Program motywacyjny Buduj¹cy Bonus

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program motywacyjny Buduj¹cy Bonus"

Transkrypt

1 Program motywacyjny Buduj¹cy Bonus

2 Regulamin Programu Motywacyjnego Budujący Bonus organizowanego przez Grupę PSB I. Założenia Programu 1. Nazwa niniejszego programu motywacyjnego brzmi: Budujący Bonus. W dalszej części Regulaminu niniejszy program nazywany jest Programem. 2. Program skierowany jest do osób fizycznych pracowników Składów Budowlanych, Sklepów PSB-Mrówka oraz Sklepów PSB-Profi należących do Grupy PSB. Jego celem jest nagradzanie wyróżniających się sprzedawców i premiowanie szeroko pojętego doradztwa budowlanego podczas prowadzenia sprzedaży. 3. Organizatorem Programu jest Grupa Polskie Składy Budowlane, z siedzibą w Grupa Polskie Składy Budowlane SA z siedzibą w miejscowości Wełecz 142, Busko- Zdrój, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS , zwana dalej Organizatorem. 4. Program prowadzony jest w wybranych punktach handlowych na terenie całego kraju, będących niezależnymi i samodzielnymi podmiotami gospodarczymi, zwanymi dalej Składami Budowlanymi, Sklepami PSB-Mrówka oraz Sklepami PSB-Profi, w których prowadzony jest program sprzedaży premiowej dla klientów detalicznych o nazwie Buduj z PSB. 5. Szczegółowe informacje na temat Programu oraz aktualny Regulamin znajdują się na Stronie Internetowej Programu, administrowanej przez Organizatora pod adresem Program trwa od dnia 1 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do kontynuacji prowadzenia Programu, o czym poinformuje uczestników co najmniej 30 dni przed zakończeniem tej edycji Programu poprzez ogłoszenie na Stronie Internetowej Programu. II. Warunki uczestnictwa w Programie 1. Uczestnikiem Programu może być każdy czynny zawodowo sprzedawca, będący pełnoletnią osobą fizyczną (posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych), który jest zatrudniony w ramach Umowy o pracę w Składzie Budowlanym, Sklepie PSB- Mrówka oraz Sklepie PSB-Profi, o którym mowa w. I Warunkiem uczestnictwa w Programie jest rejestracja za pomocą loginu i hasła w systemie informatycznym Organizatora, zatwierdzona przez właściciela, zarząd Składu Budowlanego, Sklepu PSB-Mrówka oraz Sklepu PSB-Profi zatrudniającego Uczestnika. 3. Poprzez przystąpienie do Programu Uczestnik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na jego postanowienia i zobowiązuje się stosować do jego treści. 4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Uczestnik nie przestrzega niniejszego Regulaminu. 5. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Rezygnacja oznacza wystąpienie z Programu bez jakichkolwiek uprawnień oraz zrzeczenie się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora. 6. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. 7. Przystępując do programu Uczestnik podaje tylko imię, adres owy do kontaktu. Adres owy nie może zawierać pełnego imienia i nazwiska. 8. Jeżeli podany adres owy do kontaktu będzie zawierał pełne imię i nazwisko Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie.

3 III. Przywileje związane z uczestnictwem w Programie oraz ich zakres 1. Uczestnicy Programu, dokonujący sprzedaży produktów producentów objętych programem sprzedaży premiowej pod nazwą Buduj z PSB mają prawo do otrzymywania i zbierania Punktów Programu (zwanych dalej Punktami) o których mowa dalej w. IV, a w szczególności do wymiany ich na nagrody. 2. Wykaz producentów, których produkty, objęte są Programem oraz za jaką wartość brutto wyrażoną w zł przyznawany jest Punkt znajduje się na stronie Organizatora i dostępny jest po załogowaniu się Uczestnika. IV. Zasady przyznawania Punktów Programu i wydawania Nagród 1. Punkty gromadzone są na w systemie informatycznym Organizatora na Koncie Uczestnika Programu i aktualizowane każdorazowo na koniec dnia, w którym zawarto premiowaną transakcję sprzedaży. 2. Organizatorowi przysługuje prawo do weryfikacji liczby zebranych przez Uczestnika Punktów na podstawie raportów kasowych i dokumentów sprzedaży Składu Budowlanego, Sklepu PSB-Mrówka oraz Sklepu PSB-Profi, w którym pracuje Uczestnik. 3. Zgromadzone Punkty mogą być przez Uczestnika Programu wymienione na nagrody z Katalogu Nagród, dostępnego na Stronie Internetowej Programu. Liczby Punktów, niezbędnych do uzyskania poszczególnych Nagród są wymienione w Katalogu Nagród. 4. Wymiana Punktów na Nagrody może odbyć się wyłącznie za pośrednictwem Strony Internetowej Programu. 5. W przypadku braku możliwości nabycia przez Organizatora nagrody zamieszczonej w Katalogu Nagród, a tym samym braku możliwości wręczenia nagrody wybranej przez Uczestnika, Organizatorowi przysługuje prawo do zastąpienia tej nagrody i wymiany jej na inną o tych samych lub podobnych parametrach i podobnej wartości. 6. Nagrody zostaną wydane Uczestnikowi Programu w terminie do 30 dni od dnia wypełnienia Zlecenia. 7. Nagrody wysyłane są przesyłką pocztową lub kurierską na adres Składu Budowlanego lub Sklepu PSB-Mrówka, w którym jest zatrudniony Uczestnik. 8. Nagrody są nagrodami rzeczowymi i nie podlegają wymianie na wartości pieniężne. 9. Świadczenie Organizatora uznaje się za wykonane z chwilą przekazania nagrody. 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika Programu danych personalnych, adresu lub innych danych, umożliwiających przekazanie nagród. Nagrody nie odebrane w terminie 30 dni od ustalonego terminu odbioru lub od daty zawiadomienia o dostępności nagrody przechodzą na własność Organizatora. 11. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu wad wydanych nagród, w tym z tytułu rękojmi jest wyłączona. Uczestnik może kierować jednak swe roszczenia bezpośrednio do producenta lub sprzedawcy danego towaru. Organizator dołoży wszelkich starań by pomóc Uczestnikowi w takich działaniach. 12. Otrzymywanie nagród rodzi konsekwencje podatkowe. Nagrody otrzymane w Programie, zgodnie z Art.20 ust 1,.9 ustawy o podatku dochodowym stanowią przychód z innych źródeł i podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Organizator, zgodnie z przepisami Art. 42a tej ustawy wystawi i prześle na wskazany przez uczestnika adres do korespondencji PIT 8C z rocznym rozliczeniem przychodu, uzyskanego przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie. Przesłanie dokumentu PIT 8C nastąpi do dnia 28 lutego następnego roku podatkowego. W wypadku zmian przepisów podatkowych Uczestnicy Programu zobowiązani są stosować się do ich postanowień bez jakichkolwiek informacji ze strony Organizatora. V. Reklamacje 1. Wszelkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia co do przebiegu Programu można składać wyłącznie pisemnie pod adresem Organizatora, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Programu, a jeżeli chodzi o wydane nagrody - w terminie 14 dni od dnia jej przekazania. Brak reklamacji w terminie opisanym powyżej oznacza zrzeczenie

4 się wszelkich roszczeń wobec Organizatora. Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie, nie będą rozpatrywane. 2. Reklamacje składa się na piśmie. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi, decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym na adres podany w reklamacji. 3. Przed rozpoznaniem reklamacji ewentualny spór sądowy jest niedopuszczalny. 4. Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona względem Uczestnika do wartości nagrody, do której jest lub byłby on uprawniony. VI. Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia prowadzenia Programu w każdym momencie za uprzednim powiadomieniem uczestników za pośrednictwem strony internetowej ze skutkiem następującym po 30 dniach od daty umieszczenia powiadomienia na stronie internetowej. W takim przypadku Punkty uzyskane przez Uczestników muszą zostać wymienione na nagrody w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Programu. Takie zakończenie Programu nie rodzi żadnych roszczeń po stronie Uczestników. 2. Organizator jest uprawniony do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym momencie. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Organizator każdorazowo poda zmiany do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie ich na stronie internetowej Programu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek sporami dotyczącymi własności Punktów jak i prawa do nagród. 3. Wszelkie spory związane z niniejszym Programem będą rozstrzygane polubownie lub w przypadku niemożności osiągnięcia ugody - przez właściwe rzeczowo sądy powszechne właściwe dla siedziby Organizatora.

5 NARZĘDZIA DLA PROFESJONALISTÓW 7049 Piła ukosowa BOSCH GCM 8 S + stół moc: 1400 W, szerokość cięcia do 270 mm, grubość cięcia do 60 mm, średnica tarczy tnącej: 216 mm, średnica otworu wewnętrznego tarczy: 30 mm (nr 414) 3515 Laser punktowy BOSCH GPL 5 ze statywem dokładność: ±0.3 mm/m, zasięg: 30 m, masa: 0.25 kg (nr 415) strona 16 - edycja 2010 Edycja 1/2011 strona 4

6 4304 Gwoździarka pneumatyczna MAKITA AN943 wymiary gwoździa - długość: mm, pojemność magazynka: szt., zakres ciśnienia roboczego: 4,5-8,5 bar (nr 416) Młot wyburzeniowy MAKITA HM1317C moc znamionowa: 1510 W, energia pojedynczego uderzenia 33,8 J, uchwyt narzędziowy HEX 28,6 mm (nr 417) 3957 Maszynka ręczna RUBI TI-75-S do płytek ceramicznych; długość cięcia 75cm - 53x53cm w karo, wymienne ostrza 10/18/20 mm (nr 418) 1612 Drabina POWER TEC 3/9 (nr 421) Przecinarka elektryczna RUBI DW 250 NL moc: 1100 W, długość cięcia do 1030 mm, średnica tarczy 250 mm (nr 419) Zagęszczarka płytowa KIPOR KG guma do ubijania waga: 95 kg, głębokość ubijania: 30 cm, czterosuwowy silnik (nr 420) Program Sprzedaży strona Premiowej 17 - edycja Edycja 1/2011 strona 5

7 KĄCIK MAJSTERKOWICZA 730 Wiertarka udarowa BOSCH PSB 500 RE moc 500 W, w walizce (nr 422) 655 Wyrzynarka BOSCH PST 650 moc 500 W, w walizce (nr 423) 930 Wiertarka udarowa BOSCH PSB 650 RE w walizce, moc 650 W, udar mechaniczny, dodatkowa rękojeść, ogranicznik głębokości (nr 424) 1220 Wiertarko-wkrętarka BOSCH PSR 12 2 akumulatory, 12 V, w walizce (nr 425) 405 Walizka narzędziowa TOPEX 135 części w zestawie: klucze, szczypce, wkrętaki, bity, nasadki, poziomica i wiele innych (nr 426) Edycja 1/2011 strona 6

8 351 Zszywacz STANLEY TR151Y6 (nr 429) 810 Szlifierka kątowa MAKITA GA W, w kartonie, tarcza 125mm (nr 427) 109 Szczypce boczne NEO 160mm bardzo twarda stal, hartowana indukcyjnie (nr 428) 294 Pistolet klejowy STANLEY 80W 6-GR25 (nr 431) 2339 Młotowiertarka MAKITA SDS Plus 800W HR247 moc 800 W, w walizce (nr 430) 1368 Dalmierz laserowy STANLEY TLM100i (nr 432) 238 Piłka ręczna STANLEY JET CUT (nr 433) 1855 Wiertarko-wkrętarka MAKITA 12V DWALE biegi, w zestawie: latarka, 2 akumulatory, w walizce (nr 434) 220 Klucze imbusowe STANLEY hex z kulką szt. (nr 435) Program Sprzedaży Premiowej - Edycja 1/2011 strona 7

9 WOKÓŁ DOMU 4702 Pilarka spalinowa STIHL MS 230 moc: 2,7 kw, ciężar: 4,6 kg, długość prowadnicy 35 cm (nr 436) 2368 Pilarka elektryczna STIHL MSE 140 C-BQ napięcie znamionowe: 230 V, moc: 1,4 kw, ciężar: 3,6 kg, długość prowadnicy: 35 cm (nr 437) 1368 Elektryczne nożyce do żywopłotów STIHL HSE 41 napięcie znamionowe: 230 V, pobór mocy: 400 W, ciężar: 2,9 kg, długość całkowita: 86 cm (nr 438) Edycja 1/2011 strona 8

10 2535 Myjka STIHL RE 108 ciśnienie robocze: bar, moc: 1,7 kw, ciężar: 15 kg (nr 439) 1868 Kosiarka VIKING ME 360 moc znamionowa: 1100 W, szerokość koszenia: 33 cm, pojemność kosza na trawę: 26 l, masa: 12 kg (nr 440) 1168 Kosa STIHL FSE 60 napięcie znamionowe: 230 V, ciężar: 3,9 kg, pobór mocy: 540 W (nr 441) 2065 Odkurzacz przemysłowy STIHL SE 61 E z gniazdem do podłączenia elektronarzędzia, moc: 1300 W (nr 442) Program Sprzedaży Premiowej - Edycja 1/2011 strona 9

11 TWOJE HOBBY 1065 Odtwarzacz MP3 i MP4 PENTAGRAM EON CINEO GOLD 8GB odtwarza AVI, FLV, RM, RMVB i WMV (nr 443) 2249 ipod NANO 6gen 8GB 8 GB pamięci typu flash, ekran: 1,54 cali (przekątna) TFT, kolorowy, rozdzielczość 240 x 240 pikseli (nr 444) 917 Odtwarzacz PHILIPS MP4 SA2ARA04K pojemność pamięci: 4 GB, wyświetlacz: kolorowy LCD, wbudowane radio (nr 445) 1731 Nawigacja NavRoad NR460 + AutoMapa Polska + SD 2GB ekran o przekątnej 4.3-cala i rozdzielczości 480 x 272 punktów (nr 446) 1708 Aparat cyfrowy CANON IXUS 105 rozdzielczość 12.1 Mpix, 4-krotne zbliżenie optyczne, 4-krotne zbliżenie cyfrowe, optyczny stabilizator obrazu oraz 2.7-calowy wyświetlacz dotykowy (nr 447) 1800 Teleskop CELESTRON AstroMaster 70 EQ przeznaczony do prowadzenia obserwacji nieba oraz obserwacji naziemnych (nr 448) Edycja 1/2011 strona 10

12 KORPORACYJNA ELEGANCJA 105 Koszulka T-shirt w rozmiarach S-XXL, granatowa (nr 449) 182 Koszulka POLO w rozmiarach S-XXL, granatowa (nr 450) 322 Kamizelka polarowo -ortalionowa w rozmiarach S-XXL, granatowa (nr 451) 390 Bluza polarowa z zamkiem w rozmiarach S-XXL, granatowa (nr 452) 132 Parasol (nr 453) 228 Torba podróżna RUNNER wymiary 73x36x35 cm (nr 454) 171 Plecak YALE pojemność 30 l (nr 455) Program Sprzedaży Premiowej - Edycja 1/2011 strona 11

13 W DOMU I PRACY 396 PenDrive TOSHIBA 16 GB GINGA pojemność 16 GB, szybkość zapisu 4.5 mb/s, szybkość odczytu 18 MB/s (nr 456) 805 Słuchawki bezprzewodowe AKG K912 funkcja automatycznego strojenia, stacja bazowa z ładowarką, częstotliwość transmisji: 864 MHz (nr 457) 1902 Radioodtwarzacz CD SONY CDX-GT434U z gniazdami USB i AUX-IN (nr 458) 735 CB Radio ALAN 199A 40 kanałowy radiotelefon, pracujący w paśmie CB (nr 459) 552 Żelazko PHILIPS GC 2830 moc: 2100 W, ze stopą SteamGlide odporną na zarysowania, systemem antywapiennym oraz z blokadą kapania (nr 460) 1782 Odkurzacz PHILIPS FC9170/01 moc: 2200 W, maksymalna moc ssania: 500 W (nr 461) strona 10 - edycja 2010 Edycja 1/2011 strona 12

14 793 Klawiatura LOGITECH Cordless Desktop S 520 zestaw klawiatury bezprzewodowej z myszą (nr 462) 1241 Urządzenie wielofunkcyjne BROTHER DCP-J315W z kolorową drukarką atramentową drukującą 35 str./min w czerni oraz 28 w kolorze, wyświetlaczem LCD oraz złączami kart pamięci (nr 463) 2067 Mikro Wieża PANASONIC SC-PM38EP-K odtwarzane nośniki CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD (nr 464) Laptop HP PAVILION dv7-4020ew ekran o przekątnej 17.3, rozdzielczość 1600 x 900, matryca LED (nr 465) Notebook SONY VAIO VPC-EB4S1E/BQ dysk twardy 500 GB, łączność bezprzewodowa Bluetooth 2.1+ EDR (nr 466) 3622 Monitor 24 SAMSUNG SyncMaster P2470HD rozdzielczość: 1920 x 1080 piksele, tuner TV (nr 467) 8596 Telewizor 37 LG 37LE5300 LCD z podświetleniem LED, przekątna ekranu 37 cali, rozdzielczość nominalna 1920 x 1080 (nr 468) Program Sprzedaży strona Premiowej 11 - edycja - Edycja /2011 strona 13

15 KUCHENNE ATRAKCJE 753 Toster PHILIPS HD 2686 moc: 1500 W, 8 stopniowa regulacja czasu opiekania, funkcja rozmrażania i podgrzewania bułek (nr 469) 540 Czajnik PHILIPS HD 4677/40 moc: 2400 W, pojemność 1,7 l (nr 470) 1133 Frytkownica PHILIPS HD 6159 moc: 2000 W pojemność misy: 2,5 l, pojemność koszyka: 1,3 kg (nr 471) 715 Toster PHILIPS HD 2628 moc: 950 W, 7 stopniowa regulacja czasu opiekania, funkcja rozmrażania i podgrzewania bułek (nr 472) 936 Grill PHILIPS HD 4417 grill elektryczny otwarty, moc: 2000 W, z regulacją temperatury, nienagrzewającymi się rączkami (nr 473) 1720 Zestaw 20-częściowy TEFAL Ingenio L52799 oryginalna powłoka nieprzywierająca, wiele możliwości-przygotowywanie, pieczenie, odcedzanie, przechowywanie w lodówce, podawanie prosto na stół (nr 474) 1524 Kuchenka mikrofalowa ZELMER 29Z022 ruszt na grilla, wygodny uchwyt do otwierania drzwiczek, obudowa ze stali nierdzewnej, moc mikrofal 800 W, moc grilla 1000 W (nr 475) strona 12 - edycja 2010 Edycja 1/2011 strona 14

16 1676 Robot PHILIPS HR 7774 moc: 1000 W, pojemność misy roboczej: 2 l, 31 funkcji pracy (nr 476) 593 Blender PHILIPS HR 1364 moc: 600 W, pojemnik do odmierzania oraz rozdrabniacz (nr 477) 1110 Maszynka do mięsa ZELMER moc: 550 W, wydajność mielenia 1,5 kg/min, zaopatrzona w trzy sita o średnicy od 2,7 do 8 mm (nr 478) 752 Mikser PHILIPS HR 1571 ręczny mikser, moc: 400 W, posiada trzy różne prędkości (nr 479) 499 Blender PHILIPS HR 2860 mikser stojący, moc: 220 W, pojemnik 400 ml, młynek do suchych oraz mokrych produktów, 2 pojemniki (nr 480) 1227 Ekspress do kawy ZELMER 13Z014 ciśnienie: 15 bar, moc: 1250 W (nr 481) 858 Krajalnica ZELMER moc: 200 W, z płynną regulacją grubości krojenia (nr 482) 977 Sokowirówka PHILIPS HR 1840 moc: 300 W, 2 ustawienia prędkości, przezroczysty dzbanek blendera o pojemności 1,5 l (nr 483) Program Sprzedaży strona Premiowej 13 - edycja - Edycja /2011 strona 15

17 KORPORACYJNA TWOJA ZDROWIE SKARBONKA I URODA ELEGANCJA 548 Maszynka do strzyżenia włosów PHILIPS QC ustawień długości (1 21 mm), elastyczny grzebień, doskonale nadaje się do strzyżenia krótkich fryzur w domu (nr 484) 470 Golarka PHILIPS HQ ruchome głowice, automatyczne dostosowanie do V, sposób golenia: na sucho i mokro, zasilana akumulatorowo (nr 485) 342 Suszarka do włosów ZELMER 33Z013 moc: 1200 W, 2 stopniowa regulacja prędkości, możliwość zasilania 120 / 230 V (nr 486) 1282 Depilator PHILIPS HP 6578 moc: 16 W, 2 stopniowa regulacja prędkości,wibrujący pasek masujący stymuluje i łagodzi skórę (nr 487) 805 Waga łazienkowa TANITA UM-073 maks. załadunek 150 kg, dokładność pomiaru do 100 g (nr 488) strona 14 - edycja 2010 Edycja 1/2011 strona 16

18 208 Piłka NIKE T90 PITCH - SC piłka nożna (nr 489) 467 Zestaw hantli BW 400 (nr 490) 348 Kije Trekking Slope (nr 493) 1398 Rowerek magnetyczny HS 2012 (nr 491) 138 Tarcza DART tarcza dwustronna (nr 492) 942 Stepper skrętny BS 1650 (nr 495) 1420 Wioślarz BR 2200 (nr 496) 343 Śpiwór BLANCA MUMIA PROFI 3 (nr 494) Program Sprzedaży strona Premiowej 15 - edycja - Edycja /2011 strona 17

19 TWOJA SKARBONKA Kupon premiowy SodexoPASS o wartości 50 zł Kupony Premiowe są akceptowane w ponad 50 tys punktów handlowych i usługowych w całej Polsce m.in. w super- i hiper-marketach, sklepach RTV i AGD, perfumeriach, sklepach typu Dom i Ogród, salonach jubilerskich, sklepach odzieżowych, sportowych, na stacjach paliw i wielu innych placówkach handlowo-usługowych, kupon nie podlega wymianie na gotówkę. (nr 497) 1 bon bony bony bony bonów 875 Bon SpaTravel o wartości 500 zł 6 bonów bonów bonów bonów bonów 1500 Podaruj sobie i swoim bliskim chwile luksusu! Bony SpaTravel to relaks i pielęgnacja w najlepszych polskich hotelach Spa i salonach DaySpa oraz wypoczynek w luksusowych pensjonatach. Bony Spa- Travel umożliwiają opłacenie wszystkich usług dostępnych w danym obiekcie: noclegów, wyżywienia, zabiegów kosmetycznych czy relaksujących, korzystania z infrastruktury rekreacyjnej (baseny, jacuzzi, sauna itp.). Posiadacze bonów mogą także wykupić oferowane przez hotel gotowe pakiety składające się z noclegów, wyżywienia i zabiegów. Więcej informacji na: (nr 498) 1742 Bon TravelPass Plus o wartości 1000 zł Bony TravelPass Plus to doskonały sposób na udane wakacje! Bonami TravelPass Plus można płacić za wszystkie wycieczki sprzedawane przez biuro podróży Travelplanet.pl S.A., opłacić nimi pobyt w wybranym hotelu za granicą, jak również przelot dowolną linią lotniczą operującą z Polski (w tym tanimi liniami lotniczymi).więcej informacji na: (nr 499) 2500 strona 18 - edycja Edycja /2011 strona 18

20 MÓWIMY O KONKRETACH. Zakupy w Grupie psb to także Specjalne przywileje. Za uzyskanie 1000 punktów nabywasz prawo do wyjątkowych rabatów na Samochody dostawcze Fiat professional. PANDA VAN - 19%* grande PuNto VAN - 19% fiorino - 20% Nowe DoblÒ CArgo - 23% scudo - 24% DuCAto - 31%** * panda Van Biznes rabat 11%. ** ducato l1h1 100 km rabat 24%. rabaty nie dotyczą wersji Biznes. Szczegóły w salonach Fiat professional. folder PSB 210x133.indd 1 6/10/11 4:29 PM Program Sprzedaży Premiowej - Edycja 1/2011 strona 19

21 PARTNERZY PROGRAMU Kupując materiały tych producentów, zbierasz punkty w Programie: Grupa Polskie Składy Budowlane S.A., Wełecz 142, Busko-Zdrój tel , fax ,

Programu Buduj z PSB 1

Programu Buduj z PSB 1 Programu Buduj z PSB 1 REGULAMIN I. Założenia Programu Sprzedaży Premiowej Buduj z PSB 1. Nazwa programu sprzedaży premiowej brzmi Buduj z PSB. W dalszej części Regulaminu niniejszy program sprzedaży premiowej

Bardziej szczegółowo

Zasady Zyskaj z Ablerem podwójnie w pigułce :

Zasady Zyskaj z Ablerem podwójnie w pigułce : 1 www.kronopol.pl 3 www.kronopol.pl 4 Zasady programu w pigułce 5 Partnerzy 6 Rekreacja i kultura 10 Sport 14 Sprzęt elektroniczny 18 Hobby 26 Kącik majsterkowicza 30 Do samochodu 32 Dla domu 36 Dla niej

Bardziej szczegółowo

Katalog pełny marzeń. Oferta ważna: 10.05 30.09.2010 GŁÓWNI PARTNERZY OFICJALNI PARTNERZY

Katalog pełny marzeń. Oferta ważna: 10.05 30.09.2010 GŁÓWNI PARTNERZY OFICJALNI PARTNERZY Katalog pełny marzeń GŁÓWNI PARTNERZY Oferta ważna: 10.05 30.09.2010 OFICJALNI PARTNERZY Punkty zamieniaj w prezenty! Nasz nowy katalog stworzyliśmy z myślą o Tobie i Twoich najbliższych. Ponieważ wiemy,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PARTNERSKI I edycja

PROGRAM PARTNERSKI I edycja PROGRAM PARTNERSKI I edycja KATALOG Programu Partnerskiego Edycja 2013 Wersja 1 KATALOG Programu Partnerskiego Edycja 2013 Prezentowana wersja katalogu Programu Partnerskiego jest wersją startową edycji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów")

Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów) Regulamin Programu Lojalnościowego Ceresit PRO (do dnia 18.07.2013 r. obowiązującego pod nazwą Masterclub Ceresit Klub Profesjonalistów") Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus SATURN

Regulamin Programu Konto Plus SATURN Regulamin Programu Konto Plus SATURN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczony jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Użytkownika Plus do uzyskania i korzystania

Bardziej szczegółowo

Premium KATALOG NAGRÓD

Premium KATALOG NAGRÓD Premium 1 KATALOG NAGRÓD Drogi Kliencie! Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w programie PREMIUM-PLUS. Daje on możliwość odebrania wspaniałych nagród w zamian za robienie zakupów u partnerów biorących udział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 01.09.2014 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PARTNERSKI I edycja

PROGRAM PARTNERSKI I edycja PROGRAM PARTNERSKI I edycja KATALOG Programu Partnerskiego Edycja 2014 KATALOG Programu Partnerskiego Edycja 2014 Prezentowana wersja katalogu Programu Partnerskiego jest wersją startową edycji 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZBIERAJ PUNKTY I WYMIENIAJ NA NAGRODY

ZBIERAJ PUNKTY I WYMIENIAJ NA NAGRODY ZBIERAJ PUNKTY I WYMIENIAJ NA NAGRODY Szanowni Państwo, Program polega na gromadzeniu punktów otrzymywanych za dokonywane zakupy. Punkty gromadzone są na indywidualnym koncie za pośrednictwem Karty Stałego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu ADOB BENEFIT

Regulamin Programu ADOB BENEFIT I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Premiowego, zwany dalej Regulaminem, określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Premiowym ADOB zwanym dalej: Programem. 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania)

Załącznik nr 1. Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Załącznik nr 1 Regulamin Ogólnopolskiego Programu DOBRY PLON Grupa Azoty Zakładów Chemicznych POLICE SA (obowiązuje od dnia 01.07.2014r. do odwołania) Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują poniższe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KATALOG PARTNERSKI I edycja

PROGRAM KATALOG PARTNERSKI I edycja Jak zbieramy punkty w programie? PROGRAM KATALOG PARTNERSKI I edycja Programu Partnerskiego Edycja 2011 Wersja 2 KATALOG Programu Partnerskiego Edycja 2011 NA WWW.ARTGUM.COM.PL SPRAWDŹ AKTUALNĄ WERSJĘ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 15 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY KOMETA

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY KOMETA REGULAMIN KONKURSU WIEDZY KOMETA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Wiedzy KOMETA jest prowadzony przez Bayer Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 158. 2. Organizator powierza czynności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Prezenty czekają REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Prezenty czekają!"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 5.10.15.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 5.10.15. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO 5.10.15. 1. Przedmiot Regulaminu Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego 5.10.15. oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów".

Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów. Regulamin Programu Lojalnościowego Masterclub Ceresit - Klub Profesjonalistów". Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Masterclub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFESJONALNY MALARZ

PROGRAM PROFESJONALNY MALARZ Regulamin dla firm remontowo-budowlanych świadczących usługi malarskie uczestniczących w Programie Profesjonalny Malarz I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ASAJ Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem http://www.sklep.asaj.pl/ prowadzony jest przez ASAJ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

16.06.2010. Szanowni Państwo,

16.06.2010. Szanowni Państwo, 16.06.2010 Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że dbając o Państwa wygodę korzystania z Karty Programu Lojalnościowego DOM, z dniem 16 lipca 2010 r. wprowadzamy następujące udogodnienia: Bezpłatne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA SIECI SKLEPÓW I HURTOWNI PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO A-T S.A.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA SIECI SKLEPÓW I HURTOWNI PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO A-T S.A. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA SIECI SKLEPÓW I HURTOWNI PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO A-T S.A. Przedsiębiorstwo Handlowe A-T SA z siedzibą w Krotoszynie, ul. Zacisze 2 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD

REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD REGULAMIN PROGRAMU RODZINKA DLA STAŁYCH KLIENTÓW OBOWIĄZUJĄCY OD 02.05.2013 I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ. Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego Beskidy w jednej karcie

Regulamin programu partnerskiego Beskidy w jednej karcie Regulamin programu partnerskiego Beskidy w jednej karcie I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem programu partnerskiego pod nazwą Beskidy w jednej karcie (dalej: Program ) jest Małopolski Operator Integracji

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu.

DEFINICJE. 6) Strona produktowa strona w Sklepie Internetowym campandtrialer.pl, na której przedstawione są informacje na temat oferowanego produktu. Regulamin Sklepu Internetowego campandtrailer.pl Sklep internetowy campandtrailer.pl jest prowadzony przez: Tomasza Bloch i Andrzeja Bloch prowadzących wspólnie działalność gospodarczą pod nazwą Camp &

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013

REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW. Caius rozdaje premie edycja 2013 REGULAMIN PROGRAMU DLA AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW Caius rozdaje premie edycja 2013 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Motywacyjnym Caius rozdaje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo