Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC35. Regulator. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi (2012/10) PL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC35. Regulator. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi (2012/10) PL"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Regulator RS Logamatic EMS Moduł obsługowy RC35 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi (2012/10) PL

2 Przegląd opcji obsługowych Legenda do rysunku: 1 Klapka, otwierana pociągnięciem za wgłębienie po lewej stronie 2 Wyświetlacz 3 Pokrętło nastawcze do zmieniania wartości i temperatur oraz do poruszania się po menu 4 Przyciski funkcji podstawowych: Jeżeli świeci się dioda LED, AUT (tryb automatyczny) aktywny jest program przełączania (automatyczne przełączanie między nocną a dzienną temperaturą pomieszczenia). Tryb dzienny (ręczny) ogrzewanie pracuje z ustawioną dzienną temperaturą pomieszczenia. Funkcja przygotowania CWU jest załączona (ustawienie fabryczne). Tryb nocny (ręczny) ogrzewanie pracuje z nocną temperaturą pomieszczenia. Aktywna jest ochrona przed zamarzaniem. Funkcja przygotowania CWU jest wyłączona (ustawienie fabryczne). Ciepła woda temperatura CWU spadła poniżej ustawionej wartości. Naciśnięcie tego przycisku umożliwia ponowne podgrzanie CWU (wówczas dioda LED miga). 5 Przyciski funkcji dodatkowych: Funkcja: Menu/OK Godzina Data Temperatura Informacja Powrót Otwarcie menu użytkownika i potwierdzenie wyboru. Przy równoczesnym obrocie pokrętła nastawczego: zmiana ustawienia. Ustawienie godziny. Ustawienie daty. Ustawienie temperatury pomieszczenia. Otwarcie menu informacyjnego (odpytanie wartości). Cofnięcie o jeden krok lub punkt menu. W trybie automatycznym świeci się dodatkowo, oprócz diody LED AUT również dioda LED wskazująca aktualny status ( Tryb dzienny lub Tryb nocny ). Wyjątek: W przypadku kotłów grzewczych z UBA1.x świeci się tylko dioda LED AUT. Diodę LED ciepła woda można wyłączyć. W przypadku kotłów grzewczych z UBA 1.x dioda LED Ciepła woda nie świeci się w ogóle. 2 Logamatic EMS (2012/10)

3 Spis treści Spis treści 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Objaśnienie symboli Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Skrócona instrukcja obsługi Dane urządzenia Opis produktu Użycie zgodnie z przeznaczeniem Deklaracja zgodności WE Czyszczenie Utylizacja Podstawy obsługi Wyświetlacz Wskazówki dotyczące zakresu funkcji Ustawienie trybu pracy Tymczasowa zmiana temperatury pomieszczenia Trwała zmiana temperatury pomieszczenia Ustawienie temperatury pomieszczenia dla określonych obiegów grzewczych Ustawienie daty i godziny Ustawienie funkcji przygotowania CWU Odpytanie informacji (menu Informacje) Komunikaty na wyświetlaczu Wyłączenie z ruchu/wyłączenie Obsługa przy pomocy Menu użytkownika Wprowadzenie do menu użytkownika Przegląd opcji menu użytkownika Wybór obiegu grzewczego Ustawienie wskazania standardowego Ustawienie trybów pracy Tryby pracy dla obiegów grzewczych RC Tryby pracy dla ciepłej wody Tryby pracy dla cyrkulacji Tryby pracy kolektora słonecznego Logamatic EMS (2012/10) 3

4 Spis treści 5.6 Ustawienie programu przełączania Wybór programu Wyświetlenie aktualnego programu Zmiana punktu przełączania Wprowadzenie punktu przełączania Kasowanie punktu przełączania Ustawienie temperatur pomieszczenia Ustawienie programu przygotowania CWU Ustawienie programu cyrkulacji Ustawienie progu przełączenia tryb letni/tryb zimowy Ustawienie zmiany na czas letni/zimowy Ustawienie temperatury CWU Ustawienie urlopu Ustawienie funkcji przedłużonego grzania ( Party ) Ustawienie funkcji Przerwa Ustawienie funkcji dezynfekcji termicznej Dostrojenie wskazania temperatury pomieszczenia Ustawienie fazy podgrzewania wstępnego gazowej pompy ciepła Loganova Informacje dotyczące ustawienia modułu obsługowego Rodzaje regulacji instalacji ogrzewczej Wskazówki dotyczące oszczędzania energii Usuwanie usterek Najczęstsze pytania Komunikaty usterek i konserwacji Resetowanie usterek (Reset) Protokół ustawień Przegląd opcji obsługowych RC Skorowidz Logamatic EMS (2012/10)

5 Przewodnik do instrukcji Przewodnik do instrukcji Niniejsza instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące działania i obsługi modułu obsługowego Logamatic RC35. Wprowadzenie do menu użytkownika W rozdziale 5.1 wyjaśniono szczegółowo kroki obsługi, za pomocą których można dokonać ustawień w menu użytkownika. W następnych podrozdziałach obsługa została przedstawiona jedynie w skrócie. Teksty na wyświetlaczu Pojęcia, które odnoszą się bezpośrednio do wskazań wyświetlacza zaznaczone są w tekście pływającym tłustym drukiem. Przykład: MENU UŻYTKOWNIKA Logamatic EMS (2012/10) 5

6 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1.1 Objaśnienie symboli Informacje ostrzegawcze Wskazówki ostrzegawcze oznaczone są w tekście trójkątem ostrzegawczym i przedstawione są na szarym tle. W przypadku niebezpieczeństw związanych z prądem elektrycznym znak wykrzyknika w trójkącie ostrzegawczym zastąpiony jest symbolem błyskawicy. Słowa ostrzegawcze na początku wskazówki ostrzegawczej oznaczają rodzaj i ciężar gatunkowy zagrożenia, jeżeli nie wykonane zostaną działania do zapobieżenia zagrożenia. WSKAZÓWKA oznacza, że mogą występować szkody materialne. PRZESTROGA oznacza, że może dojść do lekkich (do średniociężkich) obrażeń u ludzi. OSTRZEŻENIE oznacza, że mogą wystąpić ciężkie obrażenia u ludzi. NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza, że może dojść do zagrażających życiu obrażeń u ludzi. Ważne informacje Ważne informacje nie zawierające zagrożeń dla ludzi lub rzeczy oznaczone są symbolem znajdującym się obok. Ograniczone są one liniami powyżej i poniżej tekstu. Inne symbole Symbol Znaczenie Krok czynności Odsyłacz do innych miejsc w dokumencie lub innych dokumentów. Wyliczanie/wypunktowanie Wyliczenie/wypunktowanie (2 poziom) Tab Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Montaż i uruchomienie Przestrzegać instrukcji dla zagwarantowania prawidłowego działania kotła. Montaż i uruchomienie urządzenia powierzać wyłącznie uprawnionemu instalatorowi. Szkody przez błędy obsługi Błędy obsługi mogą prowadzić do poszkodowania osób lub do szkód rzeczowych. Zapewnić, aby dzieci nie obsługiwały tego urządzenia bez nadzoru lub nie bawiły się nim. Zapewnić, aby dostęp do tego urządzenia miały tylko osoby, które są w stanie właściwie je obsługiwać. 6 Logamatic EMS (2012/10)

7 Skrócona instrukcja obsługi 2 Niebezpieczeństwo oparzenia się w punktach poboru ciepłej wody! Podczas dezynfekcji termicznej: odkręcać tylko zmieszaną ciepłą wodę. Jeżeli ustawiona jest temperatura ciepłej wody użytkowej przekraczająca 60 C: odkręcać tylko zmieszaną ciepłą wodę. Ostrzeżenie: mróz Jeżeli instalacja ogrzewcza nie pracuje, to podczas mrozu istnieje niebezpieczeństwo jej zamarznięcia. Instalację ogrzewczą pozostawić stale załączoną. W razie usterki: niezwłocznie usunąć usterkę. 2 Skrócona instrukcja obsługi Sytuacja wyjściowa: klapka jest zamknięta. Co zrobić, Obsługa Wskazanie/wynik jeżeli w danym dniu w całym mieszkaniu jest tymczasowo za zimno/ ciepło? jeżeli w całym mieszkaniu cały czas jest za zimno/ ciepło? Ć Zmienić temperaturę pomieszczenia i uaktywnić tryb automatyczny Przekręcić pokrętło nastawcze. Aktualnie ustawiona temperatura pomieszczenia miga. Za pomocą pokrętła nastawczego ustawić żądaną temperaturę pomieszczenia. Puścić pokrętło nastawcze. Zmieniona temperatura pomieszczenia została zapisana w pamięci (przestała migać). Ponownie wyświetlane jest wskazanie standardowe. W trybie automatycznym zmieniona temperatura pomieszczenia obowiązuje do następnego przełączenia na Tryb dzienny/nocny. Zmiana dziennej temperatury pomieszczenia: przytrzymać naciśnięty przycisk i jednocześnie obracać pokrętłem nastawczym. Zmiana nocnej temperatury pomieszczenia: przytrzymać naciśnięty przycisk i jednocześnie obracać pokrętłem nastawczym. 1) Zalecamy aktywację trybu automatycznego: nacisnąć przycisk. Zmienione temperatury pomieszczenia zostały zapamiętane. Dioda LED obok przycisku świeci się. USTAWIENIE TEMP. POM. Nastawiona temp. pomieszczenia dla trybu Dzień Wybrany jest tryb automatyczny. Zmiana na: Dzień: Noc: aby jednorazowo włączyć ogrzewanie w innych godzinach niż zwykłe (poza programem przełączania)? Ć ręczny Tryb dzienny ( stale ogrzewanie ), tryb automatyczny jest wyłączony Uaktywnić ręczny Tryb dzienny: nacisnąć przycisk. Dioda LED obok przycisku świeci się. Aby zakończyć jednorazową fazę grzewczą: Ponownie uaktywnić tryb automatyczny: nacisnąć przycisk. Dioda LED obok przycisku świeci się. Wybrałeś tryb Dzień. Nastawiona temperatura pomieszczenia to: Tab. 2 Skrócona instrukcja obsługi temperatury pomieszczenia Logamatic EMS (2012/10) 7

8 2 Skrócona instrukcja obsługi Co zrobić, Obsługa Wskazanie/wynik aby podczas dłuższej nieobecności oszczędzać energię? Ć ręczny Tryb nocny ( stale zredukowane ), tryb automatyczny jest wyłączony Uaktywnić ręczny Tryb nocny: nacisnąć przycisk. Dioda LED obok przycisku świeci się. 1) Po powrocie: Ponownie uaktywnić tryb automatyczny: nacisnąć przycisk. Dioda LED obok przycisku świeci się. Wybrałeś tryb Noc. Nastawiona temperatura pomieszczenia to: Tab. 2 Skrócona instrukcja obsługi temperatury pomieszczenia 1) Jeżeli jako rodzaj obniżenia nocnego wybrano "Wyłączenie", ogrzewanie jest w nocy wyłączane. Nie można ustawić nocnej temperatury pomieszczenia. Na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat. W przypadku większych instalacji ogrzewczych z kilkoma obiegami grzewczymi należy pamiętać: Opisane wyżej zmiany temperatury pomieszczenia dotyczą wszystkich obiegów grzewczych, które przyporządkowane są do modułu obsługowego RC35 (tzw. obiegi grzew. RC35 str. 20). To normalny przypadek zastosowania. Jeżeli jednak istnieje potrzeba zmiany temperatury dla innych obiegów grzewczych: proszę przeczytać informacje na str. 27. Skrócona instrukcja obsługi dalsze funkcje Niektóre z poniższych funkcji obsługiwane są za pomocą menu użytkownika. Informacje na temat obsługi tego menu znajdują się w instrukcji od str. 17. Co zrobić, Obsługa Wskazanie/wynik aby w czasie urlopu oszczędzić energię grzewczą? aby zmienić temperaturę urlopową? latem (tylko CWU, brak ogrzewania)? Ustawić w menu użytkownika tryb urlopowy ( str. 29). Warunek: tryb urlopowy jest aktywny. Przekręcić pokrętło nastawcze. Temperatura pomieszczenia została zmieniona na pozostałą część urlopu. W zależności od temperatury moduł obsługowy przełącza automatycznie między trybem letnim a zimowym. Aby jednak dokonać ręcznego przełączenia: Na module obsługowym kotła przekręcić pokrętło nastawcze na 0 lub zdezaktywować ogrzewanie. Ustawienia RC35 pozostawić niezmienione. USTAWIENIE URLOPU Nastawiona temp. pomieszczenia dla trybu Urlop: przykład: BC10 na kotle grzewczym Tab. 3 Skrócona instrukcja obsługi dalsze funkcje 8 Logamatic EMS (2012/10)

9 Dane urządzenia 3 Co zrobić, Obsługa Wskazanie/wynik jeżeli w okresach przejściowych (wiosna/ jesień) jest za zimno lub za ciepło? kiedy godzina przestawiana jest na czas letni/zimowy? kiedy zmienia się rytm życia dzień/noc (np. praca w systemie zmianowym)? aby zmienić kontrast wyświetlacza? Ustawić w menu użytkownika próg przełączenia trybu letni/zimowy ( str. 28). -lub- Użyć trybu manualnego/ręcznego. Moduł obsługowy RC35 przełącza się automatycznie między czasem letnim a zimowym ( str. 29). Wybrać inny program przełączania w menu użytkownika ( str. 23). W razie potrzeby dostosować program przełączania do potrzeb: zmienić, dodać lub usunąć punkty przełączania ( str. 25). Zmiana kontrastu: nacisnąć i przytrzymać przyciski i jednocześnie obracając pokrętło nastawcze. Tab. 3 Skrócona instrukcja obsługi dalsze funkcje 3 Dane urządzenia 3.1 Opis produktu Moduł obsługowy RC35 umożliwia prostą obsługę instalacji ogrzewczej firmy Buderus. Za pomocą pokrętła nastawczego można zmieniać temperaturę pomieszczenia w całym mieszkaniu. Zawory termostatyczne grzejnikowe należy przestawiać (regulować) tylko wówczas, gdy w danym pomieszczeniu jest za zimno lub za ciepło. Tryb automatyczny z ustawialnym programem przełączania zapewnia energooszczędną pracę poprzez obniżanie temperatury pomieszczenia o określonych godzinach lub całkowite wyłączanie ogrzewania (ustawialne obniżenie nocne). Instalacja ogrzewcza regulowana jest tak, aby można było uzyskać optymalny komfort cieplny przy minimalnym zużyciu energii. 3.2 Użycie zgodnie z przeznaczeniem Moduł obsługowy RC35 może być stosowany wyłącznie do obsługi i regulacji instalacji ogrzewczych (kotłowni) firmy Buderus w domach jedno- i wielorodzinnych. Kocioł grzewczy musi być wyposażony w System Zarządzania Energią EMS lub uniwersalny automat palnikowy UBA1.x. Zalecamy, aby instalacja ogrzewcza zawsze była użytkowana z modułem obsługowym (bez modułu obsługowego możliwy jest tylko tryb awaryjny). 3.3 Deklaracja zgodności WE Konstrukcja oraz charakterystyka robocza tego wyrobu spełniają wymogi dyrektyw europejskich i uzupełniających wymogów krajowych. Zgodność została potwierdzona oznakowaniem CE. Deklaracja zgodności produktu dostępna jest w Internecie pod adresem Można również poprosić o nią we właściwym oddziale firmy Buderus. 3.4 Czyszczenie Moduł obsługowy czyścić tylko przy użyciu wilgotnej szmatki. Logamatic EMS (2012/10) 9

10 4 Podstawy obsługi 3.5 Utylizacja Opakowanie utylizować zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska. W przypadku wymiany części: zużyta (starą) część utylizować zgodnie z przepisami ochrony środowiska. 4 Podstawy obsługi 4.1 Wyświetlacz Wyświetlacz modułu obsługowego RC35 może w normalnym trybie pracy wyświetlać następujące elementy: Rys. 1 Elementy wyświetlacza [1] Górny wiersz informacyjny: wskazanie standardowe (w ustawieniu fabrycznym: data i godzina) [2] Duży wskaźnik temperatury pomieszczenia lub kotła [3] Dolny wiersz statusu, wyświetlane są: różne tryby pracy oraz informacja o błędzie i komunikaty konserwacji (jeżeli występują) [4] Symbol słońca (jeżeli występuje instalacja słoneczna (solarna) i jest aktywna) Użytkownik może ustawić ( str. 21), która wartość będzie wyświetlana ciągle w pierwszym wierszu Wskazanie standard ( rys. 1, [1]). Jeżeli moduł obsługowy zamontowany jest na kotle grzewczym, nie można mierzyć temperatury pomieszczenia. Zamiast temperatury pomieszczenia [2] wyświetlana jest wtedy temperatura kotła (Kocioł). 4.2 Wskazówki dotyczące zakresu funkcji Niniejsza instrukcja opisuje maksymalnie możliwą ilość funkcji (funkcjonalność) modułu RC35. W zależność od zastosowanego kotła grzewczego i wersji automatu palnikowego niektóre funkcje mogą nie być dostępne w pełnym zakresie. Odnośne wskazówki znajdują się w danym rozdziale. W razie dalszych pytań należy zwrócić się do swojej firmy instalacyjnej. Wersja zastosowane automatu palnikowego (tu: UBA1.5) znajduje się w menu informacyjnym pod INFO\WERSJE ( str. 15). 10 Logamatic EMS (2012/10)

11 Podstawy obsługi Ustawienie trybu pracy Tryb pracy można uaktywnić bezpośrednio poprzez naciśnięcie podanego przycisku: Tryb pracy Przycisk Wyjaśnienie auto (ustawienie zalecane) stale ogrzewanie (ręczny tryb dzienny) stale zredukowane (ręczny tryb nocny) Program przełączania jest aktywny. O ustawionej godzinie (punkt przełączania) następuje automatyczne przełączenie między trybem dziennym a nocnym. 1) Nocą instalacja ogrzewcza pracuje z obniżoną temperaturą pomieszczenia (jest to ustawienie fabryczne, możliwe jest też wyłączenie instalacji w nocy). Funkcja przygotowania CWU załączona jest w dzień, a wyłączona w nocy (ustawienie fabryczne). Dioda LED przycisku automatycznego trybu pracy świeci się, dodatkowo, w zależności od aktualnego statusu, świeci się dioda LED dla nocnego lub dziennego trybu pracy. Ustawienie fabryczne: 21 C. Ręczny tryb dzienny przydatny jest wtedy, gdy użytkownik chce załączyć ogrzewanie poza ustalonymi godzinami. Tryb automatyczny jest wyłączony. Funkcja przygotowania CWU jest załączona (ustawienie fabryczne). Świeci się tylko dioda LED trybu dziennego. Ustawienie fabryczne: 17 C. Instalacja c.o. pracuje ze zmniejszoną temperaturą pomieszczenia (ustawienie fabryczne). Ręczny tryb nocny przydatny jest wówczas, gdy użytkownik jest kiedyś przez dłuższy czas nieobecny. Tryb automatyczny jest wyłączony. Funkcja przygotowania CWU jest załączona (ustawienie fabryczne). Świeci się tylko dioda LED trybu nocnego. Tab. 4 Objaśnienie trybów pracy 1) Automatyczny tryb dzienny i nocny odpowiada ręcznemu trybowi dziennemu i nocnemu. Różnica polega wyłącznie na automatycznym przełączaniu. Ustawienie za pomocą podanych tutaj przycisków obowiązuje dla obiegów grzewczych przyporządkowanych do RC35 (tzw. obiegi grzew. RC35, str. 20). Aby ustawić tryb pracy dla innych obiegów grzewczych: Użyć Menu użytkownika\tryby pracy ( str. 22). 4.4 Tymczasowa zmiana temperatury pomieszczenia Temperatura pomieszczenia ma być zmieniona tylko do następnego punktu przełączania. W punkcie przełączania automatyka przełącza między trybem dziennym a nocnym ( str. 23). Następnie instalacja ogrzewcza będzie pracować znowu z normalnie ustawioną temperaturą pomieszczenia. Sytuacja wyjściowa: klapka jest zamknięta. Logamatic EMS (2012/10) 11

12 4 Podstawy obsługi Obsługa Wynik 1. Przekręcić pokrętło nastawcze. Aktualnie ustawiona temperatura pomieszczenia miga. Kontynuować obrót pokrętła nastawczego. Obrót zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara zwiększa, a przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara zmniejsza temperaturę pomieszczenia. 2. Po osiągnięciu żądanej temperatury pomieszczenia puścić pokrętło nastawcze. Zmieniona temperatura pomieszczenia została zapisana w pamięci (przestaje migać). Ponownie wyświetlane jest wskazanie standardowe. W trybie ręcznym nie świeci się dioda LED obok przycisku. W takim wypadku do momentu naciśnięcia jednego z przycisków, lub obowiązuje zmieniona temperatura pomieszczenia. Tab. 5 Zakończenie przejściowej zmiany temperatury Powrót do trybu automatycznego: nacisnąć przycisk. Program automatyczny wykorzystuje normalnie ustawione temperatury dla trybu dziennego i nocnego. -lub- Powrót do trybu ręcznego: nacisnąć jeden z przycisków lub. Stosowane są normalnie ustawione temperatury dla trybu dziennego i nocnego. Jeżeli instalacja ogrzewcza jest wyposażona w moduł obsługi zdalnej RC2x ( str. 20), to tymczasowa zmiana temperatury pomieszczenia możliwa jest również za pomocą modułu obsługi zdalnej, jeżeli został on wyprodukowany po roku Trwała zmiana temperatury pomieszczenia WSKAZÓWKA: Uszkodzenie instalacji przez mróz! Jeżeli temperatury pomieszczenia ustawiane są poniżej 10 C, może dojść do takiego wychłodzenia pomieszczeń, że w czasie mrozu spowoduje to np. zamarznięcie rurociągów w ścianach zewnętrznych. Ustawiać temperatury pomieszczeń wyższe niż 10 C. Obsługa 1. Zmiana dziennej temperatury pomieszczenia: przytrzymać naciśnięty przycisk i jednocześnie obracać pokrętłem nastawczym. Wynik USTAWIENIE TEMP. POM. Nastawiona temp. pomieszczenia dla trybu Dzień Tab Logamatic EMS (2012/10)

13 Podstawy obsługi 4 Obsługa 2. Zmiana nocnej temperatury pomieszczenia 1) : Przytrzymać naciśnięty przycisk i jednocześnie obracać pokrętłem nastawczym. Wynik USTAWIENIE TEMP. POM. Nastawiona temp. pomieszczenia dla trybu Noc: 3. Zalecamy aktywację automatycznego trybu pracy. Zapewnia on automatyczne przełączenie między trybem dziennym a nocnym (nocne obniżenie temperatury). Nacisnąć przycisk. Wybrany jest tryb automatyczny. Zmiana na: Dzień: Noc: Aktywny jest tryb automatyczny ze zmienionymi temperaturami pomieszczenia. Dioda LED obok przycisku Ponownie wyświetlane jest wskazanie standardowe. Tab Ustawienie temperatury pomieszczenia dla określonych obiegów grzewczych świeci się. 1) Jeżeli jako rodzaj obniżenia nocnego wybrano tryb wyłączenia, ogrzewanie będzie w nocy wyłączane. Nie można ustawić nocnej temperatury pomieszczenia. Na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat. Jeżeli instalacja ogrzewcza wyposażona jest w kilka obiegów grzewczych ( str. 20), to przy pomocy przycisku można ustawić temperaturę pomieszczenia dla wybranych obiegów grzewczych. Wyświetlane są tylko te obiegi grzewcze, które nie są wyposażone w moduł obsługi zdalnej RC2x. Wyboru nie dokonuje się przy tylko jednym obiegu grzewczym. Wszystkie obiegi grzew. RC35 mają te same wartości zadane temperatury pomieszczenia. Jeżeli nie występuje wybór lub wybrano obiegi grzew. RC35, zostaną przez to ustawione te same temperatury, jak opisano to na str. 12. WSKAZÓWKA: Uszkodzenie instalacji przez mróz! Jeżeli temperatury pomieszczenia ustawiane są poniżej 10 C, może dojść do takiego wychłodzenia pomieszczeń, że w czasie mrozu spowoduje to np. zamarznięcie rurociągów w ścianach zewnętrznych. Ustawiać temperatury pomieszczeń wyższe niż 10 C. Otworzyć klapkę (pociągnąć za wgłębienie po lewej stronie). Nacisnąć i ponownie zwolnić przycisk. Wybrać obieg grzewczy ( str ). Wybór obiegu grzewczego nie jest możliwy, jeżeli zainstalowany jest tylko jeden obieg grzewczy. Zmiana temperatury pomieszczenia dla trybu dziennego: przytrzymać naciśnięty przycisk i jednocześnie obracać pokrętłem nastawczym, aż do uzyskania żądanej temperatury. Zwolnić przycisk. Żądana temperatura jest zapamiętana. Przekręcić pokrętłem nastawczym, aby przejść do nocnej temperatury pomieszczenia. Zmiana temperatury pomieszczenia dla trybu nocnego: przytrzymać naciśnięty przycisk i jednocześnie obracać pokrętłem nastawczym, aż do uzyskania żądanej temperatury. Zwolnić przycisk. Żądana temperatura jest zapamiętana. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk lub zamknąć klapkę, aby przywrócić wskazanie standardowe. Zmienione temperatury pomieszczenia są aktywne. Logamatic EMS (2012/10) 13

14 4 Podstawy obsługi Jeżeli jako rodzaj obniżenia nocnego wybrano tryb wyłączenia, ogrzewanie jest w nocy wyłączane. Nie można ustawić nocnej temperatury pomieszczenia. Na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat. 4.7 Ustawienie daty i godziny Do prawidłowego działania instalacji ogrzewczej potrzebne są data i godzina. W przypadku przerwy w zasilaniu prądem zegar pracuje dalej przez ok. 8 godzin. Jeżeli przerwa w zasilaniu prądem trwa dłużej, wyświetlacz wskazuje, że konieczne jest ponowne ustawienie daty i godziny. Ustawienie daty: 1. Otworzyć klapkę (pociągnąć za wgłębienie po lewej stronie). 2. Nacisnąć przycisk. Miga rok. 3. Ustawienie roku: przytrzymać naciśnięty przycisk i jednocześnie obracać pokrętło nastawcze. 4. Zwolnić przycisk. Rok jest zapisany w pamięci. 5. Powtórzyć kroki 2 do 4, aby ustawić miesiąc i dzień. Ustawiona data jest krótko wyświetlana. Następnie wyświetlane jest wskazanie standardowe. Ustawienie godziny: 1. Nacisnąć przycisk. Migają godziny. 2. Ustawienie godzin: trzymać naciśnięty przycisk i równocześnie obracać pokrętłem nastawczym. 3. Zwolnić przycisk. Godziny są zapisane w pamięci. 4. Powtórzyć kroki 1 do 3, aby ustawić minuty. Ustawiona godzina jest krótko wyświetlana. Następnie wyświetlane jest wskazanie standardowe. 4.8 Ustawienie funkcji przygotowania CWU Przy temperaturze CWU powyżej 60 C występuje niebezpieczeństwo oparzenia! OSTRZEŻENIE: Niebezpieczeństwo oparzenia! Ustawiona fabrycznie temperatura CWU wynosi 60 C. Przy wyższych ustawieniach istnieje niebezpieczeństwo oparzenia w punktach poboru ciepłej wody. Przy ustawieniach powyżej 60 C lub po dezynfekcji termicznej odkręcać tylko zmieszaną wodę ciepła. Czynność i cel Zmiana temperatury CWU W ustawieniu fabrycznym ciepła woda użytkowa dostępna jest podczas faz grzewczych (tryb dzienny) wybranego programu przełączania. Podgrzewacz pojemnościowy ciepłej wody ładowany jest raz rano, 30 minut przed rozpoczęciem grzania. Jeżeli instalacja ogrzewcza wyposażona jest w moduł obsługi zdalnej (np. RC2x, str. 20), również na module obsługi zdalnej (pilocie) można zmienić temperaturę ciepłej wody w całej instalacji ogrzewczej. Tab. 7 Ustawienie funkcji przygotowania CWU Obsługa Sytuacja wyjściowa: klapka jest zamknięta. Zmiana temperatury CWU: przytrzymać naciśnięty przycisk i równocześnie przekręcić pokrętłem nastawczym. Jeżeli wyświetlony zostanie komunikat, że ustawienie nie jest możliwe: Przekręcić pokrętło nastawcze na AUT 1) lub uaktywnić c.w.u. 14 Logamatic EMS (2012/10)

15 Czynność i cel Jednorazowe podgrzanie CWU 1) Dla oszczędności energii automatyczne ponowne podgrzewanie wody w trybie dziennym następuje dopiero wówczas, gdy temperatura spadnie o 5 C poniżej ustawionej temperatury CWU. Jeżeli większa ilość gorącej wody potrzebna jest wieczorem lub poza ustawionymi godzinami trybu dziennego, można podgrzać ciepłą wodę. Funkcja ta nie jest możliwa w przypadku kotłów z UBA1.x. Podstawy obsługi 4 Świecąca dioda przycisku 2) sygnalizuje, że temperatura CWU spadła poniżej ustawionej wartości. Podgrzanie CWU w trybie ręcznym: nacisnąć przycisk. Dioda LED na przycisku miga 2). Podgrzewanie jest uruchamiane, a następnie automatycznie kończone. Jeżeli podgrzewanie nie jest potrzebne (woda jeszcze ciepła), wyświetlany jest komunikat. Uruchamiana jest tylko pompa cyrkulacyjna (jeżeli występuje), co przyspiesza dostępność CWU w punktach poboru. Aby przerwać podgrzewanie: ponownie nacisnąć przycisk. Regularne podgrzewanie CWU Jeżeli użytkownik potrzebuje regularnie większych ilości gorącej wody poza ustawionymi godzinami przygotowania CWU w trybie dziennym, można ustawić oddzielny program ciepłej wody ( str. 28). Załączenie/wyłączenie funkcji dezynfekcji termicznej Ustawienie funkcji dezynfekcji termicznej ( str. 32). Funkcja ta podgrzewa ciepłą wodę użytkową do temperatury, która wymagana jest do zwalczenia zarazków chorobotwórczych (np. bakterii Legionella). Tab. 7 Ustawienie funkcji przygotowania CWU Obsługa 1) Ustawienie jest zależne od zastosowanego kotła. 2) Dioda LED Ciepła woda mogła być wyłączona także przez firmę instalacyjną. 4.9 Odpytanie informacji (menu Informacje) Za pomocą menu INFO użytkownik może wyświetlić ustawione i zmierzone wartości. Jakie informacje są dostępne, zależy od zainstalowanych komponentów instalacji ogrzewczej. Obsługa 1. Otworzyć klapkę (pociągnąć za wgłębienie po lewej stronie). Wynik pt h 2. Nacisnąć przycisk, aby otworzyć menu INFO. Przez pięć sekund wyświetlany jest widoczny obok komunikat. Potem następuje automatyczne przejście dalej. -lub- Przekręcić pokrętło nastawcze, aby od razu przejść do następnego wskazania. 3. Obracać pokrętłem nastawczym, aby wyświetlić dalsze informacje. INFO\POM.\OBIEG GRZ 1 Nastawiona temp. pomieszczenia Zmierzona temp. pomieszczenia Logamatic EMS (2012/10) 15

16 4 Podstawy obsługi Obsługa 4. Aby opuścić menu Informacje: nacisnąć przycisk lub zamknąć klapkę. Wyświetlane będzie ponownie wskazanie standardowe. Wynik Komunikat dotyczący CWU w menu INFO Ciepła woda jest wyłączona na kotle. Komunikat ten oznacza, że pokrętło nastawcze na module obsługowym kotła jest ustawione w położeniu 0. Aby uzyskać możliwość ustawienia przygotowania ciepłej wody przez sterownik RC35, ustawić pokrętło nastawcze na AUT 1). Przyciski trybów pracy nie mają w menu INFO przyporządkowanych funkcji. Wskazania graficzne w menu INFO (przebieg temperatury zewnętrznej oraz uzysk słoneczny) Menu INFO daje np. możliwość wyświetlenia w formie graficznej przebiegu temperatury zewnętrznej z dwóch ostatnich dni oraz (jeżeli zainstalowano komponenty solarne) uzysku słonecznego. W ten sposób użytkownik otrzymuje przejrzyste przedstawienie parametrów, które ułatwia porównanie odpowiednich wartości. Oba wykresy aktualizowane są co 15 minut, a o godzinie 00:00 tworzony jest nowy wykres. Dlatego między godziną 00:00 a 00:14 nie są wyświetlane wykresy dla aktualnego dnia. Wartości minimalne i maksymalne są dostosowywane dynamicznie. Przebieg temperatury zewnętrznej (stacja pogodowa) Na dwóch wykresach jest przedstawiony przebieg temperatury dzisiejszego i wczorajszego dnia. Dodatkowo wyświetlana jest wartość minimalna i maksymalna od godziny 00:00 dnia wczorajszego. Uzysk słoneczny 2) Wskazanie uzysku słonecznego (dnia dzisiejszego i wczorajszego) informuje, ile energii słonecznej pozyskanej przy pomocy kolektora słonecznego wykorzystano do przygotowania CWU Wartość ta wyznaczana jest na podstawie różnicy temperatur między podgrzewaczem pojemnościowym a kolektorem słonecznym w połączeniu z modulacją pompy obiegu słonecznego. Uzysk słoneczny uzależniony jest zwłaszcza od zainstalowanej instalacji wraz z jej komponentami i dlatego nie nadaje się do podawania wartości w kwh. Wartość wskazania jest zatem wielkością specyficzną dla danej instalacji i nie nadaje się do porównań z innymi instalacjami słonecznymi. Uzysk słoneczny można jednak doskonale porównywać z analogicznymi wartościami dla danej instalacji w różne dni. 1) Ustawienie jest zależne od zastosowanego kotła grzewczego. 2) Funkcja zależna jest od zastosowanego kotła grzewczego. 16 Logamatic EMS (2012/10)

17 Wskazanie wyświetlane jest graficznie dla dnia wczorajszego i dzisiejszego. Dodatkowo następuje tabelaryczne zestawienie uzysku słonecznego na każdy dzień i sumarycznie dla aktualnego tygodnia: UZYSK SOL. AKTUALN. oraz dla poprzedniego tygodnia: UZYSK S. POP.TYDZ. Aktualny w danym momencie dzień zaznaczony jest migającą kropką. Jego wartość aktualizowana jest co kwadrans (tak samo na grafice dla dnia dzisiejszego ), suma zapisywana jest w pamięci o godzinie 00:00 jako wartość dla danego dnia. Zsumowanie wartości dziennych aktualnego tygodnia (pn nd) odbywa się analogicznie tak samo co kwadrans. Przyszłe dni aktualnego tygodnia oznaczone są ---. Dni, dla których nie można było ustalić uzysku słonecznego, wskazują 0. Obsługa przy pomocy Menu użytkownika 5 Zapis danych Jeżeli nastąpi przerwa w dopływie prądu, moduł obsługowy RC35 zapisuje dane uzysku słonecznego w pamięci na tak długo, jak długo buforowana jest godzina zegarowa. Jeżeli przerwa trwa dłużej, zapisy są zerowane i uruchamiane od początku. Ostatnie stwierdzenie obowiązuje tak samo dla przestawienia daty w RC35. Przy przestawieniu godziny wskaźnik graficzny jest zerowany, tabelaryczny zapis tygodnia pozostaje zachowany. Przy pierwszym uruchomieniu rejestracja danych uruchamiana jest dopiero z chwilą ustawienia daty i godziny Komunikaty na wyświetlaczu Moduł obsługowy wyświetla komunikat, jeżeli np. dane ustawienie jest niemożliwe w określonych warunkach. Jeżeli na wyświetlaczu widoczny jest na dole komunikat Dalej dowol.klawiszem: Nacisnąć dowolny przycisk, aby potwierdzić komunikat i zamknąć okno komunikatu Wyłączenie z ruchu/wyłączenie Moduł obsługowy RC35 zasilany jest prądem poprzez instalację ogrzewczą i pozostaje stale załączony. Instalacja ogrzewcza wyłączana jest tylko np. do celów konserwacyjnych. Aby załączyć lub wyłączyć instalację ogrzewczą należy przełączyć wyłącznik główny na module obsługowym kotła w położenie 1 (ZAŁ) lub 0 (WYŁ). Po wyłączeniu lub przerwie w zasilaniu prądem data i godzina pozostaną zachowane do 8 godzin. Wszystkie inne ustawienia pozostają trwale zachowane. 5 Obsługa przy pomocy Menu użytkownika 5.1 Wprowadzenie do menu użytkownika Za pomocą menu użytkownika można dokonać określonych ustawień. Sposób postępowania podczas obsługi jest zawsze taki sam: 1. Otworzyć klapkę (pociągnąć za wgłębienie po lewej stronie). 2. Nacisnąć przycisk, aby otworzyć MENU UŻYTKOWNIKA. 3. Przekręcić pokrętłem nastawczym, aby zmienić wybór. 4. Nacisnąć przycisk, aby dokonać wyboru. Logamatic EMS (2012/10) 17

18 5 Obsługa przy pomocy Menu użytkownika 5. Przytrzymać naciśnięty przycisk (wartość miga) i jednocześnie obracać pokrętłem nastawczym, aby zmienić wartość. Zwolnić przycisk. Zmieniona wartość została wprowadzona do pamięci. 6. Nacisnąć przycisk, aby przejść jeden krok wstecz. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk, lub zamknąć klapkę, aby ponownie wyświetlone zostało wskazanie standardowe. Przykład: Ustawienie trybu pracy stale ogrzewanie dla obiegu grzewczego 1 Obsługa 1. Otworzyć klapkę (pociągnąć za wgłębienie po lewej stronie). Wynik pt h 2. Nacisnąć przycisk, aby otworzyć MENU UŻYTKOWNIKA. 3. Przekręcić pokrętło nastawcze w lewo, aż zostanie wybrana opcja Tryby pracy. 4. Nacisnąć przycisk, aby potwierdzić wybór. Otwierane jest menu UŻYTKOWNIK\TRYB PRACY. Wygląd wyświetlacza zależy od ilości obiegów grzewczych. Jeżeli zainstalowany jest tylko jeden obieg grzewczy, a brak jest przygotowania CWU i pompy cyrkulacyjnej, wskazanie to nie pojawi się w ogóle ( str. 20). Dalej do następnego kroku. 5. Nacisnąć przycisk, aby wybrać obieg grzewczy 1. UŻYTKOWNIK\TRYB PRACY obieg grzewczy 1 obieg grzewczy 2 obieg grzewczy 3 ciepła woda TRYB PRACY\OG1 Jaki zastosować tryb pracy? auto 6. Przytrzymać naciśnięty przycisk (wartość miga) i jednocześnie obracać pokrętłem nastawczym, aby zmienić wartość. TRYB PRACY\OG1 Jaki zastosować tryb pracy? auto Tab. 8 Sposób korzystania z menu użytkownika (przykład) 18 Logamatic EMS (2012/10)

19 Obsługa przy pomocy Menu użytkownika 5 Obsługa 7. Zwolnić przycisk. Wartość przestaje migać. Zmieniona wartość została zapisana w pamięci. Wynik TRYB PRACY\OG1 Jaki zastosować tryb pracy? stale ogrzewanie 8. Jeżeli przykład ten został wykonany tylko w celach ćwiczebnych: należy upewnić się, że pierwotne ustawienie zostało zachowane. W tym celu ewentualnie powtórzyć kroki 6 i 7. TRYB PRACY\OG1 Jaki zastosować tryb pracy? auto 9. Nacisnąć przycisk, aby cofnąć się o jeden krok. -lub- Aby zakończyć ustawienia: nacisnąć kilkakrotnie przycisk lub zamknąć klapkę. Ponownie wyświetlane jest wskazanie standardowe. Postępując w ten sposób można dokonać wszystkich ustawień w MENU UŻYTKOWNIKA. Tab. 8 Sposób korzystania z menu użytkownika (przykład) 5.2 Przegląd opcji menu użytkownika Menu użytkownika podzielone jest na następujące punkty menu: Punkt menu Przeznaczenie str. Wskazanie standard Wybór wskazania standardowego (stałego) wyświetlacza 21 Tryby pracy Ustawienie trybu pracy dla wszystkich zainstalowanych obiegów grzewczych (auto, stale ogrzewanie, stale zredukowane), możliwe również dla obiegów przygotowania CWU i cyrkulacji. 22 Program przełączeń Przełączenie trybu dzienny/nocny o ustalonych godzinach i dniach tygodnia (aktywne tylko w trybie automatycznym), możliwe oddzielne programy dla ciepłej wody i cyrkulacji Próg temp lato/zima Automatyczne przełączenie między trybem zimowym a letnim (zależne od temperatury 28 zewnętrznej) Czas letni/zimowy Automatyczne przełączanie między czasem letnim a zimowym 29 Temp. ciepłej wody Ustawienie temperatury CWU 29 Urlop Przerwanie podczas urlopu ustawionego programu przełączania (oszczędność energii 29 podczas nieobecności lub komfort w czasie obecności) funkcja Party Jednorazowe przedłużenie trybu dziennego na określony czas 31 funkcja Przerwy Jednorazowe przerwanie trybu dziennego na określony czas (nieobecność) 32 dezynfekcja termiczna 1) Podgrzanie CWU w celu zwalczenia zarazków chorobotwórczych 32 korekcja temp. pom. Zestrojenie wskazywanej temperatury pomieszczenia z termometrem 33 faza podgrz.wst GPC Ustawienie pompy ciepła napędzanej gazem 33 Tab. 9 Przegląd menu użytkownika 1) Funkcja zależna jest od zastosowanego kotła grzewczego. 23 Logamatic EMS (2012/10) 19

20 5 Obsługa przy pomocy Menu użytkownika 5.3 Wybór obiegu grzewczego Jeżeli instalacja ogrzewcza jest wyposażona w kilka obiegów grzewczych: przed dokonaniem niektórych ustawień należy wybrać, dla którego obiegu grzewczego / dla których obiegów grzewczych mają one obowiązywać. Wyświetlane są tylko faktycznie istniejące obiegi grzewcze: Wybór obiegu grzewczego obieg grzewczy 1 od obiegu grzewczego 2 1) obiegi grzew. RC35 ciepła woda cyrkulacja 1) solar 1) cała instalacja Wyjaśnienie Obieg grzewczy bez zaworu mieszającego Obiegi grzewcze z zaworem mieszającym, tzn. z możliwością obniżenia temperatury zasilania Wszystkie obiegi grzewcze przyporządkowane do modułu RC35, tzn. nie posiadające własnego modułu obsługi zdalnej ( rys. 2, [1], str. 21); wyświetlane jest tylko wówczas, gdy do modułu RC35 przyporządkowanych jest kilka obiegów grzewczych Funkcja przygotowania CWU regulowana przez moduł obsługowy RC35 Pompa cyrkulacyjna jest wysterowywana przez moduł obsługowy RC35 Instalacja słoneczna, jeżeli została zainstalowana Wszystkie obiegi grzewcze, CWU, pompa cyrkulacyjna i instalacja słoneczna Tab. 10 Obiegi grzewcze, jakie mogą być zainstalowane w instalacji ogrzewczej. 1) Funkcja zależna jest od zastosowanego kotła grzewczego. Zalecenie: Jeżeli zainstalowanych jest kilka obiegów grzewczych, w większości przypadków sensowny jest wybór obiegi grzew. RC35. Jeżeli jest zainstalowany tylko jeden obieg grzewczy, a nie zainstalowano c.w.u., pompy cyrkulacyjnej ani instalacji słonecznej, to odpada wybór obiegu grzewczego. Wyboru nie dokonuje się przy kotłach z tylko jednym obiegiem grzewczym. Co to jest obieg grzewczy? Obieg grzewczy jest pojęciem opisującym drogę, którą woda grzewcza pokonuje od kotła grzewczego poprzez grzejniki i z powrotem do kotła. Do jednego kotła grzewczego może być podłączonych kilka obiegów grzewczych, np. jeden obieg do grzejników, a inny do ogrzewania podłogowego. Grzejniki pracują przy tym z wyższą temperaturą zasilania niż ogrzewanie podłogowe. Temperatura zasilania to wytworzona przez kocioł temperatura wody grzewczej, która tłoczona jest do zasilania obiegu grzewczego. Za pomocą modułu obsługowego RC35 można obsługiwać i regulować kilka obiegów grzewczych [1]. Ale obok RC35 możliwe jest zainstalowanie również dla następnych obiegów grzewczych odrębnego modułu obsługi zdalnej (np. RC2x) [2]. Moduł obsługi zdalnej ma sens, jeżeli w obiegach grzewczych pożądane są różne systemy grzewcze (np. grzejniki / ogrzewanie podłogowe) i/lub różne poziomy temperatur. 20 Logamatic EMS (2012/10)

21 Obsługa przy pomocy Menu użytkownika OG1 OG1 OG2 OG2 Rys. 2 Możliwości dla instalacji ogrzewczej z dwoma obiegami grzewczymi [1] Moduł obsługowy steruje obydwoma obiegami grzewczymi. [2] Każdy obieg grzewczy jest wyposażony we własny moduł obsługowy/moduł obsługi zdalnej RS Oznaczenie obiegów grzewczych dla przykładu na rys. 2 Przed dokonaniem ustawień obowiązujących dla określonego obiegu grzewczego, należy najpierw wybrać ten obieg grzewczy. Użytkownik może wówczas wybrać spośród oznaczeń z tab. 11. Jeżeli instalator odpowiednio to ustawił, to możliwe są różne temperatury w obiegach grzewczych ( tab. 11, [1] b) również z modułem obsługowym RC35 bez modułu obsługi zdalnej. W tym przypadku temperatury pomieszczenia dla oddzielnego obiegu grzewczego ustawiane są za pośrednictwem menu użytkownika ( str. 27). Rys. 2 Dla obiegu grzewczego 1+2 [1] taka sama temperatura pomieszczenia (ustawienie fabryczne) [1] możliwa różna temperatura pomieszczenia 2) [2] możliwa różna temperatura pomieszczenia 5.4 Ustawienie wskazania standardowego Oznaczenie obiegów grzewczych na wyświetlaczu OG1+OG2 = obiegi grzew. RC35 1) OG1 = obieg grzewczy 1 OG2 = obiegi grzew. RC35 OG1 = obieg grzewczy 1 OG2 = obiegi grzew. RC35 Tab. 11 Oznaczenie obiegów grzewczych dla przykładu na rys. 2, str. 21 Ustawienie temperatury pomieszczenia str OG1: str. 13 lub 27 OG2: str OG1: poprzez RC2x OG2: str ) Wybór obiegu grzewczego nie występuje, jeżeli brak innych obiegów grzewczych, jak np. obieg ciepłej wody użytkowej. 2) Tutaj: ustawienie przez instalatora OG1 = brak, OG2 = RC35 Za pomocą tego punktu menu można wybrać wartość, która będzie standardowo wyświetlane w górnym wierszu wyświetlacza (wskazanie stałe). 1. Otworzyć Menu użytkownika. 2. Wybrać Wskazanie standard. Możliwe wskazania standardowe to: data + godzina (ustawienie fabryczne) temp. zewn. (zmierzona temperatura zewnętrzna) temperatura kotła (zmierzona temperatura kotła, temperatura zasilania) temperatura c.wody (w podgrzewaczu pojemnościowym ciepłej wody) temperatura kolektora (tylko w instalacjach słonecznych) Logamatic EMS (2012/10) 21

22 5 Obsługa przy pomocy Menu użytkownika 5.5 Ustawienie trybów pracy Tryby pracy dla obiegów grzewczych RC35 Dla obiegi grzew. RC35 tryb pacy można ustawić bezpośrednio poprzez naciśnięcie odpowiedniego przycisku (np. ). Dla pozostałych obiegów grzewczych należy użyć tego punktu menu. Jeżeli obieg grzewczy wyposażony jest w moduł obsługi zdalnej (np. RC2x, RC20/RF), można użyć również przycisków trybu pracy na module obsługi zdalnej (pilocie). 1. Otworzyć Menu użytkownika. 2. Wybrać Tryby pracy. 3. Jeżeli instalacja ogrzewcza wyposażona jest w kilka obiegów grzewczych ( str. 20): wybrać żądany obieg grzewczy i potwierdzić wybór. 4. Ustawić tryb pracy dla wybranego obiegu grzewczego: auto (program przełączania) stale ogrzewanie (ręczny tryb dzienny) stale zredukowane (ręczny tryb nocny) Więcej informacji na temat trybów pracy podano na str. 11. Wybór obiegu grzewczego nie występuje, jeżeli zainstalowany jest tylko jeden obieg grzewczy bez przygotowania CWU Tryby pracy dla ciepłej wody Do przygotowania CWU można ustawić jeden z poniższych trybów pracy: auto (program przełączania); Może to być albo program przełączania dla ogrzewania, albo własny program przygotowania CWU ( str. 28). stale zał (ręczna praca ciągła); Temperatura ciepłej wody utrzymywana jest stale na ustawionym poziomie. stale wył/eco (ręczny tryb nocny); Przyciskiem można w razie potrzeby uruchomić przygotowanie ciepłej wody (jednorazowe podgrzanie CWU, str. 15) Tryby pracy dla cyrkulacji Pompa cyrkulacyjna zapewnia szybkie dostarczanie CWU do punktów poboru (jeżeli są zainstalowane). W tym celu pompa cyrkulacyjna przetłacza ciepłą wodę oddzielnym przewodem cyrkulacyjnym raz lub kilka razy na godzinę. Instalator może dostosować ten przedział czasu w menu serwisowym. Dla cyrkulacji można ustawić jeden z poniższych trybów pracy: auto: cyrkulacja rozpoczyna się 30 minut przed załączeniem pierwszego obiegu grzewczego, a zatrzymuje się wraz z wyłączeniem ostatniego obiegu grzewczego (ustawienie fabryczne). Alternatywnie istnieje możliwość ustawienia oddzielnego programu cyrkulacji ( str. 28). stale zał: pompa cyrkulacyjna pracuje ciągle, niezależnie od obiegów grzewczych w ustawionym przedziale czasowym. stale wył: pompa cyrkulacyjna nie jest wysterowywana w przedziale czasowym. Za pomocą przycisku można w razie potrzeby podgrzać CWU i uruchomić cyrkulację Tryby pracy kolektora słonecznego auto (ustawienie standardowe): stale wył (wyłączony ręcznie) stale zał (ręczny tryb pracy ciągłej). Instalacja słoneczna pracuje w trybie ciągłym, przez 30 minut z pełną wydajnością pomp. Po 30 minutach instalacja słoneczna powraca samoczynnie do automatycznego trybu pracy. Tryb Praca ciągła powoduje ręczne wysterowanie pompy obiegu słonecznego. Jeżeli jednak temperatura pola kolektorów lub podgrzewacza solarnego przekroczyła maksymalną dopuszczalną wartość (funkcja ochrony kolektorów), instalacja słoneczna wyłączy się. 22 Logamatic EMS (2012/10)

23 Obsługa przy pomocy Menu użytkownika 5 Objaśnienia dotyczące ustawień znajdują się w dokumentacji modułu solarnego. 5.6 Ustawienie programu przełączania Tryb automatyczny dba o automatyczne przełączenie między trybem dziennym a nocnym o ustalonych godzinach. ustawieniu fabrycznym ustawiona jest temperatura 21 C lub 17 C dla trybu dziennego lub nocnego. Przed wyborem programu przełączania ( programu grzewczego ) należy zastanowić się: O której godzinie rano ma być ciepło? Czy jest to zależne również od dnia tygodnia? Czy są dni, w których grzanie w ciągu dnia nie jest potrzebne? Od której godziny wieczorem ogrzewanie nie jest potrzebne? To również można uzależnić od dnia tygodnia. 1. Otworzyć Menu użytkownika. 2. Wybrać Program przełączeń. 3. Jeżeli instalacja ogrzewcza wyposażona jest w kilka obiegów grzewczych ( str. 20): wybrać żądany obieg grzewczy i potwierdzić wybór. Dla każdego obiegu grzewczego można ustawić własny program przełączania. Następnie wyświetlane są następujące możliwości wyboru: wybierz program ( str. 23) wyświetl akt. prog. ( str. 25) zmień punkt przeł. ( str. 25) wprow. punkt przeł. ( str. 26) usuń punkt przeł. ( str. 26) temp. pomieszczeń ( str. 27, ustawienie niemożliwe dla obiegów CWU, cyrkulacji i słonecznego) 4. Zalecenie: Za pomocą opcji wybierz program wybrać program, który najlepiej odpowiada przyzwyczajeniom (stylowi życia) użytkownika. 5. Jeżeli należy jeszcze dostosować program standardowy: należy zmienić, dodać lub usunąć poszczególne punkty przełączania. 6. Aby sporządzić całkowicie nowy program przełączania, należy ustawić wybierz program i Nowy program. Punkt menu wprow. punkt przeł. ( str. 26) otwierany jest automatycznie z wyborem opcji sporządzenia programu. W ustawieniu fabrycznym program przełączania określa również godziny przygotowania CWU i pracy pompy cyrkulacyjnej. Można jednak ustawić oddzielne programy przełączania dla obu tych funkcji ( rozdziały 5.7 i 5.8) Wybór programu W tym podmenu można wybrać, a przez to i uaktywnić program przełączania. Może to być jeden z predefiniowanych, standardowych programów przełączania ( tab. 12, str. 24) lub program użytkownika, nowo sporządzony bądź zmieniony. Dwa nowe lub zmienione programy przełączania można zapisać w pamięci i wybierać jako Własny 1 lub Własny 2. Wybór wstępnie ustawionego programu przełączania: 1. Przytrzymać naciśnięty przycisk i przekręcić pokrętło nastawcze, aby wybrać i uaktywnić program przełączania. 2. Nacisnąć przycisk, aby powrócić do możliwości wyboru. 3. Aby wyświetlić graficznie wybrany program, należy wybrać wyświetl akt. prog. ( str. 25) lub nacisnąć kilkakrotnie przycisk, aby powrócić do wskazania standardowego. Sporządzenie nowego programu: Wybrać opcję Nowy program. Punkt menu wprow. punkt przeł. ( str. 26) otwierany jest automatycznie z wyborem opcji sporządzenia programu. Logamatic EMS (2012/10) 23

24 5 Obsługa przy pomocy Menu użytkownika Jeżeli instalacja ogrzewcza wyposażona jest w moduł obsługi zdalnej (np. RC2x str. 20), a moduł obsługi zdalnej RC2x wyprodukowano od roku 2006, to także na module obsługi zdalnej można używać programu Własny 2. Punkty załączania i wyłączania programów standardowych Program Dzień ZAŁ WYŁ ZAŁ WYŁ ZAŁ WYŁ Rodzina (ustawienie fabryczne) Rano (praca na poranną zmianę) Wieczór (praca na drugą zmianę) Przedpołudnie (praca przez pół dnia rano) Popołudnie (praca przez pół dnia popołudniu) Południe (w południe w domu) Samotni Pn Cz Pt So N Pn Cz Pt So N Pn Pt So N Pn Cz Pt So N Pn Cz Pt So N Pn Cz Pt So N Pn Cz Pt So N 5:30 5:30 6:30 7:00 4:30 4:30 6:30 7:00 6:30 6:30 7:00 5:30 5:30 6:30 7:00 6:00 6:00 6:30 7:00 6:00 6:00 6:00 7:00 6:00 6:00 7:00 8:00 22:00 23:00 23:30 22:00 22:00 23:00 23:30 22:00 23:00 23:30 23:00 8:30 8:30 23:30 22:00 11:30 11:30 23:30 22:00 8:00 8:00 23:00 22:00 8:00 8:00 23:30 22:00 12:00 12:00 16:00 15:00 11:30 11:30 16:00 15:00 22:00 23:00 22:00 23:00 13:00 23:00 22:00 23:00 17:00 22:00 Senior Pn Nd 5:30 22:00 Nowy program Po wybraniu opcji Nowy program można sporządzić nowy program za pomocą opcji wprow. punkt przeł. Dwa nowe lub zmienione programy przełączania można zapisać w pamięci i wybierać jako Własny 1 lub Własny 2. Własny 1 Pn Cz Pt So Nd Własny 2 Pn Cz Pt So Nd Tab. 12 Programy standardowe (ZAŁ = tryb dzienny, WYŁ = tryb nocny) 24 Logamatic EMS (2012/10)

Instrukcja obsługi. Moduł obsługowy RC35. pomieszczenia. Regulatora temperatury. Dla użytkownika. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi.

Instrukcja obsługi. Moduł obsługowy RC35. pomieszczenia. Regulatora temperatury. Dla użytkownika. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Instrukcja obsługi Regulatora temperatury pomieszczenia Moduł obsługowy RC35 Dla użytkownika Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. 7 747 006 327-06/2007 PL Przegląd opcji obsługowych Przegląd

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. FM443 Moduł solarny. Moduł funkcyjny. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM443 Moduł solarny Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 615 867-03/2008 PL Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC25. Moduł obsługowy. Dla obslugującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi.

Instrukcja obsługi. Logamatic EMS. Moduł obsługowy RC25. Moduł obsługowy. Dla obslugującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Instrukcja obsługi Moduł obsługowy Logamatic EMS Moduł obsługowy RC25 Dla obslugującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. 6 720 642 742 (05/2010) PL Przegląd opcji obsługowych Przegląd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS /2002 PL Dla użytkownika 6303 0179 07/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2001 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6301 4871 04/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 443 Moduł solarny Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Impressum Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odpowiednich

Bardziej szczegółowo

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400

Instalacja i obsługa CR10H. Instrukcja EMS O. Działa tylko z HPC400 Instalacja i obsługa CR10H Instrukcja EMS 2 6 720 647 292-00.3O Działa tylko z HPC400 Informacje o produkcie 1 Informacje oprodukcie Modułu zdalnego sterowania CR10H można używać tylko wpołączeniu z nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury w pomieszczeniu RC /2006 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury w pomieszczeniu RC /2006 PL Instrukcja dla użytkownika 7 747 006 230 08/2006 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Regulator temperatury w pomieszczeniu RC20 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CR 100 CW 100. Moduł obsługowy EMS O (2015/05)

Instrukcja obsługi CR 100 CW 100. Moduł obsługowy EMS O (2015/05) Instrukcja obsługi CR 100 CW 100 Moduł obsługowy EMS 2 6 720 809 984-00.1O 6720830385 (2015/05) Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 1 Objaśnienie symboli i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Moduł obsługowy. EMS plus O. Instrukcja obsługi Logamatic RC (2013/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać.

Moduł obsługowy. EMS plus O. Instrukcja obsługi Logamatic RC (2013/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać. Moduł obsługowy EMS plus 6 720 807 316-00.1O Instrukcja obsługi Logamatic RC300 6 720 807 410 (2013/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać. Wstęp Wstęp Szanowny Kliencie! Ciepło jest naszym żywiołem -

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Regulator pompy ciepła 6 720 648 323 (2013/08) PL

Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Regulator pompy ciepła 6 720 648 323 (2013/08) PL Regulator pompy ciepła 6 720 644 795-00.1T 6 720 648 323 (2013/08) PL Instrukcja obsługi Logamatic HMC 20 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Słowo wstępne Słowo wstępne Szanowny Kliencie!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamatic 4121, 4122 i Sterownik. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. Logamatic 4121, 4122 i Sterownik. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4121, 4122 i 4126 Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 7 747 016 740-03/2008 PL Spis treści 1 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

Moduł obsługowy. EMS plus O. Instrukcja obsługi Logamatic SC (2015/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać.

Moduł obsługowy. EMS plus O. Instrukcja obsługi Logamatic SC (2015/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać. Moduł obsługowy EMS plus 6 720 807 316-00.1O Instrukcja obsługi Logamatic SC300 6720830532 (2015/06) Przed obsługą dokładnie przeczytać. Przedmowa Przedmowa Szanowny Kliencie! Ciepło jest naszym żywiołem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia RC /2002 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Regulator temperatury pomieszczenia RC /2002 PL Instrukcja dla użytkownika 6303 0174 11/2002 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Regulator temperatury pomieszczenia RC20 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Urządzenie spełnia podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF. 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF. 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika 6304 1088 06/2005 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Radiowy sterownik temperatury w pomieszczeniu RC20RF Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi

WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Przyjazne Technologie WRS Skrócona Instrukcja Obsługi Regulacja R1 Regulacja R2/R3 Moduł obsługowy BM Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9009* *VIKTY149* Dodatkowa dokumentacja dotycząca regulatorów ECL Comfort 210 oraz 310, modułów i akcesoriów dostępna jest na stronie http://pl.danfoss.com/ ECL Comfort

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamatic Sterownik. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi /2008 PL

Instrukcja obsługi. Logamatic Sterownik. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi /2008 PL Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4211 Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 7 747 016 949-03/2008 PL Spis treści 1 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym

Instrukcja obsługi VITOTROL 050. dla użytkownika instalacji. Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol 050, typ PT 21 Termostat pomieszczenia z programem tygodniowym VITOTROL 050 Spis treści Pierwsze uruchomienie............................................

Bardziej szczegółowo

/2004 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2004 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6303 6446 03/2004 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterowniki Logamatic 4121, 4122 i 4126 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Spis treści 1 Wprowadzenie..............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. EMS plus. Logamatic HMC300, moduł obsługowy do Logatherm WPL..AR. Moduł obsługowy

Instrukcja obsługi. EMS plus. Logamatic HMC300, moduł obsługowy do Logatherm WPL..AR. Moduł obsługowy Moduł obsługowy EMS plus 6 720 808 471-00.1O Instrukcja obsługi Logamatic HMC300, moduł obsługowy do Logatherm WPL..AR 6 720 813 261 (2014/10) pl Przeczytaj uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Spis

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CR 400 CW 400 CW 800. Moduł obsługowy EMS O (2015/06) PL

Instrukcja obsługi CR 400 CW 400 CW 800. Moduł obsługowy EMS O (2015/06) PL Instrukcja obsługi CR 400 CW 400 CW 800 Moduł obsługowy EMS 2 6 720 812 360-00.2O 6 720 815 797 (2015/06) PL Wstęp Wstęp Szanowni klienci, Ciepło daje życie to motto ma u nas tradycję. Ciepło jest dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i serwisu

Instrukcja obsługi i serwisu Instrukcja obsługi i serwisu Sterownik bazowy Logamatic BC10 Dla użytkownika i dla firmy specjalistycznej Przed przystąpieniem do użytku i serwisu proszę dokładnie przeczytać. 6 720 641 080 - (06/2009)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 1 Spis treści Rozdział 1. Informacje ogólne. Idea działania. 4 1.1 WSTĘP...4 1.2 PROGRAMY CZASOWE...4 1.2.1 PLANOWANIE BUDŻETU...4 1.2.2 WSPÓŁPRACA Z SOLARAMI...4 1.3 INNE ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu

Instrukcja obsługi i montażu Instrukcja obsługi i montażu Spis treści 1. Ustanawianie łączności radiowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem...- 3-2. Informacje ogólne...- 5-3. Najczęściej pojawiające się problemy...- 5-4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Logamatic RC200. EMS plus. Moduł obsługowy. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi (2013/06)

Instrukcja obsługi Logamatic RC200. EMS plus. Moduł obsługowy. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi (2013/06) Moduł obsługowy EMS plus 6 720 807 337-00.1O Instrukcja obsługi Logamatic RC200 6 720 807 372 (2013/06) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. Wstęp Wstęp Szanowny Kliencie! Ciepło jest naszym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamax plus. Gazowy kocioł kondensacyjny GB172-24 T50. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

Instrukcja obsługi. Logamax plus. Gazowy kocioł kondensacyjny GB172-24 T50. Dla obsługującego. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Instrukcja obsługi Gazowy kocioł kondensacyjny 6 720 644 018-00-1O Logamax plus GB172-24 T50 Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 644 035 (11/2010) PL Wstęp Wstęp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi PL

Instrukcja obsługi PL nstrukcja obsługi OBŁUGA U OBŁUGA 5.1 Elektroniczny dotykowy panel sterowania (LCD) ze zmiennym podświetleniem, wbudowany w urządzenie terownik umożliwia całkowicie niezależną regulację temperatury w pomieszczeniu

Bardziej szczegółowo

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! 6302 6407 04/2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4313 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odnośnych

Bardziej szczegółowo

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw R&TTE 1999/5/CE Ze względu na możliwy dalszy rozwój norm oraz produktów przytoczone dane oraz zdjęcia są prawnie wiążące

Bardziej szczegółowo

Regulator z modulacją CX51

Regulator z modulacją CX51 Regulator z modulacją CX51 WŁAŚCIWOŚCI Regulator obsługuje kocioł utrzymując temperatury komfortu w domu w okresach ustawionych przez użytkownika. W pozostałych okresach również przyczynia się do oszczędzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VRC-S comfort

Instrukcja obsługi VRC-S comfort Dla Użytkownika Instrukcja obsługi PL Regulator solarny Spis treści Strona Szanowni Użytkownicy Regulator solarny VRC Set-S Comfort firmy Vaillant jest produktem wysokiej jakości. Aby móc wykorzystać wszystkie

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTROL 200A. dla użytkownika instalacji. Zdalne sterowanie dla jednego obiegu grzewczego

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTROL 200A. dla użytkownika instalacji. Zdalne sterowanie dla jednego obiegu grzewczego Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Zdalne sterowanie dla jednego obiegu grzewczego VITOTROL 200A 3/2010 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa Dla własnego bezpieczeństwa Prosimy

Bardziej szczegółowo

Nowa generacja regulatorów Vitotronic

Nowa generacja regulatorów Vitotronic Nowa generacja regulatorów Vitotronic Nowy start Viessmann rewolucjonizuje technikę regulacji, wprowadzając nową generację regulatorów Vitotronic. Obsługiwane intuicyjnie w technice menu, komfortowe regulatory

Bardziej szczegółowo

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Instrukcja użytkownika. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Instrukcja użytkownika Danfoss District Energy Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi!

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterownik Logamatic Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! 6303 1350 04/2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterownik Logamatic 4211 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie spełnia podstawowe wymagania odnośnych

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PILOT ZDALNEGO STEROWANIA R5/E-30 Ostrzeżenie. Należy upewnić się, że między pilotem a odbiornikiem urządzenia wewnętrznego nie znajdują się żadne przegrody; w przeciwnym wypadku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 470. Regulator pogodowy

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 470. Regulator pogodowy Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi calormatic 470 Regulator pogodowy PL Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 3 1.1 Dokumenty obowiązujące dodatkowo...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek. 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika 6301 0021 03/2001 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny FM 448 Moduł sygnalizacji usterek Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wydawca Urządzenie spełnia podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście.

1. Wyświetlacz Symbol sygnalizujący konieczność wymiany baterii (tylko przy zasilaniu bateryjnym) Tryb pracy Ekonomiczny. Wyjście. Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi: RDE100.1DHW MR6 - pomieszczeniowy regulator z niezależnym sterowaniem RDE100.1DHW pomieszczeniowy regulator c.w.u. z niezależnym które w łatwy sterowaniem sposób

Bardziej szczegółowo

IRYD MZ pid fuzyy logic

IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic IRYD MZ pid fuzyy logic jest regulatorem przeznaczonym do kontroli pracy kotła CO z podajnikiem ślimakowym lub tłokowym (z czujnikiem położenia podajnika). Regulator steruje rozbudowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E

Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E Instrukcja obsługi i montażu regulatora SR530C1E I S530C1E www.heliosin.pl 1 Otwieranie obudowy sterownika tylko przez wykwalifikowany personel! Wyłącz grzałkę elektryczną podczas używania ciepłej wody!

Bardziej szczegółowo

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4311/4312. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi

/2003 PL Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 4311/4312. Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6303 1860 04/2003 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterowniki Logamatic 4311/4312 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Uwagi do instrukcji Urządzenie odpowiada zasadniczym wymaganiom

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10

Instrukcja obsługi. dla użytkownika instalacji. Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji Vitotrol PT10 VITOTROL PT10 Spis treści Opis wyświetlacza........................................... 3 Opis przycisków.............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472

Instrukcja obsługi. Regulator ciepłowniczy RVL472 Instrukcja obsługi Regulator ciepłowniczy RVL472 Przegląd, wyświetlacz i symbole... 2 Przycisk Info... 5 Tryby pracy... 6 Włączanie ogrzewania... 7 Przygotowanie c.w.u.... 8 Niewłaściwa temperatura w pomieszczeniu...

Bardziej szczegółowo

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A.

Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Pełna instrukcja obsługi sterownika Jazz R20-31 w szafce dla przepompowni ścieków PT-1A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "E L E K T R O N". ul. Dolina Zielona 46 a 65-154 Zielona Góra Tel/fax.: (

Bardziej szczegółowo

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji

Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Programowalny termostat do ogrzewania i klimatyzacji Opis Bieżący tryb (HEAT ogrzewanie lub COOL chłodzenie) Godzina Temperatura (zadana lub zmierzona) Przyciski regulacji Ekonomiczny Tryb automatyczny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamax plus. Gazowy kocioł kondensacyjny GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K. Dla obsługującego

Instrukcja obsługi. Logamax plus. Gazowy kocioł kondensacyjny GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K. Dla obsługującego Instrukcja obsługi Gazowy kocioł kondensacyjny 6 720 646 606-00.1O Logamax plus GB072-14 GB072-20 GB072-24 GB072-24K Dla obsługującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 6 720 646 369 (2011/06)

Bardziej szczegółowo

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Instrukcja użytkownika ECL Comfort 210 / 296 / 310 Polska wersja www.danfoss.com Warunki bezpieczeństwa Czynności związane z montażem, uruchomieniem i konserwacją mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Instalacja solarna z regulatorem Logamatic SC40. Regulator solarny. Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Instalacja solarna z regulatorem Logamatic SC40. Regulator solarny. Dla użytkownika Instrukcja obsługi Regulator solarny 7747006071-00.1 SD Instalacja solarna z regulatorem Logamatic SC40 Dla użytkownika Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi. 7 747 008 505 PL (03/2007) OSW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i serwisowania

Instrukcja montażu i serwisowania 6303 8014 10/2004 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu i serwisowania Moduł obsługowy RC30 obejmuje również wyposażenie dodatkowe: moduł zaworu mieszającego MM10 oraz moduł sprzęgła WM10 Przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i serwisu

Instrukcja montażu i serwisu Instrukcja montażu i serwisu Regulator 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Moduł zdalnej obsługi RC35 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed uruchomieniem i wykonywaniem prac serwisowych. 6 720

Bardziej szczegółowo

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe

Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe 2 281 Wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe do regulatorów z interfejsem PPS Cyfrowe, wielofunkcyjne zadajniki pomieszczeniowe zwiększające funkcjonalność regulatorów RVA... i RVD... Z wbudowanym czujnikiem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 370. Regulator pokojowy

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 370. Regulator pokojowy Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi calormatic 370 Regulator pokojowy PL Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 3 1.1 Dokumenty obowiązujące dodatkowo...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logatherm WPS...K/WPS... Geotermiczna pompa ciepła WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11 WPS 14 WPS 17

Instrukcja obsługi. Logatherm WPS...K/WPS... Geotermiczna pompa ciepła WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11 WPS 14 WPS 17 Instrukcja obsługi Geotermiczna pompa ciepła 6 720 614 285-00.1O 6 720 614 283 PL (06/2007) OSW Logatherm WPS...K/WPS... WPS 6 K WPS 7 K WPS 9 K WPS 11 K WPS 6 WPS 7 WPS 9 WPS 11 WPS 14 WPS 17 Dla Przeczytać

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

multimatic 700 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Dla użytkownika VRC 700 Wydawca / producent Vaillant GmbH

multimatic 700 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi Dla użytkownika VRC 700 Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi multimatic 700 VRC 700 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

auromatic 620 VRS 620/3

auromatic 620 VRS 620/3 auromatic 620 VRS 620/3 PL Dla operatora Instrukcja obsługi auromatic 620 VRS 620/3 Spis treści Spis treści 1 Wskazówki do dokumentacji... 3 1.1 Zachowanie dokumentacji... 3 1.2 Zastosowane symbole...

Bardziej szczegółowo

Dla operatora. Instrukcja obsługi. calormatic 630. Modułowy regulator pogodowy

Dla operatora. Instrukcja obsługi. calormatic 630. Modułowy regulator pogodowy calormatic 630 PL Dla operatora Instrukcja obsługi calormatic 630 Modułowy regulator pogodowy Spis treści Spis treści 1 Wskazówki do dokumentacji...3 1.1 Zachowanie dokumentacji... 3 1.2 Zastosowane symbole...

Bardziej szczegółowo

Monitor aktywności fizycznej Nr produktu

Monitor aktywności fizycznej Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Monitor aktywności fizycznej Nr produktu 0001168654 Strona 1 z 14 Instrukcja obsługi Wprowadzenie Bardzo dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup monitora aktywności fizycznej z funkcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Instalacja solarna z regulatorem solarnym TDS 300

Instrukcja obsługi Instalacja solarna z regulatorem solarnym TDS 300 Instrukcja obsługi Instalacja solarna z regulatorem solarnym TDS 300 6 720 613 748 pl (2007/04) OSW Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i objaśnienie symboli 3 1.1 Ogólne wskazówki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 370f. Bezprzewodowy regulator pokojowy

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 370f. Bezprzewodowy regulator pokojowy Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi calormatic 370f Bezprzewodowy regulator pokojowy PL Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 3 1.1 Przestrzeganie dokumentów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Pilot zdalnego sterowania klimatyzatorów MSH- xx HRN1 Spis treści: 1. Parametry techniczne pilota... 2 2. Informacje ogólne 2 3. Opis funkcji... 2 4. Opis wskaźników wyświetlacza. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Przyjazne Technologie Instrukcja montażu i obsługi Moduł obsługowy BM-Solar Wolf - Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel.: (22) 516 20 60 Fax: (22) 516 20 61 www.wolf-polska.pl

Bardziej szczegółowo

RET2000 B/M/MS. Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika

RET2000 B/M/MS. Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika RET2000 B/M/MS Cyfrowy termostat pokojowy z wyświetlaczem LCD Podręcznik użytkownika Ten produkt jest zgodny z następującymi dyrektywami EC: Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) (2004/108/EC)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII PRĄDOWEJ Towarzystwo Produkcyjno Handlowe Spółka z o.o. 05-462 Wiązowna, ul. Turystyczna 4 Tel. (22) 6156356, 6152570 Fax.(22) 6157078 http://www.peltron.pl e-mail: peltron@home.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI MONITORA LINII

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 100 VITOTRONIC 300-K. dla użytkownika instalacji

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTRONIC 100 VITOTRONIC 300-K. dla użytkownika instalacji Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Instalacja wielokotłowa z regulatorami stałotemperaturowymi (Vitotronic 100, typ GC1B, GC4B lub HC1B) oraz regulatorem kaskadowym sterowanym pogodowo

Bardziej szczegółowo

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości

CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Właściwości CM707 - PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Opis Honeywell CM707 to programowalny termostat pokojowy przeznaczony do sterowania ogrzewaniem w taki sposób, aby utrzymywać komfortową temperaturę, gdy domownicy są w mieszkaniu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji 7 747 006 257 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu i konserwacji Regulator temperatury w pomieszczeniu RC20 Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych! Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEC KONWEKCYJNY LineMiss STALGAST 2005 Panel sterowania CLASSIC Panel sterowania może być obsługiwany ręcznie lub pracować w trybie programowanym. W każdym trybie pracy

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

/2006 PL

/2006 PL 7 747 006 133 05/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja serwisowa Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed wykonaniem rozruchu lub prac serwisowych! Spis treści 1 Bezpieczeństwo................................

Bardziej szczegółowo

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTROL 200 RF. dla użytkownika instalacji. Radiowy moduł zdalnego sterowania obiegiem grzewczym

VIESMANN. Instrukcja obsługi VITOTROL 200 RF. dla użytkownika instalacji. Radiowy moduł zdalnego sterowania obiegiem grzewczym Instrukcja obsługi dla użytkownika instalacji VIESMANN Radiowy moduł zdalnego sterowania obiegiem grzewczym VITOTROL 200 RF 2/2012 Proszę zachować! Wskazówki bezpieczeństwa Dla własnego bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7

Instrukcja obsługi. Pilot zdalnego sterowania BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 DZIĘKUJEMY, ŻE ZDECYDOWALI SIĘ PAŃSTWO NA ZAKUP TEGO PILOTA. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTA- LACJI NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M /2002 PL Dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M /2002 PL Dla użytkownika 60 6303 9021 09/2002 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Sterowniki Logamatic 2107, Logamatic 2107 M TRYB AUTO 11:15 21 1...7 Tag Zeit Temp PROG Urlaub Auswahl So/Wi Anzeige Install Zurück 90 AUT 70

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamax plus. Gazowy kocioł kondensacyjny GB GB GB Dla obslugującego

Instrukcja obsługi. Logamax plus. Gazowy kocioł kondensacyjny GB GB GB Dla obslugującego Instrukcja obsługi Gazowy kocioł kondensacyjny Logamax plus GB162-65 GB162-80 GB162-100 Dla obslugującego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi 7218 4800 (2011/02) PL Wstęp Wstęp Szanowny

Bardziej szczegółowo

Tygodniowy zegar sterujący Nr art

Tygodniowy zegar sterujący Nr art Tygodniowy zegar sterujący Nr art. 610376 Zastosowanie. Tygodniowy zegar sterujący do zastosowania w domu, w pracy, w dziedzinach hobbystycznych itp. Zasilanie napięciem zmiennym 230 V, 50 Hz. Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamax. Naścienny gazowy kocioł konwencjonalny U042-24K U044-24K

Instrukcja obsługi. Logamax. Naścienny gazowy kocioł konwencjonalny U042-24K U044-24K Instrukcja obsługi Naścienny gazowy kocioł konwencjonalny 6 720 614 470-00.1O Logamax U042-24K U044-24K Przed przystąpieniem do obsługi dokładnie zapoznać się z instrukcją. 6 720 617 671 (2011/03) PL Wstęp

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEWNĘTRZNY PANEL STERUJĄCY SP100 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 1. Opis Widok panelu przedniego wraz z zaznaczonymi funkcjami: 1 5 2 3 4 1. Wyświetlacz 2. Przycisk edycji/wyjścia wyświetlanych parametrów. 3. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 470f. Bezprzewodowy regulator pogodowy

Instrukcja obsługi. Dla użytkownika. Instrukcja obsługi. calormatic 470f. Bezprzewodowy regulator pogodowy Instrukcja obsługi Dla użytkownika Instrukcja obsługi calormatic 470f Bezprzewodowy regulator pogodowy PL Spis treści Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji obsługi... 3 1.1 Przestrzeganie dokumentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji Instrukcja montażu i konserwacji Regulator temperatury pomieszczenia Moduł obsługowy RC35 Dla firmy instalacyjnej Przeczytać uważnie przed uruchomieniem i wykonywaniem prac serwisowych 7 747 006 352-06/2007

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRZYNKA STEROWNICZA NAGRZEWNICY POWIETRZA I KURTYNY POWIETRZNEJ AIRCOM 4 Wymiary: szerokość = 147 mm, wysokość = 71 mm głębokość = 28 mm Opis: Ekran wyświetla bądź to ustawioną skorygowaną

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 46/2011

Deklaracja zgodności nr 46/2011 tech -1- ST 293 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 46/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H

Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H Michał Sobolewski michal.sobolewski@eu.panasonic.com Agnieszka Henczel agnieszka.henczel@eu.panasonic.com Uruchomienie, konfiguracja sterownik generacji H Wyświetlacz sterownika 2 Przyciski i wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

IGNIS alfa v TMK Września

IGNIS alfa v TMK Września IGNIS alfa v1.08-1.16 TMK Września Mikroprocesorowy regulator temperatury do kotła centralnego ogrzewania ze ślimakowym podajnikiem paliwa stałego lub kotła miałowego. PRZEZNACZENIE Urządzenie przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury

Pomieszczeniowy zadajnik temperatury 1 67 Pomieszczeniowy zadajnik temperatury do współpracy z regulatorami ogrzewania QAW70 Cyfrowy, wielofunkcyjny zadajnik pomieszczeniowy do wygodnej obsługi regulatora grzewczego z pomieszczenia mieszkalnego.

Bardziej szczegółowo

Programator czasowy Nr produktu

Programator czasowy Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Programator czasowy Nr produktu 000494722 Strona 1 z 7 PL Cyfrowy programator czasowy tygodniowy Wyprodukowano dla: Inter-Union Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Logamax plus. Kompaktowa kondensacyjna centrala grzewcza GB T120 GB T150S GB T210SR

Instrukcja obsługi. Logamax plus. Kompaktowa kondensacyjna centrala grzewcza GB T120 GB T150S GB T210SR Instrukcja obsługi Kompaktowa kondensacyjna centrala grzewcza 6 720 646 517-00.1O Logamax plus GB172-14 T120 GB172-14 T150S GB172-14 T210SR GB172-20 T100S GB172-20 T150 GB172-20 T210SR GB172-24 T150S Dla

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG

EasyStart T. Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi. J. Eberspächer GmbH & Co. KG EasyStart T Komfortowy zegar sterujący z możliwością programowania do 7 dni. Instrukcja obsługi J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Telefon (centrala) 00 49 (0)711 939-00

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny

Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Instrukcja Termostat FH-CWP programowalny Spis treśći 1. Przegląd funkcji... 3 2. Montaż... 4 3. Instalacja... 4 4. Tryb ręczny (ustawienie fabryczne)... 5 5. Programowanie w trybie ON/OFF... 6 6. Zaawansowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa

INSTRUKCJA OBSŁUGI. inteo Soliris RTS. Soliris RTS. 1. Dane techniczne Soliris RTS. 2. Podłączenia. Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa Radiowa automatyka słoneczno wiatrowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Soliris RTS Czujnik Soliris Odbiornik Pilot W celu optymalnego wykorzystania możliwości Sterownika Soliris RTS, prosimy Państwa o dokładne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF

088U0215. Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 088U0215 PL Instrukcja obsługi termostatu pomieszczenia z czujnikiem podłogowym CF-RF 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR449 Danfoss 05/2011 Spis treści 1. Przegląd funkcji....................................

Bardziej szczegółowo