Zdrowie zarządzane wiedzą

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zdrowie zarządzane wiedzą"

Transkrypt

1 Zdrowie zarządzane wiedzą Połączona Platforma Opieki Zdrowotnej Opis Projektowy Stabilne fundamenty sprawnego systemu opieki zdrowotnej Streszczenie Wydanie Drugie publikacja Marzec 2009

2 Zdrowie zarządzane wiedzą Spis Treści Wprowadzenie...3 Wizja jednorodny system opieki zdrowotnej...4 E- zdrowie Zakres i typ rozwiązań...4 E-Zdrowie i e-opieka Model dojrzały...6 Połączona Platforma Opieki Zdrowotnej zarys architektury i projektu...7 Struktura biznesowa Jednolita platforma integracji...8 Struktura techniczna Połączona interoperacyjność...10 Stosowanie w praktyce wskazań projektu architektonicznego...13 Świadomość korzyści wynikających ze spójnego systemu opieki zdrowotnej...14 Połączona platforma opieki zdrowotnej (CHF) firmy Microsoft...14 Wartość propozycji firmy Microsoft dla sektora opieki zdrowotnej...15 Rysunki Rysunek 1. Fazy dojrzałości usług i modele rozwiązań...7 Rysunek 2. Model biznesowy dla opieki zdrowotnej...9 Rysunek 3. Architektura referencyjna dla opieki zdrowotnej i socjalnej...11 Rysunek 4. Wspólna techniczna i biznesowa architektura połączonych usług zdrowotnych...12 Rysunek 5. Połączona architektura opieki zdrowotnej Stabilna podstawa dla dynamicznej opieki zdrowotnej Microsoft Corporation.

3 Wprowadzenie Ochrona zdrowia jest przykładem Adaptacyjnego Układu Złożonego (Complex Adaptive System 1 ) o wyraźnym aspekcie społecznym. Charakterystyczną cechą tego typu systemów jest korzystanie zarówno z publicznych, jak i prywatnych usług, a co za tym idzie operowanie pośród rozmaitych modeli biznesowych. Z tego powodu projektowanie, implementacja oraz praktyczne wykorzystanie zintegrowanych systemów ochrony zdrowia to przedsię wzięcia trudne i kosztowne. Technologie informatyczne przeznaczone dla tego sektora rozwijały się wokół niezależnych od siebie jednostek i funkcji, rezultatem czego jest brak koordynacji pomiędzy nimi. W celu usprawnienia swoich działań agencje rządowe, szpitale, kliniki, laboratoria, gabinety lekarskie, firmy ubezpieczeniowe i inne podmioty dokonały wielu inwestycji w dziedzinie technologii informatycznych, jednak każdy z nich czynił to na własny sposób, wprowadzając indywidualne procesy i kanały komunikacji. Pacjenci i obywatele ostateczni odbiorcy usług medycznych i klienci systemu opieki społecznej są zmuszeni do kontaktowania się z różnymi jednostkami organizacyjnymi, którym wydaje się brakować koordynacji w działaniach, a także wspólnego frontu względem klienta. Każda ze wspomnianych jednostek ma indywidualne podejście do kwestii kontroli przepływu informacji i ich dostępności. Najlepszym tego przykładem jest ochrona danych pacjenta. W rezultacie mamy do czynienia ze zbiorem odizolowanych od siebie wysp automatyzacji (silosów informacyjnych), opartych na rozmaitych platformach technicznych i standardach, co wybitnie utrudnia dostęp do właściwych informacji w momencie, gdy są one najbardziej potrzebne. Brak integracji usług świadczonych przez rozmaite podmioty tak publiczne, jak i prywatne jest w rzeczywistości pochodną faktu, iż same te jednostki często nie są w stanie dokonać efektywnego zespolenia własnych danych. Wcześniejsze inwestycje wymuszają na sektorze zdrowia korzystanie ze starszych technologii, które opierając się na sztywnych, predefiniowanych procesach biznesowych czynią ten sektor mało przyjaznym dla odbiorców. Przezwyciężenie tych ograniczeń staje się koniecznością dla lekarzy, pacjentów, administratorów i innych użytkowników. To właśnie rozwiązania e-zdrowia oferują drogę transformacji całego systemu i świadczonych przez niego usług. Wobec rosnących możliwości spójnej, zintegrowanej pracy, oferowanych przez nowoczesne technologie, sektor ochrony zdrowia dokonuje ponownej oceny dotychczas stosowanych rozwiązań. Coraz częściej poszukuje się metod, które w sposób trwały zapewniłyby sprawne zarządzanie niezwykle złożonym i rozległym systemem opieki zdrowotnej i społecznej, umożliwiłyby jego pracownikom realizację codziennych zadań w sposób bardziej efektywny oraz pozwoliłyby tak operować poufnymi informacjami każdej osoby objętej systemem, by poziom oferowanych jej usług był coraz wyższy. Firma Microsoft dokonała szczegółowej analizy systemów i procesów biznesowych związanych z sektorem zdrowia. W rezultacie tej analizy powstała wizja jego dogłębnej transformacji. Jej podstawowe założenia to: Umożliwienie przekształceń w zakresie świadczenia usług zdrowotnych poprzez innowacyjne technologie i partnerstwo, które wspierają realizację programów publicznej służby zdrowia, w tym: umożliwiają całościową opiekę nad obywatelem, przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa i jakości usług medycznych oraz zmniejszają obciążenia finansowe służby zdrowia. Kierując się tą wizją, firma Microsoft opracowała zarys architektury i projektu Połączonej Platformy Opieki Zdrowotnej dla rozwiązań informatycznych. Zawarte w niej zalecenia są oparte na szczegółowej analizie wymagań stawianych przez e-zdrowie oraz na założeniach technologicznych, których celem jest sprostanie tym wymaganiom w sposób praktyczny i efektywny. 1 Aby lepiej poznać problematykę CAS, zajrzyj na: Więcej informacji:

4 Zdrowie zarządzane wiedzą Wizja jednorodny system opieki zdrowotnej Pracownicy sektora ochrony zdrowia, a także w coraz większym stopniu odbiorcy jego usług oczekują pełnego, bezpiecznego i szybkiego dostępu do informacji na temat historii chorobowych i zastosowanych metod leczenia. Niestety, podstawowe dane, takie jak rejestr medyczny, obejmujący przepisane leki, wyniki badań, alergie i wywiad rodzinny znajdują się często poza łatwym i bezpiecznym zasięgiem zainteresowanych. Kluczem do podnoszenia jakości systemu opieki zdrowotnej jest zapewnienie jego wykwalifikowanym pracownikom właściwej informacji we właściwym czasie tak, by byli oni w stanie zapewnić najwyższy poziom usług oferowanych przez tenże system. Ponadto, udostępnienie pacjentom oraz innym uprawnionym klientom tego typu informacji przyczynia się do bardziej świadomego ich uczestnictwa w procesach, których są przecież głównymi ośrodkami. Dzięki dostępowi do własnych rejestrów zdrowia poddanych właściwym procedurom bezpieczeństwa pacjenci i inni klienci systemu są w stanie zapewnić szerszy kontekst lekarzom, zwrócić uwagę na niebezpieczeństwo błędów oraz dostarczyć informacje, które pozornie wydawać się mogą mało istotne. Firma Microsoft jest przekonana, że efektywne wykorzystanie technologii informatycznych (IT) odegra główną rolę w transformacji i udoskonaleniu systemów opieki zdrowotnej i podniesieniu jakości oferowanych przez nie usług. Właściwa strategia IT jest w stanie ograniczyć nieudolność operacyjną i zredukować koszty, zapewniając jednocześnie wyższą jakość świadczonych usług. Prawdziwie zintegrowane środowisko pozwoli uprawnionemu personelowi medycznemu na szybki dostęp do danych klinicznych pacjenta, w sposób godny zaufania i bezpieczny, dający nie tylko optymalny obraz stanu pacjenta, lecz także obraz zrozumiały dla niego samego. Naszym celem jest udzielenie wsparcia osobom odpowiedzialnym za system ochrony zdrowia w zaspokajaniu najbardziej palących potrzeb tego środowiska, przy jednoczesnym wdrażaniu procesów migracyjnych, stwarzających szanse dla szybkiego zwrotu poniesionych nakładów. Przyjęte założenie, iż proces integracji istniejących systemów ochrony zdrowia powinien wykorzystywać otwarte standardy przemysłowe, pozwala nie tylko stworzyć wiarygodną wizję udziału IT w realizacji zadań tego sektora, lecz także wskazuje na standardowe narzędzia jej realizacji. E- zdrowie Zakres i typ rozwiązań Opieka zdrowotna ze swej natury związana jest ze stałą komunikacją pomiędzy rządem a placówkami opieki zdrowotnej firmami ubezpieczeniowymi, funduszami ochrony zdrowia, szpitalami, przychodniami, prywatnymi praktykami lekarskimi, lekarzami i innymi osobami świadczącymi usługi opieki zdrowotnej oraz pacjentami. W procesie uczestniczą także populacja jako ogół oraz różne społeczności wyróżniane w tej populacji. Świadczone usług (czy to przez system ochrony zdrowia, czy też opieki społecznej) są często dostępne za pośrednictwem rozmaitych placówek i podległych im jednostek administracyjnych, które ani w praktyce, ani formalnie ze sobą nie współpracują. Każda z tych jednostek ma tendencje do wypracowania własnych procesów i metod świadczenia usług. Obywatele końcowi użytkownicy systemu ochrony zdrowia, są często zmuszeni do kontaktowania się z placówkami, oddziałami i wyspecjalizowanymi jednostkami, którym nie tylko wydaje się brakować wspólnej metody działania, lecz także jednolitego stanowiska względem pacjenta. Internet, mobilne systemy komunikacji, powszechność silnych, choć jednocześnie dostępnych cenowo komputerów stwarzają możliwość przeobrażenia sposobu, w jaki dostarczane są usługi medyczne. Zasadniczym celem jest ukierunkowanie całego systemu ochrony zdrowia i opieki społecznej na ciąg łatwo dostępnych, wzajemnie połączonych, bezpiecznych i efektywnych usług Microsoft Corporation.

5 Prawie każdy kraj na świecie poczynił i nadal czyni znaczne wysiłki, które mają na celu świadczenie właściwej opieki zdrowotnej we właściwym czasie oraz w najlepszy, najbardziej efektywny sposób. Wysiłki te koncentrują się na ogół wokół systemów informatycznych i rozwiązań technologicznych. Możemy dostrzec trzy różne typy rozwiązań, które zachodzą po sobie mniej więcej w następującej kolejności: Poziom 0. nazywany czasami Zdrowiem 0, bazą lub środowiskiem pierwotnym. Mamy tu do czynienia z systemami, na które zasadniczo składają się niezależne aplikacje, często dość przestarzałe, gdzie dane wprowadza się z dokumentów tradycyjnych, i z takimi interfejsami. Tym niemniej pełnią one kluczową funkcję. Zdarza się, że przejawiają pewną niewielką interoperacyjność czy spójność, wynikającą z miejsca działania, bądź będącą wynikiem standaryzacji opartej na konkretnej ofercie dostawcy rozwiązań IT. Jednak ich podstawową cechą jest to, iż zakres procesu biznesowego zwykle ogranicza się do zakresu działania jednej czy dwóch aplikacji, a realizacja poszczególnych etapów tego procesu jest kontrolowana manualnie oraz podlega indywidualnym ludzkim ocenom zdarzeń i okoliczności. Dane są najczęściej przechowywane w silosach, do których dostęp jest utrudniony, i które nastręczają wielu problemów semantycznych i synchronizacyjnych. Poziom 1. nazywany czasem Zdrowiem 1.0, na którym czyni się znaczne wysiłki w celu zintegrowania systemów dziedziczonych. Obejmują one tworzenie większych, bardziej pojemnych aplikacji, które w sposób mniej skomplikowany obsługują konkretne obszary zadań i umożliwiają komunikację i współpracę pomiędzy nimi. Podejmuje się próby łączenia silosów informacyjnych, wkładając wiele wysiłku w pokonanie różnic semantycznych oraz wdrożenie standardowych metod wymiany danych. Efektem takich działań są często wieloterabajtowe bazy danych, trudne do zabezpieczenia i ochrony. Zasadniczo mamy tu do czynienia z podejściem typu B2B ( Business-to-Business ), w którym pacjent lub klient systemu ochrony zdrowia pozostaje obiektem transakcji zamiast ośrodkiem długoterminowego procesu. Poziom 2. nazywany czasem Zdrowiem 2.0, gdzie głównym podmiotem systemów informacji medycznej staje się pacjent czy klient w miejsce dostawcy usług, co oznacza zastąpienie modelu B2B (Business-to-Business) modelem B2C (Business-to-Consumer) (B2C). Konsumenci, przez których rozumiemy pacjentów, klientów, lekarzy, specjalistów i administratorów, powoli zaczynają komunikować się z wirtualnymi środowiskami ochrony zdrowia i korzystać z dostępnych w sieci źródeł informacji medycznej. Jest to możliwe za pośrednictwem portali przynależnych pacjentom, klinikom i administracji, dzięki zunifikowanym systemom komunikacji, urządzeniom mobilnym oraz usługom typu telefoniczne centrum obsługi klienta. Kolejnym typowym zjawiskiem jest coraz większe niezadowolenie pacjentów i klientów z faktu, że ich kartoteki rozproszone są po wyspach automatyzacji i licznych silosach danych, niedostępnych dla lekarzy. W odpowiedzi na ten problem sami zaczynają tworzyć własne zintegrowane rejestry. Jest to zjawisko szczególnie widoczne w krajach, które nie posiadają skoordynowanych i ukierunkowanych na konsumenta systemów i baz danych. Choć rodzi to problemy związane z wiarygodnością i rzetelnością, to niektóre kraje wspierają ten trend, oferując konsumentom kontrolowane środki pozyskiwania dostępu do informacji medycznej. Przejście na Poziom 2. nie dokonuje się z dnia na dzień, gdyż najpierw istnieć musi solidna podstawa (tzn. właściwe rozwiązanie na Poziomie 1.), a poza tym, rzecz jasna, należy zachować pewne status quo biznesu w trakcie dokonywania wszelkiego typu transformacji. Więcej informacji:

6 Zdrowie zarządzane wiedzą E-Zdrowie i e-opieka Model dojrzały Ewolucja e-zdrowia przebiega w sposób zbliżony do rozwoju handlu elektronicznego od obecności w sieci i publikowania podstawowych informacji, przez otwarcie nowych kanałów komunikacji i transakcje online do transformacji zasadniczych procesów biznesowych. W Stanach Zjednoczonych motywy tej transformacji mają charakter komercyjny; w Unii Europejskiej większą rolę odgrywa państwo. Ewolucję tę można podzielić na cztery niezależne fazy, ilustrujące rozwój i zaawansowanie elektronicznych interakcji pomiędzy dostawcami e-zdrowia, klientami i konsumentami: obecność nieinteraktywne witryny internetowe, których najważniejszym zadaniem jest upowszechnianie informacji, interakcja dostępność ograniczonej funkcjonalności: wyszukiwania informacji, wysyłania wiadomości poczty elektronicznej, dynamicznego przeglądania danych, obsługa transakcji użytkownik ma możliwość skorzystania z jednej lub z kilku usług: zarejestrowania się do lekarza, uzyskania recepty na lek itp., transformacja następuje integracja usług, a być może nawet udostępnienie portali dedykowanych określonym grupom społecznym. W portalach takich odpowiednie usługi są ze sobą połączone i razem zorkiestrowane. Na przykład, gdy pacjent rejestruje się u dostawcy usług zdrowotnych na określone badanie, można automatycznie zarezerwować sprzęt niezbędny do wykonania tego badania, zaplanować zadania dla personelu specjalistycznego, zarezerwować czas laboratorium i powiadomić lekarza prowadzącego, by nadzorował proces i zaopiekował się pacjentem. Każdy kolejny poziom dojrzałości systemu oznacza lepszą obsługę ludności, korzystającej w coraz większy i bardziej zaawansowany sposób z usług dostępnych online. Jakkolwiek koszty związane z ofertą usług online zwiększają się wraz z każdą kolejną fazą, to mogą być one zrównoważone przez oszczędności pozyskiwane na polu tradycyjnych usług medycznych. Jednak faktyczne zmiany pojawiają się dopiero po przekroczeniu pewnego punktu zwrotnego czy krytycznego. Wzrost złożoności systemu i kosztów jego utrzymania jest równoważony przez znacznie wyższą wartość tego systemu dla konsumentów aplikacje e-zdrowia umożliwiają znacznie szerszą i głębszą interakcję z najważniejszymi usługami zdrowotnymi. Co więcej, w miarę wzrostu liczby usług zintegrowanych z systemem, znacznie rosną oszczędności wynikające z wycofywania tradycyjnych sposobów przetwarzania danych i obsługi transakcji. Na Rysunku 1. nałożyliśmy wspomniane wcześniej typy rozwiązań e-zdrowia na poziomy dojrzałości systemu. Cały opis architektury i wzorca CHF ma przede wszystkim na celu pomoc w pokonaniu przepaści pomiędzy Poziomem 1. (podstawowym) a Poziomem 3. (Zdrowie 2.0) poprzez zagwarantowanie efektywnego i sprawnego wdrożenia Poziomu 2. (integracja). W ten sposób możliwe będzie osiągnięcie Punktu Zwrotnego, a tym samym możliwa stanie się rewolucja w dziedzinie informatycznych systemów opieki zdrowotnej Microsoft Corporation.

7 Duże Korzyści Małe Interaktywne Obecność Niski Transformacyjne Poziom 1 Integracja Transakcyjne Poziom 0 Podstawowy Rewolucja Poziom 2 Zdrowie 2.0 Punkt krytyczny Poziom dojrzałości usług Finansowa i prawna obsługa transakcji Swobodna integracja usług pomiędzy agencjami Interakcja z bazami danych i personelem Dostarczanie podstawowej informacji ogólnej Rysunek 1. Fazy dojrzałości usług i modele rozwiązań Połączona Platforma Opieki Zdrowotnej zarys architektury i projektu Dostarczanie usług poprzez współpracę sektorem prywatnym Wysoki Kamieniem węgielnym tak pojmowanej jednolitej struktury opieki zdrowotnej jest efektywna i sprawna infrastruktura IT. Poza prostymi możliwościami komunikacyjnymi wymaga ona gładkiej współpracy systemów, redukującej zbędne powielania, błędy, czas oczekiwania oraz koszty zarządzania. Takie jednorodne środowisko umożliwi efektywne planowanie i pozwoli optymalnie wykorzystać zasoby. Microsoft Connected Health Framework to model, w oparciu o który można budować niezbędne dla osiągnięcia tego celu rozwiązania. Głównym założeniem jest przekształcenie całego systemu opieki zdrowotnej w łańcuch łatwo dostępnych, wzajemnie połączonych, bezpiecznych i efektywnych usług. Połączona platforma opieki zdrowotnej zarys architektury i projektu to opracowany przez firmę Microsoft dokument, który ma być pomocą w realizacji tego założenia. Na całym świecie w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, Australii, Niemczech, Izraelu, Singapurze i Kanadzie firma Microsoft zaangażowana jest w projekty zmierzające do osiągnięcia celów nakreślonych w Connected Health Framework, w tym zwiększonego bezpieczeństwa pacjentów, poprawy ich zdrowia, a także reformy systemów świadczących usługi medyczne i ich wyższej wydajności. Aplikacje z dziedziny ochrony zdrowia, tworzone przez niezależnych producentów oprogramowania (ISV) i często wdrażane przez partnerów (integratorzy systemów), mogą w pełni korzystać z Connected Health Framework w celu obsługi aplikacji dziedziczonych i budowy nowych rozwiązań. Elastyczna architektura oferowana przez Microsoft opiera się na otwartych standardach, które pozwalają na płynną interoperacyjność platform i produktów, gwarantując skalowalność i bezpieczeństwo systemów. Dodatkowo, cała struktura ma charakter modularny, dzięki czemu organizacje i partnerzy działający w obszarze ochrony zdrowia mogą dobierać elementy rozwiązania stosownie do indywidualnych potrzeb. Więcej informacji:

8 Zdrowie zarządzane wiedzą Usługi medyczne dostępne elektronicznie online mogą przyczynić się do ich upowszechnienia, podniesienia jakości i efektywności. Mając do dyspozycji struktury oparte na Connected Health Framework, dostawcy usług medycznych będą w stanie zaoferować wygodny, łatwy dostęp do informacji i usług medycznych za pośrednictwem rozmaitych kanałów elektronicznych oraz telefonicznych centrów obsługi klienta. Co więcej, będą mogli zachęcać do samoobsługi, a tym samym ograniczać koszty i zasoby niezbędne do realizacji tak typowych działań jak pisanie listów, przetwarzanie tradycyjnych formularzy, wprowadzanie danych czy obsadzanie stanowisk rejestracji. Najważniejsze kwestie poruszone w projekcie Connected Health Framework zostały sklasyfikowane w poniższej tabeli: 10 kluczowych problemów informatycznego systemu opieki zdrowotnej 1. Jak stworzyć Rejestr Zdrowia Pacjenta? 2. Jak odtworzyć pełną historię zdrowia pacjenta na podstawie informacji zgromadzonych w licznych, rozproszonych systemach? 3. Jak w sposób indywidualny i niezawodny ustalić tożsamość pacjenta lub pracownika służby zdrowia? 4. Jak zarządzać tożsamością i uprawnieniami użytkowników? 5. Jak bezproblemowo (z punktu widzenia użytkownika) komunikować się z rozmaitymi systemami na różnych platformach? 6. Jak łączyć wzajemnie różne systemy i co zrobić, by ze sobą współpracowały? 7. Jak zarządzać procesami biznesowymi, gdy przebiegają one w różnych systemach? 8. Jak wykorzystać będące w użyciu starsze systemy i dostosować je do nowych, rozleglejszych i zintegrowanych środowisk? 9. Jak osiągnąć elastyczność i możliwość dostosowywania się do szybko zachodzących zmian? 10. Jak osiągnąć wysoką wydajność i skalowalność? Zarys architektury i projektu połączonej platformy opieki zdrowotnej (Connected Health Framework Architecture and Design Blueprint) odnosi się zarówno do biznesowych, jak i technicznych aspektów systemów ochrony zdrowia, w porządku odpowiadającym powyższym zagadnieniom. Struktura biznesowa Jednolita platforma integracji Integracja aplikacji zapewniana jest przez strukturę biznesową CHF, opracowaną w sposób ukierunkowany na usługi, definiującą zestaw komponentów biznesowych, realizujących określone zadania i usługi, które mogą być orkiestrowane w celu obsługi różnych procesów biznesowych związanych z opieką zdrowotną. Wszędzie, gdzie było to możliwe, wykorzystano istniejącą funkcjonalność i dane. Opracowany zestaw definicji komponentów biznesowych i usług do obsługi opieki zdrowotnej ukierunkowanej na pacjenta stanowi wzorzec biznesowy dla opieki zdrowotnej. Prezentowany poniżej Rysunek 2. ukazuje wzorzec pozostający w zgodzie z ogólną wizją CHF. Wzorce to bardzo przydatny pomysł za ich pomocą można opisywać ogólne rozwiązania powtarzalnych problemów w określonym kontekście. Ujmując to w inny sposób: po co na nowo wynajdywać koło, jeśli ktoś 2009 Microsoft Corporation.

9 kiedyś już tego dokonał? Wzorce doskonale sprawdzają się w połączeniu z metodologią tworzenia i implementacji architektur zorientowanych na usługi. Dostępne są wzorce obejmujące aspekty biznesowe, techniczne i integracyjne takich architektur. Na problem ten można spojrzeć z dwóch komplementarnych punktów widzenia. Po pierwsze, wzorzec biznesowy CHF może określić kierunek, jaki należy przyjąć w procesie analizy i definiowania komponentów biznesowych specyficznych dla określonego kontekstu i potrzeb jest prawdopodobne, że tak uzyskana specyfikacja w dużym stopniu przypominać będzie wyniki tutaj prezentowane. Drugie podejście zakłada użycie wspomnianego wzorca jako bazy dla niezbędnych modyfikacji. Firma Microsoft opracowała definicje komponentów biznesowych i usług przydatnych w zorientowanych na pacjenta systemach informatycznych dla opieki zdrowotnej. Komunikacja Zarządzanie eksploatacją Bezpieczeństwo Procesy użytkowników Proces biznesowy Hub połączonych usług zdrowotnych Interfejs usługowy Komponenty biznesowe Komponenty warstwy dostępu do danych Rysunek 2. Model biznesowy dla opieki zdrowotnej Zestaw komponentów, przygotowany w ramach projektów testowych i rzeczywistych, obejmuje: Komponent osób i tożsamości Komponent powiązań osobistych i uprawnień Komponent grupowania pacjentów i klientów Komponent statusu opieki osobistej Komponent osobistych zgód pacjenta Komponent historii wydarzeń związanych z pacjentem Komponent dokumentacji medycznej pacjenta Komponent zarządzania pacjentami i klientami Komponent oceny i planu opieki Komponent klasyfikacji opieki zdrowotnej Komponent reguł biznesowych Komponent procesów i protokołów Komponent dostawców usług zdrowotnych Komponent terminarzy i diagnostyki Komponent list oczekiwania Komponent specjalistów Komponent ról i zespołów specjalistów Komponent zarządzania danymi klinicznymi Komponent kosztów Komponent kodów i danych klinicznych Komponent kodów i danych socjalnych Komponent aktualnych relacji cywilnoprawnych klientów i pacjentów Komponent rejestracji na wizyty i badania Komponent leków i kuracji Lista uwzględnia jedynie podstawowy zestaw komponentów dla systemów dla opieki zdrowotnej ukierunkowanych na pacjenta. Więcej informacji: 9

10 Zdrowie zarządzane wiedzą Wzorzec biznesowy opisuje możliwą do wielokrotnego wykorzystania metodę opracowania rozwiązania danego problemu biznesowego, zwykle ujętego w postaci procesu biznesowego. Wzorzec to propozycja rozwiązania oparta na wcześniejszych, udanych rozwiązaniach takich samych lub podobnych problemów biznesowych. Wzorzec można traktować jako szablon architektury rozwiązania biznesowego. Komponenty są niezależne od platform i technologii. Ich funkcjonalność jest niezależna od pozostałych komponentów, każdy komponent odpowiada za swoje własne dane. Każdy obejmuje definicję określonych cech charakterystycznych (funkcjonalności i danych). Funkcje i dane komponentów udostępniane są za pośrednictwem zdefiniowanych usług. Metodologia oparta na komponentach pozwala na utworzenie wysoce zmodularyzowanej platformy integracyjnej oraz oprócz dostarczenia specyfikacji programistycznej określa także sposoby definiowania funkcjonalności, zakresu usług i sposobu współpracy z komponentami opracowanymi przez innych producentów i komponentami już istniejącymi. Budowę wzorców biznesowych szczegółowo opisano w drugiej części niniejszego dokumentu. Struktura techniczna Połączona interoperacyjność Struktura techniczna CHF koncentruje się na kwestiach spójności technicznej oraz interoperacyjności systemu ochrony zdrowia. Opisuje zagadnienia, które powinny zostać uwzględnione podczas tworzenia interoperacyjnych programów, przewidzianych dla sektora zdrowia wraz z odpowiednimi narzędziami, technologiami oraz standardami. Pozwoli to na stworzenie prawdziwie zespolonych systemów. Struktura ta wyjaśnia, jak radzić sobie z typowymi zagadnieniami natury architektonicznej, takimi jak: Elastyczność i sprawność działania, Doświadczenie użytkownika i akceptacja rozwiązań, Obsługa rozmaitych platform, lokalizacji, języków, funkcji itp., Operowanie danymi medycznymi, Zarządzanie tożsamością i dostępem, Interoperacyjność, Zabezpieczenie rozwiązania, Skalowalność i wydajność, Dostępność, bezawaryjność, odzyskiwanie stanu gotowości po awariach, Dostarczanie wartości wynikającej z ujednoliconej infrastruktury Microsoft Corporation.

11 Rysunek 3. prezentuje typową postać Infrastruktury Referencyjnej, pozwalającej wdrożyć dowolne rozwiązanie e-zdrowia na każdym poziomie od jednostki lokalnej, przez regionalną, krajową po systemy, które obejmują wiele różnie ukierunkowanych ośrodków. Przedstawiono tutaj typową architekturę wzorcową, która może być wykorzystywana przez rozmaitych dostawców e-zdrowia, a także dostarczane w jej ramach typowe usługi: usługi zarządzania tożsamością, usługi poufności i bezpieczeństwa danych, usługi prezentacyjne i punktu dostępu, usługi publikacji i lokalizacji usług, usługi elektronicznej dokumentacji medycznej, usługi domeny zdrowotnej, usługi rejestrowe, usługi integracyjne, usługi danych, usługi zarządzania systemem, Komunikacja Zarządzanie eksploatacją Bezpieczeństwo Usługi współpracy Usługi prezentacji i punktu dostępu Usługi zarządzania tożsamością Usługi poufności i bezpieczeństwa danych Usługi publikacji i lokalizacji usług Usługi elektron. dokumentacji med. Usługi domeny zdrowotnej Hub połączonych usług zdrowotnych Usługi integracyjne Interfejs usługowy Komponenty biznesowe Usługi danych Usługi zarządzania systemem Usługi komunikacyjne Usługi rejestrowe Rysunek 3. Architektura referencyjna dla opieki zdrowotnej i socjalnej usługi komunikacyjne. Usługi te omówione zostały szczegółowo w części 3. niniejszego dokumentu, która dodatkowo zawiera wskazania architektoniczne dotyczące: Sposobów wdrażania opis różnych sposobów wdrażania rozwiązań, które warto wziąć pod rozwagę, implementując wzorcową architekturę e zdrowia z uwzględnieniem zmieniających się wymagań i uwarunkowań prawnych. Zabezpieczeń systemu wskazanie ogólnych i łatwo dostępnych zasad, z uwzględnieniem niektórych aspektów specyfiki rozległych systemów e-zdrowia. Wydajności i skalowalności zagadnienia związane z tworzeniem rozwiązania spełniającego wymagania dotyczące dostępności, czasu reakcji i wydajności. Opisano techniki planowania mocy obliczeniowej systemu oraz implementowania skalowalnej architektury sprzętowej i programistycznej. Choć wzorzec biznesowy oraz architektura referencyjna dotyczą różnych aspektów systemu i odzwierciedlają różne podejścia, to są one do siebie ściśle dopasowane. Rysunek 4. pokazuje połączone architektury: biznesową i techniczną, skoncentrowane wokół jednego huba Połączonych Usług Zdrowotnych. Więcej informacji: 11

12 Zdrowie zarządzane wiedzą Procesy użytkowników Proces biznesowy użycie użycie Komunikacja Zarządzanie eksploatacją Bezpieczeństwo Usługi współpracy Usługi prezentacji i punktu dostępu Usługi zarządzania tożsamością Usługi poufności i bezpieczeństwa danych Usługi publikacji i lokalizacji usług Usł. elekron. dok. med. Usługi domeny zdrowotnej Usługi rejestrowe Hub połączonych usług zdrowotnych Usługi integracyjne Interfejs usługowy Komponenty warstwy dostępu do danych Komponenty biznesowe użycie Usługi danych Usługi zarządzania systemem Usługi komunikacyjne Rysunek 4. Wspólna techniczna i biznesowa architektura połączonych usług zdrowotnych Usługi biznesowe, rozpoznane i zorganizowane jako komponenty w ramach architektury biznesowej, mogą teraz funkcjonować na platformie dostarczonej przez architekturę techniczną, łącząc sie za pośrednictwem huba Connected Health and Social Care Services, i odpowiadając w ten sposób na potrzeby rozmaitych domen sektora zdrowia. Wymagania biznesowe dotyczące warstwy prezentacyjnej, określone dla interfejsu użytkownika i procesów użytkowników zaspokajane są przez funkcjonalność usług zarządzania tożsamością, usług utrzymania poufności i bezpieczeństwa danych oraz usług prezentacji i punktu dostępu, w zdefiniowanych ramach platformy technicznej. Analogicznie, wymagania dotyczące procesów biznesowych zaspakajane są przez usługi publikacji i lokalizacji usług, usługi elektronicznej dokumentacji medycznej, usługi domeny zdrowotnej, usługi rejestrowe i usługi integracyjne, zapewniane przez platformę techniczną. Wymagania związane z dostępem do danych zaspokajane są przez funkcjonalność warstwy dostępu do danych. Ogólny wniosek jest taki, że sprawny system opieki zdrowotnej jest możliwy, o ile posiada on stabilne fundamenty. Platforma Connected Health Framework zapewnia tę sprawność, rozgraniczając bardziej ulotne procesy użytkowników i procesy biznesowe od stabilnych usług biznesowych i usług danych. Ogniwem łączącym to, co stabilne i to, co dynamiczne jest Connected Healthcare Services Hub (Rysunek 5.) Microsoft Corporation.

13 Komunikacja Zarządzanie eksploatacją Bezpieczeństwo Usługi współpracy użycie Usługi prezentacji i punktu dostępu Procesy użytkowników Usługi zarządzania tożsamością Usługi poufności i bezpieczeństwa danych Dynamicznie zmienne użycie Usługi publikacji i lokalizacji usług Proces biznesowy Usł. elekron. dok. med. Usługi domeny zdrowotnej Usługi rejestrowe Hub połączonych usług zdrowotnych Usługi integracyjne Interfejs usługowy Komponenty biznesowe użycie Komponenty warstwy dostępu do Stabilne danych Usługi danych Usługi zarządzania systemem Usługi komunikacyjne Rysunek 5. Połączona architektura opieki zdrowotnej Stabilna podstawa dla dynamicznej opieki zdrowotnej Stosowanie w praktyce wskazań projektu architektonicznego Część 4. Stosowanie platformy Connected Health Framework. Opis sposobu wykorzystania CHF w tworzeniu praktycznych, efektywnych rozwiązań spełniających wymagania stawiane systemom dla opieki zdrowotnej. Wymagania te pojawiają się zwykle na poziomie krajowym lub regionalnym, wychodzą z kręgów rządowych lub dużych agencji zajmujących się opieką zdrowotną i przybierają kształt formalnych zapytań ofertowych lub przetargów. Wyróżniamy cztery typowe scenariusze (i odpowiadające im punkty widzenia): Formułowanie wymagań (punkt widzenia klienta) opis sposobu, w jaki dostawca usług zdrowotnych na poziomie krajowym, regionalnym czy lokalnym może definiować, porządkować i hierarchizować swoje oczekiwania względem strukturalnych rozwiązań biznesowych i technicznych oferowanych przez CHF. Dostosowanie aplikacji (punkt widzenia dostawcy oprogramowania) opis metody, według której aplikacja już funkcjonująca w sektorze ochrony zdrowia może być zmodyfikowana zgodnie z architekturą referencyjną CHF i wzorcem biznesowym tak, by umożliwić łączność oraz interoperacyjność z innymi aplikacjami i większym środowiskiem technicznym. Więcej informacji: 13

14 Zdrowie zarządzane wiedzą Ustanowienie środowiska operacyjnego (punkt widzenia operatora) opis sposobu, w jaki dostawca usług medycznych lub jednostka odpowiedzialna za integrację systemu może wykorzystać techniczną architekturę CHF do opracowania specyfikacji i projektu całościowej struktury technicznej, obejmującej rozmaite aplikacje ochrony zdrowotnej, i spełniającej wymagania na poziomie krajowym, lokalnym lub lokalnych. Tworzenie rozwiązań (punkt widzenia jednostki odpowiedzialnej za integrację systemu) opis metod wykorzystania wzorca biznesowego i architektury referencyjnej CHF do opracowania zapytań ofertowych. Połączona platforma zdrowia stanowi przydatny instrument w definiowaniu wymagań, budowaniu i synchronizowaniu elementów składowych rozwiązania oraz formułuje pełną i spójną odpowiedź na zapytania ofertowe. Świadomość korzyści wynikających ze spójnego systemu opieki zdrowotnej Microsoft Connected Health Framework (CHF) służy realizacji spójnego systemu opieki zdrowotnej. Zapewnia skoordynowaną pracę dzięki elastycznemu interfejsowi użytkownika, udostępniając dynamiczne i zorkiestrowane procesy biznesowe. Łącząc aplikacje za pośrednictwem otwartych standardów komunikacyjnych, reprezentacji danych i kontrolę procesów, oferuje zespolone środowisko. Ponadto, CHF zapewnia wskazania techniczne poparte konkretnym doświadczeniem. Ten dogłębnie przeanalizowany i sprawdzony zestaw zaleceń jest efektem współpracy architektów firmy Microsoft, zespołów inżynierskich, konsultantów, inżynierów wsparcia technicznego, partnerów i klientów firmy. Stosowanie Connected Health Framework przyniesie korzyści niezależnie od rodzaju użytych technologii. W połączeniu z platformą firmy Microsoft korzyści te mogą okazać się jeszcze większe. Połączona platforma opieki zdrowotnej (CHF) firmy Microsoft Niniejszy dokument (Zarys architektury i projektu CHF) oferuje zestaw, niezależnych od wyboru dostawcy, najlepszych praktyk i wytycznych dla budowy interoperacyjnych rozwiązań dla e-zdrowia najnowszej generacji, opartych na zorientowanej na usługi architekturze (SOA) i standardach przemysłowych. Są one możliwe do zastosowania niezależnie od istniejącej platformy technologicznej. Natomiast Microsoft Connected Health Platform to efekt zastosowania w praktyce tych wytycznych w środowisku oferowanym przez firmę Microsoft dzięki elastycznemu podejściu do metodyk i standardów technicznych. Łączy jej propozycje technologiczne, zawarte w zarysie architektury i projektu zalecenia, przykłady najważniejszych wdrożeń, a także dodatkowe szczegółowe wskazania, umożliwiające tworzenie otwartych, dynamicznych i interoperacyjnych rozwiązań dla e-zdrowia na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym rozwiązań spełniających szerokie spectrum potrzeb. Liczba publikowanych i dostępnych na materiałów dotyczących platformy CHF stale się powiększa. Obejmują one wskazówki pomocne przy budowie, wdrażaniu i optymalizowaniu rozwiązań, szablony i zbiory dobrych praktyk, wdrożenia referencyjne i narzędzia, komponenty wielokrotnego użycia. Klienci i partnerzy firmy Microsoft na całym świecie już teraz korzystają z tych dodatkowych zasobów, zapewniających najwyższy poziom systemów e-zdrowia przy jednoczesnym ograniczaniu niezbędnych prac programistycznych Microsoft Corporation.

15 Wartość propozycji firmy Microsoft dla sektora opieki zdrowotnej Głównym przesłaniem wizji stworzonej przez Microsoft jest spójna struktura opieki zdrowotnej opartej na połączonych systemach. Jej kluczowe cechy, będące wynikiem praktycznej realizacji CHF, to: Łączność Interoperacyjność z założenia Otwarta architektura zbudowana na standardach przemysłowych usprawnia obieg informacji o pacjencie i wiedzy klinicznej przez cały okres leczenia i pomiędzy ośrodkami je realizującymi. Umożliwia wykorzystanie dziedziczonych aplikacji i infrastruktury. Wydajność Znane narzędzia zautomatyzują metody pracy Lekarze i specjaliści mogą skoncentrować się na swojej właściwej pracy. Znajomość platformy ułatwia akceptację rozwiązania. Świadczenie usług zdrowotnych w sektorze publicznym może przebiegać w standardowy i powtarzalny sposób. Ekonomiczność Obniżanie kosztów technologicznych w sektorzez zdrowia Szybszy zwrot nakładów inwestycyjnych. Zintegrowana platforma, która pozwala zredukować ogólny koszt posiadania (TCO). Model świadczenia usług na poziomie lokalnym. Skalowalność: od pojedynczych dostawców po programy ogólnokrajowe. Zaufanie Sprawdzone rozwiązania o wielkim potencjale Aplikacje obsługujące działania sektora zdrowia 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę. Przewidywalność finansowa. Rozbudowana sieć partnerów ułatwia dokonanie wyboru. Z pomocą systemów informatycznych, pozwalających na sprawną realizację usług e-zdrowia, oraz bogatym środowiskiem spójnych, interoperacyjnych rozwiązań opartych na omawianym szkielecie rozwiązania, propozycja Microsoft jest szansą na efektywną transformację systemów ochrony zdrowia. Aby lepiej poznać problematykę CAS, zajrzyj na: Więcej informacji: 15

16 Informacje zawarte w tym dokumencie odzwierciedlają aktualne w dniu publikacji stanowisko korporacji Microsoft w sprawie zagadnień tu przedstawionych. Ponieważ Microsoft musi reagować na zmienne warunki rynku, nie należy interpretować tego tekstu jako zobowiązania ze strony Microsoft. Firma Microsoft nie może gwarantować zgodności przedstawionych tu informacji po dacie publikacji. Dokument ten ma charakter wyłącznie informacyjny. FIRMA MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI (WYRAŻONYCH WPROST LUB DOMYŚLNIE), W TYM TAKŻE USTAWOWEJ RĘKOJMI ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE, CO DO INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE. Przestrzeganie wszystkich stosownych praw autorskich leży w gestii użytkownika. Bez ograniczania praw autorskich, żadnej części niniejszego dokumentu nie można kopiować, przechowywać w systemach przetwarzania danych ani przekazywać w żadnej formie za pomocą jakichkolwiek nośników (elektronicznych, mechanicznych, w postaci fotokopii, nagrań lub w inny sposób) w jakimkolwiek celu bez pisemnej zgody firmy Microsoft. Firma Microsoft może posiadać patenty lub mieć rozpoczęte postępowania patentowe, prawa autorskie, znaki towarowe oraz inne prawa własności intelektualnej, obejmujące zagadnienia poruszane w tym dokumencie. Z wyjątkiem przypadków jawnie objętych pisemnymi umowami licencyjnymi, uzyskanymi z firmy Microsoft, otrzymanie tego dokumentu nie oznacza udzielenia licencji na te patenty, znaki towarowe, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej. O ile nie podano inaczej, opisane tu przykładowe firmy, organizacje, produkty, nazwy domen, adresy poczty elektronicznej, znaki graficzne, osoby, miejsca lub zdarzenia mają charakter fikcyjny. Jakakolwiek zbieżność z rzeczywistymi firmami, organizacjami, produktami, nazwami domen, adresami poczty elektronicznej, znakami graficznymi, osobami, miejscami i zdarzeniami jest niezamierzona. Microsoft, Active Directory, BizTalk, Windows, Windows Server i Windows Server System są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich odpowiednich właścicieli Microsoft Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Part #

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE

DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE DLA SEKTORA INFORMATYCZNEGO W POLSCE SRK IT obejmuje kompetencje najważniejsze i specyficzne dla samego IT są: programowanie i zarządzanie systemami informatycznymi. Z rozwiązań IT korzysta się w każdej

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu

Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu POŁĄCZ WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW PROCESU Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal dla handlu i przemysłu Jedna platforma IT wszystko pod kontrolą Rozwiązania SCM i Portal Świat kręci

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Podejście do koordynacji opieki w LUX MED

Podejście do koordynacji opieki w LUX MED Podejście do koordynacji opieki w LUX MED Andrzej Osuch Dyrektor ds. Transformacji Biznesowej Forum Innowacyjna Ochrona Zdrowia Warszawa, 21-22 kwietnia 2016 r. Agenda (Wciąż) uciążliwa terminologia koordynacji

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Księga Wieczysta

Elektroniczna Księga Wieczysta Elektroniczna Księga Wieczysta Aspekty wdrażania systemu informatycznego świadczącego usługi drogą elektroniczną Robert Ciurkot Dyrektor Departamentu Konsultingu Grupa Bull Grupa Bull na świecie 50 krajów

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Systemowe rozwiązania Smart Grid ofertą do nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwami sieciowymi

Systemowe rozwiązania Smart Grid ofertą do nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwami sieciowymi Systemowe rozwiązania Smart Grid ofertą do nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwami sieciowymi Elżbieta Starakiewicz BDE Intelligent Utility Network, IBM 2012 IBM Corporation Punkt widzenia IBM na sieć

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01

Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 Projektowanie Infrastruktury Sieciowej v2 2012/09/01 www.netcontractor.pl Wstęp Era nowych technologii umożliwiła praktycznie nieograniczone możliwości komunikacji niezależenie od miejsca i czasu. Dziś

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE

smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE 2 Efektywna praca Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej oszczędza czas, zwiększa jakość świadczonych usług oraz

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA

ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNE CISCO IP KLASY SMB: PODSTAWA WSPÓLNEGO DZIAŁANIA SCENARIUSZ Rozwiązania Cisco przeznaczone dla małych i średnich firm Wdrażając zaawansowane rozwiązania, Państwa firma może skorzystać

Bardziej szczegółowo

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770

I. Opis projektu ZAPYTANIE OFERTOWE. Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 Warszawa, dn. 07.01.2015r. Dane firmowe: ialbatros S.A. ul. Jutrzenki 183 02-231 Warszawa NIP: 108-00-09-770 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu System B2B integrujący systemy ialbatros

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży. Marek Bytnar, Paweł Kraiński

Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży. Marek Bytnar, Paweł Kraiński Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży Marek Bytnar, Paweł Kraiński Cele pracy utworzenie nowoczesnego systemu CRM dla biura podróży, które oferuje swoje usługi przez Internet zaproponowanie

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania

Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania Usługa: Testowanie wydajności oprogramowania testerzy.pl przeprowadzają kompleksowe testowanie wydajności różnych systemów informatycznych. Testowanie wydajności to próba obciążenia serwera, bazy danych

Bardziej szczegółowo

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS

YOU. Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS YOU Łączymy Ciebie z Twoimi pacjentami w Europie Środkowo-Wschodniej CEE BRIDGE YOUR PATIENTS Odkryj WIĘCEJ możliwości pomiędzy Tobą a Twoimi pacjentami Jako dostawca zintegrowanych usług w sektorze ochrony

Bardziej szczegółowo

Wysoka jakość świadczonych usług i efektywne przywództwo w ochronie zdrowia efektami wdrożeń projektów e-zdrowia

Wysoka jakość świadczonych usług i efektywne przywództwo w ochronie zdrowia efektami wdrożeń projektów e-zdrowia Wysoka jakość świadczonych usług i efektywne przywództwo w ochronie zdrowia efektami wdrożeń projektów e-zdrowia dr n. med. Leszek Sikorski i Zespół Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 2012-05-31

Bardziej szczegółowo

Diagram wdrożenia. Rys. 5.1 Diagram wdrożenia.

Diagram wdrożenia. Rys. 5.1 Diagram wdrożenia. Diagram wdrożenia Zaprojektowana przez nas aplikacja bazuje na architekturze client-server. W tej architekturze w komunikacji aplikacji klienckiej z bazą danych pośredniczy serwer aplikacji, który udostępnia

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Konsultant Usług Publicznych Interoperacyjność

Wirtualny Konsultant Usług Publicznych Interoperacyjność Wirtualny Konsultant Usług Publicznych Interoperacyjność ść oraz techniki semantyczne w administracji publicznej Część I wizja Dariusz Woźniak Stowarzyszenie Miasta w Internecie Część II projekt Jerzy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi

Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Problemy niezawodnego przetwarzania w systemach zorientowanych na usługi Jerzy Brzeziński, Anna Kobusińska, Dariusz Wawrzyniak Instytut Informatyki Politechnika Poznańska Plan prezentacji 1 Architektura

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk

Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Wiarygodna elektroniczna dokumentacja medyczna dr inż. Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia V Konferencja i Narodowy Test Interoperacyjności

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM JAKO OGNIWO PROFILAKTYKI

LABORATORIUM JAKO OGNIWO PROFILAKTYKI II MAŁOPOLSKA KONFERENCJA SZPITALI PROMUJĄCYCH ZDROWIE MGR JOANNA FIJOŁEK BUDOWA SYSTEMU JAKOŚCI W LABORATORIACH MEDYCZNYCH W OPARCIU O SYSTEMY INFORMATYCZNE LABORATORIUM A CELE PROGRAMU SZPITALI PROMUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie

Specyfikacje. Tabela 1. Cechy usługi. Sposób realizacji usługi. Dostęp do zasobów technicznych. Analiza i rozwiązywanie Arkusz danych Usługi wsparcia dotyczące Usługi Care Pack i usługi kontraktowe, część pakietu HP Care Korzyści z usługi Dostęp do zasobów technicznych HP w celu rozwiązywania problemów Potencjalne obniżenie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Krzysztof Wertejuk audytor wiodący ISOQAR CEE Sp. z o.o. Dlaczego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Platforma Usług Elektronicznych. jako wkład ZUS do budowy Państwa 2.0

Platforma Usług Elektronicznych. jako wkład ZUS do budowy Państwa 2.0 Platforma Usług Elektronicznych jako wkład ZUS do budowy Państwa 2.0 Platforma Usług Elektronicznych dla klientów ZUS Strategia przekształceń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na lata 2010-2012 Cel strategiczny:

Bardziej szczegółowo

Comarch EDM System zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną.

Comarch EDM System zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną. Comarch EDM System zarządzania elektroniczną dokumentacją medyczną. Zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy dokumentacja medyczna od 1 sierpnia 2014 musi być prowadzona przez placówki służby zdrowia w formie elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011

Architektura bezpieczeństwa informacji w ochronie zdrowia. Warszawa, 29 listopada 2011 Architektura informacji w ochronie zdrowia Warszawa, 29 listopada 2011 Potrzeba Pomiędzy 17 a 19 kwietnia 2011 roku zostały wykradzione dane z 77 milionów kont Sony PlayStation Network. 2 tygodnie 25 milionów

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Projektowanie interakcji

Projektowanie interakcji Projektowanie interakcji K2 User Experience www.k2.pl/ux Tytuł dokumentu: k2-projektowanie_ux-oferta.pdf Data: 21 sierpnia 2009 Przygotowany przez: Maciej Lipiec Maciej Lipiec User Experience Director

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Commit Polska. Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY

Commit Polska. Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY Commit Polska Retail Management CENTRALNE ZARZĄDZANIE SIECIĄ SPRZEDAŻY Sprawdź nas! www.commit.pl +48 17 850 74 00 Retail Management NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI KIEROWANIA DZIAŁANIAMI CAŁEJ SIECI SPRZEDAŻY

Bardziej szczegółowo

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT

HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT HP Service Anywhere Uproszczenie zarządzania usługami IT Robert Nowak Architekt rozwiązań HP Software Dlaczego Software as a Service? Najważniejsze powody za SaaS UZUPEŁNIENIE IT 2 Brak zasobów IT Ograniczone

Bardziej szczegółowo

Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II.

Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II. Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie II. Autorzy: Len Bass, Paul Clements, Rick Kazman Twórz doskonałe projekty architektoniczne oprogramowania! Czym charakteryzuje się dobra architektura oprogramowania?

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

HL7 Clinical Document Architecture standard elektronicznej dokumentacji medycznej w Polsce

HL7 Clinical Document Architecture standard elektronicznej dokumentacji medycznej w Polsce HL7 Clinical Document Architecture standard elektronicznej dokumentacji medycznej w Polsce Roman Radomski Polskie Stowarzyszenie HL7 IT w Służbie Zdrowia GigaCon Wrocław, 30.03.2017 HL7 International Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych"

zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych "Poprawa jakości ekonomiki zarządzania oraz dostępu do świadczonych usług dla pacjenta, poprzez budowę zintegrowanych systemów IT w grupach szpitalnych" 1 5/12/2012 Zarządzanie procesami zakupu i dostaw

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan wdrożenia M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel.......................................... 3 1.2 Zakres........................................

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych

Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Finansowanie świadczeń telemedycznych z prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych Dr n. med. Piotr Soszyński Telemedycyna zastosowanie technologii z obszaru telekomunikacji i informatyki w celu świadczenia opieki

Bardziej szczegółowo

Guidewire Digital Portals. Adapt and succeed

Guidewire Digital Portals. Adapt and succeed Guidewire Digital Portals Adapt and succeed Nasza wizja cyfrowego świata Chcemy pomagać ubezpieczycielom w dostosowywaniu się i odnoszeniu sukcesów w środowisku, które ma coraz większe oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Jak robić to dobrze? Plan prezentacji o o o o o Wprowadzenie Co lubią internauci Kilka ważnych zasad projektowania Różne narzędzia ale taki sam proces Postępujące

Bardziej szczegółowo

Security Master Class

Security Master Class Security Master Class Platforma kompleksowej analizy zdarzeń Linux Polska SIEM Radosław Żak-Brodalko Senior Solutions Architect Linux Polska sp. z o.o. Podstawowe problemy Jak pokryć lukę między technicznym

Bardziej szczegółowo

Oracle Log Analytics Cloud Service

Oracle Log Analytics Cloud Service ORACLE DANE TECHNICZNE Zastrzeżenie: Niniejszy dokument służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on zobowiązania do dostarczenia żadnych materiałów, kodu ani funkcjonalności i nie należy go brać

Bardziej szczegółowo

więcej niż system HR

więcej niż system HR więcej niż system HR Wspieramy ludzi i biznes Od 2010 roku wspieramy lokalne i globalne organizacje, wdrażając w działach HR rozwiązania IT pozwalające na sprawne zarządzanie kapitałem ludzkim. Efektem

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników

Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników ZADOWOLENI KLIENCI Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal dla operatorów logistycznych i przewoźników Jedna platforma IT wiele możliwości Rozwiązania SCM i Portal Rozwiązanie IT dla

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 20 grudnia 2012 r. 4 lutego 2013 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW: Plan działania w dziedzinie e-zdrowia

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express

Rozwiązania biznesowe na żądanie. IBM Workplace Services Express Rozwiązania biznesowe na żądanie IBM Workplace Services Express Elastyczny dostęp do dokumentów i aplikacji biznesowych Oprogramowanie IBM Workplace Services Express dostarcza zintegrowane narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk

Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk Zarządzanie bezpieczeństwem informacji przegląd aktualnych standardów i metodyk dr T Bartosz Kalinowski 17 19 września 2008, Wisła IV Sympozjum Klubu Paragraf 34 1 Informacja a system zarządzania Informacja

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Warszawa, 2014-06-12 1 / 29 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Zabrze, 2015-03-27

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Jednolite zarządzanie użytkownikami systemów Windows i Linux

Jednolite zarządzanie użytkownikami systemów Windows i Linux Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Paweł Gliwiński Nr albumu: 168470 Praca magisterska na kierunku Informatyka Jednolite

Bardziej szczegółowo

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze

Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Architektura korporacyjna jako narzędzie koordynacji wdrażania przetwarzania w chmurze Prof. SGH, dr hab. Andrzej Sobczak, Kierownik Zakładu Systemów Informacyjnych, Katedra Informatyki Gospodarczej SGH

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy.

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. 27 kwietnia br. w Warszawie odbyła się premiera LOG Global Edition, produktu polskiej firmy LOG Systems. Zaprezentowane oprogramowanie znacznie ułatwi

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

SOA Web Services in Java

SOA Web Services in Java Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław,16 marca 2009 Plan prezentacji SOA 1 SOA 2 Usługi Przykłady Jak zacząć SOA Wycinek rzeczywistości Problemy zintegrowanych serwisów : Wycinek Rzeczywistości Zacznijmy

Bardziej szczegółowo

Stan zaawansowania prac dotyczących zamówienia na opracowanie i wdrożenie rdzenia systemu e Urząd.

Stan zaawansowania prac dotyczących zamówienia na opracowanie i wdrożenie rdzenia systemu e Urząd. Stan zaawansowania prac dotyczących zamówienia na opracowanie i wdrożenie rdzenia systemu e Urząd. Andrzej Natuniewicz, Andrzej Perkowski Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji

Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej Departament Innowacji Zespół do spraw Transformacji Przemysłowej 26.07.2016 Departament Innowacji Kierunki transformacji polskiej gospodarki 5 Filarów rozwoju gospodarczego Polski Reindustrializacja Rozwój innowacyjnych firm

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 01/12/2013 nr 01/12/2013 Zakup i wdrożenie systemu B2B a także integracja wszystkich elementów systemu B2B oraz szkolenie specjalistyczne Warszawa, 20.11.2013 Działanie POIG 8.2 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446

Bardziej szczegółowo

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny!

W książce omówiono: SAP zostań ekspertem w 24 godziny! System SAP jest uznanym zintegrowanym systemem informatycznym do zarządzania firmą. Charakteryzuje się ogromnym bogactwem funkcjonalności i elastycznością, ułatwiającą zmianę skali lub profilu działalności

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe Prezentacja specjalności studiów II stopnia Inteligentne Technologie Internetowe Koordynator specjalności Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Tematyka studiów Internet jako zbiór informacji Przetwarzanie:

Bardziej szczegółowo

ci projektu systemowego zachodniopomorskim podprojekt e-administracja

ci projektu systemowego zachodniopomorskim podprojekt e-administracja Aspekty interoperacyjności ci projektu systemowego e-administracja i e-turystyka e w województwie zachodniopomorskim podprojekt e-administracja Międzywodzie: 15-16 16 listopada 2012 r. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o.

Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją. Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. Usprawnienie procesu zarządzania konfiguracją Marcin Piebiak Solution Architect Linux Polska Sp. z o.o. 1 Typowy model w zarządzaniu IT akceptacja problem problem aktualny stan infrastruktury propozycja

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 Konferencja konsultacyjna Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Warszawa, 9 grudnia 2013 r. Cele programu

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści. 10/9/2014 Synchronizing Healthcare

Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści. 10/9/2014 Synchronizing Healthcare Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści 1 10/9/2014 Synchronizing Healthcare Badania medyczne zrobiły tak niebywały postęp, że dziś praktycznie nie ma już ani jednego zdrowego

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) faza II

Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) faza II Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) faza II Andrzej Sarnowski Warszawa, 2017-03-16 Fazowanie Projektu P1 * Faza 1 Obejmowała zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów

Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów Prezentacja firmy i doświadczeń ze wspólnych projektów dr inż. Jarosław Wójcik Copyright 2014 Value BasedAdvisorsSp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana,

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych

Wykład I. Wprowadzenie do baz danych Wykład I Wprowadzenie do baz danych Trochę historii Pierwsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie w 1963 roku. W latach sześcdziesątych XX wieku został opracowany przez Charles

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Alcatela-Lucenta dla służby zdrowia. Skuteczna transformacja

Rozwiązania Alcatela-Lucenta dla służby zdrowia. Skuteczna transformacja Rozwiązania Alcatela-Lucenta dla służby zdrowia Skuteczna transformacja Wyższy standard obsługi pacjentów Efektywniejsza opieka Wyrównywanie różnic w systemach opieki zdrowotnej Sektor służby zdrowia musi

Bardziej szczegółowo

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu

Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Agencje zatrudnienia wiele usług w jednym miejscu Obecnie w Polsce funkcjonuje ponad 3800 agencji zatrudnienia, które działają w różnym obszarze usług i w różnym zasięgu geograficznym. Najwięcej dostawców

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo