Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa VI Szkoła Podstawowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa VI Szkoła Podstawowa"

Transkrypt

1 Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa VI Szkoła Podstawowa Nauczyciel Lucyna Kamińska i Maria Kurowska Blok tematyczn y I. Tajemnica Kościoła Chrystusow ego Temat w podręczniku 1. Duch Święty zstąpił na uczniów, aby pozostać z nimi na zawsze Efekty kształcenia wg Podstawy Programowej (Treści) Uczeń: wskazuje, dlaczego chrześcijanin powinien poznawać Objawienie Boże i nauczanie Kościoła odnajduje i interpretuje poszczególne fragmenty Pisma referuje wydarzenia i teksty biblijne odnoszące się do podstawowych prawd wiary Kościoła opisuje działanie Ducha w Kościele i na świecie posługuje się symbolami, odczytuje je i interpretuje Metody i techniki pogadanka, schematyczny rysunek, uroczyste czytanie Pisma, wykonywanie zadań w kartach pracy, artykuł prasowy lub wywiad Podstawowe Uczeń: wie, w jakich okolicznościach nastąpiło zesłanie Ducha ; potrafi wymienić znaki towarzyszące temu wydarzeniu; wyjaśnia, na czym polegała przemiana, jaka dokonała się w apostołach pod wpływem Ducha ; Wymagania Ponadpodstawowe uczeń: rozumie, że konsekwencją zesłania Ducha jest początek działalności Kościoła jako wspólnoty wierzących posłanej do świata; potrafi odnieść omawiane wydarzenie do własnego życia.

2 2. Kim jest Duch Święty? 3. Życie pierwszych wspólnot chrześcijańs kich 4. Niedziela pamiątką naszego zbawienia referuje wydarzenia i teksty biblijne odnoszące się do podstawowych prawd wiary Kościoła opisuje działanie Ducha w Kościele i na świecie posługuje się symbolami, odczytuje je i interpretuje wskazuje, dlaczego chrześcijanin powinien poznawać Objawienie Boże i nauczanie Kościoła opisuje działanie Ducha w Kościele i na świecie podejmuje wysiłek uczestnictwa w życiu Kościoła, rodziny, szkoły i społeczeństwa wskazuje własne miejsce w rodzinie, szkole, Kościele i innych społecznościach wskazuje znaczenie sakramentów w życiu wskazuje, jak zastosować wskazania prawa Bożego w konkretnych sytuacjach życiowych przejawia refleksyjną postawę wobec różnych sytuacji życiowych i zobowiązań moralnych pogadanka, praca z tekstem, uproszczona synektyka, tworzenie symbolicznego rysunku, indywidualne wykonywanie zadań w kartach pracy pogadanka, burza mózgów, tworzenie modelu wspólnoty, analiza tekstu biblijnego, praca z mapą, scenka pantomimiczna, indywidualne wykonywanie zadań w kartach pracy pogadanka, analiza etymologiczna i semantyczna słowa niedziela, praca z tekstem, rozwijanie argumentów, indywidualne wykonywanie zadań w kartach pracy, dywanik wie, kim jest Duch Święty; rozumie naukę u Duchu Świętym zawartą w Wyznaniu wiary; wie, czym charakteryzowało się życie pierwszej gminy chrześcijańskiej; potrafi omówić rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa na podstawie mapy; potrafi wyjaśnić, dlaczego chrześcijanie świętują niedzielę; rozumie, do czego zobowiązuje chrześcijanina trzecie przykazanie Dekalogu oraz pierwsze przykazanie kościelne. wie, że chrześcijańskie świętowanie polega na udziale we Mszy Świętej i zna biblijne symbole Ducha oraz potrafi wyjaśnić ich sens; podejmuje refleksje nad własną relacją do Ducha. rozumie wpływ postawy pojedynczych osób na jakość funkcjonowania całej wspólnoty; wyjaśnia, dlaczego życie pierwszych wspólnot chrześcijańskich może być wzorem dla dzisiejszego Kościoła; planuje własne zaangażowanie w rozwój Kościoła. potrafi podać argumenty przemawiające za nieopuszczaniem niedzielnej Eucharystii.

3 5. Misja Piotra 6. Hierarchicz na struktura Kościoła 7. Święty Paweł niestrudzon y głosiciel odnajduje i interpretuje poszczególne fragmenty Pisma integruje wydarzenia i teksty biblijne z liturgią, rokiem liturgicznym i zwyczajami, aktualnymi wyzwaniami życiowymi podaje przykłady ludzi modlitwy wskazuje na wybranym przykładzie wpływ modlitwy na życie człowieka wskazuje, dlaczego chrześcijanin powinien poznawać Objawienie Boże i nauczanie Kościoła podejmuje wysiłek uczestnictwa w życiu Kościoła, rodziny, szkoły i społeczeństwa wskazuje własne miejsce w rodzinie, szkole, Kościele i innych społecznościach wskazuje na wybranym przykładzie wpływ modlitwy na życie człowieka pomysłów zagadka, skojarzenia, praca z tekstem biblijnym, streszczenie opowiadanie, tworzenie ilustracji do tekstu, nadawanie tytułów wydarzeniom, praca z obrazem, śpiew metoda oglądowa: pokaz, odkrywanie analogii, praca z tekstem, analiza wykresu, układanie tytułów kościelnych według hierarchii, indywidualne wykonywanie zadań w kartach pracy praca z obrazem, metoda panoramy, prezentacja multimedialna odpoczynku; wie, że Święty Piotr został wybrany przez Chrystusa do prowadzenia Kościoła; zna najważniejsze wydarzenia z życia Piotra; wie, że w Piśmie Świętym znajdują się dwa listy Piotra Apostoła; wie, że Chrystus przygotował apostołów do kierowania Kościołem; rozumie pojęcie hierarchicznej struktury Kościoła; wie, kim był Święty Paweł, wymienia najważniejsze wydarzenia z jego życia; potrafi wskazać, do czego Święty Piotr w swoich listach wzywa uczniów Chrystusa; rozumie, że święty Piotr może być dla nas wzorem do naśladowania. potrafi wyjaśnić, jak rozwijała się hierarchia w początkach istnienia Kościoła; wie, jaka postawa wiernych wobec przedstawicieli hierarchii służy dobru Kościoła. potrafi wykazać, że działalność Pawła była realizacją

4 Dobrej Nowiny 8. Być chrześcijani nem to należeć do Chrystusa włącza się w różne formy apostolstwa oraz pomocy misjom ad gentes wskazuje, dlaczego chrześcijanin powinien poznawać Objawienie Boże i nauczanie Kościoła referuje wydarzenia i teksty biblijne odnoszące się do podstawowych prawd wiary Kościoła wskazuje biblijne podstawy sakramentów wskazuje konsekwencje wynikające z sakramentów, zwłaszcza chrztu, Eucharystii oraz pokuty i pojednania wskazuje, jak pracować nad rozwojem sumienia chrześcijańskiego wskazuje chrześcijańskie motywy wyborów w codziennym życiu angażuje się we własny rozwój emocjonalny i społeczny lub pisanie odpowiedzi na list, praca z mapą, ustalanie chronologii wydarzeń, śpiew, pogadanka opowiastka, plakat lub mapa myśli, analiza tekstu biblijnego, rozmowa kierowana, ciche czytanie ze zrozumieniem, wykonywanie zadań w kartach pracy, śpiew wyjaśnia, dlaczego nazywamy go Apostołem Narodów; wyjaśnia, co to znaczy być chrześcijaninem; potrafi wyjaśnić, na czym polega udział w potrójnej misji Chrystusa: kapłańskiej, prorockiej i królewskiej; wie, że Chrystus jest z nami w słowie Bożym i sakramentach; Chrystusowego posłannictwa; potrafi wskazać szanse i zagrożenia działalności misyjnej w dzisiejszych czasach; podejmuje refleksję nad swoim zaangażowaniem misyjnym i apostolskim. rozumie, że bycie chrześcijaninem zobowiązuje do pracy nad sobą; podejmuje refleksję nad godnością człowieka, chrześcijanina.

5 9. Winnica Pańska 10. Kościół jeden, święty, powszechny i apostolski wskazuje, dlaczego chrześcijanin powinien poznawać Objawienie Boże i nauczanie Kościoła odnajduje i interpretuje poszczególne fragmenty Pisma posługuje się symbolami, odczytuje je i interpretuje podejmuje wysiłek uczestnictwa w życiu Kościoła, rodziny, szkoły i społeczeństwa wskazuje własne miejsce w rodzinie, szkole, Kościele i innych społecznościach wskazuje, dlaczego chrześcijanin powinien poznawać Objawienie Boże i nauczanie Kościoła podejmuje wysiłek uczestnictwa w życiu Kościoła, rodziny, szkoły i społeczeństwa praca z tekstem biblijnym w parach (słowa-klucze), rozmowa kierowana budowanie muru ; praca indywidualna zna trzy biblijne obrazy Kościoła; wskazuje na podstawie biblijnych obrazów Kościoła relację łączącą Boga z ludźmi; wymienia cztery przymioty Kościoła; wyjaśnia, z czego wynikają przymioty Kościoła; wyjaśnia, jakie duchowe korzyści uzyskuje człowiek trwający w jedności z Kościołem; rozpoznaje swoje miejsce we wspólnocie Kościoła. ukazuje ich znaczenie i przejawy w życiu wspólnoty Kościoła.

6 II. Siedem Sakramentó w Kościoła 11. Duch Święty działa w swoim Kościele 12. Chrystus nas uświęca poprzez sakramenty 13. W chrzcie świętym otrzymujem y nowe życie odnajduje i interpretuje poszczególne fragmenty Pisma opisuje działanie Ducha w Kościele i na świecie podejmuje wysiłek uczestnictwa w życiu Kościoła, rodziny, szkoły i społeczeństwa wskazuje własne miejsce w rodzinie, szkole, Kościele i innych społecznościach wskazuje biblijne podstawy sakramentów wskazuje proste teksty liturgiczne odnoszące się do poszczególnych sakramentów wskazuje znaczenie sakramentów w życiu wskazuje konsekwencje wynikające z sakramentów, zwłaszcza chrztu, Eucharystii oraz pokuty i pojednania wskazuje biblijne podstawy sakramentów wskazuje proste teksty liturgiczne odnoszące się do poszczególnych sakramentów wskazuje znaczenie sakramentów w życiu wskazuje konsekwencje wynikające z sakramentów, zwłaszcza chrztu, Eucharystii praca zespołowa z podręcznikiem, y pracy, rozmowa kierowana praca zespołowa wypełnianie tabeli, segregowanie ilustracji, rozmowa kierowana praca z obrazem, refleksja, praca z podręcznikiem, wypełnianie kart pracy, uroczyste czytanie Pisma, pogadanka, słoneczko, pracy wyjaśnia, czym są charyzmaty i podaje kilka ich przykładów z listów Pawła; tłumaczy, jaka jest różnica między darami Ducha a charyzmatami; wyjaśnia znaczenie sakramentów w życiu człowieka; umie dokonać podziału sakramentów na trzy grupy: sakramenty wtajemniczenia, uzdrowienia i sakramenty w służbie komunii; wie, jakie zadanie Pan Jezus zostawił swoim uczniom; rozumie, że do zbawienia jest potrzebny chrzest święty oraz wiara; wymienia konsekwencje przyjętego chrztu świętego; podaje propozycje własnego zaangażowania w swojej wspólnocie parafialnej. tłumaczy, czym jest forma i materia sakramentów, podaje przykłady. wyjaśnia, na jakiej podstawie chrzci się małe dzieci; wie, że wiara otrzymana na chrzcie świętym jest skarbem, który należy rozwijać; podaje przykłady rozwijania swojej wiary; uzasadnia, co to znaczyć być chrześcijaninem.

7 14. Bierzmowan ie obdarzenie mocą Ducha 15. Eucharystia «chlebem życia» oraz pokuty i pojednania wskazuje chrześcijańskie motywy wyborów w codziennym życiu opisuje działanie Ducha w Kościele i na świecie wskazuje biblijne podstawy sakramentów wskazuje znaczenie sakramentów w życiu wskazuje konsekwencje wynikające z sakramentów, zwłaszcza chrztu, Eucharystii oraz pokuty i pojednania wskazuje chrześcijańskie motywy wyborów w codziennym życiu reaguje na niewłaściwe zachowania w określonej grupie posługuje się symbolami, odczytuje je i interpretuje wskazuje biblijne podstawy sakramentów wskazuje proste teksty liturgiczne odnoszące się do poszczególnych sakramentów wskazuje znaczenie sakramentów w życiu akrostych, opowiadanie, pogadanka, praca z podręcznikiem wypełnianie kart pracy, uroczyste czytanie Pisma, praca z Pismem Świętym, refleksja tworzenie zestawienia, uroczyste czytanie Pisma, pytania do tekstu, pogadanka, praca z podręcznikiem, wypełnianie kart pracy, śpiew piosenki wie, jakimi darami obdarza człowieka Duch Święty; wyjaśnia, jakie jest znaczenie poszczególnych darów; rozumie, czym są dary Ducha ; wskazuje, że czasem szczególnego otrzymywania darów Ducha jest sakrament bierzmowania; wymienia dary Ducha ; wie, że Chrystus nazwał siebie chlebem życia ; zna słowa ustanowienia Eucharystii; podaje przykłady realizacji tych darów w codziennym życiu; rozumie potrzebę bycia świadkiem w swoim środowisku; układa modlitwę z prośbą o dary i owoce Ducha. wskazuje na życie wieczne jako owoc spotykania się z Chrystusem w Eucharystii; rozumie, że Eucharystia powinna być częścią życia człowieka.

8 16. Droga powrotu do Boga pokuta i pojednanie 17. Sakrament namaszczeni a chorych wskazuje konsekwencje wynikające z sakramentów, zwłaszcza chrztu, Eucharystii oraz pokuty i pojednania wskazuje biblijne podstawy sakramentów wskazuje znaczenie sakramentów w życiu wskazuje konsekwencje wynikające z sakramentów, zwłaszcza chrztu, Eucharystii oraz pokuty i pojednania wskazuje różnicę między dobrem i złem w podstawowych sytuacjach moralnych dostrzega konsekwencje dobra i zła uzasadnia wartość sakramentu pokuty i pojednania wskazuje proste teksty liturgiczne odnoszące się do poszczególnych sakramentów wskazuje znaczenie sakramentów w życiu wskazuje konsekwencje wynikające z sakramentów, zwłaszcza chrztu, Eucharystii oraz pokuty i pojednania przejawia postawę szacunku i zaufania Bogu wyraża słowami modlitwę dziękczynienia, uwielbienia, opowiadanie, pogadanka, śpiew piosenki, słowaklucze, praca z podręcznikiem, pracy opowiadanie, piramida priorytetów, pogadanka, praca z Pismem Świętym oraz podręcznikiem, pracy wie, w jakich okolicznościach Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty i pojednania; zna słowa Pana Jezusa wypowiedziane w Wieczerniku po zmartwychwstaniu; wie, kto otrzymał władzę odpuszczania grzechów; wymienia warunki sakramentu pokuty i pojednania; wie, czego oczekują osoby chore, cierpiące; rozumie, że człowiek chory, cierpiący najistotniejszą pomoc otrzymuje od Chrystusa; ukazuje sakrament namaszczenia chorych jako istotną pomoc osobom chorym, cierpiącym; zna przebieg obrzędu sakramentu namaszczenia chorych; wyjaśnia istotę poszczególnych warunków sakramentu pokuty i pojednania; rozróżnia grzech śmiertelny od grzechu powszedniego; rozumie potrzebę regularnego korzystania z tego sakramentu; wymienia duchowe korzyści płynące z sakramentu pokuty i pojednania. wie, jak przygotować mieszkanie na przybycie kapłana udzielającego sakramentu namaszczenia chorych; podejmuje modlitwę za chorych, cierpiących.

9 18. Sakramenty w służbie bliźnim 19. Znaczenie sakramentó w w życiu chrześcijani na przeproszenia i prośby wskazuje proste teksty liturgiczne odnoszące się do poszczególnych sakramentów wskazuje znaczenie sakramentów w życiu wskazuje konsekwencje wynikające z sakramentów, zwłaszcza chrztu, Eucharystii oraz pokuty i pojednania rozumie, co znaczy być odpowiedzialnym wyraża słowami modlitwę dziękczynienia, uwielbienia, przeproszenia i prośby formułuje modlitwy tekstami biblijnymi i własnymi słowami wskazuje biblijne podstawy sakramentów wskazuje proste teksty liturgiczne odnoszące się do poszczególnych sakramentów wskazuje znaczenie sakramentów w życiu wskazuje konsekwencje wynikające z sakramentów, zwłaszcza chrztu, Eucharystii oraz pokuty i pojednania rozumie, co znaczy być odpowiedzialnym wskazuje chrześcijańskie motywy wyborów w codziennym opowiadanie, praca z obrazem, praca z podręcznikiem, wypełnianie kart pracy, pogadanka, okienko informacyjne praca z podręcznikiem, pracy, pogadanka, uroczyste czytanie Pisma, kontemplacja obrazu zna znaczenie słowa: służyć, służba; wskazuje na sakrament święceń oraz na sakrament małżeństwa jako sakramenty w służbie bliźnim; wie, że człowiek każdego dnia podejmuje różne decyzje, wybory; rozumie, że człowiek powinien umieć ponosić konsekwencje dokonywanych wyborów i nie zniechęcać się trudnościami; wie, że sakramenty święte są duchowymi darami; wyjaśnia, w czym przejawia się służba kapłanów wobec wiernych; wskazuje sposoby służby osób połączonych sakramentalnym węzłem małżeńskim; włącza się w modlitwę w intencji kapłanów oraz małżonków. zna słowa prefacji mówiącej o źródle sakramentów; wyjaśnia znaczenie sakramentów świętych; wskazuje, w jaki sposób Pan Jezus działa poprzez sakramenty święte; włącza się w modlitwę dziękczynną za dar sakramentów świętych.

10 III. Życie z Chrystusem we wspólnocie Kościoła 20. Wspólnota ludzi wierzących 21. Każdy ma swoje zadania życiu wyraża słowami modlitwę dziękczynienia, uwielbienia, przeproszenia i prośby odnajduje i interpretuje poszczególne fragmenty Pisma referuje wydarzenia i teksty biblijne odnoszące się do podstawowych prawd wiary Kościoła posługuje się symbolami, odczytuje je i interpretuje wskazuje chrześcijańskie motywy wyborów w codziennym życiu przejawia postawę szacunku i zaufania Bogu wskazuje chrześcijańskie motywy wyborów w codziennym życiu podejmuje wysiłek uczestnictwa w życiu Kościoła, rodziny, szkoły i społeczeństwa rozwiązuje podstawowe sytuacje w duchu wiary chrześcijańskiej pokaz, minidrama, praca z tekstem, sieć relacji, rozmowa kierowana, śpiew, wypełnianie kart pracy opowiadania, praca z obrazem, rozmowa kierowana, praca z tekstem, wypełnianie diagramu, pracy wymienia prace pielęgnacyjne związane z uprawą winorośli; wyjaśnia porównania zawarte we fragmencie J 15, 1-11; wskazuje działania Boga, które pomagają człowiekowi być blisko Zbawiciela; wymienia dary naturalne i nadprzyrodzone, które otrzymuje człowiek od Pana Boga; wyjaśnia znaczenie darów dla wspólnoty Kościoła i społeczeństwa; wylicza zadania, które wynikają z darów otrzymanych od Stwórcy; wyjaśnia, na czym polega trwanie w Chrystusie; rozumie, że Kościół jest wspólnotą wierzących w drodze do Boga; charakteryzuje człowieka, który przynosi owoce miłości bliźniego. charakteryzuje sposób realizacji zadań w kontekście miłości chrześcijańskiej; planuje sposoby wypełniania zadań wynikających z własnego powołania chrześcijańskiego.

11 22. Kościół uczy nas wytrwałości w wierze przykazania kościelne 23. Troska Kościoła o nasze zbawienie odpowiedzialnie podejmuje własne zadania w najbliższym otoczeniu wskazuje, dlaczego chrześcijanin powinien poznawać Objawienie Boże i nauczanie Kościoła wskazuje chrześcijańskie motywy wyborów w codziennym życiu przejawia refleksyjną postawę wobec różnych sytuacji życiowych i zobowiązań moralnych rozwiązuje podstawowe sytuacje w duchu wiary chrześcijańskiej odpowiedzialnie podejmuje własne zadania w najbliższym otoczeniu wskazuje biblijne podstawy sakramentów wskazuje znaczenie sakramentów w życiu wskazuje konsekwencje wynikające z sakramentów, zwłaszcza chrztu, Eucharystii oraz pokuty i pojednania wskazuje chrześcijańskie motywy wyborów w codziennym życiu praca z tekstem, praca z obrazem, burza mózgów, pracy praca z tekstem, pokaz, rozmowa kierowana, pracy definiuje pojęcie wiary; wymienia obowiązki chrześcijanina wynikające z wyznawanej wiary; wskazuje osoby i wydarzenia przyczyniające się do umocnienia lub osłabienia wiary; zna przykazania kościelne; na podstawie tekstu Jud 20-23a wskazuje na zobowiązania wynikające z przyjęcia chrztu świętego; wyjaśnia, jak katolik powinien odnosić się do ludzi wątpiących w wierze; proponuje sposoby pomocy ludziom, których wiara osłabła; wyjaśnia, że przykazania kościelne są dla chrześcijanina pomocą w trwaniu w przyjaźni z Bogiem we wspólnocie Kościoła; analizuje (ocenia) i podejmuje refleksję nad swoją wiarą. wyjaśnia przesłanie pierwszych czterech przykazań kościelnych; uzasadnia potrzebę przestrzegania tych przykazań w codziennym życiu.

12 24. Nasza troska o potrzeby wspólnoty Kościoła 25. Jednomyślni e trwać w modlitwie 26. Świadczyć o Chrystusie przejawia refleksyjną postawę wobec różnych sytuacji życiowych i zobowiązań moralnych włącza się w akcje pomocy potrzebującym odpowiedzialnie podejmuje własne zadania w najbliższym otoczeniu odnajduje i interpretuje poszczególne fragmenty Pisma wyraża słowami modlitwę dziękczynienia, uwielbienia, przeproszenia i prośby formułuje modlitwy tekstami biblijnymi i własnymi słowami podejmuje wysiłek uczestnictwa w życiu Kościoła, rodziny, szkoły i społeczeństwa wskazuje własne miejsce w rodzinie, szkole, Kościele i innych społecznościach wskazuje znaczenie sakramentów w życiu opowiadanie, pokaz, pisemna rozmowa, praca z tekstem, praca z obrazem praca z tekstem, pokaz, gwiazda pytań, rozmowa kierowana opowiadanie, praca z tekstem, praca z obrazem, rozmowa kierowana, definiuje pojęcie troska ; wymienia przejawy troski pierwszych chrześcijan o potrzeby bliźnich; wymienia formy pomocy bliźnim praktykowane we wspólnocie Kościoła; wyjaśnia rolę modlitwy w życiu Pana Jezusa; charakteryzuje modlitwę pierwszych chrześcijan; analizuje modlitwę współczesnego Kościoła; rozumie, że od chrztu świętego jest zakorzeniony w Kościele; interpretuje piąte przykazanie kościelne; kształtuje postawę troski o potrzeby wspólnoty Kościoła. uzasadnia, dlaczego powinniśmy modlić się za wszystkich ludzi i w każdej sprawie; podejmuje refleksję nad wartością osobistej modlitwy i miejscem własnej modlitwy we wspólnocie Kościoła. charakteryzuje zobowiązania, które wypływają z tych

13 27. Misyjna działalność Kościoła wskazuje konsekwencje wynikające z sakramentów, zwłaszcza chrztu, Eucharystii oraz pokuty i pojednania uzasadnia wartość sakramentu pokuty i pojednania wskazuje chrześcijańskie motywy wyborów w codziennym życiu przejawia refleksyjną postawę wobec różnych sytuacji życiowych i zobowiązań moralnych reaguje na niewłaściwe zachowania w określonej grupie podejmuje wysiłek uczestnictwa w życiu Kościoła, rodziny, szkoły i społeczeństwa włącza się w akcje pomocy potrzebującym włącza się w różne formy apostolstwa oraz pomocy misjom ad gentes porównanie, pracy analiza tekstu biblijnego, praca z tekstem, praca z obrazem, praca w zespołach, czytanie z podziałem na role, wypełnianie kart pracy wyjaśnia, jakich wyborów dokonuje człowiek przystępujący do sakramentów: chrztu świętego, pojednania, Eucharystii; wie, w jaki sposób apostołowie realizowali nakaz misyjny Chrystusa; wyjaśnia, na czym polega działalność misyjna Kościoła; sakramentów; wymienia owoce, będące świadectwem chrześcijańskiego życia; podejmuje refleksję nad własnym świadectwem wiary. rozumie, że każdy wierzący jest zobowiązany do zaangażowania w społeczną działalność Kościoła i szerzenia orędzia Bożego; podaje przykłady czynnego udziału w misyjności Kościoła.

14 28. Nieść pomoc 29. Moja parafia 30. Odnaleźć własne miejsce we wspólnocie Kościoła wskazuje, jak zastosować wskazania prawa Bożego w konkretnych sytuacjach życiowych podejmuje wysiłek uczestnictwa w życiu Kościoła, rodziny, szkoły i społeczeństwa włącza się w akcje pomocy potrzebującym wskazuje własne miejsce w rodzinie, szkole, Kościele i innych społecznościach podejmuje wysiłek uczestnictwa w życiu Kościoła, rodziny, szkoły i społeczeństwa wskazuje własne miejsce w rodzinie, szkole, Kościele i innych społecznościach podejmuje wysiłek uczestnictwa w życiu Kościoła, rodziny, szkoły i społeczeństwa wskazuje własne miejsce w rodzinie, szkole, Kościele i analiza tekstu biblijnego, praca z tekstem, praca z obrazem, rozmowa kierowana, metoda kodu, słoneczko analiza tekstu biblijnego, praca z tekstem, praca w zespołach, rozmowa kierowana, metoda pokazowa z użyciem rekwizytów, śpiew praca z tekstem, technika: nieme impulsy do tekstu, wypełnianie kart pracy, projektowanie plakatu, śpiew wie, że chrześcijanin jest powołany do troski o potrzebujących członków Kościoła; wyjaśnia, na czym polega działalność charytatywna Kościoła; zna znaczenie pojęć: charytatywny, wolontariusz; wyjaśnia, czym jest wspólnota parafialna; określa znaczenie wspólnoty parafialnej; wie, że parafia jest środowiskiem życia i przeżywania wiary; wie, że grupy i ruchy religijne w Kościele są obrazem różnorodności darów i charyzmatów powierzonych wiernym; podaje przykłady grup i ruchów religijnych działających w Kościele; wymienia formy pomocy potrzebującym praktykowane we wspólnocie Kościoła; podejmuje refleksję nad własnym zaangażowaniem w działalność charytatywną Kościoła. rozumie znaczenie niedzielnej Eucharystii jako wyrazu jedności członków miejscowego Kościoła; podejmuje refleksję nad swoim miejscem we wspólnocie parafialnej. potrafi poszukać własnego miejsca w funkcjonujących grupach i ruchach religijnych jako pomoc we wspólnotowym przeżywaniu wiary i w służbie Kościołowi.

15 IV. Jesteśmy włączeni w dziedzictw o Kościoła 31. Z małego nasienia wielkie drzewo 32. Włączenie narodu polskiego do Kościoła powszechne go 33. Święty Wojciech patron budujących nowoczesną Europę 34. Rozwój Kościoła w średniowiec innych społecznościach odnajduje i interpretuje poszczególne fragmenty Pisma wskazuje chrześcijańskie motywy wyborów w codziennym życiu reaguje na niewłaściwe zachowania w określonej grupie wskazuje na związki Biblii, wiary i Kościoła z życiem narodu wskazuje znaczenie sakramentów w życiu wskazuje konsekwencje wynikające z sakramentów, zwłaszcza chrztu, Eucharystii oraz pokuty i pojednania wskazuje na związki Biblii, wiary i Kościoła z życiem narodu wskazuje na związki Biblii, wiary i Kościoła z życiem narodu praca z tekstem, synektyka, praca w grupach, burza mózgów, metoda oglądowa: praca z mapą, metoda biograficzna praca z tekstem, analiza tekstu biblijnego, rozmowa kierowana, metoda kodu, słoneczko praca z tekstem, analiza tekstów biblijnych, praca parami, metoda biograficzna, pracy, śpiew opowiadanie, praca z obrazem, analiza wie, kto i kogo powołał do głoszenia Ewangelii; wyjaśnia sens i znaczenie słów Ewangelii o królestwie Bożym (Mk 4, 26-28); rozumie, jak to się stało, że został obdarowany Dobrą Nowiną; wie, jakie konsekwencje wynikały z przyjęcia przez Mieszka I chrztu świętego; opowiada o życiu św. Wojciecha; rozumie, czym zaznaczył się w dziejach Polski Święty Wojciech; wie, jakie znaczenie miała jego męczeńska śmierć; rozumie znaczenie Kościoła dla rozwoju życia i wiary w początkach narodu umie podać przykłady ludzi, którzy w szczególny sposób włączyli się w głoszenie Dobrej Nowiny; wie, w jaki sposób można głosić Ewangelię w środowisku, w którym żyje. wyjaśnia znaczenie chrztu Polski dla narodu polskiego i Europy; rozumie znaczenie chrztu świętego dla każdego wierzącego. wyjaśnia, dlaczego Święty Wojciech jest nazywany prekursorem integracji europejskiej; umie wskazać, do czego dziś wzywa nas Święty Wojciech. podaje przykłady wpływu Kościoła na rozwój

16 znej Polsce 35. Wkład kultury chrześcijańs kiej w rozwój Europy 36. Matka Boża Królową naszych serc wskazuje na związki Biblii, wiary i Kościoła z życiem narodu integruje wydarzenia i teksty biblijne z liturgią, rokiem liturgicznym i zwyczajami, aktualnymi wyzwaniami życiowymi wskazuje na związki Biblii, wiary i Kościoła z życiem narodu wskazuje związek okresów liturgicznych z życiem tekstu biblijnego, praca z tekstem, praca w grupach, indywidualne pracy (odpowiedzi na pytania, wyszukiwanie informacji w tekście) opowiadanie, praca z obrazem, analiza tekstu biblijnego, praca z tekstem, praca w grupach wyszukiwanie informacji, słuchanie muzyki religijnej, indywidualne wypełnianie kart pracy opowiadanie, praca z obrazem, analiza tekstu biblijnego, praca z tekstem, pokaz, indywidualne wypełnianie kart pracy polskiego; wskazuje na przejawy aktywności religijnej w średniowiecznej Polsce; wie, czym jest kultura chrześcijańska; rozumie znaczenie wartości religijnych w życiu społecznym i twórczości ludzkiej; rozumie, że Maryja uczy nas zachować wierność Chrystusowi; wymienia przejawy kultu maryjnego w Kościele; średniowiecznej Polski. wymienia przejawy kultury chrześcijańskiej w Europie, Polsce i miejscu swojego zamieszkania; wyjaśnia, że sztuka religijna ubogaca przeżycia związane z przeżywaniem liturgii. wskazuje na polskie sanktuaria będące wotum wdzięczności narodu Matce Bożej; wskazuje w roku liturgicznym akcenty pobożności maryjnej.

17 37. Bóg Honor - Ojczyzna 38. Najnowsza historia Kościoła w Polsce 39. Nasza odpowiedzia lność za chrześcijańs kie dziedzictwo wskazuje na związki Biblii, wiary i Kościoła z życiem narodu podaje przykłady ludzi modlitwy wskazuje na wybranym przykładzie wpływ modlitwy na życie człowieka wskazuje na związki Biblii, wiary i Kościoła z życiem narodu podaje przykłady ludzi modlitwy podejmuje wysiłek uczestnictwa w życiu Kościoła, rodziny, szkoły i społeczeństwa wskazuje własne miejsce w opowiadanie, praca z obrazem, praca z tekstem biblijnym czytanie z podziałem na role lub minidrama, praca w grupach, indywidualne pracy, śpiew pieśni Nie rzucim, Chryste praca z obrazem, analiza tekstu biblijnego, praca z tekstem, wykład, indywidualne pracy (wyszukiwanie informacji w tekście, uzupełnianie tekstu), burza mózgów praca z obrazem, analiza tekstu biblijnego, praca z tekstem, praca w grupach, indywidualne wskazuje na związek wiary z życiem narodu; rozumie przynależność do wspólnoty rodziny, Kościoła i narodu; rozumie przynależność do wspólnoty Kościoła; zna historię Kościoła w Polsce od 1945 roku do czasów współczesnych; wskazuje własne miejsce w rodzinie, szkole, Kościele i innych społecznościach; wskazuje możliwości okazywania wdzięczności za uczestnictwo w dziedzictwie; wymienia i prezentuje sylwetki ludzi zasłużonych dla polskiego Kościoła, których życie było świadectwem wiary i ofiarnej służby Bogu i Ojczyźnie; wymienia charakterystyczne cechy współczesnego Kościoła w Polsce; wymienia i omawia postaci zasłużone dla współczesnego Kościoła w Polsce; wie, jak nazywa się biskup diecezji, na której terenie mieszka. wyjaśnia, w jaki sposób można podjąć odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo; wyjaśnia, jaki powinien być jego osobisty udział w kształtowaniu kultury

18 V. Święci i błogosławi eni uczą nas wiary 40. Znaki obecności wiary 41. Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa bł. Jan Paweł II rodzinie, szkole, Kościele i innych społecznościach integruje wydarzenia i teksty biblijne z liturgią, rokiem liturgicznym i zwyczajami, aktualnymi wyzwaniami życiowymi wskazuje na związki Biblii, wiary i Kościoła z życiem narodu posługuje się symbolami, odczytuje je i interpretuje odpowiedzialnie podejmuje własne zadania w najbliższym otoczeniu wskazuje, dlaczego chrześcijanin powinien poznawać Objawienie Boże i nauczanie Kościoła odnajduje i interpretuje poszczególne fragmenty Pisma referuje wydarzenia i teksty biblijne odnoszące się do podstawowych prawd wiary Kościoła odpowiedzialnie podejmuje własne zadania w najbliższym otoczeniu pracy (rysunek, wyszukiwanie informacji w tekście) opowiadanie, praca z obrazem, analiza tekstu biblijnego, praca w grupach parafraza, praca z tekstem, indywidualne pracy słowne uroczyste odczytanie fragmentu Pisma, analiza tekstu podręcznika, pracy, śpiew rozumie religijne korzenie obrzędów, zwyczajów i tradycji jako znaków obecności wiary na co dzień; wskazuje na religijny wymiar świąt narodowych i rodzinnych; interpretuje fragment Ewangelii Mt 7, 24-27; rozumie, w jaki sposób nauczanie zawarte w Ewangelii i nauczanie papieskiego powinno wpływać na codzienność chrześcijanina; chrześcijańskiej. rozumie, że krzyż i inne znaki wiary w przestrzeni publicznej są świadectwem aktywnej obecności chrześcijan; wskazuje, że troska o obrzędy, tradycje i znaki związane z wiarą, jest wyrazem wdzięczności za uczestnictwo w dziedzictwie. potrafi uzasadnić stwierdzenie, że fundamentem życia ludzkiego jest Jezus Chrystus; wskazuje, jak może potwierdzić realizację chrześcijańskiego powołania.

19 42. Święci w życiu Kościoła i każdego z nas 43. Święty Szczepan pierwszy męczennik chrześcijańs ki 44. Święty Stanisław ze Szczepanow a patron narodu polskiego wskazuje chrześcijańskie motywy wyborów w codziennym życiu przejawia postawę szacunku i zaufania Bogu angażuje się we własny rozwój emocjonalny i społeczny odnajduje i interpretuje poszczególne fragmenty Pisma podaje przykłady ludzi modlitwy wskazuje na wybranym przykładzie wpływ modlitwy na życie człowieka wskazuje różnicę między dobrem i złem w podstawowych sytuacjach moralnych dostrzega konsekwencje dobra i zła wskazuje, jak zastosować wskazania prawa Bożego w słowne, praca z tekstem, śpiew, tworzenie tekstu, burza mózgów, pracy słowna, praca z tekstem, praca z kartami pracy, tworzenie tabeli porównawczej metoda słowna, praca z tekstem, tworzenie wypowiedzi, modlitwa wie, kogo określamy mianem święty ; potrafi wskazać istotne cechy świętości; zna życie, działalność oraz przyczyny męczeńskiej śmierci Szczepana; wyjaśnia, w jaki sposób dał on świadectwo wierności Chrystusowi; zna życie, działalność i okoliczności śmierci Stanisława; wyjaśnia, dlaczego Święty Stanisław jest nazywany patronem poszanowania Bożych Praw, ładu zna rolę świętych w życiu Kościoła i poszczególnych ludzi; potrafi podejmować czyny świadczące o dążeniu do świętości. rozumie przesłanie pozostawione przez tego świętego dzisiejszym chrześcijanom; wskazuje, jak może dzisiaj realizować drogę świętości wytyczoną przez Szczepana. rozumie, że chrześcijanin ma za zadanie wyznawać swoją wiarę, kierować się jej zasadami moralnymi i być gotowym ich bronić; wskazuje, w jaki sposób dzisiaj może realizować

20 45. Święta Jadwiga Śląska wzór troski o ludzi potrzebując ych 46. Poznańska Piątka piękno przyjaźni i heroizm konkretnych sytuacjach życiowych wskazuje chrześcijańskie motywy wyborów w codziennym życiu przejawia refleksyjną postawę wobec różnych sytuacji życiowych i zobowiązań moralnych reaguje na niewłaściwe zachowania w określonej grupie odnajduje i interpretuje poszczególne fragmenty Pisma odnajduje i interpretuje poszczególne fragmenty Pisma wskazuje, jak zastosować wskazania prawa Bożego w praca z podręcznikiem i kartą pracy, metoda JIGSAW, burza mózgów praca z podręcznikiem i kartami pracy, synektyka, moralnego i słusznych praw każdego człowieka; zna najważniejsze wydarzenia z życia Świętej Jadwigi Śląskiej; czyta ze zrozumieniem tekst źródłowy; wymienia dzieła dokonane przez świętą; słucha i rozważa słowa z Pisma o młodzieńcu; zna najważniejsze wydarzenia z życia chłopców z Poznańskiej Piątki; wyjaśnia, co to znaczy iść przesłanie życia Stanisława. potrafi uszeregować w kolejności chronologicznej te wydarzenia; zapamiętuje najważniejsze fakty i jako ekspert przekazuje te informacje pozostałym grupom; stawia pytania dotyczące tekstu biblijnego; dzieli się doświadczeniem, w jaki sposób możemy naśladować dzisiaj Świętą Jadwigę Śląską. podaje przykłady przyjaźni i heroizmu z życia wychowanków salezjańskich; dokonuje synektyki iść

21 czynów 47. Święty Maksymilia n potężne dzieła na Bożą chwałę 48. Błogosławio ny Jerzy Popiełuszko obrońca prawdy konkretnych sytuacjach życiowych podaje przykłady ludzi modlitwy rozwiązuje podstawowe sytuacje w duchu wiary chrześcijańskiej odpowiedzialnie podejmuje własne zadania w najbliższym otoczeniu odnajduje i interpretuje poszczególne fragmenty Pisma wskazuje na związki Biblii, wiary i Kościoła z życiem narodu wskazuje, jak pracować nad rozwojem sumienia chrześcijańskiego podaje przykłady ludzi modlitwy prezentacja multimedialna pokaz, artykuł prasowy praca z podręcznikiem i kartami pracy, praca z kartami OH lub obrazami, niedokończone zdanie, przepis na chrześcijańską pasję życiową; prezentacja multimedialna o Świętym Maksymilianie, portfolio praca z podręcznikiem i kartami pracy, metaplan, linia życia, praca z tekstem źródłowym, metoda plastyczna transparent pod prąd ; tłumaczy, na czym polega chrześcijańska radość; czyta ze zrozumieniem tekst źródłowy; analizuje słowa Pawła zawarte w Flp 4, 4-7.9; zna najważniejsze wydarzenia z życia Maksymiliana Kolbego; wyjaśnia, co oznacza słowo pasja w odniesieniu do życia; wymienia pasje Maksymiliana; zna najważniejsze wydarzenia z życia bł. Jerzego Popiełuszki; opisuje sytuację Kościoła w czasach komunistycznych; pod prąd po kamieniach górskich do źródła iść pod prąd w życiu do źródła wiary ; pisze artykuł; wskazuje, w jaki sposób może naśladować w codziennym życiu postawy chłopców z Poznańskiej Piątki. czyta tekst źródłowy, analizuje i dokonuje syntezy; uzupełnia portfolio; wyjaśnia, co to znaczy, że chrześcijanin ma żyć z pasją na chwałę Boga. tłumaczy znaczenie słów: reżim, szykanować, represjonować; wyjaśnia znaczenie słów: Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj Rz 12, 21.; robi rachunek sumienia.

22 49. Błogosławio ny Jan Paweł II apostoł Bożej miłości 50. Prawda o świętych obcowaniu 51. Jezus przyszedł do nas referuje wydarzenia i teksty biblijne odnoszące się do podstawowych prawd wiary Kościoła przejawia postawę szacunku i zaufania Bogu rozwiązuje podstawowe sytuacje w duchu wiary chrześcijańskiej praca z podręcznikiem i kartami pracy, burza mózgów, słoneczko, wiersz diamentowy, projekt edukacyjny (wariant I), pokaz filmu, plakat Droga do Watykanu, karta z liczbami praca z podręcznikiem i kartami pracy, burza mózgów, metoda Vasters, praca z obrazem, puzzle plakatowe praca z podręcznikiem i kartami pracy, zabawa w licytowanie, podróż w wyobraźni, wiersz połówkowy, karta pracy: płaszcz Jezusa; praca z obrazem zna najważniejsze wydarzenia z życia bł. Jana Pawła II; wymienia najważniejsze dokonania papieża Jana Pawła II; wie, co to jest świętych obcowanie; wyjaśnia znaczenie słowa: obcowanie, komunia; wie, że Jezus dotyka nas swoją miłością; wymienia, w jaki sposób Jezus to czyni dzisiaj; Realizacja programu zależy od możliwości klasy oraz bieżących potrzeb (wyjść do różnych instytucji, tematów okazjonalnych, rekolekcji). uzasadnia, że bł. Jan Paweł II jest apostołem Bożej miłości; podaje przykłady naśladowania w codziennym życiu bł. Jana Pawła II. czyta metodą Vasters tekst biblijny; wymienia duchowe dary. kształtuje w sobie postawę świadka wiary; daje świadectwo wiary.

23 Wymagania przedmiotowe religia Katecheta-Lucyna Kamińska (VIa) 1. Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia i noszenia zeszytu, kart pracy i podręcznika przedmiotowego oraz do systematycznego odrabiania prac domowych. 2. Sprawdziany wiedzy odbywają się raz lub dwa razy w semestrze i są zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem. Sprawdziany są obowiązkowe; jeśli uczeń w tym czasie był nieobecny na lekcji, powinien zaliczyć sprawdzian w terminie późniejszym, uzgodnionym z nauczycielem. Kartkówki (obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji) nie muszą być zapowiedziane przez katechetę. Sprawdzone i poprawione prace nauczyciel powinien oddać w ciągu dwóch tygodni. 3. W przypadku nieobecności uczeń ma obowiązek uzupełnić braki w ciągu 2 tygodni od powrotu do szkoły. 4. Jeśli uczeń ma trudności w opanowaniu materiału, ma prawo do pomocy ze strony nauczyciela lub innego ucznia. Warunkiem jest aktywna obecność na lekcjach lub usprawiedliwiona dłuższa nieobecność. 5. Kryteria odpowiadające poszczególnym śródrocznym i rocznym stopniom szkolnym są zgodne Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 6. W ocenianiu oprócz oceny cyfrowej stosowane są plusy i minusy. Trzy plusy dają ocenę bardzo dobry, trzy minusy - niedostateczny. Plus można otrzymać za aktywność, wykonane ćwiczenie w kartach pracy lub zaprezentowanie materiałów dodatkowych związanych z tematem lekcji a wynikających z zainteresowań ucznia. Minusy stawiane są za nie przygotowanie do lekcji (brak podręcznika lub kart pracy), brak zadania domowego i brak oznak pracy na lekcji. 7. Ocena z zadań i prac dodatkowych, a także udział w konkursie wpływają na podwyższenie oceny końcowej, a tym samym na możliwość uzyskania oceny celującej na koniec roku. Katecheta: Maria Kurowska(VIb) 1. Ocenie podlega: sprawdzian, kartkówka, zeszyt, aktywność, zadania domowe, odpowiedź, postawa w czasie modlitwy. 2. Sprawdziany zapowiedziane z wyprzedzeniem dwóch tygodni. Uczeń ma dwa tygodnie na poprawę sprawdzianu lub w przypadku nieobecności na napisanie go. 3. Kartkówki niezapowiedziane obejmują materiał z trzech ostatnich lekcji. 4. Inne oceny niedostateczne uczeń może poprawić w terminie dwóch tygodni. 5. Aktywność: 5 plusów ocena bdb, 5 minusów ocena ndst. Za brak zadania domowego i brak aktywności uczeń otrzymuje minus (5 minusów ocena ndst.) 6. Uczeń może być dwa razy nieprzygotowany w semestrze. Nieprzygotowanie zgłaszane jest przed lekcją. W przypadku nie zgłoszenia nieprzygotowania i odkrycia tego przez nauczyciela ocena ndst. 7. Za zadania lub prace dodatkowe nieobowiązkowe uczeń otrzymuje dodatkową ocenę.

24 8. Ocena z zadań i prac dodatkowych, a także udział w konkursie wpływają na podwyższenie oceny końcowej, a tym samym na możliwość uzyskania oceny celującej na koniec roku. 9. W przypadku nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek uzupełnić wiadomości oraz brakujące notatki na najbliższe zajęcia. Wymagania dotyczące obu klas Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie 1. Wiadomości i umiejętności określone w programie nauczania: Formy ustne Formy pisemne: sprawdziany, testy, kartkówki, zadania domowe i ćwiczenia wykonane na lekcji. Rozumienie znaczenia poznanych zagadnień i zastosowanie ich w praktyce. Łączenie elementów wiedzy z życiem. 2. Aktywność na lekcji: Zainteresowanie tematem katechezy. Kreatywność, inicjatywa. Pilność, samodyscyplina. Współpraca w zespole. 3. Przygotowanie do katechezy, prowadzenie zeszytu, kart pracy. 4. Praca domowa: Stopień i poprawność zrozumienia i wykonania zadania. Samodzielność w wykonaniu zadania. 5. Aktywność dodatkowa: Udział w konkursach religijnych, Prace dodatkowe dla chętnych Udział z życiu religijnym szkoły ( Msza Święta, rekolekcje, jasełka). Oceny bieżące stanowią o śródrocznej i rocznej ocenie ucznia. Powiadomienie rodziców o ocenach ich dzieci odbywa się zgodnie z przyjętymi zasadami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

25 Sposoby dostosowywania warunków sprawdzania i oceniania osiągnięć uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się Katecheci dostosowują wymagania do indywidualnych możliwości ucznia, uwzględniając opinie i orzeczenia wydane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Przy stwierdzonych rodzajach dysfunkcji: 1. W przypadku dysgrafii: Nie ocenia się estetyki pisma w zeszycie przedmiotowym w kartach pracy oraz na testach i kartkówkach. Uczeń ma prawo przeczytać nauczycielowi treść pracy pisemnej, gdy ten ma trudności z jej odczytaniem. Uczeń z głęboką dysgrafią może zaliczyć sprawdzian w formie odpowiedzi ustnej. 2. W przypadku dysleksji: Zachęcanie uczniów do czytania krótkich tekstów. Wydłużanie czasu pracy. Ograniczenie ilości wykonywanych w czasie zajęć ćwiczeń. Wymagania programowe i kryteria oceniania Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy, wynikają z indywidualnych zainteresowań, potrafi je zaprezentować. Jest bardzo aktywny na lekcji, przygotowuje prace dodatkowe Jest wzorem i przykładem dla innych uczniów. Bierze udział i osiąga sukcesy w konkursach religijnych. Na ocenę bardzo dobrą uczeń: Posiada pełny zakres wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania. Sprawnie posługuje się nabytymi umiejętnościami, jest zawsze przygotowany i bardzo aktywny na lekcji. Posiada i starannie prowadzi zeszyt i kart pracy Angażuje się w życie religijne szkoły: w przygotowanie jasełek, misteriów religijnych, rekolekcji. Bierze udział w konkursach religijnych Odnosi się z szacunkiem do innych. Na ocenę dobrą uczeń: Opanował większość wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania i potrafi je poprawnie zaprezentować.

26 Prowadzi na bieżąco zeszyt i karty pracy, jest zawsze przygotowany do katechezy. Wykonuje systematycznie i samodzielnie zadane prace i ćwiczenia. Uczeń posiada wiedzę i umiejętności pozwalającą na samodzielne wykorzystanie, jest aktywny na lekcji. Na ocenę dostateczną uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne na danym etapie nauki, pozwalające na rozumienie podstawowych zagadnień. Potrafi wyrywkowo stosować wiedzę, proste zagadnienia przedstawia przy pomocy nauczyciela, w jego wiadomościach są braki. Prowadzi na bieżąco zeszyt i karty pracy Wykonuje niesystematycznie zadane prace i sporadycznie zapomina przynieść niezbędne pomoce. Nie wykazuje większego zainteresowania przedmiotem. Na ocenę dopuszczającą uczeń: Posiada minimalną wiedzę i umiejętności przewidziane w programie nauczania. Posiada braki w wiedzy i umiejętnościach religijnych, które nie uniemożliwiają mu czynienia postępów w ciągu dalszej nauki. Prowadzi zeszyt i karty pracy w których są braki. Zadania wykonuje sporadycznie. Rzadko włącza się w pracę grupy. Proste polecenia, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności wykonuje przy pomocy nauczyciela. Na ocenę niedostateczną uczeń: Nie spełnia kryteriów wymagań na ocenę dopuszczającą, niezbędnych do opanowania podstawowych umiejętności. Nie prowadzi zeszytu i kart pracy, nie wykonuje zadawanych prac. Odmawia wszelkiej współpracy, ma lekceważący stosunek do przedmiotu.

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA OGÓLNE. SEMESTR I i II OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii w klasie VI Zgodne z programem nauczania nr AZ 2 01/10 z dnia 9 czerwca 2010 r. Poznaję Boga i w Niego wierzę. Wierzę w Kościół WYMAGANIA OGÓLNE SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia.

Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci i młodzieży. Obejmuje przede wszystkim wyjaśnianie nauki chrześcijańskiej, podawanej w sposób systematyczny i całościowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. VI w oparciu o realizowany program Poznaję Boga i w Niego wierzę nr: AZ-2-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6 Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z religii Klasa 6 I. MODLITWY:,,Wierzę w Kościół Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-23-01/10-PO-2/13 I. Znajomość modlitw: -Wyznanie wiary,,wierzę w Boga, - Dekalog,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa VI Szkoła Podstawowa

Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa VI Szkoła Podstawowa Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa VI Szkoła Podstawowa Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-23-01/10-PO-2/13 Wierzę w Kościół Wymagania Podstawowe - na ocenę dopuszczającą i dostateczną uczeń powinien:

Bardziej szczegółowo

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie:

2. Wiadomości zdobywane podczas katechezy będą sprawdzane w następującej formie: Klasa 6 SP 1. Ocenie z religii podlegają: 1. Wiadomości w zakresie materiału przewidzianego programem klasy. 2. Umiejętności: aktywność (podczas katechez, w przygotowaniu szkolnych Mszy Św., nabożeństw

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca Ocena niedostateczna

Ocena celująca Ocena niedostateczna Wymagania edukacyjne dla kl. VI z religii, opracowane według programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę Numer programu: AZ 2-01/10 Podręcznik: Wierzę w Kościół Ocena celująca Katechizowany: spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny

Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny I. Podstawowe: Wymagania edukacyjne dla klasy VI B z przedmiotu religia na rok szkolny 2017/2018 Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Nauczyciel ks. Władysław Zapotoczny Posiada

Bardziej szczegółowo

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLAS 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania zaznaczone na zielono obowiązują przy wystawianiu ocen końcowo rocznych, czyli nie są brane pod uwagę w I okresie roku

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH

OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH WIERZĘ W KOŚCIÓŁ Z SERII POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ Postanowienia wstępne W klasie VI

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH WIERZĘ W KOŚCIÓŁ

KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH WIERZĘ W KOŚCIÓŁ KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANE NA PODSTAWIE MATERIAŁÓW KATECHETYCZNYCH WIERZĘ W KOŚCIÓŁ Z SERII POZNAJĘ BOGA I W NIEGO WIERZĘ Postanowienia wstępne W klasie VI

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śl.

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śl. KRYTERIA OCENIANIA W ZAKRESIE KLASY SZÓSTEJ SZKOŁA PODSTAWOWA nr 3 im. Jana Pawła II w Obornikach Śl. Nowa podstawa programowa Blok tematyczn y Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Wymagania Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PSO Z RELIGII - WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE. KLASA: VI Szkoła Podstawowa

ZAŁĄCZNIK DO PSO Z RELIGII - WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE. KLASA: VI Szkoła Podstawowa ZAŁĄCZNIK DO PSO Z RELIGII - WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE KLASA: VI Szkoła Podstawowa Tytuł programu: Poznaję Boga i w Niego wierzę Wierzę w Kościół Numer Programu: AZ-2-01/10 Data zatwierdzenia:

Bardziej szczegółowo

Plan edukacji religijnej Klasa VI Szkoła Podstawowa Podręcznik Wierzę w Kościół

Plan edukacji religijnej Klasa VI Szkoła Podstawowa Podręcznik Wierzę w Kościół I. Tajemnica Kościoła Chrystusowego Blok tematyczny Plan edukacji religijnej Klasa VI Szkoła Podstawowa Podręcznik Wierzę w Kościół AZ-23-01/10-PO-2/13 Numer programu: AZ-2-01/10 (z dnia 09.06.2010r.)

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania religia klasa 6 I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Wymagania programowe i kryteria oceniania religia klasa 6 I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Wymagania programowe i kryteria oceniania religia klasa 6 I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy,

Bardziej szczegółowo

Poznaję Boga i w Niego wierzę AZ-2-01/10

Poznaję Boga i w Niego wierzę AZ-2-01/10 Lp. Temat lekcji Wymagania programowe dla klasy VI Poznaję Boga i w Niego wierzę AZ-2-01/10 1 Omówienie PSO, zasad BHP. Konieczne (dopuszczają cy) PODSTAWOWE Podstawowe (dostateczny) Rozszerzające (dobry)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ zgodny z programem nauczania nr AZ-2-01/10 i podręcznikiem nr KR-21-01/10-KR-1/12 do nauczania religii rzymskokatolickiej. Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI.

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLASY VI. Przedmiot oceny 1. Cytaty z Pisma św., modlitwy, pieśni 2. Zeszyt przedmioto wy 3. Prace domowe 4. Testy i sprawdziany OCENA celująca

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z religii

Ogólne kryteria oceniania z religii Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Rok szkolny 2016/2017 Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie 1.Pisemne prace klasowe-po zakończonym dziale, obejmujące

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy szóstej szkoły podstawowej

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy szóstej szkoły podstawowej WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy szóstej szkoły podstawowej Ks. Tadeusz Szamara SDB katecheta I. PODSTAWOWE: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA

OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA WYMAGANIA PROGRAMOWE Z RELIGII W KLASIE III b OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY BALETOWEJ im. Feliksa Parnella ROK SZKOLNY 2015/2016 Wymagania programowe są zgodne z programem nauczania: Program ogólnopolski -

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa VI Szkoła Podstawowa Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-23-01/10-PO-2/13

Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa VI Szkoła Podstawowa Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-23-01/10-PO-2/13 Plan wynikowy Przedmiot: Religia Klasa VI Szkoła Podstawowa Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-23-01/10-PO-2/13 Wierzę w Kościół Blok tematycz ny I. Tajemnic a Chrystuso wego Temat w podręczniku 1. Duch

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej pracy, wynikają z

Bardziej szczegółowo

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi:

Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: Na zakończenie nauki w klasie IV uczeń potrafi: - dostrzega działanie Boga w świecie - potrafi odczytać przesłanie dekalogu i poznanych tekstów biblijnych - rozwiązuje sytuacje konfliktowe w duchu przesłania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny

Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Wymagania edukacyjne dla klas V z przedmiotu religia na rok 2017/18 nauczyciel: ks. Władysław Zapotoczny Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Najważniejsze punkty przedmiotowego systemu oceniania z katechezy: 1. Cele. 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KATECHEZY WPROWADZAJĄCEJ W HISTORIĘ ZBAWIENIA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wiadomości Uczeń

PODSTAWA PROGRAMOWA KATECHEZY WPROWADZAJĄCEJ W HISTORIĘ ZBAWIENIA W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wiadomości Uczeń Wymagania edukacyjne z religii kl. IV VI SP (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) zostały opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła katolickiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 6. Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 6. Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 6 Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy Kościoła

Bardziej szczegółowo

OCENA BARDZO DOBRA. Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: potrafi odnieść omawiane wydarzenie do własnego życia

OCENA BARDZO DOBRA. Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: potrafi odnieść omawiane wydarzenie do własnego życia Szczegółowe kryteria oceniania z religii w klasie VI do programu nauczania Poznaję Boga i w Niego wierzę nr AZ-2-01/10 i podręcznika Wierzę w Kościół nr AZ-23-01/10-PO-2/13 TYTUŁ ROZDZIAŁU TEMAT LEKCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Ad. 1. Cele oceniania Ad. 2. Zasady oceniania

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Ad. 1. Cele oceniania Ad. 2. Zasady oceniania Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA VI - ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA VI - ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA VI - ROK SZKOLNY 2015/2016 OPRACOWANIE: s. Katarzyna Orłowska, Maria Magdalena Jezierska Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V. I. Podstawowe:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V. I. Podstawowe: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy V I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z religii

Ogólne kryteria oceniania z religii Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Rok szkolny 2016/2017 Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie 1.Pisemne prace klasowe-po zakończonym dziale, obejmujące

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy drugiej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania osiągnięć uczniów I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy piątej szkoły podstawowej

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy piątej szkoły podstawowej Ks. Tadeusz Szamara SDB katecheta WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy piątej szkoły podstawowej I. PODSTAWOWE: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy czwartej szkoły podstawowej Wymagania programowe i kryteria oceniania I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KL.1 SZKOŁA PODSTAWOWA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KL.1 SZKOŁA PODSTAWOWA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII KL.1 SZKOŁA PODSTAWOWA ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W ALWERNI Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa

WYMAGANIA Z RELIGII. 1. Świadkowie Chrystusa WYMAGANIA Z RELIGII 1. Świadkowie Chrystusa często nie przynosi go na lekcje. definiuje, czym jest lęk; określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa. potrafi podać z nauczyciela zasady życia wspólnoty

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy drugiej szkoły podstawowej

WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy drugiej szkoły podstawowej WYMAGANIA Z RELIGII dla klasy drugiej szkoły podstawowej Ks. Tadeusz Szamara SDB - katecheta I. PODSTAWOWE: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zgodny z programem nauczania nr AZ-2-01/10. Podręcznik nr KR-12-01/10-KR-11/13 do

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zgodny z programem nauczania nr AZ-2-01/10. Podręcznik nr KR-12-01/10-KR-11/13 do WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII DLA KLASY PIĄTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zgodny z programem nauczania nr AZ-2-01/10. Podręcznik nr KR-12-01/10-KR-11/13 do nauczania religii rzymskokatolickiej w klasie V szkoły

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy pierwszej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla Szkoły Podstawowej nr 45 im. Pauli Montal Sióstr Pijarek

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla Szkoły Podstawowej nr 45 im. Pauli Montal Sióstr Pijarek PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla Szkoły Podstawowej nr 45 im. Pauli Montal Sióstr Pijarek Klasa VI Nauczyciel: o. Grzegorz Osika, pijar Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch

s. Łucja Magdalena Sowińska zdch WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z RELIGII DLA KLAS 5 SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Wymagania zaznaczone na zielono obowiązują przy wystawianiu ocen końcowo rocznych, czyli nie są brane pod uwagę w I okresie roku

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy trzeciej szkoły podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej

Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Kryteria oceniania w klasie VI szkoły podstawowej Wymagania podstawowe: Ocena celująca: Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza program religii własnego poziomu edukacji. Zna obowiązujące modlitwy i mały

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii kl. I gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o własną

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z religii uczniów klasy I w Szkole Podstawowej nr 4 w Poznaniu Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I Ocena celująca Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. reprezentuje klasę lub szkołę w parafii lub diecezji, np. poprzez udział w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Religii

Przedmiotowy System Oceniania z Religii KLASA I Przedmiotowy System Oceniania z Religii OCENA CELUJĄCA: Uczeń zna bardzo dobrze materiał z podręcznika dla kl. I Ze zrozumieniem wykonuje znak krzyża Umie modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Aniele

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH. KLASY II i III WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY II i III WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY II I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII - klasa I Opracowała: Grażyna Gąsior Ks. Paweł Sulicki dopuszczający 1znajomość przynajmniej jednej modlitwy chrześcijańskiej, 2wyjaśnienie pojęć: Bóg, człowiek, dobro, zło

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2016/2017

ROK SZKOLNY 2016/2017 ROK SZKOLNY 2016/2017 Podstawowe kryteria przedmiotowego systemu oceniania z religii dla klas I Ocena celująca: uczeń: spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą; czynnie uczestniczy w życiu swojej parafii;

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z KATECHEZY ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. DR. HENRYKA JORDANA W KSAWEROWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z KATECHEZY ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. DR. HENRYKA JORDANA W KSAWEROWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z KATECHEZY ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. DR. HENRYKA JORDANA W KSAWEROWIE Pojęcie oceny w nauce religii jest szerokie, bowiem zastosowania

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania

Uczeń spełnia wymagania WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 6 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

I. Podstawa prawna: 4. Statut szkoły. Nauczyciel: Ks. Damian Kubisz

I. Podstawa prawna: 4. Statut szkoły. Nauczyciel: Ks. Damian Kubisz PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIAZ RELIGII RZYMSKOKATOLICKIEJ W KLASACH I III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W SOBÓTCE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 I. Podstawa prawna: 1. Dyrektorium Kościoła

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV. I. Podstawowe:

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV. I. Podstawowe: Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klasy IV I. Podstawowe: Na ocenę celującą uczeń: Spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą. Posiada wiedzę i umiejętności, które są efektem samodzielnej

Bardziej szczegółowo

WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASY I VI

WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASY I VI WEWNATRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII KLASY I VI Przedmiotem oceny z katechezy są: Wiadomości i umiejętności zdobyte przez ucznia w procesie nauczania. Prezentowana przez niego postawa chrześcijanina.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia

Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia Kryteria oceniania w klasie I, II i III - Religia KLASA I ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: odróżnia modlitwę

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I, II, V, VI

SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I, II, V, VI SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W KLASACH I, II, V, VI ZAŁOŻENIA OGÓLNE: Przedmiotowy system oceniania z katechezy jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Ocenianie jest źródłem informacji o osiągnięciach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 1. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 1 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania RELIGIA Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze

Przedmiotowy System Oceniania RELIGIA Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze owy System Oceniania RELIGIA Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze owy System Oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2013 r. owy System Oceniania z religii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasy 2. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasy 2. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasy 2 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla Szkoły Podstawowej nr 45 im. Pauli Montal Sióstr Pijarek

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla Szkoły Podstawowej nr 45 im. Pauli Montal Sióstr Pijarek PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla Szkoły Podstawowej nr 45 im. Pauli Montal Sióstr Pijarek Klasa IV Nauczyciel: o. Grzegorz Osika, pijar Przedmiotowy system oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI POMNIK TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI POMNIK TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI POMNIK TYSIĄCLECIA PAŃSTWA POLSKIEGO IM. MICHAŁA DRZYMAŁY W WOLSZTYNIE Rok szkolny 2015/2016 I. ZASADY OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii klasa IV

Kryteria ocen z religii klasa IV Kryteria ocen z religii klasa IV dopuszczający znajomość podstawowych modlitw chrześcijańskich: Ojcze nasz, Pozdrowienie Anielskie..., formuła spowiedzi świętej, warunki sakramentu pokuty, wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II

WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASIE II Zna modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Przykazanie miłości, Aniele Boży, Wieczny odpoczynek, Akt nadziei, Akt żalu, Akt wiary, Akt miłości. Formułuje modlitwę, w której

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z religii w klasach drugich

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z religii w klasach drugich Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z religii w klasach drugich Rok szkolny 2015/2016 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z religii w klasach trzecich

Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Gdańsku. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z religii w klasach trzecich PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z religii w klasach trzecich Rok szkolny 2015/2016 PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1997 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2005 r. poz. 2572 z poz. zm.) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania,

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: Uczeń: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU RELIGIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE IV Ocena celująca: twórczo rozwija uzdolnienia i zainteresowania, dzieląc się zdobytą wiedzą z innymi. Ocena bardzo dobra w sposób

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 3. Pani Katarzyna Lipińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA. Klasa 3. Pani Katarzyna Lipińska WYMAGANIA EDUKACYJNE RELIGIA Klasa 3 Pani Katarzyna Lipińska Wymagania (ocenianie wiadomości i umiejętności ucznia) opracowane w oparciu o wymagania edukacyjne zawarte w Podstawie programowej katechezy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy piątej szkoły podstawowej

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy piątej szkoły podstawowej WYMAGANIA EDUKACYJNE Z RELIGII dla klasy piątej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI

WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY. w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA WYMAGAŃ z KATECHEZY w SZKOLE PODSTAWOWEJ w KOŃCZYCACH MAŁYCH KLASY IV - VI WYMAGANIA Z RELIGII DLA KLASY IV I. Znajomość modlitw: poznane w kl. I- III; Modlitwa różańcowa.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania. w zakresie 1 klasy liceum i technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania. w zakresie 1 klasy liceum i technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania w zakresie 1 klasy liceum i technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra

WYMAGANIA Z RELIGII. I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Ocena Dobra WYMAGANIA Z RELIGII I. Czy przyjaźnię się z Panem Jezusem? Niedostateczna Dopuszczająca Dostateczna Dobra bardzo dobra Celująca Wykazuje rażący brak wiadomości programowych klasy IV. Wykazuje zupełny brak

Bardziej szczegółowo

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy

- uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy Kryteria oceniania z religii klasa II gimnazjum Ocena celująca - uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie przekraczające program nauczania katechezy - twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz dba o

Bardziej szczegółowo

KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń.

KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń. KLASA I-WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z RELIGII Ocenie podlegają: Krótkie wypowiedzi ustne. Prowadzenie zeszytu ćwiczeń. Prace domowe. Aktywność ucznia na lekcji. Śpiew poznanych pieśni,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Religii

Przedmiotowy System Oceniania z Religii Przedmiotowy System Oceniania z Religii Spis treści: I. Cele nauczania w ramach przedmiotu - religia. II. Zasady oceniania. III. Obszary aktywności. IV. Kryteria ocen. V. Formy oceniania. VI. Sposoby informowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy czwartej szkoły podstawowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy czwartej szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy czwartej szkoły podstawowej Przedmiotowy system oceniania z religii został opracowany na podstawie Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne Przedmiot: Religia Klasa VI Szkoła Podstawowa Program AZ-2-01/10 Podręcznik AZ-23-01/10-PO-2/13 Blok tematycz ny I. Tajemnic a Kościoła Chrystuso wego Temat w podręczniku 1. Duch Święty

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych

Kryteria oceniania z religii. w zakresie 1 klasy technikum. opracowane na podstawie materiałów katechetycznych Kryteria oceniania z religii w zakresie 1 klasy technikum opracowane na podstawie materiałów katechetycznych W Kościele z serii Drogi świadków Chrystusa podręcznik nr AZ-41-01/10-KR-1/12 do nauczania religii

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I

Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I Wymagania programowe i kryteria oceniania z religii dla klas I VI WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY I I. Znajomość modlitw: Znak Krzyża; Modlitwa Pańska; Pozdrowienie Anielskie;

Bardziej szczegółowo

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa

były wolne od lęków wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. z tęsknotami Jezusa I. Świadkowie Chrystusa 2 3 4 5 6 określa sposoby odnoszenia się do Boga na wzór Jezusa wyjaśnia, czym charakteryzuje się postępowanie ludzi, którzy mają nadzieję. określa sposoby odnoszenia się do Boga

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej Kryteria oceniania z religii dla klasy szóstej szkoły podstawowej ROZDZIAŁ CELUJĄCY BARDZO DOBRY DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTATECZNY DUCH ŚWIĘTY WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA TAJEMNICA KOŚCIOŁA 1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY IV

WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY IV WYMAGANIA PODSTAWOWE I PONADPODSTAWOWE Z RELIGII DLA KLASY IV I. MODLITWY Odtwarza z pamięci formuły modlitewne: Poznane w kl. I- III zawarte w książeczce nabożeństwa Modlitwa różańcowa; II. WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy siódmej szkoły podstawowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy siódmej szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII dla klasy siódmej szkoły podstawowej Został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i Szkołach zatwierdzonego przez

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z religii

Przedmiotowy system oceniania z religii Przedmiotowy system oceniania z religii Przy ustalaniu zasad oceniania z religii uwzględniono: - Podstawę programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, Konferencja Episkopatu Polski. - Wskazania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII kl. I - III gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII kl. I - III gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII kl. I - III gimnazjum Został opracowany na podstawie,,programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i Szkołach zatwierdzonego przez Komisję Wychowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z RELIGII W SZKOLE PODSTAWOWEJ II ETAP EDUKACYJNY KLASA IV-VII (Zgodny z programem nr AZ-2-01/10) ZESPÓŁ SZKÓŁ W BARCINIE 1 Kontrakt: Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10

Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Wymagania edukacyjne z religii kl. III w oparciu o realizowany program W drodze do Wieczernika nr: AZ-1-01/10 Ocena niedostateczny Uczeń nie opanował umiejętności i wiadomości określonych w podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII kl. VII szkoły podstawowej

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII kl. VII szkoły podstawowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII kl. VII szkoły podstawowej Został opracowany na podstawie Programu Nauczania Religii Rzymskokatolickiej w Przedszkolach i Szkołach zatwierdzonego przez Komisję Wychowania

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z religii kl. 4

Kryteria ocen z religii kl. 4 Kryteria ocen z religii kl. 4 Ocena celująca - spełnia wymagania w zakresie oceny bardzo dobrej - prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ - samodzielnie posługuje się wiedzą

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCEN Z RELIGII DLA KLASY DRUGIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zasadniczym celem katechizacji w klasie drugiej jest: 1. przygotowanie dzieci do pierwszej Spowiedzi i Komunii Świętej - pełnego udziału we

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKRZATUSZU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKRZATUSZU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ORAZ KRYTERIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z RELIGII W KLASACH I VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SKRZATUSZU Program nauczania: Jesteśmy dziećmi Bożymi AZ 1-01/1; klasy I - III Poznaję Boga

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z religii

Ogólne kryteria oceniania z religii Przedmiotowy system oceniania z religii dla klasy piątej szkoły podstawowej Rok szkolny 2016/2017 Obszary aktywności ucznia podlegające ocenie. 1.Pisemne prace klasowe-po zakończonym dziale, obejmujące

Bardziej szczegółowo