ZARZADZENTB Nr fu6 nots

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZADZENTB Nr fu6 nots"

Transkrypt

1 ZARZADZENTB Nr fu6 nots WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia bo K,.t, ln i,t r. zmieniai4ce zarz4dzenie w sprawie powolania wojew6dzkiego Zespolu KoordynujAcego ds. realizacji na terenie wojew6dztwa pomorskiego Rz4dowego programu na lata ,rBezpieczna iprzyjazna szkola" Na podstawie art. 17 t art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie iadministracji rzqdowej w wojew6dztwie Q. t. Dz.rJ.z 2015 r., poz.525), w zwiqzl-;o z uchwanq Nr 130/2014 Rady Minish6w z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie przy1gcia Rz4dowego programu na Iata ,,Bezpieczna i przyjazna szkola,,, zarzydza sig, co nastgpuje: W zatz4dzeniu Nr Wojewody Pomorskiego z dnia 22 wrzesnia 2014 r. wsprawie powolania Wojew6dzkiego Zespota KoordynujQcego ds. realizacji na terenie wojew6dztwa pomorskiego Rz4dowego programu na lata ,,Bezpieczna i przyjazna szkola,, wprowadza sig nastgpuj4ce zmiany: 1. $ 1ust.3 otrzyrnujebrzmienie:,,w sklad Zespolu wchodz4: 1) Przewodnicz1cy Zespolu - Jerzy WiSniewski - Dyrektor Wydzialu Strategii Nadzoru Pedagogicznego Pomorskiego Kuratorium Oswiaty w Gdansku; 2) Zastgpca przewodniczecego Zespofu - Pani Jolanta Jankowska - Zmich - wizylator w Wydziale Strategii Nadzoru Pedagogicznego Pomorskiego Kuratorium O5wiaty w Gdansku; 3) Czlonkowie Zespolu: s1. zbigniew Kmiecik - zastgpca Dyrektora wydzialu Bezpieczefstwa izarzqdzania Kryzysowego Pomorskiego Urzgdu wojew6dzkiego Ewa szczypior - starszy inspektor wojew6dzki w wydziale polityki Spolecznej Pomorskiego Urzgdu Wojew6dzkiego Anna Szmytkowska - radca prawny w wydziale Bezpieczenstwa izarzedzania Kryzysowego Pomorskiego Urzgdu wojew6dzkiego Dominik w6jcik zastgpca Kierownika oddziaru Budzetu w wydziale Finans6w i Bud2etu Pomorskiego urzgdu wojew6dzkiego Magdalena Falkowska - komisarz policji w wydziale prewencji i Ruchu Drogowego Komendy wojew6dzkiej policji Iwona Gliriska - aspirant sztabowy policji w wydziale prewencji i Ruchu Drogowego Komendy wojew6dzkiej policji

2 *"#t : 3ffi :h?tt"n-::'atora o krs so we go d s' Ro dz innvch Agnieszka Bramska - Bartoszewicz - starszy asystent w Oddziale O6wiaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia z Higien4 Dzieci imlodziezy Wojew6dzkiej Stacji Sanitamo - Epidemiologicznej Janina Bezubka - gl6wny specjalista w Departamencie Edukacji i Sportu Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa pomorskiego ElLbieta Formela nauczyciel konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli Bogumila Bieniasz - Kierownik Referatu Organizacji i Monitorowania wydzialu Rozwoju Spolecznego urzgdu Miejskiego Ewelina Nosek - inspektor w Wydziale Rozwoju Spolecznego Urzgdu Miejskiego Krystyna Przyborowska - Naczelnik Wydzialu Edukacji Urzgdu Miasta w Gdyni, Piotr Plocki - Naczelnik Wydzialu Oswiaty Urzgdu Miasta Sopotu; 4) Sekretarz Zespolu - Monika Zamorowska - inspektor wojew6dzki w Wydziale Bezpieczeristwa i zarz4dzania Kryzysowego pomorskiego urzgdu Wojew6dzkiego w Gdafisku,'. 2. W $ I po ust. 4 dodaje sig ust. 5 wbrzmieniu:,,5. Tryb dzialania Zespolu okre6la regulamin stanowi4cy zalpcznik nr 1 do zarzydzenia". a J. 4. W $ 2 po ust. 2 dodaje sig ust. 3 w brzmieniu:,,3. Integraln4 czes(, zarz4dzenia stanowi4 zadaria rekomendowane do rcalizacji w wojew6dztwie pomorskim na lata w ramach Programu, okreslone w zalecznikuw 2 do zarz4dzenia". $ 3 ust. 2 otrzymrtje brzmienie: -2.W razie nieobecnosci przewodnicz1cego Zespolu jego obowi4zki pelni zastgpca,, 5. W $ 3 uchyla sig ust. 3. s2. Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

3 Zal1czniknr I ZATWIERDZA]$'I: ln/n,,,-jj StachursJci R ADCA prac Wojew6dz REGULAMIN Anno S Zespolu Koordynuj4cego ds. realizacji na terenie wojew6dztwa pomorskiego Rzadowego programu na lata ,rBezpieczna i przyjazna szkola" $1. Postanowienia og6lne 1. Regulamin ustala tryb dzialania Wojew6dzkiego Zespoht Koordynuj4cego ds. realizacji na terenie wojew6dztwa pomorskiego Rz4dowego programu nalata21i4-2016,,bezpieczna i przyjazna szkola", zwanego dalej Zespolem. 2. Osoby wchodz4ce w sklad Zespotu wsp6lpracuj4 ze sob4 podczas spotkari, zapewruajqcych koordynacjg Rz4dowego programu nalata ,,Bezpieczna i przyjazna szkola", zwanego dalej Programem. 3. zespon mohe wsp6lpraco w a6 z innymi podmiotam i przy rcalizacji programu. 4. Prace Zespolu prowadzone s4 na posiedzeniach. $2. 1. Do zadah przewodnicz4cego Zespofunale?y w szczeg6lnosci: 1) kierowanie caloksztaltern prac Zespolu; 2) ustalanie przedmiotu i terminu posiedzeri Zespotu; 3) zwolywanie posiedzeri Zespolu z wlasnej inicjatywy lub na wniosek jego czlonk6w; 4) przewodniczenie posiedzeniom Zespolu; 5) inicjowani e i orgarizowanie prac Zespotu; 6) powolywanie grup ekspert6w sposr6d czlonk6w Zespofu. 2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecnosci przewodni czqcego Zespotu lub w sytuacji, gdy nie mohe on osobi6cie wykonywa(, zadaf okreslonych w $ 2 ust. 1 pkt 1-4, zadania te wykonuj e zastgpcaprzewodniczqcego. $3. 1. Do zadan sefuetarza Zespota nale?y w szczeg6lnosci:

4 1) sporzedzanie listy obecnosci czlonk6w Zespolu na posiedzeniach; 2) sporz4dzanie protokoru z przebiega prac Zesporu; protok6l podlega zatwierdzeriv przez przewodnic zqcego Zespoht; 3) wykonywanie innych prac zreconych przez przewodni czqcego Zespotu, sluz4cych sprawnej or ganizacji pr acy Zesp otu. l. $4. Do zadai Zespolu nale?y w szczeg6lnosci: I) przygotowywanie dla Wojewody pomorskiego opinii o wojew6dztwa pomorskiego problem6w i zachowah imlodzie?vl. nasileniu na obszarze ryzykownych dzieci 2. a J. 4, 2) rekomendowanie wojewodzie pomorskiemu priorytetowych zadah do tealizacji w projektach, kt6re moga byi finansowane lub dofinansowane w ramach Programu; 3) dokonyr;vanie oceny formalnej i merytorycznej projekt6w z$oszonych w ramach otwartego konkursu na realizacjg zadafr publicznych i rekomendowanie Woj ewodzie Pomorskiemu najwyzej ocenionych proj ekt6w do finansowania lub dofinansowania w ramach programu; 4) przedstawianie Wojewodzie Pomorskiemu informacji kierowanej do Ministra Edukacji Narodowej o projektach zakwalifikowanych do realizacji w ramach Programu; 5) przeptowadzanie ewaluacji projekt6w zakwalifikowanych do wsparcia finansowego, stu24cej ocenie poziomu osi4gania efekt6w dziaran podejmowanych na poziomie wojew6dztwa pomorskiego, kt6rej wyniki musza zo sta6 przedstawione w sprawozdaniu koricow5rm; 6) dokonywanie - po zakoiczeniu realizacji projekt6w w ramach programu - oceny sprawozdari koricowych pod wzglgdem formalnyrn i merytorycznym; 7) przedstawianie Wojewodzie Pomorskiemu zbiorczego sprawozdania z tealizacji projekt6w na obszarze wojew6dztwa pomorskiego w ramach Programu, w terminie do dnia 15 marca roku nastgpui4cego po roku zakonczenia r ealizacji proj ekt6w; 8) dokonywanie oceny efekt6w dzialan podejmowanych na poziomie wojew6dzkim w ramach Programu oraz wskazywanie priorytetowych dzianan na ktzdy r ok r ealizacj i pro gramu. zesp6l wyru2a swoi4 opinig w sprawach nale?ilcych do zakresu jego kompetencji w formie odpowiedniego zapisu w protokole posiedzenia Zespolu. opinie Zespolu zapadajlzwyl<n.lwigkszo6ci4 glos6w w obecnosci co najmniej potowy czlonk6w. w przypadku r6wnej liczby glos6w decydui4cy glos nalezy do przewodn icz4ce go Ze spolu. W dokonywaniu oceny, o kt6rej mowa w $ 4 ust. 1 pkt 3 nie bior4 udziatvczlonkowie Zespolu reprezentuj4cy podmiot, kt6rego projekt podlega ocenie lub powi4z ane z tym podmiotem w inny spos6b mogacy wplywa6 na obiektywnosi oceny.

5 Zal4cznikw 2 RADC Anna WNY wsho, REKOM ENDOWANE ZADANIA DO REALTZACJI W WOJEWODZTWIE POMORSKIM NA LAT A W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU,,BE ZPTECZNA I PRZYJAZNA SZKOLA' 1. Cel szczeg6lowy nr 1: "Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego irodowiskq szkoty i plactiwki,,. Rekomendowane zadaniaz 1) Prowadzenie zajgc tl]iftu:uttch w klasach, w szczeg6lnosci w klasach pocz4tkowych acyjnego oraz w grupach wychowawc zych; 2) idei akceptacji r6znorodnosci uczni6w i wychowank6w ymi, odmiennych kulturowo i jgzykowo, i efektywnej edukacj i wlqczajqcej uczni6w i; 3) Upowszechnianie program6w edukacyjny ch i dziatan altematlvrnych do zachowaft ryzykownych, rczwljajqcych umiejgtnosci psychologiczne i spoleczne uczni6w i wychowank6w, promowanie wolontariatu; 4) Angaaowanie uczni6w i wychowank6w w procesy podejmow ania decyzji w szkole i plac6wce; aktyr;vacja samorz4d6w uczniowskich i innych form dzialalnosci uczniowskiej; 5) Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawc6w z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczni6w i wychowank6w ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niedostosowanyct,,pot"frrri.,* )agrozonych niedostosowaniem spolecznym; 6) wl4czanie rodzic6w w procesy podejmow ania decyzji w szkole i plac6wce oraz w wuzne wydaruenia i dzialania na tzecz tworzenia bezpiecznej i przyjaznej szkoly i plac6wki.

6 2. Cel szczeg6lowv nr 2: 2.l,,,ProJilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprrymocy,,. Rekomendowane zadania: 1) wdrazanie w szkole i plac6wce program6w profilaktyc znych ukierunkowanych na r ozw iezywanie konfl i ktow z wykorzystani em metody mediacj i i ne go cj acj i ; 2) Prowadzenie zaig(, z zakresu edukacji prawnej dla uczni6w i wychowank6w doty czecy ch m. in. konsekwencj i prawnych sto so wan ia rc zny chform przemo cy; 3) Doskonalenie nauczycieli i wychowawc6w z zakresu przeciwdziarania agresji i przemocy r6wiesniczej, w tym cyberprzemocy, rozwi4zywania konflikt6w, podejmowania interwencji profil aktycznych. reagowania w sytuacjach kryzysowych; 4) Prowadzenie spotkaf dla rodzic6w z zal<resu metody szkolnej interwencji profilaktycznej orcz edukacji prawnej, w tym konsekwencji prawny.h,torowuniu r6znych form przemocy. 2.2.,,Przeciwdzialanie uiywoniu substancji psychoaktywnych i wychowankdw oroz pro/itaktyka uzaleinienia od gier fnlernetu, hazarda,', Przez acznidw kompaterowych, Rekomendowan e zadaniaz l) Zagospodarowanie czasu wolnego uwagi na rozwijanie ich pasji i r pozaszkolnych; dziecr i mlodzie?y, ze szczeg6lnym zwr6ceniem zainteresowari w ramach zajg(, pozalekcyjnych 2) wdrozenie systemu wsparcia psychologi cznego dla nauczycieli, wformie m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia z zakresu systemu o ddzialy w af pro fi I aktyc zny ch; 3) Realizacja edukacji zdrowotnej w szkolach i plac6wkach w zakresie wychowawc6w poprawy jakosci przeciwdzialania uzaleznienio1'. 4) upowszechrianie program6w rozwljai*cych kompetencje wycho wawcze i profi I akty czne r o dzic6w w zakre sie prze ciw dzialanianarkomanii. 2.3.,,Ksztahowanie umiejgtnoflci ucznihw i wychowankdw w zakresie prawidlowego funkcjonowania w Srodowisku tzw, nowych medi6w,,. Rekomendowane zad,ania: 1) Wdrazanie program6w edukacyjnych bezpiecznego korzystania z Internetu zagrohenia; dla uczni6w i wychowank6w d,otyczqcych oraz sposob6w reagowania w sytuacjach

7 opracowano na podstawie zalqcmika do uchwaly Rady Ministriw nr 130/2014 z dnia B lipca 2014 r. 2) Upowszechnianie informacii o dla uczni6w i wychowank6w, w zdarzen w Internecie; punktach konsultacyjnych i liniach pomocowych kt6rych mo Zna z glaszal pr zy p adki ni e b ezp i e c zny ch 3) wsp6lpraca z rodzicami uczni6w i wychowank6w w zakresie bezpiecznego korzystania z nowych medi6w przezich dzieci. 2'4"'Rozwiqzywanie kryzystiw rozwojowych i iyciowych ucznidw i wychowankdw, m.in. zwiqzanych z wyjazdem rodzicti,,o grlooica w celach zarobkowych, u takie przemocq w rodzinie',. Rekomendowane zadania: l) Monitorowanie sytuacji uczni6w i wychowank 6w zwiqzanej z wyjazdem rodzic6w za gtanica w celach zarobkowy ch oraz udziel ego im wsparcia *,uk.ri. rozwoju emocj onaln e go, poznaw czego i spolecznego; 2) udostgpnianie rodzicom i opiekunom material6w informacyjnych i edukacyjnych na tematy zwiezane zl<tyzysami rozwojowymi i zyciowym i dzieci i mlodzie2y. 3. Cel szczeg6lowv nr 3:,,Promowanie zdrowego stylu iycia wsrdd tlzieci i mlodzieiy,,. Rekomendowane zadania: 1) Upowszechnianie i realizacja w szkole zdrowego stylu 2ycia; i plac6wce program6w slu?4cych promocji 2) Podejmowanie dzialari w celu zwigkszenia zaanga2owania uczni6w w zajeciach wycho wan ia frzy c zne go ; 3) zagospodarowanie czasu wolnego ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem aktywnosci frzycznej w szkole wplac6wc " orlpozaniq; 4) Podnoszenie kompetencji nauczycieli, wychowawc6w i innych pracownik6w szkoly i plac6wki w zakresie realizacji edukacji zdrowotnej, w szczeg6lnosci zdrowego 2ywienia oraz zapobiegania zaburzeniom odzl^wiania; ' 5) Popularyzacja programu sieci szk6l promuj4cych zdrowie. w sprawie przyigcia Rzqdowego programu na lata r6,,Bezpieczna i przyjazna szkola,,

U C H W A L A NR 111110/2014

U C H W A L A NR 111110/2014 U C H W A L A NR 111110/2014 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 22 grudnia 2014 br. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2015rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarz4dzenie Nr 612014 Dyrektora OSrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Matych z dnia 13 lutego 2014 roku

Zarz4dzenie Nr 612014 Dyrektora OSrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Matych z dnia 13 lutego 2014 roku Zarz4dzenie Nr 612014 Dyrektora OSrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Matych z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie: wprowadzenia w iycie regulaminu organizacyjnego. Na podstawie art.23 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KTOIT. Zarz4dzenie Nr 612014 Dyrektora OSrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Matych z dnia 13 lutego 2014 roku

KTOIT. Zarz4dzenie Nr 612014 Dyrektora OSrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Matych z dnia 13 lutego 2014 roku Zarz4dzenie Nr 612014 Dyrektora OSrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Matych z dnia 13 lutego 2014 roku w sprawie: wprowad zunia w Zycie regulaminu organizacyjnego. Na podstawie art.23 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. M. KOPERNIKA W RADOMIU 26-600 Radom ul. Żeromskiego 10, tel/fax (0-48) 362-76-55, e- mail: lo1@radom.pl.pl SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI REALIZOWANY W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Bardziej szczegółowo

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Morikach

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Morikach or.0050.13.201s. ZARZ4DZENIE NR 13/1s BURMISTRZA MONIEK z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zzdafir publicznych w Gminie Moriki w 2015 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr 111/6/10 RADY MIASTA RA W A MAZOWIECKA z dnia 22 grudnia 2010 r.

UCHWALA Nr 111/6/10 RADY MIASTA RA W A MAZOWIECKA z dnia 22 grudnia 2010 r. UCHWALA Nr 111/6/10 RADY MIASTA RA W A MAZOWIECKA z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie przyjfcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi~zywania Problemow Alkoholowych oraz Przeciwdzialania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Rady Gminy w Wisniewie z dnia 30 stycznia 2014r.

Rady Gminy w Wisniewie z dnia 30 stycznia 2014r. UCHWALA Nr XXXVII/143/14 Rady Gminy w Wisniewie z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie Gminnego Programu Proftlaktyki i Rozwi~zywania Alkoholowyeh oraz Przeciwdzialania Narkomanii na 2014 r. Problemow Na

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr X/73/07 RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN z dnia 28 grudnia 2007 r.

UCHWALA Nr X/73/07 RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN z dnia 28 grudnia 2007 r. UCHWALA Nr X/73/07 RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwigzywania Problemow Alkoholowych na 2008 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej

Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Realizacja Rządowego Programu Bezpieczna i przyjazna szkoła w Zespole Szkół w Zwierzyńcu w Gimnazjum Publicznym im. R. Zamoyskiej Głównym celem programu jest zwiększenie działań wychowawczych i profilaktycznych

Bardziej szczegółowo

Zarzlldzenie Nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia 21-06-2013

Zarzlldzenie Nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia 21-06-2013 Zarzlldzenie Nr 13/2013 Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K~dzierzynie-Kozlu z dnia 21-06-2013 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w K\)dzierzynie-Koilu

Bardziej szczegółowo

w sprawie szczegolowych zasad funkcjono wan ia oraz zakresu dzialania Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej

w sprawie szczegolowych zasad funkcjono wan ia oraz zakresu dzialania Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej ZARZ1\DZENIE Nr 71114 MARSZALKA WOJEWODZTW A SWIFtTOKRZYSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie szczegolowych zasad funkcjono wan ia oraz zakresu dzialania Regionalnego Osrodka Polityki Spolecznej Na

Bardziej szczegółowo

UCHWALA Nr XV/59/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2012

UCHWALA Nr XV/59/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2012 KADA GMINY OPOROW 99-322 Oporow pow. Kuino, woj. 16dzkie UCHWALA Nr XV/59/2012 RADY GMINY OPOROW z dnia 29 lutego 2012 W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI^ZYWANIA PROBLEMO W ALKOHOLOW

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA 0 REALIZACJI DZIALAN WYNIKAJJ\CYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII

INFORMACJA 0 REALIZACJI DZIALAN WYNIKAJJ\CYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII MINISTER ZDROWIA INFORMACJA 0 REALIZACJI DZIALAN WYNIKAJJ\CYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIALANIA NARKOMANII w 201 1 r. Podstawa prawna: at t. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przcciwdzialaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr OR.0l 52-7105 W6jta GminY Domaszowice z dnia 01 sierpnia 2005r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Domaszowice

ZARZADZENIE Nr OR.0l 52-7105 W6jta GminY Domaszowice z dnia 01 sierpnia 2005r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Domaszowice ZARZADZENIE Nr OR.0l 52-7105 W6jta GminY Domaszowice z dnia 01 sierpnia 2005r. w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzedu Gminy Domaszowice Na podstawie art, 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne USTAWA z dnia 2011 r. o zdrowiu publicznym 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania z zakresu zdrowia publicznego oraz podmioty obowiązane do ich realizacji; 2) sposób powoływania,

Bardziej szczegółowo

ZAr.ZADZENIE Nr&l zoos B u rmist rza Miasta Jpdr zejow a z dnia/\grudnia 2005 r.

ZAr.ZADZENIE Nr&l zoos B u rmist rza Miasta Jpdr zejow a z dnia/\grudnia 2005 r. ZAr.ZADZENIE Nr&l zoos B u rmist rza Miasta Jpdr zejow a z dnia/\grudnia 2005 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie. Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 maraa

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XLIII/474/2014 RADY MlEJSKlEJ W TOSZKU. z dnia 26 marca 2014 r.

UCHWALA NR XLIII/474/2014 RADY MlEJSKlEJ W TOSZKU. z dnia 26 marca 2014 r. UCHWALA NR XLIII/474/2014 RADY MlEJSKlEJ W TOSZKU z dnia 26 marca 2014 r. w sp rawie przyj~cia rocznego sprawozdania za 2013 rok z realizacji G minnego P rogramu W spierania Rodziny na lata 2013-2015 wraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 47/2013 W6jta Gminy Sochocin z dnia 25.09.2013r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZ~DU GMINY SOCHOCIN ROZDZIAt I POSTANOWIENIA OGOLNE 1 Regulamin Organizacyjny Urz~du Gminy Sochocin,

Bardziej szczegółowo

Zarz4dzenie N" fizors. Dolno5l4skiego Kuratora Oswiaty z dnia 15 stycznia 2013 roku. Czg56 INFORMACJE OGOLNE. Czg6c tl REKRUTACJA DO GIMNAZJOW

Zarz4dzenie N fizors. Dolno5l4skiego Kuratora Oswiaty z dnia 15 stycznia 2013 roku. Czg56 INFORMACJE OGOLNE. Czg6c tl REKRUTACJA DO GIMNAZJOW Zarz4dzenie N" fizors Dolno5l4skiego Kuratora Oswiaty z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie termin6w rekrutacji do gimnazj 6w oraz termin6w i zasad rekrutacji kandydat6w do szkril ponadgimnazjalnych na

Bardziej szczegółowo

Protokol. 1. Komisja Konkursowa zostala powolana Zarz^dzeniem Nr 41/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 9 marca 2015 roku w skladzie:

Protokol. 1. Komisja Konkursowa zostala powolana Zarz^dzeniem Nr 41/2015 Burmistrza Opoczna z dnia 9 marca 2015 roku w skladzie: Protokol z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 24 i 27 marca 2015 roku \ sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizacjt^ zadah w zakresie przeciwdziatania uzaleznieniom i patologiom spolecznym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku. z dnia 27 lutego 2014r.

UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku. z dnia 27 lutego 2014r. UCHWAŁA Nr XLVI/354/14 Rady Miejskiej w Nisku z dnia 27 lutego 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy i Miasta Nisko na rok 2014. Na

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Opoczno na 2014 rok. I. Wstęp. Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/132/2011 RADY MIEJSKIEJ w BRZESKU z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKI l' OSRODEK POMOCY SPOLECZNEJ REGULAMIN ORGANIZACYJNY DYREKTOR ZATWIERDZAM UZGODNIONO Wroclaw, dnia..s..fwwclg;l 2009 r. SPIS TRESCI Strona Rozdzial I Postanowienia ogólne 3 Rozdzial II Zasady sprawowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/25/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. DRUK NR 9 UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia.. w sprawie przyjęcia programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii

Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii Załącznik do Uchwa ły nr:k Ott?,11 33. 2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 3.1124i...2014 Miejski Program Profilaktyki i Rozwi ązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejski Program Przeciwdzia łania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO załącznik do uchwały nr LX.516.2014 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 28 stycznia 2014 PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO dla MIASTA ZIELONA GÓRA na lata 2014-2015 Zielona Góra 2014 2 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r.

Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 51 Warszawa, 8 grudnia 2011 r. Panie i Panowie Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Uprzejmie przekazuję wniesiony przez Radę Ministrów w dniu

Bardziej szczegółowo