REGULAMIN PROGRAMU COMPERIA BONUS CLUB ORGANIZOWANEGO PRZEZ COMPERIA.PL S.A. 1 Postanowienia wstępne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROGRAMU COMPERIA BONUS CLUB ORGANIZOWANEGO PRZEZ COMPERIA.PL S.A. 1 Postanowienia wstępne"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROGRAMU COMPERIA BONUS CLUB ORGANIZOWANEGO PRZEZ COMPERIA.PL S.A. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Comperia Bonus Club. 2. Program Comperia Bonus Club jest przedsięwzięciem skierowanym do osób, które uczestniczyły w promocjach organizowanych przez Comperia.pl S.A., w szczególności w ramach programu Comperia Bonusoraz przez Comperia Ubezpieczenia Sp. z o.o.i polega na rekomendowaniu Produktów oferowanych przez Partnerów w celu pozyskania Uczestników oraz dokonywaniu innych Aktywności, za co przyznawane są Punkty Bonusowe. 3. Program prowadzony jest w ramach serwisu internetowego, dostępnego w domenie 4. Organizatorem Programu jest Comperia.pl Spółka Akcyjna, dalej jako Comperia.pl, z siedzibą w Warszawie (02-673), ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym pod numerem KRS , NIP: , o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym ,10 złotych. 2 Definicje Użytym w niniejszym Regulaminie zwrotom nadano następujące znaczenie: Aktywności czynności, wskazywane Uczestnikom przez Organizatora w Panelu Uczestnika, których wykonanie uprawnia do naliczenia Punktów Bonusowych. Karta Członkowska karta otrzymywana przez Uczestników od Organizatora w celu rejestracji w Programie, w zależności od ilości zgromadzonych Punktów Bonusowych Uczestnik może posiadad Kartę Podstawową, Kartę Srebrną, Kartę Złotą lub Kartę Platynową. Odbiorca Rekomendacji osoba fizyczna, która nabywa Produkt wskutek jego polecenia przez Uczestnika w ramach Programu, a która nie posiada statusu Uczestnika. Panel Uczestnika osobiste konto Uczestnika w Portalu ComperiaBonus Club, gdzie m.in. są rejestrowane zgromadzone Punkty Bonusowe, odpowiednio za Rekomendacje i Aktywności. Partner bank lub inna instytucja finansowa lub niefinansowa, której Produkty oferowane są przez Comperia.pl. Produkt usługa finansowa lub niefinansowa oferowana przez Partnerów lub Comperia.pl.

2 Program przedsięwzięcie skierowane osób, które uczestniczyły w promocjach organizowanych przez Comperia.pl, w szczególnościw ramach programu Comperia Bonusoraz przez Comperia Ubezpieczenia Sp. z o.o.i polegające na rekomendowaniu Produktów oferowanych przez Partnerów w celu pozyskania nowych Uczestników oraz dokonywaniu innych Aktywności, za co przyznawane są Punkty Bonusowe. Promocje Comperia Bonus PortalComperia Bonus Club promocje organizowane przez Comperia.pl w ramach programu Comperia Bonus. Zasady programu dostępne pod adresem: serwis internetowy, w którym prowadzony jest Program. Punkty Bonusowe korzyśd uzyskiwana przez Uczestników za dokonane Rekomendacje oraz Aktywności, w liczbie wskazanej w Tabeli Bonusów obowiązującej w dniu Aktywności lub zawarcia umowy o Produkt przez Odbiorcę Rekomendacji. Rekomendacja Tabela Bonusów Uczestnik polecenie przez Uczestnika Produktu, w efekcie którego dochodzi do zawarcia, przez Odbiorcę Rekomendacji, umowy o ten Produkt. tabela zawierająca liczbę Punktów Bonusowych należnych za określone Rekomendacje i Aktywności, która jest dostępna w Portalu ComperiaBonus Club. osoba fizyczna, która po spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie dokona rejestracji w Programie. 3 Warunki udziału 1. Program jest przeznaczony dla osób fizycznych, które korzystały z promocji organizowanych przez Comperia.pl, w szczególnościz Promocji Comperia Bonusoraz przez Comperia Ubezpieczenia Sp. z o.o., a które nie przystępują do Programu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 2. Do Programu mogą także przystąpid Odbiorcy Rekomendacji, którzy zawarli umowy o polecany im Produkt. 3. Do osób wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej, Organizator prześle za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. plastikową Kartę Członkowską (Karta Podstawowa) z unikatowym kodem pozwalającym na rejestrację

3 w Programie. O przesłaniu Karty Członkowskiej każda z osób zostanie poinformowana poprzez wiadomośd lub sms. 4. Osoby, o których mowa powyżej, które po otrzymaniu Karty Członkowskiej nie dokonają rejestracji w Programie, otrzymają stosowne powiadomienie poprzez wiadomośd lub sms przypominające im o możliwości rejestracji w Programie, z prośbą o zwrotne potwierdzenie Po wyrażeniu woli rejestracji w Programie, Uczestnik otrzyma poprzez wiadomośd KartęCzłonkowską w formacie PDF. 5. Rejestracja w Programie polega na zarejestrowaniu się w Portalu ComperiaBonus Club poprzez wprowadzenie indywidualnego kodu widniejącego na Karcie Członkowskiej, potwierdzeniu aktualności swych danych osobowych bądź ich zaktualizowaniu, z jednoczesną akceptacją Regulaminu i not prawnych. 6. Po dokonaniu rejestracji Uczestnik uzyska dostęp do Panelu Uczestnika. 7. Rejestracji w Programie można dokonad w każdym dniu trwania Programu. 4 Zasady uczestnictwa w Programie, poziomy członkostwa 1. Udział w Programie rozpoczyna się od poziomu podstawowego. Zgromadzenie określonej liczby Punktów Bonusowych uprawnia Uczestnika do uczestnictwa w Programie na poziomach wskazanych w ust. 2 poniżej, z czym wiąże się możliwośd uzyskiwania dalszych korzyści. 2. Uczestnictwo w Programie dzieli się na poziomy, z którymi wiążą się odpowiednie korzyści w ramach Programu: a) podstawowy do 299 Punktów Bonusowych, za które przysługuje dodatkowo 10% korzyści w promocjach oferowanych w ramach Programu, b) srebrny od 300 Punktów Bonusowych, za które przysługuje dodatkowo 15% korzyści w promocjach oferowanych w ramach Programu, c) złoty od 500 Punktów bonusowych, za które przysługuje dodatkowo 20% korzyści w promocjach oferowanych w ramach Programu, d) platynowy od Punktów bonusowych, za które przysługuje dodatkowo 30% korzyści w promocjach oferowanych w ramach Programu. 3. Zmiana poziomu członkostwa jest możliwa, gdy łączna liczba Punktów Bonusowych zgromadzonych przez Uczestnika, zarówno za Rekomendacje, jak i za Aktywności, jest nie mniejsza niż wskazano w ust. 2 powyżej, a stosunek Punktów Bonusowych za Rekomendacje do Punktów Bonusowych za Aktywności jest nie mniejszy niż 60/40. Przykładowo, dla minimalnego progu stosunkowego, w przypadku gdy Uczestnik zgromadzi 300 Punktów bonusowych, aby uczestniczyd w Programie na srebrnym poziomie i otrzymad Kartę Srebrną, minimum 180 Punktów Bonusowych powinno byd zgromadzonych jako wynik Rekomendacji, pozostałe 120Punktów Bonusowych jako wynik Aktywności. 4. Zmieniając poziom członkostwa Uczestnik otrzymuje nową kartę, odpowiednio do poziomu uczestnictwa - Kartę Srebrną za zgromadzenie 300 Punktów Bonusowych, Kartę Złotą za zgromadzenie 500 Punktów Bonusowych lub Kartę Platynową za zgromadzenie Punktów Bonusowych. Nowe karty zostaną doręczone Uczestnikom w sposób wskazany w 3 ust. 3 i ust. 4 powyżej. 5. Wraz ze zmianą poziomu członkostwa Uczestnik może dokonad wypłaty części Punktów Bonusowych bądź dalej je gromadzid. Wypłacie podlegają jedynie Punkty Bonusowe za Rekomendacje. Zasady wypłaty zostały opisane w 5 ust. 2-6 poniżej. 6. Zasady naliczania dodatkowych korzyści zostaną określone w Tabeli Bonusów.

4 5 Punkty Bonusowe 1. Punkty Bonusowe przyznawane są w dwóch osobnych grupach. W pierwszej grupie znajdują się Punkty Bonusowe za Rekomendacje. W drugiej grupie znajdują się Punkty Bonusoweza Aktywności. 2. Zgromadzone Punkty Bonusowe uprawniają do korzyści opisanych w 4 powyżej. Ponadto, wartośd Punktów Bonusowych za Rekomendacje, zgodnie z 4 ust. 5 powyżej,może byd na żądanie Uczestnika wypłacana, na podany w żądaniu wypłaty rachunek bankowy. Jeden Punkt Bonusowy przyznany za Rekomendacje uprawnia do otrzymania 1 PLN. 3. Wypłata następuje na żądanie złożone przez Uczestnika poprzez wybranie w Panelu Uczestnika polecenia Wypład. Polecenie Wypład jest aktywne dopiero w momencie zgromadzenia odpowiedniej liczby Bonusów pozwalającej na zmianę poziomu członkostwa. 4. W przypadku gdy przejście na wyższy poziom członkostwa wiąże z wypłatą, liczba Punktów Bonusowych zgromadzonych w ramach Rekomendacji zostanie pomniejszona o liczbę wypłaconych Punktów Bonusowych, odpowiednio do ich wartości ustalonej zgodnie z ust. 2 powyżej. Informacja o liczbie Punktów Bonusowych za Rekomendacje, pozostałej po wypłacie pojawi się w Panelu Uczestnika. Przykładowo, gdy Uczestnik zgromadzi 300 Punktów Bonusowych, na które składa się 180 Punktów bonusowych za Rekomendacje oraz 120 Punktów za Aktywności i zdecyduje się na wypłatę 100 Punktów Bonusowych za Rekomendacje przy przejściu na poziom srebrny, pozostanie mu 80Punktów Bonusowych za Rekomendacje i 120 Punktów bonusowych za Aktywności. 5. Dokonana wypłata pozwala Uczestnikowi zachowad wyższy poziom członkostwa i korzyści z tym związane. W takim jednak przypadku, przejście przez Uczestnika do kolejnego poziomu członkostwa wiązad się będzie z ponownym zgromadzeniem liczby Punktów Bonusowych wymaganej dla tego poziomu. Przykładowo, w sytuacji, o której mowa w ust. 4 powyżej, do uzyskania możliwości przejścia na kolejny poziom, tj. złoty (500 Punktów Bonusowych), Uczestnik będzie musiał zgromadzid dodatkowo przynajmniej 220 Punktów Bonusowych za Rekomendacje i kolejnych 80 Punktów bonusowych za Aktywności. 6. Uczestnik nie otrzyma Punktów Bonusowych, jeśli okaże się, że Odbiorca Rekomendacji i Uczestnik to ta sama osoba. 6 Rekomendacje 1. Zakup Produktu przez Odbiorcę Rekomendacji, który następuje wskutek polecenia przez Uczestnika w ramach Programu, będzie nagradzany przez przyznanie Uczestnikowi odpowiedniej liczby Punktów Bonusowych. 2. W przypadku, gdy Odbiorca Rekomendacji skorzysta z Rekomendacji tego samego Produktu od więcej niż jednego Uczestnika, przy naliczaniu Punktów Bonusowych pod uwagę będzie brany wniosek o Produkt złożony przez Odbiorcę Rekomendacji najwcześniej. 3. Punkty Bonusowe za Rekomendacje nie będą przysługiwały Uczestnikom w przypadku, gdy Odbiorca Rekomendacji złożył wniosek o Produkt tego samego rodzaju, znajdujący się poza Programem. 4. Informacje dotyczące Produktu zostaną umieszczone w Portalu ComperiaBonus Club i oznaczone odpowiednią ikoną informującą o możliwości otrzymania Punktów Bonusowych za Rekomendacje. 5. Informacje dotyczące liczby Rekomendacji i otrzymanych z tego tytułu Punktach Bonusowych są dostępne w Panelu Uczestnika. 7 Aktywności 1. Za każdą dokonaną Aktywnośd będą przyznawane Uczestnikowi Punkty Bonusowe. 2. Informacje dotyczące Aktywności zostaną umieszczone w PortaluComperia Bonus Club.

5 3. Czynności, za których wykonanie Uczestnikowi przyznawane są Punkty Bonusowe, oznaczone są odpowiednią ikoną informującą o możliwości otrzymania Punktów Bonusowych za daną Aktywnośd. 4. Informacje dotyczące rodzaju dokonanych Aktywności, ich liczby oraz otrzymanych z tego tytułu Punktów Bonusowych są dostępne w Panelu Uczestnika. 8 Ochrona danych osobowych 1. Administratorem danych osobowych jest Comperia.pl.Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 2. Dane osobowe są przetwarzane w sposób dobrowolny, w celu realizacji stosunku prawnego wynikającego z niniejszego Regulaminu, prawidłowego udziału w Programie i zadośduczynienia obowiązkom wynikającym z niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa. Przetwarzanie danych w celach marketingowych odbywa się za uprzednią, odrębną i wyraźną zgodą. 3. Osoby od których zebrano dane osobowe mają, w każdym czasie, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.osoby te mogą również w każdym czasie cofnąd wyrażoną zgodę na przetwarzanie swych danych osobowych. 4. Uczestnik jest zobowiązany do aktualizacji swoich danych w przypadku ich zmiany oraz do poinformowania Comperia.pl o zmianie Urzędu Skarbowego poprzez dokonanie aktualizacji danych w swoim Panelu Uczestnika. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym 8stosuje się postanowienia zawarte w Polityce Prywatności, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Czas trwania Programu jest nieokreślony. 9 Czas trwania Programu 10 Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu 1. Do korzystania z Panelu Uczestnikawymagane są: a) stały dostęp do Internetu; b) poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6; c) włączona obsługa cookie oraz JavaScript; d) czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej. 2. Korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus, Flashblock lub innego o podobnym działaniu może spowodowad nieprawidłowe funkcjonowanie Panelu Uczestnika. Może ono także całkowicie uniemożliwid korzystanie z niego. 11 Wyłączenie od udziału w Programie 1. Comperia.pl jest uprawniona do natychmiastowego wyłączenia Uczestnika od udziału w Programie w razie naruszenia istotnych postanowieo Regulaminu przez Uczestnika, w szczególności poprzez podanie nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych osobowych, złożenie oświadczeo niezgodnych z prawdą, naruszenie Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z udziałem w Programie, wykorzystywanie oprogramowania lub urządzeo pozwalających na korzystanie z Programu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem.

6 2. Wyłączenie od udziału, opisane w ust. 1 powyżej, skutkuje utratą prawa do Punktów Bonusowych, nawet w przypadku spełnienia innych wymagao, opisanych w niniejszym Regulaminie. 3. Uczestnik może w każdym czasie i bez jakichkolwiek kosztów wyłączyd się od udziału w Programie z efektem natychmiastowym, bez podawania jakichkolwiek przyczyn, poprzez zlikwidowanie swojego Panelu Uczestnika. W takiej sytuacji, jeżeli nie występują przesłanki opisane powyżej, wszystkie zgromadzone Punkty Bonusowe za Rekomendacje zostaną rozliczone w terminie 30 dni od daty skutecznego wyłączenia z Programu.W tym przypadku wypłata nie jest uzależniona od zgromadzenia określonej liczby Punktów Bonusowych. 4. Wyłączenie od udziału w Programie przez Uczestnika następuje także przez niezaakceptowanie warunków Regulaminu lub warunków wynikających z Tabeli Bonusów, w przypadku ich zmiany przez Comperia.pl. 12 Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacja może byd zgłoszona przez Uczestnika na adres lub pisemnie na adres korespondencyjny Comperia.pl.: Comperia.plS.A.: ul. Konstruktorska 13 (wejście F) Warszawa 2. Reklamacja powinna zawierad imię, nazwisko oraz adres Uczestnika, datę i opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeo. W przypadku reklamacji dotyczącej Partnera także dane identyfikujące tego Partnera. 3. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia reklamacji. Termin może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Comperia.pl. 13 Rozliczenia podatkowe 1. Wypłata i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane przez Uczestnika Programu, w świetle art. 11 ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 361),stanowi przychód z innych źródeł, który łączy się z innymi przychodami opodatkowanymi według skali podatkowej. 2. Przychód osiągnięty przez Uczestnika Programu w danym roku podatkowym Organizator wykaże w informacji PIT-8C, która zostanie przekazania Uczestnikowi Programu i urzędowi skarbowego właściwemu dla Uczestnika Programu. Rozliczenia przychodów otrzymanych niniejszym Programie Uczestnik Programu powinien dokonad samodzielnie w zeznaniu rocznym PIT-36 lub PIT Postanowienia koocowe 1. Comperia.pl może dokonad zmian w niniejszym Regulaminie i o zmianach tych poinformuje Uczestników na 7dni przed ich wprowadzeniem, przez udostępnienie komunikatu w Panelu Uczestnika. Wprowadzone zmiany nie będą mied wpływu na prawa już nabyte przez Uczestników. Zmiany będą mogły byd wprowadzone w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: a) zmiany poziomu inflacji ogłoszonej przez GUS, b) zmiany przepisów prawa, zakresu lub formy świadczonych usług, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację niniejszego Programu,

7 c) zmiany oferty Produktów. 2. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowych lub promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter wyłącznie informacyjny. 3. Wszelkie spory poddane będą rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia zawarte w Regulaminie Comperia.pl oraz Comperia Bonus, a także w regulaminach i umowach dotyczących Produktów. Zastosowanie także mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 5. Polityka Prywatności stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

8 POLITYKA PRYWATNOŚCI PROGRAMU COMPERIA BONUS CLUB ORGANIZOWANEGO PRZEZ COMPERIA.PL S.A. Rozdział I. Dane osobowe 1. Ilekrod mowa jest o Danych Osobowych ("Dane osobowe"), rozumie się przez to Dane Użytkownika, pozyskane przez Usługodawcę z następujących źródeł: a. Zapytanie Wstępne; b. Podczas rozmowy telefonicznej z Call Center; c. W inny sposób, podczas korzystania z Usług przez Użytkownika (np. poprzez ). Rozdział II. Administrator Danych Osobowych Administratorem Danych Osobowych jest Comperia.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Warszawa, ul. Konstruktorska 13, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym rejestrowym pod numerem KRS , NIP: , o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym ,40 zł. Rozdział III. Cele przetwarzania Danych Osobowych 1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych przez Usługodawcę w celu korzystania przez Użytkownika z Usług Serwisu, w szczególności: a. Obsługi Użytkownika; b. Komunikacji z Użytkownikiem; c. Wysyłania Użytkownikowi Komunikatów, zarówno w formie , facebook jak i sms; d. Wysyłania Użytkownikowi informacji handlowej od Usługodawcy lub jego Partnerów o ile wyraził on ta zgodę określoną w Rozdziale 4; e. Skontaktowania się z Użytkownikiem poprzez Call Center; f. Przesłania Użytkownikowi informacji dotyczących wybranego rodzaju Produktów na wskazany przez niego adres e- mail o ile wyraził on na to zgodę; g. Wyegzekwowania od Użytkowników przestrzegania przepisów prawa i Regulaminu; h. W celach statystycznych, związanych z działalnością Usługodawcy; i. W celach marketingowych, tj. do celów reklamy, badania rynku oraz zachowao i preferencji użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badao na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę oraz uczestnictwa w programie lojalnościowym Usługodawcy jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych Użytkownik wyraża także zgodę na nieusuwanie wszelkich oznaczeo identyfikujących Użytkownika lub zakooczenie sieci telekomunikacyjnej albo systemu teleinformatycznego, z którego korzysta; j. Tworzenia przez Usługodawcę bazy danych Użytkowników; k. W celu tworzenia profilu behawioralnego Użytkowników na zasadach określonych w ust. 9. l. W innych celach określonych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności. 2. Użytkownik wyraża zgodę na kontaktowanie się z nim przez Usługodawcę w formie telefonicznej na wskazany przez siebie numer telefonu, w szczególności w celu

9 przedstawienia Produktów. W każdym momencie zgodę tę Użytkownik może odwoład. 3. Użytkownik wyraża zgodę na to, iż Usługodawca może posiadad wiedzę o tym, czy zawarł on umowę o Produkt, czy też nie, i na jaki okres, a także o zakooczeniu obowiązywania tej umowy i dacie zakooczenia. Rozdział IV. Przekazywanie Danych Osobowych Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie jego Danych Osobowych następującym podmiotom: a. Doradcy o ile wyraził na to zgodę, zaznaczając Chcę by skontaktował się ze mną doradca ; b. Partnerom Usługodawcy w celu przekazania przez nich Danych Osobowych Świadczeniodawcy; c. Świadczeniodawcom w celach, o których mowa w Rozdziale VII ust. 5 lit. a), w tym firmom i instytucjom, których oferty prezentowane są w porównywarce gsm, w szczególności: Orange Polska S.A, Polkomtel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., Virgin Mobile Polska Sp. z o.o. oraz właścicieli marek: Lycamobile, tu biedronka i innych. Rozdział V. Dostęp do Danych Osobowych, usunięcie i zmiana 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych, jak i ich poprawiania i usuwania stosownie do Ustawy o ochronie danych osobowych. 2. W przypadku żądania przez Użytkownika zmiany lub usunięcia Danych Osobowych, Usługodawca usunie lub zmieni Dane, w takim zakresie, w jakim Dane te u niego się znajdują w zbiorze. Jeśli Dane Osobowe zostały przekazane podmiotom, o którym mowa w ust. 4, Użytkownik obowiązany jest zgłosid żądanie zmiany lub usunięcia Danych Osobowych w zbiorach tych podmiotów tym podmiotom bezpośrednio i wszelkie wnioski w tym zakresie kierowad należy do podmiotu, któremu dane zostały przekazane. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieusunięcie lub brak zmiany Danych Osobowych przez podmiot, któremu Dane te zgodnie z Rozdziałem IV przekazał. Rozdział VI. Dane behawioralne Użytkownik wyraża zgodę na tworzenie, przechowywanie i wykorzystywanie jego Danych na podstawie aktywności Użytkownika (w szczególności treści wpisywanych Zapytao Wstępnych, informacji podawanych w rozmowie telefonicznej Call Center, ciasteczek - cookies), w celu stworzenia profilu behawioralnego Użytkownika, ukazującego jego gusta, upodobania, preferencje w zakresie poszukiwanych towarów lub usług ( Dane behawioralne ). Dane te będą wykorzystywane przez Usługodawcę do wyświetlania Użytkowników reklam lub innych treści, dążąc do tego, by były one zgodne z jego preferencjami wynikającymi z danych behawioralnych. Rozdział VII. Narzędzia mierzące ruch. Google Analytics 1. W celu poprawy funkcjonowania serwisów należących do Usługodawcy oraz dla ułatwienia kontaktu z Użytkownikami na stronach Usługodawcy wykorzystywane są kody liczące Google Analytics, które w powiązaniu z ciasteczkami mają na celu badanie ruchu na stronach oraz wsparcie emisji reklam, w tym reklam wyświetlanych przez dostawców

10 zewnętrznych. Do głównych zadao wymienionych narzędzi należą: badanie ruchu na stronach, raportowanie emisji reklam, wsparcie emisji reklam (w tym remarketingowych), integracja z DoubleClick, Campaing Manager. Pamiętad jednak należy, że dostawcy zewnętrzni mogą korzystad również z własnych kodów mierzących. 2. Użytkownicy mogą w każdej chwili zrezygnowad z usług Google Analytisc dla reklam displayowych i dostosowania reklam w sieci reklamowej Google za pomocą Ustawieo reklam (https://www,google.com/settings/u/0/ads). Dodatkowo, Użytkownicy mogą skorzystad z narzędzi blokujących dostęp Google Analytics. Dostęp do takich narzędzi można uzyskad tutaj: [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/] POLITYKA COOKIES PROGRAMU COMPERIA BONUS CLUB ORGANIZOWANEGO PRZEZ COMPERIA.PL S.A. Rozdział I. Stosowanie Cookies Usługodawca może stosowad cookies (ciasteczka), czyli pliki, zawierające dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu koocowym (w szczególności komputer lub Urządzenie Mobilne) użytkownika danego serwisu, tak by odczytad je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem z tego urządzenia koocowego. Rozdział II. Zgodnośd stosowania Cookies z prawem Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu koocowym Użytkownika pliki cookies jest Usługodawca. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawą o ochronie danych osobowych. Rozdział III. Brak ingerencji Cookies z urządzeniem koocowym Pliki cookies są ustawiane przy wejściu i wyjściu z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu koocowym Użytkownika (tj. np. komputerze, Urządzeniach Mobilnych) jak i w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Rozdział IV. Cele wykorzystywania Cookies Pliki Cookies mogą byd wykorzystywane w celu: a. Dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz

11 optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznad urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlid stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b. Udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Użytkownika Serwisu; c. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumied, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; d. Utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywad loginu i hasła; e. W celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego Użytkownika Serwisu, zarówno przez Usługodawcę jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych Usługodawcy. Rozdział V. Rodzaje plików Cookies W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne, stałe oraz zewnętrzne : a. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu koocowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczania Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelnienia w ramach danego Serwisu; b. Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu koocowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez Użytkownika Serwisu ustawieo i personalizacji interfesju Użytkownika; c. Zewnętrzne pliki cookies (tzw. third parties cookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisów oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych optymalnie dostosowanych do zainteresowao poszczególnych Użytkowników. Rozdział VI. Prawo wykorzystywania Cookies przez Partnerów i reklamodawców Pliki cookies zamieszczone w urządzeniu koocowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą byd również przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców oraz Partnerów, na co Użytkownik wyraża zgodę. Rozdział VII. Wyłączenie mechanizmu plików Cookies Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy Użytkownik może jednak sprzeciwid się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu koocowym. Co do zasady, by zmienid te ustawienia, należy skorzystad z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach jak i Urządzeniach Mobilnych. Ustawienia te mogą zostad zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokowad automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowad o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnied, że usunięcie plików cookies może doprowadzid do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu.

12 Więcej informacji na temat cookies możesz przeczytad np. pod tym adresem: oraz

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu i narzędzi Comperia.pl ( Serwis ) przez jego użytkowników ( Użytkownicy ).

1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu i narzędzi Comperia.pl ( Serwis ) przez jego użytkowników ( Użytkownicy ). Regulamin korzystania z serwisu i narzędzi Comperia.pl Rozdział I. Rozdział II. Rozdział III. Rozdział IV. Rozdział V. Rozdział VI. Rozdział VII. Rozdział VIII. Rozdział IX. Rozdział X. Rozdział XI. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe Obowiązuje od 03.05.2014 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego T-Mobile Usługi Bankowe,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe

Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin PROGRAMU AFILIACYJNEGO Alior Bank i T-Mobile Usługi Bankowe Regulamin obowiązuje od 26.08.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Afiliacyjnego Alior Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin zaktualizowano dnia 7.01.2015, wprowadzając do Regulaminu informację o zapasowym centrum danych.

Regulamin zaktualizowano dnia 7.01.2015, wprowadzając do Regulaminu informację o zapasowym centrum danych. ` Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce Regulamin zaktualizowano dnia 7.01.2015, wprowadzając

Bardziej szczegółowo

Regulamin. aplikacji WEB pod nazwą Policzmy Się dostępnej pod adresem internetowym www.mojekgw.pl

Regulamin. aplikacji WEB pod nazwą Policzmy Się dostępnej pod adresem internetowym www.mojekgw.pl Regulamin aplikacji WEB pod nazwą Policzmy Się dostępnej pod adresem internetowym www.mojekgw.pl I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji WEB pod nazwą Policzmy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPÓŁEK GRUPY KNAUF 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sklepu internetowego besmart

REGULAMIN sklepu internetowego besmart REGULAMIN sklepu internetowego besmart 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania ze sklepu internetowego besmart. Regulamin jest udostępniony

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEP.SOUDAL.PL Soudal Sp. z o.o. z siedzibą w Cząstkowie Mazowieckim, ul. Gdańska 7, 05-152 Czosnów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru).

Karta Produktu strona internetowa w E-Sklepie, prezentująca informacje na temat produktu (Towaru). REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Buy4Kids.PL obowiązujący od dn. 2015/03/10 I. Słowniczek pojęć Dane kontaktowe Sprzedawcy Regulamin niniejszy regulamin. Możliwość dostępu do treści dokumentu, pobrania go

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów

Karta Freebee - plastikowa karta umożliwiająca Użytkownikowi zbieranie Punktów w ramach Programów Lojalnościowych Partnerów REGULAMIN PLATFORMY LOJALNOŚCIOWEJ FREEBEE I. Definicje Administrator - spółka pod firmą New Media Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 18 (02-675 Warszawa)

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.intermotors.pl jest firma Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Powsińskiej 64, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia 25.12.2014 DEFINICJE

REGULAMIN. Sklepu internetowego wypad.com.pl. z dnia 25.12.2014 DEFINICJE REGULAMIN Sklepu internetowego wypad.com.pl z dnia 25.12.2014 Sklep internetowy wypad.com.pl działający pod adresem http://www.wypad.com.pl jest serwisem prowadzonym przez: In & Out Katarzyna Trzcińska

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisu iwisher.pl

Polityka prywatności serwisu iwisher.pl Polityka prywatności serwisu iwisher.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Petrol Energy PL Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, za pośrednictwem sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego działającego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DOLINA-NOTECI Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu... 2 3 Rejestracja Klientów w Sklepie... 3 4 Zasady składania i realizacji

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Estetica Iwona Michalak z siedzibą w Piasecznie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z WYDAWCĄ

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z WYDAWCĄ Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy: Wydawcą a REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z WYDAWCĄ AdStockExchange Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 17, 00-203 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego www.ceramercato.pl dla podmiotów nie będących konsumentami

Regulamin sklepu internetowego www.ceramercato.pl dla podmiotów nie będących konsumentami Regulamin sklepu internetowego www.ceramercato.pl dla podmiotów nie będących konsumentami 1 Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Largo

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 2 Definicje

Certyfikat. 2 Definicje Certyfikat REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Wojciecha Baranowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.)

REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU ZA-KONTAKTOWANI oraz świadczenia usług drogą elektroniczną (wersja obowiązująca od 26 listopada 2014 r.) 1.1 Organizatorem programu ZA-KONTAKTOWANI (zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Jolantę Wojciechowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą CRAFTBOX Jolanta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje:

REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: REGULAMIN PROGRAMU CLUBCARD wersja z dnia 01 sierpnia 2015 r. Definicje: Program CLUBCARD - oznacza Program dla Klientów, którego organizatorem jest TESCO (Polska) Sp. z o.o., prowadzony w Sklepach sieci

Bardziej szczegółowo