HORYZONT HORYZONT 2020 program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HORYZONT 2020. HORYZONT 2020 program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014 2020"

Transkrypt

1 HORYZONT 2020 program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata Monika Rzepecka Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2 CEL SPOTKANIA: ogólna i przekrojowa informacja na temat już dostępnych możliwości współpracy i udziału PL zespołów badawczych w 7PR i kolejnym programie ramowym z zaznaczeniem zmian i nowych instrumentów proponowanych w Horyzoncie UWAGA: trwają prace nad wypracowaniem szczegółowych zasad!!!

3 KALENDARZ propozycja KE przedstawiona Radzie UE i PE COM (2011) 808, 809,810,811,812 final obecnie- negocjacje dot. budżetu (w tym dot. Horizon) oraz ustalanie szczegółowych zasad (Grupa Robocza ds. Badań) połowa 2012 ogłoszenie zaproszeń do składania ofert w ramach 7PR (WP pomost miedzy Horizon 2020) koniec 2013 przyjęcie przepisów legislacyjnych przez Radę i PE pierwsze konkursy w ramach Horizon 2020 MRiRW 21 marca

4 PLAN PREZENTACJI definicja co nowego budżet zakres regulacji instrumenty (formy finansowania i wdrażania) aktywność PL rola MNiSW

5 DEFINICJA (CO TO?) propozycja KE - 80 mld Euro na badania i innowacje na lata częśd propozycji ogólnego budżetu Wieloletnie Ramy Finansowe Europa 2020 Unia Innowacji ERA reakcja na kryzys ekonomiczny odpowiedź na ludzkie niepokoje dotyczące egzystencji, bezpieczeostwa i środowiska wzmocnienie globalnej pozycji UE w badaniach, innowacjach i technologiach MRiRW 21 marca

6 Miliony HORYZONT 2020 Budżet na lata Wieloletnie Ramy Finansowe: 80 mlrd na naukę i innowacje (7,8% całości budżetu, 46% w porównaniu do alokacji na lata ) Alokacja na Programy Ramowe w latach Budżety kolejnych Programów Ramowych PR 2PR 3PR 4PR 5PR 6PR 7PR Programy Ramowe Źródło: Opracowanie KPK na podstawie bazy E-CORDA (wydanie 8.0)

7 CO NOWEGO: jeden program (FP7, CIP, EIT) łączy badania i innowacje (badania produkt detaliczny, różne formy innowacji) koncentracja na wyzwaniach społecznych prostsze zasady oceny (excellence-impact-implementation) uproszczone zasady uczestnictwa (uniwersytety, firmy, instytucje) zestaw prostszych i bardziej spójnych zasad uczestnictwa balans między zaufaniem a kontrolą zredukowany czas przyznania grantu do 100 dni (średnia w 7PR-350 dni) uproszczenia zawarte w opracowywanych finansowych regulacjach szerszy dostęp (MŚP, regiony, partnerzy międzynarodowi, różne rodzaje innowacji) MRiRW 21 marca

8 ZAKRES REGULACJI: ogólny cel trzy strategiczne priorytety budżet (rozbity na priorytety, JRC i EIT) równość płci zasady etyczne współpraca z państwami stowarzyszonymi (kandydujące i trzecie) współpraca międzynarodowa instrumenty (PPPs, P2P, EIP) rola MŚP (budżet -ok. 15%, prostsze uczestnictwo, specjalne instrumenty) cross cutting działania (powiązania z polityką spójności, COSME) szczególna rola JRC i EIT Programy szczegółowe wdrażane wg schematów finansowania!! MRiRW 21 marca

9 OGÓLNY CEL: budowanie gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, wpierającej wdrożenie Europy 2020 i innych polityk UE oraz realizacja ERA (jednolity rynek wiedzy, badań i innowacji) TRZY STRATEGICZNE PRIORYTETY: 1) wspieranie doskonałości badań naukowych 2) tworzenie przywództwa przemysłowego i poprawa konkurencyjności 3) sprostanie wyzwaniom społecznym MRiRW 21 marca

10 DOSKONAŁOŚĆ NAUKOWA (1) CEL: wzmocnić i rozszerzyć doskonałość w nauce UE, konsolidacja ERA, aby uczynić system badań i innowacji w UE bardziej konkurencyjny globalnie (naj nauka i innowacje oparte na badaniach, kariera/szkolenia, infrastruktura) (proponowane finansowanie w mln euro) Europejska Rada Badań Przyszłe i wschodzące technologie Marie Skłodowska Curie działania Infrastruktury badawcze MRiRW 21 marca

11 PRZYWÓDZTWO PRZEMYSŁOWE (2) CEL: kluczowa rola sektora prywatnego w innowacjach rynkowych, lepsze warunki dla inwestowania w R&D biznesu, koncentracja na sprostaniu brakom rynkowym (proponowane finansowanie w mln euro) Przywództwo w przemysłowych technologiach (m.in. ICT, nanotechnologie, biotechnologia) Dostęp do ryzyka finansowego Innowacje w MŚP MRiRW 21 marca

12 WYZWANIA SPOŁECZNE (3) CEL: wskazane w Europa 2020, charakter ogólnoeuropejski, koncentracja zasobów na kluczowych wyzwaniach, pełny cykl (badania + innowacje), projekty rozwiązujące problemy (przekrojowe i wielodyscyplinarne podejście) (proponowane finansowanie w mln euro) Zdrowie, zmiany demograficzne i well being Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo, badania morskie, bio-gospodarka Bezpieczeństwo energetyczne, czysta i wydajna energia Inteligentny, zielony i zintegrowany transport Zmiany klimatu, wydajność zasobów i surowców Włączone, innowacyjne i bezpieczne społeczeństwo MRiRW 21 marca

13 EUROPEJSKI INSTYTUT INNOWACJI I TECHNOLOGII (EIT) integruje wszystkie aspekty trójkąta wiedzy : (edukacja, badania i biznes-innowacje) obecnie działa poprzez 3 KICs (Wspólnoty Wiedzy i Innowacji) wzmocnienie roli EIT w Horyzoncie (propozycja decyzji Rady i PE dotycząca Strategicznego Programu Innowacji dla EIT) propozycja utworzenia nowych KICs (pierwsza nowa grupa w 2014 r.) Food4futre (zrównoważony łańcuch dostaw żywności, od farmy do stołu ) MRiRW 21 marca

14 INSTRUMENTY zaproszenia do składania ofert na podstawie ogłoszeń o konkursach (CALLS w ramach wypracowywanego WP) PPP publiczno prywatne rozwiązywanie problemów wspólnie z przemysłem wzmocnienie przywództwa przemysłowego Europy połączenie priorytetów R&I z potrzebami przemysłu wykorzystanie potencjału badań i inwestycji w innowacje P2P publiczno publiczne więcej efektywności: redukcja fragmentaryzacji i duplikacji współpraca KE i MS (MS zarządzają SRA) obszar wspólnych interesów Europejskie Partnerstwa Innowacyjne MRiRW 21 marca

15 INSTRUMENTY (1) PARTNERSTWA (1) PPP publiczno prywatne (np. JTI- Wspólne Inicjatywy Technologiczne, art. 187) P2P publiczno publiczne ERA-NETs, ERA-NET Plus JPI Inicjatywy Wspólnego Programowania Inicjatywy na podst. art.185 (5 od 2003) Europejskie Partnerstwa Innowacyjne EIP A EIP- AHA EIP RM MRiRW 21 marca

16 INSTRUMENTY (1) PARTNERSTWA (1) JPI (1) Inicjatywy Wspólnego Programowania (10 od 2008 r.) współpraca (partnerstwo) MS mająca na celu pogłębienie współpracy w dziedzinie badań i rozwoju wspólne planowanie badań naukowych w obszarach wyzwań społecznych połączenie narodowych wysiłków badawczych = lepsze wykorzystanie europejskich zasobów i środków przeznaczanych na badania i rozwój (R&D) zasady: ustalenie struktury zarządzania, opracowanie strategicznego programu badań, wspólna realizacja SRA, mogą wykorzystywać ERA-NETs JPI inicjatywa na podstawie art.185 Rolnictwo, bezpieczeństwo żywnościowe i zmiana klimatu JPI FACCE Zdrowa dieta warunkiem zdrowego życia MRiRW 21 marca

17 INSTRUMENTY (1) PARTNERSTWA (1) JPI (2) JPI FACCE (1) początek działania 2010 r. PL uczestniczy od końca 2010 r. 20 członków (obserwatorzy: KE, SCAR) koordynacja: Francja i UK struktura organizacyjna: GB, SAB, sekretariat SRA wskazuje 5 tematów badawczych: zintegrowane bezpieczeństwo żywnościowe w warunkach zmieniającego się klimatu zrównoważona intensyfikacja rolnictwa optymalizacja kompromisu (trade-offs): produkcja żywności a bioróżnorodność ekosystemów adaptacja do zmian klimatu zmniejszenie emisji N20 i CH4 przez rolnictwo i leśnictwo MRiRW 21 marca

18 INSTRUMENTY (1) PARTNERSTWA (2) JPI (3) JPI FACCE (2) Projekt pilotażowy (początek czerwiec 2011 r.) Szczegółowa ocena ryzyka związanego ze zmianą klimatu dla europejskiego rolnictwa oraz bezpieczeństwa żywnościowego trzy pod-tematy realizacja: instrument FACCE Centrum Wiedzy ( Knowledge Hub) współpraca grup badawczych -finansowanie administracji i zarządzania projektem, mobilności, kosztów podróży i wspólnych badań 96 zgłoszeń, 74 zaproszono (6 jednostek z PL) wysyłano do grudzień 2011 r. jeden koordynator ogólny i 3 koordynatorów podtematów PL reprezentuje NCBiR dofinansowanie euro marzec maj 2012 r. rozpoczęcie działania KH Czas trwania: 2 lub 3 lata 2 spotkania dotyczące mapowania adaptacja do zmian klimatu MRiRW 21 marca

19 INSTRUMENTY (1) PARTNERSTWA (3) ERA-NETs (1) ERA-NETs (100 od 2002 r.) uczestnicy - instytucje realizujące programy finansowania badań naukowych w poszczególnych państwach europejskich (ministerstwa, agencje badawcze, rady ds. nauki) cel - wymiana informacji i doświadczeń; identyfikacja i wspólnych tematów strategicznych, opracowanie możliwości wspólnych działań między programami narodowymi i regionalnymi, wypracowanie i realizacja wspólnie finansowanych ponadnarodowych instrumentów wspierających badania naukowe (np. konkursów lub programów) KE dofinansowuje działania koordynacyjne i zarządzania konsorcjum, nie finansuje badań MRiRW 21 marca

20 INSTRUMENTY (1) PARTNERSTWA (3) ERA-NETs (2) ERA-NET Plus (9 od 2007 r.) duże znaczenie w HORIZON jako rodzaju partnerstw wspólny call i współfinansowanie przez KE (max 33% całkowitego finansowania) narodowe zasady finansowania, raportowania ocena i selekcja zgodnie z zasadami 7PR zasada pięciu : 5 uczestników z 5 MS lub państw stowarzyszonych, budżet call min 5 mln euro, max czas trwania 5 lat W WP 2013 propozycja: 15 ERA-NETs oraz 5 ERA NET Plus MRiRW 21 marca

21 INSTRUMENTY (2) EIP (1) EUROPEJSKIE PARTNERSTWA INNOWACYJNE przewidziane w EUROPA 2020 partnerstwa między podmiotami na poziomie UE i MS w celu szybszego opracowywania i wykorzystywania rozwiązań, technologii stanowiących odpowiedź na globalne wyzwania przeciwdziałanie fragmentacji sektora badawczo-rozwojowego, optymalizacja nakładów na działalność badawczo-rozwojową, zwiększenie współpracy międzynarodowej, wykorzystanie różnych instrumentów wspierających działalność badawczo-rozwojową oraz komercjalizacja wyników badań zbieżność instrumentów oraz koncepcji funkcjonujących P2P i PPP współpraca supply (badania i technologie) i demand (użytkownicy, zamówienia publiczne, prawo, standaryzacja) MRiRW 21 marca

22 INSTRUMENTY (2) EIP (2) 1.EIP- Aktywne starzenie się w dobrym zdrowiu 2. EIP- Surowce 3.EIP- A - na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa publikacja COM(2012) 79 final odpowiedź na wyzwania społeczne (bezp. żywnościowe, ograniczone zasoby, bioróżnorodność, zmiany klimatu) rozwiązania oparte na: przekrojowe podejście wykorzystujące obecnie istniejące struktury, innowacje, networking, komunikacja, synergie, komplementarność, wzmocnienie efektywności obecnych instrumentów środki: programy rozwoju obszarów wiejskich i HORYZONT 2020 SIP tematy: produkcja pierwotna, zarządzanie zasobami, biogospodarka Zarządzanie: HLSB, grupy operacyjne MRiRW 21 marca

23 KOMUNIKAT KE Innowacje na rzecz zrównoważonego wzrostu: Biogospodarka dla Europy COM (2012) 60 final publikacja r. szeroki obszar - kompetencja: MNiSW, MRiRW, MG, MŚ plan działania EIP będzie korzystać z działań podejmowanych w ramach biogospodarki, a jednocześnie obie inicjatywy będą się uzupełniać; w planowanych sieciach współpracy byłyby zapraszane inicjatyw zw. z biogospodarką MRiRW 21 marca

24 INNE FORMY WSPÓŁPRACY w ramach SCAR (Stały Komitet ds. Badań w Rolnictwie) CWG (Współpracujące Grupy Robocze) obecnie działa 5 (PL koordynuje jedną CWG) Proponowane 3 kolejne dot.: rybołówstwa leśnictwa zrównoważonych dostaw oraz przetwarzania biomasy i bio - zasobów na cele przemysłu spożywczego, bio - przemysłu i bio - rynków MRiRW 21 marca

25 A JAK W PL? ERA NETs ERA-Net SUSFOOD (Sustainable Food Production and Consumption) 01/12/ /11/2014 NCBiR uczestniczy na zasadzie partnerstwa dofinansowanie z UE dla NCBiR wynosi euro; ogłoszenie 1 konkursu w ramach SUSFOOD planowane na ERA-Net Euphresco II (European Phytosanitary Research Coordination II) początek: styczeń 2011 i potrwa kolejne 39 miesięcy NCBiR jest w trakcie przystąpienia do Programu BONUS-185 ( ) inicjatywa na podst. art.185 JPI FACCE: projekt pilotażowy MRiRW 21 marca

26 A JAK W PL? (2) KRAJOWY PROGRAM BADAŃ 7 strategicznych kierunków badań naukowych i prac rozwojowych (10-15 lat) środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo STRATEGICZNY PROGRAM BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH w kierunku Środowisko Naturalne, Rolnictwo i Leśnictwo ustalany czerwiec wrzesień 2012 r. MRiRW 21 marca

27 MNiSW delegat do PC KBBE delegat do KBBE-Net ekspert wspierający do SCAR przedstawiciel w GB JPI FACCE tel MRiRW 21 marca

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Przewidywane kierunki badań rolnych i ich finansowanie w UE w latach 2014-2020 Andrzej Babuchowski Radca Minister SP RP UE Priorytety Strategii UE Europa 2020 rozwój

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 październik 2013 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Załączniki do Umowy Partnerstwa - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna 12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna Finansowanie B+R w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach na HORYZONCIE Toruń, 12 maja 2014 r., EEN " European

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania innowacji w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020

Możliwości finansowania innowacji w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020 Innowacje dla Mazowsza Jak wdrażać innowacje w naszym regionie. Warszawa 2015.03.31 Możliwości finansowania innowacji w ramach europejskiego programu badawczego Horyzont 2020 Prelegent: Zbigniew Turek

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

HORIZON 2020 w skrócie

HORIZON 2020 w skrócie HORIZON 2020 w skrócie Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji Badania naukowe i innowacje Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Zasady uczestnictwa

HORYZONT 2020 Zasady uczestnictwa Warszawa, 19 lutego 2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego HORYZONT 2020 Zasady uczestnictwa Prelegent: Renata Rycerz Andrzej Galik W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione

Bardziej szczegółowo

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY

7PR. jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR jutrzejsze odpowiedzi mają swój początek dziś SIODMY PROGRAM RAMOWY 7PR W SKRÓCIE 7PR jest skrótem od Siódmego programu ramowego w zakresie badań i rozwoju technologicznego. Jest to główny mechanizm

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu]

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu] Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany [Wpisz podtytuł dokumentu] Opracowano w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Kraków; 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73. UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW. z dnia 15 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73. UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW. z dnia 15 stycznia 2013 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.02.13 14:39:22 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW

Warsztaty dla studentów Spotkanie 4 FUNDUSZE DLA STUDENTÓW PROGRAM KREATYWNA EUROPA 2014-2020 Kreatywna Europa to nowy program Komisji Europejskiej oferujący wsparcie finansowe dla sektorów audiowizualnych, kultury i kreatywnych. Program ten będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020 Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Wyniki oceny oddziaływania 7.PR - poniżej 50% partnerów przemysłowych strategicznie wykorzystuje finansowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Programy ERA-NET i ERA-NET +

Programy ERA-NET i ERA-NET + Programy ERA-NET i ERA-NET + Maciej Malski-Brodzicki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa tel: +48 22 39 07 401 ncbr.gov.pl Zakres prezentacji 0. Zarys działalności NCBR

Bardziej szczegółowo

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP

Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020. Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP 2014 Programy Ramowe Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 2020 Broszura informacyjna dla polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH JASPERS FC Lot 5 Knowledge Economy R&D/Innovation, Letter of Contract No: PO43571/CC.4452 Legal support in implementation activities for ERDF R&D projects in Poland PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

Bardziej szczegółowo

KOSZTY OPRACOWANIA I WDROŻENIA EKOINNOWACJI ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA

KOSZTY OPRACOWANIA I WDROŻENIA EKOINNOWACJI ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA KOSZTY OPRACOWANIA I WDROŻENIA EKOINNOWACJI ORAZ ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA Agnieszka JANIK Streszczenie: Ekoinnowacje mają zasadnicze znaczenie dla wspierania zrównoważonego i inteligentnego rozwoju. Ich

Bardziej szczegółowo

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU L 347/892 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.12.2013 DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1312/2013/EU z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie strategicznego planu innowacji Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Sobótka-Demianowska. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

Katarzyna Sobótka-Demianowska. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP Inteligentne Miasta w programie Horyzont 2020 Katarzyna Sobótka-Demianowska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1 Horyzont 2020

Bardziej szczegółowo

EWOLUCJA POLITYKI INNOWACYJNEJ UNII EUROPEJSKIEJ. STRATEGIA ORAZ INSTRUMENTARIUM WSPARCIA INNOWACYJNOŚCI W KONTEKŚCIE INTEGRACJI Z UE

EWOLUCJA POLITYKI INNOWACYJNEJ UNII EUROPEJSKIEJ. STRATEGIA ORAZ INSTRUMENTARIUM WSPARCIA INNOWACYJNOŚCI W KONTEKŚCIE INTEGRACJI Z UE EWOLUCJA POLITYKI INNOWACYJNEJ UNII EUROPEJSKIEJ. STRATEGIA ORAZ INSTRUMENTARIUM WSPARCIA INNOWACYJNOŚCI W KONTEKŚCIE INTEGRACJI Z UE Ewa Romanowska 1 Streszczenie Celem artykułu jest analiza polityki

Bardziej szczegółowo

Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji. Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice

Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji. Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice Program Horyzont 2020 europejskie wsparcie badań i innowacji Dominika Raróg-Ośliźlok 23 października 2014, Gliwice Europa 2020 CO? 1. Zatrudnienie 75 proc. osób w wieku 20-64 lat powinno mieć pracę 2.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw

Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Nowe programy unijne. Możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorstw Bożena Rojewska Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko-Biała,28.10.2014 Strategia Europa 2020 Główne priorytety : rozwój

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SIÓDMY PROGRAM RAMOWY (7PR)

SIÓDMY PROGRAM RAMOWY (7PR) Badania europejskie w działaniu SIÓDMY PROGRAM RAMOWY (7PR) Wysuwanie badań europejskich na pierwszy plan Ustanawianie nowego standardu badań europejskich Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414)

Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) Biuletyn Informacyjny nr 15 (414) ++12069803 20-24 kwietnia 2015 r. AKTUALNOŚCI Poniedziałek, 20 kwietnia POLSKO-CZESKIE KONSULTACJE MIĘDZYRZĄDOWE Minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak weźmie

Bardziej szczegółowo