MEDYKALIZACJA KONTROLI SPOŁECZNEJ. OPIEKA ZDROWOTNA, SPRZEDAŻ I KONSUMPCJA LEKÓW W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MEDYKALIZACJA KONTROLI SPOŁECZNEJ. OPIEKA ZDROWOTNA, SPRZEDAŻ I KONSUMPCJA LEKÓW W POLSCE"

Transkrypt

1 Paweł Poławski Jolanta Buczek 1 MEDYKALIZACJA KONTROLI SPOŁECZNEJ. OPIEKA ZDROWOTNA, SPRZEDAŻ I KONSUMPCJA LEKÓW W POLSCE Streszczenie Termin medykalizacja używany jest w socjologii zasadniczo w dwóch znaczeniach. Po pierwsze, chodzi o oznaczenie takiego stylu reakcji na problemy społeczne, w którym kwestie dotkliwe dla życia zbiorowego, oraz związane z nimi indywidualne zachowania interpretowane są w odniesieniu do wiedzy i kompetencji właściwych medycynie rozumianej jako profesja. Po drugie, medykalizacja rozumiana jest jako proces kulturowy, którego rezultatem jest tyleż ekspansja medycznej wiedzy na rozmaite sfery życia zbiorowego (nie tylko te, w których pojawiają się zachowania dewiacyjne) i przenikanie medycznych ideologii i sposobów myślenia do społecznej świadomości. Konsekwencją medykalizacji jest zmiana zasad funkcjonowania mechanizmów kontroli społecznej nie tylko w odniesieniu do zachowań dewiacyjnych, ale i w odniesieniu do funkcjonowania jednostek w ich normalnych rolach społecznych. Medyczne technologie, rozmaite terapie i środki farmakologiczne stabilizują jednostki w ich rolach i regulują rozmaite codzienne rutyny. Powyższa myśl stanowi jednocześnie najważniejszą tezę tekstu. Podstawowe pytanie, jakie stawiają sobie autorzy dotyczy tego, w jakim stopniu polskie społeczeństwo jest sfarmakologizowane, czyli w jakim stopniu medycyna i farmakologia są obecne w codziennym życiu Polaków, potencjalnie regulując zachowania i stanowiąc wehikuł społecznej kontroli. Próba odpowiedzi opiera się na 1 Paweł Poławski jest adiunktem Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Jolanta Buczek pracuje w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

2 Medykalizacja kontroli społecznej 83 analizie dostępnych statystyk lecznictwa w Polsce (także lecznictwa psychiatrycznego i psychologicznego), oraz danych ilustrujących strukturę sprzedaży i obrotu lekami. Medicalization of Social Control; Healthcare System, Sale and Consumption of Medications in Poland Abstract The term medicalization is mainly used in sociology in two contexts. First of all, it refers to such style of response to social problems in which issues acute for the collective life, as well as associated individual behaviors are interpreted in relation to knowledge and expertise of professional medical practice. Second of all, medicalization is understood as a cultural process which results in both the expansion of medical knowledge in different areas of the collective life (not only those where deviant behaviors appear) and the penetration of medical ideologies and ways of thinking into social consciousness. The medicalization has brought changes in the functioning of mechanisms of social control, not only towards deviant behaviors but also towards the functioning of individuals in their normal social roles. Medical technologies, various therapies and pharmacology give individuals stability in their social roles and regulate several everyday routines. This assumption remains the most important thesis of the paper. Our basic question is to what extent Polish society is pharmacologized, i.e. to what extent medicine and pharmacology pervade everyday life of Poles, by potentially regulating their behaviors and being the vehicle of social control. The tentative answer is based on the analysis of available statistical data concerning healthcare in Poland (including psychiatric and psychological healthcare) as well as data showing the structure of sale and trade in medications. Wiele wskazuje na to, że współcześnie coraz większą rolę odgrywają rozmaite, zakorzenione w medycynie lub do niej nawiązujące ideologie i sposoby myślenia o mechanizmach regulujących ład społeczny i sposobach jego podtrzymywania. Mamy jak twierdzi Szasz (2001) do czynienia z narodzinami państwa terapeutycznego, w którym indywidualne deficyty i kwestie dotkliwe w życiu zbiorowym interpretowane są w kategoriach chorób, epidemii, syndromów i uzależnień (por. np. syndrom uzależnienia od pomocy społecznej). Rozważania medyczne stają się decydujące dla interpretacji rozmaitych kwestii, kształtują świadomość społeczną odnośnie uznawanych za wymagające reakcji problemów i działań podejmowane wobec nich, a to, czym medycyna dysponuje, zabezpiecza stabilność ładu zbiorowego przez identyfikację, minimalizację efektów i eliminację zachowań sprzecznych z normami. Co więcej, niewykluczone, że stabilność i przewidywalność codziennych interakcji także podtrzymywana jest medycznie przy pomocy rozmaitych terapii i środków farmakologicznych.

3 84 Paweł Poławski, Jolanta Buczek Teza o medykalizacji pojawiła się pierwotnie w kontekście kontroli społecznej, w związku z krytyką medycyny jako profesji i w odniesieniu do władzy wynikającej z zastosowań i propagowania wiedzy eksperckiej. Freidson w Profession of Medicine pisał na przykład, że stosowanie medycznej władzy nie tylko jest sprzeczne z interesami pacjentów, ale także zagraża ich podmiotowości. Medycyna uzależnia pacjentów od wiedzy profesjonalistów i zmniejsza ich umiejętności i zdolność do samodzielnego dbania o siebie (Illich 1975, Zola 1972), przy czym rola medycyny jako agendy kontroli społecznej nieustająco rośnie w rozmaitych obszarach życia zbiorowego i w odniesieniu do rozmaitych indywidualnych zachowań. Nie chodzi podkreślmy wyłącznie o zachowania dewiacyjne, choć (głównie dzięki książce Conrada i Schneidera, 1980) medykalizacja właśnie z dewiacją i jej kontrolą jest kojarzona w pierwszej kolejności. Faktycznie przestępczość, alkoholizm, choroby psychiczne, homoseksualizm, przemoc wobec dzieci czy narkomania były lub są obecne wyjaśniane w kategoriach medycznych; narkomani, alkoholicy, pedofile etc. są traktowani jako obiekty leczenia i terapii. Medykalizacja dewiacji jest także przedstawiana jako proces kulturowy. Giddens (2007: 95), omawiając kwestię uzależnień sugeruje, że z jednej strony uleganie im pozwala uniknąć odpowiednio refleksyjnego, i dlatego kłopotliwego określania własnej tożsamości w sytuacji, kiedy większości obszarów życia jednostki nie porządkują już gotowe wzory i obyczaje, i musi ona dokonywać wyborów spośród wielu możliwych stylów życia. Z drugiej strony natomiast, udział w rozmaitych terapiach pozwala narrację tożsamościową zbudować lub odbudować co byłoby trudne, gdyby problematyczne zachowania traktować jako niezmienne z natury słabości charakteru, grzechy, czy związane z czynnikami zewnętrznymi patologie. Medykalizacja jest tu zatem interpretowana jako funkcjonalna reakcja na anomię (w sensie Durkheima) trapiącą współczesne, liberalne społeczeństwa. Chodzi jednakże o to także, że medykalizacja dotyczy i nadaje sens rozmaitym, nie związanym z wąsko rozumianymi dewiacjami wymiarom życia codziennego. Gniew, nieśmiałość, nieufność, ciąża, poród, śmierć, starzenie się, menopauza to przecież fragmenty codziennych doświadczeń, które przedstawiane są jako kwestie zdrowotne, wymagające uwagi specjalistów i stosownych terapeutycznych działań. Kategoria choroby używana jest do opisywania zarówno

4 Medykalizacja kontroli społecznej 85 problemów codziennej rutyny, problemów egzystencjalnych, jak i do pewnego stopnia problemów struktury społecznej. Ostatecznie, starzenie się społeczeństw to problem strukturalny właśnie, choć medykalizacja problemu prowadzi do terapeutycznej reakcji nań na poziomie jednostkowym, do leczenia czy choćby opóźniania nieuchronnych skutków starzenia się. Co więcej, biotechnologie wykorzystywane przez medyków pełnią we współczesnych społeczeństwach dokładnie taką samą funkcję, jak onegdaj charakteryzowana przez Foucault psychiatria kreują i narzucają standardy w coraz większej liczbie obszarów życia zbiorowego. W takim też sensie za ich pośrednictwem sprawowana jest kontrola w społeczeństwie terapeutycznym. Częściej także zaczynamy stosować rozmaite terapie nie tylko po to, żeby radzić sobie z faktycznymi lub wyimaginowanymi dolegliwościami i kłopotami, ale także i po to, żeby podnieść jakkolwiek definiowaną jakość życia. Ukuty przez Petera Kramera w książce Listening to prozac (1993) termin kosmetyczna psychofarmakologia odnosi się właśnie do tej cechy współczesnego, sterapeutyzowanego społeczeństwa, w którym medykamenty są przyjmowane i terapie stosowane nie tylko po to, żeby leczyć, ale i po to, żeby żyć jeszcze lepiej i zdrowiej niż do tej pory. Pigułka szczęścia Prozac, i inne środki farmakologiczne mają poprawiać jakość życia, a nie tylko leczyć np. z depresji, impotencji czy wspierać wychodzenie z uzależnień. Leki przeciwbólowe czy uspokajające, preparaty witaminowe i środki odchudzające mają nie tyle likwidować faktyczne dolegliwości, co raczej sprawić, żebyśmy czuli się komfortowo. Mają sprawiać, że emocje, na których budujemy naszą tożsamość będą bardziej pozytywne, a funkcjonowanie w życiu społecznym czyli sposób wchodzenia w interakcje z innymi lepsze. Marketingowe działania koncernów farmaceutycznych pozycjonują zresztą część swoich produktów bardziej jako poprawiacze nastroju a nie leki sensu stricte. Nawiasem mówiąc, lecznicze właściwości niektórych substancji są kwestionowane, a badania pokazują, że ich skuteczność niewiele odbiega od placebo (Kirsch 2010); znacznie skuteczniejsze są psychoterapie, które jednak są też czasochłonne. Środki farmakologiczne poprawiają nastrój (czytaj: stabilizuja jednostki w ich funkcjonowaniu w rolach społecznych) szybciej i bardziej ekonomicznie. Wskazane procesy określane są nie tylko jako medykalizacja ; mówi się także o psychologizacji, terapeutyzacji, farmaceutyzacji, he-

5 86 Paweł Poławski, Jolanta Buczek althizmie, czy jak w przypadku cytowanego wcześniej tekstu Kramera farmakologizacji. Zakres i intensywność zjawisk opisywanych przez te (często używane zamiennie) terminy ilustrowane są zwykle w tekstach socjologicznych wedle formuły konstruktywistycznej, która koncentruje się raczej na charakterystyce dyskursu, często w perspektywie historycznej (czyli wyraźnie w tradycji zapoczątkowanej przez Foucault). W poniższej części tekstu proponujemy spojrzenie na medykalizację w polskim społeczeństwie oparte na statystykach przede wszystkim, choć nie tylko, statystykach dotyczących sprzedaży i konsumpcji leków (w tym substancji wykorzystywanych w terapiach psychiatrycznych), oraz danych dotyczących lecznictwa psychiatrycznego i psychologicznego poradnictwa. Podstawowe pytanie, jakie sobie stawiamy dotyczy tego, jak przedstawia się sfarmakologizowanie polskiego społeczeństwa, czyli zgodnie z tym, co napisano wcześniej, w jakim stopniu medycyna i (psycho)farmakologia są obecne w codziennym życiu Polaków. Udział w rozmaitych terapiach i konsumpcję leków traktujemy jako wskaźnik zmedykalizowania w tym zakresie, w jakim mogą one stanowić wehikuł społecznej kontroli potencjalnie regulując nasze codzienne zachowania. Mamy jednak świadomość tego, że przedstawione dane są niepełne, a możliwość wnioskowania na ich podstawie o stopniu sfarmakologizowania w Polsce bardzo ograniczona. Zacznijmy od stanu zdrowia szczególnie zdrowia psychicznego. W raporcie GUS (2006) czytamy, że w ciągu ostatnich 8 lat subiektywny stan zdrowia Polaków istotnie się poprawił. O ile w 1996 r. ponad 45% mieszkańców Polski oceniało swoje zdrowie poniżej poziomu dobrego, to pod koniec 2004 r. takie opinie formułowało niespełna 39% Polaków, tj. o 6 punktów procentowych mniej. Poprawa subiektywnej oceny stanu zdrowia dotyczyła zarówno kobiet jak i mężczyzn we wszystkich kategoriach wiekowych. Polacy coraz częściej też twierdzą, że dbają o swoje zdrowie w 2007 roku odsetek dbających wyniósł 80%, to jest o 22% więcej niż w roku 1996 (CBOS 2008). Dane Diagnozy społecznej wskazują z kolei na poprawę dobrostanu psychicznego Polaków. Od 1991 roku rośnie odsetek osób uznających swoje życie za udane (Czapiński et. al.: 152), maleją odsetki myślących o próbach samobójczych, maleje też natężenie symptomów depresji psychicznej (w 1992 roku 5,5% badanych, w ,2%). Od

6 Medykalizacja kontroli społecznej roku maleje także odsetek badanych doświadczających stresu i rozmaitych objawów psychosomatycznych. Nie oznacza to jednak, że Polacy rzadziej niż dawniej korzystają z usług medycznych, ani że mniej na nie wydają. Pomijając (istotną skądinąd) kwestię kierunku zależności między wielkością wydatków tak budżetowych, jak i gospodarstw domowych na zdrowie, a faktycznym stanem zdrowia, z danych GUS wynika, że w 2008 r. wydatki na ochronę zdrowia kształtowały się na poziomie mln zł, z czego wydatki publiczne stanowiły 72,3%, a prywatne 27,7%. Dane odnośnie korzystania z opieki zdrowotnej opublikowane w Diagnozie społecznej sugerują, że w 2009 r. 91,9% gospodarstw domowych korzystało z usług placówek ochrony zdrowia opłacanych przez NFZ a 48,9% płaciło za te usługi także z własnych budżetów. Czapiński i Panek wskazują na trend, widoczny także w danych GUS: w minionej dekadzie nieznacznie wzrosła częstość korzystania przez gospodarstwa domowe z usług opłacanych przez państwo (NFZ, dawniej Kasy Chorych), i znacznie wzrosły wydatki na ten cel pochodzące z własnych środków. Ciężar kosztów związanych z ochroną zdrowia został przesunięty w kierunku gospodarstw domowych, które też coraz więcej na ochronę zdrowia wydają. Autorzy Diagnozy wskazują także, że samodzielne finansowanie usług medycznych jest silnie skorelowane z poziomem wykształcenia i dochodem członków gospodarstw domowych. Im wyższe wykształcenie i dochód, tym częściej gospodarstwa domowe płacą za usługi zdrowotne z własnej kieszeni. W 2009 r. na zakup lekarstw przeciętnie polskie gospodarstwo domowe wydatkowało ze swojego budżetu kwotę 378 zł (ok. 123 USD). Z drugiej strony, obniża się przeciętna ocena dostępności świadczeń medycznych przy czym zła ocena (chodzi o dostępność lekarzy specjalistów) wiąże się z częstością korzystania z usług (Pączkowska 2009). Jeśli brać pod uwagę (lokujące się w centrum zainteresowania krytyków procesów medykalizacji) lecznictwo psychiatryczne i poradnictwo psychologiczne, to liczba osób leczonych z powodu zaburzeń psychicznych systematycznie wzrasta. Po części świadczy o tym choćby fakt, że z roku na rok wzrasta liczba poradni zajmujących się leczeniem zaburzeń zdrowia psychicznego, terapią uzależnień zarówno od alkoholu jak i od substancji psychoaktywnych. W większości są to niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej (55%).

7 88 Paweł Poławski, Jolanta Buczek Tabela 1. Lecznictwo psychiatryczne Psychiatryczna opieka ambulatoryjna Leczeni ogółem Dynamika 17% 18% 35% 8% 3% Psychiatryczna opieka całodobowa Leczeni ogółem Dynamika 5% 13% 13% 4% 1% Poradni e zdrowia psychicznego Liczba poradni Dynamika 4% Porady psychologa lub innego terapeuty Liczba porad Dynamika 8% Źródło: Zakłady psychiatrycznej oraz neurologicznej opieki zdrowotnej. Rocznik statystyczny Red. L. Boguszewska, M. Sowińska, M. Werbel i in. Cz. 1: Lecznictwo psychiatryczne. Warszawa Z danych zgromadzonych przez Instytut Psychiatrii i Neurologii wynika, że w 2007 r. 4,2% Polaków korzystało z opieki psychiatrycznej. Jednakże liczba osób z zaburzeniami psychicznymi, które nie szukają fachowej pomocy jest trudna do określenia. Szacunkowe dane Centrum Badania Opinii Społecznej wskazują, że takich osób jest około 10%. Własną chorobę w sondażu CBOS ujawniło tylko 5% badanych. W stosunku do 2005 r. jest to wzrost o 1%. W 2008 r. co trzeci badany miał osobisty kontakt z osobami chorymi psychicznie oraz deklaruje, że spośród różnych schorzeń najbardziej obawia się właśnie chorób psychicznych. Stosunkowo duże poczucie zagrożenia utraty zdrowia psychicznego koreluje z przeświadczeniem Polaków, że warunki życia w naszym kraju sprzyjają rozpowszechnianiu się chorób psychicznych. Co piąty ankietowany przez CBOS (2008) zgadza się z taką opinią. Wśród czynników niesprzyjających zdrowiu psychicznemu badani wymieniali brak pracy oraz zagrożenie bezrobociem i biedą. W 2007 r. liczba dorosłych leczonych ambulatoryjnie w poradniach zdrowia psychicznego wyniosła osób (w odniesieniu

8 Medykalizacja kontroli społecznej 89 do 2006 r. jest to wzrost o osób). Wśród ogólnej liczby leczonych największą grupę stanowią chorzy, u których zdiagnozowano zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i somatyczne 27,9%. Na drugim miejscu pod względem ilości zdiagnozowanych przypadków są zaburzenia nastroju / afektywne 22,6% a na trzecim organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi 17,7%. Odsetek chorych na zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych wynosi 0,5%. W tej grupie schorzeń największy odsetek stanowią osoby ze zdiagnozowanym zespołem uzależnienia, tj. 0,3% (Boguszewska i in. 2008). W 2007 r. ogółem leczonych ambulatoryjnie w poradniach terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych było osób, co w odniesieniu do 2006 r. stanowi wzrost o 4592 osoby. Na ludności przypadało 79,5 osób leczonych na to schorzenie, a w 2006 r. 67,4 osoby. W tej grupie leczonych 82,3% stanowią pacjenci, u których zdiagnozowano zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych. W grupie pacjentów, którzy w niewłaściwy sposób używają substancji psychoaktywnych, największy odsetek (58,4%) stanowią osoby cierpiące na zespół uzależnienia oraz osoby ze zdiagnozowanym ostrym zatruciem i używaniem szkodliwym substancji psychoaktywnych 19,1%. W 2007 r. z powodu zaburzeń psychicznych spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych leczyło się w Polsce ambulatoryjnie osób, co w stosunku do 2006 r. stanowi wzrost o 4189 osoby. Najwięcej rozpoznań dotyczyło zespołu uzależnień i zespołu abstynencyjnego 62%. Natomiast w tej grupie przeważało uzależnienie od opiatów 16,1%. Kolejne grupy zdiagnozowanych pod względem liczebności to chorzy uzależnieni od innych substancji stymulujących 8%. Trzecią grupą są uzależnienia od leków uspakajających i nasennych 7%. Druga grupą najczęstszych rozpoznań było ostre zatrucie i używanie szkodliwe substancji psychoaktywnych. W tej kategorii rozpoznań najliczniej są reprezentowani pacjenci, u których zdiagnozowano zatrucie: kanabinolami (czyli pochodnymi konopii indyjskich) 7,1%, lekami uspokajającymi i nasennymi 5,2%, i substancjami stymulującymi 3,1%. W opracowaniu Buguszewskiej (2008) znajdujemy także charakterystykę osób chorych z zaburzeniami spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych; wśród pacjentów objętych opieką ambulatoryjną jest prawie 2-krotnie więcej mężczyzn niż kobiet i 10-

9 90 Paweł Poławski, Jolanta Buczek -krotnie więcej mieszkańców miast niż wsi. Najliczniejszą grupę stanowią pacjenci między 19 a 29 rokiem życia. Leczeni ambulatoryjnie pacjenci najczęściej są mieszkańcami województwa mazowieckiego (11 355) a na 100 tys. mieszkańców przypadało 219,3 chorych, województwa dolnośląskiego (3659) na 100 tys. mieszkańców leczyło się 127,1 osób oraz województwa pomorskiego (2289) na 100 tys. mieszkańców chorych było 103,7 osoby. Rynek leków w Polsce nie tylko przetrwał bez uszczerbku okres dekoniunktury, ale i dynamicznie się rozwija. Wartość transakcji na całym rynku farmaceutycznym w Polsce (wyrażona w cenach detalicznych) wzrosła z 13 mld zł w 2001 r. do 23 mld zł w 2008 r. (wzrost o 80 proc.). Wartość transakcji na rynku szpitalnym zwiększyła się z 1,2 mld zł w roku 2001 do 2,2 mld zł w roku 2008 (o ponad 80 proc.). Wartość transakcji na rynku aptecznym wzrosła z 11,5 mld zł w 2001 r. do ponad 20,7 mld w 2008 r. (tj. prawie o 80 proc.). Wydatki publiczne, w formie refundacji leków, wzrosły w latach z 5,2 mld zł do 7,3 mld zł (o 40 proc.), a wartość leków zakupionych z prywatnych pieniędzy gospodarstw domowych wzrosła z 6,4 mld zł w 2001 r. do 13,4 mld zł w 2008 r. (wzrost o ponad 100 proc.). Kupujemy coraz więcej leków i coraz więcej na nie wydajemy. Należy jednak wziąć pod uwagę, że część dynamiki jest wyznaczana z jednej strony wzrostem cen leków, a z drugiej wzrostem liczby przypadków chorób przewlekłych będącym konsekwencją choćby starzenia się społeczeństwa. Obecnie w krajach wysokorozwiniętych osoby po 65 roku życia stanowią 1 5 populacji a w 2050 r. będą już stanowić 1 3 (WHO); podobne prognozy dotyczą także Polski, a procesy starzenia się populacji mają znaczący wpływ na dynamikę konsumpcji usług medycznych. Wedle szacunków KPMG sprzedaż leków i wielkość rynku farmaceutyków będzie też rosła najbardziej jeśli idzie o leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące, leki układu sercowo-naczyniowego i leki działające na układ nerwowy (w tym także poprawiaczy nastroju leków antydepresyjnych typu Prozac). Rośnie i będzie rosła także sprzedaż preparatów witaminowych, suplementów diety i ogólnie leków wydawanych bez recepty. Prognozy firm farmaceutycznych znajdują odzwierciedlenie w bieżących danych opisujących

10 Medykalizacja kontroli społecznej 91 Tabela 2. Rynek farmaceutyczny w Polsce w latach (mld zł, ceny detaliczne) Rynek leków ogółem 12,74 14,46 16,05 17,22 18,50 19,28 20,88 22,94 Rynek szpitalny 1,20 1,27 1,36 1,54 1,70 1,85 1,98 2,22 Rynek apteczny 11,54 13,19 14,69 15,68 16,80 17,43 18,90 20,72 Refundacja leków 5,18 5,46 6,35 5,89 6,18 6,60 6,68 7,33 Wydatki gospodarstw domowych 6,36 7,73 8,34 9,79 10,62 10,83 12,22 13,39 Udział wydatków prywatnych w wydatkach na leki (%) 49,9 53,5 52,0 56,9 57,4 56,2 58,5 58,4 Źródło: Z. Skrzypczak: Wydatki na leki-skala zjawiska i poziom obciążeń gospodarstw. Lekomania globalna. Menager Zdrowia 2010, nr 2, dane IMS Health. wielkość sprzedaży produktów leczniczych w ich poszczególnych grupach w latach Tabela 3 obrazuje liczbę sprzedanych opakowań leków w obrocie aptecznym (czyli w aptekach otwartych) w latach Produkty lecznicze zostały pogrupowane według klasyfikacji ATC. Z danych wynika, że w 2009 r. sprzedano najwięcej produktów leczniczych z grupy A0 (układ pokarmowy i metabolizm). W tej grupie leków znajduje się cała gama produktów sprzedawanych bez recepty a łagodzących dolegliwości związane z nadkwaśnością żołądka, zgagą i niestrawnością. Grupa leków A0 jest grupą wyraźnie dominującą nad pozostałymi, także w latach minionych, aczkolwiek w 2002 r. jej przewaga była znacznie bardziej widoczna. Wartość sprzedanych opakowań lekarstw w tej grupie w 2009 r. wynosiła zł, co stanowi 16% całkowitej wartości sprzedanych w aptekach otwartych wszystkich produktów leczniczych. Drugą grupą leków najczęściej kupowanych w aptekach ogólnie dostępnych w 2009 r. były leki z grupy C0 działających na układ sercowo-naczyniowy. Wartość sprzedanych opakowań wynosiła zł. Trzecią grupą leków najczęściej sprzedawanych w aptekach otwartych były w 2009 r. leki z grupy oznaczonej symbolem N0 (układ nerwowy). W 2009 r. sprzedano ich opakowań o łącznej wartości zł. Jednakże liczba sprzedanych opakowań spadła od 2002 r. o szt. Dane te korelują z wynikami badań przeprowadzonymi przez Główny Urząd Statystyczny. Według

11 92 Paweł Poławski, Jolanta Buczek danych GUS co piąta osoba w wieku 15 lat i więcej najczęściej zażywa obok witamin i preparatów mineralnych leki obniżające ciśnienie krwi. W dalszej kolejności pod względem częstości przyjmowania przez Polaków są leki przeciwbólowe i przeciwmigrenowe, oraz leki nasercowe. Poniżej analizie zostanie poddana grupa produktów leczniczych oznaczonych kodem ATC N0 działających na ośrodkowy układ nerwowy. Chodzi m.in. o leki przeciwbólowe, leki psycholeptyczne stosowane przy nadmiernym pobudzeniu psychicznym, anksjolityki (przeciwlękowe), psychoanaleptyki (działające pobudzająco na sferę psychiczną w stanach depresji i obniżonej wrażliwości psychicznej) oraz leki przeciwdepresyjne. Należy zwrócić uwagę na to, że apteki otwarte sprzedają ich więcej niż szpitalne oraz, że są one z reguły pakowane w małe opakowania stąd zapewne duża liczba sprzedanych sztuk opakowań. Tabela 4 obrazuje liczbę oraz wartość sprzedaży leków z grupy N0 w obrocie aptecznym. W analizowanym okresie czasu ( ), w obrocie aptecznym sprzedano łącznie opakowań leków o wartości zł. W 2009 r. sprzedano w aptekach opakowań wartych zł. W skali całego rynku farmaceutyków sprzedawanych w aptekach otwartych w 2009 r. produkty lecznicze z grupy N0 stanowią aż 44,8%. W 2002 r. było to 44,4% a w 2005 r. 25,5%. Jest to więc grupa produktów leczniczych, których wielkość sprzedaży charakteryzuje się dużą dynamiką. W grupie produktów leczniczych oznaczonych kodem N0, najwięcej w aptekach otwartych sprzedano preparatów należących do podgrupy N02 (leki przeciwbólowe). Jednakże w analizowanym okresie czasu zaobserwowano nieznaczny spadek sprzedaży tych preparatów. W 2009 r. udział sprzedaży leków z podgrupy N02 w całości sprzedaży produktów z grupy N wynosił 52,2% (w 2002 r. 55,6%). Wśród leków należących do podgrupy N02 są takie preparaty jak: opioidy, inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, leki przeciwmigrenowe. Obok leków wydawanych tylko na receptę takich jak Tramadol, Tramal, Morphini sulfas są tu także preparaty ogólnie dostępne i powszechnie zażywane przy wszelkiego rodzaju przeziębieniach, np. Polopiryna, Etopiryna, Upsarin, Paracetamol, Gripex, Fervex. Maria Pączkowska w Zakładzie Analiz Socjologicznych Centrum Sys-

12 Medykalizacja kontroli społecznej 93 Tabela 3. Sprzedaż leków w Polsce Sprzedaż leków na rynku aptecznym Opakowania Wartość w zł A0 układ pokarmowy B0 Leki kriotwórcze C0 choroby układu krążenia D0 dermatologia G0 układ urologiczny i hormony płciowe H0 hormony J0 leki przeciwzakaźne K0 płyny szpitalne L0 onkologia i immunosupresja M0 układ mięśniowo-szkieletowy N0 układ nerwowy P0 parazytologia R0 układ oddechowy S0 leki oczne i uszne T0 testy diagnostyczne V0 inne Razem Sprzedaż leków w aptekach szpitalnych A0 układ pokarmowy B0 Leki kriotwórcze C0 choroby układu krążenia D0 dermatologia G0 układ urologiczny i hormony płciowe H0 hormony J0 leki przeciwzakaźne K0 płyny szpitalne L0 onkologia i immunosupresja M0 układ mięśniowo-szkieletowy N0 układ nerwowy P0 parazytologia R0 układ oddechowy S0 leki oczne i uszne T0 testy diagnostyczne V0 inne Razem Źródło: dane IMS Health.

13 94 Paweł Poławski, Jolanta Buczek Tabela 4. Sprzedaż leków z grupy N (ośrodkowy układ nerwowy) Sprzedaż leków na rynku aptecznym liczba opakowań wartość w zł N0 Ośrodkowy układ nerwowy N01 Leki znieczulające N01A Leki do znieczulenia ogólnego N01B Środki do znieczulenia miejscowego N02 Leki przeciwbólowe N02A Opioidy N02B Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe N02C Leki przeciwmigrenowe N03 Leki przeciwpadaczkowe N04 Leki stosowane w chorobie Parkinsona Leki psycholeptyczne N05A Leki przeciwpsychotyczne N05B Anksjolityki N05C Leki nasenne i uspokajające N06 Psychoanaleptyki N06ALeki przeciwdepresyjne N06B Leki psychostymulujące i nootropowe N06C Leki psychoanaleptyczne i psycholeptyczne w połączeniach N06D Leki przeciw otępieniu starczemu N06E inne psychoanaleptyki N07 Inne N07B Preparaty stosowane w leczeniu uzależnienia od nikotyny N07C Preparaty stosowane w zawrotach głowy N07D Preparaty stosowane w chorobie Alzheimera N07E Preparaty stosowane w leczeniu uzależnienia od alkoholu N07F Preparaty stosowane w leczeniu uzależnienia od opioidów N07X Inne leki wpływające na układ nerwowy Razem Źródło: dane IMS Health.

14 Medykalizacja kontroli społecznej 95 Sprzedaż leków w aptekach szpitalnych liczba opakowań wartość w zł N0 Ośrodkowy układ nerwowy N01 Leki znieczulające N01A Leki do znieczulenia ogólnego N01B Środki do znieczulenia miejscowego N02 Leki przeciwbólowe N02A Opioidy N02B Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe N02C Leki przeciwmigrenowe N03 Leki przeciwpadaczkowe N03A Leki przeciwdrgawkowe N04 Leki stosowane w chorobie Parkinsona N05A Leki przeciwpsychotyczne N05B Anksjolityki N05C Leki nasenne i uspokajające N06 Psychoanaleptyki N06ALeki przeciwdepresyjne N06B Leki psychostymulujące i nootropowe N06D Leki przeciw otępieniu starczemu N06E inne psychoanaleptyki N07 Inne N07B Preparaty stosowane w leczeniu uzależnienia od nikotyny N07C Preparaty stosowane w zawrotach głowy N07D Preparaty stosowane w chorobie Alzheimera N07E Preparaty stosowane w leczeniu uzależnienia od alkoholu N07F Preparaty stosowane w leczeniu uzależnienia od opioidów N07X Inne leki wpływające na układ nerwowy Razem Źródło: dane IMS Health.

15 96 Paweł Poławski, Jolanta Buczek temów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zrealizowała projekt badawczy Korzystanie z leków i ich dostępność, z którego wynika, że wśród najczęściej wykupywanych leków bez recepty są leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (57%) oraz łagodzące dolegliwości związane z przeziębieniem, grypą i bólem gardła (19,5%). Drugą podgrupą, której wielkość sprzedaży wyraźnie wyróżnia się spośród preparatów należących do grupy N0 są leki psycholeptyczne. Są to lekarstwa pomagające chorym pokonać bezsenność, oraz leki uspokajające. W 2009 r. udział sprzedaży w aptekach otwartych preparatów należących do podgrupy N05 w stosunku do całości grupy N wynosił 26,5%. W odniesieniu do 2002 r. jest to 2-procentowy spadek. Kolejną podgrupą produktów leczniczych, których sprzedaż w obrocie aptecznym zwraca uwagę jest podgrupa N06 psychoanaleptyki. Jest to w zasadzie jedyna podgrupa, w której w analizowanym przedziale czasu sprzedaż apteczna wzrastała. W 2009 r. udział sprzedaży aptecznej tych produktów w całości sprzedanych preparatów z grupy N0 wynosił 11,6%, co stanowi 0,6% wzrost w odniesieniu do 2005 r. i o 1,5% w porównaniu z 2002 r. W podgrupie N06 najwięcej sprzedano opakowań antydepresantów. Z roku na rok rośnie liczba sprzedanych w aptekach otwartych opakowań leków przeciwdepresyjnych. W 2002 r. sprzedano szt. opakowań tych preparatów. W 2005 r. nastąpił wzrost sprzedaży o szt. W 2009 r. w stosunku do 2005 r. sprzedano więcej opakowań produktów leczniczych należących do podgrupy N06A. Wzrost sprzedaży antydepresantów można tłumaczyć uniwersalnością zastosowań; leki przeciwdepresyjne są lekami psychotropowymi i znajdują także zastosowanie w innych niż depresja zaburzeniach psychicznych, tj. w terapii lęku napadowego, fobii społecznej, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych, w zespołach bulimia-anoreksja a także w terapii wspomagającej leczenie bólu (Pużyński 2005). W latach 60. i 70. XX w. szeroko zaczęły być stosowane leki zawierające benzodiazepinę jako substancję czynną. Stało się to za przyczyną szerokiego spektrum oddziaływania tej substancji farmakologicznej: przeciwlękowe, nasenne, rozluźniające mięśnie, przeciwdrgawkowe a nawet amnezyjne (Janiec, Krupiński 2002). Innym ważnym zastosowaniem pochodnych benzodiazepiny jest ich wykorzystanie w leczeniu alkoholizmu, choć ich skuteczność w tym obszarze nie została jeszcze wystarczająco

16 Medykalizacja kontroli społecznej 97 udowodniona. Niewiele preparatów może konkurować z benzodiazepinami pod względem ich efektywności i szybkości działania, jednakże pod warunkiem krótkotrwałego ich przyjmowania, gdyż działają silnie uzależniająco. H. Ashton szacuje, że duża część lekomanów na świecie używa benzodiazepin (nawet 30% 90% patrz: Ashton 1994). Wśród najpopularniejszych produktów leczniczych zawierających tę substancję czynną są: Diazepam, Lorazepam, Temazepam, Clonazepam i in. Do wzrostu spożycia leków z grupy N06A na pewno przyczynił się fakt, że receptę na ich wykupienie może wypisać nie tylko psychiatra, ale lekarz o dowolnej specjalizacji nawet internista. Ginekolodzy na przykład zalecają przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych (w tym benzodiazepiny) kobietom w wieku menopauzalnym dla złagodzenia przykrych objawów z tym związanych. Należy pamiętać, że epizod depresyjny można leczyć nie tylko metodą farmakoterapii, psychoterapii ale także poprzez połączenie tych metod (Mikołajczyk, Podbielska 2009). Na polskim rynku dostępnych jest obecnie 24 substancji farmakologicznych zarejestrowanych jako przeciwdepresanty (Mikołajczyk, Podbielska 2009). W Polsce, w aptekach szpitalnych sprzedaż produktów leczniczych należących do grupy N0 spadła. Podobnie jak to było w przypadku danych opisujących wielkość sprzedaży w aptekach otwartych, tak samo w aptekach szpitalnych sprzedano najwięcej produktów leczniczych należących do podgrup N02 i N05. Zwraca uwagę mała wielkość sprzedaży preparatów antydepresyjnych (N06A), których popyt w aptekach otwartych był dominujący. W 2009 r. udział sprzedaży tych preparatów w ogólnej liczbie sprzedanych leków z grupy N0 wynosił 3%, w 2005 r. 2,9% a w 2002 r. 3,7%. Porównując wielkości sprzedanych opakowań leków oddziałujących na układ nerwowy (N0) wyraźnie widać, że w kolejnych latach liczba sprzedanych opakowań jest wyraźnie wyższa w aptekach otwartych, niż w szpitalnych. To w gruncie rzeczy argument na rzecz tezy o farmakologizacji życia codziennego przynajmniej w tym zakresie, w jakim mowa jest o lekach modyfikujących zachowania, emocje i nastroje. Leki apteczne to przecież wprawdzie leki wydawane na receptę, jednak przyjmowane już poza bezpośrednim nadzorem lekarza. Zaznaczmy jednak, że jeśli idzie o poszczególne kategorie leków z grupy N0, dynamika ich sprzedaży była zróżnicowana. Leków nasennych i uspokajających sprzedaje się mniej (choć wyższa jest ich

17 98 Paweł Poławski, Jolanta Buczek wartość rynkowa); najwyraźniej zakres chemicznej kontroli zachowań, a co za tym idzie także i zakres wysiłków zmierzających do redukcji niepewności w codziennym funkcjonowaniu i w kontaktach z innymi obejmuje w różnym stopniu różne rodzaje niepewności. Jest być może mniejszy tam, gdzie w grę wchodzi regulacja dobowego rytmu życia, a większy w przypadku rodzajów emocji, z którymi przystępujemy do interakcji z innymi. Zapewnienie sobie poczucia zadowolenia i pogodnego nastroju, podobnie jak wzmocnienie przekonania o ogólnie rozumianej dbałości o zdrowie, jest ważniejsze niż rytm codziennych zachowań. Tezę o medykalizacji wspierają także przytoczone wcześniej dane dotyczące lecznictwa (psychiatrycznego). Poprawa funkcjonowania społecznego jest w coraz większym stopniu zapewniana takimi rodzajami terapii, które nie są (lub są nie tylko) oparte na farmaceutykach. Rośnie przecież zarówno liczba poradni zdrowia psychicznego, jak i liczba osób z nich korzystających. Nie oznacza to, że Polacy są lub czują się bardziej chorzy ; chodzi raczej o podejście do własnego funkcjonowania, które zakłada większą dbałość o psychiczny dobrostan i prewencję stanów ryzykownych i niepożądanych. Z tego samego powodu rośnie sprzedaż preparatów bezreceptowych witamin, suplementów diety etc. Można oczywiście (wbrew danym Diagnozy społecznej ) potraktować wzrost sprzedaży leków psychoaktywnych jako wskaźnik faktycznie pogarszającego się zdrowia psychicznego i dobrostanu Polaków. W takim wypadku dane o sprzedaży leków należałoby traktować za Giddensem jako wskaźnikowe dla anomii, dane dotyczące lecznictwa psychiatrycznego natomiast jako wskaźnikowe dla opisu prób rekonstruowania zanomizowanej tożsamości Polaków. Za myśleniem Giddensa przemawia także wzrost liczby leczonych z rozmaitych uzależnień, oraz wzrost wolumenu i wartości leków w terapiach uzależnień stosowanych. Wzrost sprzedaży leków ogólnie, oraz mierzony wielkością wydatków gospodarstw domowych wzrost skłonności do ich nabywania świadczy z kolei tak o swoistej lekomanii połączonej z healthizacją polskiego społeczeństwa, jak i o rosnącym znaczeniu profesji medycznej w regulowaniu ładu społecznego. W Polsce od początku lat 90 przebiega inaczej mówiąc ten sam proces, który w innych krajach miał miejsce nieco wcześniej. Zgodnie z logiką zmian (choć niekoniecznie zgodnie z promowanymi rozwiązaniami w zakre-

18 Medykalizacja kontroli społecznej 99 sie zdrowia publicznego), możemy się pewnie spodziewać częściowej deprofesjonalizacji zdrowia i buntu przeciwko dominacji medyków. Rozwój tzw. medycyny alternatywnej i rozmaite oddolne kampanie w rodzaju Rodzić po ludzku to właśnie przykłady demedykalizacji. Z drugiej jednak strony powszechność ADHD czy dysleksji, natężenie dyskusji nad zaburzeniami odżywiania czy promocja zdrowia psychicznego kładąca nacisk na powszechność depresji świadczą o trendzie bardziej tradycyjnym. Znaczną rolę w medykalizowaniu i farmakologizacji ładu zbiorowego odgrywają także koncerny farmaceutyczne i promocja produktów medycznych. Wzrost kulturowej wrażliwości na zdrowie, terapie i choroby daje medykalizacji znaczny obszar dla dalszego rozwoju. Bibliografia Ashton H. (1994): Guidelines for the national use of benzodiazepines. When and what to use. Drugs 48, Boguszewska L., M. Sowińska, M. Werbel i in. (red.) (2008): Zakłady psychiatrycznej oraz neurologicznej opieki zdrowotnej. Rocznik statystyczny Warszawa: IPiN. CBOS (2005): Czy Polacy niepokoją się o swoje zdrowie psychiczne? Komunikat z badań. Warszawa: CBOS. CBOS (2008): Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych. Komunikat z badań. Warszawa: CBOS. CBOS (2008): Polacy o niepokojach, zagrożeniach i oczekiwaniach dotyczących zdrowia psychicznego. Komunikat z badań. Warszawa: CBOS. Conrad P., Schneider J.W. (1980): Deviance and medicalization, from badness to sickness. St. Louis: Mosby. Conrad P. (1992) Medicalization and Social Control. Annual Review of Sociology, 18: Czapiński J., Panek T. (red.) (2009): Diagnoza społeczna. Warunki i jakość życia Polaków. Raport. Foucault M. (1987): Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, Warszawa: PIW. Freidson E. (1970) Profession of Medicine. New York: Dodd Mead. Giddens A. (2007): Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach. Warszawa: PWN. GUS (2006): Stan zdrowia ludności Polski w 2004 r. Warszawa: GUS. GUS (2006): Stan zdrowia ludności Polski w 2004 r. Warszawa: GUS.

19 100 Paweł Poławski, Jolanta Buczek Illich I. (1975): Limits to Medicine: The Expropriation of Health. London: Calder & Boyars. Janiec W., J. Krupiński (red.) (2002): Farmakodynamika. Podręcznik dla studentów farmacji. Warszawa: PZWL. Kirsch I. (2010): The emperor s new drugs: exploding the antidepressant myth. New York: Basic Books. KPMG (2009): Polski rynek farmaceutyczny. Kondycja i perspektywy rozwoju do 2011 r. w opinii największych firm farmaceutycznych. Warszawa: KPMG. Kramer P. (1993): Listening to Prozac. New York: Viking. Mikołajczyk E., Podbielska M. (2009): Nowoczesne zasady leczenia epizodów depresyjnych. Terapia 11 12(233): Pączkowska M. (2009): Dostępność świadczeń zdrowotnych w opinii Polaków. Raport z badań. Centrum Systemów Infomacyjnych Ochrony Zdrowia. Pużyński S. (2005): Leki przeciwdepresyjne. IPiN Warszawa: IPiN. Skrzypczak Z. (2010): Wydatki na leki-skala zjawiska i poziom obciążeń gospodarstw. Lekomania globalna. Menager Zdrowia 2: 35. Szasz T. (2001): The Therapeutic State. Independent Review, Spring 2001, 5(4): 485. WHO (2009): Guidelines for ATC Classification and DDD Assignment Oslo: WHO. Wiela-Hojeńska A., Ł. Łapiński (2010): Niepożądane działania leków rodzaje, podział przyczyny i skutki ekonomiczne. Farmacja Polska 66(4): 275. Zola I. K. (1972): Medicine as an Institution of Social Control. Sociological Review 20:

Samoleczenie. pod redakcją Krzysztofa Krajewskiego - Siudy T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I

Samoleczenie. pod redakcją Krzysztofa Krajewskiego - Siudy T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Samoleczenie pod redakcją Krzysztofa Krajewskiego - Siudy T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029 Warszawa tel./fax: 22 826 67 47 sobieski@sobieski.org.pl

Bardziej szczegółowo

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej Autorzy prof. dr hab. med. Aleksander Araszkiewicz dr n. med. mgr (ekon.) Dominik Golicki prof. dr hab. med. Janusz Heitzman prof. dr hab. med. Marek Jarema

Bardziej szczegółowo

Bia³a ksiêga. Schizofrenia w Polsce. Marzec 2006

Bia³a ksiêga. Schizofrenia w Polsce. Marzec 2006 Schizofrenia w Polsce Marzec 2006 Bia³a ksiêga _3 NAJWAŻNIEJSZE PRZESŁANIA _3 CZYM JEST SCHIZOFRENIA? _3 EPIDEMIOLOGIA _3 ORGANIZACJA OPIEKI NAD PACJENTAMI ZE SCHIZOFRENIĄ _3 Opieka nad pacjentami ze schizofrenią

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych MINISTER ZDROWIA Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011-2015 opracowany na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w

Bardziej szczegółowo

Raport Siemensa 2012. Zdrowie męska rzecz

Raport Siemensa 2012. Zdrowie męska rzecz Raport Siemensa 2012 Zdrowie męska rzecz Raport Siemensa 2012 Zdrowie męska rzecz dr hab. n. med. Dorota Cianciara Szkoła Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Narodowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i zagrożenia samoleczenia oraz przyjmowania suplementów diety

Przyczyny i zagrożenia samoleczenia oraz przyjmowania suplementów diety Karol Nartowski, Anna Wiela-Hojeńska, Łukasz Łapiński Przyczyny i zagrożenia samoleczenia oraz przyjmowania suplementów diety Medycyna to nie sztuka leczenia ludzi, tylko zarabiania na lękach przed chorobą

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia... NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia... NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia... NARODOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO 2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 NIE MA ZDROWIA BEZ ZDROWIA PSYCHICZNEGO... 3 OCENA SYTUACJI... 4 1 Priorytet

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ WIESŁAW SKRZYŃSKI WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII KLINICZNEJ MATERIAŁY POMOCNICZE WARSZAWA 2011 2 SPIS TRESCI 1. PRZEDMIOT PSYCHOLOGII KLINICZNEJ, Psychologia kliniczna - przedmiot i zadania Norma i dewiacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 3. 2. Streszczenie kierownicze 5. 3. Metodyka badania 9. 3.1. Koszty cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych 9

Spis treści. 1. Wstęp 3. 2. Streszczenie kierownicze 5. 3. Metodyka badania 9. 3.1. Koszty cukrzycy i chorób sercowo-naczyniowych 9 KPMG w polsce Analiza zmian społeczno-demograficznych oraz wpływu złego odżywiania, niedostatecznej aktywności fizycznej, nałogów i innych czynników ryzyka na rozpowszechnienie oraz koszty cukrzycy i chorób

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 3. Agata BUDZYŃSKA-BIERNAT Pracownik młody czy doświadczony? Sytuacja osób bezrobotnych w Wielkopolsce...33

SPIS TREŚCI. 3. Agata BUDZYŃSKA-BIERNAT Pracownik młody czy doświadczony? Sytuacja osób bezrobotnych w Wielkopolsce...33 SPIS TREŚCI 1. Joanna ADAMSKA-MIERUSZEWSKA, Magdalena MOSIONEK-SCHWEDA Rozwój indywidualnych oszczędności emerytalnych w kontekście skłonności Polaków do oszczędzania...3 2. Marta BORDA Sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020

ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Zał. do uchwały nr 2406/290/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29 października 2013 r. ŚLĄSKI PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2013-2020 Katowice, wrzesień 2013 Wydział Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015

Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXIII-6/2013 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 stycznia 2013 roku Gminny program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2013-2015 Wołomin, styczeń 2013r. Spis treści I. Wstęp str.

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej Poradnik dla pracowników służb społecznych Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie a zdrowie publiczne

Zarządzanie a zdrowie publiczne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XV, ZESZYT 12, cz. 3 http://piz.san.edu.pl Zarządzanie a zdrowie publiczne Redakcja Jan Krakowiak Łódź, Warszawa 2014 Koszt wydania Zeszytu 12, cz. 3

Bardziej szczegółowo

Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstrukcjonistycznej Część pierwsza: okres międzywojenny

Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstrukcjonistycznej Część pierwsza: okres międzywojenny Alkoholizm i Narkomania 2005, Tom 18: nr 3, 79-107 P r a c e m o n o g r a f i c z n e Narkomania w Polsce jako problem społeczny w perspektywie konstrukcjonistycznej Część pierwsza: okres międzywojenny

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozoficzny Psychologia

Wydział Filozoficzny Psychologia Wydział Filozoficzny Psychologia Cele terapii u kobiet i mężczyzn, a głębokość uzależnienia od alkoholu Zuzanna Kasprzak Praca magisterska wykonana pod opieką prof. dr hab Józefa Krzysztofa Gierowskiego

Bardziej szczegółowo

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r.

Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-114,121,122,123,164-07 Druk nr 78 Warszawa, 6 listopada 2007 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY SŁUŻBY ZDROWIA - DIAGNOZA I RECEPTY. Marek Balicki #10

PROBLEMY SŁUŻBY ZDROWIA - DIAGNOZA I RECEPTY. Marek Balicki #10 PROBLEMY SŁUŻBY ZDROWIA - DIAGNOZA I RECEPTY Marek Balicki #10 Marek Balicki PROBLEMY SŁUŻBY ZDROWIA DIAGNOZA I RECEPTY Spis treści SPIS WYKRESÓW I TABEL..............................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Agnieszka Wojtecka Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Wydanie I Gdańsk 2011 Copyright by Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2011 Autor: Agnieszka Wojtecka,

Bardziej szczegółowo

Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar. Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej

Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar. Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski Marcin Wojnar Uzależnienia behawioralne w praktyce lekarskiej UzaleŜnienia behawioralne w praktyce lekarskiej Agata Jasińska Anna Klimkiewicz Kuba Sękowski

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami, informacją i jakością w ochronie zdrowia

Zarządzanie kosztami, informacją i jakością w ochronie zdrowia PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIII, ZESZYT 4 http://piz.sanedu.pl Zarządzanie kosztami, informacją i jakością w ochronie zdrowia Redakcja Roman Lewandowski Łódź 2012 Koszt wydania Zeszytu 4 refundowany

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem

Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Uzależnienie od alkoholu między diagnozą a działaniem Seria poświęcona klientom pomocy społecznej. Poradnik dla pracowników służb społecznych. Jadwiga Fudała Kama Dąbrowska Katarzyna Łukowska Publikacja

Bardziej szczegółowo

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji

Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Wpływ ustawy o refundacji leków na dostęp pacjenta do farmakoterapii, budżet NFZ oraz branżę farmaceutyczną Ocena skutków regulacji Warszawa październik 2014 Raport zlecony i sfinansowany przez: Związek

Bardziej szczegółowo

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012

Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. raport z badania 2012 Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych raport z badania 2012 Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2013 Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne Iga Magda Krzysztof Szczygielski Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Uzale nienie od narkotyków PODRÊCZNIK DLA TERAPEUTÓW. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii

Uzale nienie od narkotyków PODRÊCZNIK DLA TERAPEUTÓW. Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii Uzale nienie od narkotyków PODRÊCZNIK DLA TERAPEUTÓW Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdzia³ania Narkomanii Redaktorzy prowadzący i redakcja merytoryczna: Piotr Jabłoński Bogusława Bukowska Jan Czesław Czabała

Bardziej szczegółowo

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, Życzę Państwu przyjemnej lektury Piotr Jabłoński

wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, Życzę Państwu przyjemnej lektury Piotr Jabłoński wprowadzenie Drodzy Czytelnicy, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zainicjowało drugą edycję kampanii Narkotyki? Na co mi to, tym razem przebiegającą pod hasłem Odleć z nami, nie z narkotykami!.

Bardziej szczegółowo