PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA PO KL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL"

Transkrypt

1 PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA PO KL Pytanie nr 1: Nawiązując do zapisów dokumentacji konkursowej Poddziałania PO KL, proszę o informację, czy partnerstwo 2 podmiotów: instytucji rynku pracy i przedsiębiorcy spełnia warunek 5. kryterium strategicznego: Realizacja projektu w partnerstwie podmiotów publicznych i/lub niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej i/lub instytucji rynku pracy i przedsiębiorców? Zgodnie z Rozdziałem 4.5. Szczegółowe kryteria strategiczne Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr PO KL/7.2.1/1/12: Realizacja projektu w partnerstwie podmiotów publicznych i/lub niepublicznych instytucji pomocy i integracji społecznej i/lub instytucji rynku pracy i przedsiębiorców. W związku z powyższym, partnerstwo instytucji rynku pracy i przedsiębiorcy spełnia kryterium strategiczne nr 5. Pytanie nr 2: Czy projekt realizowany w ramach typu 6 zakładający wsparcie na rzecz integracji społecznej podopiecznych młodocianych zakładów karnych i ośrodków wychowawczych (osoby między 15 a 21 rokiem życia) musi spełniać kryterium dostępu? Zgodnie z Rozdziałem 1.1. Przedmiot konkursu Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr PO KL/7.2.1/1/12 można realizować między innymi następujący typ projektu: 6. rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) (6); Ponadto, zgodnie z Rozdziałem 4.2. Szczegółowe kryteria dostępu Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr PO KL/7.2.1/1/12 do typu operacji nr 6 nie odnoszą się kryteria dostępu nr 2, 3, 4:

2 Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu mierzony na zakończenie projektu wynosi co najmniej 20 % (uczestnicy, którzy podejmą pracę lub rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej). Kryterium dotyczące efektywności zatrudnieniowej (stosuje się do typów operacji nr: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11). Kryterium dotyczy wyodrębnionej puli środków na projekty realizowane w ramach typów operacji nr 1-2 oraz Projekt realizowany jest w partnerstwie z jednostką samorządu terytorialnego na obszarze której realizowany jest projekt. Kryterium dotyczące realizacji projektu w partnerstwie (stosuje się do typu operacji nr: 1). Kryterium dotyczy wyodrębnionej puli środków na projekty realizowane w ramach typów operacji nr 1-2. Projekt zapewnia wsparcie dla tworzenia, a następnie działalności centrum integracji społecznej, klubu integracji społecznej na obszarze gminy, w której podmioty te nie funkcjonują, a istnieje potrzeba ich powołania. Kryterium dotyczące wsparcia CIS oraz KIS (stosuje się do typu operacji nr: 1). Kryterium dotyczy wyodrębnionej puli środków na projekty realizowane w ramach typów operacji nr 1-2. Pytanie nr 3: W dokumentacji konkursowej zawarto informację na temat wartości wskaźnika planowanej do osiągnięcia w ramach dostępnej alokacji na Poddziałanie PO KL. Czy projekt zakładający wsparcie dla ok. 50 osób ma mniejsze szanse na otrzymanie dofinansowania ze względu na niski wskaźnik wsparcia? Wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach konkursu: Nazwa wskaźnika Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie Liczba osób, które otrzymały wsparcie w ramach instytucji ekonomii społecznej Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w ramach dostępnej alokacji na konkurs otwarty PO KL/7.2.1/1/ Przedmiotowe wskaźniki odnoszą się do realizacji całego konkursu w ramach Poddziałania PO KL w 2012 r. w województwie wielkopolskim, a nie poszczególnych projektów.

3 Istnieje możliwość, aby wsparciem w ramach danego projektu objąć 50 osób wszystko zależy od specyfiki projektu oraz grupy docelowej. Liczba osób nie jest najważniejsza. Ponadto, zgodnie z Rozdziałem 3.4. Wymagania finansowe Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr PO KL/7.2.1/1/12: Minimalna wartość projektu wynosi ,00 PLN. Pytanie nr 4: Dokumentacja konkursowa zawiera kryterium dostępu Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu mierzony na zakończenie projektu wynosi co najmniej 20 % (uczestnicy, którzy podejmą pracę lub rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej). Czy to kryterium dostępu dotyczy typu 6 projektu? W dokumentacji zawarto sprzeczne informacje na ten temat. Zgodnie z Rozdziałem 4.2. Szczegółowe kryteria dostępu Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr PO KL/7.2.1/1/12: Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla uczestników projektu mierzony na zakończenie projektu wynosi co najmniej 20 % (uczestnicy, którzy podejmą pracę lub rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej). Kryterium dotyczące efektywności zatrudnieniowej (stosuje się do typów operacji nr: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11). Kryterium dotyczy wyodrębnionej puli środków na projekty realizowane w ramach typów operacji nr 1-2 oraz W związku z powyższym, przedmiotowe kryterium nie dotyczy typu operacji nr 6. Pytanie nr 5: Czy kryterium strategiczne Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej (do 12 miesięcy od jej opuszczenia) oraz wsparcie w ramach projektu jest dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej będzie spełnione, jeśli w ramach projektu wsparciem zostaną objęte osoby, które aktualnie są podopiecznymi zakładów poprawczych dla nieletnich? Zgodnie z Rozdziałem 4.5. Szczegółowe kryteria strategiczne Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr PO KL/7.2.1/1/12: Grupę docelową projektu stanowią wyłącznie osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej (do 12 miesięcy od jej opuszczenia) oraz wsparcie w ramach projektu jest dostosowane do specyficznych potrzeb tej grupy docelowej.

4 Celem spełnienia powyższego kryterium, należy objąć wsparciem osoby po zwolnieniu z zakładu karnego lub innej jednostki penitencjarnej. Pytanie nr 6: Czy osoby w wieku lat będące podopiecznymi zakładów poprawczych dla osób nieletnich (młodzieżowe zakłady karne) oraz młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków kuratorskich i schronisk dla nieletnich mogą być objęte wsparciem jako grupa docelowa projektu w ramach Poddziałania PO KL? Zgodnie z Rozdziałem 3.2. Wymagania odnośnie grupy docelowej Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr PO KL/7.2.1/1/12: Projekty realizowane w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: osoby niezatrudnione lub zatrudnione, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.); otoczenie osób wykluczonych społecznie (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ramach projektu, w tym również w zakresie równoległej aktywizacji zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki opiekuńcze); instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy lub wolontariusze (w zakresie typu projektów nr 9); podmioty integracji społecznej, o których mowa w typie operacji 1 i 2 i ich pracownicy i wolontariusze (w zakresie typu projektów nr 1, 2 i 9). Ponadto, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej: Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie;

5 7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) (uchylony); 11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizmu lub narkomanii; 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. W związku z powyższym, osoby, które przystępują do udziału w projekcie muszą spełnić wymagania dotyczące grupy docelowej w ramach Poddziałania PO KL to znaczy, że muszą być zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.). Pytanie nr 7: Jak rozumieć w ramach Poddziałania PO KL pkt. 1 typu projektów Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej czy CIS y, które już funkcjonują nie mogą aplikować o środki? Zgodnie z zapisami Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr PO KL/7.2.1/1/12, w tym na podstawie kryterium dostępu nr 4: Projekt zapewnia wsparcie dla tworzenia, a następnie działalności centrum integracji społecznej, klubu integracji społecznej na obszarze gminy, w której podmioty te nie funkcjonują, a istnieje potrzeba ich powołania. Kryterium dotyczące wsparcia CIS oraz KIS (stosuje się do typu operacji nr: 1). CIS-y i KIS-y, które już funkcjonują, mogą składać wnioski w ramach wszystkich typów operacji, za wyjątkiem typów nr 1 oraz 2. Pytanie nr 8: Drugie kryterium strategiczne brzmi: Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy, na obszarze której w roku 2011 nie był realizowany projekt systemowy (...). Czy projekt skierowany do mieszkańców gminy, w której nie był realizowany projekt systemowy oraz do mieszkańców z innej gminy, gdzie był realizowany projekt systemowy spełnia powyższe kryterium? Inaczej: czy, zgodnie z tym kryterium strategicznym, beneficjenci muszą

6 wyłącznie pochodzić z gmin, w których nie był realizowany projekt systemowy, czy muszą też (nie wyłącznie) pochodzić z tych gmin? Zgodnie z Rozdziałem 4.5. Szczegółowe kryteria strategiczne Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr PO KL/7.2.1/1/12: Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy, na obszarze której w roku 2011 nie był realizowany projekt systemowy w ramach Poddziałania PO KL Oznacza to, iż projekt może być realizowany wyłącznie na obszarze gminy spełniającej powyższe kryterium. Należy w tym przypadku objąć wsparciem w ramach projektu w 100% mieszkańców danej gminy. Istnieje możliwość objęcia wsparciem kilku gmin spełniających powyższe kryterium, nie ma jednak sposobności objęcia całego powiatu, jeśli znajduje się w nim choć jedna gmina niespełniająca danego wymogu. Pytanie nr 9: Proszę o szczegółowe omówienie kryterium dostępu, jakim jest wskaźnik efektywności zatrudnieniowej. Czy wskaźnik ten mierzony jest przez okres trzech miesięcy od daty zakończenia udziału w projekcie uczestnika projektu? Czy to oznacza, że przez okres trzech miesięcy od daty zakończenia udziału w projekcie osoby te muszą być zatrudnione lub samozatrudnione? Zgodnie z Rozdziałem Sposób pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr PO KL/7.2.1/1/12: Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej należy mierzyć w okresie do trzech miesięcy następujących po dniu, w którym uczestnik zakończył udział w projekcie. Należy uwzględnić tylko osoby, które zostały zatrudnione minimum na okres trzech miesięcy (weryfikacji okresu trwania umowy należy dokonywać na podstawie dokumentacji przedłożonej przez uczestnika). Przykład: Jeżeli uczestnik zakończył udział w projekcie w dniu 3 marca 2011 r., wówczas efekt zatrudnieniowy należy mierzyć do upływu okresu trzech miesięcy licząc od dnia 4 marca 2011 r. Przez zatrudnienie należy rozumieć podjęcie pracy w oparciu o: - stosunek pracy, - stosunek cywilno prawny, - samozatrudnienie

7 Potwierdzenie zatrudnienia następuje na podstawie dostarczonych przez uczestników projektu dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia lub samozatrudnienia (np. kopia umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie PUP o wyrejestrowaniu z ewidencji osób bezrobotnych z powodu podjęcia pracy). W związku z powyższym, beneficjent powinien zobowiązać uczestników projektów (na etapie podpisywania deklaracji uczestnictwa w projekcie) do dostarczenia dokumentów potwierdzających zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie, o ile uczestnik podejmie zatrudnienie. Pytanie nr 10: Ile wniosków otrzymało dofinansowanie na realizację projektów w ramach Podziałania podczas ostatniego konkursu (rok 2011), a jaka ilość wniosków została złożona w ogóle? Według stanu na styczeń 2012 r.: Projekty rekomendowane do dofinansowania w latach Liczba wniosków ogółem, jaka spłynęła na konkursy w 2011 r. 187 Liczba umów/ decyzji o dofinansowaniu w 2011 r. 15. W chwili obecnej trwa proces podpisywania umów. W związku z powyższym, liczba umów/ decyzji o dofinansowaniu ulegnie zwiększeniu, zgodnie jednak z listami rankingowymi, które zostały ogłoszone na stronie internetowej WUP w Poznaniu będzie to nie mniej, niż 17 umów. Pytanie nr 11: Czy w 2012 roku planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu w ramach Poddziałania 7.2.1? Nie, zgodnie z Planem działania dla Priorytetu VII PO KL w roku 2012 nie przewiduje się ogłoszenia kolejnego konkursu w ramach Poddziałania w województwie wielkopolskim. Pytanie nr 12: Do kiedy można realizować działania w ramach projektu? Zgodnie z Rozdziałem 4.2. Szczegółowe kryteria dostępu Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr PO KL/7.2.1/1/12:

8 Okres realizacji projektu trwa nie dłużej niż do roku, a planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu przypada najpóźniej na pierwszy kwartał 2013 roku. Pytanie nr 13: W jaki sposób dokonać właściwego naboru beneficjentów ostatecznych? Zgodnie z Rozdziałem 3.2. Wymagania odnośnie grupy docelowej Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr PO KL/7.2.1/1/12: Projekty realizowane w ramach Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: osoby niezatrudnione lub zatrudnione, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.); otoczenie osób wykluczonych społecznie (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób wykluczonych społecznie objętych wsparciem w ramach projektu, w tym również w zakresie równoległej aktywizacji zawodowej i społecznej osób pełniących obowiązki opiekuńcze); instytucje pomocy i integracji społecznej i ich pracownicy lub wolontariusze (w zakresie typu projektów nr 9); podmioty integracji społecznej, o których mowa w typie operacji 1 i 2 i ich pracownicy i wolontariusze (w zakresie typu projektów nr 1, 2 i 9). Ponadto, zgodnie z Rozdziałem Projekty standardowe i projekty współpracy ponadnarodowej Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu: Precyzyjne wskazanie problemu stanowi jeden z kluczowych czynników powodzenia projektu. Jest punktem wyjścia do formułowania celu, który ma być pozytywnym obrazem sytuacji problemowej i pożądanym stanem do osiągnięcia w przyszłości. Dlatego należy zwrócić uwagę, by sytuacja problemowa, do której odnosi się projekt była opisana szczegółowo, z uwzględnieniem sytuacji kobiet i mężczyzn (jest to szczególnie istotne jeśli projektodawca planuje uzyskać pozytywną odpowiedź na co najmniej jedno z pytań nr 1-3 w standardzie minimum) oraz z użyciem aktualnych danych statystycznych wraz z podaniem źródeł ich pochodzenia ( ). Rzetelna analiza wyjściowej sytuacji problemowej jest też podstawą doboru odpowiednich form wsparcia i metod pracy z odbiorcami projektu,

9 a pominięcie jakiegokolwiek aspektu problemu zwiększa ryzyko niepowodzenia całego przedsięwzięcia. Ponadto: Jednym z najważniejszych zagadnień które powinny zostać uwzględnione przy opisie sytuacji problemowej to: Grupa docelowa grupy docelowe opisywane są szczegółowo w pkt. 3.2 wniosku. Projektodawca powinien jednak opisywać sytuację problemową w kontekście grupy docelowej, do której skierowane zostanie wsparcie. Należy przy tym pamiętać, że typy projektów zapisane w SzOP PO KL oraz kryteria dostępu są zazwyczaj zdefiniowane dla dużych populacji osób, których problemów nie może w całości rozwiązać jeden projekt (będzie to możliwe dzięki programowi, czyli sumie projektów). Ponadto, często w ramach tych grup występują podgrupy, które mają swoje specyficzne problemy; W związku z powyższym, należy tak zdefiniować i dobrać grupę docelową już na etapie planowania projektu, żeby nie było problemu z rekrutacją Beneficjentów Ostatecznych na etapie realizacji projektu i prowadzenia naboru uczestników. Pytanie nr 14: Co w sytuacji nieusprawiedliwionej rezygnacji Beneficjenta Ostatecznego z udziału w projekcie? Jakie konsekwencje poniesie Projektodawca? Zgodnie z Rozdziałem Reguła proporcjonalności Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Instytucja Pośrednicząca lub Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) może odstąpić od rozliczenia projektu zgodnie z regułą proporcjonalności lub obniżyć wysokość środków tej regule podlegających, jeśli beneficjent o to wnioskuje i należycie uzasadni przyczyny nieosiągnięcia założeń, w szczególności wykaże swoje starania zmierzające do osiągnięcia założeń projektu. Zatem w przypadku, gdy np. uczestnicy projektu odchodzą w trakcie realizacji projektu rezygnując z własnej winy, a postęp rzeczowy projektu (np. zaawansowanie szkolenia lub stażu) już nie pozwala i nie uzasadnia przyjęcia kolejnych osób z listy rezerwowej, instytucja będąca stroną umowy może odstąpić od zastosowania reguły proporcjonalności jeżeli beneficjent wykaże, że nie miał wpływu na odejście uczestników. PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE KONFERENCJI INFORMACYJNEJ PO KL/ SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH PODDZIAŁANIA PO KL W DNIU R.

10 Pytanie nr 15: Czy, celem spełnienia kryterium dostępu, dotyczącego wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, istnieje możliwość zatrudnienia uczestników projektu u Projektodawcy? Zgodnie z Rozdziałem Sposób pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr PO KL/7.2.1/1/12: Nie ma przeciwwskazań do zatrudnienia wszystkich uczestników projektu u jednego pracodawcy, o ile jest to uzasadnione (dotyczy również podmiotu będącego beneficjentem). Ponadto, w związku z wątpliwościami dotyczącymi wystąpienia pomocy publicznej w projektach zakładających spełnienie kryterium efektywności zatrudnieniowej uczestników projektu, którzy zostali przeszkoleni pod kątem potrzeb konkretnego pracodawcy, poniżej zostało przedstawione stanowisko w przedmiotowej sprawie. Nie każde szkolenie skierowane do osób pozostających bez zatrudnienia, które podejmą pracę w wyniku wsparcia udzielonego w ramach projektu, powinno zostać objęte regułami pomocy publicznej (lub pomocy de minimis). Dotyczy to w szczególności przypadku, gdy przedsiębiorca zobowiąże się do zawarcia umowy o pracę z uczestnikiem projektu, który ukończył szkolenie uprawniające go do podjęcia zatrudnienia na konkretnym stanowisku u tego pracodawcy (np. w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej) lub gdy pracodawca, ze względu na specyfikę prowadzonej działalności gospodarczej, byłby zobowiązany do przeprowadzenia określonego szkolenia, będącego warunkiem zatrudnienia danej osoby. A zatem, aby szkolenie mogło zostać uznane za pomoc publiczną, należy stwierdzić, czy jest ono bezpośrednio powiązane z profilem działalności danego pracodawcy lub czy jego odbycie jest niezbędnym warunkiem zatrudnienia u tego pracodawcy (np. szkolenie z obsługi podstawowego pakietu biurowego, które dostarcza uczestnikowi projektu ogólnych kompetencji niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nie będzie stanowiło pomocy publicznej, natomiast szkolenie z obsługi programu do fakturowania, używanego przez tego przedsiębiorcę tak). W związku z tym, w celu stwierdzenia, czy dane wsparcie o charakterze zatrudnieniowym, udzielone uczestnikom projektu w ramach Poddziałania PO KL powinno zostać objęte regułami pomocy publicznej, należy stwierdzić w szczególności, czy: pracodawca ma obowiązek przeprowadzenia szkoleń oferowanych w ramach projektu na własny koszt (np. w przypadku zatrudnienia danej osoby powinien objąć ją pakietem szkoleń, które zostały sfinansowane w ramach projektu);

11 pozyskanie pracowników o określonych kwalifikacjach jest bardzo trudne lub niemożliwe na otwartym rynku pracy; kwalifikacje uzyskane w wyniku szkolenia będą niezbędne do wykonywania pracy na konkretnym stanowisku u tego pracodawcy; zatrudnienie uczestnika projektu przez pracodawcę jest uzależnione od nabycia przez niego konkretnych kwalifikacji wskazanych przez pracodawcę, wynikających ze specyfiki prowadzonej przez niego działalności. Pytanie nr 16: Jak należy weryfikować podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu na podstawie umów cywilno-prawnych? Zgodnie z Dokumentem FAQ zestawienie najczęściej pojawiających się pytań i odpowiedzi na temat sposobu pomiaru efektu zatrudnieniowego w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki : Osoba, która podjęła zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej powinna przedstawić dokument umożliwiający zweryfikowanie czy zostały spełnione łącznie dwa warunki: (1) umowa jest zawarta na okres minimum trzech miesięcy oraz (2) wartość umowy zlecenia/ o dzieło nie może być niższa niż 3-krotność minimalnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy przedłożona przez uczestnika projektu dokumentacja nie spełnia łącznie ww. przesłanek, wówczas nie należy go wliczać do osób, które podjęły zatrudnienie. Pytanie nr 17 Czy, celem spełnienia kryterium dostępu dotyczącego kompleksowości wsparcia, istnieje możliwość, aby objąć uczestników projektu wsparciem w ramach dwóch form w jednym typie operacji? Przykładowo w ramach typu operacji nr 6 realizować zarówno streetworking oraz coaching. Zgodnie z Rozdziałem 4.2. Szczegółowe kryteria dostępu Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr PO KL/7.2.1/1/12: Zapewnienie grupom docelowym kompleksowego wsparcia poprzez objęcie każdego z uczestników co najmniej dwoma formami wsparcia przewidzianymi do realizacji w ramach projektu. Natomiast, zgodnie z Rozdziałem 1.1. Przedmiot konkursu Dokumentacji konkursowej dla konkursu otwartego nr PO KL/7.2.1/1/12:

12 6. rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy) (6). W związku z powyższym, celem spełnienia kryterium dostępu, grupę docelową należy objąć wsparciem w ramach co najmniej dwóch typów operacji. Przykładowo uczestnik projektu może skorzystać ze wsparcia w postaci szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy oraz staży (w ramach typu operacji nr 3 i 4). Natomiast w przytoczonym przykładzie osoby uczestniczące w projekcie zostałyby objęte wparciem w ramach jednego typu operacji nr 6. Zatem, aby spełnić kryterium dostępu, uczestnicy projektu powinni brać udział w jeszcze jednej formie wsparcia.

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PRAKTYCZNY PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Wielkopolsce

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Instytucja Pośrednicząca RPO WL 2014-2020 INFORMACJA O NABORZE PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 w ramach Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA

WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA WYTYCZNE W SPRAWIE UDZIELANIA POMOCY NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 WSPARCIE ORAZ PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I SAMOZATRUDNIENIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Pytania zawarte w dokumencie są powieleniem zapytań, które wpłynęły na adres mailowy punktinformacyjny@wup.mazowsze.pl

Uwaga! Pytania zawarte w dokumencie są powieleniem zapytań, które wpłynęły na adres mailowy punktinformacyjny@wup.mazowsze.pl FAQ- Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I, Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1 PO WER 3 lipca 2015 r. Uwaga! Pytania zawarte w dokumencie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Wersja 1.

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu. w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020. Wersja 1. INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 Wersja 1.1 Warszawa, 1 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI Słownik pojęć i wykaz skrótów...

Bardziej szczegółowo

1. w przypadku stosunku pracy- oferta pracy na okres co najmniej trzech miesięcy;

1. w przypadku stosunku pracy- oferta pracy na okres co najmniej trzech miesięcy; FAQ- Wersja z dnia 20.03.2015 r. Pytania Powiatowych Urzędów Pracy w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach PO WER 2014-2020 1.

Bardziej szczegółowo

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 NABÓR WNIOSKÓW POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 5: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu.

Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu. Zmiany we wniosku o dofinansowanie projektu. Gdańsk 07.03.2011 Zgodność wniosku o dofinansowanie z założeniami metodyki Zarządzania Cyklem Projektu (ang. Project Cycle Management - PCM) PCM - założenia

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumentacja konkursowa

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumentacja konkursowa Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Sprawozdanie z realizacji Działania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 1 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Rodzaj sprawozdania (należy wstawić znak x w kratce obok jednej z opcji od A do C)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP... 4 ZAKŁADKA "DANE BENEFICJENTA"... 4 A. PODMIOTY

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Instytucja Adres korespondencyjny Telefon Faks E-mail Dane kontaktowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Numer naboru: RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK WSKAŹNIKÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK WSKAŹNIKÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK WSKAŹNIKÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Warszawa, październik 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP 4 INFORMACJE PODSTAWOWE 8 I. CZĘŚĆ DLA PROJEKTODAWCY

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r.

Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. Uchwała Nr 747/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.06.2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.08.02.00-IZ-00-30-001/15 dla Działania 8.2. Uczenie się przez całe życie, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY Regulamin konkursu NR POWR.01.02.02-IP.15-12-002/15 NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGOPROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00- IP.01-14-002/15

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00- IP.01-14-002/15 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00- IP.01-14-002/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

1. Czy możliwa jest realizacja szkolenia z jednego lub dwóch modułów w zakresie ECDL, np. Worda i Excela?

1. Czy możliwa jest realizacja szkolenia z jednego lub dwóch modułów w zakresie ECDL, np. Worda i Excela? Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych 1. Czy możliwa jest realizacja szkolenia

Bardziej szczegółowo