Zasady uczestnictwa w Programie Horyzont 2020

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady uczestnictwa w Programie Horyzont 2020"

Transkrypt

1 Dzień informacyjny Europa w zmieniającym się świecie oraz Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa w ramach programu HORYZONT 2020 Warszawa, Zasady uczestnictwa w Programie Horyzont 2020 Prelegent: Małgorzata Szołucha W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1

2 Plan rezentacji Charakterystyka Programu Horyzont 2020 Struktura Programu Horyzont 2020 Główne typy grantów Kto może uczestniczyć Które kraje mogą uzyskać dofinansowanie Kryteria oceny wniosków Participant Portal Poszukiwanie partnerów Zaproszenie zostań ekspertem KE 2

3 Czym jest Horyzont 2020? Narzędzie wzmacniania konkurencyjności UE na świecie Instrument finansowy wdrażania inicjatywy flagowej Unia Innowacji w ramach strategii Europa 2020 Narzędzie rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej Instrument finansowy wspierania badań i innowacji na poziomie unijnym następca 7PR 3

4 Horyzont 2020 Horizon 2020 HORIZON 2020: To największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w UE jego budżet to ponad 77 mld EUR. Kluczowym zadaniem programu jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etapy badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii. 4

5 Horyzont 2020 połączenie 3 programów Framework Programmes for Research and Technical Development (FP7) Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP) European Institute of Innovation and Technology (EIT) 5

6 Horyzont nowy program, nowe podejście Podejście nakierowane na: kompleksowe rozwiązywanie problemów Silniejszy akcent na innowacje od badań do rynku, wszelkie formy innowacji Nacisk na wyzwania społeczne Koncentracja na konkretnych wyzwaniach i rozwiązaniach, a nie na określonych technologiach 6

7 Filary Programu Horyzont 2020 I. Doskonała baza naukowa Excellent science II. Wiodąca pozycja w przemyśle Industrial leadership III. Wyzwania społeczne Societal challenges 7

8 Struktura Programu Horyzont 2020 IS IS IS IS IS IS 8

9 Horyzont 2020 zasady uczestnictwa Projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych) We wskazanych programach/działaniach/celach projekty składane przez indywidualne podmioty/indywidualnych naukowców (w H2020: cele szczegółowe: ERC, MSCA, SMEs) Projekty finansowane wyłaniane w drodze konkursów ogłaszanych przez KE Jakość projektów oceniana przez niezależnych ekspertów Projekty muszą mieć wymiar międzynarodowy (European added value) 9

10 Rodzaje finansowania/typy projektów Granty (Grants) Research and Innovation Actions (RIA) Innovation Actions (IA) Coordination and Support Actions (CSA) SME Instrument Fast track to Innovation (FTI) Główne typy projektów w ramach SOCIETAL CHALLENGES (filar III) Nagrody (Prizes) Zamówienia (Procurement) Instrumenty finansowe (Financial instruments) 10

11 Główne rodzaje grantów KE (1) DZIAŁANIA BADAWCZO INNOWACYJNE Research and Innovation Actions (RIA) Projekty badawcze i innowacyjne prowadzone są przez międzynarodowe konsorcja, których celem jest stworzenie nowej wiedzy, technologii, produktów, demonstracji, walidacji prototypu na małą skalę laboratoryjną. Projekty mogą zawierać też elementy demonstracyjne lub pilotażowe. Dofinansowanie dla wszystkich uczestników i wszystkich działań: 100%. Liczba partnerów: min. 3 partnerów. Rodzaj partnerów: jednostki badawcze, uczelnie wyższe, przemysł 11

12 Główne rodzaje grantów KE (2) DZIAŁANIA INNOWACYJNE Innovation Actions (IA) Projekty innowacyjne składają się z działań nastawionych bezpośrednio na plany produkcyjne i/lub projektowanie nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Projekty mogą zawierać elementy prototypowania, testowania, demonstracji lub pilotażu produktu na dużą skalę, przed wprowadzeniem na rynek. Ponadto projekty te mogą zakładać również realizację działań badawczych lub rozwojowych. Dofinansowanie dla wszystkich uczestników i wszystkich działań 70% (org. non-profit: 100%). Liczba partnerów: min. 3 partnerów. Rodzaj partnerów: jednostki badawcze, uczelnie wyższe, przemysł 12

13 Formularze PROJEKTY RIA oraz IA FORMULARZE DZIAŁANIA BADAWCZO-INNOWACYJNE i DZIAŁANIA INNOWACYJNE Research and Innovation Actions (RIA) Innovation Actions (IA) Liczba stron we wniosku: ok. 70 stron 020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-ria-ia_en.pdf 13

14 Główne rodzaje grantów KE (3) DZIAŁANIA KOORDYNACYJNE I WSPIERAJĄCE Coordination and Support Actions (CSA) Celem tych akcji jest promowanie współpracy oraz koordynowanie działań badawczych, innowacyjnych lub politycznych; w ich zakres wchodzi definiowanie, organizowanie i zarządzanie wspólnymi inicjatywami oraz takie działania jak konferencje, spotkania, studia, wymiana personelu, upowszechnianie dobrych praktyk, tworzenie wspólnych systemów informacyjnych i grup eksperckich. Finansowanie dla wszystkich uczestników i wszystkich działań: 100%. Liczba partnerów: min. 1 uczestnik. Rodzaj partnerów: jednostki badawcze, uczelnie wyższe, przemysł 14

15 Formularze PROJEKTY CSA FORMULARZE DZIAŁANIA KOORDYNACYJNO-WSPIERAJĄCE Coordination and Support Actions (CSA) Liczba stron we wniosku: ok. 50 stron 020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-csa-ls_en.pdf 15

16 Główne rodzaje grantów KE (4) SME INSTRUMENT SME Instrument Instrument MŚP został uruchomiony w ramach Horyzontu 2020, aby wspomóc innowacyjne małe i średnie przedsiębiorstwa w przekształcaniu wypracowanych w laboratoriach rozwiązań w produkty i usługi gotowe do wprowadzenia na rynek. O wsparcie firma może aplikować indywidualnie, albo w konsorcjum. Instrument MŚP składa się z 3 faz. Liczba partnerów: min. 1 uczestnik Rodzaj partnerów: MŚP 16

17 Poziom gotowości technologicznej TECHNOLOGY READINESS LEVELS (TRL) Poziom gotowości technologicznej 1. Basic principles observed 2. Technology concept formulated 3. Environmental Proof of concept 4. Technology Validation in Lab 5. Tech validation in relevant environment 6. Demonstration in relevant environment 7. Demonstration in operational environment 8. System completed and qualified 9. Deployment SME instrument 17

18 Główne rodzaje grantów KE (4) SME INSTRUMENT Faza I Faza I Studium wykonalności Celem tego etapu jest ocena potencjału technicznego i komercyjnego produktu/usługi/technologii będących przedmiotem projektu. Ma ona docelowo ocenić szanse na wykonalność koncepcji pod kątem rynkowym oraz technologicznym, włączając ewaluację potencjalnego ryzyka, zarządzanie własnością intelektualną, MŚP powinno posiadać rozwiązanie/technologię na co najmniej 6 poziomie gotowości technologicznej (TRL, w skali 1-9). Czas trwania projektu: 6 miesięcy. Dofinansowanie KE: ryczałt w wys. 50 tys. Euro. Rezultat projektu: Biznes plan pod II Fazę. 18

19 Główne rodzaje grantów KE (4) SME INSTRUMENT Faza II Faza II Realizacja Przedmiotem tego etapu jest badania przetestowanie w praktyce planowanego rozwiązania/produktu/usługi aż do momentu, kiedy będzie ono gotowe do komercjalizacji. takie faza druga przewiduje możliwość sfinansowania następujących działań: prototypowanie, skalowanie, demonstracja, miniaturyzacja, replikacja oraz powielanie rynkowe. Czas trwania projektu: od 12 do 24 miesięcy. Wartość projektu: 0,5 do 2,5 mln Euro (z czego Komisja Europejska finansuje 70%). Dofinansowanym projektom przysługiwać będzie również wsparcie w postaci bezpłatnego coaching oferowanego za pośrednictwem sieci Enterprise Europe Network. 19

20 Główne rodzaje grantów KE (4) SME INSTRUMENT Faza III Faza III Komercjalizacja i coaching Projekty zakwalifikowane do tej fazy będą objęte pośrednim wsparciem (bezgotówkowym) polegającym na dostępie przedsiębiorstw do kapitałowych i dłużnych instrumentów finansowych, pomocy w networking, zabezpieczeniu praw własności intelektualnej oraz pomocy w dotarciu z produktem na nowe rynki. Wsparcie będzie udzielone tylko tym podmiotom, które otrzymały dofinansowanie w fazie 1 i 2 Instrumentu MŚP. Nie jest możliwe aplikowanie po wsparcie tylko do fazy 3. 20

21 SME INSTRUMENT - podsumowanie Phase 3+coaching 2% budget Phase 1: Concept and feasibility assessment Input: Idea/Concept: "Business Plan 1" (~ 10 pages) Activities: Feasibility of concept Risk assessment IP regime Partner search Design study Pilot application etc. 10% success 30-50% success Output: elaborated "Business plan 2" Lump sum: ~ 6 months Phase 2: R&D, demonstration, market replication Input: "Business plan 2" plus description of activities under Phase 2 (~ 30 pages) Activities: Development, prototyping, testing, piloting, miniaturisation, scaling-up, market replication, research Output: "investorready Business plan 3" M EC funding ~ 12 to 24 months Phase 3: Commercialisation Promote instrument as quality label for successful projects Facilitate access to private finance Support via networking training, information, addressing i.a. IP management, knowledge sharing, dissemination SME window in the EU financial facilities (debt facility and equity facility) Possible connection to Procurement NO DIRECT FUNDING 21

22 Formularze SME INSTRUMENT FORMULARZE Formularze wniosków: H2020-call-pt-sme-1_en_template (formularz do Fazy I) Liczba stron we wniosku: ok. 10 stron h2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-sme-1_en.pdf H2020-call-pt-sme-2_en_template (formularz do Fazy II) Liczba stron we wniosku: ok. 30 stron h2020/call_ptef/pt/h2020-call-pt-sme-2_en.pdf 22

23 Główne rodzaje grantów KE (5) FAST TRACK TO INNOVATION Celem jest wsparcie komercjalizacji najlepszych dojrzałych pomysłów innowacyjnych w dowolnej dziedzinie z zakresu Horyzontu 2020 bez wskazanych odgórnie tematów bottom-up approach. Projekty będą dofinansowane na poziomie 70% kosztów kwalifikowalnych, co ma stanowić od 1 do 2 mln euro. W ramach schematu Fast Track to Innovation aplikować mogą małe konsorcja (3 5 podmiotów), ze znaczącym udziałem przedsiębiorstw. Projekty oparte na zasadzie bottom-up approach powinny dotyczyć istniejących i dojrzałych technologii plasujących się min. na poziomie 6. w skali gotowości technologicznej TLR, tj. dokonano demonstracji w warunkach zbliżonych do rzeczywistych. Rodzaj partnerów: jednostki badawcze, uczelnie wyższe, przemysł. 23

24 Konsorcja Projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych CO NAJMNIEJ Partner kraj A Partner kraj B Partner kraj C 24

25 Pojedynczy partner Na zasadzie odstępstwa od generalnej zasady, projekt może być realizowany przez: 1 podmiot prawny działania koordynacyjne i wspierające działania w zakresie mobilności badania pionierskie (ERC) instrument MŚP NOWY 25

26 Które kraje mogą uczestniczyć? Kraje członkowskie 28 Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy Kraje stowarzyszone Albania, Bośnia i Hercegowina, Wyspy Owcze, Macedonia, Islandia, Izrael, Mołdawia, Czarnogóra, Norwegia, Serbia,Turcja Kraje trzecie (wszystkie inne) 26

27 Które kraje mogą uczestniczyć? International Cooperation Countries 27

28 Które kraje mogą uczestniczyć? USA, Kanada, Australia, Japonia, Brazylia, Rosja, Indie Chiny, Meksyk itd. Możliwość finansowania określono w Programie Pracy Uczestnictwo uważa się za istotne dla realizacji działania przez Komisję lub odpowiedni organ finansujący - Wyjątkowe kompetencje - Dostęp do odpowiedniej infrastruktury badawczej lub danych - Dostęp do odpowiedniego środowiska naturalnego Takie finansowanie przewidziano w dwustronnej umowie między UE a państwem trzecim (np. Health NIH) 28

29 Które kraje mogą uczestniczyć? International Cooperation Countries ANNEX A. of the Horizon 2020 Work Programmes List of countries, and applicable rules for funding 20/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-acountries-rules_en.pdf 29

30 Kryteria oceny wniosków EXELLENCE IMPACT QUALITY AND EFFICIENCY OF THE IMPLEMENTATION 30

31 Kryteria oceny wniosków DOSKONAŁOŚĆ: przełomowy charakter badań (np. ponad istniejącą wiedzę beyond the state-of-the-art (SOTA), nowatorskie podejście, rozwiązanie problemu; podejście interdyscyplinarne. ODDZIAŁYWANIE: przewidywane skutki wymienione w Programie Pracy w ramach danego tematu; poprawa zdolności do wykorzystania nowej wiedzy; wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez rozwój innowacji spełniających zapotrzebowanie rynku europejskiego i światowego; skuteczność proponowanych środków komunikacji; rozpowszechnienie i wykorzystanie wyników projektów (odbiorcy); zarządzanie prawami własności intelektualnej. JAKOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ REALIZACJI: spójność i skuteczność/ efektywność planu pracy; kompetencje, doświadczenia partnerów, komplementarność konsorcjum; struktury i procedury zarządzania, jasność podejmowania decyzji, zarządzanie ryzykiem. 31

32 Jak czytać Program Pracy - opis tematów w Programie Pracy Specific Challenge: opisuje kontekst, problem do rozwiązania, uzasadnia, dlaczego należy działać Scope: nakreśla problem, określa najważniejsze kwestie i granice potencjalnego działania, ale bez opisywania konkretnych rozwiązań Expected Impact: opisuje kluczowe elementy tego, co jest spodziewane do osiągnięcia w związku z konkretnym wyzwaniem Type of action: wskazuje rodzaj projektu 32

33 Opis tematów w Programie Pracy Specific Challenge Expected impact Scope Type of action 33

34 Paricipant Portal - konkursy i dokumenty DOKUMENTACJA 34

35 35

36 Dokumentacja 36

37 Participant Portal - konkursy 37

38 Poszukiwanie partnerów Dni informacyjne i konferencje organizowane przez Komisję Europejską Wcześniejsze kontakty naukowe z partnerami w Europie Serwis CORDIS: Poszukiwanie partnerów: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest Przykłady realizowanych projektów: Konsorcja partnerów dotychczas realizujących projeky (w ramach Programów Ramowych UE oraz Programu CIP) Portale poszukiwania partnerów (np. w ICT projekt Ideal-ist: ) Zgłoszenie do Krajowego Punktu Kontaktowego PB UE lub do Regionalnych Punktów Kontaktowych SC6: PS RD SWAFS: prośba o kontakt KPK PBUE 38

39 Poszukiwanie partnerów (SC6) 39

40 Poszukiwanie partnerów (ICT) 40

41 Zostań ewaluatorem Zaproszenie do rejestracji w bazie ekspertów (Call for Expression of Interest for new experts for H2020) Role: Evaluator, rapporteur, quality support, independent observer; also project reviewer 41

42 Nabór ekspertów ewaluatorów projektów w H2020 Baza ekspertów, do której mogą wpisywać się osoby indywidualnie lub nominowane przez instytucje macierzystą Urzędnicy KE wybierają (oceniających wnioski) z tej bazy. Wymogi: wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie oraz znajomość języka angielskiego; Udział w ocenie jest sprawą indywidualną (prywatną) każdego eksperta = nie trzeba mieć "namaszczenia" swojego pracodawcy; Udział w ocenie to doskonała szkoła pisania projektów: zaoszczędza czas na przygotowanie własnego wniosku i zwiększa szanse sukcesu; Honorarium euro/dzień, refundację kosztów podróży, dietę dzienną euro. 42

43 Więcej informacji Horyzont Programy Pracy 2020/master_calls.html Participant Portal Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej Eksperci oceniający tml 43

44 Osoby do kontaktu: Małgorzata Krótki Dziękuję za uwagę! Koordynator priorytetów Europa w zmieniającym się świecie integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa tel. kom.: Małgorzata Szołucha ICT oraz Europa w zmieniającym się świecie integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa tel. kom ul. Krzywickiego Warszawa tel: fax:

HORYZONT 2020 Zasady uczestnictwa

HORYZONT 2020 Zasady uczestnictwa Warszawa, 19 lutego 2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego HORYZONT 2020 Zasady uczestnictwa Prelegent: Renata Rycerz Andrzej Galik W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione

Bardziej szczegółowo

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna 12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna Finansowanie B+R w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach na HORYZONCIE Toruń, 12 maja 2014 r., EEN " European

Bardziej szczegółowo

Ewa Szkiłądź Koordynator priorytetu Zdrowie

Ewa Szkiłądź Koordynator priorytetu Zdrowie Rola programów badawczych w walce z nierównościami zdrowotnymi Łódź, 07.11.2014 Horyzont 2020 przedstawienie programu badań i innowacji Unii Europejskiej: ERC, Marie Curie, Zdrowie; Prezentacja portalu

Bardziej szczegółowo

Program Horizon 2020 - możliwości współpracy Wydziału AEiI oraz przedsiębiorstw. Źródło: Participant Portal, materiały KE i KPK

Program Horizon 2020 - możliwości współpracy Wydziału AEiI oraz przedsiębiorstw. Źródło: Participant Portal, materiały KE i KPK Program Horizon 2020 - możliwości współpracy Wydziału AEiI oraz przedsiębiorstw Źródło: Participant Portal, materiały KE i KPK Two different words from blue sky to Market Science + biznes plan = profit

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania innowacji w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020

Możliwości finansowania innowacji w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020 Innowacje dla Mazowsza Jak wdrażać innowacje w naszym regionie. Warszawa 2015.03.31 Możliwości finansowania innowacji w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020 Prelegent: Zbigniew Turek

Bardziej szczegółowo

Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji. Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice

Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji. Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice Europa 2020 CO? 1. Zatrudnienie 75 proc. osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę 2.

Bardziej szczegółowo

Oferta RPK w zakresie aplikowania w programie Horyzont 2020

Oferta RPK w zakresie aplikowania w programie Horyzont 2020 Jak praktycznie odnaleźć swoje miejsce w programie HORYZONT 2020 Oferta RPK w zakresie aplikowania w programie Horyzont 2020 Katarzyna Markiewicz-Śliwa Politechnika Śląska Centrum Zarządzania Projektami

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała, 27.03.2015

Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała, 27.03.2015 TRAFOON project is funded by the European Community's Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement no. 613912 Warsztaty szkoleniowe dla producentów tradycyjnej żywności z warzyw Boguchwała,

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Sobótka-Demianowska. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

Katarzyna Sobótka-Demianowska. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP Inteligentne Miasta w programie Horyzont 2020 Katarzyna Sobótka-Demianowska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1 Horyzont 2020

Bardziej szczegółowo

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020 Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Wyniki oceny oddziaływania 7.PR - poniżej 50% partnerów przemysłowych strategicznie wykorzystuje finansowanie

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020)

Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Spotkanie PPTMN, Gliwice, 22.01.2014 Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) " European Union, 2013 Prezentacja programu Prelegent: Jarosław Piekarski Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w programach

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w programach Inauguracja programu Horyzont 2020 RPK Poznań, 15-16 stycznia 2014 r. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w programach Horyzont 2020 i COSME 2014-20202020 Małgorzata Snarska-Świderska Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy Horyzont 2020

Program Ramowy Horyzont 2020 Konferencja Horyzont 2020 wyzwania i szanse dla polskiej nauki Olsztyn, 6 listopada 2014 r. Program Ramowy Horyzont 2020 Prelegent: Anna Pytko W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013)

PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013) PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013) Kazimiera Zacharska Joanna Czekalska Spis treści Wprowadzenie 4

Bardziej szczegółowo

Nauki medyczne w 7PR oferta dla instytucji naukowych

Nauki medyczne w 7PR oferta dla instytucji naukowych Jak ugryźć 10 milionów cz. II - Finansowanie aplikacyjnych badań naukowych Warszawa, 28 luty 2012 Nauki medyczne w 7PR oferta dla instytucji naukowych Ewa Szkiłądź Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

ICT w 7Programie Ramowym oraz w Programie na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych CIP-ICT

ICT w 7Programie Ramowym oraz w Programie na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych CIP-ICT Spotkanie Informacyjne Łódź, 14 maja 2008 ICT w 7Programie Ramowym oraz w Programie na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych CIP-ICT ICT PSP Małgorzata Gliniecka

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

z dnia 3 lutego 2015 r.

z dnia 3 lutego 2015 r. RM-111-10-15 U C H WA Ł A N R 1 7 / 2 0 1 5 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej (Horyzont 2020 i COSME)

Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej (Horyzont 2020 i COSME) Seminarium Biuro POLSCA Bruksela, 18 grudnia 2013 Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej (Horyzont 2020 i COSME) Prelegent: Aneta Maszewska Krajowy Punkt Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Enterprise Europe Network. Jadwiga Widziszewska, 15.06.2015

Wsparcie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Enterprise Europe Network. Jadwiga Widziszewska, 15.06.2015 Wsparcie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw Enterprise Europe Network Jadwiga Widziszewska, 15.06.2015 2015-2020 Title of the presentation Date # Enterprise Title of the Europe presentation

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

Programy ERA-NET i ERA-NET +

Programy ERA-NET i ERA-NET + Programy ERA-NET i ERA-NET + Maciej Malski-Brodzicki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa tel: +48 22 39 07 401 ncbr.gov.pl Zakres prezentacji 0. Zarys działalności NCBR

Bardziej szczegółowo

Sieć KPK na rzecz MŚP w Horyzoncie 2020

Sieć KPK na rzecz MŚP w Horyzoncie 2020 Warszawa, 5 lutego 2015 Sieć KPK na rzecz MŚP w Horyzoncie 2020 Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badao naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badao naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badao naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW PROGRAM KREATYWNA EUROPA 2014-2020 Kreatywna Europa to nowy program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne

Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne www.pwc.pl Subskrypcja newslettera na http://www.taxonline.pl Horyzont 2020 nowe możliwości pozyskania dotacji na projekty badawcze i innowacyjne Program Horyzont 2020 to największy program Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo innowacyjne i innowacyjne

Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo innowacyjne i innowacyjne Rola programów badawczych w walce z nierównościami zdrowotnymi Łódzki Uniwersytet Medyczny, 7 listopad 2014 Elementy dobrego wniosku w Horizon 2020 projekty badawczo innowacyjne i innowacyjne Prelegent:

Bardziej szczegółowo

7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii

7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii Olsztyn, 14.03.2012 7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo