Program motywacyjny Buduj¹cy Bonus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program motywacyjny Buduj¹cy Bonus"

Transkrypt

1 Program motywacyjny Buduj¹cy Bonus

2 Regulamin Programu Motywacyjnego Budujący Bonus organizowanego przez Grupę PSB I. Założenia Programu 1. Nazwa niniejszego programu motywacyjnego brzmi: Budujący Bonus. W dalszej części Regulaminu niniejszy program nazywany jest Programem. 2. Program skierowany jest do osób fizycznych pracowników Składów Budowlanych, Sklepów PSB-Mrówka oraz Sklepów PSB-Profi należących do Grupy PSB. Jego celem jest nagradzanie wyróżniających się sprzedawców i premiowanie szeroko pojętego doradztwa budowlanego podczas prowadzenia sprzedaży. 3. Organizatorem Programu jest Grupa Polskie Składy Budowlane, z siedzibą w Grupa Polskie Składy Budowlane SA z siedzibą w miejscowości Wełecz 142, Busko- Zdrój, wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach pod nr KRS , zwana dalej Organizatorem. 4. Program prowadzony jest w wybranych punktach handlowych na terenie całego kraju, będących niezależnymi i samodzielnymi podmiotami gospodarczymi, zwanymi dalej Składami Budowlanymi, Sklepami PSB-Mrówka oraz Sklepami PSB-Profi, w których prowadzony jest program sprzedaży premiowej dla klientów detalicznych o nazwie Buduj z PSB. 5. Szczegółowe informacje na temat Programu oraz aktualny Regulamin znajdują się na Stronie Internetowej Programu, administrowanej przez Organizatora pod adresem Program trwa od dnia 1 czerwca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Organizator zastrzega sobie prawo do kontynuacji prowadzenia Programu, o czym poinformuje uczestników co najmniej 30 dni przed zakończeniem tej edycji Programu poprzez ogłoszenie na Stronie Internetowej Programu. II. Warunki uczestnictwa w Programie 1. Uczestnikiem Programu może być każdy czynny zawodowo sprzedawca, będący pełnoletnią osobą fizyczną (posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych), który jest zatrudniony w ramach Umowy o pracę w Składzie Budowlanym, Sklepie PSB- Mrówka oraz Sklepie PSB-Profi, o którym mowa w. I Warunkiem uczestnictwa w Programie jest rejestracja za pomocą loginu i hasła w systemie informatycznym Organizatora, zatwierdzona przez właściciela, zarząd Składu Budowlanego, Sklepu PSB-Mrówka oraz Sklepu PSB-Profi zatrudniającego Uczestnika. 3. Poprzez przystąpienie do Programu Uczestnik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu, wyraża zgodę na jego postanowienia i zobowiązuje się stosować do jego treści. 4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Uczestnik nie przestrzega niniejszego Regulaminu. 5. Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Rezygnacja oznacza wystąpienie z Programu bez jakichkolwiek uprawnień oraz zrzeczenie się wszelkich roszczeń w stosunku do Organizatora. 6. W Programie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora. 7. Przystępując do programu Uczestnik podaje tylko imię, adres owy do kontaktu. Adres owy nie może zawierać pełnego imienia i nazwiska. 8. Jeżeli podany adres owy do kontaktu będzie zawierał pełne imię i nazwisko Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Programie.

3 III. Przywileje związane z uczestnictwem w Programie oraz ich zakres 1. Uczestnicy Programu, dokonujący sprzedaży produktów producentów objętych programem sprzedaży premiowej pod nazwą Buduj z PSB mają prawo do otrzymywania i zbierania Punktów Programu (zwanych dalej Punktami) o których mowa dalej w. IV, a w szczególności do wymiany ich na nagrody. 2. Wykaz producentów, których produkty, objęte są Programem oraz za jaką wartość brutto wyrażoną w zł przyznawany jest Punkt znajduje się na stronie Organizatora i dostępny jest po załogowaniu się Uczestnika. IV. Zasady przyznawania Punktów Programu i wydawania Nagród 1. Punkty gromadzone są na w systemie informatycznym Organizatora na Koncie Uczestnika Programu i aktualizowane każdorazowo na koniec dnia, w którym zawarto premiowaną transakcję sprzedaży. 2. Organizatorowi przysługuje prawo do weryfikacji liczby zebranych przez Uczestnika Punktów na podstawie raportów kasowych i dokumentów sprzedaży Składu Budowlanego, Sklepu PSB-Mrówka oraz Sklepu PSB-Profi, w którym pracuje Uczestnik. 3. Zgromadzone Punkty mogą być przez Uczestnika Programu wymienione na nagrody z Katalogu Nagród, dostępnego na Stronie Internetowej Programu. Liczby Punktów, niezbędnych do uzyskania poszczególnych Nagród są wymienione w Katalogu Nagród. 4. Wymiana Punktów na Nagrody może odbyć się wyłącznie za pośrednictwem Strony Internetowej Programu. 5. W przypadku braku możliwości nabycia przez Organizatora nagrody zamieszczonej w Katalogu Nagród, a tym samym braku możliwości wręczenia nagrody wybranej przez Uczestnika, Organizatorowi przysługuje prawo do zastąpienia tej nagrody i wymiany jej na inną o tych samych lub podobnych parametrach i podobnej wartości. 6. Nagrody zostaną wydane Uczestnikowi Programu w terminie do 30 dni od dnia wypełnienia Zlecenia. 7. Nagrody wysyłane są przesyłką pocztową lub kurierską na adres Składu Budowlanego lub Sklepu PSB-Mrówka, w którym jest zatrudniony Uczestnik. 8. Nagrody są nagrodami rzeczowymi i nie podlegają wymianie na wartości pieniężne. 9. Świadczenie Organizatora uznaje się za wykonane z chwilą przekazania nagrody. 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub nie doręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika Programu danych personalnych, adresu lub innych danych, umożliwiających przekazanie nagród. Nagrody nie odebrane w terminie 30 dni od ustalonego terminu odbioru lub od daty zawiadomienia o dostępności nagrody przechodzą na własność Organizatora. 11. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu wad wydanych nagród, w tym z tytułu rękojmi jest wyłączona. Uczestnik może kierować jednak swe roszczenia bezpośrednio do producenta lub sprzedawcy danego towaru. Organizator dołoży wszelkich starań by pomóc Uczestnikowi w takich działaniach. 12. Otrzymywanie nagród rodzi konsekwencje podatkowe. Nagrody otrzymane w Programie, zgodnie z Art.20 ust 1,.9 ustawy o podatku dochodowym stanowią przychód z innych źródeł i podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Organizator, zgodnie z przepisami Art. 42a tej ustawy wystawi i prześle na wskazany przez uczestnika adres do korespondencji PIT 8C z rocznym rozliczeniem przychodu, uzyskanego przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie. Przesłanie dokumentu PIT 8C nastąpi do dnia 28 lutego następnego roku podatkowego. W wypadku zmian przepisów podatkowych Uczestnicy Programu zobowiązani są stosować się do ich postanowień bez jakichkolwiek informacji ze strony Organizatora. V. Reklamacje 1. Wszelkie roszczenia, reklamacje, uwagi i zastrzeżenia co do przebiegu Programu można składać wyłącznie pisemnie pod adresem Organizatora, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Programu, a jeżeli chodzi o wydane nagrody - w terminie 14 dni od dnia jej przekazania. Brak reklamacji w terminie opisanym powyżej oznacza zrzeczenie

4 się wszelkich roszczeń wobec Organizatora. Reklamacje zgłoszone po powyższym terminie, nie będą rozpatrywane. 2. Reklamacje składa się na piśmie. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia Organizatorowi, decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym na adres podany w reklamacji. 3. Przed rozpoznaniem reklamacji ewentualny spór sądowy jest niedopuszczalny. 4. Odpowiedzialność Organizatora jest ograniczona względem Uczestnika do wartości nagrody, do której jest lub byłby on uprawniony. VI. Postanowienia końcowe 1. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia prowadzenia Programu w każdym momencie za uprzednim powiadomieniem uczestników za pośrednictwem strony internetowej ze skutkiem następującym po 30 dniach od daty umieszczenia powiadomienia na stronie internetowej. W takim przypadku Punkty uzyskane przez Uczestników muszą zostać wymienione na nagrody w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia Programu. Takie zakończenie Programu nie rodzi żadnych roszczeń po stronie Uczestników. 2. Organizator jest uprawniony do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym momencie. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Organizator każdorazowo poda zmiany do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie ich na stronie internetowej Programu. Organizator nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek sporami dotyczącymi własności Punktów jak i prawa do nagród. 3. Wszelkie spory związane z niniejszym Programem będą rozstrzygane polubownie lub w przypadku niemożności osiągnięcia ugody - przez właściwe rzeczowo sądy powszechne właściwe dla siedziby Organizatora.

5 NARZĘDZIA DLA PROFESJONALISTÓW 7049 Piła ukosowa BOSCH GCM 8 S + stół moc: 1400 W, szerokość cięcia do 270 mm, grubość cięcia do 60 mm, średnica tarczy tnącej: 216 mm, średnica otworu wewnętrznego tarczy: 30 mm (nr 414) 3515 Laser punktowy BOSCH GPL 5 ze statywem dokładność: ±0.3 mm/m, zasięg: 30 m, masa: 0.25 kg (nr 415) strona 16 - edycja 2010 Edycja 1/2011 strona 4

6 4304 Gwoździarka pneumatyczna MAKITA AN943 wymiary gwoździa - długość: mm, pojemność magazynka: szt., zakres ciśnienia roboczego: 4,5-8,5 bar (nr 416) Młot wyburzeniowy MAKITA HM1317C moc znamionowa: 1510 W, energia pojedynczego uderzenia 33,8 J, uchwyt narzędziowy HEX 28,6 mm (nr 417) 3957 Maszynka ręczna RUBI TI-75-S do płytek ceramicznych; długość cięcia 75cm - 53x53cm w karo, wymienne ostrza 10/18/20 mm (nr 418) 1612 Drabina POWER TEC 3/9 (nr 421) Przecinarka elektryczna RUBI DW 250 NL moc: 1100 W, długość cięcia do 1030 mm, średnica tarczy 250 mm (nr 419) Zagęszczarka płytowa KIPOR KG guma do ubijania waga: 95 kg, głębokość ubijania: 30 cm, czterosuwowy silnik (nr 420) Program Sprzedaży strona Premiowej 17 - edycja Edycja 1/2011 strona 5

7 KĄCIK MAJSTERKOWICZA 730 Wiertarka udarowa BOSCH PSB 500 RE moc 500 W, w walizce (nr 422) 655 Wyrzynarka BOSCH PST 650 moc 500 W, w walizce (nr 423) 930 Wiertarka udarowa BOSCH PSB 650 RE w walizce, moc 650 W, udar mechaniczny, dodatkowa rękojeść, ogranicznik głębokości (nr 424) 1220 Wiertarko-wkrętarka BOSCH PSR 12 2 akumulatory, 12 V, w walizce (nr 425) 405 Walizka narzędziowa TOPEX 135 części w zestawie: klucze, szczypce, wkrętaki, bity, nasadki, poziomica i wiele innych (nr 426) Edycja 1/2011 strona 6

8 351 Zszywacz STANLEY TR151Y6 (nr 429) 810 Szlifierka kątowa MAKITA GA W, w kartonie, tarcza 125mm (nr 427) 109 Szczypce boczne NEO 160mm bardzo twarda stal, hartowana indukcyjnie (nr 428) 294 Pistolet klejowy STANLEY 80W 6-GR25 (nr 431) 2339 Młotowiertarka MAKITA SDS Plus 800W HR247 moc 800 W, w walizce (nr 430) 1368 Dalmierz laserowy STANLEY TLM100i (nr 432) 238 Piłka ręczna STANLEY JET CUT (nr 433) 1855 Wiertarko-wkrętarka MAKITA 12V DWALE biegi, w zestawie: latarka, 2 akumulatory, w walizce (nr 434) 220 Klucze imbusowe STANLEY hex z kulką szt. (nr 435) Program Sprzedaży Premiowej - Edycja 1/2011 strona 7

9 WOKÓŁ DOMU 4702 Pilarka spalinowa STIHL MS 230 moc: 2,7 kw, ciężar: 4,6 kg, długość prowadnicy 35 cm (nr 436) 2368 Pilarka elektryczna STIHL MSE 140 C-BQ napięcie znamionowe: 230 V, moc: 1,4 kw, ciężar: 3,6 kg, długość prowadnicy: 35 cm (nr 437) 1368 Elektryczne nożyce do żywopłotów STIHL HSE 41 napięcie znamionowe: 230 V, pobór mocy: 400 W, ciężar: 2,9 kg, długość całkowita: 86 cm (nr 438) Edycja 1/2011 strona 8

10 2535 Myjka STIHL RE 108 ciśnienie robocze: bar, moc: 1,7 kw, ciężar: 15 kg (nr 439) 1868 Kosiarka VIKING ME 360 moc znamionowa: 1100 W, szerokość koszenia: 33 cm, pojemność kosza na trawę: 26 l, masa: 12 kg (nr 440) 1168 Kosa STIHL FSE 60 napięcie znamionowe: 230 V, ciężar: 3,9 kg, pobór mocy: 540 W (nr 441) 2065 Odkurzacz przemysłowy STIHL SE 61 E z gniazdem do podłączenia elektronarzędzia, moc: 1300 W (nr 442) Program Sprzedaży Premiowej - Edycja 1/2011 strona 9

11 TWOJE HOBBY 1065 Odtwarzacz MP3 i MP4 PENTAGRAM EON CINEO GOLD 8GB odtwarza AVI, FLV, RM, RMVB i WMV (nr 443) 2249 ipod NANO 6gen 8GB 8 GB pamięci typu flash, ekran: 1,54 cali (przekątna) TFT, kolorowy, rozdzielczość 240 x 240 pikseli (nr 444) 917 Odtwarzacz PHILIPS MP4 SA2ARA04K pojemność pamięci: 4 GB, wyświetlacz: kolorowy LCD, wbudowane radio (nr 445) 1731 Nawigacja NavRoad NR460 + AutoMapa Polska + SD 2GB ekran o przekątnej 4.3-cala i rozdzielczości 480 x 272 punktów (nr 446) 1708 Aparat cyfrowy CANON IXUS 105 rozdzielczość 12.1 Mpix, 4-krotne zbliżenie optyczne, 4-krotne zbliżenie cyfrowe, optyczny stabilizator obrazu oraz 2.7-calowy wyświetlacz dotykowy (nr 447) 1800 Teleskop CELESTRON AstroMaster 70 EQ przeznaczony do prowadzenia obserwacji nieba oraz obserwacji naziemnych (nr 448) Edycja 1/2011 strona 10

12 KORPORACYJNA ELEGANCJA 105 Koszulka T-shirt w rozmiarach S-XXL, granatowa (nr 449) 182 Koszulka POLO w rozmiarach S-XXL, granatowa (nr 450) 322 Kamizelka polarowo -ortalionowa w rozmiarach S-XXL, granatowa (nr 451) 390 Bluza polarowa z zamkiem w rozmiarach S-XXL, granatowa (nr 452) 132 Parasol (nr 453) 228 Torba podróżna RUNNER wymiary 73x36x35 cm (nr 454) 171 Plecak YALE pojemność 30 l (nr 455) Program Sprzedaży Premiowej - Edycja 1/2011 strona 11

13 W DOMU I PRACY 396 PenDrive TOSHIBA 16 GB GINGA pojemność 16 GB, szybkość zapisu 4.5 mb/s, szybkość odczytu 18 MB/s (nr 456) 805 Słuchawki bezprzewodowe AKG K912 funkcja automatycznego strojenia, stacja bazowa z ładowarką, częstotliwość transmisji: 864 MHz (nr 457) 1902 Radioodtwarzacz CD SONY CDX-GT434U z gniazdami USB i AUX-IN (nr 458) 735 CB Radio ALAN 199A 40 kanałowy radiotelefon, pracujący w paśmie CB (nr 459) 552 Żelazko PHILIPS GC 2830 moc: 2100 W, ze stopą SteamGlide odporną na zarysowania, systemem antywapiennym oraz z blokadą kapania (nr 460) 1782 Odkurzacz PHILIPS FC9170/01 moc: 2200 W, maksymalna moc ssania: 500 W (nr 461) strona 10 - edycja 2010 Edycja 1/2011 strona 12

14 793 Klawiatura LOGITECH Cordless Desktop S 520 zestaw klawiatury bezprzewodowej z myszą (nr 462) 1241 Urządzenie wielofunkcyjne BROTHER DCP-J315W z kolorową drukarką atramentową drukującą 35 str./min w czerni oraz 28 w kolorze, wyświetlaczem LCD oraz złączami kart pamięci (nr 463) 2067 Mikro Wieża PANASONIC SC-PM38EP-K odtwarzane nośniki CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD (nr 464) Laptop HP PAVILION dv7-4020ew ekran o przekątnej 17.3, rozdzielczość 1600 x 900, matryca LED (nr 465) Notebook SONY VAIO VPC-EB4S1E/BQ dysk twardy 500 GB, łączność bezprzewodowa Bluetooth 2.1+ EDR (nr 466) 3622 Monitor 24 SAMSUNG SyncMaster P2470HD rozdzielczość: 1920 x 1080 piksele, tuner TV (nr 467) 8596 Telewizor 37 LG 37LE5300 LCD z podświetleniem LED, przekątna ekranu 37 cali, rozdzielczość nominalna 1920 x 1080 (nr 468) Program Sprzedaży strona Premiowej 11 - edycja - Edycja /2011 strona 13

15 KUCHENNE ATRAKCJE 753 Toster PHILIPS HD 2686 moc: 1500 W, 8 stopniowa regulacja czasu opiekania, funkcja rozmrażania i podgrzewania bułek (nr 469) 540 Czajnik PHILIPS HD 4677/40 moc: 2400 W, pojemność 1,7 l (nr 470) 1133 Frytkownica PHILIPS HD 6159 moc: 2000 W pojemność misy: 2,5 l, pojemność koszyka: 1,3 kg (nr 471) 715 Toster PHILIPS HD 2628 moc: 950 W, 7 stopniowa regulacja czasu opiekania, funkcja rozmrażania i podgrzewania bułek (nr 472) 936 Grill PHILIPS HD 4417 grill elektryczny otwarty, moc: 2000 W, z regulacją temperatury, nienagrzewającymi się rączkami (nr 473) 1720 Zestaw 20-częściowy TEFAL Ingenio L52799 oryginalna powłoka nieprzywierająca, wiele możliwości-przygotowywanie, pieczenie, odcedzanie, przechowywanie w lodówce, podawanie prosto na stół (nr 474) 1524 Kuchenka mikrofalowa ZELMER 29Z022 ruszt na grilla, wygodny uchwyt do otwierania drzwiczek, obudowa ze stali nierdzewnej, moc mikrofal 800 W, moc grilla 1000 W (nr 475) strona 12 - edycja 2010 Edycja 1/2011 strona 14

16 1676 Robot PHILIPS HR 7774 moc: 1000 W, pojemność misy roboczej: 2 l, 31 funkcji pracy (nr 476) 593 Blender PHILIPS HR 1364 moc: 600 W, pojemnik do odmierzania oraz rozdrabniacz (nr 477) 1110 Maszynka do mięsa ZELMER moc: 550 W, wydajność mielenia 1,5 kg/min, zaopatrzona w trzy sita o średnicy od 2,7 do 8 mm (nr 478) 752 Mikser PHILIPS HR 1571 ręczny mikser, moc: 400 W, posiada trzy różne prędkości (nr 479) 499 Blender PHILIPS HR 2860 mikser stojący, moc: 220 W, pojemnik 400 ml, młynek do suchych oraz mokrych produktów, 2 pojemniki (nr 480) 1227 Ekspress do kawy ZELMER 13Z014 ciśnienie: 15 bar, moc: 1250 W (nr 481) 858 Krajalnica ZELMER moc: 200 W, z płynną regulacją grubości krojenia (nr 482) 977 Sokowirówka PHILIPS HR 1840 moc: 300 W, 2 ustawienia prędkości, przezroczysty dzbanek blendera o pojemności 1,5 l (nr 483) Program Sprzedaży strona Premiowej 13 - edycja - Edycja /2011 strona 15

17 KORPORACYJNA TWOJA ZDROWIE SKARBONKA I URODA ELEGANCJA 548 Maszynka do strzyżenia włosów PHILIPS QC ustawień długości (1 21 mm), elastyczny grzebień, doskonale nadaje się do strzyżenia krótkich fryzur w domu (nr 484) 470 Golarka PHILIPS HQ ruchome głowice, automatyczne dostosowanie do V, sposób golenia: na sucho i mokro, zasilana akumulatorowo (nr 485) 342 Suszarka do włosów ZELMER 33Z013 moc: 1200 W, 2 stopniowa regulacja prędkości, możliwość zasilania 120 / 230 V (nr 486) 1282 Depilator PHILIPS HP 6578 moc: 16 W, 2 stopniowa regulacja prędkości,wibrujący pasek masujący stymuluje i łagodzi skórę (nr 487) 805 Waga łazienkowa TANITA UM-073 maks. załadunek 150 kg, dokładność pomiaru do 100 g (nr 488) strona 14 - edycja 2010 Edycja 1/2011 strona 16

18 208 Piłka NIKE T90 PITCH - SC piłka nożna (nr 489) 467 Zestaw hantli BW 400 (nr 490) 348 Kije Trekking Slope (nr 493) 1398 Rowerek magnetyczny HS 2012 (nr 491) 138 Tarcza DART tarcza dwustronna (nr 492) 942 Stepper skrętny BS 1650 (nr 495) 1420 Wioślarz BR 2200 (nr 496) 343 Śpiwór BLANCA MUMIA PROFI 3 (nr 494) Program Sprzedaży strona Premiowej 15 - edycja - Edycja /2011 strona 17

19 TWOJA SKARBONKA Kupon premiowy SodexoPASS o wartości 50 zł Kupony Premiowe są akceptowane w ponad 50 tys punktów handlowych i usługowych w całej Polsce m.in. w super- i hiper-marketach, sklepach RTV i AGD, perfumeriach, sklepach typu Dom i Ogród, salonach jubilerskich, sklepach odzieżowych, sportowych, na stacjach paliw i wielu innych placówkach handlowo-usługowych, kupon nie podlega wymianie na gotówkę. (nr 497) 1 bon bony bony bony bonów 875 Bon SpaTravel o wartości 500 zł 6 bonów bonów bonów bonów bonów 1500 Podaruj sobie i swoim bliskim chwile luksusu! Bony SpaTravel to relaks i pielęgnacja w najlepszych polskich hotelach Spa i salonach DaySpa oraz wypoczynek w luksusowych pensjonatach. Bony Spa- Travel umożliwiają opłacenie wszystkich usług dostępnych w danym obiekcie: noclegów, wyżywienia, zabiegów kosmetycznych czy relaksujących, korzystania z infrastruktury rekreacyjnej (baseny, jacuzzi, sauna itp.). Posiadacze bonów mogą także wykupić oferowane przez hotel gotowe pakiety składające się z noclegów, wyżywienia i zabiegów. Więcej informacji na: (nr 498) 1742 Bon TravelPass Plus o wartości 1000 zł Bony TravelPass Plus to doskonały sposób na udane wakacje! Bonami TravelPass Plus można płacić za wszystkie wycieczki sprzedawane przez biuro podróży Travelplanet.pl S.A., opłacić nimi pobyt w wybranym hotelu za granicą, jak również przelot dowolną linią lotniczą operującą z Polski (w tym tanimi liniami lotniczymi).więcej informacji na: (nr 499) 2500 strona 18 - edycja Edycja /2011 strona 18

20 MÓWIMY O KONKRETACH. Zakupy w Grupie psb to także Specjalne przywileje. Za uzyskanie 1000 punktów nabywasz prawo do wyjątkowych rabatów na Samochody dostawcze Fiat professional. PANDA VAN - 19%* grande PuNto VAN - 19% fiorino - 20% Nowe DoblÒ CArgo - 23% scudo - 24% DuCAto - 31%** * panda Van Biznes rabat 11%. ** ducato l1h1 100 km rabat 24%. rabaty nie dotyczą wersji Biznes. Szczegóły w salonach Fiat professional. folder PSB 210x133.indd 1 6/10/11 4:29 PM Program Sprzedaży Premiowej - Edycja 1/2011 strona 19

21 PARTNERZY PROGRAMU Kupując materiały tych producentów, zbierasz punkty w Programie: Grupa Polskie Składy Budowlane S.A., Wełecz 142, Busko-Zdrój tel , fax ,

KATALOG NAGRÓD. Edycja 1/2011. Program Sprzedaży Premiowej Zapytaj w kasie o kartę Programu

KATALOG NAGRÓD. Edycja 1/2011. Program Sprzedaży Premiowej Zapytaj w kasie o kartę Programu KATALOG NAGRÓD Edycja 1/2011 Program Sprzedaży Premiowej Zapytaj w kasie o kartę Programu REGULAMIN I. Założenia Programu Sprzedaży Premiowej Buduj z PSB 1. Nazwa programu sprzedaży premiowej brzmi Buduj

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15

Regulamin. Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin Programu lojalnościowego 2014/15 Regulamin z dnia 01.08.2014r. I. Postanowienia ogólne. 1. Nazwa niniejszego programu lojalnościowego brzmi DARO Super Partner, w dalszej części regulaminu zwanego

Bardziej szczegółowo

akcja specjalna sierpień - październik 2015 /bernerpolska berner.pl berner-polska.pl platfroma zakupowa katalog online

akcja specjalna sierpień - październik 2015 /bernerpolska berner.pl berner-polska.pl platfroma zakupowa katalog online sierpień - październik 2015 REGULAMIN PROMOCJI: LATO NAGRODA AKONTO ORGANIZATOR PROMOCJI: Berner Polska Sp. z o. o., Aleja gen. T. Bora-Komorowskiego 25a, 31-476 Kraków, wpisana przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

II TERMIN Akcja rozpocznie się 1 października 2014 roku a zakończy 14 czerwca 2015 roku.

II TERMIN Akcja rozpocznie się 1 października 2014 roku a zakończy 14 czerwca 2015 roku. REGULAMIN PROJEKTU EKOLOGICZNEGO O NAZWIE: STAŃ PO ZIELONEJ STRONIE MOCY (dalej zwanym Regulaminem ) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Slam Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

II TERMIN Akcja rozpocznie się 1 października 2015 roku a zakończy 17 czerwca 2016 roku.

II TERMIN Akcja rozpocznie się 1 października 2015 roku a zakończy 17 czerwca 2016 roku. REGULAMIN PROJEKTU EKOLOGICZNEGO O NAZWIE: STAŃ PO ZIELONEJ STRONIE MOCY (dalej zwanym Regulaminem ) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Slam Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Wykaz nagród wraz ze specyfikacja techniczną:

Wykaz nagród wraz ze specyfikacja techniczną: 1. Nagroda główna 1 sztuka Wykaz nagród wraz ze specyfikacja techniczną: Załącznik do Regulaminu Loterii Promocyjnej Podróżowanie na Rybobranie Nagrodą główną w loterii jest voucher (Bon wakacyjny) o wartości

Bardziej szczegółowo

Część 1 Dostawę artykułów gospodarstwa domowego (AGD); ILOŚĆ Wymogi graniczne TAK/NIE

Część 1 Dostawę artykułów gospodarstwa domowego (AGD); ILOŚĆ Wymogi graniczne TAK/NIE Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego Część 1 Dostawę artykułów gospodarstwa domowego (AGD); LP. OPIS /PARAMETRY WYMAGANE ELEMNETY WYPOSAŻENIA ILOŚĆ Wymogi graniczne /NIE 1. Maszynka do mielenia 2 szt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SMS

Regulamin Konkursu SMS Regulamin Konkursu SMS I Założenia konkursu: 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu SMSowego w Galerii Kaskada, w dalszej części Regulaminu zwanego Konkursem. 2. Organizatorem Konkursu jest spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO

Regulamin. Programu DEKARSKIEGO I. Definicje Regulamin Programu DEKARSKIEGO Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej: 1.1 IZOBUD - Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wyraź opinię i wygraj nagrody (zwany dalej Regulaminem)

Regulamin konkursu Wyraź opinię i wygraj nagrody (zwany dalej Regulaminem) Regulamin konkursu Wyraź opinię i wygraj nagrody (zwany dalej Regulaminem) Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs Wyraź opinię i wygraj nagrody, którego celem jest zacieśnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ O NAZWIE: LOTERIA URODZINOWA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Loteria promocyjna będzie prowadzona pod nazwą Loteria urodzinowa (zwana dalej Loterią ). 2. Organizatorem loterii jest,,real,-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRP

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRP REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRP dla Ciebie 1 Organizator i uczestnicy sprzedaży premiowej 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa przedmiot i zasady uczestnictwa w akcji sprzedaży premiowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI AGD/RTV z prezentem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 czerwca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI AGD/RTV z prezentem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 czerwca 2017 r. REGULAMIN AKCJI AGD/RTV z prezentem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 08 czerwca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem AGD/RTV z prezentem (zwanej dalej Akcją promocyjną ) jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Elektronarzędzia z gratisami!

Regulamin promocji Elektronarzędzia z gratisami! Regulamin promocji Elektronarzędzia z gratisami! 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Organizator TERG S.A. z siedzibą w Złotowie, przy ul. Za Dworcem 1D, 77-400 Złotów.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat technologiczny RTV i AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 listopada 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Rabat technologiczny RTV i AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 listopada 2016 r. REGULAMIN AKCJI Rabat technologiczny RTV i AGD (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 10 listopada 2016 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem akcji pod hasłem Rabat technologiczny RTV i AGD (zwana dalej Akcją

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Ç1. Postanowienia ogélne 1. Organizatorem Konkursu Piknik ekologiczny (dalej: Konkurs ) jest Gorenje - Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850)

Bardziej szczegółowo

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję..

Promocja trwa od 17 października do 31 grudnia 2011 r. lub do wyczerpania zapasów produktów przeznaczonych na promocję.. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Złota promocja, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest BEAM P. Podbielski Spółka Jawna z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Świerczewskiej

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo. jesteś z nami, dostajesz więcej! zbierasz punkty i odbierasz wspaniałe nagrody! Zapraszamy do współpracy.

Drodzy Państwo. jesteś z nami, dostajesz więcej! zbierasz punkty i odbierasz wspaniałe nagrody! Zapraszamy do współpracy. KATALOG NAGRÓD Drodzy Państwo W codziennej pracy dbamy, aby zaopatrzyć Was we wszystko, co niezbędne do pracy w biurze. Pragniemy także wyróżnić Państwa premiując Wasze zakupy dokonane u nas. jesteś z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie!

REGULAMIN. sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! REGULAMIN sprzedaży premiowej marki Mastercook Prezenty dla Ciebie! Definicje: Akcja Promocyjna: sprzedaż premiowa produktów z rabatem modeli sprzętu marki Mastercook wskazanych w pkt. 3.12 regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu motywacyjnego Podłoga dla przedszkola

Regulamin programu motywacyjnego Podłoga dla przedszkola Regulamin programu motywacyjnego Podłoga dla przedszkola TARKETT POLSKA SP. Z O.O. Warszawa 2016 1 1 ZAŁOŻENIA I CEL PROGRAMU MOTYWACYJNEGO 1. Organizatorem Programu Motywacyjnego jest Tarkett Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride

REGULAMIN Promocji Promocja Joyride REGULAMIN Promocji Promocja Joyride I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorem promocji Joyride, zwanej dalej Promocją, jest Sony Europe Limited Sp. z o.o oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

TECHNIKA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI www.greka.com.pl www.nawietrzak.eu

TECHNIKA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI www.greka.com.pl www.nawietrzak.eu nazwa zdjęcie Punkty Koplet kluczy nasadowych MN-57-27 28 Szlifierka kątowa Modeco 115 mm 27 Wiertarka Udarowa 580W MN-90-015 28 Wyrzynarka MN-92-106 35 Suwmiarka elektroniczna MN-85-101 39 Wiertarko-wkrętarka

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty rabatowej w sklepach RTV EURO AGD dla Programu Rabatowego SYGMA BONUS

Regulamin oferty rabatowej w sklepach RTV EURO AGD dla Programu Rabatowego SYGMA BONUS Regulamin oferty rabatowej w sklepach RTV EURO AGD dla Programu Rabatowego SYGMA BONUS 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania rabatu posiadaczom Kart płatniczych wydanych przez Sygma Banque S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA SIECI SKLEPÓW I HURTOWNI PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO A-T S.A.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA SIECI SKLEPÓW I HURTOWNI PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO A-T S.A. REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA SIECI SKLEPÓW I HURTOWNI PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO A-T S.A. Przedsiębiorstwo Handlowe A-T SA z siedzibą w Krotoszynie, ul. Zacisze 2 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZBIERAJ PUNKTY I WYMIENIAJ NA NAGRODY

ZBIERAJ PUNKTY I WYMIENIAJ NA NAGRODY ZBIERAJ PUNKTY I WYMIENIAJ NA NAGRODY Szanowni Państwo, Program polega na gromadzeniu punktów otrzymywanych za dokonywane zakupy. Punkty gromadzone są na indywidualnym koncie za pośrednictwem Karty Stałego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców

Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców Regulamin programu partnerskiego dla Wykonawców 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 maja 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. i określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Ferie z technologią 4K i 360 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 stycznia 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Ferie z technologią 4K i 360 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 stycznia 2017 r. REGULAMIN AKCJI Ferie z technologią 4K i 360 (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 16 stycznia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Ferie z technologią 4K i 360 (zwanej dalej Akcją

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax

Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax I. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax 2.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego Klub Instalatora Unimax", zwanego dalej Programem jest Unimax S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP

REGULAMIN PROMOCJI Super VIP REGULAMIN PROMOCJI Super VIP 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Akcja promocyjna, zwana dalej Promocją, jest prowadzona pod nazwą Super Vip. 1.2. Organizatorem Promocji jest Flügger Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu odbywającego się w okresie od dnia 8 listopada 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. w ramach programu lojalnościowego Społem znaczy razem 1. Postanowienia ogólne 1. Konkurs odbywa się w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają "

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ Prezenty czekają REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ "Prezenty czekają " 1. Określenie Organizatora 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa zasady promocji sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "Prezenty czekają!"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje REGULAMIN KONKURSU Włączamy Emocje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Włączamy Emocje, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE HASŁO REKLAMOWE DLA PIECZĄTEK WIELOKOLOROWYCH TRODAT POD NAZWĄ KOLOROWA PROMOCJA TRODAT

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE HASŁO REKLAMOWE DLA PIECZĄTEK WIELOKOLOROWYCH TRODAT POD NAZWĄ KOLOROWA PROMOCJA TRODAT REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE HASŁO REKLAMOWE DLA PIECZĄTEK WIELOKOLOROWYCH TRODAT POD NAZWĄ KOLOROWA PROMOCJA TRODAT POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs na najlepsze hasło reklamowe będzie prowadzony pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Drugiego programu lojalnościowego Zbieraj naklejki i odbierz NAGRODY dla linii produktów MEDI-line

Regulamin Drugiego programu lojalnościowego Zbieraj naklejki i odbierz NAGRODY dla linii produktów MEDI-line Regulamin Drugiego programu lojalnościowego Zbieraj naklejki i odbierz NAGRODY dla linii produktów MEDI-line 1 Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania oraz udziału w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRODUKTÓW MARKI TEFAL ORAZ MARKI MOULINEX

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRODUKTÓW MARKI TEFAL ORAZ MARKI MOULINEX REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PRODUKTÓW MARKI TEFAL ORAZ MARKI MOULINEX 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem niniejszej sprzedaży premiowej produktów marki Tefal oraz marki Moulinex ( Promocja )

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Generali docenia Klientów razem z Philips

Regulamin Akcji Generali docenia Klientów razem z Philips Regulamin Akcji Generali docenia Klientów razem z Philips 1 WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorami Akcji Generali docenia Klientów razem z Philips (dalej Akcja ), są: Generali Życie T.U. S.A. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią

REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią REGULAMIN Akcji SIEMENS Wyjątkowa kawa z wyjątkową premią Definicje pojęć: Uczestnik Akcji: osoba fizyczna nabywająca ekspres ciśnieniowy Siemens wymieniony w punkcie 3.12 do użytku własnego, niezwiązanego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Specyfikacja techniczna L.p. Rodzaj Minimalne parametry techniczne. Pilarka tarczowa stołowa do drewna. Frezarka dolnowrzecionowa do drewna 3. Strugarka wyrówniarka do drewna Średnica piły Ø 50 mm Prędkość

Bardziej szczegółowo

Dying Light zaprojektuj schronienie

Dying Light zaprojektuj schronienie Regulamin konkursu Dying Light zaprojektuj schronienie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Dying Light zaprojektuj schronienie (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ NIERUCHOMOŚĆ Z OFERTY.NET 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ NIERUCHOMOŚĆ Z OFERTY.NET 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU ZNAJDŹ NIERUCHOMOŚĆ Z OFERTY.NET 1 DEFINICJE 1. Organizator Spółka Melog.com Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-532, ul Rakowiecka 36 lok. 341, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania

Regulamin Programu Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Programu Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania 1.1 Program nosi nazwę Najprzyjemniejszy element wiosennego śniadania i jest organizowany przez Organizatora, w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah

Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah Regulamin Konkursu Pleciony Rower Heyah I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu "Pleciony Rower Heyah", zwanego dalej Konkursem jest Agencja Reklamowa S4 Sp. z o.o.,.z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH REGULAMIN Krzyżówki Agro-Sieć opublikowanej w Katalogu Wiosna 2017 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w krzyżówce 2. Organizatorem krzyżówki jest: Agro-Sieć Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS

REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS REGULAMIN KONKURSU MARTEX BUSINESS I. PRZEDMIOT REGULAMINU Niniejszy Regulamin, dalej zwany Regulaminem określa zasady funkcjonowania Konkursu pod nazwą MARTEX BUSINESS, w szczególności zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

na dostawę endoskopu z wyposażeniem wraz z laserowymi narzędziami do pomiarów geometrycznych elementów maszyn

na dostawę endoskopu z wyposażeniem wraz z laserowymi narzędziami do pomiarów geometrycznych elementów maszyn Warszawa, dnia 22.10.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę endoskopu z wyposażeniem wraz z laserowymi narzędziami do pomiarów geometrycznych elementów maszyn Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania

Bardziej szczegółowo

Urządzenie Parametry 5h 10h 24h Kaucja

Urządzenie Parametry 5h 10h 24h Kaucja Betoniarka poj. 110 L, 230 V poj. 200 L, 400 V 20 30 40 200 Taczki budowlane - - 10 50 Wibrator do betonu ENAR 2800 W, wałek giętki 4 m, 5 m + buława 30 40 50 100 Rusztowanie warszawskie (cena za jedną

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu lojalnościowego Punktuj z Budmaxem. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin programu lojalnościowego Punktuj z Budmaxem. 1 Postanowienia ogólne Regulamin programu lojalnościowego Punktuj z Budmaxem 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Programu Lojalnościowego, zwanego dalej Programem lojalnościowym lub wymiennie Programem, prowadzonego pod

Bardziej szczegółowo

[Organ wydający zezwolenie]

[Organ wydający zezwolenie] Regulamin loterii promocyjnej Nagradzamy Rozsądnych Kierowców I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Określenie podmiotu organizującego i finansującego loterię, nazwa loterii] 1. Podmiotem organizującym loterię promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707. Dane osobowe

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707. Dane osobowe REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ 707 1 Informacje ogólne i definicje podstawowych pojęć 1.1. Organizator VELUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Muszkieterów 15A, zarejestrowana w Krajowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej. Regulamin promocji Photogenica Zakup = Nagroda. oraz. Regulamin sprzedaży premiowej Photogenica Zakup = Nagroda

Regulamin sprzedaży premiowej. Regulamin promocji Photogenica Zakup = Nagroda. oraz. Regulamin sprzedaży premiowej Photogenica Zakup = Nagroda Regulamin sprzedaży premiowej oraz Regulamin promocji Photogenica Zakup = Nagroda Regulamin sprzedaży premiowej Photogenica Zakup = Nagroda I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem sprzedaży premiowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty rabatowej w sklepach RTV EURO AGD dla Programu SYGMA BONUS - oferta specjalna Świąteczne Rabaty

Regulamin oferty rabatowej w sklepach RTV EURO AGD dla Programu SYGMA BONUS - oferta specjalna Świąteczne Rabaty Regulamin oferty rabatowej w sklepach RTV EURO AGD dla Programu SYGMA BONUS - oferta specjalna Świąteczne Rabaty 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania rabatu posiadaczom Kart płatniczych wydanych

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ ZBIERAJ KODY OTRZYMUJ LEONY dla produktów HoReCa marki Hortex firmy Polski Ogród Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ ZBIERAJ KODY OTRZYMUJ LEONY dla produktów HoReCa marki Hortex firmy Polski Ogród Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ ZBIERAJ KODY OTRZYMUJ LEONY dla produktów HoReCa marki Hortex firmy Polski Ogród Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program sprzedaży premiowej pod nazwą ZBIERAJ KODY OTRZYMUJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 lipca 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 lipca 2016 r. REGULAMIN AKCJI Urządzenie wielofunkcyjne HP DJ 2130 w zestawienie z notebookiem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 21 lipca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Urządzenie wielofunkcyjne

Bardziej szczegółowo

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej

2 Termin i miejsce Akcji promocyjnej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Smartfon Samsung Galaxy A3 2017/A5 2017 + karta 32 i 64GB (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 22 sierpnia 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji pod hasłem Smartfon

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI RABAT TECHNOLOGICZNY (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 grudnia 2015 r.

REGULAMIN AKCJI RABAT TECHNOLOGICZNY (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 grudnia 2015 r. REGULAMIN AKCJI RABAT TECHNOLOGICZNY (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 grudnia 2015 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem akcji pod hasłem RABAT TECHNOLOGICZNY (zwana dalej Akcją promocyjną ) jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r.

REGULAMIN AKCJI TV Samsung i soundbar Samsung w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. REGULAMIN AKCJI TV i soundbar w zestawie (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 23 października 2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem TV i soundbar w zestawie (zwana dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA

Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA REGULAMIN (wersja skrócona) 1. Organizatorem akcji marketingowej jest EVER Sp. z o.o.. 2. Akcja marketingowa PROMOCJA PEŁNA MOCY GREENA skierowana jest do:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin )

Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku. (dalej: Regulamin ) Regulamin Ramowy Sprzedaży Premiowej w 2014 roku (dalej: Regulamin ) I. ZAKRES PRZEDMIOTOWY 1.1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie ogólnych warunków sprzedaży produktów Mars Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Lojalnościowego TERMO-DOM NAGRODY

Regulamin Programu Lojalnościowego TERMO-DOM NAGRODY Regulamin Programu Lojalnościowego TERMO-DOM NAGRODY Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu TERMO-DOM NAGRODY, organizowanego przez TERMO-DOM Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Renata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Noc zakupów z Foodtruck ami, 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Społeczna odpowiedzialność zachodniopomorskiego biznesu realizowanego w ramach projektu CSR wspólna sprawa

REGULAMIN KONKURSU Społeczna odpowiedzialność zachodniopomorskiego biznesu realizowanego w ramach projektu CSR wspólna sprawa REGULAMIN KONKURSU Społeczna odpowiedzialność zachodniopomorskiego biznesu realizowanego w ramach projektu CSR wspólna sprawa I. ORGANIZATOR Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLUBU KLIENTA OCHNIK

REGULAMIN KLUBU KLIENTA OCHNIK REGULAMIN KLUBU KLIENTA OCHNIK Niniejszy regulamin reguluje funkcjonowanie programu lojalnościowego pod nazwą Klub Klienta OCHNIK. 1 Definicje Poniższe pojęcia występujące w Regulaminie Programu Lojalnościowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu dla klientów konkursu organizowanego w Sklepie Nr 4 "Społem" PSS w Bochni ( Lipnica Murowana 81)

Regulamin konkursu dla klientów konkursu organizowanego w Sklepie Nr 4 Społem PSS w Bochni ( Lipnica Murowana 81) Regulamin konkursu dla klientów konkursu organizowanego w Sklepie Nr 4 "Społem" PSS w Bochni (32-724 Lipnica Murowana 81) I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa warunki Konkursu dla klientów organizowanego

Bardziej szczegółowo

Formularz Szczegółowy Oferty

Formularz Szczegółowy Oferty Formularz Szczegółowy Oferty Pakiet nr 4 Narzędzia L.p. Opis wyrobu J.m. Ilość Cena jednostkowa brutto Wartość brutto Stawka VAT w % Wytwórca 1. Klucz typu mors 250 mm profesionalny szt. 3 2. 3. 4. Wiertarka

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. UCZESTNICY KONKURSU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. UCZESTNICY KONKURSU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Organizatorem Gry TRANS-MISJA jest Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych (al. Zwycięstwa 42a, 80-210 Gdańsk) wydawca Kampanii społecznej Dawca.pl Bądź świadomym dawcą narządów.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Prenumerata Miesiąca - Dołącz do Prenumeratorów miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Regulamin Promocji Prenumerata Miesiąca - Dołącz do Prenumeratorów miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA Regulamin Promocji Prenumerata Miesiąca - Dołącz do Prenumeratorów miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Prenumerata Miesiąca - Dołącz do Prenumeratorów jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Kosz pełen profitów zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Cybernetyki 7b, 02-677 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA

REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA REGULAMIN KONKURSU 8 EDYCJA Dom Handlowy MAXIM w Legionowie 05-120, przy ul. Siwińskiego 2. 1 ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Konkurs (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez Dom Handlowy

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

Zwiedzanie fabryki Continental w Hannover-Stocken

Zwiedzanie fabryki Continental w Hannover-Stocken REGULAMIN PROGRAMU PROMOCJI Zwiedzanie fabryki Continental w Hannover-Stocken z dnia 04.04.2016 r. 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Program promocji Zwiedzanie fabryki Continental w Hannover-Stocken (dalej

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor 2/ 2017 DLA MAJSTERKOWICZÓW ELEKTRONARZĘDZIA

Dystrybutor 2/ 2017 DLA MAJSTERKOWICZÓW ELEKTRONARZĘDZIA Dystrybutor ELEKTRONARZĘDZIA oferta DLA MAJSTERKOWICZÓW 2/ 2017 WIERTARKO-WKRĘTARKI AKUMULATOROWE MBD-BDCDD12 akumulatorowa 10,8 V Li-Ion 8-godzinna ładowarka 1 akumulator Li-Ion 1,5 Ah MBD-BDCDD12B akumulatorowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUPERLOKATA PBS I EDYCJA

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUPERLOKATA PBS I EDYCJA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 138/IX/2007 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Gostyniu z dnia 13.09.2007 r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ SUPERLOKATA PBS I EDYCJA Gostyń 2007 r. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. POD NAZWĄ Nocne Promocje. Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ. POD NAZWĄ Nocne Promocje. Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Nocne Promocje 1 Postanowienia ogólne a. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Nocne Promocje, b. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup TV Samsung UHD 55+ w zestawie z Blu-ray UHD do -30% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 października 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Kup TV Samsung UHD 55+ w zestawie z Blu-ray UHD do -30% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 października 2016 r. REGULAMIN AKCJI Kup TV Samsung UHD 55+ w zestawie z Blu-ray UHD do -30% (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 20 października 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Kup TV Samsung

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA WYCENA OPIS, PARAMETRY (WYMAGANIA MINIMALNE)

SZCZEGÓŁOWA WYCENA OPIS, PARAMETRY (WYMAGANIA MINIMALNE) ZAŁĄCZNIK NR a SZCZEGÓŁOWA WYCENA LP. RODZAJ SPRZĘTU OPIS, PARAMETRY (WYMAGANIA MINIMALNE) ILOŚĆ CENA NETTO VAT CENA BRUTTO. Laptop.. Urządzenie Wielofunkcyjne Telewizor 4 Procesor: Intel Core i towanie

Bardziej szczegółowo

Młot udarowy BOSCH GSH 27. Młot udarowy BOSCH GSH 11 E. Młot udarowo-obrotowy BOSCH GBH 11 DE. Młot udarowo-obrotowy BOSCH GBH 7-46 DE

Młot udarowy BOSCH GSH 27. Młot udarowy BOSCH GSH 11 E. Młot udarowo-obrotowy BOSCH GBH 11 DE. Młot udarowo-obrotowy BOSCH GBH 7-46 DE EMMARK Młot udarowy BOSCH GSH 27 Moc nominalna - 1900 W, Moc wyjściowa - 11260 W, Ilość udarów przy mocy nominalnej - 1030 min-1, Energia pojedyńczego uderzenia - 60 J, Ciężar urządzenia - 29 kg, Wymiary

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus!

REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! REGULAMIN PROMOCJI Wyjdź na plus! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Wyjdź na plus!, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux Poland Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Instrument wykorzystywany w budownictwie domów drewnianych firmą Treeland sp. z o.o.

Instrument wykorzystywany w budownictwie domów drewnianych firmą Treeland sp. z o.o. Instrument wykorzystywany w budownictwie domów drewnianych firmą Treeland sp. z o.o. WIERTARKA: MAKITA DS 4011 Zakres mocowania: Zdolność wiercenia w drewnie do: 750 W 600 obr./min 1,5-13 mm 36 mm 340

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Niesamowite obniżki telewizorów aż do zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 maja 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Niesamowite obniżki telewizorów aż do zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 maja 2017 r. REGULAMIN AKCJI Niesamowite obniżki telewizorów aż do 10 000zł (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 26 maja 2017 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Niesamowite obniżki telewizorów

Bardziej szczegółowo

WIOSNA akcja promocyjna Hitachi.

WIOSNA akcja promocyjna Hitachi. WIOSNA 2014 akcja promocyjna Hitachi www.hitachi-narzedzia.pl DS10DFLTA wiertarko-wkrętarka bateryjna 10,8V / 2 baterie 1,5Ah / 22 Nm / ładowarka / latarka DS14DCLTA wiertarko-wkrętarka bateryjna 14,4V

Bardziej szczegółowo

3.Organizator "DOM EŁCKI" MORUSIEWICZ SPÓŁKA JAWNA ul. Jana Pawła II 21 19-300 Ełk NIP: 8481706633

3.Organizator DOM EŁCKI MORUSIEWICZ SPÓŁKA JAWNA ul. Jana Pawła II 21 19-300 Ełk NIP: 8481706633 Załącznik nr 1 REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DOM EŁCKI 1 Przedmiot Regulaminu Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników programu lojalnościowego o nazwie DOM EŁCKI polegającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Wybrane modele AGD bez VAT (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 lipca 2017 r.

REGULAMIN AKCJI Wybrane modele AGD bez VAT (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 lipca 2017 r. REGULAMIN AKCJI Wybrane modele AGD bez VAT (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 28 lipca 2017 r. 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Promocji pod hasłem Wybrane modele AGD bez VAT (zwanej dalej Akcją promocyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Kino od kuchni ( Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Kino od kuchni (dalej Konkurs ). 2. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Karnawał z gwiazdami zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (minimalne parametry) Zadanie nr 1. L.p. Nazwa artykułu Opis wymogi minimalne Ilość

Opis przedmiotu zamówienia (minimalne parametry) Zadanie nr 1. L.p. Nazwa artykułu Opis wymogi minimalne Ilość Opis przedmiotu zamówienia (minimalne parametry) Zadanie nr 1 L.p. Nazwa artykułu Opis wymogi minimalne Ilość 1. Kuchnia elektryczna 2. Lodówka 3. Zmywarka Kuchenka elektryczna standardowa wolnostojąca.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK

REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK REGULAMIN PROMOCJI PARTNER CK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Partner CK, zwanej dalej Promocją, jest CLIMA KOMFORT Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Jeziornej 6, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI LOJALNOŚCIOWEJ Dla Przedstawicieli klientów Unisoft Sp. z o.o. Jakość i Bezpieczeństwo

REGULAMIN PROMOCJI LOJALNOŚCIOWEJ Dla Przedstawicieli klientów Unisoft Sp. z o.o. Jakość i Bezpieczeństwo REGULAMIN PROMOCJI LOJALNOŚCIOWEJ Dla Przedstawicieli klientów Unisoft Sp. z o.o. Jakość i Bezpieczeństwo Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjęto następujące definicje: Promocja Promocja dla Przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

Katalog Luksusowych Nagród ZAWSZE BEZPOŚREDNIO ZAWSZE Z NAJLEPSZYCH FABRYK

Katalog Luksusowych Nagród ZAWSZE BEZPOŚREDNIO ZAWSZE Z NAJLEPSZYCH FABRYK Katalog Luksusowych Nagród ZAWSZE BEZPOŚREDNIO ZAWSZE Z NAJLEPSZYCH FABRYK 2 = karta upominkowa o wartości 100zł, 2 = karta upominkowa o wartości 500zł, upoważniająca do zakupów w sieci perfumerii Douglas.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Quiz ADAMED SmartUP

Regulamin Konkursu Quiz ADAMED SmartUP Regulamin Konkursu Quiz ADAMED SmartUP Sekcja 1. Organizator, czas i miejsce Konkursu 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie Quiz ADAMED SmartUP, zwanym dalej Konkursem. 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty rabatowej w sklepach RTV EURO AGD dla Programu SYGMA BONUS oferta specjalna Gdaosk - Rabat 10% na małe AGD

Regulamin oferty rabatowej w sklepach RTV EURO AGD dla Programu SYGMA BONUS oferta specjalna Gdaosk - Rabat 10% na małe AGD Regulamin oferty rabatowej w sklepach RTV EURO AGD dla Programu SYGMA BONUS oferta specjalna Gdaosk - Rabat 10% na małe AGD 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania rabatu posiadaczom Kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Wiertarka udarowa 550 W MN MOC ZASTOSOWANIE FUNKCJE WYPOSAŻENIE: CHARAKTERYSTYKA ŚREDNICE WIERCENIA GWARANCJA 550 W

Wiertarka udarowa 550 W MN MOC ZASTOSOWANIE FUNKCJE WYPOSAŻENIE: CHARAKTERYSTYKA ŚREDNICE WIERCENIA GWARANCJA 550 W Wiertarka udarowa 550 W MN-90-025 ZASTOSOWANIE ŚREDNICE WIERCENIA 550 W wiercenie, wiercenie z udarem przełącznik obrotów, prawe/lewe, regulacja obrotów uchwyt bezkluczykowy, rękojeść boczna, ogranicznik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Soundbar za 50% ceny z telewizorami 48-85 UHD Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r.

REGULAMIN AKCJI Soundbar za 50% ceny z telewizorami 48-85 UHD Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. REGULAMIN AKCJI Soundbar za 50% ceny z telewizorami 48-85 UHD Samsung (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 19 maja 2016 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji pod hasłem Soundbar za 50% ceny z telewizorami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA DOSTAWY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA DOSTAWY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR SPECYFIKACJA DOSTAWY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ilekroć w dokumentacji Zamawiający używa nazw handlowych to dopuszczalne jest wówczas złożenie oferty, w której wskazane są inne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO STARTuj na zakupy

REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO STARTuj na zakupy REGULAMIN PROGRAMU PROMOCYJNEGO STARTuj na zakupy [Postanowienia ogólne] 1 1. [Program; Organizator] Organizatorem programu promocyjnego pod nazwą: STARTuj na zakupy zwanego dalej "Programem", jest spółka

Bardziej szczegółowo

JESIEŃ 2014 akcja promocyjna Hitachi

JESIEŃ 2014 akcja promocyjna Hitachi JESIEŃ 2014 akcja promocyjna Hitachi CS33EB pilarka spalinowa silnik 32,2cm 3 / moc 1,7KM / prowadnica 350mm 423918, 714821 - olej 100 ml, kanister RB24E+RBHVA dmuchawa / odkurzacz silnik 23,9cm 3 / moc

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA SKLEPÓW DETALICZNYCH. wiosna/lato 2016

REGULAMIN PROMOCJI DLA SKLEPÓW DETALICZNYCH. wiosna/lato 2016 REGULAMIN PROMOCJI DLA SKLEPÓW DETALICZNYCH wiosna/lato 2016 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PROMOCJI 1.1. Organizatorem Promocji dla sklepów detalicznych wiosna/lato 2016, zwanej dalej,,promocją, jest firma

Bardziej szczegółowo

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition Regulamin konkursu Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

Razem przez cały rok KATALOG NAGRÓD.

Razem przez cały rok KATALOG NAGRÓD. Razem przez cały rok KATALOG NAGRÓD 2016 www.osadkowski.pl Zasady przystąpienia do Programu, czyli jak to działa? Zgłaszasz udział Do udziału w Programie Partnerskim przystąpić można poprzez poprawne wypełnienie

Bardziej szczegółowo