REGULAMIN KONKURSU KUP ZYSKAJ BONUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU KUP ZYSKAJ BONUS"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU KUP ZYSKAJ BONUS I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Kup Zyskaj Bonus, zwanym dalej Konkursem. 2. Konkurs jest organizowany we wszystkich znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej hurtowniach należących do grupy ELEKTRO OMEGA S. A.., zwanych dalej Hurtowniami. Lista Hurtowni jest dostępna na stronie internetowej 2 Organizatorem Konkursu, jak również przyrzekającym nagrody zgodnie z art. 919 oraz art. 921 Kodeksu cywilnego, jest spółka Elektro OMEGA S. A. z siedzibą w Katowicach, Al. Wojciecha Korfantego 125a, Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem , której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON , kapitał zakładowy ,00 zł, zwana dalej Organizatorem Konkurs podzielony jest na 3 etapy przedfinałowe oraz etap finałowy. 2. Rywalizacja konkursowa polega na przygotowaniu jak najciekawszej i najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe i jej zgłoszenie do Organizatora w sposób wskazany w Regulaminie. 4 Konkurs rozpoczyna się w dniu r. a kończy się w dniu r. Termin ten uwzględnia czas potrzebny na wyłonienie laureatów oraz poinformowanie ich o otrzymaniu nagrody Konkursem objęte są zakupy towarów opatrzonych markami dostawców, którzy znajdują się na Liście Dostawców, zwanych dalej Dostawcami, dokonane w którejkolwiek z Hurtowni, zwane dalej Zakupami. By wziąć udział w Konkursie należy dokonać Zakupów, które spełniają wymogi określone w postanowieniu 9 ust. 1 Regulaminu. Lista Dostawców stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 2. Zakupy dokonane w innym terminie, niż określony w Regulaminie, za kwotę mniejszą niż określona w Regulaminie, innych towarów niż określone w Regulaminie lub w innych punktach sprzedaży niż Hurtownie nie upoważniają do uczestnictwa w Konkursie. 6 1

2 Regulamin dostępny jest: a. w siedzibie Organizatora; b. na stronie internetowej II. UCZESTNICY KONKURSU 7 1. Uczestnikiem Konkursu mogą być, z zastrzeżeniem postanowień ustępów poniższych niniejszego paragrafu: a. pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, b. osoby prawne, c. jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Uczestnik Konkursu jest dalej zwany Uczestnikiem. 2. Z udziału w Konkursie wyklucza się: a. osoby będące pracownikami Organizatora; b. członków najbliższych rodzin osób, o których mowa w punkcie powyższym. 3. Pod pojęciem pracowników, o których mowa w ustępie 2 lit. a powyżej, rozumie się także osoby wykonujące usługi na rzecz Organizatora na podstawie umowy cywilnoprawnej. 4. Pod pojęciem członków najbliższych rodzin, o których mowa w ustępie 2 lit. b powyżej, rozumie się: a. małżonków, b. wstępnych, zstępnych, powinowatych do 4 stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, c. rodzeństwo, d. osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki oraz kurateli Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie może nastąpić w jednym z następujących terminów zgłoszenia, zwanych w dalszej części Regulaminu Terminami zgłoszenia : Termin dla etapu przedfinałowego nr 1 od godz do godz. 23:59: Termin dla etapu przedfinałowego nr 2 od godz do godz. 23:59: Termin dla etapu przedfinałowego nr 3 od godz do godz. 23:59: Zgłoszenie swojego udziału w jednym z Terminów zgłoszenia uprawnia Uczestnika do wzięcia udziału w odpowiednim etapie przedfinałowym Konkursu. 2. Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie następuje za pośrednictwem wiadomości SMS, przesłanej na numer 7148 (koszt za jedną wiadomość SMS wynosi 1,23 zł z VAT), zawierającej w treści kwotę, za którą dokonano Zakupów. Kwotę należy poprzedzić prefiksem ELEKTROOMEGA. Treść przykładowej wiadomości SMS: ELEKTROOMEGA Osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w Konkursie. 4. Praw i obowiązków związanych z uczestniczeniem w Konkursie, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 5. W treści wiadomości SMS, zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym. 2

3 III. ZASADY KONKURSU 9 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki: a. dokonać w okresie od dnia r. do dnia r. Zakupów o wartości niemniejszej niż 500 zł netto (wartość podatku od towarów i usług tzw. VAT, nie jest wliczana do wartości Zakupów uprawniającej do wzięcia udziału w Konkursie) w ramach jednej transakcji, przy czym do określonej powyżej wartości Zakupów wlicza się jedynie towary opatrzone markami Dostawców biorących udział w Konkursie, b. zachować oryginał dokumentu potwierdzającego powyższą transakcję, c. zgłosić swój udział w Konkursie w czasie trwania jednego z Terminów zgłoszenia za pośrednictwem jednego ze sposobów określonych w postanowieniu 8 ust. 2 Regulaminu, przy czym moment zgłoszenia musi być późniejszy niż moment dokonania Zakupów będących podstawą dla danego zgłoszenia. d. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie w trakcie jego trwania, po każdorazowym łącznym spełnieniu warunków określonych w 9 ust. 1. Jeden dowód dokonania Zakupów, o którym mowa w 9 ustęp 1 lit. b, uprawnia do jednego zgłoszenia udziału w Konkursie. a. Etapy przedfinałowe Konkurs dzieli się na 3 etapy przedfinałowe: Etap od godz do godziny 23:59: Etap od godz do godziny 23:59: Etap od godz do godziny 23:59: Na początku każdego z powyższych etapów tj. o godzinie 10:00 do Uczestników, którzy biorą udział w danym etapie przedfinałowym, zostanie wysłane za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu, z którego Uczestnik dokonał zgłoszenia swojego udziału w Konkursie, pytanie konkursowe. Organizator zwraca uwagę, że w każdym z etapów przedfinałowych pytanie konkursowe będzie inne. 3. W danym etapie przedfinałowym Konkursu wezmą udział Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w Konkursie w jeden ze sposobów określonych w 8 ust. 2, w czasie trwania Terminu zgłoszenia dla danego etapu przedfinałowego. 4. Zgłoszenie odpowiedzi na pytanie konkursowe, zwanej dalej Odpowiedzią, następuje poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer 7148 (koszt za jedną wiadomość SMS wynosi 1,23 zł z VAT). Treść Odpowiedzi należy poprzedzić prefiksem i subprefiksem ELEKTROOMEGA.ODP. Treść przykładowej wiadomości SMS: ELEKTROOMEGA.ODP.TRESC ODPOWIEDZI NA PYTANIE. 5. Odpowiedzi w danym etapie przedfinałowym można zgłaszać do momentu zakończenia jego trwania, który to moment jest wskazany w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. 6. Laureaci poszczególnych etapów przedfinałowych Konkursu zostaną wybrani według kryteriów określonych w 11 ust. 5 poniżej. 7. Uczestnik nie może zgłosić do Konkursu Odpowiedzi, której nie jest wyłącznym autorem lub która narusza prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie majątkowe, lub osobiste, lub dobra osobiste innych osób. Organizator przed wydaniem nagrody może 3

4 zwrócić się do Uczestnika o złożenie odpowiedniego oświadczenia w tym zakresie. Jeżeli okaże się, że Uczestnik nie jest autorem Odpowiedzi lub narusza ona prawa osób trzecich, Uczestnik traci prawo do nagrody. 8. W każdym etapie Uczestnik może udzielić tylu odpowiedzi konkursowych na zadane przez SMS pytanie, ilu krotnie zgłosił swój udział w czasie trwania Terminu zgłoszenia dla danego etapu przedfinałowego Każdy etap przedfinałowy Konkursu będzie rozstrzygnięty na posiedzeniu Komisji Konkursowej, która wyłoni laureatów danego etapu przedfinałowego Konkursu w liczbie 166, którym przydzieli miejsca od 1. do Komisję Konkursową, w 3-osobowym składzie, powoła Organizator. 3. Z posiedzenia sporządzony będzie protokół, który podpiszą wszyscy członkowie Komisji. W protokole opisany będzie przebieg i wyniki czynności przyznania nagrody oraz lista laureatów. 4. Rozstrzygnięcie poszczególnych etapów Konkursu odbędzie się w terminie 4 dni roboczych od dnia zakończenia danego etapu. 5. Kryteria wyłonienia przez Komisję Konkursową najlepszych Odpowiedzi będą następujące: a. kreatywność, b. poczucie humoru, c. oryginalność. 6. Organizator, w terminie do 4 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia danego etapu przedfinałowego Konkursu poinformuje laureatów danego etapu przedfinałowego telefonicznie o zdobyciu nagrody. Organizator podejmie 3 próby połączenia telefonicznego z laureatem w odstępach czasowych, co najmniej 2 godz. między połączeniami (w godz. 10:00-17:00). Przez nieudaną próbę połączenia z laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony telefon). 7. Uczestnicy, którzy nie otrzymują nagrody w Konkursie, nie są o tym fakcie informowani przez Organizatora Wraz z powiadomieniem o wygranej laureat zostanie poproszony o przekazanie em na adres swoich danych (w przypadku osób fizycznych danych osobowych) niezbędnych do przekazania nagrody. 2. Laureat etapu przed finałowego Konkursu traci prawo do nagrody w razie nieprzekazania Organizatorowi danych, o których mowa w ustępie powyższym, w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia telefonicznego o wygranej. 3. W terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Organizatora wiadomości , o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu, Organizator ustali z Laureatem etapu przedfinałowego termin i miejsce spotkania w celu wydania nagrody, w wybranej przez laureata etapu przedfinałowego Hurtowni. b. Etap finałowy Etap finałowy odbędzie się w dniu od godz. 10: do godz. 23:59:

5 2. W etapie finałowym wezmą udział wszyscy Uczestnicy, którzy zgłosili swój udział w Konkursie w którymkolwiek z Terminów zgłoszenia. 3. O godzinie 10:00 w dniu r. do Uczestników etapu finałowego zostanie wysłane za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu, z którego Uczestnik dokonał zgłoszenia przy zgłaszaniu swojego udziału w Konkursie, pytanie finałowe. 4. Zgłoszenie odpowiedzi na pytanie finałowe, zwanej dalej Odpowiedzią finałową, następuje poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer 7148 (koszt za jedną wiadomość SMS wynosi 1,23 zł z VAT). Treść Odpowiedzi finałowej należy poprzedzić prefiksem ELEKTROOMEGA.FINAL. Treść przykładowej wiadomości SMS: ELEKTROOMEGA.FINAL.ODPOWIEDZ NA PYTANIE 5. Odpowiedzi finałowe można zgłaszać do momentu zakończenia etapu finałowego, który to moment jest wskazany w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. 6. Etap finałowy będzie rozstrzygnięty na posiedzeniu Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa wybierze 59 Odpowiedzi finałowe, kierując się następującymi kryteriami: a. kreatywność, b. oryginalność, c. poczucie humoru. Uczestnicy, którzy zgłosili do Konkursu wybrane przez Komisję Konkursową Odpowiedzi finałowe, zostaną laureatami etapu finałowego Konkursu. Laureatom etapu finałowego Konkursu, Komisja Konkursowa przyzna miejsca od 1 do 59. Z posiedzenia sporządzony będzie protokół, który podpiszą wszyscy członkowie Komisji. W protokole opisany będzie przebieg i wyniki czynności przyznania nagrody oraz wskazane będą osoby Laureatów finału Konkursu. 7. Rozstrzygnięcie etapu finałowego nastąpi w terminie do dnia 23 grudnia 2015 roku. Postanowienia 11 ust. 6 i 7 oraz 12 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 8. Uczestnik nie może zgłosić do Konkursu Odpowiedzi finałowej, której nie jest wyłącznym autorem lub która narusza prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie majątkowe, lub osobiste, lub dobra osobiste innych osób. Organizator przed wydaniem nagrody może zwrócić się do Uczestnika o złożenie odpowiedniego oświadczenia w tym zakresie. Jeżeli okaże się, że Uczestnik nie jest autorem Odpowiedzi finałowej lub narusza ona prawa osób trzecich, Uczestnik traci prawo do nagrody. IV. OPŁATY ZA SMSY Opłata za SMSy wysłane w ramach Konkursu na numer 7148 wynosi 1,23 zł w tym VAT za jednego SMSa. 2. SMS-y puste lub zawierające inny prefiks niż określony w Regulaminie będą uznane za nieprawidłowe, jednak opłata za wysłanie wiadomości SMS będzie naliczona przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z którego usług korzysta dany Uczestnik. 3. Ostateczna wysokość opłaty za wysłanie Odpowiedzi lub Odpowiedzi finałowej za pośrednictwem wiadomości SMS, uzależniona jest od ilości znaków i rodzaju znaków, z której składać się będzie Odpowiedź lub Odpowiedź finałowa. Opłata ta będzie ustalana według taryfy operatora określonej przy zgłoszeniu do konkursu. Stanowić będzie wielokrotność wartości za ilość znaków w jednym sms jeśli odpowiedź będzie rozbudowana. 4. Opłaty za SMSy wysłane w ramach Konkursu pobierane są przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z którym Uczestnik zawarł stosowną umowę. Opłaty pobierane są w drodze obciążenia rachunku telefonicznego Uczestnika (w 5

6 przypadku telefonu na abonament) albo potrącenia opłaty z konta Uczestnika (w przypadku telefonu na kartę pre-paid). 5. Organizator zwraca uwagę, że przysługujące Uczestnikowi na podstawie umowy z jego dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych darmowe SMSy w abonamencie lub promocyjne ceny SMSów nie obejmują SMSów wysłanych w ramach Konkursu. 6. Do wysokości opłat za SMSy wysyłane w ramach Konkursu nie mają zastosowania standardowe cenniki dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z których usług korzysta Uczestnik. V. NAGRODY W każdym etapie przedfinałowym Konkursu nagrody zdobędzie 166 laureatów etapów przedfinałowych, którym zostaną przydzielone miejsca od 1. do 166. Laureaci etapów przedfinałowych dzielić się będą na następujące stopnie: miejsce Laureata etapu przedfinałowego stopień 1. pierwszy od 2. do 4. drugi od 5. do 7. trzeci 8 czwarty od 9. do 11. piąty od 12. do 36. szósty od 37. do 56 siódmy od 57 do 86 ósmy od 87. do 166. dziewiąty 2. Nagrodami dla laureatów etapów przedfinałowych Konkursu są: a. dla laureatów etapów przedfinałowych pierwszego stopnia: telewizor 32'' LG o wartości 1100 zł brutto; b. dla laureatów etapów przedfinałowych drugiego stopnia: tablet 7'' o wartości 300,00 zł brutto; c. dla laureatów etapów przedfinałowych trzeciego stopnia: młoto-wiertarka marki Graphite SDS PLUS model 58G509 o wartości 140 zł + VAT; d. dla laureatów etapów przedfinałowych czwartego stopnia: Wiertarko wkrętarka Graphite, akumulatorowa w walizce marki 2x14.4V/1,3Ah- model 58G116 o wartości 120 zł + VAT; e. dla laureatów etapów przedfinałowych piątego stopnia: wkrętak akumulatorowy marki GRAPHITE 4.8V, Ni-Cd/0.8Ah, model 58G145 o wartości 54 zł + VAT; f. dla laureatów etapów przedfinałowych szóstego stopnia: zestaw wkrętaków kpl 5 częściowy 1000V Neo Tools o wartości 40 zł + VAT; g. dla laureatów etapów przedfinałowych siódmego stopnia: nożyce do kabli 185 mm NEO o wartości 20 zł + VAT; h. dla laureatów etapów przedfinałowych ósmego stopnia: automatyczny ściągacz izolacji NEO o wartości 33 zł + VAT; i. dla laureatów etapów przedfinałowych dziewiątego stopnia: ściągacz izolacji kabli i przewodów 8-28 mm Topex 32D810 o wartości 5 zł + VAT. 6

7 3. W etapie finałowym Konkursu wyłonionych zostanie 59 laureatów etapu finałowego Konkursu, którym zostaną przydzielone miejsca od 1. do 59. Laureaci etapu finałowego Konkursu dzielić się będą na następujące stopnie: miejsce Laureata finału Konkursu stopień 1. pierwszy od 2. do 3. drugi 4 trzeci 5 czwarty od 6. do 7. piąty od 8. do 9. szósty od 10. do 19 siódmy od 20 do 39 ósmy od 40. do 59. dziewiąty 4. Nagrodami dla laureatów finału Konkursu są: a. dla laureata etapu finałowego Konkursu pierwszego stopnia: samochód marki SKODA City, rok produkcji: rok produkcji: 2014, wyposażony w silnik o pojemności 998m3, wersja wyposażenia ACTIVE, kolor biały, o wartości ,00 zł brutto; b. dla laureatów etapu finałowego Konkursu drugiego stopnia: telewizor 32'' LG o wartości 1100 zł brutto; c. dla laureatów etapów przedfinałowych trzeciego stopnia: tablet 7'' o wartości 300,00 zł brutto; d. dla laureatów etapów przedfinałowych czwartego stopnia: młoto-wiertarka marki Graphite SDS PLUS model 58G509 o wartości 140 zł + VAT; e. dla laureatów etapów przedfinałowych piątego stopnia: Wiertarko wkrętarka Graphite, akumulatorowa w walizce marki 2x14.4V/1,3Ah- model 58G116 o wartości 120 zł + VAT; f. dla laureatów etapów przedfinałowych szóstego stopnia: szlifierka kątowa Verto model 51G091 o wartości 64 zł + VAT; g. dla laureatów etapów przedfinałowych siódmego stopnia: zestaw wkrętaków kpl 5 częściowy 1000V Neo Tools o wartości 40 zł + VAT; h. dla laureatów etapów przedfinałowych ósmego stopnia: nożyce do kabli 185 mm NEO o wartości 20 zł + VAT; i. dla laureatów etapów przedfinałowych dziewiątego stopnia: automatyczny ściągacz izolacji NEO o wartości 33 zł +VAT; 5. Przed wydaniem każdej z nagród, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych, Organizator naliczy właściwy podatek na poczet podatku dochodowego, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zostanie przez niego odprowadzony w imieniu danego laureata do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego. 6. Laureatom etapów przedfinałowych oraz laureatom etapu finałowego Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego. 7. Na podstawie art kodeksu cywilnego z chwilą przekazania nagrody danemu laureatowi etapu przedfinałowego lub etapu finałowego Konkursu, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi lub Odpowiedzi finałowej wysłanych przez danego laureata etapu przedfinałowego lub etapu finałowego Konkursu, na następujących polach eksploatacji: a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Odpowiedzi lub Odpowiedzi finałowej - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Odpowiedzi lub Odpowiedzi finałowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 7

8 b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Odpowiedź lub Odpowiedź finałową utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c. w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi lub Odpowiedzi finałowej w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Odpowiedzi lub Odpowiedzi finałowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wszystkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać em na adres pisemnie za pośrednictwem poczty z dopiskiem Kupujesz Zyskujesz na adres Organizatora lub osobiście do protokołu w siedzibie Organizatora. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację umożliwiające udzielenie odpowiedzi na nią oraz przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem. 2. Reklamacje dotyczące Konkursu rozpatrywane będą przez Organizatora w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.). Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest Organizator. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby Konkursu w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie i w przepisach prawa. 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wyłonieniem laureatów, poinformowaniu laureatów o wygranej, przyznaniem i wydaniem nagród, a także postępowaniem reklamacyjnym oraz rozliczeniem podatkowym. 3. Podanie przez Uczestników ich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. 4. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów Do niniejszego Regulaminu nie znajdują zastosowania przepisy Ustawy z dnia 10 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U ), a w zakresie w nimi nieuregulowanym zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121). 8

REGULAMIN KONKURSU PIZZERIADA

REGULAMIN KONKURSU PIZZERIADA REGULAMIN KONKURSU PIZZERIADA I. Postanowienia ogólne. 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Pizzeriada, zwanym dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Oceń ZKM i wygraj bilet miesięczny

REGULAMIN KONKURSU Oceń ZKM i wygraj bilet miesięczny REGULAMIN KONKURSU Oceń ZKM i wygraj bilet miesięczny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 2 3 4 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Oceń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU III Urodziny Galerii Twierdza

REGULAMIN KONKURSU III Urodziny Galerii Twierdza REGULAMIN KONKURSU III Urodziny Galerii Twierdza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą III Urodziny Galerii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SONDA 500+

REGULAMIN KONKURSU SONDA 500+ REGULAMIN KONKURSU SONDA 500+ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Gwiazdkowy konkurs zwanym dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KORAL W ŻABCE

REGULAMIN KONKURSU KORAL W ŻABCE REGULAMIN KONKURSU KORAL W ŻABCE I. Postanowienia ogólne. 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą KORAL W ŻABCE, zwanym dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs urodzinowy

REGULAMIN KONKURSU Konkurs urodzinowy REGULAMIN KONKURSU Konkurs urodzinowy I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Konkurs Mikołajkowy zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyścig po nagrody

REGULAMIN KONKURSU Wyścig po nagrody REGULAMIN KONKURSU Wyścig po nagrody I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Wyścig po nagrody, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Czego pragną kobiety

REGULAMIN KONKURSU Czego pragną kobiety REGULAMIN KONKURSU Czego pragną kobiety I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Czego pragną kobiety, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KORAL W TESCO

REGULAMIN KONKURSU KORAL W TESCO REGULAMIN KONKURSU KORAL W TESCO I. Postanowienia ogólne. 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą KORAL W TESCO, zwanym dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Saturday Shopping Fever

REGULAMIN KONKURSU Saturday Shopping Fever REGULAMIN KONKURSU Saturday Shopping Fever I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Saturday Shopping Fever,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking Regulamin Konkursu Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Astra i zrób sobie przerwę. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Astra i zrób sobie przerwę. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Astra i zrób sobie przerwę. I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest Expansja Advertising Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-144, ul. Kordeckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Świąteczne wypieki (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Czas na biało-czerwonych 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Kasze Nasze, zwanym dalej Konkurs.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs konkurs pod nazwą #PodróżVikinga prowadzony na zasadach określonych Regulaminem, 2. Organizator VikingCo Poland Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Konkurs ) jest MEC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Bądź pierwszy 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Konkursie: Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 (zwanym

Bardziej szczegółowo

Przygotuj stół na Crocktober

Przygotuj stół na Crocktober Regulamin Konkursu Przygotuj stół na Crocktober POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu Przygotuj stół na Crocktober (dalej Konkurs ) i Fundatorem nagród w Konkursie jest z siedzibą w Gdyni (81-529)

Bardziej szczegółowo

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Królestwo za kawę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Królestwo za kawę (dalej Konkurs ) jest COSTA COFFEE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-872 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level,

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level, Regulamin promocji Samsung 10 minutes break 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja organizowana i prowadzona w celu promocji produktów Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Staropolanka - kup i wygraj

Regulamin konkursu Staropolanka - kup i wygraj Regulamin konkursu Staropolanka - kup i wygraj 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą Staropolanka - kup

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Szkoła duchów

Regulamin Konkursu Szkoła duchów Regulamin Konkursu Szkoła duchów I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Szkoła duchów, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pt. Przepis na Walentynki zwanego dalej Konkursem, jest Bandai Polska sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Popracuj kciukiem. (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Popracuj kciukiem. (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Popracuj kciukiem (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Popracuj kciukiem (dalej: Konkurs ) jest Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MATJAS NA WIDELCU 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU MATJAS NA WIDELCU 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU MATJAS NA WIDELCU 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Matjas na widelcu, zwanej dalej Konkursem jest GPD Advertising Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Poznaniu (60-829) przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl 1. Informacje ogólne 1. Prowadzący Serwis Internetowy Ciufcia.pl (dalej zwany Serwisem ) HanBright S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Płacimy za przepis (zwanego dalej Konkursem ) jest Prószyński Media Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI CZAT SMS i PARTY LINE

REGULAMIN USŁUGI CZAT SMS i PARTY LINE REGULAMIN USŁUGI CZAT SMS i PARTY LINE I. Postanowienia ogólne 1 W niniejszy regulaminie, zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: a. Wykonawca - Bild Presse Polska spółka z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Lato pełne energii

Regulamin Konkursu. Lato pełne energii Regulamin Konkursu Lato pełne energii I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Lato pełne energii, zwanego dalej Konkursem, jest El Padre Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Galopu 6,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz?

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? I. Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Sondy SMS Kto wygra mecz?, zwanej dalej Sondą lub Serwisem, jest MobileFormats Sp. z o.o., z siedzibą: Plac Szczepański 3 lok.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "MINI WEEKEND. przy czym postępowanie reklamacyjne odbywa się zgodnie z zapisem pkt. 10 poniżej.

REGULAMIN KONKURSU MINI WEEKEND. przy czym postępowanie reklamacyjne odbywa się zgodnie z zapisem pkt. 10 poniżej. REGULAMIN KONKURSU "MINI WEEKEND 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady prowadzenia konkursu pod nazwą MINI WEEKEND (zwanego dalej Konkursem ). 1.2. Organizatorem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla uczestników promocji Nagrodobranie. 1. Postanowienia Ogólne

Regulamin Konkursu dla uczestników promocji Nagrodobranie. 1. Postanowienia Ogólne Regulamin Konkursu dla uczestników promocji Nagrodobranie 1. Postanowienia Ogólne 1. Podmiotem organizującym konkurs zwanym dalej Konkursem, jest Provident Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki

Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu jest Eura7 Sp. z o.o., os. 2 Pułku lotniczego 47A, 31-870 Kraków, NIP: 6762429093, działająca na zlecenie firmy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB 1. Organizator, Fundator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "COMBINERS LAB, zwanego dalej "Konkursem" jest Agencja Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: Regulamin) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jedyny z Dziesiątki jest Star Fitness S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-144), przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj samochód z Infor (dalej: Regulamin )

Regulamin konkursu Wygraj samochód z Infor (dalej: Regulamin ) Regulamin konkursu Wygraj samochód z Infor (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Wyprzedzaj zmiany i wygraj samochód (dalej: Konkurs ) jest INFOR PL S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu fotograficznego (zwanego dalej: Konkursem) jest Publicat S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-003), przy ul. Chlebowej 24,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Walentynki z Oxynet 2016

Regulamin konkursu Walentynki z Oxynet 2016 Regulamin konkursu Walentynki z Oxynet 2016 1. Organizator konkursu 1. Organizatorem Konkursu są Polskie Sieci Radiowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Jarosławiu ul. Podzamcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO (CLAIM) DLA EKSTRAKLASY. [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO (CLAIM) DLA EKSTRAKLASY. [Postanowienia ogólne] REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO (CLAIM) DLA EKSTRAKLASY 1. [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako: Regulamin ) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Hasło dla Ekstraklasy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY

Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY Regulamin Konkursu DZIEŃ PIZZY I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu DZIEŃ PIZZY, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej.

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej. Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO Aby wziąć udział w Konkursie należy zakupić dowolną Grę LEGO w terminie od 03 grudnia 2012 do 23 grudnia 2012 roku i przesłać do Organizatora SMS zgłoszeniowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs dla oryginałów

REGULAMIN KONKURSU Konkurs dla oryginałów REGULAMIN KONKURSU Konkurs dla oryginałów 1 Organizator i Nazwa Konkursu 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs dla oryginałów zwanego dalej Konkursem, jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Klub muzyczny na INEA Stadionie w Poznaniu wymyśl nazwę

REGULAMIN KONKURSU. Klub muzyczny na INEA Stadionie w Poznaniu wymyśl nazwę REGULAMIN KONKURSU Klub muzyczny na INEA Stadionie w Poznaniu wymyśl nazwę 1 [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MAGICZNE DRZEWO. GRA

Regulamin Konkursu MAGICZNE DRZEWO. GRA Regulamin Konkursu MAGICZNE DRZEWO. GRA 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: MAGICZNE DRZEWO. GRA (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 REGULAMIN KONKURSU Wskakuj na holendra I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest Expansja Advertising Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-144, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel"

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel (dalej zwanego: Testem ) jest Edipresse-Wizaż Sp. z.o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Choinkowy zawrót głowy

Choinkowy zawrót głowy Regulamin Świątecznego Konkursu Fotograficznego Twojej Telewizji Morskiej Choinkowy zawrót głowy I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Choinkowy zawrót głowy, zwanego dalej Konkursem jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Ajax

Regulamin konkursu Ajax Regulamin konkursu Ajax 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Ajax jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza zwana dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Żyj z pasją. Nadaj życiu koloru. Natura. I. Definicje

Regulamin konkursu Żyj z pasją. Nadaj życiu koloru. Natura. I. Definicje Regulamin konkursu Żyj z pasją. Nadaj życiu koloru. Natura I. Definicje 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest agencja Blueberry Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie 00-021 przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Pora na pomidora

Regulamin konkursu pod nazwą Pora na pomidora Regulamin konkursu pod nazwą Pora na pomidora 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pora na pomidora (dalej Konkurs ) jest International Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MAILOWEGO. Wygraj samochód na weekend w konkursie Wiosenny weekend z Volkswagenem

REGULAMIN KONKURSU MAILOWEGO. Wygraj samochód na weekend w konkursie Wiosenny weekend z Volkswagenem REGULAMIN KONKURSU MAILOWEGO Wygraj samochód na weekend w konkursie Wiosenny weekend z Volkswagenem POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu oraz Fundatorem nagród Wygraj samochód na weekend w konkursie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Szczęśliwa 13, jest Polskie Technologie Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie Al. Niepodległości 705/5, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Ciesz się chwilami relaksu z lodami Manhattan. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Ciesz się chwilami relaksu z lodami Manhattan. 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Ciesz się chwilami relaksu z lodami Manhattan 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Ciesz się chwilami relaksu z lodami Manhattan (dalej: Konkurs) jest Agencja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu - Strzel bramkę

Regulamin Konkursu - Strzel bramkę Regulamin Konkursu - Strzel bramkę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Strzel bramkę (dalej: "Konkurs") jest 3Way Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy,, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj z przeziębieniem!

Regulamin konkursu Wygraj z przeziębieniem! Regulamin konkursu Wygraj z przeziębieniem! 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą Wygraj z przeziębieniem!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MARZENIA SZYTE NA MIARĘ ZASADY KONKURSU. od godziny 6:00 do dnia 31.10.2015r. do godziny 23:59 na stronie internetowej Fabryki

REGULAMIN KONKURSU MARZENIA SZYTE NA MIARĘ ZASADY KONKURSU. od godziny 6:00 do dnia 31.10.2015r. do godziny 23:59 na stronie internetowej Fabryki REGULAMIN KONKURSU MARZENIA SZYTE NA MIARĘ 1 ZASADY KONKURSU 1. Konkurs MARZENIA SZYTE NA MIARĘ odbywa się w terminie od dnia 15.09.2015r. od godziny 6:00 do dnia 31.10.2015r. do godziny 23:59 na stronie

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU. Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Złap Najszybsze LTE (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Festiwal. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Festiwal. Definicje Regulamin konkursu Samsung Festiwal 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych Produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Kasza? Lubię ją!

Regulamin konkursu pod nazwą Kasza? Lubię ją! Regulamin konkursu pod nazwą Kasza? Lubię ją! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Kasza? Lubię ją! (dalej Konkurs ) jest ITBC Communication sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Zostań legendą. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Zostań legendą. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Zostań legendą 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej 4a,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Play-Doh Kreatywne Śniadanie ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl

Regulamin konkursu Play-Doh Kreatywne Śniadanie ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl Regulamin konkursu Play-Doh Kreatywne Śniadanie ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl 1. Informacje ogólne 1. Prowadzący Serwis Internetowy Ciufcia.pl (dalej zwany Serwisem ) HanBright S.A. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY LETNI PRZEBÓJ RADIA ZET (DALEJ REGULAMIN )

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY LETNI PRZEBÓJ RADIA ZET (DALEJ REGULAMIN ) REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY LETNI PRZEBÓJ RADIA ZET A. Postanowienia ogólne. (DALEJ REGULAMIN ) 1. Konkurs na najlepszy letni przebój Radia ZET (zwany dalej Konkursem ) jest organizowany przez Eurozet

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Zaprojektuj plakat lub grę planszową do miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA

Regulamin Konkursu Zaprojektuj plakat lub grę planszową do miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA Regulamin Konkursu Zaprojektuj plakat lub grę planszową do miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA I. Definicje 1. Wyrażeniom pisanym w treści Regulaminu wielką literą należy nadawać znaczenie wskazane poniżej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Fiat 500X w podróży

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Fiat 500X w podróży REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Fiat 500X w podróży Zważywszy, że: 1. Fiat Auto Poland S.A. rozpoczyna kampanię mającą na celu promocję modeli samochodów marki Fiat 500X, 2. w ramach ww. kampanii w okresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć

REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO. 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć Warszawa, 21 października 2016 roku. REGULAMIN KONKURSU GŁÓWNEGO 1 Założenia ogólne Regulaminu i definicje podstawowych pojęć 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. " Piotr i Paweł - czuję się super! "

Regulamin konkursu.  Piotr i Paweł - czuję się super! Regulamin konkursu " Piotr i Paweł - czuję się super! " 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Piotr i Paweł - czuję się super" jest Piotr i Paweł Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Zrób to z Lenovo. Wygaj Tablet (zwany dalej Regulaminem ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Zrób to z Lenovo. Wygaj Tablet (zwany dalej Regulaminem ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Zrób to z Lenovo. Wygaj Tablet (zwany dalej Regulaminem ) 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejszy regulamin określa zasady, warunki uczestnictwa i przebieg konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu: Doładuj telefon w sieci Plus w mbanku i wygraj

Regulamin konkursu: Doładuj telefon w sieci Plus w mbanku i wygraj Regulamin konkursu: Doładuj telefon w sieci Plus w mbanku i wygraj I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Doładuj telefon w sieci Plus w mbanku i wygraj, zwany dalej Konkursem organizowany jest na zlecenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs SundanceTV i Multimedia Polska (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs SundanceTV i Multimedia Polska (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Konkurs SundanceTV i Multimedia Polska (dalej: Regulamin ) Regulamin Konkursu Konkurs SundanceTV i Multimedia Polska I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Sundance Sweepstakes

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZAPROŚ ZNAJOMYCH NA WYZWANIE SMAKU PEPSI etap 4 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU ZAPROŚ ZNAJOMYCH NA WYZWANIE SMAKU PEPSI etap 4 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU ZAPROŚ ZNAJOMYCH NA WYZWANIE SMAKU PEPSI etap 4 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl. 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Tupperware. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Tupperware. Definicje Regulamin konkursu Samsung Tupperware 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych Produktów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI. 1. Definicje

REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI. 1. Definicje REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs na tłumaczenie poezji chorwackiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW LEGO CLUB

REGULAMIN KONKURSÓW LEGO CLUB REGULAMIN KONKURSÓW LEGO CLUB LEGO A/S z siedzibą w Billund, Danii, Aastvej, 1DK-7190 Billund, ustala regulamin konkursów ogłaszanych na łamach magazynu wydawanego przez LEGO Club, zwanego dalej Magazynem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Czas świętować 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Czas świętować 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Czas świętować 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą Czas świętować ( Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu jest Agencja K2.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal Owsianek. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Festiwal Owsianek. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Festiwal Owsianek 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Festiwal Owsianek, zwanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Urodzinowego portalu Nadmorski24.pl. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Urodzinowego portalu Nadmorski24.pl. I. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Urodzinowego portalu Nadmorski24.pl I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu Urodzinowego portalu Nadmorski24.pl, zwanego dalej Konkursem jest Chopin Telewizja Kablowa Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Palmolive w Carrefour

Regulamin konkursu Palmolive w Carrefour Regulamin konkursu Palmolive w Carrefour 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Palmolive w Carrefour jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CHROŃ SWÓJ ŚWIAT. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU CHROŃ SWÓJ ŚWIAT. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU CHROŃ SWÓJ ŚWIAT zwanego dalej konkursem 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest 24/7Communication Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-236), ul. Świętojerska 5/7, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Auto na weekend z pełnym bakiem 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Auto na weekend z pełnym bakiem 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Auto na weekend z pełnym bakiem 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Auto na weekend z pełnym bakiem zwanego dalej Konkursem jest Spółka Auto-Handel-Centrum Krotoski-Cichy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Zarejestruj swój produkt Samsung. Konkurs przedłużony. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Zarejestruj swój produkt Samsung. Konkurs przedłużony. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Zarejestruj swój produkt Samsung Konkurs przedłużony 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ. I. Postanowienia ogólne

Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ. I. Postanowienia ogólne Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji jest spółka Digital Alea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ulicy Królewskiej 16,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Maskotka SII

Regulamin konkursu Maskotka SII Regulamin konkursu Maskotka SII 1. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie na maskotkę Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych zwanego dalej

Bardziej szczegółowo