskane wyniki wskazują, że : Wprowadzenie chronionego białka paszowego do dawek pokarmowych dla krów mlecznych w szczycie laktacji potwierdza słuszność ich stosowania. Nastąpił wzrost wydajności mlecznej krów. Nie pogorszyły się cechy technologiczne mleka. Literatura Christiensen R.A., Cameron M.R., Clark J.M., Drackley J.K Effects of amount of protein and ruminally protected amino acids in the diet of dairy cows fed supplemental fat. J. Dairy Sci., 77: Holter J.B., Hayes H.H., Kierstead N., Whitehouse J Protein-fat bypass supplement for lactating dairy cows. J. Dairy Sci., 76 (5): Rulquin H., Verité R Amino acid nutrition of dairy cows: Productive effect and animal requirements. In: Recent developments in ruminant nutrition. 3. Ed. P.C. Garnsworthy and D.J.A. Cole, Nottingham University Press,

Żyto hybrydowe KWS LOCHOW w żywieniu krów mlecznych w szczycie laktacji

Żyto hybrydowe KWS LOCHOW w żywieniu krów mlecznych w szczycie laktacji Żyto hybrydowe KWS LOCHOW w żywieniu krów mlecznych w szczycie laktacji Dotychczasowe opinie na temat żyta jako surowca paszowego 1. Wysoka zawartość alkilorezorcynoli 2. Wysoka zawartość i aktywność inhibitorów

Bardziej szczegółowo

AgroYeast PLC i AgroYeast PLC II w żywieniu krów o poziomie wydajności 9000 i więcej kg mleka

AgroYeast PLC i AgroYeast PLC II w żywieniu krów o poziomie wydajności 9000 i więcej kg mleka prezentacje Zastosowanie preparatów drożdżowych AgroYeast PLC i AgroYeast PLC II w żywieniu krów o poziomie wydajności 9000 i więcej kg mleka Witold Podkówka Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Żywienie bydła mlecznego

Żywienie bydła mlecznego Żywienie bydła mlecznego Najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość i ilość jest żywienie. Prawidłowe żywienie polega na zastosowaniu takich pasz, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału genetycznego

Bardziej szczegółowo

Zasady żywienia krów mlecznych

Zasady żywienia krów mlecznych Zasady żywienia krów mlecznych Żywienie jest najważniejszym czynnikiem środowiskowym wpływającym na ilość i jakość mleka. Prawidłowe żywienie polega na zastosowaniu takich pasz (pod względem ilości i jakości),

Bardziej szczegółowo

Żywienie bydła mlecznego

Żywienie bydła mlecznego Żywienie bydła mlecznego Najważniejszym czynnikiem wpływającym na jakość i ilość jest żywienie. Prawidłowe żywienie polega na zastosowaniu takich pasz, które pozwolą na pełne wykorzystanie potencjału genetycznego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie włóknistej frakcji poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w żywieniu krów mlecznych

Wykorzystanie włóknistej frakcji poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w żywieniu krów mlecznych Tom XX Rośliny Oleiste 1999 Adolf Korniewicz, Ewa Chrząszcz, Henryk Czarnik-Matusewicz, Barbara Paleczek Instytut Zootechniki, Zakład Żywienia Zwierząt, Smardzów Wrocławski, Żerniki Wrocławskie Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE DAWKI POKARMOWE

PRZYKŁADOWE DAWKI POKARMOWE PRZYKŁADOWE DAWKI POKARMOWE Kraków 2005 Wszelkie prawa zastrzeżone Kopiowanie materiałów w całości lub części za zgodą DJ Group lub Educagri Editions www.djgroup.com.pl Układanie DAWEK w programie INRAtion-PrevAlim

Bardziej szczegółowo

Przemiany energetyczno-białkowe w żywieniu bydła mlecznego z elementami paszoznawstwa

Przemiany energetyczno-białkowe w żywieniu bydła mlecznego z elementami paszoznawstwa Przemiany energetyczno-białkowe w żywieniu bydła mlecznego z elementami paszoznawstwa Proces trawienia u przeżuwaczy Żywienie przeżuwaczy w pierwszym etapie polega na karmieniu mikroorganizmów w żwaczu,

Bardziej szczegółowo

MIESZANKI UZUPEŁNIAJĄCE DLA BYDŁA MLECZNEGO MLEKOMA

MIESZANKI UZUPEŁNIAJĄCE DLA BYDŁA MLECZNEGO MLEKOMA DLA BYDŁA UZUPEŁNIAJĄCE MIESZANKI MLECZNEGO MLEKOMA WYBÓR ŚWIADOMYCH HODOWCÓW WIĘCEJ MLEKA! WIĘCEJ BIAŁKA! WIĘKSZE KORZYŚCI! Grupa produktów MLEKOMA to nowoczesne mieszanki uzupełniające dla bydła mlecznego.

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PRODUKCJI PFHBIPM

KOSZTY PRODUKCJI PFHBIPM KOSZTY PRODUKCJI PFHBIPM 12.10.2016 O zysku z produkcji mleka decydują nie tylko ceny skupu mleka, ale także koszty. Zysk to różnica pomiędzy ceną skupu, a kosztami produkcji. Zysk= - ( + ) Niekorzystne

Bardziej szczegółowo

Żywienie opasów: jak wyliczyć dawkę pokarmową?

Żywienie opasów: jak wyliczyć dawkę pokarmową? .pl Żywienie opasów: jak wyliczyć dawkę pokarmową? Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 13 kwietnia 2017 Zbilansowanie dawki paszowej dla opasów jest bardzo ważne. Po pierwsze dlatego, że poprawiamy

Bardziej szczegółowo

Mierniki wartości pokarmowej pasz i zapotrzebowania zwierząt

Mierniki wartości pokarmowej pasz i zapotrzebowania zwierząt Mierniki wartości pokarmowej pasz i zapotrzebowania zwierząt W Polsce obowiązują dwa systemy oceny wartości pokarmowej pasz i potrzeb pokarmowych przeżuwaczy: francuski - INRA, niemiecki - DLG. Mierniki

Bardziej szczegółowo

MIESZANKI UZUPEŁNIAJĄCE DLA BYDŁA MLECZNEGO

MIESZANKI UZUPEŁNIAJĄCE DLA BYDŁA MLECZNEGO MIESZANKI UZUPEŁNIAJĄCE DLA BYDŁA MLECZNEGO MLEKOMA WYBÓR ŚWIADOMYCH HODOWCÓW WIĘCEJ MLEKA! WIĘCEJ BIAŁKA! WIĘKSZE KORZYŚCI! Grupa produktów MLEKOMA to nowoczesne mieszanki uzupełniające dla bydła mlecznego.

Bardziej szczegółowo

OPŁACALNE ŻYWIENIE BYDŁA

OPŁACALNE ŻYWIENIE BYDŁA OPŁACALNE ŻYWIENIE BYDŁA MleczneGO opasowego cieląt WYBÓR ŚWIADOMYCH HODOWCÓW Odpowiednio dobrany program żywieniowy, składający się ze starannie skomponowanych pasz jest jednym z głównych czynników wpływających

Bardziej szczegółowo

Wykres 1. Zamiany w produkcji mleka, kondycji, pobraniu dawki pokarmowej w trakcie cyklu produkcyjnego.

Wykres 1. Zamiany w produkcji mleka, kondycji, pobraniu dawki pokarmowej w trakcie cyklu produkcyjnego. Żywienie krów mlecznych w laktacji Tekst: dr Marcin Gołębiewski, SGGW w Warszawie Potrzeby pokarmowe krów mlecznych zależą w dużej mierze od stadium laktacji oraz zaawansowania ciąży. Poniżej zamieszczony

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH Seria ROLNICTWO Nr 1 (1) 2015

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH Seria ROLNICTWO Nr 1 (1) 2015 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO W SIEDLCACH Seria ROLNICTWO Nr 1 (1) 2015 Halina Kałuża, Kamil Jakubiak, Marta Królicka, Olga Walczewska Zakład Ekonomiki Rolnictwa i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe zalety produktu:

Dodatkowe zalety produktu: optymalny skład ilościowy i jakościowy umożliwiający prawidłowy odchów cieląt chętnie pobierane przez cielęta zawierają dodatek probiotyku wspomagający trawienie enzymatyczne oraz optymalizujący florę

Bardziej szczegółowo

Żywienie krów w okresie przejściowym

Żywienie krów w okresie przejściowym dr Marcin Gołębiewski, SGGW w Warszawie Żywienie krów w okresie przejściowym Okres przejściowy najczęściej definiowany jest jako okres bezpośrednio poprzedzający wycielenie (3 tygodnie przed spodziewanym

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ŻYWIENIA KRÓW O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI MLECZNEJ

EFEKTYWNOŚĆ ŻYWIENIA KRÓW O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI MLECZNEJ Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2010 Stanisław Winnicki 1), Tomasz Kołodziejczyk 1), Andrzej Karbowy 2) 1) Instytut Technologiczno Przyrodniczy w Falentach Oddział w Poznaniu 2) Zachodniopomorski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Ocena. Rozprawy doktorskiej mgr Anny Brzozowskiej

Ocena. Rozprawy doktorskiej mgr Anny Brzozowskiej Warszawa. 09.11.2016 Prof. dr hab. Maria Dymnicka Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW ul.ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa Ocena Rozprawy doktorskiej mgr Anny Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

ŻYWIENIE KRÓW WYSOKOMLECZNYCH A POZIOM MOCZNIKA W MLEKU. Krzysztof Szarkowski, Piotr Sablik, Włodzimierz Lachowski

ŻYWIENIE KRÓW WYSOKOMLECZNYCH A POZIOM MOCZNIKA W MLEKU. Krzysztof Szarkowski, Piotr Sablik, Włodzimierz Lachowski Acta Sci. Pol., Zootechnica 8 (3) 2009, 39 46 ŻYWIENIE KRÓW WYSOKOMLECZNYCH A POZIOM MOCZNIKA W MLEKU Krzysztof Szarkowski, Piotr Sablik, Włodzimierz Lachowski Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Rumex. Rumex SC Oferta dla wymagających

Rumex. Rumex SC Oferta dla wymagających Rumex Rumex SC Oferta dla wymagających Rumex SC Skład Olejki eteryczne Żywe kultury drożdży (Saccharomyces cerevisiae) Saponiny Rumex SC Olejki eteryczne stymulują sekrecję soków trawiennych i zwiększają

Bardziej szczegółowo

PASZE. I mieszanki PASZOWE DLA BYDŁA. WYBÓR ŚWIADOmYCH HODOWCÓW

PASZE. I mieszanki PASZOWE DLA BYDŁA. WYBÓR ŚWIADOmYCH HODOWCÓW WYBÓR ŚWIADOmYCH HODOWCÓW PASZOWE I mieszanki PASZE DLA BYDŁA WIĘCEJ MLEKA! WIĘCEJ BIAŁKA! WIĘKSZE KORZYŚCI! Grupa produktów MLEKoMa to nowoczesne mieszanki uzupełniające dla bydła mlecznego. Doskonale

Bardziej szczegółowo

Poekstrakcyjna śruta rzepakowa - wciąż niedoceniane źródło białka dla bydła mlecznego. Czy tak musi być? Zbigniew Lach

Poekstrakcyjna śruta rzepakowa - wciąż niedoceniane źródło białka dla bydła mlecznego. Czy tak musi być? Zbigniew Lach Poekstrakcyjna śruta rzepakowa - wciąż niedoceniane źródło białka dla bydła mlecznego. Czy tak musi być? Zbigniew Lach Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. Genotyp i środowisko, a produkcja mleka

Bardziej szczegółowo

Wpływ dawek pokarmowych z udziałem nasion lnu na skład kwasów tłuszczowych i zawartość cholesterolu w mięsie i mleku owiec *

Wpływ dawek pokarmowych z udziałem nasion lnu na skład kwasów tłuszczowych i zawartość cholesterolu w mięsie i mleku owiec * Tom XXV ROŚLINY OLEISTE 2004 Piotr Micek, Franciszek Borowiec, Marcin Marciński, Jan Barteczko, Tadeusz Zając Akademia Rolnicza w Krakowie Wpływ dawek pokarmowych z udziałem nasion lnu na skład kwasów

Bardziej szczegółowo

Poekstrakcyjna śruta rzepakowa - wciąż niedoceniane źródło białka dla bydła mlecznego. Czy tak musi być? Zbigniew Lach

Poekstrakcyjna śruta rzepakowa - wciąż niedoceniane źródło białka dla bydła mlecznego. Czy tak musi być? Zbigniew Lach Poekstrakcyjna śruta rzepakowa - wciąż niedoceniane źródło białka dla bydła mlecznego. Czy tak musi być? Zbigniew Lach Ośrodek Hodowli Zarodowej Osięciny Sp. z o.o. Genotyp i środowisko, a produkcja mleka

Bardziej szczegółowo

Krowi Milk: Krowa Super Vit Plus Dodatki: Składniki analityczne:

Krowi Milk: Krowa Super Vit Plus Dodatki: Składniki analityczne: Produkty Krowi Milk: to specjalnie wyselekcjonowane najlepsze surowce zróżnicowane źródła białka i energii w tym również tłuszcze chronione niezbędne witaminy i mikroelementy utrzymujące zwierzęta w najlepszej

Bardziej szczegółowo

Efektywność stosowania drożdży Saccharomyces cerevisiae w żywieniu krów mlecznych

Efektywność stosowania drożdży Saccharomyces cerevisiae w żywieniu krów mlecznych Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 10 (2014), nr 4, 69-75 Efektywność stosowania drożdży Saccharomyces cerevisiae w żywieniu krów mlecznych Maria Czaplicka, Zbigniew Puchajda, Michał

Bardziej szczegółowo

Czynniki ryzyka występowania ketozy u krów mlecznych w Polsce mgr inż. Marta Malkiewicz

Czynniki ryzyka występowania ketozy u krów mlecznych w Polsce mgr inż. Marta Malkiewicz Czynniki ryzyka występowania ketozy u krów mlecznych w Polsce mgr inż. Marta Malkiewicz Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie KETOZA i ujemny bilans

Bardziej szczegółowo

Zasady żywienia jałówek hodowlanych

Zasady żywienia jałówek hodowlanych .pl Zasady żywienia jałówek hodowlanych Autor: dr hab. inż. Rafał Bodarski Data: 1 marca 2016 1 / 5 .pl Odchów jałówek hodowlanych ma bezpośredni i niedoceniany wpływ na późniejsze efekty produkcyjne krów

Bardziej szczegółowo

ASSESSMENT OF PROPER FEEDING OF THE COWS, IN THE ORGANIC FARM, BASED ON COMPOSITION OF THE MILK

ASSESSMENT OF PROPER FEEDING OF THE COWS, IN THE ORGANIC FARM, BASED ON COMPOSITION OF THE MILK Józef FLESZAR Politechnika Koszalińska, Katedra Agroinżynierii, ul. Racławicka 15-17, 75 620 Koszalin e-mail: jozef.fleszar@tu.koszalin.pl ASSESSMENT OF PROPER FEEDING OF THE COWS, IN THE ORGANIC FARM,

Bardziej szczegółowo

Żywienie krów w okresie zasuszenia

Żywienie krów w okresie zasuszenia Pagina: Ferma Podpagina: Żywienie krów Żywienie krów w okresie zasuszenia Właściwe postępowanie z krowami i ich żywienie w okresie zasuszenia jest konieczne do osiągnięcia określonego poziomu pobrania

Bardziej szczegółowo

Skład chemiczny siary i mleka loch żywionych w trakcie ciąży oraz laktacji dawkami z udziałem oleju lnianego

Skład chemiczny siary i mleka loch żywionych w trakcie ciąży oraz laktacji dawkami z udziałem oleju lnianego Tom XXIII Rośliny Oleiste 2002 Tadeusz Barowicz, Władysław Migdał*, Marek Pieszka Instytut Zootechniki w Krakowie, Zakład Paszoznawstwa * Akademia Rolnicza w Krakowie, Katedra Hodowli Trzody Chlewnej Skład

Bardziej szczegółowo

Łubin i poekstrakcyjna śruta rzepakowa - czy te komponenty warto stosować łącznie w mieszankach dla świń?

Łubin i poekstrakcyjna śruta rzepakowa - czy te komponenty warto stosować łącznie w mieszankach dla świń? Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju 2016-2020 Obszar 4 Zwiększenie wykorzystania krajowego białka

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Hodowli Zwierząt, ul. Chełmońskiego 38 C, Wrocław

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Instytut Hodowli Zwierząt, ul. Chełmońskiego 38 C, Wrocław Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 8 (2012), nr 2, 69-78 Wpływ dodatku suszonego wywaru pszennego (DDGS) zastosowanego w dawce dla krów w pierwszej fazie laktacji na wydajność i

Bardziej szczegółowo

Ocena użytkowości mlecznej

Ocena użytkowości mlecznej Ocena użytkowości mlecznej System identyfikacji i rejestracji zwierząt Podstawą prowadzenia oceny użytkowości mlecznej jest oznakowanie każdej krowy. Do roku 2001 oznakowane były tylko krowy objęte oceną,

Bardziej szczegółowo

Rzepak w żywieniu warchlaków i tuczników. Tomasz Majkut - Doradca Żywieniowy

Rzepak w żywieniu warchlaków i tuczników. Tomasz Majkut - Doradca Żywieniowy Rzepak w żywieniu warchlaków i tuczników. Tomasz Majkut - Doradca Żywieniowy 16 września, Pałac w Pakosławiu ,,Rzepak w żywieniu warchlaków i tuczników. Fakty i mity Wytwórnia Pasz Lira mgr inż. Tomasz

Bardziej szczegółowo

System TMR w żywieniu bydła

System TMR w żywieniu bydła .pl System TMR w żywieniu bydła Autor: dr hab. inż. Rafał Bodarski Data: 15 sierpnia 2017 W ramach jednej farmy może istnieć duże zróżnicowanie bydła. To pociąga za sobą skomplikowaną kwestię żywienia.

Bardziej szczegółowo

PL B BUP 14/11. KAROL WĘGLARZY, Cieszyn, PL MAŁGORZATA BEREZA, Bielsko-Biała, PL WUP 06/14. rzecz. pat.

PL B BUP 14/11. KAROL WĘGLARZY, Cieszyn, PL MAŁGORZATA BEREZA, Bielsko-Biała, PL WUP 06/14. rzecz. pat. PL 216983 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216983 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 390110 (51) Int.Cl. A23K 1/14 (2006.01) A23K 1/18 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Mocznik w żywieniu bydła: wady i zalety

Mocznik w żywieniu bydła: wady i zalety .pl https://www..pl Mocznik w żywieniu bydła: wady i zalety Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 16 maja 2016 Prawidłowe zbilansowanie dawki paszowej w białko, energię, włókno, składniki mineralne i

Bardziej szczegółowo

Zapotrzebowanie na energię

Zapotrzebowanie na energię Zapotrzebowanie na energię Krowa wykorzystuje na produkcję mleka tylko około 20% pobranej energii. Pozostałe 80% jest przeznaczone na podtrzymanie funkcji życiowych oraz stanowi stratę w postaci wypromieniowanego

Bardziej szczegółowo

ANALYSIS AND EVALUATION OF MILK COMPOSITION AS AN INDICATOR OF THE CORRECTNESS OF COWS FEEDING ON THE ORGANIC FARM

ANALYSIS AND EVALUATION OF MILK COMPOSITION AS AN INDICATOR OF THE CORRECTNESS OF COWS FEEDING ON THE ORGANIC FARM Józef FLESZAR Politechnika Koszalińska, Katedra Agroinżynierii ul. Racławicka 15-17, 75 620 Koszalin e-mail: jozef.fleszar@tu.koszalin.pl ANALYSIS AND EVALUATION OF MILK COMPOSITION AS AN INDICATOR OF

Bardziej szczegółowo

Planowanie zapotrzebowania pokarmowego krów mlecznych

Planowanie zapotrzebowania pokarmowego krów mlecznych Pagina: Ferma Podpagina: Żywienie krów mlecznych Planowanie zapotrzebowania pokarmowego krów mlecznych Bilans jest zestawieniem zapotrzebowania na poszczególne e w ciągu całego okresu ich skarmiania i

Bardziej szczegółowo

Z wizytą we Francji Marcin Gołębiewski, Agata Wójcik. SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach, Zakład Hodowli Bydła

Z wizytą we Francji Marcin Gołębiewski, Agata Wójcik. SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach, Zakład Hodowli Bydła Z wizytą we Francji Marcin Gołębiewski, Agata Wójcik SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach, Zakład Hodowli Bydła W dniach 4-5 luty 2014 r. odbył się wyjazd do miejscowości położonej w południowowschodniej

Bardziej szczegółowo

Produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego dla opasów

Produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego dla opasów .pl https://www..pl Produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego dla opasów Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 14 grudnia 2015 Bydło mięsne bardzo dobrze wykorzystuje nawet słabej jakości pasze gospodarskie,

Bardziej szczegółowo

Tom XIX Rośliny Oleiste 1998

Tom XIX Rośliny Oleiste 1998 Tom XIX Rośliny Oleiste 1998 Barbara Pastuszewska, Anna Ochtabińska Itytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN Jabłonna k. Warszawy Wartość pokarmowa wytłoku i śruty poekstrakcyjnej

Bardziej szczegółowo

Wpływ systemu żywienia tradycyjnego i TMR na pobranie paszy przez krowy, ich wydajność, skład mleka i jego jakość higieniczną

Wpływ systemu żywienia tradycyjnego i TMR na pobranie paszy przez krowy, ich wydajność, skład mleka i jego jakość higieniczną Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 7 (2011), nr 4, 87-96 Wpływ systemu żywienia tradycyjnego i TMR na pobranie paszy przez krowy, ich wydajność, skład mleka i jego jakość higieniczną

Bardziej szczegółowo

WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ. Pasze GMO a produkcyjność i zdrowotność zwierząt. Instytut Zootechniki PIB, Balice 26 czerwca 2012 r.

WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ. Pasze GMO a produkcyjność i zdrowotność zwierząt. Instytut Zootechniki PIB, Balice 26 czerwca 2012 r. WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z KONFERENCJI NAUKOWEJ Pasze GMO a produkcyjność i zdrowotność zwierząt Instytut Zootechniki PIB, Balice 26 czerwca 2012 r. I. Wobec braku na rynku krajowych pasz wysokobiałkowych, w

Bardziej szczegółowo

Pokrycie potrzeb pokarmowych i koszty produkcji mleka w gospodarstwach o różnych systemach żywienia krów

Pokrycie potrzeb pokarmowych i koszty produkcji mleka w gospodarstwach o różnych systemach żywienia krów Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 8 (2012), nr 2, 27-39 Pokrycie potrzeb pokarmowych i koszty produkcji mleka w gospodarstwach o różnych systemach żywienia krów Witold Chabuz,

Bardziej szczegółowo

Produkty uboczne opracowania rzepaku jako substytut śrut sojowych

Produkty uboczne opracowania rzepaku jako substytut śrut sojowych Produkty uboczne opracowania rzepaku jako substytut śrut sojowych Po wprowadzeniu zakazu stosowania mączki mięso-kostnej w Unii Europejskiej rośnie popyt na produkty z soi. Jednak większość soi importowana

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje na temat DDGS. mgr inż. Marek Mruk DDGS EuroTrader r.

Podstawowe informacje na temat DDGS. mgr inż. Marek Mruk DDGS EuroTrader r. Zastosowanie DDGS w żywieniu zwierząt Podstawowe informacje na temat DDGS mgr inż. Marek Mruk DDGS EuroTrader 26.05.2008 r. E-mail: marek.mruk@ddgs.com.pl Produkcja bioetanolu źródłem DDGS DDGS jest finalnym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ORGANIZACJI BAZY PASZOWEJ NA GLEBACH O NISKIEJ BONITACJI DLA STADA KRÓW O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ORGANIZACJI BAZY PASZOWEJ NA GLEBACH O NISKIEJ BONITACJI DLA STADA KRÓW O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2012 (I III): t. 12 z. 1 (37) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS ISSN 1642-8145 s. 239 248 pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach,

Bardziej szczegółowo

Skład chemiczny oraz zawartość komórek somatycznych i mocznika w mleku krów w zależności od systemu utrzymania*

Skład chemiczny oraz zawartość komórek somatycznych i mocznika w mleku krów w zależności od systemu utrzymania* Rocz. Nauk. Zoot., T. 39, z. 2 (2012) 295 305 Skład chemiczny oraz zawartość komórek somatycznych i mocznika w mleku krów w zależności od systemu utrzymania* * I w o n a R a d k o w s k a Instytut Zootechniki

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty żywienia kóz

Wybrane aspekty żywienia kóz Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt Polskiej Akademii Nauk Wybrane aspekty żywienia kóz Józef Krzyżewski Emilia Bagnicka Bożena Pyzel Prof. dr hab. Józef Krzyżewski, IGiHZ PAN Jastrzębiec 1 Zasady żywienia

Bardziej szczegółowo

mieszanka dla krów żywionych młodymi zielonkami

mieszanka dla krów żywionych młodymi zielonkami mieszanka mineralno-witaminowa przeznaczona do skarmiania przez cały okres laktacji mieszanka dla krów żywionych młodymi zielonkami z dodatkiem niacyny oraz drożdży paszowych Szczególnie polecana dla krów

Bardziej szczegółowo

Efektywność wychowu cieląt otrzymujących pasze wzbogacone w glutaminę, glukozę lub maślan sodu* *

Efektywność wychowu cieląt otrzymujących pasze wzbogacone w glutaminę, glukozę lub maślan sodu* * Rocz. Nauk. Zoot., T. 38, z. (20) 6 72 Efektywność wychowu cieląt otrzymujących pasze wzbogacone w glutaminę, glukozę lub maślan sodu* * B a r b a r a N i w i ń s k a, E w a H a n c z a k o w s k a, K

Bardziej szczegółowo

Łubin w żywieniu trzody chlewnej

Łubin w żywieniu trzody chlewnej .pl Łubin w żywieniu trzody chlewnej Autor: dr inż. Anna Szuba-Trznadel Data: 14 czerwca 2016 W ostatnim czasie obserwujemy powiększenie areału upraw roślin strączkowych. Taki wzrost zainteresowania spowodowany

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186397

(12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186397 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 186397 (21) Numer zgłoszenia: 331516 (13) B1 (22) Data zgłoszenia: 11.08.1997 ( 86) Data i numer zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Jak wybrać starter, koncentrat i preparat mlekozastępczy dla cieląt?

Jak wybrać starter, koncentrat i preparat mlekozastępczy dla cieląt? .pl https://www..pl Jak wybrać starter, koncentrat i preparat mlekozastępczy dla cieląt? Autor: mgr inż. Dorota Kolasińska Data: 9 maja 2016 Prawidłowe żywienie cieląt ma ogromny wpływ na dobowe przyrosty,

Bardziej szczegółowo

Pasze objętościowe wysokiej jakości podstawą żywienia zwierząt

Pasze objętościowe wysokiej jakości podstawą żywienia zwierząt Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Marcin Gołębiewski Pasze objętościowe wysokiej jakości podstawą żywienia zwierząt Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Zakład Hodowli Bydła Katedra

Bardziej szczegółowo

Wpływ stosowania makuchu rzepakowego i lnianego w żywieniu kóz na skład kwasów tłuszczowych tłuszczu mleka

Wpływ stosowania makuchu rzepakowego i lnianego w żywieniu kóz na skład kwasów tłuszczowych tłuszczu mleka Tom XXIV Rośliny Oleiste 2003 Stefania Kinal, Robert Bodkowski*, Bożena Patkowska-Sokoła*, Maja Słupczyńska, Aneta Gołuch* Akademia Rolnicza we Wrocławiu Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, * Instytut

Bardziej szczegółowo

Ocena przydatności wykorzystania żyta hybrydowego firmy KWS Lochow Polska sp. z o.o. w żywieniu krów mlecznych

Ocena przydatności wykorzystania żyta hybrydowego firmy KWS Lochow Polska sp. z o.o. w żywieniu krów mlecznych RAPORT KOŃCOWY z doświadczenia wykonanego dla KWS LOCHOW POLSKA Sp. z o.o. Ocena przydatności wykorzystania żyta hybrydowego firmy KWS Lochow Polska sp. z o.o. w żywieniu krów mlecznych Kierownik: dr hab.

Bardziej szczegółowo

System TMR żywienia krów mlecznych w aspekcie zasad rolnictwa precyzyjnego

System TMR żywienia krów mlecznych w aspekcie zasad rolnictwa precyzyjnego PROBLEMY INŻYNIERII ROLNICZEJ PIR 2012 (I III): z. 1 (75) PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENGINEERING s. 77 85 Wersja pdf: www.itep.edu.pl/wydawnictwo ISSN 1231-0093 Wpłynęło 05.10.2011 r. Zrecenzowano 24.01.2012

Bardziej szczegółowo

MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE 2,5% DLA BYDŁA

MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE 2,5% DLA BYDŁA MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE 2,5% DLA BYDŁA Przy stosowaniu MPU należy pamiętać, że wyżej wymienione efekty są możliwe tylko przy prawidłowym zbilansowaniu energetyczno-białkowym całej dawki pokarmowej.

Bardziej szczegółowo

W RAMACH PRZEDMIOTU I OCENY MLEKA

W RAMACH PRZEDMIOTU I OCENY MLEKA ZAJĘCIA TERENOWE ZREALIZOWANE W RAMACH PRZEDMIOTU PODSTAWY PRODUKCJI I OCENY MLEKA ROK III Dnia 13 października 2015 roku studenci trzeciego roku kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka o specjalności

Bardziej szczegółowo

CHOROBY METABOLICZNE W STADACH KRÓW MLECZNYCH

CHOROBY METABOLICZNE W STADACH KRÓW MLECZNYCH CHOROBY METABOLICZNE W STADACH KRÓW MLECZNYCH Intensyfikacja produkcji bydła mlecznego w kierunku uzyskiwania coraz wyższych wydajności mlecznych sprawia, że krowa staje się zwierzęciem o ogromnym obciążeniu

Bardziej szczegółowo

Ocena zagrożenia subkliniczną ketozą nowa usługa w stadach objętych kontrolą użytkowości

Ocena zagrożenia subkliniczną ketozą nowa usługa w stadach objętych kontrolą użytkowości Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka www.pfhb.pl Ocena zagrożenia subkliniczną ketozą nowa usługa w stadach objętych kontrolą użytkowości Krzysztof Słoniewski KETOZA Ketoza wiadomości ogólne

Bardziej szczegółowo

Wpływ koncentracji białka i wartości bilansu kationowo-anionowego preparatów mlekozastępczych na efektywność wychowu cieliczek*

Wpływ koncentracji białka i wartości bilansu kationowo-anionowego preparatów mlekozastępczych na efektywność wychowu cieliczek* Rocz. Nauk. Zoot., T. 9, z. (0) 59 7 Wpływ koncentracji białka i wartości bilansu kationowo-anionowego preparatów mlekozastępczych na efektywność wychowu cieliczek* * B a r b a r a N i w i ń s k a, K r

Bardziej szczegółowo

Jak określić dojrzałość bydła mlecznego?

Jak określić dojrzałość bydła mlecznego? .pl https://www..pl Jak określić dojrzałość bydła mlecznego? Autor: Tomasz Kodłubański Data: 23 maja 2017 Określenie dojrzałości hodowlanej bydła mlecznego jest dosyć skomplikowane. Zważywszy, że pod ocenę

Bardziej szczegółowo

Wpływ dodatku oleju rzepakowego do dawki pokarmowej dla owiec na poziom sprzężonego kwasu linolowego w mleku *

Wpływ dodatku oleju rzepakowego do dawki pokarmowej dla owiec na poziom sprzężonego kwasu linolowego w mleku * Tom XXII Rośliny Oleiste 2001 Małgorzata Szumacher-Strabel, Andrzej Potkański, Adam Cieślak, Daniel Stanisławski 1 Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej 1 Katedra

Bardziej szczegółowo

dostarczane są do wątroby, przekracza jednak jej zdolność do ich utlenienia. Nadmiar WKT ulega powtórnej estryfikacji do TAG i w postaci VLDL

dostarczane są do wątroby, przekracza jednak jej zdolność do ich utlenienia. Nadmiar WKT ulega powtórnej estryfikacji do TAG i w postaci VLDL Streszczenie W okresie okołoporodowym u krów mlecznych, a szczególnie w okresie przejściowym (zaczynającym się trzy tygodnie przed, a kończącym trzy tygodnie po porodzie) zachodzą specyficzne zmiany metaboliczne,

Bardziej szczegółowo

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS

Nauczycielski plan dydaktyczny. Produkcja zwierzęca. Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012. Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS Nauczycielski plan dydaktyczny Produkcja zwierzęca Klasa I TRA w roku szkolnym 2011/2012 Numer programu 321(05)T4,TU,SPIMENiS 2005.02.03 Prowadzący mgr inż. Alicja Adamska Moduł, dział, Temat: Lp. Zakres

Bardziej szczegółowo

Żywienie krów mlecznych według zasad ekologicznych z uwzględnieniem badań Instytutu Zootechniki PIB

Żywienie krów mlecznych według zasad ekologicznych z uwzględnieniem badań Instytutu Zootechniki PIB Wiadomości Zootechniczne, R. LI (03), 3: 54 Żywienie krów mlecznych według zasad ekologicznych z uwzględnieniem badań Instytutu Zootechniki PIB Krzysztof Bilik, Juliusz Strzetelski Instytut Zootechniki

Bardziej szczegółowo

Skład i wartość pokarmowa śruty rzepakowej wyprodukowanej z dodatkiem lecytyny wytrąconej kwasem cytrynowym

Skład i wartość pokarmowa śruty rzepakowej wyprodukowanej z dodatkiem lecytyny wytrąconej kwasem cytrynowym Tom XX Rośliny Oleiste 1999 Barbara Pastuszewska, Lucyna Buraczewska, Grzegorz Jabłecki *, Anna Ochtabińska Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt, Jabłonna k. Warszawy *Zakłady Przemysłu Tłuszczowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ŻYWIENIA TRZODY CHLEWNEJ. mieszanki paszowe uzupełniające

PROGRAM ŻYWIENIA TRZODY CHLEWNEJ. mieszanki paszowe uzupełniające PROGRAM ŻYWIENIA TRZODY CHLEWNEJ mieszanki paszowe uzupełniające MIESZANKI PASZOWE UZUPEŁNIAJĄCE KONCENTRATY W ofercie Agrifirm Polska znajdują się mieszanki paszowe uzupełniające (koncentraty) dla trzody

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ŻYWIENIA NA SKŁAD CHEMICZNY MIĘSA KARPIA

WPŁYW ŻYWIENIA NA SKŁAD CHEMICZNY MIĘSA KARPIA Inżynieria Rolnicza 5(93)/27 WPŁYW ŻYWIENIA NA SKŁAD CHEMICZNY MIĘSA KARPIA Renata Puchała Katedra Inżynierii Produkcji, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej. Maciej Pilarczyk Zakład Ichtiobiologii

Bardziej szczegółowo

Gorączka mleczna: objawy, przyczyny i zapobieganie

Gorączka mleczna: objawy, przyczyny i zapobieganie .pl https://www..pl Gorączka mleczna: objawy, przyczyny i zapobieganie Autor: dr hab. Robert Kupczyński Data: 8 lutego 2017 Występowanie zaburzeń metabolicznych stanowi poważny problem, zwłaszcza w stadach

Bardziej szczegółowo

Wyniki tuczu świń żywionych mieszankami z udziałem śruty rzepakowej uzupełnionej lizyną *

Wyniki tuczu świń żywionych mieszankami z udziałem śruty rzepakowej uzupełnionej lizyną * Tom XX Rośliny Oleiste 1998 Stanisława Raj, Henryk Fandrejewski, Dagmara Weremko, Grzegorz Skiba nstytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego w Jabłonnie Wyniki tuczu świń żywionych mieszankami

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Zawód: technik rolnik Symbol cyfrowy: 321 [05] 321 [05]-01-081 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Informacje

Bardziej szczegółowo

Nutribiotyczne mieszanki mineralne. w żywieniu krów mlecznych

Nutribiotyczne mieszanki mineralne. w żywieniu krów mlecznych Nutribiotyczne mieszanki mineralne w żywieniu krów mlecznych Mieszanki nutribiotyczne nowa generacja mieszanek mineralnych Josera Nowa generacja mieszanek mineralnych Josera to produkty, w których zastosowano

Bardziej szczegółowo

Zakres i metodyka prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego

Zakres i metodyka prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego Zakres i metodyka prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego w zakresie cech produkcji mleka przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Pasze rzepakowe w żywieniu świń. Doc. dr hab. Ewa Hanczakowska

Pasze rzepakowe w żywieniu świń. Doc. dr hab. Ewa Hanczakowska Pasze rzepakowe w żywieniu świń Doc. dr hab. Ewa Hanczakowska Zależnie od metody produkcji oleju ekstrakcji rozpuszczalnikiem lub tłoczenia, otrzymuje się dwa rodzaje produktu paszowego: - poekstrakcyjną

Bardziej szczegółowo

Pasze rzepakowe miejsce w bilansie białkowym kraju oraz wartość pokarmowa. Cz. 1

Pasze rzepakowe miejsce w bilansie białkowym kraju oraz wartość pokarmowa. Cz. 1 Pasze rzepakowe. Cz. 1 Wiadomości Zootechniczne, R. XLVIII (2010), 2 3: 11 18 Pasze rzepakowe miejsce w bilansie białkowym kraju oraz wartość pokarmowa. Cz. 1 Franciszek Brzóska 1, Bogdan Śliwiński 1,

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 98 SECTIO D 2004

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 98 SECTIO D 2004 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LIX, SUPPL. XIV, 98 SECTIO D 2004 Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Faculty

Bardziej szczegółowo

Zakres i metodyka prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego

Zakres i metodyka prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego Zakres i metodyka prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsno-mlecznego w zakresie cech produkcji mleka przez Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Efektywność poekstrakcyjnej śruty z rzepaku podwójnie ulepszonego w żywieniu loch

Efektywność poekstrakcyjnej śruty z rzepaku podwójnie ulepszonego w żywieniu loch Tom XX Rośliny Oleiste 999 Wacław Krasucki, Eugeniusz R. Grela Akademia Rolnicza w Lublinie, Instytut Żywienia Zwierząt Efektywność poekstrakcyjnej śruty z rzepaku podwójnie ulepszonego w żywieniu loch

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na "Dostawy pasz i dodatków paszowych dla bydła w roku 2014" Nazwa... Siedziba... Nr NIP... Nr REGON... Nr tel./fax...

FORMULARZ OFERTOWY na Dostawy pasz i dodatków paszowych dla bydła w roku 2014 Nazwa... Siedziba... Nr NIP... Nr REGON... Nr tel./fax... Załącznik, nr 2 str. 1 Nr. spr. ZSRC / 270 /3 / 2014 FORMULARZ OFERTOWY na "Dostawy pasz i dodatków paszowych dla bydła w roku 2014" I. Dane dotyczące wykonawcy: Nazwa... Siedziba... Nr NIP... Nr REGON...

Bardziej szczegółowo

Żywienie krów rasy simentalskiej w oparciu o zasady rolnictwa zrównoważonego w warunkach przyrodniczych Pogórza

Żywienie krów rasy simentalskiej w oparciu o zasady rolnictwa zrównoważonego w warunkach przyrodniczych Pogórza Wiadomości Zootechniczne, R. LI (013), 4: 313 Żywienie krów rasy simentalskiej w oparciu o zasady rolnictwa zrównoważonego w warunkach przyrodniczych Pogórza Krzysztof Bilik 1, Juliusz Strzetelski 1, Bogumiła

Bardziej szczegółowo

ZSRC/270/1/2017 ZAŁĄCZNIK NR 2 str. 1. FORMULARZ OFERTOWY na "Dostawę pasz i dodatków paszowych w roku 2017 i 2018"

ZSRC/270/1/2017 ZAŁĄCZNIK NR 2 str. 1. FORMULARZ OFERTOWY na Dostawę pasz i dodatków paszowych w roku 2017 i 2018 ZSRC/270/1/2017 ZAŁĄCZNIK NR 2 str. 1 I. Dane dotyczące wykonawcy: FORMULARZ OFERTOWY na "Dostawę pasz i dodatków paszowych w roku 2017 i 2018" Nazwa... Siedziba... Nr. NIP... Nr. REGON... Nr. tel./fax...

Bardziej szczegółowo

KAZEINA. Aleksander Nozdryn-Płotnicki. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie REGION OCENY POZNAŃ Oddział w Opolu

KAZEINA. Aleksander Nozdryn-Płotnicki. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie REGION OCENY POZNAŃ Oddział w Opolu KAZEINA Aleksander Nozdryn-Płotnicki Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie REGION OCENY POZNAŃ Oddział w Opolu CO TO JEST KAZEINA? Kazeina- Kazeiny bo to jest grupa białek złożonych,

Bardziej szczegółowo

Saccharomyces cerevisiae 100% i preparaty na bazie tych drożdży

Saccharomyces cerevisiae 100% i preparaty na bazie tych drożdży Saccharomyces cerevisiae 100% i preparaty na bazie tych drożdży Ideą stworzenia marki AgroYeast było długotrwałe doświadczenie w pracy z drożdżami piwowarskimi Saccharomyces cerevisiae i ich oddziaływaniem

Bardziej szczegółowo

Wpływ sezonu oraz stadium laktacji na wydajność i skład chemiczny mleka krów rasy simental żywionych

Wpływ sezonu oraz stadium laktacji na wydajność i skład chemiczny mleka krów rasy simental żywionych Rocz. Nauk. Zoot., T. 43, z. 2 (2016) 205 214 Wpływ sezonu oraz stadium laktacji na wydajność i skład chemiczny mleka krów rasy simental żywionych pastwiskowo oraz TMR* * Iwona Radkowska 1, Adam Radkowski

Bardziej szczegółowo

Śruta poekstrakcyjna rzepakowa niewykorzystany potencjał krajowego białka paszowego

Śruta poekstrakcyjna rzepakowa niewykorzystany potencjał krajowego białka paszowego Śruta poekstrakcyjna rzepakowa niewykorzystany potencjał krajowego białka paszowego Konferencja Wykorzystanie krajowych źródeł białka w żywieniu zwierząt gospodarskich Warszawa, 9 czerwca 2016 Adam Stępień

Bardziej szczegółowo

Długość życia i użytkowania oraz produkcyjność krów utrzymywanych w stadach województwa lubelskiego

Długość życia i użytkowania oraz produkcyjność krów utrzymywanych w stadach województwa lubelskiego Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, t. 10 (2014), nr 4, 9-15 Długość życia i użytkowania oraz produkcyjność krów utrzymywanych w stadach województwa lubelskiego Jerzy Gnyp Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTENSYWNOŚCI ŻYWIENIA BUHAJKÓW RASY LIMOUSIN NA WSKAŹNIKI PRODUKCYJNE I WŁAŚCIWOŚCI DIETETYCZNE MIĘSA

WPŁYW INTENSYWNOŚCI ŻYWIENIA BUHAJKÓW RASY LIMOUSIN NA WSKAŹNIKI PRODUKCYJNE I WŁAŚCIWOŚCI DIETETYCZNE MIĘSA Rocz. Nauk. Zoot., T. 36, z. 1 (2009) 63 73 WPŁYW INTENSYWNOŚCI ŻYWIENIA BUHAJKÓW RASY LIMOUSIN NA WSKAŹNIKI PRODUKCYJNE I WŁAŚCIWOŚCI DIETETYCZNE MIĘSA K r z y s z t o f B i l i k 1, K a r o l W ę g l

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1398

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1398 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1398 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 1, Data wydania: 7 stycznia 2013 r. Nazwa i adres AB 1398

Bardziej szczegółowo

SPIS TABEL. według województw i RO 21 79

SPIS TABEL. według województw i RO 21 79 48 SPIS TABEL Tabela Strona Przeciętne wydajności ocenianych krów mlecznych w latach 1912-2013 1 49 Przeciętne wydajności ocenianych krów mlecznych według województw 2 51 Przeciętne wydajności ocenianych

Bardziej szczegółowo

DairyFeed C. System optymalnego żywienia paszami treściwymi. GEA Farm Technologies zawsze właściwy wybór. GEA Dój & Schładzanie WestfaliaSurge

DairyFeed C. System optymalnego żywienia paszami treściwymi. GEA Farm Technologies zawsze właściwy wybór. GEA Dój & Schładzanie WestfaliaSurge DairyFeed C System optymalnego żywienia paszami treściwymi GEA Dój & Schładzanie WestfaliaSurge GEA Farm Technologies zawsze właściwy wybór Żywienie zgodne z wydajnością Optymalne żywienie, to żywienie

Bardziej szczegółowo

Profile metaboliczne krwi w diagnostyce schorzeń metabolicznych krów mlecznych. SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach, Zakład Hodowli Bydła

Profile metaboliczne krwi w diagnostyce schorzeń metabolicznych krów mlecznych. SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach, Zakład Hodowli Bydła Profile metaboliczne krwi w diagnostyce schorzeń metabolicznych krów mlecznych Marcin Gołębiewski SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Zwierzętach, Zakład Hodowli Bydła Współczesne bydło rasy holsztyńsko-fryzyjskiej,

Bardziej szczegółowo

Biouwodorowanie nienasyconych kwasów tłuszczowych pochodzących z pasz z dodatkiem olejów roślinnych w warunkach in vitro

Biouwodorowanie nienasyconych kwasów tłuszczowych pochodzących z pasz z dodatkiem olejów roślinnych w warunkach in vitro Tom XXVI ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2005 Adam Cieślak, Andrzej Potkański, Małgorzata Szumacher-Strabel, Mateusz Janicki, Agnieszka Nowakowska, Monika Nowacka, Ewelina Szymankiewicz Akademia Rolnicza

Bardziej szczegółowo