Człowiek najlepsza inwestycja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Człowiek najlepsza inwestycja"

Transkrypt

1 Regulamin udziału w projekcie Mama na rynku pracy 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Mama na rynku pracy realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Województwem Lubelskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie a Fundacją Fundusz Inicjatyw, z siedzibą rejestracyjną przy ul. Sierpińskiego 24/5 w Lublinie, NIP: , REGON: , VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: Projekt realizowany jest przez Biuro FFI, przy ul. Narutowicza 57/6 w Lublinie. 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4. Projekt realizowany jest w terminie od r. do r. na terenie województwa lubelskiego. 2 Słownik pojęć Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: Projekcie oznacza to projekt Mama na rynku pracy ; Instytucji Pośredniczącej II stopnia - IP2 (Instytucji Wdrażającej) oznacza to Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie; Beneficjencie lub Organizatorze oznacza to Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI); Kandydatce oznacza to kobietę starającą się o udział w projekcie Mama na rynku pracy ; Uczestniczce projektu oznacza to kobietę zakwalifikowaną, która rozpoczęła udział w projekcie; Komisji Rekrutacyjnej oznacza to organ oceniający formularze rekrutacyjne i dokonujący kwalifikacji uczestniczek Projektu; Mamie oznacza kobietę posiadającą co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 lat, lub do 25 lat w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki; Osobie zależnej oznacza osobę wymagającą stałej opieki ze względu na wiek lub stan zdrowia, połączonej z uczestniczką więzami rodzinnymi lub powinowactwem, lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym. 3 Uczestniczki projektu 1. Uczestniczkami projektu mogą zostać Mamy (kobiety posiadające co najmniej jedno dziecko w wieku do 18 lat, lub do 25 lat w przypadku kontynuowania przez dziecko nauki), będące w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), spełniające łącznie poniższe warunki: a) pozostające bez zatrudnienia, w tym bezrobotne (Oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1001, z poz. zm.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą: niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, ukończyła 18 lat i nie osiągnęła wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm), Strona1

2 lub nieaktywne zawodowo (Oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni); b) zdolne i gotowe do odbycia 5-cio miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy - 8 godz./dzień (osoby niepełnosprawne 7 godz./dzień); c) zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w min. połowie wymiaru czasu pracy; d) zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) wyłącznie na terenie jednej z wymienionych niżej gmin o odsetku osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa wyższym od średniej dla woj. lubelskiego, tj: Powiat krasnostawski gminy: Kraśniczyn, Krasnystaw (gm. miejska), Siennica Różana, Izbica; Powiat kraśnicki gminy: Dzierzkowice, Kraśnik (gm. miejska i wiejska), Trzydnik Duży, Gościeradów, Annopol, Wilkołaz, Szastarka; Powiat lubartowski gminy: Ostrówek, Lubartów (gm. miejska i wiejska), Uścimów, Michów, Serniki, Jeziorzany, Niedźwiada, Ostrów Lubelski, Kock, Firlej; Powiat lubelski gminy: Wojciechów, Bełżyce, Konopnica, Wólka; Powiat łęczyński gminy: Łęczna, Ludwin, Milejów, Cyców; Powiat łukowski gminy: Adamów, Stoczek Łukowski (gm. miejska i wiejska), Stanin, Wola Mysłowska, Serokomla, Krzywda; Powiat opolski gminy: Chodel, Łaziska, Wilków, Karczmiska, Józefów nad Wisłą, Opole Lubelskie; Powiat parczewski gminy: Parczew, Siemień, Milanów, Sosnowica; Powiat świdnicki gminy: Świdnik, Mełgiew, Trawniki. e) zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w Ustawie o pomocy społecznej z r., tj. z powodu: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; pełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej. f) których mąż/partner deklaruje udział w jednodniowych Warsztatach równości płci (warsztaty będą odbywały się w sobotę - 8 godz. dyd.) w przypadku braku męża/partnera udział w Strona2

3 warsztacie musi zadeklarować osoba płci męskiej z otoczenia kandydatki (np. brat, kolega, itp.). Wynika to z faktu, że formuła warsztatu wymaga pracy w parach mężczyzna kobieta. 2. Kandydatki do projektu nie mogą: być zatrudnione na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, a także zatrudnione na podstawie umów prawa cywilnego, prowadzić działalności gospodarczej, być uczennicą/słuchaczką szkół dziennych, być studentką studiów dziennych, być rolniczką lub domowniczką rolnika/rolniczki (nie dotyczy kobiet zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, które posiadają status osoby bezrobotnej). 4 Sposób rekrutacji uczestniczek projektu 1. Rekrutacja jest prowadzona w sposób otwarty - zgodnie z zasadą równych szans (przy uwzględnieniu przyjętych kryteriów pierwszeństwa oraz założonych do osiągnięcia we wniosku o dofinansowanie wskaźników). 2. Założono, że w projekcie weźmie udział 50 kobiet w tym: 40 kobiet bezrobotnych (w tym 10 kobiet długotrwale bezrobotnych), 10 kobiet nieaktywnych zawodowo, 20 kobiet zamieszkałych na terenach wiejskich. 3. Zgłoszenia będą przyjmowane w okresie: a) od 1 do 27 lutego 2015 r.: dla grupy I. obejmującej Doradztwo indywidualne, Coaching psychologiczny, Szkolenie Usługi gastronomiczne catering, Warsztat równości płci oraz 5-cio miesięczny staż, b) od 1 do 27 lutego 2015 r.: dla grupy II. obejmującej Doradztwo indywidualne, Coaching psychologiczny, Szkolenie Sprzedaż i obsługa klienta z obsługą komputera i kasy fiskalnej, Warsztat równości płci oraz 5-cio miesięczny staż, c) od 1 do 31 marca 2015 r.: dla grupy III. obejmującej Doradztwo indywidualne, Coaching psychologiczny, Szkolenie Sprzedaż i marketing z elementami tworzenia stron www i handlu internetowego, Warsztat równości płci oraz 5-cio miesięczny staż, d) od 1 do 31 marca 2015 r.: dla grupy IV. obejmującej Doradztwo indywidualne, Coaching psychologiczny, Szkolenie Sekretariat i podstawy obsługi kadrowej z obsługą komputera, Warsztat równości płci oraz 5-cio miesięczny staż, e) od 1 do 31 marca 2015 r.: dla grupy V. obejmującej Doradztwo indywidualne, Coaching psychologiczny, Szkolenie Kadry i płace z obsługą komputera, Warsztat równości płci oraz 5-cio miesięczny staż. 4. W uzasadnionym przypadku, będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca. 5. Zgłoszenia będą przyjmowane w biurze projektu w Lublinie, przy ul. Narutowicza 57/6, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00, w terminach wskazanych powyżej. 6. Zgłoszenia można przesyłać także pocztą tradycyjną na adres: ; Biuro projektu Mama na rynku pracy ul. Narutowicza 57/6; Lublin. Jako data zgłoszenia zostanie przyjęta data wpływu dokumentów do biura projektu. 7. Zgłoszenia przesłane drogą elektroniczną lub faxem nie będą rozpatrywane. 8. Kompletne zgłoszenie obejmuje: Podpisany Regulamin udziału w projekcie, Strona3

4 Wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu), Podpisane Oświadczenie uczestniczki projektu dotyczące ochrony danych osobowych (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu), Podpisane Oświadczenie o spełnianiu rekrutacyjnych kryteriów kwalifikowalności (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu), Kserokopia aktu urodzenia dziecka oraz w przypadku dziecka powyżej 18 roku życia zaświadczenie potwierdzające kontynuowanie przez dziecko nauki, Pisemne zobowiązanie się męża/partnera lub osoby towarzyszącej płci męskiej do udziału w warsztatach równości płci oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu), Kserokopia świadectwa/dyplomu dokumentującego poziom wykształcenia kandydatki, Zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające fakt posiadania statusu osoby bezrobotnej, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed datą złożenia dokumentów zgłoszeniowych (dotyczy osób bezrobotnych), Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia osoby nieaktywnej zawodowo (wg załącznika nr 5 do Regulaminu dotyczy wyłącznie osób nieaktywnych zawodowo), Oświadczenie osoby nieaktywnej zawodowo/osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku (wg załącznika nr 6 do Regulaminu dotyczy wyłącznie osób nieaktywnych zawodowo lub osób bezrobotnych z prawem do zasiłku), Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydatkę kryteriów pierwszeństwa o których mowa poniżej (jeśli dotyczy). Test wiedzy potwierdzający podstawową znajomość obsługi komputera (dotyczy grupy II, III, IV, V). 9. Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie, przed rozpoczęciem pierwszej usługi, kandydatki będą zobowiązane do dostarczenia Organizatorowi zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do odbycia szkolenia, stażu oraz późniejszego podjęcia zatrudnienia w zawodzie związanym z tematyką szkolenia. 10. Organizator nie zwraca kosztów uzyskania zaświadczenia lekarskiego, wskazanego w punkcie powyżej. 11. Po zakwalifikowaniu do udziału w projekcie, przed rozpoczęciem pierwszej usługi, osoby niepełnosprawne, będą zobowiązane do dostarczenia Organizatorowi kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. 12. Dokumenty zgłoszeniowe będą dostępne w biurze projektu, na stronie internetowej projektu oraz podczas spotkań informacyjnych. 13. Wszystkie kserokopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydatkę (oświadczenie potwierdzam za zgodność z oryginałem, data i podpis). 14. Kandydatki, które złożą niekompletne lub niepoprawnie wypełnione zgłoszenia zostaną wezwane do ich uzupełnienia (ustnie przez pracownika/czkę przyjmującego/ą zgłoszenie lub telefonicznie w przypadku przesłania zgłoszenia pocztą). 15. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów we wskazanym przez pracownika/czkę terminie, zgłoszenie nie podlega dalszemu procesowi rekrutacji. 16. Nie podlegają rozpatrzeniu, w tym wezwaniu do uzupełnienia, zgłoszenia, które nie zawierają danych umożliwiających kontakt z kandydatką (jednoczesny brak: adresu, nr telefonu, a). Strona4

5 17. W przypadku uzupełnienia dokumentów, jako datę zgłoszenia przyjmuje się datę uzupełnienia /złożenia poprawnej wersji dokumentów. 18. Ostatecznego wyboru uczestniczek spośród kandydatek dokona Komisja Rekrutacyjna, składająca się z 3 członków zespołu projektowego. 19. Komisja będzie brała pod uwagę: kryteria formalne, założone do osiągnięcia wskaźniki kryteria wstępne, kryteria pierwszeństwa, datę zgłoszenia. 20. Kryteria formalne, o których mowa powyżej dotyczą złożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów udziału w projekcie określonych w 3 i Kryteria wstępne o których mowa powyżej obejmują: a) wykształcenie minimum zawodowe - dla szkoleń I, II oraz III; b) wykształcenie minimum średnie - dla szkoleń IV oraz V; c) podstawowa znajomość obsługi komputera - dla szkoleń II, III, IV oraz V; d) deklaracja udziału męża/partnera lub osoby towarzyszącej płci męskiej w jednodniowych warsztatach równości płci (8 godz. dyd). Ad a), b) Na potwierdzenie wykształcenia kandydatka przedstawia kserokopię stosownego świadectwa szkolnego/dyplomu. Ad c) W celu potwierdzenia podstawowej znajomości obsługi komputera kandydatka rozwiązuje test komputerowy. Kandydatki składające zgłoszenia osobiście w biurze projektu będą rozwiązywać test komputerowy w biurze bezpośrednio, po sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów. Kobiety zgłaszające się pocztą tradycyjną będą telefonicznie lub pisemnie ( ) umawiane na test. Istnieje również możliwość przeprowadzenia testu poprzez wywiad telefoniczny. Ocena testu ma postać zero jedynkową, tzn. wynik oceny jest pozytywny (kandydatka spełnia minimalne wymagania) lub negatywny (kandydatka nie spełnia minimalnych wymagań). Aby przejść do kolejnego etapu rekrutacji, tj. do ostatecznej kwalifikacji dokonywanej przez Komisję Rekrutacyjną, kandydatka musi otrzymać pozytywną ocenę z testu potwierdzającego znajomość obsługi komputera. Ad c) Deklaracja męża/partnera lub osoby towarzyszącej jest składana na wzorze stanowiącym zał. nr 4 do Regulaminu udziału w projekcie. 22. Kryteria pierwszeństwa, o których mowa powyżej obejmują: a) bezwzględne kryterium pierwszeństwa dla kobiet w wieku lat do momentu zakwalifikowania 20 kobiet w tym wieku (ze względu na zagwarantowanie we wniosku o dofinansowanie projektu 20 miejsc dla kobiet w wieku lat, kobiety w wieku będą kwalifikowane do udziału w projekcie w pierwszej kolejności, do momentu zakwalifikowania 20 kobiet w tym wieku); b) zakończenie obowiązkowego etapu edukacji 2 pkt (potwierdzenie: kserokopia świadectwa szkolnego/dyplomu); c) wykształcenie maksymalnie średnie (do momentu zakwalifikowania do udziału w projekcie 13 kobiet, spełniających ww. kryterium) - 1 pkt (potwierdzenie: kserokopia świadectwa szkolnego/dyplomu); d) długotrwałe bezrobocie 1 pkt (potwierdzenie: zaświadczenie z Urzędu Pracy); e) wychowywanie minimum 1 dziecka w wieku do lat 4 2 pkt (potwierdzenie: kserokopia aktu urodzenia dziecka); 23. Założone do osiągnięcia we wniosku o dofinansowanie wskaźniki obejmują: a) zagwarantowanie we wniosku o dofinansowanie projektu 10 miejsc dla kobiet nieaktywnych zawodowo (w związku z tym zastrzega się możliwość zawieszenia rekrutacji kobiet bezrobotnych w sytuacji, gdy ich liczba wśród zakwalifikowanych kobiet wyniesie 40); Strona5

6 b) zagwarantowanie we wniosku o dofinansowanie projektu 40 miejsc dla kobiet bezrobotnych (w związku z tym zastrzega się możliwość zawieszenia rekrutacji kobiet nieaktywnych zawodowo w sytuacji, gdy ich liczba wśród zakwalifikowanych kobiet wyniesie 10); c) zagwarantowanie we wniosku o dofinansowanie projektu 20 miejsc dla kobiet zamieszkałych na terenach wiejskich (w związku z tym zastrzega się możliwość zawieszenia rekrutacji kobiet zamieszkałych na terenach miejskich w sytuacji, gdy ich liczba wśród zakwalifikowanych osób wyniesie 30); d) zagwarantowanie we wniosku o dofinansowanie projektu 10 miejsc dla kobiet długotrwale bezrobotnych (w związku z tym zastrzega się możliwość zawieszenia rekrutacji kobiet nie posiadających tego statusu w sytuacji, gdy ich liczba wśród zakwalifikowanych osób wyniesie 40); 24. W przypadku, gdy liczba kandydatek spełniających kryteria rekrutacyjne przewyższy liczbę miejsc na dane szkolenie, pod uwagę będzie brana data zgłoszenia. 25. Do każdej z grup Komisja zakwalifikuje 10 kobiet na Listy Podstawowe. 26. Pozostałe kandydatki zostaną wpisane na Listy Rezerwowe. 27. Lista Podstawowa i Rezerwowa kobiet zakwalifikowanych zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu oraz będzie dostępna do wglądu w biurze projektu. 28. W przypadku rezygnacji kandydatki zakwalifikowanej do projektu Komisja Rekrutacyjna może zakwalifikować do projektu następną kandydatkę z Listy Rezerwowej z zachowaniem kolejności na liście (z uwzględnieniem planowanych do osiągnięcia wskaźników). 29. Kolejne kandydatki z Listy Rezerwowej mogą przystąpić do projektu w sytuacji przedstawionej w pkt. 27 do momentu, w którym przeprowadzonych zostanie nie więcej niż 20% obowiązkowych zajęć. 30. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna i nie podlega procedurze odwoławczej. 5 Zakres wsparcia 1. Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje: a) Doradztwo indywidualne (3 godziny zegarowe/osobę), b) Coaching psychologiczny (8 godzin zegarowych/osobę), c) Szkolenie (do wyboru 1 szkolenie spośród 5 zakresów tematycznych, w wymiarze 180 godzin dydaktycznych/grupę), d) 5-miesięczny staż w wymiarze 40 godzin/tydzień (osoby niepełnosprawne 35 godz./tydzień), w tym możliwość pracy 20 godzin/tydzień w formie zdalnej. Możliwość, forma i wymiar czasowy pracy zdalnej nie są obowiązkowe i będą uzależnione od rodzaju stanowiska, na jakie zostanie skierowana stażystka, e) Warsztat równości płci (8 godzin dydaktycznych/grupę), 2. Oferowane w ramach projektu wsparcie odbędzie się w następujących okresach: od marca do końca października 2015 r.: dla grupy I. obejmującej Doradztwo indywidualne, Coaching psychologiczny, Szkolenie Usługi gastronomiczne catering, Warsztat równości płci oraz 5-cio miesięczny staż, od marca do końca października 2015 r.: dla grupy II. obejmującej Doradztwo indywidualne, Coaching psychologiczny, Szkolenie Sprzedaż i obsługa klienta z obsługą komputera i kasy fiskalnej, Warsztat równości płci oraz 5-cio miesięczny staż, Strona6

7 od kwietnia do końca listopada 2015 r.: dla grupy III. obejmującej Doradztwo indywidualne, Coaching psychologiczny, Szkolenie Sprzedaż i marketing z elementami tworzenia stron www i handlu internetowego, Warsztat równości płci oraz 5-cio miesięczny staż, od kwietnia do końca listopada 2015 r.: dla grupy IV. obejmującej Doradztwo indywidualne, Coaching psychologiczny, Szkolenie Sekretariat i podstawy obsługi kadrowej z obsługą komputera, Warsztat równości płci oraz 5-cio miesięczny staż, od kwietnia do końca listopada 2015 r.: dla grupy V. obejmującej Doradztwo indywidualne, Coaching psychologiczny, Szkolenie Kadry i płace z obsługą komputera, Warsztat równości płci oraz 5-cio miesięczny staż, 3. Doradztwo indywidualne będzie świadczone w Lublinie w sali/pokoju zapewniającym poufność rozmów (w wymiarze 3 godzin zegarowych/na osobę - w postaci 2 spotkań). 4. Coaching psychologiczny będzie świadczony w Lublinie w sali/pokoju zapewniającym poufność rozmów lub w sytuacjach wyjątkowych w mieszkaniu uczestniczki (w wymiarze 8 godzin zegarowych na osobę - w postaci 4 spotkań). 5. Szkolenia będą się odbywać w 10-os. grupach w Lublinie (lub innej miejscowości pod warunkiem zebrania się całej grupy z danej miejscowości), od poniedziałku do piątku, w wymiarze od 6 do 8 godzin dydaktycznych dziennie. Dopuszcza się również możliwość realizacji zajęć w soboty. 6. Staże będą miały miejsce na terenie województwa lubelskiego (w tym możliwe 20 godzin prazy/tydzień w formie pracy zdalnej). Możliwość, forma i wymiar pracy zdalnej nie są obowiązkowe i będą uzależnione od rodzaju stanowiska na jakie zostanie skierowana stażystka. 7. Warsztaty równości płci będą odbywały się w Lublinie w grupie po około 20 osób (uczestniczki oraz ich mężowie/partnerzy), w sobotę, w wymiarze 8 godzin dydaktycznych/grupę - 1 dzień. 8. Podczas usług grupowych uczestniczki otrzymają wyżywienie (obiad, poczęstunek), materiały szkoleniowe (skrypty, książki) oraz materiały pomocnicze (teczkę, notes, długopis). 9. Podczas usług indywidualnych (doradztwo indywidualne i coaching psychologiczny) uczestniczki nie otrzymają wyżywienia, materiałów szkoleniowych ani materiałów pomocniczych. 10. Każde ze szkoleń zakończy się egzaminem. Pozytywne zdanie egzaminu umożliwi uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia potwierdzające zdobyte kwalifikacje lub umiejętności zawodowe, kompetencje i wiedzę w zakresie szkolenia. 11. Do egzaminu zostaną dopuszczone wyłącznie uczestniczki, których absencja nie przekroczy 20% jednostek zajęć szkoleniowych (36 godz. dydaktycznych). 12. Zgodnie ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej PO KL Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, osoby, które opuszczą więcej niż 20% zajęć szkoleniowych nie otrzymają żadnych potwierdzeń ukończenia szkolenia oraz mogą zostać obciążone kosztem udziału w projekcie o którym mowa poniżej. 5a Stypendia 1. Za udział w szkoleniu Uczestniczkom przysługują stypendia szkoleniowe w wysokości 7,08 zł za godzinę (koszt całkowity obejmujący składki płatnika i ubezpieczonego). Stypendium nie przysługuje za godziny nieobecności na szkoleniu, zatem wysokość wypłacanego stypendium jest uzależniona od liczby godzin szkolenia, w których uczestniczka projektu faktycznie uczestniczyła. Potwierdzeniem faktycznej liczby godzin uczestnictwa będą podpisy w dzienniku zajęć w momencie rozpoczęcia zajęć/przyjścia na zajęcia i zakończenia zajęć/opuszczenia zajęć przez uczestniczkę. Strona7

8 Stypendium szkoleniowe wypłacane będzie jednorazowo po zakończeniu szkolenia. W przypadku pobierania innego stypendium szkoleniowego, finansowanego ze środków Funduszu Pracy i wypłacanego przez Urząd Pracy, uczestniczce projektu nie przysługuje stypendium szkoleniowe z tytułu uczestnictwa w projekcie. 2. Za czas odbywania stażu Uczestniczkom przysługuje stypendium stażowe w kwocie 1931,84 zł/miesięcznie (koszt całkowity obejmujący składki płatnika i ubezpieczonego). Stypendium nie przysługuje za dni nieobecności na stażu, z wyjątkiem 2 dni wolnego/za każde 30 dni odbytego stażu. Stypendium stażowe wypłacane będzie po zakończonym miesiącu stażu, po dostarczeniu przez uczestniczkę listy obecności i sprawozdania z przebiegu stażu. 5b Zwroty kosztów przejazdu 1. Osoby zamieszkujące poza miejscem odbywania się usług w ramach projektu (doradztwa indywidualnego, coachingu psychologicznego, szkoleń, warsztatu równości płci oraz staży) mogą starać się o zwrot kosztów przejazdu najtańszym środkiem komunikacji, na następujących zasadach: Doradztwo indywidualne, coaching psychologiczny, szkolenie, warsztat równości płci a) Uczestniczka, spełniająca kryteria, składa wniosek o zwrot kosztów przejazdu na formularzu udostępnionym przez Organizatora wraz z kompletem biletów przejazdowych (tam i z powrotem) za 1 dzień usługi lub bilet miesięczny (w zależności od tego, który koszt jest niższy). b) Wynikający z przedstawionych biletów jednorazowych koszt, będzie pomnożony przez liczbę dni obecności uczestniczki na usługach świadczonych w ramach projektu (na podstawie List obecności). c) Bilety przejazdowe to np.: bilety kolejowe II klasy, bilety autobusowe PKS oraz udokumentowane każdorazowo bilety miejskie. d) W przypadku biletów komunikacji miejskiej uczestniczka zachowuje oraz przekazuje wraz z wnioskiem o zwrot kosztów przejazdu komplet biletów za każdy dzień usługi lub bilet miesięczny (w zależności od tego który koszt jest niższy). e) W przypadku usług regularnych, długoterminowych takich jak szkolenie, Uczestniczka powinna korzystać z biletów miesięcznych gdyż koszt biletu miesięcznego jest w takim przypadku najtańszym kosztem przejazdu. f) W przypadku różnicy w kosztach dojazdu na usługi pomiędzy biletami jednorazowymi a biletem okresowym, zwrotowi podlegać będzie koszt niższy. Jest to zgodne z zasadą równego traktowania wszystkich uczestniczek. g) Zwrot kosztów dojazdu na usługi doradztwa indywidualnego, coachingu psychologicznego, szkoleń, oraz warsztatu nastąpi po zakończeniu każdej z usług, po złożeniu przez uczestniczkę kompletnych i poprawnych dokumentów rozliczeniowych. Staże h) W przypadku stażu, uczestniczka powinna korzystać z biletów miesięcznych, gdyż ich koszt jest co do zasady najtańszą opcją przejazdu na danej trasie. i) Stażystka po pierwszym miesiącu stażu złoży komplet dokumentów dotyczący zwrotu kosztów przejazdu wraz z załącznikami. Po każdym kolejnym miesiącu, uczestniczka będzie zobowiązana Strona8

9 do złożenia oświadczenia, że warunki dojazdu na staż (cena, trasa) nie uległy zmianie od momentu złożenia ostatniego kompletu dokumentów. j) Koszty przejazdu na staż będą rozliczane i wypłacane po każdym z zakończonych miesięcy stażu po złożeniu przez uczestniczkę kompletnych i poprawnych dokumentów rozliczeniowych. Prywatny środek transportu k) W sytuacji niemożności skorzystania z komunikacji zbiorowej koszt dojazdu może być rozliczony na podstawie użytkowania samochodu osobowego. Wówczas kosztem kwalifikowalnym są wydatki na paliwo w wysokości odpowiadającej cenie najtańszego biletu na przejechanej trasie po przedstawieniu przez Uczestniczkę stosownego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez Organizatora o wykorzystaniu samochodu wraz z odniesieniem do cen biletów przewoźnika na przejechanej trasie (wg informacji uzyskanej od przewoźnika zwrotowi podlega najtańszy koszt przejazdu, np. bilet miesięczny w przypadku szkoleń/staży). l) W przypadku korzystania z prywatnego środka transportu uczestniczka jest zobowiązana okazać do wglądu pracownikowi projektu swoje prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu. W przypadku korzystania z pojazdu zarejestrowanego na inną osobę okazać należy także umowę użyczenia pojazdu lub oświadczenie o użyczeniu pojazdu. m) Organizator ma prawo sprawdzić wiarygodność danych podanych przez uczestniczkę, prosząc ją o dodatkowe dokumenty lub sprawdzając dane w odpowiednich instytucjach. 5c Zwroty kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną 1. Uczestniczkom przysługuje zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną za czas wszystkich usług, do wysokości kosztów przewidzianych na ten cel w budżecie projektu. 2. Przez osobę zależną należy rozumieć osobę wymagającą stałej opieki ze względu na wiek lub stan zdrowia, połączonej z uczestniczką więzami rodzinnymi lub powinowactwem, lub pozostającą z nią we wspólnym gospodarstwie domowym. 3. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną przysługuje uczestniczce do wysokości maksymalnej 50 zł/dzień (koszt całkowity - w tym składki ZUS, podatek do Urzędu Skarbowego jeśli dotyczy), w przypadku gdy liczba godzin zegarowych zajęć (łącznie z przerwami) w których uczestniczka bierze udział w ramach projektu w danym dniu jest równa lub wyższa niż 6 godzin zegarowych. Jeżeli liczba godzin zegarowych zajęć (wraz z przerwami) jest niższa niż 6, wówczas zwrot naliczany jest proporcjonalnie do liczby godzin, przyjmując uśrednioną stawkę za godzinę zegarową w kwocie 8,30 zł (koszt całkowity - w tym składki ZUS, podatek do Urzędu Skarbowego jeśli dotyczy). 4. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną wypłacany będzie po zakończeniu każdej z usług (w przypadku staży zwrot wypłacany będzie po każdym miesiącu stażu), po złożeniu przez uczestniczkę kompletnych i poprawnych dokumentów rozliczeniowych. 5. Zwrot następuje na zasadzie refundacji faktycznie poniesionych przez uczestniczkę projektu kosztów, do wysokości 50 zł/dzień, po przedstawieniu wymaganych dokumentów. 6. Jeżeli koszt opieki poniesiony przez uczestniczkę danego dnia przekracza 50 zł, nadwyżka powyżej kwoty 50 zł nie będzie refundowana. 7. Uczestniczka ubiegająca się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną powinna dostarczyć organizatorowi: a. w przypadku opieki nad dzieckiem do lat 7 - opieka instytucjonalna (np. przedszkole, żłobek): wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, Strona9

10 kserokopię aktu urodzenia dziecka, kserokopię umowy z podmiotem (np. przedszkole) lub zaświadczenie o pobycie dziecka w placówce, kserokopię rachunku/faktury VAT potwierdzenie zapłaty za usługę (np. potwierdzenie przelewu), b. w przypadku opieki nad dzieckiem do lat 7 - opieka indywidualna (np. opiekun/ka): wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, kserokopię aktu urodzenia dziecka, kserokopię umowy z os. fizyczną, kserokopię rachunku do umowy, potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia, potwierdzenie zapłaty pochodnych od wynagrodzenia (składki ZUS, podatek do Urzędu Skarbowego). W przypadku dzieci do lat 3 zaleca się stosowanie przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U nr 45 poz. 235) c. w przypadku opieki nad osobą zależną - opieka instytucjonalna: wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, kserokopię dokumentu potwierdzającego więzi rodzinne/powinowactwo lub wspólne zamieszkiwanie, zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność stałej opieki, oświadczenie o sprawowaniu opieki i niemożności jej sprawowania przez inną osobę, kserokopię umowy z instytucją lub zaświadczenie o pobycie osoby w placówce, kserokopię rachunku/faktury VAT potwierdzenie zapłaty za usługę (np. potwierdzenie przelewu). d. w przypadku opieki nad osobą zależną - opieka indywidualna: wniosek o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, kserokopię dokumentu potwierdzającego więzi rodzinne/powinowactwo lub wspólne zamieszkiwanie, zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność stałej opieki, oświadczenie o sprawowaniu opieki i niemożności jej sprawowania przez inną osobę, kserokopię umowy z os. fizyczną, kserokopię rachunku do umowy, potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia, potwierdzenie zapłaty pochodnych od wynagrodzenia (składki ZUS, podatek do Urzędu Skarbowego). 6 Obowiązki uczestniczek 1. Wszystkie uczestniczki zobowiązane są do: Zapoznania się ze wstępnym harmonogramem usług w ramach projektu celem potwierdzenia swojej dyspozycyjności we wskazanych w nim terminach (dotyczy także mężów/partnerów w zakresie warsztatu równości płci). Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w harmonogramie. Okazania Organizatorowi w pierwszym dniu zajęć dokumentu tożsamości ze zdjęciem (np. dowodu osobistego). Seria i numer dokumentu zostaną wpisane do deklaracji uczestnictwa w projekcie. Strona10

11 Podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie, potwierdzającej aktualność statusu uprawniającego do udziału w nim na dzień rozpoczęcia zajęć (w pierwszym dniu zajęć). W przypadku osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako os. bezrobotne, poinformowania właściwego Urzędu Pracy o swoim udziale w projekcie Mama na rynku pracy na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem udziału w szkoleniu. W przypadku pobierania innego stypendium szkoleniowego, wypłacanego przez Urząd Pracy a finansowanego ze środków Funduszu Pracy, uczestniczka projektu, zobowiązana jest do złożenia oświadczenia o rezygnacji z pobierania stypendium szkoleniowego w ramach projektu, z uwagi na brak możliwości równoległego pobierania świadczeń z dwóch różnych źródeł, z tytułu uczestnictwa w tej samej formie wsparcia. W przypadku osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne niezwłocznego zgłoszenia we właściwym Urzędzie Pracy braku gotowości do podjęcia pracy na okres krótszy niż 30 dni, w związku z rozpoczęciem udziału w projekcie Mama na rynku pracy. Ze względu na fakt, że udział w projekcie będzie trwał dłużej niż 30 dni, przed upływem 30 dni od ostatniego zgłoszenia uczestniczki mają obowiązek ponownego zgłoszenia w Urzędzie Pracy braku gotowości do podjęcia pracy. Uczestniczenia w 100% spotkań z zakresu doradztwa indywidualnego (3 godz. zeg./os.), coachingu psychologicznego (8 godz. zeg./os.), minimum 80 % zajęć w ramach warsztatu równości płci (tj. min. 6,4 godz. dyd.) oraz minimum 80 % zajęć szkoleniowych (tj. min 144 godz. dyd.). Brania udziału w rozmowach rekrutacyjnych w sprawie stażu/pracy w terminach i miejscach wskazanych przez Organizatora. Odbycia 5-cio miesięcznego stażu zawodowego w wymiarze 8 godz./dzień (40 godz./tydzień) u pracodawcy wskazanego przez Organizatora. Uczestniczka ma obowiązek odbyć zaproponowany przez Organizatora staż, jeśli jest zgodny z przepisami prawa polskiego, nawet jeśli zaproponowany staż nie będzie zgodny z oczekiwaniami czy preferencjami uczestniczki. Jednocześnie uczestniczka ma możliwość poszukiwania miejsca stażowego we własnym zakresie. Poszukiwany przez uczestniczkę staż musi odbywać się zgodnie z zapisami regulaminu projektu oraz umowy stażowej. Wzór umowy stażowej dostępny jest w biurze projektu. Podjęcia zatrudnienia na minimum 3 miesiące, w przypadku otrzymania w trakcie trwania projektu lub do 3 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, oferty pracy jeśli jest zgodna z przepisami polskiego prawa, nawet jeżeli propozycja pracy nie będzie zgodna z oczekiwaniami czy preferencjami uczestniczki. Podjęcie zatrudnienia na minimum 3 miesiące rozumiane jest zgodnie z zapisami regulaminu. Punktualnego przychodzenia na zajęcia. Dwukrotnego potwierdzania swojej obecności na zajęciach szkoleniowych, poprzez złożenie podpisu na Liście obecności w chwili rozpoczęcia zajęć/przyjścia na zajęcia oraz w chwili ich zakończenia/wyjścia z zajęć. Potwierdzenia swojej obecności na usługach z zakresu doradztwa indywidualnego, coachingu psychologicznego oraz warsztacie równości płci, poprzez złożenie podpisu na listach obecności, karcie doradztwa indywidualnego oraz karcie/raporcie z coachingu psychologicznego, w momencie rozpoczęcia usługi. Wcześniejszego informowania o planowanych nieobecnościach ( owo lub telefonicznie). Usprawiedliwiania opuszczonych zajęć poprzez pisemne wyjaśnienie i/lub dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności uniemożliwiających udział w zajęciach. Strona11

12 Wypełniania ankiet monitorujących i ewaluacyjnych w trakcie uczestnictwa w projekcie oraz po jego zakończeniu oraz poddawanie się innym działaniom monitorującym i ewaluacyjnym na potrzeby monitoringu, sprawozdawczości, kontroli i ewaluacji projektu Mama na rynku pracy oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Udziału w telefonicznym wywiadzie monitoringowym w okresie 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie. Informowania Organizatora o każdej zmianie swojego statusu uprawniającego uczestniczkę do udziału w projekcie, w szczególności o zmianie swojej sytuacji zawodowej (np. o podjęciu zatrudnienia). Przestrzegania zasad współżycia społecznego. 2. Rezygnacja uczestniczki z udziału w projekcie możliwa jest wyłącznie z powodu podjęcia przez uczestniczkę zatrudnienia na minimum 3 miesiące, zgodnie z zapisami regulaminu. 3. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie, uczestniczka jest zobowiązana do bezzwłocznego złożenia pisemnego oświadczenia w tej kwestii oraz dokumentu potwierdzającego podjęcie zatrudnienia. 4. Przez zatrudnienie należy rozumieć podjęcie pracy w oparciu o: stosunek pracy, stosunek cywilno-prawny, samozatrudnienie. 5. Potwierdzenie zatrudnienia nastąpi na podstawie dostarczonych przez uczestniczki projektu dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia (np. kopia umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, wydruk z CEIDG o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, zaświadczenie z Urzędu Pracy o wyrejestrowaniu z ewidencji osób bezrobotnych z powodu podjęcia pracy). 6. Osoba, która podjęła zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej powinna przedstawić dokument umożliwiający zweryfikowanie czy zostały spełnione warunki: umowa jest zawarta na okres minimum trzech miesięcy oraz wartość umowy zlecenia/o dzieło nie może być niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia. 7. Uczestniczka zobowiązuje się dostarczyć do Organizatora dokumenty potwierdzające podjęcie zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie (o ile podjęła zatrudnienie do trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie). 8. Uczestniczka zobowiązuje się do udzielania Instytucjom zaangażowanym w realizację PO KL niezbędnych informacji dla celów monitoringu, sprawozdawczości, kontroli i ewaluacji PO KL. 9. W przypadku niestosowania się do powyższych zasad, Organizator ma prawo skreślić Uczestniczkę z listy uczestniczek projektu oraz obciążyć kosztami udziału w projekcie o których mowa poniżej. 7 Kary umowne 1. W przypadku nieobecności na spotkaniach z zakresu doradztwa indywidualnego i/lub coachingu psychologicznego i/lub przekroczenia 20% jednostek zajęciowych dopuszczalnego limitu nieobecności na zajęciach szkoleniowych oraz warsztatach równości płci (dotyczy również męża/partnera lub osoby towarzyszącej) i/lub niestawienia się na umówionej rozmowie w sprawie stażu/pracy i/lub odmowy przyjęcia zaproponowanego stażu i/lub nieprzestrzegania zasad odbywania stażu i/lub odmowy podjęcia zaproponowanej pracy i/lub rezygnacji z udziału w projekcie Strona12

13 i/lub złożenia nieprawdziwego oświadczenia Uczestniczka zobowiązuje się pokryć koszty uczestnictwa w projekcie w wysokości do ,34 PLN. 2. Organizator może wystąpić o zwrot kosztów, o których mowa w pkt. 1 do dnia r. 3. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie na skutek podjęcia zatrudnienia przez uczestniczkę, Organizator co do zasady może zwolnić uczestniczkę z obowiązku zwrotu kosztów, o których mowa w pkt W przypadku wystąpienia udokumentowanych zdarzeń losowych (np. kwestie zdrowotne) Organizator może zwolnić Uczestniczkę z obowiązku zwrotu części lub całości kosztów, o których mowa w pkt. 1. Sytuacje takie będą rozpatrywane indywidualnie, w oparciu o stanowisko IP2. 8 Postanowienia końcowe 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta projektu. 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu Projektu należy do Fundacji Fundusz Inicjatyw w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. 4. Regulamin wchodzi w życie dnia 30 stycznia 2015 r. Załączniki: 1. Formularz Zgłoszeniowy. 2. Oświadczenie uczestniczki projektu dotyczące ochrony danych osobowych. 3. Oświadczenie o spełnianiu rekrutacyjnych kryteriów kwalifikowalności. 4. Oświadczenie męża/partnera lub osoby towarzyszącej o udziale w warsztatach równości płci. 5. Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia osoby nieaktywnej zawodowo. 6. Oświadczenie osoby nieaktywnej zawodowo/osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku Ja niżej podpisana... oświadczam, iż zapoznałam się z Regulaminem udziału w projekcie i w całości akceptuję jego zapisy.. Data i podpis kandydatki Strona13

14 Załącznik nr 1 do Regulaminu udziału w projekcie Mama na rynku pracy Proszę nie wypełniać. Wypełnia osoba przyjmująca zgłoszenie Data wpływu. Godzina wpływu.. Przyjął/ęła... Zakres wsparcia Doradztwo indywidualne w wymiarze 3 godz. zegar./os. (2 spotkania/os.) Coaching psychologiczny w wymiarze 8 godz. zegar/os. (4 spotkania/os.) Szkolenie - w wymiarze 180 godzin dyd./grupę Warsztat równości płci - w wymiarze 8 godzin dyd./grupę (1 dzień) 5-cio miesięczny staż PROSIMY WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI Formularz Zgłoszeniowy Okres realizacji wsparcia Grupy I i II marzec 2015 Grupy III, IV i V kwiecień 2015 Grupy I i II marzec wrzesień 2015 Grupy III, IV i V kwiecień listopad 2015 Grupy I i II kwiecień maj 2015 Grupy III, IV i V maj czerwiec 2015 Grupa I lipiec 2015 Grupa II sierpień 2015 Grupa III wrzesień 2015 Grupa IV październik 2015 Grupa V listopad 2015 Grupy I i II czerwiec październik 2015 Grupy III, IV i V lipiec listopad 2015 WYBRANA GRUPA SZKOLENIOWA: (Proszę zaznaczyć wyłącznie jedną grupę) Grupa I. Usługi gastronomiczne catering (przyjmowanie dokumentów luty 2015) Grupa II. Sprzedaż i obsługa klienta z obsługą komputera i kasy fiskalnej (przyjmowanie dokumentów luty 2015) Grupa III. Sprzedaż i marketing z elementami tworzenia stron www i handlu internetowego przyjmowanie dokumentów marzec 2015) Grupa IV. Sekretariat i podstawy obsługi kadrowej z obsługą komputera (przyjmowanie dokumentów marzec 2015) Grupa V. Kadry i płace z obsługą komputera (przyjmowanie dokumentów marzec 2015) Dane kandydatki Imię (imiona) Nazwisko Strona14 PESEL

15 Wykształcenie kandydatki Opieka nad dziećmi do lat 7 lub opieka nad osobą zależną (Posiadanie przez kandydatkę pod opieką dziecka do lat 7 lub osoby zależnej) Adres zameldowania Adres zamieszkania Dane kontaktowe ulica nr domu nr lokalu miejscowość kod pocztowy poczta gmina województwo ulica brak Brak formalnego wykształcenia podstawowe Kształcenie ukończone na poziomie szkoły podstawowej gimnazjalne Kształcenie ukończone na poziomie szkoły gimnazjalnej ponadgimnazjalne Kształcenie ukończone na poziomie szkoły średniej (wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe) pomaturalne Kształcenie ukończone na poziomie wyższym niż kształcenie na poziomie szkoły średniej, które jednocześnie nie jest wykształceniem wyższym wyższe Pełne i ukończone wykształcenie na poziomie wyższym nr domu nr lokalu miejscowość obszar (teren) miejski obszar położony w granicach administracyjnych miast. obszar obszar wiejski tereny położone poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko wiejskiej kod pocztowy poczta województwo powiat *gmina telefon kontaktowy adres poczty elektronicznej ( ) * Wyłącznie gminy wymienione w 3 pkt 1 Regulaminu udziału w projekcie Strona15

16 Kryteria podstawowe Status osoby na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu Zagrożenie wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w Ustawie o pomocy społecznej z r. (zaznaczyć wszystkie właściwe) Bezrobotna* ubóstwo, sieroctwo bezdomność, bezrobocie, pełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęska żywiołowa lub ekologiczna. W tym: Osoba długotrwale bezrobotna ** Nieaktywna zawodowo *** W tym: Osoba ucząca się lub kształcąca **** *Bezrobotna - oznacza osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 z 2004 r., poz. 1001, z poz. zm.), w szczególności osobę, która jednocześnie jest osobą: - niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia, - nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych lub szkół wyższych w systemie wieczorowym albo zaocznym, - zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy, - która, ukończyła 18 lat i nie ukończyła 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn. **Osoba długotrwale bezrobotna - oznacza osobę bezrobotną pozostającą w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat. ***Osoba nieaktywna zawodowo - oznacza osobę pozostającą bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. ****Osoba ucząca lub kształcąca się - osoba kształcąca się w ramach kształcenia formalnego i nieformalnego. Osoba Niepełnosprawna Data urodzenia najmłodszego dziecka Czy dziecko kontynuuje naukę (dotyczy dzieci powyżej 18 roku życia) Ubieganie się o zwrot kosztów dojazdu Ubieganie się o zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną Strona16

17 Kryteria pierwszeństwa Preferowane miejsce/stanowisko odbywania stażu Skąd dowiedziała się Pani o projekcie? wiek lat (oznacza osobę, która w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ma skończone 15 lat -od dnia 15 urodzin i jednocześnie nie ukończyła 30 lat - do dnia poprzedzającego dzień 31 urodzin) zakończenie obowiązkowego etapu edukacji wykształcenie maksymalnie średnie długotrwałe bezrobocie wychowywanie minimum 1 dziecka w wieku do lat 4 (pole nieobowiązkowe) (pole nieobowiązkowe) Oświadczam, że: - zapoznałam się z Regulaminem udziału w projekcie i akceptuję jego zapisy, - zostałam poinformowana, że projekt Mama na rynku pracy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, - wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wizerunku dla celów związanych z realizacją projektu, - wyrażam zgodę na udział w badaniu/ach monitoringowym/ch, które odbędą się w trakcie/po zakończeniu mojego udziału w projekcie, - jestem świadoma, iż zgłoszenie się do udziału w projekcie nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem, - wyrażam wolę uczestniczenia w projekcie Mama na rynku pracy. - oświadczam, iż spełniam rekrutacyjne kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w projekcie Mama na rynku pracy zawarte w Regulaminie udziału w projekcie. Świadoma odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, potwierdzam prawdziwość przekazanych przeze mnie informacji..... (miejscowość i data) (czytelny podpis) Liczba punktów pierwszeństwa.. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej: Kandydatka przyjęta Kandydatka nie przyjęta Kandydatka wpisana na listę rezerwową Data i podpisy. Proszę nie wypełniać. Wypełnia Komisja Rekrutacyjna. Strona17

18 Załącznik nr 2 do Regulaminu udziału w projekcie Mama na rynku pracy OŚWIADCZENIE UCZESTNICZKI PROJEKTU W związku z przystąpieniem do Projektu Mama na rynku pracy oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 1) Administratorem moich danych osobowych jest Minister Infrastruktury i Rozwoju pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, Warszawa 2) podstawę prawną przetwarzania moich danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 2 lub art. 27 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Mama na rynku pracy, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL); 3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia wsparcia, realizacji projektu Mama na rynku pracy, ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL); 4) moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Lublinie, ul. Obywatelska 4, Lublin, beneficjentowi realizującemu projekt - Fundacji Fundusz Inicjatyw ul. Sierpińskiego 24/5, Lublin oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu Mama na rynku pracy tj. BBR Biuru Biegłego Rewidenta Sp. z o. o. Konopnicka 5/2A, Lublin. Moje dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom badawczym realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL, Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta badania ewaluacyjne w ramach POKL oraz specjalistycznym firmom realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej POKL lub Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej kontrole w ramach POKL; 5) Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu; 6) Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.... (miejscowość, data). (czytelny podpis) Strona18

19 Załącznik nr 3 do Regulaminu udziału w projekcie Mama na rynku pracy... Imię i nazwisko OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU REKRUTACYJNYCH KRYTERIÓW KWALIFIKOWALNOŚCI Uprzedzona o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam że: Jestem zarejestrowana w urzędzie pracy, jako osoba bezrobotna i na potwierdzenie tego faktu składam odpowiednie zaświadczenie* lub Jestem osobą nieaktywną zawodowo, tj. pozostającą bez zatrudnienia, niezarejestrowaną w urzędzie pracy i na potwierdzenie tego faktu składam odpowiednie oświadczenie* Jestem osobą zamieszkałą (zgodnie z Kodeksem cywilnym 1 ) na terenie województwa lubelskiego (pod adresem wskazanym w Formularzu Zgłoszeniowym), na terenie gminy wymienionej w 3 regulaminu udziału w projekcie, gdzie odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla woj. lubelskiego (Sprawozdanie MPiPS, wg stanu na dzień r.). Jestem osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w Ustawie o pomocy społecznej z r. Nie jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę ani na podstawie umów prawa cywilnego. Nie prowadzę działalności gospodarczej. Nie jestem uczennicą/słuchaczką szkół dziennych. Nie jestem studentką studiów dziennych. Nie jestem rolniczką lub domowniczką rolnika/czki (nie dotyczy kobiet zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, które posiadają status osoby bezrobotnej). Jestem osobą zdolną i gotową do odbycia 5-cio miesięcznego stażu zawodowego w wymiarze 40 godzin na tydzień (w przypadku os. niepełnosprawnej 35 godz./tydzień). Jestem osobą zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy. Deklaruję chęć udziału w projekcie Mama na rynku pracy.... Data i podpis kandydatki 1 Zgodnie z art. 25 Kodeksu Cywilnego, miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Dla ustalenia, że dana osoba ma miejsce zamieszkania w określonej miejscowości (kraju), konieczne jest stwierdzenie występowania dwóch przesłanek przebywania i zamiaru stałego pobytu. * Zaznaczyć jeśli dotyczy. Strona19

20 Załącznik nr 4 do Regulaminu udziału w projekcie Mama na rynku pracy Oświadczenie męża/partnera kandydatki Ja niżej podpisany. oświadczam, że jestem mężem/partnerem kandydatki i deklaruję swój udział w warsztatach równości płci, organizowanych w ramach projektu Mama na rynku pracy w wymiarze 8 godzin w terminie wskazanym przez Organizatora tj. Fundację Fundusz Inicjatyw. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dla celów związanych z realizacją projektu.... Data i podpis męża/partnera Oświadczenie osoby towarzyszącej kandydatce (w przypadku braku męża/partnera) Ja niżej podpisany. oświadczam, że będę brał udział w warsztatach równości płci wspólnie z kandydatką.., organizowanych w ramach projektu Mama na rynku pracy w wymiarze 8 godzin w terminie wskazanym przez Organizatora tj. Fundację Fundusz Inicjatyw. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dla celów związanych z realizacją projektu.. Data i podpis osoby towarzyszącej Strona20

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 01/03/2014 Grupy Sterującej z dnia 24 marca 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU PT.: MASZ STAŻ SZANSĘ MASZ ZWIĘKSZENIE SZANS NA ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE. Inwestuję w siebie stawiam na aktywność. POKL, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2. Załącznik do Zarządzenia nr KO.0130.10.2013 z dnia 27.05.2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Inwestuję w siebie stawiam na aktywność POKL,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU DOBRY START LEPSZE ŻYCIE. [I. Informacje o projekcie]

REGULAMIN PROJEKTU DOBRY START LEPSZE ŻYCIE. [I. Informacje o projekcie] REGULAMIN PROJEKTU DOBRY START LEPSZE ŻYCIE [I. Informacje o projekcie] 1. Projekt Dobry start lepsze życie nr umowy POKL.07.02.01-06-045/13-00 jest realizowany przez firmę Drexpol Konsulting Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA projektu Wsparcie na starcie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA Kielce, kwiecień 2014 r. EDYCJA I 1 1 Informacje ogólne 1. Projekt NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA Nr..

UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. UMOWA SZKOLENIOWA Nr.. w ramach realizacji projektu nr POKL. 09.06.02-14-279/14 pt. Akademia Kompetencji Językowych, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

3 Cel i założenia projektu

3 Cel i założenia projektu Regulamin uczestnictwa w projekcie systemowym realizowanym przez RCPS pn Wsparcie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr pomocy i integracji społecznej w ramach Poddziałania 7.1.3. PO KL 1 Słownik

Bardziej szczegółowo

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie

,,Osoba nieaktywna zawodowo Obszar wiejski Obszar miejski Wykształcenie: Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie,,Nowe Kompetencje Nowe Perspektywy realizowanym przez, ul. Armii Krajowej 59/17, 1 Definicje Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 1. Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt oznacza to projekt Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Instytucja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie po zmianach z dnia 12.03.2015 r. (dodany pkt. 4 XV) oraz z dnia 30.03.2015r. (zmiana zapisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem

Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem Wydanie 1 z dnia 30.05.2014r. Regulamin rekrutacji do projektu Startuj z biznesem 1 Informacje ogólne 1. Projekt Startuj z biznesem jest realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II

REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II REGULAMIN PROJEKTU z dnia 25.02.2013r. dot. projektu pn. Sam Sobie Szefem II 1 - Postanowienia ogólne 1. Placówka Kształcenia Zawodowego Katarzyna Zacharska-Całka wraz z Partnerami Miejskim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

K@RIERA W ICT - profesjonalizacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych ruchowo

K@RIERA W ICT - profesjonalizacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych ruchowo REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE K@RIERA W ICT - profesjonalizacja bezrobotnych osób niepełnosprawnych ruchowo realizowanym w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "Niewykluczeni bo aktywni 50 + UDA-POKL.07.02.01-20-350/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niewykluczeni bo aktywni 50 + UDA-POKL.07.02.01-20-350/13 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "Niewykluczeni bo aktywni 50 + UDAPOKL.07.02.0120350/13 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Niewykluczeni bo aktywni 50+ jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU KWALIFIKACJE NA CZASIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU KWALIFIKACJE NA CZASIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU KWALIFIKACJE NA CZASIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Kwalifikacje na czasie realizowanym w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

3. Projekt swym zasięgiem obejmuje województwo dolnośląskie, śląskie i warmińsko-mazurskie.

3. Projekt swym zasięgiem obejmuje województwo dolnośląskie, śląskie i warmińsko-mazurskie. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Gościnni sprawni niepełnosprawni: aktywizacja zawodowa niepełnosprawnych w branży usług gościnnych realizowanego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo