NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie"

Transkrypt

1 NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Lublin, dnia 01 grudnia 2009 r. LLU /2009 P/08/173 Pan prof. dr hab. Andrzej KsiąŜek Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie informuje, Ŝe na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, zwanej dalej ustawą o NIK, przeprowadziła w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie (dalej Szpital lub SPSK ) kontrolę realizacji zakupów sprzętu medycznego i leków oraz finansowania przez dostawców róŝnych sfer działalności Szpitala w latach Wyniki tej kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez dyrektora SPSK w dniu 30 lipca 2009r. W związku z tym, Ŝe Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest podmiotem, który utworzył i sprawuje nadzór nad SPSK, NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Rektorowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. NajwyŜsza Izba Kontroli oceniła negatywnie działalność Szpitala w kontrolowanym zakresie z uwagi na stwierdzone liczne nieprawidłowości, w tym noszące znamiona przestępstwa oraz naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Podejrzenie popełnienia przestępstwa nasuwało w ocenie NIK prowadzenie w Szpitalu badań klinicznych na rzecz zagranicznych koncernów farmaceutycznych bez podstaw w 1 Dz. U. z 2007 r., nr 231, poz ze zm. 1

2 statucie Szpitala oraz z naruszeniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i interesów ekonomicznych Szpitala, o czym świadczą m.in. następujące fakty: - nieposiadanie przez dyrekcję i administrację Szpitala pełnej wiedzy o liczbie, zakresie i legalności prowadzonych w Szpitalu badań klinicznych oraz rzeczywistym wykorzystaniu na ich rzecz bazy materialnej i kadrowej Szpitala oraz czasu pracy pracowników (badaczy, współbadaczy, średniego personelu medycznego), przeznaczonego na realizację tych badań; - prowadzenie co najmniej 3 ze 104 zidentyfikowanych przez NIK badań klinicznych bez zawarcia umowy pomiędzy sponsorem i Szpitalem jako ośrodkiem badawczym, co stanowiło naruszenie przepisów 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005r. w sprawie szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej 2 oraz aktów prawnych poprzedzających to rozporządzenie 3 ; - brak systemu przepływu od badaczy do słuŝb administracyjnych Szpitala danych niezbędnych do prawidłowego naliczania i terminowego egzekwowania umownych naleŝności za realizację badań i w konsekwencji wystawianie faktur za badania nie w oparciu o dokumentację własną Szpitala lecz z inicjatywy sponsora jako usługobiorcy lub na podstawie dyspozycji badacza oraz na kwoty przez nich wskazane - co stanowiło naruszenie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości 4 ; - ustalanie w umowach Szpitala ze sponsorami badań klinicznych stawek wynagrodzeń w wysokości zaproponowanej przez badaczy bez sporządzenia rzetelnej kalkulacji kosztów i bez uwzględnienia interesów finansowych Szpitala, wskutek czego: ustalone w umowach ze sponsorami badań klinicznych stawki wynagrodzeń dla Szpitala stanowiły średnio 11,3% łącznego wynagrodzenia Szpitala i badaczy, a w skrajnym przypadku (2 umowy realizowane w Klinice Chorób Wewnętrznych) 4,7%; kalkulacje kosztów sporządzone na wniosek NIK dla 86 realizowanych badań wykazały, Ŝe w 20 przypadkach ustalone w umowach ze Szpitalem wynagrodzenie za jednego pacjenta nie pokrywało kosztów wykonania wszystkich procedur określonych w protokołach badania. Po uwzględnieniu rzeczywistej liczby pacjentów włączonych do tych badań (121 osób) oraz przy załoŝeniu, Ŝe wykonano dla nich pełny komplet badań ustalony 2 Dz. U. z 2005r. nr 57, poz. 500 ze zm. 3 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej (Dz. U. nr 221, poz. 1864), a do czasu wejścia w Ŝycie tego rozporządzenia zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 6 kwietnia 1993r. w sprawie wykazu jednostek upowaŝnionych do przeprowadzania badań laboratoryjnych i klinicznych oraz warunków przeprowadzania tych badań (M.P nr 20, poz. 196). 4 Dz. U. z 2009r. nr 152, poz

3 w protokołach badania, koszty nie znajdujące pokrycia w ustalonym dla Szpitala wynagrodzeniu stanowiły sumę nie niŝszą niŝ ,69 zł; w skrajnych przypadkach, np. w umowie sponsor-szpital [...] 5 wynagrodzenie za jednego pacjenta ustalono dla Szpitala w wysokości 350 euro równowartości 1.354,46 zł, a koszty wykonania pełnego zakresu badań jednego pacjenta wynosiły zł (strata 2.765,54 zł); wynagrodzenie badacza z tytułu tego samego badania wynosiło euro za jednego pacjenta (17.414,55 zł). Wg stanu na koniec 2008r. do badania włączonych było 4 pacjentów, a więc strata Szpitala związana z badaniem tej liczby pacjentów wynosiła ,16 zł, a wynagrodzenie badacza ,20 zł; - niezasadne obciąŝanie Narodowego Funduszu Zdrowia jako publicznego płatnika kosztami komercyjnych badań klinicznych finansowanych przez sponsorów tych badań: przy załoŝeniu, Ŝe wszyscy pacjenci włączeni do badań klinicznych, dla których w trakcie kontroli NIK sporządzono kalkulacje kosztów (86 badań osoby), uczestniczyli we wszystkich fazach badania i procedurach medycznych ustalonych w protokołach poszczególnych badań, sfinansowane przez NFZ koszty stanowiły sumę nie mniejszą niŝ ,50 zł; W związku z powyŝszymi ustaleniami NIK skierowała do prokuratury zawiadomienie o działaniu przez dyrektora Szpitala dra Adama Borowicza na szkodę Szpitala poprzez: przekroczenie uprawnień do zawierania umów o badania kliniczne w sytuacji nieokreślenia w statucie moŝliwości prowadzenia przez Szpital tego rodzaju działalności, zaniechanie przeprowadzania kalkulacji kosztów badań klinicznych przed zawarciem umów ze sponsorami tych badań oraz zaniechanie prowadzenia księgowej ewidencji rzeczywistych kosztów tych badań, co stanowiło niedopełnienie wynikającego z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej 6 obowiązku prawidłowego zarządzania publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Znamiona przestępstwa nosiło teŝ w ocenie NIK - złoŝenie przez 2 lekarzy, powołanych w skład komisji przetargowych, oświadczeń o braku okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 7, mimo iŝ korzystając z zagranicznych wyjazdów szkoleniowych sponsorowanych przez dostawców leków i sponsorów badań klinicznych lekarze ci pozostawali z wykonawcą 5 Tajemnica ustawowo chroniona art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz ze zm.) 6 Dz. U. z 2007r. nr 14, poz. 89 ze zm. 7 Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz ze zm. 3

4 w takim stosunku faktycznym i prawnym, Ŝe mogło to budzić uzasadnione wątpliwości co do zachowania przez nich bezstronności w postępowaniu o udzielenie zamówień na dostawę leków. O podejrzeniu przestępstwa polegającego na złoŝeniu przez lekarzy fałszywych oświadczeń NIK takŝe złoŝyła zawiadomienie do prokuratury. Kontrola wykazała teŝ przypadki dokonywania przez Szpital zakupów leków i materiałów medycznych bez stosowania prawa zamówień publicznych albo z zastosowaniem niewłaściwego trybu zamówień. Stwierdzone fakty nosiły znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych, o czym NIK zawiadomiła Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Zdrowia. Negatywnie o działalności Szpitala świadczyły teŝ inne stwierdzone nieprawidłowości takie m.in. jak: 1. Dokonywanie wydatków w wysokości przekraczającej załoŝenia planów rzeczowofinansowych (o 8,5%) i inwestycyjnych, zaopiniowanych przez Radę Społeczną i zatwierdzonych przez Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (dalej: UM ), co naruszało postanowienia 23 statutu Szpitala. 2. Nieprowadzenie pozabilansowej ewidencji środków trwałych uŝywanych na podstawie umów uŝyczenia i dzierŝawy, co oznaczało niespełnienie wymogu wynikającego z załącznika nr 1 do ww. ustawy o rachunkowości, a takŝe uŝytkowanie obcego sprzętu medycznego bez zawarcia umów uŝyczenia lub dzierŝawy, co mogło sprzyjać powstawaniu mechanizmów uzaleŝnienia Szpitala od kontrahentów właścicieli tego sprzętu. 3. Naruszanie zasad obowiązujących przy obrocie majątkiem trwałym: wynajęcie w grudniu 2006r. firmie Gambro Healthcare Poland spółka z o.o. w Warszawie (przejętej od r. przez spółkę Diaverum Polska spółka z o.o. w Warszawie) jednego z budynków Szpitala z przeznaczeniem na stację dializ naruszało postanowienia statutu Szpitala, który w 6 ust. 1 lit. d) dopuszczał wynajmowanie lokali szpitalnych wyłącznie na działalność pozamedyczną oraz nastąpiło bez przeprowadzenia przetargu, co naruszało zasady ustalone w 6 uchwały Senatu Akademii Medycznej z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie określenia zasad zakupu lub przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz w sprawie zbycia, wydzierŝawienia lub wynajęcia majątku trwałego w szpitalach klinicznych, dla których organem załoŝycielskim jest AM w Lublinie; 4

5 wynajęcie w grudniu 2007r. pomieszczeń w jednym z budynków Szpitala na rzecz spółki Fresenius Kabi Polska z przeznaczeniem na prowadzenie szkoleń i prezentacji dla lekarzy i farmaceutów zainteresowanych tematyką Ŝywienia pozajelitowego nastąpiło bez uprzedniego sporządzenia oceny techniczno-ekonomicznej uzasadniającej tę decyzję i bez wyceny wynajmowanych pomieszczeń oraz bez przeprowadzenia przetargu, co takŝe stanowiło naruszenie zasad ustalonych w ww. uchwale Senatu AM. 4. Nieprzestrzeganie limitów zwrotu naleŝności z tytułu podróŝy słuŝbowych poza granicami kraju, określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania naleŝności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budŝetowej z tytułu podróŝy słuŝbowej poza granicami kraju 8. Spośród 9 takich wyjazdów, sfinansowanych przez Szpital w latach , przekroczenia limitów bez uzasadnienia wystąpiły w 6 przypadkach, na łączną kwotę 1.407,51 zł. 5. Nieokreślenie zasad uczestnictwa pracowników Szpitala w wyjazdach szkoleniowych sponsorowanych przez podmioty zewnętrzne. 6. Nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne 9 w zakresie ewidencji próbek leków do badań klinicznych (art. 86 ust. 4 pkt. 1) oraz próbek leków dostarczanych bezpłatnie osobom uprawnionym do wystawiania recept (art. 54 ust. 4): w badanym okresie Apteka Szpitalna prowadziła ewidencję przychodów i rozchodów leków tylko do 5 badań klinicznych (5% ogólnej liczby prowadzonych w Szpitalu) i nie posiadała informacji o rzeczywistej liczbie tych badań, poniewaŝ, wbrew stosownym zapisom w umowach ze sponsorami, leki te były dostarczane bezpośrednio do badaczy (z pominięciem Apteki) i wykorzystywane poza ewidencją szpitalną; Apteka Szpitalna nie prowadziła ewidencji i nie posiadała danych o rozmiarach otrzymywanych przez lekarzy bezpłatnych próbek produktów leczniczych, a w dokumentacji za okres 3 badanych lat znajdowało się jedynie 6 zamówień na takie próbki (w tym 5 z 2008r. i jedno z 2007r.); w obowiązujących procedurach gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi nie ustalono zasad postępowania lekarzy i pracowników Apteki Szpitalnej zapewniających realizację powyŝszych obowiązków. 8 Dz. U. nr 236, poz Dz. U. z 2008r. nr 45, poz. 271 ze zm. 5

6 7. Niezgodne z decyzjami NFZ oraz instrukcją producenta gospodarowanie lekiem okulistycznym Lucentis, wskutek czego Szpital niezasadnie obciąŝył Fundusz kosztami 2 fiolek tego leku o wartości zł oraz nie uzyskał od Funduszu refundacji kosztów zakupu 6 fiolek leku o wartości zł. Według ustaleń kontroli stwierdzone nieprawidłowości były następstwem niezgodnych z prawem działań dyrektora SPSK oraz braku z jego strony skutecznego nadzoru nad pracownikami Szpitala. W związku z tym NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy o NIK, wyraŝa negatywną ocenę co do zasadności zajmowania stanowiska dyrektora SPSK przez dra n. med. Adama Borowicza. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Pana Rektora w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania zawartych w nim uwag. Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Rektorowi prawo zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie umotywowanych zastrzeŝeń w sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia zastrzeŝeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym mowa wyŝej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. 6

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W KATOWICACH Nr ewid. 171/2010/P-09-136/LKA Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE 1 Lublin, dnia 11 czerwca 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W LUBLINIE ul. Okopowa 7, 20-001 Lublin tel. 081 53 64 120, fax 081 53 64 111 LLU-41011-4-08 P/08/112 Pan Henryk Sławomir Czapla Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej

Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM Spółka z o.o. w Wierzbicy Górnej Opole, dnia 26 lipca 2007 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w Opolu 45-075 Opole, ul. Krakowska 28 (077) 4003000, fax (077) 4545330 P/07/112 LOP-41005-2-2007 Zarząd Przedsiębiorstwa Rolnego AGRO-FERM

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Zimak Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie

Pan Janusz Zimak Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Zapobiegania Narkomanii Maraton w Głogowie NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel./fax 342-87-77, tel. 342-10-32 Wrocław, dnia 22 sierpnia 2008 r. P/08/096 LWR-41018-1/2008 Pan

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Łodzi Łódź, dnia kwietnia 2010 r. LLO-4100-06-01/2011 P/10/013 Dyrektor Aresztu Śledczego w Łodzi WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 12 kwietnia 2010 r. LKA-4100-03-02/2010/P/09/006 Pan Mieczysław Putek Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku Białej Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu Warszawa, kwietnia 2007 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI MIROSŁAW SEKUŁA KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarząd Fundacji dla Śląska w Katowicach

Zarząd Fundacji dla Śląska w Katowicach Zarząd Fundacji dla Śląska w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 1, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Zbigniew Kłaczek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu. Pan Zbigniew Kłaczek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Opolu Opole, dnia 8 kwietnia 2010 r. Pan Zbigniew Kłaczek Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu P/09/005 LOP- 4100-02-06/2010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pani Marzena Kowalczyk Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie

Pani Marzena Kowalczyk Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie KA-I.1711.32.2014.JCU Lublin, 27 stycznia 2015 r. Pani Marzena Kowalczyk Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie 25 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-18-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca ontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/036 ZadłuŜenie wybranych

Bardziej szczegółowo

K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł

K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł K.ES.0913-07/07 P R O T O K Ó Ł z kontroli przeprowadzonej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy, Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie Adres: 74-100 Gryfino,

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 23 lipca 2009 r. LKA-410-12-06/2009 P/09/153 Pan Adam Fudali Prezydent Miasta Rybnika Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta

Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta WICEPREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI Marek Zająkała Warszawa, kwietnia 2009 r. P/09/099 KPZ 4100-04-02/2010 Pani Krystyna Barbara Kozłowska Rzecznik Praw Pacjenta WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

P a n Dariusz ŁUKASZEWSKI Prezes Zarządu Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. w Łodzi

P a n Dariusz ŁUKASZEWSKI Prezes Zarządu Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A. w Łodzi [tekst ujednolicony wystąpienia pokontrolnego z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Komisji Odwoławczej w NajwyŜszej Izbie Kontroli Delegaturze w Łodzi z dnia 11 sierpnia 2008 r.] Łódź, dnia 24

Bardziej szczegółowo

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55

NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE 30-038 KRAKÓW, ul. Łobzowska 67 (0-12) 633 77 22, 633 77 24, 633 37 09 Fax (0-12) 633 74 55 R/07/008 LKR-41110-2/07 Kraków, dnia kwietnia 2008 r. Pani Anna

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Bardziej szczegółowo

LKI 4112-05-01/2012 S/12/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKI 4112-05-01/2012 S/12/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKI 4112-05-01/2012 S/12/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Okres objęty kontrolą Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana

Bardziej szczegółowo

N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. KAP-41002/07 Nr ewid. 130/2008/P/07/002/KAP

N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. KAP-41002/07 Nr ewid. 130/2008/P/07/002/KAP N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KAP-41002/07 Nr ewid. 130/2008/P/07/002/KAP Informacja o wynikach kontroli wykorzystywania nieruchomości Skarbu Państwa połoŝonych

Bardziej szczegółowo

I. Nabory w słuŝbie cywilnej prowadzone w okresie objętym kontrolą

I. Nabory w słuŝbie cywilnej prowadzone w okresie objętym kontrolą W wyniku kontroli stwierdzono zgodność faktycznej struktury organizacyjnej ze strukturą określoną w Statucie i Regulaminie Organizacyjnym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków zatwierdzonym przez Wojewodę

Bardziej szczegółowo

Synteza ustaleń kontroli Działalność Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w zakresie gospodarowania mieniem uczelni.

Synteza ustaleń kontroli Działalność Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w zakresie gospodarowania mieniem uczelni. Synteza ustaleń kontroli Działalność Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w zakresie gospodarowania mieniem uczelni. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach w II połowie 2002 r. przeprowadziła

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, ul. Wiejska 10 (kod 00-902) Nr statystyczny:010300303, Sprawy organizacyjne

Protokół kontroli Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, ul. Wiejska 10 (kod 00-902) Nr statystyczny:010300303, Sprawy organizacyjne Protokół kontroli Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, ul. Wiejska 10 (kod 00-902) Nr statystyczny:010300303, zwanego w dalszej części protokołu Krajowym Biurem Wyborczym lub KBW. Kierownikiem Krajowego

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/061 Działalność szpitali samorządowych przekształconych

Bardziej szczegółowo

wynikającego z art. 15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu

wynikającego z art. 15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu Wystąpienie pokontrolne przekazane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi do Wójta Gminy Klonowa, po zakończeniu kompleksowej kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Udostępniane na

Bardziej szczegółowo

LSZ 4101-10-01/2013 P/13/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4101-10-01/2013 P/13/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4101-10-01/2013 P/13/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/124 Wykorzystanie środków na realizację projektów finansowanych w ramach instrumentu finansowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II do MISZWKO

Załącznik nr II do MISZWKO Umowa nr POZ/../2015 o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna zawarta w dniu..2015 roku w Dęblinie pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki

Bardziej szczegółowo

LBY 4101-26-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY 4101-26-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-26-01/2012 P/12/036 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/036 Zadłużenie wybranych

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA-4100-01-02/2012/P/12/136 Katowice, dnia 11 kwietnia 2012 r. Pani dr Izabela Majewska Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie. z działalności kontrolnej Departamentu Budżetu i Majątku Prokuratury za 2014 rok. Akceptuję ANDRZEJ SEREMET PROKURATOR GENERALNY

Roczne Sprawozdanie. z działalności kontrolnej Departamentu Budżetu i Majątku Prokuratury za 2014 rok. Akceptuję ANDRZEJ SEREMET PROKURATOR GENERALNY Akceptuję ANDRZEJ SEREMET PROKURATOR GENERALNY DEPARTAMENT BUDŻETU I MAJĄTKU PROKURATURY Wydział Nadzoru Finansowego i Analiz PG VI B/093/2/15 Roczne Sprawozdanie z działalności kontrolnej Departamentu

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania opieki psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki stacjonarnej

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania opieki psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki stacjonarnej DELEGATURA WE WROCŁAWIU Nr ewid.: 8/2008/P07165/LWR Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania opieki psychiatrycznej, ze szczególnym uwzględnieniem opieki stacjonarnej W r o c ł a w m a r z e c 2 0

Bardziej szczegółowo