SPRAWOZDANIE TOWARZYSTWA POMOCY im. św. BRATA ALBERTA z działalności w 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE TOWARZYSTWA POMOCY im. św. BRATA ALBERTA z działalności w 2010 r."

Transkrypt

1 Towarzystwo jest katolicką, niezależną organizacją dobroczynną, której celem jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim w duchu Patrona, św. Brata Alberta....każdemu głodnemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież. Jak nie można dużo to mało... SPRAWOZDANIE TOWARZYSTWA POMOCY im. św. BRATA ALBERTA z działalności w 2010 r. Sprawozdanie sporządzono na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. nr 50 poz.529). Towarzystwo zostało wpisane w dniu 6 grudnia 2001 r. do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych I Zawodowych, Fundacji I Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem KRS Status OPP uzyskało r. W Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej jest wpisane pod numerem Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych jest Wrocław. Na dzień r. w skład Towarzystwa wchodziło 45 jednostek niemających osobowości prawnej, oraz 17 kół posiadających osobowość prawną. Niniejsze sprawozdanie nie obejmuje kół mających osobowość prawną. Członkowie Zarządu Głównego Towarzystwa na 31 grudnia 2010 r. 1. Bohdan, Józef Aniszczyk ul. Piastowska 34/8, Wrocław Przewodniczący 2. Zdzisław Niedzielski ul. Dokerska 25/28, Wrocław Wiceprzewodniczący 3. Jan, Bronisław Sznajder ul. Kopernika 1/28, Gliwice Wiceprzewodniczący 4. Henryka Karkowska-Młot ul. Szafera 35, Wrocław Sekretarz 5. Wojciech, Mirosław Bystry ul. Bohomolca 1d/6, Gdańsk Wrz. Skarbnik 6. Henryk Hass ul. Rzeczna 10/23, Przemyśl Członek 7. Krystyna Barwińska ul. Szewska 25, Miechów Członek 8. Maria, Danuta Demidowicz ul. Czysta 3, Zabrze Członek 9. Jadwiga, Irena Podstawek ul. Lubelska 17/10, Puławy Członek 10. Ks. Stanisław, Marek Słowik ul. Jana Pawła II, Kielce Członek 11. O. Karol Lipiński Św. Krzyż, Bieliny Członek 12. Andrzej Cacak ul. Wandy 17/12, Rybnik Członek 13. Emil, Kazimierz Jurkiewicz ul. Lewakowskiego 13/12, Rzeszów Członek 14. Sławomir Kubiniec ul. Skarżyńskiego 5/37, Członek 15. Paweł Kobylacki ul. Nadgórna 57/8, Grudziądz Członek 16. Tadeusz Makowski ul. Długa 1/2, Świdnica Członek 17. Paweł Pawlak ul. Pabianicka 27/ Łódź Członek 18. Stanisław Piotrowicz ul. Mickiewicza 11/40, Krosno Członek 19. Krzysztof Podlas ul. Książenicka 12, Knurów Członek 20. Marcin Różański ul. Habrowa 49/1, Wysoka członek 1

2 Członkowie Zarządu Głównego Towarzystwa na 31 grudnia 2010 r. 21. Adam Sadłyk ul. A.Grottgera 6a/18, Koszalin Członek 22. Jakub Wilczek ul. Nad Kanałem 24/14, Zabrze Członek 23. Stanisław Żytkowski ul. Mickiewicza 17/4, Gorzów Wlkp. Członek Statutowym celem działalności Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim, w tym niepełnosprawnym, w duchu Patrona św. Brata Alberta. Powyższe cele Towarzystwo realizuje poprzez: 1 Zakładanie i prowadzenie domów całodobowego pobytu, schronisk, ochronek, noclegowni, hospicjów, kuchni, łaźni i innych placówek pomocy bezdomnym i ubogim. 2 Działalność dobroczynną, profilaktyczną i resocjalizacyjną, a w szczególności: udzielania pomocy socjalnej, udzielania wsparcia duchowego, udzielania pomocy medycznej, udzielania pomocy prawnej, organizowanie pracy, pomoc w reintegracji zawodowej i społecznej, prowadzenie działalności wychowawczo oświatowej, przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii, prowadzenie terapii uzależnień, prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Z wymienionych form działalności, Towarzystwo realizowało w roku sprawozdawczym: prowadzenie 22 schronisk i 1 mieszkania readaptacyjnego dla mężczyzn, prowadzenie 2 schronisk dla kobiet i matek z dziećmi, prowadzenie 2 Domów Pomocy Społecznej, 1 Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego i 4 schronisk dla osób starszych, prowadzenie 1 domu dziecka z mieszkaniem chronionym dla dorosłych wychowanków, prowadzenie 5 noclegowni, 1 noclegowni z ogrzewalnią, 2 ogrzewalni, prowadzenie 11 kuchni i jadłodajni, prowadzenie 3 łaźni, 1 apteki, 9 punktów wydawania żywności i odzieży, prowadzenie 1 Klubu Integracji Społecznej, 4 świetlic dla dzieci i 2 dla dorosłych, udzielanie pomocy prawnej i psychologicznej, organizowanie posług religijnych, organizowanie wigilii, śniadań wielkanocnych, prowadzenie działalności informacyjnej, szkolenie pracowników i wolontariuszy. Działania te miały charakter stały. W działalność Towarzystwa było zaangażowanych 800 wolontariuszy i 400 członków. W roku 2010 jedno koło uzyskało osobowość prawną, w wyniku czego jego przychody i wydatki nie zostały uwzględnione w poniższej tabeli. Koło to samodzielnie tak jak pozostałe jednostki 2

3 posiadające osobowość prawną - składa sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego zgodnie z siedzibą działania. W roku sprawozdawczym Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta nie prowadziło działalności gospodarczej. W 2010 r. Zarząd Główny Towarzystwa podjął 59 uchwał. W roku 2010 Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta uzyskało przychody w kwocie ,28 zł. z : Środków publicznych w tym: - budżetu Państwa - budżetu Samorządowych , , ,21 Odpłatności za świadczenia wniesionej przez korzystających z pomocy ,26 Darowizn rzeczowych ,04 Darowizn pieniężnych ,85 Odpisu 1% z podatku OPP ,36 Składek członkowskich ,75 Środków na realizację projektów ,10 Pozostałe ,62 Towarzystwo w roku sprawozdawczym poniosło koszty w wysokości ,17 zł na: Realizację zadań statutowych działalności nieodpłatnej ,79 Realizację zadań statutowych działalności odpłatnej ,48 Administrację ,07 Koszty pozostałe ,83 Wynagrodzenia wraz z narzutami wypłacane w Towarzystwie wyniosły ,08 zł. w tym: wynagrodzenia z narzutami z tytułu o umów o pracę ,46 wynagrodzenia z tytułu umów zleceń ,74 wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło ,49 świadczeń na rzecz pracowników ,90 narzuty ,49 Informujemy, iż żaden członek Zarządu Towarzystwa i innych jego organów nie pobierał wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji. W roku r. w Towarzystwie zatrudnionych było 351 osób. Strukturę stanowisk przedstawia poniższa tabela: Stanowisko Liczba zatrudnionych Dyrektor biura 3 Kierownik placówki 25 Z-ca kierownika placówki 1 Inspektor 1 3

4 Stanowisko Liczba zatrudnionych Opiekun 95 Pedagog 3 Psycholog 3 Pracownik socjalny 4 Wychowawca 17 Pielęgniarka 31 Rehabilitant 1 Kierownik biura 8 Pracownicy administracyjni 19 Pracownik płacowo-kadrowy 1 Kucharz 25 Pomoc kucharza 1 Obsługa 9 Pracownicy gospodarczy 16 Magazynier 2 Pomoc magazyniera 1 Konserwator 1 Kierowca 2 Intendent 1 Salowe 29 Świetlicowa 1 Księgowy 25 Pomoc księgowego 1 Specjalista 1 Fizykoterapeuta 11 Rzecznik osoby bezdomnej 1 Koordynator projektu 1 Specjalista ds. promocji i PR 1 Specjalista ds. wydawnictw 1 Ekspert organizator grup roboczych 1 Animator moderator 1 Animator środowiska 1 Ekspert ds. streetworkingu 1 Ekspert ds. mieszkalnictwa 1 Ekspert ds. partnerstw lokalnych 1 Ekspert ds. zdrowia 1 Ekspert ds. zatrudnienia i edukacji 1 Fundrajser 1 Ogółem: 351 W Towarzystwie funkcjonuje Kasa Pożyczkowa Kół, powołana uchwałą Zarządu Głównego nr 177 z r. Celem kasy jest ułatwienie jednostkom terenowym Towarzystwa finansowanie inwestycji, remontów i innych większych wydatków na cele statutowe. W 2010 r. z Kasy Pożyczkowej Kół udzielono pożyczek na łączną kwotę ,00 PLN w tym: Kołu Kieleckiemu ,00 PLN, Kołu Dębickiemu ,00 PLN, Kołu Bielskiemu ,00 PLN, 4

5 Na dzień r. Towarzystwo posiadało środki finansowe w kwocie: ,85 zł. w tym środki w kasie ,16 zł., kwotę ,69 zł. ulokowano w bankach na terenie całego kraju, zgodnie z siedzibami naszych jednostek terenowych ( vide wykaz) Nr Nazwa Koła Nazwa banku Numer konta Kwota 1. Bytomskie PKO BP oddział Bytom ,82 2. Chełmskie PKO BP O/Chełm ,28 3. Chełmskie PKO BP O/Chełm ,12 4. Człuchowskie Bank Spółdzielczy w Człuchowie ,75 5. Częstochowskie Bank PKO BP II O/Częstochowa ,66 6. Dynowskie Bank Spółdzielczy Dynów ,70 7. Dynowskie Bank Spółdzielczy Dynów ,01 8. Dynowskie Bank Spółdzielczy Dynów ,08 9. Dynowskie Bank Spółdzielczy Dynów , Dynowskie Bank Spółdzielczy Dynów , Dynowskie Bank Spółdzielczy Dynów , Dynowskie Bank Spółdzielczy Dynów , Dębickie Bank Spółdzielczy w Dębicy , Gorzyckie Bak Spółdzielczy BS O/ Gorzyce , Gorzyckie Bak Spółdzielczy BS O/ Gorzyce , Gorzyckie Bank Spółdzielczy BS O/Gorzyce , Inowrocławskie Bank Przemysłowo-Handlowy , Inowrocławskie Bank Przemysłowo-Handlowy , Jarosławskie Bank Spółdzielczy Jarosław , Kaliskie Bank PekaO SA I O Kalisz , w Kąkolewnicy Bank Spółdzielczy w Trzeboszowie ,76 O/Kąkolewnica 22. Katowickie ING Bank Śląski S.A O/Katowice , Katowickie ING Bank Śląski S.A O/Katowice , Katowickie ING Bank Śląski S.A O/Katowice , Kępińskie BZWBK , Kodeńskie BS O/Kodeń , Kodeńskie BS O/Kodeń , Kodeńskie BS O/Kodeń , Kodeńskie BS O/Kodeń , Kodeńskie BS O/Kodeń , Koszalińskie BGŻ S.A Oddział w Koszalinie , Krakowskie Bank PKO BP I O/ KRAKÓW , Krośnieńskie PKO BP O/KROSNO , Lubińskie PKO BP SA /Lubiń , Łańcuckie Bank PeKao S.A. I O w Łańcucie ul ,51 Sokoła Łańcuckie Bank PeKao S.A. I O w Łańcucie ul ,43 Sokoła Mieleckie PKO BP , Mieleckie PKO BP , Mieleckie Getin Bank , Nowosolskie BGŻ. O/Nowa Sól , Oleśnickie KBS Oleśnica , Ostrowskie Bank Zachodni WBK S.A , Otmuchowskie Bank Spółdzielczy w Otmuchowie , Pabianickie PEKAO O/Pabianice , Pleszewskie PKO BP SA O/Pleszew , Pleszewskie PKO BP SA O/Pleszew , Poznańskie PKO BP.SA O/Poznań ,29 5

6 Nr Nazwa Koła Nazwa banku Numer konta Kwota 48. Przemyskie PKO Bank , Przemyskie PKO Bank , Puławskie Bank PEKAO SA I Oddział Puławy AL.Partyzantów 8, Puławy , Rybnickie ING Bank Śląski o/rybnik , Rybnickie ING Bank Śląski o/rybnik , Rybnickie ING Bank Śląski o/rybnik , Sanockie Podkarpacki Bank Spółdzielczy ,76 w Sanoku 54. Słupskie PKO BP I O/Słupsk , Słupskie PKO BP I O/Słupsk , Stalowowolskie Pekao SA.I./ O Stalowa Wola , Stalowowolskie Pekao SA.I./ O Stalowa Wola , Stalowowolskie Pekao SA.I./ O Stalowa Wola , Stalowowolskie Pekao SA.I./ O Stalowa Wola , Stalowowolskie Pekao SA.I./ O Stalowa Wola , w Świdniku Spółdzielczy Bank Powiatowy w ,66 Piaskach O/Świdnik 62. Tapińskie Bank Spółdzielczy O/Kąkolewnicy , Terespolskie BS O/Terespol , Tomaszowskie PKO BANK POLSKI O/w ,92 Tomaszowie Mazowieckim 65. Warszawskie PKO BP VII O/Warszawa , Warszawskie PKO BP VII O/Warszawa , Warszawskie PKO BP VII O/Warszawa , Wisłok Wielki PBS O/Sanok , Włoszczowskie Bank Spółdzielczy Włoszczowa , Zamojskie Bank PKO SA O/Zamość , Zgorzeleckie Bank PKO BP O/Bolesławiec , Zgorzeleckie Bank PKO BP O/Bolesławiec , Schronisko dla Kobiet- PKAO SA w Opatowie ,96 Lipowa 74. Schronisko dla Kobiet- PKO BP Bychawa ,40 Bychawa 75. Schronisko dla Kobiet- PKO BP Bychawa ,00 Bychawa 76. Schronisko dla Kobiet- PKO BP Bychawa ,00 Bychawa 77. Zarząd Główny PKO BP IV O/Wrocław , Zarząd Główny PKO BP IV O/Wrocław , Zarząd Główny PKO BP IV O/Wrocław , Zarząd Główny PKO BP IV O/Wrocław , Zarząd Główny PEKAO SA O/Wrocław ,58 Towarzystwo w 2010 r. nie nabyło obligacji ani udziałów, lub akcji w spółkach prawa handlowego. W 2010 r. Towarzystwo nabyło nieruchomości z przeznaczeniem na działalność statutową o wartości ,81 zł. oraz pozostałe środki trwałe o wartości ,41 zł. ( zmniejszenie o ,08 zł. ) 6

7 Wartość aktywów Towarzystwa w opisywanym okresie sprawozdawczym przedstawiało się następująco: rzeczowe aktywa trwałe netto ,38 należności długoterminowe ,59 inwestycje długoterminowe ,95 zapasy rzeczowych aktywów obrotowych ,90 należności krótkoterminowe ,37 inwestycje krótkoterminowe ,85 krótkoterminowe rozliczenia m/o ,74 Na zobowiązania finansowe Towarzystwa na 31 grudnia 2010 r. składają się zobowiązania krótkoterminowe w wysokości ,94 zł oraz długoterminowe w wysokości ,00 zł. Poszczególne Koła realizują zadania na swoim terenie na podstawie zawartych umów z samorządami i wojewodami. Nazwa Koła Zadania zlecone Kwota zadania Inowrocławskie Urząd Miasta Bank Żywności; Urząd Miasta prowadzenie schroniska; Urząd Gminy - Pomoc Społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin; gromadzenie i wydawanie żywności mieszkańcom gminy Inowrocław będących w trudnej sytuacji materialnej; PCPR wigilia dla niepełnosprawnych; MPiPS - Wsparcie powrotu osób bezdomnych do społeczeństwa; PUP refundacja wynagrodzeń Schronisko; PUP refundacja wynagrodzeń Bank Żywności; Jarosławskie MPOS Jarosław; Urząd Miasta Jarosław; Urząd Wojewódzki ; Regionalny Ośrodek Pomoc Społecznej; MPiPS Wsparcie powrotu osób bezdomnych do społeczeństwa; PUP; , , ,00 800, , , , , , , , , ,94 Ostrowskie Urząd Miasta - Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych mężczyzn; ,00 Poznańskie Urząd Miasta Prowadzenie schroniska dla mężczyzn; ,00 Stalowowolskie Starostwo Powiatowe Prowadzenie Domu Dziecka pn. Ochronka ; Starostwo Powiatowe Prowadzenie mieszkań chronionych; Gmina Stalowa Wola- Udzielanie schroniska osobom bezdomnym ( działalność bieżąca); Gmina Stalowa Wola Organizacja czasu wolnego dla rodzin i osób biednych i niezaradnych życiowo (zajęcia komputerowe, matematyka); Podkarpacki Urząd Wojewódzki świadczenie usług socjalnych dla osób bezdomnych ( bieżąca działalność); Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie udzielanie pomocy ibisom bezdomnym i nieporadnym życiowo ( zakup żywności i lekarstw); Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie pomoc profilaktyczna wychowankom Ochronki , , , , , , ,00 Warszawskie Zamojskie Z budżetu jednostek samorządu terytorialnych bieżąca działalność Z budżetu Państwa wsparcie osób bezdomnych Urząd Miasta Zamość działalność bieżąca Urząd Wojewódzki Lublin ROPS Lublin , , , , ,00 7

8 Zarząd Główny Towarzystwa, posiadający osobowość prawną, składa roczne sprawozdanie CIT - 8. Towarzystwo spełnia wymogi określone w art. 25 ust. 5 pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w wersji obowiązującej od 11 listopada 2006 r., tzn. że nie jest podatnikiem, o którym mowa w ust. 4 i nie osiąga przychodów z działalności wymienionej w art. 17 ust. 1A pkt. 1 oraz nie dokonuje wydatków na cele inne niż określone w art. 17 ust. 1b. W okresie sprawozdawczym Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta poddało się wewnętrznej kontroli przeprowadzonej przez Główną Komisję Rewizyjną Towarzystwa oraz zewnętrznemu badaniu sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek terenowych oraz Zarządu Głównego za 2010 r. przeprowadzonego przez Audytorską Spółkę z o.o. ELIKS (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Grupa Finanse - Serwis) z siedzibą we Wrocławiu. W sporządzonym protokole nie stwierdzono uchybień w działalności. Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego 2010 i zostało sporządzone na podstawie sprawozdań z poszczególnych jednostek terenowych Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta nie mających osobowości prawnej. Sprawozdanie całego Towarzystwa dostępne jest na stronie internetowej 8

DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA POMOCY im. św. BRATA ALBERTA w 2008 r.

DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA POMOCY im. św. BRATA ALBERTA w 2008 r. DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA POMOCY im. św. BRATA ALBERTA w 2008 r. Towarzystwo jest katolicką niezależną organizacją dobroczynną, której celem jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim - w duchu Patrona, św. Brata

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA POMOCY im. św. BRATA ALBERTA w 2011 r.

DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA POMOCY im. św. BRATA ALBERTA w 2011 r. DZIAŁALNOŚĆ TOWARZYSTWA POMOCY im. św. BRATA ALBERTA w 2011 r. Towarzystwo jest katolicką organizacją dobroczynną, której celem jest pomoc osobom bezdomnym i ubogim - w duchu Patrona, św. Brata Alberta....każdemu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej za rok 2013 Wprowadzenie: Sprawozdanie obejmuje dane łączne z Zarządu Caritas Diecezji Tarnowskiej oraz 7 wewnętrznych jednostek organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z prowadzonej działalności w roku 2008 Sprawozdanie merytoryczne 2008 rok Stowarzyszenie im. Marii Niepokalanej na Rzecz Pomocy Dziewczętom i Kobietom Organizacja Pożytku Publicznego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta 14-105 Łukta, ul. Mazurska 30 tel./faks (0-89) 647-52-50, 647-57-45 e-mail: frrl@frrl.org.pl, www.frrl.org.

Fundacja Rozwoju Regionu Łukta 14-105 Łukta, ul. Mazurska 30 tel./faks (0-89) 647-52-50, 647-57-45 e-mail: frrl@frrl.org.pl, www.frrl.org. L.dz. 160/W/2010/BG/SF Łukta, dnia 31 marca 2010 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w Warszawie SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji Rozwoju Regionu Łukta, z siedzibą w Łukcie za 2009 rok I. O Fundacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI JESTEŚMY BLISKO Z SIEDZIBĄ WE WŁOSZCZOWIE ZA ROK 2014 Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA OPIEKI HOSPICYJNEJ ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ ZA ROK 2009 42-202 Częstochowa, ul. Krakowska 45 a tel./fax: 034 360-54-91, 034 360-55-37 e-mail: hospicjum.czestochowa@wp.pl

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2009 rok. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm. SPRAWOZDANIE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO ZA ROK 2004 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie z działalności Fundacji Familijny Poznań za rok 2009. Sprawozdanie sporządzone według punktów zawartych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Światło-Życie w Katowicach za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Światło-Życie w Katowicach za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013. Katowice, 9 września 2014 r. MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg WARSZAWA Sprawozdanie z działalności Fundacji Światło-Życie za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013. 1. Fundacja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ... (pełna nazwa jednostki) I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza. Część I nazwa organizacji: Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. św. Łazarza siedziba POLSKA, woj. MAŁOPOLSKIE, powiat M. KRAKÓW, gmina

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE/ z działalności Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu za 2010 rok. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie za rok 2011

Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie za rok 2011 Sprawozdanie Merytoryczne z działalności Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie za rok 2011 I. Nazwa: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie Adres siedziby: 41-800

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. - 24 - SPRAWOZDANIE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO ZA ROK 2010 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2010 Nr 234, poz. 1536)

Bardziej szczegółowo

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom

Ocena nr 4/05 sprawozdania z działalności Fundacji Fundusz Pomocy Sybirakom U R ZĄ D D O S P R A W K O M B A T A N T Ó W I O S Ó B R E P R E S J O N O W A N Y C H B I U R O D Y R E K T O R A G E N E R A L N E G O S t a n o w i s k o d s. K o n t r o l i Warszawa, 15 czerwca 2004

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK sporządzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 2013

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 2013 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 213 I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, ul. Młynarska 7 lok.

Bardziej szczegółowo

od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 Fundacja EX ANIMO, ul. Belwederska 26/30, 00-585 Warszawa (Hotel Uniwersytetu Warszawskiego HERA)

od dnia 01 stycznia 2012 do dnia 31 grudnia 2012 Fundacja EX ANIMO, ul. Belwederska 26/30, 00-585 Warszawa (Hotel Uniwersytetu Warszawskiego HERA) Fundacja EX ANIMO Al. Dzieci Polskich 20E, lokal 712 04-730 Warszawa Warszawa, dnia 6 marca 2013 r. Sprawozdanie z Fundacji (w układzie określonym w 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU ZA ROK 2008

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU ZA ROK 2008 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOŁA POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W JAROSŁAWIU ZA ROK 2008 Sprawozdanie obejmuje działania prowadzone przez Koło PSOUU w 15 roku jego istnienia

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013

Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 Okres sprawozdawczy: 01.01.2013 31.12.2013 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej. 02-796 Warszawa ul.relaksowa 58 tel. 0 601 228 073 www.sercedziecka.org.pl fundacja@sercedziecka.org.

Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej. 02-796 Warszawa ul.relaksowa 58 tel. 0 601 228 073 www.sercedziecka.org.pl fundacja@sercedziecka.org. Sprawozdanie z działalności Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r. sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBROCZYNNOŚCI ATLAS za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. I 1. Fundacja Dobroczynności ATLAS, z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Jaśkowa Dolina 31 - zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku FUNDACJA POLSKICH NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH TRAKT Organizacja Pożytku Publicznego Adres do korespondencji: ul. Krańcowa 23 m 23; 02-493 Warszawa Kontakt: +48 22 57 61 879; +48 606 75 75 85; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 77/2013 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Czeladź za 2012 rok Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku FUNDACJA WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY Sprawozdanie finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku

Bardziej szczegółowo