REGULAMIN KONKURSU KUP ZYSKAJ BONUS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU KUP ZYSKAJ BONUS"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU KUP ZYSKAJ BONUS I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Kup Zyskaj Bonus, zwanym dalej Konkursem. 2. Konkurs jest organizowany we wszystkich znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej hurtowniach należących do grupy ELEKTRO OMEGA S. A.., zwanych dalej Hurtowniami. Lista Hurtowni jest dostępna na stronie internetowej 2 Organizatorem Konkursu, jak również przyrzekającym nagrody zgodnie z art. 919 oraz art. 921 Kodeksu cywilnego, jest spółka Elektro OMEGA S. A. z siedzibą w Katowicach, Al. Wojciecha Korfantego 125a, Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem , której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON , kapitał zakładowy ,00 zł, zwana dalej Organizatorem Konkurs podzielony jest na 3 etapy przedfinałowe oraz etap finałowy. 2. Rywalizacja konkursowa polega na przygotowaniu jak najciekawszej i najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe i jej zgłoszenie do Organizatora w sposób wskazany w Regulaminie. 4 Konkurs rozpoczyna się w dniu r. a kończy się w dniu r. Termin ten uwzględnia czas potrzebny na wyłonienie laureatów oraz poinformowanie ich o otrzymaniu nagrody Konkursem objęte są zakupy towarów opatrzonych markami dostawców, którzy znajdują się na Liście Dostawców, zwanych dalej Dostawcami, dokonane w którejkolwiek z Hurtowni, zwane dalej Zakupami. By wziąć udział w Konkursie należy dokonać Zakupów, które spełniają wymogi określone w postanowieniu 9 ust. 1 Regulaminu. Lista Dostawców stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 2. Zakupy dokonane w innym terminie, niż określony w Regulaminie, za kwotę mniejszą niż określona w Regulaminie, innych towarów niż określone w Regulaminie lub w innych punktach sprzedaży niż Hurtownie nie upoważniają do uczestnictwa w Konkursie. 6 1

2 Regulamin dostępny jest: a. w siedzibie Organizatora; b. na stronie internetowej II. UCZESTNICY KONKURSU 7 1. Uczestnikiem Konkursu mogą być, z zastrzeżeniem postanowień ustępów poniższych niniejszego paragrafu: a. pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, b. osoby prawne, c. jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Uczestnik Konkursu jest dalej zwany Uczestnikiem. 2. Z udziału w Konkursie wyklucza się: a. osoby będące pracownikami Organizatora; b. członków najbliższych rodzin osób, o których mowa w punkcie powyższym. 3. Pod pojęciem pracowników, o których mowa w ustępie 2 lit. a powyżej, rozumie się także osoby wykonujące usługi na rzecz Organizatora na podstawie umowy cywilnoprawnej. 4. Pod pojęciem członków najbliższych rodzin, o których mowa w ustępie 2 lit. b powyżej, rozumie się: a. małżonków, b. wstępnych, zstępnych, powinowatych do 4 stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, c. rodzeństwo, d. osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki oraz kurateli Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie może nastąpić w jednym z następujących terminów zgłoszenia, zwanych w dalszej części Regulaminu Terminami zgłoszenia : Termin dla etapu przedfinałowego nr 1 od godz do godz. 23:59: Termin dla etapu przedfinałowego nr 2 od godz do godz. 23:59: Termin dla etapu przedfinałowego nr 3 od godz do godz. 23:59: Zgłoszenie swojego udziału w jednym z Terminów zgłoszenia uprawnia Uczestnika do wzięcia udziału w odpowiednim etapie przedfinałowym Konkursu. 2. Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie następuje za pośrednictwem wiadomości SMS, przesłanej na numer 7148 (koszt za jedną wiadomość SMS wynosi 1,23 zł z VAT), zawierającej w treści kwotę, za którą dokonano Zakupów. Kwotę należy poprzedzić prefiksem ELEKTROOMEGA. Treść przykładowej wiadomości SMS: ELEKTROOMEGA Osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w Konkursie. 4. Praw i obowiązków związanych z uczestniczeniem w Konkursie, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 5. W treści wiadomości SMS, zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym. 2

3 III. ZASADY KONKURSU 9 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki: a. dokonać w okresie od dnia r. do dnia r. Zakupów o wartości niemniejszej niż 500 zł netto (wartość podatku od towarów i usług tzw. VAT, nie jest wliczana do wartości Zakupów uprawniającej do wzięcia udziału w Konkursie) w ramach jednej transakcji, przy czym do określonej powyżej wartości Zakupów wlicza się jedynie towary opatrzone markami Dostawców biorących udział w Konkursie, b. zachować oryginał dokumentu potwierdzającego powyższą transakcję, c. zgłosić swój udział w Konkursie w czasie trwania jednego z Terminów zgłoszenia za pośrednictwem jednego ze sposobów określonych w postanowieniu 8 ust. 2 Regulaminu, przy czym moment zgłoszenia musi być późniejszy niż moment dokonania Zakupów będących podstawą dla danego zgłoszenia. d. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie w trakcie jego trwania, po każdorazowym łącznym spełnieniu warunków określonych w 9 ust. 1. Jeden dowód dokonania Zakupów, o którym mowa w 9 ustęp 1 lit. b, uprawnia do jednego zgłoszenia udziału w Konkursie. a. Etapy przedfinałowe Konkurs dzieli się na 3 etapy przedfinałowe: Etap od godz do godziny 23:59: Etap od godz do godziny 23:59: Etap od godz do godziny 23:59: Na początku każdego z powyższych etapów tj. o godzinie 10:00 do Uczestników, którzy biorą udział w danym etapie przedfinałowym, zostanie wysłane za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu, z którego Uczestnik dokonał zgłoszenia swojego udziału w Konkursie, pytanie konkursowe. Organizator zwraca uwagę, że w każdym z etapów przedfinałowych pytanie konkursowe będzie inne. 3. W danym etapie przedfinałowym Konkursu wezmą udział Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w Konkursie w jeden ze sposobów określonych w 8 ust. 2, w czasie trwania Terminu zgłoszenia dla danego etapu przedfinałowego. 4. Zgłoszenie odpowiedzi na pytanie konkursowe, zwanej dalej Odpowiedzią, następuje poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer 7148 (koszt za jedną wiadomość SMS wynosi 1,23 zł z VAT). Treść Odpowiedzi należy poprzedzić prefiksem i subprefiksem ELEKTROOMEGA.ODP. Treść przykładowej wiadomości SMS: ELEKTROOMEGA.ODP.TRESC ODPOWIEDZI NA PYTANIE. 5. Odpowiedzi w danym etapie przedfinałowym można zgłaszać do momentu zakończenia jego trwania, który to moment jest wskazany w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. 6. Laureaci poszczególnych etapów przedfinałowych Konkursu zostaną wybrani według kryteriów określonych w 11 ust. 5 poniżej. 7. Uczestnik nie może zgłosić do Konkursu Odpowiedzi, której nie jest wyłącznym autorem lub która narusza prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie majątkowe, lub osobiste, lub dobra osobiste innych osób. Organizator przed wydaniem nagrody może 3

4 zwrócić się do Uczestnika o złożenie odpowiedniego oświadczenia w tym zakresie. Jeżeli okaże się, że Uczestnik nie jest autorem Odpowiedzi lub narusza ona prawa osób trzecich, Uczestnik traci prawo do nagrody. 8. W każdym etapie Uczestnik może udzielić tylu odpowiedzi konkursowych na zadane przez SMS pytanie, ilu krotnie zgłosił swój udział w czasie trwania Terminu zgłoszenia dla danego etapu przedfinałowego Każdy etap przedfinałowy Konkursu będzie rozstrzygnięty na posiedzeniu Komisji Konkursowej, która wyłoni laureatów danego etapu przedfinałowego Konkursu w liczbie 166, którym przydzieli miejsca od 1. do Komisję Konkursową, w 3-osobowym składzie, powoła Organizator. 3. Z posiedzenia sporządzony będzie protokół, który podpiszą wszyscy członkowie Komisji. W protokole opisany będzie przebieg i wyniki czynności przyznania nagrody oraz lista laureatów. 4. Rozstrzygnięcie poszczególnych etapów Konkursu odbędzie się w terminie 4 dni roboczych od dnia zakończenia danego etapu. 5. Kryteria wyłonienia przez Komisję Konkursową najlepszych Odpowiedzi będą następujące: a. kreatywność, b. poczucie humoru, c. oryginalność. 6. Organizator, w terminie do 4 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia danego etapu przedfinałowego Konkursu poinformuje laureatów danego etapu przedfinałowego telefonicznie o zdobyciu nagrody. Organizator podejmie 3 próby połączenia telefonicznego z laureatem w odstępach czasowych, co najmniej 2 godz. między połączeniami (w godz. 10:00-17:00). Przez nieudaną próbę połączenia z laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony telefon). 7. Uczestnicy, którzy nie otrzymują nagrody w Konkursie, nie są o tym fakcie informowani przez Organizatora Wraz z powiadomieniem o wygranej laureat zostanie poproszony o przekazanie em na adres swoich danych (w przypadku osób fizycznych danych osobowych) niezbędnych do przekazania nagrody. 2. Laureat etapu przed finałowego Konkursu traci prawo do nagrody w razie nieprzekazania Organizatorowi danych, o których mowa w ustępie powyższym, w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia telefonicznego o wygranej. 3. W terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Organizatora wiadomości , o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu, Organizator ustali z Laureatem etapu przedfinałowego termin i miejsce spotkania w celu wydania nagrody, w wybranej przez laureata etapu przedfinałowego Hurtowni. b. Etap finałowy Etap finałowy odbędzie się w dniu od godz. 10: do godz. 23:59:

5 2. W etapie finałowym wezmą udział wszyscy Uczestnicy, którzy zgłosili swój udział w Konkursie w którymkolwiek z Terminów zgłoszenia. 3. O godzinie 10:00 w dniu r. do Uczestników etapu finałowego zostanie wysłane za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu, z którego Uczestnik dokonał zgłoszenia przy zgłaszaniu swojego udziału w Konkursie, pytanie finałowe. 4. Zgłoszenie odpowiedzi na pytanie finałowe, zwanej dalej Odpowiedzią finałową, następuje poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer 7148 (koszt za jedną wiadomość SMS wynosi 1,23 zł z VAT). Treść Odpowiedzi finałowej należy poprzedzić prefiksem ELEKTROOMEGA.FINAL. Treść przykładowej wiadomości SMS: ELEKTROOMEGA.FINAL.ODPOWIEDZ NA PYTANIE 5. Odpowiedzi finałowe można zgłaszać do momentu zakończenia etapu finałowego, który to moment jest wskazany w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. 6. Etap finałowy będzie rozstrzygnięty na posiedzeniu Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa wybierze 59 Odpowiedzi finałowe, kierując się następującymi kryteriami: a. kreatywność, b. oryginalność, c. poczucie humoru. Uczestnicy, którzy zgłosili do Konkursu wybrane przez Komisję Konkursową Odpowiedzi finałowe, zostaną laureatami etapu finałowego Konkursu. Laureatom etapu finałowego Konkursu, Komisja Konkursowa przyzna miejsca od 1 do 59. Z posiedzenia sporządzony będzie protokół, który podpiszą wszyscy członkowie Komisji. W protokole opisany będzie przebieg i wyniki czynności przyznania nagrody oraz wskazane będą osoby Laureatów finału Konkursu. 7. Rozstrzygnięcie etapu finałowego nastąpi w terminie do dnia 23 grudnia 2015 roku. Postanowienia 11 ust. 6 i 7 oraz 12 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 8. Uczestnik nie może zgłosić do Konkursu Odpowiedzi finałowej, której nie jest wyłącznym autorem lub która narusza prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie majątkowe, lub osobiste, lub dobra osobiste innych osób. Organizator przed wydaniem nagrody może zwrócić się do Uczestnika o złożenie odpowiedniego oświadczenia w tym zakresie. Jeżeli okaże się, że Uczestnik nie jest autorem Odpowiedzi finałowej lub narusza ona prawa osób trzecich, Uczestnik traci prawo do nagrody. IV. OPŁATY ZA SMSY Opłata za SMSy wysłane w ramach Konkursu na numer 7148 wynosi 1,23 zł w tym VAT za jednego SMSa. 2. SMS-y puste lub zawierające inny prefiks niż określony w Regulaminie będą uznane za nieprawidłowe, jednak opłata za wysłanie wiadomości SMS będzie naliczona przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z którego usług korzysta dany Uczestnik. 3. Ostateczna wysokość opłaty za wysłanie Odpowiedzi lub Odpowiedzi finałowej za pośrednictwem wiadomości SMS, uzależniona jest od ilości znaków i rodzaju znaków, z której składać się będzie Odpowiedź lub Odpowiedź finałowa. Opłata ta będzie ustalana według taryfy operatora określonej przy zgłoszeniu do konkursu. Stanowić będzie wielokrotność wartości za ilość znaków w jednym sms jeśli odpowiedź będzie rozbudowana. 4. Opłaty za SMSy wysłane w ramach Konkursu pobierane są przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z którym Uczestnik zawarł stosowną umowę. Opłaty pobierane są w drodze obciążenia rachunku telefonicznego Uczestnika (w 5

6 przypadku telefonu na abonament) albo potrącenia opłaty z konta Uczestnika (w przypadku telefonu na kartę pre-paid). 5. Organizator zwraca uwagę, że przysługujące Uczestnikowi na podstawie umowy z jego dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych darmowe SMSy w abonamencie lub promocyjne ceny SMSów nie obejmują SMSów wysłanych w ramach Konkursu. 6. Do wysokości opłat za SMSy wysyłane w ramach Konkursu nie mają zastosowania standardowe cenniki dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z których usług korzysta Uczestnik. V. NAGRODY W każdym etapie przedfinałowym Konkursu nagrody zdobędzie 166 laureatów etapów przedfinałowych, którym zostaną przydzielone miejsca od 1. do 166. Laureaci etapów przedfinałowych dzielić się będą na następujące stopnie: miejsce Laureata etapu przedfinałowego stopień 1. pierwszy od 2. do 4. drugi od 5. do 7. trzeci 8 czwarty od 9. do 11. piąty od 12. do 36. szósty od 37. do 56 siódmy od 57 do 86 ósmy od 87. do 166. dziewiąty 2. Nagrodami dla laureatów etapów przedfinałowych Konkursu są: a. dla laureatów etapów przedfinałowych pierwszego stopnia: telewizor 32'' LG o wartości 1100 zł brutto; b. dla laureatów etapów przedfinałowych drugiego stopnia: tablet 7'' o wartości 300,00 zł brutto; c. dla laureatów etapów przedfinałowych trzeciego stopnia: młoto-wiertarka marki Graphite SDS PLUS model 58G509 o wartości 140 zł + VAT; d. dla laureatów etapów przedfinałowych czwartego stopnia: Wiertarko wkrętarka Graphite, akumulatorowa w walizce marki 2x14.4V/1,3Ah- model 58G116 o wartości 120 zł + VAT; e. dla laureatów etapów przedfinałowych piątego stopnia: wkrętak akumulatorowy marki GRAPHITE 4.8V, Ni-Cd/0.8Ah, model 58G145 o wartości 54 zł + VAT; f. dla laureatów etapów przedfinałowych szóstego stopnia: zestaw wkrętaków kpl 5 częściowy 1000V Neo Tools o wartości 40 zł + VAT; g. dla laureatów etapów przedfinałowych siódmego stopnia: nożyce do kabli 185 mm NEO o wartości 20 zł + VAT; h. dla laureatów etapów przedfinałowych ósmego stopnia: automatyczny ściągacz izolacji NEO o wartości 33 zł + VAT; i. dla laureatów etapów przedfinałowych dziewiątego stopnia: ściągacz izolacji kabli i przewodów 8-28 mm Topex 32D810 o wartości 5 zł + VAT. 6

7 3. W etapie finałowym Konkursu wyłonionych zostanie 59 laureatów etapu finałowego Konkursu, którym zostaną przydzielone miejsca od 1. do 59. Laureaci etapu finałowego Konkursu dzielić się będą na następujące stopnie: miejsce Laureata finału Konkursu stopień 1. pierwszy od 2. do 3. drugi 4 trzeci 5 czwarty od 6. do 7. piąty od 8. do 9. szósty od 10. do 19 siódmy od 20 do 39 ósmy od 40. do 59. dziewiąty 4. Nagrodami dla laureatów finału Konkursu są: a. dla laureata etapu finałowego Konkursu pierwszego stopnia: samochód marki SKODA City, rok produkcji: rok produkcji: 2014, wyposażony w silnik o pojemności 998m3, wersja wyposażenia ACTIVE, kolor biały, o wartości ,00 zł brutto; b. dla laureatów etapu finałowego Konkursu drugiego stopnia: telewizor 32'' LG o wartości 1100 zł brutto; c. dla laureatów etapów przedfinałowych trzeciego stopnia: tablet 7'' o wartości 300,00 zł brutto; d. dla laureatów etapów przedfinałowych czwartego stopnia: młoto-wiertarka marki Graphite SDS PLUS model 58G509 o wartości 140 zł + VAT; e. dla laureatów etapów przedfinałowych piątego stopnia: Wiertarko wkrętarka Graphite, akumulatorowa w walizce marki 2x14.4V/1,3Ah- model 58G116 o wartości 120 zł + VAT; f. dla laureatów etapów przedfinałowych szóstego stopnia: szlifierka kątowa Verto model 51G091 o wartości 64 zł + VAT; g. dla laureatów etapów przedfinałowych siódmego stopnia: zestaw wkrętaków kpl 5 częściowy 1000V Neo Tools o wartości 40 zł + VAT; h. dla laureatów etapów przedfinałowych ósmego stopnia: nożyce do kabli 185 mm NEO o wartości 20 zł + VAT; i. dla laureatów etapów przedfinałowych dziewiątego stopnia: automatyczny ściągacz izolacji NEO o wartości 33 zł +VAT; 5. Przed wydaniem każdej z nagród, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych, Organizator naliczy właściwy podatek na poczet podatku dochodowego, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zostanie przez niego odprowadzony w imieniu danego laureata do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego. 6. Laureatom etapów przedfinałowych oraz laureatom etapu finałowego Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego. 7. Na podstawie art kodeksu cywilnego z chwilą przekazania nagrody danemu laureatowi etapu przedfinałowego lub etapu finałowego Konkursu, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi lub Odpowiedzi finałowej wysłanych przez danego laureata etapu przedfinałowego lub etapu finałowego Konkursu, na następujących polach eksploatacji: a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Odpowiedzi lub Odpowiedzi finałowej - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Odpowiedzi lub Odpowiedzi finałowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 7

8 b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Odpowiedź lub Odpowiedź finałową utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c. w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi lub Odpowiedzi finałowej w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Odpowiedzi lub Odpowiedzi finałowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wszystkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać em na adres pisemnie za pośrednictwem poczty z dopiskiem Kupujesz Zyskujesz na adres Organizatora lub osobiście do protokołu w siedzibie Organizatora. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację umożliwiające udzielenie odpowiedzi na nią oraz przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem. 2. Reklamacje dotyczące Konkursu rozpatrywane będą przez Organizatora w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.). Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest Organizator. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby Konkursu w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie i w przepisach prawa. 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wyłonieniem laureatów, poinformowaniu laureatów o wygranej, przyznaniem i wydaniem nagród, a także postępowaniem reklamacyjnym oraz rozliczeniem podatkowym. 3. Podanie przez Uczestników ich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. 4. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów Do niniejszego Regulaminu nie znajdują zastosowania przepisy Ustawy z dnia 10 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U ), a w zakresie w nimi nieuregulowanym zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121). 8

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Grill&Travel w E.Leclerc (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Grill&Travel w E.Leclerc zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi

Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi Regulamin konkursu Samsung Wyskocz do Soczi 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla konsumentów dokonujących zakupu fabrycznie nowych Produktów oznaczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród

Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród Regulamin konkursu Tryskaj energią i odkryj źródło nagród 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały opisane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU BIKINI

REGULAMIN KONKURSU BIKINI REGULAMIN KONKURSU BIKINI I. Nazwa Konkursu 1.1 Konkurs, jest urządzany pod nazwą BIKINI (zwany dalej Konkursem) II. Nazwa podmiotu organizującego Konkurs 2.1 Organizatorem Konkursu jest Bielenda Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zapowiada się stylowe lato z SYOSS! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland

REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland REGULAMIN KONKURSU Wszystko, co kochasz od Syoss! w sklepach Kaufland 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Wszystko, co kochasz od Syoss! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura

REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura REGULAMIN KONKURSU Celebruj piękne chwile z Palette i Natura w sieci Natura 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Celebruj piękne chwile z Palette i Natura (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli

REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli REGULAMIN KONKURSU Wyprzedzaj trendy! w sieci Dayli 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Lato to nas kręci! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Przywołaj wspomnienia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu pt. Przywołaj wspomnienia w sieci Intermarche (dalej Konkurs ) jest Smart Loyalty Platform sp. z o.o. sp. k. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket

REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket REGULAMIN KONKURSU Radość w czystej postaci! w sieci POLOmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Radość w czystej postaci! (Konkurs) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie krajobrazy smaku Żabka i Freshmarket 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie krajobrazy smaku Żabka, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE

REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE REGULAMIN KONKURSU NAPĘDZAMY ŚWIĄTECZNE PRZEMIANY! W SIECI INTERMARCHE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Napędzamy świąteczne przemiany! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI

REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI REGULAMIN KONKURSU W SIECI STOKROTKA SMAK DZIECIĘCEJ RADOŚCI 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci STOKROTKA prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU

REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU REGULAMIN KONKURSU W SIECI EMPIK KONKURS W EMPIKU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie w sieci EMPIK prowadzonym pod nazwą KONKURS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko

REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko REGULAMIN KONKURSU Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Porcja kulinarnych inspiracji od Aviko (dalej: Konkurs ) jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour

REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour REGULAMIN KONKURSU Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! w sklepach Carrefour 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Zatrzymaj smak wyjątkowych chwil! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE (zwany dalej Regulaminem ) 1.1 Organizatorem konkursu pt. Polskie Krajobrazy Smaku: Prapremiera, zwanego dalej Konkursem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS LEGOMANIA W INTERMARCHE

Regulamin konkursu SMS LEGOMANIA W INTERMARCHE Regulamin konkursu SMS LEGOMANIA W INTERMARCHE 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator Smolar Agencja Promocyjno

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin)

REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU pt. Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Regulamin) 1.1 Organizatorem konkursu Superoferta dla miłośniczek piękna! (dalej: Konkurs) jest Albedo Marketing

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche

REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche REGULAMIN KONKURSU Grilluj wszędzie z Kamis! w sklepach sieci Intermarche 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu Grilluj wszędzie z Kamis! (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo