ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRACY KIEROWCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRACY KIEROWCÓW"

Transkrypt

1 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRACY KIEROWCÓW W jaki sposób zarządzać prowadzeniem pojazdów w pracy? Zarządzanie prowadzeniem pojazdów w pracy powinno stanowić zasadniczą część zakładowego systemu zarządzania ogółem zagadnień bhp, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników. Zarządzanie prowadzeniem pojazdów w pracy wymaga przeanalizowania trzech kluczowych kwestii: kierowca; pojazd samochodowy; przejazd. Po pierwsze, powinieneś ocenić, czy aktualne procedury bhp uwzględniają Twoje obowiązki jako pracodawcy zatrudniającego do pracy kierowców. Następnie, zalecane byłoby przygotowanie odpowiedniego programu zarządzania prowadzeniem pojazdów w trakcie pracy, który byłby częścią ogólnego systemu zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem w Twojej firmie. Aby Ci pomóc, nakreśliliśmy pięć kluczowych kroków, które można włączyć do programu zarządzania prowadzeniem pojazdów w pracy. Załącznik 3 to pełna lista kontrolna z pytaniami, które można wykorzystać do oceny obecnej lub przyszłej polityki firmy w zakresie prowadzenia pojazdów w pracy. 5 kluczowych kroków Krok 1 opracowanie polityki w zakresie prowadzenia pojazdów w trakcie pracy. Wspomniana polityka powinna: nakreślać główne cele, jakie zostały w niej wyznaczone; pokazywać zaangażowanie kierownictwa w jej wdrażanie; odwoływać się do właściwych przepisów regulujących kwestie prowadzenia pojazdów w trakcie pracy; wyjaśniać, jak przebiega zarządzanie prowadzeniem pojazdów w trakcie pracy i trzema kluczowymi elementami związanymi z: pojazdem, kierowcą i przejazdem; podawać szczegóły dotyczące dostępnych środków. Wskazane byłoby wyznaczenie członka kierownictwa wyższego szczebla do zarządzania realizacją wspomnianej polityki. Wyznaczona osoba powinna dobrze znać swoją rolę i mieć wystarczające uprawnienia, aby móc dopilnować faktycznego wcielenia polityki w życie i sprawdzać, czy wszyscy pracownicy rozumieją swoją rolę. W firmie powinny istnieć także właściwe struktury, pozwalające na współpracę pomiędzy osobami i wydziałami na przykład, pomiędzy kierownikiem ds. taboru samochodowego a kierownikiem ds. bhp oraz personelem ds. zaopatrzenia. Krok 2 Planowanie Krok ten obejmuje: nazwanie i ocenę poszczególnych zagrożeń związanych z prowadzeniem pojazdów w trakcie pracy; oraz 1

2 przygotowanie właściwych środków kontroli. Krok 3 Zastosowanie w praktyce Krok ten obejmuje: zdefiniowanie ról i obowiązków aby upewnić się, czy właściwe środki kontroli są stosowane w praktyce; wprowadzenie i udokumentowanie systemów aby upewnić się, że kierowcy i kierownicy mają odpowiednie umiejętności i właściwe przeszkolenie oraz są świadomi swoich obowiązków; komunikowanie się z pracownikami aby uświadamiać zarówno pracownikom, jak i klientom, że nie może być wyjątków od polityki związanej z prowadzeniem pojazdów w trakcie pracy; wychwytywanie i eliminowanie złych praktyk takich jak nadmierne obciążanie pojazdów, naruszanie przepisów o czasie pracy kierowców, korzystanie z pojazdów samochodowych lub przyczep nie spełniających wymogów dopuszczenia do ruchu po drogach publicznych; prowadzenie rejestrów dotyczących konserwacji i kontroli pojazdów, godzin i czasu pracy kierowców oraz ich uprawnień do prowadzenia pojazdów; wprowadzanie w życie bezpiecznych systemów pracy, pomocnych w zarządzaniu prowadzeniem pojazdów w pracy na przykład, dla każdego kierowcy pracodawca powinien mieć: zapis dotyczący kategorii jego prawa jazdy; szczegółowe informacje na temat wszelkich kolizji, rejestr liczby kilometrów przejechanych w trakcie pracy w ciągu poszczególnych lat; daty i wyniki ocen, a w razie wymaganego ponownego przeszkolenia w prowadzeniu pojazdów, zapis, czy faktycznie się ono odbyło; systemy stosowane w celu sprawdzenia, czy kierowcy utrzymują swoje pojazdy zgodnie z wymogami najwyższych standardów. Czynniki ryzyka Na tym etapie ważne jest ustalenie i dokładne udokumentowanie bezpiecznych systemów pracy. Powinny one wymieniać zasady w sprawie określania czynników ryzyka związanego z prowadzeniem pojazdów w trakcie pracy. Będą to więc zasady w sprawie: 2

3 zmęczenia kierowców; upoważnień dla kierowców; kontroli praw jazdy kierowców; czynników rozpraszających uwagę, takich jak używanie w pojeździe telefonów komórkowych lub innych urządzeń; przewozu pasażerów; nadmiernej prędkości; używania narkotyków i alkoholu; wypełniania i uzupełniania dziennej kontrolki pojazdu (por. Załącznik 1) zakupu lub wynajmu pojazdów; awarii pojazdów; konserwacji pojazdów i rejestrowania czynności konserwacyjnych; procedur awaryjnych w razie wypadku; bezpieczeństwa przewożonych ładunków; holowania pojazdów; używania pasów bezpieczeństwa; cofania; parkowania; zgłaszania kolizji i zdarzeń które mogły do nich doprowadzić (por. Załącznik 2); bezpieczeństwa osobistego i sprzętu ochronnego; pracy w pojedynkę; używania świateł do jazdy w dzień; niekorzystnych warunków pogodowych; załadunku i rozładunku pojazdów; podczepiania i odczepiania pojazdów; używania dodatkowych urządzeń, np. sprzętu podnoszącego; tankowania pojazdów; nagród za wyjątkowo dobrą pracę (jeżeli są uzasadnione); korzystania z kierowców z agencji/ zaangażowanych na podstawie umów cywilno-prawnych; rekrutacji kierowców; oceny jakości pracy kierowców; rejestrów kierowców w tym zapisów z tachografów, zgłoszonych błędów i kart kierowców, jeśli istnieją. Podręczniki dla kierowców Podręczniki dla kierowców mogą być użyteczne również jako pomoc w poprawie jakości prowadzenia pojazdów w trakcie pracy. Wspomniany podręcznik powinien określać obowiązki, jakie ma kierowca, aby wspierać politykę i procedury firmy w zakresie prowadzenia pojazdów w trakcie pracy. Krok 4 Ocena realizacji polityki Krok ten obejmuje sprawdzenie, czy firma realizuje swoje cele określone w programie zarządzania prowadzeniem pojazdów w trakcie pracy. Firma powinna także monitorować skuteczność stosowanych środków kontroli. Przedsiębiorstwo na kilka sposobów może regularnie monitorować bezpieczeństwo swoich kierowców, na przykład: analizując raporty o wszelkich incydentach i wypadkach; regularnie sprawdzając prawa jazdy kierowców; wymagając od kierowców, aby niezwłocznie informowali o wszelkich punktach karnych, jakie otrzymali; wykorzystując zapisy z rejestratorów jazdy i innych rejestratorów danych z pojazdu; kontrolując stan zdrowia kierowców; kontrolując, czy kierowcy przestrzegają przepisów o okresach jazdy, przerw i odpoczynku; sprawdzając codziennie, czy wszystkie pojazdy, w tym autobusy, ciężarówki i przyczepy, są przygotowane do ruchu po drogach publicznych i upewniając się, czy kierowcy utrzymują te pojazdy w dobrym stanie technicznym i możliwie jak najszybciej usuwają wszelkie usterki; monitorując jakość pracy kierowców i eliminując wszelkie słabe punkty, takie jak na przykład przyczyny zmęczenia kierowców. 3

4 Jako pracodawca powinieneś zachęcać swoich kierowców do zgłaszania wszelkich wypadków (lub zdarzeń, które mogły zakończyć się wypadkiem), do jakich doszło w trakcie prowadzenia pojazdów w związku z wykonywaną pracą, ponieważ są to informacje, które pomogą eliminować główne przyczyny wypadków drogowych i w ten sposób ratować ludzkie życie. Powinieneś także prowadzić rejestr wszelkich kolizji i zdarzeń potencjalnie wypadkowych, analizować je i podejmować dalsze działania w tych sprawach zmierzające do oceny skuteczności programu dotyczącego prowadzenia pojazdów w trakcie pracy. Krok 5 Przegląd realizacji polityki Istotne znaczenie ma regularne dokonywanie przeglądu programu dotyczącego prowadzenia pojazdów w trakcie pracy. Przegląd taki powinien obejmować szczegóły dotyczące wszelkich obserwowanych tendencji oraz ocenę, czy pracownicy stosują się do programu. Wyniki takich przeglądów mogą być następnie wykorzystywane do regularnego udoskonalania programu i procedur zarządzania prowadzeniem pojazdów w trakcie pracy. Najlepsze praktyki w zarządzaniu prowadzeniem pojazdów w pracy Podczas opracowywania własnego programu bezpiecznego prowadzenia pojazdów w ruchu drogowym, przydatne jest korzystanie z doświadczeń innych pracodawców, którzy odnieśli sukces w tym zakresie. Pracodawcy mający dobre wyniki w tej dziedzinie mają pewne cechy wspólne. Dla takich pracodawców, bezpieczeństwo: jest kluczowym elementem kultury przedsiębiorstwa; jest oceniane i zarządzane w ramach zaplanowanego i świadomego procesu; jest wynikiem wspólnego wysiłku; ma na celu bardziej identyfikację przyczyn niż skutków; jest równie ważne jak osiąganie zysków. Ocena ryzyka związanego z ruchem drogowym Czym jest ocena ryzyka? Przeprowadzając ocenę ryzyka, musisz: zidentyfikować wszystkie zagrożenia, ocenić ryzyko, jakie mogą one stwarzać dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników; a następnie podjąć działania, aby zapobiegać temu ryzyku lub je zmniejszyć. Przeprowadzenie oceny ryzyka pozwoli sprawdzić, czy w miejscu pracy jest coś mogącego spowodować szkody lub obrażenia u Twoich pracowników. Następnie można oszacować poziom ryzyka i zadecydować, czy jest ono akceptowalne, lub czy należy podjąć działania zapobiegające ewentualnym szkodom i urazom. Zawsze należy dokumentować wyniki wszystkich ocen ryzyka i wyznaczyć osobę mającą odpowiednie umiejętności do przeprowadzania takich ocen. Wspomniana osoba powinna dobrze znać prace poddawane ocenie oraz najlepsze praktyki w zakresie zarządzania prowadzeniem pojazdów w pracy. Jaka jest różnica pomiędzy zagrożeniem i ryzykiem? Zagrożeniem jest wszystko, co może spowodować szkody (jedną lub równocześnie kilka) w postaci urazów, pogorszenia stanu zdrowia, zniszczenia ruchomości i nieruchomości oraz zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Ryzyko jest to prawdopodobieństwo wystąpienia szkody, jeżeli zagrożenie nie zostanie skutecznie opanowane. Poziom ryzyka zależy od nasilenia powstałej szkody, jeżeli nie zastosuje się właściwych procedur kontroli zagrożeń. 4

5 Jak przeprowadzić ocenę ryzyka związanego z prowadzeniem pojazdów w pracy? We wspomnianych przypadkach ocenę ryzyka można przeprowadzić według następujących etapów. Krok 1 Spisać rodzaje pojazdów używanych w firmie uwzględniając także własne samochody pracowników, jeżeli używają ich do pracy w firmie. Krok 2 Określić rodzaje wykonywanych przejazdów Przeanalizuj rodzaje przejazdów, jakie wykonują kierowcy, na przykład: przejazdy na krótkich lub długich trasach; częste lub rzadkie przejazdy; przejazdy drogami lokalnymi, krajowymi czy autostradami; przejazdy w miastach, miasteczkach lub na wsi; przejazdy w ciągu dnia lub nocą. Podobnie, przeanalizuj cel przejazdu samochodem np. czy kierowca jedzie na spotkanie, przewozi ładunki lub został wezwany w związku z sytuacją awaryjną. Krok 3 Zidentyfikować zagrożenia Przeanalizuj zagrożenia związane z trzema elementami powiązanymi z prowadzeniem pojazdów: kierowcą możliwe zagrożenia wynikają z wieku kierowcy, jego doświadczenia, przeszkolenia, możliwości intelektualnych, stresu/zmęczenia, stanu zdrowia i sprawności, używania alkoholu i narkotyków; pojazdem możliwe zagrożenia wynikają z nieprzygotowania pojazdu do ruchu po drogach publicznych, czynników rozpraszających uwagę kierowcy (takich jak telefony komórkowe), zaznajomienia kierowcy z pojazdem, ładunków przeznaczonych do przewozu, stanu pojazdu i uwarunkowań decydujących o poziomie bezpieczeństwa pojazdu; przejazdem możliwe zagrożenia wynikają z rodzajów dróg, odległości do pokonania, czasu przeznaczonego na przejazd, godzin przejazdu (w tym tych stwarzających najwyższe ryzyko, takich jak godzinny poranne i wieczorne lub najwyższego natężenia ruchu), warunków pogodowych, ograniczeń prędkości oraz znajomości trasy przez kierowcę. Pamiętaj, aby poprosić swoich pracowników, kierowców i przedstawicieli ds. bezpieczeństwa o ich opinie na temat wymienionych zagrożeń, ponieważ to oni mają bezpośrednie doświadczenie i wiedzą, co faktycznie się dzieje podczas jazdy. Należy zebrać opinie tych, którzy prowadzą pojazdy w trakcie pracy sporadycznie oraz tych, którzy robią to regularnie. Krok 4 Rozstrzygnąć, komu grozi ryzyko Trzeba brać pod uwagę ryzyko nie tylko dla zatrudnianych przez siebie kierowców, ale także dla pasażerów, lub innych użytkowników dróg i przechodniów. Szczególnie narażone na ryzyko mogą być pewne grupy osób np. młodzi lub niedawno wyszkoleni kierowcy oraz osoby jeżdżące na długich trasach. Należy również rozważyć, co niepożądanego może się zdarzyć. Czy pojazd może mieć zderzenie lub awarię? Czy kierowca może zasnąć za kierownicą? 5

6 Czy kierowca może być pod wpływem narkotyków lub alkoholu? Czy przewożone ładunki mogą spaść z pojazdu? Czy kierowca może mieć rozproszoną uwagę urządzeniami, takimi jak telefony komórkowe lub nawigacja satelitarna? Czy na przejazd mogą mieć wpływ czynniki opóźniające, takie jak korki i roboty drogowe, co spowoduje stres kierowcy? Krok 5 Oceń ryzyko Zdecyduj, czy obecne środki kontroli są wystarczające, czy też trzeba je poprawić, aby zapobiec nieszczęśliwym zdarzeniom. Powinieneś również wziąć pod uwagę ogólne zasady prewencji zamieszczone w Ustawie o zdrowiu, bezpieczeństwie i dobrostanie w pracy z 2005 roku. Możesz, na przykład: Uniknąć ryzyka zastanów się, czy kierowca rzeczywiście musi odbyć planowaną podróż, czy też można skorzystać ze środków transportu publicznego bądź zorganizować wideokonferencję; Zmniejszyć ryzyko u źródła upewnij się, że środki bezpieczeństwa w pojazdach są w jak najlepszym stanie (im wyższe jest oznaczenie pojazdu w skali Euro NCAP (Europejski program oceny poziomu bezpieczeństwa nowych samochodów), tym lepiej); analogicznie upewnij się również, że wykorzystywane pojazdy i przyczepy są w dobrym stanie technicznym i gotowe do ruchu po drogach publicznych; Dostosuj pracę do wykonującej ją osoby nie twórz sytuacji, w których pracownicy czują się pod presją; zamiast tego daj pracownikom wystarczającą ilość czasu, aby mogli dojechać do miejsca przeznaczenia i bezpiecznie stamtąd wrócić. Upewnij się również, że pracownicy przestrzegają zasad dotyczących czasu jazdy, przerw i okresów odpoczynków oraz zaplanuj ich zajęcia tak, aby mieli możliwość przestrzegania powyższych zasad; Zastępuj: zawsze zastępuj niebezpieczne pojazdy bezpiecznymi; Zapewnij instruktaż i szkolenia upewnij się, że twoi kierowcy odbyli stosowne szkolenia na dany pojazd i posiadają stosowną kategorię prawa jazdy, jak również, że dobrze poznali oni swój pojazd, zasady drogowe i politykę firmy, a także systemy bezpiecznej pracy i że mają odpowiednie dokumenty na każdą podróż; Zapewnij swoim pracownikom środki ochronne upewnij się, że wszyscy pracownicy korzystający z motocykli lub rowerów mają odzież ochronną i wysokiej jakości sprzęt; upewnij się, że pracownicy, którzy jeżdżą w pracy posiadają kurtki bądź kamizelki odblaskowe, obuwie oraz inną odzież ochronną oraz, że kierowcy mają łatwy dostęp do tych środków w kabinie pojazdu, aby nie musieli opuszczać pojazdu chcąc z nich skorzystać. Krok 6 Udokumentuj swoje ustalenia z oceny ryzyka Zawsze dokumentuj przeprowadzoną ocenę ryzyka. Jeżeli odnajdziesz słabe punkty w stosowanych dotychczas środkach kontrolnych, sporządź plan wprowadzenia usprawnień i priorytetów działań. Poinformuj pracowników o swoich ustaleniach i przeprowadzonych działaniach. Powinieneś również prowadzić dokumentację dotyczącą wszelkich kolizji i zdarzeń niebezpiecznych. Krok 7 Dokonuj przeglądu oceny ryzyka 6

7 Regularnie przeglądaj ocenę ryzyka, uwzględniając wszelkie zaistniałe zmiany, nowe trasy, pracowników lub pojazdy. Jeżeli będzie to konieczne, powinieneś zweryfikować ocenę ryzyka zmieniając ją w odpowiedni sposób. Ważne jest, abyś przeprowadził ocenę ryzyka w zakresie wszystkich zadań związanych z prowadzeniem pojazdów, takich jak, np.: podróż na spotkania bądź dostarczanie produktów. Powinieneś również upewnić się, że pracownicy posiadają właściwą wiedzę i szkolenia, aby móc przeprowadzić samodzielną ocenę ryzyka przed każdą podróżą (patrz przykładowe formularze załącznik 1). Problem zmęczenia kierowców Ponad jeden na 10 ankietowanych kierowców (14%) przyznał, że zdrzemnął się lub zasnął podczas jazdy, a ponad połowa irlandzkich kierowców (53%) próbuje zwalczyć senność za kierownicą stosując nieskuteczne środki, jak np. otwarcie okna. Zmęczenie kierowców zawodowych jest jedną z przyczyn kolizji drogowych oraz czynnikiem, który zawsze należy brać pod uwagę oceniając ryzyko wypadku kierowcy. Z powodu bardzo dużego zmęczenia, kierowca może zasnąć za kierownicą lub czuć się zbyt zmęczony, by dalej prowadzić pojazd. Twoim obowiązkiem jest zagwarantowanie, że kierowcy mają możliwość odpoczynku przed jazdą oraz że nie staną się zbyt zmęczeni wykonując swoje obowiązki związane z jazdą. Kierowcy mogą być zbyt zmęczeni, aby bezpiecznie prowadzić pojazd z kilku powodów, takich jak: brak wystarczającego odpoczynku przed jazdą i w czasie jazdy; zbyt długi czas jazdy; prowadzenie pojazdu nocą; konieczność odpoczynku poza domem; wibracje kabiny ciężarówki podczas jazdy; konieczność znoszenia niewygód w kabinie kierowcy. Możesz zastosować szereg rozwiązań umożliwiających kierowcom lepsze radzenie sobie ze zmęczeniem. Należą do nich: planowanie grafików jazdy w taki sposób, aby kierowcy, mogli przespać się i odpocząć, kiedy najbardziej tego potrzebują, np. w nocy; uwzględnienie pewnego zapasu czasu w grafikach jazdy w związku z typowymi opóźnieniami i wymuszonymi przerwami; zapewnienie, aby kierowcy nadrabiali brak snu robiąc im przerwy pomiędzy kolejnymi jazdami; równoważenie długich wyjazdów w trasę poprzez zwiększenie okresu odpoczynku bezpośrednio po zakończeniu trasy i wyznaczenie krótszej trasy następnego dnia; oraz zrozumienie, że w grafikach należy również uwzględnić codzienne potrzeby kierowców, jak posiłki, przerwy, odpoczynek, dojazd do i z miejsca pracy oraz życie prywatne. Ocena ryzyka związanego z prowadzeniem pojazdów Poniższy rozdział opisuje kluczowe obszary, które powinieneś uwzględnić oceniając, na ile skutecznie kierujesz zadaniami związanymi z prowadzeniem pojazdów w swojej firmie. Załącznik 3 zawiera pełną listę kontrolną z pytaniami, które możesz wykorzystać oceniając każdy z poniższych aspektów. 7

8 Trzy kluczowe obszary, które powinieneś wziąć pod uwagę oceniając prace związane z prowadzeniem pojazdów w swojej firmie to: kierowca, pojazd, trasa. Kierowca Oceniając kierowcę pod względem prowadzenia pojazdów w pracy powinieneś zwrócić uwagę na następujące czynniki: Pojazd kompetencje kierowcy według "Raportu nt. kolizji drogowych" opublikowanego przez irlandzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Drogowego w 2007 roku, błąd kierowcy był przyczyną ponad 82% wypadków śmiertelnych, Powinieneś sprawdzić, czy kierowca jest w stanie wykonać powierzoną mu pracę, posiada odpowiednie doświadczenie, ważne prawo jazdy, wiedzę na temat polityki firmy dotyczącej prowadzenia pojazdów w pracy oraz spełnia określone standardy niezbędne do wykonania danego zadania. Powinieneś również sprawdzić, czy kierowca zna pojazd, który będzie prowadził oraz jego wyposażenie, np. przyczepy, urządzenia podnośnikowe i mechanizmy kontrolne; ocena i szkolenie na przykład sprawdzenie czy: kierowca nie potrzebuje dodatkowego szkolenia, aby bezpiecznie wykonać powierzone mu zadania (w szczególności te o największym poziomie ryzyka), otrzymał stosowne szkolenie wstępne, wie jak korzystać ze środków bezpieczeństwa i jak zachować się w sytuacjach kryzysowych, takich jak kolizja drogowa, zna pojazd i jego charakterystykę oraz czy nie potrzebuje dodatkowych informacji na temat bezpieczeństwa drogowego; zdrowie i kondycja fizyczna sprawdzenie, czy kierowca jest zdrowy i sprawny fizycznie, aby prowadzić pojazd w pracy i że nie stwarza zagrożenia dla siebie i innych osób. Oceniając pojazd pod względem przygotowania do jazdy, powinieneś wziąć pod uwagę następujące czynniki: właściwy wybór pojazdu na przykład sprawdzenie czy pojazd został dopuszczony do ruchu, jest odpowiedni do wykonania danego zadania, spełnia normy bhp, przeszedł okresowe badania kontrolne i ma odpowiednie ubezpieczenie dla pojazdów firmowych; stan techniczny na przykład sprawdzenie, czy pojazd jest bezpieczny i sprawny oraz podlega regularnej kontroli i serwisowaniu zgodnie z zaleceniami producenta, ma właściwy tachograf i blokadę prędkości oraz że może przewozić ładunki i nie przekracza dopuszczalnej ładowności; środki bezpieczeństwa czy właściwe środki bezpieczeństwa zostały zamontowane i działają, np. pasy bezpieczeństwa, zagłówki, blokady prędkości (jeśli są potrzebne) oraz lusterka i hamulce; informacje kluczowe dla bezpieczeństwa sprawdzenie, czy kierowcy mają dostęp do informacji, które pomogą im zmniejszyć ryzyko oraz zbadanie możliwości większego udostępnienia tych informacji kierowcom; 8

9 czynniki ergonomiczne sprawdzenie, czy: zdrowie i bezpieczeństwo kierowcy nie są narażone przez czynniki takie jak niewygodne siedzenie bądź pozycja ciała podczas jazdy, pojazd spełnia odpowiednie warunki ergonomiczne, a kierowca ma dostęp do informacji na temat odpowiedniej pozycji ciała podczas jazdy i możliwości regulacji ustawień siedzenia. Pamiętaj: pozytywny wynik badania kontrolnego oznacza jedynie, że w czasie badania pojazd spełniał minimalne standardy dopuszczenia do ruchu. Trasa Oceniając trasę pod względem przygotowania do jazdy, powinieneś wziąć pod uwagę następujące czynniki: droga na przykład sprawdzając, czy: odpowiednio zaplanowałeś trasę, czy też można skorzystać z bezpieczniejszych, bardziej odpowiednich dróg, wziąłeś pod uwagę możliwe utrudnienia lub zagrożenia w ruchu, takie jak mosty, tunele, ograniczenia wysokości pojazdów lub skrzyżowania; planowanie grafików jazdy na przykład sprawdzenie, czy grafiki są realistyczne, zapewnienie stosownych przerw i odpoczynku dla kierowców, wzięcie pod uwagę możliwych opóźnień, wzięcie poprawki na praktykantów i nowych kierowców, unikanie okresów największego natężenia ruchu; czas na przykład sprawdzając, czy: kierowca ma wystarczająco dużo czasu na ukończenie trasy, czy też będzie musiał zatrzymać się na noc w czasie jazdy, trasa uwzględnia rodzaje dróg i warunki drogowe oraz przerwy w czasie jazdy, a kierowca ma świadomość zagrożeń związanych z powrotem do domu po skończonym kursie, kiedy jest wyjątkowo zmęczony z powodu nieregularnego czasu pracy; odległość na przykład sprawdzając, czy można zmniejszyć liczbę lub uniknąć długich tras poprzez zmianę grafików lub wybór innych środków transportu oraz czy jazda na długich dystansach bez stosownych przerw nie zagrozi bezpieczeństwu kierowcy z uwagi na jego zmęczenie; warunki pogodowe sprawdzając, czy uwzględniliście złą pogodę oraz przygotowanie pojazdów do radzenia sobie w trudnych warunkach pogodowych oraz czy grafiki jazdy i same trasy można zmienić z uwagi na złą pogodę. Oceniając zaplanowaną trasę powinieneś również wziąć pod uwagę następujące kwestie: Czy dana podróż jest konieczna? Czy zachęcasz personel do ograniczenia jazdy samochodem i/lub korzystania ze środków transportu publicznego? Czy należy skorzystać z noclegu w trasie? Czy można odbyć daną trasę na zmianę z innym pracownikiem? Czy kontrolujesz i sprawdzasz czas pracy swoich kierowców? Czy kontrolujesz i sprawdzasz prędkość jazdy i odległości pokonywane przez kierowców? Na podstawie materiałów Urzędu ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa (Health and Safety Authority) w Irlandii. 9

Lista kontrolna dotycząca prowadzenia pojazdów w pracy

Lista kontrolna dotycząca prowadzenia pojazdów w pracy Lista kontrolna dotycząca prowadzenia pojazdów w pracy Lista kontrolna dotycząca prowadzenia pojazdów w pracy Zarządzanie prowadzeniem pojazdów w pracy Tak Nie Planowane działania Czy przyjąłeś politykę

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie Rodzaj działalności:. Liczba pracowników w jednostce lokalnej:. Wdrożony system zarządzania

Bardziej szczegółowo

Nr Kod działu Opis działu i temat działu W Zakres egzaminu teoretycznego dla wszystkich kategorii pojazdów (20 pytań z wiedzy podstawowej) Wa_ Zasady

Nr Kod działu Opis działu i temat działu W Zakres egzaminu teoretycznego dla wszystkich kategorii pojazdów (20 pytań z wiedzy podstawowej) Wa_ Zasady Nr Kod działu Opis działu i temat działu W Zakres egzaminu teoretycznego dla wszystkich kategorii pojazdów (20 pytań z wiedzy podstawowej) Wa_ Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem

Bardziej szczegółowo

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5.1. Jakie znaczenie ma planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Planowanie jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 7.1. Jakie wymagania i wytyczne dotyczące określenia struktur odpowiedzialności i uprawnień w systemie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla podwykonawców niezintegrowanych

Wytyczne dla podwykonawców niezintegrowanych Wytyczne dla podwykonawców niezintegrowanych Sovtransavto Deutschland GmbH posiada system zarządzania w zakresie standartów jakościowych, ochrony środowiska, zdrowia oraz bezpieczeństwa pracy. Dany system

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI WARUNKI TECHNICZNE, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ AUTOKAR PODCZAS PRZEWOZU DZIECI Spis treści: - podstawowe warunki techniczne - obowiązki kierowcy - normy czasu jazdy i odpoczynku obowiązujące kierowcę autobusu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU Załącznik do Zarządzenia nr 0050.161.2011 z dnia 25 października 2011 r. ROZDZIAŁ I DEFINICJE POJĘĆ 1.

Bardziej szczegółowo

Główne czynniki wpływające na Twoją zdolność prowadzenia pojazdu to: spowolnią Twoją umiejętność reagowania oraz unikania niebezpieczeństw,

Główne czynniki wpływające na Twoją zdolność prowadzenia pojazdu to: spowolnią Twoją umiejętność reagowania oraz unikania niebezpieczeństw, Część 13: Przeciwskazania Główne czynniki wpływające na Twoją zdolność prowadzenia pojazdu to: alkohol, leki (na receptę oraz wolnodostępne), zmęczenie, agresja drogowa oraz inne formy agresji. W pojedynkę

Bardziej szczegółowo

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów

2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2. Programy szkolenia w zakresie poszczególnych przedmiotów 2.1. Przepisy ruchu drogowego TEMAT 1: Wiadomości ogólne Podstawowe elementy ruchu: 03-07 droga, pojazd, człowiek. podstawowych pojęć dotyczących

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w podróży. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach

Bezpieczeństwo w podróży. Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Bezpieczeństwo w podróży Autobus Gdzie sami możemy go sprawdzić? 2 Autobus Gdzie sami możemy go sprawdzić? 3 Autobus Możemy również powiadomić służby aby wykonały kontrolę przed podróżą. 4 Autobus Kto

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r. projekt z dnia 12 sierpnia 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BEZPIECZNEJ JAZDY AUTOSTRADAMI

PORADNIK BEZPIECZNEJ JAZDY AUTOSTRADAMI PORADNIK BEZPIECZNEJ JAZDY AUTOSTRADAMI Poradnik bezpiecznej jazdy autostradami Od początku 2010 roku na autostradzie A4 Katowice- Kraków nie doszło do żadnego wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Czyni to

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008

Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 09.05. 2008 Zarządzenie Nr 90/2008 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 09.05. 2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagrożeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta Czeladź

Bardziej szczegółowo

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ETB-Group Edward OLECH 6 14.00-19.00 ul. Krajewskiego 27 33-300 Nowy Sącz Godziny szkolenia (od do)

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ETB-Group Edward OLECH 6 14.00-19.00 ul. Krajewskiego 27 33-300 Nowy Sącz Godziny szkolenia (od do) LP. Harmonogram zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu Profesjonalista na rynku gastronomicznym realizowanego przez Miasto Nowy Sącz w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne Załącznik nr 3 do 217 str. 1/5 Brzmienia załącznika: 2009-06-09 Dz.U. 2009, Nr 78, poz. 653 1 2006-01-10 Załącznik 3. Program szkolenia kandydatów na kierowców lub motorniczych 1 1. 2. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI RACJONALNA JAZDA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA... 9

SPIS TREŚCI RACJONALNA JAZDA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA... 9 RACJONALNA JAZDA Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA... 9 I. Parametry ruchu silnika i pojazdu... 9 1. Parametry pracy silnika... 10 1.1. Moc silnika... 10 1.2. Moment obrotowy silnika... 13 1.3.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8.1. Jakie wymagania i zalecenia dotyczące kompetencji i szkoleń sformułowano w normach serii PN-N-18001? Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Kazimierz Jamroz Andrzej Szymanek Wydział Inżynierii Lądowej Wydział Transportu i i Środowiska Elektrotechniki Katedra Inżynierii

Bardziej szczegółowo

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14. Sprawdzanie funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 14.1. Co to jest monitorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy? Funkcjonowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Podwykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

Propozycje dobrych praktyk wobec podwykonawców na budowach

Propozycje dobrych praktyk wobec podwykonawców na budowach Propozycje dobrych praktyk wobec podwykonawców na budowach Lp. Obszary Propozycje do zastosowania wobec podwykonawców Uwagi Określenie minimalnych wymagań BHP wobec podwykonawcy 1 Zapisy uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Wypadek drogowy potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w

Wypadek drogowy potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w Wypadek drogowy potoczne określenie zdarzenia w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub

Bardziej szczegółowo

WIZJA ZERO W PRAKTYCE

WIZJA ZERO W PRAKTYCE WIZJA ZERO W PRAKTYCE WORD-RCBRD w Olsztynie 2 z 23 LICZBA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I LICZBA ZABITYCH W WYPADKACH DROGOWYCH W SZWECJI 3 z 23 4 z 23 TEZA POCZĄTKI WIZJI ZERO ŹRÓDŁEM SZWEDZKIEGO SUKCESU JEST

Bardziej szczegółowo

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11.1. Co to jest ryzyko zawodowe? Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu SENIOR NA DRODZE MOCNE I SŁABE STRONY ZAGROŻENIA I SZANSE. www.kwp.radom.pl

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu SENIOR NA DRODZE MOCNE I SŁABE STRONY ZAGROŻENIA I SZANSE. www.kwp.radom.pl Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu SENIOR NA DRODZE MOCNE I SŁABE STRONY ZAGROŻENIA I SZANSE www.kwp.radom.pl SKUTKI WYPADKÓW DROGOWYCH CIERPIENIE FIZYCZNE ŚMIERĆ CIERPIENIE PSYCHICZNE STRATY

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY TEORETYCZNEJ KATEGORIA C

TEST WIEDZY TEORETYCZNEJ KATEGORIA C KONKURS WIELKOPOLSKI KIEROWCA ZAWODOWY EDYCJA 2015 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań TEST WIEDZY TEORETYCZNEJ KATEGORIA C NAZWISKO I IMIĘ Test wiedzy

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna

KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna ROK SZKOLNY 2015/2016 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY TEORETYCZNEJ KATEGORIA D

TEST WIEDZY TEORETYCZNEJ KATEGORIA D KONKURS WIELKOPOLSKI KIEROWCA ZAWODOWY EDYCJA 2015 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Poznaniu ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań TEST WIEDZY TEORETYCZNEJ KATEGORIA D NAZWISKO I IMIĘ Test wiedzy

Bardziej szczegółowo

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem

2.11. Monitorowanie i przegląd ryzyka 2.12. Kluczowe role w procesie zarządzania ryzykiem Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji? 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne? 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych

Spis treści Wstęp 1. Wprowadzenie 2. Zarządzanie ryzykiem systemów informacyjnych Wstęp... 13 1. Wprowadzenie... 15 1.1. Co to jest bezpieczeństwo informacji?... 17 1.2. Dlaczego zapewnianie bezpieczeństwa informacji jest potrzebne?... 18 1.3. Cele, strategie i polityki w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B"

PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII B PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO KURSU KATEGORII "B" Plan nauczania Kurs obejmuje: a) zajęcia teoretyczne w wymiarze co najmniej 30 godzin dydaktycznych, w tym tematy: Temat 1 Pojęcia podstawowe: Definicje:

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska i dbałość o wyniki finansowe

Ochrona środowiska i dbałość o wyniki finansowe 23042012_WORKsmart_ECO_bro_PL WORKsmart -Eco Ochrona środowiska i dbałość o wyniki finansowe www.tomtom.com/business Let s drive business Spis treści 2 Na ile ekologiczna jest Twoja firma? 3 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP BHP i podstawy ergonomii Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP Zagadnienia Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rodzaje prac wymagające

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy

PODSTAWY ERGONOMII i BHP. - System zarządzania. bezpieczeństwem i higieną pracy PODSTAWY ERGONOMII i BHP - System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Ciągłe doskonalenie Przegląd zarządzania ZaangaŜowanie kierownictwa oraz polityka BHP Planowanie Sprawdzanie oraz działania

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1.

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1. . REGULAMIN UŻYTKOWANIA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ORAZ OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG ROZDZIAŁ I 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Prezydencie/Zastępcach Prezydenta rozumie się przez

Bardziej szczegółowo

............... Transport.......... 1

............... Transport.......... 1 1 Transport 3 Planowanie tras 4 Karty drogowe 4 Koszty transportu 5 Eksploatacja środków transportu 5 Cennik usług transportowych 5 2 Transport Moduł Transport wchodzący w skład systemu Impuls EVO jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r.

Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 kwietnia 2010r. Zarządzenie Nr 71/2010 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : wprowadzenia procedury Identyfikacji zagroŝeń oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Wypadki bezpieczeństwem. Organizacja służby bhp bhp apraca przy komputerzeft rth dgjjj tdyjdyjd

Zarządzanie Wypadki bezpieczeństwem. Organizacja służby bhp bhp apraca przy komputerzeft rth dgjjj tdyjdyjd PRZEPISY ANALIZY PRZYKŁADY KOMENTARZE PRZEPISY ANALIZY PRZYKŁADY KOMENTARZE Pod Redaktor redakcją naczelna Przemysława Agnieszka Gawrońska-Świeboda Ł. Siemiątkowskiego Redaktor merytoryczny Przemysław

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Propozycje dobrych praktyk wobec podwykonawców na budowach

Propozycje dobrych praktyk wobec podwykonawców na budowach Propozycje dobrych praktyk wobec podwykonawców na budowach Lp. Obszary Propozycje do zastosowania wobec podwykonawców Uwagi 1 Zapisy uwarunkowania zawarte w umowie z podwykonawcą dotyczące obszaru bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia

Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia Informacje ogólne Tytuł zasad Zatwierdzone przez Data zatwierdzenia Zakres Cel zasad Kodeks postępowania dostawców Grupy NSG Komisja ds. kierowania zasadami działu zaopatrzenia 17.06.2009 Niniejsze zasady

Bardziej szczegółowo

OCENA i ANALIZA STANU BHP

OCENA i ANALIZA STANU BHP OCENA i ANALIZA STANU BHP (W14) Opracował mgr inż. Ireneusz Bulski Warszawa, 2010 r. Podstawy prawne przeprowadzania ocen stanu BHP Obowiązek przeprowadzania oceny stanu BHP jest konsekwencją postanowień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe.

Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe. Załącznik Nr 1 Instrukcja użytkowania pojazdów służbowych przez Urząd Gminy Skąpe. 1. Ilekroć mowa w instrukcji o: 1) pojeździe należy przez to rozumieć samochody służbowe, będące własnością Gminy Skąpe,

Bardziej szczegółowo

4. Zaangażowanie kierownictwa i współudział

4. Zaangażowanie kierownictwa i współudział 4. Zaangażowanie kierownictwa i współudział pracowników - podstawowe warunki skutecznego wdrażania polityki bezpieczeństwa i higieny pracy 4.1. Jakie działania świadczą o zaangażowaniu kierownictwa we

Bardziej szczegółowo

System tachografów cyfrowych. Anna Kowalczyk Departament Dróg i Transportu Drogowego Ministerstwo Transportu

System tachografów cyfrowych. Anna Kowalczyk Departament Dróg i Transportu Drogowego Ministerstwo Transportu System tachografów cyfrowych Anna Kowalczyk Departament Dróg i Transportu Drogowego Ministerstwo Transportu Wśród wszystkich naruszeń przepisów regulujących przewóz osób i rzeczy - ponad 80% stanowią naruszenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R)

Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R) WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA OCEN Zasady poruszania się po drogach: bezpieczna droga do szkoły, przechodzenie przez jezdnie, przejazdy kolejowe i tramwajowe, z odblaskami na drogach zna zasady ruchu

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów

Tabela opłat za badania techniczne pojazdów Tabela opłat za badania techniczne pojazdów Dz. U Nr - Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 22 r {poz. 98} Lp. Wyszczególnienie Okresowe badanie techniczne: Opłata w zł

Bardziej szczegółowo

Formalne i realne aspekty obowiązków i uprawnień niechronionych uczestników ruchu drogowego w kontekście ostatnich zmian zasad ruchu drogowego

Formalne i realne aspekty obowiązków i uprawnień niechronionych uczestników ruchu drogowego w kontekście ostatnich zmian zasad ruchu drogowego Formalne i realne aspekty obowiązków i uprawnień niechronionych uczestników ruchu drogowego w kontekście ostatnich zmian zasad ruchu drogowego 15 grudnia 2009 roku grupa posłów skierowała do Marszałka

Bardziej szczegółowo

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu środowiska 10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ Poważna awaria, wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA

Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA Warunki przewozu osób na linii autobusowej KOPENHAGA MALMÖ AIRPORT KOPENHAGA 1.Przewoźnik jest zobowiązany do: - zrealizowania przewozu pasażera i jego bagażu na trasie określonej w bilecie, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej. Ocena dopuszczająca zna regulamin pracowni, wie, jakie zasady będą obowiązywać na lekcji Ocena dostateczna ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa.

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV. Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV Część 1. Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO DROGACH zna zasady ruchu prawostronnego, szczególnej

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka proces analizowania ryzyka zawodowego i wyznaczania jego dopuszczalności [PN- N-18002:2011].

Ocena ryzyka proces analizowania ryzyka zawodowego i wyznaczania jego dopuszczalności [PN- N-18002:2011]. Dokumenty związane 5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 204 poz. 2087 z późniejszymi zmianami). 6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO BROSZURA INFORMACYJNA DLA WYKONAWCÓW Informacje dla Wykonawców o zagrożeniach występujących w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO Witamy na terenie Operatora

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Szkolenia Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B

Harmonogram Szkolenia Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B Nowa praca nowa rola Harmonogram Szkolenia Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B Godziny zajęć (należy wskazać Data dokładne godziny przerw między zajęciami) 16.04.2012 8:00-8:45 17.04.2012 8:00-8:45

Bardziej szczegółowo

10. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

10. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 10. Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 10.1. Co to są dokumenty i zapisy w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? W każdym systemie zarządzania dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego

Inspekcja Transportu Drogowego dla. Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Inspekcja Transportu Drogowego dla bezpieczeństwa ruchu drogowego Sylwester Ropielewski, Mariusz Wasiak Biuro Nadzoru Inspekcyjnego w Głównym Inspektoracie Transporu Drogowego Główny Inspektorat Transportu

Bardziej szczegółowo

Jak promować zdrowie w pracy

Jak promować zdrowie w pracy Jak promować zdrowie w pracy Cztery kroki do zdrowej organizacji Stałe zaangażowanie zainteresowanych Zaangażowanie kierownictwa Włączenie pracowników Łączenie potrzeb pracowników i firmy Nie ma uniwersalnego

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ III: NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 31

Spis treści CZĘŚĆ III: NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 31 Spis treści Od wydawcy... 13 Recenzja... 14 Wprowadzenie... 15 Symbole, oznaczenia oraz defincje... 17 CZĘŚĆ III: NAJWAŻNIEJSZE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE KIEROWCÓW... 31 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2. 1.1.3. 1.1.4.

Bardziej szczegółowo

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15

BHP PARTNER S.C. M a ł g o r z a t a Ś l i w a kowska, Jarosław Wa l entyn o w i cz 87-810 Włocławek, ul. Chopina 42/15 OFERTA WSPÓŁPRACY Pragniemy przedstawić Państwu ofertę współpracy. Posiadamy duże doświadczenie z dziedziny BHP i P.POŻ. zakładów produkcyjnych, budownictwa ogólnego, przemysłowego sektora chemicznego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 2015-04-16

Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 2015-04-16 Zmiany w istniejących systemach zarządzania środowiskowego zbudowanych wg normy ISO 14001:2004, wynikające z nowego wydania ISO 14001 (wybrane przykłady) Grzegorz Ścibisz Warszawa, 16. kwietnia 2015 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO

EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO EDUKACYJNE FORUM KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODÓW ZAWÓD: TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 3.4 Otwartość

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 845)

do ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 845) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 marca 2015 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 845) U S T A W A z dnia 20 czerwca 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Wskazówki ETF dla transgranicznej reprezentacji związków zawodowych kierowców na trasach międzynarodowych

Wskazówki ETF dla transgranicznej reprezentacji związków zawodowych kierowców na trasach międzynarodowych Wskazówki ETF dla transgranicznej reprezentacji związków zawodowych kierowców na trasach międzynarodowych Kwestionariusz dla kierowców międzynarodowych With the support of the European Commission 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku Załącznik nr 1 do zarządzenia 4 KZ/ 2013 z dnia 30 sierpnia 2013 roku PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU W SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W DOBCZYCACH Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE PREWENCJI WYPADKOWEJ

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE PREWENCJI WYPADKOWEJ OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO JAKO SKUTECZNE NARZĘDZIE PREWENCJI WYPADKOWEJ Karolina Główczyńska-Woelke Departament Nadzoru i Kontroli GIP 28 kwietnia 2010 r., Poznań Targi SAWO WPROWADZENIE 1. Ryzyko zawodowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Materiał nauczania Wymagania podstawowe (P) na ocenę dostateczną Wymagania rozszerzające (R) na ocenę dobrą (P+R) Wymagania dopełniające

Bardziej szczegółowo

Instruktaż stanowiskowy dla kierowcy TIR-a

Instruktaż stanowiskowy dla kierowcy TIR-a Instruktaż stanowiskowy dla kierowcy TIR-a Może się wydawać, że do rozpoczęcia pracy na stanowisku kierowcy wystarczy przedstawić prawo jazdy odpowiedniej kategorii i przystępuje się do pracy. Takie przekonanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów Piesi i rowerzyści to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Jest to też grupa najbardziej narażona na tragiczne konsekwencje wypadków drogowych. W uniknięciu zagrożeń

Bardziej szczegółowo

UN 10. 5 200 1202, III

UN 10. 5 200 1202, III 1. Częściowe wyłączenie spod działania przepisów Załącznika B ADR, pod warunkiem zachowania określonych limitów ilościowych na jednostkę transportową 1.1.3.6 dotyczy: A) Przewozu towarów niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZALECENIE KOMISJI. z 13.1.2010

ZALECENIE KOMISJI. z 13.1.2010 PL PL PL KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.1.2010 K(2010)19 wersja ostateczna ZALECENIE KOMISJI z 13.1.2010 w sprawie bezpiecznej elektronicznej wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na potrzeby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DODATKOWE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

WYMAGANIA DODATKOWE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH WYMAGANIA DODATKOWE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH WYMAGANIA DODATKOWE DLA PRZEWOŹNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZEWOZEM ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I. Zasady dotyczące higieny. 1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Poradnik. dla organizatorów

Poradnik. dla organizatorów Poradnik dla organizatorów imprez turystycznych Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Katowicach Dariusz Winiarczyk Z-ca Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Katowicach 1 Co organizator

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem

ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem ZAŁĄCZNIK Nr 3 dotyczy podmiotu wykonującego przewóz lub inne czynności związane z przewozem Lp. Wyszczególnienie naruszeń Wysokość kary pieniężnej w złotych 1 2 3 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA II ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZABAW W OGRODZIE, SPACERÓW I WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH POZA TEREN PRZEDSZKOLA

PROCEDURA II ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZABAW W OGRODZIE, SPACERÓW I WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH POZA TEREN PRZEDSZKOLA PROCEDURA II ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS ZABAW W OGRODZIE, SPACERÓW I WYCIECZEK ORGANIZOWANYCH POZA TEREN PRZEDSZKOLA Cel procedury Określenie sposobu postępowania nauczyciela w przypadku organizowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 26/2013 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z dnia 31 maja 2013 roku w sprawie: wdrożenia procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Sposób wykorzystywania świadectw wzorcowania do ustalania okresów między wzorcowaniami

Sposób wykorzystywania świadectw wzorcowania do ustalania okresów między wzorcowaniami EuroLab 2010 Warszawa 3.03.2010 r. Sposób wykorzystywania świadectw wzorcowania do ustalania okresów między wzorcowaniami Ryszard Malesa Polskie Centrum Akredytacji Kierownik Działu Akredytacji Laboratoriów

Bardziej szczegółowo

BAW SIĘ I BĄDŹ BEZPIECZNY! GRA EDUKACYJNA

BAW SIĘ I BĄDŹ BEZPIECZNY! GRA EDUKACYJNA BAW SIĘ I BĄDŹ BEZPIECZNY! GRA EDUKACYJNA Gra edukacyjna Baw się i bądź bezpieczny! stanowi podsumowanie wiadomości nabytych przez dzieci w trakcie zajęć poświęconych bezpieczeństwu. Gra oparta jest o

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r. Załącznik do zarządzenia Nr 8/2009 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 4 maja 2009 r. Wytyczne informowania pracownika innego pracodawcy o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas wykonywania

Bardziej szczegółowo

Do członków Komitetu TRAN Parlamentu Europejskiego! Bruksela, 27 stycznia 2014. Szanowny Członku Komitetu TRAN,

Do członków Komitetu TRAN Parlamentu Europejskiego! Bruksela, 27 stycznia 2014. Szanowny Członku Komitetu TRAN, Do członków Komitetu TRAN Parlamentu Europejskiego! Bruksela, 27 stycznia 2014 Szanowny Członku Komitetu TRAN, Weryfikacja dyrektywy wag i wymiarów transport drogowy Parlament Europejski będzie głosował

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł

Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł TABELA OPŁAT ZA BADANIA TECHNICZNE POJAZDÓW ( Dz.U. z 2004 Nr 223 poz.2261 ze zm.) Lp. Wyszczególnienie Opłata w zł 1 Okresowe badanie techniczne: 1.1 motocykl, ciągnik rolniczy 62,00 1.2 1.3 samochód

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60

POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 POSTĘPOWANIE POWYPADKOWE Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 60 Definicja wypadku przy pracy Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie: nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych technik spedytor 333108

Program praktyk zawodowych technik spedytor 333108 10.1 ezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku spedytora rogram praktyk zawodowych technik spedytor 333108 oziom Materiał nauczania H(4)1 rozpoznać źródła i czynniki szkodliwe w środowisku pracy A Struktura

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art.

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. 237 2 kp,) Rozdział I Zarządzanie sprawami

Bardziej szczegółowo

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw Taryfikator kar dla przedsiębiorstw v. 2012 2 sporządzony na podstawie art. 92a ust. 6 ustawy o transporcie drogowym - załącznik nr 3. Kancelaria Sejmu 1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW WYKONYWANIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak

Zarządzanie Jakością. System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem. Dr Mariusz Maciejczak Zarządzanie Jakością System jakości jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem Dr Mariusz Maciejczak SYSTEM System to zespół powiązanych ze sobą elementów, które stanowią pewną całość. Istotną cechą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 4 ZAJĘCIA TECHNICZNE BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZIELONEJ GÓRZE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 4 ZAJĘCIA TECHNICZNE BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZIELONEJ GÓRZE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KLASA 4 ZAJĘCIA TECHNICZNE BĄDŹ BEZPIECZNY NA DRODZE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W ZIELONEJ GÓRZE Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji

Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji zyskują coraz większą popularność, zarówno wśród jednostek administracji publicznej jak i firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu ł zmęczenia kierowców na ryzyko wypadków na drogach krajowych

Analiza wpływu ł zmęczenia kierowców na ryzyko wypadków na drogach krajowych Analiza wpływu ł zmęczenia kierowców na ryzyko wypadków na drogach krajowych Kazimierz Jamroz Leszek Smolarek Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Katedra Inżynierii Drogowej Analiza

Bardziej szczegółowo

POLSK. Bezpieczeństwo w samochodzie - dzieci i dorośli

POLSK. Bezpieczeństwo w samochodzie - dzieci i dorośli POLSK Bezpieczeństwo w samochodzie - dzieci i dorośli Dzieci poniżej 135 cm wzrostu muszą mieć swoje własne wyposażenie zabezpieczjące w samochodzie 135 cm Istnieje nakaz używania pasów bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw

Taryfikator kar dla przedsiębiorstw Taryfikator kar dla przedsiębiorstw Wersja: 2013 2 sporządzony na podstawie art. 92a ust. 6 ustawy o transporcie drogowym - załącznik nr 3. Kancelaria Sejmu 1. 1.1. NARUSZENIE OGÓLNYCH ZASAD I WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo