WYDATKI GOSPODARSTW DOMOWYCH NA OCHRON ZDROWIA W POLSCE ZOFIA SKRZYPCZAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDATKI GOSPODARSTW DOMOWYCH NA OCHRON ZDROWIA W POLSCE ZOFIA SKRZYPCZAK"

Transkrypt

1 WYDATKI GOSPODARSTW DOMOWYCH NA OCHRON ZDROWIA W POLSCE ZOFIA SKRZYPCZAK Streszczenie Celem opracowania jest przedstawienie skali oraz dynamiki zmian wydatków na ochron zdrowia polskich gospodarstw domowych oraz ich udziału w wydatkach konsumpcyjnych ogółem. To podej cie mikroekonomiczne uzupełnione jest analiz makroekonomiczn, prezentuj c rol wydatków prywatnych, a w nich wydatków gospodarstw domowych w finansowaniu polskiego systemu ochrony zdrowia. Słowa kluczowe: wydatki gospodarstw domowych na zdrowie, wydatki prywatne na zdrowie 1. Wprowadzenie Mimo i w zdecydowanej wi kszo ci krajów rozwini tych w wydatkach na ochron zdrowia dominuj wydatki publiczne, to jednak roli wydatków prywatnych powinno si po wi ci nale yt uwag, chocia by ze wzgl du na fakt, i istotn ich cz stanowi wydatki gospodarstw domowych, mówi ce o bezpo rednim obci eniu społecze stwa kosztami opieki zdrowotnej 1. Celem opracowania jest przedstawienie skali wydatków gospodarstw domowych na ochron zdrowia w Polsce, ich dynamiki zmian oraz udziału w ogólnych wydatkach konsumpcyjnych (uj cie mikroekonomiczne), a tak e roli wydatków prywatnych w tym: wydatków gospodarstw domowych w finansowaniu ochrony zdrowia w Polsce (podej cie makroekonomiczne). ródłem informacji s systematycznie prowadzone przez Główny Urz d Statystyczny (GUS) badania bud etów gospodarstw domowych. Dane te zgodnie z wytycznymi OECD wykorzystywane s w postaci zagregowanej przy konstrukcji Narodowego Rachunku Zdrowia, a ten w ostatnich latach stanowi podstawowe ródło informacji o poziomie i strukturze wydatków na ochron zdrowia w Polsce. Autorka zwraca uwag na niedoskonało ci bud etów gospodarstw domowych jako ródła informacji o wydatkach prywatnych na ochron zdrowia oraz mo liwo wykorzystania rachunków narodowych i kategorii zwi zanej z ostatecznym podziałem dochodu narodowego. Jest ni spo- ycie indywidualne i element wynikaj cy z podziału tej kategorii na tzw. pozycje rodzajowe pozycja zdrowie odzwierciedla wydatki konsumentów na zakup dóbr i usług zwi zanych z ochron zdrowia. 1 Zob.: Z. Skrzypczak - Skala obci e polskiego społecze stwa wydatkami na ochron zdrowia, Zdrowie Publiczne 2/2010.

2 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 55, Miesi czne wydatki gospodarstw domowych na zdrowie uj cie mikroekonomiczne Badania bud etów gospodarstw domowych, prowadzone od ponad 50 lat na reprezentatywnej próbie respondentów, pozwalaj ustali m.in. poziom i struktur wydatków na zakupy dóbr i usług konsumpcyjnych, a w ród nich wydatki na zdrowie. W tabeli 1 i na wykresie 1 przedstawiono miesi czne wydatki na zdrowie, przypadaj ce na 1 osob w gospodarstwach domowych ogółem oraz nale cych do ró nych grup społecznoekonomicznych Ogółem Rolnicy Emeryci i renci ci: Pracownicy Pracuj cy na własny rachunek Wykres 1. Miesi czne wydatki na ochron zdrowia na 1 osob w ró nych typach gospodarstw domowych w Polsce w latach (w zł) ródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 1. W latach przeci tne miesi czne wydatki na zdrowie wzrosły prawie 5-krotnie: z poziomu niespełna 10 zł do około 48 zł. Najbardziej obci one kosztami ochrony zdrowia były gospodarstwa domowe emerytów i rencistów ich wydatki wzrosły w analizowanym okresie z ok. 17 zł do ponad 80 zł. Jest to naturalne zjawisko emeryci i renci ci to osoby starsze, cz sto chore na choroby przewlekłe, wymagaj ce regularnych wizyt u lekarzy, wykonywania bada diagnostycznych, zakupu leków, itp. Od roku 1997 GUS podaje równie oddzielnie informacje o wydatkach gospodarstw domowych emerytów oraz rencistów. Wida, i poziom wydatków w tych podgrupach jest wyra nie zró nicowany: emeryci zwi kszyli w latach wydatki na zdrowie z poziomu ok. 32,50 zł do ok. 85 zł (ponad 2,5-krotny wzrost), a renci ci zwi kszyli wydatki z 21,50 zł do ok. 65 zł (wzrost ponad 3-krotny).

3 168 Zofia Skrzypczak Wydatki gospodarstw domowych na ochron zdrowia w Polsce Tabela 1. Miesi czne wydatki na ochron zdrowia na 1 osob w ró nych typach gospodarstw domowych w Polsce w latach (w zł) Ogółem 9,64 12,56 16,22 21,35 23,69 26,63 27,58 28,32 Pracowników 7,75 10,34 12,81 17,28 18,89 20,71 21,37 20,81 Rolników 6,52 7,76 10,60 13,63 14,71 16,06 16,70 16,88 rachunek 10,14 12,11 16,31 20,45 23,03 24,12 23,43 25,27 Emeryci i renci ci: 16,81 21,97 28,27 36,55 41,18 47,73 48,73 50,77 - emeryci ,45 41,35 47,07 55,30 57,07 59,42 - renci ci ,67 28,69 31,59 36,01 36,10 36, Ogółem 30,24 35,07 34,72 36,57 40,02 43,68 47,90 47,59 Pracowników 22,97 26,11 24,83 26,67 29,70 33,21 37,29 37,20 Rolników 18,64 20,78 19,52 20,45 21,73 25,30 28,83 28,02 rachunek 26,44 29,49 29,71 33,39 38,57 44,59 48,50 47,07 Emeryci i renci ci: 53,54 62,51 62,49 64,88 70,74 76,36 81,67 81,23 - emeryci 61,91 70,71 69,86 70,95 76,46 80,60 85,52 84,66 - renci ci 39,60 47,27 46,75 48,82 53,67 61,37 66,99 64,95 ródło: Zestawienie własne na podstawie: Bud ety gospodarstw domowych w , GUS Warszawa Tabela 2. Dynamika zmian miesi cznych wydatków nominalnych na ochron zdrowia na 1 osob w latach (%) Ogółem 130,3 129,1 131, ,4 103,5 102,7 Pracowników 133,4 123,9 134,9 109,3 109,6 103,2 97,4 Rolników ,6 128,6 107,9 109, ,1 rachunek 119,4 134,7 125,4 112,6 104,7 97,1 107,9 Emeryci i renci ci: 130,7 128,7 129,2 112,7 115,9 102,1 104,2 - emeryci 127,4 113,8 117,6 103,2 104,1 - renci ci 132,4 110,1 114,0 100,2 102, Ogółem 106, ,3 109,4 109,1 109,7 99,4 Pracowników 110,4 113,7 95,1 107,4 111,4 111,8 112,3 99,8 Rolników 110,4 111,5 93,9 104,8 106,3 116, ,2 rachunek 104,6 111,5 100,7 112,4 115,5 115,6 108,8 97,1 Emeryci i renci ci: 105,5 116, , , ,5 - emeryci 104,2 114,2 98,8 101,6 107,8 105,4 106,1 99,0 - renci ci 107,2 119,4 98,9 104,4 109,9 114,3 109,2 97,0 ródło: Zestawienie własne na podstawie tabeli 1.

4 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 55, Tabela 3. Udział miesi cznych wydatków na ochron zdrowia w wydatkach ogółem na 1 osob w ró nych typach gospodarstw domowych w Polsce w latach (%) Ogółem 3,5 3,6 3, ,3 4,5 4,5 4,5 Pracowników 2,8 2,9 3,0 3,3 3,3 3,3 3,4 3,2 Rolników 2,8 2,6 3,1 3,7 3,7 3,6 3,6 3,5 rachunek 2,8 2,7 3,0 3,2 3,3 3,2 3,1 3,2 Emeryci i renci ci: 5,4 5,7 6,0 6,6 6,8 7,5 7,4 7,4 - emeryci 6,8 7,1 7,8 7,7 7,8 - renci ci 6,1 6,2 6,9 6,7 6, Ogółem 4,7 5,0 5,0 4,9 4,9 4,8 5,0 4,8 Pracowników 3,4 3,6 3,6 3,6 3,8 3,7 4,0 3,8 Rolników 4,0 4,1 3,7 3,6 3,5 3,6 4,0 3,7 rachunek 3,2 3,5 3,4 3,5 3,5 3,7 4,0 3,9 Emeryci i renci ci: 7,7 8,2 8,4 8,1 8,3 8,2 8,1 7,8 - emeryci 8,0 8,5 8,6 8,3 8,5 8,2 8,2 7,8 - renci ci 7,0 7,6 7,7 7,4 7,6 8,0 8,0 7,5 ródło: Zestawienie własne na podstawie zestawienie własne na podstawie: Rocznik Statystyczny i Mały Rocznik Statystyczny, GUS Warszawa W gospodarstwach domowych pracowników wydatki na ochron zdrowia wzrosły z poziomu 7,50 zł w 1995 roku do 37 zł w 2010 roku, był to wzrost 5-krotny. W gospodarstw domowych pracuj cych na własny rachunek oraz rolników odnotowano ok. 4,5-krotny wzrost wydatków na ochron zdrowia; poziom wydatków w tych typach gospodarstw był znacznie zró nicowany: wydatki rolników na zdrowie zwi kszyły si w latach z ok. 6,50 zł do 28 zł, a wydatki pracuj cych na własny rachunek wzrosły z ponad 10 zł do 47 zł. W tabeli 2 przedstawiono dynamik zmian wydatków nominalnych gospodarstw domowych na ochron zdrowia w latach Analiza danych z tabeli 2 pozwala na stwierdzenie, e: w latach wyra n była tendencja spadkowa tempa wzrostu miesi cznych wydatków na zdrowie ponoszonych w ró nego typu gospodarstwach domowych (z poziomu % do poziomu nieco ponad 100%, a w przypadku pracuj cych na własny rachunek nawet obni ka wydatków nominalnych), w latach tempo wzrostu miesi cznych wydatków na zdrowie nasiliło si, ale tylko w 2004 osi gn ło poziom ok. 115%, w roku 2005 nast pił w wi kszo ci typów gospodarstw domowych minimalny spadek lub stabilizacja wydatków na zdrowie, w latach ponownie odnotowano tendencj wzrostow miesi cznych wydatków na zdrowie (w tempie kilku- i kilkunastoprocentowym), w latach w ka dego typu gospodarstwie domowym odnotowano niewielki spa-

5 170 Zofia Skrzypczak Wydatki gospodarstw domowych na ochron zdrowia w Polsce dek tempa wzrostu miesi cznych wydatków nominalnych na zdrowie; w niektórych typach gospodarstw domowych wydatki na ochron zdrowia poniesione w 2010 roku były ni sze ni w 2009 roku. W tabeli 3 i na wykresie 2 przedstawiono udział wydatków na ochron zdrowia w wydatkach konsumpcyjnych przeci tnego gospodarstwa i gospodarstw domowych nale cych do ró nych grup społeczno-ekonomicznych w latach Ogółem Rolnicy Emeryci i renci ci: Pracow nicy Pracuj cy na własny rachunek Wykres 2. Udział miesi cznych wydatków na zdrowie w wydatkach na zakupy dóbr i usług konsumpcyjnych wybranych typów gospodarstw domowych w latach (%) ródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 2. Udział wydatków na zdrowie w wydatkach konsumpcyjnych przeci tnego członka gospodarstwa domowego wzrósł w latach z ok. 3,5% do ok. 5% i w kolejnych latach, tj. latach ustabilizował si na tym poziomie (z minimaln tendencj spadkow ). Analiza udziału miesi cznych wydatków na zdrowie w wydatkach na zakupy dóbr i usług konsumpcyjnych w ró nych typach gospodarstw domowych pozwala na sformułowanie nast puj cych wniosków: 1) najwy szym udziałem wydatków na zdrowie w wydatkach ogółem charakteryzowały si gospodarstwa domowe emerytów i rencistów udział ten wzrósł z poziomu 5,4% w 1995 roku do 8,4% w 2005 roku, w latach przekraczał nieco poziom 8%, a w roku 2010 zmniejszył si do 7,8%; w gospodarstwach emerytów nast pił wzrost udziału wydatków na ochron zdrowia z 6,8% w 1998 roku do 8,6% w 2005 roku, w kolejnych latach ustabilizował si na poziomie powy ej 8%, a w roku 2010 zmniejszył si do 7,8%; w gospodarstwach rencistów udział wydatków na zdrowie wzrósł zw latach z poziomu 6% do 8%, a w roku 2010 zmniejszył si do 7,5%;

6 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 55, ) w gospodarstwach domowych pracowników udział wydatków na zdrowie wzrósł z poziomu 2,8% w roku 1995 do 3,6% w latach , a w latach zbli ył si do poziomu 4% (w roku 2009 nawet poziom ten osi gn ł); 3) w gospodarstwach rolników odnotowano wzrost z 2,8% do 4,1% w 2004 roku, potem spadek do 3,7% w 2005 roku i 3,6% w latach , w 2009 roku nast pił ponowny wzrost udziału wydatków na zdrowie do poziomu 4% i w 2010 roku spadek do 3,7%; 4) w gospodarstwach domowych pracuj cych na własny rachunek udział wydatków na zdrowie wzrósł z poziomu 2,8% w roku 1995 do 3,5% w latach i do poziomu 3,7% w 2008 roku, a w latach udział ten ustabilizował si na poziomie 4%. Widocznym jest we wszystkich typach gospodarstw domowych wyra ny wzrost udziału wydatków na zdrowie w wydatkach na zakupy dóbr i usług konsumpcyjnych w latach i stabilizacja lub niewielki spadek w latach , potem wzrost w 2009 roku i ponownie spadek w 2010 roku. Warto zwróci uwag na fakt, e w wydatkach na zdrowie ponoszonych przez gospodarstwa domowe dominuj wydatki na artykuły farmaceutyczne (leki) stanowiły one w ostatnich latach ponad 60% wydatków na zdrowie. W najbardziej obci onych wydatkami na zdrowie gospodarstwach domowych emerytów i rencistów, wydatki na leki osi gn ły nawet poziom ok. 75% wydatków na zdrowie. 3. Wydatki gospodarstw domowych na ochron zdrowia uj cie makroekonomiczne Od kilku lat GUS konstruuje zgodnie z wytycznymi OECD Narodowy Rachunek Zdrowia, umo liwiaj cy okre lenie, w sposób ułatwiaj cy porównania mi dzynarodowe, poziomu i struktury wydatków na ochron zdrowia w Polsce. W tabeli 4 przedstawiono Narodowy Rachunek Zdrowia dla lat , zwracaj c szczególn uwag na wydatki prywatne, a w ród nich na wydatki gospodarstw domowych, ustalone w oparciu o badania bud etów gospodarstw domowych i przeliczone na skal gospodarki narodowej (wariant A). W latach wydatki prywatne rosły w zró nicowanym tempie zazwyczaj kilku procent. Ale poniewa w szybszym tempie rósł poziom wydatków publicznych, udział finansowania prywatnego w wydatkach na ochron zdrowia wykazywał w ostatnich pi ciu latach tendencj spadkow : z ponad 31% w 2005 roku do prawie 28% w latach W wydatkach prywatnych dominuj cymi s wydatki gospodarstw domowych, które zgodnie z wytycznymi OECD ustalane s w oparciu o wyniki bada bud etów gospodarstw domowych. Relacja wydatków gospodarstw domowych do ogółu wydatków bie cych na zdrowie zmniejszyła si w latach z poziomu 27,8% do 23,8%, czyli o 4 punkty procentowe. Przej cie od uj cia mikro- do makroekonomicznego, polegaj ce na pomno eniu rednich miesi cznych wydatków na ochron zdrowia przypadaj cych na 1 osob przez 12 miesi cy i liczb mieszka ców kraju, skutkuje zwielokrotnieniem niedoszacowa wydatków w skali gospodarstwa domowego na skal gospodarki narodowej. Zwracaj uwag na ten fakt eksperci z zakresu ochrony zdrowia - autorzy raportu Finansowanie ochrony zdrowia Zielona Ksi ga I pisz c, i wydatki na ochron zdrowia deklarowane przez ankietowanych uczestników bada bud etów gospodarstw domowych nale y traktowa jako minimalne.

7 172 Zofia Skrzypczak Wydatki gospodarstw domowych na ochron zdrowia w Polsce Autorzy raportu policzyli poziom wydatków gospodarstw domowych na zdrowie (uj cie makroekonomiczne), opieraj c si na dwóch ródłach informacji: miesi cznych wydatkach na zdrowie przypadaj cych m na 1 osob, ustalonych w oparciu o badania bud etów gospodarstw domowych (przeprowadzane corocznie) oraz miesi cznych wydatkach na 1 osob, ustalonych w trakcie tzw. bada modułowych Ochrona Zdrowia w Gospodarstwach Domowych (przeprowadzanych przez GUS co kilka lat). Tabela 4. Poziom i struktura wydatków na ochron zdrowia w Polsce w latach (w mln zł) Lata Wyszczególnienie Wydatki bud etu pa stwa 3 150, , , , ,0 Wydatki bud etów JST 975,0 1063,0 970, , ,0 Fundusze ubezpiecze społecznych , , , , ,0 Publiczne wydatki na ochron zdrowia (bie ce) , , , , ,0 WARIANT A (wg NRZ): Wydatki bezpo rednie gospodarstw domowych (BBGD) , , , , ,0 Inne wydatki prywatne 2 056, , , , ,0 Bie ce wydatki prywatne na ochron zdrowia , , , , ,0 Ogółem wydatki bie ce , , , , ,0 Udział wydatków prywatnych w wydatkach bie cych (w %) 31,3 30,8 29,5 27,8 27,7 Udział wydatków gosp. dom. w wydatkach bie cych (%) 27,8 27,1 25,9 24,0 23,8 WARIANT B (w rachunków narodowych): Spo ycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych (rachunki narodowe) Inne wydatki prywatne Bie ce wydatki prywatne na ochron zdrowia Ogółem wydatki bie ce Udział wydatków prywatnych w wydatkach bie cych (w %) 40,3 39,8 37,8 35,9 35,7 Udział wydatków gosp. dom. w wydatkach bie cych (%) 37,2 36,6 34,6 32,5 32,3 ródło: Zestawienie własne na podstawie: A. Baran, M. yra Narodowy rachunek zdrowia. Wydatki na ochron zdrowia 1999, 2002, 2003, Biblioteka Wiadomo ci Statystycznych, t. 54, Warszawa 2006, s. 39, Narodowy Rachunek Zdrowia za lata oraz Rocznik Statystyczny RP i Mały Rocznik Statystyczny RP dla lat (www.stat.gov.pl). Znacz ce ró nice miedzy wynikami oblicze tłumaczony jest brakiem w BBGD informacji o tzw. opłatach nieformalnych i dowodach wdzi czno ci, wydatkach na leczenie osób spoza gospodar-

8 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 55, stwa domowego itp., a tak e przeszacowaniem w badaniach modułowych wydatków z powodu tzw. bł dów pami ci (badania modułowe s badaniami retrospektywnymi, pyta si respondentów o wydatki poniesione w przeszło ci, w czasie minionych 3 miesi cy). Nale y zauwa y, e istnieje jeszcze jedno ródło informacji o poziomie wydatków gospodarstw domowych na ochron zdrowia s nim tzw. rachunki narodowe, a precyzyjnie - ich element składowy spo ycie indywidualne w sektorze gospodarstw domowych (z dochodów osobistych) w pozycji rodzajowej zdrowie. Za tez o adekwatno ci tej pozycji do faktycznie poniesionych przez gospodarstwa domowe wydatków przemawia m.in. fakt, i w rachunkach narodowych oszacowuje si warto szarej gospodarki. Mo na zatem przyj, i ta kategoria odzwierciedla precyzyjnie wysoko wydatków poniesionych przez gospodarstwa domowe na zakup leków, sprz tu medycznego, usług medycznych itp. Wzmiank o mo liwo ci wykorzystania tej kategorii znajdujemy w raporcie Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce - Zielona Ksi ga I, ale tylko w kontek cie krótkookresowej prognozy wydatków na ochron zdrowia. Autorzy raportu stwierdzili: Zakłada si, i wydatki na ochron zdrowia mog by kwantyfikowane jako suma: realnych całkowitych wydatków publicznych, realnych wydatków ludno ci z dochodów osobistych na grup towarów i usług zdrowie (rachunki narodowe). W tabeli 4 fragment B przedstawiono wydatki gospodarstw domowych, uto samiane z warto ci spo ycia indywidualnego (z dochodów osobistych) w sektorze gospodarstw domowych w pozycji rodzajowej zdrowie dla lat W tym wariancie wydatki gospodarstw domowych na ochron zdrowia i tym samym wydatki prywatne - s znacznie wy sze i udział finansowania prywatnego w wydatkach na ochron zdrowia dla lat zawiera si w przedziale 40 36%, wykazuj c tendencj spadkow. Relacja wydatków gospodarstw domowych do wydatków bie cych na zdrowie zmniejszyła si w analizowanym okresie: z 37,8% (w 2005 roku) do 32,3% (w 2009 roku); nast pił zatem spadek o 5 p.p., ale nadal wydatki gospodarstw domowych stanowi ponad 1/3 wydatków na ochron zdrowia. Na wykresie 3 zestawiono informacje o udziale wydatków prywatnych w finansowaniu ochrony zdrowia dla wariantu A i B liczenia wydatków gospodarstw domowych; ró nica we wska niku opisuj cym udział wydatków prywatnych si ga 8-9 punktów procentowych, a oba wska niki wykazuj tendencj spadkow.

9 174 Zofia Skrzypczak Wydatki gospodarstw domowych na ochron zdrowia w Polsce przy wykorzystaniu BBGD przy wykorzystaniu rachunków narodowych Wykres 3. Udział wydatków prywatnych w finansowaniu ochrony zdrowia w latach (wariant A i B w %) ródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli Podsumowanie Znaczny udział wydatków gospodarstw domowych w wydatkach bie cych na ochron zdrowia wiadczy o powa nym obci eniu polskiego społecze stwa kosztami opieki zdrowotnej. Przy wykorzystaniu bada bud etów do ustalenia poziomu wydatków gospodarstw domowych wska nik opisuj cy ich udział w wydatkach bie cych na zdrowie oscylował w latach w granicach: ok %; natomiast przy wykorzystaniu kategorii spo ycia z dochodów osobistych poziom wska nika zawierał si w przedziale: 37 32%. Zgodnie z wytycznymi WHO relacja wydatków gospodarstw domowych na zdrowie do wydatków ogółem przekraczaj ca 30% wiadczy ju o trudno ciach, na jakie mo e by nara ony przeci tny mieszkaniec danego kraju przy d eniu do zapewnienia sobie wiadcze na odpowiednim poziomie. Bibliografia [1] Baran A., yra M., Narodowy rachunek zdrowia. Wydatki na ochron zdrowia 1999, 2002, 2003, Biblioteka Wiadomo ci Statystycznych, tom 54, Warszawa [2] Bud ety gospodarstw domowych w latach , GUS Warszawa [3] Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Ksi ga II, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa [4] Mały Rocznik Statystyczny RP , GUS Warszawa (www.stat.gov.pl). [5] Narodowy Rachunek Zdrowia za lata (www.stat.gov.pl). [6] Rocznik Statystyczny RP , GUS Warszawa (www.stat.gov.pl). [7] Skrzypczak Z., Finansowanie prywatne ochrony zdrowia w Polsce, w: Finansowanie ochro-

10 Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management Nr 55, ny zdrowia. Wybrane zagadnienia, pod red. J. Sucheckiej, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa [8] Skrzypczak Z., Skala obci e polskiego społecze stwa wydatkami na ochron zdrowia, Zdrowie Publiczne 2/2010. [9] Skrzypczak Z., Wydatki polskich gospodarstw domowych na zakup leków uj cie makro i mikroekonomiczne, Handel Wewn trzny 2/2010. HOUSEHOLD S EXPENDITURES ON HEALTHCARE IN POLAND Summary The aim of this article is to present the scale and dynamics of changes in Polish households' expenditures on healthcare and their share in total expenditures on consumption. This microeconomic approach is completed with macroeconomic analysis which presents the role of private expenditures, including expenditures of households, in financing of Polish healthcare system. Keywords: households' expenditures on health, private expenditures on health Zofia Skrzypczak Katedra Gospodarki Narodowej Wydział Zarz dzania Uniwersytet Warszawski ul. Szturmowa 1/3, Warszawa

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014 Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 21-214 Warszawa 215 Opracowanie: Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Dane źródłowe:

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY SZACOWANIA WYDATKÓW NA PRYWATNE USŁUGI MEDYCZNE W POLSCE

PROBLEMY SZACOWANIA WYDATKÓW NA PRYWATNE USŁUGI MEDYCZNE W POLSCE PROBLEMY SZACOWANIA WYDATKÓW NA PRYWATNE USŁUGI MEDYCZNE W POLSCE ZOFIA SKZYPCZAK JÓZEF HACZY SKI Uniwersytet Warszawski Streszczenie Opracowanie jest prób oszacowania wydatków na prywatne usługi medyczne

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie wydatków na ochronę zdrowia w polskich gospodarstwach domowych

Zróżnicowanie wydatków na ochronę zdrowia w polskich gospodarstwach domowych Dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW, WSPiZ im. L. Koźmińskiego skrzypczak@mail.wz.uw.edu.pl Zróżnicowanie wydatków na ochronę zdrowia w polskich gospodarstwach domowych Dzięki regularnie (od 50

Bardziej szczegółowo

LUDNO MIASTA I GMINY SZADEK W WIETLE WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO 2002

LUDNO MIASTA I GMINY SZADEK W WIETLE WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO 2002 Biuletyn Szadkowski, tom 4 83 Tadeusz Marszał * LUDNO MIASTA I GMINY SZADEK W WIETLE WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO 2002 Przeprowadzony w 2002 r. Narodowy Spis Powszechny swym zakresem obejmował

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia

Wydatki na ochronę zdrowia Wydatki na ochronę zdrowia doc. dr Zofia Skrzypczak Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

OGÓLNODOSTĘPNE IFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINÓW I EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA W GIMNAZJACH przykłady ich wykorzystania i interpretowania

OGÓLNODOSTĘPNE IFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINÓW I EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA W GIMNAZJACH przykłady ich wykorzystania i interpretowania Teresa Kutajczyk, WBiA OKE w Gdańsku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku OGÓLNODOSTĘPNE IFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINÓW I EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA W GIMNAZJACH przykłady ich wykorzystania i interpretowania

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. UWAGI ANALITYCZNE Udzia dochodów z dzia alno ci rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z u ytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. spisano 76,4 tys. gospodarstw domowych z u ytkownikiem

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1)

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) Poz. 459 z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) - - - 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nych. - - - - - - - - - - - - - M. Szczurek z dnia 27 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych II kwartał 2013 Warszawa, kwiecień 2013 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNO-SPOŁECZNA SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH ROLNIKÓW PO AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

EKONOMICZNO-SPOŁECZNA SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH ROLNIKÓW PO AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ BARBARA CHMIELEWSKA EKONOMICZNO-SPOŁECZNA SYTUACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH ROLNIKÓW PO AKCESJI POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ STUDIA I MONOGRAFIE ISSN 0239-7102 ISBN 978-83-7658-374-7 158 WARSZAWA 2013 DR INŻ.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r.

Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. Uchwała Nr 129/16/V/2016 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 13.04.2016r. w sprawie: ustalenia kwot dofinansowania zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA

ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA ZMNIEJSZANIE BARIER NA DRODZE DO WZROSTU I DOBROBYTU EMILIA SKROK EKONOMISTA KONTEKST EKONOMICZNY W POLSCE IMPONUJĄCE WYNIKI W ZAKRESIE WZROSTU Wzrost PKB per capita w Polsce w ciągu ostatnich 15 lat wyniósł

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r.

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2011 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uzyskał

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia dziewięćdziesiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2016 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE 1. GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY W województwie łódzkim w maju 2002 r. w skład gospodarstw domowych wchodziło 2587,9 tys. osób. Stanowiły one 99,0%

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE. z dnia 18 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 84/2015 WÓJTA GMINY ŻUKOWICE w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Żukowice na 2016 rok. Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

1) TUnŻ WARTA S.A. i TUiR WARTA S.A. należą do tej samej grupy kapitałowej,

1) TUnŻ WARTA S.A. i TUiR WARTA S.A. należą do tej samej grupy kapitałowej, Zasady finansowania działalności kulturalno-oświatowej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w TUnŻ WARTA S.A. w okresie od 1 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku 1. Świadczenia finansowane

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r.

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia instrukcji dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych pracowników Urzędu Gminy w Zarszynie Na podstawie art. 151

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 13 Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych W 880.13 2/24 SPIS TREŚCI 13.1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.14.2014 Łódź, dnia 01 lipca 2014 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY Projekt z dnia 17 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe perspektywy systemu emerytalnego

Długoterminowe perspektywy systemu emerytalnego Agnieszka Chłoń-Domińczak Joanna Stachura Długoterminowe perspektywy systemu emerytalnego W ramach obowiązkowego systemu emerytalnego podejmowane długookresowe zobowiązanie państwa do zapewnienia zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus

Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C. Raport TNS Polska. Warszawa, luty 2015. Badanie TNS Polska Omnibus Świadomość Polaków na temat zagrożenia WZW C Raport TNS Polska Warszawa, luty 2015 Spis treści 1 Informacje o badaniu Struktura badanej próby 2 Kluczowe wyniki Podsumowanie 3 Szczegółowe wyniki badania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.15.2015 Łódź, dnia 17 czerwca 2015 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE Na podstawie : -art. 67a. ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (dz.u. z 2004r. Nr 256, poz 2572; ze zm.), w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Uzasadnienie Nowelizacja rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. nr 241 poz. 2091 z późn. zm.) wynika ze

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

Lekomania globalna. Wydatki na leki: skala zjawiska i poziom obciążeń gospodarstw. farmakoekonomika

Lekomania globalna. Wydatki na leki: skala zjawiska i poziom obciążeń gospodarstw. farmakoekonomika Wydatki na leki: skala zjawiska i poziom obciążeń gospodarstw Lekomania globalna Zofia Skrzypczak fot. Thomas Roepke/Corbis Koszty artykułów farmaceutycznych (leków) są istotnym elementem składowym wydatków

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210.

Koszty realizacji Programu zostaną pokryte z budżetu Miasta Ząbki wydatki dział 900, rozdział 90013, 4300 i 4210. UCHWAŁA Nr... RADY MIASTA ZĄBKI z dnia... 2015 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na obszarze Miasta Ząbki Na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych INSTRUMEWNTY FINANSOWE umożliwiające pomoc rolnikom w usuwaniu skutków niekorzystnych zjawisk atmosferycznych Aleksandra Szelągowska Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozporządzenie Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Ekonomia rozwoju wykład 1 dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Plan wykładu Ustalenie celu naszych spotkań w semestrze Ustalenie technikaliów Literatura, zaliczenie Przedstawienie punktu startowego

Bardziej szczegółowo

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej

Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Załącznik nr 3 do uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Założenia prognostyczne Wieloletniej Prognozy Finansowej Uwagi ogólne Przewidywana w nowej ustawie o finansach publicznych wieloletnia prognoza

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Zmiany te polegają na:

Zmiany te polegają na: Z dniem 1 stycznia 2013 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 6 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji

Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji OPUBLIKOWANO: 1 SIERPNIA 2013 ZAKTUALIZOWANO: 12 KWIETNIA 2016 Urlop rodzicielski aktualizacja Opracowała: Karolina Król-Komarnicka, kierownik działu kadr i płac w państwowej instytucji Ustawa z dnia 26

Bardziej szczegółowo

4) Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby/osób reprezentujących producenta rolnego:

4) Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby/osób reprezentujących producenta rolnego: Wniosek o potwierdzenie, że pomoc w formie dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich udzielana w ramach notyfikowanego programu pomocy nr SA.39562 (2014/N), zawierający scenariusz

Bardziej szczegółowo

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20

KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 ptbssp. z o.o. 43 200 Pszczyna ul. Jana Kilińskiego 5a KALKULACJA CZYNSZU DLA BUDYNKÓW MIESZKALNO-UśYTKOWYCH W PSZCZYNIE PRZY UL. KS. BISKUPA H. BEDNORZA 10,12, 14,16, 18 I 20 NA MOMENT ODDANIA BUDYNKÓW

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1.

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1. Projekt U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Art. 1. W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 722 UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W WAŁCZU z dnia 24 lutego 2012 r. określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008

Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych. Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Działalność gospodarcza i działalność statutowa odpłatna organizacji pozarządowych Tadeusz Durczok, 8 grudnia 2008 Około 18% organizacji pozarządowych prowadziło w roku 2008 działalność gospodarczą lub

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik mierzy liczbę osób odbywających karę pozbawienia wolności, które rozpoczęły udział w projektach.

Wskaźnik mierzy liczbę osób odbywających karę pozbawienia wolności, które rozpoczęły udział w projektach. Załącznik 12 Wskaźniki kluczowe PO WER, PI 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Typ wskaźnika (,, długoterminowy)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/VIII/2010

Uchwała Nr 27/VIII/2010 Uchwała Zarządu MZK Nr 27/VIII/2010 z dnia 11.08.2010 w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2010 roku Uchwała Nr 27/VIII/2010 Zarządu Międzygminnego Związku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 22 października 2009 r.

UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 22 października 2009 r. UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 22 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

RESTREINT UE. Strasburg, dnia 1.7.2014 r. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014.

RESTREINT UE. Strasburg, dnia 1.7.2014 r. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014. KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 1.7.2014 r. COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY zmieniające rozporządzenie (WE) nr

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe na WIBOR

Kontrakty terminowe na WIBOR Kontrakty terminowe na WIBOR W Polsce podstawowym wskaźnikiem odzwierciedlającym koszt pieniądza na rynku międzybankowym jest WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate). Jest to średnia stopa procentowa

Bardziej szczegółowo

Hospicjum to też życie

Hospicjum to też życie OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA Hospicjum to też życie Prosimy o pomoc w zapewnieniu dobrej opieki naszym pacjentom Porozumienie Hospicjów Dolnośląskich Sejm RP Komisja Zdrowia 14.01.2015 r. WNIOSKI dotyczące

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY OSZCZ DZANIA NA KOSZTACH FUNKCJONOWANIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO (WYNIKI BADA )

SPOSOBY OSZCZ DZANIA NA KOSZTACH FUNKCJONOWANIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO (WYNIKI BADA ) SPOSOBY OSZCZ DZANIA NA KOSZTACH FUNKCJONOWANIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO (WYNIKI BADA ) ANNA D BROWSKA, MIROSŁAWA JANO -KRESŁO Streszczenie Gospodarstwo domowe to jednostka gospodaruj ca, której celem jest

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. Warszawa, 2014.09.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,4%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo