Dominika Kulczyk-Lubomirska. Konferencja Forum Darczyoców w Polsce i Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej Warszawa,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dominika Kulczyk-Lubomirska. Konferencja Forum Darczyoców w Polsce i Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej Warszawa, 6.06.2011"

Transkrypt

1 Dominika Kulczyk-Lubomirska Konferencja Forum Darczyoców w Polsce i Fundacji Współpracy Polsko- Niemieckiej Warszawa,

2 Fundacja Art Stations Fundacja Książąt Lubomirskich Fundacja Green Cross Poland

3 Art Stations Foundation

4 Fundacja Art Stations stanowi kontynuację znanej wcześniej Kulczyk Foundation; Została wykreowana dzięki innowacyjnej formule Fundatorki; Jej filozofia to świadome budowanie instytucji promującej wiedzę o kulturze i sztuce oraz realizującej pokazy sztuki i taoca w strukturze handlu i połączenie ich we wspólnej przestrzeni Starego Browaru.

5 Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk w dużej mierze opiera swój program wystawienniczy na prywatnej kolekcji Grażyny Kulczyk. Kolekcja jest przyczynkiem do innowacyjnych zestawieo, kontekstualizacji współczesnej sztuki polskiej oraz promocji nowych poszukiwao natury estetycznej, naukowej oraz kuratorskiej.

6 Działalnośd Fundacji finansowana jest głównie przez jej założycielkę, p. Grażynę Kulczyk. Fundacja pozyskuje również sponsorów prywatnych takich jak np. bank HSBC, oraz otrzymuje dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

7 Za finanse odpowiada Prezes Zarządu, Justyna Buśko oraz zewnętrzna księgowośd, Pozyskiwane darowizny i dotacje w całości pożytkowane są na organizację wystaw i wydarzeo im towarzyszących oraz produkcje własne spektakli tanecznych i występy tancerzy z całego świata na scenie Studio Słodownia +3, Fundacja finansuje również stypendia i program rezydencji dla tancerzy, Art Stations czerpie niewielkie zyski ze sprzedaży katalogów i biletów na spektakle

8 Cele statutowe ASF: 1) wspieranie osób fizycznych, prawnych oraz ich działalności w zakresie finansowania, inspirowania, wspierania i koordynowania działao, mających na celu zwiększenie dostępu społeczeostwa do kultury i sztuki, a także prowadzenie w tym zakresie działalności własnej, 2) pozyskiwanie środków materialnych i finansowych dla organizacyjnego i finansowego wspierania twórców kultury i sztuki oraz inicjatyw służących kulturze i jej twórcom, a także prowadzenie w tym zakresie działalności własnej, 3) tworzenie zbiorów sztuki polskiej i zagranicznej,

9 4) prowadzenie działalności związanej z organizacją targów i wystaw 5) nabywanie i zbywanie dzieł sztuki, w tym w formie aukcji, przetargów i targów, 6) inicjowanie przedsięwzięd i działao mających na celu popularyzację kultury i sztuki, a także jej twórców, 7) ochronę dóbr kultury i sztuki, 8) ochronę zabytków, 9) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie kulturoznawstwa i sztuk pięknych

10 15) działalnośd galerii i salonów wystawienniczych 17) artystyczną i literacką działalnośd twórczą, gdzie indziej niesklasyfikowaną 18) działalnośd obiektów kulturalnych 19) działalnośd bibliotek innych niż publiczne 21) działalnośd muzeów 22) wydawanie książek 23) wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 25) produkcję filmów i nagrao wideo 32) przyznawanie nagród osobom realizującym cele Fundacji. 2. Działalnośd wymieniona w ust. 1 prowadzona jest nieodpłatnie

11 Ważne motto działao fundacji: Sztuka nie potrzebuje wsparcia, artyści tak! Ważnym elementem misji programu taoca ASF jest wspieranie rozwoju polskiej choreografii i tych artystów, którzy gotowi są do podejmowania artystycznego ryzyka, eksperymentowania i poszukiwania oryginalnego języka i formy spektaklu. Jednym z zadao jest także rozbudzenie w artystach i publiczności, świadomości bogactwa współczesnych zjawisk tanecznych, rozpoczęcie nad nimi dyskusji i pobudzenie dotąd nieobecnej teoretycznej refleksj

12 Alternatywna Akademia Taoca Projekt jest realizowany od trzech lat i uwzględnia 6 spotkao, na które ponownie złoża się: intensywny 5-dniowy coaching project dla zawodowych tancerzy, otwarte pokazy pracy i spotkania z artystami wieoczące każdy coaching project. Stypendia ASF oferuje młodym polskim profesjonalistom stypendia na udział w sesjach AAT. W 2011 roku zostaną przyznane 2 rodzaje stypendiów: stypendium pełne oraz częściowe O stypendium ubiegad się mogą zaawansowani i funkcjonujący na polskiej scenie oraz profesjonalni (legitymujący się dyplomem wyższej tanecznej uczelni) tancerze/choreografowie. Warunkiem otrzymania stypendium jest zobowiązanie do wzięcia udziału we wszystkich 6 sesjach AAT 2011

13 Fundacja Książąt Lubomirskich

14 Geneza Fundacji Fundacja Książąt Lubomirskich powstała 10 września 2009 roku Została utworzona na przez Stanisława Lubomirskiego - Lanckorooskiego, który zdecydował się na kontynuowanie chlubnej tradycji swojej rodziny związanej z działalnością charytatywną oraz wspieraniem rodzinnej ziemi Wiśnicza i okolic. Została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 14 stycznia 2011 roku pod numerem KRS

15 Cele Fundacji Cele fundacji zostały precyzyjnie zdefiniowane w akcie ustanowienia Fundacji oraz Statucie w pięciu punktach: stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw patriotycznych, humanistycznych, prospołecznych; wspieranie przedsięwzięd mających za przedmiot oświatę i wychowanie oraz kulturę i sztukę, rozwijających wyżej wymienione postawy pomoc w edukacji i starcie życiowym oraz prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej dla młodzieży z zasłużonych dla Polski rodzin;

16 Cele Fundacji rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeostwa patriotycznego; działalnośd na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalnośd naukowa, naukowotechniczna, oświatowa, kulturalna oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu. Są to cele uniwersalne, związane głównie z krzewieniem patriotyzmu oraz umacnianiem postaw prospołecznych. Mogą byd realizowane w każdym miejscu, dlatego Fundacja działa na terenie całego kraju.

17 Źródła finansowania Fundacja Książąt Lubomirskich jest w całości instytucją finansowaną ze środków prywatnych, które Stanisław Lubomirski-Lanckorooski zdecydował się przeznaczyd na jej działalnośd. Fundator wniósł kwotę przeznaczoną na fundusz założycielski w wysokości ,00 zł. 10% tej kwoty (10.000,00 zł) stanowi fundusz gwarancyjny. Jednym ze źródeł finansowania jest zysk z lokat bankowych. W przyszłości Fundacja będzie prowadziła działalnośd gospodarczą, z której dochody zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych.

18 Sposób zarządzania finansami Fundacją oraz jej finansami zarządza syn Fundatora, Jan Lubomirski-Lanckorooski Ponieważ jest to przedsięwzięcie prywatne, jednostka może w dowolny sposób dysponowad gromadzonymi przez siebie środkami. Ze zgromadzonych środków 5.000,00 tys. przeznaczone zostanie na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację. Inne środki wykorzystywane są na bieżącą działalnośd statutową.

19 Główne działania statutowe Działania statutowe Fundacji stanowią rozwinięcie celów jej powstania i praktyczne przeniesienie tych celów na grunt ich realizacji. W chwili obecnej organizacja koncentruje się na wsparciu finansowym, organizacyjnym i programowym: przedsięwzięd związanych z rodziną Lubomirskich i jej historią ziemią wiśnicką grantów i stypendiów dla studentów pochodzących z terenów dawnych Kresów Wschodnich

20 Główne działania statutowe Fundacja obecnie koncentruje swoje działania na: finansowaniu stypendiów dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, którego siedziba powstała dzięki fundacji Aleksandra Lubomirskiego, stałym wsparciu udzielanym grupie rekonstrukcji historycznej działającej na terenie Wiśnicza, finansowaniu lub dofinansowaniu inicjatyw podejmowanych przez Muzeum Pałac w Wilanowie związanych z historią rodziny Lubomirskich, współpracy z Fundacją Księcia Karola w zakresie ekologicznego budownictwa oraz ochrony i renowacji zabytków.

21 Zasady przyznawania stypendiów Stypendia finansowane przez Fundację Książąt Lubomirskich przyznawane są we współpracy z władzami Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz działającą na uczelni fundacją. Przeznaczone są dla ubogiej młodzieży pochodzącej z dawnych Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej. Celem przyznania tychże stypendiów jest finansowanie nauki dla młodzieży, a tym samym ułatwianie jej startu życiowego i propagowanie postaw patriotycznych na terenie kraju oraz miejsca pochodzenia studentów.

22 Plany na przyszłośd Planowane jest otwarcie działao w trzech nowych kierunkach: otwarcie punktu ośrodka dla ofiar poszkodowanych z powodu przemocy w rodzinie w Łodzi, dofinansowanie prac związanych z renowacją kościoła w Wiśniczu oraz likwidacja placówki penitencjarnej na terenie dawnego klasztoru karmelitów bosych, długofalowe finansowe wspieranie klubu piłkarskiego Szreniawa, również w Wiśniczu. W najbliższej przyszłości planowane jest również rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Fundację.

23 Inne inicjatywy społeczne podejmowane przez rodzinę Rodzina Lubomirskich angażuje się w szeroko rozwiniętą działalność społeczną i charytatywną. Główne inicjatywy to: organizacja balów charytatywnych na zamku w Wiśniczu, doposażenie pracowni komputerowej dla szkoły podstawowej im. Stanisława Lubomirskiego, stała współpraca z Muzeum Pałacem w Wilanowie i wsparcie dla projektów naukowych organizowanych przez muzeum, w tym bibliofilskie wydanie Compendium Ferculorum pierwszej książki kucharskiej napisanej w języku polskim działalność w Związku Polskich Kawalerów Maltańskich znanej organizacji charytatywnej.

24 Fundacja Green Cross Poland

25 Misja Wspieramy ekonomicznie i ekologicznie uzasadnione działania, służące ochronie środowiska przyrodniczego człowieka w Polsce i na świecie Łazienki Królewskie, 2. czerwca 2011 r. 25

26 Wizja Budujemy platformę dla konstruktywnego, koncyliacyjnego i korzystnego dla wszystkich dialogu pomiędzy przedsiębiorcami, przedstawicielami władzy, organizacjami ekologicznymi i naukowcami w dziedzinie środowiska naturalnego człowieka Łazienki Królewskie, 2. czerwca 2011 r. 26

27 Kierunki aktywności Odnawialne źródła energii i efektywnośd energetyczna Gospodarowanie wodami Edukacja i kształtowanie zachowao Zdrowie społeczne i środowisko (Soc-Med) Łazienki Królewskie, 2. czerwca 2011 r. 27

28 Członkowie Rada Fundacji Prezydent Lech Wałęsa Przewodniczący Rady Prof. Michał Kleiber Zastępca Przewodniczącego Ambasador Janusz Reiter Zastępca Przewodniczącego Minister Waldemar Dąbrowski Prof. Krzysztof Penderecki Prezes Jarosław Sroka Łazienki Królewskie, 2. czerwca 2011 r. 28

29 Zespół Fundacji Dominika Kulczyk Lubomirska Fundator, Wiceprezes, CEO Prof. Andrzej Mizgajski Prezes Donata Kałużna Dyrektor operacyjny, COO Ewa Jankowska Kierownik biura Łazienki Królewskie, 2. czerwca 2011 r. 29

30 Projekty Fundacja Platformą Dialogu Kształtowanie opinii i komunikacja z Partnerami Udział w projektach międzynarodowych Łazienki Królewskie, 2. czerwca 2011 r. 30

31 Łazienki Królewskie, 2. czerwca 2011 r. 31

32 Dziękuję za uwagę!

STATUT FUNDACJI. 2 Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. -

STATUT FUNDACJI. 2 Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. - STATUT FUNDACJI Postanowienia ogólne 1 Stawający, mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 1991r., nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) ustanawia

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności kulturalnej. Michał Pawlęga

Źródła finansowania działalności kulturalnej. Michał Pawlęga Źródła finansowania działalności kulturalnej Michał Pawlęga podział funduszy fundusze strukturalne rozwój ekonomiczny i społeczny Polski, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich rozwój wsi, programy europejskie

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej Dalków, 19.04.2012 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Nazwa fundacji to Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwana dalej Fundacją. Fundacja

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI INSTYTUT ŁUKASIEWICZA

STATUT FUNDACJI INSTYTUT ŁUKASIEWICZA 1 ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 1/8/2013 z 5 SIERPNIA 2013 R. STATUT FUNDACJI INSTYTUT ŁUKASIEWICZA PREAMBUŁA: Dla uczczenia pamięci i dla popularyzowania dorobku Ignacego Łukasiewicza, wielkiego polskiego patrioty,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI GIESCHE. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI GIESCHE. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI GIESCHE Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Giesche, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: Mariusza Lachowicza Rafała Wyszyńskiego Zenona Nowaka 1 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO

RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO Fundacja Kapitał Młodych Warszawa 2015 Raport o programach grantowych dla NGO Redakcja: Adrianna Kucharska, Wojciech Broniatowski Autorzy raportu: Adrianna Kucharska

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą KULCZYK FOUNDATION, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez Grażynę Kulczyk, Jana Kulczyka i Dominikę Kulczyk-Lubomirską

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 Składane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst. jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł Szanowni Państwo, W Państwa ręce po raz pierwszy oddajemy Poradnik dla organizacji pozarządowych. Nie bez powodu poświęcamy go tematowi, który najczęściej pojawia się we wszelkich dyskusjach poświęconych

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazw Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Tomasza i Karolin Elbanowskich, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

STATUT. FUNDACJI Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze bez Barier. Postanowienia ogólne

STATUT. FUNDACJI Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze bez Barier. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze bez Barier Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze Bez Barier zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 3/2008 z dnia 27.10.2008r. Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (tekst jednolity po poprawkach z dnia 27.10.2008r.

Załącznik do uchwały Nr 3/2008 z dnia 27.10.2008r. Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (tekst jednolity po poprawkach z dnia 27.10.2008r. Załącznik do uchwały Nr 3/2008 z dnia 27.10.2008r. Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (tekst jednolity po poprawkach z dnia 27.10.2008r.) Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Fundacja

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacji Konstruktywnej Ekologii ECOPROBONO (tekst jednolity na dzień obowiązywania począwszy od 1 sierpnia 2014 r.) Postanowienia ogólne

STATUT. Fundacji Konstruktywnej Ekologii ECOPROBONO (tekst jednolity na dzień obowiązywania począwszy od 1 sierpnia 2014 r.) Postanowienia ogólne STATUT Fundacji Konstruktywnej Ekologii ECOPROBONO (tekst jednolity na dzień obowiązywania począwszy od 1 sierpnia 2014 r.) Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Konstruktywnej Ekologii ECOPROBONO zwana w

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ

FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ FUNDACJA INNA PRZESTRZEŃ ul. Świeradowska 43 lok. 668, 02-662 Warszawa Numer KRS: 0000257224 Identyfikator REGON 521-33-93-003 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Czas Lokalny Postanowienia ogólne 1. Fundacja Czas Lokalny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą FUNDACJA NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Joannę Kmiecik zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R.

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. Spis treści nr str. Dochody budżetowe 5 Zbiorcze omówienie wydatków

Bardziej szczegółowo

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk

WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk WYBRANE FUNDUSZE DLA PROJEKTÓW Z ZAKRESU OCHRONY I ROZWOJU DZIEDZICTWA KULTUROWEGO WSI Monika Kaczmaryk Niniejsza lista możliwych źródeł finansowania projektów nie jest wyczerpująca. W rozdziale tym chcemy

Bardziej szczegółowo

Statut. Fundacji Mental & Business Academy. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut. Fundacji Mental & Business Academy. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Mental & Business Academy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja została ustanowiona przez Jacka Siewierskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 06.09.2013r. zawartym

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH INFORMATOR O DOSTĘPNYCH ŚRODKACH ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH Starostwo Powiatowe w Rawiczu /styczeń-marzec 2014/ Informator opracowano na podstawie informacji przekazanych przez członków Zespołu Konsultacyjno-Doradczego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2013 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2013 r. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2013 r. część 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2014 R. Spis treści nr str. Dochody budżetowe 5 Zbiorcze omówienie wydatków

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne

Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Fundacje korporacyjne Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne Iwona Raszeja-Ossowska 3 SPIS TREŚCI O fundacjach korporacyjnych... 3 Fundacje korporacyjne kogo, co i w jaki sposób wspierają?...

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVIII/305/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI

POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI POLITYKA ROZWOJU KULTURY 2020+ DLA MIASTA ŁODZI ŁÓDŹ 2012 Spis treści INFORMACJA OGÓLNA Wizja rozwoju kultury Miasta Łodzi...3 Misja rozwoju kultury Miasta Łodzi...4 Ustalenia strategiczne...4 Obszary

Bardziej szczegółowo

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r.

Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. Druk Nr 45112012 Projekt z dnia 23 listopada 201 2 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA todz1 a dnia marca 2013 s. do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie pr-zvjycia,,polityki romoju kultury

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2012 r.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2012 r. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2012 r. część 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2013 R. 2 Spis treści nr str. Dochody budżetowe 4 Zbiorcze omówienie wydatków

Bardziej szczegółowo

Spis treści. List Przewodniczącej Zarządu Fundacji 5. O Fundacji 8. Cele i sposób działania 8 Rada, Zarząd 12 Zespół 13. Partnerzy Fundacji 16

Spis treści. List Przewodniczącej Zarządu Fundacji 5. O Fundacji 8. Cele i sposób działania 8 Rada, Zarząd 12 Zespół 13. Partnerzy Fundacji 16 R a p o r t z d z i a ł a l n o ś c i w r o k u 2 0 1 3 R a p o r t z d z i a ł a l n o ś c i w r o k u 2 0 1 3 Spis treści List Przewodniczącej Zarządu Fundacji 5 1 2 3 4 O Fundacji 8 Cele i sposób działania

Bardziej szczegółowo