ZESZYTY NAUKOWE Nr 25

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZESZYTY NAUKOWE Nr 25"

Transkrypt

1 Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie ZESZYTY NAUKOWE Nr 25 Ekonomiczno-medyczne problemy ochrony zdrowia Warszawa 2008 Redakcja naukowa: prof. dr hab. nauk med. Henryk Kirschner Recenzenci: prof. dr hab. nauk med. Hanna Szwed, prof. dr hab. nauk ekon. Janusz Soboń Tłumacz: mgr Małgorzata Czaplejewicz-Kołodzińska Rada Programowa: prof. dr hab. Zbigniew Landau (przewodniczący) prof. dr hab. Brunon Górecki prof. dr hab. Henryk Kirschner prof. dr hab. Zbigniew Krawczyk prof. dr hab. Wojciech Modzelewski prof. dr Wiesław Sadowski prof. dr hab. Eugenia Wesołowska Komitet Redakcyjny: prof. dr hab. Janusz Gudowski (przewodniczący) prof. dr hab. Aleksander Müller prof. dr hab. Jan Szczepański mgr Katarzyna Tomasińska (sekretarz redakcji) Wydawca: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawa, ul. Łabiszyńska 25 tel./fax /0 22/ wew

2 S P I S T R E Ś C I Od redakcji MONOGRAFIE I STUDIA Henryk KIRSCHNER, Problemy ochrony zdrowia w gospodarce rynkowej Dorota CIANCIARA, Inwestowanie dla zdrowia Joanna LEŚNIOWSKA, Specyfika rynku usług medycznych Joanna ROGOZIŃSKA-MITRUT, Sposoby finansowania usług zdrowotnych Lech OSTROWSKI, Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i w Unii Europejskiej ElŜbieta PUCHNAREWICZ, Turystyka medyczna jako nowe zjawisko społeczne VARIA Maria JAKUBOWSKA-NAJNIGIER, Prewencja pierwotna i wtórna chorób układu krąŝenia Jerzy BERTRANDT, śywieniowa profilaktyka wybranych cywilizacyjnych chorób metabolicznych MATERIAŁY SZKOLENIOWO-DYDAKTYCZNE Marek SUCHOśEBRSKI, Wybrane problemy teorii równowagi ogólnej J.M. Keynesa (cz. 2) RECENZJE I POLEMIKI Zdzisław SIROJĆ, Recenzja ksiąŝki: Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, pod red. G. Firlit-Fesnak i M. Szylko-Skoczny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Ireneusz MICHAŁKÓW, Wpływ warszawskich przedsiębiorstw na kreowanie wizerunku stolicy. Omówienie międzynarodowej konferencji naukowej pt. Rola samorządu gospodarczego Warszawy i Mazowsza w przygotowaniu do EURO 2012.

3 From editor C O N T E N T S MONOGRAPHS AND STUDIES Henryk KIRSCHNER, Problems of Health Protection in Free Market Economy Dorota CIANCIARA, Health Investment Joanna LEŚNIOWSKA, Specific Medical Service Market Joanna ROGOZIŃSKA-MITRUT, Ways of Financing Health Services Lech OSTROWSKI, Private Health Insurance in Poland and in the European Union ElŜbieta PUCHNAREWICZ, Medical Tourism as a New Social Phenomenon VARIA Maria JAKUBOWSKA-NAJNIGIER, Former and Latter Prevention of Circulation System Diseases Jerzy BERTRANDT, Nutritive Prophylactics of Selected Civilization Disorders of Metabolism MATERIALS FOR TEACHING METHODS AND DIDACTICS Marek SUCHOśEBRSKI, Selected problems of the theory of general balance by J.M. Keynes (part 2) REVIEWS AND POLEMICS Zdzisław SIROJĆ, Book Review of Polityka społeczna. Podręcznik akademicki (Social Politics. An Academic Handbook) ed. by G. Firlit-Fesnak and M. Szylko-Skoczny, Academic Publishers PWN, Warsaw Ireneusz MICHAŁKÓW, The Impact of Warsaw Enterprises on Creation of the Image of the Capital. The Report of the Academic Conference The Role Local Economic Authorities of Warsaw and Mazovia in Preparations to EURO 2012.

4 STRESZCZENIA Henryk KIRSCHNER PROBLEMY OCHRONY ZDROWIA W GOSPODARCE RYNKOWEJ Słowa kluczowe: ochrona zdrowia, gospodarka rynkowa, reforma opieki zdrowotnej Ochrona zdrowia obejmuje profilaktykę i lecznictwo. Pod naporem potrzeb związanych z lecznictwem profilaktyka traktowana jest często w sposób drugorzędny, chociaŝ jej udział w podnoszeniu zdrowotności nie jest kwestionowany. Nowe szanse otwierają moŝliwości indywidualnego podejścia do profilaktyki w oparciu o znajomość osobniczego genomu. Specyfika profilaktyki powoduje, Ŝe w długofalowej perspektywie mieści się ona bezproblemowo w gospodarce rynkowej. Aktualny wzrost zapotrzebowania na usługi lecznicze wynika ze starzenia się populacji i nasilającej się medykalizacji jej potrzeb zdrowotnych. Towarzyszy temu rynkowa oferta coraz bardziej skutecznych leków i technologii medycznych. Pociąga to za sobą lawinowy wzrost kosztów leczenia. Stąd systemy opieki zdrowotnej oparte na ogólnej dostępności do lecznictwa znajdują się w stanie permanentnego kryzysu. W ostatnich latach podejmowano reformy mające na celu poprawę tej sytuacji. U nas, do najwaŝniejszych z nich naleŝy rozdzielenie społecznego płatnika (obecnie NFZ) od świadczeniodawców, którymi są zakłady publiczne i prywatne. Pozwoliło to na powstanie tzw. rynku wewnętrznego, który stanowi czynnik pobudzający do przekształceń i lepszego wykorzystania zasobów w zakładach publicznych, przede wszystkim w szpitalach. Jednak tylko w części szpitali proces był ten był w miarę pomyślny. Obecne próby przekształcenia szpitali w spółki prawa handlowego są krokiem w kierunku zwiększenia ich swobody rynkowej z równoczesnym przejęciem większej odpowiedzialności za losy placówki. Będzie to nowe doświadczenie w godzeniu misji publicznej szpitali z wymogami gospodarki rynkowej. Aby było ono udane niezbędne są równieŝ inne zmiany w systemie: wprowadzenie koszyka świadczeń gwarantowanych, rozwój dodatkowych ubezpieczeń prywatnych czy zastosowanie dopłat ze strony pacjentów. PROBLEMS OF HEALTH PROTECTION IN FREE MARKET ECONOMY Key words: health protection, free market economy, health service reform Health protection includes prophylactics and treatment. Due to significant needs associated with treatment, prophylactics is viewed as minor issue, though its contribution to health level improvement is not denied. New chances are sought in the possibility of individual approach to prophylactics based on the cognition of individual genome. Specific character of prophylactics makes it belong, in the long run, to the free market economy. Current increase of health service needs is an outcome of the ageing population and growing medication-oriented health needs. This is met by market offers of more and more effective drugs and medical technologies. That, in turn, heightens the costs of treatment. Hence health service systems based on common access to medical help are in constant crisis. In the recent years, reforms were undertaken aiming to improve the situation. In our state, the most crucial ones include separation of social payer (currently NFZ) and services provided by public and private institutions. This led to the appearance of the so-called interior market, which is a factor stimulating transformations and better use of resources in public institutions, hospitals in particular. However, only in some hospitals the process was successful. Current attempts to transform hospitals into companies are a step towards their independence on the market, accompanied by taking more responsibility for the finances of the institutions.

5 Dorota CIANCIARA INWESTOWANIE DLA ZDROWIA Słowa kluczowe: uwarunkowania zdrowia, profilaktyka i promocja zdrowia, polityka zdrowotna Zdrowie jednostek i populacji jest determinowane wieloma wewnętrznie powiązanymi czynnikami. Największy wpływ na kondycję zdrowotną wywierają szeroko rozumiane uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i kulturowe. W artykule zaprezentowano koncepcję inwestowania dla zdrowia w kontekście: (1) zadań i ograniczeń systemu ochrony zdrowia, (2) znaczenia promocji zdrowia i prewencji chorób oraz (3) wpływu zdrowia na kondycję ekonomiczną jednostek i makroekonomię. Omówiono załoŝenia polityki prozdrowotnej i podejścia zdrowie we wszystkich politykach. Przedstawiono i zarekomendowano metodę oceny wpływu polityki na zdrowie, która pozwala na przewidywanie konsekwencji zdrowotnych dowolnej polityki oraz zmniejsza ryzyko podejmowania decyzji, które przynoszą niezamierzone negatywne skutki dla zdrowia. INVESTMENT FOR HEALTH Key words: health conditions, prophylactics and health promotion, health politics Health of the individuals and whole population depends on many interrelated factors. Social model of health and socio-economic health determinants are the foundation for this article. The main goal of an article is to present the concept of investment for (in) health. The concept is described in context of: (1) boundaries and limitation of health system, (2) weight of health promotion and disease prevention and (3) economic impact of health at the level on the individual and impact of health on the macroeconomy. Healthy public policy and health in all policies notions are explored and stressed. Health Impact Assessment as a way to find and improve the health consequences of any defined policy is described and strongly recommended.

6 Joanna LEŚNIOWSKA SPECYFIKA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH Słowa kluczowe: rynek usług medycznych, popyt, podaŝ Rynek usług medycznych w rozumieniu klasyków ekonomii nie jest wolnym rynkiem. W Ŝadnym zresztą demokratycznym kraju nie wysuwa się postulatów całkowitego podporządkowania sektora zdrowia niewidzialnej ręce rynku. Niniejszy artykuł poświęcony został problematyce specyfiki rynku usług medycznych. W tym zakresie przeanalizowano cechy rynku doskonale konkurencyjnego i porównano je z tymi występującymi na rynku usług medycznych. Autorka przedstawiła główne niesprawności mechanizmu rynkowego w ochronie zdrowia, a w szczególności: zjawisko asymetrii informacji, zjawisko moralnego hazardu i zjawisko negatywnej selekcji. SPECIFIC MEDICAL SERVICE MARKET Key words: medical service market, demand, supply Medical service market is not free market as understood by economy classics. On the other hand, no democratic country advocates subjecting health sector to blind market. The article is devoted to specific medical service market. There is a thorough characteristics of perfectly competitive market compared to the qualities of medical market. The author indicates main faults of market mechanisms in health protection, particularly the phenomenon of information asymmetry, ethical hazard and negative selection. Joanna ROGOZIŃSKA-MITRUT SPOSOBY FINANSOWANIA USŁUG ZDROWOTNYCH Słowa kluczowe: usługi medyczne, finansowanie Zastosowanie właściwego zestawu mechanizmów finansowania świadczeń zdrowotnych jest jednym z kluczowych elementów, determinujących sukces lub poraŝkę w sprawnym zarządzaniu systemem ochrony zdrowia. Tworzy on bowiem swojego rodzaju pole gry między zakładami opieki zdrowotnej jako usługodawcami oraz dysponentami środków na ochronę zdrowia jako płatnikami, kształtując rozkład ryzyka finansowego dla obu stron. Bodźce te oddziaływają na poziom kosztów opieki zdrowotnej, efektywność działania zakładów, jakość świadczeń i ich dostępność, itp. KaŜdy mechanizm finansowania świadczeń zdrowotnych zawiera określenie dwóch zasadniczych parametrów: tego, co stanowi podstawę rozliczania i kwoty jednostkowej. MECHANISMS OF HEALTHCARE FINANCE Key words: medical services, financing The use of proper set of healthcare finance mechanisms is one of the key elements which determine the success or failure in an efficient management of healthcare system. The system creates a sort of a playfield between healthcare institutions as service assistants and disponents of the means for healthcare as payers to shape the financial risk for both sides. These elements have an impact on the level of healthcare cost, institution running effectiveness, the quality of service, its availability etc. Every mechanism of healthcare finance includes a determination of two crucial parameters: payment basis and a unit sum.

7 Lech OSTROWSKI PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE I W UNII EUROPEJSKIEJ Słowa kluczowe: model opieki zdrowotnej, ubezpieczenia zdrowotne Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce podobnie jak w Unii Europejskiej są trwałym segmentem rynku ubezpieczeniowego i odgrywają coraz większą rolę w budowanym modelu zdrowia publicznego w naszym kraju. Te ubezpieczenia rozwijają się jako uzupełniająca forma publicznej ochrony zdrowia, głównie w postaci ubezpieczeń pakietowych, kupowanych przez firmy dla pracowników, zaś w mniejszym stopniu jako sprzedaŝ indywidualnych (jednostkowych) polis ubezpieczeń zdrowotnych. Rynek tych ubezpieczeń rozwija się dynamicznie. Wydatki w 2008 r. na ten cel (bez zakupu i dopłat do leków) wyniosły ok. 15 mld. zł. W Polsce wciąŝ brakuje całościowej koncepcji strategii zdrowia publicznego, w której jasno określone zostaną zadania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, zasady ich rozwoju i nadzoru. PRIVATE HEALTH INSURANCE IN POLAND AND IN THE EUROPEAN UNION Key words: health protection model, health insurance Private health insurance in Poland, like in the European Union, is a permanent element in the insurance market and is more and more significant in the public health model built in our country. It develops as an additional form of public health protection, mainly in the packet insurance form, purchased by companies for their employees, less frequently as individual health insurance agreements. This market is developing rapidly. In 2008 expenditure for this purpose equaled approximately 15 milliard zlotys. Polish health sector still lacks a general concept defining clearly the tasks of private health insurance, the rules of its development and its monitoring.

8 ElŜbieta PUCHNAREWICZ TURYSTYKA MEDYCZNA JAKO NOWE ZJAWISKO SPOŁECZNE Słowa kluczowe: turystyka, międzynarodowy rynek usług medycznych. Autorka definiuje turystykę medyczną jako dobrowolne wyjazdy osób poza granice własnego kraju w celu skorzystania z fachowej opieki medycznej. Do najistotniejszych czynników jej rozwoju zalicza wzrost rywalizacji na globalnym rynku usług zdrowotnych, rosnące wymagania społeczeństw krajów rozwiniętych w zakresie troski o zdrowie, tęŝyznę fizyczną i urodę oraz medykalizację Ŝycia społecznego. Autorka charakteryzuje problemy turystyki medycznej w krajach Południa, gdzie tworzy się juŝ usługi medyczne na najwyŝszym światowym poziomie. Rosnące zapotrzebowanie na tego rodzaju wyjazdy turystyczne buduje potencjał gospodarczy krajów Południa i równocześnie niesie powaŝne implikacje dla lecznictwa na całym globie. Analizując szanse na rozwój turystyki medycznej w Polsce wskazuje ona na takie czynniki przyciągające pacjentów z zagranicy, jak: wysoki poziom usług i umiarkowane ceny zabiegów, leczenia oraz transportu. Kliniki współpracują z pensjonatami i uzdrowiskami, które oferują lekkie zabiegi upiększające lub relaksujące, tak by pacjenci mogli dochodzić do zdrowia po chirurgicznych interwencjach. Autorka ocenia, Ŝe ten sektor działalności medycznej w Polsce będzie się dynamicznie rozwijał. MEDICAL TOURISM AS A NEW SOCIAL PHENOMENON Key words: tourism, international medical service market. The author defines medical tourism as voluntary individual trips abroad in order to make use of professional medical help. The most significant factors of its development include increasing competition in the global market of health services, higher demands of the societies of developed countries concerning health, fitness and beauty as well as medicine oriented social life. The author describes medical tourism in southern countries, where medical services have already reached the highest level worldwide. Growing demand for this kind of trips builds up economical potential of southern countries and brings about significant implications for medical treatment worldwide. Analyzing chances for the development of medical tourism in Poland, the author indicates such factors attracting patients from abroad as: high level of service quality and moderate prices of treatments and transport. Cliniques cooperate with bed and breakfasts and spas, which offer gentle beauty and relaxation treatments, so that patients can fully recover after surgeries. As the author of the paper estimates, this medical sector is going to develop in Poland rapidly.

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014 Wyzwania biznesowe XXI wieku 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 5(43)/2014 Business Challenges of the 21 st Century

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 3 (69) 2013

zeszyty naukowe 3 (69) 2013 zeszyty naukowe 3 (69) 2013 warszawa 2013 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju Investments and real estate in sustainable development Katedra Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

PRAGMATA TES OIKONOMIAS VII

PRAGMATA TES OIKONOMIAS VII PRAGMATA TES OIKONOMIAS VII Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie PRAGMATA TES OIKONOMIAS VII Redakcja naukowa Paulina Ucieklak-Jeż Częstochowa 2013 Rada Naukowa prof. zw. dr hab. Walenty

Bardziej szczegółowo

Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych

Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych Problematyka 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Wpływ innowacyjności na rozwój przedsiębiorstw i gospodarki w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE OF GEOGRAPHY DEPARTMENT

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 2(28) Poznań 2008 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 97 PRACE ORYGINALNE Monika Szpringer,

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 3 (72) 2014

zeszyty naukowe 3 (72) 2014 zeszyty naukowe 3 (72) 2014 WARSZAWA 2014 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 2(32) Poznań 2009 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 91 PRACE ORYGINALNE Renata Rasińska:

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 1 (70) 2014

zeszyty naukowe 1 (70) 2014 zeszyty naukowe 1 (70) 2014 warszawa 2014 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

HIGHWAY AND RAILWAY INFRASTRUCTURE, REAL INCOME AND STRUCTURAL BREAKS

HIGHWAY AND RAILWAY INFRASTRUCTURE, REAL INCOME AND STRUCTURAL BREAKS MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (3/2013) July-September S T R E S Z C Z E N I A Mehmet Aldonat BEYZATLAR 1 Yeşim Rabia KUŞTEPELĐ 2 HIGHWAY AND RAILWAY INFRASTRUCTURE, REAL INCOME AND

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH

MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH Humanities and Social Sciences 2013 HSS, vol. XVIII, 20 (4/2013) October December STRESZCZENIA Magdalena CYREK 1 MIĘDZYWOJEWÓDZKIE NIERÓWNOŚCI PŁACOWE W BRANśACH USŁUGOWYCH W opracowaniu zaprezentowano

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: CONTENT:

SPIS TREŚCI: CONTENT: SPIS TREŚCI: CONTENT: Józef Matuszek Strategia Lizbońska 2 Krzysztof J. Konsztowicz Ewolucja modelu rozwojowego badań naukowych oraz mechanizmów ich finansowania 12 Branislav MIČIETA, Halina TUREKOVÁ Rozwój

Bardziej szczegółowo

MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013)

MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013) MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013) April - June STRESZCZENIA Jan ADAMCZYK 1 Joanna WIAŻEWICZ 2 KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW GMIN PRZY WYKORZYSTANIU WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

s. 69 Tabela 2 wiersz 13 s. 71 wiersz 7 od góry

s. 69 Tabela 2 wiersz 13 s. 71 wiersz 7 od góry Acta Sci. Pol. Oeconomia 9 (1) 2010 ERRATA s. 56 wzór na dole strony jest: LIEU = 0+ 1 LGDPG + 2 LRER + 3 LINF + 4 DUM powinno być: LIEU = α0 + α1 LGDPG + α2 LRER + α3 LINF + α4 DUM s. 68 wiersze 17 i

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM X, ZESZYT 1 Wybrane problemy zarządzania w gospodarce polskiej Redakcja naukowa: Halina Sobocka Szczapa Łódź 2009 Recenzent: Wanda Błaszczyk Redakcja naukowa: Halina

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA ZN NR 90 / SUMMARY 90

STRESZCZENIA ZN NR 90 / SUMMARY 90 STRESZCZENIA ZN NR 90 / SUMMARY 90 Mirosława Janoś - Kresło Konsument na rynku e-kultury Rozwój technologii ICT otworzył przed kulturą nowe możliwości. Następuje zmiana sposobu rozpowszechniania dzieł

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW Raport powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZAWA 2010 Autorzy: Dr inż. Piotr Kordel

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE

EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON PRACTICAL USE ORIGINAL ARTICLE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 4, 2014 www.ers.edu.pl ARTYKUŁ EUROPEAN CONCEPT OF BIOECONOMY AND ITS BEARING ON

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 1 (67) 2013

zeszyty naukowe 1 (67) 2013 zeszyty naukowe 1 (67) 2013 warszawa 2013 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe wshe

zeszyty naukowe wshe zeszyty naukowe wshe Serie wydawnicze WSHE Debiuty Naukowe WSHE Zeszyty Naukowe WSHE (od 1998 r.) (od 1997 r.) Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku zeszyty naukowe wshe Tom XXXI Półrocznik

Bardziej szczegółowo

Recenzenci doc. dr hab. Helena Żukowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski doc. dr Stefan Kireta, University of Presov, Slovakia

Recenzenci doc. dr hab. Helena Żukowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski doc. dr Stefan Kireta, University of Presov, Slovakia Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach Rada naukowa prof. Lothar Bildat, EBC-Hochschule Campus Berlin; dr Bożena Grad, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach;

Bardziej szczegółowo

województwo lubuskie / Lubuskie Voivodeship

województwo lubuskie / Lubuskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki 2009 Foresight kadr nowoczesnej gospodarki pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Kucińskiego Agnieszki Gryzik UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Foresight kadr nowoczesnej gospodarki Foresight

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE

PIELĘGNIARSTWO POLSKIE Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu PIELĘGNIARSTWO POLSKIE POLISH NURSING Nr 1(31) Poznań 2009 SPIS TREŚCI Od Redaktora... 5 Informacja o nowym dziale Prawo

Bardziej szczegółowo