Zdrowie zarządzane wiedzą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zdrowie zarządzane wiedzą"

Transkrypt

1 Zdrowie zarządzane wiedzą Połączona Platforma Opieki Zdrowotnej Opis Projektowy Stabilne fundamenty sprawnego systemu opieki zdrowotnej Streszczenie Wydanie Drugie publikacja Marzec 2009

2 Zdrowie zarządzane wiedzą Spis Treści Wprowadzenie...3 Wizja jednorodny system opieki zdrowotnej...4 E- zdrowie Zakres i typ rozwiązań...4 E-Zdrowie i e-opieka Model dojrzały...6 Połączona Platforma Opieki Zdrowotnej zarys architektury i projektu...7 Struktura biznesowa Jednolita platforma integracji...8 Struktura techniczna Połączona interoperacyjność...10 Stosowanie w praktyce wskazań projektu architektonicznego...13 Świadomość korzyści wynikających ze spójnego systemu opieki zdrowotnej...14 Połączona platforma opieki zdrowotnej (CHF) firmy Microsoft...14 Wartość propozycji firmy Microsoft dla sektora opieki zdrowotnej...15 Rysunki Rysunek 1. Fazy dojrzałości usług i modele rozwiązań...7 Rysunek 2. Model biznesowy dla opieki zdrowotnej...9 Rysunek 3. Architektura referencyjna dla opieki zdrowotnej i socjalnej...11 Rysunek 4. Wspólna techniczna i biznesowa architektura połączonych usług zdrowotnych...12 Rysunek 5. Połączona architektura opieki zdrowotnej Stabilna podstawa dla dynamicznej opieki zdrowotnej Microsoft Corporation.

3 Wprowadzenie Ochrona zdrowia jest przykładem Adaptacyjnego Układu Złożonego (Complex Adaptive System 1 ) o wyraźnym aspekcie społecznym. Charakterystyczną cechą tego typu systemów jest korzystanie zarówno z publicznych, jak i prywatnych usług, a co za tym idzie operowanie pośród rozmaitych modeli biznesowych. Z tego powodu projektowanie, implementacja oraz praktyczne wykorzystanie zintegrowanych systemów ochrony zdrowia to przedsię wzięcia trudne i kosztowne. Technologie informatyczne przeznaczone dla tego sektora rozwijały się wokół niezależnych od siebie jednostek i funkcji, rezultatem czego jest brak koordynacji pomiędzy nimi. W celu usprawnienia swoich działań agencje rządowe, szpitale, kliniki, laboratoria, gabinety lekarskie, firmy ubezpieczeniowe i inne podmioty dokonały wielu inwestycji w dziedzinie technologii informatycznych, jednak każdy z nich czynił to na własny sposób, wprowadzając indywidualne procesy i kanały komunikacji. Pacjenci i obywatele ostateczni odbiorcy usług medycznych i klienci systemu opieki społecznej są zmuszeni do kontaktowania się z różnymi jednostkami organizacyjnymi, którym wydaje się brakować koordynacji w działaniach, a także wspólnego frontu względem klienta. Każda ze wspomnianych jednostek ma indywidualne podejście do kwestii kontroli przepływu informacji i ich dostępności. Najlepszym tego przykładem jest ochrona danych pacjenta. W rezultacie mamy do czynienia ze zbiorem odizolowanych od siebie wysp automatyzacji (silosów informacyjnych), opartych na rozmaitych platformach technicznych i standardach, co wybitnie utrudnia dostęp do właściwych informacji w momencie, gdy są one najbardziej potrzebne. Brak integracji usług świadczonych przez rozmaite podmioty tak publiczne, jak i prywatne jest w rzeczywistości pochodną faktu, iż same te jednostki często nie są w stanie dokonać efektywnego zespolenia własnych danych. Wcześniejsze inwestycje wymuszają na sektorze zdrowia korzystanie ze starszych technologii, które opierając się na sztywnych, predefiniowanych procesach biznesowych czynią ten sektor mało przyjaznym dla odbiorców. Przezwyciężenie tych ograniczeń staje się koniecznością dla lekarzy, pacjentów, administratorów i innych użytkowników. To właśnie rozwiązania e-zdrowia oferują drogę transformacji całego systemu i świadczonych przez niego usług. Wobec rosnących możliwości spójnej, zintegrowanej pracy, oferowanych przez nowoczesne technologie, sektor ochrony zdrowia dokonuje ponownej oceny dotychczas stosowanych rozwiązań. Coraz częściej poszukuje się metod, które w sposób trwały zapewniłyby sprawne zarządzanie niezwykle złożonym i rozległym systemem opieki zdrowotnej i społecznej, umożliwiłyby jego pracownikom realizację codziennych zadań w sposób bardziej efektywny oraz pozwoliłyby tak operować poufnymi informacjami każdej osoby objętej systemem, by poziom oferowanych jej usług był coraz wyższy. Firma Microsoft dokonała szczegółowej analizy systemów i procesów biznesowych związanych z sektorem zdrowia. W rezultacie tej analizy powstała wizja jego dogłębnej transformacji. Jej podstawowe założenia to: Umożliwienie przekształceń w zakresie świadczenia usług zdrowotnych poprzez innowacyjne technologie i partnerstwo, które wspierają realizację programów publicznej służby zdrowia, w tym: umożliwiają całościową opiekę nad obywatelem, przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa i jakości usług medycznych oraz zmniejszają obciążenia finansowe służby zdrowia. Kierując się tą wizją, firma Microsoft opracowała zarys architektury i projektu Połączonej Platformy Opieki Zdrowotnej dla rozwiązań informatycznych. Zawarte w niej zalecenia są oparte na szczegółowej analizie wymagań stawianych przez e-zdrowie oraz na założeniach technologicznych, których celem jest sprostanie tym wymaganiom w sposób praktyczny i efektywny. 1 Aby lepiej poznać problematykę CAS, zajrzyj na: Więcej informacji:

4 Zdrowie zarządzane wiedzą Wizja jednorodny system opieki zdrowotnej Pracownicy sektora ochrony zdrowia, a także w coraz większym stopniu odbiorcy jego usług oczekują pełnego, bezpiecznego i szybkiego dostępu do informacji na temat historii chorobowych i zastosowanych metod leczenia. Niestety, podstawowe dane, takie jak rejestr medyczny, obejmujący przepisane leki, wyniki badań, alergie i wywiad rodzinny znajdują się często poza łatwym i bezpiecznym zasięgiem zainteresowanych. Kluczem do podnoszenia jakości systemu opieki zdrowotnej jest zapewnienie jego wykwalifikowanym pracownikom właściwej informacji we właściwym czasie tak, by byli oni w stanie zapewnić najwyższy poziom usług oferowanych przez tenże system. Ponadto, udostępnienie pacjentom oraz innym uprawnionym klientom tego typu informacji przyczynia się do bardziej świadomego ich uczestnictwa w procesach, których są przecież głównymi ośrodkami. Dzięki dostępowi do własnych rejestrów zdrowia poddanych właściwym procedurom bezpieczeństwa pacjenci i inni klienci systemu są w stanie zapewnić szerszy kontekst lekarzom, zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo błędów oraz dostarczyć informacje, które pozornie wydawać się mogą mało istotne. Firma Microsoft jest przekonana, że efektywne wykorzystanie technologii informatycznych (IT) odegra główną rolę w transformacji i udoskonaleniu systemów opieki zdrowotnej i podniesieniu jakości oferowanych przez nie usług. Właściwa strategia IT jest w stanie ograniczyć nieudolność operacyjną i zredukować koszty, zapewniając jednocześnie wyższą jakość świadczonych usług. Prawdziwie zintegrowane środowisko pozwoli uprawnionemu personelowi medycznemu na szybki dostęp do danych klinicznych pacjenta, w sposób godny zaufania i bezpieczny, dający nie tylko optymalny obraz stanu pacjenta, lecz także obraz zrozumiały dla niego samego. Naszym celem jest udzielenie wsparcia osobom odpowiedzialnym za system ochrony zdrowia w zaspokajaniu najbardziej palących potrzeb tego środowiska, przy jednoczesnym wdrażaniu procesów migracyjnych, stwarzających szanse dla szybkiego zwrotu poniesionych nakładów. Przyjęte założenie, iż proces integracji istniejących systemów ochrony zdrowia powinien wykorzystywać otwarte standardy przemysłowe, pozwala nie tylko stworzyć wiarygodną wizję udziału IT w realizacji zadań tego sektora, lecz także wskazuje na standardowe narzędzia jej realizacji. E- zdrowie Zakres i typ rozwiązań Opieka zdrowotna ze swej natury związana jest ze stałą komunikacją pomiędzy rządem a placówkami opieki zdrowotnej firmami ubezpieczeniowymi, funduszami ochrony zdrowia, szpitalami, przychodniami, prywatnymi praktykami lekarskimi, lekarzami i innymi osobami świadczącymi usługi opieki zdrowotnej oraz pacjentami. W procesie uczestniczą także populacja jako ogół oraz różne społeczności wyróżniane w tej populacji. Świadczone usług (czy to przez system ochrony zdrowia, czy też opieki społecznej) są często dostępne za pośrednictwem rozmaitych placówek i podległych im jednostek administracyjnych, które ani w praktyce, ani formalnie ze sobą nie współpracują. Każda z tych jednostek ma tendencje do wypracowania własnych procesów i metod świadczenia usług. Obywatele końcowi użytkownicy systemu ochrony zdrowia, są często zmuszeni do kontaktowania się z placówkami, oddziałami i wyspecjalizowanymi jednostkami, którym nie tylko wydaje się brakować wspólnej metody działania, lecz także jednolitego stanowiska względem pacjenta. Internet, mobilne systemy komunikacji, powszechność silnych, choć jednocześnie dostępnych cenowo komputerów stwarzają możliwość przeobrażenia sposobu, w jaki dostarczane są usługi medyczne. Zasadniczym celem jest ukierunkowanie całego systemu ochrony zdrowia i opieki społecznej na ciąg łatwo dostępnych, wzajemnie połączonych, bezpiecznych i efektywnych usług Microsoft Corporation.

5 Prawie każdy kraj na świecie poczynił i nadal czyni znaczne wysiłki, które mają na celu świadczenie właściwej opieki zdrowotnej we właściwym czasie oraz w najlepszy, najbardziej efektywny sposób. Wysiłki te koncentrują się na ogół wokół systemów informatycznych i rozwiązań technologicznych. Możemy dostrzec trzy różne typy rozwiązań, które zachodzą po sobie mniej więcej w następującej kolejności: Poziom 0. nazywany czasami Zdrowiem 0, bazą lub środowiskiem pierwotnym. Mamy tu do czynienia z systemami, na które zasadniczo składają się niezależne aplikacje, często dość przestarzałe, gdzie dane wprowadza się z dokumentów tradycyjnych, i z takimi interfejsami. Tym niemniej pełnią one kluczową funkcję. Zdarza się, że przejawiają pewną niewielką interoperacyjność czy spójność, wynikającą z miejsca działania, bądź będącą wynikiem standaryzacji opartej na konkretnej ofercie dostawcy rozwiązań IT. Jednak ich podstawową cechą jest to, iż zakres procesu biznesowego zwykle ogranicza się do zakresu działania jednej czy dwóch aplikacji, a realizacja poszczególnych etapów tego procesu jest kontrolowana manualnie oraz podlega indywidualnym ludzkim ocenom zdarzeń i okoliczności. Dane są najczęściej przechowywane w silosach, do których dostęp jest utrudniony, i które nastręczają wielu problemów semantycznych i synchronizacyjnych. Poziom 1. nazywany czasem Zdrowiem 1.0, na którym czyni się znaczne wysiłki w celu zintegrowania systemów dziedziczonych. Obejmują one tworzenie większych, bardziej pojemnych aplikacji, które w sposób mniej skomplikowany obsługują konkretne obszary zadań i umożliwiają komunikację i współpracę pomiędzy nimi. Podejmuje się próby łączenia silosów informacyjnych, wkładając wiele wysiłku w pokonanie różnic semantycznych oraz wdrożenie standardowych metod wymiany danych. Efektem takich działań są często wieloterabajtowe bazy danych, trudne do zabezpieczenia i ochrony. Zasadniczo mamy tu do czynienia z podejściem typu B2B ( Business-to-Business ), w którym pacjent lub klient systemu ochrony zdrowia pozostaje obiektem transakcji zamiast ośrodkiem długoterminowego procesu. Poziom 2. nazywany czasem Zdrowiem 2.0, gdzie głównym podmiotem systemów informacji medycznej staje się pacjent czy klient w miejsce dostawcy usług, co oznacza zastąpienie modelu B2B (Business-to-Business) modelem B2C (Business-to-Consumer) (B2C). Konsumenci, przez których rozumiemy pacjentów, klientów, lekarzy, specjalistów i administratorów, powoli zaczynają komunikować się z wirtualnymi środowiskami ochrony zdrowia i korzystać z dostępnych w sieci źródeł informacji medycznej. Jest to możliwe za pośrednictwem portali przynależnych pacjentom, klinikom i administracji, dzięki zunifikowanym systemom komunikacji, urządzeniom mobilnym oraz usługom typu telefoniczne centrum obsługi klienta. Kolejnym typowym zjawiskiem jest coraz większe niezadowolenie pacjentów i klientów z faktu, że ich kartoteki rozproszone są po wyspach automatyzacji i licznych silosach danych, niedostępnych dla lekarzy. W odpowiedzi na ten problem sami zaczynają tworzyć własne zintegrowane rejestry. Jest to zjawisko szczególnie widoczne w krajach, które nie posiadają skoordynowanych i ukierunkowanych na konsumenta systemów i baz danych. Choć rodzi to problemy związane z wiarygodnością i rzetelnością, to niektóre kraje wspierają ten trend, oferując konsumentom kontrolowane środki pozyskiwania dostępu do informacji medycznej. Przejście na Poziom 2. nie dokonuje się z dnia na dzień, gdyż najpierw istnieć musi solidna podstawa (tzn. właściwe rozwiązanie na Poziomie 1.), a poza tym, rzecz jasna, należy zachować pewne status quo biznesu w trakcie dokonywania wszelkiego typu transformacji. Więcej informacji:

6 Zdrowie zarządzane wiedzą E-Zdrowie i e-opieka Model dojrzały Ewolucja e-zdrowia przebiega w sposób zbliżony do rozwoju handlu elektronicznego od obecności w sieci i publikowania podstawowych informacji, przez otwarcie nowych kanałów komunikacji i transakcje online do transformacji zasadniczych procesów biznesowych. W Stanach Zjednoczonych motywy tej transformacji mają charakter komercyjny; w Unii Europejskiej większą rolę odgrywa państwo. Ewolucję tę można podzielić na cztery niezależne fazy, ilustrujące rozwój i zaawansowanie elektronicznych interakcji pomiędzy dostawcami e-zdrowia, klientami i konsumentami: obecność nieinteraktywne witryny internetowe, których najważniejszym zadaniem jest upowszechnianie informacji, interakcja dostępność ograniczonej funkcjonalności: wyszukiwania informacji, wysyłania wiadomości poczty elektronicznej, dynamicznego przeglądania danych, obsługa transakcji użytkownik ma możliwość skorzystania z jednej lub z kilku usług: zarejestrowania się do lekarza, uzyskania recepty na lek itp., transformacja następuje integracja usług, a być może nawet udostępnienie portali dedykowanych określonym grupom społecznym. W portalach takich odpowiednie usługi są ze sobą połączone i razem zorkiestrowane. Na przykład, gdy pacjent rejestruje się u dostawcy usług zdrowotnych na określone badanie, można automatycznie zarezerwować sprzęt niezbędny do wykonania tego badania, zaplanować zadania dla personelu specjalistycznego, zarezerwować czas laboratorium i powiadomić lekarza prowadzącego, by nadzorował proces i zaopiekował się pacjentem. Każdy kolejny poziom dojrzałości systemu oznacza lepszą obsługę ludności, korzystającej w coraz większy i bardziej zaawansowany sposób z usług dostępnych online. Jakkolwiek koszty związane z ofertą usług online zwiększają się wraz z każdą kolejną fazą, to mogą być one zrównoważone przez oszczędności pozyskiwane na polu tradycyjnych usług medycznych. Jednak faktyczne zmiany pojawiają się dopiero po przekroczeniu pewnego punktu zwrotnego czy krytycznego. Wzrost złożoności systemu i kosztów jego utrzymania jest równoważony przez znacznie wyższą wartość tego systemu dla konsumentów aplikacje e-zdrowia umożliwiają znacznie szerszą i głębszą interakcję z najważniejszymi usługami zdrowotnymi. Co więcej, w miarę wzrostu liczby usług zintegrowanych z systemem, znacznie rosną oszczędności wynikające z wycofywania tradycyjnych sposobów przetwarzania danych i obsługi transakcji. Na Rysunku 1. nałożyliśmy wspomniane wcześniej typy rozwiązań e-zdrowia na poziomy dojrzałości systemu. Cały opis architektury i wzorca CHF ma przede wszystkim na celu pomoc w pokonaniu przepaści pomiędzy Poziomem 1. (podstawowym) a Poziomem 3. (Zdrowie 2.0) poprzez zagwarantowanie efektywnego i sprawnego wdrożenia Poziomu 2. (integracja). W ten sposób możliwe będzie osiągnięcie Punktu Zwrotnego, a tym samym możliwa stanie się rewolucja w dziedzinie informatycznych systemów opieki zdrowotnej Microsoft Corporation.

7 Duże Korzyści Małe Interaktywne Obecność Niski Transformacyjne Poziom 1 Integracja Transakcyjne Poziom 0 Podstawowy Rewolucja Poziom 2 Zdrowie 2.0 Punkt krytyczny Poziom dojrzałości usług Finansowa i prawna obsługa transakcji Swobodna integracja usług pomiędzy agencjami Interakcja z bazami danych i personelem Dostarczanie podstawowej informacji ogólnej Rysunek 1. Fazy dojrzałości usług i modele rozwiązań Połączona Platforma Opieki Zdrowotnej zarys architektury i projektu Dostarczanie usług poprzez współpracę sektorem prywatnym Wysoki Kamieniem węgielnym tak pojmowanej jednolitej struktury opieki zdrowotnej jest efektywna i sprawna infrastruktura IT. Poza prostymi możliwościami komunikacyjnymi wymaga ona gładkiej współpracy systemów, redukującej zbędne powielania, błędy, czas oczekiwania oraz koszty zarządzania. Takie jednorodne środowisko umożliwi efektywne planowanie i pozwoli optymalnie wykorzystać zasoby. Microsoft Connected Health Framework to model, w oparciu o który można budować niezbędne dla osiągnięcia tego celu rozwiązania. Głównym założeniem jest przekształcenie całego systemu opieki zdrowotnej w łańcuch łatwo dostępnych, wzajemnie połączonych, bezpiecznych i efektywnych usług. Połączona platforma opieki zdrowotnej zarys architektury i projektu to opracowany przez firmę Microsoft dokument, który ma być pomocą w realizacji tego założenia. Na całym świecie w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, Australii, Niemczech, Izraelu, Singapurze i Kanadzie firma Microsoft zaangażowana jest w projekty zmierzające do osiągnięcia celów nakreślonych w Connected Health Framework, w tym zwiększonego bezpieczeństwa pacjentów, poprawy ich zdrowia, a także reformy systemów świadczących usługi medyczne i ich wyższej wydajności. Aplikacje z dziedziny ochrony zdrowia, tworzone przez niezależnych producentów oprogramowania (ISV) i często wdrażane przez partnerów (integratorzy systemów), mogą w pełni korzystać z Connected Health Framework w celu obsługi aplikacji dziedziczonych i budowy nowych rozwiązań. Elastyczna architektura oferowana przez Microsoft opiera się na otwartych standardach, które pozwalają na płynną interoperacyjność platform i produktów, gwarantując skalowalność i bezpieczeństwo systemów. Dodatkowo, cała struktura ma charakter modularny, dzięki czemu organizacje i partnerzy działający w obszarze ochrony zdrowia mogą dobierać elementy rozwiązania stosownie do indywidualnych potrzeb. Więcej informacji:

8 Zdrowie zarządzane wiedzą Usługi medyczne dostępne elektronicznie online mogą przyczynić się do ich upowszechnienia, podniesienia jakości i efektywności. Mając do dyspozycji struktury oparte na Connected Health Framework, dostawcy usług medycznych będą w stanie zaoferować wygodny, łatwy dostęp do informacji i usług medycznych za pośrednictwem rozmaitych kanałów elektronicznych oraz telefonicznych centrów obsługi klienta. Co więcej, będą mogli zachęcać do samoobsługi, a tym samym ograniczać koszty i zasoby niezbędne do realizacji tak typowych działań jak pisanie listów, przetwarzanie tradycyjnych formularzy, wprowadzanie danych czy obsadzanie stanowisk rejestracji. Najważniejsze kwestie poruszone w projekcie Connected Health Framework zostały sklasyfikowane w poniższej tabeli: 10 kluczowych problemów informatycznego systemu opieki zdrowotnej 1. Jak stworzyć Rejestr Zdrowia Pacjenta? 2. Jak odtworzyć pełną historię zdrowia pacjenta na podstawie informacji zgromadzonych w licznych, rozproszonych systemach? 3. Jak w sposób indywidualny i niezawodny ustalić tożsamość pacjenta lub pracownika służby zdrowia? 4. Jak zarządzać tożsamością i uprawnieniami użytkowników? 5. Jak bezproblemowo (z punktu widzenia użytkownika) komunikować się z rozmaitymi systemami na różnych platformach? 6. Jak łączyć wzajemnie różne systemy i co zrobić, by ze sobą współpracowały? 7. Jak zarządzać procesami biznesowymi, gdy przebiegają one w różnych systemach? 8. Jak wykorzystać będące w użyciu starsze systemy i dostosować je do nowych, rozleglejszych i zintegrowanych środowisk? 9. Jak osiągnąć elastyczność i możliwość dostosowywania się do szybko zachodzących zmian? 10. Jak osiągnąć wysoką wydajność i skalowalność? Zarys architektury i projektu połączonej platformy opieki zdrowotnej (Connected Health Framework Architecture and Design Blueprint) odnosi się zarówno do biznesowych, jak i technicznych aspektów systemów ochrony zdrowia, w porządku odpowiadającym powyższym zagadnieniom. Struktura biznesowa Jednolita platforma integracji Integracja aplikacji zapewniana jest przez strukturę biznesową CHF, opracowaną w sposób ukierunkowany na usługi, definiującą zestaw komponentów biznesowych, realizujących określone zadania i usługi, które mogą być orkiestrowane w celu obsługi różnych procesów biznesowych związanych z opieką zdrowotną. Wszędzie, gdzie było to możliwe, wykorzystano istniejącą funkcjonalność i dane. Opracowany zestaw definicji komponentów biznesowych i usług do obsługi opieki zdrowotnej ukierunkowanej na pacjenta stanowi wzorzec biznesowy dla opieki zdrowotnej. Prezentowany poniżej Rysunek 2. ukazuje wzorzec pozostający w zgodzie z ogólną wizją CHF. Wzorce to bardzo przydatny pomysł za ich pomocą można opisywać ogólne rozwiązania powtarzalnych problemów w określonym kontekście. Ujmując to w inny sposób: po co na nowo wynajdywać koło, jeśli ktoś 2009 Microsoft Corporation.

9 kiedyś już tego dokonał? Wzorce doskonale sprawdzają się w połączeniu z metodologią tworzenia i implementacji architektur zorientowanych na usługi. Dostępne są wzorce obejmujące aspekty biznesowe, techniczne i integracyjne takich architektur. Na problem ten można spojrzeć z dwóch komplementarnych punktów widzenia. Po pierwsze, wzorzec biznesowy CHF może określić kierunek, jaki należy przyjąć w procesie analizy i definiowania komponentów biznesowych specyficznych dla określonego kontekstu i potrzeb jest prawdopodobne, że tak uzyskana specyfikacja w dużym stopniu przypominać będzie wyniki tutaj prezentowane. Drugie podejście zakłada użycie wspomnianego wzorca jako bazy dla niezbędnych modyfikacji. Firma Microsoft opracowała definicje komponentów biznesowych i usług przydatnych w zorientowanych na pacjenta systemach informatycznych dla opieki zdrowotnej. Komunikacja Zarządzanie eksploatacją Bezpieczeństwo Procesy użytkowników Proces biznesowy Hub połączonych usług zdrowotnych Interfejs usługowy Komponenty biznesowe Komponenty warstwy dostępu do danych Rysunek 2. Model biznesowy dla opieki zdrowotnej Zestaw komponentów, przygotowany w ramach projektów testowych i rzeczywistych, obejmuje: Komponent osób i tożsamości Komponent powiązań osobistych i uprawnień Komponent grupowania pacjentów i klientów Komponent statusu opieki osobistej Komponent osobistych zgód pacjenta Komponent historii wydarzeń związanych z pacjentem Komponent dokumentacji medycznej pacjenta Komponent zarządzania pacjentami i klientami Komponent oceny i planu opieki Komponent klasyfikacji opieki zdrowotnej Komponent reguł biznesowych Komponent procesów i protokołów Komponent dostawców usług zdrowotnych Komponent terminarzy i diagnostyki Komponent list oczekiwania Komponent specjalistów Komponent ról i zespołów specjalistów Komponent zarządzania danymi klinicznymi Komponent kosztów Komponent kodów i danych klinicznych Komponent kodów i danych socjalnych Komponent aktualnych relacji cywilnoprawnych klientów i pacjentów Komponent rejestracji na wizyty i badania Komponent leków i kuracji Lista uwzględnia jedynie podstawowy zestaw komponentów dla systemów dla opieki zdrowotnej ukierunkowanych na pacjenta. Więcej informacji: 9

10 Zdrowie zarządzane wiedzą Wzorzec biznesowy opisuje możliwą do wielokrotnego wykorzystania metodę opracowania rozwiązania danego problemu biznesowego, zwykle ujętego w postaci procesu biznesowego. Wzorzec to propozycja rozwiązania oparta na wcześniejszych, udanych rozwiązaniach takich samych lub podobnych problemów biznesowych. Wzorzec można traktować jako szablon architektury rozwiązania biznesowego. Komponenty są niezależne od platform i technologii. Ich funkcjonalność jest niezależna od pozostałych komponentów, każdy komponent odpowiada za swoje własne dane. Każdy obejmuje definicję określonych cech charakterystycznych (funkcjonalności i danych). Funkcje i dane komponentów udostępniane są za pośrednictwem zdefiniowanych usług. Metodologia oparta na komponentach pozwala na utworzenie wysoce zmodularyzowanej platformy integracyjnej oraz oprócz dostarczenia specyfikacji programistycznej określa także sposoby definiowania funkcjonalności, zakresu usług i sposobu współpracy z komponentami opracowanymi przez innych producentów i komponentami już istniejącymi. Budowę wzorców biznesowych szczegółowo opisano w drugiej części niniejszego dokumentu. Struktura techniczna Połączona interoperacyjność Struktura techniczna CHF koncentruje się na kwestiach spójności technicznej oraz interoperacyjności systemu ochrony zdrowia. Opisuje zagadnienia, które powinny zostać uwzględnione podczas tworzenia interoperacyjnych programów, przewidzianych dla sektora zdrowia wraz z odpowiednimi narzędziami, technologiami oraz standardami. Pozwoli to na stworzenie prawdziwie zespolonych systemów. Struktura ta wyjaśnia, jak radzić sobie z typowymi zagadnieniami natury architektonicznej, takimi jak: Elastyczność i sprawność działania, Doświadczenie użytkownika i akceptacja rozwiązań, Obsługa rozmaitych platform, lokalizacji, języków, funkcji itp., Operowanie danymi medycznymi, Zarządzanie tożsamością i dostępem, Interoperacyjność, Zabezpieczenie rozwiązania, Skalowalność i wydajność, Dostępność, bezawaryjność, odzyskiwanie stanu gotowości po awariach, Dostarczanie wartości wynikającej z ujednoliconej infrastruktury Microsoft Corporation.

11 Rysunek 3. prezentuje typową postać Infrastruktury Referencyjnej, pozwalającej wdrożyć dowolne rozwiązanie e-zdrowia na każdym poziomie od jednostki lokalnej, przez regionalną, krajową po systemy, które obejmują wiele różnie ukierunkowanych ośrodków. Przedstawiono tutaj typową architekturę wzorcową, która może być wykorzystywana przez rozmaitych dostawców e-zdrowia, a także dostarczane w jej ramach typowe usługi: usługi zarządzania tożsamością, usługi poufności i bezpieczeństwa danych, usługi prezentacyjne i punktu dostępu, usługi publikacji i lokalizacji usług, usługi elektronicznej dokumentacji medycznej, usługi domeny zdrowotnej, usługi rejestrowe, usługi integracyjne, usługi danych, usługi zarządzania systemem, Komunikacja Zarządzanie eksploatacją Bezpieczeństwo Usługi współpracy Usługi prezentacji i punktu dostępu Usługi zarządzania tożsamością Usługi poufności i bezpieczeństwa danych Usługi publikacji i lokalizacji usług Usługi elektron. dokumentacji med. Usługi domeny zdrowotnej Hub połączonych usług zdrowotnych Usługi integracyjne Interfejs usługowy Komponenty biznesowe Usługi danych Usługi zarządzania systemem Usługi komunikacyjne Usługi rejestrowe Rysunek 3. Architektura referencyjna dla opieki zdrowotnej i socjalnej usługi komunikacyjne. Usługi te omówione zostały szczegółowo w części 3. niniejszego dokumentu, która dodatkowo zawiera wskazania architektoniczne dotyczące: Sposobów wdrażania opis różnych sposobów wdrażania rozwiązań, które warto wziąć pod rozwagę, implementując wzorcową architekturę e zdrowia z uwzględnieniem zmieniających się wymagań i uwarunkowań prawnych. Zabezpieczeń systemu wskazanie ogólnych i łatwo dostępnych zasad, z uwzględnieniem niektórych aspektów specyfiki rozległych systemów e-zdrowia. Wydajności i skalowalności zagadnienia związane z tworzeniem rozwiązania spełniającego wymagania dotyczące dostępności, czasu reakcji i wydajności. Opisano techniki planowania mocy obliczeniowej systemu oraz implementowania skalowalnej architektury sprzętowej i programistycznej. Choć wzorzec biznesowy oraz architektura referencyjna dotyczą różnych aspektów systemu i odzwierciedlają różne podejścia, to są one do siebie ściśle dopasowane. Rysunek 4. pokazuje połączone architektury: biznesową i techniczną, skoncentrowane wokół jednego huba Połączonych Usług Zdrowotnych. Więcej informacji: 11

12 Zdrowie zarządzane wiedzą Procesy użytkowników Proces biznesowy użycie użycie Komunikacja Zarządzanie eksploatacją Bezpieczeństwo Usługi współpracy Usługi prezentacji i punktu dostępu Usługi zarządzania tożsamością Usługi poufności i bezpieczeństwa danych Usługi publikacji i lokalizacji usług Usł. elekron. dok. med. Usługi domeny zdrowotnej Usługi rejestrowe Hub połączonych usług zdrowotnych Usługi integracyjne Interfejs usługowy Komponenty warstwy dostępu do danych Komponenty biznesowe użycie Usługi danych Usługi zarządzania systemem Usługi komunikacyjne Rysunek 4. Wspólna techniczna i biznesowa architektura połączonych usług zdrowotnych Usługi biznesowe, rozpoznane i zorganizowane jako komponenty w ramach architektury biznesowej, mogą teraz funkcjonować na platformie dostarczonej przez architekturę techniczną, łącząc sie za pośrednictwem huba Connected Health and Social Care Services, i odpowiadając w ten sposób na potrzeby rozmaitych domen sektora zdrowia. Wymagania biznesowe dotyczące warstwy prezentacyjnej, określone dla interfejsu użytkownika i procesów użytkowników zaspokajane są przez funkcjonalność usług zarządzania tożsamością, usług utrzymania poufności i bezpieczeństwa danych oraz usług prezentacji i punktu dostępu, w zdefiniowanych ramach platformy technicznej. Analogicznie, wymagania dotyczące procesów biznesowych zaspakajane są przez usługi publikacji i lokalizacji usług, usługi elektronicznej dokumentacji medycznej, usługi domeny zdrowotnej, usługi rejestrowe i usługi integracyjne, zapewniane przez platformę techniczną. Wymagania związane z dostępem do danych zaspokajane są przez funkcjonalność warstwy dostępu do danych. Ogólny wniosek jest taki, że sprawny system opieki zdrowotnej jest możliwy, o ile posiada on stabilne fundamenty. Platforma Connected Health Framework zapewnia tę sprawność, rozgraniczając bardziej ulotne procesy użytkowników i procesy biznesowe od stabilnych usług biznesowych i usług danych. Ogniwem łączącym to, co stabilne i to, co dynamiczne jest Connected Healthcare Services Hub (Rysunek 5.) Microsoft Corporation.

13 Komunikacja Zarządzanie eksploatacją Bezpieczeństwo Usługi współpracy użycie Usługi prezentacji i punktu dostępu Procesy użytkowników Usługi zarządzania tożsamością Usługi poufności i bezpieczeństwa danych Dynamicznie zmienne użycie Usługi publikacji i lokalizacji usług Proces biznesowy Usł. elekron. dok. med. Usługi domeny zdrowotnej Usługi rejestrowe Hub połączonych usług zdrowotnych Usługi integracyjne Interfejs usługowy Komponenty biznesowe użycie Komponenty warstwy dostępu do Stabilne danych Usługi danych Usługi zarządzania systemem Usługi komunikacyjne Rysunek 5. Połączona architektura opieki zdrowotnej Stabilna podstawa dla dynamicznej opieki zdrowotnej Stosowanie w praktyce wskazań projektu architektonicznego Część 4. Stosowanie platformy Connected Health Framework. Opis sposobu wykorzystania CHF w tworzeniu praktycznych, efektywnych rozwiązań spełniających wymagania stawiane systemom dla opieki zdrowotnej. Wymagania te pojawiają się zwykle na poziomie krajowym lub regionalnym, wychodzą z kręgów rządowych lub dużych agencji zajmujących się opieką zdrowotną i przybierają kształt formalnych zapytań ofertowych lub przetargów. Wyróżniamy cztery typowe scenariusze (i odpowiadające im punkty widzenia): Formułowanie wymagań (punkt widzenia klienta) opis sposobu, w jaki dostawca usług zdrowotnych na poziomie krajowym, regionalnym czy lokalnym może definiować, porządkować i hierarchizować swoje oczekiwania względem strukturalnych rozwiązań biznesowych i technicznych oferowanych przez CHF. Dostosowanie aplikacji (punkt widzenia dostawcy oprogramowania) opis metody, według której aplikacja już funkcjonująca w sektorze ochrony zdrowia może być zmodyfikowana zgodnie z architekturą referencyjną CHF i wzorcem biznesowym tak, by umożliwić łączność oraz interoperacyjność z innymi aplikacjami i większym środowiskiem technicznym. Więcej informacji: 13

14 Zdrowie zarządzane wiedzą Ustanowienie środowiska operacyjnego (punkt widzenia operatora) opis sposobu, w jaki dostawca usług medycznych lub jednostka odpowiedzialna za integrację systemu może wykorzystać techniczną architekturę CHF do opracowania specyfikacji i projektu całościowej struktury technicznej, obejmującej rozmaite aplikacje ochrony zdrowotnej, i spełniającej wymagania na poziomie krajowym, lokalnym lub lokalnych. Tworzenie rozwiązań (punkt widzenia jednostki odpowiedzialnej za integrację systemu) opis metod wykorzystania wzorca biznesowego i architektury referencyjnej CHF do opracowania zapytań ofertowych. Połączona platforma zdrowia stanowi przydatny instrument w definiowaniu wymagań, budowaniu i synchronizowaniu elementów składowych rozwiązania oraz formułuje pełną i spójną odpowiedź na zapytania ofertowe. Świadomość korzyści wynikających ze spójnego systemu opieki zdrowotnej Microsoft Connected Health Framework (CHF) służy realizacji spójnego systemu opieki zdrowotnej. Zapewnia skoordynowaną pracę dzięki elastycznemu interfejsowi użytkownika, udostępniając dynamiczne i zorkiestrowane procesy biznesowe. Łącząc aplikacje za pośrednictwem otwartych standardów komunikacyjnych, reprezentacji danych i kontrolę procesów, oferuje zespolone środowisko. Ponadto, CHF zapewnia wskazania techniczne poparte konkretnym doświadczeniem. Ten dogłębnie przeanalizowany i sprawdzony zestaw zaleceń jest efektem współpracy architektów firmy Microsoft, zespołów inżynierskich, konsultantów, inżynierów wsparcia technicznego, partnerów i klientów firmy. Stosowanie Connected Health Framework przyniesie korzyści niezależnie od rodzaju użytych technologii. W połączeniu z platformą firmy Microsoft korzyści te mogą okazać się jeszcze większe. Połączona platforma opieki zdrowotnej (CHF) firmy Microsoft Niniejszy dokument (Zarys architektury i projektu CHF) oferuje zestaw, niezależnych od wyboru dostawcy, najlepszych praktyk i wytycznych dla budowy interoperacyjnych rozwiązań dla e-zdrowia najnowszej generacji, opartych na zorientowanej na usługi architekturze (SOA) i standardach przemysłowych. Są one możliwe do zastosowania niezależnie od istniejącej platformy technologicznej. Natomiast Microsoft Connected Health Platform to efekt zastosowania w praktyce tych wytycznych w środowisku oferowanym przez firmę Microsoft dzięki elastycznemu podejściu do metodyk i standardów technicznych. Łączy jej propozycje technologiczne, zawarte w zarysie architektury i projektu zalecenia, przykłady najważniejszych wdrożeń, a także dodatkowe szczegółowe wskazania, umożliwiające tworzenie otwartych, dynamicznych i interoperacyjnych rozwiązań dla e-zdrowia na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym rozwiązań spełniających szerokie spectrum potrzeb. Liczba publikowanych i dostępnych na materiałów dotyczących platformy CHF stale się powiększa. Obejmują one wskazówki pomocne przy budowie, wdrażaniu i optymalizowaniu rozwiązań, szablony i zbiory dobrych praktyk, wdrożenia referencyjne i narzędzia, komponenty wielokrotnego użycia. Klienci i partnerzy firmy Microsoft na całym świecie już teraz korzystają z tych dodatkowych zasobów, zapewniających najwyższy poziom systemów e-zdrowia przy jednoczesnym ograniczaniu niezbędnych prac programistycznych Microsoft Corporation.

15 Wartość propozycji firmy Microsoft dla sektora opieki zdrowotnej Głównym przesłaniem wizji stworzonej przez Microsoft jest spójna struktura opieki zdrowotnej opartej na połączonych systemach. Jej kluczowe cechy, będące wynikiem praktycznej realizacji CHF, to: Łączność Interoperacyjność z założenia Otwarta architektura zbudowana na standardach przemysłowych usprawnia obieg informacji o pacjencie i wiedzy klinicznej przez cały okres leczenia i pomiędzy ośrodkami je realizującymi. Umożliwia wykorzystanie dziedziczonych aplikacji i infrastruktury. Wydajność Znane narzędzia zautomatyzują metody pracy Lekarze i specjaliści mogą skoncentrować się na swojej właściwej pracy. Znajomość platformy ułatwia akceptację rozwiązania. Świadczenie usług zdrowotnych w sektorze publicznym może przebiegać w standardowy i powtarzalny sposób. Ekonomiczność Obniżanie kosztów technologicznych w sektorzez zdrowia Szybszy zwrot nakładów inwestycyjnych. Zintegrowana platforma, która pozwala zredukować ogólny koszt posiadania (TCO). Model świadczenia usług na poziomie lokalnym. Skalowalność: od pojedynczych dostawców po programy ogólnokrajowe. Zaufanie Sprawdzone rozwiązania o wielkim potencjale Aplikacje obsługujące działania sektora zdrowia 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Przewidywalność finansowa. Rozbudowana sieć partnerów ułatwia dokonanie wyboru. Z pomocą systemów informatycznych, pozwalających na sprawną realizację usług e-zdrowia, oraz bogatym środowiskiem spójnych, interoperacyjnych rozwiązań opartych na omawianym szkielecie rozwiązania, propozycja Microsoft jest szansą na efektywną transformację systemów ochrony zdrowia. Aby lepiej poznać problematykę CAS, zajrzyj na: Więcej informacji: 15

16 Informacje zawarte w tym dokumencie odzwierciedlają aktualne w dniu publikacji stanowisko korporacji Microsoft w sprawie zagadnień tu przedstawionych. Ponieważ Microsoft musi reagować na zmienne warunki rynku, nie należy interpretować tego tekstu jako zobowiązania ze strony Microsoft. Firma Microsoft nie może gwarantować zgodności przedstawionych tu informacji po dacie publikacji. Dokument ten ma charakter wyłącznie informacyjny. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI (WYRAŻONYCH WPROST LUB DOMYŚLNIE), W TYM TAKŻE USTAWOWEJ RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE, CO DO INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE. Przestrzeganie wszystkich stosownych praw autorskich leży w gestii użytkownika. Bez ograniczania praw autorskich, żadnej części niniejszego dokumentu nie można kopiować, przechowywać w systemach przetwarzania danych ani przekazywać w żadnej formie za pomocą jakichkolwiek nośników (elektronicznych, mechanicznych, w postaci fotokopii, nagrań lub w inny sposób) w jakimkolwiek celu bez pisemnej zgody firmy Microsoft. Firma Microsoft może posiadać patenty lub mieć rozpoczęte postępowania patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej, obejmujące zagadnienia poruszane w tym dokumencie. Z wyjątkiem przypadków jawnie objętych pisemnymi umowami licencyjnymi, uzyskanymi z firmy Microsoft, otrzymanie tego dokumentu nie oznacza udzielenia licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej. O ile nie podano inaczej, opisane tu przykładowe firmy, organizacje, produkty, nazwy domen, adresy poczty elektronicznej, znaki graficzne, osoby, miejsca lub zdarzenia mają charakter fikcyjny. Jakakolwiek zbieżność z rzeczywistymi firmami, organizacjami, produktami, nazwami domen, adresami poczty elektronicznej, znakami graficznymi, osobami, miejscami i zdarzeniami jest niezamierzona. Microsoft, Active Directory, BizTalk, Windows, Windows Server i Windows Server System są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli Microsoft Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Part #

Ramy Interoperacyjności Systemów Administracji Publicznej RISA. (Connected Government Framework) 2009, Microsoft Corporation

Ramy Interoperacyjności Systemów Administracji Publicznej RISA. (Connected Government Framework) 2009, Microsoft Corporation Ramy Interoperacyjności Systemów Administracji Publicznej RISA (Connected Government Framework) 2009, Microsoft Corporation Spis treści Wprowadzenie... 6 Struktura biznesowa RISA... 6 Co to jest e-administracja?...

Bardziej szczegółowo

Analiza biznesowa w SQL Server 2008

Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Analiza biznesowa w SQL Server 2008 Spis treści Wprowadzenie 3 Technologie inteligencji biznesowej Microsoft 3 Integracja z Microsoft Office System 2007 3 Unifikacja metod składowania i dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ oraz kierunki rozwoju systemu informatycznego NFZ na lata 2007-2010 Kwiecień 2007 Spis treści: I. WPROWADZENIE... 3 II.

Bardziej szczegółowo

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav.

STREAMLINE. Zarządzanie finansami. Microsoft Dynamics NAV. Oficjalny dokument. Styczeń 2007. www.microsoft.pl/dynamics/nav. STREAMLINE Spacing paragraph Microsoft Dynamics NAV Zarządzanie finansami Oficjalny dokument Styczeń 2007 www.microsoft.pl/dynamics/nav Spis treści Wprowadzenie... 3 Streszczenie... 3 Wyzwania zarządzania

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczanie infrastruktury chmury firmy Microsoft

Zabezpieczanie infrastruktury chmury firmy Microsoft Zabezpieczanie infrastruktury chmury firmy Microsoft Niniejszy dokument przedstawia zespół zabezpieczeń i zgodności usług online z przepisami, wchodzący w skład działu globalnych usług podstawowych i zarządza

Bardziej szczegółowo

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i narzędzia realizacji wybranych polityk publicznych

Zarządzanie informacją i narzędzia realizacji wybranych polityk publicznych KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zarządzanie informacją i narzędzia realizacji wybranych polityk publicznych zbiór prac analitycznych i studiów przypadku opracowanych przez słuchaczy KSAP w oparciu

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ oraz kierunki rozwoju systemu informatycznego NFZ na lata 2007-2010 Październik 2007 Historia zmian Wersja data strona

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM

Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM Diagnoza stanu infrastruktury ICT jednostek służby zdrowia w projekcie MSIM CZERWIEC 0 Spis treści DIAGNOZA STANU INFRASTRUKTURY ICT... SPIS TREŚCI... WSTĘP... DEFINICJE PRZYJĘTYCH POJĘĆ... 4 METODYKA

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu

Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Office System 2007 korzyści dla biznesu Microsoft Corporation Wrzesień 2006 Informacja zawarta w tym dokumencie reprezentuje obecny pogląd Microsoft Corporation na sprawy poddane dyskusji od

Bardziej szczegółowo

Platforma Usług dla Obywateli. Citizen Service Platform (CSP)

Platforma Usług dla Obywateli. Citizen Service Platform (CSP) Platforma Usług dla Obywateli Citizen Service Platform (CSP) Spis treści Streszczenie... 3 Założenia ogólne... 4 Założenia organizacyjno-prawne.... 5 Skutki społeczne wprowadzenia rozwiązania... 6 Założenia

Bardziej szczegółowo

Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów. Windows Azure. Daniel Biesiada Piotr Cichocki. Artur Żarski Michał Żyliński

Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów. Windows Azure. Daniel Biesiada Piotr Cichocki. Artur Żarski Michał Żyliński Daniel Biesiada Piotr Cichocki Windows Azure Platforma Cloud Computing dla programistów Autorzy książki są pracownikami firmy Microsoft sp. z o.o. w dziale Developer & Platform Group (DPG). Grupa DPG w

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Kluczowe informacje, jak je znaleźć?

Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Kluczowe informacje, jak je znaleźć? Nowoczesne rozwiązania biznesowe do planowania i budżetowania, analiz i raportowania, sprawozdawczości i kontrolingu. CUSTOM PUBLISHING Advertising Supplement IBM Kluczowe

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

IBM Global Technology Services. Razem. z nami. możesz więcej KATALOG USŁUG IT. wszystko co. potrzebujesz by odnieść sukces. www.ibm.

IBM Global Technology Services. Razem. z nami. możesz więcej KATALOG USŁUG IT. wszystko co. potrzebujesz by odnieść sukces. www.ibm. IBM Global Technology Services Razem z nami możesz więcej KATALOG USŁUG IT wszystko co potrzebujesz by odnieść sukces 1 O I N N O W A C Y J N O Ś C I Szanowni Państwo, Panuje opinia, że przyszłość należy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODRĘCZNIK ZASTOSOWANIA CHMURY OBLICZENIOWEJ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPIS TREŚCI Wstęp... 3 1. Chmura Obliczeniowa przegląd... 5 Definicja Chmury Obliczeniowej i Przetwarzania w Chmurze... 5 2 Wdrożeniowe

Bardziej szczegółowo

INTEROPERACYJNOŚĆ Definicja, Jak ją osiągnąć?, Wybór jako najlepsza praktyka, Wkład Microsoftu w rozwój interoperacyjności oprogramowania

INTEROPERACYJNOŚĆ Definicja, Jak ją osiągnąć?, Wybór jako najlepsza praktyka, Wkład Microsoftu w rozwój interoperacyjności oprogramowania INTEROPERACYJNOŚĆ Definicja, Jak ją osiągnąć?, Wybór jako najlepsza praktyka, Wkład Microsoftu w rozwój interoperacyjności oprogramowania 1. Otwarte Innowacje i wpływ modeli biznesowych na rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r.

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r. Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH 11 grudnia 2002 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 STRESZCZENIE...6 1 WPROWADZENIE I DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJĘĆ...10 1.1 KONCEPCJA SPOŁECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji

Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Przygotowanie do wprowadzenia innowacji, czyli jak zmiany organizacyjne w dziale informatycznym przyczyniają się do sukcesu ujednoliconej komunikacji Spis treści Wstęp... 1 Unifikacja i zmiany... 2 Ujednolicona

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA BADANIA, ROZWÓJ I CYFRYZACJĘ MATERIAŁY INFORMACYJNE Plan dokumentu: 1. Informacje ogólne 2. Definicje 3. Finansowanie/mapa pomocy regionalnej 4. Innowacje i ICT w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX

Zapytanie ofertowe na. Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX Częstochowa, dnia 03 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na Wdrożenie systemu B2B szansą na dalszy rozwój firmy RUTEX (dotyczy: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo