Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomorska.ohp.pl"

Transkrypt

1 1 z :24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Gdańsk: Zorganizowanie zajęć z coachingu indywidualnego, warsztatów psychologicznych dla uczestników projektu Czas na Nas. Niepełnosprawni na rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicze Hufce Pracy - Pomorska Wojewódzka Komenda, ul. J. Uphagena 27, Gdańsk, woj. pomorskie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja rynku pracy. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie zajęć z coachingu indywidualnego, warsztatów psychologicznych dla uczestników projektu Czas na Nas. Niepełnosprawni na rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 6.1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie coachingu indywidualnego oraz warsztatów psychologicznych (6 warsztatów) dla 45 osób niepełnosprawnych w wieku lata, podzielonych na 3 grupy projektowe (1 grupa liczy 15 osób) w ramach realizacji projektu Czas na nas Niepełnosprawni na rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania: ZADANIE NR 1 1. Coaching indywidualny dla 45 osób, co stanowi 3 grupy projektowe - (8h/os. => 4 spotkania x 2h x 1os.). Indywidualne sesje coachingowe z każdym uczestnikiem, w trakcie których uczestnicy będą mogli rozwijać umiejętności społeczne i zaplanować swój rozwój osobisty w kontekście pożądanych na rynku pracy umiejętności społecznych. W ramach zaplanowanych sesji osoba coacha przy współpracy z uczestnikiem dokona pełnej analizy jego sytuacji i upewni się, jaki jest rzeczywisty problem bądź ograniczenie, które nie pozwala uczestnikowi iść

2 2 z :24 drogą zawodową, taką jakby chciał. Projektując odpowiednie scenariusze spotkań coach, wspólnie z uczestnikiem odkryje jego niezbędne zasoby i wskaże kierunek, który obrany przez uczestnika, stanie się droga do oczekiwanych rezultatów Miejsce prowadzenia zajęć: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Człuchowie, ul. Kusocińskiego Harmonogram zajęć oraz autorski program coachingu indywidualnego zostanie ustalony przez Wykonawcę z uwzględnieniem potrzeb uczestników projektu i zaleceń Zamawiającego. Harmonogram zajęć oraz autorski program coachingu indywidualnego Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu, po wcześniejszym skonsultowaniu potrzeb uczestników, w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy. Harmonogram zajęć oraz autorski program coachingu indywidualnego stanowić będzie integralną część umowy. W uzasadnionych przypadkach harmonogram może ulec zmianie (po pisemnych uzgodnieniach Wykonawcy z Zamawiającym) w terminie realizacji zamówienia w niezbędnym zakresie - związanym z dostosowaniem go do potrzeb uczestników. Najpóźniej 3 dni po przeprowadzonych pierwszych zajęciach z uczestnikami, dla każdego uczestnika osobno Wykonawcy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji program coachingu indywidualnego. W programie należy uwzględnić metody i techniki pracy nauczania osób niepełnosprawnych Wykonawca zapewni 3 coachów na 1 grupę. 1 coach może prowadzić zajęcia dla 5 uczestników projektu z 1 grupy projektowej Osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać wykształcenie wyższe psychologiczne lub pokrewne, pełne kwalifikacje w niniejszym zakresie, mając na uwadze budowanie i kreowanie motywacji osób niepełnosprawnych do wejścia na rynek pracy Wykonawca prowadzić będzie dziennik zajęć. Wykonawca prowadzić będzie listę obecności uczestników na zajęciach. Obecność uczestnika na zajęciach udokumentowana musi być własnoręcznym podpisem uczestnika na liście obecności Po przeprowadzonych zajęciach osoby prowadzące zajęcia sporządzą i przekażą Wykonawcy indywidualne oceny uczestników. 1.7.Wykonawca musi dysponować osobami, (wymagania dla każdego, który będzie prowadził zajęcia z uczestnikami) które posiadają wykształcenie wyższe psychologiczne lub pokrewne (należy dołączyć dokumenty ksero dyplomu) oraz studia podyplomowe z zakresu coachingu lub doświadczenie w prowadzeniu coachingu indywidualnego (należy dołączyć ksero dyplomów, dokument potwierdzający doświadczenie) lub certyfikaty ICC, czyli International Coaching Community ICF, czyli International Coach Federation ECI, czyli European Coaching Institute EMCC, czyli European Mentoring and Coaching Council lub certyfikat równoważny (należy dołączyć ksero dokumentu/certyfikatu). Za certyfikat równoważny uważa się certyfikat wydawany i uznawany, co najmniej we wszystkich państwach Unii Europejskiej, posiadający publicznie dostępną listę instytucji wydających go w tych krajach oraz udokumentowany system zapewnienia jakości. ZADANIE NR 2 2. Moduł psychologiczny - warsztaty psychologiczne dla 3 grup projektowych (6 warsztatów 1 grupa po 15 osób 10h grupę). Każda grupa projektowa składa się z 15 osób. Cykl warsztatów z zakresu psychologii mających na celu rozbudzenie wśród uczestników projektu - osób niepełnosprawnych - aktywnej postawy oraz nabycie lub podniesienie poziomu umiejętności społecznych niezbędnych do podjęcia działań zmierzających do pokonania trudności związanych z posiadanym przez uczestników ograniczeniem jakim jest status osoby niepełnosprawnej. W tym celu zleceniobiorca zobowiązany będzie do zorganizowania cyklu warsztatów z zakresu psychologii obejmujących poszczególne zagadnienia: - Warsztaty motywacyjne dla 3 grup - (10h gr.) - proces budowania motywacji osoby niepełnosprawnej jako potencjalnego pracownika, ze szczególnym uwzględnieniem cech osobowości, - Warsztaty autoprezentacji dla 3 grup - (10h gr.) - proces budowania dobrej autoprezentacji osób niepełnosprawnych jako potencjalnych

3 3 z :24 pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej o pracę oraz wejścia w nowe środowisko, jakim jest praca zawodowa i nowa grupa ludzi-współpracowników, - Warsztaty asertywności dla 3 grup - (10h gr.) - proces budowania kontaktów międzyludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem asertywności osoby niepełnosprawnej, jako osoby, która nie poddaje się naciskowi otoczenia i jeżeli jest przekonana o słuszności swojego celu - realizuje go. Wzbudzenia wśród uczestników postaw asertywnych czyli stanowczości i bezpośredniości, otwartości w wyrażaniu własnych opinii i myśli, oraz przede wszystkim świadomości prawa bycia sobą, - Warsztaty antydyskryminacyjne dla 3 grup - (10h gr.) - proces budowania postaw antydyskryminacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia dyskryminacji osób niepełnosprawnych, sposobów jej przejawów, metod walki ze szkodliwymi stereotypami i uprzedzeniami (w tym również pracodawców) wobec osób niepełnosprawnych oraz regulacji prawnych w tym zakresie obowiązujących w Polsce i w Unii, - Warsztaty budowania pewności siebie dla 3 grup - (10h gr.) - proces budowania pewności siebie w aspekcie wielu płaszczyzn, ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny zawodowej osoby niepełnosprawnej, uwzględniającej przy tym akceptacje swoich zalet i wad jako osoby niepełnosprawnej, uwolnienie w pełni swojego potencjału oraz akceptowanie własnej odrębności, - Warsztaty komunikacji interpersonalnej dla 3 grup - (10h gr.) - przekazanie uczestnikom wiedzy o znaczeniu komunikowania interpersonalnego w procesach porozumiewania się ludzi, o modelach tego komunikowania, istocie i współzależności poszczególnych jego komponentów, prawidłowościach procesów psychicznych zaangażowanych w ten proces, zasadach podnoszących sprawność porozumiewania się ludzi oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych uczestników i stworzenie warunków do samodzielnego ich rozwijania. Całość warsztatów winni przeprowadzić osoby posiadające pełne kwalifikacje w niniejszym zakresie, mając na uwadze budowanie i kreowanie motywacji osób niepełnosprawnych do wejścia na rynek pracy. Osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać wykształcenie wyższe psychologiczne lub pokrewne oraz udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu podobnego typu warsztatów psychologicznych. Przyszły zleceniobiorca przestawi autorski program warsztatów modułu psychologicznego z uwzględnieniem powyższych zakresów tematycznych, najpóźniej 3 dni po podpisaniu umowy. W programie należy uwzględnić metody i techniki pracy nauczania osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych przekazywanych uczestnikom warsztatów Wykonawca przekaże każdemu uczestnikowi materiały dydaktyczne dla każdego typu warsztatów osobno, oraz dodatkowo przekaże Zamawiającemu po jednym komplecie materiałów dydaktycznych Miejsce prowadzenia zajęć: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Człuchowie, ul. Kusocińskiego Harmonogram warsztatów zostanie ustalony przez Wykonawcę z uwzględnieniem potrzeb uczestników projektu i zaleceń Zamawiającego. Szczegółowy harmonogram warsztatów (zawierający harmonogram i szczegółowy zakres tematyczny dostosowany do celu i programu warsztatów) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu, po wcześniejszym skonsultowaniu potrzeb uczestników, w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy Harmonogram warsztatów stanowić będzie integralną część umowy. W uzasadnionych przypadkach harmonogram może ulec zmianie (po pisemnych uzgodnieniach Wykonawcy z Zamawiającym) w terminie realizacji zamówienia w niezbędnym zakresie - związanym z dostosowaniem go do potrzeb uczestników osoba może prowadzić maksymalnie 3 warsztaty. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego jedna osoba może prowadzić 4 warsztaty Osoba prowadząca zajęcia musi posiadać wykształcenie wyższe psychologiczne lub pokrewne oraz udokumentowane

4 4 z :24 doświadczenie w prowadzeniu podobnego typu warsztatów psychologicznych. Wykonawca prowadzić będzie dziennik zajęć. Wykonawca prowadzić będzie listę obecności uczestników na zajęciach. Obecność uczestnika na zajęciach udokumentowana musi być własnoręcznym podpisem uczestnika na liście obecności Zamawiający może unieważnić umowę na wykonywanie przedmiotu zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane Zamawiający zastrzega sobie oraz uprawnionym instytucjom prawo wglądu we wszystkie dokumenty Wykonawcy, związane z realizacją projektu, w tym dokumenty elektroniczne i finansowe, do dnia 31 grudnia 2020 r W przypadku wykonywania zamówienia przez firmy lub osobę fizyczną: zmiana osoby realizującej zamówienie w imieniu Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia możliwa jest wyłącznie za pisemną zgodą Wykonawcy Wykonawca musi dysponować osobami, (wymagania dla każdego, który będzie prowadził zajęcia z uczestnikami) które posiadają wykształcenie wyższe psychologiczne lub pokrewne (należy dołączyć ksero dyplomu) i mają doświadczenie w prowadzeniu warsztatów psychologicznych z 30 osobami niepełnosprawnymi. (należy dołączyć dokumenty potwierdzające prowadzenie zajęć z osobami niepełnosprawnymi) 3.1. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie 90 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym 85 wartości zamówienia opłacone zostanie z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (Fundusze Unijne), a pozostałe 15 z rachunku bankowego Zamawiającego (rezerwa celowa budżetu Państwa).. Środki na uregulowanie zobowiązań finansowych są zabezpieczone z Rezerwy celowej budżetu środków europejskich i budżetu Państwa. W związku z możliwymi opóźnieniami w przekazywaniu funduszy z Rezerwy celowej środków europejskich i rezerwy celowej budżetu państwa, płatność może zostać dokonana w terminie późniejszym, nie dłuższym jednak niż 30 dni od daty przekazania środków do dyspozycji Zamawiającego Zamawiający do SIWZ dołącza umowę powierzania przetwarzania danych osobowych którą wyłoniony wykonawca będzie miał obowiązek podpisać wraz z umową na realizację zamówienia publicznego - załącznik nr Wszelkie koszty związane z organizacją szkolenia ponosi Wykonawca, a w szczególności koszty wynikające z: - koszt wynagrodzenia wykładowcy - instruktora, - koszt materiałów dydaktycznych, -koszt sali wykładowej do prowadzenia zajęć Miejsce prowadzenia zajęć musi zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Miejsce prowadzenia zajęć musi zostać dobrane tak aby zajęcia prowadzone w ramach niniejszej umowy nie kolidowały z innymi zajęciami uczestników w ramach niniejszego projektu Wykonawca oświadcza, że jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy oraz że posiada dokument potwierdzający wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wydanego na podstawie ART. 20 UST. 1 USTAWY Z DNIA R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY (T.J DZ. U Z 2008 R. NR 69, POZ. 415 Z PÓŹN. ZM.).. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

5 5 z :24 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wadium w niniejszym postępowaniu. III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca który spełni warunek określony w art. 22 ust.1 pkt.2 i wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, - wykonał usługę coachingu indywidualnego dla co najmniej 30 osób niepełnosprawnych (należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykonanie usługi np. referencje, listy uczestników, umowy itp.) Zadanie nr 1 - wykonał usługę przy prowadzeniu warsztatów psychologicznych dla co najmniej 30 osób niepełnosprawnych (należy dołączyć dokumenty potwierdzające wykonanie usługi np. referencje, listy uczestników, umowy itp.) Zadanie nr 2 III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

6 6 z :24 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1 - Cena kwalifikacje - 30 IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 21) Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie: a) Modyfikacji (zmiany) konspektu godzinowego programu nauczania, pod warunkiem że łączna ilość godzin przypadająca na dany kurs zawodowy określona w punkcie 2 opisu przedmiotu zamówienia, nie ulegnie zmniejszeniu. b) Zmian organizacyjnych stron np. zmiana reprezentacji lub siedziby firmy. c) Zmian osób wyznaczonych do uzgodnień i koordynacji przedmiotu niniejszej umowy. d) W przypadku zmian unormowań prawnych powszechnie obowiązujących np. zmiana urzędowej stawki podatku VAT. Stawki ZUS. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, stawki ZUS Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT lub ZUS. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w przypadku realizacji tej części zamówienia, której w dniu zmiany stawki podatku VAT, stawki ZUS jeszcze nie dokonano. e) W innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter zmian nieistotnych tzn. takich, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub na wynik postępowania. f) Zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy. g) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy. h) Wystąpienie niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które mają wpływ na terminy realizacji zamówienia IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

7 7 z :24 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać nieodpłatnie w godz. od 8ºº-15 ºº w siedzibie Zamawiającego, ul. Uphagena 27, Gdańsk pokój nr 610, VI piętro.. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie, Zamawiającego, ul. J. Uphagena 27, Gdańsk, (sekretariat - pokój 605) 6 piętro:. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Czas na nas! Niepełnosprawni na rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZADANIE NR 1 1. Coaching indywidualny dla 45 osób, co stanowi 3 grupy projektowe - (8h/os. => 4 spotkania x 2h x 1os.).. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Coaching indywidualny dla 45 osób, co stanowi 3 grupy projektowe - (8h/os. => 4 spotkania x 2h x 1os.). Indywidualne sesje coachingowe z każdym uczestnikiem, w trakcie których uczestnicy będą mogli rozwijać umiejętności społeczne i zaplanować swój rozwój osobisty w kontekście pożądanych na rynku pracy umiejętności społecznych. W ramach zaplanowanych sesji osoba coacha przy współpracy z uczestnikiem dokona pełnej analizy jego sytuacji i upewni się, jaki jest rzeczywisty problem bądź ograniczenie, które nie pozwala uczestnikowi iść drogą zawodową, taką jakby chciał. Projektując odpowiednie scenariusze spotkań coach, wspólnie z uczestnikiem odkryje jego niezbędne zasoby i wskaże kierunek, który obrany przez uczestnika, stanie się droga do oczekiwanych rezultatów Miejsce prowadzenia zajęć: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Człuchowie, ul. Kusocińskiego Harmonogram zajęć oraz autorski program coachingu indywidualnego zostanie ustalony przez Wykonawcę z uwzględnieniem potrzeb uczestników projektu i zaleceń Zamawiającego. Harmonogram zajęć oraz autorski program coachingu indywidualnego Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu, po wcześniejszym skonsultowaniu potrzeb uczestników, w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy. Harmonogram zajęć oraz autorski program coachingu indywidualnego stanowić będzie integralną część umowy. W uzasadnionych przypadkach harmonogram może ulec zmianie (po pisemnych uzgodnieniach Wykonawcy z Zamawiającym) w terminie realizacji zamówienia w niezbędnym zakresie - związanym z dostosowaniem go do potrzeb uczestników. Najpóźniej 3 dni po przeprowadzonych pierwszych zajęciach z uczestnikami, dla każdego uczestnika osobno Wykonawcy przedstawi Zamawiającemu do

8 8 z :24 akceptacji program coachingu indywidualnego. W programie należy uwzględnić metody i techniki pracy nauczania osób niepełnosprawnych Wykonawca zapewni 3 coachów na 1 grupę. 1 coach może prowadzić zajęcia dla 5 uczestników projektu z 1 grupy projektowej Osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać wykształcenie wyższe psychologiczne lub pokrewne, pełne kwalifikacje w niniejszym zakresie, mając na uwadze budowanie i kreowanie motywacji osób niepełnosprawnych do wejścia na rynek pracy Wykonawca prowadzić będzie dziennik zajęć. Wykonawca prowadzić będzie listę obecności uczestników na zajęciach. Obecność uczestnika na zajęciach udokumentowana musi być własnoręcznym podpisem uczestnika na liście obecności Po przeprowadzonych zajęciach osoby prowadzące zajęcia sporządzą i przekażą Wykonawcy indywidualne oceny uczestników. 1.7.Wykonawca musi dysponować osobami, (wymagania dla każdego, który będzie prowadził zajęcia z uczestnikami) które posiadają wykształcenie wyższe psychologiczne lub pokrewne (należy dołączyć dokumenty ksero dyplomu) oraz studia podyplomowe z zakresu coachingu lub doświadczenie w prowadzeniu coachingu indywidualnego (należy dołączyć ksero dyplomów, dokument potwierdzający doświadczenie) lub certyfikaty ICC, czyli International Coaching Community ICF, czyli International Coach Federation ECI, czyli European Coaching Institute EMCC, czyli European Mentoring and Coaching Council lub certyfikat równoważny (należy dołączyć ksero dokumentu/certyfikatu). Za certyfikat równoważny uważa się certyfikat wydawany i uznawany, co najmniej we wszystkich państwach Unii Europejskiej, posiadający publicznie dostępną listę instytucji wydających go w tych krajach oraz udokumentowany system zapewnienia jakości.. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1. Cena kwalifikacje - 30 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: 2. Moduł psychologiczny - warsztaty psychologiczne dla 3 grup projektowych (6 warsztatów 1 grupa po 15 osób 10h grupę). Każda grupa projektowa składa się z 15 osób.. 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Moduł psychologiczny - warsztaty psychologiczne dla 3 grup projektowych (6 warsztatów 1 grupa po 15 osób 10h grupę). Każda grupa projektowa składa się z 15 osób. Cykl warsztatów z zakresu psychologii mających na celu rozbudzenie wśród uczestników projektu - osób niepełnosprawnych - aktywnej postawy oraz nabycie lub podniesienie poziomu umiejętności społecznych niezbędnych do podjęcia działań zmierzających do pokonania trudności związanych z posiadanym przez uczestników ograniczeniem jakim jest status osoby niepełnosprawnej. W tym celu zleceniobiorca zobowiązany będzie do zorganizowania cyklu warsztatów z zakresu psychologii obejmujących poszczególne zagadnienia: - Warsztaty motywacyjne dla 3 grup - (10h gr.) - proces budowania motywacji osoby niepełnosprawnej jako potencjalnego pracownika, ze szczególnym uwzględnieniem cech osobowości, - Warsztaty autoprezentacji dla 3 grup - (10h/gr.) - proces budowania dobrej autoprezentacji osób niepełnosprawnych jako potencjalnych pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej o pracę oraz wejścia w nowe środowisko, jakim jest praca zawodowa i nowa grupa

9 9 z :24 ludzi-współpracowników, - Warsztaty asertywności dla 3 grup - (10h gr.) - proces budowania kontaktów międzyludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem asertywności osoby niepełnosprawnej, jako osoby, która nie poddaje się naciskowi otoczenia i jeżeli jest przekonana o słuszności swojego celu - realizuje go. Wzbudzenia wśród uczestników postaw asertywnych czyli stanowczości i bezpośredniości, otwartości w wyrażaniu własnych opinii i myśli, oraz przede wszystkim świadomości prawa bycia sobą, - Warsztaty antydyskryminacyjne dla 3 grup - (10h gr.) - proces budowania postaw antydyskryminacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia dyskryminacji osób niepełnosprawnych, sposobów jej przejawów, metod walki ze szkodliwymi stereotypami i uprzedzeniami (w tym również pracodawców) wobec osób niepełnosprawnych oraz regulacji prawnych w tym zakresie obowiązujących w Polsce i w Unii, - Warsztaty budowania pewności siebie dla 3 grup - (10h gr.) - proces budowania pewności siebie w aspekcie wielu płaszczyzn, ze szczególnym uwzględnieniem płaszczyzny zawodowej osoby niepełnosprawnej, uwzględniającej przy tym akceptacje swoich zalet i wad jako osoby niepełnosprawnej, uwolnienie w pełni swojego potencjału oraz akceptowanie własnej odrębności, - Warsztaty komunikacji interpersonalnej dla 3 grup - (10h gr.) - przekazanie uczestnikom wiedzy o znaczeniu komunikowania interpersonalnego w procesach porozumiewania się ludzi, o modelach tego komunikowania, istocie i współzależności poszczególnych jego komponentów, prawidłowościach procesów psychicznych zaangażowanych w ten proces, zasadach podnoszących sprawność porozumiewania się ludzi oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych uczestników i stworzenie warunków do samodzielnego ich rozwijania. Całość warsztatów winni przeprowadzić osoby posiadające pełne kwalifikacje w niniejszym zakresie, mając na uwadze budowanie i kreowanie motywacji osób niepełnosprawnych do wejścia na rynek pracy. Osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać wykształcenie wyższe psychologiczne lub pokrewne oraz udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu podobnego typu warsztatów psychologicznych. Przyszły zleceniobiorca przestawi autorski program warsztatów modułu psychologicznego z uwzględnieniem powyższych zakresów tematycznych, najpóźniej 3 dni po podpisaniu umowy. W programie należy uwzględnić metody i techniki pracy nauczania osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem materiałów dydaktycznych przekazywanych uczestnikom warsztatów Wykonawca przekaże każdemu uczestnikowi materiały dydaktyczne dla każdego typu warsztatów osobno, oraz dodatkowo przekaże Zamawiającemu po jednym komplecie materiałów dydaktycznych Miejsce prowadzenia zajęć: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Człuchowie, ul. Kusocińskiego Harmonogram warsztatów zostanie ustalony przez Wykonawcę z uwzględnieniem potrzeb uczestników projektu i zaleceń Zamawiającego. Szczegółowy harmonogram warsztatów (zawierający harmonogram i szczegółowy zakres tematyczny dostosowany do celu i programu warsztatów) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu, po wcześniejszym skonsultowaniu potrzeb uczestników, w terminie 3 dni roboczych od daty podpisania umowy Harmonogram warsztatów stanowić będzie integralną część umowy. W uzasadnionych przypadkach harmonogram może ulec zmianie (po pisemnych uzgodnieniach Wykonawcy z Zamawiającym) w terminie realizacji zamówienia w niezbędnym zakresie - związanym z dostosowaniem go do potrzeb uczestników osoba może prowadzić maksymalnie 3 warsztaty. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Zamawiającego jedna osoba może prowadzić 4 warsztaty Osoba prowadząca zajęcia musi posiadać wykształcenie wyższe psychologiczne

10 10 z :24 lub pokrewne oraz udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu podobnego typu warsztatów psychologicznych. Wykonawca prowadzić będzie dziennik zajęć. Wykonawca prowadzić będzie listę obecności uczestników na zajęciach. Obecność uczestnika na zajęciach udokumentowana musi być własnoręcznym podpisem uczestnika na liście obecności Zamawiający może unieważnić umowę na wykonywanie przedmiotu zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane Zamawiający zastrzega sobie oraz uprawnionym instytucjom prawo wglądu we wszystkie dokumenty Wykonawcy, związane z realizacją projektu, w tym dokumenty elektroniczne i finansowe, do dnia 31 grudnia 2020 r W przypadku wykonywania zamówienia przez firmy lub osobę fizyczną: zmiana osoby realizującej zamówienie w imieniu Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia możliwa jest wyłącznie za pisemną zgodą Wykonawcy Wykonawca musi dysponować osobami, (wymagania dla każdego, który będzie prowadził zajęcia z uczestnikami) które posiadają wykształcenie wyższe psychologiczne lub pokrewne (należy dołączyć ksero dyplomu) i mają doświadczenie w prowadzeniu warsztatów psychologicznych z 30 osobami niepełnosprawnymi. (należy dołączyć dokumenty potwierdzające prowadzenie zajęć z osobami niepełnosprawnymi) 3.1. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze VAT, w terminie 90 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym 85% wartości zamówienia opłacone zostanie z rachunku bankowego Ministerstwa Finansów realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (Fundusze Unijne), a pozostałe 15% z rachunku bankowego Zamawiającego (rezerwa celowa budżetu Państwa).. Środki na uregulowanie zobowiązań finansowych są zabezpieczone z Rezerwy celowej budżetu środków europejskich i budżetu Państwa. W związku z możliwymi opóźnieniami w przekazywaniu funduszy z Rezerwy celowej środków europejskich i rezerwy celowej budżetu państwa, płatność może zostać dokonana w terminie późniejszym, nie dłuższym jednak niż 30 dni od daty przekazania środków do dyspozycji Zamawiającego Zamawiający do SIWZ dołącza umowę powierzania przetwarzania danych osobowych którą wyłoniony wykonawca będzie miał obowiązek podpisać wraz z umową na realizację zamówienia publicznego - załącznik nr Wszelkie koszty związane z organizacją szkolenia ponosi Wykonawca, a w szczególności koszty wynikające z: - koszt wynagrodzenia wykładowcy - instruktora, - koszt materiałów dydaktycznych, -koszt sali wykładowej do prowadzenia zajęć Miejsce prowadzenia zajęć musi zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Miejsce prowadzenia zajęć musi zostać dobrane tak aby zajęcia prowadzone w ramach niniejszej umowy nie kolidowały z innymi zajęciami uczestników w ramach niniejszego projektu Wykonawca oświadcza, że jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy oraz że posiada dokument potwierdzający wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej wydanego na podstawie ART. 20 UST. 1 USTAWY Z DNIA R. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY (T.J DZ. U Z 2008 R. NR 69, POZ. 415 Z PÓŹN. ZM.).. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , ) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: ) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

11 11 z :24

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomorska.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomorska.ohp.pl 1 z 8 2012-02-29 14:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pomorska.ohp.pl Gdańsk: Zorganizowanie i przeprowadzenie grupowych kursów

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w 1 z 5 2012-01-19 14:40 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 444812-2011 z dnia 2011-12-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu komputerowego

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługi w zakresie prowadzenia warsztatów umiejętności psychospołecznych, indywidualnych konsultacji z psychologiem, grupowych i indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, dla uczestników projektu Lepsza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Strzyżewice: Organizacja i przeprowadzenie kursów miękkich w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.starogard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.starogard.pl 1 z 5 2014-04-03 15:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.starogard.pl Starogard Gdański: usługa szkoleniowa pn.:grafika komputerowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page l of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie 16 konferencji szkoleniowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-06-15 12:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Grafika i animacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gim2.wolsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gim2.wolsztyn.pl Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gim2.wolsztyn.pl Wolsztyn: Pełnienie funkcji asystenta nauczyciela projektu CHCEMY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.araw.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.araw.pl Wrocław: Zakup, dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz ze szkoleniami w Urzędzie Gminy Lelów w ramach projektu Nowa jakość zarządzania w partnerstwie 6 JST współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zam. Pub. Nr 30/10/Pzp Wałbrzych: LIDERZY PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.przemysl.pl, www.pokl.mops.przemysl.pl Przemyśl: Usługi szkoleniowe, doradcze i rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

Garwolin: świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Od bierności do aktywności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Garwolin: świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Od bierności do aktywności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Garwolin: świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu Od bierności do aktywności współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer ogłoszenia: 227772-2011;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach, ul. Mściwoja II 4, 83-300 Kartuzy, woj. Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizowane jest w ramach projektu Udany start w dorosłe życie współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp5.krosno.pl/tekst.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp5.krosno.pl/tekst.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp5.krosno.pl/tekst.php?id=145 Krosno: Usługi edukacyjne i szkoleniowe w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Radomsko: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów i szkoleń zawodowych, w ramach projektu systemowego Możemy więcej którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Łódzkie, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 Łódź: Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Ocena efektywności i skuteczności projektów realizowanych w ramach priorytetu VI, VIII Poddziałanie 6.1.1,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gostyn-pcpr.info

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gostyn-pcpr.info Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gostyn-pcpr.info Gostyń: Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Aktywni razem. Program

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stat.gov.pl/bip Warszawa: Wykonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych dla potrzeb GUS Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 72176-2010; data zamieszczenia: 15.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 72176-2010; data zamieszczenia: 15.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Krynica-Zdrój: Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu Czas na zwiększenie aktywności zawodowej w Gminie Krynica Zdrój Zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych Numer ogłoszenia: 72176-2010; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuk Pięknych, ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3012801, 3201278, faks 058 3201278.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuk Pięknych, ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 058 3012801, 3201278, faks 058 3201278. Gdańsk: przeprowadzenie zajęć dydaktycznych (lektoraty język angielski) w trzech modułach, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami Rady Europy zawartymi w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mscdn.edu.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mscdn.edu.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Warszawa: Przygotowanie do druku, druk, zapakowanie, dostawa arkuszy testów predyspozycji oraz ulotek do Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli na potrzeby projektu Mazowieckie Centra

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Page 10f5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie cyklu czterech 2-dniowych konferencji nt.: Wsparcia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Chmielnik dnia 18.06.2013 Przeprowadzenie działań z aktywnej integracji dla Beneficjentów Ostatecznych w ramach projektu Szansa na lepsze jutro realizowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Roźwienica: Czas na aktywność w Gminie Roźwienica Numer ogłoszenia: 123932-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Sienkiewicza 9, 65-443 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 1 z 8 2014-04-30 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.zgora.pl oraz pup.zielona.gora.sisco.info Zielona Góra: Przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo