Trendy i wyzwania w zakresie ochrony zdrowia. sektora w Polsce? Jan Duffy, Research Director IDC Health Insights EMEA Warszawa, Polska 13 maja 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Trendy i wyzwania w zakresie ochrony zdrowia. sektora w Polsce? Jan Duffy, Research Director IDC Health Insights EMEA Warszawa, Polska 13 maja 2010"

Transkrypt

1 Trendy i wyzwania w zakresie ochrony zdrowia - co to oznacza dla sektora w Polsce? Jan Duffy, Research Director IDC Health Insights EMEA Warszawa, Polska 13 maja 2010

2 Agenda Sektor ochrony zdrowia w Polsce Wyzwania dla sektora Trendy w ochronie zdrowia Sugestie IDC Pytania i odpowiedzi IDC Health Insights Page 2

3 SEKTOR OCHRONY ZDROWIA W POLSCE IDC Health Insights Page 3

4 EU27: Prognoza wzrostu wydatków na IT w ochronie zdrowia (OZ) Średnioroczny wzrost : 5.6% Kraje Europy Zachodniej odpowiedzialne za ponad 90% wydatków dostawców usług na IT Kraje Europy Środkowo-Wschodniej będą rosnąć szybciej 13% średniorocznie Przewidywane wydatki dostawców usług OZ na IT w USA w 2010 roku: 24 mld USD Przewidywane wydatki dostawców usług OZ na IT w Polsce w 2010 roku : 143 mln USD Przewidywane wydatki dostawców usług OZ na IT w Turcji w 2010 roku : 124 mln USD Źródło: IDC Health Insights Vertical Market Survey 2009 UWAGA: wydatki ma IT = zewnętrzne zakupy sprzętu, oprogramowania i usług IT IDC Health Insights Page 4

5 System ochrony zdrowia w Polsce historia najnowsza Odziedziczony po minionej epoce system oferował pełny zestaw usług medycznych dystrybuowany za pośrednictwem państwowych placówek ochrony zdrowia (własność i zarządzanie w gestii państwa) Projektując reformę polski rząd brał pod uwagę sugestie europejskich doradców strategicznych i konieczność poprawy efektywności systemu ochrony zdrowia w Polsce. Reforma obejmowała cztery główne obszary: zmiany instytucjonalne (decentralizacja) finansowanie i płatności dla dostawców (publicznych i prywatnych) dostarczanie usług jakość usług IDC Health Insights Page 5

6 Obecny stan sektora ochrony zdrowia w Polsce Strategiczne cele polityki zdrowotnej w Polsce: Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego Poprawa funkcjonowania systemy ochrony zdrowia Dostosowanie ochrony zdrowia do długoterminowych trendów demograficznych Zmniejszenie róŝnicy w standardach ochrony zdrowia między Polską a średnią UE Polska sklasyfikowana na 26 pozycji (na 31 krajów) w rankingu Euro Health Consumer Index 2009, bazującego na następujących kryteriach: Prawa pacjenta i dostęp do informacji E-Zdrowie Czas oczekiwania na procedury Wyniki leczenia Poziom i zasięg usług Farmaceutyki (dostęp do leków) IDC Health Insights Page 6

7 Czy jesteśmy świadkami prywatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce? Małe i średnie szpitale są bez rozgłosu prywatyzowane Liczby podawane przez Ministerstwo Zdrowia wskazują, Ŝe na 769 szpitali w Polsce 180 jest zarejestrowanych jako niepubliczne (w tym połowa naleŝy do samorządów a połowa do sektora prywatnego) Ubezpieczenia komercyjne w pełnym zakresie (zarówno powaŝne jak i mniejsze schorzenia) są wciąŝ we wczesnym stadium rozwoju. Rynek usług tego typu rośnie jednak bardzo dynamicznie (około 160% rocznie) Powstają prywatne sieci szpitali IDC Health Insights Page 7

8 WYZWANIA DLA SEKTORA OCHRONY ZDROWIA IDC Health Insights Page 8

9 Wyzwania związane z dostarczaniem usług zdrowotnych w Polsce Równy dostęp do ochrony zdrowia oznacza powszechność dostępu do usług medycznych dla wszystkich obywateli w zaleŝności od potrzeb. Wzrost populacji, wydłuŝenie Ŝycia, rosnąca liczba starszych ludzi, zwiększona świadomość zdrowotna i większa ilość zamawianych procedur będą powodować wzrost zapotrzebowania i kosztów. Z punktu widzenia zadowolenia pacjenta Polska jest 26 na 33 kraje Czechy są na 17 miejscu, Węgry na 20 a Słowacja na 28 (Health Consumer Powerhouse Report) Płace w sektorze lekarze w publicznej słuŝbie zdrowia są słabo wynagradzani co prowadzi do nieformalnych i/lub nielegalnych praktyk IDC Health Insights Page 9

10 Spowolnienie gospodarcze wzmaga presję na obniŝkę kosztów Spowolnienie gospodarcze i wynikająca z tego obniŝka przychodów podatkowych oraz wyŝsze transfery społeczne powodują, Ŝe rządy będą zmuszone bardziej drobiazgowo monitorować inwestycje, w tym w sektorze zdrowotnym Niestety najbliŝsza przyszłość nie wygląda dobrze NFZ przewiduje, Ŝe tegoroczne nakłady na świadczenia zdrowotne będą niŝsze o 1,5 mld PLN niŝ w 2009 roku Efektywność inwestycji będzie coraz waŝniejsza sposoby płatności sprzyjające płynności finansów, projekty, które same się opłacają w trakcie implementacji oraz dostawcy zdolni zaproponować innowacyjne modele płatności mogą liczyć na sukces IDC Health Insights Page 10

11 Naciski stymulują nowe potrzeby Opóźnienia, problemy w zarządzaniu i niespełnione obietnice powodują nacisk na zmianę sposobu dostarczania usług medycznych w prywatnej i publicznej słuŝbie zdrowia Powszechne stosowanie nowoczesnej diagnostyki powoduje lepszą wykrywalność schorzeń Konieczność monitorowania efektywności owocuje lepszą jakością usług i tworzy potrzebę posiadania wiarygodnych narzędzi słuŝących do pomiaru i oceny wyników Wszyscy oczekują przejrzystości publicznie dostępnych metryk jakości usług medycznych Wszyscy zaintresowani będą pracować nad nowym systemem płatności, który będzie wynagradzał dostawców za jakość i dostępność usług Wzrasta zapotrzebowanie na systemy analityczne i zarządzania wydajnością IDC Health Insights Page 11

12 Kilka dobrych wiadomości Ministerstwo Zdrowia ogłosiło wzrost wydatków na leki oraz zapowiedziało refundację nowoczesnych medykamentów Ministerstwo potwierdziło, Ŝe jednym z priorytetów jest ułatwienie Ŝycia osobom z chorobami przewlekłymi (w przyszłosci planowana jest refundacja pomp insulinowych) Patenty na wiele waŝnych lekarstw wygasają w najbliŝszym czasie a moŝliwość stosowania leków generycznych obniŝy koszty IDC Health Insights Page 12

13 TRENDY W OCHRONIE ZDROWIA IDC Health Insights Page 13

14 Paradygmat spersonalizowanej opieki zdrowotnej Pacjent Choroby, epidemie PowaŜne schorzenia Pacjent kontroluje sytuację Profilaktyka we wszystkich aspektach stylu Ŝycia jest kluczowa Pacjent ma dostęp do swojego krajowego konta zdrowotnego Lekarz rodzinny kieruje na badania i konsultacje specjalistyczne oraz do szpitali AngaŜowanie pacjenta aby łączyć zapobieganie i leczenie Dane kliniczne w postaci cyfrowej i udostępniane na poziomie Lekarze kontrolują sytuację regionalnym Mała waga profilaktyki Informacje medyczne głównie na papierze składowanym w izolowanych archiwach Szpital Społeczność Dom pacjenta IDC Health Insights Page 14

15 Ochrona zdrowia szybko staje się rozległym ekosystemem, gdzie IT odpowiada za komunikację Pacjenci UmoŜliwienie pacjentom współdecydowanie o swoim zdrowiu Zrozumienie dla rosnącej roli i odpowiedzialności pacjentów Poprawa jakości opieki i Ŝycia poprzez zdalne monitorowanie stanu zdrowia Sektor farmaceutyczny Mieszane terapie lekowogenowe w celu poprawy rezultatów Silniejsze leki Zaawansowane testy na róŝne choroby Bezpieczeństwo i monitoring leków Łaczenie informacji Dostawcy usług zdrowotnych Spersonalizowane zdrowie Praktyka kiniczna oparta na badaniach Redukcja kosztów i poprawa wyników leczenia Instytucje płatnicze i rząd Refundacja powiązana z wynikami (P4P) Refundacja za zdalne monitorowanie zdrowia w domu IDC Health Insights Page 15 Organizacje badawcze (CRO) Identyfikacja pacjentów do badań klinicznych Wykorzystanie EMR do wsparcia systemów elektronicznego przechwytywania danych (EDC)

16 IT będzie odgrywało waŝną rolę w transformacji Lepsza koordynacja opieki w ramach systemu dostarczania usług medycznych Ułatwiona wymiana informacji i danych medycznych między uprawnionymi osobami, co podnosi standardy opieki dla wszystkich Pacjenci mają dostęp do informacji o swoim stanie zdrowia, co skłania do działań w celu jego poprawy Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa poprzez wykorzystanie zagregowanych danych o stanie zdrowia do zaawansowanych analiz w zakresie zdrowia publicznego, przygotowania do sytuacji nadzwychajnych i poprawy jakości świadczeń Zintegrowane technologie, procesy i informacje krytyczne dla powodzenia projektu IDC Health Insights Page 16

17 Oczekiwania wobec elektronicznej dokumentacji medycznej (EHR) rosną, ale nie brak obaw Interoperacyjność jest kluczowa. Interoperacyjność jest zwornikiem dla systemów IT w ochronie zdrowia, jest niezbedna do tworzenia, transmisji, składowania i zarządzania informacjami i danymi zdrowotnymi Wymagane są wspólne, narodowe standardy. Bazy danych medycznych i repozytoria dokumentacji wymagają uŝycia wspólnych dla całego kraju standardów tak, by zapewnić niezawodny, spójny, dokładny i bezpieczny przepływ strumienia informacji Główna róŝnica między EMR i EHR leŝy w moŝliwości wymiany informacji. Istnieje tendencja by iść w kierunku baz medycznych wspierających mobilnych pacjentów i standardy interoperacyjności. Bazy, które nie wspierają takiej wymiany będą tracić na znaczeniu Kontrola informacji odróŝnia EHR od PHR. Informacje zawarte w PHR, niezaleŝnie od źródła pochodzenia są zarządzane przez daną osobę, która podejmuje decyzje o ich uŝytkowaniu i dostępie. Dokumentacja zawiera informacje związane ze zdrowiem. Bazy zawierają nie tylko dane i informacje medyczne, ale takŝe administracyjne i zdrowotne IDC Health Insights Page 17

18 POLSKA STRATEGIA IT W SEKTORZE OCHRONY ZDROWIA IDC Health Insights Page 18

19 Polska startegia e-health Głowne kierunki komputeryzacji sektora ochrony zdrowia zawarte są w Programie Informatyzacji Ochrony Zdrowia (PIOZ) Strategia e-zdrowia zawiera cztery główne załoŝenia: UmoŜliwienie obywatelom dostępu do informacji o ochronie zdrowia Poprawa efektywności elektronicznego obiegu dokumentacji Modernizacja systemu analizującego zapotrzebowanie na usługi zdrowotne WdroŜenie w Polsce interoperacyjnego systemu elektronicznej dokumentacji zdrowotnej (EHR) Źródło: Public Service Review: European Union - Issue 18 IDC Health Insights Page 19

20 Polskie zobowiązanie do wdroŝenia e-health Kładzione są podstawy pod rozwój e-usług takich jak telekonsultacje, telemonitoring, dokumentacja medyczna online, e-recepty oraz elektroniczna karta pacjenta W przyszłości pacjenci i lekarze będą mieli dostęp do historii zdrowotnej pacjenta i rezultatów badań z kaŝdego miejsca w kraju Przygotowywany jest projekt ustawy na temat systemów informatycznych w ochronie zdrowia tak aby zapewnić stabilność systemu, elastyczne podejście do organizacji ochrony zdrowia, finansowanie oraz jednolite zasady zbierania, obróbki i wykorzystania informacji Źródło: Public Service Review: European Union - Issue 18 IDC Health Insights Page 20

21 SUGESTIE IDC IDC Health Insights Page 21

22 Reforma kreuje nowe rynki, nowe modele i nowych klientów Istnieje potencjał synergii w zakresie obsługi pacjentów, kontroli kosztów oraz poprawy jakości Największa okazja do osiągnięcia efektów synergii leŝy w systemach gdzie zintegrowane są dane i procesy ubezpieczeniowe, zdrowotne oraz kliniczne Relacje między dostawcą a płatnikiem oraz dostawcą i pacjentem stają się kluczowe dla poprawy wyników oraz ograniczenia kosztów Płatnicy są zdecydowani zwiększyć swoje inwestycje w technologie w ciągu najbliŝszych pięciu lat (szczególnie w zakresie zarządzania relacjami z dostawcami i pacjentami) IDC Health Insights Page 22

23 Sugestia dla płatników: zracjonalizujcie procesy biznesowe i procesy IT Płatnicy powinni integrować programy wspierające zarządzanie opieką takie jak zapłata za wydajność, dokumentacja medyczna oparta na płatnościach oraz osobista dokumentacja zdrowotna Zachodzi potrzeba stworzenia jednego źródła informacji dla dostawców, pacjentów i informacji klinicznych do współdzielenia z dodatkowymi źródłami zewnętrznymi takimi jak pracodawcy, dostawcy oraz programy zdrowotne NaleŜy zapewnić właściwy poziom zabezpieczeń i prywatności w ramach nowych procesów w IT i ochronie zdrowia Trzeba wykorzystać moŝliwość łączenia danych klinicznych i finansowych oraz drąŝenia danych aby znajdować przypadki kosztownych procedur, racjonalizować je i eliminować potencjalne przypadki naduŝyć. Powinno się rozwaŝyć mocne narzędzia analityczne/business intelligence i partnerstwo z dostawcami tego rodzaju systemów IDC Health Insights Page 23

24 Sugestia dla odpowiedzialnych za politykę zdrowotną: kontynuujcie transformację Oczekiwania i wymagania pacjentów będą się zmieniać obywatele są coraz bardziej wyedukowani i świadomi moŝliwości będzie to wpływać na zapotrzebowanie Redukcja kosztów operacyjnych będzie zaleŝeć od uŝycia tych samych zasobów dla dostarczenia większej ilości usług to moŝe nie być moŝliwe bez przedefinowania modelu dostarczania świadczeń zdrowotnych Modele dostarczania świadczeń nie są statyczne, mogą i powinne być one adaptowane do zmieniających się potrzeb rozwaŝenie alternatywnych sposobów i miejsc opieki medycznej będzie kluczowe dla zaspokojenia przyszłych oczekiwań IT jest integralnym elementem modelu dostarczania usług zdrowotnych i jest niezbędny do osiągnięcia modelu w którym pacjent jest na pierwszym miejscu IDC Health Insights Page 24

25 Sugestia dla dostawców usług: wdraŝajcie EHR, BI i systemy analityczne Poprawa bezpiecznego dostepu do informacji zdrowotnych Zawsze, Wszędzie Ale nie przez kaŝdego Poprawa jakości świadczeń Lekarze mogą podejmować lepsze decyzje w procesie leczenia dzięki danym w systemie WdroŜenie narzędzi medycznych opartych na wynikach badań Poprawa bezpieczeństwa pacjenta Więcej informacji o leczeniu w przeszłosci i alergiach Zaawansowane wsparcie dla decyzji lekarskich oraz alerty Ograniczenie ilości trudnych przypadków Redukcja kosztów Eliminacja lub redukcja kosztów powtarzających się procedur Redukcja kosztów związanych z trudnymi przypadkami Eliminacja kosztów związanych z transkrypcją i składowaniem papierowych archiwów IDC Health Insights Page 25

26 Podsumowanie Model słuŝby zdrowia jutra będzie skoncentrowany na pacjencie Zintegrowana infrastruktura technologiczna oraz procesy kliniczne i biznesowe muszą wspierać ten model przy jednoczesnym nacisku na efektywność kosztów Pojawią się nowe modele dostarczania usług oparte na transformacji procesów i inwestycjach w zintegrowaną infrastrukturę danych i technologii Wzrosną wymagania w zakresie dostępu do danych pacjentów i danych finansowo-operacyjnych w czasie rzeczywistym Medycyna oparta na badaniach, płatność za wydajność, benchmarki, zgodność z regulacjami, transparentność i zagadnienia podatkowe te zagadnienia będą wzmagac zapotrzebowanie na dokładne dane Zarządzanie wydatkami jest krytyczne dla stworzenia i utrzymania wiarygodności oraz zapewnienia środków na przyszłe i obecne inwestycje IDC Health Insights Page 26

27 Thanks Jan Duffy Research Director Join us & your peers in the conversations in our IDC Health Insights Community IDC Health Insights Page 27

28 Who is IDC Health Insights? IDC Health Insights is the premier global provider of advisory and market research services on the technological developments impacting the healthcare industry In addition to a staff of life science and healthcare specialty analysts, researchers and consultants, IDC Health Insights regularly draws on the resources of IDC analysts located in 93 countries Clients include: Pharmaceutical & Biotech companies Healthcare Providers Payers Health Industry Vendors Technology Vendors IDC Health Insights Page 28

29 IDC Health Insights Community Community Goal: To create a forum for IT and business professionals to discuss technology issues within the context of their business Features Include: Networking Invite, Find and Interact with Analysts and Other Members Global Analyst Blogs and Videos Discussion Forums Live Chat Polls Events Calendar Resource Library/ Complimentary Research IDC Health Insights Page 29

Streszczenie Studium Wykonalności w przekroju dla instytucji krajowych

Streszczenie Studium Wykonalności w przekroju dla instytucji krajowych Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych Streszczenie Studium Wykonalności w przekroju dla instytucji krajowych Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

BADANIE OBSZARU E-ZDROWIE PROJEKTU E-PODLASKIE KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZEOSTWA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

BADANIE OBSZARU E-ZDROWIE PROJEKTU E-PODLASKIE KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZEOSTWA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytet w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 15-097 Białystok BADANIE OBSZARU E-ZDROWIE PROJEKTU E-PODLASKIE KIERUNKI ROZWOJU SPOŁECZEOSTWA INFORMACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013

STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 STRATEGIA EZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 Uwaga! Coraz częściej pojawiają się niepokojące sygnały, iż obecne krajowe systemy opieki zdrowotnej na całym świecie staną się niestabilne, jeśli

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i narzędzia realizacji wybranych polityk publicznych

Zarządzanie informacją i narzędzia realizacji wybranych polityk publicznych KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zarządzanie informacją i narzędzia realizacji wybranych polityk publicznych zbiór prac analitycznych i studiów przypadku opracowanych przez słuchaczy KSAP w oparciu

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35 ... 4 Wstęp... 5 Trendy w telemedycynie... 7 Trend 1: Mobilne aplikacje dla osób starszych i osób z przewlekłymi chorobami... 9 Trend 2: Multidyscyplinarność telemedycyny... 12 Trend 3: Usługi zwiększania

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE TOM 3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W MEDYCYNIE

ZARZ DZANIE I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE TOM 3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W MEDYCYNIE ZARZ DZANIE I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE TOM 3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W MEDYCYNIE NR 2625 Redaktor serii: Zarządzanie i Technologie Informacyjne Barbara Kożusznik Recenzent Jerzy Gołuchowski Sekretarze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-zdrowie

Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-zdrowie The Innovative Actions Network for the Information Society Podręcznik dobrych praktyk regionalnych e-zdrowie Wyzwania regionalne i ich oddziaływanie Europejskie Regionalne Stowarzyszenie Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY DOWÓD OSOBISTY JAKO ELEMENT INFORMATYZACJI SŁUŻBY ZDROWIA

ELEKTRONICZNY DOWÓD OSOBISTY JAKO ELEMENT INFORMATYZACJI SŁUŻBY ZDROWIA STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 2(251) Bartosz Perkowski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Katedra Informatyki Ekonomicznej b.perkowski@kie.ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence w zarządzaniu współczesnymi zakładami opieki zdrowotnej

Business Intelligence w zarządzaniu współczesnymi zakładami opieki zdrowotnej Business Intelligence w zarządzaniu współczesnymi zakładami opieki zdrowotnej 273 Piotr Muryjas Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska Business Intelligence w zarządzaniu współczesnymi

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan Załącznik nr 1 do Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan GDAŃSK 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

E-administracja w perspektywie kontroli (RAPORT)

E-administracja w perspektywie kontroli (RAPORT) E-administracja w perspektywie kontroli (RAPORT) Listopad 2004 2 1. WSTĘP...7 2. TRENDY W E-ADMINISTRACJI...9 2.1. Wstęp...9 2.2 E-administracja: co to jest?...9 2.3 Przykłady zastosowań e-administracji...11

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze? REKOMENDACJE BIZNESU

Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze? REKOMENDACJE BIZNESU Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze? REKOMENDACJE BIZNESU Warszawa, marzec 2015 Partner Strategiczny: Jak efektywnie inwestować publiczne pieniądze? rekomendacje biznesu 1 Wstęp W tym roku po

Bardziej szczegółowo

Od szybkich oszczędności do poprawy jakości działania systemu w dłuższej perspektywie.

Od szybkich oszczędności do poprawy jakości działania systemu w dłuższej perspektywie. raport 2011 Optymalizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce: mapa wyzwań Obszary zmian, w których można poprawić wydajność systemu ochrony zdrowia i dzięki temu zwiększyć satysfakcję pacjentów. Nowe technologie

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt wersja 3.0. 2 października 2013 r. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Projekt wersja 3.0 2 października 2013 r. 1 Spis treści: 1. Wkład POPC w realizację Strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności gospodarczospołecznej

Bardziej szczegółowo

Przyspieszenie wdrażania technologii informacyjno komunikacyjnych... Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny

Przyspieszenie wdrażania technologii informacyjno komunikacyjnych... Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Przyspieszenie wdrażania technologii informacyjno komunikacyjnych... 207 Maria Karlińska Zakład Informatyki Medycznej i Telemedycyny Warszawski Uniwersytet Medyczny Paweł Masiarz, Ryszard Mężyk Świętokrzyskie

Bardziej szczegółowo

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE

RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE RAPORT UWARUNKOWANIA ROZWOJU TELEMEDYCYNY W POLSCE Potrzeby, bariery, korzyści, analiza rynku, rekomendacje WWW.KIGMED.EU Warszawa Wersja - marzec 2015 r. 1 S t r o n a Raport opracował zespół ekspertów:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń

Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń Rozwiązywanie problemów demograficznych w sektorze ubezpieczeń Wybór inicjatyw realizowanych w Europie Wspólny projekt partnerów społecznych w europejskim sektorze ubezpieczeń Insurance Europe to europejska

Bardziej szczegółowo

Biuletyn informacyjny

Biuletyn informacyjny Biuletyn informacyjny 2012, WYDANIE DRUGIE STYCZEŃ 2012 R. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia W tym numerze: Elektroniczna dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Polska polityka medialna w zakresie cyfryzacji w ramach programów Unii Europejskiej

Polska polityka medialna w zakresie cyfryzacji w ramach programów Unii Europejskiej Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy tom 4/15, zeszyt 2 Kielce 2012 Anita Uchańska Polska polityka medialna w zakresie cyfryzacji w ramach programów Unii Europejskiej Wprowadzenie W ugrupowaniach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW Załącznik do Uchwały Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych)

Bardziej szczegółowo

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i rekomendacje Opracowanie to jest zwiastunem raportu Polskiej Izby

Bardziej szczegółowo

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i

Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i Rola prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia. Jak wpływają na dostęp do świadczeń, innowacji i leków kluczowe tezy i rekomendacje Opracowanie to jest zwiastunem raportu Polskiej Izby

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Wersja zaakceptowana decyzją Komisji Europejskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. Spis treści 1. Strategia dotycząca wkładu programu w realizację unijnej strategii

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 grudzień 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności)

Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Analiza Ekonomiczno-Finansowa Przedsięwzięcia (Studium wykonalności) Projekt: e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo