Kierunek i poziom studiów: Doradztwo filozoficzne i coaching Studia I stopnia, niestacjonarne II Rok, semestr zimowy 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunek i poziom studiów: Doradztwo filozoficzne i coaching Studia I stopnia, niestacjonarne II Rok, semestr zimowy 2013/2014"

Transkrypt

1 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Doradztwo filozoficzne i coaching Studia I stopnia, niestacjonarne II Rok, semestr zimowy 2013/2014 Sylabus modułu: Sztuka argumentacji i techniki manipulacyjne, DFC_m20 1. Informacje ogólne koordynator modułu Krzysztof A. Wieczorek rok akademicki 2013/2014 semestr trzeci forma studiów niestacjonarne sposób ustalania oceny końcowej modułu Zaliczenie na podstawie aktywności (udział w dyskusji na zajęciach, wygłoszenie referatu, przedstawienie pracy pisemnej). 2. Opis dydaktycznych i pracy ćwiczenia prowadzący treści kod DFC_m20 _fns_1, DFC_m20 _fns_2 Krzysztof A. Wieczorek I 1. Wstęp do teorii perswazji i argumentacji. 2. Dwutorowość procesu perswazji (tzw. model ELM). 3. Argumentacja. Logika nieformalna jako nauka dostarczająca narzędzi do badania argumentów. Dostrzeganie argumentów w wypowiedziach, wyodrębnianie przesłanek i konkluzji. Struktura argumentu (rodzaje wspierania konkluzji przez przesłanki, diagram argumentu). Metody oceny argumentów. Odpieranie argumentów w dyskusji. Analiza typowych schematów argumentacyjnych (m.in. argumenty z analogii, z autorytetu, z konsekwencji, argumenty równi pochyłej, ad hominem, ad ignorantiam, ad populum itp.).

2 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 2 Nielojalne zachowania w czasie dyskusji i typowe chwyty erystyczne. 4. Psychologiczne mechanizmy ludzkiego myślenia i działania wykorzystywane w perswazji i argumentacji (efekt dostępności poznawczej, zasada kontrastu, efekt aureoli, konformizm, sympatia, wzajemność, niedostępność, konsekwencja). metody prowadzenia dydaktycznych (kontaktowych) pracy własnej opis pracy własnej organizacja obowiązkowa uzupełniająca Prezentacja multimedialna, dyskusja, referaty i prezentacje przygotowane przez studentów. 15 (oraz konsultacje 15 h) 90 Lektura uzupełniająca, przygotowanie prezentacji multimedialnej lub referatu. Przygotowanie pracy pisemnej. Zgodnie z ogłoszonym planem. Cialdini R. B. [2001], Wywieranie wpływu na ludzi. Przekł. Bogdan Wojciszke, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk. Schopenhauer A. [1973], Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów. Przekład: B. i L. Konorscy, Wydawnictwo Literackie, Kraków. Szymanek K. [2001], Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. PWN. Warszawa. Szymanek K, Wieczorek K. A., Wójcik A. S. [2003], Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów. PWN, Warszawa. Tokarz M. [2006], Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji. GWP, Gdańsk. Brock T.C., Green M.C. (red.) [2007], Perswazja. Perspektywa psychologiczna. Wyd. U.J. Aronson E. [2008], Człowiek istota społeczna. Tłum. J. Radzicki. PWN. Warszawa. Govier T. [2005], A Practical Study of Argument. Wadsworth Publishing Company, Belmont. Govier T. [1987], Problems in Arguments Analysis and Evaluation. Foris Publications. Dordrecht. Govier T. [1999], The Philosophy of Argument. Vale Press. Newport News, Virginia. Hołówka T. [1998], Błędy, spory, argumenty. Szkice z logiki stosowanej, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. Hołówka T. [2005], Kultura logiczna w przykładach. PWN. Warszawa. Johnson R. H., Blair A. J. [1983], Logical self-defense. 2-nd ed. McGraw-Hill Ryerson, Toronto. Pratkanis A., Aronson E. [2003], Wiek Propagandy, tłum. J. Radzicki, M Szuster, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Szymanek K. [2008], Argument z podobieństwa. Wydawnictwo UŚ. Katowice. Tindale C.W. [2007], Fallacies and Argument Appraisal. Cambridge University Press. New York. Tokarz M. [2007], Dlaczego nie przekonują nas przekonywające argumenty. Filozofia Nauki 2007, 1 (57), s Walton D. N. [2006], Fundamentals of Critical Argumentation. Cambridge University

3 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 3 adres strony www Press, New York. Walton D.N. [1989], Informal Logic. A Handbook for Critical Argumentation. Cambridge University Press. New York. Walton D.N., Reed C., Macagno F. [2008], Argumentation Schemes. Cambridge University Press. New York. Waller B. N. [1988], Critical Thinking. Consider the verdict. Prentice Hall, New Jersey. Wieczorek K.A., [2006], Argumenty ad hominem. Ich rodzaje oraz sposoby oceny. Folia Philosophica 2006, T.24, s Wieczorek K.A. [2013], Argumenty równi pochyłej. Analiza z perspektywy logiki nieformalnej. Wydawnictwo UŚ. Katowice. Prowadzący może na życzenie studentów udostępnić (wypożyczyć) trudnodostępne pozycje z bibliografii. 3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu zaliczenie kod(-y) osoba(-y) przeprowadzająca(- e) weryfikację wymagania merytoryczne kryteria oceny DFC_m20 _fns_1, DFC_m20 _fns_2 dr Krzysztof A. Wieczorek kod DFC_m20_w_1 I Znajomość zagadnień omawianych na zajęciach. W szczególności: Umiejętność dostrzegania argumentów w wypowiedziach. Umiejętność dokonywania tak zwanej standaryzacji argumentu oraz rekonstruowania jego struktury. Umiejętność oceny logicznej wartości argumentu. Umiejętność merytorycznie poprawnego odpierania argumentów w dyskusji. Znajomość często spotykanych schematów argumentacyjnych oraz związanych z nimi krytycznych pytań pozwalających na ocenę konkretnego argumentu podpadającego pod dany schemat. Umiejętność dostrzegania i demaskowania nadużyć typowych schematów argumentacyjnych (chwytów erystycznych powiązanych z danym schematem). Znajomość tzw. modelu ELM oraz wynikających z niego praktycznych konsekwencji. Znajomość psychologicznych mechanizmów ludzkiego myślenia i działania wykorzystywanych w argumentacji i perswazji. 5,0 Duża aktywność; bardzo dobra znajomość wszystkich zagadnień poruszanych na zajęciach. 4,5 Duża aktywność; bardzo dobra znajomość większości zagadnień poruszanych na zajęciach. 4,0 Przeciętna aktywność; dobra znajomość większości zagadnień poruszanych na zajęciach. 3,5 Niezbyt duża aktywność; średnia znajomość zagadnień poruszanych na zajęciach. 3,0 Mała aktywność; dostateczna znajomość zagadnień poruszanych na zajęciach.

4 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 4 (Jako aktywność rozumiane są: obecność na zajęciach, aktywny udział w dyskusjach, przedstawienie prezentacji lub referatu na uzgodniony wcześniej temat, przygotowanie pracy pisemnej) przebieg procesu weryfikacji Oceniana jest aktywność na zajęciach. Na każdych ćwiczeniach studenci mogą brać udział w dyskusji, na bieżąco odpowiadać na pytania prowadzącego. Studenci mogą także zgłaszać się na ochotnika do przedstawienia na zajęciach w postaci referatu wybranych partii materiału. Dodatkowo, pod koniec semestru studenci mogą napisać pracę na temat uzgodniony z prowadzącym. Sylabus modułu: PSYCHOLOGIA EMOCJI I MOTYWACJI Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): PSYCHOLOGIA EMOCJI I MOTYWACJI _W DFC_m7 PSYCHOLOGIA EMOCJI I MOTYWACJI _ĆW DFC_m7 1. Informacje ogólne koordynator modułu Dr Dariusz Olesiński rok akademicki 2013/2014 semestr II forma studiów stacjonarne i niestacjonarne sposób ustalania Na ocenę końcową składają się: ocena z ćwiczeń 50 % oraz z egzaminu 50% oceny końcowej modułu 2. Opis dydaktycznych i pracy PSYCHOLOGIA EMOCJI I MOTYWACJI _W prowadzący treści kod DFC_m7 Dr Dariusz Olesiński II rok DFC 1. Istota i funkcje procesów emocjonalno-motywacyjnych w sterowaniu zachowaniem człowieka. Filozoficzne podstawy rozumienia emocji. 2. Fizjologiczno-neurologiczne podstawy procesów emocjonalno-motywacyjnych. Rola AUN i CUN w powstawaniu i przebiegu procesów afektywnych. Funkcjonalne zróżnicowanie półkul

5 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 5 mózgowych - konsekwencje w doświadczaniu i ekspresji emocji. 3. Komponenty procesu emocjonalnego. Podstawowe kategorie procesów afektywnych: emocja, nastrój, uczucie, sentyment, temperament. 4. Klasyczne i poznawcze koncepcje emocji. Teoria Cannona-Barda, teoria dwuczynnikowa Schachtera-Singera, poznawczy model Lazarusa. Funkcjonalne ujęcie emocji wg Frijdy; prawa emocji. 5. Emocje a procesy poznawcze. Inteligencja emocjonalna główne koncepcje i elementy składowe. 6. Podstawowe modele motywacyjne i ich ogólna charakterystyka model homeostatyczny, podnietowy, poznawczy, humanistyczny. 7. Stres i czynniki go wywołujące główne koncepcje. Dystres i eustres. Sposoby radzenia sobie ze stresem. 8. Teoria potrzeb i jej zastosowania w środowisku pracy, reklamie, polityce, psychologii konsumenta. Zasadnicze rodzaje motywatorów i demotywatorów. 9. Wartości jako podstawa motywacji. Uczucia samoświadomościowe (miłość, duma, wstyd, poczucie winy) i ich motywacyjna rola. 10. Specyficznie ludzkie typy motywacji: motywy związane z własnym ja, motywacja epistemiczna, motywacja osiągnięć i aktywności twórczej. metody prowadzenia dydaktycznych (kontaktowych) pracy własnej opis pracy własnej organizacja wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: 15 Studia stacjonarne: 15 Studia niestacjonarne: 25 lektura uzupełniająca Studia stacjonarne: Środy , s. 332 Studia niestacjonarne: 05.10s , s n , s n , s n , s n , s. 332

6 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 6 obowiązkowa - Ekman P., Davidson R.J. (red.), Natura emocji. Podstawowe zagadnienia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Franken R.E., Psychologia motywacji, GWP, Gdańsk Gasiul H., Teorie emocji i motywacji. Rozważania psychologiczne, Wydawnictwo UKSW, Warszawa Kofta M., Szustrowa T. (red.), Złudzenia, które pozwalają żyć, PWN, Warszawa Lewis M., Haviland Jones J. M., Psychologia emocji, GWP, Gdańsk Maslow A.H., Motywacja a osobowość, IW PAX, Warszawa Łosiak W, Psychologia emocji, WAiP, Warszawa Rheinberg F., Psychologia motywacji. WAM, Kraków Strelau J., Psychologia temperamentu, PWN, Warszawa Śmieja M., Orzechowski J. (red.), Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje, PWN, Warszawa uzupełniająca - Davis M.H., Empatia. O umiejętności współodczuwania, GWP, Gdańsk DeCatanzaro D. A., Motywacje i emocje. W ujęciu ewolucyjnym fizjologicznym rozwojowym i społecznym, Zysk i S-ka, Poznań Ekman P., Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie, Warszawa, PWN Frankl V.E., Homo patiens. Próba wyjaśnienia sensu cierpienia, PAX, Warszawa LeDoux J., Mózg emocjonalny. Tajemnicze podstawy życia emocjonalnego, Media Rodzina, Poznań Oatley K., Jenkins J.M., Zrozumieć emocje, PWN, Warszawa Obuchowski K., Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich, Wyd. Zysk i s-ka, Poznań Popielski K., Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia, RW KUL Lublin Maruszewski T., Doliński D., Łukaszewski W., Marszał-Wiśniewska. M., Emocje i motywacja, (w:) Strelau J., Doliński D. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, Tom I, GWP, Gdańsk Reykowski J., Emocje, motywacja, osobowość, (w:) Tomaszewski T. (red.), Psychologia ogólna, PWN, Warszawa 1997.

7 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 7 adres strony www kod PSYCHOLOGIA EMOCJI I MOTYWACJI _ĆW DFC_m7 prowadzący Dr Dariusz Olesiński, Mgr Katarzyna Kiepas- Remesz, Mgr L. Baran gr. I, II, III treści 1. Rozpoznawanie i rozumienie procesów afektywnych. Ekspresja autentyczna vs ekspresja udawana. Funkcje ekspresji emocjonalnej. 2. Uniwersalność i kulturowe zróżnicowanie emocji. Różnice indywidualne w reagowaniu emocjonalnym. 3. Dośiadczanie emocji: emocje niespójne z celem (negatywne lęk, depresja, poczucie winy), i spójne z celem (pozytywne szczeście, optymizm, nadzieja). Badanie poziomu lęku lęk jako stan i jako cecha. 4. Wpływ emocji i nastroju na procesy poznawcze ładunek emocjonalny treści. 5. Złudzenia na temat siebie a adaptacja psychologiczna; poczucie kontroli oraz skutki utraty kontroli nad własnym zachowaniem. 6.. Samokontrola emocji i zachowań. Planowanie działań, wyznaczanie celów. Techniki kontroli nad sytuacyjnymi wyznacznikami emocji. 7. Techniki oddziaływania na komponent fizjologiczny oraz poznawczy emocji. Autoperswazja. 8. Frustracje, konflikty, kryzysy jako stany emocjonalno motywacyjne. Doskonalenie metod radzenia sobie ze stresem. 9. Organizacja pracy w grupie systemy motywowania. Komunikacja a motywowanie członków grupy. Bariery motywacyjne. 10. Motywy poznawczej aktywności człowieka; poszukiwanie doznań, ciekawość, motywacja do podejmowania ryzyka. metody prowadzenia dydaktycznych (kontaktowych) dyskusja, testy, prezentacja referatów, case study Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: 15

8 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 8 pracy własnej opis pracy własnej organizacja Studia stacjonarne: 40 Studia niestacjonarne: 60 lektura uzupełniająca i przygotowanie referatów Studia stacjonarne: gr. I - czwartki , s. 330 gr. II - środy , s. 332 gr. III - środy , s. 332 obowiązkowa Studia niestacjonarne: 06.10n , s n , s n , s n , s n , s Ekman P., Davidson R.J. (red.), Natura emocji. Podstawowe zagadnienia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Franken R.E., Psychologia motywacji, GWP, Gdańsk Gasiul H., Teorie emocji i motywacji. Rozważania psychologiczne, Wydawnictwo UKSW, Warszawa Kofta M., Szustrowa T. (red.), Złudzenia, które pozwalają żyć, PWN, Warszawa Lewis M., Haviland Jones J. M., Psychologia emocji, GWP, Gdańsk Maslow A.H., Motywacja a osobowość, IW PAX, Warszawa Łosiak W, Psychologia emocji, WAiP, Warszawa Rheinberg F., Psychologia motywacji. WAM, Kraków Strelau J., Psychologia temperamentu, PWN, Warszawa Śmieja M., Orzechowski J. (red.), Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje, PWN, Warszawa uzupełniająca - Davis M.H., Empatia. O umiejętności współodczuwania, GWP, Gdańsk DeCatanzaro D. A., Motywacje i emocje. W ujęciu ewolucyjnym fizjologicznym rozwojowym i społecznym, Zysk i S-ka, Poznań Ekman P., Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie, Warszawa, PWN Frankl V.E., Homo patiens. Próba wyjaśnienia sensu cierpienia, PAX, Warszawa LeDoux J., Mózg emocjonalny. Tajemnicze podstawy życia emocjonalnego, Media

9 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 9 Rodzina, Poznań Oatley K., Jenkins J.M., Zrozumieć emocje, PWN, Warszawa Obuchowski K., Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich, Wyd. Zysk i s-ka, Poznań Popielski K., Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia, RW KUL Lublin Maruszewski T., Doliński D., Łukaszewski W., Marszał-Wiśniewska. M., Emocje i motywacja, (w:) Strelau J., Doliński D. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, Tom I, GWP, Gdańsk Reykowski J., Emocje, motywacja, osobowość, (w:) Tomaszewski T. (red.), Psychologia ogólna, PWN, Warszawa adres strony www 3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu PSYCHOLOGIA EMOCJI I MOTYWACJI _W kod(-y) osoba(-y) przeprowadzająca(- e) weryfikację wymagania merytoryczne Dr Dariusz Olesiński kod DFC_m7 II rok DFC Na egzaminie ustnym student wykazuje znajomość prawidłowości dotyczących przebiegu procesów emocjonalnych i motywacyjnych regulujących zachowanie człowieka oraz koncepcji, które je wyjaśniają.; zna najważniejsze źródła i czynniki motywacyjne oraz typy motywacji wpływające na zachowanie i rozwój człowieka, w szczególności te związane z hierarchia i dynamiką potrzeb. Posiada wiedzę o barierach motywacyjnych i sposobach ich przezwyciężania. kryteria oceny Bardzo dobry (5.0): 1) kompletna znajomość treści omawianych na zajęciach, 2) pełna znajomość polecanej literatury przedmiotu, 3) znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej, 4) umiejętność argumentowania na rzecz prezentowanych tez, otwartość na ich krytykę

10 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 10 5) odpowiedź wskazująca na umiejętność myślenia porównawczo-problemowego Dobry plus (4.5): 1) znajomość treści omawianych na zajęciach 2) pełna znajomość polecanej literatury przedmiotu, 3) umiejętność argumentowania na rzecz prezentowanych tez, otwartość na ich krytykę 4) odpowiedź wskazująca na umiejętność myślenia porównawczo-problemowego Dobry (4.0): 1) dobra znajomość treści omawianych na zajęciach, 2) dobra znajomość polecanej literatury przedmiotu, 3) umiejętność argumentowania na rzecz prezentowanych tez, otwartość na ich krytykę Dostateczny plus (3.5): 1) znajomość 3/4 materiału omawianego na zajęciach, 2) wystarczająca znajomość polecanej literatury przedmiotu, Dostateczny (3.0): 1) znajomość 2/3 materiału omawianego na zajęciach, 2) dostateczna znajomość polecanej literatury przedmiotu przebieg procesu weryfikacji Egzamin ustny PSYCHOLOGIA EMOCJI I MOTYWACJI _ĆW kod(-y) osoba(-y) przeprowadzająca(- e) weryfikację wymagania merytoryczne Dr Dariusz Olesiński, Mgr Katarzyna Kiepas- Remesz, Mgr L. Baran kod DFC_m7 gr. I, II, III Student wykazuje aktywność w dyskusji dotyczącej analizy procesów emocjonalnomotywacyjnych; na podstawie poznanych koncepcji psychologicznych i przygotowanego referatu jest zdolny do właściwego rozpoznawania i prognozowania własnych i cudzych stanów emocjonalnych i procesów motywacyjnych. Doskonali świadomość własnych potrzeb i w oparciu o nią dokonuje samooceny kompetencji oraz wyznacza kierunek swojego dalszego rozwoju. kryteria oceny Bardzo dobry (5.0): 1) kompletna znajomość treści omawianych na zajęciach, 2) pełna znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej, 3) wyróżniająca się aktywność na zajęciach, 4) umiejętność argumentowania na rzecz prezentowanych tez, otwartość na ich krytykę.

11 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 11 Dobry plus (4.5): 1) znajomość treści omawianych na zajęciach, 2) pełna znajomość polecanych tekstów źródłowych, 3) aktywność na zajęciach. Dobry (4.0): 1) dobra znajomość treści omawianych na zajęciach, 2) dobra znajomość tekstów źródłowych, 3) wystarczająca aktywność na zajęciach Dostateczny plus (3.5): 1) znajomość 3/4 materiału omawianego na zajęciach, 2) wystarczająca znajomość tekstów źródłowych 3) wystarczająca aktywność na zajęciach Dostateczny (3.0): 1) znajomość 2/3 materiału omawianego na zajęciach, 2) dostateczna znajomość tekstów źródłowych, 3) dostateczna aktywność na zajęciach. przebieg procesu weryfikacji - ocena znajomości materiału omawianego na zajęciach, umiejętność krytycznego myślenia (zaliczenie ustne), - ocena referatów, - ocena aktywności na zajęciach, umiejętności prowadzenia merytorycznych dyskusji. Sylabus modułu: ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA I KULTUROWA Kod modułu: DFC_m16 Liczba punktów ECTS: 4 1. Informacje ogólne koordynator modułu Maria Niemczuk rok akademicki 2013/2014 semestr I /zimowy forma studiów Studia pierwszego stopnia niestacjonarne sposób ustalania Wykład: oceny końcowej Egzamin pisemny modułu Ćwiczenia: Ocena z ćwiczeń jest wypadkową następujących elementów: - aktywny udziału w zajęciach - wynik pisemnego kolokwium

12 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 12 Ostateczną ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej ocen z wykładów i z ćwiczeń - 50% oceny z ćwiczeń, 50% oceny z egzaminu (pod warunkiem, że obie oceny są pozytywne) 2. Opis dydaktycznych i pracy kod Antropologia filozoficzna i kulturowa wykład prowadzący Maria Niemczuk DFC_m16_w_1 Doradztwo filozoficzne i coaching, II rok studia pierwszego stopnia niestacjonarne treści 1. Nauki o człowieku: antropologia fizyczna, antropologia kulturowa, antropologia filozoficzna. 2. Definicje kultury: etymologia pojęcia, zakres znaczeniowy pojęcia kultura, typologia Kroebera i Kluckhahna, definicje atrybutywne o dystrybutywne; wartościujące i nie wartościujące. Pojęcie pokrewne cywilizacja. 3. Geneza kultury i fazy jej rozwoju /rozwój hominidae: ramapithecus, austalopithecus, homo habilis, homo erectus, homo sapiens; kultury zbieracko-łowieckie, rewolucja neolityczna, pierwsze cywilizacje: Babilońska, Egipska, Chińska, Indyjska, Majów, Azteków, Inków. 4. Człowiek jako istota kulturowa /M. Scheler, E. Cassirer, Z. Freud, H. Plessner, A. Gehlen, / 5. Teorie kultury: ewolucjonistyczna koncepcja kultury: L. H. Morgan i periodyzacja dziejów; J. Frezer od magii do religii, E. B. Tylor od animizmu do monoteizmu: dyfuzjonistyczna teoria kultury: monogenetyzm anglosaski E. Smitha i W. Perry ego; niemiecko-austriacka szkoła kulturowo-historyczna; funkcjonalizm B. Malinowskiego; strukturalizm w antropologii i C. Levi- Strauss; nieczystość i tabu wg Mary Douglas; kulturowe podstawy osobowości amerykańska szkoła kultury i osobowości; materializm kulturowy M. Harrisa; biologiczne podstawy osobowości, czyli socjobiologia E. Wilsona; postmodernizm w antropologii kulturowej /C. Geertz, J. Cliford, Z. Bauman; doktryna szoku Noami Klein; rozwój biotechnologii a koniec człowieka (F. Fukuyama) 6. Charakterystyka nurtów antropologii filozoficznej (fenomenologia, filozofia egzystencji, hermeneutyka, filozofia życia, filozofia dialogu, personalizm, psychoanaliza,, postmodernizm). metody prowadzenia dydaktycznych (kontaktowych) Wykład : Metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych Ćwiczenia: Analiza tekstów, dyskusja Wykład : 15 godzin Ćwiczenia: 30 godzin Wykład : 10 godzin

13 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 13 pracy własnej opis pracy własnej organizacja obowiązkowa Ćwiczenia: 30 godzin Student przygotowuje się do zaliczenia przedmiotu (egzamin pisemny) Czytanie zadanych lektur na ćwiczenia, Instytut Filozofii, soboty, niedziele, sala symp. III Filozofia. Podstawowe pytania. Red. H. Schnadelbach. Warszawa 1995 Gernot Böhme: Antropologia filozoficzna. Warszawa J. Wahl: Krótka historia egzystencjalizmu. Wrocław J.M. Burgos: Personalizm. Warszawa S. Kowalczyk: Człowiek w myśli współczesnej. Warszawa 1990, E. Nowicka: Świat człowieka świat kultury. PWN. Warszawa 1997 B. Olszewska-Dyoniziak: Człowiek, kultura, osobowość. Kraków 2001 B. Olszewska-Dyoniziak: Zarys antropologii kulturowej. Zielona Góra Amerykańska antropologia postmodernistyczna. Red. M. Buchowski. Warszawa 1999 H. Plessner: Pytanie o conditio humana. Warszawa 1988 A. Gehlen: W kręgu antropologii i psychologii społecznej. Warszawa 2001 M. Scheler: Pisma a antropologii i teorii wiedzy. Warszawa 1987 E. Cassirer: Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury. Warszawa Z. Freud: Kultura jako źródło cierpień. Warszawa 1995 M. Doulas: Czystość i zmaza. Warszawa 2007 uzupełniająca adres strony www C.A. van Peursen: Antropologia filozoficzna. Zarys problematyki. IW PAX I. Bittner: Współczesna antropologia filozoficzna, Łódź E. Husserl: Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia. Warszawa 1993 R. Ingarden: Książeczka o człowieku (wydania różne) K. Michalski: Heidegger i filozofia współczesna. Warszawa 1998, PIW. M. Drwięga: Ciało człowieka. Studium z antropologii filozoficznej. Kraków Literatura uzupełniająca: zob. do ćwiczeń: podstawowa i uzupełniająca. - - kod Antropologia filozoficzna i kulturowa ćwiczenia prowadzący treści Dr Maria Niemczuk DFC_m16_w_2 Doradztwo filozoficzne i coaching, II rok studia pierwszego stopnia niestacjonarne Zajęcia: soboty, niedziele 1. Status antropologii filozoficznej i kulturowej wśród nauk o człowieku. Metodologia badań, wspólne pola badań, zasadnicze różnice. Specyfika antropologii filozoficznej i kulturowej. Rozwój dyscyplin antropologicznych, charakterystyka głównych nurtów, założeń programowych. Nurty antropologii filozoficznej (fenomenologia, filozofia

14 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 14 metody prowadzenia dydaktycznych (kontaktowych) pracy własnej opis pracy własnej organizacja obowiązkowa egzystencji, hermeneutyka, filozofia życia, filozofia dialogu, personalizm, psychoanaliza, postmodernizm). Charakterystyka nurtów antropologii kulturowej (ewolucjonistyczna koncepcja kultury: L. H. Morgan i periodyzacja dziejów; J. Frezer od magii do religii, E. B. Tylor od animizmu do monoteizmu, dyfuzjonistyczna teoria kultury: monogenetyzm anglosaski E. Smitha i W. Perry ego; niemiecko-austriacka szkoła kulturowo-historyczna, Funkcjonalizm B. Malinowskiego, strukturalizm w antropologii i C. Levi-Strauss, Kulturowe podstawy osobowości amerykańska szkoła kultury i osobowości). Blok tematyczny: antropologia filozoficzna. 1. Prekursorzy antropologii filozoficznej M. Scheler, H. Plessner, A. Gehlen 3. Człowiek jako animal symbolicum wg E. Cassirera. 4. Dwa nurty egzystencjalizmu główne założenia, przedstawiciele 5. Personalizm nurty, główne problemy, metody, charakterystyka głównych stanowisk 6. Psychoanaliza Z. Freuda Blok tematyczny: antropologia kulturowa. 1. Antropologia kulturowa podstawowe pojęcia antropologii kultury, geneza kultury, badanie kultury, metodologia badań, charakterystyka głównych nurtów. 2. Wybrane koncepcje człowieka antropologii kulturowej: ewolucjonizm, funkcjonalizm, amerykańska szkoła kultury i osobowości, strukturalizm, materializm kulturowy, postmodernizm w kulturze charakterystyka głównych stanowisk. 3. Tabu w kulturach pierwotnych i kulturze współczesnej 4. Współczesne problematyka: multikulturalizm, globalizm, alterglobalizm, rozwój zrównoważony, technotronika Ćwiczenia: Aktywująca forma ćwiczeń Ćwiczenia: 30 Ćwiczenia: 50 Student zapoznaje się z literaturą obowiązkową i uzupełniającą. Student przygotowuje się do odpowiedzi ustnych i udziału w dyskusji, przygotowuje się do samodzielnego pisania pracy.semestralnej. Wielkość jednostki : bloki 5-godzinne Jednostki kontaktowe zgodnie z harmonogramem kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching M. Scheler: Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy. Warszawa H. Plessner: Pytanie o conditio humana. W-wa 1988, A. Gehlen: W kręgu antropologii i psychologii społecznej. W-wa Z. Freud: Kultura jako źródło cierpień. M. Heidegger: Budować, mieszkać, myśleć. K. Michalski: Heidegger i filozofia współczesna. W-wa 1998 wybrane fragmenty. J.P. Sartre: Egzystencjalizm jest humanizmem. Warszawa 2001 R. Ingarden: Książeczka o człowieku (różne wydania) całość J. Tischner: Filozofia dramatu. Kraków J.M. Burgos: Personalizm. Warszawa 2010

15 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 15 St. Kowalczyk: Człowiek w myśli współczesnej. Warszawa P. Teilhard de Chardin: Fenomen człowieka, Pisma, T. 4, W-wa 1993 A. Elliot, Koncepcje Ja, Warszawa uzupełniająca K. Michalski: Heidegger i filozofia współczesna. W-wa 1998 wybrane fragmenty. H. Puszko: Być Stendhalem i Spinową. Szkic o filozofii J.P. Sartre a. Rozdz. Podstawy antropologii filozoficznej, s ; Rozdz. IV i V, s , S. Kowalczyk: Człowiek w myśli współczesnej. W-wa 1990 B. Olszewska-Dyoniziak: Człowiek, kultura, osobowość. Wydawnictwo Alta. Kraków E. Nowicka: Świat człowieka świat kultury. PWN. Warszawa K. Brozi: Antropologia kulturowa. Wydawnictwo UMCS. Lublin A. Waligórski: Antropologiczna koncepcja człowieka. PWN. Warszawa Ph. Bagby: Historia i kultura. PWN. Warszawa A. L. Kroeber: Istota kultury. PWN. Warszawa C. Levi-Strauss: Antropologia strukturalna. PIW. Warszawa Z. Freud: Kultura jako źródło cierpień. Wydawnictwo KR. Warszawa E. Cassirer: Esej o człowieku. Wydawnictwo Czytelnik. Warszawa A. Gehlen: W kręgu antropologii i psychologii społecznej. Wydawnictwo Czytelnik J. Frazer: Złota gałąź. PIW. Warszawa B. Malinowski: Zwyczaj i zbrodnia. Życie seksualne dzikich. Dzieła, t.2. PWN. Warszawa M. Mead: Kultura i tożsamość. PWN. Warszawa R. Benedict: Wzory kultury. PWN. Warszawa E. Wilson: O naturze ludzkiej. Zysk i S-ka. Warszawa Amerykańska antropologia postmodernistyczna. Red. M. Buchowski. Instytut Kultury. Warszawa N. Klein: Doktryna szoku. Warszawa 2011 F. Fukuyama: koniec człowieka. Warszawa adres strony www Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu Antropologia filozoficzna i kulturowa wykład kod(-y) DFC_m 16_1, DFC_m 16_2, DFC_m 16_3, DFC_m 16_7 kod DFC_m16_w_1 osoba(-y) przeprowadzająca(- Dr Maria Niemczuk

16 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 16 e) weryfikację Doradztwo filozoficzne i coaching, II rok studia pierwszego stopnia stacjonarne wymagania merytoryczne Wszystkie, przedstawione efekty kształcenia modułu: Antropologia filozoficzna i kulturowa planuje się osiągnąć za pomocą wykładowej oraz ćwiczeniowej formy kształcenia. 1. Student potrafi przedstawić w trakcie egzaminu ustnego główne koncepcje współczesnej myśli antropologicznej w zakresie antropologii filozoficznej i kulturowej 2. Posiada biegłą orientację w zakresie tych koncepcji, zna terminologię filozoficzną i kulturową, zna główne nurty i stanowiska 3. Zna kontekst historyczny koncepcji i kulturowe aplikacje, posiada wiedzę w zakresie filozoficznych źródeł koncepcji, etapów jej rozwoju oraz zastosowań praktycznych teorii w sferze życia społecznego 4. Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie antropologii i rozumie jej powiązania z innymi dyscyplinami antropologicznymi 5. Posiada usystematyzowaną wiedzę o biologicznych, kulturowych i społecznych uwarunkowaniach teorii człowieka, rozumie zależności pomiędzy nimi, zna metody analizy teorii człowieka 6. Student potrafi w sposób samodzielny odpowiedzieć na pytania dotyczące zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie 7. Student zna klasyczne źródła współczesnej kultury i nauki; wskazuje na fundamentalne dla nich wartości i cele, odnosi je także do szerokiego kontekstu kulturowego; student używając specjalistycznej, filozoficznej terminologii, nazywa i wyjaśnia kluczowe symbole i sensy stanowiące istotne punkty odniesienia współczesnej antropologii kryteria oceny Bardzo dobry (5,0) 1) kompletna znajomość treści omawianych na zajęciach 2) pełna znajomość treści źródłowych 3) pełna znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej Dobry plus (4,5) 1) znajomość treści omawianych na zajęciach 2) znajomość treści źródłowych 3) znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej Dobry (4,0) 1) znajomość treści omawianych na zajęciach 2) znajomość treści źródłowych Dostateczny plus (3,5) 1) znajomość ¾ treści omawianych na zajęciach 2) znajomość wybranych treści źródłowych Dostateczny (3,0) 1) znajomość 2/3 treści omawianych na zajęciach 2) znajomość ½ wybranych treści źródłowych przebieg procesu weryfikacji Ocena pisemna znajomości treści merytorycznej wykładów. Ocena pisemna znajomości tekstów źródłowych i literatury uzupełniającej. Egzamin z przedmiotu odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej

17 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 17 UŚ. - kod Antropologia filozoficzna i kulturowa ćwiczenia DFC_m16_w_2 kod(-y) DFC_m 16 _4, DFC_m 16 _5, DFC_m 16_6 osoba(-y) dr Niemczuk Maria przeprowadzająca(- e) weryfikację Doradztwo filozoficzne i coaching, II rok studia pierwszego stopnia niestacjonarne wymagania merytoryczne kryteria oceny przebieg procesu weryfikacji Student czyta zadane lektury i bierze merytoryczny udział w rozwiązywaniu problemów wynikających z podejmowanych tematów ćwiczeniowych (dyskusja grupowa i in. techniki aktywizujące). Samodzielnie przygotowuje pisemną pracę semestralną Składową oceny jest: Ocena z samodzielnie napisanej pracy semestralnej. Ocena aktywności na zajęciach ćwiczeniowych. Oceniana będzie częstotliwość wypowiadania się, wkład pracy w różnych aktywnościach na zajęciach oraz jakość wniesionej wiedzy. Zaznaczenie aktywności następuje na liście obecności za pomocą plusów. Na ostatnich zajęciach ćwiczeniowych prowadzący podsumowuje uzyskane przez każdego plusy (wartość maksymalną na skali wyznaczają studenci najbardziej aktywni). Bardzo dobry (5,0) 1) kompletna znajomość treści omawianych na zajęciach 2) pełna znajomość treści źródłowych 3) pełna znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej Dobry plus (4,5) 1) znajomość treści omawianych na zajęciach 2) znajomość treści źródłowych 3) znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej Dobry (4,0) 1) znajomość treści omawianych na zajęciach 2) znajomość treści źródłowych Dostateczny plus (3,5) 1) znajomość ¾ treści omawianych na zajęciach 2) znajomość wybranych treści źródłowych Dostateczny (3,0) 1) znajomość 2/3 treści omawianych na zajęciach 2) znajomość ½ wybranych treści źródłowych Podstawą do pozytywnej oceny z ćwiczeń jest aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w formie ćwiczeń, na których prezentuje zapoznanie się z

18 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 18 obowiązującą literaturą przedmiotową i podmiotową, wymagane aktywne uczestnictwo w dyskusji problemowej. Ocena z kolokwium pisemnego - Sylabus modułu: Modele racjonalności (DFC_m15) 1. Informacje ogólne koordynator modułu Prof. UŚ dr hab. Dariusz Kubok rok akademicki 2013/2014 semestr 3 forma studiów niestacjonarne sposób ustalania Na ocenę końcową składają się: ocena z ćwiczeń 50 % oraz z egzaminu 50% oceny końcowej modułu - 2. Opis dydaktycznych i pracy Modele racjonalności_w prowadzący treści metody prowadzenia dydaktycznych (kontaktowych) pracy własnej opis pracy Prof. UŚ dr hab. Dariusz Kubok I, II 1. Istota racjonalizmu 2. Racjonalność, irracjonalność, antyirracjonalność 3. Typy i modele racjonalności 4. Racjonalność naukowa 5. Racjonalność filozofii 6. Racjonalność działania i racjonalność społeczna 7. Racjonalność a wolność 8. Racjonalność w dziejach kultury Zachodu Wykład, dyskusja Kod DFC_m15 Lektura tekstów źródłowych przeznaczonych do analizy na zajęciach, a także

19 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 19 własnej wybranych opracowań monograficznych. organizacja , , , W. Sady, Spór o racjonalność naukową, Wrocław 2000 obowiązkowa 2. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego. Racjonalność działania a racjonalność społeczna, Warszawa H. Schnädelbach, Rozum i historia, Warszawa Z. Drozdowicz, O racjonalności w filozofii starożytnej i odrodzeniowej. Wykłady, Poznań Z. Drozdowicz, O racjonalności w filozofii nowożytnej, Poznań R. Kleszcz, O racjonalności. Studium epistemologiczno-metodologiczne, Łódź 1998 uzupełniająca adres strony www 1. E.R. Dodds, Grecy i irracjonalność, Bydgoszcz T. Buksiński (red.), Wolność i racjonalność, Poznań Racjonalność w przestrzeni publicznej, red. A. Bobko, S. Gałkowski, Rzeszów A. Bloom, Umysł zamknięty, Poznań A. Chmielecki, Racjonalność filozofii, Przegląd Filozoficzny 2000, nr F.M. Berenson, Emocje i racjonalność, Przegląd Filozoficzny Nowa Seria 1998, 27 (3) 7. M. Senderecka, Racjonalność świata jako problem filozoficzny, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 2002, nr Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu Modele racjonalności_w kod(-y) osoba(-y) przeprowadzająca(- e) weryfikację wymagania merytoryczne Prof. UŚ dr hab. Dariusz Kubok I, II Znajomość zagadnień: 1. Istota racjonalizmu 2. Racjonalność, irracjonalność, antyirracjonalność 3. Typy i modele racjonalności 4. Racjonalność naukowa 5. Racjonalność filozofii 6. Racjonalność działania i racjonalność społeczna 7. Racjonalność a wolność 8. Racjonalność w dziejach kultury Zachodu kod DFC_m15

20 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 20 kryteria oceny Ocena: Bardzo dobry (5.0): 6) kompletna znajomość treści omawianych na zajęciach, 7) pełna znajomość tekstów źródłowych, 8) pełna znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej, Dobry plus (4.5): 5) znajomość treści omawianych na zajęciach, 6) znajomość tekstów źródłowych, 7) znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej, Dobry (4.0): 4) znajomość treści omawianych na zajęciach, 5) znajomość tekstów źródłowych, przebieg procesu weryfikacji Dostateczny plus (3.5): 4) znajomość ¾ materiału omawianego na zajęciach, 5) znajomość wybranych tekstów źródłowych. Dostateczny (3.0): 5) znajomość 2/3 materiału omawianego na zajęciach, znajomość ½ wymaganych tekstów źródłowych. - ocena ustna znajomości treści wykładów; - ocena (w formie ustnej lub pisemnej) znajomości literatury źródłowej; - ocena (w formie ustnej lub pisemnej) znajomości wybranych pozycji literatury pomocniczej. - Sylabus modułu: Teorie coachingu DFC_m8 1. Informacje ogólne koordynator modułu dr Agnieszka Woszczyk rok akademicki semestr trzeci forma studiów stacjonarne, niestacjonarne sposób ustalania Egzamin ustny oceny końcowej modułu -

21 Uniwersytet Śląski w Katowicach str Opis dydaktycznych i pracy Teorie coachingu prowadzący treści Kod DFC_m8 dr A. Woszczyk Cały rok 1. Podstawowe definicje i założenia coachingu. Coaching a inne formy pracy rozwojowej. 2. Etyka coacha. Kodeksy etyczne organizacji coachingowych. Dylematy etyczne w pracy coacha. 3. Struktura procesu coachingowego. Zasady sporządzania kontraktu w business i life coachingu. Przygotowanie do sesji. Znaczenie sesji wstępnej. Zasady prowadzenia procesu. Rola superwizji. 4. Business coaching. Coaching w organizacji na różnych poziomach zarządzania. Coachingowy styl zarządzania. 5. Podejścia coachingowe. Charakterystyka wybranych nurtów Etos pracy coacha. Kompetencje coacha. Kształtowanie i doskonalenie warsztatu pracy. 8. Perspektywy rozwoju coachingu. Oddziaływanie społeczne. metody prowadzenia dydaktycznych (kontaktowych) pracy własnej opis pracy własnej organizacja obowiązkowa Wykład z prezentacją multimedialną, elementy dyskusji i burzy mózgów, mapy mentalne. 15 na studiach stacjonarnych: 35 na studiach niestacjonarnych: 60 Wykonywanie ćwiczeń selfcoachingowych, lektura literatury obowiązkowej lub uzupełniającej, przygotowanie do egzaminu. Wykłady odbywają się co 2 tygodnie (2 godz.) na studiach stacjonarnych oraz na studiach niestacjonarnych zgodnie z podanym harmonogramem zjazdów. 1. M. Sidor-Rządkowska, Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha, Warszawa Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków, pod red. M. Sidor- Rządkowskiej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków J. Starr, Podręcznik coachingu. Sprawdzone techniki treningu personalnego, tłum. A. Trzcińska, Warszawa C. Wilson, Coaching biznesowy, tłum. M. Lisek-Derek, Warszawa Coaching doskonały, pod red. J. Passmore a, tłum. B. Grabska-Siwek, G.

22 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 22 Siwek, Warszawa uzupełniająca 1. A. McLeod, Mistrz coachingu, tłum. M. Witkowska, Gliwice J. Whitmore, Coaching. Trening efektywności, tłum. J. Sobczak, Warszawa J. Rogers, Coaching. Podstawy umiejętności, tłum. K. Konarowska, D. Porażka, Gdańsk S. McAdam, Coaching kadry kierowniczej. Dopasowanie usług coachingowych do kontekstu i potrzeb przedsiębiorstwa, tłum. K. Sobiepanek-Szczęsna, Warszawa M. Zubrzycka-Nowak, K. RybczyńskA i S. Montesori, Czym (nie) jest coaching?, Sopot S. Thorpe, J. Clifford, Podręcznik coachingu, tłum. A. Sawicka- Chrapkowicz, Poznań M. B. O'Neill, Coaching dla kadry menedżerskiej, tłum. A. Sawicka- Chrapkowicz, Poznań S. Blanchard, M. Homan, Coaching: poznaj tajniki sukcesu, tłum. G. Górnicka, Gliwice M. Atkinson, R. T. Chois, Wewnętrzna dynamika, tłum. P. Niedzieski, Warszawa Coaching: katalizator rozwoju organizacji, red. Lidia D. Czarkowska ; [tł. art. P. Rosinskiego i J. Passmora B. Kubacki], Centrum Coachingu Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa Ł. T. Marciniak, S. Rogala-Marciniak, Coaching: zbiór narzędzi wspierania rozwoju, wyd. 2., Warszawa Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu, red. nauk. Lidia D. Czarkowska, Centrum Coachingu. Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa L. Whitworth [et al.], Coaching koaktywny: umiejętności wspierające sukces klienta, tłum. Maria Piechnik-Potęga, Warszawa P. Łychmus, Coaching oparty na wiedzy - w treningach kierowniczych, Warszawa adres strony www 3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu Nazwa Teorie coachingu kod(-y) - osoba(-y) dr A. Woszczyk przeprowadzająca(- e) weryfikację kod DFC_m8

23 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 23 wymagania merytoryczne kryteria oceny Cały rok Znajomość zagadnień: 1. Definicje coachingu (2 wybrane). 2. Założenia filozoficzne coachingu. 3. Podstawowe wartości przyświecające pracy coachingowej. 4. Zasady etyczne coachingu. 5. Trójkąt bermudzki w business coachingu. 6. Przykładowe dylematy w pracy coacha. 7. Budowanie relacji z klientem reguły, zagrożenia. 8. Struktura sesji. 9. Przygotowanie do procesu. 10. Znaczenie sesji Etapy procesu coachingowego. 12. Modele pracy z klientem. 13. Reguły budowania kontraktów. 14. Zasady wdrażania kultury coachingowej w organizacji. 15. Przykładowe tematy business coachingu. 16. Przykładowe tematy life coachingu. 17. Superwizja w coachingu. 18. Coaching kompetencyjny. 19. Coachingowy styl zarządzania. 20. Coaching w ujęciu podejścia transpersonalnego. 21. Coaching koaktywny. 22. Coaching w ujęciu podejścia ericksonowskiego. 23. Coaching oparty na teoriach uczenia się. 24. Coaching w ujęciu podejścia NLP. 25. Coaching behawioralny i poznawczo-behawioralny. 26. Podstawowe zasady Zen coachingu. Umiejętność: 1. Porównywania definicji coachingu. 2. Określania założeń, wartości i stylów pracy właściwych różnym podejściom teoretycznym w coachingu. 3. Dostrzegania dylematów etycznych, omawiania ich założeń i konsekwencji, argumentowania na rzecz określonych rozwiązań. 4. Wykorzystania narzędzi coachingowych w pracy nad samorozwojem. 5. Budowania kontraktu coachingowego. 6. Określania specyfiki coachingu na tle innych działań rozwojowych. 7. Dostrzegania związków między określoną teorią i praktyką coachingu a ich teoretycznymi podstawami psychologicznymi, filozoficznymi, pedagogicznymi etc. Na ocenę: 5.0 wyczerpująca odpowiedź na wszystkie pytania wskazująca na bardzo dobrą znajomość tematyki poruszanej na wykładzie oraz w podanych zagadnieniach do opracowania na podstawie literatury uzupełniającej. 4.5 odpowiedź na wszystkie pytania wskazująca na znajomość tematyki poruszanej na wykładzie oraz w podanych zagadnieniach do opracowania na podstawie literatury uzupełniającej. 4.0 odpowiedź na 4 pytania odpowiedź na wszystkie pytania wskazująca na znajomość tematyki poruszanej na wykładzie oraz w podanych zagadnieniach do opracowania na podstawie literatury uzupełniającej odpowiedź na 3 pytania wskazująca na znajomość tematyki poruszanej na wykładzie oraz w podanych zagadnieniach do opracowania na podstawie literatury uzupełniającej odpowiedź na 2 pytania wskazująca na znajomość tematyki poruszanej na wykładzie

24 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 24 przebieg procesu weryfikacji lub w podanych zagadnieniach do opracowania na podstawie literatury uzupełniającej. Egzamin ma postać ustną, student losuje z puli pytań 3 zagadnienia ogólne oraz 2 szczegółowe Informacje ogólne koordynator modułu Prof. zw. dr hab. Bogdan Dembiński rok akademicki 2013/2014 semestr trzeci forma studiów stacjonarne, niestacjonarne sposób ustalania oceny końcowej modułu Ocena z egzaminu i ocena z ćwiczeń są podstawą do wyliczenia średniej oceny końcowej z modułu. Obie składowe stanowią po 50% oceny końcowej*. *Pod warunkiem, że każda składowa jest oceną pozytywną Opis dydaktycznych i pracy Kod Filozoficzne wzorce sztuki życia, wykład DFC_m1 prowadzący Prof. zw. dr hab. Bogdan Dembiński Cały rok treści Wprowadzenie. Theoria a praxis. Wyróżniki filozoficznych poszukiwań modelu życia. Filozoficzny ideał samopoznania Starożytne modele życia. Orientacja intelektualistyczna, eudajmonologiczna i aretologiczna. Sokrates i szkoły sokratejskie mniejsze. Szkoły epoki hellenistycznej. Koncepcja filozofii jako ćwiczenia duchowego Zwrot ku transcendencji. Asceza filozoficzna. Nurty mistyczne w filozofii a postrzeganie sensu ludzkiego życia. Problem wymiarów ludzkiego doświadczenia. Poszukiwanie Boga osobowego a strategie życia wobec Deus absconditus Odkrycie historyczności doświadczenia. Człowiek wobec czasu i własnej skończoności. Indywidualizm vs. kolektywizm w kulturze współczesnej Znaczenie kultury w samorozumieniu. Hermeneutyka filozoficzna w odpowiedzi na potrzebę samowiedzy. Poszukiwanie więzi z Innym. Doświadczenie kryzysu człowieczeństwa i kultury w XX wieku. metody prowadzenia dydaktycznych (kontaktowych) Wykład z elementami dyskusji 30

25 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 25 pracy własnej opis pracy własnej organizacja obowiązkowa 30 przygotowanie do egzaminu w oparciu o materiał zaprezentowany na wykładzie i lektury uzupełniające. Zajęcia odbywają się co tydzień na studiach stacjonarnych Na studiach niestacjonarnych zgodnie z harmonogramem zjazdów 1. P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tłum. P. Domański, (dowolne wydanie). 2. N. White, Filozofia szczęścia. Od Platona do Skinera, tłum. M. Chojnacki, Kraków Filozofia jako sztuka życia. Teorie, modele i wzorce dla doradztwa filozoficznego, red. A. Woszczyk i D. Olesiński, Katowice uzupełniająca 1. Snell B., Odkrycie ducha. Studia o greckich korzeniach europejskiego myślenia, tłum. A. Onysymow, Warszawa Seneka, Myśli, tłum. P. Dzierzbicki, dowolne wydanie (O krótkości życia, O gniewie, Listy moralne do Lucyliusza). 3. Arystoteles, Zachęta do filozofii, tłum. K. Leśniak, (dowolne wydanie). 4. Boecjusz, O pocieszeniu, jakie daje filozofia, tłum. G. Kurylewicz i M. Antczak, Kęty M. Aureliusz, Rozmyślania, tłum. M. Reiter, Kęty Epiktet, Encheiridion, tłum. L. Joachimowcz, wstęp i oracowanie J. Gajda- Krynicka, Kraków 1997, lub Epiktet, Diatryby, Encheiridion, z dodadaniem fragmentów oraz Gnomologium Epitetowego, tłum. L. Joachimowcz, Warszawa Mistrz Eckhart, Dzieła wszystkie, tłum. W. Szymona, Kraków B. Pascal, Myśli, tłum. T. Żeleński-Boy, (dowolne wydanie). 9. K. Pawłowski, Lathe biosas żyj w ukryciu. Filozoficzne poslannictwo Epikura z Samos, Lublin B. Baran, Postmodernizm i końce wieku, Kraków K. Albert, Wprowadzenie do filozoficznej mistyki, tłum. J. Marzecki, Kęty W. Tatarkiewicz, O szczęściu, (dowolne wydanie). 13. P. Hadot, Plotyn albo prostota spojrzenia, tłum. P. Bobowska, Kęty Leszek Kołakowski: Bóg nam nic nie jest dłużny. Krótka uwaga o religii Pascala i duchu jansenizmu. Kraków H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, tłum. B. Baran, Warszawa P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, Warszawa P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka, tłum. zbiorowe, Warszawa M. Szulakiewicz, Od transcendentalizmu do hermeneutyki, Rzeszów A. Przyłębski, Hermenutyczny zwrot filozofii, Poznań W. Lorenc, Hermeneutyczne koncepcje człowieka. W kręgu inspiracji heideggerowskich, Warszawa A. Bronk, Rozumienie-dzieje-język: filozoficzna hermeneutyka H.-G.

26 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 26 Gadamera, Lublin J. Stalmach, Co to jest hermeneutyka?, Wrocław M. Jantos, Filozofia dialogu. Źródła, zasady, daptacje, Kraków J.A. Kłoczowski, Filozofia dialogu, Poznań J.A. Prokopski, Egzystencja i tragizm. Dialektyka ludzkiej skończoności, Kęty A. Miś, Filozofia współczesna. Główne nurty, Warszawa F. Copleston, Historia filozofii, t. 9, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa F. Copleston, Historia filozofii, t. 11, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa J. Kracik, Trwogi i nadzieje końca wieków, Kraków Filozoficzne wzorce sztuki życia, ćwiczenia Kod DFC_m1 prowadzący Dr Marta Ples-Bęben, dr Agnieszka Woszczyk, dr Aleksander Bańka 1 3 treści 1. Wprowadzenie. Tradycja i koncepcje doradztwa filozoficznego Pytania egzystencjalne. Sytuacje graniczne. Lęk egzystencjalny. Dramat wyboru. Modele rozmowy doradczej Problem (bez)sensu życia. Podstawy logoterapii. Modele rozmowy doradczej Problem śmierci i cierpienia. Filozoficzna tradycja meditatio mortis. Śmierć w kulturze. Modele rozmowy doradczej Problem tożsamości i samookreślenia. Modele rozmowy doradczej. 11. Problem wolności i odpowiedzialności. Modele rozmowy doradczej Samorozwój w oparciu o narzędzia filozoficzne i filozoficzne wzorce życia. metody prowadzenia dydaktycznych (kontaktowych) pracy własnej opis pracy własnej organizacja obowiązkowa ćwiczenia polegające na analizie i interpretacji tekstów filozoficznych, dyskusji, przedstawianiu i omawianiu projektów symulacyjnych (rozmowa doradczofilozoficzna). 60 s. stacjonarne 30 s. niestacjonarne 60 s. stacjonarne 90 s. niestacjonarne lektura uzupełniająca do, przygotowanie projektów grupowych, przygotowanie i analiza literatury do pracy zaliczeniowej, napisanie projektu zaliczeniowego. Zajęcia odbywają się w blokach po 4 godz. 1. L. Ostasz, Psychoterapia filozoficzna, Krynica Morska I.D. Yalom, Psychoterapia egzystencjalna, A. Tanalska-Dulęba, Warszawa 2008.

27 Uniwersytet Śląski w Katowicach str M. Żelazny, Filozofia i psychologia egzystencjalna, Toruń E. Fromm, Niech się stanie człowiek, tłum. R. Saciuk, Warszawa G. Simmel, Filozofia życia. Cztery rozdziały metafizyczne, tłum. M. Tokarzewska, Warszawa M. Buber, Droga człowieka według nauczania chasydów, tłum. G. Zlatkes, Warszawa V. E. Frankl, Homo patiens, tłum. R. Czernecki, J. Morawski, Warszawa E. Cioran, O niedogodności narodzin, tłum. I. Kania, Kraków E. Cioran, Zły demiurg, tłum. I. Kania, Warszawa A. Camus, Mit Syzyfa, tłum. J. Guze, dowolne wydanie. 11. Gilgamesz. Epos starożytnego Dwurzecza, tłum R. Stiller, Warszawa 1980 (lub inne wydanie). 12. Marek Aureliusz, Rozmyślania, tłum. M. Reiter, dowolne wydanie. 13. Epiktet, Encheiridion, tłum. L. Joachimowcz, wstęp i oprac. J. Gajda-Krynicka, Kraków Seneka, Myśli, tłum. P. Dzierzbicki, dowolne wydanie (O krótkości życia, O gniewie, Listy moralne do Lucyliusza). 15. L. Feuerbach, Wykłady o istocie religii, tłum. E. Skowron, T. Witwicki, Warszawa 1981 (wykłady: 20 30). 16. S. Kierkegaard, Choroba na śmierć, tłum. J. Iwaszkiewicz, (dowolne wydanie), przedmowa, wprowadzenie, część G. Simmel, Filozofia życia. Cztery rozdziały metafizyczne, tłum. M. Tokarzewska, Warszawa 2007, s P. Tillich, Męstwo bycia, tłum. H. Bednarek, Poznań R. May, Miłość i wola, tłum. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, Poznań N. Bierdiajew, Egzystencjalna dialektyka Boga i człowieka, tłum. H. Paprocki, Kęty E. Fromm, Patologia normalności, tłum. S. Baranowski, R. Palusiński, Kraków uzupełniająca 1. K. Horney, Autoanaliza, tłum. A. Gomola, Poznań K. Horney, Nerwica a rozwój człowieka, tłum. Z. Doroszowa, Poznań Tożsamość człowieka, red. A. Gałdowa, Kraków Wprowadzenie do psychologii egzystencjalnej, red. M. Opoczyńska, Kraków K. Dąbrowski, Dezintegracja pozytywna, Warszawa A. Maslow, Motywacja i osobowość, tłum. J. Radzicki, Warszawa 2006, s C. Rogers, Sposób bycia, tłum. M. Karpiński, Poznań F. Ebner, Słowo i realności duchowe. Fragmenty pneumatologiczne, tłum. K. Skorupski, Warszawa I. Ziemiński, Metafizyka śmierci, Kraków G. Scherer, Filozofia śmierci. Od Anaksymandra do Adorno, tłum. W. Szymona, Kraków M. Wójtowicz, Doświadczenie lęku egzystencjalnego jako sytuacja wyboru, Katowice M. de Unamuno, Dziennik intymny, tłum. P. Rak, Kęty M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 2005, dział drugi:

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Osobowości 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Osobowości 4. Kod przedmiotu/modułu 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia ogólna - Osobowość 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychology of Personality 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Diagnoza i rozwój kompetencji pracowników Moduł 181 : Coaching w organizacji 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Coaching in organization

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 204/205 () Nazwa przedmiotu Psychologia (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Medyczny przedmiot (3) Kod przedmiotu (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Położnictwo

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Psychologia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny

SYLABUS. Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny 01.10.014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_1 Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Z-ETI-1010-T1I2 Psychologia ogólna. stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) dr Małgorzata Kaleta-Witusiak

Z-ETI-1010-T1I2 Psychologia ogólna. stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) dr Małgorzata Kaleta-Witusiak Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego Z-ETI-1010-T1I2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej 1100-Ps1WPHM-NJ

OPIS PRZEDMIOTU. Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej 1100-Ps1WPHM-NJ OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalność/specjalizacja Poziom kształcenia: Profil: Forma studiów Rok/semestr Wprowadzenie do psychologii i historii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Forma studiów/liczba godzin/semestr: Niestacjonarne: 4 h W; 8h - Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Forma studiów/liczba godzin/semestr: Niestacjonarne: 4 h W; 8h - Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Psychologia motywacji oraz zmian w coachingu z elementami psychologii osobowości Kierunek: Coaching for life and business Kod przedmiotu: Specjalność: - Forma zajęć: WYKŁAD ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Mapowanie i diagnoza kompetencji pracowniczych, opracowanie arkuszy kompetencyjnych dla celów rekrutacji i ocen okresowych../ Moduł

Bardziej szczegółowo

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Poziom II Sylabus modułu: Jakość w bibliotece (02-BN-NB-S2-JB01, 02-BN-NB-N2-JB01) 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M4/2/6 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Psychologia rozwoju dziecka Psychology of Child Development Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z chemią. (nazwa specjalności) Nazwa Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 3

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z chemią. (nazwa specjalności) Nazwa Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 3 KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z chemią (nazwa specjalności) Nazwa Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 3 Nazwa w j. ang. Psychological bases of education and teaching

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU

Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU. Kierunek: FIZJOTERAPIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra FIZJOTERAPII I NAUK O ZDROWIU Kierunek: FIZJOTERAPIA SYLABUS Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii,

Bardziej szczegółowo

Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kierunek studiów Poziom Kształcenia Forma Studiów

Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kierunek studiów Poziom Kształcenia Forma Studiów Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Trening Komunikacji Interpersonalnej Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego P1S[4]O_04 Cykl kształcenia 014/015-016/017 Studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu. Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

Karta przedmiotu. Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Psychologia Przedmiot w języku angielskim: Karta przedmiotu FILOLOGIA ANGIELSKA Z PRZYGOTOWANIEM PEDAGOGICZNYM Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ. Kod przedmiotu. Pedagogiki i Psychologii OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia różnic indywidualnych 1100-Ps2RI-SJ Wydział Instytut/Katedra Kierunek Pedagogiki i Psychologii Instytut Psychologii Psychologia Specjalizacja/specjalność

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

Moduł humanistyczny, socjologia, komunikacja społeczna. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA Cele przedmiotu (ogólne, szczegółowe)

Moduł humanistyczny, socjologia, komunikacja społeczna. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA Cele przedmiotu (ogólne, szczegółowe) KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu PSYCHL_M w języku polskim PSYCHOLOGIA OGÓLNA Nazwa przedmiotu w języku angielskim GENERAL PSYCHOLOGY USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu. Psychospołeczne aspekty zarządzania. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia. Psychosocial aspects of management.

Sylabus przedmiotu. Psychospołeczne aspekty zarządzania. Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia. Psychosocial aspects of management. Sylabus przedmiotu Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia Psychospołeczne aspekty zarządzania Nazwa w języku angielskim Psychosocial aspects of management Język wykładowy Kierunek studiów, dla którego przedmiot

Bardziej szczegółowo

SYLABUS na rok 2013/2014

SYLABUS na rok 2013/2014 SYLABUS na rok 013/014 (1) Nazwa przedmiotu Pedagogika () Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Media w edukacji 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Media in Education 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

wykład 12-ET-02-S2-2AJ_fs_1 6. Symboliczne wymiary jedzenia i gotowania. 7. Jedzenie a magia i religia jedzenia jako religia

wykład 12-ET-02-S2-2AJ_fs_1 6. Symboliczne wymiary jedzenia i gotowania. 7. Jedzenie a magia i religia jedzenia jako religia U n i w e r s y t e t Ś l ą s k i w K a t o w i c a c h, u l. B a n k o w a 1 2, 4 0-0 0 7 K a t o w i c e, h t t p : / / w w w. u s. e d u. p l w w w. e c o e t n o. u s. e d u. p l Kierunek i poziom

Bardziej szczegółowo

dr Kazimierz Gelleta dr Kazimierz Gelleta

dr Kazimierz Gelleta dr Kazimierz Gelleta (1) Nazwa przedmiotu Podstawy psychoterapii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Rok akademicki 2015/2016 Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska

Dr A. Wołpiuk- Ochocińska. Dr A. Wołpiuk- Ochocińska (1) Nazwa przedmiotu Psychologia stosowana (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - () Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Osobowości 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Osobowości 4. Kod przedmiotu/modułu 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia zarządzania - Coaching 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychology of the Management - Coaching 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: humanistyczny i w-f Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Organization and Management Forma studiów: studia stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. II rok. Formy prowadzenia zajęć Wykłady 10, Seminaria 20, Ćwiczenia 20,

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. II rok. Formy prowadzenia zajęć Wykłady 10, Seminaria 20, Ćwiczenia 20, S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychologia zarządzania z elementami

Bardziej szczegółowo

Bioetyka. dr M. Dolata. 1 ECTS F-2-P-B-04 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS:

Bioetyka. dr M. Dolata. 1 ECTS F-2-P-B-04 Forma studiów /liczba godzin studia /liczba punktów ECTS: Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Komunikacja społeczna B5 Socialcommunication Turystyka i rekreacja Specjalność/specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Obsługa ruchu turystycznego. Tourism Management Turystyka i rekreacja. studia I stopnia praktyczny (P) studia stacjonarne

KARTA PRZEDMIOTU. Obsługa ruchu turystycznego. Tourism Management Turystyka i rekreacja. studia I stopnia praktyczny (P) studia stacjonarne KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu PEDAGOGIKA. Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki

Karta przedmiotu PEDAGOGIKA. Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Karta przedmiotu PEDAGOGIKA Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Psychologia ogólna Kod przedmiotu: Przedmiot w języku angielskim: Psychology Typ przedmiotu/modułu: Rok:I Semestr: I Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji II stopień,

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014/2016. Filozofia i bioetyka

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014/2016. Filozofia i bioetyka Jednostka Organizacyjna: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014/2016 Katedra Nauk Społecznych Kierunek: Fizjoterapia Rodzaj studiów i profil (I stopień/ii stopień,

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 1/01 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 8 lutego 01 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Chemia z przyrodą.. (nazwa specjalności) Nazwa Dydaktyka przyrody 1, 2 Nazwa w j. ang. Didactic of natural science Kod Punktacja ECTS* 6 Koordynator Dr

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 03/04 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: PSYCHOLOGIA rok akademicki 2015/2016

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: PSYCHOLOGIA rok akademicki 2015/2016 REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: PSYCHOLOGIA rok akademicki 2015/2016 (opracowany na podst. Opisu Modułu Kształcenia oraz Regulaminu Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, stanowiący Załącznik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: PSYCHOLOGIA - rok akademicki 2015/2016 -

REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: PSYCHOLOGIA - rok akademicki 2015/2016 - REGULAMIN ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU: PSYCHOLOGIA - rok akademicki 2015/2016 - (opracowany na podst. Opisu Modułu Kształcenia oraz Regulaminu Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, stanowiący

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 1.1.1 Zarządzanie projektami I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P10 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 011/01 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki Forma

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS W CYKLU AKADEMICKIM

SYLABUS W CYKLU AKADEMICKIM Załącznik Nr 1 do Uchwały Senatu AWFiS w Gdańsku Nr 16 z dnia 27 kwietnia 2012 roku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W CYKLU AKADEMICKIM 2014-2016 Jednostka Organizacyjna: Zakład

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Outplacement w organizacji rozwiązywanie sytuacji trudnych./ Moduł 180..: Psychologia biznesu nowoczesne osiągnięcia i techniki 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA:. Podstawy Kod przedmiotu: 104 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Mgr Beata Orłowska-Drzewek.

KARTA PRZEDMIOTU. Język polski Język angielski USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Mgr Beata Orłowska-Drzewek. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/O/EWB USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Etyka w biznesie Business Ethics Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

PED.4.4. INTERWENCJA KRYZYSOWA KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO

PED.4.4. INTERWENCJA KRYZYSOWA KARTA PRZEDMIOTU PROGRAMOWEGO Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE PED.4.4. PROFIL KSZTAŁCENIA ogólnoakademicki TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 202/203 Kierunek studiów: Ratownictwo

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa yższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: Psychologia twórczości. Kod przedmiotu: 4.4 3. Okres ważności karty: ażna od roku akademickiego 05/06 4. Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pedagogika

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Pedagogika S YL AB US MODUŁ U ( PRZDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Pedagogika Obowiązkowy Nauk o

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Inżynieria mechaniczna, Inżynieria produkcji żywności, Ekoenergetyka 1.

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Inżynieria mechaniczna, Inżynieria produkcji żywności, Ekoenergetyka 1. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU rok akademicki: 2009/2010 Instytut: Techniczny Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod kierunku: 06.9 Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Karta (sylabus) modułu/przedmiotu PEDAGOGIKA studia pierwszego stopnia/profil ogólnoakademicki Przedmiot: Rok: II Psychologia wychowawcza Psychology of education Semestr: III Rodzaje zajęć i liczba godzin:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium magisterskie nt. Organizacje pozarządowe i edukacja w perspektywie porównawczej. Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Zdrowie publiczne Studia II stopnia stacjonarne. Dr n. med. Beata Penar-Zadarko

Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Zdrowie publiczne Studia II stopnia stacjonarne. Dr n. med. Beata Penar-Zadarko Sylabus : PSYCHOLOGIA ZDROWIA Nazwa Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Psychologia zdrowia Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o zdrowiu, Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego Kod - Studia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Agresja i przemoc we współczesnym świecie./ Moduł 131.: Patologia zachowań społecznych 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Aggression

Bardziej szczegółowo

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 5; Zal, 1 ECTS Semestr IV: 5; Egz, 1 ECTS Semestr V: 5; Zal, 1 ECTS Semestr VI: 5; Egz, 1 ECTS

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 5; Zal, 1 ECTS Semestr IV: 5; Egz, 1 ECTS Semestr V: 5; Zal, 1 ECTS Semestr VI: 5; Egz, 1 ECTS AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Seminarium doktoranckie pracy pisemnej Kod modułu: Koordynator modułu: prof. dr hab. Anna Organiszczak Punkty

Bardziej szczegółowo

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego B2 Foreign language course B2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów wszystkie

Bardziej szczegółowo

Psychologia społeczna. SYLABUS A. Informacje ogólne

Psychologia społeczna. SYLABUS A. Informacje ogólne Psychologia społeczna SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

Podstawy etyki. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Podstawy etyki. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Podstawy etyki Kod przedmiotu: ETK Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

Syllabus Podstawy edukacji / psychologia

Syllabus Podstawy edukacji / psychologia Syllabus Podstawy edukacji / psychologia Lp. Elementy składowe sylabusu Opis 1. Nazwa przedmiotu Podstawy edukacji / Psychologia 2. Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Studium Pedagogiczne UJ 3. Kod

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 010/011 Kierunek studiów: Edukacja artystyczna w zakresie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 2. Nazwa przedmiotu w języku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia społeczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Psychologia społeczna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Psychologia społeczna Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Podstawy psychologii sądowej./ Moduł 187.: Psychologia sądowa 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Fundamentals of forensic psychology

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Ekonomia w zakresie nauk o zarządzaniu

Ekonomia w zakresie nauk o zarządzaniu Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Rodzaj Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1647 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Dostarczenie informacji o pojęciu, prawidłowościach i mechanizmie motywacji Przygotowanie do prowadzenia rozmowy motywującej z uzależnionym

Dostarczenie informacji o pojęciu, prawidłowościach i mechanizmie motywacji Przygotowanie do prowadzenia rozmowy motywującej z uzależnionym Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE PED.6.15. PROFIL KSZTAŁCENIA ogólnoakademicki TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D

S Y L A B U S. Druk DNiSS nr 11D S Y L A B U S Druk DNiSS nr 11D NAZWA PRZEDMIOTU: Teoretyczne i metodyczne podstawy pedagogiki wczesnoszkolnej Kod przedmiotu:. Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy obowiązkowy Wydział: Humanistyczno- Społeczny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY INSTYTUT NAUK O POLITYCE

SYLABUS WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY INSTYTUT NAUK O POLITYCE SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium magisterskie KOD WF/II/st/9 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne. Specjalność: wychowanie fizyczne w służbach mundurowych 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Psychologia turystyki aktywnej D1-1. Psychology of active tourism

KARTA PRZEDMIOTU. Psychologia turystyki aktywnej D1-1. Psychology of active tourism KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Historia architektury i sztuki B1

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Historia architektury i sztuki B1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Historia architektury i sztuki B1 History of Art and Architecture Turystyka

Bardziej szczegółowo