REGULAMIN KONKURSU KUP ZYSKAJ BONUS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU KUP ZYSKAJ BONUS"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU KUP ZYSKAJ BONUS I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Kup Zyskaj Bonus, zwanym dalej Konkursem. 2. Konkurs jest organizowany we wszystkich znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej hurtowniach należących do grupy ELEKTRO OMEGA S. A.., zwanych dalej Hurtowniami. Lista Hurtowni jest dostępna na stronie internetowej 2 Organizatorem Konkursu, jak również przyrzekającym nagrody zgodnie z art. 919 oraz art. 921 Kodeksu cywilnego, jest spółka Elektro OMEGA S. A. z siedzibą w Katowicach, Al. Wojciecha Korfantego 125a, Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem , której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , REGON , kapitał zakładowy ,00 zł, zwana dalej Organizatorem Konkurs podzielony jest na 3 etapy przedfinałowe oraz etap finałowy. 2. Rywalizacja konkursowa polega na przygotowaniu jak najciekawszej i najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe i jej zgłoszenie do Organizatora w sposób wskazany w Regulaminie. 4 Konkurs rozpoczyna się w dniu r. a kończy się w dniu r. Termin ten uwzględnia czas potrzebny na wyłonienie laureatów oraz poinformowanie ich o otrzymaniu nagrody Konkursem objęte są zakupy towarów opatrzonych markami dostawców, którzy znajdują się na Liście Dostawców, zwanych dalej Dostawcami, dokonane w którejkolwiek z Hurtowni, zwane dalej Zakupami. By wziąć udział w Konkursie należy dokonać Zakupów, które spełniają wymogi określone w postanowieniu 9 ust. 1 Regulaminu. Lista Dostawców stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. 2. Zakupy dokonane w innym terminie, niż określony w Regulaminie, za kwotę mniejszą niż określona w Regulaminie, innych towarów niż określone w Regulaminie lub w innych punktach sprzedaży niż Hurtownie nie upoważniają do uczestnictwa w Konkursie. 6 1

2 Regulamin dostępny jest: a. w siedzibie Organizatora; b. na stronie internetowej II. UCZESTNICY KONKURSU 7 1. Uczestnikiem Konkursu mogą być, z zastrzeżeniem postanowień ustępów poniższych niniejszego paragrafu: a. pełnoletnie osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, b. osoby prawne, c. jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Uczestnik Konkursu jest dalej zwany Uczestnikiem. 2. Z udziału w Konkursie wyklucza się: a. osoby będące pracownikami Organizatora; b. członków najbliższych rodzin osób, o których mowa w punkcie powyższym. 3. Pod pojęciem pracowników, o których mowa w ustępie 2 lit. a powyżej, rozumie się także osoby wykonujące usługi na rzecz Organizatora na podstawie umowy cywilnoprawnej. 4. Pod pojęciem członków najbliższych rodzin, o których mowa w ustępie 2 lit. b powyżej, rozumie się: a. małżonków, b. wstępnych, zstępnych, powinowatych do 4 stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa, c. rodzeństwo, d. osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki oraz kurateli Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie może nastąpić w jednym z następujących terminów zgłoszenia, zwanych w dalszej części Regulaminu Terminami zgłoszenia : Termin dla etapu przedfinałowego nr 1 od godz do godz. 23:59: Termin dla etapu przedfinałowego nr 2 od godz do godz. 23:59: Termin dla etapu przedfinałowego nr 3 od godz do godz. 23:59: Zgłoszenie swojego udziału w jednym z Terminów zgłoszenia uprawnia Uczestnika do wzięcia udziału w odpowiednim etapie przedfinałowym Konkursu. 2. Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie następuje za pośrednictwem wiadomości SMS, przesłanej na numer 7148 (koszt za jedną wiadomość SMS wynosi 1,23 zł z VAT), zawierającej w treści kwotę, za którą dokonano Zakupów. Kwotę należy poprzedzić prefiksem ELEKTROOMEGA. Treść przykładowej wiadomości SMS: ELEKTROOMEGA Osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają do udziału w Konkursie. 4. Praw i obowiązków związanych z uczestniczeniem w Konkursie, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 5. W treści wiadomości SMS, zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym. 2

3 III. ZASADY KONKURSU 9 1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi spełnić łącznie następujące warunki: a. dokonać w okresie od dnia r. do dnia r. Zakupów o wartości niemniejszej niż 500 zł netto (wartość podatku od towarów i usług tzw. VAT, nie jest wliczana do wartości Zakupów uprawniającej do wzięcia udziału w Konkursie) w ramach jednej transakcji, przy czym do określonej powyżej wartości Zakupów wlicza się jedynie towary opatrzone markami Dostawców biorących udział w Konkursie, b. zachować oryginał dokumentu potwierdzającego powyższą transakcję, c. zgłosić swój udział w Konkursie w czasie trwania jednego z Terminów zgłoszenia za pośrednictwem jednego ze sposobów określonych w postanowieniu 8 ust. 2 Regulaminu, przy czym moment zgłoszenia musi być późniejszy niż moment dokonania Zakupów będących podstawą dla danego zgłoszenia. d. Każdy z Uczestników może wziąć udział w Konkursie wielokrotnie w trakcie jego trwania, po każdorazowym łącznym spełnieniu warunków określonych w 9 ust. 1. Jeden dowód dokonania Zakupów, o którym mowa w 9 ustęp 1 lit. b, uprawnia do jednego zgłoszenia udziału w Konkursie. a. Etapy przedfinałowe Konkurs dzieli się na 3 etapy przedfinałowe: Etap od godz do godziny 23:59: Etap od godz do godziny 23:59: Etap od godz do godziny 23:59: Na początku każdego z powyższych etapów tj. o godzinie 10:00 do Uczestników, którzy biorą udział w danym etapie przedfinałowym, zostanie wysłane za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu, z którego Uczestnik dokonał zgłoszenia swojego udziału w Konkursie, pytanie konkursowe. Organizator zwraca uwagę, że w każdym z etapów przedfinałowych pytanie konkursowe będzie inne. 3. W danym etapie przedfinałowym Konkursu wezmą udział Uczestnicy, którzy zgłoszą swój udział w Konkursie w jeden ze sposobów określonych w 8 ust. 2, w czasie trwania Terminu zgłoszenia dla danego etapu przedfinałowego. 4. Zgłoszenie odpowiedzi na pytanie konkursowe, zwanej dalej Odpowiedzią, następuje poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer 7148 (koszt za jedną wiadomość SMS wynosi 1,23 zł z VAT). Treść Odpowiedzi należy poprzedzić prefiksem i subprefiksem ELEKTROOMEGA.ODP. Treść przykładowej wiadomości SMS: ELEKTROOMEGA.ODP.TRESC ODPOWIEDZI NA PYTANIE. 5. Odpowiedzi w danym etapie przedfinałowym można zgłaszać do momentu zakończenia jego trwania, który to moment jest wskazany w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. 6. Laureaci poszczególnych etapów przedfinałowych Konkursu zostaną wybrani według kryteriów określonych w 11 ust. 5 poniżej. 7. Uczestnik nie może zgłosić do Konkursu Odpowiedzi, której nie jest wyłącznym autorem lub która narusza prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie majątkowe, lub osobiste, lub dobra osobiste innych osób. Organizator przed wydaniem nagrody może 3

4 zwrócić się do Uczestnika o złożenie odpowiedniego oświadczenia w tym zakresie. Jeżeli okaże się, że Uczestnik nie jest autorem Odpowiedzi lub narusza ona prawa osób trzecich, Uczestnik traci prawo do nagrody. 8. W każdym etapie Uczestnik może udzielić tylu odpowiedzi konkursowych na zadane przez SMS pytanie, ilu krotnie zgłosił swój udział w czasie trwania Terminu zgłoszenia dla danego etapu przedfinałowego Każdy etap przedfinałowy Konkursu będzie rozstrzygnięty na posiedzeniu Komisji Konkursowej, która wyłoni laureatów danego etapu przedfinałowego Konkursu w liczbie 166, którym przydzieli miejsca od 1. do Komisję Konkursową, w 3-osobowym składzie, powoła Organizator. 3. Z posiedzenia sporządzony będzie protokół, który podpiszą wszyscy członkowie Komisji. W protokole opisany będzie przebieg i wyniki czynności przyznania nagrody oraz lista laureatów. 4. Rozstrzygnięcie poszczególnych etapów Konkursu odbędzie się w terminie 4 dni roboczych od dnia zakończenia danego etapu. 5. Kryteria wyłonienia przez Komisję Konkursową najlepszych Odpowiedzi będą następujące: a. kreatywność, b. poczucie humoru, c. oryginalność. 6. Organizator, w terminie do 4 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia danego etapu przedfinałowego Konkursu poinformuje laureatów danego etapu przedfinałowego telefonicznie o zdobyciu nagrody. Organizator podejmie 3 próby połączenia telefonicznego z laureatem w odstępach czasowych, co najmniej 2 godz. między połączeniami (w godz. 10:00-17:00). Przez nieudaną próbę połączenia z laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 5 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony telefon). 7. Uczestnicy, którzy nie otrzymują nagrody w Konkursie, nie są o tym fakcie informowani przez Organizatora Wraz z powiadomieniem o wygranej laureat zostanie poproszony o przekazanie em na adres swoich danych (w przypadku osób fizycznych danych osobowych) niezbędnych do przekazania nagrody. 2. Laureat etapu przed finałowego Konkursu traci prawo do nagrody w razie nieprzekazania Organizatorowi danych, o których mowa w ustępie powyższym, w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia telefonicznego o wygranej. 3. W terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Organizatora wiadomości , o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu, Organizator ustali z Laureatem etapu przedfinałowego termin i miejsce spotkania w celu wydania nagrody, w wybranej przez laureata etapu przedfinałowego Hurtowni. b. Etap finałowy Etap finałowy odbędzie się w dniu od godz. 10: do godz. 23:59:

5 2. W etapie finałowym wezmą udział wszyscy Uczestnicy, którzy zgłosili swój udział w Konkursie w którymkolwiek z Terminów zgłoszenia. 3. O godzinie 10:00 w dniu r. do Uczestników etapu finałowego zostanie wysłane za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej na numer telefonu, z którego Uczestnik dokonał zgłoszenia przy zgłaszaniu swojego udziału w Konkursie, pytanie finałowe. 4. Zgłoszenie odpowiedzi na pytanie finałowe, zwanej dalej Odpowiedzią finałową, następuje poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer 7148 (koszt za jedną wiadomość SMS wynosi 1,23 zł z VAT). Treść Odpowiedzi finałowej należy poprzedzić prefiksem ELEKTROOMEGA.FINAL. Treść przykładowej wiadomości SMS: ELEKTROOMEGA.FINAL.ODPOWIEDZ NA PYTANIE 5. Odpowiedzi finałowe można zgłaszać do momentu zakończenia etapu finałowego, który to moment jest wskazany w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. 6. Etap finałowy będzie rozstrzygnięty na posiedzeniu Komisji Konkursowej. Komisja Konkursowa wybierze 59 Odpowiedzi finałowe, kierując się następującymi kryteriami: a. kreatywność, b. oryginalność, c. poczucie humoru. Uczestnicy, którzy zgłosili do Konkursu wybrane przez Komisję Konkursową Odpowiedzi finałowe, zostaną laureatami etapu finałowego Konkursu. Laureatom etapu finałowego Konkursu, Komisja Konkursowa przyzna miejsca od 1 do 59. Z posiedzenia sporządzony będzie protokół, który podpiszą wszyscy członkowie Komisji. W protokole opisany będzie przebieg i wyniki czynności przyznania nagrody oraz wskazane będą osoby Laureatów finału Konkursu. 7. Rozstrzygnięcie etapu finałowego nastąpi w terminie do dnia 23 grudnia 2015 roku. Postanowienia 11 ust. 6 i 7 oraz 12 Regulaminu stosuje się odpowiednio. 8. Uczestnik nie może zgłosić do Konkursu Odpowiedzi finałowej, której nie jest wyłącznym autorem lub która narusza prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie majątkowe, lub osobiste, lub dobra osobiste innych osób. Organizator przed wydaniem nagrody może zwrócić się do Uczestnika o złożenie odpowiedniego oświadczenia w tym zakresie. Jeżeli okaże się, że Uczestnik nie jest autorem Odpowiedzi finałowej lub narusza ona prawa osób trzecich, Uczestnik traci prawo do nagrody. IV. OPŁATY ZA SMSY Opłata za SMSy wysłane w ramach Konkursu na numer 7148 wynosi 1,23 zł w tym VAT za jednego SMSa. 2. SMS-y puste lub zawierające inny prefiks niż określony w Regulaminie będą uznane za nieprawidłowe, jednak opłata za wysłanie wiadomości SMS będzie naliczona przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z którego usług korzysta dany Uczestnik. 3. Ostateczna wysokość opłaty za wysłanie Odpowiedzi lub Odpowiedzi finałowej za pośrednictwem wiadomości SMS, uzależniona jest od ilości znaków i rodzaju znaków, z której składać się będzie Odpowiedź lub Odpowiedź finałowa. Opłata ta będzie ustalana według taryfy operatora określonej przy zgłoszeniu do konkursu. Stanowić będzie wielokrotność wartości za ilość znaków w jednym sms jeśli odpowiedź będzie rozbudowana. 4. Opłaty za SMSy wysłane w ramach Konkursu pobierane są przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z którym Uczestnik zawarł stosowną umowę. Opłaty pobierane są w drodze obciążenia rachunku telefonicznego Uczestnika (w 5

6 przypadku telefonu na abonament) albo potrącenia opłaty z konta Uczestnika (w przypadku telefonu na kartę pre-paid). 5. Organizator zwraca uwagę, że przysługujące Uczestnikowi na podstawie umowy z jego dostawcą publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych darmowe SMSy w abonamencie lub promocyjne ceny SMSów nie obejmują SMSów wysłanych w ramach Konkursu. 6. Do wysokości opłat za SMSy wysyłane w ramach Konkursu nie mają zastosowania standardowe cenniki dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z których usług korzysta Uczestnik. V. NAGRODY W każdym etapie przedfinałowym Konkursu nagrody zdobędzie 166 laureatów etapów przedfinałowych, którym zostaną przydzielone miejsca od 1. do 166. Laureaci etapów przedfinałowych dzielić się będą na następujące stopnie: miejsce Laureata etapu przedfinałowego stopień 1. pierwszy od 2. do 4. drugi od 5. do 7. trzeci 8 czwarty od 9. do 11. piąty od 12. do 36. szósty od 37. do 56 siódmy od 57 do 86 ósmy od 87. do 166. dziewiąty 2. Nagrodami dla laureatów etapów przedfinałowych Konkursu są: a. dla laureatów etapów przedfinałowych pierwszego stopnia: telewizor 32'' LG o wartości 1100 zł brutto; b. dla laureatów etapów przedfinałowych drugiego stopnia: tablet 7'' o wartości 300,00 zł brutto; c. dla laureatów etapów przedfinałowych trzeciego stopnia: młoto-wiertarka marki Graphite SDS PLUS model 58G509 o wartości 140 zł + VAT; d. dla laureatów etapów przedfinałowych czwartego stopnia: Wiertarko wkrętarka Graphite, akumulatorowa w walizce marki 2x14.4V/1,3Ah- model 58G116 o wartości 120 zł + VAT; e. dla laureatów etapów przedfinałowych piątego stopnia: wkrętak akumulatorowy marki GRAPHITE 4.8V, Ni-Cd/0.8Ah, model 58G145 o wartości 54 zł + VAT; f. dla laureatów etapów przedfinałowych szóstego stopnia: zestaw wkrętaków kpl 5 częściowy 1000V Neo Tools o wartości 40 zł + VAT; g. dla laureatów etapów przedfinałowych siódmego stopnia: nożyce do kabli 185 mm NEO o wartości 20 zł + VAT; h. dla laureatów etapów przedfinałowych ósmego stopnia: automatyczny ściągacz izolacji NEO o wartości 33 zł + VAT; i. dla laureatów etapów przedfinałowych dziewiątego stopnia: ściągacz izolacji kabli i przewodów 8-28 mm Topex 32D810 o wartości 5 zł + VAT. 6

7 3. W etapie finałowym Konkursu wyłonionych zostanie 59 laureatów etapu finałowego Konkursu, którym zostaną przydzielone miejsca od 1. do 59. Laureaci etapu finałowego Konkursu dzielić się będą na następujące stopnie: miejsce Laureata finału Konkursu stopień 1. pierwszy od 2. do 3. drugi 4 trzeci 5 czwarty od 6. do 7. piąty od 8. do 9. szósty od 10. do 19 siódmy od 20 do 39 ósmy od 40. do 59. dziewiąty 4. Nagrodami dla laureatów finału Konkursu są: a. dla laureata etapu finałowego Konkursu pierwszego stopnia: samochód marki SKODA City, rok produkcji: rok produkcji: 2014, wyposażony w silnik o pojemności 998m3, wersja wyposażenia ACTIVE, kolor biały, o wartości ,00 zł brutto; b. dla laureatów etapu finałowego Konkursu drugiego stopnia: telewizor 32'' LG o wartości 1100 zł brutto; c. dla laureatów etapów przedfinałowych trzeciego stopnia: tablet 7'' o wartości 300,00 zł brutto; d. dla laureatów etapów przedfinałowych czwartego stopnia: młoto-wiertarka marki Graphite SDS PLUS model 58G509 o wartości 140 zł + VAT; e. dla laureatów etapów przedfinałowych piątego stopnia: Wiertarko wkrętarka Graphite, akumulatorowa w walizce marki 2x14.4V/1,3Ah- model 58G116 o wartości 120 zł + VAT; f. dla laureatów etapów przedfinałowych szóstego stopnia: szlifierka kątowa Verto model 51G091 o wartości 64 zł + VAT; g. dla laureatów etapów przedfinałowych siódmego stopnia: zestaw wkrętaków kpl 5 częściowy 1000V Neo Tools o wartości 40 zł + VAT; h. dla laureatów etapów przedfinałowych ósmego stopnia: nożyce do kabli 185 mm NEO o wartości 20 zł + VAT; i. dla laureatów etapów przedfinałowych dziewiątego stopnia: automatyczny ściągacz izolacji NEO o wartości 33 zł +VAT; 5. Przed wydaniem każdej z nagród, o których mowa w postanowieniach ustępów powyższych, Organizator naliczy właściwy podatek na poczet podatku dochodowego, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zostanie przez niego odprowadzony w imieniu danego laureata do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego. 6. Laureatom etapów przedfinałowych oraz laureatom etapu finałowego Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego. 7. Na podstawie art kodeksu cywilnego z chwilą przekazania nagrody danemu laureatowi etapu przedfinałowego lub etapu finałowego Konkursu, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do Odpowiedzi lub Odpowiedzi finałowej wysłanych przez danego laureata etapu przedfinałowego lub etapu finałowego Konkursu, na następujących polach eksploatacji: a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Odpowiedzi lub Odpowiedzi finałowej - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Odpowiedzi lub Odpowiedzi finałowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 7

8 b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Odpowiedź lub Odpowiedź finałową utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c. w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi lub Odpowiedzi finałowej w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Odpowiedzi lub Odpowiedzi finałowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wszystkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu należy zgłaszać em na adres pisemnie za pośrednictwem poczty z dopiskiem Kupujesz Zyskujesz na adres Organizatora lub osobiście do protokołu w siedzibie Organizatora. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane personalne zgłaszającego reklamację umożliwiające udzielenie odpowiedzi na nią oraz przyczynę reklamacji wraz z uzasadnieniem. 2. Reklamacje dotyczące Konkursu rozpatrywane będą przez Organizatora w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. 3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.). Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie Konkursu jest Organizator. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby Konkursu w zakresie i na zasadach określonych w Regulaminie i w przepisach prawa. 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu, wyłonieniem laureatów, poinformowaniu laureatów o wygranej, przyznaniem i wydaniem nagród, a także postępowaniem reklamacyjnym oraz rozliczeniem podatkowym. 3. Podanie przez Uczestników ich danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. 4. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. Dane osobowe nie będą przekazywane do innych podmiotów Do niniejszego Regulaminu nie znajdują zastosowania przepisy Ustawy z dnia 10 listopada 2009r. o grach hazardowych (Dz. U ), a w zakresie w nimi nieuregulowanym zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121). 8

REGULAMIN KONKURSU PIZZERIADA

REGULAMIN KONKURSU PIZZERIADA REGULAMIN KONKURSU PIZZERIADA I. Postanowienia ogólne. 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Pizzeriada, zwanym dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU III Urodziny Galerii Twierdza

REGULAMIN KONKURSU III Urodziny Galerii Twierdza REGULAMIN KONKURSU III Urodziny Galerii Twierdza I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą III Urodziny Galerii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KORAL W ŻABCE

REGULAMIN KONKURSU KORAL W ŻABCE REGULAMIN KONKURSU KORAL W ŻABCE I. Postanowienia ogólne. 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą KORAL W ŻABCE, zwanym dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyścig po nagrody

REGULAMIN KONKURSU Wyścig po nagrody REGULAMIN KONKURSU Wyścig po nagrody I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Wyścig po nagrody, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU KORAL W TESCO

REGULAMIN KONKURSU KORAL W TESCO REGULAMIN KONKURSU KORAL W TESCO I. Postanowienia ogólne. 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą KORAL W TESCO, zwanym dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Saturday Shopping Fever

REGULAMIN KONKURSU Saturday Shopping Fever REGULAMIN KONKURSU Saturday Shopping Fever I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Saturday Shopping Fever,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking Regulamin Konkursu Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki

Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki Regulamin konkursu fotograficznego Świąteczne wypieki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Świąteczne wypieki (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Bądź pierwszy 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs konkurs pod nazwą #PodróżVikinga prowadzony na zasadach określonych Regulaminem, 2. Organizator VikingCo Poland Sp.

Bardziej szczegółowo

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne

Królestwo za kawę. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Królestwo za kawę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Królestwo za kawę (dalej Konkurs ) jest COSTA COFFEE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-872 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Kasze Nasze 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Kasze Nasze, zwanym dalej Konkurs.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level,

Regulamin promocji Samsung 10 minutes break. Electronics Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie słuchawek serii Level, Regulamin promocji Samsung 10 minutes break 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja organizowana i prowadzona w celu promocji produktów Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Konkurs ) jest MEC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Staropolanka - kup i wygraj

Regulamin konkursu Staropolanka - kup i wygraj Regulamin konkursu Staropolanka - kup i wygraj 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą Staropolanka - kup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą MOJA KUCHNIA MOJE KRÓLESTWO ( Konkurs ), na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Konkursie: Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 (zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady przeprowadzania Konkursu pod nazwą Co Cię Ziębi, co Cię grzeje - Activplast, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl 1. Informacje ogólne 1. Prowadzący Serwis Internetowy Ciufcia.pl (dalej zwany Serwisem ) HanBright S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pt. Przepis na Walentynki zwanego dalej Konkursem, jest Bandai Polska sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Płacimy za przepis (zwanego dalej Konkursem ) jest Prószyński Media Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Lato pełne energii

Regulamin Konkursu. Lato pełne energii Regulamin Konkursu Lato pełne energii I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Lato pełne energii, zwanego dalej Konkursem, jest El Padre Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Galopu 6,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs dla oryginałów

REGULAMIN KONKURSU Konkurs dla oryginałów REGULAMIN KONKURSU Konkurs dla oryginałów 1 Organizator i Nazwa Konkursu 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs dla oryginałów zwanego dalej Konkursem, jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI CZAT SMS i PARTY LINE

REGULAMIN USŁUGI CZAT SMS i PARTY LINE REGULAMIN USŁUGI CZAT SMS i PARTY LINE I. Postanowienia ogólne 1 W niniejszy regulaminie, zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: a. Wykonawca - Bild Presse Polska spółka z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz?

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? I. Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Sondy SMS Kto wygra mecz?, zwanej dalej Sondą lub Serwisem, jest MobileFormats Sp. z o.o., z siedzibą: Plac Szczepański 3 lok.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL

REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL REGULAMIN KONKURSU Milka w LIDL 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Milka w LIDL (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu jest IQFM Sp. z o.o., z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Pora na pomidora

Regulamin konkursu pod nazwą Pora na pomidora Regulamin konkursu pod nazwą Pora na pomidora 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pora na pomidora (dalej Konkurs ) jest International Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: Regulamin) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jedyny z Dziesiątki jest Star Fitness S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-144), przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu fotograficznego (zwanego dalej: Konkursem) jest Publicat S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-003), przy ul. Chlebowej 24,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MAGICZNE DRZEWO. GRA

Regulamin Konkursu MAGICZNE DRZEWO. GRA Regulamin Konkursu MAGICZNE DRZEWO. GRA 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: MAGICZNE DRZEWO. GRA (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Kasza? Lubię ją!

Regulamin konkursu pod nazwą Kasza? Lubię ją! Regulamin konkursu pod nazwą Kasza? Lubię ją! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Kasza? Lubię ją! (dalej Konkurs ) jest ITBC Communication sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Walentynki z Oxynet 2016

Regulamin konkursu Walentynki z Oxynet 2016 Regulamin konkursu Walentynki z Oxynet 2016 1. Organizator konkursu 1. Organizatorem Konkursu są Polskie Sieci Radiowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Jarosławiu ul. Podzamcze

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Ajax

Regulamin konkursu Ajax Regulamin konkursu Ajax 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Ajax jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza zwana dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MARZENIA SZYTE NA MIARĘ ZASADY KONKURSU. od godziny 6:00 do dnia 31.10.2015r. do godziny 23:59 na stronie internetowej Fabryki

REGULAMIN KONKURSU MARZENIA SZYTE NA MIARĘ ZASADY KONKURSU. od godziny 6:00 do dnia 31.10.2015r. do godziny 23:59 na stronie internetowej Fabryki REGULAMIN KONKURSU MARZENIA SZYTE NA MIARĘ 1 ZASADY KONKURSU 1. Konkurs MARZENIA SZYTE NA MIARĘ odbywa się w terminie od dnia 15.09.2015r. od godziny 6:00 do dnia 31.10.2015r. do godziny 23:59 na stronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU. Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Złap Najszybsze LTE (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Złap Najszybsze LTE (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Festiwal. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Festiwal. Definicje Regulamin konkursu Samsung Festiwal 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych Produktów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel"

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel (dalej zwanego: Testem ) jest Edipresse-Wizaż Sp. z.o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Fiat 500X w podróży

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Fiat 500X w podróży REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ Fiat 500X w podróży Zważywszy, że: 1. Fiat Auto Poland S.A. rozpoczyna kampanię mającą na celu promocję modeli samochodów marki Fiat 500X, 2. w ramach ww. kampanii w okresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZAPROŚ ZNAJOMYCH NA WYZWANIE SMAKU PEPSI etap 4 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU ZAPROŚ ZNAJOMYCH NA WYZWANIE SMAKU PEPSI etap 4 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU ZAPROŚ ZNAJOMYCH NA WYZWANIE SMAKU PEPSI etap 4 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl. 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Żyj z pasją. Nadaj życiu koloru. Natura. I. Definicje

Regulamin konkursu Żyj z pasją. Nadaj życiu koloru. Natura. I. Definicje Regulamin konkursu Żyj z pasją. Nadaj życiu koloru. Natura I. Definicje 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest agencja Blueberry Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie 00-021 przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Szczęśliwa 13, jest Polskie Technologie Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie Al. Niepodległości 705/5, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. " Piotr i Paweł - czuję się super! "

Regulamin konkursu.  Piotr i Paweł - czuję się super! Regulamin konkursu " Piotr i Paweł - czuję się super! " 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Piotr i Paweł - czuję się super" jest Piotr i Paweł Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu;

Bardziej szczegółowo

Choinkowy zawrót głowy

Choinkowy zawrót głowy Regulamin Świątecznego Konkursu Fotograficznego Twojej Telewizji Morskiej Choinkowy zawrót głowy I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Choinkowy zawrót głowy, zwanego dalej Konkursem jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu - Strzel bramkę

Regulamin Konkursu - Strzel bramkę Regulamin Konkursu - Strzel bramkę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Strzel bramkę (dalej: "Konkurs") jest 3Way Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy,, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Zrób to z Lenovo. Wygaj Tablet (zwany dalej Regulaminem ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Zrób to z Lenovo. Wygaj Tablet (zwany dalej Regulaminem ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ: Zrób to z Lenovo. Wygaj Tablet (zwany dalej Regulaminem ) 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejszy regulamin określa zasady, warunki uczestnictwa i przebieg konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

Definicje. 2. Postanowienia ogólne

Definicje. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Przygotuj auto do zimy 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs Przygotuj auto do zimy prowadzony na zasadach określonych niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Wygrywaj z Podravką 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu prowadzonego pod nazwą Wygrywaj z Podravką (dalej Konkurs ) jest Podravka Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konsumenckiego iphone w INTERMARCHE

Regulamin Konkursu Konsumenckiego iphone w INTERMARCHE Regulamin Konkursu Konsumenckiego iphone w INTERMARCHE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa zasady przeprowadzenia konkursu konsumenckiego pod nazwą Święto Piwa" ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wiosenny konkurs - Angielski dla Ciebie edycja II

REGULAMIN KONKURSU Wiosenny konkurs - Angielski dla Ciebie edycja II REGULAMIN KONKURSU Wiosenny konkurs - Angielski dla Ciebie edycja II 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą Wiosenny konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ).

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem Konkursu, dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal Owsianek. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Festiwal Owsianek. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Festiwal Owsianek 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Festiwal Owsianek, zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CHROŃ SWÓJ ŚWIAT. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU CHROŃ SWÓJ ŚWIAT. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU CHROŃ SWÓJ ŚWIAT zwanego dalej konkursem 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest 24/7Communication Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-236), ul. Świętojerska 5/7, wpisana

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ. I. Postanowienia ogólne

Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ. I. Postanowienia ogólne Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji jest spółka Digital Alea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ulicy Królewskiej 16,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU ARENA WYZWANIA PEPSI 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja konkursowa ARENA WYZWANIA PEPSI jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi pod adresem http://www.pepsi.pl/wyzwaniesmaku/

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Ç1. Postanowienia ogélne 1. Organizatorem Konkursu Piknik ekologiczny (dalej: Konkurs ) jest Gorenje - Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.3. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

REGULAMIN KONKURSU. 1.3. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny z dziedziny kultury: Przygotuj pracę plastyczną pt.: Drugie życie śmieci Kampania edukacyjna na rzecz selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych 1. Organizator i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jak zapobiegać nieszczęśliwym niespodziankom 1 ZASADY KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU Jak zapobiegać nieszczęśliwym niespodziankom 1 ZASADY KONKURSU REGULAMIN KONKURSU Jak zapobiegać nieszczęśliwym niespodziankom 1 ZASADY KONKURSU 1. Konkurs Jak zapobiegać nieszczęśliwym niespodziankom odbywa się w terminie od 22.06.2015 r. do 17.07.2015 r. na stronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SUPERFISH TO SMAK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU SUPERFISH TO SMAK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU SUPERFISH TO SMAK 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest Graal S.A. z siedzibą w Wejherowie (84-200), przy ul. Zachodniej 22, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DARMOWE ŚWIĘTA Z FRISCO [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DARMOWE ŚWIĘTA Z FRISCO [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DARMOWE ŚWIĘTA Z FRISCO 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Organizatorem Konkursu jest Frisco.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (04-128), przy ul. Omulewskiej 27, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

Regulamin BLIŻEJPRZEDSZKOLNEGO konkursu filmowego Wiosenne Piosenki Przedszkolaka

Regulamin BLIŻEJPRZEDSZKOLNEGO konkursu filmowego Wiosenne Piosenki Przedszkolaka Regulamin BLIŻEJPRZEDSZKOLNEGO konkursu filmowego Wiosenne Piosenki Przedszkolaka I. Definicje 1. Wyrażeniom pisanym w treści Regulaminu wielką literą należy nadawać znaczenie wskazane poniżej: 1.1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ DBAM O ZDROWIE RODZINY

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ DBAM O ZDROWIE RODZINY REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ DBAM O ZDROWIE RODZINY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą DBAM O ZDROWIE RODZINY (zwany dalej Konkursem ), na terenie całej Polski, we wszystkich sklepach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych pt. Moja mała ojczyzna lubię to!

Regulamin konkursu dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych pt. Moja mała ojczyzna lubię to! Regulamin konkursu dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych pt. Moja mała ojczyzna lubię to! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOLKSWAGENA Z BAKIEM PALIWA

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOLKSWAGENA Z BAKIEM PALIWA REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOLKSWAGENA Z BAKIEM PALIWA Niniejszy regulamin konkursu o nazwie WYGRAJ VOLKSWAGENA NA WEEKEND Z BAKIEM PALIWA (zwanego dalej: Konkursem ) jest dokumentem zawierającym wszystkie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. femimag Wygraj cenne nagrody 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. femimag Wygraj cenne nagrody 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU femimag Wygraj cenne nagrody 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu "femimag Wygraj cenne nagrody" zwanego dalej Konkursem jest firma MGD-GMW SP. ZO,.O. SP.K ul.legionów 37,34-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 5.07.2012 i trwać będzie do dnia 31.07.2012.

REGULAMIN KONKURSU. 1.2. Konkurs rozpocznie się w dniu 5.07.2012 i trwać będzie do dnia 31.07.2012. REGULAMIN KONKURSU Konkurs artystyczny: Napisz w ciekawy sposób czym imponuje Ci Spider-Man. 1. Organizator i czas trwania konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, na zlecenie firmy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Do wygrania worek nagród od Św. Mikołaja

Regulamin Konkursu. Do wygrania worek nagród od Św. Mikołaja Regulamin Konkursu Do wygrania worek nagród od Św. Mikołaja 1 [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Do wygrania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Cheestrings

Regulamin Konkursu Cheestrings Regulamin Konkursu Cheestrings I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Cheestrings, zwanego dalej Konkursem, jest VIMN Poland sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 49 w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs Vernon

Regulamin Konkursu Konkurs Vernon Regulamin Konkursu Konkurs Vernon I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Konkurs Vernon (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odkryj tajemnice pilzneńskiego browaru

Regulamin konkursu Odkryj tajemnice pilzneńskiego browaru Regulamin konkursu Odkryj tajemnice pilzneńskiego browaru 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Odkryj tajemnice pilzneńskiego browaru (dalej Konkurs ) jest Kompania Piwowarska Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne Święta z Intermache. I. Definicje

Regulamin konkursu Piękne Święta z Intermache. I. Definicje Regulamin konkursu Piękne Święta z Intermache I. Definicje 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest agencja Blueberry Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie 00-021 przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Warszawie przy ulicy 52, 02- gospodarczą, spółka. terytorium. wartości. nagrody. jących z nim

Warszawie przy ulicy 52, 02- gospodarczą, spółka. terytorium. wartości. nagrody. jących z nim REGULAMIN KONKURSU ColorQube 8570 oraz laptop Lenovo B570 1. ZAŁOŻENIA KONKURSUU 1.1. Organizatorem konkursu promocyjnegoo ( Konkurs ) jest Xerox Polska Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs -Monolith (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu plastycznego Wymarzone mikołajkowe prezenty

Regulamin Konkursu plastycznego Wymarzone mikołajkowe prezenty Regulamin Konkursu plastycznego Wymarzone mikołajkowe prezenty 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki uczestnictwa w konkursie Wymarzone mikołajkowe prezenty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU pt. Odbierz voucher (zwany dalej Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU pt. Odbierz voucher (zwany dalej Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU pt. Odbierz voucher (zwany dalej Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne: 1.1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Odbierz Voucher, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Organizator jest jednocześnie wydającym nagrody.

Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Organizator jest jednocześnie wydającym nagrody. REGULAMIN KONKURSU Lubię Rexonę bo (dalej Regulamin ) A. Postanowienia ogólne. 1. Konkurs Lubię Rexonę, bo (zwany dalej Konkursem ) jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez internet

Bardziej szczegółowo