Projekt wspó finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt wspó finansowany ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego"

Transkrypt

1 WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG NAJMU SALI SZKOLENIOWEJ ORAZ SALI DO COACHINGU I PRZEPROWADZENIA ZAJĘĆ DORADZTWA ZAWODOWEGO WRAZ Z ZAPEWNIENIEM LUNCHU I PRZERWY KAWOWEJ DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU SZKOLENIOWEGO ZAWÓD MASZYNISTA WSIĄDŹ DO POCIĄGU I ZDOBĄDŹ PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM zawarta w dniu.. w Zawierciu pomiędzy: Firmą Wielobranżową NESS, z siedzibą w Zawierciu przy ul. Oświatowej 71, Regon: NIP: reprezentowaną przez Tomasza Matera zwanym dalej Zamawiającym, a., Regon:.. NIP:. reprezentowaną przez zwanym/ą dalej,, Wykonawcą Strony postanawiają, co następuje: 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompleksowej obsługi w zakresie zapewnienia sali szkoleniowej oraz sali do coachingu i poradnictwa zawodowego wraz z cateringiem tzn. przerwą kawową oraz lunchem w miejscu wynajmu sali szkoleniowej w związku z realizacją projektu Zawód maszynista wsiądź do pociągu i zdobądź pracę w województwie podkarpackim. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany w ramach projektu Zawód maszynista wsiądź do pociągu i zdobądź pracę w województwie podkarpackim WND-POKL /14 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwanego dalej Projektem. 2 Zobowiązania stron 1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do zapewnienia: a) najmu sali szkoleniowej do zajęć teoretycznych (42 dni szkoleniowe), b) cateringu tzn. przerwy kawowej oraz lunchu w miejscu wynajmu sali szkoleniowej (przewidzianego łącznie w ilości ok. 630 szt.), c) najmu sali do coachingu i poradnictwa zawodowego (150 godzin). zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 2 do umowy Definicje: Przerwa kawowa powinna zawierać minimum: ciastka kruche (2 rodzaje), paluszki, napoje: kawa rozpuszczalna i herbata (3 rodzaje), woda mineralna gazowana(250 ml/uczestnika), i niegazowana (250 ml/uczestnika). Do tego powinny być dostępne: cukier, śmietanka do kawy 10 g.(2 szt. na osobę) lub mleko (0,1 l mleka na osobę), cytryna. Wykonawca zapewni obsługę, rozstawienie i wymianę naczyń oraz dbałość o estetykę miejsca serwowania przerwy kawowej Przerwa kawowa obejmuje wszystkich uczestników każdego ze spotkań tj. 15 uczestników szkoleń.

2 Lunch - gorący posiłek dla każdego uczestnika składający się z jednego sycącego drugiego dania zawierającego: sztukę mięsa lub zamiennie ryby (min.150g), ziemniaki /kasza /ryż /makaron/ kluski (200g), surówka (min 1 rodzaj) lub warzywa gotowane (150g). Zamawiający dopuszcza zamiennie zamiast dania głównego i zestawu surówek - pierogi lub inne danie niemięsne z surówkami o gramaturze łącznej 500 g max. 2 razy dla grupy w ciągu 10 dni szkoleniowych. 2. W skład wyżywienia nie wchodzi alkohol. 3. Przerwy kawowe oraz lunch (obiad) powinny być zapewnione w miejscu szkolenia (na sali lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie umożliwiającym niekłopotliwe szybkie piesze przejście). 4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego poziomu świadczonych usług, o których mowa w ust.1 zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz w sposób zapewniający najwyższą jakość świadczonej usługi 5. Usługi najmu sal szkoleniowych muszą być świadczone na terenie województwa podkarpackiego w mieście posiadającym dobrze rozwiniętą komunikację miejską (np. PKS, kolej, inni przewoźnicy wykonujący usługi komunikacji miejskiej), jak również dogodne skomunikowanie z pozostałą częścią woj. podkarpackiego (minimum 2-3 połączenia w godzinach 7-9 i 16-18). 6. Usługi muszą być świadczone w obiekcie zlokalizowanym w pobliżu kolejowego zaplecza technicznego zlokalizowanego przy infrastrukturze kolejowej, gdzie będzie możliwość przeprowadzenia przewidzianych programem zajęć praktycznych w ramach projektu maksymalnie w odległości 1 km od niego. 7. W ramach wynajmu sali szkoleniowej do zajęć teoretycznych Wykonawca deklaruje.. godzin dostępu do kolejowego pojazdu trakcyjnego na którym będzie możliwe przeprowadzenie zajęć praktycznych, w tym.in. przeprowadzenie próby hamulca, pokazanie budowy pojazdu trakcyjnego. 8. Sala szkoleniowa do zajęć teoretycznych musi być: a) przystosowana do prowadzenia zajęć w grupie:15 uczestników + wykładowca; b) dostępna w najbliższym planowanym terminie szkolenia, tj. od 1 marca 2015r.; c) dostępna do wynajęcia na łączną liczbę 42 dni; d) dostępna na 30 minut przed i po szkoleniu w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu szkoleniowego przez wykładowcę; e) czysta i estetyczna; f) nie znajdująca się w suterenie, piwnicy itp.; g) spełniająca wymogi bezpieczeństwa; h) odpowiednio wyposażona tzn. musi obowiązkowo posiadać: ogrzewanie, naturalną wentylację dobre oświetlenie naturalne, tj. posiadać okna z dostatecznym naświetleniem naturalnym, dobre oświetlenie sztuczne, min.16 miejsc siedzących i 16 stolików dla uczestników szkolenia; stoły nie zamocowane na stałe (nie są skręcone ze sobą lub przymocowane do podłogi)i możliwość ich przestawiania; odpowiedni metraż umożliwiający komfortowe prowadzenia zajęć dla grupy 60m 2 ; rzutnik z pilotem i ekran do prezentacji multimedialnych; telewizor; centralne nagłośnienie oraz mikrofony bezprzewodowe; nieograniczony dostęp do Internetu; tablice typu flipchart (ścieralna wraz z wyposażeniem [papier, pisaki]- w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji całego szkolenia); dostęp do sieci energetycznej zapewniającej podłączenie m.in. laptopa, rzutnik; stolik na sprzęt multimedialny; stół na zapewnienie przerw kawowych; przedłużacze; żaluzje w oknach; toaletę usytuowaną w niewielkiej odległości od sali szkoleniowej. 9. W przypadku nie możności korzystania z wybranej sali szkoleniowej z przyczyn losowych w danym terminie Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienie sali zastępczej o podobnym standardzie niż wymieniony w przedmiocie zamówienia. 10. Sala szkoleniowa do coachingu i poradnictwa zawodowego musi być: a) przystosowana do prowadzenia zajęć indywidualnego coachingu/poradnictwa;

3 b) dostępna w najbliższym planowanym terminie realizacji poradnictwa i coachingu tj. od 1 marca 2015r.; c) dostępna do wynajęcia na łączną liczbę 150 godzin; d) dostępna na 15 minut przed i po coachingu/poradnictwie w celu rozłożenia i złożenia niezbędnego sprzętu przez coacha/doradcę zawodowego; e) czysta i estetyczna; f) nie znajdująca się w suterenie, piwnicy itp.; g) spełniająca wymogi bezpieczeństwa; h) odpowiednio wyciszona by zapewnić atmosferę ciszy niezbędną do przeprowadzenia indywidualnego coachingu; odpowiednio wyposażona tzn. musi obowiązkowo posiadać: ogrzewanie, naturalną wentylację (mile widziana klimatyzacja), dobre oświetlenie naturalne, tj. posiadać okna z dostatecznym naświetleniem naturalnym, dobre oświetlenie sztuczne, stół i minimum 2 krzesła, które umożliwią przeprowadzenie sesji coachingowej, odpowiedni metraż umożliwiający komfortowe prowadzenia zajęć 15m 2 ; rzutnik z pilotem i ekran do prezentacji multimedialnych; telewizor; nieograniczony dostęp do Internetu; tablicę typu flipchart (ścieralna wraz z wyposażeniem (papier, pisaki); dostęp do sieci energetycznej zapewniającej podłączenie laptopa; przedłużacz; żaluzje w oknach; stoły nie zamocowane na stałe (nie są skręcone ze sobą lub przymocowane do podłogi)i możliwość ich przestawiania; toaletę usytuowana w niewielkiej odległości od sali szkoleniowej; 11. Wykonawca będzie przechowywał dokumentację związaną z wykonywaniem niniejszej umowy, w szczególności oryginały i kserokopie dokumentów, do 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający jej ochronę i nienaruszalność. 12. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu na przetwarzanie danych osobowych jego jako przedsiębiorcy i jego pracowników, współpracowników i przedstawicieli, w tym zakresie Wykonawca niniejszym upoważnia Zamawiającego do przetwarzania udzielonych w trakcie realizacji niniejszej umowy danych osobowych, a także zobowiązuje się do uzyskania stosownych zgód na przetwarzanie danych osobowych. 13. W związku z realizacją Projektu pt.: Zawód maszynista wsiądź do pociągu i zdobądź pracę w województwie podkarpackim WND-POKL /14 współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Wykonawca udostępni wszelką dokumentację związaną z realizacją projektu oraz podda się kontroli dokonywanej przez uprawnione podmioty, w tym Zamawiającego, w zakresie prawidłowości realizacji Projektu, w szczególności poprzez wgląd w dokumenty papierowe oraz elektroniczne, w tym także finansowe. 14. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią. 15. Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do organizacji niezbędnych spotkań Wykonawcy z personelem projektu. 4 Odpowiedzialność 1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 1) należyte świadczenie usług objętych Umową, 2) osoby, które w jego imieniu wykonują powierzone zadania, w szczególności za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem tych osób wobec Zamawiającego i osób trzecich, 3) wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2. Wykonawca jest zobowiązany do zaspokojenia wszelkich roszczeń cywilnoprawnych osób trzecich, będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania usług wynikających z Umowy. 3. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, jeżeli jest to następstwem zdarzeń spowodowanych siłą wyższą.

4 4. Dla potrzeb Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na działanie siły wyższej, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, a w szczególności: 1) strajki lub inne formy protestu, 2) pożar powstały na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, 3) powódź, 4) nagłe zjawiska pogodowe, takie jak gwałtowny spadek temperatury, obfite opady śniegu, huragan, 5) katastrofalne wydarzenie powstałe na skutek okoliczności, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności. 5. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić drugą Stronę pisemnie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej, dowodów potwierdzających jej wystąpienie. 5 Termin realizacji 1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji całości przedmiotu umowy w terminie do dnia r. 2. Przewidywane terminy realizacji umowy są ujęte w specyfikacji stanowiącej Załącznik nr 2 do umowy, a zmiana terminów określonych w Załączniku 2 nie stanowi zmiany treści niniejszej umowy. 3. Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych szkoleń wyznaczał będzie przedstawiciel Zamawiającego wskazany w 7, poprzez powiadomienie (Zamówienie) przedstawiciela Wykonawcy wskazanego w 7 za pośrednictwem poczty elektronicznej z wyprzedzeniem 3 dni. 6 Oświadczenia 1. Wykonawca oświadcza, że ma pełne prawo dysponowania salami o których mowa w 2 ust 1 pkt a,c. 2. Wykonawca oświadcza, iż zapewnione sale o których mowa w 2 ust 1 pkt a,c. są wolne od wszelkich wad fizycznych i prawnych. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na szkoleniach dostęp do Internetu w każdej z sal. 4. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu Umowy, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 5. Wykonawca zapewni personel niezbędny dla właściwego wykonania Umowy oraz przyjmuje odpowiedzialność za sprawy techniczne i ogólny nadzór dotyczący realizacji zobowiązań określonych w 1 i 2 niniejszej umowy. 6. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania Umowy. 7. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Umowy. 8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym przez siebie personelem oraz ponosi pełną odpowiedzialność za działalność tych osób związaną z wykonaniem zamówienia. W przypadku nieprawidłowego wykonywania obowiązków związanych z realizacją zamówienia przez wyznaczonych przez Wykonawcę pracowników, na wniosek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej wymiany pracowników na innych o równoważnych kwalifikacjach. 9. Wykonawca oświadcza, że nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym oraz jego Partnerem SERENITY Dorota Kucharska osobowo lub kapitałowo, przy przyjęciu, iż przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym (lub odpowiednio Partnerem) lub osobami upoważnionymi do zaciągania w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą. 7 Osoby do kontaktu Osobami upoważnionymi przez Strony do kontaktowania się w sprawach dotyczących realizacji niniejszej Umowy są: Po stronie Zamawiającego : 1. Dorota Kucharska tel.:

5 2. Sabina Matera tel.: Po stronie Wykonawcy : 1. tel.: tel.: Wynagrodzenie 1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4, z tytułu realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości.. PLN (słownie:. 00/100 groszy) brutto. 2. Wynagrodzenie zostanie obliczone według cen jednostkowych podanych w przedstawionej przez Wykonawcę ofercie. Lp Rodzaj usługi Cena za 1 usługę netto zł Cena za 1 usługę brutto zł Ilość Cena łączna netto zł Cena łączna brutto zł (kolumna 3 x kolumna 4) Wynajem sali szkoleniowej/na 42 dni dzień szkoleniowy 2. Usługa cateringu przerwa kawowa i lunch /na uczestnika 630 sztuk 3. Wynajem sali do coachingu i poradnictwa zawodowego/na godzinę 3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałych cen jednostkowych przez cały okres trwania umowy. Ewentualne zmiany stawki podatku VAT nie mają wpływu na cenę brutto, która nie może ulec zmianie przez cały okres trwania Projektu. Jednostkowe ceny brutto muszą być stałe. 4. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty poniesione przez Wykonawcę, związane z wykonaniem Umowy w tym obejmuje przekazanie majątkowych praw autorskich do wszelkich dzieł/utworów powstałych w wykonaniu przedmiotu Umowy na wskazanych w 10 polach eksploatacji. 5. Liczba godzin, przerw kawowych, lunchów i spotkań, o których mowa w 2 ust 1. pkt a), pkt b) i pkt c) może ulec zmniejszeniu. Wynagrodzenie należne Wykonawcy o którym mowa w ust 1, zostanie obliczone z uwzględnieniem faktycznej liczby godzin, przerw kawowych, lunchów i spotkań pod warunkiem, że Zamawiający poinformuje Wykonawcę o rezygnacji z zaplanowanych zajęć / spotkania szkoleniowego co najmniej 2 dni przed rozpoczęciem zajęć / spotkania szkoleniowego. 9 Płatności 1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w terminie do 14 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, po wystąpieniu przesłanek do jej wystawienia. 2. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany bez zastrzeżeń protokół odbioru (załącznik nr 3) podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Stron, a sporządzony w terminie 5 dni od zakończenia miesiąca, w którym świadczone były usługi. 3. Zapłata uznawana jest za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP oraz upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT/rachunku na podstawie niniejszej Umowy bez podpisu odbiorcy. Faktura/rachunek winna zawierać następujące dane: Tomasz Matera, ul. Oświatowej 71, Zawiercie 5. Wykonawca oświadcza, że nie jest / jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada NIP.. oraz jest upoważniony do wystawienia rachunku / faktury VAT. 150 h

6 10 Prawa Autorskie W przypadku, gdy w trakcie lub w wyniku realizacji Umowy zostanie stworzony lub dostarczony utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z momentem przekazania Zamawiający w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w 3 Umowy nabywa wszelkie autorskie prawa majątkowe do utworów stworzonych lub dostarczonych w toku wykonywania Umowy przez Wykonawcę lub na jego zlecenie, w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw na inne osoby wraz z prawem do dokonywania w nich zmian oraz prawem własności egzemplarzy tych utworów. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym ustępie, uprawnia do nieograniczonego w czasie i co do terytorium korzystania i rozporządzania utworami w kraju i za granicą, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności na następujących polach eksploatacji: 1. utrwalania, zwielokrotniania, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 2. obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 4. wykonywanie i zezwalanie na wykonywanie autorskich praw zależnych, 5. dokonywanie skrótów, cięć, przemontowań, tłumaczeń, 6. modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek, zmian i adaptacji, 7. łączenie fragmentów z innymi utworami. 11 Szkody 1. Zamawiający w żadnym wypadku i bez względu na okoliczności nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia wynikłe z niniejszej Umowy i dotyczące szkód poniesionych przez Wykonawcę i jego pracowników (z wyjątkiem szkody wyrządzonej Wykonawcy umyślnie przez Zamawiającego). 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu roszczeń zgłoszonych przez osoby trzecie, a dotyczące pośrednio lub bezpośrednio Umowy. W przypadku, gdy w/w roszczenia zostaną zgłoszone wobec Zamawiającego, jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy na piśmie o takim fakcie. W takim wypadku Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich, a w szczególności zobowiązuje się wstąpić w miejsce Zamawiającego. W przypadku braku takiej możliwości Wykonawca zobowiązuje się przystąpić po stronie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się przeciwko Zamawiającemu, a także zobowiązuje się pokryć Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić w związku z załatwieniem sprawy. 12 Naruszenie warunków Umowy 1. W przypadku zastrzeżeń lub naruszenia warunków Umowy przez Wykonawcę m.in. gdy usługi zostaną wykonane niezgodnie z warunkami Umowy lub niezgodnie z terminem/terminami określonym/i w Umowie, Zamawiający może rozwiązać Umowę w terminie natychmiastowym bez wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do kary umownej w wysokości 30% kwoty wynagrodzenia określonego w 8 ust.1 do niniejszej Umowy. 2. Niezależnie od zapisów ustępu poprzedzającego Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości do 5% kwoty wynagrodzenia określonego w 8 ust.1 do niniejszej Umowy, za każde niezrealizowane lub niezrealizowane należycie poszczególne zlecenie. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z bieżących faktur VAT obejmujących należności Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy. 4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 i 2, płatne będą w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej Zamawiającego, z zastrzeżeniem ust. 3.

7 5. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, do wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych. 13 Obowiązek informacyjny 1. Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania szkoleń do oznakowania sal szkoleniowych tzn. zamieszczenia informacji o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Materiały o wizualizacji zgodnej z wymogami Projektu zostaną przekazane przez Zamawiającego. Zamawiający dostarczy Wykonawcy ponadto na cały czas trwania usługi banery informujące o dofinansowaniu szkoleń zgodnie z wymogami Projektu, które Wykonawca będzie każdorazowo wystawiał w trakcie zajęć. Wykonawca po zakończeniu umowy zwróci banery Zamawiającemu. 2. Zamawiający udostępnia Wykonawcy obowiązujące logotypy do oznaczania dokumentacji. 3. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczania obowiązujących logotypów na dokumentach dotyczących realizowanej usługi, w tym: materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych dot. realizowanej usługi zgodnie wytycznymi obowiązującymi w tym zakresie. 14 Ubezpieczenie 1. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej (zarówno kontraktowej, jak i deliktowej) Wykonawcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności, obejmującej zawinione przez Wykonawcę spowodowanie śmierci lub uszkodzenie ciała oraz szkodę majątkową na majątku własnym lub osób trzecich na sumę gwarancyjną w wysokości zł. 2. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez niego działalności przez co najmniej okres obowiązywania Umowy, a w razie jej zawarcia na okres krótszy, Wykonawca zobowiązany jest do jej przedłużenia o brakujący okres i przekazania kopii nowej polisy Zamawiającemu na co najmniej jeden miesiąc przed pierwotnym terminem jej wygaśnięcia. 3. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia poniżej kwoty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić sumę ubezpieczenia do wymaganej przez Zamawiającego wysokości, w terminie 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o jej zmniejszeniu. 4. Wszelkie koszty związane z zawarciem i utrzymywaniem umowy ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 5. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 1, ust. 2 oraz ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania Umowy, z naliczeniem kar umownych. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie pieniężnej w wysokości.zł (dalej: "Zabezpieczenie") i będzie je utrzymywał przez cały okres realizacji Umowy na zasadach określonych w Umowie. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczeń o zapłatę kar umownych. 3. Zabezpieczenie Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zwrot Zabezpieczenia nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 4. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Zabezpieczenia w czasie obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia Zabezpieczenia do pełnej jego wysokości określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go przez Zamawiającego o skorzystaniu z Zabezpieczenia.

8 5. Zabezpieczenie zwracane jest Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń i uznania Umowy przez Zamawiającego za należycie wykonaną. 15 Poufność 1. Wykonawca zobowiązuje się zachować tajemnicę, co do wszystkich informacji udostępnionych przez Zamawiającego, jak i uzyskanych w inny sposób przy okazji wykonywania niniejszej Umowy, w okresie jej obowiązywania i przez czas nieograniczony po jej wygaśnięciu. 2. Wykonawca nie będzie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego kopiować, rozpowszechniać ani ujawniać komukolwiek informacji dotyczących Zamawiającego, jego interesów, finansów lub działań, włącznie z wszelkimi informacjami technicznymi, kosztowymi, szkoleniowymi i tajemnicą przedsiębiorstwa, niezależnie od źródeł tych informacji chyba, że taka informacja jest już powszechnie znana bez naruszania postanowień Umowy lub musi być ujawniona uprawnionemu organowi lub osobom działającym w ramach obowiązujących przepisów prawa. 16 Postanowienia dodatkowe 1. W przypadku zaistnienia okoliczności trudnych do przewidzenia w chwili podpisania Umowy, Zamawiający zastrzega możliwość ewentualnych zmian postanowień zawartej Umowy, w szczególności w zakresie: a. zmian terminu wykonania zamówienia, b. zmian sposobu wykonania zamówienia, c. zmian sposobu płatności, d. zmian Harmonogramu e. zmian zakresu wykonywanej usługi, f. zmiany elementów świadczenia, na nie gorsze od wskazanych w Umowie, g. liczby osób uczestniczących w wydarzeniach będących przedmiotem umowy, h. oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych treści Umowy 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych. 3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie Aneksów za wyjątkiem spraw określonych w ustępie 1 niniejszego paragrafu. 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 5. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy, których nie da się rozstrzygnąć na drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 6. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie strony. 7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Załączniki do umowy: nr 1 Oferta wykonawcy nr 2 Specyfikacja planowanej ilości racji wyżywienia w formie przerwy kawowej i lunchu, dni najmu sal szkoleniowych i godzin najmu sal do coachingu i poradnictwa zawodowego oraz przewidywane terminy realizacji umowy. nr 3 Wzór protokołu odbioru (PONIZEJ) Zamawiający Wykonawca

9 Załącznik nr 3 do umowy nr, dnia. 2015r. PROTOKÓŁ ODBIORCZY spisany w dniu. Świadczenia kompleksowej obsługi w zakresie zapewnienia sali szkoleniowej oraz sali do do coachingu i poradnictwa zawodowego wraz z cateringiem tzn. przerwą kawową oraz lunchem w miejscu wynajmu sali szkoleniowej w związku z realizacją projektu Zawód maszynista wsiądź do pociągu i zdobądź pracę w województwie podkarpackim WND-POKL /14 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z zapisami zawartymi w 9 pkt 2 Umowy nr. z dnia Odbiór następuje przy udziale: - przedstawiciel Firmy Wielobranżowej NESS Tomasz Matera. - przedstawiciel Na podstawie niniejszego protokołu stwierdzono: 1. przygotowanie i dostarczenie cateringu (przerwa kawowa + lunch) w /miesiącu/ dla uczestników projektu: tj. 15os. x. dni szkoleniowych x /stawka jedn./. 2. udostepnienie sali szkoleniowej do przeprowadzenia zajęć teoretycznych w ilości..dni x /stawka/ 3. udostepnienie sali do coachingu i poradnictwa zawodowego w ilości..godzin x /stawka/ Protokół odbioru sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Podpisy:.. Przedstawiciel Firmy Wielobranżowej NESS Przedstawiciel..

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez:

zawarta w w dniu.. pomiędzy reprezentowanym przez: 1... zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: UMOWA O WYKONANIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ Z ZAPEWNIENIEM SAL SZKOLENIOWYCH, MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ORAZ NOCLEGÓW I CATERINGU A TAKŻE INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI I ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU UCZESTNIKOM SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

DFE/0415/06.15/AP. I. Opis przedmiotu zamówienia. Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku

DFE/0415/06.15/AP. I. Opis przedmiotu zamówienia. Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku DFE/0415/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZADZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W CZASACH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010

Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010 dotyczy: Projekt nr UDA-POKL.02.01.01-00-126/08 Zapytanie ofertowe nr 6/126/2010......... Gdańsk, dnia 25 lutego 2010 r. W imieniu Zamawiającego - Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy

Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku. pomiędzy Projekt umowy nr A120-211-97/13/PJ zawartej w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez Rektora UG prof. dr hab. Bernarda Lammka

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu.. r. w Warszawie WZÓR UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ pomiędzy: zawarta w dniu.. r. w Warszawie Skarbem Państwa- państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E

PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Załącznik Nr 10 do SIWZ PROJEKT UMOWY Nr... KURS PRAWA JAZDY KAT. C+E Dane Wykonawcy: Imię i nazwisko i/lub nazwa (firma) Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Kraj, województwo, kod, miejscowość, ulica, nr lokalu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ realizowanej w ramach Programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki KSI:POKL.02.03.03

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 20/714/2011

Zapytanie ofertowe nr 20/714/2011 Gdańsk, dnia 8 czerwca 2011 r.......... dotyczy: Projekt nr WND-POKL.02.01.01-00-714/10 Zapytanie ofertowe nr 20/714/2011 W imieniu Zamawiającego - Lidera Partnerstwa - Gdańskiej Fundacji Kształcenia MenedŜerów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. Załącznik nr 5 Wzór umowy UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Strona 1 Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Istotne Postanowienia Załącznik nr 1 Niniejsza Umowa Ramowa (zwana dalej: Umową lub zamiennie Umową Ramową ) została zawarta w Warszawie w dniu 2013 roku pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy:

Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu..2013 r. w Balicach pomiędzy: Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków Balice sp. z o. o. z siedzibą w Balicach, 32-083 Balice, ul. Kpt. M. Medweckiego 1, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w związku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01. w ramach projektu Uniwersytet Skanska

ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01. w ramach projektu Uniwersytet Skanska ZAPYTANIE OFERTOWE nr EFS/2012/09/01 w ramach projektu Uniwersytet Skanska Warszawa, dn. 17.09.2012r. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest SKANSKA S.A. z siedzibą w Warszawie (01-518), ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (znak sprawy: 02-2014/7.2.1POKL)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (znak sprawy: 02-2014/7.2.1POKL) ZAPYTANIE OFERTOWE (znak sprawy: 02-2014/7.2.1POKL) na wynajem sali szkoleniowej wraz ze świadczeniem usługi cateringowej oraz zapewnieniem noclegów dla moderatora i uczestników podczas dwóch dwudniowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101

Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, fax. 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w dniu. zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów, ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa, NIP: 5262735917, REGON: 015627782, reprezentowanym przez: Panią Elizę Pogorzelską

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie:

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie: UMOWA NR /1398/11 Dnia.roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-27/KB/14 Warszawa,

Bardziej szczegółowo