WYDATKI GOSPODARSTW DOMOWYCH NA OCHRON ZDROWIA W POLSCE ZOFIA SKRZYPCZAK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDATKI GOSPODARSTW DOMOWYCH NA OCHRON ZDROWIA W POLSCE ZOFIA SKRZYPCZAK"

Transkrypt

1 WYDATKI GOSPODARSTW DOMOWYCH NA OCHRON ZDROWIA W POLSCE ZOFIA SKRZYPCZAK Streszczenie Celem opracowania jest przedstawienie skali oraz dynamiki zmian wydatków na ochron zdrowia polskich gospodarstw domowych oraz ich udziału w wydatkach konsumpcyjnych ogółem. To podej cie mikroekonomiczne uzupełnione jest analiz makroekonomiczn, prezentuj c rol wydatków prywatnych, a w nich wydatków gospodarstw domowych w finansowaniu polskiego systemu ochrony zdrowia. Słowa kluczowe: wydatki gospodarstw domowych na zdrowie, wydatki prywatne na zdrowie 1. Wprowadzenie Mimo i w zdecydowanej wi kszo ci krajów rozwini tych w wydatkach na ochron zdrowia dominuj wydatki publiczne, to jednak roli wydatków prywatnych powinno si po wi ci nale yt uwag, chocia by ze wzgl du na fakt, i istotn ich cz stanowi wydatki gospodarstw domowych, mówi ce o bezpo rednim obci eniu społecze stwa kosztami opieki zdrowotnej 1. Celem opracowania jest przedstawienie skali wydatków gospodarstw domowych na ochron zdrowia w Polsce, ich dynamiki zmian oraz udziału w ogólnych wydatkach konsumpcyjnych (uj cie mikroekonomiczne), a tak e roli wydatków prywatnych w tym: wydatków gospodarstw domowych w finansowaniu ochrony zdrowia w Polsce (podej cie makroekonomiczne). ródłem informacji s systematycznie prowadzone przez Główny Urz d Statystyczny (GUS) badania bud etów gospodarstw domowych. Dane te zgodnie z wytycznymi OECD wykorzystywane s w postaci zagregowanej przy konstrukcji Narodowego Rachunku Zdrowia, a ten w ostatnich latach stanowi podstawowe ródło informacji o poziomie i strukturze wydatków na ochron zdrowia w Polsce. Autorka zwraca uwag na niedoskonało ci bud etów gospodarstw domowych jako ródła informacji o wydatkach prywatnych na ochron zdrowia oraz mo liwo wykorzystania rachunków narodowych i kategorii zwi zanej z ostatecznym podziałem dochodu narodowego. Jest ni spo- ycie indywidualne i element wynikaj cy z podziału tej kategorii na tzw. pozycje rodzajowe pozycja zdrowie odzwierciedla wydatki konsumentów na zakup dóbr i usług zwi zanych z ochron zdrowia. 1 Zob.: Z. Skrzypczak - Skala obci e polskiego społecze stwa wydatkami na ochron zdrowia, Zdrowie Publiczne 2/2010.

2 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 55, Miesi czne wydatki gospodarstw domowych na zdrowie uj cie mikroekonomiczne Badania bud etów gospodarstw domowych, prowadzone od ponad 50 lat na reprezentatywnej próbie respondentów, pozwalaj ustali m.in. poziom i struktur wydatków na zakupy dóbr i usług konsumpcyjnych, a w ród nich wydatki na zdrowie. W tabeli 1 i na wykresie 1 przedstawiono miesi czne wydatki na zdrowie, przypadaj ce na 1 osob w gospodarstwach domowych ogółem oraz nale cych do ró nych grup społecznoekonomicznych Ogółem Rolnicy Emeryci i renci ci: Pracownicy Pracuj cy na własny rachunek Wykres 1. Miesi czne wydatki na ochron zdrowia na 1 osob w ró nych typach gospodarstw domowych w Polsce w latach (w zł) ródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 1. W latach przeci tne miesi czne wydatki na zdrowie wzrosły prawie 5-krotnie: z poziomu niespełna 10 zł do około 48 zł. Najbardziej obci one kosztami ochrony zdrowia były gospodarstwa domowe emerytów i rencistów ich wydatki wzrosły w analizowanym okresie z ok. 17 zł do ponad 80 zł. Jest to naturalne zjawisko emeryci i renci ci to osoby starsze, cz sto chore na choroby przewlekłe, wymagaj ce regularnych wizyt u lekarzy, wykonywania bada diagnostycznych, zakupu leków, itp. Od roku 1997 GUS podaje równie oddzielnie informacje o wydatkach gospodarstw domowych emerytów oraz rencistów. Wida, i poziom wydatków w tych podgrupach jest wyra nie zró nicowany: emeryci zwi kszyli w latach wydatki na zdrowie z poziomu ok. 32,50 zł do ok. 85 zł (ponad 2,5-krotny wzrost), a renci ci zwi kszyli wydatki z 21,50 zł do ok. 65 zł (wzrost ponad 3-krotny).

3 168 Zofia Skrzypczak Wydatki gospodarstw domowych na ochron zdrowia w Polsce Tabela 1. Miesi czne wydatki na ochron zdrowia na 1 osob w ró nych typach gospodarstw domowych w Polsce w latach (w zł) Ogółem 9,64 12,56 16,22 21,35 23,69 26,63 27,58 28,32 Pracowników 7,75 10,34 12,81 17,28 18,89 20,71 21,37 20,81 Rolników 6,52 7,76 10,60 13,63 14,71 16,06 16,70 16,88 rachunek 10,14 12,11 16,31 20,45 23,03 24,12 23,43 25,27 Emeryci i renci ci: 16,81 21,97 28,27 36,55 41,18 47,73 48,73 50,77 - emeryci ,45 41,35 47,07 55,30 57,07 59,42 - renci ci ,67 28,69 31,59 36,01 36,10 36, Ogółem 30,24 35,07 34,72 36,57 40,02 43,68 47,90 47,59 Pracowników 22,97 26,11 24,83 26,67 29,70 33,21 37,29 37,20 Rolników 18,64 20,78 19,52 20,45 21,73 25,30 28,83 28,02 rachunek 26,44 29,49 29,71 33,39 38,57 44,59 48,50 47,07 Emeryci i renci ci: 53,54 62,51 62,49 64,88 70,74 76,36 81,67 81,23 - emeryci 61,91 70,71 69,86 70,95 76,46 80,60 85,52 84,66 - renci ci 39,60 47,27 46,75 48,82 53,67 61,37 66,99 64,95 ródło: Zestawienie własne na podstawie: Bud ety gospodarstw domowych w , GUS Warszawa Tabela 2. Dynamika zmian miesi cznych wydatków nominalnych na ochron zdrowia na 1 osob w latach (%) Ogółem 130,3 129,1 131, ,4 103,5 102,7 Pracowników 133,4 123,9 134,9 109,3 109,6 103,2 97,4 Rolników ,6 128,6 107,9 109, ,1 rachunek 119,4 134,7 125,4 112,6 104,7 97,1 107,9 Emeryci i renci ci: 130,7 128,7 129,2 112,7 115,9 102,1 104,2 - emeryci 127,4 113,8 117,6 103,2 104,1 - renci ci 132,4 110,1 114,0 100,2 102, Ogółem 106, ,3 109,4 109,1 109,7 99,4 Pracowników 110,4 113,7 95,1 107,4 111,4 111,8 112,3 99,8 Rolników 110,4 111,5 93,9 104,8 106,3 116, ,2 rachunek 104,6 111,5 100,7 112,4 115,5 115,6 108,8 97,1 Emeryci i renci ci: 105,5 116, , , ,5 - emeryci 104,2 114,2 98,8 101,6 107,8 105,4 106,1 99,0 - renci ci 107,2 119,4 98,9 104,4 109,9 114,3 109,2 97,0 ródło: Zestawienie własne na podstawie tabeli 1.

4 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 55, Tabela 3. Udział miesi cznych wydatków na ochron zdrowia w wydatkach ogółem na 1 osob w ró nych typach gospodarstw domowych w Polsce w latach (%) Ogółem 3,5 3,6 3, ,3 4,5 4,5 4,5 Pracowników 2,8 2,9 3,0 3,3 3,3 3,3 3,4 3,2 Rolników 2,8 2,6 3,1 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 rachunek 2,8 2,7 3,0 3,2 3,3 3,2 3,1 3,2 Emeryci i renci ci: 5,4 5,7 6,0 6,6 6,8 7,5 7,4 7,4 - emeryci 6,8 7,1 7,8 7,7 7,8 - renci ci 6,1 6,2 6,9 6,7 6, Ogółem 4,7 5,0 5,0 4,9 4,9 4,8 5,0 4,8 Pracowników 3,4 3,6 3,6 3,6 3,8 3,7 4,0 3,8 Rolników 4,0 4,1 3,7 3,6 3,5 3,6 4,0 3,7 rachunek 3,2 3,5 3,4 3,5 3,5 3,7 4,0 3,9 Emeryci i renci ci: 7,7 8,2 8,4 8,1 8,3 8,2 8,1 7,8 - emeryci 8,0 8,5 8,6 8,3 8,5 8,2 8,2 7,8 - renci ci 7,0 7,6 7,7 7,4 7,6 8,0 8,0 7,5 ródło: Zestawienie własne na podstawie zestawienie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny i Mały Rocznik Statystyczny, GUS Warszawa W gospodarstwach domowych pracowników wydatki na ochron zdrowia wzrosły z poziomu 7,50 zł w 1995 roku do 37 zł w 2010 roku, był to wzrost 5-krotny. W gospodarstw domowych pracuj cych na własny rachunek oraz rolników odnotowano ok. 4,5-krotny wzrost wydatków na ochron zdrowia; poziom wydatków w tych typach gospodarstw był znacznie zró nicowany: wydatki rolników na zdrowie zwi kszyły si w latach z ok. 6,50 zł do 28 zł, a wydatki pracuj cych na własny rachunek wzrosły z ponad 10 zł do 47 zł. W tabeli 2 przedstawiono dynamik zmian wydatków nominalnych gospodarstw domowych na ochron zdrowia w latach Analiza danych z tabeli 2 pozwala na stwierdzenie, e: w latach wyra n była tendencja spadkowa tempa wzrostu miesi cznych wydatków na zdrowie ponoszonych w ró nego typu gospodarstwach domowych (z poziomu % do poziomu nieco ponad 100%, a w przypadku pracuj cych na własny rachunek nawet obni ka wydatków nominalnych), w latach tempo wzrostu miesi cznych wydatków na zdrowie nasiliło si, ale tylko w 2004 osi gn ło poziom ok. 115%, w roku 2005 nast pił w wi kszo ci typów gospodarstw domowych minimalny spadek lub stabilizacja wydatków na zdrowie, w latach ponownie odnotowano tendencj wzrostow miesi cznych wydatków na zdrowie (w tempie kilku- i kilkunastoprocentowym), w latach w ka dego typu gospodarstwie domowym odnotowano niewielki spa-

5 170 Zofia Skrzypczak Wydatki gospodarstw domowych na ochron zdrowia w Polsce dek tempa wzrostu miesi cznych wydatków nominalnych na zdrowie; w niektórych typach gospodarstw domowych wydatki na ochron zdrowia poniesione w 2010 roku były ni sze ni w 2009 roku. W tabeli 3 i na wykresie 2 przedstawiono udział wydatków na ochron zdrowia w wydatkach konsumpcyjnych przeci tnego gospodarstwa i gospodarstw domowych nale cych do ró nych grup społeczno-ekonomicznych w latach Ogółem Rolnicy Emeryci i renci ci: Pracow nicy Pracuj cy na własny rachunek Wykres 2. Udział miesi cznych wydatków na zdrowie w wydatkach na zakupy dóbr i usług konsumpcyjnych wybranych typów gospodarstw domowych w latach (%) ródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 2. Udział wydatków na zdrowie w wydatkach konsumpcyjnych przeci tnego członka gospodarstwa domowego wzrósł w latach z ok. 3,5% do ok. 5% i w kolejnych latach, tj. latach ustabilizował si na tym poziomie (z minimaln tendencj spadkow ). Analiza udziału miesi cznych wydatków na zdrowie w wydatkach na zakupy dóbr i usług konsumpcyjnych w ró nych typach gospodarstw domowych pozwala na sformułowanie nast puj cych wniosków: 1) najwy szym udziałem wydatków na zdrowie w wydatkach ogółem charakteryzowały si gospodarstwa domowe emerytów i rencistów udział ten wzrósł z poziomu 5,4% w 1995 roku do 8,4% w 2005 roku, w latach przekraczał nieco poziom 8%, a w roku 2010 zmniejszył si do 7,8%; w gospodarstwach emerytów nast pił wzrost udziału wydatków na ochron zdrowia z 6,8% w 1998 roku do 8,6% w 2005 roku, w kolejnych latach ustabilizował si na poziomie powy ej 8%, a w roku 2010 zmniejszył si do 7,8%; w gospodarstwach rencistów udział wydatków na zdrowie wzrósł zw latach z poziomu 6% do 8%, a w roku 2010 zmniejszył si do 7,5%;

6 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 55, ) w gospodarstwach domowych pracowników udział wydatków na zdrowie wzrósł z poziomu 2,8% w roku 1995 do 3,6% w latach , a w latach zbli ył si do poziomu 4% (w roku 2009 nawet poziom ten osi gn ł); 3) w gospodarstwach rolników odnotowano wzrost z 2,8% do 4,1% w 2004 roku, potem spadek do 3,7% w 2005 roku i 3,6% w latach , w 2009 roku nast pił ponowny wzrost udziału wydatków na zdrowie do poziomu 4% i w 2010 roku spadek do 3,7%; 4) w gospodarstwach domowych pracuj cych na własny rachunek udział wydatków na zdrowie wzrósł z poziomu 2,8% w roku 1995 do 3,5% w latach i do poziomu 3,7% w 2008 roku, a w latach udział ten ustabilizował si na poziomie 4%. Widocznym jest we wszystkich typach gospodarstw domowych wyra ny wzrost udziału wydatków na zdrowie w wydatkach na zakupy dóbr i usług konsumpcyjnych w latach i stabilizacja lub niewielki spadek w latach , potem wzrost w 2009 roku i ponownie spadek w 2010 roku. Warto zwróci uwag na fakt, e w wydatkach na zdrowie ponoszonych przez gospodarstwa domowe dominuj wydatki na artykuły farmaceutyczne (leki) stanowiły one w ostatnich latach ponad 60% wydatków na zdrowie. W najbardziej obci onych wydatkami na zdrowie gospodarstwach domowych emerytów i rencistów, wydatki na leki osi gn ły nawet poziom ok. 75% wydatków na zdrowie. 3. Wydatki gospodarstw domowych na ochron zdrowia uj cie makroekonomiczne Od kilku lat GUS konstruuje zgodnie z wytycznymi OECD Narodowy Rachunek Zdrowia, umo liwiaj cy okre lenie, w sposób ułatwiaj cy porównania mi dzynarodowe, poziomu i struktury wydatków na ochron zdrowia w Polsce. W tabeli 4 przedstawiono Narodowy Rachunek Zdrowia dla lat , zwracaj c szczególn uwag na wydatki prywatne, a w ród nich na wydatki gospodarstw domowych, ustalone w oparciu o badania bud etów gospodarstw domowych i przeliczone na skal gospodarki narodowej (wariant A). W latach wydatki prywatne rosły w zró nicowanym tempie zazwyczaj kilku procent. Ale poniewa w szybszym tempie rósł poziom wydatków publicznych, udział finansowania prywatnego w wydatkach na ochron zdrowia wykazywał w ostatnich pi ciu latach tendencj spadkow : z ponad 31% w 2005 roku do prawie 28% w latach W wydatkach prywatnych dominuj cymi s wydatki gospodarstw domowych, które zgodnie z wytycznymi OECD ustalane s w oparciu o wyniki bada bud etów gospodarstw domowych. Relacja wydatków gospodarstw domowych do ogółu wydatków bie cych na zdrowie zmniejszyła si w latach z poziomu 27,8% do 23,8%, czyli o 4 punkty procentowe. Przej cie od uj cia mikro- do makroekonomicznego, polegaj ce na pomno eniu rednich miesi cznych wydatków na ochron zdrowia przypadaj cych na 1 osob przez 12 miesi cy i liczb mieszka ców kraju, skutkuje zwielokrotnieniem niedoszacowa wydatków w skali gospodarstwa domowego na skal gospodarki narodowej. Zwracaj uwag na ten fakt eksperci z zakresu ochrony zdrowia - autorzy raportu Finansowanie ochrony zdrowia Zielona Ksi ga I pisz c, i wydatki na ochron zdrowia deklarowane przez ankietowanych uczestników bada bud etów gospodarstw domowych nale y traktowa jako minimalne.

7 172 Zofia Skrzypczak Wydatki gospodarstw domowych na ochron zdrowia w Polsce Autorzy raportu policzyli poziom wydatków gospodarstw domowych na zdrowie (uj cie makroekonomiczne), opieraj c si na dwóch ródłach informacji: miesi cznych wydatkach na zdrowie przypadaj cych m na 1 osob, ustalonych w oparciu o badania bud etów gospodarstw domowych (przeprowadzane corocznie) oraz miesi cznych wydatkach na 1 osob, ustalonych w trakcie tzw. bada modułowych Ochrona Zdrowia w Gospodarstwach Domowych (przeprowadzanych przez GUS co kilka lat). Tabela 4. Poziom i struktura wydatków na ochron zdrowia w Polsce w latach (w mln zł) Lata Wyszczególnienie Wydatki bud etu pa stwa 3 150, , , , ,0 Wydatki bud etów JST 975,0 1063,0 970, , ,0 Fundusze ubezpiecze społecznych , , , , ,0 Publiczne wydatki na ochron zdrowia (bie ce) , , , , ,0 WARIANT A (wg NRZ): Wydatki bezpo rednie gospodarstw domowych (BBGD) , , , , ,0 Inne wydatki prywatne 2 056, , , , ,0 Bie ce wydatki prywatne na ochron zdrowia , , , , ,0 Ogółem wydatki bie ce , , , , ,0 Udział wydatków prywatnych w wydatkach bie cych (w %) 31,3 30,8 29,5 27,8 27,7 Udział wydatków gosp. dom. w wydatkach bie cych (%) 27,8 27,1 25,9 24,0 23,8 WARIANT B (w rachunków narodowych): Spo ycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych (rachunki narodowe) Inne wydatki prywatne Bie ce wydatki prywatne na ochron zdrowia Ogółem wydatki bie ce Udział wydatków prywatnych w wydatkach bie cych (w %) 40,3 39,8 37,8 35,9 35,7 Udział wydatków gosp. dom. w wydatkach bie cych (%) 37,2 36,6 34,6 32,5 32,3 ródło: Zestawienie własne na podstawie: A. Baran, M. yra Narodowy rachunek zdrowia. Wydatki na ochron zdrowia 1999, 2002, 2003, Biblioteka Wiadomo ci Statystycznych, t. 54, Warszawa 2006, s. 39, Narodowy Rachunek Zdrowia za lata oraz Rocznik Statystyczny RP i Mały Rocznik Statystyczny RP dla lat (www.stat.gov.pl). Znacz ce ró nice miedzy wynikami oblicze tłumaczony jest brakiem w BBGD informacji o tzw. opłatach nieformalnych i dowodach wdzi czno ci, wydatkach na leczenie osób spoza gospodar-

8 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 55, stwa domowego itp., a tak e przeszacowaniem w badaniach modułowych wydatków z powodu tzw. bł dów pami ci (badania modułowe s badaniami retrospektywnymi, pyta si respondentów o wydatki poniesione w przeszło ci, w czasie minionych 3 miesi cy). Nale y zauwa y, e istnieje jeszcze jedno ródło informacji o poziomie wydatków gospodarstw domowych na ochron zdrowia s nim tzw. rachunki narodowe, a precyzyjnie - ich element składowy spo ycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych (z dochodów osobistych) w pozycji rodzajowej zdrowie. Za tez o adekwatno ci tej pozycji do faktycznie poniesionych przez gospodarstwa domowe wydatków przemawia m.in. fakt, i w rachunkach narodowych oszacowuje si warto szarej gospodarki. Mo na zatem przyj, i ta kategoria odzwierciedla precyzyjnie wysoko wydatków poniesionych przez gospodarstwa domowe na zakup leków, sprz tu medycznego, usług medycznych itp. Wzmiank o mo liwo ci wykorzystania tej kategorii znajdujemy w raporcie Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Ksi ga I, ale tylko w kontek cie krótkookresowej prognozy wydatków na ochron zdrowia. Autorzy raportu stwierdzili: Zakłada si, i wydatki na ochron zdrowia mog by kwantyfikowane jako suma: realnych całkowitych wydatków publicznych, realnych wydatków ludno ci z dochodów osobistych na grup towarów i usług zdrowie (rachunki narodowe). W tabeli 4 fragment B przedstawiono wydatki gospodarstw domowych, uto samiane z warto ci spo ycia indywidualnego (z dochodów osobistych) w sektorze gospodarstw domowych w pozycji rodzajowej zdrowie dla lat W tym wariancie wydatki gospodarstw domowych na ochron zdrowia i tym samym wydatki prywatne - s znacznie wy sze i udział finansowania prywatnego w wydatkach na ochron zdrowia dla lat zawiera si w przedziale 40 36%, wykazuj c tendencj spadkow. Relacja wydatków gospodarstw domowych do wydatków bie cych na zdrowie zmniejszyła si w analizowanym okresie: z 37,8% (w 2005 roku) do 32,3% (w 2009 roku); nast pił zatem spadek o 5 p.p., ale nadal wydatki gospodarstw domowych stanowi ponad 1/3 wydatków na ochron zdrowia. Na wykresie 3 zestawiono informacje o udziale wydatków prywatnych w finansowaniu ochrony zdrowia dla wariantu A i B liczenia wydatków gospodarstw domowych; ró nica we wska niku opisuj cym udział wydatków prywatnych si ga 8-9 punktów procentowych, a oba wska niki wykazuj tendencj spadkow.

9 174 Zofia Skrzypczak Wydatki gospodarstw domowych na ochron zdrowia w Polsce przy wykorzystaniu BBGD przy wykorzystaniu rachunków narodowych Wykres 3. Udział wydatków prywatnych w finansowaniu ochrony zdrowia w latach (wariant A i B w %) ródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli Podsumowanie Znaczny udział wydatków gospodarstw domowych w wydatkach bie cych na ochron zdrowia wiadczy o powa nym obci eniu polskiego społecze stwa kosztami opieki zdrowotnej. Przy wykorzystaniu bada bud etów do ustalenia poziomu wydatków gospodarstw domowych wska nik opisuj cy ich udział w wydatkach bie cych na zdrowie oscylował w latach w granicach: ok %; natomiast przy wykorzystaniu kategorii spo ycia z dochodów osobistych poziom wska nika zawierał si w przedziale: 37 32%. Zgodnie z wytycznymi WHO relacja wydatków gospodarstw domowych na zdrowie do wydatków ogółem przekraczaj ca 30% wiadczy ju o trudno ciach, na jakie mo e by nara ony przeci tny mieszkaniec danego kraju przy d eniu do zapewnienia sobie wiadcze na odpowiednim poziomie. Bibliografia [1] Baran A., yra M., Narodowy rachunek zdrowia. Wydatki na ochron zdrowia 1999, 2002, 2003, Biblioteka Wiadomo ci Statystycznych, tom 54, Warszawa [2] Bud ety gospodarstw domowych w latach , GUS Warszawa [3] Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Ksi ga II, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa [4] Mały Rocznik Statystyczny RP , GUS Warszawa (www.stat.gov.pl). [5] Narodowy Rachunek Zdrowia za lata (www.stat.gov.pl). [6] Rocznik Statystyczny RP , GUS Warszawa (www.stat.gov.pl). [7] Skrzypczak Z., Finansowanie prywatne ochrony zdrowia w Polsce, w: Finansowanie ochro-

10 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 55, ny zdrowia. Wybrane zagadnienia, pod red. J. Sucheckiej, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa [8] Skrzypczak Z., Skala obci e polskiego społecze stwa wydatkami na ochron zdrowia, Zdrowie Publiczne 2/2010. [9] Skrzypczak Z., Wydatki polskich gospodarstw domowych na zakup leków uj cie makro i mikroekonomiczne, Handel Wewn trzny 2/2010. HOUSEHOLD S EXPENDITURES ON HEALTHCARE IN POLAND Summary The aim of this article is to present the scale and dynamics of changes in Polish households' expenditures on healthcare and their share in total expenditures on consumption. This microeconomic approach is completed with macroeconomic analysis which presents the role of private expenditures, including expenditures of households, in financing of Polish healthcare system. Keywords: households' expenditures on health, private expenditures on health Zofia Skrzypczak Katedra Gospodarki Narodowej Wydział Zarz dzania Uniwersytet Warszawski ul. Szturmowa 1/3, Warszawa

PROBLEMY SZACOWANIA WYDATKÓW NA PRYWATNE USŁUGI MEDYCZNE W POLSCE

PROBLEMY SZACOWANIA WYDATKÓW NA PRYWATNE USŁUGI MEDYCZNE W POLSCE PROBLEMY SZACOWANIA WYDATKÓW NA PRYWATNE USŁUGI MEDYCZNE W POLSCE ZOFIA SKZYPCZAK JÓZEF HACZY SKI Uniwersytet Warszawski Streszczenie Opracowanie jest prób oszacowania wydatków na prywatne usługi medyczne

Bardziej szczegółowo

OCENA DOCHODOWEJ ELASTYCZNO CI POPYTU NA DOBRA I USŁUGI KONSUMPCYJNE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH WEDŁUG GRUP DOCHODOWYCH

OCENA DOCHODOWEJ ELASTYCZNO CI POPYTU NA DOBRA I USŁUGI KONSUMPCYJNE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH WEDŁUG GRUP DOCHODOWYCH OCENA DOCHODOWEJ ELASTYCZNO CI POPYTU NA DOBRA I USŁUGI KONSUMPCYJNE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH WEDŁUG GRUP DOCHODOWYCH JOANNA STANISŁAWSKA, FELIKS WYSOCKI Streszczenie W pracy podj to prób oceny dochodowej

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochron zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu

Wydatki na ochron zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 1 (41), t. 2: 174 192 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.41.11 Wydatki na ochron zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu

Bardziej szczegółowo

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce

Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce Społeczne nierówno ci w zdrowiu w Polsce i Abstrakt Niniejsze opracowanie stanowi pierwsz prób podsumowania obecnego stanu wiedzy o skali istniej cych w Polsce nierówno ci w zdrowiu, metodach pomiaru wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KONSUMPCJI LEKÓW W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH

ANALIZA KONSUMPCJI LEKÓW W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH ANALIZA KONSUMPCJI LEKÓW W POLSCE I WYBRANYCH KRAJACH KATARZYNA SZALONKA Uniwersytet Wrocławski Streszczenie Polacy konsumuj du ilo leków. Jeste my w czołówce pa stw o najwy szym spo yciu farmaceutyków.

Bardziej szczegółowo

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3

U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 R A D A M I N I S T R Ó W U S T A W A B U D E T O W A NA R O K 2 0 1 3 UZASADNIENIE TOM I Warszawa, wrzesie 2012 SPIS TRE CI Rozdział I Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski oraz kierunki polityki fiskalnej

Bardziej szczegółowo

Anna Organi ciak-krzykowska * EFEKTYWNO PROGRAMÓW RYNKU PRACY W WYMIARZE REGIONALNYM

Anna Organi ciak-krzykowska * EFEKTYWNO PROGRAMÓW RYNKU PRACY W WYMIARZE REGIONALNYM A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 248, 211 * EFEKTYWNO PROGRAMÓW RYNKU PRACY W WYMIARZE REGIONALNYM WST P Niestabilna sytuacja na współczesnym rynku pracy jest problemem

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA 2007-2013. Warszawa, czerwiec 2005 r. MINISTERSTWO ZDROWIA STRATEGIA ROZWOJU OCHRONY ZDROWIA W POLSCE 2007-2013 Warszawa, czerwiec 2005 r. WPROWADZENIE 3 1. SYNTEZA DOKUMENTU 4 2. UWARUNKOWANIA PRAWNO INSTYTUCJONALNE ORAZ POWI ZANIA Z 5 INNYMI

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE I ORGANIZACJA SYSTEMU OPIEKI D UGOTERMINOWEJ W POLSCE

FINANSOWANIE I ORGANIZACJA SYSTEMU OPIEKI D UGOTERMINOWEJ W POLSCE STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 34 Anna Mitek Uniwersytet Szczeci ski FINANSOWANIE I ORGANIZACJA SYSTEMU OPIEKI D UGOTERMINOWEJ W POLSCE Streszczenie W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO SYSTEMÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO SYSTEMÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ PRZEGL D STATYSTYCZNY R. LXI ZESZYT 1 2014 AGATA Ó TASZEK EFEKTYWNO I KONKURENCYJNO SYSTEMÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ 1. WPROWADZENIE Sektor ochrony zdrowia jest kluczowym dzia em gospodarki

Bardziej szczegółowo

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI)

ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) ZADŁU ENE JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO W PERSPEKTYWIE ZMIAN USTAWOWYCH (PRZYPADEK ŁODZI) SŁAWOMIRA KA DUŁA Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu JOANNA URBANIAK Absolwentka studiów stacjonarnych I stopnia

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA

WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA WYKORZYSTANIE IT W BUDOWANIU POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRODUCENTÓW YWNO CI GRZEGORZ DZIE A, MAREK SIKORA Streszczenie Wraz z rozwojem gospodarczym wzrasta znaczenie informacji. W zwi zku z rozwojem nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Społeczno-ekonomiczne skutki migracji Polaków po akcesji Polski do Unii Europejskiej

Społeczno-ekonomiczne skutki migracji Polaków po akcesji Polski do Unii Europejskiej 8 Kraków 2010 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Społeczno-ekonomiczne skutki migracji Polaków po akcesji Polski do Unii Europejskiej 1. Wprowadzenie Zjawisko migracji jest nierozerwalnie zwi zane z procesem

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE TO SAMO CI I WIZERUNKU FIRMY USŁUGOWEJ JAKO PRACODAWCY NA PRZYKŁADZIE FIRMY MCDONALD S

KSZTAŁTOWANIE TO SAMO CI I WIZERUNKU FIRMY USŁUGOWEJ JAKO PRACODAWCY NA PRZYKŁADZIE FIRMY MCDONALD S KSZTAŁTOWANIE TO SAMO CI I WIZERUNKU FIRMY USŁUGOWEJ JAKO PRACODAWCY NA PRZYKŁADZIE FIRMY MCDONALD S MONIKA ŚWI TKOWSKA, DAGMARA STANGIERSKA Streszczenie Celem referatu jest przedstawienie wpływu działa

Bardziej szczegółowo

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK

JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK JAKO WARUNKIEM PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH ANNA RYBARCZYK Streszczenie Sektor usług medycznych w Polsce ulega nieustannym zmianom. Proces transformacji ustrojowej, który dokonał si

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Katarzyna SAWICZ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012. Emilia Gierach * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 273, 2012 * MAKROEKONOMICZNE DETERMINANTY ROZWOJU RYNKU WALUTOWYCH INSTRUMENTÓW POCHODNYCH W POLSCE WST P Globalne rynki finansowe

Bardziej szczegółowo

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ

PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Monika St pi ska PROCES INFLACJI W OKRESIE POLSKIEJ TRANSFORMACJI USTROJOWEJ Procesy inflacyjne w Polsce maj znacznie du sz genez, ni post - puj ca transformacja systemowa. Samo poj cie inflacji by o ju

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU WDRO ENIA SYSTEMU ZARZ DZANIA BEZPIECZE STWEM NA JAKO PRACY W KOPALNI IZABELA MISIURA, BARBARA BIAŁECKA

ANALIZA WPŁYWU WDRO ENIA SYSTEMU ZARZ DZANIA BEZPIECZE STWEM NA JAKO PRACY W KOPALNI IZABELA MISIURA, BARBARA BIAŁECKA ANALIZA WPŁYWU WDRO ENIA SYSTEMU ZARZ DZANIA BEZPIECZE STWEM NA JAKO PRACY W KOPALNI IZABELA MISIURA, BARBARA BIAŁECKA Streszczenie W artykule przedstawiono ocen funkcjonuj cego w wybranej kopalni systemu

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 244, 2010. Kinga St plewska *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 244, 2010. Kinga St plewska * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 244, 2010 Kinga St plewska * CZYNNIKI WARUNKUJ CE POPYT NA UBEZPIECZENIA NA YCIE W POLSCE W WIETLE BADA Ze wzgl du na dynamiczny rozwój

Bardziej szczegółowo

Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Koninie

Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szkoła Zawodowa w Koninie kształcenie ustawiczne, studia podyplomowe, kandydat, zakład pracy. lifelong learning, post-graduate studies, candidate, employment enterprise. The aim of the

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 9001:2009 W DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE DOMOWEJ PRAKTYKA ORAZ NOWE WYZWANIA

SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 9001:2009 W DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE DOMOWEJ PRAKTYKA ORAZ NOWE WYZWANIA SYSTEM ZARZ DZANIA JAKO CI ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORMY PN-EN ISO 9001:2009 W DŁUGOTERMINOWEJ OPIECE DOMOWEJ PRAKTYKA ORAZ NOWE WYZWANIA ANNA REZNER, AGNIESZKA ADAMSKA, RENATA NOWAK Streszczenie Coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OBSZARÓW WIEJSKICH DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE IN RURAL AREAS

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY OBSZARÓW WIEJSKICH DEVELOPMENT OF INFRASTRUCTURE IN RURAL AREAS INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 10/2011, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddzia w Krakowie, s. 97 106 Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi Rozwój infrastruktury...

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urz d Pracy w Białymstoku Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych WST P 4

Wojewódzki Urz d Pracy w Białymstoku Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych WST P 4 SPIS TRE CI WST P 4 1. DIAGNOZA STANU SEKTORA TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM 4 1.1. Działalno usługowa zwi zana z zakwaterowaniem 4 1.2. Działalno usługowa zwi zana z wy ywieniem 14 1.3. Działalno

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ

PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ PREFERENCJE KLIENTÓW NA RYNKU BANKOWYCH KONT OSOBISTYCH ADAM RUDZEWICZ Streszczenie Celem bada, których wyniki przedstawiono w artykule, było zidentyfikowanie preferencji klientów w zakresie wyboru rachunku

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE ZASOBAMI PRACY W SZPITALU ZOFIA WYSZKOWSKA, ANNA MICHALSKA

ZARZ DZANIE ZASOBAMI PRACY W SZPITALU ZOFIA WYSZKOWSKA, ANNA MICHALSKA ZARZ DZANIE ZASOBAMI PRACY W SZPITALU ZOFIA WYSZKOWSKA, ANNA MICHALSKA Streszczenie W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu zarz dzania zasobami pracy w szpitalu publicznym, w którym zatrudnia

Bardziej szczegółowo

Tendencje upad o ci przedsi biorstw w Polsce i Irlandii w latach 2007-2010 Corporate bankruptcies in Poland and Ireland in 2007-2010

Tendencje upad o ci przedsi biorstw w Polsce i Irlandii w latach 2007-2010 Corporate bankruptcies in Poland and Ireland in 2007-2010 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr hab. Grzegorz Go biowski, prof. WSFiZ Wy sza Szko a Finansów i Zarz dzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Miros aw Zajdel STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE ÓDZKIM Proces transformacji polskiej gospodarki, zapocz tkowany w ko cu 1989 r. w kierunku regulacji rynkowej, przyniós wiele ró norodnych zmian,

Bardziej szczegółowo