SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=15..."

Transkrypt

1 1 z :05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Gliwice: Przeprowadzenie 16 sesji facylitacyjnych (facylitacji), zgodnie z metodologią badania przekazaną przez zamawiającego w ramach dwuczęściowego badania analiza poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach, realizowaną w ramach projektu Analiza Poziomu Kreatywności i Absorpcji Innowacji w Przedsiębiorstwach, realizowanego w ramach działania 5.2 Wspieranie Instytucji Otoczenia Biznesu Świadczących Usługi Proinnowacyjne oraz ich Sieci o Znaczeniu Ponadregionalnym, Osi Priorytetowej 5 Dyfuzja Innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Park Naukowo-Technologiczny "Technopark Gliwice" Sp. z o.o., ul. Konarskiego 18C, Gliwice, woj. śląskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka prawa handlowego. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie 16 sesji facylitacyjnych (facylitacji), zgodnie z metodologią badania przekazaną przez zamawiającego w ramach dwuczęściowego badania analiza poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach, realizowaną w ramach projektu Analiza Poziomu Kreatywności i Absorpcji Innowacji w Przedsiębiorstwach, realizowanego w ramach działania 5.2 Wspieranie Instytucji Otoczenia Biznesu Świadczących Usługi Proinnowacyjne oraz ich Sieci o Znaczeniu Ponadregionalnym, Osi Priorytetowej 5 Dyfuzja Innowacji, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie u wskazanych przez Zamawiającego przedsiębiorców 16 sesji facylitacyjnych (facylitacji) oraz 16 spotkań podsumowujących wraz z opracowaniem raportu z każdej z przeprowadzonych sesji (facylitacji), zgodnie z metodologią badania przekazaną przez Zamawiającego, której szczegółowy opis znajduje się w Rozdziale IV

2 2 z :05 SIWZ. Do zadań Wykonawcy należeć będzie: Przeprowadzenie, przy jednoczesnym uczestnictwie konsultanta (konsultantów), łącznie 16 sesji facylitacyjnych na podstawie metodologii sesji facylitacyjnej otrzymanej odpowiednio od Zamawiającego oraz przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym scenariusza sesji facylitacyjnych. Szczegółowy opis metodologii facylitacji został określony w Rozdziale VI SIWZ b) Przeprowadzenie po każdej sesji facylitacyjnej indywidualnego podsumowania spotkania z konsultantem/ami biorącym/biorącymi udział w sesji facylitacyjnej, trwającego co najmniej 0,5 godziny zegarowej, a nie dłużej niż 1 godzinę zegarową, którego przebieg i miejsce będzie każdorazowo ustalane z Zamawiającym. Po przeprowadzeniu spotkania Wykonawca sporządzi notatkę z przebiegu w/w spotkania według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. c) Sporządzenie każdorazowo (dla każdej z sesji facylitacyjnych), we współpracy z konsultantem (konsultantami), raportu wstępnego i końcowego, według wytycznych dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca w ramach zaoferowanego wynagrodzenia, pokryje wszelkie koszty związane z: - realizacją sesji facylitacyjnej oraz sporządzeniem raportu - dojazdem eksperta (facylitatora) do przedsiębiorstwa facylitowanego, oraz ewentualnym noclegiem, 4. Wykonawca przedmiotu zamówienia przedstawi Zamawiającemu propozycję ceny za realizacje całości zamówienia (Rozdział X Formularz cenowy). 5. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (jedną) osobą pełniącą funkcję eksperta - facylitatora, spełniającą następujące wymagania: a) doświadczenie w zakresie świadczenia usług o charakterze proinnowacyjnym polegających na przeprowadzaniu co najmniej 2 (dwóch) facylitacji dla co najmniej 2 (dwóch) różnych przedsiębiorstw lub co najmniej 150 godzin coachingu dla co najmniej 5 (pięciu) różnych przedsiębiorstw b) posiadającą certyfikat lub będącą w trakcie certyfikacji na coacha (zakończone szkolenie lub kurs uprawniający do zdawania egzaminu międzynarodowego) International Coaching Community (skrót ICC) lub International Coaching Federation (skrót ICF) lub European Coaching Institute (skrót ECI) lub EMCC (lub dokumenty równoważne) lub posiadać certyfikat profesjonalnego facylitatora Institute of Leadership & Management (skrót ILM) lub dokument równoważny nadawany przez Polskie Stowarzyszenie Profesjonalnych Facylitatorów Facylitatorzy.pl. lub International Association of Facilitators. Zamawiający przez usługi o charakterze proinnowacyjnym rozumieć będzie usługi służące utworzeniu lub rozwojowi przedsiębiorstwa przez wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem - stosownie do 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, (Dz. U. z 2011, nr 112, poz. 656). Zamawiających pod pojęciem coachingu rozumieć będzie usługę, której podstawowym celem jest wsparcie przedsiębiorców w przyspieszeniu tempa rozwoju lub polepszeniu efektów działania w zakresach związanych z biznesem lub finansami bądź też relacjami interpersonalnymi. Coaching realizowany będzie w formie bezpośredniej pracy między coachem a przedsiębiorstwem. W tym zakresie Zamawiający uznawać będzie: coaching biznesowy i jego następujące rodzaje: coaching narzędziowy, leadership coaching, performance coaching. Zamawiający przez coaching biznesowy rozumieć będzie usługę adresowaną do biznesmenów, menedżerów, prezesów firm, wreszcie całych organizacji uwzględniający specyfikę działalności biznesowej, najczęściej prowadzony w kontekście firmy. W ramach coachingu biznesowego możemy wyróżnić: Coaching narzędziowy - skupiony na rozwijaniu konkretnych umiejętności, na przykład kadry menedżerskiej przedsiębiorstw. Leadership coaching - ukierunkowany na rozwój

3 3 z :05 kompetencji przywódczych. Performance coaching - nastawiony na poprawę efektywności działania, osiąganie wyznaczonych celów Weryfikacja kwalifikacji i doświadczenia zawodowego eksperta zostanie dokonana w oparciu o przedłożone przez Wykonawcę dokumenty do oferty 6. Termin realizacji zamówienia: w okresie od daty zawarcia Umowy do 30 października 2013 roku Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w ROZDZIALE III SIWZ. Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie (formularzu oferty) zakresu zamówienia (usługi), którego wykonanie powierzy podwykonawcom. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium III.2) ZALICZKI III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny III.3.2) Wiedza i doświadczenie Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w pkt /wiedza i doświadczenie/ za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu do składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, usługę o charakterze proinnowacyjnym o łącznej wartości co najmniej złotych polegającą na przeprowadzeniu co najmniej co najmniej 2 (dwóch) facylitacji dla co najmniej 2 (dwóch) różnych przedsiębiorstw lub co najmniej 150 godzin coachingu dla co najmniej 5 (pięciu) różnych przedsiębiorstw. Zamawiający przez usługi o charakterze proinnowacyjnym rozumieć będzie usługi służące utworzeniu lub rozwojowi przedsiębiorstwa przez wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem - stosownie do 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia Ministra

4 4 z :05 Gospodarki z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw, (Dz. U. z 2011, nr 112, poz. 656). Zamawiających pod pojęciem coachingu rozumieć będzie usługę, której podstawowym celem było wsparcie przedsiębiorców w przyspieszeniu tempa rozwoju lub polepszeniu efektów działania w zakresach związanych z biznesem lub finansami bądź też relacjami interpersonalnymi. Coaching realizowany będzie w formie bezpośredniej pracy między coachem a przedsiębiorstwem. W tym zakresie Zamawiający uznawać będzie: coaching biznesowy i jego następujące rodzaje: coaching narzędziowy, leadership coaching, performance coaching. Zamawiający przez coaching biznesowy rozumieć będzie usługę adresowaną do biznesmenów, menedżerów, prezesów firm, wreszcie całych organizacji uwzględniający specyfikę działalności biznesowej, najczęściej prowadzony w kontekście firmy. W ramach coachingu biznesowego możemy wyróżnić: Coaching narzędziowy - skupiony na rozwijaniu konkretnych umiejętności, na przykład kadry menedżerskiej przedsiębiorstw. Leadership coaching - ukierunkowany na rozwój kompetencji przywódczych. Performance coaching - nastawiony na poprawę efektywności działania, osiąganie wyznaczonych celów. Zamawiający pod pojęciem facylitacji rozumieć będzie usługę, która została ukierunkowana na wsparcie grupy osób w jak najlepszym przygotowaniu przez nich rozwiązania danego problemu, podczas której osoby wraz z moderatorem (facylitatorem) pracowały zespołowo i jako zespół wypracowywały określone rozwiązania, korzystając przy tym z dostępnych technik kreatywności III.3.3) Potencjał techniczny Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Zamawiający uzna warunek, o którym mowa w pkt za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 (jedną) osobą pełniąc funkcję eksperta - facylitatora, posiadającą następujące wykształcenie oraz doświadczenie: a) doświadczenie w zakresie świadczenia usług o charakterze proinnowacyjnym polegających na przeprowadzaniu co najmniej 2 facylitacji dla co najmniej 2 (dwóch ) różnych przedsiębiorstw lub co najmniej 150 godzin coachingu dla co najmniej 5 (pięciu) różnych przedsiębiorstw b) posiadającą certyfikat lub będącą w trakcie certyfikacji na coacha (zakończone szkolenie lub kurs uprawniający do zdawania egzaminu międzynarodowego) International Coaching Community (skrót ICC) lub International Coaching Federation (skrót ICF) lub European Coaching Institute (skrót ECI) lub EMCC (lub dokumenty równoważne) lub posiadającą certyfikat profesjonalnego facylitatora Institute of Leadership & Management (skrót ILM) lub dokument równoważny nadawany przez Polskie Stowarzyszenie Profesjonalnych Facylitatorów Facylitatorzy.pl. lub International Association of Facilitators III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest

5 5 z :05 wykazać w sposób szczególny III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 1) formularz ofertowy, 2) formularz cenowy, 3) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (KRS, wpis do ewidencji działalności gospodarczej, 4) pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę, gdy upoważnienie nie wynika, z załączonych do oferty dokumentów rejestrowych, 5) pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie występujących w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia, 6) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - gdy Wykonawca polegał będzie na zasobach innych podmiotów w myśl art. 26 ust. 2b Pzp. SEKCJA IV: PROCEDURA

6 6 z :05 IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.3) ZMIANA UMOWY przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający dopuszcza wprowadzanie zmian w treści Umowy, jednak wyłącznie za zgodą Zamawiającego i na zasadach wynikających z Umowy i niniejszego punktu SIWZ Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian w Umowie w stosunku do treści Oferty, w niżej opisanych przypadkach, gdy: wystąpi zmiana przepisów prawa istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy, mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu Umowy - zmianie może ulec zakres lub termin realizacji Umowy; zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy - zmianie może ulec termin realizacji Umowy lub jej zakres; wystąpi niezależna od Wykonawcy niemożność przeprowadzenie sesji facylitacyjnej (facylitacji) u przedsiębiorcy w wyznaczonym terminie wpływająca na końcowy termin realizacji usługi - zmianie ulegnie termin wykonania sesji facylitacyjnej (facylitacji) u przedsiębiorcy lub dotychczasowy przedsiębiorca zostanie zastąpiony przez Zamawiającego nowym podmiotem oraz zostanie wydłużony termin realizacji zamówienia; zaistnieje uzasadniona konieczność zmiany facylitatora, wskazanego przez Wykonawcę w załączniku do oferty - dotychczasowy facylitator zostanie zastąpiony nową osobą, pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, iż posiada ona kwalifikacje oraz doświadczenie co najmniej odpowiadające doświadczeniu i kwalifikacjom opisanym przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jednostka dofinansowująca Projekt na potrzeby, którego świadczone są usługi stanowiące przedmiot zamówienia, wprowadzi zmiany do umowy o dofinansowanie wpływające na zakres lub termin realizacji Przedmiotu Umowy - zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji Umowy lub/i jej zakres oraz wynagrodzenie Wykonawcy W przypadku wystąpienia okoliczności, uprawniającej Wykonawcę do żądania zmiany terminu wykonania Umowy, Wykonawca lub odpowiedni Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Przedstawiciela Zamawiającego lub Wykonawcy, oraz złożyć stosowny wniosek na piśmie, w terminie nie później niż 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia, z wyłączeniem pkt , dla którego określono inny termin z podaniem wszelkich okoliczności mających wpływ na realizację Przedmiotu Umowy ze wskazaniem proponowanego terminu realizacji Przedmiotu Umowy oraz ze szczegółowym uzasadnieniem przyczyny Zmiany Umowy, o których mowa w punkcie 20.2 SIWZ muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 3 Pzp, stanowiącego, że Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ Dokonanie zmian, o których mowa w punkcie 20.2 SIWZ wymaga podpisania aneksu do Umowy Strony mają na uwadze, że zgodnie z treścią art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych pod rygorem nieważności zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający

7 7 z :05 przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. ul. Konarskiego 18C, Gliwice. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 15:00, miejsce: Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o.o. ul. Konarskiego 18C, Gliwice pokój nr 2-1 (sekretariat Technoparku). IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia objęty postępowaniem jest dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Projektu Analiza poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwach, o numerze U-POIG /10, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , w ramach działania 5.2 Wspieranie Instytucji Otoczenia Biznesu Świadczących Usługi Proinnowacyjne oraz ich Sieci o Znaczeniu Ponadregionalnym Osi Priorytetowej, 5 Dyfuzja Innowacji. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfosigw.pl/bip/zamowienia-publiczne Warszawa: Zakup i dostawa dwóch serwerów, macierzy dyskowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 6 2015-03-09 10:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Wytworzenie Studium Wykonalności I Koncepcji budowy,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 62, faks 32 207 85 78.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 62, faks 32 207 85 78. Wycena, w formie operatu szacunkowego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Bielsku-Białej przy ul. Młodzieżowej 7 Numer ogłoszenia: 50870-2015; data zamieszczenia: 09.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Warszawa: Dostawa i wdrożenie systemu do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbr.gov.pl Warszawa: Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mentor.pl/przetargi Namysłów: ŚWIADCZENIE USŁUG GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp18koszalin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp18koszalin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp18koszalin.pl Koszalin: Roboty budowlane obejmujące II etap modernizacji sieci kanalizacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6083539, faks 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 6083539, faks 22 1 z 5 2015-05-22 15:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Nowe Iganie: Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: z 5 2013-09-30 16:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.men.bip.gov.pl (zakładka BIP) Warszawa: Organizacja konferencji zgodnie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-19 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Organizacja i przygotowanie podróży studyjnej do Reykjaviku oraz podróży

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Gdynia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług z zakresu

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.gda.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Usługa wyceny dóbr wartości niematerialnych i prawnych w Projekcie Domowy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 6 2013-03-27 10:51 Lwówek Śląski: Zorganizowanie i przeprowadzenie w 2013 roku szkoleń, warsztatów socjologicznych, zespołu ćwiczeń rehabilitacyjno - usprawniających realizowanych przez Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 65, faks 32 207 85 78.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 207 85 65, faks 32 207 85 78. Wycena, w formie operatów szacunkowych, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Rybniku oraz prawa służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu Numer ogłoszenia: 62836-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.theworldgames2017.com Wrocław: Stworzenie, wdrożenie i obsługa międzynarodowej strategii kampanii

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 1 z 5 2013-12-04 13:22 Warszawa: Usługi doradcze i przygotowanie narzędzia wspierającego przekazywanie danych do Systemu Informacyjnego o Infrastrukturze Szerokopasmowej (SIIS) - Generatora XML na potrzeby

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427. Oświęcim: Zakup wyposażenia do Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) w ramach realizacji inwestycji pn. Adaptacja parteru zamku oświęcimskiego na wystawę stałą. Numer ogłoszenia: 244456-2013; data

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Cieszyn: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie cieszyńskim (I) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bgk.com.pl Warszawa: Kompleksowa organizacja i obsługa Konferencji oraz Gali z okazji jubileuszu 90-lecia Banku Gospodarstwa Krajowego w dniu 5 czerwca 2014 r. Numer ogłoszenia: 46027-2014; data zamieszczenia: 04.03.2014

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 188234-2014; data zamieszczenia: 04.06.2014. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Numer ogłoszenia: 188234-2014; data zamieszczenia: 04.06.2014. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Gdańsk: Świadczenie usług wyceny dóbr wartości niematerialnych i prawnych wybranych produktów projektu pt. Opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Białystok: Sporządzenie operatów szacunkowych określających

Bardziej szczegółowo