SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)"

Transkrypt

1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.). W PRZEDMIOCIE: Pełnienie funkcji coacha kariery dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie w ramach projektu systemowego pn. "W aktywności siła" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Sprawdził: Zatwierdził: 1

2 ZP-1/2012 Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą określa się: 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiającym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie (PCPR w Wyszkowie) Adres: ul. I AWP 82A, Telefon: 029/ ; Telefax: 029/ Adres Godziny urzędowania: od 8.00 do NIP: REGON: TRYB POSTĘPOWANIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz.759 z późn. zm.), z zachowaniem zasad określonych w niniejszej ustawie. Informacje uzupełniające 1. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób. 2. Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Wszystkie załączniki załączone do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stanowią jej integralną część. 4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent. 5. Wykonawcą może być: osoba fizyczna zatrudniona na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z obowiązkiem osobistej realizacji umowy przez osobę prowadzącą przedmiotową działalność gospodarczą. 6. Ofertę stanowi wypełniony druk OFERTA z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami. 7. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może zostać unieważnione jedynie w przypadkach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Pełnienie funkcji coacha kariery dla uczestników Projektu POKL pn. "W aktywności siła". 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie osoby do pełnienia funkcji coacha kariery, w tym przygotowanie i przeprowadzenie treningów pracy oraz innych zadań wynikających z zatrudnienia coacha kariery dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie w ramach projektu systemowego pn. "W aktywności siła współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. 2. W przypadku, gdy wystąpi okoliczność, że zbędnym lub niemożliwym stanie się przeprowadzenie sesji coachingowych w ilości godzin wskazanych w SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia liczby godzin oraz w konsekwencji powyższego zapłatę wynagrodzenia za rzeczywistą liczbę przeprowadzonych godzin. 3. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego. 4. Warunki: a) umowa zlecenia zawarta na 3 letni okres realizacji projektu. b) Ilość godzin na umowę zlecenia łącznie 665 godz. rozłożonych na 3 lata realizacji projektu tj.: 2012 rok godz. w tym 15 godz. grupowego treningu pracy, 2

3 2013 rok godz. w tym 30 godz. grupowego treningu pracy, 2014 rok 225 godz. w tym 30 godz. grupowego treningu pracy. 5. Miejsce pracy: siedziba zamawiającego. 6. Założenia: a) Celem pracy coacha kariery jest aktywizacja zawodowa uczestników/czek Projektu, docelowo powrót na rynek pracy, poprzez: diagnozę predyspozycji zawodowych uczestników/czek Projektu, opracowanie indywidualnych planów działania oraz port - folio uczestników/czek Projektu we współpracy z pracownikami Centrum działającymi na rzecz uczestników i uczestniczek Projektu oraz z Powiatowym Urzędem Pracy, współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, Agencjami Pracy Tymczasowej i Pośrednictwa Pracy, Ochotniczymi Hufcami Pracy, Klubami Pracy oraz organizacjami pozarządowymi wspierającymi zatrudnienie osób niepełnosprawnych celem pozyskiwania ofert pracy zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, bezpośrednie spotkania z pracodawcami w celu przedstawienia problemu niepełnosprawności na rynku pracy oraz zaprezentowania korzyści dla pracodawców z zatrudnienia osób niepełnosprawnych łamanie stereotypów, prowadzenie treningów pracy, pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, aktywne przygotowanie każdego uczestnika/czki do rozmów rekrutacyjnych, doradztwo w zakresie sposobów poszukiwania pracy, prowadzenie czatu z uczestnikami/czkami Projektu zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia, porady owe, współpracę przy formalnościach związanych z zatrudnieniem, adaptację oraz monitorowanie uczestnika/czki w nowym miejscu pracy. b) system pracy: stacjonarno-dzienny, z wyłączeniem sobót i niedziel. Zamawiający informuje, że godziny sesji coachingowych muszą mieścić się w przedziale od godz do Przez 1 godzinę rozumie się 60 min zegarowych. c) płatność: sesje coachingowe będą finansowane w całości ze środków publicznych. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowane usługi będą płatne na podstawie protokolarnego potwierdzenia przez Zamawiającego faktu należytego wykonania przez Wykonawcę zamówienia i doręczenia Zamawiającemu rachunku z 14 dniowym terminem płatności, wystawionego przez Wykonawcę po każdym zrealizowaniu zamówienia odpowiadającego ilości 24 godzin przeprowadzonych sesji coachingowych. Zamawiający zastrzega sobie, że pierwszy rachunek będzie przedłożony nie wcześniej niż w miesiącu lipcu za 96 godzin sesji coachingowych. Cena Wykonawcy = ilość godzin x cena za godzinę sesji coachingu. 7. W ramach usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia następujących świadczeń: a) posiadania odpowiednich kwalifikacji do wykonania przedmiotowej usługi, w tym: Wykształcenie wyższe kierunkowe doradztwo zawodowe. Przygotowanie pedagogiczne. Zaświadczenie/Certyfikat ukończenia szkolenia z Coachingu. doświadczenie w pracy przy realizacji min. dwóch projektów finansowanych ze środków EFS na podobnym stanowisku, doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi przy realizacji min. dwóch projektów finansowanych ze środków EFS, Min. roczne doświadczenie w pośrednictwie pracy. UWAGA: Zamawiający dopuszcza sytuację, że Wykonawca jest w trakcie kursu pedagogicznego bądź szkolenia z coachingu. W tym przypadku Zmawiający zobowiązuje Wykonawcę do dostarczenia dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje w terminie do trzech miesięcy od dnia złożenia oferty, zaś na dzień 3

4 składania oferty Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie od organizatora kursu/szkolenia o swoim uczestnictwie w zajęciach. b) przygotowania i przeprowadzenia z należytą starannością sesji coachingu w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. c) zapewnienia materiałów szkoleniowych w formie skryptów oraz szczegółowego programu sesji coachingu, z zastrzeżeniem że wszystkie materiały papierowe mają posiadać logotypy realizowanego Projektu wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. d) prowadzenia list obecności wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego. e) przekazania Zamawiającemu właściwie wypełnionych list obecności, po każdym miesiącu zrealizowania sesji coachingu. f) przeprowadzenia podczas realizowanych sesji coachingu ankiet ewaluacyjnych opracowanych przez Zamawiającego. 8. Zamawiający wymaga osobistego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, bez dalszego zlecania podwykonawcy. 9. W realizacji przedmiotowego zamówienia mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4/04/2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U.Nr 73, poz. 392), w tym 13 pkt 20), który stanowi zwalnia się od podatku: usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 4. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE, ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin realizacji zadania Pełnienie funkcji coacha kariery dla uczestników Projektu POKL pn. "W aktywności siła" ma być zgody z harmonogramem projektu oraz terminami poszczególnych edycji w latach , przy czym: 2012 rok od maja do 20 grudnia, 2013 rok od 1 stycznia do 20 grudnia, 2014 rok od 1 stycznia do 20 grudnia. 6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy : 1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych. 2. Spełniają warunki art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy prawo zamówień publicznych: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek w tym zakresie- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia- w tym zakresie Wykonawca obowiązany jest: posiadać wykształcenie wyższe kierunkowe doradztwo zawodowe, posiadać przygotowanie pedagogiczne lub być w trakcie uzyskiwania tych uprawnień, posiadać zaświadczenie/certyfikat ukończenia kursu/szkolenia z coachingu lub być w trakcie uzyskiwania tych uprawnień, posiadać doświadczenie w pracy przy realizacji przynajmniej dwóch projektów finansowanych ze środków EFS na podobnym stanowisku, posiadać doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi przy realizacji przynajmniej dwóch projektów finansowanych ze środków EFS. 4

5 Posiadać przynajmniej roczne doświadczenie w pośrednictwie pracy. c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. d) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 4. Zamawiający oceni jako spełniony warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia oraz na podstawie dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę, o których mowa w punkcie 7 SIWZ. 5. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uczestnikami postępowania mogą być osoby fizyczne zaangażowane do realizacji zadań w ramach projektu, które osobiście wykonują zadania w ramach projektu, tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, prowadzące działalność gospodarczą. 7. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1. Formularz ofertowy- wypełniony i podpisany załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy pzp i spełnienia wymagania określone w art. 22 ust.1 ustawy pzp- załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Zaparafowany wzór umowy- załącznik nr 3 do SIWZ. 4. CV coacha wraz z kopiami dokumentów potwierdzającymi posiadane wykształcenie i ukończone kursy/szkolenia oraz doświadczenie z ostatnich 3 lat według wymagań Zamawiającego - załącznik nr Zaakceptowane przez Wykonawcę Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu w ramach POKL - załącznik 5 do SIWZ. 6. Zaakceptowane przez Wykonawcę Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych- załącznik nr 6 do SIWZ. 8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 1. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie (PCPR w Wyszkowie) ul. I AWP 82A tel. 29/ , faks 29/ Oznaczenie sprawy: przetarg nieograniczony ZP-1/ Wszystkie oświadczenia i dokumenty należy przekazywać pisemnie. 3. Dopuszcza się przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji telefaksem lub drogą elektroniczną. Wszelkie zapytania do w/w zamówienia należy przesłać w formie elektronicznej na podany adres Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie adresu. Korespondencja skierowana na ostatnio podany adres Wykonawcy będzie uznana za skutecznie złożoną temu Wykonawcy. 5. Zgodnie z art. 27 ustawy pzp wszelka korespondencja, w tym oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pomocą faksu, z tym, że każda ze stron na żądanie drugiej zobowiązana jest do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Dowód transmisji danych oznacza, że Wykonawca otrzymał korespondencję faksem w momencie jej przekazania przez Zamawiającego, niezależnie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania. Wykonawca odpowiada za sprawne działanie faksu. 5

6 9. WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni (rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert). 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę. 2. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, pismem czytelnym, trwałym środkiem pisarskim. 3. Oferenci zobowiązani są przedstawić ofertę zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do SIWZ i zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy prawo zamówień publicznych. 4. Należy wypełnić załączony wzór oferty - załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Dokumenty składające się na ofertę należy składać w formie oryginałów lub kserokopii dokumentów potwierdzonych (każda strona) własnoręcznym podpisem osoby podpisującej w imieniu Wykonawcy ofertę z adnotacją za zgodność z oryginałem. 6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 7. Niezależnie od powyższego zastrzeżenia, pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kserokopii. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 9. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w wersji elektronicznej. 11. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę. 12. Karty oferty powinny być spięte w sposób gwarantujący jej trwałość. Zaleca się ponumerowanie zapisanych stron. 13. Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje możliwości zwrotu kosztów przygotowania oferty przetargowej. Wykonawca powinien zapoznać się z całością SIWZ, której integralną część stanowią załączniki. 14. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 15. Oferty winny być złożone w zamkniętej kopercie z opisem przetarg nieograniczony Pełnienie funkcji coacha kariery dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie realizowanych w ramach projektu systemowego pn. "W aktywności siła" oraz pełną nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy - zawierającej wewnątrz całościową ofertę Wykonawcy w niniejszym postępowaniu. 16. W przypadku braku powyższych informacji, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie ofert w przypadku składania ofert przed wyznaczonym terminem składania, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 17. Wszystkie załączniki (w tym także wzór umowy) stanowią integralną część niniejszej SIWZ. 18. Oferta tzn. formularz ofertowy i wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę albo osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy jako osoba upoważniona do jego reprezentacji, musi przedstawić pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy oraz jego reprezentowania i zaciągania zobowiązań finansowych. 19. Oferty nieodpowiadające zasadom określonym w ustawie oraz niespełniające warunków ustalonych w niniejszej SIWZ zostaną odrzucone. 12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 6

7 1. Oferty należy składać na adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie ul. I AWP 82A 2. Nie później niż do dnia 7/05/2012 roku do godz.15.00, w sekretariacie PCPR. 3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 7/05/2012 roku o godz , w siedzibie Zamawiającego. 4. Wszystkie oferty złożone po podanym powyżej terminie zostaną zwrócone bez otwierania. 5. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed terminem otwarcia ofert. 6. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu powinno być przygotowane, opieczętowane i oznakowane określeniami ZMIANA lub WYCOFANIE. 7. Oferent nie może wycofać i wprowadzać zmian w ofercie po upływie terminu do składania ofert. 13.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. W formularzu oferty należy podać cenę brutto za przeprowadzenie 1 godziny sesji coachingowej 2. Cena ofertowa musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2002 roku, Nr 97, poz ze zm.) z uwzględnieniem wszelkich rabatów, upustów, itp., których Wykonawca zamierza udzielić. 3. Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 4. Do wartości netto zamówienia należy doliczyć podatek VAT obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedstawić w formularzu oferty przy uwzględnieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4/04/2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U.Nr 73, poz. 392), w tym 13 pkt 20), który stanowi zwalnia się od podatku: usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. 5. Cena powinna być podana cyfrowo i słownie. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki. Wymóg udzielenia zaliczki zawarty w ofercie spowoduje jej odrzucenie. 7. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w innej walucie niż złoty polski. 8. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie zmieniana w toku realizacji zamówienia i nie będzie podlegała waloryzacji. 14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY Cena ofertowa 100% Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej według formuły: najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych x 100= ilość punktów cena oferty badanej nieodrzuconej Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania niniejszej SIWZ oraz została uznana za najkorzystniejszą, według przyjętych kryteriów oceny ofert. Oferty będą porównane oddzielnie dla każdego z zadań. 15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony o wyborze oraz terminie i miejscu podpisania umowy wg formularza załączonego do SIWZ. 16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 7

8 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym postępowaniu. 17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 1. Według formularza umowy załączonego do SIWZ. 2. Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty. 3. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych we wzorze umowy. 18. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2010, Nr 113, poz. 759 z póź. zm.), na zasadach i w terminach określonych dla wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie art. 11 ust.8 powyżej wskazanej ustawy. Załączniki, dokumenty i wzory. 1. Formularz oferty (załącznik nr 1). 2. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz z art. 44, że spełnia warunki art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2). 3. Zaakceptowany przez Wykonawcę formularz umowy (załącznik nr 3). 4. CV coacha według wymagań Zamawiającego- załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Zaakceptowane przez Wykonawcę Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczestników projektu w ramach POKL (załącznik 5). 6. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych (załącznik nr 6 ). 8

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ryn, dnia 16.06.2010 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przedmiotu zamówienia: PRZEPROWADZENIE I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy:gops-407-01/11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Brzozowa 24 11-700 Mrągowo Mrągowo, dn.30.03.2011r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI CAZ.SZ - 271/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej od kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Zamówień Publicznych 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445-43-92, faks +48 81 445-41-63, e-mail:dzp@kul.pl 1 Nr sprawy AZP -240/PN-p14/006/2014

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja - przygotowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu księgowości i obsługi komputera dla 20 osób bezrobotnych

NAZWA ZAMÓWIENIA: Organizacja - przygotowanie i przeprowadzenie kursów z zakresu księgowości i obsługi komputera dla 20 osób bezrobotnych PUPIIA.2710.4.2014.MG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy TEC 341/6/2011, dnia 3 października 2011 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na prowadzenie zajęć dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenów gminy i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Bielska 22 43-400 Cieszyn tel 33/ 858-19-90;-91 fax 33/ 851-40-02 e-mail cpr@999.cieszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia : Dostawa dwóch pojazdów bazowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy: D/Kw-220/9/2011 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 125 tysięcy euro na usługi szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 tel.: (61) 868 52 72; fax: (61) 868 56 60

WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 tel.: (61) 868 52 72; fax: (61) 868 56 60 WIELKOPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO W POZNANIU 60-163 Poznań, ul. Sieradzka 29 tel.: (61) 868 52 72; fax: (61) 868 56 60 Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: AG.210/20/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 57 07-300 Ostrów Mazowiecka Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniowskie oraz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn. PWP Wykorzystanie europejskich

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr ref. postępowania: X-271-04/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa i adres zamawiającego: Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Sączu Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Nazwa i adres Zamawiającego: Spółka Komunalna Dorzecze Białej" Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 69c 33-170 Tuchów, Polska Tel: +48 14 6506204 www.dorzeczebialej.pl biuro@dorzeczebialej.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Człowiek najlepsza inwestycja S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie 55-200 Oława, ul. 1-go Maja 11 Znak sprawy: MOPS.XVI.812425.9.13 Zamówienie: 80530000-8 usługi

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) nr ref.: SSCS/ZP/1/2013 tel.: +48 535 883 688 fax: +48 (046) 874 27 93 e-mail: communal-service@tlen.pl www.communalservice.pl ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Socjalna Communal Service ul. Sienkiewicza 10/12

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo