PROJEKT BUDOWLANY TOM I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY TOM I"

Transkrypt

1 PROJEKT BUDOWLANY TOM I RENOWACJA I ADAPTACJA ZABYTKOWEGO ZESPOŁU KLASZTORNEGO MISJONARZY ŚWIĘTEJ RODZINY W KAZIMIERZU BISKUPIM NA CELE KULTURALNE PRZEBUDOWA KOMUNIKACJI PIONOWEJ GŁÓWNEJ KLATKI SCHODOWEJ NA STYKU ZABYTKOWEJ CZĘŚCI KLASZTORNEJ Z DOBUDOWANĄ W OKRESIE PÓŹNIEJSZYM REWITALIZACJA WIRYDARZA WEWNĘTRZNEGO ORAZ OKALAJĄCYCH GO KRUŻGANKÓW ZLOKALIZOWANEGO : PRZY UL. KLASZTORNEJ (POWIAT: KONIŃSKI, JEDNOSTKA: _2-, OBRĘB: 0009-, DIZAŁKA NR: 1694) GRANICE ORAZ ZAKRES OPRACOWANIA WG OZNACZEŃ NA RYSUNKACH ZAGOSPODAROWANIA TERENU I RZUTACH POSZCZEGÓLNYCH KONDYGNACJI OPIS PROJEKTU BUDOWLANEGO SPIS TREŚCI TOM I PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU. DANE OGÓLNE ORAZ RYS HISTORYCZNY OBIEKTU. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA W ZAKRESIE OBJĘTYM OPRACOWANIEM. ZAKRES PRZEBUDOWY I PRAC REMONTOWYCH. UKŁAD KONSTRUKCYJNY I ZAŁOŻENIA KONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANEJ KLATKI SCHODOWEJ. 1.7 ZAŁOŻENIA KOLORYSTYKI I MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH. 1.8 PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH. 1.9 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE, ELEMENTY WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA WNĘTRZA ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE, ELEMENTY WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA ELEWACJI ELEMENTY WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA BUDYNKU DANA TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJĄCE JEGO WPŁYW NA ŚRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE NIEPEŁNOSPRAWNI W OBIEKCIE WARUNKI OCHRONY P.POŻ INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BIOZ CZĘŚĆ RYSUNKOWA WG SPISU RYSUNKÓW ZESTAWIENIE ZAŁĄCZNIKÓW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO.

2 CZĘŚĆ OPISOWA 1.1 PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny budowlany, renowacji i adaptacji zabytkowego zespołu klasztornego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim na cele kulturalne, polegającej na przebudowie wewnętrznej, głównej klatki schodowej, usytuowanej na styku pierwotnej (najstarszej, zabytkowej części założenia klasztorengo i części dobudowanej w okresie późniejszym, rewitalizacji wirydarza, oraz wprowadzeniu dodatkowego wejścia do kościoła poprzez otwarcie jednej arkady w krużgankach Drogi Krzyżowej. Założenie klasztorne zlokalizowane jest przy ul. Klasztornej 2, , w Kazimierzu Biskupim. Opracowanie swoim zakresem obejmuje zarówno branżę architektoniczną, konstrukcyjną, jak i instalacje sanitarne, elektryczne, oraz warunki ochrony przeciwpożarowej. INWESTOR: PROWINCJA POLSKA UL. MAŁOSZYŃSKA POZNAŃ 47 Podstawą opracowania projektu architektoniczno-budowlanego są: Mapa do celów projektowych (skala 1:500, sporządzona przez USŁUGI GEODEZYJNE Roman JANCZAK Grodziec, ul. Szkolna 13). Wytyczne programowe Inwestora. Umowa z Inwestorem. Ekspertyza p.poż. Badania architektoniczne wykonane przez mgr inż. arch. Zbigniewa Antczaka, 04-05/2013 (jako odrębne opracowanie załącznik do Projektu Budowlanego). Ekspertyza techniczna nr 1305 wykonana przez Przedsiębiorstwo BUDKOMEKS Sp. z o.o (jako odrębne opracowanie załącznik do Projektu Budowlanego). Decyzja o Ustaleniu Warunków Zabudowy nr 25/2013, z dnia r. Wstępne uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Delegatura w Koninie opinia konserwatorska z dnia 31 lipca 2012 (zał. nr 1). Opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Delegatura w Koninie z dnia , dot. wykonanych badań wykopaliskowych na terenie wirydarza wewnętrznego. (zał. nr 2). Pismo Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego dot. włączenia projektu Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , przyjętego Uchwałą Nr 2976/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego. 1.2 OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Lokalizacja - Wieś gminna położona około 12 km na północny zachód od Konina, przy drodze do Kleczewa.

3 Teren, na którym zlokalizowany jest budynek zlokalizowany jest na działce nr 1694, w centrum Kazimierza Biskupiego, niedaleko zabytkowego kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Marcina.

4 Przyłącza, sieci i instalacje zewnętrzne. Na terenie planowanej inwestycji znajdują się następujące przyłącza: przyłącza i instalacje zewnętrzne wodociągowe przyłącza i instalacje zewnętrzne energetyczne i teletechniczne przyłącze gazowe sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej UWAGA: szczegółowe opisy przyłączy i instalacji zewnętrznych znajdują się opracowaniach poszczególnych branż instalacyjnych Zieleń. Na terenie Domu Zakonnego / Wyższego Seminarium duchownego znajduje się zarówno zieleń niska jak i wysoka. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku (obszarze objętym opracowaniem) znajduje się 5 drzew żywotników zachodnich Thuja occidentalis Układ komunikacyjny. Dojazd do działki prowadzi z ul. Klasztornej. Dodatkowym wjazdem, który służy również jako droga pożarowa jest wjazd od ul. Polnej PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Obiekty budowlane. Projekt renowacji i adaptacji zabytkowego zespołu klasztornego nie przewiduje budowy nowych obiektów kubaturowych ani zmiany bryły istniejącego budynku Układ komunikacyjny. Projektuje się dodatkowego wejście do kościoła poprzez otwarcie jednej z arkad w krużgankach Drogi Krzyżowej. W związku z wprowadzeniem nowego wejścia przebudowie ulegnie układ chodników, oraz części utwardzonych dojść do Kościoła. Projektuje się również wymianę istniejących płyt chodnikowych na placu przed kościołem i klasztorem oraz zmianę gabarytów placu przed kościołem, stosując płyty chodnikowe np. CHODNIKOWĄ DUŻĄ, CEGŁĘ, KOSTKĘ ECO I - POZBRUK w kolorze szarym, grafitowym zgodnie z rys. zagospodarowania terenu oraz rzutu kondygnacji parteru. Powierzchnia projektowanego placu przed kościołem: - utwardzona: 1010m2, w tym 175m2 powierzchni biologicznie czynnej (płyty ażurowe) Uzbrojenie terenu. Na terenie planowanej inwestycji zaprojektowano: nowe przyłącze wodne woda użytkowa, oraz zasilająca systemy p.poż. Istniejące przyłącze wody, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wodnej ulega likwidacji.

5 W przyszłości planuje się realizację przyłącza gazowego zasilanie kuchni, oraz kotłowni kolejne etapy przebudowy. UWAGA! Szczegółowe opisy przyłączy i instalacji zewnętrznych znajdują się w opracowaniach poszczególnych branż INFORMACJA O WPŁYWIE PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. Uwzględniając w projekcie wszelkie przepisy i normatywy dotyczące zabudowy, oraz przepisy dotyczące ochrony środowiska, projektowana inwestycja, polegająca na przebudowie głównej klatki schodowej, oraz rewitalizacji wirydarza wewnętrzego zabytkowego klasztoru Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim, nie wpływa negatywnie na stan środowiska. Projektowana inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn r., jako mogąca znacząco oddziaływać na środowisko; nie występowano o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W projekcie zakłada się usuwanie nieczystości płynnych do sieci kanalizacji, a nieczystości stałych do istniejącego śmietnika, zlokalizowanego na działce Inwestora i na lokalne wysypisko, za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy. Ilości odprowadzanych nieczystości jak i produkowanych nieczystości nie ulegają zmianie. Bilans mocy urządzeń elektrycznych i zużywających energię cieplną, parametry sprawności energetycznej projektowanej instalacji grzewczej, parametry i ilości czynnika grzewczego zawarto w opisach części instalacyjnej. Zastosowane rozwiązania projektowe nie powodują zwiększenia emisji zanieczyszczeń spowodowanych sposobem ogrzewania obiektu. Obiekt nie emituje hałasu i wibracji w stopniu wyższym niż dopuszczalny. Obiekt nie emituje promieniowania. Projektowana inwestycja nie wywiera szkodliwego wpływu na budynki sąsiednie. Przebudowę zaprojektowano z użyciem materiałów budowlanych nie wywierających negatywnego wpływu na zdrowie ludzi, tj. posiadających wymagane prawem atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Działka znajduje się w granicach terenu górniczego, jednak istniejące czynniki geologiczno-górnicze nie mają wpływu na projektowaną inwestycję. Zgodnie z postanowieniem Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu inwestycja może być realizowana bez konieczności prowadzenia dodatkowych działań / prac geologicznych INFORMACJA O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ. Obiekt objęty opracowaniem projektowym został wpisany do rejestru zabytków województwa Wielkopolskiego pod Nr A-70/52, a ponadto położony jest na terenie historycznego układu urbanistycznego Kazimierza Biskupiego wpisanego do rejestru zabytków pod nr 477/Wlkp/A w związku z tym obiekt jest chroniony prawem na podstawie ustawy z dnia o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późniejszymi zmianami) WYKAZ POWIERZCHNI I WSKAŹNKI Powierzchnia zabudowy: bez zmian, ok 2245,5m2

6 kubatura obiektów: bez zmian: stara część klasztorna: 9400m3 nowa część klasztorna: 5755,5m3 kościół: 5722m3 w tym: - część objęta opracowaniem ,0 m2 - poza opracowaniem 6165,0 m 2 liczba kondygnacji: Bez zmian: 2+Poddasze (stara część), 3 (nowa część) rodzaj dachu: Bez zmian: skośny, wielospadowy podpiwniczenie: Bez zmian: częściowo podpiwniczona stara część klasztorna powierzchnia sprzedaży (dotyczy obiektów handlowych): Brak Powierzchnia użytkowa Bez zmian, ok. 3640,5 m2 - w tym część objęta opracowaniem: piwnica 64,0 m2 parter 839,0 m2 I piętro 576,0 m2 poddasze 285,0 m2 razem:1907,5 m2 - poza opracowaniem: piwnica parter I piętro poddasze 322,0 m2 465,6 m2 493,4m2 452,0 m2 razem:1733,0 m2 1.3 DANE OGÓLNE ORAZ RYS HISTORYCZNY OBIEKTU Odpis z opisu technicznego z opracowanie dokumentacji projektowej z roku 1959 SYTUACJA Zespół klasztorny jest usytuowany w ten sposób, że od wschodu sąsiaduje z ulicą Wiejską, od południa drogą gospodarczą, od zachodu i północy ogrodem klasztornym ZAŁOŻENIE PRZESTRZENNE Zespół tworzy blok prostokątny z dziedzińcem w środku, krużgankiem od strony wschodniej i przybudówką od północy. Trzy skrzydła klasztoru (zachodnie, północne i wschodnie) zamyka od południa kościół jednonawowy. Na środku wschodniego skrzydła krużganku stoi wieża z dzwonnicą. KLASZTOR Parter Wokół dziedzińca obiega wirydarz z posadzką cementową i sklepieniem krzyżowym. Na piętro prowadzą dwie klatki schodowe z korytarza i z wirydarza. Z wirydarze jest także wejście na ambonę.

7 Pomieszczenie 2 przedzielone ścianką z przejściami o łukach półkolistych ze sklepieniem kolebkowym z lunetami. Podłoga drewniana. Pomieszczenie 3 o sklepieniu kolebkowym z lunetami. Korytarz 4 ze sklepieniem kolebkowym z lunetami. Refektarz 5 podobnie jak zakrystia 6, przedzielony łukiem półkolistym, ma sklepienia gwiaździste i podłogę deskową. Do refektarza prowadzi wejście z gotyckim portalem drewnianym o obróbce snycerskiej. Z wirydarza w skrzydle południowym mamy dwa wejścia do kościoła, przy zakrystii z gotyckim portalem kamiennym. Korytarz 12 ma posadzkę z płyt kamiennych i sklepienie kolebkowe z lunetami. Podobne sklepienia mają pomieszczenie 13, korytarz 14 i kuchnia 15. Sala 16 z której wydzielono ścianką działową wc 18 i łazienkę 17 ma sklepienie kolebkowe z lunetami nadokiennymi. Z wirydarza mamy wejście na dziedziniec. Ściany klasztoru od strony dziedzińca jaki i od strony zewnętrznej wzmocnione przyporami. I piętro Podobnie jak na parterze do wszystkich pomieszczeń I-go piętra wchodzimy z wirydarza. Cele klasztorne oddzielone są od siebie ściankami działowymi. Duża sala 117 przeznaczona jest na studium. Posadzki na całym parterze, drewniane, deskowe, w niektórych pomieszczeniach o prostym układzie. Klatką schodową 110 wchodzimy na II-gie piętro i poddasze przybudówki mamy z sali 118 II piętro Na II-gim piętrze mamy pomieszczenia mansardowe z kaferkami wykorzystywane kiedyś jako pokoje mieszkalne dla kleryków. Więźba Więźba ciesielska o konstrukcji jętkowej ze stolcem co drugi wiązar. Dach kryty dachówką klasztorną. Piwnice Z korytarza 19 schodzimy do piwnicy. Piwnica 001, o sklepieniu kolebkowym, 003 sklepieniem krzyżowym ze słupem w środku. Do 2-giej piwnicy wchodzimy schodkami z kuchnia przez właz w podłodze. Sklepienia tych trzech piwnic kolebkowe. PRZYBUDÓWKA Parter Korytarz 19 i 20 za sklepieniami krzyżowymi i cementową posadzką. Pomieszczenia mają sklepienia krzyżowe. I piętro Z długiego korytarza 119 i 121 prowadzą wejścia do wszystkich pomieszczeń pierwszego piętra. Więźba Więźba ciesielska o konstrukcji krokwiowej ze słupem pionowym. Dach kryty dachówką karpiówką podwójnie koronkowo. Krużganek W prawo od wieży frontowej dochodzimy krużgankiem do furty klasztornej, w lewo natomiast do bocznego

8 wejścia do kościoła. Sklepienie krużganka żagielkowe, posadzka cementowa. Wieża frontowa Wieża frontowa o konstrukcji ryglowej. Hełmy wieży uformowane na krążynach, obite deskami i pokryte łuskami drewnianymi. KOŚCIÓŁ Kościół jednonawowy z wydzielonym prezbiterium. Posadzka drewniana z resztką płyt kamiennych kwadratowych przed prezbiterium. Sklepienia gwiaździste w nawie i prezbiterium. Chór muzyczny z drewnianą balustradą na niskiej ściance. Pod chórem sklepienie kolebkowe. Okna dawniej o łukach gotyckich obecnie półkoliste. W prezbiterium stolarka okien drewniana, w nawie okna metalowe. Pilastry drewniane. W ściance północnej sarkofag kamienny z 1605 roku kasztelana Stanisława de Lasko Rusoczkiego. Więźba Stary system krokwiowy, usztywniony poziomo trzema jętkami, ukośnie zaś zastrzałami z podporą w odstępach głównych wiązarów i słupem pionowym z belkami podłużnymi. Jętki podłużne usztywnione krzyżami Andrzeja. Nad prezbiterium konstrukcja więźby ta sama tylko z dwoma jętkami i bez słupa pionowego. Dach kryty dachówką klasztorną. Hełm wieży uformowany na krążynach obitych deskami i pokryty łuskami drewnianymi. STAN ZACHOWANIA Najwięcej zniszczona jest północna ściana klasztoru gdzie tynk prawie całkowicie odpadł i cegły są częściowo wykruszone. Na ścianach klasztoru od strony dziedzińca w kilku miejscach tynk odbity. Bardzo zniszczone są ściany północne i południowe krużganka. W ścianie wschodniej klasztoru dość znaczne pęknięcie nad krużgankiem. Wieża frontowa spękana, między słupami a murem duże szpary. Mury zewnętrzne przybudówki są bardzo zniszczone. Więźba nad przybudówką częściowo wymieniona. Strop nad pomieszczeniem 125 zarwany na skutek przeciekania dachu. Opracowane przez E. Gaziński Poznań, dnia 24 grudnia 1959 r.

9

10 ODPIS Z MATERIAŁÓW WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU OCHRONY ZABYTKÓW OPIS ARCHITEKTURY KOŚCIOŁA I KLASZTORU Pobernardyński zespół klasztorny położony jest ok 250 m na południe od Rynku, po zachodniej stronie ulicy Toruńskiej, na niewielkim wzniesieniu. Składa się z orientowanego kościoła i przyległego doń od północy klasztoru oraz dziedzińca odpustowego otaczającego częściowo kościół i klasztor od południa, wschodu i północy. A. KOŚCIÓŁ pod wezwaniem Pięciu Braci Męczenników. Murowany z cegły o wiązaniu gotyckim. Jednonawowy, z węższym i niższym trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Nawa nakryta czteroprzęsłowym sklepieniem gwiaździstym, formującym ośmioramienne gwiazdy i posiadającym żebro przewodnie. Żebra sklepienne opadają na nowsze pilastry. Chór muzyczny wsparty na dwóch filarach sklepiony krzyżowo. W prezbiterium, oddzielonym od nawy ostrołukową arkadą tęczową, dwuprzęsłowe sklepienie gwiaździste podobne do nawowego. Trzecie trapezowate przęsło zamknięcia sklepione jest połową gwiazdy sześcioramiennej. W prezbiterium żebra spoczywają na prostych wspornikach. Okna nawy i prezbiterium w miejscach starszych okien gotyckich, pomniejszone, zamknięte półkoliście. Główne wejście do nawy w drugim od zachodu przęśle ściany południowej prowadzi z krużganku Drogi Krzyżowej. Pozostałe wejścia umieszczone są w północnej ścianie kościoła od strony klasztoru: prowadzą one z prezbiterium do zakrystii i do krużganku skrzydła wschodniego, nawa zaś łączy się z południowym odcinkiem krużganku. Kościół oszkarpowany dwu i trójuskokowymi szkarpami. Na dwóch szkarpach nawy wmurowane trzy kamienne płytki z herbem Godziemba, nazwiskiem fundatora klasztoru, biskupa poznańskiego Jana Lubrańskiego, oraz insygniami biskupimi. W południowej ścianie nawy pod i nad oknami ślady większych okien ostrołukowych. Mury i prezbiterium obiega płytko wcięty gładki pas fryzowy, na fasadzie nietynkowany. Fasada zachodnia z trójuskokowymi szkarpami narożnymi (południowa ukośna, północna prostopadła) nie posiada wejścia. Jej gładką płaszczyznę, ożywioną jedynie dekoracją z zendrówek, przerywa pośrodku ostrołukowa blenda. Bogato rozczłonkowany późnogotycki schodkowy szczyt, oddzielony jest od surowej ściany fasady ząbkowanym fryzem uformowanym z wysuniętych główek i wozówek. Dekorację szczytu stanowią pary gładkich niskich sterczyn o dwuspadowych daszkach na stopniach uskoków, oraz siedem wąskich blend o podwójnym wykroju zewnętrznym półkolistym, wewnętrznym tworzącym bliźnie arkadki, nad którymi spinające je łukowate wgłębienia wzmagające światłocieniowe walory dekoracji szczytu. Podział horyzontalny szczytu stanowią oprócz fryzu dolnego, dwa fryzy ceglane dolny gładki, obrzeżony listwami z wysuniętych cegieł, górny z cegieł kładzionych na kant. Wschodni szczyt nawy zdobiony szeregiem małych półkoliście zamkniętych blend. Dach deuspadowy kryty (przed 1939rokiem) nową dachówką. Przy wschodnim szczycie nawy wieżyczka na sygnaturkę z arkadowymi prześwitami w dwóch kondygnacjach z trójczłonowym cebulastym hełmem krytym łuska gontową. B. KLASZTOR

11 Dwukondygnacyjne zabudowania klasztorne formują z wirydarzem pośrodku czworobok, przylegający do północnej ściany kościoła. Skrzydło północne wysunięte ryzalitowo przed lico głównej, zachodniej elewacji klasztoru, posiada od zachodu dach trzy spadowy. Do północnej ściany klasztoru, mniej więcej w połowie jej długości, dobudowane jest prostopadle wydłużone niższe piętrowe skrzydło z naczółkowym dachem od pn. Trzy skrzydła klasztoru posiadają obecnie rozplanowanie półtoratraktowe z korytarzem obiegającym wirydarz. Wąskie skrzydło południowe przylegające do kościoła, ma przeznaczenie wyłącznie komunikacyjne i mieści jedynie odcinek korytarza. Główne wejście mieści się w południowym krańcu skrzydła zachodniego. W przyziemiu skrzydła zachodniego mieszczą się ponadto pomieszczenia gospodarcze (pralnia i kuchnia 13 i 15) rozdzielone korytarzykiem (14) o sklepieniach kolebkowych z lunetami, z nowszymi podziałami. Skrzydło północne mieści w części zachodniej refektarz, dostępny z korytarza. Środkową część skrzydła północnego zajmuje sień ze schodami na piętro. Od wschodu sąsiaduje z sienią nieregularne dwuokienne pomieszczenie nakryte kolebką z lunetami. Narożnik północno-wschodni zajmuje obszerna sala zasklepiona kolebką z lunetami. Najbardziej bogato pod względem architektonicznym przedstawia się przyziemie skrzydła wschodniego o dwuprzęsłowych pomieszczeniach nakrytych gwiaździstymi sklepieniami. Forma pomieszczeń jest wynikiem przebudowy omówionej dokładnie w rozdziale poświęconym historii budowlanej klasztoru. W południowym pomieszczeniu, łączącym się obecnie z prezbiterium mieści się zakrystia, północne stanowi zapasowy refektarz. Drewniany portal przeniesiono na nowe wejście przebite do tego refektarza. Portal ten o prostokątnym profilowanym wykroju, przerywanym w górnej części tablicą herbową z insygniami fundatora, posiada na nadprozu wycięty w drzewie minuskułowy napis w dwóch liniach podający mylnie nazwisko fundatora klasztoru: Johannes Lunbrasky Eps posnanie ac a o di Portal późnogotycki z roku 1508 przy wejściu z korytarza wschodniego skrzydła klasztoru do prezbiterium zniekształcony przez rozstawienie ościeży. Kamienny, z prosto zamkniętym nadprożem, wąskim prostokątnym górą profilowanym wykroju łączącym się z ościeżami ćwierćkolistymi odcinkami. Laski ościeży na wysokich cokołach, wewnętrzne ponadto na kolistych, oplecionych sznurem bazach. Po bokach przecinających się lasek o profilu wałeczków i ostrołuków dwie tarcze z herbami Godziemba, nad którymi insygnia biskupie (infuły z pastorałami). Portal zamknięty pasem fryzowym z minuskułowym gotyckim napiseml Johanes Lubransky eps pozn Przybudówka północna posiada rozplanowanie półtoratraktowe z korytarzem po stronie zachodniej. KRUŻGANEK Drogi Krzyżowej, otaczający klasztor i kościół od wschodu i częściowo od południa, murowany, tynkowany, kryty dachem dwuspadowym, wsparty jest na kwadratowych filarach o wciętych narożach, na cokołach z opaskami w miejsce kapiteli, oraz na odpowiadających im pilastrach, połączonych gurtami na łuku koszowym. Małe kwadratowe przęsła krużganku sklepione są żagielkowo. W ścianach krużganku płytkie wnęki zamknięte odcinkowo. We wschodnim odcinku brama z wieżą, dołem murowana, opilastrowana ze schodami od strony ulicy. Dwie wyższe kondygnacje, stanowiące dzwonnicę, wzniesione są z nietynkowanego muru pruskiego. Hełm dołem czterospadowy, wyżej baniasty, ośmioboczny, z prześwitem, kryty łuską gontową. POCZĄTKI KLASZTORU Wiadomości o początkach kazimierskiego konwentu pochodzą z przekazów pośrednich, stanowiących wyciągi i odpisy starszych źródeł. Najstarsza i najcenniejsza pozycja dziejopisarstwa bernardyńskiego kronika Komorowskiego zawiera o nim jedynie notatkę, wzmiankując go wśród klasztorów hojnie wyposażonych przez fundatorów. Najobszreniejszym źródłem wiadomości o klasztorze jest Chronologia Conventus Casimiriensis... napisana w latach i później kontynuowana. Obejmuje ona lata , a w opisie dziejów klasztoru w XVI

12 wieku oparta jest na niezachowanej piewszej kronice kazimierskiego konwentu pióra Szymona z Poznania z początku XVII wieku. Wg Chronologii Elewskiego, powołującego się parokrotnie na verba...antiquioria scriptoris, fundację klasztoru bernardynów zamierzył biskup Jan Lubrański ok. roku 1507, wkrótce po przeniesieniu się z biskupstwa płockiego na poznańskie. Klasztor miał powstać w Słupcy należącej wprawdzie administracyjnie do diecezji gnieźnieńskiej, lecz wchodzącej w skład klucza ciążeńskiego, stanowiącego własność biskupstwa poznańskiego. Zdaniem kronikarza o wyborze Słupcy jako miejsca budowy klasztoru zadecydowało położenie jej w pobliżu rezydencji biskupiej w Ciążeniu. Biskup Lubrański chciał osadzić bernardynów in suburbio quod Ciążynum rescipit, dicto Pysdrensi, umieszczając ich chwilowo do czasu wzniesienia potrzebnych budynków przy kościółku szpitalnym św. Leonarda. W latach wg kroniki dowodzi tego portal kamienny z datą 1506, znajdujący się w klasztorze w Kazimierzu, w tym bowiem czasie w ogóle mowy nie było o tej miejscowości jako siedzibie bernardyńskiego konwentu. Mimo posiadania tak możnego protektora, jakim był biskup Lubrański, nie doczekali się jednak bernardyni w Słupcy wybudowania klasztoru z powodu niechęci i zazdrości miejscowego kleru świeckiego obawiającego się ich dużej popularności wśród mieszczaństwa. Na skutek nalegań księży słupeckich biskup zmuszony był do zrezygnowania z fundacji. Sprawa budowy klasztoru w Słupcy ciągnęła się od roku , a skoro ostatecznie upadła jako nowe miejsce pod jego budowę wybrano Kazimierz Biskupi koło Konina. Niewątpliwie dwojakie przyczyny złożyły się na taką decyzję. W roku 1504 miasteczko to będące dotychczas własnością biskupstwa lubuskiego nabył Mikołaj Gardzina Lubrański, wojewoda poznański, brat biskupa. Kaziemierz był ponadto miejscowością atrakcyjną z uwagi na trwający tam od dawna kult Pięciu Braci Polaków, benedyktynów-eremitów reguły św. Romualda, których męczeńską śmierć poniesioną w roku 1003 tradycja związała z tą osadą. Jak wykazały badania Tadeusza Wojciechowskiego fakt męczeństwa pustelników należy łączyć z benedyktyńskim eremem pod Międzyrzeczem. Tradycja pustelni kazimierskiej ma jednak także swe uzasadnienie istniał tu bowiem rzeczywiście erem tej reguły, lecz była to już jego druga siedziba po przeniesieniu zakonników z Międzyrzecza zapewne przez Kazimierza Mnicha. Kult męczenników znalazł w Kazimierzu wyraz w licznych kaplicach budowanych ku czci Pięciu Braci na rzekomych miejscach ich cel. Zamierzona przez Lubrańskiego fundacja dawała więc dobrą sposobność zastąpienia którejś z rozsianych po okolicznych pagórkach drewnianych kaplic okazalszym pomnikiem. Pod budowę konwentu wybrano wzgórze z drewnianą kaplicą św. Jana Męczennika, położone na południe od centrum miasteczka. Z chwilą przeniesienia fundacji do Kazimierza współzałożycielem Klasztoru stał się brat biskupa, Mikołaj Lubrański. Powstający konwent należał do dobrze uposażonych przez fundatorów, którzy nie tylko ofiarowali grunt pod siedzibę klasztoru, lecz także ponosili koszta jego budowy. Początki fundacji kazimierskiej odpowiadają przyjętej w zakonie obserwantów formie powstawania nowych konwentów. Przeznaczone przez fundatora miejsce pod siedzibę klasztoru zatwierdziła kapituła prowincjonalna, która ma objęcie nowej fundacji wysłała najpierw niewielką liczbę zakonników. Ilość och wzrastała w miarę postępów budowy, a formalnym konwentemz wszystkimi prawami stawał się klasztor po jej ukończeniu i wtedy dopiero przełożony jego otrzymywał tytuł gwardiana. Fundacja Jana i Mikołaja Lubrańskich otrzymała zezwolenie papieskie Leona X, wydane w dniu 21 stycznia 1514 roku. Wg Elewskiego wkrótce potem wczesną wiosną rozpoczęto budowę kościoła, pod który kamień węgielny położył biskup Lubrański, oraz klasztoru. Aby zaś za sprowadzenie zakonników nie czekać do ukończenia murowanych budynków wzniesiono od razu niewielki drewniany budynek dla tymczasowego pomiesczenia braci. Owa habitatio lignea przetrwała do połowy XVII wieku. Rozebrana została w roku 17521, gdyż vetustate corrupta inutiliter occupaverat locum. Fundacja kazimierska została zatwierdzona i przyjęta jeszcze w 1514 roku przez kapitułę prowincjonalną w Kobylinie, która na prośbę fundatora wyznaczyła dla powstającego konwentu przełożonego i kaznodzieję w

13 osobach ojców: Leonarda z Jarocina i Józefa z Szeborza (vel Szczeborza), którzy jako pierwsi zakonnicy przybyli do Kazimierza w dniu 26 września 1514, zamieszkując przez parę tygodni w domu proboszcza. Wkrótce też przybyli dalsi bracia, wyznaczeni przez kapitułę dla obsadzenia klasztoru. W wigilię święta Pięciu Braci tj. 11 listopada odbyło się uroczyste wprowadzenie zakonników do drewnianego kościółka św. Jana, który wg kroniki stał w miejscu nawy obecnego kościoła. Chronologia Elewskiego nie zawiera bliższych wiadomości o budowie kościoła i klasztoru. Wiadomo jedynie, że mimo zapewnienia przez fundatora dostatecznej liczby murarzy i pomocników prace budowlane opóźniały się na skutek występowania wody podczas kopania fundamentów ixuta dimensionis architecti. Kościółek św. Jana pozostawiono do czasu ukończenia prezbiterium obecnego kościoła, po czym rozebrano go w związku z budową nawy. Odprawiano w nim nabożeństwa jeszcze w roku W maju 1520 roku zmarł Jan Lubrański. Od tego roku do ostatnich lat XVI wieku kronika poza wzmianką o kaplicy św. Anny nie zawiera żadnych wiadomości o pracach budowlanych przy kościele i klasztorze. Podstawa Chronologii Klewskiego, kronika Szymona z Poznania z początku XVII wieku jest dla blisko stuletniej historii kazimierskiego konwentu źródłem pośrednim, opartym na tradycji i dość ubogim, jak się zdaje, miejscowym archiwum. W XVI wieku nie prowadzono jeszcze w poszczególnych klasztorach bernardyńskich działalności kronikarskiej. W archiwum klasztornym w Kazimierzu przechowywano więc w tym czasie jedynie ważniejsze dokumenty zawierające przywileje i nadania, będące podstawą egzystencji konwentu. Ubóstwo wiadomości o budowie klasztoru w pierwszych latach istnienia fundacji, a prawie zupełny ich brak w dalszym ciągu stulecia aż po lata 90-te wynika z braku wcześniejszej kroniki, zasadnicze bowiem prace budowlane prowadzone w drugim i trzecim dziesięcioleciu XVI wieku. Po śmierci biskupa troskę o dokończenie budowy przejął brat jego, współfundator klasztoru, Mikołaj Gardzina Lubrański, który w roku 1524 obdarzył zakonników łąkami, polami, jezorem Skąpe, oraz prawem wolnego wyrębu, rybołówstwa i przemiału na terenie swych włości. Ponieważ zaś klasztor założony został częściowo na gruntach plebańskich i mieszczańskich, zarówno proboszcz jak poszkodowani mieszczanie dla uniknięcia przyszłych sporów z klasztorem otrzymali przywilejem dziedzica z roku 1523 grunty zastępcze. Data konsekracji kościoła nie jest znana. Wiadomo jedynie, że dokonał jej biskup poznański Jan Latalski, nie mogła zatem odbyć się wcześniej niż w drugiej połowie roku 1525, dopiero bowiem 17 sierpnia tegoż roku odbył się ingres Latalskiego do katedry poznańskiej. Dziesięciolecie rządów Latalskiego na stolicy biskupiej w Poznaniu stanowiłoby ramy czasowe dla faktu poświęcenia kościoła. Opis jednak sprzętu i argentiliów kościoła klasztornego z roku 1532 wskazuje na jego pełne już wyposażenie w tym czasie, można zatem przyjąć, że ceremonia poświęcenia gotowego kościoła odbyła się wcześniej, zapewne jeszcze w latach dwudziestych. Kościół otrzymał wezwanie św. Jana Chciciela (patrona bpa Lubrańskiego) oraz Pięciu Braci Męczenników: Jana, Benedykta, Mateusza, Izzaka i Krystyna. Pod rokiem 1536 kronika zawiera wzmiankę o poświęceniu kaplicy św. Anny, która znajdowała się obok wejścia do kościoła przy południowej ścianie nawy, w miejscu obecnego krużganku Drogi Krzyżowej. HISTORIA BUDOWLANA KLASZTORU Historia budowlana klasztoru odtworzona na podstawie kroniki Elewskiego z pewnością nie daje pełnego obrazu zmian zachodzących w wyglądzie klasztoru. Liczne zwięzłe notatki o remontach, obejmujących przede wszystkim dachy zabudowań klasztornych, oraz o drobnych naprawach podłóg, drzwi i okien wskazują na dość pieczołowitą opiekę zakonników zarówno nad kościołem i klasztorem, jak i zabudowaniami gospodarczymi. Stała konserwacja budynków była zresztą konieczna z powodu wilgotności terenu, na którym stanął klasztor. Woda dawała się we znaki już budowniczym konwentu opóźniając jego budowę. Wspomniane w kronice pod rokiem 1784 kanały odprowadzające wodę, dzięki którym osuszono niedawno wybudowaną

14 Drogę Krzyżową świadczą, że zawilgocenie klasztoru wciąż stanowiło niebłahą bolączkę jego mieszkańców. W roku 1921, gdy opuszczony klasztor obejmowali misjonarze podłogi krużganku były na patrerze zupełnie zniszczone wskutek wilgoci; także obecnie wilgoć jest najpoważniejszym defektem klasztoru. Wykorzystując Chronologię Elewskiego ( a także oparty na niej wyciąg z 1783 roku) jako podstawowe źródło do odtworzenia dziejów klasztoru należy zdawać sobie sprawę z faktu, że jest ona źródłem tylko dla wieku XVII-go, ściślej dla lat około i po połowie stulecia. Dla starszej, przeszło dwustuletniej historii konwentu kronika stanowi opracowanie, kompilację wiadomości zaczerpniętych z zarówno starszych kronikarskich notatek (także zresztą nie sięgających początków fundacji), jak dokumentów i zapisków z archiwum klasztornego. Z uwagi na ograniczone ramy niniejszej dokumentacji, pominięto w niej wiele nieistotnych dla historii architektury zespołu klasztornego notatek kroniki, wydobywając fakty, które wpłynęły trwale na zmianę bryły i rozplanowanie wnętrz. Celowo pominięto także wiele nazwisk dobrodziejów, których drobne jałmużny, dary i legaty przyczyniły się do realizacji szeregu inwestycji i napraw na terenie klasztoru. Opracowanie zawiera tylko nazwiska najpoważniejszych fundatorów i dobrodziejów klasztoru głównie kolejnych dziedziców Kazimierza. W kompleksie pobernardyńskich zabudowań klasztornych obok śladów drobnych przeróbek widoczne są trzy fazy budowy i rozbudowy klasztoru. Pierwszą i najważniejsza stanowi kościół z przyległym czworobokiem klasztoru, drugą prostopadła do skrzydła północnego dobudówka, do trzeciej należy Droga Krzyżowa z dzwonnicą. Kronika Elewskeigo pozwala na wydatowanie tych trzech etapów oraz na podanie bliższych okoliczności budowy północnego prostopadłego skrzydła oraz Drogi Krzyżowej, trudno jednak na jej podstawie zrekonstruować pierwotne rozplanowanie wnętrza klasztoru (które zostało częściowo zmienione), wraz z przeznaczeniem poszczególnych pomieszczeń. Wobec niedostatków tekstu kroniki, ważne źródło dla odtworzenia układu wnętrz sprzed kasaty klasztoru bernardyńskiego stanowią jego dwa XIX wieczne plany, obejmujące parter i piętro konwentu. O przynależności czworoboku klasztoru do 1 szej fazy budowy świadczą przede wszystkim jego mury obwodowe o zachowanym gotyckim wątku, skromna dekoracja fryzowa ścian od strony wirydarza, sklepienia kilku wnętrz oraz dwa datowane portale. Wątek gotycki zachował się najlepiej na zachodniej elewacji skrzydła zachodniego oraz w murach ryzalitowego występu skrzydła północnego. Południowa część elewacji skrzydła zachodniego zachowała fragmenty dekoracji z zendrówek układanych w romby (jak na fasadzie kościoła) oraz występujących pojedynczo. Pogrubiony w kondygnacji parteru mur północnej części elewacji w wątku blokowym z mniejszej cegły pochodzi zapewne dopiero z połowy XIX wieku, być może z roku 1856, w którym dokonywano zmian w układzie wnętrz tej części skrzydła (o czym dokładniej przy omawianiu późniejszych dziejów klasztoru). Do pierwszego okresu budowy należy też północna szkarpa narożna zachodniej ściany skrzydła północnego. Szkarpa południowa dostawiona została później. Północna elewacja skrzydła północnego także zachowała gotycki wątek muru zniekształcony miejscami przez zmiany zaszłe w rozmieszczeniu i wielkości otworów okiennych. (Elewacja ta poprzez nieregularne rozmieszczenie okien, nieporządnie wykonana przemurowania i naprawy pęknięć przestawia się od strony architektonicznej fatalnie). Niewątpliwie gotycki wątek ma także ściana wschodnia skrzydła wschodniego, obecnie otynkowana. Jej metryką są gwiaździste sklepienia pomieszczeń przyziemia. W otynkowanym wirydarzu mury o wiązaniu gotyckim widoczne są fragmentami w miejscach odpadnięcia tynków, które kryją liczne niewątpliwie przemurowania ślady po zmianach w artykulacji i wielkości okien. Płaski fryz ząbkowany, utworzony z

15 występów główek i wozówek, obiegający wirydarz w miejsce gzymsu podokapowego, oraz zachowany częściowo między kondygnacjami, jest identyczny z fryzem oddzielającym fasadę kościoła klasztornego od szczytu. Wewnątrz budynku relikty późnogotyckiego wyposażenia architektonicznego stanowią: gwiaździste sklepienia 2 pomieszczeń skrzydła wschodniego: zakrystii i pomocniczego refektarza (do przebudowy w latach były to trzy pomieszczenia) portal kamienny z 1508 roku o dużej zbieżności formalnej z portalem zachodnim z 1506 roku w t. zw. Sali Odrodzenia ratusza poznańskiego, na co zwrócił uwagę już Łuszczykiewicz. Portal ten o zniekształconych przez rozstawienie ościeżach znajduje się obecnie przy wejściu z wschodniego odcinka krużganku do prezbiterium. Dawniej prowadził do sieni, zapewne w skrzydle północnym skromny portal z roku 1520, naśladujący profilem drewnianych ościeży formy detalu kamiennego. Portal ten przesunięty obecnie o 1 oś ku południowi prowadził pierwotnie do skarbca mieszczącego się w trzecim (licząc od południa) jednoosiowym pomieszczeniu skrzydła wschodniego. Skarbiec istniał w nim do 1754 roku, w którym przeniesiono go do pomieszczenia przyległego do prezbiterium. W roku 17.. skarbiec przeniesiono do pomieszczenia prezbiterium, a dawne jego miejsce zajęła kanafa (spiżarnia) klasztorna zachowując ozdobną oprawę wejścia do lat 20-tych XX wieku, kiedy połączona za połową zakrystii, utworzyła dwuosiowy pomocniczy refektarz. Sklepienia kolebkowo-krzyżowe zachowane na parterze w krużganku, gospodarczych pomieszczeniach skrzydła zachodniego oraz we wschodniej części skrzydła północnego są już raczej późniejszego pochodzenia. Po omawianej już w rozdziale drugim notatce dotyczącej poświęcenia w roku 1536 kaplicy św. Anny, kronika dopiero pod rokiem 1593 zawiera dalsze wiadomości o poczynaniach budowlanych na terenie konwentu. W tym roku gwardian Bernardyn Żórawiński wystawił sumptum prowincjała Gabriela z Czerniejewa dom dla czeladzi z dość obszerną stajnią, łaźnią z sienią za oficyną kuchenną, oraz mielcuch w ogrodzie. Zabudowania gospodarcze klasztoru wzniesione z drzewa ulegały parokrotnie pożarom były zresztą skrupulatnie odbudowywane. Należy je sytuować na zachód od zespołu klasztornego. Na planie Nowickiego tam właśnie mieści się podwórze gospodarcze wraz z budynkami. Teren ten wraz z nowszymi murowanymi zabudowaniami zachował do dziś cechy gospodarczego zaplecza klasztoru (choć nie należy już do niego). O tradycyjnym usytuowaniu gospodarczego podwórza klasztoru świadczy kronika, wg której w roku 1608 przygotowano dla prowincjała celę nad zakrystią (tj. w skrzydle wschodnim) przystosowując ją do potrzeb wizytującego klasztor zwierzchnika. Przy okazji kronikarz zanotował, że dotychczas klasztor nie posiadał odpowiedniego pomieszczenia godnego gościć dostojnika zakonu, gdyż wszystkie cele były albo ponure, albo też wychodziły na pełne zgiełku podwórze gospodarcze. Okazuje się, że tylko skrzydło wschodnie (którego przyziemie zajmowała m.in. zakrystia i skarbiec) nadawało się do przygotowania bardziej reprezentacyjnych pomieszczeń. Koniec XVI wieku i pierwsze dziesięciolecie wieku XVII przyniosło kościołowi klasztornemu nowe wyposażenie ołtarze, ławy oraz ambonę. W roku 1604 staraniem gwardiana Stanisława Dębowskiego wzniesiono nową krytą blachą wieżyczkę nad kościołem, która remontowana w siedem lat później, otrzymała zwieńczenie w formie złoconej gałki z krzyżem. W roku 1607 oszklono na nowo okna kościoła i krużganku klasztornego w przyziemiu. Stare szkło z kościoła posłużyło do oszklenia nowych okien wykutych na piętrze krużganku, który wg kroniki nie posiadał dotychczas okien. Być może, określenie o braku okien dotyczy tych odcinków korytarza, które na piętrze sięgały dawniej zewnętrznych murów obwodowych, trudno bowiem wyobrazić sobie brak okien od strony wirydarza. W związku z remontami klasztoru na początku XVII wieku kronika wymienia m.in. nazwiska Jana z Górki

16 Roszkowskiego z żoną jako dobrodziejów i fundatorów. W roku 1621 i następnych paru latach klasztor znów otrzymał liczne dary i jałmużny, które umożliwiły rozbudowę klasztoru, nie wystarczającego dla zwiększonej liczby braci. Pod rokiem 1621 kronika zamieszcza wiadomość o rozpoczęciu budowy nowego dormitorium. Dokładny opis jego usytuowania wskazuje, że chodzi tu o prostopadłe do skrzydła północnego niższe piętrowe skrzydło (bezwartościowe zresztą od strony architektonicznej). Wobec nieznanego, jak dotąd, czasu jego powstania i pierwotnego przeznaczenia, warto przytoczyć in extenso fragment kroniki dotyczący budowy: Rodem anno a ll maii captum est dormitorium versus septemtrionem ouius cellarum fenestrae ad orientem a parte dextra refectorii respiciunt. W roku 1622 dormitorium otrzymało zewnętrzne i wewnętrzne tynki, a w rok później podłogi względnie posadzki. W roku też 1624 budowa została całkowicie zakończona, ponadto cmentarz klasztorny został otoczony murem, w którego naroża wbudowano kapice: św. Antoniego Padewskiego, Sebastiana oraz trzecią o nieznanym kronikarzowi wezwaniu. Kronika znów przy tej okazji wymienia pomoc dobrodziejów, a ponadto notuje, że cegły na mur cmentarny wypalane były na terenie konwentu. W roku 1623 i następnym wspomniano naprawę wiązania wieżyczki kościelnej oraz pokrycie blachą wyniosłej wieży zegarowej. Pod rokiem 1636 kronika notuje, że wskutek założenia w pobliżu Kazimierza klasztorów reformackich, m.in. w Koninie i Pakości, klasztor kazimierski stracił wielu dobrodziejów. W roku 1649 za gwardiantu Benedykta Bielińskiego Wojciech Kadzidłowski starosta radziejowski zapisał klasztorowi w testamencie florentów oraz złoto i szaty kościelne. Ofiarowaną sumę przeznaczył na poszerzenie (powiększenie) kościoła klasztornego i wzniesienie fundamentów kaplicy św. Anny (znajdującej się przy południowej ścianie nawy). Osobno przeznaczył Kadzidłowski florentów na wybudowanie w mieście Kazimierzu trzech murowanych kaplic poświęconych męczennikom kazimierskim (w miejsce dotychczasowych drewnianych). Owa suma 35 tys. florentów ulokowana została na dobrach kazimierskich i gosławickich, których dziedzicami byli w tym czasie Zychlińscy. Nie wiadomo co się stało z legatem Kadzidłowskiego, w każdym razie ani kościół nie doczekał się powiększenia, ani kaplice kazimierskie murowanej architektury. Elewski notuje dalej, że od roku 1649 aż do 1686 archiwum klasztorne nie zawiera żadnych wiadomości, niemniej w porządku chronologicznym podaje rok po roku ważniejsze wydarzenie z życia konwentu, nie ujawniając źródła tych informacji. W roku 1664 klasztor kamedułów nowo założony w pobliskim Bieniszewie otrzymał od fundatora Jana Kadzidłowskiego jezioro Skępe, które od kilkudziesięciu lat z nadania Kretkowskich dzierżyli bernardyni kazimierscy. Wobec protestu bernardynów, okazujących się odpowiednim przywilejem, Kadzidłowski ofiarował im w zamian jezioro Skąpe jezioro we wsi Łążyno, nad którym stał domek zwany budą, używany przez rybaków konwentu. Owa buda została wkrótce przekształcona na domek o czterech celach z ogrzewanym refektarzem, oficyną, spichrzem, stajnią i małym ogródkiem. Wkrótce za zgodą dziedzica Konstantego Kadzidłowskiego wybudowano w Łążynie kapliczkę św. Barbary, powiększoną w roku W roku 1688 ze wspólnej jałmużny dobrodziejów ufundowano dla bractw św. Anny i św. Franciszka dzwon ważący 9 centnarów, dla którego wzniesiono w roku 1690 na cmentarzu klasztornym nową dzwonnicę w miejsce zniszczonej już i nie mogącej utrzymać ciężaru nowego dzwonu. Na fundamenty tej dzwonnicy posłużyły cegły wydobyte przez nowicjuszy ex ruderibus arcis. Przypuszczenie, że mowa tu o zamku gosławickim potwierdzona jego lustracja z roku 1682, wg której mury zamkowe są miejscami powykówane i powybierane także żelaza z tychże murów powyłamowane a to na potrzebę Ojców Bernardynów Kazimierskich obrócone.... W roku 1692 dla wybudowania od nowa dwóch wież jednej nad kościołem, drugiej nad klasztorem dostarczył odpowiednich funduszy syndyk konwentu, Jan Kościelski. W latach 1707 i 1708 rabunki bogatszych kościołów przez wojska szwedzkie. W klasztorze kazimierskim Szwedzi zniszczyli m.in. wszystkie ogrodzenia. W roku 1715 z rozporządzenia Celestyna z Mediolanu, wicekomisarza generalnego Zakonu ustanowiony został w Kazimierzu ponownie domus recellecta, który istniał tu przed 60 laty. Z okazji utworzenia w konwencie domus recellecta wydano zarządzenie zapeniające spokój i ciszę na jego terenie.

17 Milczenie miało być zachowywane zarówno na parterze, jak piętrze, a gości miano odtąd przyjmować wyłącznie w forasterium. Na mocy tych przepisów, które w 1717 wydał w punktach prowincjał Jan Kamieński, nowicjat został ściśle oddzielony od reszty klasztoru można więc przypuszczać, że mieścił się w prostopadłym skrzydle północnym (dobudowanym w latach ). Goście nie mieli dostępu do klasztoru, jedynie cela prowincjała mogła służyć znaczniejszym dobrodziejom, z wyjątkiem kobiet, które miano przyjmować wyłącznie in domunoula prope portam. Domek taki miano zresztą dopiero wznieść. Przepisy Kamieńskiego przewidywały także zamurowanie przejść umożliwiających przebywanie osobom świeckim w górnym krużganku i na chórze organowym. W roku 1719 wypełniając polecenie prowincjała, dotyczące forasterium, gwardian Bysztyński sprowadził robotników do budowy drewnianego forasterium, zapewne na terenie cmentarza klasztornego. Zostało ono szybko wzniesione, lecz niewykończone. Dalsze jego losy, poza naprawą dachu w roku 1751, nie są znane. Na planie Nowickiego z połowy XIX wieku, jako forasterium określono pomieszczenie w północno-wschodnim narożu czworoboku klasztornego, obok bramy wschodniej. W roku 1722 za rządów gwardiana Rocha Sierputowskiego Franciszek Plewski, pleban myśliborski, ofiarował konwentowi 20 tysięcy dachówek ze swego kościoła na naprawę dachów klasztoru i kościoła. W roku 1723 przystąpiono do remontu kościoła i klasztoru. Kronika przytacza kontrakt zawarty w tej sprawie pomiędzy gwardianem Sierputowskim a majstrem Bartłomiejem Bonusem, który zobowiązał się wystawić nowe rynny na kościele i klasztorze, kozły posztukować, względnie dać nowe, wymienić w razie potrzeby belki i naprawić wszelkie uszkodzenia wiązania dachowego klasztoru, kościoła i wieży. Za remont ten Bonus otrzymać miał oprócz sporrego wynagrodzenia w żywności 500 złotych polskich gotówką. Remontu tego dokonano sumptem Kadzidłowskiej, która poza tym ofiarowała konwentowi florentów polskich na wsiach Rzeszyn i Rzeszynek. W roku 1724 gwardian Wyrwiński wybudował nowy mielcuch oraz czeladnicę, naprawił uszkodzone budynki gospodarcze, wybielił kościół i dokonał napraw sprzętu kościelnego. Poza tym wystawił na cmentarzu kaplicę pod wezwaniem św. Tadeusze i Dyzmy, Jana Nepomucena i innych patronów oraz figury św. Wawrzyńca i św. Barbary, jednak te erectiones ocenione zostały w kronice jako bezużyteczne. Kaplica nie podobała się dobrodziejom klasztoru i stanowiła, wg kroniki, przedmiot drwin. W dwa lata później przez kolejnego gwardiana Cherubina Rutkowskiego została rozebrana. Za gwardianatu Rutkowskiego od zburzenia kaplicy cmentarnej rozpoczęto remont klasztoru obejmujący zabudowania gospodarcze, urządzenia sanitarne, naprawę dachów koscioła i biblioteki, oraz odnowienie wnętrz refektarza, cel i krużganku. W roku 1735 za gwardionatu Wawrzyńca Rochella wzniesiono nową wieżę (a raczej wieżyczkę) na kościele Środków na ten cel, oraz na kolejny remont dachów znów dostarczyła Konstancja Kadzidłowska. Rok 1751 rozpoczyna okres gruntownego remontu klasztoru. Pierwszą pracą wykonaną przez gwardiana Bonawenturę Kopaczewskiego na polecenie prowincjała była rozbiórka szczytu wieńczącego prawdopodobnie zachodnią elewację skrzydła północnego. O przedmiocie rozbiórki kronika wyraża się niejasno, wspominając jedynie, że gwardian...disposuit tollere faciatam conventus altam nimis, quas ambiebat cornu et cellam praedicatoris.... Jako przyczynę zburzenia owej facjaty podaje kronika fakt, że scissuris plena ciężarem swoim zagrażała ruiną całemu konwentowi, a szczególnie celi narożnej, położonej naprzeciwko celi kaznodziejskiej. Mimo tak niejasnego opisu owej facjaty można przyjąć, że dotyczy on wspomnianego wyżej szczytu. Przede wszystkim kronika nie wspomina o zniszczeniu jakichkolwiek pomieszczeń podczas obniżania facjaty, która to praca wobec twardości murów nastręczała niemało trudności. Ponadto dzisiejszy widok kościoła i klasztoru od zachodu wskazuje na widoczny brak kompozycyjny w zamknięciu bryły czworoboku klasztornego od strony północnej w stosunku do południowej zaakcentowanej bogatym późnogotyckim szczytem kościoła. Porównywanie obniżonej facjaty klasztoru do fasady kościoła,

18 usprawiedliwienie niejako tej rozbiórki, jak również wzmianka o niezadowoleniu dobrodziejów klasztoru wskazuje, że zniszczono element kompozycyjnie ważny, dominujący w bryle zabudowań klasztornych. W tym zresztą względzie konwent kazimierski nie odbiegał od innych klasztorów benedyktyńskich, które zachowały szczyty (często zresztą zbarokizowane, jak w Warcie) wieńczące frontową elewację skrzydła równoległego do kościoła. Kolejna pracą była rozbiórka drewnianej oficyny klasztornej, która wg kroniki pochodziła z okresu budowy klasztoru i wzniesiona została w roku 1514 jako tymczasowe pomieszczenie dla zakonników do czasu wzniesienia murowanego konwentu. W tymże roku zaczęto gruntowny remont dachów klasztoru z wymianą wiązania i założeniem nowych stropów. W roku 1751 pokryto je jeszcze dachówką, lecz wszystkich prac nie ukończono. Trwały one jeszcze w roku 1754, a wspomagał je finansowo syndyk konwentu Kossowski. Ponadto gwardian dał nowe okna w kościele przy organach oraz w bibliotece. W roku 1752 dla kontynuowania fabryki rozpoczętej w poprzednim roku poczyniono dalsze przygotowania. Za gwardiana Bonawentury Strzeleckiego przygotowane zostały formy do wypalania cegieł i dachówek, których wiele tysięcy wypalono. Zbudowano także kilka pieców do wypalania wapna oraz zebrano drzewo. W roku 1754 przestawiono wyposażenie kościoła. Najważniejszą z poczynionych zmian było przeniesienie stall ze wielki ołtarz i utworzenie za nim chóru zakonnego. Otynkowano również część klasztoru zwróconą ku cmentarzowi i drodze publicznej, oraz wymieniono jej okna. Niewątpliwie dotyczy to elewacji wschodniej skrzydła wschodniego, która i obecnie jest jedyną tynkowaną z zewnętrznych elewacji klasztornych. W zakrystii i skarbcu dokonano następujących zmian: dawniej skarbiec mieścił się w jednoosiowym pomieszczeniu leżącym pomiędzy zakrystią a północnym odcinkiem korytarza, wiodącym do wschodniej bramy konwentu, teraz zaś został przeniesiony w miejsce, gdzie było wejście do zakrystii, tj. w jednoosiowym pomieszczeniu przylegającym do północnej ściany prezbiterium i południowej ściany zakrystii. Do pomieszczeń tych dano nowe drzwi zaopatrzone w masywne zamknięcia. Elewski określa ten remont jako najpoważniejszy od czasu fundacji klasztoru. W roku 1755 gwardianem został Rafał Zbijewski, który wyremontował zabudowania gospodarcze i ogrodzenia. Ponadto kronika wymienia naprawę cysterny znajdującej się naprzeciwko ogrodu kaznodziei. Po Zbijewskim gwardiant w roku 1758 objął Mikołaj Duniecki, który pozostałe po swych poprzednikach materiały budowlane (wapno, cegły, dachówkę) postanowił zużytkować dla wybudowania Drogi Krzyżowej z wieżą pośrodku. Dla tej Drogi Krzyżowej wymalowane zostały w Toruniu obrazy Męki Pańskiej. Głównym fundatorem Via Crucis, wzniesionej w latach był Tomasz Lubstowski, który na ten cel ofiarował ok (moneta niewymieniona) zapewne florentów dał na fabrykę Drogi Krzyżowej chorąży kruszwicki Adam Sokołowski, niemało też wspomógł ją znany już syndyk klasztoru Kossowski. Do działalności gwardiana Dunieckiego kronikarz odnosi się krytycznie. Przyznaje wprawdzie, że działał on wiele podczas swego triennium jednak uważa, że powinien był przede wszystkim przystąpić do naprawy zniszczonego dachu kościoła, wieżyczkę nad kościołem pokryć blachą miedzianą, a niewykończoną wieżę nad klasztorem uzupełnić nadmurowaniem. Powinien był także przyozdobić wnętrze kościoła ołtarzami, organami itp. W roku 1766 spłonął mielcuch klasztorny, na którego odbudowę jeszcze tego roku podpisano trzy kontrakty z cieślą, majstrami murarskimi i bednarzem. W roku 1773 gwardian Maksymilian Langa przy stąpił do kolejnej naprawy konwentu remontując m.in. - co z uznaniem podkreślił kronikarz - loca secreta ob antiquitatum cum perioulo religisorum desolata.

19 W roku 1784 Mikołaj Kunecki wybielił kościół oraz osuszył przy pomocy kanałów Droge Krzyżową. W roku 1791 za gwardiantu Władysława Poraskiego vel Goraskiego pogorzał mielcouch klasztorny, który jeszcze tego samego roku został odbudowany, ale już jako budynek murowany. W pierwszej połowie XIX wieku prowadzono drobne prace remontowe, jak np. przełożenie dachu Drogi Krzyżowej w roku Przytoczony wyżej zarys historii budowlanej klasztoru do początku XIX wieku wskazuje, że zarówno w kościele jak klasztorze pierwotna architektura i rozplanowanie pozostały niezmienione. W kościele poza zmianą w wielkości i wykroju okien nowszym nabytkiem pochodzącym zapewne z końca XVIII wieku są pilastry, na które opadają wiązki żeber sklepiennych. Również chór muzyczny jest nowszy. Mógł powstać najwcześniej w roku 1606, gdy zainstalowano w kościele organy, których początkowo klasztorom bernardyńskim nie wolno było posiadać. Rozplanowanie budynku odpowiadało przyjętemu schematowi przyległy do kościoła czworobok zabudowań z wirydarzem pośrodku posiadał na parterze oprócz pomieszczeń związanych z kościołem jak zakrystia i skarbiec izby o charakterze gospodarczym oraz refektarz na piętrze cele z krużgankiem, w skrzydle północnym w dwóch rzędach, rozdzielone korytarzem. Kronika kilkakrotnie wymienia kuchnię jako osobna oficynę. Nie wiadomo, kiedy przeniesiono ją do skrzydła zachodniego. W każdym w połowie XIX wieku znajdowała się już na obecnym miejscu. Także biblioteka w XVIII wieku wymieniana w Kronice w sposób sugerujący, że była osobnym budynkiem, w połowie XIX wieku znajduje się na piętrze, w krużganku południowym. W roku 1856 część Drogi Krzyżowej przy wejściu do kościoła uległa zniszczeniu, którego powodem były słabe fundamenty i zbyt cienkie mury. Brak wiadomości o naprawie tego odcinka Drogi Krzyżowej. Z kuchni, po stronie południowej, wydzielono w tym roku korytarzyk z wyjściem na podwórze, zamurowując dla uniknięcia dotkliwych przeciągów odcinek korytarza po jej stronie północnej, włączając go z czasem do kuchni. Zmiany zaszłe w rozplanowaniu klasztoru od połowy XIX wieku do lat 80-tych ilustrują wspomniane już parokrotnie dwa plany klasztoru. Plan nowszy rosyjski jest datowany pochodzi z roku Czas powstania wcześniejszego planu Nowickiego, można ustalić na podstawie porównania z inwentaryzacją rosyjską i zestawienia z tekstem kroniki. Zmiany wynikłe ze wspomnianej wyżej przebudowy korytarzy w roku 1856 widoczne są na planie późniejszym, brak ich natomiast na planie Nowickiego, co świadczy o wcześniejszym powstaniu planu. Poza tym różnice zachodzące w rozplanowaniu wnętrza klasztoru są na obu tych planach nieznaczne. W końcu XIX wieku już po kasacie, w wyniku której pozostawiono zakonników na dożywocie raz jeszcze remontowano kościół. Pracy tej dokonał ks. Antoni Kalinowski i z jego zapewne osobą należy łączyć neogotycką polichromię kościoła wykonaną w roku 1899 przez Br. Krzyżanowskiego. Polichromia ta przetrwała do 1952 roku, w którym to zastąpiona została nową polichromią ze scenami figuralnymi na ścianie tęczowej. Duże zmiany w stosunku do obu tych planów wykazuje współczesna inwentaryzacja obiektu. Zmiany te są wynikiem przebudowy i adaptacji opuszczonego klasztoru, dokonanej przez Zgromadzenie Misjonarzy Św.

20 Rodziny, sprowadzone tu w roku Przebudowa wnętrza klasztoru przeprowadzona została głównie w latach i zmieniła przede wszystkim rozplanowanie piętra w skrzydle północnym. Dotychczas posiadało cele zarówno od zewnętrznej północnej strony jak i od strony wirydarza. Oba rzędy cel rozdzielone były korytarzem dochodzącym do ściany wschodniej z oknem oświetlającym korytarz. Po stronie zachodniej dochodził on do prostopadłego korytarza skrzydła zachodniego, który sięgając ściany północnej także z oknem, oświetlony był znacznie lepiej, posiadając jeszcze trzy okna od strony wirydarza. Korytarz skrzydła wschodniego zarówno jak sąsiadujący ze ścianą nawy korytarz południowy (w XIX wieku biblioteka) miał okna tylko od strony wirydarza. Przebudowa piętra w skrzydle północnym polegała na zniesieniu ściany dzielącej korytarz od północnego rzędu pomieszczeń oraz większości podziałów między poszczególnymi celami i utworzeniu w ten sposób trzech obszernych pomieszczeń. Pozostawiono tu jedynie boczne ściany działowe klatki schodowej i wąskiego jednoosiowego pomieszczenia przylegającego do niej od wschodu. Cztery cele południowe od strony wirydarza zmieniono na korytarz znosząc ich boczne podziały. Ślady cel są dotychczas widoczne. Wschodni odcinek dawnego korytarza zamieniono w jednookienne pomieszczenie analogiczne do rzędu cel skrzydła wschodniego. Północny odcinek korytarza skrzydła zachodniego włączony został do obszernego pokoju zajmującego zachodnią część skrzydła. W nowo powstałym układzie piętra wszystkie cztery odcinki korytarza uzyskały układ analogiczny do krużganku przyziemia. Na parterze przebudowa dotyczyła przede wszystkim rozplanowania skrzydła wschodniego i północnego. Skrzydło wschodnie (jedyne które zachowało gotyckie sklepienia gwiaździste w trzech pomieszczeniach) posiadało licząc od północnej ściany prezbiterium trzy pomieszczenia: jedoosiowy skarbiec, dostępny tylko z przyległej doń od północy zakrystii, dwuosiową zakrystię oraz analogiczną do skarbca izbę mieszczącą w XIX wieku spiżarnię klasztorną (pierwotnie do 1756 skarbiec). Istniejące ściany działowe tych pomieszczeń zostały zniesione i zastąpione jedną ścianą wstawiona w połowie długości zakrystii. W ten sposób powstały dwa pomieszczenia każde o dwojakiej formie dwuprzęsłowego sklepienia. Pomieszczenie południowe (dawny skarbiec i południowa część zakrystii) przeznaczono na zakrystię, przebijając do niej drzwi z prezbiterium. Pomieszczenie północne służyć miało za pomocniczy refektarz. Do nowo utworzonej zakrystii przebito także w przęśle południowym drzwi z zakrystii, zamurowując z pozostawieniem wnęki od wewnątrz dawne wejście mieszczące się w następnym przęśle. Podobnego zabiegu dokonano w sąsiednim refektarzu z tym jednak, że nie zachowano tu śladu w postaci wnęki po drzwiach prowadzących do przęsła północnego. Przekuto także drzwi w północnej ścianie refektarza, prowadzące do sionki mieszczącej wyjście na krużganek Drogi Krzyżowej. W skrzydle północnym zmiany polegały na powiększeniu kosztem obszernej sieni (z belkowym podobno stropem) dostępnego z niej refektarza zajmującego zachodnią, wysuniętą ryzalitowo część skrzydła. W zawilgoconym, pozbawionym podłogi krużganku położono wówczas posadzkę cementową. W roku 1925 za rektoratu ks. Kuczery otynkowano ściany wirydarza. W trzydziestych latach przełożono dachówkę na kościele klasztornym. Strychy klasztoru zamienione zostały podczas tej przebudowy na pomieszczenia mieszkalne. Dokonano oczywiście zmian w dotychczasowej więźbie, zmieniono także dachy. Drobne prace remontowe prowadzono także po 1945 roku m.in. w związku z utworzeniem w budynku klasztornym gimnazjum. Wtedy to na parterze skrzydła północnego powiększono pomieszczenie sąsiadujące od wschodu z klatką schodową, włączając w nie kolejny wąski przyległy pokój usytuowany w przedłużeniu wschodniego odcinka krużganku, zamurowując drzwi prowadzące do niego. Po ścianie dzielącej oba pomieszczenia pozostał tylko wykrojony z niej filar. Jak wspomniano już wyżej w roku 1952 odnowiono wnętrze kościoła zastępując polichromię Krzyżanowskiego

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 4530 UCHWAŁA NR XLVIII/843/14 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...2. II. Charakterystyka obecnej sytuacji w Mieście Gryfino...4

SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...2. II. Charakterystyka obecnej sytuacji w Mieście Gryfino...4 SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...2 1. WSTĘP - CEL REWITALIZACJI... 2 2. HISTORIA MIASTA GRYFINO... 2 3. AKTUALNY STAN ROZWOJU MIASTA... 3 II. Charakterystyka obecnej sytuacji w Mieście Gryfino...4 1. POŁOŻENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY. REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie MIF PRACOWNIA PROJEKTOWA ELŻBIETA MISZTA 00-321 Warszawa, ul. Bednarska 23 m 47; tel/fax 22 828 55 28; 601 828 552 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY FRONTOWEJ przy ul.bednarskiej 23 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Założenie i rozwój miasta

Założenie i rozwój miasta OLSZTYN Jerzy SIKORSKI Miasto i zamek dwa zespoły obronne: 1 zespół zamkowy, 2 kościół, 3 ratusz, 4 Górne Przedmieście, 5 Dolne Przedmieście. Założenie i rozwój miasta 660. rocznica założenia Olsztyna

Bardziej szczegółowo

Rafał Eysymontt, Radosław Gliński

Rafał Eysymontt, Radosław Gliński Kamienice przy ulicy Kazimierza Wielkiego 31-33 we Wrocławiu okruchy wrocławskiej architektury mieszczańskiej okresu późnego gotyku, renesansu, baroku i historyzmu Rafał Eysymontt, Radosław Gliński /3/

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH I PLANU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ROZSZERZONEGO O FUNKCJE KOMERCYJNE ORAZ KOSZTORYSU

OPRACOWANIE WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH I PLANU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ROZSZERZONEGO O FUNKCJE KOMERCYJNE ORAZ KOSZTORYSU OPRACOWANIE WYTYCZNYCH PROJEKTOWYCH I PLANU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ROZSZERZONEGO O FUNKCJE KOMERCYJNE ORAZ KOSZTORYSU ZAMAWIAJĄCY Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Bardziej szczegółowo

Skępe. Kaplica św. Barbary FOT. A. URBAŃSKI

Skępe. Kaplica św. Barbary FOT. A. URBAŃSKI Skępe. Kaplica św. Barbary FOT. A. URBAŃSKI Poligon. Rów przeciwczołgowy z okresu II wojny światowej FOT. G. STĘPIEŃ SACRUM I OKOLICE Kościół i klasztor oo. Bernardynów w Skępem Krzysztof Kalinowski Omijają

Bardziej szczegółowo

M I A S T A G R Y F I N O

M I A S T A G R Y F I N O L O K A L N Y P R O G R A M R E W I T A L I Z A C J I DLA M I A S T A G R Y F I N O Biuro i Studiów Studiów Gryfino czerwiec 2007r. i Projektów Europejskich Biuro Studiów i Projektów Europejskich Zespół

Bardziej szczegółowo

ODKRYJ JAK TO BLISKO. e-przewodnik warmińsko-mazurskie

ODKRYJ JAK TO BLISKO. e-przewodnik warmińsko-mazurskie ODKRYJ JAK TO BLISKO e-przewodnik warmińsko-mazurskie w w w.piek ny wschod.pl warmińsko-mazurskie Braniewo Frombork Węgorzewo Gołdap Stańczyki Elbląg Lidzbark Warmiński Kętrzyn Święta Lipka Wilczy Szaniec

Bardziej szczegółowo

2.1.8 Strefa ochrony konserwatorskiej 2.1.9 Zasoby rekreacyjno-turystyczne i możliwość rozwoju turystyki

2.1.8 Strefa ochrony konserwatorskiej 2.1.9 Zasoby rekreacyjno-turystyczne i możliwość rozwoju turystyki 2 SPIS TREŚCI STRONA 1. WSTĘP 4 2. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI W MIEŚCIE 9 2.1 STREFA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 9 2.1.1 Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta 9 2.1.2 System przyrodniczy miasta

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE SPRAWOZDANIE Z INWENTARYZACJI OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

WSTĘPNE SPRAWOZDANIE Z INWENTARYZACJI OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM WSTĘPNE SPRAWOZDANIE Z INWENTARYZACJI OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Katowice, styczeń 2012 Autorzy opracowania Jacek Owczarek, dyrektor Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

GRUDZIĄDZ NA WEEKEND

GRUDZIĄDZ NA WEEKEND ZABYTKI HISTORIA KULTURA ROZRYWKA NOCLEGI GRUDZIĄDZ NA WEEKEND PRZEWODNIK O Grudziądzu >>> miasto na prawach powiatu >>> w województwie kujawsko-pomorskim >>> położone na Pomorzu Nadwiślańskim >>> w obrębie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. KROZ Henryk Pachla ul. Hetmańska 11b 30-528 Kraków tel/fax 12 257 10 36

PROJEKT BUDOWLANY. KROZ Henryk Pachla ul. Hetmańska 11b 30-528 Kraków tel/fax 12 257 10 36 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: Projekt remontu elewacji, pokrycia oraz więźby dachowej oficyny bocznej (północnej) kompleksu obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Kody i nazwy zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień ) - c.d. str.2 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/270/2013 RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ z dnia 16 maja 2013r.

UCHWAŁA NR XXX/270/2013 RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ z dnia 16 maja 2013r. UCHWAŁA NR XXX/270/2013 RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ z dnia 16 maja 2013r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zebrzydowice na lata 2013-2020. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Rynek Starego Miasta 28/42, Warszawa Opracowali: 1. inż. Andrzej Magdziarz Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

Bardziej szczegółowo

Zabytkowe kościoły Opola i Muzeum Diecezjalne

Zabytkowe kościoły Opola i Muzeum Diecezjalne OPOLE Piotr Paweł MANIURKA Zabytkowe kościoły Opola i Muzeum Diecezjalne Ślady pierwszych chrześcijan w Opolu sięgają X wieku. Według tradycji biskup Pragi Wojciech, idąc do Gniezna zatrzymał się w grodzie

Bardziej szczegółowo

Historia parafii, kościoła św. Mikołaja i Fordonu

Historia parafii, kościoła św. Mikołaja i Fordonu Historia parafii, kościoła św. Mikołaja i Fordonu Henryk Wilk Początki kościoła i parafii fordońskiej Do rzeczy trudnych należy odtworzenie dziejów własnego regionu, zwłaszcza wtedy gdy się ma ograniczone

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO

PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGÓLNEGO Kordian Morawski ul. Groszowicka 21a 45-517 Opole tel. 77-423-11-02 bestprojektkm@o2.pl wrzesień 2012 PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZŁOTORYJA NA LATA 2007 2013

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZŁOTORYJA NA LATA 2007 2013 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA ZŁOTORYJA NA LATA 27 213 Opracowane przez zespół w składzie: dr Robert Kropiwnicki Jarosław Rabczenko Paweł Kowalski Mariusz Kołodziej Maciej Kupaj Złotoryja, listopad

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI na lata 2009-2013

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI na lata 2009-2013 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI na lata 2009-2013 I CEL OPRACOWANIA Na nasze dziedzictwo kulturowe składają się dobra kultury oraz dobra natury. Zabytki, jako dobra kultury wytworzone w minionych epokach

Bardziej szczegółowo

PARAFIE, KOŚCIOŁY I KAPLICE W POWIECIE BIŁGORAJSKIM

PARAFIE, KOŚCIOŁY I KAPLICE W POWIECIE BIŁGORAJSKIM KURIER PARAFIE, KOŚCIOŁY I KAPLICE W POWIECIE BIŁGORAJSKIM WSTĘP 15 Kolejny, piąty już z kolei, jubileuszowy informator Starostwa Powiatowego w Biłgoraju poświęcony jest kościołom, parafiom i kaplicom

Bardziej szczegółowo

Legnica Fabryczna Studium historyczno-urbanistyczne

Legnica Fabryczna Studium historyczno-urbanistyczne Legnica Fabryczna Tom II katalog zabytków cz. 1 Opracowanie tekstu Emilia Dymarska Grzegorz Grajewski Bogna Oszczanowska Iwona Rybka-Ceglecka Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków Wrocław MMVIII

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Szanowni P.T. Czytelnicy Wiadomości Konserwatorskich! Pismo Stowarzyszenia. Konserwatorów Zabytków. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE nr 19/2006

Od redakcji. Szanowni P.T. Czytelnicy Wiadomości Konserwatorskich! Pismo Stowarzyszenia. Konserwatorów Zabytków. WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE nr 19/2006 Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE nr 19/2006 Rada Programowa Dr hab. inż. Jerzy Jasieńko, prof. PWr przewodniczący Dr inż. Lech J. Engel Dr inż. arch. Marcin Gawlicki

Bardziej szczegółowo

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI Strona 1 KAMIENIEC ZĄBKOWICKI WALORY KULTUROWE opracowanie: Bogna Oszczanowska współpraca: Maria Czyszczoń, Donata Trenkler KAMIENIEC ZĄBKOWICKI 2015 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP.... 3 1. RYS HISTORYCZNY....

Bardziej szczegółowo

Katalog warszawskiego dziedzictwa postindustrialnego Architektura poprzemysłowa przez lata była niedoceniana i rzadko

Katalog warszawskiego dziedzictwa postindustrialnego Architektura poprzemysłowa przez lata była niedoceniana i rzadko michał krasucki... przyznawano jej istotne wartości architektoniczne. Może działo się tak ze względu na fakt, że zazwyczaj były to obiekty o uproszczonej ceglanej dekoracji, projektowane przez inżynierów,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA ZESPOŁU PAŁACOWEGO W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE POW. WOŁOMIN

EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA ZESPOŁU PAŁACOWEGO W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE POW. WOŁOMIN ,, EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA ZESPOŁU PAŁACOWEGO W MIEJSCOWOŚCI CHRZĘSNE POW. WOŁOMIN Zamawiający: Starostwo Powiatowe Wołomin Autorzy opracowania: dr inż. Leslaw Hebda Rzeczoznawca Budowlany CRRB

Bardziej szczegółowo

historia historia IŁAWA

historia historia IŁAWA historia historia IŁAWA założona została w 1305 r. Jednakże osadnictwo tak w okolicy miasta, jak i w jego obecnych granicach sięga o wiele dalej w przeszłość. Najstarsze ślady obecności człowieka w okolicy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/273/2013 RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ z dnia 16 maja 2013r.

UCHWAŁA NR XXX/273/2013 RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ z dnia 16 maja 2013r. UCHWAŁA NR XXX/273/2013 RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ z dnia 16 maja 2013r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brody na lata 2013-2020. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE NA LATA 2005-2013

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE NA LATA 2005-2013 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE NA LATA 2005-2013 Spis treści: I Obszar i czas planu rozwoju regionalnego...4 II Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza na obszarze objętym wdroŝeniem planu...4

Bardziej szczegółowo