Kierunek i poziom studiów: Doradztwo filozoficzne i coaching Studia I stopnia, niestacjonarne II Rok, semestr zimowy 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kierunek i poziom studiów: Doradztwo filozoficzne i coaching Studia I stopnia, niestacjonarne II Rok, semestr zimowy 2013/2014"

Transkrypt

1 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Doradztwo filozoficzne i coaching Studia I stopnia, niestacjonarne II Rok, semestr zimowy 2013/2014 Sylabus modułu: Sztuka argumentacji i techniki manipulacyjne, DFC_m20 1. Informacje ogólne koordynator modułu Krzysztof A. Wieczorek rok akademicki 2013/2014 semestr trzeci forma studiów niestacjonarne sposób ustalania oceny końcowej modułu Zaliczenie na podstawie aktywności (udział w dyskusji na zajęciach, wygłoszenie referatu, przedstawienie pracy pisemnej). 2. Opis dydaktycznych i pracy ćwiczenia prowadzący treści kod DFC_m20 _fns_1, DFC_m20 _fns_2 Krzysztof A. Wieczorek I 1. Wstęp do teorii perswazji i argumentacji. 2. Dwutorowość procesu perswazji (tzw. model ELM). 3. Argumentacja. Logika nieformalna jako nauka dostarczająca narzędzi do badania argumentów. Dostrzeganie argumentów w wypowiedziach, wyodrębnianie przesłanek i konkluzji. Struktura argumentu (rodzaje wspierania konkluzji przez przesłanki, diagram argumentu). Metody oceny argumentów. Odpieranie argumentów w dyskusji. Analiza typowych schematów argumentacyjnych (m.in. argumenty z analogii, z autorytetu, z konsekwencji, argumenty równi pochyłej, ad hominem, ad ignorantiam, ad populum itp.).

2 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 2 Nielojalne zachowania w czasie dyskusji i typowe chwyty erystyczne. 4. Psychologiczne mechanizmy ludzkiego myślenia i działania wykorzystywane w perswazji i argumentacji (efekt dostępności poznawczej, zasada kontrastu, efekt aureoli, konformizm, sympatia, wzajemność, niedostępność, konsekwencja). metody prowadzenia dydaktycznych (kontaktowych) pracy własnej opis pracy własnej organizacja obowiązkowa uzupełniająca Prezentacja multimedialna, dyskusja, referaty i prezentacje przygotowane przez studentów. 15 (oraz konsultacje 15 h) 90 Lektura uzupełniająca, przygotowanie prezentacji multimedialnej lub referatu. Przygotowanie pracy pisemnej. Zgodnie z ogłoszonym planem. Cialdini R. B. [2001], Wywieranie wpływu na ludzi. Przekł. Bogdan Wojciszke, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk. Schopenhauer A. [1973], Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów. Przekład: B. i L. Konorscy, Wydawnictwo Literackie, Kraków. Szymanek K. [2001], Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. PWN. Warszawa. Szymanek K, Wieczorek K. A., Wójcik A. S. [2003], Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów. PWN, Warszawa. Tokarz M. [2006], Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji. GWP, Gdańsk. Brock T.C., Green M.C. (red.) [2007], Perswazja. Perspektywa psychologiczna. Wyd. U.J. Aronson E. [2008], Człowiek istota społeczna. Tłum. J. Radzicki. PWN. Warszawa. Govier T. [2005], A Practical Study of Argument. Wadsworth Publishing Company, Belmont. Govier T. [1987], Problems in Arguments Analysis and Evaluation. Foris Publications. Dordrecht. Govier T. [1999], The Philosophy of Argument. Vale Press. Newport News, Virginia. Hołówka T. [1998], Błędy, spory, argumenty. Szkice z logiki stosowanej, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. Hołówka T. [2005], Kultura logiczna w przykładach. PWN. Warszawa. Johnson R. H., Blair A. J. [1983], Logical self-defense. 2-nd ed. McGraw-Hill Ryerson, Toronto. Pratkanis A., Aronson E. [2003], Wiek Propagandy, tłum. J. Radzicki, M Szuster, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Szymanek K. [2008], Argument z podobieństwa. Wydawnictwo UŚ. Katowice. Tindale C.W. [2007], Fallacies and Argument Appraisal. Cambridge University Press. New York. Tokarz M. [2007], Dlaczego nie przekonują nas przekonywające argumenty. Filozofia Nauki 2007, 1 (57), s Walton D. N. [2006], Fundamentals of Critical Argumentation. Cambridge University

3 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 3 adres strony www Press, New York. Walton D.N. [1989], Informal Logic. A Handbook for Critical Argumentation. Cambridge University Press. New York. Walton D.N., Reed C., Macagno F. [2008], Argumentation Schemes. Cambridge University Press. New York. Waller B. N. [1988], Critical Thinking. Consider the verdict. Prentice Hall, New Jersey. Wieczorek K.A., [2006], Argumenty ad hominem. Ich rodzaje oraz sposoby oceny. Folia Philosophica 2006, T.24, s Wieczorek K.A. [2013], Argumenty równi pochyłej. Analiza z perspektywy logiki nieformalnej. Wydawnictwo UŚ. Katowice. Prowadzący może na życzenie studentów udostępnić (wypożyczyć) trudnodostępne pozycje z bibliografii. 3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu zaliczenie kod(-y) osoba(-y) przeprowadzająca(- e) weryfikację wymagania merytoryczne kryteria oceny DFC_m20 _fns_1, DFC_m20 _fns_2 dr Krzysztof A. Wieczorek kod DFC_m20_w_1 I Znajomość zagadnień omawianych na zajęciach. W szczególności: Umiejętność dostrzegania argumentów w wypowiedziach. Umiejętność dokonywania tak zwanej standaryzacji argumentu oraz rekonstruowania jego struktury. Umiejętność oceny logicznej wartości argumentu. Umiejętność merytorycznie poprawnego odpierania argumentów w dyskusji. Znajomość często spotykanych schematów argumentacyjnych oraz związanych z nimi krytycznych pytań pozwalających na ocenę konkretnego argumentu podpadającego pod dany schemat. Umiejętność dostrzegania i demaskowania nadużyć typowych schematów argumentacyjnych (chwytów erystycznych powiązanych z danym schematem). Znajomość tzw. modelu ELM oraz wynikających z niego praktycznych konsekwencji. Znajomość psychologicznych mechanizmów ludzkiego myślenia i działania wykorzystywanych w argumentacji i perswazji. 5,0 Duża aktywność; bardzo dobra znajomość wszystkich zagadnień poruszanych na zajęciach. 4,5 Duża aktywność; bardzo dobra znajomość większości zagadnień poruszanych na zajęciach. 4,0 Przeciętna aktywność; dobra znajomość większości zagadnień poruszanych na zajęciach. 3,5 Niezbyt duża aktywność; średnia znajomość zagadnień poruszanych na zajęciach. 3,0 Mała aktywność; dostateczna znajomość zagadnień poruszanych na zajęciach.

4 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 4 (Jako aktywność rozumiane są: obecność na zajęciach, aktywny udział w dyskusjach, przedstawienie prezentacji lub referatu na uzgodniony wcześniej temat, przygotowanie pracy pisemnej) przebieg procesu weryfikacji Oceniana jest aktywność na zajęciach. Na każdych ćwiczeniach studenci mogą brać udział w dyskusji, na bieżąco odpowiadać na pytania prowadzącego. Studenci mogą także zgłaszać się na ochotnika do przedstawienia na zajęciach w postaci referatu wybranych partii materiału. Dodatkowo, pod koniec semestru studenci mogą napisać pracę na temat uzgodniony z prowadzącym. Sylabus modułu: PSYCHOLOGIA EMOCJI I MOTYWACJI Nazwa wariantu modułu (opcjonalnie): PSYCHOLOGIA EMOCJI I MOTYWACJI _W DFC_m7 PSYCHOLOGIA EMOCJI I MOTYWACJI _ĆW DFC_m7 1. Informacje ogólne koordynator modułu Dr Dariusz Olesiński rok akademicki 2013/2014 semestr II forma studiów stacjonarne i niestacjonarne sposób ustalania Na ocenę końcową składają się: ocena z ćwiczeń 50 % oraz z egzaminu 50% oceny końcowej modułu 2. Opis dydaktycznych i pracy PSYCHOLOGIA EMOCJI I MOTYWACJI _W prowadzący treści kod DFC_m7 Dr Dariusz Olesiński II rok DFC 1. Istota i funkcje procesów emocjonalno-motywacyjnych w sterowaniu zachowaniem człowieka. Filozoficzne podstawy rozumienia emocji. 2. Fizjologiczno-neurologiczne podstawy procesów emocjonalno-motywacyjnych. Rola AUN i CUN w powstawaniu i przebiegu procesów afektywnych. Funkcjonalne zróżnicowanie półkul

5 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 5 mózgowych - konsekwencje w doświadczaniu i ekspresji emocji. 3. Komponenty procesu emocjonalnego. Podstawowe kategorie procesów afektywnych: emocja, nastrój, uczucie, sentyment, temperament. 4. Klasyczne i poznawcze koncepcje emocji. Teoria Cannona-Barda, teoria dwuczynnikowa Schachtera-Singera, poznawczy model Lazarusa. Funkcjonalne ujęcie emocji wg Frijdy; prawa emocji. 5. Emocje a procesy poznawcze. Inteligencja emocjonalna główne koncepcje i elementy składowe. 6. Podstawowe modele motywacyjne i ich ogólna charakterystyka model homeostatyczny, podnietowy, poznawczy, humanistyczny. 7. Stres i czynniki go wywołujące główne koncepcje. Dystres i eustres. Sposoby radzenia sobie ze stresem. 8. Teoria potrzeb i jej zastosowania w środowisku pracy, reklamie, polityce, psychologii konsumenta. Zasadnicze rodzaje motywatorów i demotywatorów. 9. Wartości jako podstawa motywacji. Uczucia samoświadomościowe (miłość, duma, wstyd, poczucie winy) i ich motywacyjna rola. 10. Specyficznie ludzkie typy motywacji: motywy związane z własnym ja, motywacja epistemiczna, motywacja osiągnięć i aktywności twórczej. metody prowadzenia dydaktycznych (kontaktowych) pracy własnej opis pracy własnej organizacja wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: 15 Studia stacjonarne: 15 Studia niestacjonarne: 25 lektura uzupełniająca Studia stacjonarne: Środy , s. 332 Studia niestacjonarne: 05.10s , s n , s n , s n , s n , s. 332

6 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 6 obowiązkowa - Ekman P., Davidson R.J. (red.), Natura emocji. Podstawowe zagadnienia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Franken R.E., Psychologia motywacji, GWP, Gdańsk Gasiul H., Teorie emocji i motywacji. Rozważania psychologiczne, Wydawnictwo UKSW, Warszawa Kofta M., Szustrowa T. (red.), Złudzenia, które pozwalają żyć, PWN, Warszawa Lewis M., Haviland Jones J. M., Psychologia emocji, GWP, Gdańsk Maslow A.H., Motywacja a osobowość, IW PAX, Warszawa Łosiak W, Psychologia emocji, WAiP, Warszawa Rheinberg F., Psychologia motywacji. WAM, Kraków Strelau J., Psychologia temperamentu, PWN, Warszawa Śmieja M., Orzechowski J. (red.), Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje, PWN, Warszawa uzupełniająca - Davis M.H., Empatia. O umiejętności współodczuwania, GWP, Gdańsk DeCatanzaro D. A., Motywacje i emocje. W ujęciu ewolucyjnym fizjologicznym rozwojowym i społecznym, Zysk i S-ka, Poznań Ekman P., Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie, Warszawa, PWN Frankl V.E., Homo patiens. Próba wyjaśnienia sensu cierpienia, PAX, Warszawa LeDoux J., Mózg emocjonalny. Tajemnicze podstawy życia emocjonalnego, Media Rodzina, Poznań Oatley K., Jenkins J.M., Zrozumieć emocje, PWN, Warszawa Obuchowski K., Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich, Wyd. Zysk i s-ka, Poznań Popielski K., Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia, RW KUL Lublin Maruszewski T., Doliński D., Łukaszewski W., Marszał-Wiśniewska. M., Emocje i motywacja, (w:) Strelau J., Doliński D. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, Tom I, GWP, Gdańsk Reykowski J., Emocje, motywacja, osobowość, (w:) Tomaszewski T. (red.), Psychologia ogólna, PWN, Warszawa 1997.

7 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 7 adres strony www kod PSYCHOLOGIA EMOCJI I MOTYWACJI _ĆW DFC_m7 prowadzący Dr Dariusz Olesiński, Mgr Katarzyna Kiepas- Remesz, Mgr L. Baran gr. I, II, III treści 1. Rozpoznawanie i rozumienie procesów afektywnych. Ekspresja autentyczna vs ekspresja udawana. Funkcje ekspresji emocjonalnej. 2. Uniwersalność i kulturowe zróżnicowanie emocji. Różnice indywidualne w reagowaniu emocjonalnym. 3. Dośiadczanie emocji: emocje niespójne z celem (negatywne lęk, depresja, poczucie winy), i spójne z celem (pozytywne szczeście, optymizm, nadzieja). Badanie poziomu lęku lęk jako stan i jako cecha. 4. Wpływ emocji i nastroju na procesy poznawcze ładunek emocjonalny treści. 5. Złudzenia na temat siebie a adaptacja psychologiczna; poczucie kontroli oraz skutki utraty kontroli nad własnym zachowaniem. 6.. Samokontrola emocji i zachowań. Planowanie działań, wyznaczanie celów. Techniki kontroli nad sytuacyjnymi wyznacznikami emocji. 7. Techniki oddziaływania na komponent fizjologiczny oraz poznawczy emocji. Autoperswazja. 8. Frustracje, konflikty, kryzysy jako stany emocjonalno motywacyjne. Doskonalenie metod radzenia sobie ze stresem. 9. Organizacja pracy w grupie systemy motywowania. Komunikacja a motywowanie członków grupy. Bariery motywacyjne. 10. Motywy poznawczej aktywności człowieka; poszukiwanie doznań, ciekawość, motywacja do podejmowania ryzyka. metody prowadzenia dydaktycznych (kontaktowych) dyskusja, testy, prezentacja referatów, case study Studia stacjonarne: 30 Studia niestacjonarne: 15

8 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 8 pracy własnej opis pracy własnej organizacja Studia stacjonarne: 40 Studia niestacjonarne: 60 lektura uzupełniająca i przygotowanie referatów Studia stacjonarne: gr. I - czwartki , s. 330 gr. II - środy , s. 332 gr. III - środy , s. 332 obowiązkowa Studia niestacjonarne: 06.10n , s n , s n , s n , s n , s Ekman P., Davidson R.J. (red.), Natura emocji. Podstawowe zagadnienia, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk Franken R.E., Psychologia motywacji, GWP, Gdańsk Gasiul H., Teorie emocji i motywacji. Rozważania psychologiczne, Wydawnictwo UKSW, Warszawa Kofta M., Szustrowa T. (red.), Złudzenia, które pozwalają żyć, PWN, Warszawa Lewis M., Haviland Jones J. M., Psychologia emocji, GWP, Gdańsk Maslow A.H., Motywacja a osobowość, IW PAX, Warszawa Łosiak W, Psychologia emocji, WAiP, Warszawa Rheinberg F., Psychologia motywacji. WAM, Kraków Strelau J., Psychologia temperamentu, PWN, Warszawa Śmieja M., Orzechowski J. (red.), Inteligencja emocjonalna. Fakty, mity, kontrowersje, PWN, Warszawa uzupełniająca - Davis M.H., Empatia. O umiejętności współodczuwania, GWP, Gdańsk DeCatanzaro D. A., Motywacje i emocje. W ujęciu ewolucyjnym fizjologicznym rozwojowym i społecznym, Zysk i S-ka, Poznań Ekman P., Kłamstwo i jego wykrywanie w biznesie, polityce i małżeństwie, Warszawa, PWN Frankl V.E., Homo patiens. Próba wyjaśnienia sensu cierpienia, PAX, Warszawa LeDoux J., Mózg emocjonalny. Tajemnicze podstawy życia emocjonalnego, Media

9 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 9 Rodzina, Poznań Oatley K., Jenkins J.M., Zrozumieć emocje, PWN, Warszawa Obuchowski K., Przez galaktykę potrzeb. Psychologia dążeń ludzkich, Wyd. Zysk i s-ka, Poznań Popielski K., Noetyczny wymiar osobowości. Psychologiczna analiza poczucia sensu życia, RW KUL Lublin Maruszewski T., Doliński D., Łukaszewski W., Marszał-Wiśniewska. M., Emocje i motywacja, (w:) Strelau J., Doliński D. (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki, Tom I, GWP, Gdańsk Reykowski J., Emocje, motywacja, osobowość, (w:) Tomaszewski T. (red.), Psychologia ogólna, PWN, Warszawa adres strony www 3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu PSYCHOLOGIA EMOCJI I MOTYWACJI _W kod(-y) osoba(-y) przeprowadzająca(- e) weryfikację wymagania merytoryczne Dr Dariusz Olesiński kod DFC_m7 II rok DFC Na egzaminie ustnym student wykazuje znajomość prawidłowości dotyczących przebiegu procesów emocjonalnych i motywacyjnych regulujących zachowanie człowieka oraz koncepcji, które je wyjaśniają.; zna najważniejsze źródła i czynniki motywacyjne oraz typy motywacji wpływające na zachowanie i rozwój człowieka, w szczególności te związane z hierarchia i dynamiką potrzeb. Posiada wiedzę o barierach motywacyjnych i sposobach ich przezwyciężania. kryteria oceny Bardzo dobry (5.0): 1) kompletna znajomość treści omawianych na zajęciach, 2) pełna znajomość polecanej literatury przedmiotu, 3) znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej, 4) umiejętność argumentowania na rzecz prezentowanych tez, otwartość na ich krytykę

10 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 10 5) odpowiedź wskazująca na umiejętność myślenia porównawczo-problemowego Dobry plus (4.5): 1) znajomość treści omawianych na zajęciach 2) pełna znajomość polecanej literatury przedmiotu, 3) umiejętność argumentowania na rzecz prezentowanych tez, otwartość na ich krytykę 4) odpowiedź wskazująca na umiejętność myślenia porównawczo-problemowego Dobry (4.0): 1) dobra znajomość treści omawianych na zajęciach, 2) dobra znajomość polecanej literatury przedmiotu, 3) umiejętność argumentowania na rzecz prezentowanych tez, otwartość na ich krytykę Dostateczny plus (3.5): 1) znajomość 3/4 materiału omawianego na zajęciach, 2) wystarczająca znajomość polecanej literatury przedmiotu, Dostateczny (3.0): 1) znajomość 2/3 materiału omawianego na zajęciach, 2) dostateczna znajomość polecanej literatury przedmiotu przebieg procesu weryfikacji Egzamin ustny PSYCHOLOGIA EMOCJI I MOTYWACJI _ĆW kod(-y) osoba(-y) przeprowadzająca(- e) weryfikację wymagania merytoryczne Dr Dariusz Olesiński, Mgr Katarzyna Kiepas- Remesz, Mgr L. Baran kod DFC_m7 gr. I, II, III Student wykazuje aktywność w dyskusji dotyczącej analizy procesów emocjonalnomotywacyjnych; na podstawie poznanych koncepcji psychologicznych i przygotowanego referatu jest zdolny do właściwego rozpoznawania i prognozowania własnych i cudzych stanów emocjonalnych i procesów motywacyjnych. Doskonali świadomość własnych potrzeb i w oparciu o nią dokonuje samooceny kompetencji oraz wyznacza kierunek swojego dalszego rozwoju. kryteria oceny Bardzo dobry (5.0): 1) kompletna znajomość treści omawianych na zajęciach, 2) pełna znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej, 3) wyróżniająca się aktywność na zajęciach, 4) umiejętność argumentowania na rzecz prezentowanych tez, otwartość na ich krytykę.

11 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 11 Dobry plus (4.5): 1) znajomość treści omawianych na zajęciach, 2) pełna znajomość polecanych tekstów źródłowych, 3) aktywność na zajęciach. Dobry (4.0): 1) dobra znajomość treści omawianych na zajęciach, 2) dobra znajomość tekstów źródłowych, 3) wystarczająca aktywność na zajęciach Dostateczny plus (3.5): 1) znajomość 3/4 materiału omawianego na zajęciach, 2) wystarczająca znajomość tekstów źródłowych 3) wystarczająca aktywność na zajęciach Dostateczny (3.0): 1) znajomość 2/3 materiału omawianego na zajęciach, 2) dostateczna znajomość tekstów źródłowych, 3) dostateczna aktywność na zajęciach. przebieg procesu weryfikacji - ocena znajomości materiału omawianego na zajęciach, umiejętność krytycznego myślenia (zaliczenie ustne), - ocena referatów, - ocena aktywności na zajęciach, umiejętności prowadzenia merytorycznych dyskusji. Sylabus modułu: ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA I KULTUROWA Kod modułu: DFC_m16 Liczba punktów ECTS: 4 1. Informacje ogólne koordynator modułu Maria Niemczuk rok akademicki 2013/2014 semestr I /zimowy forma studiów Studia pierwszego stopnia niestacjonarne sposób ustalania Wykład: oceny końcowej Egzamin pisemny modułu Ćwiczenia: Ocena z ćwiczeń jest wypadkową następujących elementów: - aktywny udziału w zajęciach - wynik pisemnego kolokwium

12 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 12 Ostateczną ocenę końcową z modułu ustala się na podstawie średniej ocen z wykładów i z ćwiczeń - 50% oceny z ćwiczeń, 50% oceny z egzaminu (pod warunkiem, że obie oceny są pozytywne) 2. Opis dydaktycznych i pracy kod Antropologia filozoficzna i kulturowa wykład prowadzący Maria Niemczuk DFC_m16_w_1 Doradztwo filozoficzne i coaching, II rok studia pierwszego stopnia niestacjonarne treści 1. Nauki o człowieku: antropologia fizyczna, antropologia kulturowa, antropologia filozoficzna. 2. Definicje kultury: etymologia pojęcia, zakres znaczeniowy pojęcia kultura, typologia Kroebera i Kluckhahna, definicje atrybutywne o dystrybutywne; wartościujące i nie wartościujące. Pojęcie pokrewne cywilizacja. 3. Geneza kultury i fazy jej rozwoju /rozwój hominidae: ramapithecus, austalopithecus, homo habilis, homo erectus, homo sapiens; kultury zbieracko-łowieckie, rewolucja neolityczna, pierwsze cywilizacje: Babilońska, Egipska, Chińska, Indyjska, Majów, Azteków, Inków. 4. Człowiek jako istota kulturowa /M. Scheler, E. Cassirer, Z. Freud, H. Plessner, A. Gehlen, / 5. Teorie kultury: ewolucjonistyczna koncepcja kultury: L. H. Morgan i periodyzacja dziejów; J. Frezer od magii do religii, E. B. Tylor od animizmu do monoteizmu: dyfuzjonistyczna teoria kultury: monogenetyzm anglosaski E. Smitha i W. Perry ego; niemiecko-austriacka szkoła kulturowo-historyczna; funkcjonalizm B. Malinowskiego; strukturalizm w antropologii i C. Levi- Strauss; nieczystość i tabu wg Mary Douglas; kulturowe podstawy osobowości amerykańska szkoła kultury i osobowości; materializm kulturowy M. Harrisa; biologiczne podstawy osobowości, czyli socjobiologia E. Wilsona; postmodernizm w antropologii kulturowej /C. Geertz, J. Cliford, Z. Bauman; doktryna szoku Noami Klein; rozwój biotechnologii a koniec człowieka (F. Fukuyama) 6. Charakterystyka nurtów antropologii filozoficznej (fenomenologia, filozofia egzystencji, hermeneutyka, filozofia życia, filozofia dialogu, personalizm, psychoanaliza,, postmodernizm). metody prowadzenia dydaktycznych (kontaktowych) Wykład : Metoda podająca z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych Ćwiczenia: Analiza tekstów, dyskusja Wykład : 15 godzin Ćwiczenia: 30 godzin Wykład : 10 godzin

13 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 13 pracy własnej opis pracy własnej organizacja obowiązkowa Ćwiczenia: 30 godzin Student przygotowuje się do zaliczenia przedmiotu (egzamin pisemny) Czytanie zadanych lektur na ćwiczenia, Instytut Filozofii, soboty, niedziele, sala symp. III Filozofia. Podstawowe pytania. Red. H. Schnadelbach. Warszawa 1995 Gernot Böhme: Antropologia filozoficzna. Warszawa J. Wahl: Krótka historia egzystencjalizmu. Wrocław J.M. Burgos: Personalizm. Warszawa S. Kowalczyk: Człowiek w myśli współczesnej. Warszawa 1990, E. Nowicka: Świat człowieka świat kultury. PWN. Warszawa 1997 B. Olszewska-Dyoniziak: Człowiek, kultura, osobowość. Kraków 2001 B. Olszewska-Dyoniziak: Zarys antropologii kulturowej. Zielona Góra Amerykańska antropologia postmodernistyczna. Red. M. Buchowski. Warszawa 1999 H. Plessner: Pytanie o conditio humana. Warszawa 1988 A. Gehlen: W kręgu antropologii i psychologii społecznej. Warszawa 2001 M. Scheler: Pisma a antropologii i teorii wiedzy. Warszawa 1987 E. Cassirer: Esej o człowieku. Wstęp do filozofii kultury. Warszawa Z. Freud: Kultura jako źródło cierpień. Warszawa 1995 M. Doulas: Czystość i zmaza. Warszawa 2007 uzupełniająca adres strony www C.A. van Peursen: Antropologia filozoficzna. Zarys problematyki. IW PAX I. Bittner: Współczesna antropologia filozoficzna, Łódź E. Husserl: Kryzys europejskiego człowieczeństwa a filozofia. Warszawa 1993 R. Ingarden: Książeczka o człowieku (wydania różne) K. Michalski: Heidegger i filozofia współczesna. Warszawa 1998, PIW. M. Drwięga: Ciało człowieka. Studium z antropologii filozoficznej. Kraków Literatura uzupełniająca: zob. do ćwiczeń: podstawowa i uzupełniająca. - - kod Antropologia filozoficzna i kulturowa ćwiczenia prowadzący treści Dr Maria Niemczuk DFC_m16_w_2 Doradztwo filozoficzne i coaching, II rok studia pierwszego stopnia niestacjonarne Zajęcia: soboty, niedziele 1. Status antropologii filozoficznej i kulturowej wśród nauk o człowieku. Metodologia badań, wspólne pola badań, zasadnicze różnice. Specyfika antropologii filozoficznej i kulturowej. Rozwój dyscyplin antropologicznych, charakterystyka głównych nurtów, założeń programowych. Nurty antropologii filozoficznej (fenomenologia, filozofia

14 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 14 metody prowadzenia dydaktycznych (kontaktowych) pracy własnej opis pracy własnej organizacja obowiązkowa egzystencji, hermeneutyka, filozofia życia, filozofia dialogu, personalizm, psychoanaliza, postmodernizm). Charakterystyka nurtów antropologii kulturowej (ewolucjonistyczna koncepcja kultury: L. H. Morgan i periodyzacja dziejów; J. Frezer od magii do religii, E. B. Tylor od animizmu do monoteizmu, dyfuzjonistyczna teoria kultury: monogenetyzm anglosaski E. Smitha i W. Perry ego; niemiecko-austriacka szkoła kulturowo-historyczna, Funkcjonalizm B. Malinowskiego, strukturalizm w antropologii i C. Levi-Strauss, Kulturowe podstawy osobowości amerykańska szkoła kultury i osobowości). Blok tematyczny: antropologia filozoficzna. 1. Prekursorzy antropologii filozoficznej M. Scheler, H. Plessner, A. Gehlen 3. Człowiek jako animal symbolicum wg E. Cassirera. 4. Dwa nurty egzystencjalizmu główne założenia, przedstawiciele 5. Personalizm nurty, główne problemy, metody, charakterystyka głównych stanowisk 6. Psychoanaliza Z. Freuda Blok tematyczny: antropologia kulturowa. 1. Antropologia kulturowa podstawowe pojęcia antropologii kultury, geneza kultury, badanie kultury, metodologia badań, charakterystyka głównych nurtów. 2. Wybrane koncepcje człowieka antropologii kulturowej: ewolucjonizm, funkcjonalizm, amerykańska szkoła kultury i osobowości, strukturalizm, materializm kulturowy, postmodernizm w kulturze charakterystyka głównych stanowisk. 3. Tabu w kulturach pierwotnych i kulturze współczesnej 4. Współczesne problematyka: multikulturalizm, globalizm, alterglobalizm, rozwój zrównoważony, technotronika Ćwiczenia: Aktywująca forma ćwiczeń Ćwiczenia: 30 Ćwiczenia: 50 Student zapoznaje się z literaturą obowiązkową i uzupełniającą. Student przygotowuje się do odpowiedzi ustnych i udziału w dyskusji, przygotowuje się do samodzielnego pisania pracy.semestralnej. Wielkość jednostki : bloki 5-godzinne Jednostki kontaktowe zgodnie z harmonogramem kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching M. Scheler: Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy. Warszawa H. Plessner: Pytanie o conditio humana. W-wa 1988, A. Gehlen: W kręgu antropologii i psychologii społecznej. W-wa Z. Freud: Kultura jako źródło cierpień. M. Heidegger: Budować, mieszkać, myśleć. K. Michalski: Heidegger i filozofia współczesna. W-wa 1998 wybrane fragmenty. J.P. Sartre: Egzystencjalizm jest humanizmem. Warszawa 2001 R. Ingarden: Książeczka o człowieku (różne wydania) całość J. Tischner: Filozofia dramatu. Kraków J.M. Burgos: Personalizm. Warszawa 2010

15 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 15 St. Kowalczyk: Człowiek w myśli współczesnej. Warszawa P. Teilhard de Chardin: Fenomen człowieka, Pisma, T. 4, W-wa 1993 A. Elliot, Koncepcje Ja, Warszawa uzupełniająca K. Michalski: Heidegger i filozofia współczesna. W-wa 1998 wybrane fragmenty. H. Puszko: Być Stendhalem i Spinową. Szkic o filozofii J.P. Sartre a. Rozdz. Podstawy antropologii filozoficznej, s ; Rozdz. IV i V, s , S. Kowalczyk: Człowiek w myśli współczesnej. W-wa 1990 B. Olszewska-Dyoniziak: Człowiek, kultura, osobowość. Wydawnictwo Alta. Kraków E. Nowicka: Świat człowieka świat kultury. PWN. Warszawa K. Brozi: Antropologia kulturowa. Wydawnictwo UMCS. Lublin A. Waligórski: Antropologiczna koncepcja człowieka. PWN. Warszawa Ph. Bagby: Historia i kultura. PWN. Warszawa A. L. Kroeber: Istota kultury. PWN. Warszawa C. Levi-Strauss: Antropologia strukturalna. PIW. Warszawa Z. Freud: Kultura jako źródło cierpień. Wydawnictwo KR. Warszawa E. Cassirer: Esej o człowieku. Wydawnictwo Czytelnik. Warszawa A. Gehlen: W kręgu antropologii i psychologii społecznej. Wydawnictwo Czytelnik J. Frazer: Złota gałąź. PIW. Warszawa B. Malinowski: Zwyczaj i zbrodnia. Życie seksualne dzikich. Dzieła, t.2. PWN. Warszawa M. Mead: Kultura i tożsamość. PWN. Warszawa R. Benedict: Wzory kultury. PWN. Warszawa E. Wilson: O naturze ludzkiej. Zysk i S-ka. Warszawa Amerykańska antropologia postmodernistyczna. Red. M. Buchowski. Instytut Kultury. Warszawa N. Klein: Doktryna szoku. Warszawa 2011 F. Fukuyama: koniec człowieka. Warszawa adres strony www Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu Antropologia filozoficzna i kulturowa wykład kod(-y) DFC_m 16_1, DFC_m 16_2, DFC_m 16_3, DFC_m 16_7 kod DFC_m16_w_1 osoba(-y) przeprowadzająca(- Dr Maria Niemczuk

16 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 16 e) weryfikację Doradztwo filozoficzne i coaching, II rok studia pierwszego stopnia stacjonarne wymagania merytoryczne Wszystkie, przedstawione efekty kształcenia modułu: Antropologia filozoficzna i kulturowa planuje się osiągnąć za pomocą wykładowej oraz ćwiczeniowej formy kształcenia. 1. Student potrafi przedstawić w trakcie egzaminu ustnego główne koncepcje współczesnej myśli antropologicznej w zakresie antropologii filozoficznej i kulturowej 2. Posiada biegłą orientację w zakresie tych koncepcji, zna terminologię filozoficzną i kulturową, zna główne nurty i stanowiska 3. Zna kontekst historyczny koncepcji i kulturowe aplikacje, posiada wiedzę w zakresie filozoficznych źródeł koncepcji, etapów jej rozwoju oraz zastosowań praktycznych teorii w sferze życia społecznego 4. Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie antropologii i rozumie jej powiązania z innymi dyscyplinami antropologicznymi 5. Posiada usystematyzowaną wiedzę o biologicznych, kulturowych i społecznych uwarunkowaniach teorii człowieka, rozumie zależności pomiędzy nimi, zna metody analizy teorii człowieka 6. Student potrafi w sposób samodzielny odpowiedzieć na pytania dotyczące zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie 7. Student zna klasyczne źródła współczesnej kultury i nauki; wskazuje na fundamentalne dla nich wartości i cele, odnosi je także do szerokiego kontekstu kulturowego; student używając specjalistycznej, filozoficznej terminologii, nazywa i wyjaśnia kluczowe symbole i sensy stanowiące istotne punkty odniesienia współczesnej antropologii kryteria oceny Bardzo dobry (5,0) 1) kompletna znajomość treści omawianych na zajęciach 2) pełna znajomość treści źródłowych 3) pełna znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej Dobry plus (4,5) 1) znajomość treści omawianych na zajęciach 2) znajomość treści źródłowych 3) znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej Dobry (4,0) 1) znajomość treści omawianych na zajęciach 2) znajomość treści źródłowych Dostateczny plus (3,5) 1) znajomość ¾ treści omawianych na zajęciach 2) znajomość wybranych treści źródłowych Dostateczny (3,0) 1) znajomość 2/3 treści omawianych na zajęciach 2) znajomość ½ wybranych treści źródłowych przebieg procesu weryfikacji Ocena pisemna znajomości treści merytorycznej wykładów. Ocena pisemna znajomości tekstów źródłowych i literatury uzupełniającej. Egzamin z przedmiotu odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej

17 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 17 UŚ. - kod Antropologia filozoficzna i kulturowa ćwiczenia DFC_m16_w_2 kod(-y) DFC_m 16 _4, DFC_m 16 _5, DFC_m 16_6 osoba(-y) dr Niemczuk Maria przeprowadzająca(- e) weryfikację Doradztwo filozoficzne i coaching, II rok studia pierwszego stopnia niestacjonarne wymagania merytoryczne kryteria oceny przebieg procesu weryfikacji Student czyta zadane lektury i bierze merytoryczny udział w rozwiązywaniu problemów wynikających z podejmowanych tematów ćwiczeniowych (dyskusja grupowa i in. techniki aktywizujące). Samodzielnie przygotowuje pisemną pracę semestralną Składową oceny jest: Ocena z samodzielnie napisanej pracy semestralnej. Ocena aktywności na zajęciach ćwiczeniowych. Oceniana będzie częstotliwość wypowiadania się, wkład pracy w różnych aktywnościach na zajęciach oraz jakość wniesionej wiedzy. Zaznaczenie aktywności następuje na liście obecności za pomocą plusów. Na ostatnich zajęciach ćwiczeniowych prowadzący podsumowuje uzyskane przez każdego plusy (wartość maksymalną na skali wyznaczają studenci najbardziej aktywni). Bardzo dobry (5,0) 1) kompletna znajomość treści omawianych na zajęciach 2) pełna znajomość treści źródłowych 3) pełna znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej Dobry plus (4,5) 1) znajomość treści omawianych na zajęciach 2) znajomość treści źródłowych 3) znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej Dobry (4,0) 1) znajomość treści omawianych na zajęciach 2) znajomość treści źródłowych Dostateczny plus (3,5) 1) znajomość ¾ treści omawianych na zajęciach 2) znajomość wybranych treści źródłowych Dostateczny (3,0) 1) znajomość 2/3 treści omawianych na zajęciach 2) znajomość ½ wybranych treści źródłowych Podstawą do pozytywnej oceny z ćwiczeń jest aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w formie ćwiczeń, na których prezentuje zapoznanie się z

18 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 18 obowiązującą literaturą przedmiotową i podmiotową, wymagane aktywne uczestnictwo w dyskusji problemowej. Ocena z kolokwium pisemnego - Sylabus modułu: Modele racjonalności (DFC_m15) 1. Informacje ogólne koordynator modułu Prof. UŚ dr hab. Dariusz Kubok rok akademicki 2013/2014 semestr 3 forma studiów niestacjonarne sposób ustalania Na ocenę końcową składają się: ocena z ćwiczeń 50 % oraz z egzaminu 50% oceny końcowej modułu - 2. Opis dydaktycznych i pracy Modele racjonalności_w prowadzący treści metody prowadzenia dydaktycznych (kontaktowych) pracy własnej opis pracy Prof. UŚ dr hab. Dariusz Kubok I, II 1. Istota racjonalizmu 2. Racjonalność, irracjonalność, antyirracjonalność 3. Typy i modele racjonalności 4. Racjonalność naukowa 5. Racjonalność filozofii 6. Racjonalność działania i racjonalność społeczna 7. Racjonalność a wolność 8. Racjonalność w dziejach kultury Zachodu Wykład, dyskusja Kod DFC_m15 Lektura tekstów źródłowych przeznaczonych do analizy na zajęciach, a także

19 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 19 własnej wybranych opracowań monograficznych. organizacja , , , W. Sady, Spór o racjonalność naukową, Wrocław 2000 obowiązkowa 2. J. Habermas, Teoria działania komunikacyjnego. Racjonalność działania a racjonalność społeczna, Warszawa H. Schnädelbach, Rozum i historia, Warszawa Z. Drozdowicz, O racjonalności w filozofii starożytnej i odrodzeniowej. Wykłady, Poznań Z. Drozdowicz, O racjonalności w filozofii nowożytnej, Poznań R. Kleszcz, O racjonalności. Studium epistemologiczno-metodologiczne, Łódź 1998 uzupełniająca adres strony www 1. E.R. Dodds, Grecy i irracjonalność, Bydgoszcz T. Buksiński (red.), Wolność i racjonalność, Poznań Racjonalność w przestrzeni publicznej, red. A. Bobko, S. Gałkowski, Rzeszów A. Bloom, Umysł zamknięty, Poznań A. Chmielecki, Racjonalność filozofii, Przegląd Filozoficzny 2000, nr F.M. Berenson, Emocje i racjonalność, Przegląd Filozoficzny Nowa Seria 1998, 27 (3) 7. M. Senderecka, Racjonalność świata jako problem filozoficzny, Zagadnienia Filozoficzne w Nauce 2002, nr Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu Modele racjonalności_w kod(-y) osoba(-y) przeprowadzająca(- e) weryfikację wymagania merytoryczne Prof. UŚ dr hab. Dariusz Kubok I, II Znajomość zagadnień: 1. Istota racjonalizmu 2. Racjonalność, irracjonalność, antyirracjonalność 3. Typy i modele racjonalności 4. Racjonalność naukowa 5. Racjonalność filozofii 6. Racjonalność działania i racjonalność społeczna 7. Racjonalność a wolność 8. Racjonalność w dziejach kultury Zachodu kod DFC_m15

20 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 20 kryteria oceny Ocena: Bardzo dobry (5.0): 6) kompletna znajomość treści omawianych na zajęciach, 7) pełna znajomość tekstów źródłowych, 8) pełna znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej, Dobry plus (4.5): 5) znajomość treści omawianych na zajęciach, 6) znajomość tekstów źródłowych, 7) znajomość treści wybranych pozycji z literatury uzupełniającej, Dobry (4.0): 4) znajomość treści omawianych na zajęciach, 5) znajomość tekstów źródłowych, przebieg procesu weryfikacji Dostateczny plus (3.5): 4) znajomość ¾ materiału omawianego na zajęciach, 5) znajomość wybranych tekstów źródłowych. Dostateczny (3.0): 5) znajomość 2/3 materiału omawianego na zajęciach, znajomość ½ wymaganych tekstów źródłowych. - ocena ustna znajomości treści wykładów; - ocena (w formie ustnej lub pisemnej) znajomości literatury źródłowej; - ocena (w formie ustnej lub pisemnej) znajomości wybranych pozycji literatury pomocniczej. - Sylabus modułu: Teorie coachingu DFC_m8 1. Informacje ogólne koordynator modułu dr Agnieszka Woszczyk rok akademicki semestr trzeci forma studiów stacjonarne, niestacjonarne sposób ustalania Egzamin ustny oceny końcowej modułu -

21 Uniwersytet Śląski w Katowicach str Opis dydaktycznych i pracy Teorie coachingu prowadzący treści Kod DFC_m8 dr A. Woszczyk Cały rok 1. Podstawowe definicje i założenia coachingu. Coaching a inne formy pracy rozwojowej. 2. Etyka coacha. Kodeksy etyczne organizacji coachingowych. Dylematy etyczne w pracy coacha. 3. Struktura procesu coachingowego. Zasady sporządzania kontraktu w business i life coachingu. Przygotowanie do sesji. Znaczenie sesji wstępnej. Zasady prowadzenia procesu. Rola superwizji. 4. Business coaching. Coaching w organizacji na różnych poziomach zarządzania. Coachingowy styl zarządzania. 5. Podejścia coachingowe. Charakterystyka wybranych nurtów Etos pracy coacha. Kompetencje coacha. Kształtowanie i doskonalenie warsztatu pracy. 8. Perspektywy rozwoju coachingu. Oddziaływanie społeczne. metody prowadzenia dydaktycznych (kontaktowych) pracy własnej opis pracy własnej organizacja obowiązkowa Wykład z prezentacją multimedialną, elementy dyskusji i burzy mózgów, mapy mentalne. 15 na studiach stacjonarnych: 35 na studiach niestacjonarnych: 60 Wykonywanie ćwiczeń selfcoachingowych, lektura literatury obowiązkowej lub uzupełniającej, przygotowanie do egzaminu. Wykłady odbywają się co 2 tygodnie (2 godz.) na studiach stacjonarnych oraz na studiach niestacjonarnych zgodnie z podanym harmonogramem zjazdów. 1. M. Sidor-Rządkowska, Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha, Warszawa Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków, pod red. M. Sidor- Rządkowskiej, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków J. Starr, Podręcznik coachingu. Sprawdzone techniki treningu personalnego, tłum. A. Trzcińska, Warszawa C. Wilson, Coaching biznesowy, tłum. M. Lisek-Derek, Warszawa Coaching doskonały, pod red. J. Passmore a, tłum. B. Grabska-Siwek, G.

22 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 22 Siwek, Warszawa uzupełniająca 1. A. McLeod, Mistrz coachingu, tłum. M. Witkowska, Gliwice J. Whitmore, Coaching. Trening efektywności, tłum. J. Sobczak, Warszawa J. Rogers, Coaching. Podstawy umiejętności, tłum. K. Konarowska, D. Porażka, Gdańsk S. McAdam, Coaching kadry kierowniczej. Dopasowanie usług coachingowych do kontekstu i potrzeb przedsiębiorstwa, tłum. K. Sobiepanek-Szczęsna, Warszawa M. Zubrzycka-Nowak, K. RybczyńskA i S. Montesori, Czym (nie) jest coaching?, Sopot S. Thorpe, J. Clifford, Podręcznik coachingu, tłum. A. Sawicka- Chrapkowicz, Poznań M. B. O'Neill, Coaching dla kadry menedżerskiej, tłum. A. Sawicka- Chrapkowicz, Poznań S. Blanchard, M. Homan, Coaching: poznaj tajniki sukcesu, tłum. G. Górnicka, Gliwice M. Atkinson, R. T. Chois, Wewnętrzna dynamika, tłum. P. Niedzieski, Warszawa Coaching: katalizator rozwoju organizacji, red. Lidia D. Czarkowska ; [tł. art. P. Rosinskiego i J. Passmora B. Kubacki], Centrum Coachingu Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa Ł. T. Marciniak, S. Rogala-Marciniak, Coaching: zbiór narzędzi wspierania rozwoju, wyd. 2., Warszawa Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu, red. nauk. Lidia D. Czarkowska, Centrum Coachingu. Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa L. Whitworth [et al.], Coaching koaktywny: umiejętności wspierające sukces klienta, tłum. Maria Piechnik-Potęga, Warszawa P. Łychmus, Coaching oparty na wiedzy - w treningach kierowniczych, Warszawa adres strony www 3. Opis sposobów weryfikacji efektów kształcenia modułu Nazwa Teorie coachingu kod(-y) - osoba(-y) dr A. Woszczyk przeprowadzająca(- e) weryfikację kod DFC_m8

23 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 23 wymagania merytoryczne kryteria oceny Cały rok Znajomość zagadnień: 1. Definicje coachingu (2 wybrane). 2. Założenia filozoficzne coachingu. 3. Podstawowe wartości przyświecające pracy coachingowej. 4. Zasady etyczne coachingu. 5. Trójkąt bermudzki w business coachingu. 6. Przykładowe dylematy w pracy coacha. 7. Budowanie relacji z klientem reguły, zagrożenia. 8. Struktura sesji. 9. Przygotowanie do procesu. 10. Znaczenie sesji Etapy procesu coachingowego. 12. Modele pracy z klientem. 13. Reguły budowania kontraktów. 14. Zasady wdrażania kultury coachingowej w organizacji. 15. Przykładowe tematy business coachingu. 16. Przykładowe tematy life coachingu. 17. Superwizja w coachingu. 18. Coaching kompetencyjny. 19. Coachingowy styl zarządzania. 20. Coaching w ujęciu podejścia transpersonalnego. 21. Coaching koaktywny. 22. Coaching w ujęciu podejścia ericksonowskiego. 23. Coaching oparty na teoriach uczenia się. 24. Coaching w ujęciu podejścia NLP. 25. Coaching behawioralny i poznawczo-behawioralny. 26. Podstawowe zasady Zen coachingu. Umiejętność: 1. Porównywania definicji coachingu. 2. Określania założeń, wartości i stylów pracy właściwych różnym podejściom teoretycznym w coachingu. 3. Dostrzegania dylematów etycznych, omawiania ich założeń i konsekwencji, argumentowania na rzecz określonych rozwiązań. 4. Wykorzystania narzędzi coachingowych w pracy nad samorozwojem. 5. Budowania kontraktu coachingowego. 6. Określania specyfiki coachingu na tle innych działań rozwojowych. 7. Dostrzegania związków między określoną teorią i praktyką coachingu a ich teoretycznymi podstawami psychologicznymi, filozoficznymi, pedagogicznymi etc. Na ocenę: 5.0 wyczerpująca odpowiedź na wszystkie pytania wskazująca na bardzo dobrą znajomość tematyki poruszanej na wykładzie oraz w podanych zagadnieniach do opracowania na podstawie literatury uzupełniającej. 4.5 odpowiedź na wszystkie pytania wskazująca na znajomość tematyki poruszanej na wykładzie oraz w podanych zagadnieniach do opracowania na podstawie literatury uzupełniającej. 4.0 odpowiedź na 4 pytania odpowiedź na wszystkie pytania wskazująca na znajomość tematyki poruszanej na wykładzie oraz w podanych zagadnieniach do opracowania na podstawie literatury uzupełniającej odpowiedź na 3 pytania wskazująca na znajomość tematyki poruszanej na wykładzie oraz w podanych zagadnieniach do opracowania na podstawie literatury uzupełniającej odpowiedź na 2 pytania wskazująca na znajomość tematyki poruszanej na wykładzie

24 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 24 przebieg procesu weryfikacji lub w podanych zagadnieniach do opracowania na podstawie literatury uzupełniającej. Egzamin ma postać ustną, student losuje z puli pytań 3 zagadnienia ogólne oraz 2 szczegółowe Informacje ogólne koordynator modułu Prof. zw. dr hab. Bogdan Dembiński rok akademicki 2013/2014 semestr trzeci forma studiów stacjonarne, niestacjonarne sposób ustalania oceny końcowej modułu Ocena z egzaminu i ocena z ćwiczeń są podstawą do wyliczenia średniej oceny końcowej z modułu. Obie składowe stanowią po 50% oceny końcowej*. *Pod warunkiem, że każda składowa jest oceną pozytywną Opis dydaktycznych i pracy Kod Filozoficzne wzorce sztuki życia, wykład DFC_m1 prowadzący Prof. zw. dr hab. Bogdan Dembiński Cały rok treści Wprowadzenie. Theoria a praxis. Wyróżniki filozoficznych poszukiwań modelu życia. Filozoficzny ideał samopoznania Starożytne modele życia. Orientacja intelektualistyczna, eudajmonologiczna i aretologiczna. Sokrates i szkoły sokratejskie mniejsze. Szkoły epoki hellenistycznej. Koncepcja filozofii jako ćwiczenia duchowego Zwrot ku transcendencji. Asceza filozoficzna. Nurty mistyczne w filozofii a postrzeganie sensu ludzkiego życia. Problem wymiarów ludzkiego doświadczenia. Poszukiwanie Boga osobowego a strategie życia wobec Deus absconditus Odkrycie historyczności doświadczenia. Człowiek wobec czasu i własnej skończoności. Indywidualizm vs. kolektywizm w kulturze współczesnej Znaczenie kultury w samorozumieniu. Hermeneutyka filozoficzna w odpowiedzi na potrzebę samowiedzy. Poszukiwanie więzi z Innym. Doświadczenie kryzysu człowieczeństwa i kultury w XX wieku. metody prowadzenia dydaktycznych (kontaktowych) Wykład z elementami dyskusji 30

25 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 25 pracy własnej opis pracy własnej organizacja obowiązkowa 30 przygotowanie do egzaminu w oparciu o materiał zaprezentowany na wykładzie i lektury uzupełniające. Zajęcia odbywają się co tydzień na studiach stacjonarnych Na studiach niestacjonarnych zgodnie z harmonogramem zjazdów 1. P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tłum. P. Domański, (dowolne wydanie). 2. N. White, Filozofia szczęścia. Od Platona do Skinera, tłum. M. Chojnacki, Kraków Filozofia jako sztuka życia. Teorie, modele i wzorce dla doradztwa filozoficznego, red. A. Woszczyk i D. Olesiński, Katowice uzupełniająca 1. Snell B., Odkrycie ducha. Studia o greckich korzeniach europejskiego myślenia, tłum. A. Onysymow, Warszawa Seneka, Myśli, tłum. P. Dzierzbicki, dowolne wydanie (O krótkości życia, O gniewie, Listy moralne do Lucyliusza). 3. Arystoteles, Zachęta do filozofii, tłum. K. Leśniak, (dowolne wydanie). 4. Boecjusz, O pocieszeniu, jakie daje filozofia, tłum. G. Kurylewicz i M. Antczak, Kęty M. Aureliusz, Rozmyślania, tłum. M. Reiter, Kęty Epiktet, Encheiridion, tłum. L. Joachimowcz, wstęp i oracowanie J. Gajda- Krynicka, Kraków 1997, lub Epiktet, Diatryby, Encheiridion, z dodadaniem fragmentów oraz Gnomologium Epitetowego, tłum. L. Joachimowcz, Warszawa Mistrz Eckhart, Dzieła wszystkie, tłum. W. Szymona, Kraków B. Pascal, Myśli, tłum. T. Żeleński-Boy, (dowolne wydanie). 9. K. Pawłowski, Lathe biosas żyj w ukryciu. Filozoficzne poslannictwo Epikura z Samos, Lublin B. Baran, Postmodernizm i końce wieku, Kraków K. Albert, Wprowadzenie do filozoficznej mistyki, tłum. J. Marzecki, Kęty W. Tatarkiewicz, O szczęściu, (dowolne wydanie). 13. P. Hadot, Plotyn albo prostota spojrzenia, tłum. P. Bobowska, Kęty Leszek Kołakowski: Bóg nam nic nie jest dłużny. Krótka uwaga o religii Pascala i duchu jansenizmu. Kraków H.-G. Gadamer, Prawda i metoda, tłum. B. Baran, Warszawa P. Ricoeur, O sobie samym jako innym, Warszawa P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka, tłum. zbiorowe, Warszawa M. Szulakiewicz, Od transcendentalizmu do hermeneutyki, Rzeszów A. Przyłębski, Hermenutyczny zwrot filozofii, Poznań W. Lorenc, Hermeneutyczne koncepcje człowieka. W kręgu inspiracji heideggerowskich, Warszawa A. Bronk, Rozumienie-dzieje-język: filozoficzna hermeneutyka H.-G.

26 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 26 Gadamera, Lublin J. Stalmach, Co to jest hermeneutyka?, Wrocław M. Jantos, Filozofia dialogu. Źródła, zasady, daptacje, Kraków J.A. Kłoczowski, Filozofia dialogu, Poznań J.A. Prokopski, Egzystencja i tragizm. Dialektyka ludzkiej skończoności, Kęty A. Miś, Filozofia współczesna. Główne nurty, Warszawa F. Copleston, Historia filozofii, t. 9, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa F. Copleston, Historia filozofii, t. 11, tłum. B. Chwedeńczuk, Warszawa J. Kracik, Trwogi i nadzieje końca wieków, Kraków Filozoficzne wzorce sztuki życia, ćwiczenia Kod DFC_m1 prowadzący Dr Marta Ples-Bęben, dr Agnieszka Woszczyk, dr Aleksander Bańka 1 3 treści 1. Wprowadzenie. Tradycja i koncepcje doradztwa filozoficznego Pytania egzystencjalne. Sytuacje graniczne. Lęk egzystencjalny. Dramat wyboru. Modele rozmowy doradczej Problem (bez)sensu życia. Podstawy logoterapii. Modele rozmowy doradczej Problem śmierci i cierpienia. Filozoficzna tradycja meditatio mortis. Śmierć w kulturze. Modele rozmowy doradczej Problem tożsamości i samookreślenia. Modele rozmowy doradczej. 11. Problem wolności i odpowiedzialności. Modele rozmowy doradczej Samorozwój w oparciu o narzędzia filozoficzne i filozoficzne wzorce życia. metody prowadzenia dydaktycznych (kontaktowych) pracy własnej opis pracy własnej organizacja obowiązkowa ćwiczenia polegające na analizie i interpretacji tekstów filozoficznych, dyskusji, przedstawianiu i omawianiu projektów symulacyjnych (rozmowa doradczofilozoficzna). 60 s. stacjonarne 30 s. niestacjonarne 60 s. stacjonarne 90 s. niestacjonarne lektura uzupełniająca do, przygotowanie projektów grupowych, przygotowanie i analiza literatury do pracy zaliczeniowej, napisanie projektu zaliczeniowego. Zajęcia odbywają się w blokach po 4 godz. 1. L. Ostasz, Psychoterapia filozoficzna, Krynica Morska I.D. Yalom, Psychoterapia egzystencjalna, A. Tanalska-Dulęba, Warszawa 2008.

27 Uniwersytet Śląski w Katowicach str M. Żelazny, Filozofia i psychologia egzystencjalna, Toruń E. Fromm, Niech się stanie człowiek, tłum. R. Saciuk, Warszawa G. Simmel, Filozofia życia. Cztery rozdziały metafizyczne, tłum. M. Tokarzewska, Warszawa M. Buber, Droga człowieka według nauczania chasydów, tłum. G. Zlatkes, Warszawa V. E. Frankl, Homo patiens, tłum. R. Czernecki, J. Morawski, Warszawa E. Cioran, O niedogodności narodzin, tłum. I. Kania, Kraków E. Cioran, Zły demiurg, tłum. I. Kania, Warszawa A. Camus, Mit Syzyfa, tłum. J. Guze, dowolne wydanie. 11. Gilgamesz. Epos starożytnego Dwurzecza, tłum R. Stiller, Warszawa 1980 (lub inne wydanie). 12. Marek Aureliusz, Rozmyślania, tłum. M. Reiter, dowolne wydanie. 13. Epiktet, Encheiridion, tłum. L. Joachimowcz, wstęp i oprac. J. Gajda-Krynicka, Kraków Seneka, Myśli, tłum. P. Dzierzbicki, dowolne wydanie (O krótkości życia, O gniewie, Listy moralne do Lucyliusza). 15. L. Feuerbach, Wykłady o istocie religii, tłum. E. Skowron, T. Witwicki, Warszawa 1981 (wykłady: 20 30). 16. S. Kierkegaard, Choroba na śmierć, tłum. J. Iwaszkiewicz, (dowolne wydanie), przedmowa, wprowadzenie, część G. Simmel, Filozofia życia. Cztery rozdziały metafizyczne, tłum. M. Tokarzewska, Warszawa 2007, s P. Tillich, Męstwo bycia, tłum. H. Bednarek, Poznań R. May, Miłość i wola, tłum. H. Datner-Śpiewak, P. Śpiewak, Poznań N. Bierdiajew, Egzystencjalna dialektyka Boga i człowieka, tłum. H. Paprocki, Kęty E. Fromm, Patologia normalności, tłum. S. Baranowski, R. Palusiński, Kraków uzupełniająca 1. K. Horney, Autoanaliza, tłum. A. Gomola, Poznań K. Horney, Nerwica a rozwój człowieka, tłum. Z. Doroszowa, Poznań Tożsamość człowieka, red. A. Gałdowa, Kraków Wprowadzenie do psychologii egzystencjalnej, red. M. Opoczyńska, Kraków K. Dąbrowski, Dezintegracja pozytywna, Warszawa A. Maslow, Motywacja i osobowość, tłum. J. Radzicki, Warszawa 2006, s C. Rogers, Sposób bycia, tłum. M. Karpiński, Poznań F. Ebner, Słowo i realności duchowe. Fragmenty pneumatologiczne, tłum. K. Skorupski, Warszawa I. Ziemiński, Metafizyka śmierci, Kraków G. Scherer, Filozofia śmierci. Od Anaksymandra do Adorno, tłum. W. Szymona, Kraków M. Wójtowicz, Doświadczenie lęku egzystencjalnego jako sytuacja wyboru, Katowice M. de Unamuno, Dziennik intymny, tłum. P. Rak, Kęty M. Heidegger, Bycie i czas, tłum. B. Baran, Warszawa 2005, dział drugi:

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/2/2 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Beata Płaczkiewicz

KARTA PRZEDMIOTU. M4/2/2 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Beata Płaczkiewicz KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/2/2 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Psychologia ogólna General Psychology Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Psychologia dla przyszłych managerów Kod przedmiotu

Psychologia dla przyszłych managerów Kod przedmiotu Psychologia dla przyszłych managerów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia dla przyszłych managerów Kod przedmiotu 06.4-WI-P-p.p.m.02-2014-W-S14_pNadGenPU5G5 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Psychologia społeczna - opis przedmiotu

Psychologia społeczna - opis przedmiotu Psychologia społeczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia społeczna Kod przedmiotu 14.4-WP-SOCP-PSSP-C_pNadGenOWWIH Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014/2015

Sylabus na rok 2014/2015 Sylabus na rok 204/205 () Nazwa przedmiotu Psychologia (2) Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Medyczny przedmiot (3) Kod przedmiotu (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Położnictwo

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Osobowości 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Osobowości 4. Kod przedmiotu/modułu 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia ogólna - Osobowość 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychology of Personality 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu

Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu Współczesne koncepcje filozofii i etyki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne koncepcje filozofii i etyki Kod przedmiotu 08.1-WP-PEDD-WKF-W_pNadGenWTMYY Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu Współczesne problemy psychologii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu 14.4-WP.PEDD-WPP-W_pNadGen75EPY Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Zarządzania 4. Kod przedmiotu/modułu SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Diagnoza i rozwój kompetencji pracowników Moduł 181 : Coaching w organizacji 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Coaching in organization

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II 1.1.1 Podstawy zarządzania II I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY ZARZĄDZANIA II Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Metodologia nauk społecznych SYLABUS A. Informacje ogólne Opis

Metodologia nauk społecznych SYLABUS A. Informacje ogólne Opis Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Dziedzina i dyscyplina nauki Rok studiów/semestr

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Pedagogika... (Nazwa kierunku studiów) studia pierwszego stopnia Rok: I Przedmiot: Retoryka Rhetoric Semestr: II Rodzaje zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień Sylabus modułu: Metodologia nauk o rodzinie (11-R2S-12-r2_3)

Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień Sylabus modułu: Metodologia nauk o rodzinie (11-R2S-12-r2_3) Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: nauki o rodzinie, drugi stopień Sylabus modułu: Metodologia nauk o rodzinie (11-R2S-12-r2_3) 1. Informacje ogólne koordynator modułu rok

Bardziej szczegółowo

Psychologia osobowości - opis przedmiotu

Psychologia osobowości - opis przedmiotu Psychologia osobowości - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia osobowości Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChM-POs-Ć-S14_pNadGen9W37A Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i

Bardziej szczegółowo

Wybrane koncepcje pomagania Kod przedmiotu

Wybrane koncepcje pomagania Kod przedmiotu Wybrane koncepcje pomagania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane koncepcje pomagania Kod przedmiotu 05.9-WP-PSD-WKP Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe - opis przedmiotu

Poradnictwo zawodowe - opis przedmiotu Poradnictwo zawodowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Poradnictwo zawodowe Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-PZ-W_pNadGen8G45P Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu 15.3-WP-PEDP-MMR-W-S14_pNadGenWWLVO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) I rok, 1 semestr Przedmiot kształcenia treści podstawowych dr Dorota Ochojska SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Psychologia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu

Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane zagadnienia z filozofii i etyki (wybieralny) Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-wyb.zag.z filozofii-

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Interpersonal

Bardziej szczegółowo

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu

Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Edukacja i profilaktyka zdrowotna Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-EPZ-C_pNadGen9JWEG Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Problemy filozofii - opis przedmiotu

Problemy filozofii - opis przedmiotu Problemy filozofii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Problemy filozofii Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-PF-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filozofia Profil ogólnoakademicki Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia społeczna 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Social Psychology 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

Coaching w ZZL - opis przedmiotu

Coaching w ZZL - opis przedmiotu Coaching w ZZL - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Coaching w ZZL Kod przedmiotu 14.4-WH-CDFP-CZZL-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Coaching i doradztwo filozoficzne Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wykład monograficzny: Teoria decyzji Kod przedmiotu

Wykład monograficzny: Teoria decyzji Kod przedmiotu monograficzny: Teoria decyzji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu monograficzny: Teoria decyzji Kod przedmiotu 05.9-WP-PEDD-MTD-W Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia społeczna 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Social psychology 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

Metody terapii grupowej - opis przedmiotu

Metody terapii grupowej - opis przedmiotu Metody terapii grupowej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metody terapii grupowej Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-MTG-K_pNadGenHNA7E Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty kultury

Społeczne aspekty kultury Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 kulturoznawstwo stopień drugi studia stacjonarne Forma zajęć: Społeczne aspekty kultury konwersatorium

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Zdrowia Publicznego Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Psychologia Kod podmiotu Kierunek studiów Ratownictwo medyczne Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu

Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-ZZL-Ć-S14_pNadGenPYHS7 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne - opis przedmiotu

Zachowania organizacyjne - opis przedmiotu Zachowania organizacyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zachowania organizacyjne Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChP-ZO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Psychologia

Bardziej szczegółowo

Z-ETI-1010-T1I2 Psychologia ogólna. stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) dr Małgorzata Kaleta-Witusiak

Z-ETI-1010-T1I2 Psychologia ogólna. stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) dr Małgorzata Kaleta-Witusiak Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego Z-ETI-1010-T1I2

Bardziej szczegółowo

Forma studiów/liczba godzin/semestr: Niestacjonarne: 4 h W; 8h - Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Forma studiów/liczba godzin/semestr: Niestacjonarne: 4 h W; 8h - Ćw PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Psychologia motywacji oraz zmian w coachingu z elementami psychologii osobowości Kierunek: Coaching for life and business Kod przedmiotu: Specjalność: - Forma zajęć: WYKŁAD ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu 14.9-WP-PSD-KZL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej 1100-Ps1WPHM-NJ

OPIS PRZEDMIOTU. Wprowadzenie do psychologii i historii myśli psychologicznej 1100-Ps1WPHM-NJ OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalność/specjalizacja Poziom kształcenia: Profil: Forma studiów Rok/semestr Wprowadzenie do psychologii i historii

Bardziej szczegółowo

Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu

Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu Tradycja kulturowa literatury - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Tradycja kulturowa literatury Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlD-TRA-2-Ć-S14_pNadGenCYJ15 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny Kod przedmiotu

Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny Kod przedmiotu Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia miłości, małżeństwa i rodziny Kod przedmiotu 14.4-WP-SP-ES-PMMR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia radzenia sobie ze stresem 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychology of coping with stress 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wykład monograficzny: Filozofia techniki Kod przedmiotu

Wykład monograficzny: Filozofia techniki Kod przedmiotu monograficzny: Filozofia techniki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu monograficzny: Filozofia techniki Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-WMFT-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filozofia

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-TIDT

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

Stres, sytuacje trudne i wypalenie zawodowe Kod przedmiotu

Stres, sytuacje trudne i wypalenie zawodowe Kod przedmiotu Stres, sytuacje trudne i wypalenie zawodowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Stres, sytuacje trudne i wypalenie zawodowe Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChM-SStiWZ-W-S14_pNadGenFWT0D Wydział

Bardziej szczegółowo

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-SMRM-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Estetyka - opis przedmiotu

Estetyka - opis przedmiotu Estetyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Estetyka Kod przedmiotu 08.1-WA-AWP-ESKA-W-S14_pNadGen6EBPL Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Architektura wnętrz Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wstęp do translatoryki Kod przedmiotu 09.4-WH-JFZP-WDT-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia francuska

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny

SYLABUS. Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny 01.10.014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Organizacja i zarządzanie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_1 Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-PZ-W-S14_pNadGen3AUN5 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu Współczesne problemy psychologii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu 14.4-WP.PEDD-WPP-C_genZCQMK Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Ogólna orientacja w historii kultury europejskiej.

Ogólna orientacja w historii kultury europejskiej. AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Filozofia zagadnienia i kierunki Kod modułu: - Koordynator modułu: prof. Włodzimierz Kaczocha Punkty ECTS: 3

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU)

OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Załącznik Nr 1.11 pieczątka jednostki organizacyjnej OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU), PROGRAMU NAUCZANIA ORAZ SPOSOBÓW WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA CZEŚĆ A * OPIS MODUŁU (PRZEDMIOTU) Kultury Fizycznej, Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2014/2015 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 201/2015 WydziałPsychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU 1.1.1 Nowoczesne koncepcje marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS2 Wydział

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Mapowanie i diagnoza kompetencji pracowniczych, opracowanie arkuszy kompetencyjnych dla celów rekrutacji i ocen okresowych../ Moduł

Bardziej szczegółowo

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu

Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacje w pedagogice elementarnej Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDD-IPE-C_genMXZ8N Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Pedagogika elementarna - opis przedmiotu

Pedagogika elementarna - opis przedmiotu Pedagogika elementarna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika elementarna Kod przedmiotu 05.0-WP-TPiPZ-PE Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Terapia

Bardziej szczegółowo

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE

BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE 1.1.1 Badania rynkowe i marketingowe I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P15 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Filozofia 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Philosophy 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Społecznych, Instytut Filozofii

Bardziej szczegółowo

Superwizja w pracy socjalnej - opis przedmiotu

Superwizja w pracy socjalnej - opis przedmiotu Superwizja w pracy socjalnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Superwizja w pracy socjalnej Kod przedmiotu 14.5-WP-PSD-SPR Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta

2. Opis zajęć dydaktycznych i pracy studenta Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Kierunek i poziom studiów: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo. Poziom II Sylabus modułu: Jakość w bibliotece (02-BN-NB-S2-JB01, 02-BN-NB-N2-JB01) 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i trening interpersonalny Kod przedmiotu

Komunikacja i trening interpersonalny Kod przedmiotu Komunikacja i trening interpersonalny - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Komunikacja i trening interpersonalny Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-Kitrinter-S16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Anna Lewandowska. Dr n. med. Anna Lewandowska

Dr n. med. Anna Lewandowska. Dr n. med. Anna Lewandowska (1) Nazwa przedmiotu Filozofia i teorie opieki położniczej (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

System motywowania w organizacji Kod przedmiotu

System motywowania w organizacji Kod przedmiotu System motywowania w organizacji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu System motywowania w organizacji Kod przedmiotu 04.5-WZ-ZarzD-SMO-Ć-S15_genQ5XLQ Wydział Kierunek Wydział Ekonomii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Potencjały zdrowia i szczęścia człowieka./ Moduł 102..: Człowiek w zdrowiu i chorobie 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim The stress

Bardziej szczegółowo

Mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów. konfliktów - opis przedmiotu. Informacje ogólne WP-PSChM-MjPwRK-L-S14_pNadGen36I3L

Mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów. konfliktów - opis przedmiotu. Informacje ogólne WP-PSChM-MjPwRK-L-S14_pNadGen36I3L Mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów Kod przedmiotu 14.9-WP-PSChM-MjPwRK-L-S14_pNadGen36I3L

Bardziej szczegółowo

Filozofia - opis przedmiotu

Filozofia - opis przedmiotu Filozofia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Filozofia Kod przedmiotu 08.1-WA-GrafP-FIL-W-S14_pNadGenVGNQV Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Grafika Profil ogólnoakademicki Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież Kod przedmiotu

Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież Kod przedmiotu Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChM-OMnDiM Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

METODY DOBORU PERSONELU

METODY DOBORU PERSONELU 1.1.1 Metody doboru personelu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY DOBORU PERSONELU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZZL_PS2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Socjologia - opis przedmiotu

Socjologia - opis przedmiotu Socjologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Socjologia Kod przedmiotu 14.2-WP-PSChM-PPP-Ć-S14_pNadGenR2I80 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Psychologia

Bardziej szczegółowo

Socjologia ekonomiczna - opis przedmiotu

Socjologia ekonomiczna - opis przedmiotu Socjologia ekonomiczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Socjologia ekonomiczna Kod przedmiotu 14.2-WP-SOCP-SOEK-Ć-S14_pNadGenEZOV4 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Psychologia społeczna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Podstawy psychoterapii - opis przedmiotu

Podstawy psychoterapii - opis przedmiotu Podstawy psychoterapii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy psychoterapii Kod przedmiotu 12.2-WP-PSChM-PPt-W-S14_pNadGenIHNMY Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i

Bardziej szczegółowo

Psychologia starzenia się - opis przedmiotu

Psychologia starzenia się - opis przedmiotu Psychologia starzenia się - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia starzenia się Kod przedmiotu 14.4-WL-WF-PSS Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Wychowanie fizyczne

Bardziej szczegółowo

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wstęp do translatoryki Kod przedmiotu 09.4-WH-JFZP-WDT-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Język francuski

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej Kod przedmiotu

Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej Kod przedmiotu Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metody i techniki diagnozy resocjalizacyjnej Kod przedmiotu 05.6-WP-PEDD-MTDR Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Ekonomia sektora publicznego Kod przedmiotu

Ekonomia sektora publicznego Kod przedmiotu Ekonomia sektora publicznego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Ekonomia sektora publicznego Kod przedmiotu 14.3-WZ-EkoP-ESP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z chemią. (nazwa specjalności) Nazwa Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 3

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z chemią. (nazwa specjalności) Nazwa Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 3 KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Biologia z chemią (nazwa specjalności) Nazwa Psychologiczne podstawy wychowania i nauczania 3 Nazwa w j. ang. Psychological bases of education and teaching

Bardziej szczegółowo

Moduł FB6: Dziecko i dzieciństwo w kulturze Kod przedmiotu

Moduł FB6: Dziecko i dzieciństwo w kulturze Kod przedmiotu Moduł FB6: Dziecko i dzieciństwo w kulturze - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Moduł FB6: Dziecko i dzieciństwo w kulturze Kod przedmiotu 08.9-WH-KP-FDDK-S16 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WP-PielP-CHOL-Sk-S14_pNadGenUY423 Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielęgniarstwo Profil

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania architektonicznego II

Podstawy projektowania architektonicznego II Podstawy projektowania architektonicznego II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy projektowania architektonicznego II Kod przedmiotu pod.02_pnadgenebrsw Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Praca z grupą prowadzenie warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych./ Moduł 186.: Pomoc psychologiczna w praktyce

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Praca z grupą prowadzenie warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych./ Moduł 186.: Pomoc psychologiczna w praktyce SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Praca z grupą prowadzenie warsztatów i zajęć psychoedukacyjnych./ Moduł 186.: Pomoc psychologiczna w praktyce 2. Nazwa przedmiotu w

Bardziej szczegółowo

SYLABUS KATEDRA POLITOLOGII. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów POLITOLOGIA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE DR RADOSŁAW GRABOWSKI

SYLABUS KATEDRA POLITOLOGII. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów POLITOLOGIA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE DR RADOSŁAW GRABOWSKI Rzeszów, 1 października 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot PRAWA CZŁOWIEKA W POLSCE WYDZIAŁ SOCJOLOGICZNO HISTORYCZNY KATEDRA POLITOLOGII Kod przedmiotu MK_35 Studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M4/2/6 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Psychologia rozwoju dziecka Psychology of Child Development Kierunek

Bardziej szczegółowo

Pedeutologia - opis przedmiotu

Pedeutologia - opis przedmiotu Pedeutologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedeutologia Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDD-PD-C_pNadGenVB3PI Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika / Edukacja

Bardziej szczegółowo

Wellness. Kierunek studió Poziom kształcenia Forma studiów. Zdrowie publiczne Studia II stopnia stacjonarne. Dr Agnieszka Brzuszek

Wellness. Kierunek studió Poziom kształcenia Forma studiów. Zdrowie publiczne Studia II stopnia stacjonarne. Dr Agnieszka Brzuszek Sylabus przedmiotu: WELLNESS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wellness Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o zdrowiu, Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 2014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Marketing polityczny Wydział Socjologiczno-Historyczny

Bardziej szczegółowo

Doradztwo personalne

Doradztwo personalne Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 RETORYKA STOSOWANA stopień pierwszy studia stacjonarne Forma zajęć: Doradztwo personalne ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Podstawy marketingu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY MARKETINGU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P14 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Pedagogika wczesnoszkolna - opis przedmiotu

Pedagogika wczesnoszkolna - opis przedmiotu Pedagogika wczesnoszkolna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika wczesnoszkolna Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDP-PW Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Pedagogika

Bardziej szczegółowo