REGULAMIN PROGRAMU COMPERIA BONUS CLUB ORGANIZOWANEGO PRZEZ COMPERIA.PL S.A. 1 Postanowienia wstępne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU COMPERIA BONUS CLUB ORGANIZOWANEGO PRZEZ COMPERIA.PL S.A. 1 Postanowienia wstępne"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU COMPERIA BONUS CLUB ORGANIZOWANEGO PRZEZ COMPERIA.PL S.A. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Comperia Bonus Club. 2. Program Comperia Bonus Club jest przedsięwzięciem skierowanym do osób, które uczestniczyły w promocjach organizowanych przez Comperia.pl S.A., w szczególności w ramach programu Comperia Bonusoraz przez Comperia Ubezpieczenia Sp. z o.o.i polega na rekomendowaniu Produktów oferowanych przez Partnerów w celu pozyskania Uczestników oraz dokonywaniu innych Aktywności, za co przyznawane są Punkty Bonusowe. 3. Program prowadzony jest w ramach serwisu internetowego, dostępnego w domenie 4. Organizatorem Programu jest Comperia.pl Spółka Akcyjna, dalej jako Comperia.pl, z siedzibą w Warszawie (02-673), ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym pod numerem KRS , NIP: , o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym ,10 złotych. 2 Definicje Użytym w niniejszym Regulaminie zwrotom nadano następujące znaczenie: Aktywności czynności, wskazywane Uczestnikom przez Organizatora w Panelu Uczestnika, których wykonanie uprawnia do naliczenia Punktów Bonusowych. Karta Członkowska karta otrzymywana przez Uczestników od Organizatora w celu rejestracji w Programie, w zależności od ilości zgromadzonych Punktów Bonusowych Uczestnik może posiadad Kartę Podstawową, Kartę Srebrną, Kartę Złotą lub Kartę Platynową. Odbiorca Rekomendacji osoba fizyczna, która nabywa Produkt wskutek jego polecenia przez Uczestnika w ramach Programu, a która nie posiada statusu Uczestnika. Panel Uczestnika osobiste konto Uczestnika w Portalu ComperiaBonus Club, gdzie m.in. są rejestrowane zgromadzone Punkty Bonusowe, odpowiednio za Rekomendacje i Aktywności. Partner bank lub inna instytucja finansowa lub niefinansowa, której Produkty oferowane są przez Comperia.pl. Produkt usługa finansowa lub niefinansowa oferowana przez Partnerów lub Comperia.pl.

2 Program przedsięwzięcie skierowane osób, które uczestniczyły w promocjach organizowanych przez Comperia.pl, w szczególnościw ramach programu Comperia Bonusoraz przez Comperia Ubezpieczenia Sp. z o.o.i polegające na rekomendowaniu Produktów oferowanych przez Partnerów w celu pozyskania nowych Uczestników oraz dokonywaniu innych Aktywności, za co przyznawane są Punkty Bonusowe. Promocje Comperia Bonus PortalComperia Bonus Club promocje organizowane przez Comperia.pl w ramach programu Comperia Bonus. Zasady programu dostępne pod adresem: serwis internetowy, w którym prowadzony jest Program. Punkty Bonusowe korzyśd uzyskiwana przez Uczestników za dokonane Rekomendacje oraz Aktywności, w liczbie wskazanej w Tabeli Bonusów obowiązującej w dniu Aktywności lub zawarcia umowy o Produkt przez Odbiorcę Rekomendacji. Rekomendacja Tabela Bonusów Uczestnik polecenie przez Uczestnika Produktu, w efekcie którego dochodzi do zawarcia, przez Odbiorcę Rekomendacji, umowy o ten Produkt. tabela zawierająca liczbę Punktów Bonusowych należnych za określone Rekomendacje i Aktywności, która jest dostępna w Portalu ComperiaBonus Club. osoba fizyczna, która po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie dokona rejestracji w Programie. 3 Warunki udziału 1. Program jest przeznaczony dla osób fizycznych, które korzystały z promocji organizowanych przez Comperia.pl, w szczególnościz Promocji Comperia Bonusoraz przez Comperia Ubezpieczenia Sp. z o.o., a które nie przystępują do Programu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 2. Do Programu mogą także przystąpid Odbiorcy Rekomendacji, którzy zawarli umowy o polecany im Produkt. 3. Do osób wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej, Organizator prześle za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. plastikową Kartę Członkowską (Karta Podstawowa) z unikatowym kodem pozwalającym na rejestrację

3 w Programie. O przesłaniu Karty Członkowskiej każda z osób zostanie poinformowana poprzez wiadomośd lub sms. 4. Osoby, o których mowa powyżej, które po otrzymaniu Karty Członkowskiej nie dokonają rejestracji w Programie, otrzymają stosowne powiadomienie poprzez wiadomośd lub sms przypominające im o możliwości rejestracji w Programie, z prośbą o zwrotne potwierdzenie Po wyrażeniu woli rejestracji w Programie, Uczestnik otrzyma poprzez wiadomośd KartęCzłonkowską w formacie PDF. 5. Rejestracja w Programie polega na zarejestrowaniu się w Portalu ComperiaBonus Club poprzez wprowadzenie indywidualnego kodu widniejącego na Karcie Członkowskiej, potwierdzeniu aktualności swych danych osobowych bądź ich zaktualizowaniu, z jednoczesną akceptacją Regulaminu i not prawnych. 6. Po dokonaniu rejestracji Uczestnik uzyska dostęp do Panelu Uczestnika. 7. Rejestracji w Programie można dokonad w każdym dniu trwania Programu. 4 Zasady uczestnictwa w Programie, poziomy członkostwa 1. Udział w Programie rozpoczyna się od poziomu podstawowego. Zgromadzenie określonej liczby Punktów Bonusowych uprawnia Uczestnika do uczestnictwa w Programie na poziomach wskazanych w ust. 2 poniżej, z czym wiąże się możliwośd uzyskiwania dalszych korzyści. 2. Uczestnictwo w Programie dzieli się na poziomy, z którymi wiążą się odpowiednie korzyści w ramach Programu: a) podstawowy do 299 Punktów Bonusowych, za które przysługuje dodatkowo 10% korzyści w promocjach oferowanych w ramach Programu, b) srebrny od 300 Punktów Bonusowych, za które przysługuje dodatkowo 15% korzyści w promocjach oferowanych w ramach Programu, c) złoty od 500 Punktów bonusowych, za które przysługuje dodatkowo 20% korzyści w promocjach oferowanych w ramach Programu, d) platynowy od Punktów bonusowych, za które przysługuje dodatkowo 30% korzyści w promocjach oferowanych w ramach Programu. 3. Zmiana poziomu członkostwa jest możliwa, gdy łączna liczba Punktów Bonusowych zgromadzonych przez Uczestnika, zarówno za Rekomendacje, jak i za Aktywności, jest nie mniejsza niż wskazano w ust. 2 powyżej, a stosunek Punktów Bonusowych za Rekomendacje do Punktów Bonusowych za Aktywności jest nie mniejszy niż 60/40. Przykładowo, dla minimalnego progu stosunkowego, w przypadku gdy Uczestnik zgromadzi 300 Punktów bonusowych, aby uczestniczyd w Programie na srebrnym poziomie i otrzymad Kartę Srebrną, minimum 180 Punktów Bonusowych powinno byd zgromadzonych jako wynik Rekomendacji, pozostałe 120Punktów Bonusowych jako wynik Aktywności. 4. Zmieniając poziom członkostwa Uczestnik otrzymuje nową kartę, odpowiednio do poziomu uczestnictwa - Kartę Srebrną za zgromadzenie 300 Punktów Bonusowych, Kartę Złotą za zgromadzenie 500 Punktów Bonusowych lub Kartę Platynową za zgromadzenie Punktów Bonusowych. Nowe karty zostaną doręczone Uczestnikom w sposób wskazany w 3 ust. 3 i ust. 4 powyżej. 5. Wraz ze zmianą poziomu członkostwa Uczestnik może dokonad wypłaty części Punktów Bonusowych bądź dalej je gromadzid. Wypłacie podlegają jedynie Punkty Bonusowe za Rekomendacje. Zasady wypłaty zostały opisane w 5 ust. 2-6 poniżej. 6. Zasady naliczania dodatkowych korzyści zostaną określone w Tabeli Bonusów.

4 5 Punkty Bonusowe 1. Punkty Bonusowe przyznawane są w dwóch osobnych grupach. W pierwszej grupie znajdują się Punkty Bonusowe za Rekomendacje. W drugiej grupie znajdują się Punkty Bonusoweza Aktywności. 2. Zgromadzone Punkty Bonusowe uprawniają do korzyści opisanych w 4 powyżej. Ponadto, wartośd Punktów Bonusowych za Rekomendacje, zgodnie z 4 ust. 5 powyżej,może byd na żądanie Uczestnika wypłacana, na podany w żądaniu wypłaty rachunek bankowy. Jeden Punkt Bonusowy przyznany za Rekomendacje uprawnia do otrzymania 1 PLN. 3. Wypłata następuje na żądanie złożone przez Uczestnika poprzez wybranie w Panelu Uczestnika polecenia Wypład. Polecenie Wypład jest aktywne dopiero w momencie zgromadzenia odpowiedniej liczby Bonusów pozwalającej na zmianę poziomu członkostwa. 4. W przypadku gdy przejście na wyższy poziom członkostwa wiąże z wypłatą, liczba Punktów Bonusowych zgromadzonych w ramach Rekomendacji zostanie pomniejszona o liczbę wypłaconych Punktów Bonusowych, odpowiednio do ich wartości ustalonej zgodnie z ust. 2 powyżej. Informacja o liczbie Punktów Bonusowych za Rekomendacje, pozostałej po wypłacie pojawi się w Panelu Uczestnika. Przykładowo, gdy Uczestnik zgromadzi 300 Punktów Bonusowych, na które składa się 180 Punktów bonusowych za Rekomendacje oraz 120 Punktów za Aktywności i zdecyduje się na wypłatę 100 Punktów Bonusowych za Rekomendacje przy przejściu na poziom srebrny, pozostanie mu 80Punktów Bonusowych za Rekomendacje i 120 Punktów bonusowych za Aktywności. 5. Dokonana wypłata pozwala Uczestnikowi zachowad wyższy poziom członkostwa i korzyści z tym związane. W takim jednak przypadku, przejście przez Uczestnika do kolejnego poziomu członkostwa wiązad się będzie z ponownym zgromadzeniem liczby Punktów Bonusowych wymaganej dla tego poziomu. Przykładowo, w sytuacji, o której mowa w ust. 4 powyżej, do uzyskania możliwości przejścia na kolejny poziom, tj. złoty (500 Punktów Bonusowych), Uczestnik będzie musiał zgromadzid dodatkowo przynajmniej 220 Punktów Bonusowych za Rekomendacje i kolejnych 80 Punktów bonusowych za Aktywności. 6. Uczestnik nie otrzyma Punktów Bonusowych, jeśli okaże się, że Odbiorca Rekomendacji i Uczestnik to ta sama osoba. 6 Rekomendacje 1. Zakup Produktu przez Odbiorcę Rekomendacji, który następuje wskutek polecenia przez Uczestnika w ramach Programu, będzie nagradzany przez przyznanie Uczestnikowi odpowiedniej liczby Punktów Bonusowych. 2. W przypadku, gdy Odbiorca Rekomendacji skorzysta z Rekomendacji tego samego Produktu od więcej niż jednego Uczestnika, przy naliczaniu Punktów Bonusowych pod uwagę będzie brany wniosek o Produkt złożony przez Odbiorcę Rekomendacji najwcześniej. 3. Punkty Bonusowe za Rekomendacje nie będą przysługiwały Uczestnikom w przypadku, gdy Odbiorca Rekomendacji złożył wniosek o Produkt tego samego rodzaju, znajdujący się poza Programem. 4. Informacje dotyczące Produktu zostaną umieszczone w Portalu ComperiaBonus Club i oznaczone odpowiednią ikoną informującą o możliwości otrzymania Punktów Bonusowych za Rekomendacje. 5. Informacje dotyczące liczby Rekomendacji i otrzymanych z tego tytułu Punktach Bonusowych są dostępne w Panelu Uczestnika. 7 Aktywności 1. Za każdą dokonaną Aktywnośd będą przyznawane Uczestnikowi Punkty Bonusowe. 2. Informacje dotyczące Aktywności zostaną umieszczone w PortaluComperia Bonus Club.

5 3. Czynności, za których wykonanie Uczestnikowi przyznawane są Punkty Bonusowe, oznaczone są odpowiednią ikoną informującą o możliwości otrzymania Punktów Bonusowych za daną Aktywnośd. 4. Informacje dotyczące rodzaju dokonanych Aktywności, ich liczby oraz otrzymanych z tego tytułu Punktów Bonusowych są dostępne w Panelu Uczestnika. 8 Ochrona danych osobowych 1. Administratorem danych osobowych jest Comperia.pl.Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 2. Dane osobowe są przetwarzane w sposób dobrowolny, w celu realizacji stosunku prawnego wynikającego z niniejszego Regulaminu, prawidłowego udziału w Programie i zadośduczynienia obowiązkom wynikającym z niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa. Przetwarzanie danych w celach marketingowych odbywa się za uprzednią, odrębną i wyraźną zgodą. 3. Osoby od których zebrano dane osobowe mają, w każdym czasie, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.osoby te mogą również w każdym czasie cofnąd wyrażoną zgodę na przetwarzanie swych danych osobowych. 4. Uczestnik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych w przypadku ich zmiany oraz do poinformowania Comperia.pl o zmianie Urzędu Skarbowego poprzez dokonanie aktualizacji danych w swoim Panelu Uczestnika. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym 8stosuje się postanowienia zawarte w Polityce Prywatności, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Czas trwania Programu jest nieokreślony. 9 Czas trwania Programu 10 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu 1. Do korzystania z Panelu Uczestnikawymagane są: a) stały dostęp do Internetu; b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6; c) włączona obsługa cookie oraz JavaScript; d) czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej. 2. Korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus, Flashblock lub innego o podobnym działaniu może spowodowad nieprawidłowe funkcjonowanie Panelu Uczestnika. Może ono także całkowicie uniemożliwid korzystanie z niego. 11 Wyłączenie od udziału w Programie 1. Comperia.pl jest uprawniona do natychmiastowego wyłączenia Uczestnika od udziału w Programie w razie naruszenia istotnych postanowieo Regulaminu przez Uczestnika, w szczególności poprzez podanie nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych osobowych, złożenie oświadczeo niezgodnych z prawdą, naruszenie Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z udziałem w Programie, wykorzystywanie oprogramowania lub urządzeo pozwalających na korzystanie z Programu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem.

6 2. Wyłączenie od udziału, opisane w ust. 1 powyżej, skutkuje utratą prawa do Punktów Bonusowych, nawet w przypadku spełnienia innych wymagao, opisanych w niniejszym Regulaminie. 3. Uczestnik może w każdym czasie i bez jakichkolwiek kosztów wyłączyd się od udziału w Programie z efektem natychmiastowym, bez podawania jakichkolwiek przyczyn, poprzez zlikwidowanie swojego Panelu Uczestnika. W takiej sytuacji, jeżeli nie występują przesłanki opisane powyżej, wszystkie zgromadzone Punkty Bonusowe za Rekomendacje zostaną rozliczone w terminie 30 dni od daty skutecznego wyłączenia z Programu.W tym przypadku wypłata nie jest uzależniona od zgromadzenia określonej liczby Punktów Bonusowych. 4. Wyłączenie od udziału w Programie przez Uczestnika następuje także przez niezaakceptowanie warunków Regulaminu lub warunków wynikających z Tabeli Bonusów, w przypadku ich zmiany przez Comperia.pl. 12 Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacja może byd zgłoszona przez Uczestnika na adres lub pisemnie na adres korespondencyjny Comperia.pl.: Comperia.plS.A.: ul. Konstruktorska 13 (wejście F) Warszawa 2. Reklamacja powinna zawierad imię, nazwisko oraz adres Uczestnika, datę i opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeo. W przypadku reklamacji dotyczącej Partnera także dane identyfikujące tego Partnera. 3. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. Termin może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Comperia.pl. 13 Rozliczenia podatkowe 1. Wypłata i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane przez Uczestnika Programu, w świetle art. 11 ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 361),stanowi przychód z innych źródeł, który łączy się z innymi przychodami opodatkowanymi według skali podatkowej. 2. Przychód osiągnięty przez Uczestnika Programu w danym roku podatkowym Organizator wykaże w informacji PIT-8C, która zostanie przekazania Uczestnikowi Programu i urzędowi skarbowego właściwemu dla Uczestnika Programu. Rozliczenia przychodów otrzymanych niniejszym Programie Uczestnik Programu powinien dokonad samodzielnie w zeznaniu rocznym PIT-36 lub PIT Postanowienia koocowe 1. Comperia.pl może dokonad zmian w niniejszym Regulaminie i o zmianach tych poinformuje Uczestników na 7dni przed ich wprowadzeniem, przez udostępnienie komunikatu w Panelu Uczestnika. Wprowadzone zmiany nie będą mied wpływu na prawa już nabyte przez Uczestników. Zmiany będą mogły byd wprowadzone w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: a) zmiany poziomu inflacji ogłoszonej przez GUS, b) zmiany przepisów prawa, zakresu lub formy świadczonych usług, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację niniejszego Programu,

7 c) zmiany oferty Produktów. 2. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny. 3. Wszelkie spory poddane będą rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w Regulaminie Comperia.pl oraz Comperia Bonus, a także w regulaminach i umowach dotyczących Produktów. Zastosowanie także mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 5. Polityka Prywatności stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

8 POLITYKA PRYWATNOŚCI PROGRAMU COMPERIA BONUS CLUB ORGANIZOWANEGO PRZEZ COMPERIA.PL S.A. Rozdział I. Dane osobowe 1. Ilekrod mowa jest o Danych Osobowych ("Dane osobowe"), rozumie się przez to Dane Użytkownika, pozyskane przez Usługodawcę z następujących źródeł: a. Zapytanie Wstępne; b. Podczas rozmowy telefonicznej z Call Center; c. W inny sposób, podczas korzystania z Usług przez Użytkownika (np. poprzez ). Rozdział II. Administrator Danych Osobowych Administratorem Danych Osobowych jest Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym rejestrowym pod numerem KRS , NIP: , o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym ,40 zł. Rozdział III. Cele przetwarzania Danych Osobowych 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Usługodawcę w celu korzystania przez Użytkownika z Usług Serwisu, w szczególności: a. Obsługi Użytkownika; b. Komunikacji z Użytkownikiem; c. Wysyłania Użytkownikowi Komunikatów, zarówno w formie , facebook jak i sms; d. Wysyłania Użytkownikowi informacji handlowej od Usługodawcy lub jego Partnerów o ile wyraził on ta zgodę określoną w Rozdziale 4; e. Skontaktowania się z Użytkownikiem poprzez Call Center; f. Przesłania Użytkownikowi informacji dotyczących wybranego rodzaju Produktów na wskazany przez niego adres e- mail o ile wyraził on na to zgodę; g. Wyegzekwowania od Użytkowników przestrzegania przepisów prawa i Regulaminu; h. W celach statystycznych, związanych z działalnością Usługodawcy; i. W celach marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowao i preferencji użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badao na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę oraz uczestnictwa w programie lojalnościowym Usługodawcy jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych Użytkownik wyraża także zgodę na nieusuwanie wszelkich oznaczeo identyfikujących Użytkownika lub zakooczenie sieci telekomunikacyjnej albo systemu teleinformatycznego, z którego korzysta; j. Tworzenia przez Usługodawcę bazy danych Użytkowników; k. W celu tworzenia profilu behawioralnego Użytkowników na zasadach określonych w ust. 9. l. W innych celach określonych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności. 2. Użytkownik wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim przez Usługodawcę w formie telefonicznej na wskazany przez siebie numer telefonu, w szczególności w celu

9 przedstawienia Produktów. W każdym momencie zgodę tę Użytkownik może odwoład. 3. Użytkownik wyraża zgodę na to, iż Usługodawca może posiadad wiedzę o tym, czy zawarł on umowę o Produkt, czy też nie, i na jaki okres, a także o zakooczeniu obowiązywania tej umowy i dacie zakooczenia. Rozdział IV. Przekazywanie Danych Osobowych Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie jego Danych Osobowych następującym podmiotom: a. Doradcy o ile wyraził na to zgodę, zaznaczając Chcę by skontaktował się ze mną doradca ; b. Partnerom Usługodawcy w celu przekazania przez nich Danych Osobowych Świadczeniodawcy; c. Świadczeniodawcom w celach, o których mowa w Rozdziale VII ust. 5 lit. a), w tym firmom i instytucjom, których oferty prezentowane są w porównywarce gsm, w szczególności: Orange Polska S.A, Polkomtel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. oraz właścicieli marek: Lycamobile, tu biedronka i innych. Rozdział V. Dostęp do Danych Osobowych, usunięcie i zmiana 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych, jak i ich poprawiania i usuwania stosownie do Ustawy o ochronie danych osobowych. 2. W przypadku żądania przez Użytkownika zmiany lub usunięcia Danych Osobowych, Usługodawca usunie lub zmieni Dane, w takim zakresie, w jakim Dane te u niego się znajdują w zbiorze. Jeśli Dane Osobowe zostały przekazane podmiotom, o którym mowa w ust. 4, Użytkownik obowiązany jest zgłosid żądanie zmiany lub usunięcia Danych Osobowych w zbiorach tych podmiotów tym podmiotom bezpośrednio i wszelkie wnioski w tym zakresie kierowad należy do podmiotu, któremu dane zostały przekazane. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieusunięcie lub brak zmiany Danych Osobowych przez podmiot, któremu Dane te zgodnie z Rozdziałem IV przekazał. Rozdział VI. Dane behawioralne Użytkownik wyraża zgodę na tworzenie, przechowywanie i wykorzystywanie jego Danych na podstawie aktywności Użytkownika (w szczególności treści wpisywanych Zapytao Wstępnych, informacji podawanych w rozmowie telefonicznej Call Center, ciasteczek - cookies), w celu stworzenia profilu behawioralnego Użytkownika, ukazującego jego gusta, upodobania, preferencje w zakresie poszukiwanych towarów lub usług ( Dane behawioralne ). Dane te będą wykorzystywane przez Usługodawcę do wyświetlania Użytkowników reklam lub innych treści, dążąc do tego, by były one zgodne z jego preferencjami wynikającymi z danych behawioralnych. Rozdział VII. Narzędzia mierzące ruch. Google Analytics 1. W celu poprawy funkcjonowania serwisów należących do Usługodawcy oraz dla ułatwienia kontaktu z Użytkownikami na stronach Usługodawcy wykorzystywane są kody liczące Google Analytics, które w powiązaniu z ciasteczkami mają na celu badanie ruchu na stronach oraz wsparcie emisji reklam, w tym reklam wyświetlanych przez dostawców

10 zewnętrznych. Do głównych zadao wymienionych narzędzi należą: badanie ruchu na stronach, raportowanie emisji reklam, wsparcie emisji reklam (w tym remarketingowych), integracja z DoubleClick, Campaing Manager. Pamiętad jednak należy, że dostawcy zewnętrzni mogą korzystad również z własnych kodów mierzących. 2. Użytkownicy mogą w każdej chwili zrezygnowad z usług Google Analytisc dla reklam displayowych i dostosowania reklam w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawieo reklam (https://www,google.com/settings/u/0/ads). Dodatkowo, Użytkownicy mogą skorzystad z narzędzi blokujących dostęp Google Analytics. Dostęp do takich narzędzi można uzyskad tutaj: [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/] POLITYKA COOKIES PROGRAMU COMPERIA BONUS CLUB ORGANIZOWANEGO PRZEZ COMPERIA.PL S.A. Rozdział I. Stosowanie Cookies Usługodawca może stosowad cookies (ciasteczka), czyli pliki, zawierające dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu koocowym (w szczególności komputer lub Urządzenie Mobilne) użytkownika danego serwisu, tak by odczytad je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem z tego urządzenia koocowego. Rozdział II. Zgodnośd stosowania Cookies z prawem Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu koocowym Użytkownika pliki cookies jest Usługodawca. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą o ochronie danych osobowych. Rozdział III. Brak ingerencji Cookies z urządzeniem koocowym Pliki cookies są ustawiane przy wejściu i wyjściu z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu koocowym Użytkownika (tj. np. komputerze, Urządzeniach Mobilnych) jak i w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Rozdział IV. Cele wykorzystywania Cookies Pliki Cookies mogą byd wykorzystywane w celu: a. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz

11 optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznad urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlid stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b. Udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Użytkownika Serwisu; c. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumied, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; d. Utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywad loginu i hasła; e. W celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego Użytkownika Serwisu, zarówno przez Usługodawcę jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych Usługodawcy. Rozdział V. Rodzaje plików Cookies W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne, stałe oraz zewnętrzne : a. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu koocowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczania Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelnienia w ramach danego Serwisu; b. Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu koocowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez Użytkownika Serwisu ustawieo i personalizacji interfesju Użytkownika; c. Zewnętrzne pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisów oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych optymalnie dostosowanych do zainteresowao poszczególnych Użytkowników. Rozdział VI. Prawo wykorzystywania Cookies przez Partnerów i reklamodawców Pliki cookies zamieszczone w urządzeniu koocowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą byd również przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców oraz Partnerów, na co Użytkownik wyraża zgodę. Rozdział VII. Wyłączenie mechanizmu plików Cookies Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy Użytkownik może jednak sprzeciwid się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu koocowym. Co do zasady, by zmienid te ustawienia, należy skorzystad z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach jak i Urządzeniach Mobilnych. Ustawienia te mogą zostad zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokowad automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowad o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnied, że usunięcie plików cookies może doprowadzid do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu.

12 Więcej informacji na temat cookies możesz przeczytad np. pod tym adresem: oraz

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Dane osobowe. 2 Administrator Danych Osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Dane osobowe. 2 Administrator Danych Osobowych POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 Dane osobowe Ilekroć mowa jest o Danych Osobowych, rozumie się to Dane Użytkownika, pozyskane przez Usługodawcę z następujących źródeł:: a. Zapytanie b. Wniosek Pożyczkowy (uzupełniony

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy

POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy POLITYKA PRYWATNOŚCI Konkurs wiedzy dermatologicznej dla lekarzy Organizowanego przez HealthThink public relations Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Portal A sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo udostępnianych w Portalu danych osobowych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. 2. Portal A sp. z o.o. realizuje politykę

Bardziej szczegółowo

Polityka Cookies. 1 Definicje. Administrator oznacza przedsiębiorstwo

Polityka Cookies. 1 Definicje. Administrator oznacza przedsiębiorstwo Polityka Cookies 1. Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu www oraz użytkownikach, którzy przekażą swoje dane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Polecaj i Zarabiaj, zwanego dalej Programem. 2. Uczestnikiem programu może

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Administrator Serwisu 1. Właścicielem niniejszego serwisu internetowego zasilenia.faktura.pl, zwanego dalej Serwisem, jest Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, 81-717 Sopot,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS:

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWIS: POLITYKA PRYWATNOŚCI - SERWIS: WWW.HIPOTEKA-GOTOWKA.PL Polityka Prywatności jest zbiorem reguł, które mają na celu poinformowanie Użytkowników tego Serwisu o wszelkich aspektach pozyskiwania, przetwarzania

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU SERWISU ZNANEEKSPERTKI.PL POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Headlines Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka spółka komandytowa szanuje i troszczy się o prawo do prywatności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy 7stars.com.pl, prowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe Obowiązuje od 03.05.2014 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisu iwisher.pl

Polityka prywatności serwisu iwisher.pl Polityka prywatności serwisu iwisher.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies POLITYKA COOKIES Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Przykład opisu cookies

Przykład opisu cookies 2013 Przykład opisu cookies Niniejszy dokument stanowi przykład jak może wyglądać opis zamieszczony w polityce prywatności lub w regulaminie serwisu lub sklepu internetowego. Zapraszamy do zapoznania się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU POŻYCZKA POSZUKIWANA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU POŻYCZKA POSZUKIWANA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SERWISU POŻYCZKA POSZUKIWANA 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu internetowego POŻYCZKA POSZUKIWANA dostępnego pod domeną

Bardziej szczegółowo

Cookie Policy. 1. Informacje ogólne.

Cookie Policy. 1. Informacje ogólne. Cookie Policy 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem Serwisu jest Artur Kowalski http://inzynieria.pro 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PLIKÓW "COOKIES"

POLITYKA PLIKÓW COOKIES POLITYKA PLIKÓW "COOKIES" Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Kantoru Walutowego

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Kantoru Walutowego Regulamin Programu Rekomendacyjnego Kantoru Walutowego 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego, zwanego dalej Programem, obowiązujące w Kantorze Walutowym.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady dotyczące cookies

Nowe zasady dotyczące cookies Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. POLITYKA PRYWATNOŚCI (POLITYKA COOKIES) SERWISU WWW.EREPETITIO.COM Zawartość 1. Informacje ogólne... 1 2. Jakie dane zbiera Serwis w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?... 1 3. Logi serwera...

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 1. Postanowienia ogólne Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

PREAMBUŁA. 1. Serwis

PREAMBUŁA. 1. Serwis PREAMBUŁA 1. Serwis Serwis www.karmimypsiaki.pl jest prowadzony przez Fundację Sarigato we współpracy z Sarigato sp. z o.o., która jest właścicielem domeny www.karmimypsiaki.pl i odpowiada za techniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Alior Banku

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Alior Banku Obowiązuje od 01.06.2012 r. Regulamin Programu Rekomendacyjnego Alior Banku 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego, zwanego dalej Programem. 2. Program

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Alior Banku

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Alior Banku Obowiązuje od 06.10.2015 r. Regulamin Programu Rekomendacyjnego Alior Banku 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego, zwanego dalej Programem. 2. Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl

Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl Przedsiębiorstwo BudowlanoHandlowe Z.Niziński Polityka prywatności serwisu www.aran.com.pl 1. Informacje ogólne. Operatorem Serwisu [adres serwisu, np. www.blink.pl] jest [pełne dane rejestrowe] Serwis

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Postanowienia ogólne

POLITYKA PRYWATNOŚCI. 1 Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI 1 Postanowienia ogólne 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI Niniejsza Polityka ochrony prywatności dotyczy wszystkich Usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną w serwisie internetowym przewodnikprawny.pl lub w jednej

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE

Polityka prywatności portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE Polityka prywatności portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2 POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Dane użytkownika... 3 4. Dane osobowe...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS )

POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS ) POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE WWW.CHWILOWKOMAT.PL ( SERWIS ) Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszej Polityki Prywatności. POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Spółka Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies

Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Zasady Wykorzystywania Plików Cookies Definicje i objaśnienia używanych pojęć Ilekroć w niniejszym zbiorze Zasad wykorzystywania plików Cookies pojawia się któreś z poniższych określeń, należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

Cemarol Sp. z o.o. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne.

Cemarol Sp. z o.o. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (pliki cookies) 1. Informacje ogólne. Cemarol Sp. z o.o. 1. Operatorem Serwisu www.powiat-lebork.com jest Cemarol sp. z o.o. z siedzibą w Kobylnicy (76-251), Kobylnica, ul. Główna

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.mybodie.pl (zwanego dalej: Sklepem ). 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Odkryj skuteczność kuracji 2+1

REGULAMIN AKCJI Odkryj skuteczność kuracji 2+1 REGULAMIN AKCJI Odkryj skuteczność kuracji 2+1 Postanowienia ogólne. 1. Akcja promocyjna prowadzona jest w oparciu o przepisy niniejszego regulaminu (dalej Regulamin ) pod nazwą Odkryj skuteczność kuracji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU TALK RANKING W TALK MARKETING SPÓŁKA Z O.O.

REGULAMIN PROGRAMU TALK RANKING W TALK MARKETING SPÓŁKA Z O.O. Warszawa, styczeń 2015 REGULAMIN PROGRAMU TALK RANKING W TALK MARKETING SPÓŁKA Z O.O. I. DEFINICJE Dla potrzeb niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom nadaje się następujące znaczenie: 1. TALK MARKETING.PL

Bardziej szczegółowo

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I. 1 Jak zbieramy dane?

P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I. 1 Jak zbieramy dane? P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez Sklep Internetowy www.yourboard.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Tandem Media

Regulamin serwisu internetowego Tandem Media Regulamin serwisu internetowego Tandem Media 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego zarządzanego przez Usługodawcę (zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Alior Banku

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Alior Banku Obowiązuje od 05.11.2013 r. Regulamin Programu Rekomendacyjnego Alior Banku 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego, zwanego dalej Programem. 2. Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

Stosowanie ciasteczek (cookies)

Stosowanie ciasteczek (cookies) Stosowanie ciasteczek (cookies) Nasza strona używa plików cookies. Informujemy, że poruszając się po stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Istnieje możliwość korzystania ze

Bardziej szczegółowo

, NO 556 NATHAN ROAD, MONGKOK, KOWLOON, HONG KONG. KRS: o

, NO 556 NATHAN ROAD, MONGKOK, KOWLOON, HONG KONG. KRS: o Ochrona danych osobowych Rejestracja w Sklepie Internetowym Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie w związku z rejestracją i korzystaniem ze Sklepu Internetowego są przetwarzane przez BEST RICH Industry

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator chroni prywatność Użytkownika w czasie korzystania przez Użytkownika z Serwisu oraz przestrzega przepisów prawa w zakresie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane?

Certyfikat. 1 Jak zbieramy dane? Certyfikat P O L I T Y K A P R Y W A T N O Ś C I 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy miejscereklam.pl

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności Niniejsza Polityka Prywatności określa podstawowe zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w Blue Media, a także zasady przechowywania i dostępu do informacji przechowywanych na

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie plików cookies

Wykorzystywanie plików cookies Polityka Niniejsza Polityka dotyczy plików i odnosi się do stron internetowych w domenie *.rkantor.com, zwanej dalej ( Serwisem ), których właścicielem jest Raiffeisen Solutions Sp. z o. o z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1.4 Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO GRUPY BANFI [ Regulamin ] 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Program Partnerski Banfi Sp. z o.o. zwany dalej:

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu i narzędzi Comperia.pl ( Serwis ) przez jego użytkowników ( Użytkownicy ).

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu i narzędzi Comperia.pl ( Serwis ) przez jego użytkowników ( Użytkownicy ). Regulamin korzystania z serwisu i narzędzi Comperia.pl Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III. Rozdział IV. Rozdział V. Rozdział VI. Rozdział VII. Rozdział VIII. Rozdział IX. Rozdział X. Rozdział XI. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Reguły plików cookies witryny i usług internetowych tsop.pl

Reguły plików cookies witryny i usług internetowych tsop.pl Reguły plików cookies witryny i usług internetowych tsop.pl Data publikacji dokumentu: 1 czerwca 2014 Spis treści 1 Wstęp...2 2 Definicje...2 2.1 Administrator...2 2.2 Cookies...2 2.3 Cookies Administratora

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM

Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM Polityka prywatności i Cookies serwisu ImCRM 1. Informacje wstępne. 1. Investmag S.C. Boroński Tomasz, Płocha Dariusz, Boroński Krzysztof z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 41-303 Dąbrowa Górnicza, przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

POLITYKA COOKIES W SERWISIE ( SERWIS )

POLITYKA COOKIES W SERWISIE  ( SERWIS ) POLITYKA COOKIES W SERWISIE WWW.HALOPOŻYCZKA.PL ( SERWIS ) Korzystanie z Serwisu wymaga akceptacji niniejszej Polityki Cookies. (I) - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności

Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności Regulaminu korzystania ze strony internetowej i polityka prywatności 1 Informacje ogólne 1. Właścicielem strony internetowej działający pod domeną www.pizznawypasie.eu jest Mokobella Sebastian Kasprzak

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności woda.krakow.pl

Polityka prywatności woda.krakow.pl Polityka prywatności woda.krakow.pl Polityka Prywatności Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDANCYJNEGO POLEĆ NAS

REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDANCYJNEGO POLEĆ NAS REGULAMIN PROGRAMU REKOMENDACYJNEGO POLEĆ NAS SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ARKA 1 Definicje 1. Program: promocja skierowana do aktualnych i potencjalnych Klientów organizatora, umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności i Cookies

Polityka Prywatności i Cookies Polityka Prywatności i Cookies I. Podstawa Prawna: 1.Prawo telekomunikacyjne Art. 173. I. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO KREATYWNEDZIECI.COM.PL

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO KREATYWNEDZIECI.COM.PL POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO KREATYWNEDZIECI.COM.PL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Spółka KRATER prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności portalu www.platinuminvestors.eu. 1. Postanowienia ogólne

Polityka Prywatności portalu www.platinuminvestors.eu. 1. Postanowienia ogólne Polityka Prywatności portalu www.platinuminvestors.eu 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Portalu w związku z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie

REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie REGULAMIN PROMOCJI Bądź aktywny i poleć konto znajomemu (II edycja) 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki II edycji Promocji pod nazwą Bądź aktywny i poleć konto znajomemu

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej

Regulamin akcji promocyjnej Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Polskapresse), właściciel grupy serwisów Gratka.pl (dalej jako serwis) w tym moto.gratka.pl, dom.gratka.pl, praca.gratka.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. 1 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.konferencje.rp.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje

Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) Definicje Regulamin Portalu Klienta Volkswagen Leasing GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ( Regulamin ) 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: Portal Klienta system informatyczny służący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Alior Banku

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Alior Banku Obowiązuje od 01.10.2016 r. Regulamin Programu Rekomendacyjnego Alior Banku 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego, zwanego dalej Programem. 2. Program

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO z dnia 10 listopada 2016 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO  z dnia 10 listopada 2016 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO www.tefalove.pl z dnia 10 listopada 2016 roku Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 Polityka prywatności 1. Postanowienia ogólne POLITYKA PRYWATNOŚCI 1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest FRANCISZEK OGRODOWICZ prowadzący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności. 1. Definicje

Polityka Prywatności. 1. Definicje Polityka Prywatności. 1. Definicje Użyte w niniejszej Polityce Prywatności wyrazy, należy rozumieć w następujący sposób: PRONAR PRONAR sp. z o.o. z siedzibą w Narwi, przy ul. Adama Mickiewicza 103,, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygrywaj z MOBILYO

Regulamin konkursu Wygrywaj z MOBILYO Regulamin konkursu Wygrywaj z MOBILYO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs ( Konkurs ): Wygrywaj z MOBILYO, przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU

REGULAMIN SERWISU REGULAMIN SERWISU www.dzialkanadmorzem.pl I. Postanowienia ogólne. 1. Serwis www.dzialkanadmorzem.pl jest portalem internetowym, którego celem jest prezentacja ofert sprzedaży nieruchomości, przekazywanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ekomajty.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ekomajty.pl POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ekomajty.pl Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady prywatności w Sklepie internetowym ekomajty.pl (dalej jako Sklep Internetowy ). Administratorem

Bardziej szczegółowo

Czym są pliki cookies?

Czym są pliki cookies? Czym są pliki cookies? Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z COOKIES

NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z COOKIES Warszawa, 11 marca 2013 r. NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z COOKIES Propozycja realizacji wymogów na gruncie znowelizowanego art. 173 Prawa telekomunikacyjnego I. Propozycja realizacji wymogów I.1. W związku

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.barbaralech.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników strony internetowej i Klientów

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron WWW Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu

Polityka prywatności stron WWW Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu Polityka prywatności stron WWW Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu Polityka Prywatności Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisów WWW Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo