Teleinformatyka w najważniejszych. przedsiębiorstwach w Polsce. Teleinformatyka w najważniejszych przedsiębiorstwach w Polsce STRATEGIE STRATEGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Teleinformatyka w najważniejszych. przedsiębiorstwach w Polsce. Teleinformatyka w najważniejszych przedsiębiorstwach w Polsce STRATEGIE STRATEGIE"

Transkrypt

1 2011 Teleinformatyka w najważniejszych przedsiębiorstwach w Polsce Teleinformatyka w najważniejszych przedsiębiorstwach w Polsce Wydanie specjalne Partner merytoryczny STRATEGIE STRATEGIE

2 Spis treści Do czytelnika Przemysław Gamdzyk Potencjał IT pomaga prawidłowo reagować na zmiany zachodzące na rynku Aleksander Poniewierski Okiem redaktora Wanda Żółcińska Legenda Branża: Bankowość Zaufanie do IT Tomasz Kibil Branża: Finanse Konkurencyjność kosztowa Adam Piechnat Branża: Handel i sprzedaż FMCG Branża: Usługi Potęga klienta Krzysztof Biniek Branża: Przemysł lekki Branża: Przemysł ciężki Sprawność operacyjna Michał Zych Branża: Telekomunikacja i media Branża: Sektor użyteczności publicznej Sektor technologiczno-komunikacyjny Krzysztof Swaczyński Zdrowie i energia czyli bezpieczne IT Piotr Ciepiela Nieruchomości, turystyka, wypoczynek Józef Sulwiński Sektor publiczny Mirosław Ryba Partnerzy publikacji Rośnie poziom zagrożeń informatycznych Kazimierz Klonecki Indeks nazwisk Indeks firm

3 6 Historia Korony Szanowni Pa stwo! Oddajemy w Pa stwa r ce wydanie specjalne magazynu CIO pt. Korona IT. Teleinformatyka w najwa niejszych przedsi biorstwach w Polsce. Podejmuj c si tego zadania, mieli my wiadomo, e b dzie to projekt nowatorski, który w syntetyczny sposób ukazuje organizacj, kierownictwo i strategi dzia ów IT w stu du ych firmach dzia aj cych w Polsce. W publikacji wida zdj cia gór to Korona Ziemi najwy sze szczyty na ka dym z kontynentów. Opisywane firmy tak e góruj nad reszt rynku. W projekcie Korona IT uda o si nam przedstawi wi kszo najbardziej znacz cych organizacji z listy TOP500. Wybieraj c firmy do projektu, kierowali my si przede wszystkim wielko ci ich rocznego przychodu. Nie wszystkie firmy, do których zwrócili my si z pro b o udzia w projekcie, odpowiedzia y pozytywnie. Niektóre korporacje maj tak dalece ujednolicone globalnie i zdalnie zarz dzane IT, e w Polsce ca y dzia informatyczny stanowi zaledwie par osób zajmuj cych si bie c obs ug serwisow. W innych za, szczególnie tych o ci le w a cicielskiej i lokalnej strukturze kapita u, strategia i struktura dzia u IT pozostaj pilnie skrywan tajemnic. Niektóre firmy wreszcie znajduj si w stanie dynamicznych zmian, s w procesie M&A czy wr cz odwrotnie sprzeda y cz ci aktywów grupy kapita owej, co sprawia, e ich IT w nied ugim czasie mo e by zupe nie inne. Ogólnie jednak projekt spotka si z pozytywnym odzewem wi kszo mened erów IT ch tnie wzi a w nim udzia. Z naszych obserwacji wynika, e mened erowie IT s wiadomi swojej roli, ch tnie j podkre laj i popularyzuj. Widz sens w promocji stanowiska CIO i zawodu informatyka, a przede wszystkim funkcji i znaczenia, jakie IT ma we wspó czesnym biznesie. Dzi kujemy wszystkim, którzy zechcieli zaprezentowa siebie, swoj firm i dzia w Koronie IT! Cho o zastosowaniach IT w przedsi biorstwach piszemy jako IDG Poland ju od 20 lat, to nadal potrafi nas zaskakiwa zarówno dynamizm zmian, wa ko podejmowanych projektów, jak i si a mened erskiej osobowo ci polskich CIO. Mamy nadziej, e Korona IT stanie si istotnym i trwa ym punktem odniesienia w dyskusji o roli oraz osi gni ciach IT w polskich firmach. Przemys aw Gamdzyk dyrektor programów dla kadry zarz dzaj cej IDG Business Media Autorzy publikacji Korona IT składają serdeczne podziękowania firmom, które pomogły w jej realizacji, w szczególności: Accenture, Asseco, Comarch, HP, IBM, Microsoft, Oracle, S&T, Software AG i Sygnity.

4 Legenda 14 Dążąc do pogodzenia zenia dwóch przeciwnych przeciwnyych wymogów z jednej strony skrótowego i syntetycznego przedstawienia obrazu u działów IT w największych przedsiębiorstwach, z drugiej zaś pokazania kazania możliwie bogatego bogattego spektrum informacji wprowadziliśmy do opisu elementy graficzne zne i liczbowe. Część z nich wymaga nieco dokładniejszego wyjaśnienia szczegółowe informacje ormacje poniżej. Niestety Nieste ety nie wszyscy dyrektorzy IT chcieli czy mogli podać wszystkie potrzebne ebne dane wówczas jjest est to oznaczone jako brak brak danych danych (bd). (bd) Einstein mówił, że gdyby miał uratować świat w 60 minut, to przez 55 minut planowałby, jak tego dokonać, a przez pozostałe 5 minut realizowałby plan. Usługi a SA ka Provident Polsk ii IT: f Syntetyczny obraz strateg f Podstawowe dane o firmie: Warszawa Miejscowość: r-provident.pl www: zarządu David Parkinson, prezes Zarządzający firmą: k czek pożycze w udzielaniu szybkich poży Provident specjalizuje się nej na wanej notowa klienta. Należy do notow gotówkowych, także w domu l P finansowej International Persona Giełdzie w Londynie grupy w 6 krajach: w Polsce, Finance. Obsługuje klientów ii. munii. Rumun ch, w Meksyku i Rum Węgrze ji, Słowac na ch, Czecha Piotr Kalisz, dyrektor ds. zarządu (CIO, COO) Struktura działu IT: ów w ików erownik kie w IT raportuje trzech kierown Do kierownika ds. systemó ów IT systtemów ik ds. architektury systemó średniego szczebla: kierown ie s i (wsparc aplikacj rozwoju ds. ); (wdrażanie i bezpieczeństwo w a a unikacyjnej); ds. wsparci aplikacji i infrastruktury telekom ). wa). zeństw w, sieci, bezpieczeństwa technicznego (PC, serweró Dyrektor IT: terowych: Liczba stanowisk kompu Lic czony na IT: Procent przychodu przezna Pro P ców IT: f Firma w oczach dostaw Formalizm Innowacyjność ,73% acji działu IT: f Charakterystyka organiz Centralizacja IT w Polsce cji Centralizacja IT w korpora Ekonomia Decyzyjność Konsekwencja Partnerstwo przed działem IT Największe wyzwania stojące aniu poziomu y Redukcja TCO przy utrzym h usług usług lub dostarczanie lepszyc na dotychczasowym k i utrzymanie kosztów poziomie wy dostarcza y Tygodniowy cykl bizneso esza zdolność firmie elastyczności i przyspi. reagowania na zmiany rynków całego y Zwiększanie efektywności sprzedaży i obsługi klienta prezes zarządu Pozostali u IT: je szef działu Osoba, do której raportu członek rozwoju biznesu, członek per/ Dewelop /analityk Szef działu IT: Liczba pracowników w dziale mln zł IT Administrator m roku: Przychód roczny w ostatni f Podstawowe dane o dziale y Procesy wspierające ) 2300 (pracownicy etatowi firmie: Profil działalności: Kierownik Liczba zatrudnionych w wspierane przez IT Najważniejsze procesy w firmie e przez Call Centre y Procesy determinowan e przez sprzedaż y Procesy determinowan i obsługę pożyczek e przez windykację y Procesy determinowan Standaryzacja IT Outsourcing 2 27 szefa działu Kluczowe powody do dumy Rozwój aplikacji IT przy wszystkich y Współpraca IT i biznesu projektach stabiln j infrastruktury, e stabilne y Zbudowanie punktów awarii identyfikacja pojedynczych dla jej kluczowych i zapewnienie redundancji komponentów ury Business y Wdrożone i działające proced ityy Con Continu ie zespołu proaktywnie Stworzenie ys potrzeby Provident rozwijającego systemy na standardy Polska i wyznaczającego grupy International technologiczne dla całej Personal Finance Struktura aktywności procesu dów y Utrzymanie wysokich standar jących dynamiczny bezpieczeństwa wspiera rozwój biznesu główny kierunek y Rozwiązanie mobilne to rozwoju systemów IT Piotr Kalisz u, dyrektor ds. rozwoju biznes członek zarządu (CIO, COO) u? stymulować rozwój biznes W jaki sposób IT będzie Ê wèskie gardïa. WszystUdaïo siú nam wyeliminowa biznes zostaïy ustabilizokie systemy IT wspierajèce spraw i nowe rozwièzania wane lub wymienione na sè ym kierunkiem rozwoju nie dziaïajè. Najwaĝniejsz noăê danych dostúp a wiúksz e technologie mobiln ujècyc ujè y h klientów. Pozwa dla przedstawicieli obsïug o ego fi d firmow przywièzanie do lajè one wyeliminowaê ñ od dostarczanych co tydzie oddziaïu i uzaleĝnienie acji. Pilotowe wdroĝepapierowych pakietów inform Èdamy siú taprzygl ech. WÚgrz na nie jest realizowane nted reality. DziÚki temu kim technologiom jak augme j trafiê do klientów. Nie przedstawiciel mógïby ïatwie jè utrzymywaê i gwazapominamy, ĝe trzeba búdzie usïugi. ZastanawiajakoĂÊ oraz noăê dostúp rantowaê uïatwiè efektywne które i, my siú nad rozwièzaniam iczne, np. koncepcja kraj wchodzenie na rynki zagran box) pozwoli szybko stwoz pudeïka (country in a i rozpoczèê dziaïalnoăê. rzyê nowe Ărodowisko IT ie na IT? A jak rozwój biznesu wpłyn jest zdobycie 1 mln klienpolsce w celem m Naszy iaê siú ewolucyjnie, tów. Systemy búdè zmien wielkoăci biznesu. Kludo dostosowujèc wydajnoăê ów. búdzie integracja system czowym zagadnieniem Ê ani ograniczaê rozwoju IT nie búdzie wstrzymywa niu wartoăci dodanej tworze na siú skupi u, biznes owych. i realizacji inicjatyw biznes owa działu informatyki? Czy planowana jest rozbud leniem potrzeb ercied odzwi jest WielkoĂÊ dziaïu ym modelu biznesowym biznesowych. Przy obecn y y rozwijjaê system tanie utrzymywaê i roz Ă y w stanie jesteăm siú ian. W ciègu kilku lat udaïo h zmian k ych IT bez wiúksz ów. Sprawiamy, proces wiele aê alizow nam zoptym i jesteămy wne efekty ej bardzi ĝe procesy sè coraz kontekăcie technologii bardziej produktywni. W bú zwiúkszenia wsparcia mobilnych widzimy potrze awiamy siú nad modelem zastan w wnikó uĝytko. operacyjnym m Współdziałanie z biznese 3 2 Pro Procent o przychodu prze przeznaczonego na IT Szac Szacunkowy odsetek całościowego budżetu IT w od odniesieniu do przychodu firmy. Liczba stanowisk komputerowych Licz P Parametr dotyczy liczby wszystkich stanowisk w obrębie całej firmy zarówno komputerów stacjonarnych, przenośnych jak i terminali. W szczególnych przypadkach, gdy np. firma współpracuje ze znaczącą liczbą zewnętrznych agentów korzystających z firmowego sprzętu komputerowego, jest to dodatkowo oznaczone. Liczba pracowników w dziale IT L Cyfry pokazują liczbę pracowników w dziale IT w podziale na stopnie służbowej hierarchii od dyrektora i kierownika, poprzez pracowników zajmujących się analizą biznesową, tworzeniem czy wdrażaniem aplikacji i testowaniem oprogramowania, aż po administratorów (bardzo licznej i ważnej grupy w wielu przedsiębiorstwach) - ci którzy nie mieszczą się w żadnej z tych kategorii to pozostali (to różnej maści specjaliści, ale również np. audytorzy). Ponieważ nie zawsze taki sam podział mają wszystkie działy IT, alternatywne schematy zostały dopasowane do zaproponowanego przez nas podziału, tak aby także pod tym względem opisy IT w przedsiębiorstwach były jednolite. Duża cyfra po prawej to oczywiście suma wszystkich pracowników w dziale IT.

5 15 Charakterystyka organizacji działu IT Tutaj sami dyrektorzy IT oceniali jak można opisać podstawowe parametry charakteryzujące organizację działu IT. Oceny są w skali od 1 do 5, przy czym nie należy tego rozumieć jako ocen szkolnych, że 5 to bardzo dobrze, a 1 to źle (czy na odwrót). To nie jest tego rodzaju ocena ani żadne zawody! Ocena jest po prostu wskazaniem cechy. Firma w oczach dostawców IT Tutaj sami dostawcy IT** oceniali, jak z perspektywy ich doświadczeń i współpracy wyglądają działy IT w tych przedsiębiorstwach. Oceny są w skali od 1 do 5, przy czym tego również nie należy rozumieć jako ocen szkolnych. Centralizacja IT w Polsce IT jest całkowicie całe IT skupione jest rozproszone (względem w jednym miejscu oddziałów, placówek czy centrów danych przedsiębiorstwa) Centralizacja IT w korporacji* Polska ma swoje w pełni IT jest jednak w dużej lokalne IT mierze skoncentrowane za granica w korporacji Standaryzacja IT dział IT w polityce stosowane jest zakupowej stara się w pełni podejście koncentrować na best-of-breed współpracy z jednym dostawcą Outsourcing IT w przedsiębiorstwie to całkowicie własne zasoby stosowany jest możliwie pełny outsourcing Struktura aktywności prawie całe IT to utrzymanie w IT przedsiębiorstwo ma bardzo dużo prac rozwojowych Rozwój aplikacji plikacje są robione wyłącznie przez dostawców zewnętrznych przedsiębiorstwo ma własny, silny dewelopment Współdziałanie z biznesem projekty informatyczne są realizowane z inicjatywy działu IT nie ma projektów IT, są tylko projekty biznesowe Formalizm firma ma ścisłe procedury firma ma podejście współpracy i sztywny elastyczne system zakupowy Innowacyjność firma stosuje tylko to typowy early adapter sprawdzone rozwiązania skłonny do wdrażania IT, nie chce wdrażać nowości najnowszych wersji Finanse firma kładzie nacisk na liczy się przede wszystkim jak najniższą cenę efekt i realizacja celów biznesowych, sama cena jest wtórna Decyzyjność ostateczny głos zakupowy ma zawsze dział IT Konsekwencja decyduje jednak biznes a nie IT Partnerstwo dostawca jest tylko dostawcą traktują firmy IT, z którymi współpracują, jako rzeczywistego partnera Stabilność dynamicznie się to zmienia i pod tym względem firmy trzeba się uczyć wciąż na nowo dzisiaj jest jedno ustalone, a jutro może być już inaczej raz postanowione, to postanowione, firma trzyma się ustaleń IT w firmie pod względem personalnym i organizacyjnym jest mniej więcej stałe * oczywiscie pytanie jest istotne w przypadku firm międzynarodowych ** panel firm IT złożony z przedstawicieli wybranych największych firm IT w Polsce; w przypadku niektórych ocenianych przedsiębiorstw zbyt mała liczba firm IT czuła się kompetentna do miarodajnej oceny - w tych przypadkach nie podaliśmy ocen

6 2 Mount Everest (Czomolungma) 8850 m n.p.m.

7 Bankowość

8 30 Bankowość BRE Bank SA Podstawowe dane o firmie: Miejscowość: www: Zarządzający firmą: Warszawa Cezary Stypułkowski, prezes zarządu, dyrektor generalny BRE Banku Liczba zatrudnionych w firmie: 5300 Profil działalności: Przychód roczny w ostatnim roku: BRE Bank należy do czołówki banków specjalizujących się w kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw. Poprzez mbank i MultiBank, które oferują nowoczesne i innowacyjne usługi bankowości detalicznej, obecny jest również na rynku klientów indywidualnych. 682 mln zł (zysk brutto) Podstawowe dane o dziale IT Szef działu IT: Osoba, do której raportuje szef działu IT: Struktura działu IT: Tomasz Pasikowski, dyrektor banku ds. informatyki członek zarządu, dyrektor banku ds. operacji i informatyki W skład IT wchodzą: Biuro Głównego Architekta, Departamenty: Infrastruktury Informatycznej Rozwoju Technologii Informatycznych Systemów Informacyjnych Wsparcia Informatycznego. Outsourcing: obszar obsługi techniczno- -systemowej stacji roboczych. Liczba pracowników w dziale IT: Dyrektor Kierownik 5 51 Deweloper/ /analityk Administrator Pozostali Liczba stanowisk komputerowych: 5600 Procent przychodu przeznaczony na IT: 7% Firma w oczach dostawców IT: Formalizm Innowacyjność Ekonomia Decyzyjność Konsekwencja Partnerstwo Stabilność Charakterystyka organizacji działu IT: Centralizacja IT w Polsce Centralizacja IT w korporacji Standaryzacja IT Outsourcing Struktura aktywności Rozwój aplikacji Współdziałanie z biznesem

9 31 Syntetyczny obraz strategii IT: Najważniejsze procesy w firmie wspierane przez IT Proces obsługi i zarządzania relacjami z klientami banku Proces zarządzania ryzykiem i płynnością banku Proces sprawozdawczości obowiązkowej banku Największe wyzwania stojące przed działem IT Dopasowanie strategiczne pomiędzy jednostkami biznesowymi i IT działania w obszarze IT muszą być prowadzone przy uwzględnieniu priorytetów biznesowych Zapewnienie wysokiej wydajności, niezawodności i elastyczności infrastruktury informatycznej, które umożliwią szybkie dostosowywanie się IT do zmieniających się potrzeb biznesowych Planowanie i odpowiedni rozwój architektury IT, aby była czynnikiem stymulującym rozwój biznesu i uwzględniała strategię banku Kluczowe powody do dumy szefa działu IT Przede wszystkim ludzie, którzy są źródłem sukcesów BRE Banku. Można mieć nieskończenie doskonałą infrastrukturę, ale to zgrany zespół specjalistów IT tworzy wartość, bez której organizacja nie może sprawnie funkcjonować Aktywny udział IT praktycznie we wszystkich nowych przedsięwzięciach realizowanych w banku, a tym samym realny wpływ na realizację strategii biznesowej BRE Banku Pozytywne opinie menedżerów biznesowych BRE o jakości oferowanego przez obszar informatyki wsparcia i świadczonych usługach Lubię zdanie Henry ego Forda: Wszystko można robić lepiej, niż robi się dzisiaj. Tomasz Pasikowski dyrektor banku ds. informatyki Jeszcze do niedawna najczęściej odmienianym przez wszystkie przypadki w branży słowem był kryzys. Globalne turbulencje wp yn y na otoczenie rynkowe BRE i na nasze dzia ania. Nast pi o wiele inicjatyw, m.in. badanie dojrza o ci organizacyjno-funkcjonalnej i efektywno ci kosztowej dzia alno ci pionu IT podj tych w celu dalszej racjonalizacji funkcjonowania s u b informatycznych banku oraz poprawy poziomu obs ugi wiadczonej jednostkom organizacyjnym. Niepewna sytuacja gospodarcza stanowi a motywacj do rewizji strategii IT i poszukiwania w obszarze informatyki róde dodatkowych rezerw finansowych. Jakie były efekty tego przeglądu? W wyniku analizy prowadzonej przez specjalistów banku, z uwzgl dnieniem rekomendacji zewn trznych firm doradczych, zidentyfikowali my obszary, których usprawnienie pozwoli oby lepiej spe nia rosn ce oczekiwania dotycz ce sprawno ci i jako- ci obs ugi IT oraz przynios oby okre lone efekty finansowe. Podj li my decyzj o zmianach w strukturach IT. Projekt optymalizacji dzia ania IT powinien przynie zmiany o charakterze d ugoterminowym, maj cym stanowi o przysz ym sukcesie firmy, a nie by jedynie dora n reakcj na pogorszenie sytuacji rynkowej. Nast pi y zmiany organizacyjne i funkcjonalne, modyfikacja przedmiotu dzia ania niektórych departamentów IT. Po okresie analiz nastąpił czas wprowadzania zmian... Zdecydowali my si na outsourcing cz ci standardowych us ug zwi zanych z obs ug stacji roboczych, przy jednoczesnym wzmocnieniu wewn trznych wysokospecjalizowanych kompetencji, które do tej pory pozyskiwali my od dostawców zewn trznych. W wyniku przebudowy dzia u IT znacznie obni yli- my koszty funkcjonowania, co pozwoli o na utrzymanie tempa rozwoju infrastruktury wspieraj cej rozwój oferty produktowej banku i zachowanie jej konkurencyjno ci na rynku us ug finansowych.

10 36 Bankowość ING Bank Śląski Podstawowe dane o firmie: Miejscowość: www: Zarządzający firmą: Warszawa Małgorzata Kołakowska, prezes zarządu Liczba zatrudnionych w firmie: 8000 Profil działalności: Przychód roczny w ostatnim roku: ING Bank Śląski należy do największych instytucji finansowych na polskim rynku. Jest bankiem uniwersalnym, ukierunkowanym na dostarczanie zintegrowanych usług finansowych oraz zachowanie charakteru banku zorientowanego na klienta mln zł (suma bilansowa) 702,3 mln zł (zysk netto) Podstawowe dane o dziale IT Szef działu IT: Osoba, do której raportuje szef działu IT: Struktura działu IT: Liczba pracowników w dziale IT: Mariusz Bondarczuk, dyrektor Pionu IT członek zarządu Cztery departamenty: eksploatacji, rozwoju, administracji aplikacji, wsparcia (help desk); jednostki pomocnicze: architektura, planowanie i finanse oraz zarządzanie zmianą 289 Dyrektor 4 Kierownik 31 Deweloper/ /analityk 156 Administrator 50 Pozostali 530 Liczba stanowisk komputerowych: Procent przychodu przeznaczony na IT: 15% Firma w oczach dostawców IT: Formalizm Innowacyjność Ekonomia Decyzyjność Konsekwencja Partnerstwo Stabilność Charakterystyka organizacji działu IT: Centralizacja IT w Polsce Centralizacja IT w korporacji Standaryzacja IT Outsourcing Struktura aktywności Rozwój aplikacji Współdziałanie z biznesem

11 37 Syntetyczny obraz strategii IT: Najważniejsze procesy w firmie wspierane przez IT Wszystkie procesy biznesowe i większość procesów pomocniczych Monitoring i optymalizacja kosztów technologii Wyławianie i rozwój talentów Największe wyzwania stojące przed działem IT Nadążanie za rozwojem technologii, zgodnie z potrzebami i strategią biznesu Presja na obniżanie kosztów przy jednoczesnej presji na dostarczanie nowych rozwiązań podnoszących komplikację i... koszt Praca nad uproszczeniem architektury wobec skali komplikacji produktów i trudności związanych z wprowadzaniem zmian Kluczowe powody do dumy szefa działu IT Skok technologiczny zrealizowany szeroko zakrojony program modernizacji Wprowadzenie kultury organizacyjnej w IT, nastawionej na zaangażowanie i rozwój Wdrożenie procesowego podejścia do zarządzania informatyką Wspólnie z HR dokonaliśmy opisu pożądanych kompetencji informatyka. Na tej podstawie powstają programy rozwoju. Mariusz Bondarczuk dyrektor Pionu IT Na czym polega partnerstwo z biznesem w wykorzystaniu technologii do realizacji misji biznesowej? Mamy wyra ne d enie ku komodytyzacji IT. Drugi kierunek stanowi optymalizacja procesów wewn trz IT: to sztuka wspó pracy z biznesem, zbierania oczekiwa, negocjacji, wprowadzania zmian, IT Governance. Trzeci element polega na wy awianiu talentów, aby ludzi anga owa i rozwija. To wk ad IT, który powstaje we wspó pracy z biznesem, w realizacj strategii. IT współpracuje tak mocno z HR? Wspólnie z HR dokonali my opisu po danych kompetencji informatyka. Na tej podstawie powstaj programy rozwoju. Chcemy, aby nasi ludzie szybciej uzyskali mocne podstawy biznesowe, dlatego mamy program dla mened erów IT, a od tego roku dla specjalistów IT. Obejmuje on umiej tno prowadzenia spotka, zbierania wymaga, negocjacji z biznesem, prezentacji argumentów. Czy te kompetencje są już wykorzystywane? Jest to zbie ne ze zmian w organizacji IT. Wprowadzili my stanowiska account mened erów dla czterech grup biznesowych. Dbaj oni o relacje z biznesem, s pojedynczym punktem kontaktu dla obu stron. Stworzyli my tak e 20-osobow grup koordynatorów IT, którzy asystuj mened erom projektów. Obie grupy korzystaj z przygotowanych programów i mog lepiej wype nia swoje role na styku biznes IT. Zmiany organizacyjne, kulturowe to uzupełnienie programu modernizacji technologicznej banku, prowadzonej od 2006 r. Jeste my na finiszu trwaj cej od 2006 r. przebudowy infrastruktury. Jest ju ona w pe ni ustandaryzowana i zwirtualizowana. Nast pnym krokiem jest wirtualizacja desktopów. Realizujemy projekt zwi zany z przebudow kluczowego procesu kredytowego, który b dzie zintegrowany z systemem front-office. Efektem b dzie jego daleko posuni ta automatyzacja procesu, wa ny element naszej przewagi rynkowej.

12 40 Bankowość Narodowy Bank Polski Podstawowe dane o firmie: Miejscowość: www: Zarządzający firmą: Warszawa Marek Belka, prezes Narodowego Banku Polskiego Liczba zatrudnionych w firmie: 3500 Profil działalności: Przychód roczny w ostatnim roku: Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa mln zł Podstawowe dane o dziale IT Szef działu IT: Osoba, do której raportuje szef działu IT: Struktura działu IT: Wiesław Szala, dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji wiceprezes zarządu banku W obrębie Departamentu Informatyki i Telekomunikacji funkcjonują cztery wewnętrzne piony odpowiedzialne za: rozwój aplikacji, organizację i zarządzanie, infrastrukturę oraz utrzymanie i wsparcie użytkownika. Liczba pracowników w dziale IT: Dyrektor Kierownik 1 22 Deweloper/ /analityk 70 Administrator 50 Pozostali Liczba stanowisk komputerowych: 4500 Procent przychodu przeznaczony na IT: Firma w oczach dostawców IT: Formalizm Innowacyjność Ekonomia Decyzyjność Konsekwencja Partnerstwo Stabilność Brak danych Charakterystyka organizacji działu IT: Centralizacja IT w Polsce Centralizacja IT w korporacji Standaryzacja IT Outsourcing Struktura aktywności Rozwój aplikacji Współdziałanie z biznesem

13 41 Syntetyczny obraz strategii IT: Najważniejsze procesy w firmie wspierane przez IT Procesy rozliczeniowe związane z płatnościami między bankami Procesy związane z obsługą budżetu Skarbu Państwa Procesy rozliczeniowe jednostek Skarbu Państwa Procesy statystyczne oraz informacje zarządcze kształtujące decyzje NBP i Rady Polityki Pieniężnej Największe wyzwania stojące przed działem IT Modernizacja kluczowych aplikacji. W szczególności dotyczy to systemu rozliczeń wysokokwotowych pomiędzy polskimi bankami SORBNET (rozliczenia w zł) oraz na zewnątrz polskiego systemu bankowego SORNET-EURO (rozliczenia w euro). Przebudowa infrastruktury serwerowej i sieci. Planowana jest konsolidacja infrastruktury serwerowej. W NBP zaawansowane są projekty wirtualizacyjne. Budowa i wdrożenie nowych aplikacji związanych z rozbudową systemów sprawozdawczych. Jest to związane z regulacjami Unii Europejskiej. Pełne wdrożenie metodologii SOA Kluczowe powody do dumy szefa działu IT Wdrożenie narzędzi SOA Rozbudowa systemów informacji zarządczej Wielokrotnie przekonuję się, że stała jest tylko zmiana. Wiesław Szala dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji Jakie są najważniejsze zadania na najbliższy okres? W pierwszej kolejno ci planuj zaj si przebudowaniem struktury kompetencji w Departamencie Informatyki i Telekomunikacji. Wi e si to z przesuni ciem ci aru aktywno ci w kierunku wi kszej liczby projektów rozwojowych. B dziemy tak e rozszerza i przebudowywa struktury wiadcz ce us ugi wsparcia. Od pewnego czasu w departamencie realizowane s projekty maj ce na celu budow organizacji zgodne z ITIL. Dotycz one umów oraz sposobu zarz dzania, m.in. Service Desk. Nie zosta y one jednak jeszcze zako czone. Poza tym istotnym celem jest osi gni cie wi kszej efektywno ci kosztowej. Bank centralny nie ró ni si pod tym wzgl dem od banków komercyjnych. Jest i powinien by efektywny kosztowo. Dlatego planowana jest w tym obszarze optymalizacja. Czy zatem IT w NBP funkcjonuje tak samo jak bankach komercyjnych? Informatyka w banku centralnym ma swoj specyfik. Istnieje grupa funkcjonalno ci wyró niaj cych NBP. W wi kszo ci mamy te same problemy jak IT w bankach komercyjnych. Dzia amy na podstawie takich samych zasad projektowych, stosujemy te same metodologie.

14 Syntetyczny obraz informatyki w najważniejszych firmach w Polsce. Wywiady z 90 dyrektorami IT stron na temat strategii, planów i budżetów IT największych przedsiębiorstw. Relacje z działami biznesowymi, budżety, dane liczbowe i metryki firm, spostrzeżenia największych dostawców IT, komentarze konsultantów. Zapraszamy do zamawiania publikacji Korona IT. Teleinformatyka w najważniejszych przedsiębiorstwach w Polsce em: przez internet: STRATEGIE telefonicznie: (22) faksem: (22) pocztą: IDG Poland S.A. skr. pocztowa Warszawa Cena: 199 zł. Cena dla prenumeratorów CIO: 159 zł.

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji.

Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. Oferta dla FIRM Outsourcing IT Oferta kompleksowego serwisu sprzętu komputerowego dla przedsiębiorstw, instytucji oraz organizacji. OUTSOURCING INFORMATYCZNY W PRAKTYCE Outsourcing informatyczny to w praktyce

Bardziej szczegółowo

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY

BI 2 T. Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Transformacja podmiotu administracji publicznej w świadomy, zorientowany na cele eurząd CASE STUDY Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Mariusz Ulicki Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 1 Cel

Bardziej szczegółowo

Tele-Polska Holding S.A.

Tele-Polska Holding S.A. Tele-Polska Holding S.A. Prezentacja IPO - debiut na rynku NewConnect Warszawa, 02.12.2009 Podstawowe informacje o spółce Nazwa Sektor Ticker GPW Rynek notowań Rejestracja spółki Kapitał zakładowy Władze

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego

Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego Formularz konsultacyjny projektu Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie rozwoju gospodarczego CZĘŚĆ I - DANE OSOBOWE (*wypełnienie obowiązkowe) imię i nazwisko*: tel. / faks: e-mail*: wyrażam

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

Strategia Grupy Kapitałowej PGZ. na lata 2015-2030

Strategia Grupy Kapitałowej PGZ. na lata 2015-2030 Strategia Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2015-2030 Strategia Grupy Kapitałowej PGZ na lata 2015-2030 Misja Zapewniamy nowoczesne rozwiązania dla bezpieczeństwa. Wizja Jesteśmy narodowym koncernem w pierwszej

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015

Jednostkowy raport roczny Spółki Lindorff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Jednostkowy raport roczny Spółki Linrff S.A. (dawniej Casus Finanse S.A.) za okres 01.01.2015-31.12.2015 Wrocław, 21 marca 2016 Spis treści Rozdział 1. List Zarządu Linrff S.A.... 3 Rozdział 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Raport Kwartalny Netwise S.A.

Raport Kwartalny Netwise S.A. Raport Kwartalny Netwise S.A. za I kwartał 2013 roku (dane za okres od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku) Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Spis treści 1. INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1 ORGANY SPÓŁKI... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP?

Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Dlaczego transfer technologii jest potrzebny MŚP? Kamil Bromski Kierownik, Dolnośląski Ośrodek Transferu Wiedzy i Technologii Specjalista ds. transferu technologii, Agencja Rozwoju Innowacji S.A. Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com

Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW. w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com Stowarzyszenie FORUM PRACODAWCÓW w Kielcach, ul. Sienkiewicza 68 www.fp.kielce.com 20 lat na rzecz przedsiębiorczości Działamy od 1994 roku Skupiamy przedsiębiorców i menedżerów Działamy w województwie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w transakcjach eksportowych

Ryzyko w transakcjach eksportowych Ryzyko w transakcjach eksportowych Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim

Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Społecznie odpowiedzialni. Strategie społecznej odpowiedzialności w województwie opolskim Badanie w ramach projektu pn. Opolskie Obserwatorium Terytorialne

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

European Payment Index 2013. Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia

European Payment Index 2013. Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia European Payment Index 2013 Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia Ogólnie informacje o grupie Intrum Justitia Największa w Europie grupa specjalizująca się w windykacji oraz

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój

Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

MAPOWANIE PROCESÓW W ORGANIZACJACH POD WZGLĘDEM STOSOWANIA TESTÓW STUDIA PRZYPADKÓW

MAPOWANIE PROCESÓW W ORGANIZACJACH POD WZGLĘDEM STOSOWANIA TESTÓW STUDIA PRZYPADKÓW MAPOWANIE PROCESÓW W ORGANIZACJACH POD WZGLĘDEM STOSOWANIA TESTÓW STUDIA PRZYPADKÓW dr Olaf Żylicz, Wiceprezes ds. naukowych Instytutu Rozwoju Biznesu i Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przyszłość to technologia

Przyszłość to technologia Przyszłość to technologia - twórz ją z nami Innowacyjne projekty dla prestiżowych klientów Wdrażamy jedne z największych w kraju projekty z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii. Realizujemy

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015

Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 2015 Diagnoza stanu designu w Polsce 2015 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl/design Agnieszka Haber Łódź Festiwal Design 10/10/2015 333 firmy 72% członek zarządu/właściciel firmy

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Studium przypadku Bank uniwersalny

Studium przypadku Bank uniwersalny Studium przypadku Bank uniwersalny Przedsiębiorstwo będące przedmiotem studium przypadku jest bankiem uniwersalnym. Dominującą strategią banku jest przywództwo produktowe. Cele banku koncentrują się, zatem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI

ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI ARCHITEKTURA INSTYTUCJI JAKO NARZĘDZIE UŁATWIAJĄCE ZARZĄDZANIE DANYMI XVIII posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej ZARZĄDZANIE DANYMI PRZESTRZENNYMI UKIERUNKOWANE NA UŻYTKOWNIKA agenda

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r.

Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016. Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Ramowy plan działań Krajowego Obserwatorium Terytorialnego na rok 2016 Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i przestrzennym. Zgodnie z zapisem art. 35b

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK.

Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. Przedstawiamy raport z badań, jakie były przeprowadzane podczas spotkań w szkołach, w związku z realizacją projektu Szkoła na TAK. 1. Jakie były Twoje oczekiwania przed rozpoczęciem realizacji Projektu

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE

CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE CONTROLLING I RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W FIRMIE Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7118/1064 Cena netto 1 800,00 zł Cena brutto 2 214,00 zł Cena netto za godzinę 112,50 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

Przeszłość. Historia jej już nie zmienisz. W finansach ten horyzont czasu dotyczy księgowości. horyzont czasu

Przeszłość. Historia jej już nie zmienisz. W finansach ten horyzont czasu dotyczy księgowości. horyzont czasu CONTROLLING Przeszłość Historia jej już nie zmienisz W finansach ten horyzont czasu dotyczy księgowości. horyzont czasu Przyszłość Controlling umożliwia Ci objęcie sterów w kształtowaniu przyszłych wyników

Bardziej szczegółowo

wignią konkurencyjności

wignią konkurencyjności Lider Informatyki dla Energetyki Laur Białego Tygrysa IT dźwignid wignią konkurencyjności ci w energetyce Stanisław Niwiński, Debata INFO-TELE-ENE, Procesy Inwestycyjne, Warszawa, 27 czerwca 2008r. 1 Pytanie

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT.

ZAPYTANIE OFERTOWE. MERAWEX Sp. z o.o. 44-122 Gliwice ul. Toruńska 8. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MERAWEX Sp. z o.o. POPRZEZ EKSPORT. Gliwice, 07.12. 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zakup usług doradczych w zakresie wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego SYSTEM WDRA ANIA W L SKIM. , 7 grudnia 2007 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego SYSTEM WDRA ANIA W L SKIM. , 7 grudnia 2007 r. ń Program Operacyjny Kapitał Ludzki SYSTEM WDRA ANIA W WOJEWÓDZTWIE L SKIM Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Ustro, 7 grudnia 2007 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jest jednym z sze ciu programów

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Opole, 23 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Opole, 23 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

dla Banków Spółdzielczych

dla Banków Spółdzielczych dla Banków Spółdzielczych Sprostać wyzwaniom Wyzwania w obszarze ZKL Działanie w ciągłym procesie zmian i szybko podejmowanych decyzji oraz wysokie oczekiwania kwalifikacyjne i kompetencyjne wobec pracowników

Bardziej szczegółowo

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT

CTPARTNERS W LICZBACH ~100% 4,9 >500. kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie. osób przeszkolonych z zakresu IT CTPARTNERS W LICZBACH 15 osób przeszkolonych z zakresu IT lat na rynku 40 000 4 kompleksowe obszary zarządzania IT w ofercie ~100% Zdawalności egzaminów po naszych szkoleniach szkoleń otwartych i zamkniętych

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY Charakterystyka firmy Zakres usług Etapy i metody pracy Konsultanci i współpraca z klientem Kontakt Grupa STS s.c., ul. Maszynowa 7a/3, 02-392 Warszawa Charakterystyka firmy Pracownia

Bardziej szczegółowo

Właściwi ludzie na właściwe miejsca

Właściwi ludzie na właściwe miejsca Właściwi ludzie na właściwe miejsca Zespół HRK Logistics & Purchasing specjalizuje się w pozyskiwaniu profesjonalistów dla organizacji z branży transport-spedycja-logistyka oraz na potrzeby firm handlowych,

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania

Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku - zaproszenie do badania ZAPROSZENIE Mamy przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczęliśmy prace nad raportem płacowym Wynagrodzenia informatyków w 2015 roku. Jest to pierwsze tego typu badanie w Polsce, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm

Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Praktyczny wymiar odpowiedzialności członków zarządu firm Zaproszenie na szkolenie Szanowni Państwo, W imieniu własnym oraz Prelegentów chciałbym zaprosić Państwa do wzięcia udziału w seminarium Praktyczny

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU FIRMY BAMA LOGISTICS SP. Z O.O. ROK 2015

RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU FIRMY BAMA LOGISTICS SP. Z O.O. ROK 2015 RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU FIRMY BAMA LOGISTICS SP. Z O.O. ROK 2015 LIST PREZESA ZARZĄDU Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do lektury Raportu zrównoważonego rozwoju Firmy Bama Logistics Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Akademia Rodzinnych Finansów

Akademia Rodzinnych Finansów Akademia Rodzinnych Finansów Program edukacyjny zainicjowany przez Provident Polska w drugiej połowie 2007 roku. Ma na celu szerzenie wiedzy, rozwijanie umiejętności i kształtowanie pozytywnych nawyków

Bardziej szczegółowo

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Anna Tyrała Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania zakres rzeczowy zał. 6 Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania Zamawiający: ZIKiT w Krakowie, zatrudniający ok. 500

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH

CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH CERTYFIKOWANY KONSULTANT DS. FINANSOWYCH Szkolenie przygotowujące wraz z egzaminem w ramach Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej 1 MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA BANKOWOŚCI I FINANSÓW to ponad 23 lata

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług BranżA energetycznej Russell Oferta usług BranżA energetycznej Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym

Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym Nadzór nad systemami zarządzania w transporcie kolejowym W ciągu ostatnich lat Prezes Urzędu Transportu Kolejowego zintensyfikował działania nadzorcze w zakresie bezpieczeństwa ruchu kolejowego w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 I Wizytówka jednostki ABAS Spółka Akcyjna rozpoczęła swoją działalność na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 1996.12.12

Bardziej szczegółowo

Ludzie êród em ycia organizacji.

Ludzie êród em ycia organizacji. Ludzie êród em ycia organizacji. Na konkurencyjnych rynkach farmaceutycznym i medycznym coraz trudniej zwi kszaç dynamik sprzeda y. Dotyczy to tak e rynku polskiego, na którym, poza rodzimymi firmami dzia

Bardziej szczegółowo

franczyzowym w Polsce

franczyzowym w Polsce Raport o rynku franczyzowym w Polsce II edycja - 2008 Wstęp Akademia Rozwoju Systemów Sieciowych zakończyła kolejną edycję badania rynku systemów sieciowych (sieci franczyzowe, agencyjne, partnerskie i

Bardziej szczegółowo

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej

Lokalne kryteria wyboru operacji polegającej na rozwoju działalności gospodarczej polegającej na rozwoju działalności gospodarczej Lp. 1. 2. 3. 4. Nazwa kryterium Liczba miejsc pracy utworzonych w ramach operacji i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 3 lata w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo