Projekt wspó finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt wspó finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego"

Transkrypt

1 WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG NAJMU SALI SZKOLENIOWEJ ORAZ SALI DO COACHINGU I PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ DORADZTWA ZAWODOWEGO WRAZ Z ZAPEWNIENIEM LUNCHU I PRZERWY KAWOWEJ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU SZKOLENIOWEGO ZAWÓD MASZYNISTA WSIĄDŹ DO POCIĄGU I ZDOBĄDŹ PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM zawarta w dniu.. w Zawierciu pomiędzy: Firmą Wielobranżową NESS, z siedzibą w Zawierciu przy ul. Oświatowej 71, Regon: NIP: reprezentowaną przez Tomasza Matera zwanym dalej Zamawiającym, a., Regon:.. NIP:. reprezentowaną przez zwanym/ą dalej,, Wykonawcą Strony postanawiają, co następuje: 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej obsługi w zakresie zapewnienia sali szkoleniowej oraz sali do coachingu i poradnictwa zawodowego wraz z cateringiem tzn. przerwą kawową oraz lunchem w miejscu wynajmu sali szkoleniowej w związku z realizacją projektu Zawód maszynista wsiądź do pociągu i zdobądź pracę w województwie podkarpackim. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany w ramach projektu Zawód maszynista wsiądź do pociągu i zdobądź pracę w województwie podkarpackim WND-POKL /14 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwanego dalej Projektem. 2 Zobowiązania stron 1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zapewnienia: a) najmu sali szkoleniowej do zajęć teoretycznych (42 dni szkoleniowe), b) cateringu tzn. przerwy kawowej oraz lunchu w miejscu wynajmu sali szkoleniowej (przewidzianego łącznie w ilości ok. 630 szt.), c) najmu sali do coachingu i poradnictwa zawodowego (150 godzin). zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 2 do umowy Definicje: Przerwa kawowa powinna zawierać minimum: ciastka kruche (2 rodzaje), paluszki, napoje: kawa rozpuszczalna i herbata (3 rodzaje), woda mineralna gazowana(250 ml/uczestnika), i niegazowana (250 ml/uczestnika). Do tego powinny być dostępne: cukier, śmietanka do kawy 10 g.(2 szt. na osobę) lub mleko (0,1 l mleka na osobę), cytryna. Wykonawca zapewni obsługę, rozstawienie i wymianę naczyń oraz dbałość o estetykę miejsca serwowania przerwy kawowej Przerwa kawowa obejmuje wszystkich uczestników każdego ze spotkań tj. 15 uczestników szkoleń.

2 Lunch - gorący posiłek dla każdego uczestnika składający się z jednego sycącego drugiego dania zawierającego: sztukę mięsa lub zamiennie ryby (min.150g), ziemniaki /kasza /ryż /makaron/ kluski (200g), surówka (min 1 rodzaj) lub warzywa gotowane (150g). Zamawiający dopuszcza zamiennie zamiast dania głównego i zestawu surówek - pierogi lub inne danie niemięsne z surówkami o gramaturze łącznej 500 g max. 2 razy dla grupy w ciągu 10 dni szkoleniowych. 2. W skład wyżywienia nie wchodzi alkohol. 3. Przerwy kawowe oraz lunch (obiad) powinny być zapewnione w miejscu szkolenia (na sali lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie umożliwiającym niekłopotliwe szybkie piesze przejście). 4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług, o których mowa w ust.1 zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz w sposób zapewniający najwyższą jakość świadczonej usługi 5. Usługi najmu sal szkoleniowych muszą być świadczone na terenie województwa podkarpackiego w mieście posiadającym dobrze rozwiniętą komunikację miejską (np. PKS, kolej, inni przewoźnicy wykonujący usługi komunikacji miejskiej), jak również dogodne skomunikowanie z pozostałą częścią woj. podkarpackiego (minimum 2-3 połączenia w godzinach 7-9 i 16-18). 6. Usługi muszą być świadczone w obiekcie zlokalizowanym w pobliżu kolejowego zaplecza technicznego zlokalizowanego przy infrastrukturze kolejowej, gdzie będzie możliwość przeprowadzenia przewidzianych programem zajęć praktycznych w ramach projektu maksymalnie w odległości 1 km od niego. 7. W ramach wynajmu sali szkoleniowej do zajęć teoretycznych Wykonawca deklaruje.. godzin dostępu do kolejowego pojazdu trakcyjnego na którym będzie możliwe przeprowadzenie zajęć praktycznych, w tym.in. przeprowadzenie próby hamulca, pokazanie budowy pojazdu trakcyjnego. 8. Sala szkoleniowa do zajęć teoretycznych musi być: a) przystosowana do prowadzenia zajęć w grupie:15 uczestników + wykładowca; b) dostępna w najbliższym planowanym terminie szkolenia, tj. od 1 marca 2015r.; c) dostępna do wynajęcia na łączną liczbę 42 dni; d) dostępna na 30 minut przed i po szkoleniu w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu szkoleniowego przez wykładowcę; e) czysta i estetyczna; f) nie znajdująca się w suterenie, piwnicy itp.; g) spełniająca wymogi bezpieczeństwa; h) odpowiednio wyposażona tzn. musi obowiązkowo posiadać: ogrzewanie, naturalną wentylację dobre oświetlenie naturalne, tj. posiadać okna z dostatecznym naświetleniem naturalnym, dobre oświetlenie sztuczne, min.16 miejsc siedzących i 16 stolików dla uczestników szkolenia; stoły nie zamocowane na stałe (nie są skręcone ze sobą lub przymocowane do podłogi)i możliwość ich przestawiania; odpowiedni metraż umożliwiający komfortowe prowadzenia zajęć dla grupy 60m 2 ; rzutnik z pilotem i ekran do prezentacji multimedialnych; telewizor; centralne nagłośnienie oraz mikrofony bezprzewodowe; nieograniczony dostęp do Internetu; tablice typu flipchart (ścieralna wraz z wyposażeniem [papier, pisaki]- w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji całego szkolenia); dostęp do sieci energetycznej zapewniającej podłączenie m.in. laptopa, rzutnik; stolik na sprzęt multimedialny; stół na zapewnienie przerw kawowych; przedłużacze; żaluzje w oknach; toaletę usytuowaną w niewielkiej odległości od sali szkoleniowej. 9. W przypadku nie możności korzystania z wybranej sali szkoleniowej z przyczyn losowych w danym terminie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienie sali zastępczej o podobnym standardzie niż wymieniony w przedmiocie zamówienia. 10. Sala szkoleniowa do coachingu i poradnictwa zawodowego musi być: a) przystosowana do prowadzenia zajęć indywidualnego coachingu/poradnictwa;

3 b) dostępna w najbliższym planowanym terminie realizacji poradnictwa i coachingu tj. od 1 marca 2015r.; c) dostępna do wynajęcia na łączną liczbę 150 godzin; d) dostępna na 15 minut przed i po coachingu/poradnictwie w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu przez coacha/doradcę zawodowego; e) czysta i estetyczna; f) nie znajdująca się w suterenie, piwnicy itp.; g) spełniająca wymogi bezpieczeństwa; h) odpowiednio wyciszona by zapewnić atmosferę ciszy niezbędną do przeprowadzenia indywidualnego coachingu; odpowiednio wyposażona tzn. musi obowiązkowo posiadać: ogrzewanie, naturalną wentylację (mile widziana klimatyzacja), dobre oświetlenie naturalne, tj. posiadać okna z dostatecznym naświetleniem naturalnym, dobre oświetlenie sztuczne, stół i minimum 2 krzesła, które umożliwią przeprowadzenie sesji coachingowej, odpowiedni metraż umożliwiający komfortowe prowadzenia zajęć 15m 2 ; rzutnik z pilotem i ekran do prezentacji multimedialnych; telewizor; nieograniczony dostęp do Internetu; tablicę typu flipchart (ścieralna wraz z wyposażeniem (papier, pisaki); dostęp do sieci energetycznej zapewniającej podłączenie laptopa; przedłużacz; żaluzje w oknach; stoły nie zamocowane na stałe (nie są skręcone ze sobą lub przymocowane do podłogi)i możliwość ich przestawiania; toaletę usytuowana w niewielkiej odległości od sali szkoleniowej; 11. Wykonawca będzie przechowywał dokumentację związaną z wykonywaniem niniejszej umowy, w szczególności oryginały i kserokopie dokumentów, do 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający jej ochronę i nienaruszalność. 12. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu na przetwarzanie danych osobowych jego jako przedsiębiorcy i jego pracowników, współpracowników i przedstawicieli, w tym zakresie Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego do przetwarzania udzielonych w trakcie realizacji niniejszej umowy danych osobowych, a także zobowiązuje się do uzyskania stosownych zgód na przetwarzanie danych osobowych. 13. W związku z realizacją Projektu pt.: Zawód maszynista wsiądź do pociągu i zdobądź pracę w województwie podkarpackim WND-POKL /14 współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Wykonawca udostępni wszelką dokumentację związaną z realizacją projektu oraz podda się kontroli dokonywanej przez uprawnione podmioty, w tym Zamawiającego, w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, w szczególności poprzez wgląd w dokumenty papierowe oraz elektroniczne, w tym także finansowe. 14. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. 15. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do organizacji niezbędnych spotkań Wykonawcy z personelem projektu. 4 Odpowiedzialność 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 1) należyte świadczenie usług objętych Umową, 2) osoby, które w jego imieniu wykonują powierzone zadania, w szczególności za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tych osób wobec Zamawiającego i osób trzecich, 3) wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Wykonawca jest zobowiązany do zaspokojenia wszelkich roszczeń cywilnoprawnych osób trzecich, będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania usług wynikających z Umowy. 3. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, jeżeli jest to następstwem zdarzeń spowodowanych siłą wyższą.

4 4. Dla potrzeb Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na działanie siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, a w szczególności: 1) strajki lub inne formy protestu, 2) pożar powstały na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, 3) powódź, 4) nagłe zjawiska pogodowe, takie jak gwałtowny spadek temperatury, obfite opady śniegu, huragan, 5) katastrofalne wydarzenie powstałe na skutek okoliczności, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności. 5. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić drugą Stronę pisemnie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej, dowodów potwierdzających jej wystąpienie. 5 Termin realizacji 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji całości przedmiotu umowy w terminie do dnia r. 2. Przewidywane terminy realizacji umowy są ujęte w specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 2 do umowy, a zmiana terminów określonych w Załączniku 2 nie stanowi zmiany treści niniejszej umowy. 3. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych szkoleń wyznaczał będzie przedstawiciel Zamawiającego wskazany w 7, poprzez powiadomienie (Zamówienie) przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w 7 za pośrednictwem poczty elektronicznej z wyprzedzeniem 3 dni. 6 Oświadczenia 1. Wykonawca oświadcza, że ma pełne prawo dysponowania salami o których mowa w 2 ust 1 pkt a,c. 2. Wykonawca oświadcza, iż zapewnione sale o których mowa w 2 ust 1 pkt a,c. są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na szkoleniach dostęp do Internetu w każdej z sal. 4. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu Umowy, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 5. Wykonawca zapewni personel niezbędny dla właściwego wykonania Umowy oraz przyjmuje odpowiedzialność za sprawy techniczne i ogólny nadzór dotyczący realizacji zobowiązań określonych w 1 i 2 niniejszej umowy. 6. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania Umowy. 7. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Umowy. 8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym przez siebie personelem oraz ponosi pełną odpowiedzialność za działalność tych osób związaną z wykonaniem zamówienia. W przypadku nieprawidłowego wykonywania obowiązków związanych z realizacją zamówienia przez wyznaczonych przez Wykonawcę pracowników, na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej wymiany pracowników na innych o równoważnych kwalifikacjach. 9. Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym oraz jego Partnerem SERENITY Dorota Kucharska osobowo lub kapitałowo, przy przyjęciu, iż przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym (lub odpowiednio Partnerem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą. 7 Osoby do kontaktu Osobami upoważnionymi przez Strony do kontaktowania się w sprawach dotyczących realizacji niniejszej Umowy są: Po stronie Zamawiającego : 1. Dorota Kucharska tel.:

5 2. Sabina Matera tel.: Po stronie Wykonawcy : 1. tel.: tel.: Wynagrodzenie 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości.. PLN (słownie:. 00/100 groszy) brutto. 2. Wynagrodzenie zostanie obliczone według cen jednostkowych podanych w przedstawionej przez Wykonawcę ofercie. Lp Rodzaj usługi Cena za 1 usługę netto zł Cena za 1 usługę brutto zł Ilość Cena łączna netto zł Cena łączna brutto zł (kolumna 3 x kolumna 4) Wynajem sali szkoleniowej/na 42 dni dzień szkoleniowy 2. Usługa cateringu przerwa kawowa i lunch /na uczestnika 630 sztuk 3. Wynajem sali do coachingu i poradnictwa zawodowego/na godzinę 3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałych cen jednostkowych przez cały okres trwania umowy. Ewentualne zmiany stawki podatku VAT nie mają wpływu na cenę brutto, która nie może ulec zmianie przez cały okres trwania Projektu. Jednostkowe ceny brutto muszą być stałe. 4. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę, związane z wykonaniem Umowy w tym obejmuje przekazanie majątkowych praw autorskich do wszelkich dzieł/utworów powstałych w wykonaniu przedmiotu Umowy na wskazanych w 10 polach eksploatacji. 5. Liczba godzin, przerw kawowych, lunchów i spotkań, o których mowa w 2 ust 1. pkt a), pkt b) i pkt c) może ulec zmniejszeniu. Wynagrodzenie należne Wykonawcy o którym mowa w ust 1, zostanie obliczone z uwzględnieniem faktycznej liczby godzin, przerw kawowych, lunchów i spotkań pod warunkiem, że Zamawiający poinformuje Wykonawcę o rezygnacji z zaplanowanych zajęć / spotkania szkoleniowego co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem zajęć / spotkania szkoleniowego. 9 Płatności 1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie do 14 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, po wystąpieniu przesłanek do jej wystawienia. 2. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru (załącznik nr 3) podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Stron, a sporządzony w terminie 5 dni od zakończenia miesiąca, w którym świadczone były usługi. 3. Zapłata uznawana jest za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP oraz upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT/rachunku na podstawie niniejszej Umowy bez podpisu odbiorcy. Faktura/rachunek winna zawierać następujące dane: Tomasz Matera, ul. Oświatowej 71, Zawiercie 5. Wykonawca oświadcza, że nie jest / jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP.. oraz jest upoważniony do wystawienia rachunku / faktury VAT. 150 h

6 10 Prawa Autorskie W przypadku, gdy w trakcie lub w wyniku realizacji Umowy zostanie stworzony lub dostarczony utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z momentem przekazania Zamawiający w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 3 Umowy nabywa wszelkie autorskie prawa majątkowe do utworów stworzonych lub dostarczonych w toku wykonywania Umowy przez Wykonawcę lub na jego zlecenie, w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw na inne osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian oraz prawem własności egzemplarzy tych utworów. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym ustępie, uprawnia do nieograniczonego w czasie i co do terytorium korzystania i rozporządzania utworami w kraju i za granicą, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji: 1. utrwalania, zwielokrotniania, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 2. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 4. wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych, 5. dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń, 6. modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji, 7. łączenie fragmentów z innymi utworami. 11 Szkody 1. Zamawiający w żadnym wypadku i bez względu na okoliczności nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia wynikłe z niniejszej Umowy i dotyczące szkód poniesionych przez Wykonawcę i jego pracowników (z wyjątkiem szkody wyrządzonej Wykonawcy umyślnie przez Zamawiającego). 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie, a dotyczące pośrednio lub bezpośrednio Umowy. W przypadku, gdy w/w roszczenia zostaną zgłoszone wobec Zamawiającego, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy na piśmie o takim fakcie. W takim wypadku Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca zobowiązuje się przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu, a także zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić w związku z załatwieniem sprawy. 12 Naruszenie warunków Umowy 1. W przypadku zastrzeżeń lub naruszenia warunków Umowy przez Wykonawcę m.in. gdy usługi zostaną wykonane niezgodnie z warunkami Umowy lub niezgodnie z terminem/terminami określonym/i w Umowie, Zamawiający może rozwiązać Umowę w terminie natychmiastowym bez wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do kary umownej w wysokości 30% kwoty wynagrodzenia określonego w 8 ust.1 do niniejszej Umowy. 2. Niezależnie od zapisów ustępu poprzedzającego Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości do 5% kwoty wynagrodzenia określonego w 8 ust.1 do niniejszej Umowy, za każde niezrealizowane lub niezrealizowane należycie poszczególne zlecenie. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z bieżących faktur VAT obejmujących należności Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy. 4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2, płatne będą w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 3.

7 5. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych. 13 Obowiązek informacyjny 1. Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania szkoleń do oznakowania sal szkoleniowych tzn. zamieszczenia informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Materiały o wizualizacji zgodnej z wymogami Projektu zostaną przekazane przez Zamawiającego. Zamawiający dostarczy Wykonawcy ponadto na cały czas trwania usługi banery informujące o dofinansowaniu szkoleń zgodnie z wymogami Projektu, które Wykonawca będzie każdorazowo wystawiał w trakcie zajęć. Wykonawca po zakończeniu umowy zwróci banery Zamawiającemu. 2. Zamawiający udostępnia Wykonawcy obowiązujące logotypy do oznaczania dokumentacji. 3. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących realizowanej usługi, w tym: materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dot. realizowanej usługi zgodnie wytycznymi obowiązującymi w tym zakresie. 14 Ubezpieczenie 1. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (zarówno kontraktowej, jak i deliktowej) Wykonawcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności, obejmującej zawinione przez Wykonawcę spowodowanie śmierci lub uszkodzenie ciała oraz szkodę majątkową na majątku własnym lub osób trzecich na sumę gwarancyjną w wysokości zł. 2. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez niego działalności przez co najmniej okres obowiązywania Umowy, a w razie jej zawarcia na okres krótszy, Wykonawca zobowiązany jest do jej przedłużenia o brakujący okres i przekazania kopii nowej polisy Zamawiającemu na co najmniej jeden miesiąc przed pierwotnym terminem jej wygaśnięcia. 3. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia poniżej kwoty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić sumę ubezpieczenia do wymaganej przez Zamawiającego wysokości, w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej zmniejszeniu. 4. Wszelkie koszty związane z zawarciem i utrzymywaniem umowy ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania Umowy, z naliczeniem kar umownych. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie pieniężnej w wysokości.zł (dalej: "Zabezpieczenie") i będzie je utrzymywał przez cały okres realizacji Umowy na zasadach określonych w Umowie. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń o zapłatę kar umownych. 3. Zabezpieczenie Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zwrot Zabezpieczenia nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Zabezpieczenia w czasie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia Zabezpieczenia do pełnej jego wysokości określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go przez Zamawiającego o skorzystaniu z Zabezpieczenia.

8 5. Zabezpieczenie zwracane jest Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń i uznania Umowy przez Zamawiającego za należycie wykonaną. 15 Poufność 1. Wykonawca zobowiązuje się zachować tajemnicę, co do wszystkich informacji udostępnionych przez Zamawiającego, jak i uzyskanych w inny sposób przy okazji wykonywania niniejszej Umowy, w okresie jej obowiązywania i przez czas nieograniczony po jej wygaśnięciu. 2. Wykonawca nie będzie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego kopiować, rozpowszechniać ani ujawniać komukolwiek informacji dotyczących Zamawiającego, jego interesów, finansów lub działań, włącznie z wszelkimi informacjami technicznymi, kosztowymi, szkoleniowymi i tajemnicą przedsiębiorstwa, niezależnie od źródeł tych informacji chyba, że taka informacja jest już powszechnie znana bez naruszania postanowień Umowy lub musi być ujawniona uprawnionemu organowi lub osobom działającym w ramach obowiązujących przepisów prawa. 16 Postanowienia dodatkowe 1. W przypadku zaistnienia okoliczności trudnych do przewidzenia w chwili podpisania Umowy, Zamawiający zastrzega możliwość ewentualnych zmian postanowień zawartej Umowy, w szczególności w zakresie: a. zmian terminu wykonania zamówienia, b. zmian sposobu wykonania zamówienia, c. zmian sposobu płatności, d. zmian Harmonogramu e. zmian zakresu wykonywanej usługi, f. zmiany elementów świadczenia, na nie gorsze od wskazanych w Umowie, g. liczby osób uczestniczących w wydarzeniach będących przedmiotem umowy, h. oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych treści Umowy 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych. 3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie Aneksów za wyjątkiem spraw określonych w ustępie 1 niniejszego paragrafu. 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć na drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 6. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie strony. 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Załączniki do umowy: nr 1 Oferta wykonawcy nr 2 Specyfikacja planowanej ilości racji wyżywienia w formie przerwy kawowej i lunchu, dni najmu sal szkoleniowych i godzin najmu sal do coachingu i poradnictwa zawodowego oraz przewidywane terminy realizacji umowy. nr 3 Wzór protokołu odbioru (PONIZEJ) Zamawiający Wykonawca

9 Załącznik nr 3 do umowy nr, dnia. 2015r. PROTOKÓŁ ODBIORCZY spisany w dniu. Świadczenia kompleksowej obsługi w zakresie zapewnienia sali szkoleniowej oraz sali do do coachingu i poradnictwa zawodowego wraz z cateringiem tzn. przerwą kawową oraz lunchem w miejscu wynajmu sali szkoleniowej w związku z realizacją projektu Zawód maszynista wsiądź do pociągu i zdobądź pracę w województwie podkarpackim WND-POKL /14 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z zapisami zawartymi w 9 pkt 2 Umowy nr. z dnia Odbiór następuje przy udziale: - przedstawiciel Firmy Wielobranżowej NESS Tomasz Matera. - przedstawiciel Na podstawie niniejszego protokołu stwierdzono: 1. przygotowanie i dostarczenie cateringu (przerwa kawowa + lunch) w /miesiącu/ dla uczestników projektu: tj. 15os. x. dni szkoleniowych x /stawka jedn./. 2. udostepnienie sali szkoleniowej do przeprowadzenia zajęć teoretycznych w ilości..dni x /stawka/ 3. udostepnienie sali do coachingu i poradnictwa zawodowego w ilości..godzin x /stawka/ Protokół odbioru sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Podpisy:.. Przedstawiciel Firmy Wielobranżowej NESS Przedstawiciel..

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu:

U M O W A. Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: U M O W A Dotycząca realizacji filmu edukacyjnego w ramach projektu: Dać Radę w Polsce.. pozycja budżetowa F Podwykonawstwo została zawarta. w Warszawie pomiędzy: Helsińską Fundacją Praw Człowieka, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11

UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 Załącznik nr 6a do SIWZ Projekt umowy UMOWA ZLECENIA NR UZ/../11/POKL/I/9.2/11 zawarta w dniu roku w Poddębicach pomiędzy: Powiatem Poddębickim, w imieniu którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr CSIOZ/../2013

UMOWA Nr CSIOZ/../2013 UMOWA Nr CSIOZ/../2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: z siedzibą w Warszawie (kod 00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5A, posiadającym NIP: 5251575309, REGON: 001377706, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013

UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 WZÓR UMOWA na kompleksową organizację wernisażu i mobilnej wystawy zdjęć projektów dofinansowanych w ramach I i II Osi RPO WL 2007-2013 zawarta w dniu roku pomiędzy Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Szkolenie - konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA

człowiek najlepsza inwestycja Szkolenie - konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA człowiek najlepsza inwestycja Szkolenie - konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA Ogólne warunki umowy Zawarta w dniu. w Warszawie w wyniku

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r.

UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr 8/EI/2015 Zawarta w dniu 2015 r. ( projekt umowy ) Gminą Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, NIP 646-10-30-597, reprezentowaną przez: Krystynę Wróbel Burmistrza Miasta zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego

Załącznik nr 7 Wzór umowy. Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13. Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Załącznik nr 7 Wzór umowy Nr zamówienia nadany przez Zamawiającego ZP 2/13 Wdrożenie CAF w urzędach jednostek samorządu terytorialnego Umowa zawarta w dniu.. w Warszawie w ramach realizacji projektu Przede

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej

UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA/UMOWA ZLECENIE Nr 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Rawie Mazowieckiej Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych.

UMOWA. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji mentora dla 6 spółdzielni socjalnych. Strona 1 Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA

Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA Znak sprawy: DNE 370/1/2012 Załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości UMOWA nr /DRP/2014/SING/OPER/LS zawarta w dniu 20. r. w Warszawie, pomiędzy: Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strona 1 Załącznik nr 3 do siwz ZP 20/2012/CSW UMOWA Umowa nr RARR/CSW/ /2012 Zawarta w dniu... 2012 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Dot. część nr 2 UMOWA ZLECENIE NR./2015/PN/DZP/ zawarta w Olsztynie w dniu. r. pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10-719

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze

UMOWA. Zawarta w dniu. w Opinogórze UMOWA Nr. Zawarta w dniu. w Opinogórze Pomiędzy: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, z siedzibą w Opinogórze (06-406) przy ul. Zygmunta Krasińskiego 9, NIP 566-10-81-268, REGON 130451680, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 08/AE/2013 Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności. realizowana w ramach

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014

UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 UMOWA ZLECENIA NR /UZ/LC/2014 Załącznik nr 6 - Wzór Umowy Zawarta w Toruniu w dniu pomiędzy: Lech Consulting Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Podmurnej 65/1, 87-100 Toruń, NIP: 9562294052, REGON: 341044677,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL.

UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL. FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Załącznik nr 2 Wzór umowy UMOWA NR.. NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ dla potrzeb realizacji projektu W drodze do pracy nr projektu POKL. Zawarta w Lublinie w dniu..

Bardziej szczegółowo

Umowa. 1 Przedmiot umowy

Umowa. 1 Przedmiot umowy Umowa wzór na przygotowanie analizy / ekspertyzy dotyczącej powiązań kooperacyjnych podmiotów gospodarczych województwa lubelskiego działających w branży rolno-spożywczej oraz przemyśle maszynowym i metalowym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa organizacja spotkań Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Dialogu Edukacyjnego Kraje

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA. Zważywszy, że w wyniku, przeprowadzonego zapytania ofertowego została wybrana oferta Wykonawcy, PRZEDMIOT UMOWY UMOWA o realizację zamówienia na wykonanie ekspertyzy pod tytułem Komplementarność wsparcia z potencjałami i specjalizacjami województwa mazowieckiego zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR.. zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325, REGON: 291009343, reprezentowaną przez: Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.), zwanym dalej Zamawiającym., zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy (po zmianie z dnia 08.07.2015 r.) Zawarta w dniu...2015 r. w Kielcach pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS), zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową

UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Znak: SP-28-8/15 Strona 1 z 5 UMOWA Nr. - WZÓR zwana dalej umową Załącznik Nr 3 do Zaproszenia zawarta w dniu.2015 r. w Warszawie, pomiędzy: Miejskim Ogrodem Zoologicznym w Warszawie, z siedzibą przy ul.

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Załącznik nr 8 UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: złotych lub do CEIDG* posiadającą NIP.. oraz REGON, reprezentowaną przez. I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron.

UMOWA NR. pomiędzy: złotych lub do CEIDG* posiadającą NIP.. oraz REGON, reprezentowaną przez. I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu Strona 1 pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało

Strona 1 z 5 UMOWA. 2. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach Projektu pn.: NGO sprawne jak mało Strona 1 z 5 UMOWA Załącznik nr 2 do siwz ZP 19/2013/CES Umowa nr RARR/CES/ /2013 Zawarta w dniu... stycznia 2013 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY. Umowa nr /2016 Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr /2016 zawarta dnia r. w Warszawie, pomiędzy: Ośrodkiem Przetwarzania Informacji Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą w Warszawie (00-608), przy

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy

Umowa o dzieło. 1 Przedmiot umowy Umowa o dzieło zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Joannę Niedziałkowską Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy:

UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: UMOWA Nr... / 2013 (projekt) zawarta w dniu... w Radoszycach pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radoszycach ul. Papieża Jana Pawła II 33, kod 26-230, miejscowość Radoszyce

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr GK-O

U M O W A nr GK-O U M O W A nr GK-O.272.....2012 Załącznik nr 2 - wzór umowy Zawarta w dniu...2012 r. w Jeleniej Górze pomiędzy: Miastem Jelenia Góra, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, posiadającym numer identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l

UMOWA FZP/./15. b) - audytora spełniającego wymagania, o których mowa w 2 ust. l Załącznik 1 Projekt UMOWA FZP/./15 zawarta w dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Energetyki Instytutem Badawczym, 01-330 Warszawa, ul. Mory 8, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, UMOWA O DZIEŁO zawarta w dniu roku w, pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Zamawiającym, a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Wykonawcą, zwane

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 7 do regulaminu konkursu ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Do umowy na scenariusz cyklu filmów dokumentujących historię festiwali muzyki rockowej w Jarocinie (20 edycji jarocińskich festiwali),

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści:

WZÓR UMOWY. W rezultacie dokonania przez Zamawiającego w trybie przetargowym wyboru Wykonawcy została zawarta umowa o następują treści: WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 Zawarta w dniu r. w Lubinie, pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową im. dr J. Wyżykowskiego w Lubinie reprezentowaną przez: Tomasza Sobeckiego Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach:

UMOWA O DZIEŁO. z Zamawiającym na każdym etapie wykonania działa. Realizację dzieła strony ustalają w następujących terminach: UMOWA O DZIEŁO Zawarta w dniu. pomiędzy: Powiatem Kraśnickim z siedzibą w Kraśniku, Al. Niepodległości 20, 23-210 Kraśnik, NIP 715-171-69-35 REGON: 431019490 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA Nr. zawarta w Opolu, w dniu.. pomiędzy: Województwem Opolskim, z siedzibą w Opolu, przy ul. Piastowskiej 14, NIP 754-25-49-660, reprezentowanym przez., zwanym dalej Zamawiającym a. z siedzibą w.,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015

UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015 UMOWA (projekt umowy) Nr RARR/CZP/ /2015 Zawarta w dniu, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie z siedzibą przy ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat.

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. r. w Zielonej Górze pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie im. Jana Pawła II w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. A2. Usługa cateringowa dla : - 200 os. uczestników konferencji w dniu 19.06.2015 r. w godz. 9:00-16:00

ZAPYTANIE OFERTOWE. A2. Usługa cateringowa dla : - 200 os. uczestników konferencji w dniu 19.06.2015 r. w godz. 9:00-16:00 Człowiek najlepsza inwestycja Sochaczew, 08 maja 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miasto Sochaczew zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu sali wraz z zapewnieniem obsługi cateringowej na organizację

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie

WZÓR UMOWY. Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie ZAŁĄCZNIK NR 3 do zapytania ofertowego WZÓR UMOWY Umowa nr BONn-III-377/01/01/13 Znak ZZP: PO-II-379/ZZP-2/12/13 zawarta w dniu roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR /PFRON/ O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA

UMOWA ZLECENIE NR /PFRON/ O PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Powiatowy Urząd Pracy w Świdniku Aleja Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Tel.(0-81- 461-35-02), Fax.(0-81- 461-35-98) e-mail: zamówienia.publiczne@praca.gov.pl, lusw @praca.gov.pl Znak sprawy: ZP-0822-23/MM/2012

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

1 Zgodnie ze złożona ofertą

1 Zgodnie ze złożona ofertą UMOWA NR DP/2310/../14 zawarta w dniu.. roku w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 5, zwanym w dalszej części Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 10/DWF/PN/2013 UMOWA nr 10/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY U M O W A (PROJEKT)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY U M O W A (PROJEKT) Załącznik nr 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY U M O W A (PROJEKT) Zawarta w dniu... Chełmnie pomiędzy: Gminą Miasto Chełmno z siedzibą w przy ul. Dworcowej 1, 86-200 Chełmno, NIP: 875-10-03-167 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r.

2 Termin realizacji Przedmiot umowy, o którym mowa w 1, zostanie wykonany w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2015 r. GŁÓWNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Firmą.. ... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

UMOWA NR. Firmą.. ... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: UMOWA NR. W dniu.. 2015 roku w Jeżowem pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jeżowem, Jeżowe 136 a, 37-430 Jeżowe zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Kierownika Panią Stanisławę Czubat a

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo nie tylko na studiach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dziennikarstwo nie tylko na studiach. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A NR /2 zawarta w dniu...2013 r. w Lublinie pomiędzy: spółką pod nazwą Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Lublinie Radio Lublin S.A, z siedzibą w Lublinie, 20-030, ul. Obrońców Pokoju 2, płatnikiem

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy:

Rozdział III Wzór umowy. UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Rozdział III Wzór umowy UMOWA nr... W dniu... czerwca 2013 r. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Zamawiającym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA ZLECENIA nr ZP-.././2013/DNB4 zawarta w Ostródzie w dniu. pomiędzy Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT, 14-100 Ostróda, ul. Kościuszki 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym rejestrze

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1

Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-21/13 Załącznik nr 4 do SIWZ - Postanowienia ogólne umowy ... Zarząd Transportu Miejskiego Zamawiającym Wykonawcą Stronami 1 ... Umowa zawarta w dniu... 2013 r. w Poznaniu pomiędzy: Zarząd Transportu Miejskiego, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 779-23-46-900, reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy:

zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy: UMOWA NR... zawarta w Warszawie w dniu... 2015 roku pomiędzy: Strona 1 Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych

Bardziej szczegółowo

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r.

Ramowy Wzór Umowy ROZDZIAŁ III. 2 TERMIN REALIZACJI Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2014 r. ROZDZIAŁ III Ramowy Wzór Umowy 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn.: Flagowanie ulic, placów i rond Miasta Rzeszowa z okazji świąt państwowych, imprez

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

UMOWA wzór CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA UMOWA wzór CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA zawarta w dniu w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr.

UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr. Załącznik nr 6 UMOWA O DZIEŁO AUTORSKIE nr. Zawarta w dniu r., pomiędzy: Lubelską Fundacją Rozwoju z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą.

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą,, z siedzibą w Warszawie przy ul..., NIP.., REGON.., zwanym dalej Wykonawcą. Projekt umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Województwem Mazowieckim Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, NIP: 1132669019, REGON: 140944971 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B

Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B Załącznik nr 2 Umowa nr. na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B zawarta w dniu.... r. w Międzyrzeczu pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Międzyrzeczu z siedzibą w Międzyrzeczu przy ul.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gmina Miasto Sochaczew Ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew tel.: (46) 862 22 35, fax.: (46) 862 26 02, e-mail: sekretariat@sochaczew.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gmina Miasto Sochaczew Ul. 1 Maja 16 96-500 Sochaczew tel.: (46) 862 22 35, fax.: (46) 862 26 02, e-mail: sekretariat@sochaczew. ZAPYTANIE OFERTOWE Sochaczew, 08 października 2014 Gmina Miasto Sochaczew zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym obsługi cateringowej dwudniowego szkolenia, które ma odbyć się w dniach: 30.10.2014

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści:

UMOWA Nr. .., z siedzibą w.. NIP.. Regon, na podstawie., zwanym dalej Wykonawcą. o następującej treści: UMOWA Nr. zawarta w dniu... 2012 r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Spiczyn, z siedzibą w Spiczyn 10c, 21-077 Spiczyn, reprezentowaną przez Wójta Gminy Spiczyn Mirosław Krzysiaka, w imieniu której działa, na

Bardziej szczegółowo

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową

UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową UMOWA w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjnych drukowanych zwana dalej Umową zawarta w Warszawie dnia. roku pomiędzy: spółką pod firmą LUX MED spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr..

Załącznik nr 2 - Projekt umowy. UMOWA nr.. Załącznik nr 2 - Projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w dniu w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:.. a..

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku

Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku Załącznik nr 4 Wzór umowy UMOWA O DZIEŁO Nr. zawarta w dniu...2015 roku pomiędzy Województwem Kujawsko - Pomorskim z siedzibą w Toruniu Pl. Teatralny 2, NIP 956-19-69-536, Regon 092350613, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo