W jaki sposób przeprowadzić warsztaty strategiczne w firmie, która jest producentem leków z branży farmaceutycznej?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W jaki sposób przeprowadzić warsztaty strategiczne w firmie, która jest producentem leków z branży farmaceutycznej?"

Transkrypt

1 W jaki sposób przeprowadzić warsztaty strategiczne w firmie, która jest producentem leków z branży farmaceutycznej? czyli jak podejść metodycznie do poszukiwania nowych i rentownych sposobów zwiększenia sprzedaży

2 Przygotowanie strategii działania, czy to na poziomie całej firmy, czy też na poziomie wybranego obszaru terapeutycznego lub nawet produktu często realizowane jest w pojedynkę, przez osobę odpowiedzialną za dany obszar. W naszej praktyce biznesowej często dochodziliśmy do wniosku, ze takie podejście nie jest efektywne i zazwyczaj nie prowadzi do wypracowania innych kierunków działań niż te, które w tej chwili są już realizowane. Z drugiej strony spotykaliśmy się z tym, że nawet krótkie sesje w większym gronie, gdzie można było swobodnie wymienić się poglądami i pomysłami, prowadziły do zupełnie nowych i świeżych pomysłów. Co więcej dodawały energii do dalszej pracy i motywację do wdrażania zmian. Zazwyczaj w natłoku bieżącej pracy trudno jest zmotywować się, aby przygotować, przeprowadzić czy nawet zaangażować się w analizy strategiczne, które często kojarzą się z wielotygodniowymi jak nie wielomiesięcznymi pracami całych zespołów. Poszukując kompromisowego rozwiązania, które będzie odpowiednie do codziennych realiów firmy dobrą propozycją może być plan warsztatów, które zajmują zaledwie kilka dni, a pozwalają ustalić dalsze cele i skierować całe zespoły w kierunku ich realizacji. Ze względu na to, że przygotowany przez nas plan i agenda warsztatów są skierowane do firm-producentów leków branży farmaceutycznej poniżej przedstawiliśmy profil firmy, dla której będzie on naszym zdaniem odpowiedni. Profil modelowej firmy: Firma działa w branży farmaceutycznych i zajmuje się produkcją, promocją oraz sprzedażą leków Rx, OTC lub suplementów diety (w dowolnych kombinacjach). Firma posiada relatywnie niski udział w rynku na tle dużych międzynarodowych koncernów, jednakże ma aspiracje, aby swoją pozycję rynkową systematycznie poprawiać. Portfel produktów jest dość mocno skoncentrowany, gdzie jeden lub kilka produktów odpowiada za znaczną część przychodów generowanych przez firmę. Działalność promocyjna prowadzona jest często w oparciu o zespół przedstawicieli medycznych. Z kolei działalność handlowa często jest oparta o Key Account Managerów, którzy prowadzą stałą współpracę z najważniejszymi hurtowniami farmaceutycznymi, a często także o przedstawicieli aptecznych współpracujących pojedynczymi aptekami i KAM ów pracującymi z sieciami aptek. Zarząd firmy dąży z jednej strony do wypracowania lub zaadaptowania stosowanych na rynku rozwiązań i metod, które pozwolą na zwiększenie sprzedaży istniejących produktów, a z drugiej strony do zidentyfikowania potencjałowych 2

3 obszarów terapeutycznych, w których można wprowadzić nowe produkty dające szansę na uzyskanie atrakcyjnego poziomu przychodów oraz zysków. firma zazwyczaj w ograniczonym zakresie przeprowadza analizy rynkowe na podstawie danych branżowych dostarczanych przez IMS lub PharmaExpert, jednakże podejmuje lub podejmowała inicjatywy mające na celu dokonanie oceny i zidentyfikowanie atrakcyjnych segmentów rynku. przy podejmowaniu decyzji o dalszym rozwoju oraz działaniach rynkowych, w tym budowa portfela produktów, firma kieruje się w głównej mierze wieloletnim doświadczeniem, znajomością rynku oraz intuicją, jednakże coraz częściej pojawia się potrzeba optymalizacji podejmowanych decyzji w oparciu o usystematyzowaną i sprawdzoną w praktyce metodykę analizy rynku oraz własnego portfela produktów. Czego można oczekiwać po warsztatach strategicznych? Gdy uwzględnimy aspiracje i dążenia firmy farmaceutycznej, takie jak te przedstawione pokrótce powyżej, to nasze doświadczenie pokazuje, że dobrym celem przeprowadzenia warsztatów strategicznych jest m.in: omówienie i wypracowanie opcji strategicznych, kierunków działań oraz rozwiązań stosowanych z dobrym efektem w dużych firmach farmaceutycznych. Jest to szczególnie korzystne po uprzednio przeprowadzonej diagnozie spółki, podczas której zbierane i systematyzowane są wewnętrzne informacje na temat firmy. przedyskutowanie i określenie, w jaki sposób i w jakim zakresie omawiane rozwiązania można zaadaptować w firmie przy uwzględnieniu obecnych potrzeb oraz możliwości spółki, a jednocześnie których wdrożenie pomoże zwiększyć sprzedaż i efektywność prowadzonych działań, wypracowanie materiału na wewnętrzne potrzeby komunikacyjne firmy, który będzie przedstawiać przyjętą strategię działania, powiązane z nią inicjatywy do zrealizowania oraz scenariuszowy business plan na kolejne lata z uwzględnieniem potrzeb inwestycyjnych, planowanych kosztów operacyjnych, poziomów sprzedaży, cen oraz przyjętych założeń dotyczących sposobu i zakresu planowanej działalności operacyjnej. Jak przygotować i przeprowadzić warsztaty strategiczne? Całość prac można podzielić na przedstawione poniżej etapy, co ułatwia odpowiednie zaplanowanie prac i udziału poszczególnych osób, a także, co wynika z naszych doświadczeń, będzie dobrym rozwiązaniem uwzględniającym istotne zagadnienia z punktu widzenia firmy. Oczywiście w ramach przygotowań konieczne zapewne będzie dalsze 3

4 dopasowanie zakresu obszarów do dyskusji, tak aby położyć nacisk na te tematy, w których dostrzegany będzie największy potencjał do poprawy/usprawnień chociażby w świetle przeprowadzonych wcześniej analiz wewnętrznych. Trzy podstawowe etapy przedstawione w kolorze szarym na rysunku poniżej są przy dobrej organizacji pracy możliwe do przeprowadzenia w ciągu jednego tygodnia roboczego. W zależności od posiadanych możliwości i czasu po ich przeprowadzeniu, w kolejnym tygodniu można dodatkowo doprecyzować i skalkulować efekt finansowy wypracowanych opcji/inicjatyw strategicznych. Materiał taki będzie dobrze uzasadniać podjęte decyzje, a w przyszłości będzie służyć podstawę do komunikacji wewnątrz organizacji. Poniżej przedstawione zostały poszczególne etapy wraz z zakresem prac, który powinien być zrealizowany na każdym z nich. ETAP 1 - Analiza rynku i diagnoza organizacyjna (około 1-2 dni roboczych) Na tym etapie przeprowadzane są prace, które mają na celu przygotowanie do warsztatów roboczych. Przeprowadzamy tutaj spotkania z wybranymi pracownikami, aby zebrać dane i informacje, które pozwolą solidnie przeanalizować kluczowe aspekty funkcjonowania firmy i na tej podstawie przygotować się do przeprowadzenia pogłębionej i w miarę możliwości obiektywnej dyskusji. Zagadnienia, które są poruszane na tym etapie obejmują m.in. takie obszary jak: otoczenie rynkowe (produkty konkurencji, stosowana przez nich polityka cenowa, kanały dystrybucji, wpływ regulacji prawnych), ocena potencjału firmy oraz przyjęty model funkcjonowania i przyjęta obecnie strategia rozwoju działalności, analiza uzyskiwanej rentowności i poziomów sprzedaży, efektywność procesów wewnętrznych, stosowane narzędzia i metody w sprzedaży i marketingu, 4

5 zasoby kadrowe i zaadaptowany system motywacyjny, rodzaje wykorzystywanych raportów bieżących i okresowych, a także stosowane systemy i metody ewidencji księgowej. Na podstawie zebranych informacji przygotowywany jest materiał na warsztat (opisy, zestawienia, prezentacje, uzupełnione wzorce/szablony do dalszej pracy). Pozwali to usprawnić i usystematyzować przebieg dyskusji. Głównym celem będzie to, aby jak najszybciej zidentyfikować kluczowe obszary, które wymagają omówienia i wypracowania konkretnych rozwiązań biznesowych. ETAP 2 - Warsztaty strategiczne (1-2 dni robocze) Na tym etapie prowadzona jest dyskusja na temat kierunkowych rozwiązań specyficznie w odniesieniu do sytuacji firmy - zarówno w odniesieniu do obecnie sprzedawanych produktów, jak i przy uwzględnieniu nowych potencjalnych obszarów rynku. Ze względów praktycznych dobrze jest podzielić roboczą część warsztatów na bloki tematyczne, które szczegółowo omawiamy w dalszej części. Na każdy blok rezerwujemy około 2 godzin, przy czym proponujemy, aby dobór i uszczegółowienie obszarów, które będą stanowić przedmiot dyskusji podczas warsztatów, został dokonany w trakcie dalszych uzgodnień. Wtedy położymy nacisk na obszary i zagadnienia, które są najbardziej pilne i zawierają największy potencjał. Poniżej przedstawiamy proponowany harmonogram dni warsztatowych: 5

6 Potencjalny zakres tematów i zagadnień będących podstawą do przeprowadzenia poszczególnych bloków tematycznych został przedstawiony poniżej. Jest to jedynie propozycja, którą tak jak wcześniej wspominaliśmy można dowolnie rozwijać i modyfikować. Wydaje się jednak, że obejmuje ona już w tej chwili kluczowe aspekty funkcjonowania firmy farmaceutycznej na polskim rynku. Analiza rynku i działań konkurencji, która będzie bazować na analizie SWOT w obszarze szans i zagrożeń wynikających z analizy otoczenia zewnętrznego, przy czym przykładowe zagadnienia, które będą dyskutowane zostały w skrócie przedstawione w kolejnych punktach: omówienie i wskazanie kluczowego dla firmy podziału rynku na segmenty i klasy, przedyskutowanie kluczowych miar oraz wskaźników (w tym wielkość i wzrost rynku, natężenie konkurencji, poziom cen sprzedaży do pacjenta, marżowość leków przy uwzględnieniu refundacji oraz bez niej), dokonanie oceny atrakcyjności rynku dla poszczególnych substancji czynnych przy wykorzystaniu danych IMS/PharmaExpert (do analizy należy wykorzystać dane, które są dostępne i wykorzystywane już w danym czasie przez firmę), przedyskutowanie i naszkicowanie łańcucha dystrybucji leków oraz obecnie funkcjonującego modelu budowania powiązań w trójkącie lekarz farmaceuta pacjent, na podstawie analizy kluczowych produktów zidentyfikowanie i przedstawienie działań bezpośredniej konkurencji, przedyskutowanie ich efektywności oraz przedyskutowanie wynikających z tego potencjalnych opcji strategicznych do dalszej analizy, wskazanie atrakcyjnych kierunków rozwoju portfela produktów oraz możliwą do zastosowania politykę cenową. Obecna efektywność wewnętrzna i rynkowa, czyli wspólne przeprowadzenie analizy SWOT w obszarze wewnętrznych silnych i słabych stron, przy czym przedmiotem dyskusji będą m.in. zagadnienia przedstawione poniżej: przedyskutowanie założeń dla przyjętych brand planów i wynikających z nich strategii, planu działań oraz oczekiwanych rezultatów biznesowych i wyników finansowych, omówienie metod i kryteriów segmentacji lekarzy oraz sposobu, w jaki dokonano oceny segmentów, wyboru docelowej grupy lekarzy (targetting), przedyskutowanie efektywności prowadzonych działań marketingowych oraz analizy porównawczej wobec głównych konkurentów tj. liczba wizyt u lekarzy targetowych, share of voice, udział w rynku, sprzedaż do pacjentów ogółem, dystrybucja 6

7 numeryczna, poziom zapasów w hurtowni/aptekach, kalkulowana cena sprzedaży do pacjentów, wielkość odsprzedaży do aptek przez hurtownie, omówienie rentowności sprzedawanych produktów przy wykorzystaniu wykorzystywanych raportów i zestawień oraz wspólne przedyskutowanie możliwych działań, które będą służyć poprawie, przedyskutowanie celowości, potencjalnych korzyści oraz zagrożeń biznesowych wynikających z realizowanych promocji cenowych, a także omówienie metod planowania i analizowania ich efektywności; omówienie podstawowych mierników i raportów, które są wykorzystywane do analizy marżowości. W trakcie warsztatów wykorzystamy w ramach możliwości zebrane podczas analizy dane do przeprowadzenia analizy i kalkulacji marżowości wybranych produktów, analiza tego, w jakim zakresie obecny system księgowości pozwala na uzyskanie niezbędnych informacji finansowych na temat rentowności oraz potencjalnie, jakie kierunkowe zmiany są niezbędne do wdrożenia w tym obszarze. przedyskutowanie stosowanych systemów motywacyjnych dla przedstawicieli wraz ze sposobami ustalania celów do zrealizowania w danym okresie, omówienie pozytywnych i negatywnych zjawisk obserwowanych jako efekty wdrożonego systemu motywacyjnego. Zdefiniowanie alternatywnych opcji strategicznych i możliwych scenariuszy, czyli np. w oparciu o prace przeprowadzone na wcześniejszych etapach przedyskutowanie, a następnie w miarę możliwości ustalenie priorytetów dla alternatywnych opcji strategicznych oraz scenariuszy biznesowych pozwalających na uwzględnienie możliwych fluktuacji przychodów i kosztów, dla zidentyfikowanych podczas warsztatów opcji, na podstawie predefiniowanych kwestionariuszy, wspólnie przygotowanie tzw. kart scoringowych dla poszczególnych inicjatyw, których celem będzie ich usystematyzowana ocena, ustalenie priorytetów, a następnie wybór preferowanej docelowej opcji do wdrożenia. Strategia konkurowania oraz narzędzia marketingu-mix - w ramach tego bloku możemy skoncentrować się na wspólnym przedyskutowaniu kluczowych elementów docelowej strategii działania przy uwzględnieniu prac zrealizowanych podczas wcześniejszych etapów. Tutaj kluczowe zagadnienia, które będą przedmiotem dyskusji będą obejmować m.in.: 7

8 określenie celów biznesowych i definicja KPI powiązanych z wybraną strategią, omówienie wyboru docelowych segmentów klientów do prowadzenia działań promocyjnych, przedyskutowanie metod targettingu lekarzy/farmaceutów, alokacji przedstawicieli, sposobu ustalania celów dla przedstawicieli oraz weryfikacji ich realizacji oraz uzyskanych efektów biznesowych, przedyskutowanie modelu pozycjonowania leków firmy w stosunku do potencjalnych leków firm konkurencyjnych i przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań rynkowych, wspólne omówienie narzędzi marketingu-mix, które będą najlepiej służyć realizacji dyskutowanej strategii, a jednocześnie będą w zakresie możliwości zasobowych naszej firmy. Tutaj głównym dążeniem będzie zidentyfikowanie głównych założeń oraz zbudowanie modelu przyczynowo-skutkowego, w ramach którego można będzie skalkulować przewidywane efekty biznesowe oraz na tej podstawie przygotować business case, przedyskutowanie możliwości wykorzystania koncepcji Value Added Services do aktywnego wsparcia tradycyjnych narzędzi marketingowych. Wypracowanie planu działania, czyli głównie: w oparciu o zidentyfikowane i przedyskutowane opcje strategiczne, rozwiązania i scenariusze biznesowe, na tym etapie skoncentrujemy się na wspólnym przygotowaniu realnego planu wdrożenia, który zostanie przedstawiony do akceptacji przez Zarząd, należy tutaj również przedyskutować sposób kalkulacji KPI, zakres niezbędnych danych potrzebnych do ich wyliczenia, sposób ich pozyskania a także potrzeby raportowe, które pozwolą w należyty sposób monitorować, koordynować i dokonywać potencjalnej korekty określonych działań i inicjatyw, należy pamiętać, że przedmiotem prac w ramach warsztatów na tym etapie nie będzie przygotowanie planu wydatków marketingowych oraz planu przychodów będących wynikiem wdrożenia wypracowanych rozwiązań. Jednakże jeżeli będzie taka potrzeba, to odpowiednie kalkulacje i przygotowanie adekwatnego business case można przeprowadzić w ramach dodatkowych prac Etapu 4. ETAP 3 Przygotowanie raportu (1 dzień roboczy) Po zakończeniu warsztatów roboczych należy szybko przystąpić do przygotowania raportu z przeprowadzonych prac. Powinny w nim być przedstawione istotne wnioski z analizy przeprowadzonej na Etapie 1 oraz ze wspólnych dyskusji oraz dokonanych ustaleń 8

9 podczas warsztatów. Na tej podstawie w raporcie należy przedstawić wspólnie ustalony plan działań obejmujący zestawienie, priorytezację i opis kierunkowych rozwiązań, które zostały wstępnie zatwierdzone do dalszego wdrożenia w kolejnych etapach. Podobnie jak to już było wspominane, należy zwrócić uwagę na to, że celem warsztatów nie będzie wypracowanie docelowych szczegółowych rozwiązań, które będą mogły zostać bezpośrednio wdrożone w firmie. Ich przygotowanie będzie bowiem wymagało dalszych prac w zakresie projektowania jak i wsparcia w ich implementacji. ETAP 4 (opcjonalnie) Przygotowanie prezentacji (3-5 dni roboczych) Po zakończeniu podstawowego zakresu warsztatów jest całkiem możliwe, że potrzebne będzie dalsze uszczegółowienie i rozpisanie poszczególnych inicjatyw przed ich finalnym zaakceptowaniem. Będzie to wymagało przygotowania planu biznesowego (tzw. business case) oraz zapewne dalszej prezentacji PowerPoint, które będą rozwijać rozwiązania wypracowane w trakcie warsztatów i opisane w raporcie. Business case będzie służył do tego, aby przeliczyć spodziewany efekt z wdrożenia wypracowanych inicjatyw oraz kierunków działań, zaś w prezentacji przedstawiona zostanie wypracowana strategia, argumenty, które stoją za jej wyborem, plan dalszych działań oraz podsumowanie analizowanych scenariuszy na podstawie przygotowanego business case a. Głównym celem będzie to, aby wypracować materiał, który będzie służył jako efektywne narzędzie do wewnętrznej komunikacji zarówno z pracownikami i menedżerami pracującymi na stałe w biurze jak i z przedstawicielami pracującymi w terenie. Włodzimierz Makowski W latach pracował jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Strategicznego w Polpharmie, a wcześniej od 1998 roku był menedżerem w Andersen Business Consulting (wcześniej Arthur Andersen). Pracował również w PepsiCo. Posiada bogate doświadczenie z zakresu doradztwa strategicznego. Specjalizuje się w projektach strategicznych, restrukturyzacjach oraz projektach związanych z poprawą efektywności firm oraz optymalizacji procesów biznesowych. Pracował dla największych polskich przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej, papierowej, budowlanej oraz farmaceutycznej. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Posiada również tytuł MBA z Manchester Business School oraz kwalifikacje Chartered Instutite of Management Accountants (CIMA). 9

10 Krystian Barłożewski Senior manager w MDDP Business Consulting związany z branżą farmaceutyczną, gdzie zarządzał projektem opracowania i budowy systemu dostaw bezpośrednich do aptek (DTP), a następnie w roli interim managera był odpowiedzialny operacyjnie za dalsze zarządzanie i rozwój kanału DTP. Był również odpowiedzialny za realizację projektów w zakresie budowy i rozwoju systemów raportowania zarządczego, optymalizacji procesów biznesowych i strategicznych oraz wdrożeń systemów informatycznych. Krystian jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), biegłym rewidentem oraz certyfikowanym audytorem wewnętrznym (CIA). Kilkuletnia praktyka w międzynarodowych firmach takich jak KPMG oraz PricewaterhouseCoopers pozwoliła mu zdobyć doświadczenie w zakresie zarządzania projektami, organizacji procesów biznesowych oraz finansów, które szeroko wykorzystuje w trakcie przygotowywania oraz wdrażania nowych rozwiązań. Obecnie jest doktorantem w Kolegium Zarządzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej, gdzie prowadzi studia w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. 10

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 6 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Business Intelligence w Excelu siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 27 marca 2015 r. Dlaczego warto? Elitarne grono

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów biznesowych. Warszawa, 14 stycznia, 2015

Optymalizacja procesów biznesowych. Warszawa, 14 stycznia, 2015 Optymalizacja procesów biznesowych Warszawa, 14 stycznia, 2015 Prelegent Włodzimierz Makowski Partner Doświadczenie zawodowe MDDP Business Consulting Partner Polpharma Dyrektor Departamentu Zarzadzania

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM SEMINARIÓW na IV kwartał 2014 roku

KALENDARIUM SEMINARIÓW na IV kwartał 2014 roku to co jest mierzone jest dla organizacji ważne i to co jest mierzone jest realizowane Tematy i terminy seminariów KALENDARIUM SEMINARIÓW na IV kwartał 2014 roku Temat seminarium Najbliższy termin Skuteczna

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM SEMINARIÓW na III kwartał 2014 roku

KALENDARIUM SEMINARIÓW na III kwartał 2014 roku Tematy i terminy seminariów to co jest mierzone jest dla organizacji ważne i to co jest mierzone jest realizowane KALENDARIUM SEMINARIÓW na III kwartał 2014 roku Temat seminarium Najbliższy termin Skuteczna

Bardziej szczegółowo

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta

horyzonty formuła in-company 20 lat Akademia Zarządzania Strategicznego dla TOP MANAGEMENTU program dostosowany do specyfiki branżowej klienta 20 lat doświadczeń D O R A D Z T W O S T R A T E G I C Z N E I S E M I N A R I A Inwestycja w Zespół zwiększa szanse na sukces NO1 Nowe WŚRÓD PROGRAMÓW ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO ORGANIZOWANY PRZEZ FIRMĘ

Bardziej szczegółowo

Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego

Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego Proces i narzędzia analizy potencjału wybranych obszarów rynku farmaceutycznego Przyglądając się rynkowi farmaceutycznemu w Polsce możemy zauważyć, że jest to jedna z lepiej zwymiarowanych i opisanych

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW

PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW Część 5. Mgr Michał AMBROZIAK Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Warszawa, 2007 Prawa autorskie zastrzeżone. Niniejszego opracowania nie wolno kopiować ani

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU

BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU GRY STRATEGICZNE BUDOWANIE POZYCJI FIRMY NA KONKURENCYJNYM GLOBALNYM RYNKU Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011

III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 III KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2011 INTERIM MANAGEMENT JAKO ROZWIĄZANIE DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Prowadzący: Zbigniew Brzeziński, Prezes Zarządu, Simple Solution, Robert Loranc, Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING)

STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: STRATEGIA CENOWA: ZARZĄDZANIE CENĄ (PRICING) dla wyższej

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY. Warsztaty przygotowania biznes planu

WARSZTATY. Warsztaty przygotowania biznes planu WARSZTATY Warsztaty przygotowania biznes planu Celem warsztatów jest rozwój wiedzy i umiejętności potrzebnych do: I. Przygotowania biznes planu w trakcie warsztatów II. Rozwoju działalności firmy w kolejnych

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy Lean Navigator

Program naprawczy Lean Navigator Program naprawczy Lean Navigator OLSZTYN 2015 OPIS PRODUKTU Program Naprawczy Lean Navigator jest produktem skierowanym do przedsiębiorstw pragnących kompleksowo usprawnić swoją sytuację organizacyjną

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: sprzedaż, marketing, dział handlowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN W PRAKTYCE

BIZNES PLAN W PRAKTYCE BIZNES PLAN W PRAKTYCE Biznes Plan Biznes Plan jest to dokument, dzięki któremu możemy sprzedać naszą fascynację prowadzoną działalnością oraz nadzieje, jakie ona rokuje, potencjalnym źródłom wsparcia

Bardziej szczegółowo

Balanced Scorecard. Zaprogramuj swoją strategię. wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence

Balanced Scorecard. Zaprogramuj swoją strategię. wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence Balanced Scorecard Zaprogramuj swoją strategię wyceny i doradztwo finansowe modelowanie i analizy business excellence Agenda Koncepcja Strategicznej Karty Wyników Mapa strategii Narzędzia ICT dla wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona.

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona. BIZNES PLAN/ BIZNES CASE Czas wykonania: 2-4 tygodnie Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji dostarczonych przez zamawiającego Zakres prac: 1. Streszczenie 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Konkluzje z wizyty w zakładzie w

Konkluzje z wizyty w zakładzie w Konkluzje z wizyty w zakładzie w Zakład w trakcie modernizacji, wymaga dalszych nakładów inwestycyjnych, Bardzo dobra jakość produktów wykonywanych przez firmę, Frustracja pracowników problemy z zakresu

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄ PROCES PLANOWANIA FINANSOWEGO PRZEDSTAWIENIE PROBLEMU

NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄ PROCES PLANOWANIA FINANSOWEGO PRZEDSTAWIENIE PROBLEMU NARZĘDZIA INFORMATYCZNE WSPIERAJĄ PROCES PLANOWANIA FINANSOWEGO Dobrze wdrożony system informatyczny może znacząco usprawnić zarówno procesy operacyjne jak i zarządcze. Niniejszy artykuł przedstawia studium

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY

WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY WSTĘPNA OFERTA WSPÓŁPRACY Charakterystyka firmy Zakres usług Etapy i metody pracy Konsultanci i współpraca z klientem Kontakt Grupa STS s.c., ul. Maszynowa 7a/3, 02-392 Warszawa Charakterystyka firmy Pracownia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE Przykładowy program ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE I WDROŻENIE STRATEGII Beata Kozyra 2017 3 dni Poniższy program może być skrócony do 2-1 dnia lub kilkugodzinnej prezentacji. Znikający Kocie, Alicja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Agenda_ Kim jesteśmy Nasza filozofia beyond capital_ Specyfika projektów na wczesnych etapach rozwoju Jak

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl PREZENTACJA Slajd podsumowania FIRMY Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl Nasza misja Naszą misją jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy wymagają radykalnych decyzji. Piotr Polak

Trudne czasy wymagają radykalnych decyzji. Piotr Polak Trudne czasy wymagają radykalnych decyzji Piotr Polak Mity, powielane w szkołach biznesu i programach MBA Genialny pomysł na biznes i dobra strategia rynkowa jako warunki przetrwania i powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

Biznesplan. Budowa biznesplanu

Biznesplan. Budowa biznesplanu BIZNESPLAN Biznesplan dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego [. Sporządzany na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej m.in. w

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności

Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności Zarządzanie polityką szkoleniową - od analizy potrzeb do oceny efektywności Opis Jak organizować szkolenia, które przynoszą efekty? Takie pytanie stawia sobie wiele firm. Szkolenie Zarządzanie polityką

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest Zarządzanie firmą Celem specjalności jest przygotowanie jej absolwentów do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego i wyższego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw. Słuchacz specjalności

Bardziej szczegółowo

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL

Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla ZKL dr Łukasz Sienkiewicz Instytut Kapitału Ludzkiego Seminarium naukowe Pomiar kapitału ludzkiego wyzwania i szanse dla zarządzania organizacją Warszawa,

Bardziej szczegółowo

O czym będziemy. się uczyć

O czym będziemy. się uczyć 1-1 O czym będziemy się uczyć Rachunkowość zarządcza spełnia dwie role: dostarcza informacji do podejmowania decyzji i kontroli Projektowanie i wykorzystywanie rachunku kosztów Rola specjalisty z zakresu

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010

Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010 Praktyczne wykorzystanie MS Project 2010 LondonSAM Polska, Kraków 2013 Firma WHITECOM Project Experience oraz LondonSAM Polska zapraszają serdecznie do udziału w szkoleniu poświęconym nauce narzędzia MS

Bardziej szczegółowo

Rynek produktów OTC w Polsce Prognozy rozwoju na lata

Rynek produktów OTC w Polsce Prognozy rozwoju na lata 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Q3 Format: pdf Cena od: 1900 Sprawdź w raporcie Jakie są największe i najbardziej aktywne firmy na rynku? Co biorą pod uwagę konsumenci podczas zakupu i stosowania

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I INFORMACJE ORGANIZACYJNE 15 h wykładów 5 spotkań po 3h Konsultacje: pok.313a

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty planowania strategicznego w controllingu w GK

Praktyczne aspekty planowania strategicznego w controllingu w GK planowania strategicznego GŁÓWNE ZAGADNIENIA WARSZTATÓW PRELEGENCI Wymagania obowiązujące przy tworzeniu planów strategicznych w kontekście długoterminowym Wskaźniki KPI, jako pomiar wydajności działań

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

magon capital Zapraszamy

magon capital Zapraszamy magon capital Zapraszamy Magon Capital Magon Capital został stworzony, żeby świadczyć usługi finansowe dla przedsiębiorstw. Prowadzimy doradztwo w obszarach doradztwa strategicznym przy budowie wartości

Bardziej szczegółowo

4Value Business Consulting. - doświadczenia i kierunki

4Value Business Consulting. - doświadczenia i kierunki 4Value Business Consulting - doświadczenia i kierunki Doświadczenie 4VALUE Consulting Szkolenia Badania Rozwój personelu Gdzie jesteśmy? Gdzie jest konkurencja? Gdzie chcemy być? Jak to zrobimy? CONSULTING

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu

Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu Roczny Plan Wspomagania Niepublicznego Przedszkola Elfik w Wałczu ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA W OBSZARZE PROCESY: Budowa koncepcji pracy szkoły () 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji

Bardziej szczegółowo

MMP DOSTAWCĄ USŁUG DLA OSÓB STARSZYCH USŁUGI DORADCZE. PREZENTACJA PODEJŚCIA

MMP DOSTAWCĄ USŁUG DLA OSÓB STARSZYCH USŁUGI DORADCZE. PREZENTACJA PODEJŚCIA MMP DOSTAWCĄ USŁUG DLA OSÓB STARSZYCH USŁUGI DORADCZE. PREZENTACJA PODEJŚCIA Segment seniorów stale rośnie i będzie rósł nadal 1980r. 2014r. 2029r. 2 Czy seniorzy są atrakcyjni? W Poznaniu, w jednym miesiącu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 015/016 Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Warszawa, listopad 2012 kwiecień 2013 Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Projektami Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Marek Kruk, dr SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / 3 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

BENCHMARKING. Dariusz Wasilewski. Instytut Wiedza i Zdrowie

BENCHMARKING. Dariusz Wasilewski. Instytut Wiedza i Zdrowie BENCHMARKING Dariusz Wasilewski Instytut Wiedza i Zdrowie PROSTO DO CELU... A co z efektami?: WZROSTOWI wydatków na zdrowie NIE towarzyszy wzrost zadowolenia z funkcjonowania Systemu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu

Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych. dr Grzegorz Kotliński, Katedra Bankowości AE w Poznaniu 1 Etapy przygotowań do przeprowadzenia badań marketingowych 2 Badania marketingowe a funkcje marketingu Analiza otoczenia Analiza klientów Planowanie produktów i usług Planowanie dystrybucji Planowanie

Bardziej szczegółowo

oferta dla Marketingu

oferta dla Marketingu ! oferta dla Marketingu Warsztaty współpracy Marketing - Sprzedaż. Szkolenia kompetencyjne dla Działu Marketingu. Doradztwo przetargowe i efektywna współpraca z Agencją.. WARSZTATY WSPÓŁPRACY MARKETING

Bardziej szczegółowo

Finanse dla menedżerów praktyczne warsztaty dla niefinansistów

Finanse dla menedżerów praktyczne warsztaty dla niefinansistów Finanse dla menedżerów praktyczne warsztaty dla niefinansistów Terminy szkolenia 15-16 wrzesień 2016r., Kraków - InterHouse*** Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej i

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów produkcji, logistyki i magazynowania

Optymalizacja procesów produkcji, logistyki i magazynowania Optymalizacja procesów produkcji, logistyki i magazynowania Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo www.grantthornton.pl W skrócie Wprowadzenie 3 Jakie korzyści przynosi optymalizacja 4 Jak podejść do optymalizacji

Bardziej szczegółowo

Agenda. O firmie. Wstęp Ksavi. Opis funkcjonalności systemu Ksavi Auditor. Podsumowanie

Agenda. O firmie. Wstęp Ksavi. Opis funkcjonalności systemu Ksavi Auditor. Podsumowanie Agenda O firmie Wstęp Ksavi Opis funkcjonalności systemu Ksavi Auditor Podsumowanie O firmie Na rynku od 2001 roku 60 zatrudnionych pracowników Dogłębna znajomość branży Projekty informatyczne dla największych

Bardziej szczegółowo

Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami

Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami Specjalność Rachunkowość i zarządzanie finansami Katedra Rachunkowości UŁ Kierunek: Finanse i Rachunkowość Studia II. stopnia SPECJALNOŚĆ Rachunkowość i zarządzanie finansami SKŁAD RADY SPECJALNOŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy

Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Human Performance Improvementjak HR może podnieść efektywność organizacyjną firmy Katarzyna Meysztowicz k.meysztowicz@tangerine.biz.pl Tel.: 790 300 575 Agenda Od czego zależy efektywność organizacyjna

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCEDURY Procedura przygotowywania i zatwierdzania oferty programowej studiów wyższych Oferta

KARTA PROCEDURY Procedura przygotowywania i zatwierdzania oferty programowej studiów wyższych Oferta Rodzaj dokumentu: Tytuł: Dotyczy procesu: KARTA PROCEDURY Procedura przygotowywania i zatwierdzania oferty programowej studiów wyższych Oferta Numer: II-O-1 Wersja: 1 Liczba stron: 8 Opracował: Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

RYNEK APTECZNY W ROKU 2016 trendy, strategie rozwój WARSZAWA STADION NARODOWY. 19 MAJA 2016r.

RYNEK APTECZNY W ROKU 2016 trendy, strategie rozwój WARSZAWA STADION NARODOWY. 19 MAJA 2016r. WARSZAWA STADION NARODOWY 19 MAJA 2016r. ORGANIZATOR: Business Point Sp. z o.o. Z ogromną przyjemnością zapraszamy Państwa do udziału w pierwszym wyjątkowym spotkaniu organizowanym przez Business Point.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Nadajemy pracy sens. Business case study. ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów.

Nadajemy pracy sens. Business case study. ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów. Business case study ValueView w SGB Banku SA, czyli o nowatorskim podejściu do pomiaru rentowności zadań stanowisk i procesów. Kraków 2016 Historia naszego Klienta SGB Bank SA Bank SGB Banku SA stanął

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej i nowoczesnej wiedzy dotyczącej procesów finansowych, istotnej w pracy menadżera. Uczestnik nabywa kompetencje

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ IDENTYFIKACJI POTRZEB SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH

FORMULARZ IDENTYFIKACJI POTRZEB SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH FORMULARZ IDENTYFIKACJI POTRZEB SZKOLENIOWYCH I DORADCZYCH I. Dane firmy aplikującej: Nazwa firmy Adres: Województwo: Miasto: Kod pocztowy: Ulica: Lokal: Osoba kontaktowa Imię: Nazwisko: Stanowisko: Telefon:

Bardziej szczegółowo

PACJENT W CENTRUM UWAGI SKUTECZNY LIDER PERSONEL NA MEDAL STRATEGIE MARKETINGOWE oferta szkoleń

PACJENT W CENTRUM UWAGI SKUTECZNY LIDER PERSONEL NA MEDAL STRATEGIE MARKETINGOWE oferta szkoleń PACJENT W CENTRUM UWAGI SKUTECZNY LIDER PERSONEL NA MEDAL STRATEGIE MARKETINGOWE oferta szkoleń SZKOLENIA Pharmaloko to szkolenia szyte na miarę z aptekarską precyzją. Zależy mi, aby oferta była dopasowana

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

Agenda: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa FMCG. Świadomość Sprzedażowa. Świadomość Marketingowa. Świadomość Finansowa

Agenda: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa FMCG. Świadomość Sprzedażowa. Świadomość Marketingowa. Świadomość Finansowa PREZENTACJA Agenda: O firmie Marschall Polska Sp. z o.o. Świadomość Biznesowa FMCG Świadomość Sprzedażowa Świadomość Marketingowa Świadomość Finansowa Metodologia DCD Referencje O FIRMIE MARSCHALL POLSKA

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec

Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan komunikacji w ramach projektu CAF w Urzędzie Gminy Jasieniec WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

Główne cele które postawiliśmy sobie przymierzając się do wdrożenia systemu controllingu obejmowały:

Główne cele które postawiliśmy sobie przymierzając się do wdrożenia systemu controllingu obejmowały: Controlling Główne cele które postawiliśmy sobie przymierzając się do wdrożenia systemu controllingu obejmowały: dostarczenie informacji dla zarządu w kontekście planowanych budżetów oraz ich realizacji,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Kiedy przeciętna firmazaczyna interesować się szczegółową rentownością swoich produktów Przychody Koszty Szukanie problemów w innych

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

JAK PRZYGOT JAK P OW RZYGOT AĆ SIĘ OW DO WDR AĆ SIĘ OŻENIA DO WDR OŻENIA SYSTEMU CRM?

JAK PRZYGOT JAK P OW RZYGOT AĆ SIĘ OW DO WDR AĆ SIĘ OŻENIA DO WDR OŻENIA SYSTEMU CRM? JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WDROŻENIA JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO WDROŻENIA SYSTEMU CRM? SPIS TREŚCI 1. Filozofia CRM 2. Cel wdrożenia systemu CRM 3. Jakie problemy chcesz rozwiązać? 4. Kim powinna być osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

AuditSolutions OFERTA WSPÓŁPRACY. Bezpieczeństwo Informacji. Systemy Teleinformatyczne. Wymiana Informacji. Rozwiązania dla sektora publicznego

AuditSolutions OFERTA WSPÓŁPRACY. Bezpieczeństwo Informacji. Systemy Teleinformatyczne. Wymiana Informacji. Rozwiązania dla sektora publicznego AuditSolutions Rozwiązania dla sektora publicznego Bezpieczeństwo Informacji Systemy Teleinformatyczne Wymiana Informacji OFERTA WSPÓŁPRACY Nowy obowiązek w zakresie przetwarzania informacji szansa czy

Bardziej szczegółowo

Moduł ecommerce. Terminy: 11 i 12 marca 25 i 26 marca 15 i 16 kwietnia 25 i 26 kwietnia

Moduł ecommerce. Terminy: 11 i 12 marca 25 i 26 marca 15 i 16 kwietnia 25 i 26 kwietnia Tematy: 1. Metody monetyzacji obecności firmy B2B w Internecie i prowadzenia handlu elektronicznego (e-commerce). Trenerzy: Łukasz Kurosad/Wojciech Szymczak 2. Badania użyteczności w optymalizacji serwisów

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Standardy oceny biznesplanów

Standardy oceny biznesplanów Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Standardy oceny biznesplanów L.p. Kryterium Punktacja Uzasadnienie punktacji I.1 Celowość przedsięwzięcia 0-5

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY

WARTOŚCIOWANIE I OPISY STANOWISK PRACY nia Warszawa I miejsce w rankingu 23-24 października Warszawa firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej WARTOŚCIOWANIE I OPISY Klasyfikacja metod wartościowania pracy wskazanie na wady i zalety Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych prof. dr hab. Bogdan Sojkin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa 1 Jak rozumieć komercjalizację? dobro, usługa, Komercjalizacja?

Bardziej szczegółowo

człowiek - najlepsza inwestycja

człowiek - najlepsza inwestycja człowiek - najlepsza inwestycja Nowoczesne zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej szkolenia z zakresu rachunku kosztów i informacji zarządczej oraz narzędzi restrukturyzacji i konsolidacji ZOZ. Projekt

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim

Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Zarządzanie innowacją Adaptacja i zastosowanie sprawdzonych rozwiązań hiszpańskich na gruncie polskim Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo