Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST"

Transkrypt

1 Załącznik nr 3 umowa uczestnictwa w Zadaniu wraz z deklaracją uczestnictwa pracownika samorządowego, oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zakresem danych osobowych - PEFS UMOWA nr. dotycząca uczestnictwa w projekcie Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST w Zadaniu pn. MODERNIZACJA PROCESÓW I TECHNIK ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zawarta w dniu... w.., pomiędzy Uniwersytetem Łódzkim z siedzibą w Łodzi , ul. Narutowicza 65, NIP: , REGON: , działającym na podstawie dekretu z dnia 24 maja 1945 r. o utworzeniu Uniwersytetu Łódzkiego (Dz. U. Nr 21 z dnia , poz. 119) reprezentowanym z upoważnienia Rektora prof. zw. dr hab. Włodzimierza Nykiela przez prof. zw. dr hab. Tadeusza Markowskiego koordynatora projektu, w dalszej części umowy zwanym Realizatorem Zadania, a Urzędem... z siedzibą w NIP:... REGON: reprezentowanym przez... legitymującym/ą się dowodem osobistym... numer PESEL... zwanym w dalszej części umowy Urzędem Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Działanie 5.2, Poddziałanie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia 30 kwietnia 2013 r. dotyczącej realizacji projektu nr POKL /12 oraz umowy partnerskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. zawartej pomiędzy Uniwersytetami: Łódzkim, 1

2 Ekonomicznym w Krakowie działającym przez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administracji Publicznej, Warmińsko-Mazurskim, a Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji, będącym Liderem niniejszego Partnerstwa. Projekt realizowany jest w okresie od r. do r. 2. Urząd biorący udział w Zadaniu pn. Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego oświadcza, że spełnia jego kryteria uczestnictwa i wyraża chęć partycypowania w oferowanych działaniach. 3. Urząd oraz oddelegowany przez niego pracownik samorządowy nie ponosi opłat za udział w formach wsparcia przewidzianych w ramach Zadania pod warunkiem spełnienia wymogów, o których mowa w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Zadaniu pn. Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego z wyjątkiem sytuacji opisanej w 6 ust. 3 pkt. d) Realizator Zadania zobowiązuje się do udzielenia wsparcia Urzędowi biorącemu udział w Zadaniu w formach określonych w trakcie procesu rekrutacji tj.: a) rozpoznaniu i analizie potrzeb szkoleniowych rozpoznanie zostanie przeprowadzone za pomocą elektronicznego kwestionariusza, w którym znajdują się pytania badające poziom wiedzy pracowników samorządowych z zakresu zzl; b) szkoleniach w zakresie zzl zakończonych opracowaniem standardów zzl, w tym: standardy w procesie pozyskiwania pracowników, standardy w zakresie oceniania pracowników, standardy w zakresie rozwoju zasobów ludzkich. W trakcie szkoleń zostaną wykorzystane różnorodne techniki szkoleniowe: wykład konwersatoryjny, ćwiczenia, warsztaty, dyskusja, zadania do wykonania; c) coachingu oferującego pomoc przy wdrożeniu opracowanych standardów w zakresie zzl do praktyki jednostek samorządu terytorialnego; d) budowie i wdrożeniu narzędzia informatycznego wspomagającego zzl obejmuje budowę oraz przeszkolenie pracowników samorządowych w zakresie wykorzystania narzędzia informatycznego do zarządzania zasobami ludzkimi i pomoc we wdrożeniu tego narzędzia do praktyki Urzędu. Na podstawie wcześniej zebranych danych informatycy opracują narzędzie, które najpełniej dopasowane będzie do potrzeb JST. 2. W trakcie udziału w Zadaniu pracownicy samorządowi otrzymają bezpłatnie: materiały dydaktyczne, pełne wyżywienie oraz zakwaterowanie (3 osobonoclegi przypadające na szkolenia). 3. Zadanie będzie odbywać się zgodnie z harmonogramem. W przypadku szkoleń oraz coachingu o ewentualnych zmianach w harmonogramie Uniwersytet Łódzki zawiadomi Urząd i jego pracowników min. 1 dzień przed datą ich rozpoczęcia. Urząd biorący udział w projekcie zobowiązuje się do: Zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w ramach Zadania pn. Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. 2

3 2. Dostarczenia do Biura Realizatora Zadania wszystkich niezbędnych dokumentów określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w ramach Zadania pn. Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. 3. Oddelegowania pracownika samorządowego do uczestnictwa w formach wsparcia realizowanych w ramach Zadania pn. Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. 4. Zgłoszenia do udziału w Zadaniu min. 1 max. 3 osób. 5. Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za udział pracowników w procesie rekrutacji oraz Zadaniu, bieżące kontakty z Liderem Projektu oraz Realizatorem Zadania w celach związanych z jego wykonaniem. 6. Niezwłocznego poinformowania Biura Realizatora Zadania w przypadku braku możliwości stawienia się pracownika samorządowego na umówione zajęcia w ramach szkoleń i coachingu na co najmniej 1 dzień przed umówionym terminem. 7. Systematycznego sprawdzania informacji zamieszczonych na stronie internetowej Lidera Projektu oraz elektronicznej skrzynce pocztowej ( ) w trakcie realizacji Zadania. 8. Niezwłocznego powiadomienia Realizatora Zadania na piśmie o każdej zmianie okoliczności mających znaczenie dla uczestnictwa w projekcie oraz zmianie danych osobowych, które zostały przekazane Realizatorowi Zadania. 4. W przypadku rezygnacji bądź nieobecności pracownika samorządowego w proponowanych przez Realizatora Zadania formach wsparcia Urząd zobowiązuje się do: 1. Niezwłocznego poinformowania Realizatora Zadania wraz z wyjaśnieniem okoliczności. 2. Zwrotu kosztów w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w realizowanych formach wsparcia bądź w sytuacji przekroczenia 25 % absencji pracownika samorządowego. Koszty, o których mowa powyżej przypadają na jeden Urząd biorący udział w Zadaniu proporcjonalnie do ilości godzin przysługującego wsparcia według kwoty wynikającej z umowy uczestnictwa w Zadaniu nie więcej niż: a) szkolenia 1275 zł; b) coaching 7680 zł. Kwota podlegająca zwrotowi uzależniona jest od ilości osób oddelegowanych przez dany Urząd oraz otrzymanego wsparcia. 3. Zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 2 dokonuje Urząd na wyznaczony rachunek bankowy w terminie 21 dni od daty doręczenia powiadomienia drogą pisemną. 4. Wyznaczenia w przypadku rezygnacji lub niemożliwości udziału w Zadaniu, pracownika z listy rezerwowej Urzędu, a w przypadku wyczerpania osób z listy rezerwowej skierowania na jej miejsce innej osoby, zgodnie z kryteriami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie w ramach Zadania pn. Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego. 5. 3

4 1. Realizator Zadania ma prawo rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia w przypadku: a) rozwiązania umowy określonej w 1 ust. 1; b) rażącego naruszenia przez Urząd bądź pracownika samorządowego, postanowień niniejszej umowy, działania na szkodę Realizatora Zadania lub w przypadku naruszenia ogólnie przyjętych zasad i norm współżycia społecznego. 2. Realizator Zadania nie ponosi odpowiedzialności wobec Urzędu oraz jego pracownika w przypadku wstrzymania finansowania projektu przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, w tym również spowodowanego brakiem środków na realizację projektu Warunkiem ukończenia szkolenia przez pracownika samorządowego i uzyskania przez niego certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji jest odpowiednia frekwencja udział co najmniej w 75% zajęć. 2. Pracownik samorządowy zobowiązuje się do wypełniania dokumentów niezbędnych do ewaluacji, monitorowania i prawidłowej realizacji projektu (ankiety, formularze etc.). 3. Urząd oświadcza, iż znane mu są warunki dotyczące uczestnictwa w organizowanych w ramach projektu formach wsparcia, o których mowa w 2 i akceptuje je. Ponadto oświadcza, że z pełną świadomością przyjmuje do wiadomości, iż w przypadku nie wywiązania się z obowiązków związanych z uczestniczeniem w szkoleniach i coachingu wyrównanie całkowitych kosztów Zadania przechodzi na Urząd. 4. Urząd przyjmuje do wiadomości wszelkie warunki, o jakich mowa w niniejszej umowie. 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności Spory związane z realizacją niniejszej umowy Strony będą starały się rozwiązać w drodze polubownych negocjacji. W przypadku braku porozumienia spór będzie podlegał rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Realizatora Zadania. 10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron

5 Umowa obowiązuje od dnia podpisania i wygasa z dniem 30 września 2015 roku. <Pieczątka urzędu>..... (miejscowość, data, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania urzędu) (data, podpis Realizatora Zadania) 5

6 DEKLARACJA UCZESTNICTWA w Zadaniu pn. Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego Ja, niżej podpisany/-a,..... (PESEL: ) Zamieszkały/-a....(adres zamieszkania: ulica, numer domu/mieszkania, kod, miejscowość) Telefon kontaktowy:. Adres .. deklaruję chęć uczestnictwa w Zadaniu pn. Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowanym przez Uniwersytet Łódzki, w okresie od 2013 roku do roku, w ramach Projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej. Jednocześnie oświadczam, że: 1. Jestem osobą zatrudnioną w..., (pełna nazwa urzędu) na podstawie umowy o pracę, na stanowisku Spełniam kryteria rekrutacyjne uprawniające mnie do uczestnictwa w Projekcie. 3. Zapoznałem/am się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, akceptuję jego warunki i zobowiązuję się do jego przestrzegania. 4. Wyrażam zgodę na udział w badaniach ankietowych na potrzeby Projektu, w trakcie jego realizacji i po zakończeniu Projektu. 5. Dane złożone w niniejszej Deklaracji są zgodne z prawdą. Jestem świadomy/-a odpowiedzialności 6

7 karnej wynikającej z art Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia. 6. Zostałem/am poinformowany/-a, iż ww. Zadanie w ramach Projektu jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Miejscowość, data) (Imię i nazwisko, czytelny podpis pracownika samorządowego) 7

8 OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA SAMORZĄDOWEGO o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych W związku z przystąpieniem do Zadania pn. Modernizacja procesów i technik zarządzania zasobami ludzkimi w jednostkach samorządu terytorialnego, będącym przedmiotem Projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 1) Administratorem moich danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mającej siedzibę ul. Wspólna 2/4, Warszawa. 2) Podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). 4) Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji Warszawa ul. Królewska 27 oraz Uniwersytetowi Łódzkiemu partnerowi projektowemu Łódź ul. Narutowicza 65. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej PO KL, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach PO KL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej PO KL lub Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach PO KL. 8

9 5) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 6) Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania... (Miejscowość i data) (Czytelny podpis pracownika samorządowego) 9

10 Zakres danych osobowych uczestników biorących udział w projekcie Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr projektu: POKL /12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie Systemowe wsparcie funkcjonowania administracji samorządowej. Uwaga! 1. W formularzu przekazywane są dane teleadresowe instytucji oraz uczestników biorących udział w projekcie zawarte w wyznaczonych jego polach. 2. Formularz należy wypełnić, wydrukować a następnie własnoręcznie podpisać. 3. Podane dane powinny być zgodne ze stanem faktycznym i mogą podlegać weryfikacji podczas procesu rekrutacji. 10

11 DANE PODSTAWOWE 1 Nazwa instytucji 2 NIP 3 REGON CZĘŚĆ PIERWSZA: Dane instytucji objętej wsparciem 4 Typ instytucji 5 Wielkość instytucji DANE TELEADRESOWE 6 Ulica jednostka administracji rządowej (w tym skarbowej) jednostka administracji samorządowej instytucja działająca na rzecz organizacji pozarządowych instytucja dialogu społecznego instytucja wymiaru sprawiedliwości KSAP organizacja pozarządowa partnerzy społeczni inna mikroprzedsiębiorstwo (zatrudnia od 2 do 9 pracowników) małe przedsiębiorstwo (zatrudnia od 10 do 49 pracowników) średnie przedsiębiorstwo (zatrudnia od 50 do 249 pracowników) duże przedsiębiorstwo (zatrudnia powyżej 250) 7 Nr budynku 8 Nr lokalu 9 Miejscowość 10 Obszar 11 Kod pocztowy miejski (położenie w granicach administracyjnych miast) wiejski (położenie poza granicami administracyjnymi miast) 12 Województwo 13 Powiat 14 Telefon kontaktowy 15 Adres poczty elektronicznej ( ) SZCZEGÓŁY WSPARCIA 11

12 16 Rodzaj przyznanego wsparcia 17 Data rozpoczęcia udziału w projekcie wsparcie w zakresie poprawy standardów zarządzania przygotowanie i wdrożenie wieloletniego planowania w tym: planowania budżetowego w ujęciu zadaniowym utworzenie i rozwój punktów obsługi interesantów oraz punktów informacyjnych opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów obsługi klienta wprowadzenie systemu analizy potrzeb szkoleniowych opracowanie standardów kompetencyjnych tworzenie i wdrażanie programów rozwoju organizacji wsparcie w zakresie wzmacniania potencjału regulacyjnego administracji publicznej wdrożenie programu z zakresu bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego wsparcie w zakresie budowania potencjału partnerów społecznych inne 18 Data zakończenia udziału w projekcie (dotyczy osób, które zakończyły uczestnictwo w formach wsparcia realizowanych w ramach projektu) 19 Czy wsparciem zostali objęci pracownicy instytucji Tak Nie 12

13 CZĘŚĆ DRUGA: Dane uczestników projektu (pracowników instytucji), którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS DANE UCZESTNIKA 20 Imię 21 Nazwisko 22 Płeć 23 Wiek w chwili przystąpienia do projektu 24 PESEL 25 Nazwa instytucji 26 Wykształcenie DANE TELEADRESOWE brak podstawowe gimnazjalne ponadgimnazjalne pomaturalne wyższe Adres zameldowania (według dowodu tożsamości/paszportu) 27 Ulica 28 Nr domu 29 Nr lokalu 30 Miejscowość 31 Obszar miejski (położenie w granicach administracyjnych miast) wiejski (położenie poza granicami administracyjnymi miast) 32 Kod pocztowy 33 Województwo 34 Powiat Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli inny niż adres zameldowania) 35 Ulica 36 Nr domu 37 Nr lokalu 38 Miejscowość 39 Obszar miejski (położenie w granicach administracyjnych miast) wiejski (położenie poza granicami administracyjnymi miast) 13

14 40 Kod pocztowy 41 Województwo 42 Powiat Telefon/ 43 Telefon stacjonarny 44 Telefon komórkowy 45 Adres poczty elektronicznej ( ) DANE DODATKOWE 46 Zatrudniony w 47 Rodzaj przyznanego wsparcia 48 Data rozpoczęcia udziału w projekcie administracja publiczna duże przedsiębiorstwo (zatrudniające 250 i więcej pracowników) średnie przedsiębiorstwo (zatrudniające od 50 do 249 pracowników) małe przedsiębiorstwo (zatrudniające od 10 do 49 pracowników) mikroprzedsiębiorstwo (zatrudniające od 2 do 9 pracowników) organizacja pozarządowa doradztwo staże/praktyki/przygotowanie zawodowe studia podyplomowe szkolenia/warsztaty/kursy wizyty studyjne inne 49 Data zakończenia udziału w projekcie (dotyczy osób, które zakończyły uczestnictwo w formach wsparcia realizowanych w ramach projektu) 50 Zakończenie udziału osoby we wsparciu zgodnie z zaplanowaną dla niej ścieżką uczestnictwa (dotyczy osób, które zakończyły uczestnictwo w formach wsparcia realizowanych w ramach projektu) 51 Przynależę do grupy docelowej zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /zatwierdzonym do realizacji Planem Działania/zatwierdzonym do realizacji wnioskiem o dofinansowanie projektu 52 Przynależę do mniejszości narodowej lub etnicznej Tak Tak Nie Nie 53 Jestem migrantem Tak Nie 54 Jestem osobą niepełnosprawną Tak Nie 14

15 55 Opiekuję się dziećmi do lat 7 lub osobą zależną Tak Nie Ja... (imię i nazwisko), zamieszkały/a. (adres zamieszkania), legitymujący/a się dowodem osobistym -.. (seria i nr), oświadczam, że wszelkie dane i informacje (w tym moje dane osobowe) przekazane Realizatorowi Projektu dla celów uczestnictwa w projekcie Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki są prawdziwe. Zobowiązuję się jednocześnie do niezwłocznego pisemnego informowania Realizatora Projektu o każdej zmianie ww. danych lub informacji do 6 miesięcy po zakończeniu projektu, nie później niż w terminie 7 dni od ich zaistnienia. (Miejscowość, data).. (Imię i nazwisko, czytelny podpis uczestnika projektu) 15

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo

Ochrona środowiska, ochrona przyrody, ochrona gospodarki leśnej, gruntów rolnych i leśnych, gospodarowanie odpadami, gospodarka wodna (P5) Prawo REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY UCZESTNICTWA I KRYTERIA REKRUTACJI NA SZKOLENIA, KURSY, KONSULTACJE I STUDIA PODYPLOMOWE PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU KOMPETENTNE KADRY PROFESJONALNY URZĄD DLA 5 JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 01/03/2014 Grupy Sterującej z dnia 24 marca 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNICTWA PODMIOTU W PROJEKCIE AKADEMIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu Akademia Organizacji Pozarządowych 2. Priorytet, w ramach którego

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Umowa Uczestnictwa w szkoleniach ICT w ramach projektu: Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu

Umowa Uczestnictwa w szkoleniach ICT w ramach projektu: Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu Umowa Uczestnictwa w szkoleniach ICT w ramach projektu: Umiejętności komputerowe kluczem do sukcesu pomiędzy: Forecast Consulting sp. z o.o., z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 13/32, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Numer projektu: POKL.05.04.02 00 B31/11 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt:

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Jak obsłużyć angielskiego króla szkolenia dla wielkopolskich przedsiębiorstw działających w branży Ho-Re-Ca. Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-30-300/11 realizowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr..

UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. w ramach realizacji projektu nr POKL. 09.06.02-14-279/14 pt. Akademia Kompetencji Językowych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Tytuł projektu Numer projektu Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt Poddziałanie, w ramach którego realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32

Informacje ogólne. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej. ul. Nowogrodzka 62a, 02-002 Warszawa telefon: 22 622 42 32, faks: 22 622 47 32 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. PRZYGOTOWANIE PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DO AWANSU ZAWODOWEGO. Tekst jednolity po zmianach

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Załącznik nr 3 do Umowy szkoleniowej nr. z dnia r. DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje

Bardziej szczegółowo

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu..

Profesjonalni i skuteczni - projekt dla pracowników branży telekomunikacyjnej UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta w dniu.. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta w dniu.. Strony Umowy: 1 Projektodawca - Grupa Kapitałowa Business Consulting Group Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana III Sobieskiego 102A lok. U7, kod 00-764, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY

WYPEŁNIA PRZYJMUJĄCY Załącznik nr 1b- Formularz zgłoszeniowy do Projektu - Pracownik Prosimy o staranne wypełnianie formularza zgłoszeniowego (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). Wszystkie dokumenty formularza muszą

Bardziej szczegółowo

Projekt. English Power

Projekt. English Power Projekt English Power współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy na obszarach wiejskich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca. Poddziałanie 8.1.1 PO KL

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca. Poddziałanie 8.1.1 PO KL Wypełnia osoba przyjmująca formularz NIK: AM/ 8.1.1 -. /. 1 Załącznik 2 Data i godzina złożenia formularza:.. Podpis przyjmującego:.. I Dane podstawowe FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Aktywny mikroprzedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ realizowanej w ramach Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki KSI:POKL.02.03.03

Bardziej szczegółowo

Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki

Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki Regulamin krajowego stażu studenckiego w ramach projektu Akademia Rozwoju kluczem wzmocnienia kadr polskiej gospodarki I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja

ZGŁOSZENIE. Optymalizacja kosztów firmy edycja Formularz zgłoszeniowy uczestnika ZGŁOSZENIE Nazwa szkolenia Optymalizacja kosztów firmy edycja Tryb zajęć dzienny weekendowy wieczorowy Imię i nazwisko Adres zamieszkania Województwo... Powiat PESEL Data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kraków, 26.01.2011 r. REGULAMIN REKRUTACJI BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH i UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPETENTNY I EFEKTYWNY URZĘDNIK WIZYTÓWKĄ URZĘDU DZIAŁAJĄCEGO ZGODNIE Z ZASADAMI PRZEJRZYSTOŚCI I PARTYCYPACJI

Bardziej szczegółowo

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ dla podmiotu ekonomii społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Nazwa Podmiotu Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie

Brak. Podstawowe. Gimnazjalne. Ponadgimnazjalne. Pomaturalne. Wyższe. Tak Nie FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA - OSOBY FIZYCZNEJ BIORĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Z WŁASNEJ INICJATYWY Do udziału w projekcie PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr projektu WND-POKL.07.02.02

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Data urodzenia (dd-mm-rrrr): - - Miejsce urodzenia (miejscowość, województwo)

Data urodzenia (dd-mm-rrrr): - - Miejsce urodzenia (miejscowość, województwo) Strona1 DATA WPŁYWU Numer projektu Tytuł projektu Prioryetet Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1 podpis osoby przyjmującej FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UCZESTNIKA POKL.08.01.01-06-189/11 Certyfikowany Menedżer

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA

ANKIETA REKRUTACYJNA Pieczątka Beneficjenta Numer projektu Tytuł projektu ANKIETA REKRUTACYJNA POKL.08.01.01-18-036/13 Kompetencje w praktyce. Nowoczesne formy rozwoju pracowników MŚP Nazwa szkolenia Kod szkolenia/nr grupy

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych

Informacje ogólne. organizacja płatnych staży krajowych oraz płatnych staży w wiodących ośrodkach zagranicznych Regulamin PŁATNYCH STAŻY KRAJOWYCH ORAZ PŁATNYCH STAŻY W WIODĄCYCH OŚRODKACH ZAGRANICZNYCH dla studentów/ek kierunku zamawianego Mechanika i Budowa Maszyn Regulamin płatnych staży krajowych oraz płatnych

Bardziej szczegółowo