Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polska Izba Przemysłu Chemicznego"

Transkrypt

1 Polska Izba Przemysłu Chemicznego -1-

2 Spis treści: Podstawowe Informacje 3 Z kart historii 4 Status prawny 5 Cele i przedmiot działalności 5 Struktura organizacyjna PIPC 6 Członkowie PIPC 7 Obszary działania 8 Rozwój rynków energii w Polsce 9 Podatek akcyzowy 10 Polityka klimatyczna 11 Ochrona środowiska 12 Bezpieczeństwo 13 Ochrona rynku krajowego 14 Efektywność energetyczna 14 Promocja innowacyjności 15 Formy działania 16 Formy prowadzenia działań wspierających 17 Komisje problemowe PIPC 18 Struktura organizacyjna Komisji 19 Działalność Komisji 20 Projekty zewnętrzne 21 Odpowiedzialność i Troska 22 OiT - Komunikacja i Edukacja 23 Projekty wewnętrzne 24 Współpraca z organizacjami pozarządowymi 26 Współpraca z CEFIC grupy robocze 28 Współpraca z CEFIC główne cele 29 Działalność Promocyjno Informacyjna 30 Organizacja szkoleń, warsztatów i konferencji

3 Podstawowe informacje

4 Z kart historii 1988 Powstanie Izby Przemysłu Chemicznego jako Stowarzyszenia - ponad 30 członków założycieli PIPC zostaje członkiem stowarzyszonym CEFIC Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego Powstaje Związek Pracodawców Przemysłu Chemicznego w Polsce - 15 członków założycieli Połączenie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i Związku Pracodawców Przemysłu Chemicznego. Powstaje jedna organizacja: Polska Izba Przemysłu Chemicznego- Związek Pracodawców PIPC-ZP stała się pełnoprawnym członkiem CEFIC Przyjęcie oficjalnej nazwy POLSKA IZBA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

5 Status prawny Organizacja pracodawców, działająca na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. Nr 55 poz. 235 z późn. zm.). Organizacja reprezentująca branżę chemiczną wobec organów administracji państwowej oraz organizacji międzynarodowych. Jedyna polska instytucja będąca rzeczywistym członkiem Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC prawo do reprezentowania polskiego przemysłu chemicznego na forum międzynarodowym. Cele i przedmiot działalności Wspieranie działań na rzecz rozwoju branży chemicznej. Oddziaływanie na kształt ustawodawstwa gospodarczego i socjalnego wspierającego zrównoważony rozwój przemysłu chemicznego oraz uwzgledniającego prawa i interesy Członków. Reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych Członków na szczeblu ogólnokrajowym i międzynarodowym. Ochrona praw i reprezentowanie interesów Członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego i innych władz, związków zawodowych pracowników i innych organizacji

6 Struktura organizacyjna PIPC. Ogólne Zgromadzenie PIPC Prezydium Rady PIPC Rada PIPC Komisja Rewizyjna PIPC Zarząd PIPC Dyrektor Zarządzający Pion Komisje Problemowe Pion Projekty Wewnętrzne Pion Projekty Zewnętrzne Pion Organizacyjno administracyjny

7 Członkowie PIPC Najwięksi producenci chemikaliów Firmy transportowe, dystrybucyjne Przedstawicielstwa firm zagranicznych Biura projektowe, firmy konsultingowe, IT Instytuty naukowe Kancelarie prawne

8 Obszary działania

9 Rozwój rynków energii w Polsce Współpraca z odbiorcami przemysłowymi Gaz-System S.A., TGE S.A. i innymi uczestnikami rynku gazu w ramach projektu Energia dla Chemii. Udział w konsultacjach społecznych oraz pracach legislacyjnych związanych z ustawodawstwem dotyczącym kwestii energetycznych (m. in.: Prawo Energetyczne, ustawa OZE, ustawa o efektywności energetycznej i inne). Współpraca z rządem, w szczególności Ministerstwami: Gospodarki, Skarbu Państwa i Finansów oraz URE i UOKiK przy tworzeniu liberalnego rynku gazu w Polsce. Wspieranie rozwoju eksploracji gazu ziemnego ze źródeł niekonwencjonalnych (łupki, gaz zacieśniony i inne). Cel: Obniżenie kosztów energii dla przedsiębiorstw branży chemicznej

10 Podatek akcyzowy Udział w akcyzowym projekcie deregulacyjnym. Monitorowanie i udział w pracach legislacyjnych związanych ze zmianami w ustawie o podatku akcyzowym w obszarach dotyczących gazu ziemnego, chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz innych istotnych z punktu widzenia branży chemicznej. Monitorowanie dalszego przebiegu prac nad ustawą w celu zapewnienia trwałego zwolnienia lub trwałej stawki zerowej na gaz ziemny wykorzystywany przez przemysł chemiczny w Polsce. Cel: Obniżenie obciążeń podatkowych oraz administracyjnych wynikających z ustawy o podatku akcyzowym

11 Polityka klimatyczna Działania w obszarze ustalania celów polityki klimatycznoenergetycznej UE do roku Opracowanie raportu o skutkach ww. polityki na przemysł chemiczny w Polsce. Monitorowanie działań w obszarze zaskarżenia dyrektywy EU ETS z powodu błędów w wyliczeniach ilości uprawnień do emisji (wspólnie z CEFIC i IFIEC) działania na poziomie operatorów instalacji. Dalsze starania o wprowadzenie systemu rekompensat za emisje pośrednie oraz o redystrybucję środków z aukcji uprawnień do emisji. Walka o utrzymanie niezmienionej listy carbon leakage. Kontynuacja prac nad polityką energetyczno-klimatyczną po 2020 roku, w szczególności EU ETS post-2020 w ramach zespołu w CEFIC, przygotowanie rozwiązań alternatywnych do propozycji KE. Kontynuacja prac nad polityką energetyczno-klimatyczną po Udział w pracach związanych z naprawą systemu kolorowych certyfikatów. Cel: Obniżenie obciążeń finansowych i administracyjnych

12 Ochrona środowiska Opiniowanie aktów wykonawczych do znowelizowanego Prawa Ochrony Środowiska Koordynacja działań w ramach branży chemicznej związanych z procesem sewilskim (rewizja dokumentów referencyjnych BAT). Konsultacje projektów aktów wykonawczych do ustawy o odpadach. Realizacja Programu Odpowiedzialność i Troska

13 Bezpieczeństwo Realizacja Programu Bezpieczna Chemia. Udział w pracach związanych z wdrażaniem znowelizowanej dyrektywy Seveso. Udział w pracach legislacyjnych nad bezpieczeństwem nanomateriałów. Udział w dalszych pracach nad wdrażaniem i rozwojem rozporządzenia REACH. Wspieranie realizacji projektu Global Product Strategy. Cel: Obniżenie obciążeń finansowych i administracyjnych

14 Ochrona rynku krajowego Współpraca z organami administracji rządowej oraz CEFIC nad przygotowaniem odpowiednich narzędzi ochrony rynku przed subsydiowanymi produktami z Rosji i Ukrainy. Współpraca z organami administracji publicznej oraz CEFIC nad porozumieniem o wolnym handlu UE-USA/CAN (Free Trade Agreement). Cel: Zapewnienie ochrony celnej przed importem tanich produktów chemicznych. Efektywność energetyczna Wdrażanie przez branżę chemiczną nowej ustawy o efektywności energetycznej. Udział w działalności Forum OEEIG i FORUM CO2. Realizacja projektu SPICE

15 Promocja innowacyjności Współpraca z NCBiR w zakresie utworzenia sektorowego programu badawczego dla przemysłu chemicznego. Współpraca z jednostkami naukowymi przedsiębiorstwami sektora chemicznego, klastrami chemicznym i parkami przemysłowymi oraz administracją krajową w obszarze wspierania rozwoju innowacyjności

16 Formy działania

17 Formy prowadzenia działań wspierających Spotkania robocze z przedstawicielami administracji publicznej i innych organów istotnych w sprawach prowadzonych przez Izbę. Prezentacja na konferencjach stanowisk PIPC wypracowanych w komisjach problemowych. Udział w pracach komisji sejmowych i senackich. Udział w konsultacjach społecznych prowadzonych na poziomie krajowym i unijnym. Współpraca z innymi stowarzyszeniami branżowymi w Polsce. Wymiana doświadczeń ze stowarzyszeniami przemysłowymi z innych krajów UE. Współpraca z CEFIC, IFIEC, Fertilizers Europe i innymi stowarzyszeniami europejskimi przy opiniowaniu zmian w prawie unijnym

18 Komisje problemowe PIPC Komisja ds. Ekologii (legislacja w ochronie środowiska). Komisja ds. Transportu i Dystrybucji (bezpieczeństwo w transporcie i dystrybucji chemikaliów, magazynowanie, legislacja, współpraca międzynarodowa). Komisja ds. Nawozów (produkcja nawozów sztucznych, statystyka, współpraca międzynarodowa). Komisja ds. Materiałów Polimerowych (produkcja i przetwórstwo tworzyw sztucznych, farby i lakiery). Komisja ds. Surowców (dostawy podstawowych surowców dla przemysłu chemicznego). Komisja ds. Energetyki i Klimatu (energia elektryczna jako istotne medium dla przemysłu chemicznego, klimat, ETS). Komisja ds. BHP i Bezpieczeństwa Procesowego (bezpieczeństwo procesowe i pracy w przemyśle chemicznym). Komisja ds. Techniki (projektowanie, realizacja inwestycji, budownictwo i utrzymanie ruchu w zakładach chemicznych). Komisja ds. Regulacji (wypracowywanie stanowisk i opinii prawnych w sprawach szczególnie istotnych dla sektora chemicznego, np. ochrony rynku, produktów),

19 Struktura organizacyjna Komisji. Komisje Problemowe Zarząd PIPC/Rada PIPC Raportowanie Komisja ds. Techniki Podkomisja ds. Inwestycji i Utrzymania Ruchu Podkomisja ds. Wykonawstwa Komisja ds. Regulacji Komisja ds. Ekologii Komisja ds. Transportu i Dystrybucji Komisja ds. Nawozów Komisja ds. Materiałów Polimerowych Podkomisja ds. Farb i Lakierów Komisja ds. Surowców Podkomisja ds. Rynku Gazu Komisja ds. Energetyki i Klimatu Podkomisja ds. Rynku Energii Elektrycznej Podkomisja ds. Ochrony Klimatu Komisja ds. BHP i Bezpieczeństwa Procesowego Koordynator każdej Komisji z ramienia PIPC + Koordynator prac Pionu Komi-

20 Działalność Komisji Realizacja zadań wynikających z przyjętych zakresów działalności komisji. Regularne posiedzenia plenarne komisji. Przygotowywanie stanowisk i opinii w rozpatrywanych sprawach. Realizacja szkoleń, przygotowywania analiz i innych działań na potrzeby Członków PIPC. Możliwy udział przewodniczących komisji lub innych członków komisji w spotkaniach zewnętrznych jako reprezentantów Izby w ramach zakresu tematycznego danej komisji

21 Projekty zewnętrzne Projekt Opis Projektu Cele ze strony PIPC Nadzór nad programem Odpowiedzialność i Troska sekretariat prowadzony przez ORLEN Eko Sp. z o.o. Kontynuacja realizacji projektu. Częściowe współprowadzenie sekretariatu. Wspieranie efektywności energetycznej w branży chemicznej ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw SPOT System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych Realizacja projektu zgodnie z założeniami. Działania wspierające wsparcie Systemu

22 Odpowiedzialność i Troska (OiT) Już 22 lata, pod auspicjami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, funkcjonuje w Polsce światowy Program Responsible Care ( Odpowiedzialność i Troska ). Obecnie jego sygnatariuszami w Polsce są 32 firmy sektora chemicznego i branż pokrewnych, które dobrowolnie realizują działania na rzecz ochrony środowiska, ochrony zdrowia i wzrostu bezpieczeństwa w przemyśle chemicznym. Strona Programu:

23 OiT - Komunikacja i Edukacja Drzewko za Butelkę. Akcja łącząca w sobie walory edukacji ekologicznej, aktywności społecznej, dbałości o środowisko naturalne. Konkurs Złap Zająca. Konkurs fotograficzny dla pracowników firm realizujących Program Odpowiedzialność i Troska. Forum Ekologiczne Branży Chemicznej. Płaszczyzna otwartej wymiany poglądów i doświadczeń wielu stron zaangażowanych w realizację idei zrównoważonego rozwoju. Ekologiczna Akademia Umiejętności. Projekt skierowany do osób chcących zapoznać się z problematyką współczesnej ochrony środowiska

24 Projekty wewnętrzne INNOCHEM Innowacyjna Chemia Rozpoczęcie programu. Cele: zwiększenie liczby wdrożonych innowacyjnych rozwiązań w sektorze chemicznym, wzmocnienie współpracy jednostek badawczych i przedsiębiorców w obszarze B+R polskiego sektora chemicznego. ChemHR Współpraca z uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami branży chemicznej. Modyfikacja programu nauczania wyróżniających się studentów pod kątem firm uczestniczących w projekcie. Przygotowanie systemu staży i studiów łączonych dopasowanych do potrzeb poszczególnych firm partnerskich w projekcie

25 Bezpieczna Chemia Wzmocnienie świadomości bezpieczeństwa pracy w firmach członkowskich PIPC. Propagowanie najwyższych standardów działań w zakresie bezpieczeństwa. Promowanie najlepszych dostępnych praktyk. Podnoszenie świadomości z BHP i PPOŻ. Informowanie o zagadnieniach związanych z BHP i Bezpieczeństwem Procesowym. Strona programu:

26 Energia dla Chemii Platforma do współpracy wszystkich uczestników rynku energii. Wspieranie rozwoju giełdowego obrotu produktami energetycznymi. Wspomaganie wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami rynku energii. Organizacja seminariów, szkoleń, itp. Publikacja materiałów informacyjnych dla uczestników rynku energii. Przygotowywanie materiałów informacyjnych dla organów administracji

27 Współpraca z organizacjami pozarządowymi The European Chemical Industry Council (CEFIC) budowanie i realizacja strategii lobbingowej w unijnym procesie legislacyjnym. The International Federation of Industrial Energy Consumers (IFIEC) przygotowywanie wspólnych stanowisk europejskiego przemysłu energochłonnego. Fertilizers Europe współpraca w ramach promocji, ochrony i reprezentowania przemysłu nawozowego. PlasticsEurope Polska współpraca w ramach promocji, ochrony i reprezentowania przemysłu tworzyw sztucznych. European Chemical Employers Group (ECEG) współpraca w obszarze dialogu społecznego. KIG szeroka współpraca na rzecz rozwoju przemysłu. Komitet ds. Przemysłu Chemicznego FORUMCO2 / FOEEiG współpraca w obszarze energetyki i ochronny klimatu w branżach energochłonnych

28 Współpraca z CEFIC grupy robocze AFEM grupa członków CEFIC będących stowarzyszeniami narodowymi lub stowarzyszeniami branżowymi współpracującymi z CEFIC. Przygotowywanie wspólnych stanowisk we wszystkich kwestiach istotnych dla branży chemicznej na poziomie europejskim. SIG Strategy Impementation Group zespoły eksperckie, które realizują strategie i konkretne cele postawione przez władze CEFIC: SIG Climate Change unijna polityka klimatyczna; SIG Energy efektywność energetyczna, liberalizacja rynku, OZE, gaz łupkowy; SIG HSE ochrona środowiska, gospodarka wodna, ochrona powietrza, gospodarka odpadami, ochrona gleby; SIG RC nadzór nad realizacją Programu RC

29 Współpraca z CEFIC główne cele Współpraca z Parlamentem Europejskim i Radą. Zapewnienie konkurencyjności i bezpieczeństwa energetycznego. Wspieranie pełnego wdrażania 3 pakietu energetycznego (z AFEM) Popieranie eksploracji gazu łupkowego (z AFEM). Popieranie bardziej przejrzystych celów klimatyczno-energetycznych na rok EU ETS po Ochrona aktualnej listy carbon leakage. Raport o rynku emisji: potrzeba strukturalnych zmian w EU ETS. IED- implementacja Dyrektywy. Poprawa efektywności energetycznej SPiCE3 sposobem na obniżenie rachunków za energię. Logistyka: szeroka ocena ryzyka i kreatywne wykorzystanie transportu intermodalnego. Porozumienie o wolnym handlu UE-USA/CAN Nanomateriały. Endocrine Disruptors (EDs) substancje zakłócające działanie systemu hormonalnego

30 Działalność PR Komunikacja zewnętrzna Organizacja Kongresu Polska Chemia; Współorganizacja Forum Ekologicznego Branży Chemicznej; Patronat nad konferencjami, seminariami i targami; Współorganizacja warsztatów, paneli dyskusyjnych; Udział w spotkaniach i konferencjach branżowych; Umacnianie wizerunku PIPC; Współpraca z mediami; Raport Roczny Statystyczny; Raport Środowiskowy; Strona internetowa i strony dedykowanych projektom PIPC Komunikacja wewnętrzna Podstrony internetowa tylko dla Członków PIPC; Newsletter PIPC

31 Organizacja szkoleń, warsztatów i konferencji Kongres Polska Chemia. Seminarium Bezpieczna Chemia. Szkolenie z pozyskiwania środków z Horizon Warsztaty z wdrażania rozporządzenia REMIT dla gazu ziemnego. Warsztaty dot. podatku akcyzowego. Warsztaty dot. poprawy efektywności energetycznej (SPiCE 3 ). Wystąpienia ekspertów zewnętrznych na posiedzeniach komisji problemowych w zależności od zapotrzebowania. Warsztaty w ramach Programu Odpowiedzialność i Troska. Warsztaty organizowane na wniosek komisji problemowych. Inne w zależności od potrzeb

32 -32-

Program działania na rok 2012

Program działania na rok 2012 Program działania na rok 2012 (przyjęty uchwałą nr 29/2011 Rady Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu 15 grudnia 2011 r.) Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści I. Wstęp...3 II. Działalność statutowa...4

Bardziej szczegółowo

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej Podsumowanie działań Podsumowanie FNEZ w działań roku 2012 Plan działań na rok 2013 Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej w roku 2012 Plan działań na rok

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE DIALOGU SPOŁECZNEGO PRZY URZĘDACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

INSTYTUCJE DIALOGU SPOŁECZNEGO PRZY URZĘDACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego INSTYTUCJE DIALOGU SPOŁECZNEGO PRZY URZĘDACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ INFORMATOR ZA ROK 2009 Warszawa 2010 Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE

MINISTERSTWO GOSPODARKI FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE MINISTERSTWO GOSPODARKI FUNKCJONOWANIE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, marzec 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 1. PODSTAWY PRAWNE SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO W POLSCE...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA NA LATA 2003 2006 ZUWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2007-2010

POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA NA LATA 2003 2006 ZUWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2007-2010 RADA MINISTRÓW POLITYKA EKOLOGICZNA PAŃSTWA NA LATA 2003 2006 ZUWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2007-2010 Warszawa, grudzień 2002 r. Spis treści WPROWADZENIE 1 Strona Rozdział 1. CELE I ZADANIA O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA WDRAŻANIA PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE

MAPA DROGOWA WDRAŻANIA PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE MAPA DROGOWA WDRAŻANIA PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE Ministerstwo Środowiska, 2006 1 Wstęp Celem przygotowania Mapy Drogowej Wdrażania Planu Działań na rzecz Technologii Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

Europejska Agenda Cyfrowa

Europejska Agenda Cyfrowa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Społeczeństwa Informacyjnego Europejska Agenda Cyfrowa w pracach i planach polskich instytucji rządowych Wydanie I WYDAWCA: MINISTERSTWO SPRAW

Bardziej szczegółowo

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Program na lata 2003-2006 Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce /Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - ehandel/

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT TURYSTYKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT TURYSTYKI Informacja o realizacji w roku 2010 zadań statutowych Członków Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji zadań Rządu określonych w Kierunkach

Bardziej szczegółowo

Założenia formalne funkcjonowania Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego

Założenia formalne funkcjonowania Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego ASCO Consulting ul. Gospody 14 E / 21, 80 340 Gdańsk tel. / fax: +48 (58) 557-83-73, tel. kom.: 0601-63-80-42, e-mail: edward.sulzycki@gmail.com Doradztwo gospodarcze, marketingowe i organizacyjne Projekty

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU

PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXII/443/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 08.09.2011 PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ZUŻYCIA ENERGII DLA WARSZAWY W PERSPEKTYWIE DO 2020 ROKU Warszawa, 2011 rok Strona 2/166

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Podsumowanie działań. za rok 2014

SPRAWOZDANIE. z działalności Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Podsumowanie działań. za rok 2014 Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej Sprawozdanie z działalności Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej Fundacja na rzecz

Bardziej szczegółowo

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO ZINTEGROWANY RAPORT ROCZNY Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa tel.: 22 220 18 00, faks: 22 220 16 06 2014 www.gaz-system.pl INWESTUJEMY W BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim

Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Promocja w ujęciu krajowym i międzynarodowym firm z branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim Dokument opracowany przez Collect Consulting Sp. z o.o. Skład zespołu ekspertów: 1. Mariusz Bryła

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Informator o instytucjach wspierających przedsiębiorczość województwo wielkopolskie 2012 rok Spis treści Subregion poznański...3 1.

Bardziej szczegółowo

Europejski Kongres Gospodarczy 2011. Robocza wersja agendy. 16 maja 2011 r.

Europejski Kongres Gospodarczy 2011. Robocza wersja agendy. 16 maja 2011 r. 1 Europejski Kongres Gospodarczy 2011 Robocza wersja agendy 16 maja 2011 r. 16 maja 2011 r. 10.00-19.00 Sala Koncertowa Akademii Muzycznej Sesja inauguracyjna I. Uroczyste otwarcie Kongresu II. Wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia

Bardziej szczegółowo

Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw Energetycznych wobec Odbiorcy STREFA ODBIORCY W ENERGETYCE

Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw Energetycznych wobec Odbiorcy STREFA ODBIORCY W ENERGETYCE Zespół do Spraw Koordynacji Prac nad Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw Energetycznych wobec Odbiorcy STREFA ODBIORCY W ENERGETYCE SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH W ŚWIETLE TRZECICH

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011

GAZ-SYSTEM system, który łączy. Raport Roczny 2011 Raport Roczny 2 Raport Roczny Spis treści Niniejsza publikacja jest pierwszym zintegrowanym raportem GAZ-SYSTEM S.A., który opisuje podjęte przez spółkę działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz prezentuje

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact w 2011 r.

Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact w 2011 r. Raport Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact w 2011 r. Communication on Progress Szanowni Państwo, Warszawa, 30.03.2012 r. 1 Szanowni

Bardziej szczegółowo

Raport. z przebiegu realizacji polityki morskiej. Rzeczypospolitej Polskiej. w 2010 roku

Raport. z przebiegu realizacji polityki morskiej. Rzeczypospolitej Polskiej. w 2010 roku Międzyresortowy Zespół do Spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej Akceptuję: Raport z przebiegu realizacji polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 roku Warszawa, lipiec 2011 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza powstała na wniosek Dolnośląskich Pracodawców w ramach projektu Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego. Warszawa, luty 2015 r

Ekspertyza powstała na wniosek Dolnośląskich Pracodawców w ramach projektu Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego. Warszawa, luty 2015 r Dialog na regionalnym rynku pracy. Przegląd i analiza możliwych rozwiązań w kontekście znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ewa Flaszyńska (red.) Lech Antkowiak Ekspertyza

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo