ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRACY KIEROWCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRACY KIEROWCÓW"

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRACY KIEROWCÓW W jaki sposób zarządzać prowadzeniem pojazdów w pracy? Zarządzanie prowadzeniem pojazdów w pracy powinno stanowić zasadniczą część zakładowego systemu zarządzania ogółem zagadnień bhp, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Zarządzanie prowadzeniem pojazdów w pracy wymaga przeanalizowania trzech kluczowych kwestii: kierowca; pojazd samochodowy; przejazd. Po pierwsze, powinieneś ocenić, czy aktualne procedury bhp uwzględniają Twoje obowiązki jako pracodawcy zatrudniającego do pracy kierowców. Następnie, zalecane byłoby przygotowanie odpowiedniego programu zarządzania prowadzeniem pojazdów w trakcie pracy, który byłby częścią ogólnego systemu zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem w Twojej firmie. Aby Ci pomóc, nakreśliliśmy pięć kluczowych kroków, które można włączyć do programu zarządzania prowadzeniem pojazdów w pracy. Załącznik 3 to pełna lista kontrolna z pytaniami, które można wykorzystać do oceny obecnej lub przyszłej polityki firmy w zakresie prowadzenia pojazdów w pracy. 5 kluczowych kroków Krok 1 opracowanie polityki w zakresie prowadzenia pojazdów w trakcie pracy. Wspomniana polityka powinna: nakreślać główne cele, jakie zostały w niej wyznaczone; pokazywać zaangażowanie kierownictwa w jej wdrażanie; odwoływać się do właściwych przepisów regulujących kwestie prowadzenia pojazdów w trakcie pracy; wyjaśniać, jak przebiega zarządzanie prowadzeniem pojazdów w trakcie pracy i trzema kluczowymi elementami związanymi z: pojazdem, kierowcą i przejazdem; podawać szczegóły dotyczące dostępnych środków. Wskazane byłoby wyznaczenie członka kierownictwa wyższego szczebla do zarządzania realizacją wspomnianej polityki. Wyznaczona osoba powinna dobrze znać swoją rolę i mieć wystarczające uprawnienia, aby móc dopilnować faktycznego wcielenia polityki w życie i sprawdzać, czy wszyscy pracownicy rozumieją swoją rolę. W firmie powinny istnieć także właściwe struktury, pozwalające na współpracę pomiędzy osobami i wydziałami na przykład, pomiędzy kierownikiem ds. taboru samochodowego a kierownikiem ds. bhp oraz personelem ds. zaopatrzenia. Krok 2 Planowanie Krok ten obejmuje: nazwanie i ocenę poszczególnych zagrożeń związanych z prowadzeniem pojazdów w trakcie pracy; oraz 1

2 przygotowanie właściwych środków kontroli. Krok 3 Zastosowanie w praktyce Krok ten obejmuje: zdefiniowanie ról i obowiązków aby upewnić się, czy właściwe środki kontroli są stosowane w praktyce; wprowadzenie i udokumentowanie systemów aby upewnić się, że kierowcy i kierownicy mają odpowiednie umiejętności i właściwe przeszkolenie oraz są świadomi swoich obowiązków; komunikowanie się z pracownikami aby uświadamiać zarówno pracownikom, jak i klientom, że nie może być wyjątków od polityki związanej z prowadzeniem pojazdów w trakcie pracy; wychwytywanie i eliminowanie złych praktyk takich jak nadmierne obciążanie pojazdów, naruszanie przepisów o czasie pracy kierowców, korzystanie z pojazdów samochodowych lub przyczep nie spełniających wymogów dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych; prowadzenie rejestrów dotyczących konserwacji i kontroli pojazdów, godzin i czasu pracy kierowców oraz ich uprawnień do prowadzenia pojazdów; wprowadzanie w życie bezpiecznych systemów pracy, pomocnych w zarządzaniu prowadzeniem pojazdów w pracy na przykład, dla każdego kierowcy pracodawca powinien mieć: zapis dotyczący kategorii jego prawa jazdy; szczegółowe informacje na temat wszelkich kolizji, rejestr liczby kilometrów przejechanych w trakcie pracy w ciągu poszczególnych lat; daty i wyniki ocen, a w razie wymaganego ponownego przeszkolenia w prowadzeniu pojazdów, zapis, czy faktycznie się ono odbyło; systemy stosowane w celu sprawdzenia, czy kierowcy utrzymują swoje pojazdy zgodnie z wymogami najwyższych standardów. Czynniki ryzyka Na tym etapie ważne jest ustalenie i dokładne udokumentowanie bezpiecznych systemów pracy. Powinny one wymieniać zasady w sprawie określania czynników ryzyka związanego z prowadzeniem pojazdów w trakcie pracy. Będą to więc zasady w sprawie: 2

3 zmęczenia kierowców; upoważnień dla kierowców; kontroli praw jazdy kierowców; czynników rozpraszających uwagę, takich jak używanie w pojeździe telefonów komórkowych lub innych urządzeń; przewozu pasażerów; nadmiernej prędkości; używania narkotyków i alkoholu; wypełniania i uzupełniania dziennej kontrolki pojazdu (por. Załącznik 1) zakupu lub wynajmu pojazdów; awarii pojazdów; konserwacji pojazdów i rejestrowania czynności konserwacyjnych; procedur awaryjnych w razie wypadku; bezpieczeństwa przewożonych ładunków; holowania pojazdów; używania pasów bezpieczeństwa; cofania; parkowania; zgłaszania kolizji i zdarzeń które mogły do nich doprowadzić (por. Załącznik 2); bezpieczeństwa osobistego i sprzętu ochronnego; pracy w pojedynkę; używania świateł do jazdy w dzień; niekorzystnych warunków pogodowych; załadunku i rozładunku pojazdów; podczepiania i odczepiania pojazdów; używania dodatkowych urządzeń, np. sprzętu podnoszącego; tankowania pojazdów; nagród za wyjątkowo dobrą pracę (jeżeli są uzasadnione); korzystania z kierowców z agencji/ zaangażowanych na podstawie umów cywilno-prawnych; rekrutacji kierowców; oceny jakości pracy kierowców; rejestrów kierowców w tym zapisów z tachografów, zgłoszonych błędów i kart kierowców, jeśli istnieją. Podręczniki dla kierowców Podręczniki dla kierowców mogą być użyteczne również jako pomoc w poprawie jakości prowadzenia pojazdów w trakcie pracy. Wspomniany podręcznik powinien określać obowiązki, jakie ma kierowca, aby wspierać politykę i procedury firmy w zakresie prowadzenia pojazdów w trakcie pracy. Krok 4 Ocena realizacji polityki Krok ten obejmuje sprawdzenie, czy firma realizuje swoje cele określone w programie zarządzania prowadzeniem pojazdów w trakcie pracy. Firma powinna także monitorować skuteczność stosowanych środków kontroli. Przedsiębiorstwo na kilka sposobów może regularnie monitorować bezpieczeństwo swoich kierowców, na przykład: analizując raporty o wszelkich incydentach i wypadkach; regularnie sprawdzając prawa jazdy kierowców; wymagając od kierowców, aby niezwłocznie informowali o wszelkich punktach karnych, jakie otrzymali; wykorzystując zapisy z rejestratorów jazdy i innych rejestratorów danych z pojazdu; kontrolując stan zdrowia kierowców; kontrolując, czy kierowcy przestrzegają przepisów o okresach jazdy, przerw i odpoczynku; sprawdzając codziennie, czy wszystkie pojazdy, w tym autobusy, ciężarówki i przyczepy, są przygotowane do ruchu po drogach publicznych i upewniając się, czy kierowcy utrzymują te pojazdy w dobrym stanie technicznym i możliwie jak najszybciej usuwają wszelkie usterki; monitorując jakość pracy kierowców i eliminując wszelkie słabe punkty, takie jak na przykład przyczyny zmęczenia kierowców. 3

4 Jako pracodawca powinieneś zachęcać swoich kierowców do zgłaszania wszelkich wypadków (lub zdarzeń, które mogły zakończyć się wypadkiem), do jakich doszło w trakcie prowadzenia pojazdów w związku z wykonywaną pracą, ponieważ są to informacje, które pomogą eliminować główne przyczyny wypadków drogowych i w ten sposób ratować ludzkie życie. Powinieneś także prowadzić rejestr wszelkich kolizji i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, analizować je i podejmować dalsze działania w tych sprawach zmierzające do oceny skuteczności programu dotyczącego prowadzenia pojazdów w trakcie pracy. Krok 5 Przegląd realizacji polityki Istotne znaczenie ma regularne dokonywanie przeglądu programu dotyczącego prowadzenia pojazdów w trakcie pracy. Przegląd taki powinien obejmować szczegóły dotyczące wszelkich obserwowanych tendencji oraz ocenę, czy pracownicy stosują się do programu. Wyniki takich przeglądów mogą być następnie wykorzystywane do regularnego udoskonalania programu i procedur zarządzania prowadzeniem pojazdów w trakcie pracy. Najlepsze praktyki w zarządzaniu prowadzeniem pojazdów w pracy Podczas opracowywania własnego programu bezpiecznego prowadzenia pojazdów w ruchu drogowym, przydatne jest korzystanie z doświadczeń innych pracodawców, którzy odnieśli sukces w tym zakresie. Pracodawcy mający dobre wyniki w tej dziedzinie mają pewne cechy wspólne. Dla takich pracodawców, bezpieczeństwo: jest kluczowym elementem kultury przedsiębiorstwa; jest oceniane i zarządzane w ramach zaplanowanego i świadomego procesu; jest wynikiem wspólnego wysiłku; ma na celu bardziej identyfikację przyczyn niż skutków; jest równie ważne jak osiąganie zysków. Ocena ryzyka związanego z ruchem drogowym Czym jest ocena ryzyka? Przeprowadzając ocenę ryzyka, musisz: zidentyfikować wszystkie zagrożenia, ocenić ryzyko, jakie mogą one stwarzać dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników; a następnie podjąć działania, aby zapobiegać temu ryzyku lub je zmniejszyć. Przeprowadzenie oceny ryzyka pozwoli sprawdzić, czy w miejscu pracy jest coś mogącego spowodować szkody lub obrażenia u Twoich pracowników. Następnie można oszacować poziom ryzyka i zadecydować, czy jest ono akceptowalne, lub czy należy podjąć działania zapobiegające ewentualnym szkodom i urazom. Zawsze należy dokumentować wyniki wszystkich ocen ryzyka i wyznaczyć osobę mającą odpowiednie umiejętności do przeprowadzania takich ocen. Wspomniana osoba powinna dobrze znać prace poddawane ocenie oraz najlepsze praktyki w zakresie zarządzania prowadzeniem pojazdów w pracy. Jaka jest różnica pomiędzy zagrożeniem i ryzykiem? Zagrożeniem jest wszystko, co może spowodować szkody (jedną lub równocześnie kilka) w postaci urazów, pogorszenia stanu zdrowia, zniszczenia ruchomości i nieruchomości oraz zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Ryzyko jest to prawdopodobieństwo wystąpienia szkody, jeżeli zagrożenie nie zostanie skutecznie opanowane. Poziom ryzyka zależy od nasilenia powstałej szkody, jeżeli nie zastosuje się właściwych procedur kontroli zagrożeń. 4

5 Jak przeprowadzić ocenę ryzyka związanego z prowadzeniem pojazdów w pracy? We wspomnianych przypadkach ocenę ryzyka można przeprowadzić według następujących etapów. Krok 1 Spisać rodzaje pojazdów używanych w firmie uwzględniając także własne samochody pracowników, jeżeli używają ich do pracy w firmie. Krok 2 Określić rodzaje wykonywanych przejazdów Przeanalizuj rodzaje przejazdów, jakie wykonują kierowcy, na przykład: przejazdy na krótkich lub długich trasach; częste lub rzadkie przejazdy; przejazdy drogami lokalnymi, krajowymi czy autostradami; przejazdy w miastach, miasteczkach lub na wsi; przejazdy w ciągu dnia lub nocą. Podobnie, przeanalizuj cel przejazdu samochodem np. czy kierowca jedzie na spotkanie, przewozi ładunki lub został wezwany w związku z sytuacją awaryjną. Krok 3 Zidentyfikować zagrożenia Przeanalizuj zagrożenia związane z trzema elementami powiązanymi z prowadzeniem pojazdów: kierowcą możliwe zagrożenia wynikają z wieku kierowcy, jego doświadczenia, przeszkolenia, możliwości intelektualnych, stresu/zmęczenia, stanu zdrowia i sprawności, używania alkoholu i narkotyków; pojazdem możliwe zagrożenia wynikają z nieprzygotowania pojazdu do ruchu po drogach publicznych, czynników rozpraszających uwagę kierowcy (takich jak telefony komórkowe), zaznajomienia kierowcy z pojazdem, ładunków przeznaczonych do przewozu, stanu pojazdu i uwarunkowań decydujących o poziomie bezpieczeństwa pojazdu; przejazdem możliwe zagrożenia wynikają z rodzajów dróg, odległości do pokonania, czasu przeznaczonego na przejazd, godzin przejazdu (w tym tych stwarzających najwyższe ryzyko, takich jak godzinny poranne i wieczorne lub najwyższego natężenia ruchu), warunków pogodowych, ograniczeń prędkości oraz znajomości trasy przez kierowcę. Pamiętaj, aby poprosić swoich pracowników, kierowców i przedstawicieli ds. bezpieczeństwa o ich opinie na temat wymienionych zagrożeń, ponieważ to oni mają bezpośrednie doświadczenie i wiedzą, co faktycznie się dzieje podczas jazdy. Należy zebrać opinie tych, którzy prowadzą pojazdy w trakcie pracy sporadycznie oraz tych, którzy robią to regularnie. Krok 4 Rozstrzygnąć, komu grozi ryzyko Trzeba brać pod uwagę ryzyko nie tylko dla zatrudnianych przez siebie kierowców, ale także dla pasażerów, lub innych użytkowników dróg i przechodniów. Szczególnie narażone na ryzyko mogą być pewne grupy osób np. młodzi lub niedawno wyszkoleni kierowcy oraz osoby jeżdżące na długich trasach. Należy również rozważyć, co niepożądanego może się zdarzyć. Czy pojazd może mieć zderzenie lub awarię? Czy kierowca może zasnąć za kierownicą? 5

6 Czy kierowca może być pod wpływem narkotyków lub alkoholu? Czy przewożone ładunki mogą spaść z pojazdu? Czy kierowca może mieć rozproszoną uwagę urządzeniami, takimi jak telefony komórkowe lub nawigacja satelitarna? Czy na przejazd mogą mieć wpływ czynniki opóźniające, takie jak korki i roboty drogowe, co spowoduje stres kierowcy? Krok 5 Oceń ryzyko Zdecyduj, czy obecne środki kontroli są wystarczające, czy też trzeba je poprawić, aby zapobiec nieszczęśliwym zdarzeniom. Powinieneś również wziąć pod uwagę ogólne zasady prewencji zamieszczone w Ustawie o zdrowiu, bezpieczeństwie i dobrostanie w pracy z 2005 roku. Możesz, na przykład: Uniknąć ryzyka zastanów się, czy kierowca rzeczywiście musi odbyć planowaną podróż, czy też można skorzystać ze środków transportu publicznego bądź zorganizować wideokonferencję; Zmniejszyć ryzyko u źródła upewnij się, że środki bezpieczeństwa w pojazdach są w jak najlepszym stanie (im wyższe jest oznaczenie pojazdu w skali Euro NCAP (Europejski program oceny poziomu bezpieczeństwa nowych samochodów), tym lepiej); analogicznie upewnij się również, że wykorzystywane pojazdy i przyczepy są w dobrym stanie technicznym i gotowe do ruchu po drogach publicznych; Dostosuj pracę do wykonującej ją osoby nie twórz sytuacji, w których pracownicy czują się pod presją; zamiast tego daj pracownikom wystarczającą ilość czasu, aby mogli dojechać do miejsca przeznaczenia i bezpiecznie stamtąd wrócić. Upewnij się również, że pracownicy przestrzegają zasad dotyczących czasu jazdy, przerw i okresów odpoczynków oraz zaplanuj ich zajęcia tak, aby mieli możliwość przestrzegania powyższych zasad; Zastępuj: zawsze zastępuj niebezpieczne pojazdy bezpiecznymi; Zapewnij instruktaż i szkolenia upewnij się, że twoi kierowcy odbyli stosowne szkolenia na dany pojazd i posiadają stosowną kategorię prawa jazdy, jak również, że dobrze poznali oni swój pojazd, zasady drogowe i politykę firmy, a także systemy bezpiecznej pracy i że mają odpowiednie dokumenty na każdą podróż; Zapewnij swoim pracownikom środki ochronne upewnij się, że wszyscy pracownicy korzystający z motocykli lub rowerów mają odzież ochronną i wysokiej jakości sprzęt; upewnij się, że pracownicy, którzy jeżdżą w pracy posiadają kurtki bądź kamizelki odblaskowe, obuwie oraz inną odzież ochronną oraz, że kierowcy mają łatwy dostęp do tych środków w kabinie pojazdu, aby nie musieli opuszczać pojazdu chcąc z nich skorzystać. Krok 6 Udokumentuj swoje ustalenia z oceny ryzyka Zawsze dokumentuj przeprowadzoną ocenę ryzyka. Jeżeli odnajdziesz słabe punkty w stosowanych dotychczas środkach kontrolnych, sporządź plan wprowadzenia usprawnień i priorytetów działań. Poinformuj pracowników o swoich ustaleniach i przeprowadzonych działaniach. Powinieneś również prowadzić dokumentację dotyczącą wszelkich kolizji i zdarzeń niebezpiecznych. Krok 7 Dokonuj przeglądu oceny ryzyka 6

7 Regularnie przeglądaj ocenę ryzyka, uwzględniając wszelkie zaistniałe zmiany, nowe trasy, pracowników lub pojazdy. Jeżeli będzie to konieczne, powinieneś zweryfikować ocenę ryzyka zmieniając ją w odpowiedni sposób. Ważne jest, abyś przeprowadził ocenę ryzyka w zakresie wszystkich zadań związanych z prowadzeniem pojazdów, takich jak, np.: podróż na spotkania bądź dostarczanie produktów. Powinieneś również upewnić się, że pracownicy posiadają właściwą wiedzę i szkolenia, aby móc przeprowadzić samodzielną ocenę ryzyka przed każdą podróżą (patrz przykładowe formularze załącznik 1). Problem zmęczenia kierowców Ponad jeden na 10 ankietowanych kierowców (14%) przyznał, że zdrzemnął się lub zasnął podczas jazdy, a ponad połowa irlandzkich kierowców (53%) próbuje zwalczyć senność za kierownicą stosując nieskuteczne środki, jak np. otwarcie okna. Zmęczenie kierowców zawodowych jest jedną z przyczyn kolizji drogowych oraz czynnikiem, który zawsze należy brać pod uwagę oceniając ryzyko wypadku kierowcy. Z powodu bardzo dużego zmęczenia, kierowca może zasnąć za kierownicą lub czuć się zbyt zmęczony, by dalej prowadzić pojazd. Twoim obowiązkiem jest zagwarantowanie, że kierowcy mają możliwość odpoczynku przed jazdą oraz że nie staną się zbyt zmęczeni wykonując swoje obowiązki związane z jazdą. Kierowcy mogą być zbyt zmęczeni, aby bezpiecznie prowadzić pojazd z kilku powodów, takich jak: brak wystarczającego odpoczynku przed jazdą i w czasie jazdy; zbyt długi czas jazdy; prowadzenie pojazdu nocą; konieczność odpoczynku poza domem; wibracje kabiny ciężarówki podczas jazdy; konieczność znoszenia niewygód w kabinie kierowcy. Możesz zastosować szereg rozwiązań umożliwiających kierowcom lepsze radzenie sobie ze zmęczeniem. Należą do nich: planowanie grafików jazdy w taki sposób, aby kierowcy, mogli przespać się i odpocząć, kiedy najbardziej tego potrzebują, np. w nocy; uwzględnienie pewnego zapasu czasu w grafikach jazdy w związku z typowymi opóźnieniami i wymuszonymi przerwami; zapewnienie, aby kierowcy nadrabiali brak snu robiąc im przerwy pomiędzy kolejnymi jazdami; równoważenie długich wyjazdów w trasę poprzez zwiększenie okresu odpoczynku bezpośrednio po zakończeniu trasy i wyznaczenie krótszej trasy następnego dnia; oraz zrozumienie, że w grafikach należy również uwzględnić codzienne potrzeby kierowców, jak posiłki, przerwy, odpoczynek, dojazd do i z miejsca pracy oraz życie prywatne. Ocena ryzyka związanego z prowadzeniem pojazdów Poniższy rozdział opisuje kluczowe obszary, które powinieneś uwzględnić oceniając, na ile skutecznie kierujesz zadaniami związanymi z prowadzeniem pojazdów w swojej firmie. Załącznik 3 zawiera pełną listę kontrolną z pytaniami, które możesz wykorzystać oceniając każdy z poniższych aspektów. 7

8 Trzy kluczowe obszary, które powinieneś wziąć pod uwagę oceniając prace związane z prowadzeniem pojazdów w swojej firmie to: kierowca, pojazd, trasa. Kierowca Oceniając kierowcę pod względem prowadzenia pojazdów w pracy powinieneś zwrócić uwagę na następujące czynniki: Pojazd kompetencje kierowcy według "Raportu nt. kolizji drogowych" opublikowanego przez irlandzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Drogowego w 2007 roku, błąd kierowcy był przyczyną ponad 82% wypadków śmiertelnych, Powinieneś sprawdzić, czy kierowca jest w stanie wykonać powierzoną mu pracę, posiada odpowiednie doświadczenie, ważne prawo jazdy, wiedzę na temat polityki firmy dotyczącej prowadzenia pojazdów w pracy oraz spełnia określone standardy niezbędne do wykonania danego zadania. Powinieneś również sprawdzić, czy kierowca zna pojazd, który będzie prowadził oraz jego wyposażenie, np. przyczepy, urządzenia podnośnikowe i mechanizmy kontrolne; ocena i szkolenie na przykład sprawdzenie czy: kierowca nie potrzebuje dodatkowego szkolenia, aby bezpiecznie wykonać powierzone mu zadania (w szczególności te o największym poziomie ryzyka), otrzymał stosowne szkolenie wstępne, wie jak korzystać ze środków bezpieczeństwa i jak zachować się w sytuacjach kryzysowych, takich jak kolizja drogowa, zna pojazd i jego charakterystykę oraz czy nie potrzebuje dodatkowych informacji na temat bezpieczeństwa drogowego; zdrowie i kondycja fizyczna sprawdzenie, czy kierowca jest zdrowy i sprawny fizycznie, aby prowadzić pojazd w pracy i że nie stwarza zagrożenia dla siebie i innych osób. Oceniając pojazd pod względem przygotowania do jazdy, powinieneś wziąć pod uwagę następujące czynniki: właściwy wybór pojazdu na przykład sprawdzenie czy pojazd został dopuszczony do ruchu, jest odpowiedni do wykonania danego zadania, spełnia normy bhp, przeszedł okresowe badania kontrolne i ma odpowiednie ubezpieczenie dla pojazdów firmowych; stan techniczny na przykład sprawdzenie, czy pojazd jest bezpieczny i sprawny oraz podlega regularnej kontroli i serwisowaniu zgodnie z zaleceniami producenta, ma właściwy tachograf i blokadę prędkości oraz że może przewozić ładunki i nie przekracza dopuszczalnej ładowności; środki bezpieczeństwa czy właściwe środki bezpieczeństwa zostały zamontowane i działają, np. pasy bezpieczeństwa, zagłówki, blokady prędkości (jeśli są potrzebne) oraz lusterka i hamulce; informacje kluczowe dla bezpieczeństwa sprawdzenie, czy kierowcy mają dostęp do informacji, które pomogą im zmniejszyć ryzyko oraz zbadanie możliwości większego udostępnienia tych informacji kierowcom; 8

9 czynniki ergonomiczne sprawdzenie, czy: zdrowie i bezpieczeństwo kierowcy nie są narażone przez czynniki takie jak niewygodne siedzenie bądź pozycja ciała podczas jazdy, pojazd spełnia odpowiednie warunki ergonomiczne, a kierowca ma dostęp do informacji na temat odpowiedniej pozycji ciała podczas jazdy i możliwości regulacji ustawień siedzenia. Pamiętaj: pozytywny wynik badania kontrolnego oznacza jedynie, że w czasie badania pojazd spełniał minimalne standardy dopuszczenia do ruchu. Trasa Oceniając trasę pod względem przygotowania do jazdy, powinieneś wziąć pod uwagę następujące czynniki: droga na przykład sprawdzając, czy: odpowiednio zaplanowałeś trasę, czy też można skorzystać z bezpieczniejszych, bardziej odpowiednich dróg, wziąłeś pod uwagę możliwe utrudnienia lub zagrożenia w ruchu, takie jak mosty, tunele, ograniczenia wysokości pojazdów lub skrzyżowania; planowanie grafików jazdy na przykład sprawdzenie, czy grafiki są realistyczne, zapewnienie stosownych przerw i odpoczynku dla kierowców, wzięcie pod uwagę możliwych opóźnień, wzięcie poprawki na praktykantów i nowych kierowców, unikanie okresów największego natężenia ruchu; czas na przykład sprawdzając, czy: kierowca ma wystarczająco dużo czasu na ukończenie trasy, czy też będzie musiał zatrzymać się na noc w czasie jazdy, trasa uwzględnia rodzaje dróg i warunki drogowe oraz przerwy w czasie jazdy, a kierowca ma świadomość zagrożeń związanych z powrotem do domu po skończonym kursie, kiedy jest wyjątkowo zmęczony z powodu nieregularnego czasu pracy; odległość na przykład sprawdzając, czy można zmniejszyć liczbę lub uniknąć długich tras poprzez zmianę grafików lub wybór innych środków transportu oraz czy jazda na długich dystansach bez stosownych przerw nie zagrozi bezpieczeństwu kierowcy z uwagi na jego zmęczenie; warunki pogodowe sprawdzając, czy uwzględniliście złą pogodę oraz przygotowanie pojazdów do radzenia sobie w trudnych warunkach pogodowych oraz czy grafiki jazdy i same trasy można zmienić z uwagi na złą pogodę. Oceniając zaplanowaną trasę powinieneś również wziąć pod uwagę następujące kwestie: Czy dana podróż jest konieczna? Czy zachęcasz personel do ograniczenia jazdy samochodem i/lub korzystania ze środków transportu publicznego? Czy należy skorzystać z noclegu w trasie? Czy można odbyć daną trasę na zmianę z innym pracownikiem? Czy kontrolujesz i sprawdzasz czas pracy swoich kierowców? Czy kontrolujesz i sprawdzasz prędkość jazdy i odległości pokonywane przez kierowców? Na podstawie materiałów Urzędu ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa (Health and Safety Authority) w Irlandii. 9

Lista kontrolna dotycząca prowadzenia pojazdów w pracy

Lista kontrolna dotycząca prowadzenia pojazdów w pracy Lista kontrolna dotycząca prowadzenia pojazdów w pracy Lista kontrolna dotycząca prowadzenia pojazdów w pracy Zarządzanie prowadzeniem pojazdów w pracy Tak Nie Planowane działania Czy przyjąłeś politykę

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO. dr inż. Zofia Pawłowska OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO dr inż. Zofia Pawłowska 1. Wymagania dotyczące oceny ryzyka zawodowego 2. Podstawowe zasady skutecznej oceny i ograniczania ryzyka zawodowego 3. Podstawowe problemy przy wdrażaniu

Bardziej szczegółowo

7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 7.1. Jakie wymagania i wytyczne dotyczące określenia struktur odpowiedzialności i uprawnień w systemie

Bardziej szczegółowo

Nr Kod działu Opis działu i temat działu W Zakres egzaminu teoretycznego dla wszystkich kategorii pojazdów (20 pytań z wiedzy podstawowej) Wa_ Zasady

Nr Kod działu Opis działu i temat działu W Zakres egzaminu teoretycznego dla wszystkich kategorii pojazdów (20 pytań z wiedzy podstawowej) Wa_ Zasady Nr Kod działu Opis działu i temat działu W Zakres egzaminu teoretycznego dla wszystkich kategorii pojazdów (20 pytań z wiedzy podstawowej) Wa_ Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie Rodzaj działalności:. Liczba pracowników w jednostce lokalnej:. Wdrożony system zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5.1. Jakie znaczenie ma planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Planowanie jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla podwykonawców niezintegrowanych

Wytyczne dla podwykonawców niezintegrowanych Wytyczne dla podwykonawców niezintegrowanych Sovtransavto Deutschland GmbH posiada system zarządzania w zakresie standartów jakościowych, ochrony środowiska, zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy. Dany system

Bardziej szczegółowo

Ocena Ryzyka Zawodowego AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU

Ocena Ryzyka Zawodowego AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU Strona: 1 AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU Zredagował: Specjalista ds. bhp Data: 2014.02.03, podpis Zatwierdził Dyrektor Data: 2014.02.03,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI Spis treści: - podstawowe warunki techniczne - obowiązki kierowcy - normy czasu jazdy i odpoczynku obowiązujące kierowcę autobusu

Bardziej szczegółowo

Główne czynniki wpływające na Twoją zdolność prowadzenia pojazdu to: spowolnią Twoją umiejętność reagowania oraz unikania niebezpieczeństw,

Główne czynniki wpływające na Twoją zdolność prowadzenia pojazdu to: spowolnią Twoją umiejętność reagowania oraz unikania niebezpieczeństw, Część 13: Przeciwskazania Główne czynniki wpływające na Twoją zdolność prowadzenia pojazdu to: alkohol, leki (na receptę oraz wolnodostępne), zmęczenie, agresja drogowa oraz inne formy agresji. W pojedynkę

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Lista pytań kontrolnych dla specjalisty zewnętrznego ds. bhp lub oceniającego jego pracę pracodawcy Przedstawiona lista dotyczy podstawowych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowegoto proste! Copyright by Zdzisław Wiszniewski

Ocena ryzyka zawodowegoto proste! Copyright by Zdzisław Wiszniewski Ocena ryzyka zawodowegoto proste! 1. Ryzyko zawodowe narzędzie do poprawy warunków pracy Kodeks pracy: 1991 r. - art. 215 1996 r. - art. 226, 227, 237 11a Pracodawca: ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008 Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 09.05. 2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Czeladź

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO - LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH Przedstawiona lista dotyczy podstawowych zagadnień związanych z oceną ryzyka zawodowego. Odpowiedź tak oznacza, że przyjęte

Bardziej szczegółowo

Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim. Planowa na wartość

Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim. Planowa na wartość Plan kontroli zarządczej na rok 2012 dla Urzędu Gminy Pruszcz Gdański w Pruszczu Gdańskim Lp. CEL Nazwa 1. Przejrzysty proces zatrudniana zapewniający wybór najlepszego kandydata na dane stanowisko Wskaźnik

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe krok po kroku

Zdarzenia potencjalnie wypadkowe krok po kroku Tomasz Dyjeciński Zdarzenia potencjalnie wypadkowe krok po kroku Warszawa, 16.06.2016 r. 1 Co to są zdarzenia potencjalnie wypadkowe? Niebezpieczne zdarzenie, związane z wykonywaną pracą, podczas którego

Bardziej szczegółowo

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8.1. Jakie wymagania i zalecenia dotyczące kompetencji i szkoleń sformułowano w normach serii PN-N-18001? Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Szczecin 2013 1 Wprowadzenie Ryzyko zawodowe: prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne Załącznik nr 3 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 3. Program szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych 1 1. 2. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok

ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu za rok Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 0050.67.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.05.2016r. Przedstawione poniżej pytania ankietowe są elementem

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej

Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej Kwestionariusz samooceny kontroli zarządczej załącznik Nr 6 do Regulaminu kontroli zarządczej Numer pytania Tak/nie Odpowiedź Potrzebne dokumenty Środowisko wewnętrzne I Przestrzeganie wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2.1. Przepisy ruchu drogowego TEMAT 1: Wiadomości ogólne Podstawowe elementy ruchu: 03-07 droga, pojazd, człowiek. podstawowych pojęć dotyczących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Kwestia procesu / podziału odpowiedzialności w zakresie odpowiedzialności za księgi pomocnicze

Kwestia procesu / podziału odpowiedzialności w zakresie odpowiedzialności za księgi pomocnicze Kwestia procesu / podziału odpowiedzialności w zakresie odpowiedzialności za księgi pomocnicze Polska Izba Ubezpieczeń Seminarium w sprawie rachunkowości 26 listopada 2013 roku Agenda Otoczenie regulacyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW

PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW PRZEWODNIK DLA KIEROWCÓW Przed przyjęciem zlecenia obowiązkowo należy się upewnić, że posiadają Państwo odpowiednie umiejętności oraz udokumentowane kwalifikacje. Należy zweryfikować aktualność dokumentów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 2. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody trzypunktowej Szczecin 2013 1 Wprowadzenie Ryzyko zawodowe: prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 90/09 WÓJTA GMINY MROZY z dnia 16 grudnia 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 90/09 WÓJTA GMINY MROZY z dnia 16 grudnia 2009 roku ZARZĄDZENIE Nr 90/09 WÓJTA GMINY MROZY z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia procedury identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Gminy Mrozy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BEZPIECZNEJ JAZDY AUTOSTRADAMI

PORADNIK BEZPIECZNEJ JAZDY AUTOSTRADAMI PORADNIK BEZPIECZNEJ JAZDY AUTOSTRADAMI Poradnik bezpiecznej jazdy autostradami Od początku 2010 roku na autostradzie A4 Katowice- Kraków nie doszło do żadnego wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Czyni to

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r. projekt z dnia 12 sierpnia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy

Bardziej szczegółowo

1 z :13

1 z :13 1 z 5 2014-02-09 08:13 Niemiecki katalog punktowy nie zawiera maksymalnych wartości. ( kary za popełnione wykroczenia mogą być również wyższe!) Katalogowa wartość punktowa oraz wysokość stawek mandatów

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w podróży. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach

Bezpieczeństwo w podróży. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Bezpieczeństwo w podróży Autobus Gdzie sami możemy go sprawdzić? 2 Autobus Gdzie sami możemy go sprawdzić? 3 Autobus Możemy również powiadomić służby aby wykonały kontrolę przed podróżą. 4 Autobus Kto

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 3. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody pięciu kroków, grafu ryzyka, PHA

Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 3. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody pięciu kroków, grafu ryzyka, PHA Zarządzanie bezpieczeństwem Laboratorium 3. Analiza ryzyka zawodowego z wykorzystaniem metody pięciu kroków, grafu ryzyka, PHA Szczecin 2013 1 Wprowadzenie W celu przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2010 Starosty Nowomiejskiego z dnia 10 grudnia 2010r. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 1 Niniejszym dokumentem ustala się zasady zarządzania ryzykiem, mające przyczynić

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA BEŁCHATOWA ZA

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA BEŁCHATOWA ZA Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 313/2013 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 30 grudnia 2013 r. KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ W URZĘDZIE MIASTA BEŁCHATOWA ZA ROK Cel: Jako kierujący komórką

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or. 0152-38/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 31 grudnia 2010 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek celem procedury jest zapewnienie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania ryzykiem

Instrukcja zarządzania ryzykiem Instrukcja zarządzania ryzykiem Wstęp 1 1. Instrukcja zarządzania ryzykiem ma na celu zwiększenie prawdopodobieństwa osiągnięcia celów Gimnazjum nr 2 w Żarach 2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa

Bardziej szczegółowo

Kwestionarisz samooceny

Kwestionarisz samooceny Kwestionarisz samooceny 1) Przynajmniej raz w roku należy przeprowadzić samoocenę systemu kontroli zarządczej przez osoby zarzadzające, tj. Dyrektora jednostki, Kierowników jednostek organizacyjnych. Proces

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Ocena Środowisko

Bardziej szczegółowo

ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ.

ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ. Załącznik do Zarządzenia Nr 204/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015r. ZASADY POLITYKI ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W AKADEMII PEDAGOGIKI SPECJALNEJ IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ. Cel wprowadzenia polityki zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach. z dnia 16 marca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach. z dnia 16 marca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie wytycznych służących ustaleniu systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Chojnicach. Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ETB-Group Edward OLECH 6 14.00-19.00 ul. Krajewskiego 27 33-300 Nowy Sącz Godziny szkolenia (od do)

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ETB-Group Edward OLECH 6 14.00-19.00 ul. Krajewskiego 27 33-300 Nowy Sącz Godziny szkolenia (od do) LP. Harmonogram zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu Profesjonalista na rynku gastronomicznym realizowanego przez Miasto Nowy Sącz w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r.

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r. Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagroŝeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

TARBONUS. 17. Ryzyko zawodowe, jego analiza i ocena

TARBONUS. 17. Ryzyko zawodowe, jego analiza i ocena 17. Ryzyko zawodowe, jego analiza i ocena 17.1. Wiadomości ogólne Ryzyko zawodowe (rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp Dz. U. z 2003 r. poz. 1650 ze zm.) to

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B"

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII B PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B" Plan nauczania Kurs obejmuje: a) zajęcia teoretyczne w wymiarze co najmniej 30 godzin dydaktycznych, w tym tematy: Temat 1 Pojęcia podstawowe: Definicje:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna

KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna ROK SZKOLNY 2015/2016 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury dokonywania samooceny kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. Na podstawie art. 33

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Kazimierz Jamroz Andrzej Szymanek Wydział Inżynierii Lądowej Wydział Transportu i i Środowiska Elektrotechniki Katedra Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe - OSP. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie okresowe - OSP. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy Istota bezpieczeństwa i higieny pracy 1 BEZPIECZEŃSTWO stan niezagrożenia lub spokoju To stan powodujący zarówno poczucie braku zagrożenia jak i jego rzeczywisty brak. Bezpieczeństwo i higiena pracy ma

Bardziej szczegółowo

ZWYCIĘSKIE PORADY W KONKURSIE

ZWYCIĘSKIE PORADY W KONKURSIE ZWYCIĘSKIE PORADY W KONKURSIE Paweł, Pszczyna Moim sposobem na bezpieczeństwo jest przede wszystkim uprzejmość na drodze! Uprzejmość, tak jak w życiu, ma na drodze również wielkie znaczenie. Nie należy

Bardziej szczegółowo

Wypadek drogowy potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w

Wypadek drogowy potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w Wypadek drogowy potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Podwykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

Jak promować zdrowie w pracy

Jak promować zdrowie w pracy Jak promować zdrowie w pracy Cztery kroki do zdrowej organizacji Stałe zaangażowanie zainteresowanych Zaangażowanie kierownictwa Włączenie pracowników Łączenie potrzeb pracowników i firmy Nie ma uniwersalnego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik nr 3 do umowy nr.. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji? 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne? 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych Wstęp... 13 1. Wprowadzenie... 15 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji?... 17 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne?... 18 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe.

Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe. Załącznik Nr 1 Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe. 1. Ilekroć mowa w instrukcji o: 1) pojeździe należy przez to rozumieć samochody służbowe, będące własnością Gminy Skąpe,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA robót remontowych wewnętrznych instalacji elektrycznej i wod-kan oraz pomieszczeń sanitariatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ dla Dyrektorów Wydziałów. Komórka organizacyjna:... A. Środowisko wewnętrzne

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ dla Dyrektorów Wydziałów. Komórka organizacyjna:... A. Środowisko wewnętrzne KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ dla Dyrektorów Wydziałów Komórka organizacyjna:... A. Środowisko wewnętrzne Środowisko wewnętrzne to: zarówno struktury wspierające zarządzanie (odpowiednia

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie prac transportowych. Prawidłowa analiza zagrożeń. Maciej Pertek WSSE Poznań

Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie prac transportowych. Prawidłowa analiza zagrożeń. Maciej Pertek WSSE Poznań Ocena ryzyka zawodowego w aspekcie prac transportowych. Prawidłowa analiza zagrożeń Maciej Pertek WSSE Poznań Pojęcie zagrożenia w środowisku pracy Zagrożeniem w środowisku pracy jest każdy czynnik i/lub

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip

Bardziej szczegółowo

Celami kontroli jest:

Celami kontroli jest: Standardy te określono w takich obszarach, jak: środowisko wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena. W świetle art. 47 ust. 3 znowelizowanej

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 161 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI RACJONALNA JAZDA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA... 9

SPIS TREŚCI RACJONALNA JAZDA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA... 9 RACJONALNA JAZDA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA... 9 I. Parametry ruchu silnika i pojazdu... 9 1. Parametry pracy silnika... 10 1.1. Moc silnika... 10 1.2. Moment obrotowy silnika... 13 1.3.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

ARKUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE ARKUSZ SAMOOCENY KONTROLI ZARZĄDCZEJ URZĘDU GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 163/2011 z dnia 29.12.2011 r. Standard 1: Przestrzeganie wartości etycznych Kierownika 1.1

Bardziej szczegółowo

KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE

KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

............... Transport.......... 1

............... Transport.......... 1 1 Transport 3 Planowanie tras 4 Karty drogowe 4 Koszty transportu 5 Eksploatacja środków transportu 5 Cennik usług transportowych 5 2 Transport Moduł Transport wchodzący w skład systemu Impuls EVO jest

Bardziej szczegółowo

Karta audytu wewnętrznego

Karta audytu wewnętrznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.149.2015 Burmistrza Miasta Lędziny z dnia 08.07.2015 Karta audytu wewnętrznego 1. Karta audytu wewnętrznego określa: cel oraz zakres audytu wewnętrznego; zakres niezależności

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK BEZPIECZNEJ JAZDY

PRZEWODNIK BEZPIECZNEJ JAZDY PRZEWODNIK BEZPIECZNEJ JAZDY WSTĘP Jednym z podstawowych sposobów zwiększania bezpieczeństwa jazdy jest doskonalenie umiejętności kierowców i wyrabianie w nich dobrych nawyków. Wyniki wielu badań dowodzą,

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

4. Zaangażowanie kierownictwa i współudział

4. Zaangażowanie kierownictwa i współudział 4. Zaangażowanie kierownictwa i współudział pracowników - podstawowe warunki skutecznego wdrażania polityki bezpieczeństwa i higieny pracy 4.1. Jakie działania świadczą o zaangażowaniu kierownictwa we

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska i dbałość o wyniki finansowe

Ochrona środowiska i dbałość o wyniki finansowe 23042012_WORKsmart_ECO_bro_PL WORKsmart -Eco Ochrona środowiska i dbałość o wyniki finansowe www.tomtom.com/business Let s drive business Spis treści 2 Na ile ekologiczna jest Twoja firma? 3 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4855/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu 1 1. Określenia stosowane w niniejszej procedurze:

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9a / 2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Betania" w Lublinie z dnia 20.06.2011 roku

Zarządzenie nr 9a / 2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Betania w Lublinie z dnia 20.06.2011 roku Dom Pomocy Społecznej Betania Al. Kraśnicka 223, 20-718 Lublin tel./fax 081 526 49 29 NIP 712-19-36-365, REGON 000979981 Zarządzenie nr 9a / 2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Betania" w Lublinie z

Bardziej szczegółowo

L 201/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.8.2010

L 201/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.8.2010 L 201/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 3.8.2010 SPROSTOWANIA Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiającego wspólne specyfikacje dla krajowych programów

Bardziej szczegółowo

Identyfikując zagrożenia stwierdzamy jaki jest stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek, chorobę lub inną szkodę. Identyfikując zagrożenia

Identyfikując zagrożenia stwierdzamy jaki jest stan środowiska pracy mogący spowodować wypadek, chorobę lub inną szkodę. Identyfikując zagrożenia ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PRACY Uwagi praktyczne dla procedur identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego Pierwszym etapem oceny ryzyka zawodowego jest identyfikacja zagrożeń. W procesie tym rozpoznajemy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 10 wrzesień 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 10 wrzesień 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.104. 2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 10 wrzesień 2014 r. w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Dobromierz Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Materiały wspomagające

Materiały wspomagające Alfred Brzozowski, Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Materiały wspomagające wdrażanie zasad odpowiedzialności społecznej w systemie zarządzania bhp 1/20 Konferencja pn. Społeczna

Bardziej szczegółowo

Cz. 1. mogę prowadzić pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla

Cz. 1. mogę prowadzić pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla Cz. 1 www.marwie.net.pl mogę prowadzić pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla mogę prowadzić pojazd wymieniony wyżej z przyczepą

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

Propozycje dobrych praktyk wobec podwykonawców na budowach

Propozycje dobrych praktyk wobec podwykonawców na budowach Propozycje dobrych praktyk wobec podwykonawców na budowach Lp. Obszary Propozycje do zastosowania wobec podwykonawców Uwagi Określenie minimalnych wymagań BHP wobec podwykonawcy 1 Zapisy uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu środowiska 10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ Poważna awaria, wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 września 2016 r. Poz. 1488 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 9 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

Czynnik Ludzki w zarządzaniu portem lotniczym. Numer projektu: 539319-LLP-1-2013-1-PT-LEONARDO-LMP Numer projektu: 539319 LLP-1-2013-1-PT-LEONARDO-LMP

Czynnik Ludzki w zarządzaniu portem lotniczym. Numer projektu: 539319-LLP-1-2013-1-PT-LEONARDO-LMP Numer projektu: 539319 LLP-1-2013-1-PT-LEONARDO-LMP Czynnik Ludzki w zarządzaniu portem lotniczym Numer projektu: 539319 LLP-1-2013-1-PT-LEONARDO-LMP CZYNNIK LUDZKI W ZARZĄDZANIU PORTEM LOTNICZYM 1. PODSUMOWANIE MODUŁU Cele i grupy docelowe W wielu przypadkach

Bardziej szczegółowo

GeoNet Router. Opis produktu

GeoNet Router. Opis produktu GeoNet Router Opis produktu Spis treści: 1. Opis produktu... 3 1.1 Korzyści związane z posiadaniem aplikacji... 3 2. Zastosowania... 3 3. Funkcje... 4 4. Zasoby mapowe... 4 5. Przykładowe zrzuty ekranowe

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik nr 2 do zasad kontroli zarządczej II poziomu w powiatowych jednostkach organizacyjnych L.p. KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ TAK NIE NIE W PEŁN I

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 1. Uczeń jako pieszy i pasażer..

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów Tabela opłat za badania techniczne pojazdów Dz. U Nr - Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 22 r {poz. 98} Lp. Wyszczególnienie Okresowe badanie techniczne: Opłata w zł

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2005 Z dnia 2005 r. INSTRUKCJA oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz wynikające z niej działania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie 1. DEFINICJE. 1) RYZYKO

Bardziej szczegółowo