Kształcenie i doskonalenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kształcenie i doskonalenie"

Transkrypt

1 Kształcenie i doskonalenie zawodowe O skuteczności systemu szkolenia sportowego przesądza ostatecznie jakość kadr trenerów i instruktorów. 77 Jak polepszyć kształcenie trenerów i instruktorów w Polsce System szkolenia w Polsce w wielu dyscyplinach sportu wykazuje niską efektywność. Na poziomie mistrzowskim przejawia się to niewielką liczbą wyników rekordowych, uzyskiwanych dziś przez naszych sportowców. Ich poziom wyszkolenia nie pozwala skutecznie rywalizować w pełnym wymiarze współzawodnictwa międzynarodowego. Pozycja Polski w wymiarze światowego sportu, takich jak np. klasyfikacja olimpijska, pogarsza się. Równocześnie trenerzy z zagranicy, napływający w coraz większej liczbie, obejmują nie tylko stanowiska trenerów klubowych, ale i reprezentacji lub bezpośrednio prowadzą naszych reprezentacyjnych zawodników. Jako jedną z przyczyn tego stanu wymienia się pogorszenie jakości kształcenia zawodowego i, w konsekwencji, obniżenie poziomu zawodowego trenerów i instruktorów. Warto zatem zbadać, jak wygląda i jak działa system kształcenia kadr trenersko-instruktorskich w Polsce, na tle systemów funkcjonujących w innych krajach, po to, aby określić, jakie usprawnienia należałoby wprowadzić, żeby podnieść jego sprawność lub jakie zaprojektować zmiany, które przyniosłyby poprawę o zasadniczym charakterze. Sport Wyczynowy 2008, nr 4-6/

2 78 Zasady funkcjonowania systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego w sporcie w Polsce zostały określone w ustawach i rozporządzeniach. I tak Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym wymienia zadania, które w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego należą do polskich związków sportowych. Oto niektóre jej postanowienia: Art Do zadań polskiego związku sportowego należy w szczególności: 3) prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie sportu; 6) szkolenie oraz doskonalenie zawodowe trenerów, a także szkolenie sędziów sportowych; 8) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem licencji klubom sportowym, zawodnikom, trenerom i sędziom sportowym. Ustawa, nakładając na związki sportowe obowiązek wprowadzenia licencji trenerskich, traktuje je jako jeden z instrumentów doskonalenia zawodowego instruktorów i trenerów. W art. 45 stwierdza jednoznacznie, iż zajęcia w zakresie sportu kwalifikowanego mogą prowadzić wyłącznie trenerzy i instruktorzy w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, po otrzymaniu licencji trenera, o której mowa w art. 46: 1. Licencję przyznaje trenerowi właściwy polski związek sportowy lub, z jego upoważnienia, związek sportowy działający w danej dyscyplinie sportu na wniosek osoby zainteresowanej, po stwierdzeniu, że spełnia ona wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 44 ust. 3 Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej. 2. Do wniosku o przyznanie licencji trenera należy dołączyć: 1) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych; 2) dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, o których mowa w ust. 1; 3) zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania obowiązków trenera (konieczna jest zmiana rozporządzenia Ministra Sportu z dnia 3 października 2006 r. określającego zakres niezbędnych badań lekarskich). Zapisy wspomnianej Ustawy rozwija i precyzuje dokument niższego rzędu Rozporządzenie Ministra Sportu w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania ( trener nie należy do tytułów zawodowych, jest jedynie zawodem regulowanym, zmiana tego zapisu jest niezbędna). Uprawnienia do wykonywania zawodu trenera lub instruktora sportu można uzyskać w drodze kształcenia, poprzez: 1. Kursy na stopień instruktora sportu i trenera w określonej dyscyplinie sportu, na których realizowane są programy o wymaganej liczbie godzin (instruktor minimum 150 godzin zajęć specjalistycznych plus 70 godzin zajęć tzw. podstaw teoretycznych,

3 Jak polepszyć kształcenie trenerów i instruktorów w Polsce 79 trener minimum 300 godzin, w tym 60% zajęcia specjalistyczne), organizowane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz jednostki, które uzyskały zgodę Ministra Sportu i Turystyki. 2. Studia w uczelniach wychowania fizycznego (dzienne i zaoczne) w oparciu o programy o zróżnicowanej liczbie godzin, zatwierdzane przez władze poszczególnych uczelni. Od 2005 roku w trzech akademiach wychowania fizycznego wprowadzono nowy kierunek sport na 3-letnich studiach licencjackich (w AWFiS Gdańsk program posiada wymiar 2370 godzin,). O programach kształcenia w szkołach niepublicznych, powstałych w ostatnim okresie w znacznej liczbie brak kompletu danych, wiadomo jedynie, iż są bardzo zróżnicowane co do zakresu, a jeszcze bardziej co do jakości. Doskonalenie zawodowe odbywa się poprzez: 1. Kursy na stopień trenera klasy I i mistrzowskiej (programy w wymiarze, odpowiednio, 40 godzin i 60 godzin), organizowane przez Centralny Ośrodek Sportu oraz awf-y. 2. Kursy doskonalenia zawodowego organizowane przez polskie związki sportowe treść i wymiar programu określane są przez odpowiednie organy polskich związków sportowych. Wśród trenerów można wyróżnić kilka kategorii, zależnie od poziomu zaawansowania i płci szkolonych zawodników, rodzaju dyscypliny sportu, zakresu działalności szkoleniowej. W większości przypadków w systemie kształcenia zawodowego w sporcie w krajach europejskich, a także np. w Australii, wyodrębnia się 2-3 poziomy (częściej jednak dominuje system 3-poziomowy). Powoduje to, że w praktyce funkcjonują również dwie, trzy kategorie/stopnie specjalistów: Instruktor specjalista prowadzący szkolenie podstawowe dzieci i młodzieży, a także dorosłych. Podstawowe jego zadania to: rozwój sprawności fizycznej i nauczanie umiejętności technicznych i taktycznych, niezbędnych do podjęcia rywalizacji sportowej, opieka nad uczestnikami współzawodnictwa sportowego (1 stopień). Trener prowadzący szkolenie sportowe zawodników sklasyfikowanych w określonej dyscyplinie sportu, uczestniczących w systemie współzawodnictwa krajowego (2 stopień) i międzynarodowego (3 stopień). Dla szkoleniowców realizujących zadania specjalne, np. przygotowanie zawodników kadry narodowej do ważnych zawodów międzynarodowych, w niektórych krajach istnieją stopnie/ poziomy trener narodowy (państwowy), trener mistrz (4 stopień). Gdy idzie o cel i formy, istnieje duże podobieństwo systemów kształcenia specjalistów w zakresie sportu w Polsce i innych krajach (to stwierdzenie odnosi się również do trybu uzyskiwania stopni/ poziomów zawodowych w przeważającej części dyscyplin sportu). Można więc przyjąć, że obowiązujące w tej mierze standardy są międzynarodowe. Różnice natomiast występują w zakresie programów (treści i ich wymiaru czasowego) i sposobów ich realizacji (form kształcenia i wymiaru praktycznego) oraz efektywności.

4 80 Wymagania sportu a profil zawodowy trenera Współczesny sport charakteryzuje wysoka dynamika rozwojowa w wymiarze jakościowym i ilościowym. Wyniki rekordowe (odnosi się do sportów wymiernych), choć już nie w takim tempie jak dawniej, są nadal poprawiane. Obserwuje się wzrost i wyrównanie poziomu współzawodnictwa siły, tempa, zmienności rywalizacji (w tzw. sportach artystycznych złożoność, stopień trudności i perfekcja wykonania osiągnęły poziom mistrzowski). Ten postęp jest możliwy dzięki zwiększeniu pracy treningowej do maksymalnych wymiarów obciążeń (objętości i intensywności), zaangażowaniu nauki, których funkcją główną staje się, obok poznawania i opisu zjawisk ze sportem związanych funkcjonalnie, zwiększanie racjonalizacji procesu treningu poprzez jego kontrolę, analizę, skuteczniejsze planowanie i programowanie. Istotne jest tu znaczenie medycyny, której tradycyjne zadania dbałość o zdrowie, zapobieganie urazom, a kiedy do nich dochodzi leczenie zawodników (urazów jest w sporcie coraz więcej, są one coraz poważniejsze). Medycyna została obarczona też zadaniem uczestnictwa w podwyższaniu zdolności zawodnika do najwyższych osiągnięć. Wymagania rosną również w zakresie techniki i nowoczesnych technologii otwierających coraz to nowe możliwości. Rodzą się nowe dyscypliny sportu, niektóre szybko awansują w hierarchii i zostają włączane do programów igrzysk olimpijskich, do których kwalifikacje stały się niezwykle trudne (duża liczba i wyrównany poziom aspirujących zawodników i zespołów). Odrębnym systemem stał się wyczynowy sport osób niepełnosprawnych. Coraz wyraźniejsze akcenty sportowe przedostają się do sfery określanej mianem sportu osób dorosłych oraz rekreacji ruchowej. Skuteczne wypełnianie roli trenera wymagać w związku z tym musi coraz wyższych, a zarazem wyprofilowanych odpowiednio, kwalifikacji opartych na solidnej wiedzy podstawowej, wiedzy specjalnej oraz umiejętnościach. Z biegiem czasu uzupełnia je doświadczenie. Ta charakterystyka sportu, jego wymagań bieżących, i tych, jakie pojawią się w najbliższym czasie, jest niezbędna, aby określić profil specjalistów, jakich sport będzie potrzebował i jacy bez trudu znajdą zatrudnienie na rynku pracy. Dodajmy, nie tylko lokalnym, krajowym, ale także europejskim. Te potrzeby muszą znaleźć odbicie w programach i formach kształcenia specjalistów sportu trenerów i instruktorów. To zadanie trzeba podjąć bez zwłoki, już dzisiaj. Wiedza i umiejętności trenera Ogólnie wiadomo, iż dobrzy specjaliści trenerzy, instruktorzy, to osoby, które oprócz wiedzy i umiejętności posiadają odpowiednie predyspozycje i uzdolnienia (nie każdy nadaje się na trenera, a wybitnymi trenerami zostają nieliczni). Z tego powodu istotne znaczenie ma selekcja kandydatów do tego zawodu. Niestety, w naszym kraju działa ona nieskutecznie lub w ogóle nie istnieje. Tymczasem specyfiką pracy trenera jest to, że współpracuje on i oddziałuje na innych ludzi (dzieci, młodzież, dorosłych). Te relacje są osnową jego pracy.

5 Jak polepszyć kształcenie trenerów i instruktorów w Polsce 81 Zamieszczony poniżej schemat kompleksowo ujmuje relacje trenera i zawodnika w ramach procesu treningu sportowego, wskazując na obszary wiedzy i umiejętności ukierunkowanych na osiągnięcie mistrzostwa zarówno przez trenera, jak i jego zawodnika (ryc. 1). Wyróżnia on: oddziaływanie metodyczne metody, formy, środki (ćwiczenia/obciążenia rodzaj, objętość, intensywność), działania organizacyjne formy (indywidualne, grupowe, zespołowe), struktura: jednostki treningu, mikro-, mezo-, makrocyklu, zespół szkoleniowy (lekarz, fizjolog, biomechanik, psycholog), wymagania mentalne wiedza i umiejętności psychicznego oddziaływania, oddziaływania wychowawcze przykład własny, wzorzec osobowy, autorytet. Na schemacie występują następujące ważne pojęcie: wzrost zdolności do osiągnięć rozwój potencjału fizycznego i wydolnościowego, umiejętności perfekcja wykonania, pewność techniczno-taktyczna, forma sportowa, gotowość startowa najwyższy poziom wytrenowania, zdolność zastosowania osiągniętych umiejętności w warunkach zawodów. Warto zaznaczyć, że dobre opanowanie odpowiedniego zakresu wiedzy podstawowej pozwala trenerowi na łatwiejsze i trwalsze przyswojenie wiedzy specjalnej i korzystanie z osiągnięć współczesnej nauki i techniki. Program kształcenia trenerów powinien zawierać dwie zasadnicze części: podstawową oraz specjalistyczną. Zakres wiedzy podstawowej powinien obejmować: podstawy filozofii i etyki zawodu trenera; teorię treningu (zasady i metody treningu, struktura treningu, obciążenia treningowe, kontrola efektów potreningowych, planowanie, organizacja i kierowanie procesem treningu, dobór i selekcja i in.); fizjologię wysiłku z elementami biochemii oraz endokrynologii sportu; odżywianie i wspomaganie w sporcie, elementy antropomotoryki, nauczanie czynności ruchowych TRENER ZAWODNIK Oddziaływanie: Rozwój sportowy: metodyczne, rozwój zdolności osiągnięć, organizacyjne, nabywanie nowych umiejętności mentalne, technicznych, taktycznych, wychowawcze osiąganie formy i gotowości startowej Ryc. 1 Wiedza świadoma aktywność poprzez: Racjonalny plan treningu: (czytelny, elastyczny) Kontrola efektów potreningowych: (także samokontrola i samoocena zawodnika) Cel: MISTRZOSTWO

6 82 i biomechaniki, elementy psychologii sportu, elementy medycyny sportowej (etiologia i zapobieganie urazom, zasady postępowania pourazowego), wybrane zagadnienia prawa sportowego. Wymienione wyżej obszary wiedzy nie wyczerpują pełnego jej zakresu, co więcej kanon wiedzy trenera winien być nowelizowany, gdyż zmienia się ona dość dynamicznie. Zakres wiedzy specjalistycznej stanowi rozwinięcie zakresu podstawowego i pozwala trenerowi (dysponującemu odpowiednimi umiejętnościami) prowadzić skuteczną działalność szkoleniową na terenie danej dyscypliny sportu, na różnych poziomach szkolenia. Trener winien wykazywać się znajomością takich zagadnień, jak: specyfika wymagań danej dyscypliny sportu, zasady, warunki i środki skutecznego treningu; teoria walki sportowej z uwzględnieniem specyfiki danej dyscypliny; struktura szkolenia sportowego (etapy w aspekcie wieku zawodników, identyfikacja i selekcja talentów sportowych), kierowanie procesem treningu organizacja i zarządzanie; przeciążenia i urazy u sportowców (rodzaje, mechanizmy powstawania, profilaktyka urazowa ćwiczenia wspomagające, rozgrzewka, korekcja dysfunkcji); adaptacja wysiłkowa, superkompensacja, odnowa biologiczna; przetrenowanie (mechanizmy powstawania, objawy i sposoby zapobiegania); tryb życia sportowca odżywianie (w warunkach treningu i zawodów, suplementacja), wypoczynek, sen, higiena osobista, regulacja masy ciała, rytmy biologiczne (sezonowy, tygodniowy, dobowy, zewnętrzny, wewnętrzny itd.); trening wysokogórski; psychologia treningu zasady i metody motywacji zawodnika, techniki relaksacyjne; nowoczesne urządzenia i aparaty treningowo-kontrolne, sprzęt sportowy; komputer w pracy trenera bank informacji podstawowych, rejestracja danych dotyczących przebiegu procesu treningowego zawodników; zasady i sposoby analizy walki w zespołowych grach sportowych, sportach walki,, ocena zawodów; trening zawodników młodocianych, a także wysokich i ciężkich ; przeciwdziałanie patologiom w sporcie doping, narkotyki i używki, przemoc; aktualne problemy coachingu. W ramach doskonalenia zawodowego wymieniona powyżej tematyka winna być aktualizowana i w razie potrzeby uzupełniana. Trener, oprócz skutecznego wykorzystywania wiedzy podstawowej i specjalistycznej, musi ponadto opanować szereg umiejętności (nauczania czynności ruchowych techniki, taktyki, prowadzenia zajęć treningowych, kierowania zespołem w czasie zawodów, opracowywania planów szkoleniowych i pisania konspektów zajęć, analizowania przebiegu procesu treningu i wyciągania wniosków itd.). Zapewniają je aktywne uczestnictwo w zajęciach praktycznych na kursach specjalizacyjnych w uczelniach oraz poprzez staże w czołowych ośrodkach klubowych lub centrach szkoleniowych w kraju i zagranicą itp. Formy kształcenia specjalizacja trenerska, Akademia Trenerska Na poziom kursów specjalizacji w naszych uczelniach, a przez to i jakość absolwentów-trenerów rzutują w naj-

7 Jak polepszyć kształcenie trenerów i instruktorów w Polsce 83 wyższym stopniu programy oraz metody i środki, za pomocą których są realizowane. Są one różne na różnych uczelniach, państwowych i prywatnych, nie obowiązuje tu program minimum, którego w żadnym razie nie wolno naruszać, ale ich największą wadą jest to, że ich treści są ubogie. W dodatku programy te są systematycznie ograniczane z powodu, jak się podaje, braku środków finansowych. Wnosić zatem można, że uczelnie są świadome tego, iż posługując się takimi programami kształcą niepełnych specjalistów. Czy ma to sens, zwłaszcza w obecnej dobie!? Chociaż, kto wie, może jest to świadomy zabieg, zmuszający niedouczonych absolwentów do starań o dodatkowe kształcenie, ale już w ramach płatnej oferty uczelni. Doskonalenie zawodowe w trenerskiej profesji jest warunkiem skutecznego wykonywania pracy. Tego zawodu, podobnie jak innych, nie można nauczyć się raz na całe życie, trzeba go stale utrzymywać w najwyższej formie. Tymczasem u nas nie wyzwoliło się ono ze schematu obowiązującego od lat; z reguły sprowadza się do powtarzania materiału prezentowanego w trakcie kursów czy specjalizacji. W niewielkim stopniu stanowi okazję do przekazania wiedzy najnowszej, aktualizacji wykształcenia specjalistów uzyskujących zresztą przy tej okazji wyższy tytuł zawodowy. Przed laty zrodziła się koncepcja powołania do życia Akademii Trenerskiej, ale nigdy nie została ona należycie przedyskutowana, zarówno gdy chodzi o jej cel, program jak i formy stosowanej dydaktyki. Trzeba wyraźnie sprecyzować po co, dla kogo uruchamia się Akademię, wówczas łatwiej będzie określić jaki powinna ona mieć program i w jakich formach oraz przez kogo powinien być realizowany. Z całą pewnością winni w niej wykładać wybitni specjaliści, także z zagranicy, wtedy zajęcia prowadzone w formie warsztatów i w laboratoriach badawczo-treningowych spotkałyby się z zainteresowaniem studentów i przyczyniły do podniesienia ich warsztatu zawodowego. W żadnym przypadku idea ta nie powinna być wykorzystywana do przechwytywania pieniędzy zapisanych na koncie Akademii przez tę czy inną uczelnię dla wzbogacenia swego budżetu w zamian za uruchomienie takiego jak inne zwykłego kursu trenerskiego. Słowo Akademia zobowiązuje do czegoś więcej. Uwaga końcowa Zmiany w systemie kształcenia trenerów w Polsce, których dokonanie jest sprawa pilną, powinny mieć na celu: Przygotowanie trenera (profil zawodowy) do spełniania wymagań współczesnego sportu i międzynarodowych standardów, zdolnego do wykorzystywania swojej wiedzy i doświadczenia. Modyfikację programów, poszerzenie i wzbogacenie o nowe treści, a ich realizacji o nowe formy.

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model

Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model D O K U M E N T R E F E R E N C Y J N Y R U R W O M B A C K PROJEKT Adaptacja metod szkoleniowych dla kobiet wiejskich powracających na rynek pracy: Beypazari model 2 0 0 9 - T R 1 - L E O 0 5-0 8 6 6

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ

PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ PRAGMATYKA ZAWODOWA POLSKIEGO NAUCZYCIELA W PORÓWNANIU Z KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autorzy pracy Mirosława Marszałek Katarzyna Olejniczak Spis treści: Wstęp... 3 1. Kwalifikacje i kompetencje nauczycieli...

Bardziej szczegółowo

Beata Matyjaszczyk. Warszawa, sierpień 2014 r.

Beata Matyjaszczyk. Warszawa, sierpień 2014 r. Beata Matyjaszczyk Pracownik młodzieżowy w Polsce EKSPERTYZA Warszawa, sierpień 2014 r. Beata Matyjaszczyk Pracownik młodzieżowy w Polsce Analiza obecnie sklasyfikowanych zawodów, regulacji prawnych i

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG

ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG ANALIZA ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W OBSZARZE PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PEDAGOGICZNEGO W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I W KRAJACH EFTA/EOG Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Lilianna Zaremba

Bardziej szczegółowo

PROBLEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W PORADNICTWIE ZAWODOWYM

PROBLEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W PORADNICTWIE ZAWODOWYM PROBLEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W PORADNICTWIE ZAWODOWYM 1 2 PROBLEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W PORADNICTWIE ZAWODOWYM Zeszyty informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Szczepankowskiej

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013

KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE W POLSCE raport krajowy 2013 Raport zredagowany przez Agnieszkę Luck Niniejszy raport krajowy jest prezentowany w ramach serii raportów na temat kształcenia i szkolenia

Bardziej szczegółowo

Unifikacja Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej

Unifikacja Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej Unifikacja Organizacji Szkolenia i Systemu współzawodnictwa Dzieci i Młodzieży Piłkarskiej w Polsce komisja techniczna komisja Piłkarstwa Amatorskiego i Młodzieżowego Warszawa 2013 2 Unifikacja Organizacji

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne -- praca. Wychowaniefizyczne. praca z uczniem zdolnym. AlejeUjazdowskie 00-478Warszawa. sekretariat@ore.edu.pl www.ore.edu.

Wychowanie fizyczne -- praca. Wychowaniefizyczne. praca z uczniem zdolnym. AlejeUjazdowskie 00-478Warszawa. sekretariat@ore.edu.pl www.ore.edu. zdjęcie zdjęcie nana okładce: okładce: www.fotolia.com www.fotolia.com /fragment /fragmentrecenzji/ recenzji/ Autorzy Autorzyporadnika poradnikaukazują ukazująwielowymiarowość wielowymiarowośćwychowania

Bardziej szczegółowo

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU Zał. Nr 1 do uchwały 20/2011 STRATEGIA ROZWOJU AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU na lata 2011 2020 (projekt po konsultacjach i poprawkach) Czerwiec 2011 roku Spis treści Wstęp 3 I. Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131

Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131 Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Pozycja 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów

SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach. Zdaniem uznanych specjalistów SZKOLENIA BHP w pytaniach i odpowiedziach Zdaniem uznanych specjalistów ORGANIZACJA SZKOLEŃ Z ZAKRESU BHP. Jak analizować potrzeby szkoleniowe w firmie? Razem z Wami, specjalistami z zakresu bhp, opracowaniem

Bardziej szczegółowo

Sport wyczynowy stan i perspektywy

Sport wyczynowy stan i perspektywy PROBLEMY NAUKI I WYCHOWANIA KOMISJA NAUKI, EDUKACJI I SPORTU SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sport wyczynowy stan i perspektywy Redakcja Józef Bergier ANTONI PIECHNICZEK KOMITET NAUKOWY Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRA Ż AĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRAŻAĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Poradnik opracowany w ramach

Bardziej szczegółowo

CZYM SIĘ KIEROWAĆ PODCZAS DOBORU, DOPUSZCZANIA, MODERNIZACJI I KONSTRUOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA

CZYM SIĘ KIEROWAĆ PODCZAS DOBORU, DOPUSZCZANIA, MODERNIZACJI I KONSTRUOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Bogdan Kruszakin CZYM SIĘ KIEROWAĆ PODCZAS DOBORU, DOPUSZCZANIA, MODERNIZACJI I KONSTRUOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA Materiały pomocnicze dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Trening sportowy. Trening jako proces

Trening sportowy. Trening jako proces Trening sportowy Trening sportowy to wieloletni, specjalnie zorganizowany proces pedagogiczny, w ramach którego zawodnik uczy się techniki i taktyki swojej dyscypliny i doskonali je, kształtuje sprawność

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI NUMER STRONY

SPIS TREŚCI NUMER STRONY SPIS TREŚCI NUMER STRONY Wstęp... 13 Rozdział I PRACA W ŻYCIU CZŁOWIEKA... 17 1. Definicje pracy... 17 2. Potrzeby ludzkie jako podstawa motywacji do pracy... 22 3. Proces przystosowania się pracownika

Bardziej szczegółowo

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Raport Krajowy nt. oceny jakości doradztwa grupowego w Polsce

Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania. Raport Krajowy nt. oceny jakości doradztwa grupowego w Polsce Autorzy: Katedra Psychologii Zarządzania i Doradztwa Zawodowego Kierownik: Prof. dr hab. Henryk Skłodowski mgr Małgorzata Klimka, mgr Ewa Kliza Raport Krajowy nt. oceny jakości doradztwa grupowego w Polsce

Bardziej szczegółowo

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Wprowadzenie 1 Projekt pn. Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia, przygotowany przez Departament

Bardziej szczegółowo

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI S p i s t r e, s c i Zmiana godzin pracy Kuratorium Oświaty, Kraków zaprasza, Konkurs grantowy Równać szanse 2008, Konkurs EuroSkills, Festiwal Nauki 4 Języki obce, Wyprawka szkolna, Pokochać

Bardziej szczegółowo

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab.

Raport. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce. Dr hab. Realizacja koncepcji Lifelong Learning (uczenie się przez całe życie) w systemie szkolnictwa wyższego w Polsce Raport Szczecin, kwiecień 2013 Dr hab. Wojciech Jarecki O autorze Dr hab. Wojciech Jarecki

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI

ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI I BIZNESU W GDYNI GDYNIA 1998 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Jerzy Apanowicz (zastępca przewodniczącego), Tomasz Białas, Alfred Czermiński (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO

MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO MATERIAŁY DO PRZEDMIOTU: PORADNICTWO I DORADZTWO I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE Konieczność świadczenia profesjonalnej pomocy doradczej wynika ze zmienności i destabilizacji współczesnego świata, globalizacji

Bardziej szczegółowo