MœM«SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MœM«SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa"

Transkrypt

1 Strona : 1 ón óñj 2.2 : Gazy niepalne i 5.1 : Materiały utleniające nietrujące Niebezpieczeństwo MœM«SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa Nr karty charakterystyki Opis chemiczny Numer rejestracji Wzór chemiczny : N25, UHP,ALPHAGAZ 1 N2O,Podtlenek Azotu Medyczny Air Liquide : : Numer CAS : Numer EC : Nr indeksu :--- : Termin rejestracji nie upłynął. : N2O 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Właściwie zidentyfikowane zastosowanie Zastosowania odradzane : Przemysłowe i profesjonalne. Przeprowadzić ocenę ryzyka przez zastosowaniem. Gaz testowy / Gaz kalibracyjny. Zastosowanie laboratoryjne. Reakcja chemiczna / Synteza. Zastosowania medyczne. Patrz Charakterystyka Produktu Leczniczego Czynnik pędny w dozownikach aerozolowych. Zastosowanie do wytwarzania komponentów elektronicznych/fotowoltaicznych. Skontaktować się z dostawcą aby uzyskać więcej informacji na temat zastosowań. : Nie wdychać rozmyślnie produktu Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Identyfikacja firmy Adres (osoba kompetentna) 1.4. Numer telefonu alarmowego : Ul. Josepha Conrada KRAKÓW POLAND : Numer telefonu alarmowego : (24h) , kom

2 Strona : 2 SEKCJA 2. Identyfikacja zagrożeń 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasa zagrożenia i kody kategorii wg Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP) Zagrożenia fizyczne Klasyfikacja wg 67/548/EWG lub 1999/45/WE 2.2. Elementy oznakowania : Gazy utleniające - Kategoria 1 - Niebezpieczeństwo (CLP : Ox. Gas 1) - H270 Gazy pod ciśnieniem - Gaz skroplony - Uwaga (CLP : Press. Gas) - H280 : O; R8 Oznakowanie wg Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 (CLP) Piktogramy określające rodzaj zagrożenia Kody piktogramów określających rodzaj zagrożenia Hasło ostrzegawcze Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia Zwrot wskazujący środki ostrożności Nie wymieniono w Załączniku VI. Mœ M«: GHS03 - GHS04 : Niebezpieczeństwo : H270 - Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz. H280 - Zawiera gaz pod ciśnieniem; może wybuchnąć wskutek ogrzania. - Zapobieganie : P244 - Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczem. P220 - Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi. - Reagowanie : P370+P376 - W przypadku pożaru : Zahamować wyciek, o ile jest to bezpieczne. - Przechowywanie : P403 - Przechowywać pojemnik w pomieszczeniu dobrze wentylowanym Inne zagrożenia : Duszący w wysokich stężeniach. Kontakt z cieczą może spowodować poparzenia zimnem i odmrożenia. SEKCJA 3. Skład/informacja o składnikach 3.1. Substancja / 3.2. Mieszanina Substancja. Numer CAS Nazwa substancji Zawartość [Vol-%] Numer EC Klasyfikacja(DSD) Klasyfikacja(CLP) Nr indeksu Numer rejestracji : 100 % O; R8 Ox. Gas 1 (H270) * 2 Press. Gas Liquefied (H280) Nie zawiera innych składników lub zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na klasyfikację produktu. * 1: Wymieniono w załączniku IV / V do REACH, zwolniono z obowiązku rejestracji. * 2: Termin rejestracji nie upłynął. * 3: Rejestracja nie jest wymagana. Substancja wytwarzana lub importowana w ilości < 1t/rok. Pełny tekst zwrotów R patrz sekcja 16. Pełny tekst zwrotów H patrz sekcja 16.

3 Strona : 3 SEKCJA 4. Środki pierwszej pomocy 4.1. Opis środków pierwszej pomocy - Wdychanie : Zabezpieczając się izolującym aparatem oddechowym przenieść ofiarę do nieskażonego obszaru. Utrzymywać ofiarę w cieple i spokoju. Wezwać lekarza. W przypadku zaniku oddechu zastosować sztuczne oddychanie. - Kontakt ze skórą : W przypadku kontaktu z cieczą : przemywać wodą przez co najmniej 15 minut. W przypadku odmrożenia zraszać wodą przez co najmniej 15 minut. Zastosować jałowy opatrunek. Uzyskać pomoc lekarską. - Kontakt z oczami : Natychmiast przemywać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut. - Spożycie : Spożycie nie jest uważane za potencjalną drogę narażenia Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia : W wysokich stężeniach może spowodować uduszenie. Objawy obejmują utratę zdolności ruchowych / przytomności. Ofiara może nie być świadoma, że się dusi. W niskich stężeniach może powodować efekty narkotyczne. Objawy mogą obejmować zawroty głowy, bóle głowy, nudności oraz utratę koordynacji Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym SEKCJA 5. Postępowanie w przypadku pożaru 5.1. Środki gaśnicze - Odpowiednie środki gaśnicze : Mgła wodna lub drobno rozproszony strumień wody. - Nieodpowiednie środki gaśnicze : Nie stosować silnego strumienia wody do gaszenia Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną Specyficzne zagrożenia Hazardowy zapalanie się produkty 5.3. Informacje dla straży pożarnej Specjalistyczne metody Specjalny sprzęt ochronny dla strażaków : Narażenie na działanie ognia może spowodować rozerwanie / wybuch pojemnika. Podtrzymuje palenie. : Pod wpływem działania ognia, poprzez termiczny rozkład mogą wytworzyć się następujące toksyczne lub korozyjne opary: Tlenek azotu / dwutlenek azotu. : Jeżeli to możliwe, zatrzymać wypływ produktu. Prowadzić akcję gaśniczą odpowiednią do pożaru w pobliżu. Narażenie na ogień i promieniowanie cieplne może prowadzić do rozerwania pojemników gazowych. Chłodzić zagrożone pojemniki strumieniem rozpylonej wody z bezpiecznego miejsca. Nie pozwolić na przedostanie się zanieczyszczonych wód gaśniczych do kanalizacji. Użyć mgły wodnej lub drobno rozproszonego strumienia wody aby zredukować dymy pożaru, jeżeli to możliwe. : Żadne nie są konieczne. Stosować odzież ochronną gazoszczelną i odporną na chemikalia łącznie z izolującym aparatem oddechowym. Norma EN 943-2: Odzież chroniąca przed ciekłymi i gazowymi chemikaliami, łącznie z aerozolami i cząstkami stałymi. Gazoszczelne ubiory ochronne dla zespołów ratowniczych. Norma EN izolujące aparaty powietrzne butlowe ze sprężonym powietrzem, z otwartym obiegiem, wyposażone w maskę pełnotwarzową.

4 Strona : 4 SEKCJA 6. Środki podejmowane w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska : Próbować zatrzymać wyciek. Monitorować stężenie uwolnionego produktu. Przy wchodzeniu w obszar stosować izolujący aparat oddechowy chyba, że stwierdzono, iż atmosfera jest bezpieczna. Ewakuować teren. Zapewnić odpowiednią wentylację powietrza. Wyeliminować źródła zapłonu. Zapobiegać przedostawaniu się do kanalizacji, piwnic, zagłębień terenu oraz innych miejsc, gdzie jego gromadzenie się może być niebezpieczne. : Próbować zatrzymać wyciek Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia 6.4. Odniesienia do innych sekcji : Wentylować przestrzeń. : Patrz również sekcja 8 i 13. SEKCJA 7. Obchodzenie się z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Bezpieczne stosowanie produktu Bezpieczne obchodzenie się z pojemnikiem z gazem : Rozważyć zastosowanie urządzeń nadmiarowych ciśnienia w instalacjach gazowych. Tylko doświadczony i odpowiednio przeszkolony personel może się obchodzić ze sprężonymi gazami. Należy postępować z substancją zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Stosować tylko właściwie dobrane wyposażenie, które jest odpowiednie dla tego produktu, jego ciśnienia podawania i temperatury. W razie wątpliwości skontaktować się z dostawcą gazu. Nie stosować żadnych olejów lub smarów. Nie palić podczas obchodzenia się z produktem. Chronić wyposażenie przed olejem i tłuszczem. Zapewnić, aby przed użyciem (lub regularnie) całą instalację gazową poddawano kontroli szczelności. Zapobiegać cofnięciu się wody, kwasu i alkaliów. : Przestrzegać instrukcję dostawcy dotyczącą postępowania z pojemnikiem. Otwierać powoli zawory, aby uniknąć uderzenia ciśnienia. Nie pozwolić na cofnięcie się do pojemnika. Chronić butle przed uszkodzeniem mechanicznym; nie ciągnąć, nie toczyć, nie przesuwać ani nie upuszczać. Do przemieszczania butli, nawet na niewielkie odległości, stosować wózek (ręczny, elektryczny, itd.) przeznaczony do przewożenia butli. Pozostawić kołpaki lub osłony zaworów na miejscu dopóki pojemnik nie zostanie zamocowany przy ścianie lub stole warsztatowym, albo umieszczony w stojaku i dopóki nie będzie gotowy do użycia. W razie napotkania przez użytkownika jakichkolwiek trudności z obsługą zaworu butlowego należy przerwać stosowanie i skontaktować się z dostawcą. Nigdy nie podejmować prób naprawy ani modyfikacji zaworów pojemnika ani urządzeń zabezpieczających przed nadmiernym ciśnieniem. Uszkodzenie zaworów należy niezwłocznie zgłosić dostawcy. Utrzymywać wylot zaworu pojemnika w czystości i wolny od zanieczyszczeń, szczególnie olejem i wodą. Niezwłocznie po odłączeniu pojemnika od sprzętu ponownie założyć kołpaki butlowe i zaślepki lub zatyczki na króćce wylotowe. Zamykać zawór po każdym użyciu oraz po opróżnieniu pojemnika, nawet jeżeli jest wciąż podłączony do sprzętu.

5 Strona : 5 SEKCJA 7. Obchodzenie się z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie (ciąg dalszy) Nigdy nie podejmować prób przepuszczania gazów z jednej butli/pojemnika do innej/innego. Nigdy nie używać otwartego ognia ani elektrycznych urządzeń grzewczych w celu podniesienia ciśnienia w pojemniku. Nie usuwać ani nie zasłaniać etykiet przeznaczonych do identyfikacji zawartości butli, naklejonych przez dostawcę Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności : Przechowywać pojemnik w temperaturze poniżej 50 C w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać z dala od łatwopalnych gazów i innych łatwopalnych materiałów. Pojemniki powinny być przechowywane w pozycji pionowej i odpowiednio zabezpieczone przed przewróceniem. Przechowywane pojemniki powinny być okresowo sprawdzane pod względem stanu ogólnego i szczelności. Powinny być stosowane kołpaki lub osłony zaworów. Przechowywać pojemniki w miejscu wolnym od ryzyka wybuchu pożaru oraz z dala od źródeł ciepła i zapłonu. Przestrzegać wszystkie przepisy i wymagania lokalne dotyczące magazynowania pojemników. Pojemników nie należy przechowywać w warunkach sprzyjających korozji. Nie przechowywać razem z materiałami zapalnymi Szczególne zastosowanie(-a) końcowe SEKCJA 8. Kontrole narażenia i ochrona indywidualna 8.1. Parametry dotyczące kontroli Granice narażenia zawodowego : 8-Hour TWA (PL) (NDS) (mg/m3) : 90 DNEL: Pochodny poziom niepowodujący zmian (pracownicy) PNEC: Przewidywane stężenie niepowodujące zmian w środowisku 8.2. Środki kontroli narażenia : Dane niedostępne. : Dane niedostępne Stosowne techniczne środki : W układach ciśnieniowych powinny być regularnie przeprowadzane próby szczelności. kontroli Zapewnić, aby narażenie było poniżej najwyższych dopuszczalnych stężeń w miejscu pracy. Powinny być stosowane detektory gazów gdy istnieje możliwość uwolnienia gazów utleniających. Zapewnić odpowiednią wentylację ogólną i miejscową. Rozważyć zastosowanie systemu pozwoleń na prace, np. przy pracach remontowych Środki ochrony osobistej : W każdym obszarze roboczym powinna zostać przeprowadzona i udokumentowana ocena ryzyka, celem oceny ryzyka związanego ze stosowaniem produktu i celem doboru środków ochrony osobistej, które dotyczą określonego ryzyka. Należy rozważyć następujące zalecenia. Powinny być dobierane środki ochrony osobistej zgodne z zalecanymi normami EN / ISO. Ochrona oczu/twarzy Ochrona skóry : Stosować okulary ochronne z szybkami bocznymi. Stosować okulary ochronne z szybkami bocznymi lub gogle w trakcie przeładunku produktu lub rozłączania połączeń przeładunkowych. Norma EN Ochrona indywidualna oczu. - Ochrona rąk : W czasie pracy z pojemnikami gazowymi stosować rękawice robocze. Norma EN Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi. - Inne : Rozważyć stosowanie odzieży ochronnej trudnopalnej. Norma EN ISO Materiały o ograniczonym rozprzestrzenianiu płomienia. Stosować obuwie ochronne przy postępowaniu z butlami. Norma EN ISO Środki ochrony indywidualnej -- Obuwie bezpieczne.

6 Strona : 6 SEKCJA 8. Kontrole narażenia i ochrona indywidualna (ciąg dalszy) Zagrożenia termiczne : Żadne nie są konieczne Środki kontroli narażenia : Odnieść się do lokalnych przepisów i ograniczeń dotyczących emisji do atmosfery. Odnieść środowiska się do Sekcji 13 co do specyficznych metod dotyczących postępowania z gazem odpadowym. SEKCJA 9. Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Wygląd Stan skupienia w temp. 20 C / kPa Barwa Zapach Próg zapachu Wartość ph : Gaz. Masa molowa [g/mol] : 44 : Bezbarwny. Temperatura topnienia [ C] : Temperatura wrzenia [ C] : : Słodkawy. Słabe właściwości ostrzegawcze w wysokich stężeniach. : Próg zapachu jest subiektywny i niewystarczający dla ostrzeżenia przed nadmiernym narażeniem. : Nie dotyczy gazów i mieszanin gazowych. Temperatura krytyczna [ C] : 36.4 Temperatura zapłonu [ C] : Nie dotyczy gazów i mieszanin gazowych. Tempo parowania (eter=1) : Nie dotyczy gazów i mieszanin gazowych. Zakres zapalności [obj.% w powietrzu] : Niepalny. Ciśnienie pary [20 C] Gęstość względna, gaz (powietrze=1) : 1.5 Gęstość względna, ciecz (woda=1) : 1.2 : 50.8 bar Rozpuszczalność w wodzie [mg/l] : 2.2 Współczynnik podziału: n-oktanol/ : Nie dotyczy gazów nieorganicznych. woda [log Kow] Temperatura samozapłonu [ C] : Nie dotyczy. Lepkość przy 20 C [mpa.s] : Nie dotyczy. Właściwości wybuchowe : Nie dotyczy. Właściwości utleniające : Utleniacz. - Współczynnik równorzędności : 0.6 tlenowej (Ci) 9.2. Inne informacje Inne dane : Gaz/opary cięższe od powietrza. Może się gromadzić w przestrzeniach zamkniętych, szczególnie na poziomie lub poniżej poziomu terenu.

7 Strona : 7 SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność Reaktywność Stabilność chemiczna Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Warunki, których należy unikać Materiały niezgodne Niebezpieczne produkty rozkładu SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne : Brak zagrożeń związanych z reaktywnością, poza efektami opisanymi w poniższych podsekcjach. : Stabilny w warunkach normalnych. W temperaturze powyżej 575 C i przy ciśnieniu atmosferycznym, podtlenek azotu rozkłada się na azot i tlen. Sprężony podtlenek azotu może również ulegać rozkładowi w temperaturze wyższej lub równej 300 C. W obecności katalizatorów (np. halogenki, rtęć, nikiel, platyna) wzrasta szybkość rozkładu, a rozkład może nastąpić nawet w niższej temperaturze. Rozkład podtlenku azotu jest nieodwracalny i egzotermiczny, prowadząc do znacznego wzrostu ciśnienia. : Gwałtownie utlenia substancje organiczne. : Ciepło Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Toksyczność ostra działanie żrące/drażniące na skórę poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę Rakotwórczość Mutagenność : Może gwałtownie reagować z materiałami palnymi. Może gwałtownie reagować z substancjami redukującymi. Chronić wyposażenie przed olejem i tłuszczem. Dla uzyskania dodatkowych informacji dotyczących kompatybilności odnieść się do normy ISO : W normalnych warunkach magazynowania i stosowania niebezpieczne produkty rozpadu nie powinny być wytwarzane. : Nie są znane żadne właściwości toksyczne produktu. : Nie znane są żadne szkodliwe efekty tego produktu. : Nie znane są żadne szkodliwe efekty tego produktu. : Nie znane są żadne szkodliwe efekty tego produktu. : Nie znane są żadne szkodliwe efekty tego produktu. : Nie znane są żadne szkodliwe efekty tego produktu. szkodliwe działanie na rozrodczość : Nie znane są żadne szkodliwe efekty tego produktu. działanie toksyczne na narządy : Nie znane są żadne szkodliwe efekty tego produktu. docelowe narażenie jednorazowe działanie toksyczne na narządy : Nie znane są żadne szkodliwe efekty tego produktu. docelowe narażenie powtarzane zagrożenie spowodowane aspiracją : Nie dotyczy gazów i mieszanin gazowych.

8 Strona : 8 SEKCJA 12. Informacje ekologiczne Toksyczność Trwałość i zdolność do rozkładu Zdolność do bioakumulacji Mobilność w glebie Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Inne szkodliwe skutki działania : Dane niedostępne. : Nie dotyczy gazów nieorganicznych. : Dane niedostępne. : Ze względu na swoją wysoką lotność, jest mało prawdopodobne aby produkt spowodował zanieczyszczenie gruntu lub wód. : Nie sklasyfikowany jako PBT lub vpvb. Wpływ na warstwę ozonową Współczynnik globalnego ocieplenia [ : 298 CO2=1] Wpływ na globalne ocieplenie. : Emitowany w dużych ilościach może przyczyniać się do efektu cieplarnianego. SEKCJA 13. Unieszkodliwianie odpadów Metody unieszkodliwiania odpadów Wykaz odpadów niebezpiecznych Dodatkowa informacja : Może być wypuszczany do atmosfery w dobrze wentylowanym miejscu. Należy unikać wypuszczania do atmosfery w dużych ilościach. Nie wypuszczać w żadne miejsca, gdzie gaz mógłby się gromadzić i stwarzać niebezpieczeństwo. Odnieść się do zasad technicznych EIGA Doc 30/10 ""Pozbywanie się gazów"", możliwych do ściągnięcia ze strony aby uzyskać więcej wskazówek dotyczących odpowiednich metod utylizacji. Zapewnić, aby nie były przekraczane poziomy emisji określone w lokalnych przepisach lub pozwoleniach zakładowych. Skontaktować się z dostawcą w celu uzyskania szczegółowych zaleceń. : : Gazy w pojemnikach ciśnieniowych (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne. SEKCJA 14. Informacje dotyczące transportu Numer UN (numer ONZ) : 1070 Oznakowanie ADR, IMDG, IATA ón ójñ : 5.1 : Materiały utleniające 2.2 : Gazy niepalne i nietrujące

9 Strona : 9 SEKCJA 14. Informacje dotyczące transportu (ciąg dalszy) Transport lądowy (ADR/RID) Nr HI : 25 Prawidłowa nazwa przewozowa UN : PODTLENEK AZOTU Klasa(-y) zagrożenia w transporcie : 2 Kod klasyfikacyjny Instrukcja(e) pakowania Ograniczenia w tunelach Zagrożenia dla środowiska Transport morski (IMDG) : 2 O : P200 : C/E: Przewóz w cysternie: Zakaz przejazdu przez tunele kategorii C, D i E; Inny przewóz: Zakaz przejazdu przez tunele kategorii E Prawidłowa nazwa przewozowa : NITROUS OXIDE Klasa : 2.2 Schemat ratowniczy (EmS) - Pożar Schemat ratowniczy (EmS) - Wyciek Instrukcja pakowania IMDG-substancja zanieczyszczająca środowisko morskie Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code Transport powietrzny (ICAO-TI / IATA-DGR) : F-C : S-W : P200 : No : Nie dotyczy. Prawidłowa nazwa przewozowa (IATA) : NITROUS OXIDE Klasa : 2.2 Samolot pasażerski i cargo : Allowed. Instrukcja pakowania - samolot : 200 pasażerski i cargo Tylko samolot cargo : Allowed. Instrukcja pakowania - tylko samolot : 200 cargo Szczególne środki ostrożności dla użytkowników : Unikać transportu pojazdami, gdzie przestrzeń ładunkowa nie jest oddzielona od kabiny kierowcy. Zapewnić, że kierowca zna zagrożenia stwarzane przez ładunek i zna sposoby postępowania w razie wypadku lub sytuacji awaryjnej. Przed transportem pojemników z produktem: - Zapewnić bezpieczne mocowanie zbiorników przenośnych. - Zapewnić zamknięcie I szczelność zaworu butli. - Zapewnić odpowiednie zamocowanie nakrętki lub zaślepki zaworu (jeśli jest dostępna). -Zapewnić właściwe zamocowanie osłony zaworu (jeśli jest dostępna). - Zapewnić odpowiednią wentylację.

10 Strona : 10 SEKCJA 15. Informacje dotyczące przepisów prawnych Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny Ustawodawstwo Unii Europejskiej Ograniczenia Dyrektywa Seveso 96/82/EC Przepisy krajowe Przepisy krajowe Ocena bezpieczeństwa chemicznego SEKCJA 16. Inne informacje : Substancja objęta przepisem. : Zapewnić przestrzeganie wszystkich krajowych / lokalnych przepisów prawnych. : Niniejszy produkt jest albo zwolniony z REACH, albo nie osiąga minimalnej ilości powodującej obowiązek przygotowania raportu bezpieczeństwa chemicznego, albo raport bezpieczeństwa chemicznego nie został jeszcze przygotowany. Wskazanie zmian : Zaktualizowana karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 453/2010. Porady szkoleniowe : Często pomija się zagrożenie uduszeniem i należy je podkreślić w trakcie szkolenia obsługi. Pełny tekst zwrotów R z sekcji 3. : R8 : Kontakt z materiałami zapalnymi może spowodować pożar. Pełny tekst zwrotów H z sekcji 3. : H270 - Może spowodować lub intensyfikować pożar; utleniacz. H280 - Zawiera gaz pod ciśnieniem; może wybuchnąć wskutek ogrzania. Dalsze informacje OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI : Ta Karta Charakterystyki została opracowana w zgodzie z mającymi zastosowanie Dyrektywami Europejskimi i dotyczy wszystkich krajów, które przyjęły te Dyrektywy do swego krajowego prawodawstwa. : Szczegółowe informacje przedstawione w niniejszym dokumencie uważane są za poprawne w momencie przekazywania do druku. Pomimo, że dokument ten został sporządzony z najwyższą starannością, nie przyjmuje się żadnej odpowiedzialności za obrażenia lub straty materialne powstałe przy jego wykorzystywaniu. Przed zastosowaniem tego produktu w jakimkolwiek nowym doświadczeniu lub procesie technologicznym powinny zostać przeprowadzone gruntowne badania kompatybilności materiałów oraz bezpieczeństwa. Koniec dokumentu

Nr karty charakterystyki

Nr karty charakterystyki Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (WE) nr 453/2010 Powietrze sprężone, Powietrze syntetyczne, ALPHAGAZ 1 AIR, ALPHAGAZ 2 AIR

Bardziej szczegółowo

2.2 : Gazy niepalne i nietrujące. ul. Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów Polska

2.2 : Gazy niepalne i nietrujące. ul. Maciejkowicka 30 41-503 Chorzów Polska Strona : 1 ón 2.2 : Gazy niepalne i nietrujące Uwaga M«1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Nazwa handlowa : Nr karty charakterystyki : Opis

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI ACETYLEN Wydanie: 01 Nr karty: STP-006 Data sporządzenia: 02.01.2009 Data aktualizacji:02.09.

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI ACETYLEN Wydanie: 01 Nr karty: STP-006 Data sporządzenia: 02.01.2009 Data aktualizacji:02.09. Data sporządzenia: 02.01.2009 Data aktualizacji:02.09.2011 Strona: 1 z 5 NIEBEZPIECZEŃSTWO 1. Identyfikacja substancji / identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji: Zastosowanie substancji:

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydanie poprawione nr : 3

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydanie poprawione nr : 3 Strona : 1 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa Nr karty charakterystyki Opis chemiczny Numer rejestracji Wzór chemiczny

Bardziej szczegółowo

MœM«SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

MœM«SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Strona : 1 ón óñj 2.2 : Gazy niepalne i 5.1 : Materiały utleniające nietrujące Niebezpieczeństwo MœM«SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

M«SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

M«SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Strona : 1 ón 2.2 : Gazy niepalne i nietrujące Uwaga M«SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa Nr karty charakterystyki

Bardziej szczegółowo

M M«SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

M M«SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Strona : 1 óm2.1 : Gazy palne Niebezpieczeństwo M M«SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa : 2.8 3.0 4.0 5.0 5.6 6.0 spr.

Bardziej szczegółowo

Pigment antykorozyjny NAN-4

Pigment antykorozyjny NAN-4 Strona 1/5 Data sporządzenia karty: 02-01-2012 Aktualizacja: 03-10-2013 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Podstawa : Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 201r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydanie poprawione nr : 0. óm2.1 : Gazy palne M M«

KARTA CHARAKTERYSTYKI Wydanie poprawione nr : 0. óm2.1 : Gazy palne M M« Strona : 1 óm2.1 : Gazy palne Niebezpieczeństwo M M«Odpowiedzialny za dystrybucję Ul. Josepha Conrada 63 31-357 KRAKÓW POLAND Alkat Sp. z o.o., ul. Josepha Conrada 63, 31-357 Kraków, tel. (32) 79 08 111

Bardziej szczegółowo

MœM«SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

MœM«SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Strona : 1 ón óñj 2.2 : Gazy niepalne i 5.1 : Materiały utleniające nietrujące Niebezpieczeństwo MœM«SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZĄDZENIE (WE) n 1907/2006 - REACH)Data : 23/01/2014 Strona 1/5 KARTA CHARAKTERYSTYKI (Rozporządzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 453/2010) SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 914925; 505533; 791440; 791441 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

M«SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/ przedsiębiorstwa

M«SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/ przedsiębiorstwa Strona : 1 ón 2.2 : Gazy niepalne i nietrujące Uwaga M«SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/ przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa Nr karty charakterystyki

Bardziej szczegółowo

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847

LabStand P.P.U. Wydanie 1 z dnia 01.06.2015 r. Małgorzata Bebejewska ul. Grunwaldzka 114, 60-308 Poznań Tel. +48 61 8672847 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Certyfikowany ph-metryczny Materiał Odniesienia

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 907/2006/WE, Artykuł 3 SEKCJA : Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa.. Identyfikator produktu Nazwa produktu.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Nie dotyczy Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Data sporządzenia: 12.11.2014 Aktualizacja: Wersja: 1.0 Strona 1 z 6 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: Nr CAS: 16389-88-1

Bardziej szczegółowo

M M«SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

M M«SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Strona : 1 óm2.1 : Gazy palne Niebezpieczeństwo M M«SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa Nr karty charakterystyki :

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Skrót: Materialnr. 1024558 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych

Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych strona 1 z 6 Dobrowolne informacje o produkcie w formie karty charakterystyki narzędzi ściernych nasypowych 1. Identyfikacja produktu i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu : A275

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki

Karta Charakterystyki Wersja: 1 Strona 1 z 6 Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA. 1.1. Identyfikator produktu: liquideu 1.2. Inne zidentyfikowane zastosowanie substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki zgodnie z UE 453/2010 strona. 1 z 6

Karta Charakterystyki zgodnie z UE 453/2010 strona. 1 z 6 Karta Charakterystyki zgodnie z UE 453/2010 strona. 1 z 6 Przejrzano dnia : 04.05.2012 Zastepcza Karta : 14.03.2011 "*" wskazuje uaktualnioną sekcje, n.d. = nie dotyczy, = brak dostepnych danych SEKCJA

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Sporządzona na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1907/2006, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 453 / 2010

Karta charakterystyki Sporządzona na podstawie rozporządzenia (UE) nr 1907/2006, w brzmieniu zmienionym rozporządzeniem (UE) nr 453 / 2010 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu H-00961-01-0-0 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Przejrzano dnia 14.03.2011 Wersja 1.1 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer rejestracyjny REACH Ten produkt jest mieszaniną. Numer

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nr CAS: Nr WE: 13446-18-9 233-826-7 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENOCOOL W yd a n i e : 4. 0

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodna z rozporządzeniem (WE) 453/2010 KENOCOOL W yd a n i e : 4. 0 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa Kod produktu 998 Typ produktu mieszanina 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 Aktualizacja 10/02/2012 Weryfikacja 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Inne nazwa handlowa : 791442; 505534; 505532 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona 1 z 7 KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia karty - 28.05.2004r. Data aktualizacji karty - 23.07.2015r. Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (EU) Nr. 1907/2006 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ DWUTLENEK WĘGLA KARTA Nr 02/HDH

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ DWUTLENEK WĘGLA KARTA Nr 02/HDH 93-193 ŁÓDŹ Strona 1 z 5 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ DWUTLENEK WĘGLA KARTA Nr 02/HDH Data sporządzenia: 05. 04. 2009r. Data aktualizacji: 12.10. 2012r, 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Dwutlenek węgla 1/5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Dwutlenek węgla schłodzony Nazwa handlowa Dwutlenek węgla CO2

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNEJ SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Identyfikacja produktu Nazwa handlowa Rodzaj produktu Format : Ciecz oleista. : Olej PAO

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Strona: 1 Data opracowania: 21.03.2014 Nr weryfikacji: 2 Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu: Kod produktu: 317 1.2.

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLUSAP NA KOMARY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010

KARTA CHARAKTERYSTYKI BLUSAP NA KOMARY zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRA PRIMER 08

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRA PRIMER 08 KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporządzenia karty: 04.03.2015 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu CORMAY HDL DIRECT (Nr kat. 2-179) CORMAY

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z 1907/006/WE, Artykuł 31 FG3580-36B Wet 'n' Black SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI Barclay Gallup XTRA 450 SL

KARTA CHARAKTERYSTYKI Barclay Gallup XTRA 450 SL KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki według normy Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Karta Charakterystyki według normy Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Karta Charakterystyki według normy Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Strona 1 z 7 TEROSON VR 500 known as PLASTILUBE TB 75ml Nr SDB : 76984 V003.1 przeredagowano w dniu: 22.08.2013 Data druku: 24.11.2014

Bardziej szczegółowo

PPHU DRWĘCA Sp. z o.o. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

PPHU DRWĘCA Sp. z o.o. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Data aktualizacji: 02/01/2015 Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Nazwa handlowa Tlen Tlen techniczny

Bardziej szczegółowo

PPHU DRWĘCA Sp. z o.o. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

PPHU DRWĘCA Sp. z o.o. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Data aktualizacji: 15/02/2013 Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Argon sprężony Nazwa handlowa Argon

Bardziej szczegółowo

: greenteq FA-Silikon Alcoxy

: greenteq FA-Silikon Alcoxy Data wydania: 08/06/2015 Data weryfikacji: 08/06/2015 Zastępuje: 18/03/2009 Wersja: 4.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Postać

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki strona: 1/5 zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 23.09.2014 Aktualizacja: 23.09.2014 Nazwa handlowa: VGI 260

Karta charakterystyki strona: 1/5 zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 Data druku: 23.09.2014 Aktualizacja: 23.09.2014 Nazwa handlowa: VGI 260 Karta charakterystyki strona: 1/5 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006

Karta charakterystyki Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 1. Identyfikacja substancji / mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 1.1 Identyfikator produktu DERUSTIT Roztwór do pasywacji 2016 (CV1020) 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU WODÓR Wydanie: 4 Nr karty: 10 Data sporządzenia: 20. 06. 2005 Data aktualizacji: 18. 09. 2008

KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU WODÓR Wydanie: 4 Nr karty: 10 Data sporządzenia: 20. 06. 2005 Data aktualizacji: 18. 09. 2008 1. Identyfikacja substancji Identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikacja substancji Wodór sprężony N40 Wodór sprężony w trailerach Wodór 5.0 Wodór 5.6 Wodór 6.0 Wodór 7.0 Wodór ECD Zastosowanie substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci

KARTA CHARAKTERYSTYKI. PREPARATU NIEBEPIECZNEGO: Metylan Pochłaniacz wilgoci Strona 1/5 1. Identyfikacja preparatu, Identyfikacja dystrybutora Nazwa preparatu: - 300g, 500g. Zastosowanie preparatu: Utrzymuje optymalny dla zdrowia poziom wilgoci, absorbuje nadmierną wilgoć z powietrza

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki Preparatu

Karta Charakterystyki Preparatu Według Rozporządzenia (WE ) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 18 grudnia 2006 roku ws REACH Wersja 1.3 Data wydania 16.03.2004 Aktualizacja z dnia: 19.03.2008 Dystrybutor: RYTM TRADE Sp.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/5 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 12128/4 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent:

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA Nazwa handlowa: Producent: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU I IDENTYFIKACJA Telefon alarmowy: Periodic Acid Shiff (PAS) zestaw do barwienia laboratoryjnego Straż Pożarna 998 (112 z telefonu komórkowego), Pogotowie Ratunkowe

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRACOLOR PLUS

KARTA CHARAKTERYSTYKI ULTRACOLOR PLUS Strona 1 / 6 Data sporządzenia: 03.10.2011 SEKCJA 1 IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI ELEGANCE R.T.U.

KARTA CHARAKTERYSTYKI ELEGANCE R.T.U. KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Numer produktu Identyfikacja wewnętrzna A089 EV Janitorial

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws.

KARTA CHARAKTERYSTYKI DEZOSAN WIGOR wg Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 ws. 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU Nazwa handlowa produktu: 1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE MIESZANINY ORAZ ZASTOSOWANIA ODRADZANE Zastosowanie: Dezynfekcja,

Bardziej szczegółowo

1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 2 Identyfikacja zagrożeń. 3 Skład/informacja o składnikach

1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. 2 Identyfikacja zagrożeń. 3 Skład/informacja o składnikach strona: 1/5 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Powłoki

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Art. 31

Karta charakterystyki Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Art. 31 nr.ref. UDS000298_18_20150909 (PL) Zastępuje UK10410 SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu AMBERGREASE FG1 luzem 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie)

ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) ARKUSZ DANYCH DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA (średnia w czasie) SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/preparatu oraz firmy/przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu - Nazwa produktu: Formula A Cleaner - Numer

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ AZOT SKROPLONY KARTA Nr 09/HDH

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ AZOT SKROPLONY KARTA Nr 09/HDH Strona 1 z 5 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ AZOT SKROPLONY KARTA Nr 09/HDH Data sporządzenia: 13.03.2013 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Nazwa: Azot skroplony,

Bardziej szczegółowo

Velox Foam NA. Data wydania 12.11.2008 Data aktualizacji: 14.07.2014 Wersja PL:2.0

Velox Foam NA. Data wydania 12.11.2008 Data aktualizacji: 14.07.2014 Wersja PL:2.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane Woda destylowana do użytku gospodarstwa domowego.

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane Woda destylowana do użytku gospodarstwa domowego. Zawartość /pojemnik usuwać do Karta Charakterystyki 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji

Bardziej szczegółowo

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA

ROZPAŁKA EKOLOGICZNA STAŁA Data wystawienia: 10.03.2009 r. Wersja: 1.1/PL KARTA CHARAKTERYSTYKI [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE Nr 1907/2006 (REACH)] 1. I d e n t y f i k a c j a p r e p a r a t u, I d e n t y f i k a

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P.

Zakłady Chemiczne EmiChem P.P. KARTA CHARAKTERYSTYKI PREPARATU CHEMICZNEGO Karta charakterystyki zgodna z wymogami przepisów Rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Europejskiego z dnia 18 grudnia 2006. r. (REACH) Parlamentu 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI TurboPropyz SC

KARTA CHARAKTERYSTYKI TurboPropyz SC KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub

Bardziej szczegółowo

Nr karty charakterystyki

Nr karty charakterystyki Karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH) ze zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (WE) nr 453/2010 Podtlenek azotu, Podtlenek azotu UHP, Podtlenek azotu medyczny, Podtlenek

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nr CAS: Nr Index: Nr WE: 7790-62-7 019-001-00-2 232-216-8 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Karta Charakterystyki DWUTLENEK WĘGLA (DITLENEK WĘGLA) SKROPLONY

Karta Charakterystyki DWUTLENEK WĘGLA (DITLENEK WĘGLA) SKROPLONY Zastępuje Wydanie z dnia 19.04.12 Strona 1 z 5 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu: Dwutlenek węgla (Ditlenek węgla),

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r.

Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKT: HOB 5560 WAX EQUIPMENT CLEANER Karta charakterystyki sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. 1.

Bardziej szczegółowo

BROS płyn na komary dla dzieci

BROS płyn na komary dla dzieci KARTA CHARAKTERYSTYKI Data opracowania: 03.03.2009r. Data aktualizacji:15.06.2011r. 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: Nazwa handlowa: BROS

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodny z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006, załącznik II oraz Rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP) - z późniejszymi zmianami Data sporządzenia: 17.09.2013r. Data aktualizacji:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 * SEKCJA 1: Identyfi kacj a substancji/m ieszaniny i identyfi kacj a spół ki/ przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

: Chemikalia laboratoryjne, Produkcja substancji. : Straz pozarna tel. 998

: Chemikalia laboratoryjne, Produkcja substancji. : Straz pozarna tel. 998 SIGMA-ALDRICH sigma-aldrich.com KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Wersja 5.0 Przejrzano dnia 30.11.2012 Wydrukowano dnia 27.08.2015 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/ MIESZANINY I

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

: Indigo CRS. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

: Indigo CRS. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń odpowiedni Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) Data wydania:24/09/2015 Data weryfikacji: : Wersja: 1.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator

Bardziej szczegółowo

PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI STOSUJĄCEGO / DOSTAWCY WEDŁUG PRZEPISÓW REACH I CLP. inż. Andrzej Pieńkowski

PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI STOSUJĄCEGO / DOSTAWCY WEDŁUG PRZEPISÓW REACH I CLP. inż. Andrzej Pieńkowski PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI STOSUJĄCEGO / DOSTAWCY WEDŁUG PRZEPISÓW REACH I CLP inż. Andrzej Pieńkowski 1 PRACA Z CHEMIKALIAMI, A OBOWIĄZKI PRACODAWCY/DOSTAWCY. Producent Dystrybutor Stosujący Karta

Bardziej szczegółowo

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski

Taśma Uszcelniająca. Ośno II /24 87-700 Aleksandrów Kujawski 1.IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/PREPARATU. IDENTYFIKACJA PRODUCENTA, IMPORTERA LUB DYSTRYBUTORA Informacje o produkcie Nazwa handlowa Taśma Zalecane użycie Wkładka elastyczna używana w hydroizolacji. Firma

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ MIESZANINA ARGONU Z DWUTLENKIEM WĘGLA (w dowolnych proporcjach ) KARTA Nr 04/HDH

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ MIESZANINA ARGONU Z DWUTLENKIEM WĘGLA (w dowolnych proporcjach ) KARTA Nr 04/HDH ul. Łęczycka 11/13 Strona 1 z 5 KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ MIESZANINA ARGONU Z DWUTLENKIEM WĘGLA (w dowolnych proporcjach ) KARTA Nr 04/HDH Data aktualizacji: 24.marca 2012r 1. IDENTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PANDOMO W 1

KARTA CHARAKTERYSTYKI PANDOMO W 1 Aktualizacja 25/01/2012 Weryfikacja 6 Data zastępuje 23/01/2012 KARTA CHARAKTERYSTYKI PANDOMO W 1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki strona: 1/6 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu Numer artykułu: 700010 Numer według CAS: 632-69-9 Numer według EINECS: 211-183-3 Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA Karta zgodna z załącznikiem I do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny,

Bardziej szczegółowo

ISO DICHT Taśma żółta

ISO DICHT Taśma żółta SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006

KARTA CHARAKTERYSTYKI zgodnie z Rozporządzeniem WE 1907/2006 Aktualizacja 13.04.2015 Wersja 2.5 SEKCJA 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer rejestracyjny REACH Ten produkt jest mieszaniną. Numer

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY

SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY SZKOLENIE BHP PIKTOGRAMY dr inż. Joanna Zembrzuska Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej Tel. 665 20 15 Pok. 105A lub 0.009A Joanna.Zembrzuska@put.poznan.pl Oznaczenia

Bardziej szczegółowo

PPHU DRWĘCA Sp. z o.o. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Uwaga

PPHU DRWĘCA Sp. z o.o. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa. Uwaga Data aktualizacji: 15/02/2013 Strona 1 z 5 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa produktu Nazwa handlowa: Numer WE z EINECS: 204-696-9

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN

PPH CERKAMED Karta charakterystyki wyrobu SILAN Strona 1 z 5 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: SILAN Zastosowanie: Dystrybutor: Silan metakrylanowy PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola Ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform

PPH CERKAMED Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Jodoform Strona 1 z 6 1. Identyfikacja preparatu i przedsiębiorstwa Nazwa handlowa produktu: Zastosowanie: Dystrybutor: Jodoform Odczynnik chemiczny Ph PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski 37-450 Stalowa Wola ul. Kwiatkowskiego

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 * 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 12132/1 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

ZAPACH OBSESSION PERFUME BLUE SKY

ZAPACH OBSESSION PERFUME BLUE SKY Data wystawienia: 28.09.2015 r K A R T A C H A R A K T E R Y S T Y K I ZAPACH OBSESSION PERFUME BLUE SKY [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) wraz z późn. zm.] Wersja: 1.0/PL S e

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 Numer telefonu: (042) 631 89 45 Numer

Bardziej szczegółowo

PROTO-BRITE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

PROTO-BRITE SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA PROTO-BRITE Data opracowania: 01/07/2010 Data weryfikacji: 03/12/2010 Nr weryfikacji: 3 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. IDENTYFIKATOR PRODUKTU: Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki produktu

Karta charakterystyki produktu Karta charakterystyki produktu SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu: EPSON Ink Cartridge T0921 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania

Bardziej szczegółowo