INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM"

Transkrypt

1 INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Międzyzdroje, XR-PRM V5 6-7 october września r.

2 PROCES DOSTOSOWYWANIA SYSTEMU JAKOŚCI POWIETRZA DO WYMOGÓW UNII EUROPEJSKIEJ 1. Wdrażanie do prawa polskiego wymogów dyrektywy ramowej 96/62/EC oraz dyrektyw córek: 1999/30/EC, 2000/69/EC, 2002/3/EC 2. Przeprowadzenie klasyfikacji stref na potrzeby organizacji systemu oceny jakości powietrza (Ocena Wstępna) 3. Reorganizacja i modernizacja systemu oceny jakości powietrza 2

3 PODSTAWY PRAWNE Polskie przepisy prawne przenoszą zapisy ramowej dyrektywy 96/62/WE w sprawie oceny i zarządzania jakością powietrza i dyrektyw pochodnych: 1999/30/WE w sprawie wartości dopuszczalnych dla SO 2, NO 2, NO x, pyłu cząsteczkowego i ołowiu w powietrzu, 2000/69/WE w sprawie wartości dopuszczalnych C 6 H 6 i CO w otaczającym powietrzu, 2002/2/WE w sprawie ozonu w otaczającym powietrzu Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zmianami) wraz ze stosownymi rozporządzeniami: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu 3

4 SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W POLSCE OPARTY NA KLAYFIKACJI STREF LATA OD 2007 R. Strefę stanowi aglomeracja o liczbie ludności powyżej 250 tysięcy oraz obszar powiatu nie wchodzący w skład aglomeracji Województwo zachodniopomorskie obejmuje 21 stref, w tym: - 1 aglomerację miejską - Szczecin o liczbie mieszkańców 411 tys powiatów, w tym 2 powiaty grodzkie: Świnoujście, Koszalin Strefę stanowi aglomeracja o liczbie ludności powyżej 250 tysięcy oraz obszar jednego lub więcej powiatów położonych na obszarze tego samego województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji. Województwo zachodniopomorskie obejmuje: dla SO 2, NO 2, NO x, CO, C 6 H 6-21 stref, w tym 1 aglomerację miejską Szczecin o liczbie mieszkańców 411 tys.; dla pyłu PM10 i zawartości Pb, As, Cd, Ni i B(a)P w pyle 17 stref, w tym 1 aglomerację miejską Szczecin o liczbie mieszkańców 411 tys.; dla ozonu O 3 2 strefy: aglomeracja miejska Szczecin o liczbie mieszkańców 411 tys. oraz obszar województwa nie wchodzący w skład aglomeracji. 4

5 Województwo zachodniopomorskie - strefy 5

6 SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W POLSCE OPARTY NA KLAYFIKACJI STREF LATA OD 2007 R. Strefę stanowi aglomeracja o liczbie ludności powyżej 250 tysięcy oraz obszar powiatu nie wchodzący w skład aglomeracji Województwo zachodniopomorskie obejmuje 21 stref, w tym: - 1 aglomerację miejską - Szczecin o liczbie mieszkańców 411 tys powiatów, w tym 2 powiaty grodzkie: Świnoujście, Koszalin Strefę stanowi aglomeracja o liczbie ludności powyżej 250 tysięcy oraz obszar jednego lub więcej powiatów położonych na obszarze tego samego województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji. Województwo zachodniopomorskie obejmuje: dla SO 2, NO 2, NO x, CO, C 6 H 6-21 stref, w tym 1 aglomerację miejską Szczecin o liczbie mieszkańców 411 tys.; dla pyłu PM10 i zawartości Pb, As, Cd, Ni i B(a)P w pyle 17 stref, w tym 1 aglomerację miejską Szczecin o liczbie mieszkańców 411 tys.; dla ozonu O 3 2 strefy: aglomeracja miejska Szczecin o liczbie mieszkańców 411 tys. oraz obszar województwa nie wchodzący w skład aglomeracji. 6

7 Województwo zachodniopomorskie nowy układ stref dla C 6 H 6, NO 2, NO x, SO 2 oraz CO 7

8 Województwo zachodniopomorskie nowy układ stref dla pyłu PM10 i zawartości Pb, As, Cd, Ni i B(a)P w pyle 8

9 Województwo zachodniopomorskie nowy układ stref dla ozonu O 3 9

10 KLASYFIKACJA STREF NA POTRZEBY ORGANIZACJI SYSTEMU OCENY JAKOŚCI POWIETRZA (TZW. OCENY PIĘCIOLETNIE) ZAKRES OCENY Dla celu ochrona zdrowia: C 6 H 6, NO 2, SO 2, Pb, CO, O 3, PM10 As, Cd, Ni i B(a)P Klasyfikacja dokonywana na podstawie kryteriów dotyczących ochrony zdrowia uwzględnia cały obszar województwa. Dla celu ochrona roślin: SO 2, NO x, O 3 Klasyfikacja stref na podstawie kryteriów dotyczących ochrony roślin nie obejmuje stref będących aglomeracjami lub miastami na prawach powiatu. 10

11 KLASYFIKACJA STREF NA POTRZEBY ORGANIZACJI SYSTEMU OCENY JAKOŚCI POWIETRZA (TZW. OCENY PIĘCIOLETNIE) KRYTERIA Podstawę klasyfikacji stref stanowią wartości górnego i dolnego progu oszacowania, określone w rozporządzeniu MŚ z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz. 798). Górny i dolny próg oszacowania oznaczają procentową część dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu (określonego dla obszarów zwykłych). Próg oszacowania uznaje się za przekroczony: - w przypadku C 6 H 6, NO 2, NO x, SO 2, Pb, pyłu PM10 i CO, jeżeli podczas pięciu poprzednich lat był on przekraczany w trzech lub więcej odrębnych latach; - w przypadku ozonu, jeżeli podczas pięciu poprzednich lat był on przekroczony nawet w jednym roku. 11

12 KLASYFIKACJA STREF NA POTRZEBY ORGANIZACJI SYSTEMU OCENY JAKOŚCI POWIETRZA (TZW. OCENY PIĘCIOLETNIE) Zgodnie z art. 88 ustawy Poś w wyniku oceny pięcioletniej dokonuje się klasyfikacji stref, odrębnie pod kątem poziomu każdej substancji, wyodrębniając strefy, w których: - przekroczone są poziomy dopuszczalne, - poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego i jest wyższy od górnego progu oszacowania, - poziom substancji nie przekracza górnego progu oszacowania i jest wyższy od dolnego progu oszacowania, - poziom substancji nie przekracza dolnego progu oszacowania. 12

13 Najwyższe stężenia zanieczyszczenia w aglomeracji/strefie Obszar Zanieczyszczenie Klasa aglomeracji/strefy Wymagania dotyczące metod ocen bieżących Powyżej górnego progu oszacowania Aglomeracje i inne strefy SO 2, NO 2, PM10, Pb, CO, benzen, O 3 I/3 Pomiary wysokiej jakości. Wyniki pomiarów mogą być uzupełniane informacjami z innych źródeł, takich jak: pomiary wskaźnikowe, obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, obiektywne metody szacowania 13

14 Najwyższe stężenia zanieczyszczenia w aglomeracji/strefie Obszar Zanieczyszczenie Klasa aglomeracji/strefy Wymagania dotyczące metod ocen bieżących Pomiędzy górnym i dolnym progiem oszacowania Aglomeracje i inne strefy SO 2, NO 2, PM10, Pb, CO, benzen II/2 Pomiary program mniej intensywny. Wyniki pomiarów uzupełniane informacjami z innych źródeł, takich jak: pomiary wskaźnikowe, obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, obiektywne metody szacowania 14

15 Najwyższe stężenia zanieczyszczenia w aglomeracji/strefie Obszar Zanieczyszczenie Klasa aglomeracji/strefy Wymagania dotyczące metod ocen bieżących Poniżej dolnego progu oszacowania 15 Aglomeracje SO 2, NO 2, O 3 III a / 1a Aglomeracje Inne strefy PM10, Pb, CO, benzen SO 2, NO 2, PM10, Pb, CO, benzen III b / 1b Inne strefy O 3 III c / 1c Przynajmniej jedno stanowisko pomiarowe w aglomeracji w połączeniu z pomiarami wskaźnikowymi, obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, obiektywnymi metodami szacowania Wystarczające mogą być obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, obiektywne metody szacowania, pomiary wskaźnikowe Pomiary w ograniczonym zakresie, w połączeniu z innymi metodami oceny

16 CEL PIĘCIOLETNIEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA 1. Dokonanie klasyfikacji stref na podstawie kryteriów stosowanych w ocenie 5-letniej (progów oszacowania) pod kątem zaplanowania systemu ocen rocznych; 2. Wskazanie obszarów, gdzie występują przekroczenia lub istnieje prawdopodobieństwo przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji; 3. Uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze aglomeracji lub innej strefy. Wyniki ocen 5-letnich są podstawą do określenia kierunków reorganizacji istniejącego systemu monitoringu jakości powietrza w odniesieniu do metod ocen corocznych, minimalnej liczby stanowisk pomiarów stężeń każdego z zanieczyszczeń, zaplanowania inwestycji w tym zakresie. 16

17 Dotychczas na mocy art. 88 ustawy Poś dla województwa zachodniopomorskiego wykonano: - tzw. wstępną ocenę jakości powietrza (2001 r.); - oraz pięcioletnią ocenę jakości powietrza za lata (2007 r.). Równocześnie w sierpniu 2006 r. wykonano wstępną ocenę jakości powietrza pod kątem zawartości arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu w pyle oraz dostosowano wojewódzki system oceny jakości powietrza do wymagań IV dyrektywy UE 2004/107/WE. 17

18 Processes Two points : Wstępna ocena a program jakości powietrza za lata an environnement (context) Data publikacji: 2001 r. Zombies 18 Daemons

19 Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego na potrzeby organizacji systemu oceny jakości powietrza 2001 r. 19

20 20 Exercise n 1 (next) Zaplanowany system oceny jakości powietrza (stacje automatyczne i manualne) Stan wyjściowy na rok 2002 Switch user to xair account using «su xair» using «su - xair» Difference? Difference between «su»and «su -» commands What is the defect target account Environment

21 Files System oceny jakości powietrza Stan na rok Normal files Binary, programm, text, database... Directories Special files Links, devices... Stanowiska automatyczne: C 6 H 6 1; SO 2 7; NO 2, NOx 7; pył PM10 2; pył PM2,5 1 (od 2006 r.); pył TSP 3; O 3 2; CO 2; Stanowiska manualne: SO 2, NO 2 8; pył PM10 5; Pb w PM10 1; Stanowiska pasywne: SO 2, NO 2 40; C 6 H 6 24 w 2005 r. C 6 H 6 w 2006 r. - 0

22 Files SYSTEM POMIAROWY Pomiary automatyczne (WIOŚ Szczecin/ El. Dolna Odra ) Normal files Pomiary manualne (WIOŚ Szczecin/ PIS) ZACHODNIOPOMORSKI SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA Pomiary pasywne SO 2, NO 2, C 6 H 6 (WIOŚ Szczecin) Binary, programm, text, database... Directories Special files Links, devices... BAZA DANYCH EMISJI (WIOŚ Szczecin) Emisja punktowa Emisja liniowa Emisja powierzchniowa Modelowanie (model Calmet Calpuff) System informacji przestrzennej (GIS) DANE METEO (dane pozyskiwane z modelu UMPL z ICM w Warszawie) 22 Wstępna ocena jakości powietrza (WIOŚ Szczecin) Coroczna ocena jakości powietrza (WIOŚ Szczecin)

23 23 Files Schemat procesu obliczeniowego Inwentaryzacja danych wejściowych UID, GID owner, ownergroup, other groups Obliczenia modelowe CALMET meteorologiczny model diagnostyczny 3 D CALPUFF - niestacjonarny model transportu, dyspersji Acees i to depozycji files zanieczyszczeń Narzędzia dodatkowe postprocesory r (read) w (write) x (execute) Wizualizacja wyników (program ArcView/ArcGis) Relative and absolute paths

24 Processes PIĘCIOLETNIA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ZA LATA Two points POD : KĄTEM SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 a program I O 3 DLA STREF WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO an environnement (context) Data publikacji: czerwiec 2007 r. Zombies 24 Daemons

25 Backups Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego na potrzeby organizacji systemu oceny jakości powietrza - cel ochrona zdrowia Daily database backups Managing tapes System backup 25

26 26

27 Task Planification Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego na potrzeby organizacji systemu oceny jakości powietrza - cel ochrona roślin Command crontab Fichier cron sous /var/spool/cron/cro ntab (AIX - HP) crontab e : editing current user crontab with vi crontab l : displaying current user crontab 27

28 Lokalizacja automatycznych stacji pomiarowych zanieczyszczeń powietrza na potrzeby oceny pod kątem zanieczyszczeń: SO 2, NO 2, NO x, CO, C 6 H 6, ujętych w wojewódzkim programie monitoringu na lata Pomiary automatyczne ZE Dolna Odra (uruchomione w 2007 r.)

29 29 Exercise n 1 Wynik oceny pięcioletniej dla stref województwa zachodniopomorskiego brakujące stanowiska dla pyłu PM10 dla celu ochrona zdrowia powiat policki Login with training account Nazwa strefy powiat myśliborski powiat stargardzki powiat kołobrzeski account and environment identification, File manipulation Use of some commands kod strefy PL.32.p PL.32.p PL.32.p PL.32.p Identification of users connected to the system Razem Liczba brakujących pyłomierzy Źródła rozproszone duże instalacje

30 Lokalizacja stacji pomiarowych zanieczyszczeń powietrza pod potrzeby oceny dla zanieczyszczeń PM10 i Pb stanowiska istniejące i brakujące według oceny pięcioletniej ( ) Pył PM10 ZE Dolna Odra (uruchomione w 2007 r.) 30

31 31 Exercise n 1 Wynik oceny pięcioletniej dla stref województwa zachodniopomorskiego brakujące stanowiska dla pyłu PM10 dla celu ochrona zdrowia Login with training account Nazwa strefy account and environment identification, File manipulation strefa zachodniopomorska Use of some commands Identification of users connected to the system kod strefy PL.32.w.ba.00 liczba analizatorów brakujących 1 (stanowisko podmiejskie)

32 Lokalizacja stacji pomiarowych zanieczyszczeń powietrza pod potrzeby oceny dla ozonu stanowiska istniejące i brakujące według oceny pięcioletniej ( ) 32

33 Processes Ocena wstępna jakości powietrza pod kątem Two points : zawartości As, Cd, Ni i B(a)P w pyle PM10 oraz dostosowanie a program wojewódzkiego systemu oceny jakości powietrza an environnement do wymagań IV dyrektywy wykonawczej (context) Zombies Data publikacji: sierpień 2006 r. 33 Daemons

34 OCENA WSTĘPNA WYNIK KLASYFIKACJI STREF Stop of the server 34 Najwyższe stężenia zanieczyszczenia w aglomeracji /innej strefie Powyżej górnego progu oszacowania Pomiędzy górnym i dolnym progiem oszacowania Poniżej dolnego progu oszacowania Klasa aglomeracji /innej strefy klasa 3 klasa 2 klasa 1 * - spełniające określone wymogi jakości danych Wymagania dotyczące metod ocen rocznych pomiary (obowiązkowe) wysokiej jakości modelowanie matematyczne obiektywne szacowanie pomiary (program mniej intensywny) modelowanie matematyczne obiektywne szacowanie modelowanie matematyczne obiektywne szacowanie

35 LOKALIZACJA RunLevel STACJI POMIAROWYCH / InittabZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA POD POTRZEBY OCENY DLA ZANIECZYSZCZEŃ: PM10, As, Cd, Ni, Pb i B(a)P ROK 2007 Województwo zachodniopomorskie Identifies the mode of functionning Current level : /etc/.init.state Command init «RunLevel» File /etc/inittab 35

36 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 36 Aneta Trybuchowicz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU OCENA WSTĘPNA JAKOŚĆI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE PM10 ORAZ DOSTOSOWANIA SYSTEMU OCENY DO WYMAGAŃ DYREKTYWY

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015

PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2013-2015 Aprobuję GÓWNY Ą INSPEKTOR frny RODOWIS Gyny Inspektor Ochrony Srodowiska Zatwierdzam MiiW!CIa Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wstęp presje na środowisko, stan środowiska oceny i prognozy. "Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015"

Wstęp presje na środowisko, stan środowiska oceny i prognozy. Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015 Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa śląskiego na lata 2013-2015 stanowi wypełnienie przepisu art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tekst

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji Katowice

Bardziej szczegółowo

Program ochrony powietrza

Program ochrony powietrza Województwo Opolskie Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ WYNIKI KLASYFIKACJI STREF WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZA 2012 ROK

OCENA POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ WYNIKI KLASYFIKACJI STREF WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZA 2012 ROK Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2012 rok 1 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU 51-117 Wrocław, ul. Paprotna 14, tel./fax

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 2011-2012

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 2011-2012 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH 2011-2012 STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W LATACH

Bardziej szczegółowo

Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej 1. Sejmik Województwa Pomorskiego

Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej 1. Sejmik Województwa Pomorskiego Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 754/XXXV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2013 roku Sejmik Województwa Pomorskiego Program

Bardziej szczegółowo

Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej 1

Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej 1 Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej 1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 753/XXXV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2013 roku Program ochrony powietrza dla strefy pomorskiej,

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska Puław na tle województwa lubelskiego Dr inż. Arkadiusz Iwaniuk Z-ca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie Stan środowiska Puław na tle województwa lubelskiego

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością powietrza w Polsce

System zarządzania jakością powietrza w Polsce Główny Inspektorat Ochrony Środowiska System zarządzania jakością powietrza w Polsce Lucyna Dygas Ciołkowska Magdalena Brodowska Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz System zarządzania jakością powietrza

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega na podstawie badań monitoringowych

Stan środowiska na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega na podstawie badań monitoringowych WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE Stan środowiska na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega na podstawie badań monitoringowych czerwiec 2009 WSTĘP PAŃSTWOWY MONITORING

Bardziej szczegółowo

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola

Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Opola Załącznik do uchwały nr IV/25/10 Rady Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2010 r. Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Opola 1 Program ograniczenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁACZNIK nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁACZNIK nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Informacje ogólne Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania Projektu i budowy systemu zarządzania informacją o jakości powietrza w województwie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 ROKU Raport opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Zatwierdził: Adam Ludwikowski

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 ROKU Raport opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Zatwierdził: Adam Ludwikowski

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Lista działań dla poprawy jakości powietrza w Szczecinie - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Małgorzata Landsberg Uczciwek, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Międzyzdroje,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY. w tym: 1) dla bezzwrotnych form dofinansowania co najmniej 95 Mg/rok. Zmniejszenie emisji PM2,5

PROGRAM PRIORYTETOWY. w tym: 1) dla bezzwrotnych form dofinansowania co najmniej 95 Mg/rok. Zmniejszenie emisji PM2,5 PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa jakości powietrza ZAKRES OGÓLNY 1. Cel programu Zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wyzwania wynikające z projektu dyrektywy w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza w Europie (dyrektywa CAFE) Forum Regionalne-CAFE : Polska tworzy czystsze

Bardziej szczegółowo

Rozdział czwarty. 1. Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć

Rozdział czwarty. 1. Oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć Rozdział czwarty Wdrażanie prawa Unii Europejskiej w obszarze środowisko Polityka ekologiczna jest obecnie jednym z najszybciej rozwijających się obszarów współpracy krajów należących do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś

10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś 10. Część szczegółowa Gminy Wiejskiej Reńska Wieś 10.1. STRESZCZENIE SPORZĄDZONE W JĘZYKU NIESPECJLISTYCZNYM Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN) dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO W AGLOMERACJI GDAŃSKIEJ I TCZEWIE W ROKU 2012 I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ARMAAG

STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO W AGLOMERACJI GDAŃSKIEJ I TCZEWIE W ROKU 2012 I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ARMAAG STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO W AGLOMERACJI GDAŃSKIEJ I TCZEWIE W ROKU 2012 I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ARMAAG Raport przygotował zespół: Michalina Bielawska Monika Kacprzak

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Słupska współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Projekt pn. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Słupska współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu i Środowisko 2007-2013. Strona 1 Wykonawca: Doradztwo Ekoenergetyczne Michał Wierzbicki 33-300 Nowy Sącz ul. Ignacego Paderewskiego 38 lok. 37 NIP: 7343211177 Inwestor: Miasto Słupsk Plac Zwycięstwa 3

Bardziej szczegółowo

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie. PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2004-2005 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie. PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2004-2005 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Krakowie PROGRAM PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA na lata 2004-2005 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Kraków 2003 2 Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2010 r.

Katowice, styczeń 2010 r. Projekt: KLIMAT Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich ograniczenia, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego) Tytuł Zadania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/170 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska 1)

Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z Prawo ochrony środowiska 1) 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958,

Bardziej szczegółowo