PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO, 311927 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ"

Transkrypt

1 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TRANSORTU DROGOWEGO, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2 SIS TREŚI 1. TY ROGRAMU: modułowy RODZAJ ROGRAMU: liniowy AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO INFORMAJA O ZAWODZIE TEHNIK TRANSORTU DROGOWEGO UZASADNIENIE OTRZEBY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TEHNIK TRANSORTU DROGOWEGO OWIĄZANIA ZAWODU TEHNIK TRANSORTU DROGOWEGO Z INNYMI ZAWODAMI ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TEHNIK TRANSORTU DROGOWEGO LAN NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TRANSORTU DROGOWEGO ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH MODUŁÓW M1. Utrzymanie sprawności technicznej środków transportu drogowego M2. Stosowanie środków transportu drogowego M3. Realizowanie przewozów M4. rzygotowanie do wejścia na rynek pracy raktyki zawodowe ZAŁĄZNIKI rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

3 TY SZKOŁY: szkoła policealna 1. TY ROGRAMU: modułowy 2. RODZAJ ROGRAMU: liniowy 3. AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: Autorzy: mgr Dorota Wójcik, dr inż. aweł Sobczak Recenzenci: dr inż. Rafał Burdzik, mgr inż. Tomasz Madej Konsultanci: mgr inż. Teresa Jaszczyk 4. ODSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO rogram nauczania dla zawodu technik transportu drogowego opracowany jest zgodnie z poniższymi aktami prawnymi: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012r. poz. 7) Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 184) Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626) Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.(dz. U. z 2009r. nr 89 poz.730 z późn. zm.) Ustawa rawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2005 nr 108 poz. 908) Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2007 nr 125 poz. 874) rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2

4 Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 nr 30 poz. 151) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy z dnia 1 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 nr 53 poz. 314) 5. ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWODOWEGO elem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. 6. INFORMAJA O ZAWODZIE TEHNIK TRANSORTU DROGOWEGO Technik transportu drogowego stanowi jedno z najważniejszych ogniw branży transportowej. Branża transportowa jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się branż na świecie. Technik transportu drogowego zajmuje się planowaniem i organizowaniem prac dotyczących przewozu drogowego podróżnych oraz ładunków. Wykonuje również prace związane z obsługą środków transportu drogowego oraz prowadzi dokumentację dotyczącej przewozu drogowego osób i ładunków. Technik transportu drogowego posiada również umiejętność prowadzenia pojazdów samochodowych. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3

5 7. UZASADNIENIE OTRZEBY KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TEHNIK TRANSORTU DROGOWEGO W obecnym świecie transport odgrywa jedną z decydujących ról. Transport samochodowy stanowi najpopularniejszą gałąź transportu lądowego z uwagi na jego dostępność oraz nieograniczony zasięg. Rozwój ogólnoświatowy powoduje znaczny wzrost popytu na usługi transportowe, w tym na usługi samochodowe transportu osób i ładunków. owyższe czynniki powodują ciągłą konieczność kształcenia osób posiadających odpowiednie kompetencje w zakresie planowania, organizowania, wykonywania transportu drogowego osób i ładunków oraz w zakresie nowych technologii, które bardzo dynamicznie pojawiają się w branży transportowej. 8. OWIĄZANIA ZAWODU TEHNIK TRANSORTU DROGOWEGOZ INNYMI ZAWODAMI odział zawodów na kwalifikacje czyni system kształcenia elastycznym, umożliwiającym uczącemu się uzupełnianie kwalifikacji stosownie do potrzeb rynku pracy, własnych potrzeb i ambicji. Wspólne kwalifikacje mają zawody kształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum. Technik transportu drogowego nie posiada wspólnych kwalifikacji z innymi zawodami. osiada wspólne efekty kształcenia stanowiące podbudowę dla zawodów w ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego: KZ(M.a): mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, zegarmistrz, optyk-mechanik, mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, kowal, monter kadłubów okrętowych, blacharz samochodowy, blacharz, lakiernik, technik optyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okrętowy, technik budownictwa okrętowego, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, monter mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik transportu drogowego, technik energetyk, modelarz odlewniczy, technik wiertnik, technik górnictwa podziemnego, technik górnictwa otworowego, technik górnictwa odkrywkowego, technik przeróbki kopalin stałych, technik odlewnik, technik hutnik, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, złotnik-jubiler oraz w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie technik transportu drogowego KZ(A.ac). 9. ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWODZIE TEHNIK TRANSORTU DROGOWEGO Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik transportu drogowego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) planowanie i organizowanie prac dotyczących przewozu drogowego podróżnych oraz ładunków; 2) wykonywanie prac związanych z obsługą środków transportu drogowego; 3) prowadzenie dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego osób i ładunków; 4) prowadzenie pojazdów samochodowych. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4

6 Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik transportu drogowego: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BH, DG, JOZ, KS, OMZ; efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie KZ(A.ac) efekty kształcenia wspólne dla zawodów ramach obszaru mechanicznego i górniczo-hutniczego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów KZ(M.a) ): mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, zegarmistrz, optyk-mechanik, mechanik precyzyjny, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, ślusarz, kowal, monter kadłubów okrętowych, blacharz samochodowy, blacharz, lakiernik, technik optyk, technik mechanik lotniczy, technik mechanik okrętowy, technik budownictwa okrętowego, technik pojazdów samochodowych, technik mechanizacji rolnictwa, technik mechanik, monter mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik transportu drogowego, technik energetyk, modelarz odlewniczy, technik wiertnik, technik górnictwa podziemnego, technik górnictwa otworowego, technik górnictwa odkrywkowego, technik przeróbki kopalin stałych, technik odlewnik, technik hutnik, operator maszyn i urządzeń odlewniczych, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, złotnik-jubiler; efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie: A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego, A.70. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5

7 10. LAN NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TRANSORTU DROGOWEGO Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkole policealnej minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1600 godzin, z czego na kształcenie zawodowe teoretyczne zostanie przeznaczonych 800 godzin, a na kształcenie zawodowe praktyczne 800 godzin. W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik transportu drogowego minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi: na kształcenie w ramach kwalifikacji A.69. przeznaczono minimum 600 godzin na kształcenie w ramach kwalifikacji A.70. przeznaczono minimum 470 godzin na kształcenie w ramach efektów wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego stanowiącego podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów przeznaczono minimum 280 godzin. Tabela 3. lan nauczania dla programu o strukturze modułowej Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Modułowe kształcenie zawodowe M1 Utrzymanie sprawności technicznej środków transportu drogowego semestr I I semestr II Klasa semestr I II semestr II Liczba godzin tygodniowo w okresie nauczania Liczba godzin w okresie nauczania M2 Stosowanie środków transportu drogowego , M3 Realizowanie przewozów , M4 rzygotowanie do wejścia na rynek pracy Łączna liczba godzin raktyki zawodowe 4 tyg. 160 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6

8 Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację(a.69.) Eksploatacja środków transportu drogowego odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy drugiej. Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację(a.70.)organizacja przewozu środkami transportu drogowego odbywa się pod koniec klasy drugiej. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 7

9 Wykaz modułów i jednostek modułowych dla zawodu technik transportu drogowego Nazwa modułu M1. Utrzymanie sprawności technicznej środków transportu drogowego M2. Stosowanie środków transportu drogowego Nazwa jednostki modułowej M1.J1. rzygotowanie do wykonywania czynności obsługowych środka transportu drogowego M1.J2. Wykonywanie czynności obsługowych środka transportu drogowego M2.J1. rzygotowanie do wykorzystania środka transportu drogowego Liczba godzin przewidziana na jednostkę modułową M2.J2. Wykorzystanie środka transportu drogowego M2.J3. Zastosowanie przepisów ruchu drogowego w zakresie prawa jazdy kategorii +E M3. Realizowanie przewozów M3.J1. lanowanie i organizowanie transportu towarów M3.J2. lanowanie i organizowanie transportu osób M4. rzygotowanie do wejścia na rynek pracy M4.J1. rowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego M4.J2. osługiwanie się językiem obcym w transporcie drogowym raktyki zawodowe raktyki zawodowe w warsztatach samochodowych 80 raktyki zawodowe w przedsiębiorstwie transportowym 80 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8

10 Mapa dydaktyczna Technik transportu drogowego M M M1.J M2.J M1.J M2.J M2.J M M3.J M3.J M M4.J1 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego M4.J2 9

11 11. ROGRAMY NAUZANIA DLA OSZZEGÓLNYH MODUŁÓW W programie nauczania dla zawodu technik transportu drogowego zastosowano taksonomię celów AB B. Niemierko M1.Utrzymanie sprawności technicznej środków transportu drogowego 448 godzin M2.Stosowanie środków transportu drogowego 432 godziny M3.Realizowanie przewozów 560 godzin M4.rzygotowanie do wejścia na rynek pracy 160 godzin 5. raktyki zawodowe 160 godzin rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10

12 M1. Utrzymanie sprawności technicznej środków transportu drogowego M1.J1. rzygotowanie do wykonywania czynności obsługowych środka transportu drogowego M1.J2. Wykonywanie czynności obsługowych środka transportu drogowego M1.J1. rzygotowanie do wykonywania czynności obsługowych środka transportu drogowego Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania KS(6)1. przejawiać gotowość do ciągłego uczenia się i doskonalenia zawodowego; KS(6)2. wykorzystać różne źródła informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych; KZ(A.ac)(1)1. obliczyć: prędkość obrotową, pracę mechaniczną, moc, energię i sprawność; B KZ(A.ac)(1)2. obliczyć: jednostkowe zużycie paliwa, średnie zużycie paliwa; B KZ(A.ac)(1)3. obliczyć siłę tarcia tocznego i ślizgowego; B KZ(A.ac)(1)4. obliczyć: podstawowe parametry obwodu prądu stałego; B KZ(A.ac)(1)5. przeliczyć jednostki miar fizycznych; B KZ(A.ac)(2)1. odczytać: schematy obwodów elektrycznych prądu stałego; B KZ(A.ac)(2)2. zinterpretować: schemat instalacji elektrycznej samochodu; B KZ(A.ac)(2)3. ustalić: parametry maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie tabliczki znamionowej; KZ(A.ac)(2)4. identyfikować elementy elektroniczne na schemacie układu; KZ(M.a)(1)1. scharakteryzować rodzaje rysunków technicznych; B KZ(M.a)(1)2. wymienić rodzaje rzutów prostokątnych; A KZ(M.a)(1)3. objaśnić zasady wymiarowania; A KZ(M.a)(1)4.wyjaśnić znaczenie normalizacji w rysunku technicznym; KZ(M.a)(2)1. wykonać: szkice i rysunki figur płaskich oraz brył geometrycznych Rodzaje rysunków. Normalizacja w rysunku technicznym. Linie rysunkowe i ich zastosowanie. Arkusz rysunkowy. Zasady rzutowania. Widoki i przekroje. Zasady wymiarowania rysunków. Uproszczenia rysunkowe. Rysunek wykonawczy. Rysunek złożeniowy. Rysunek schematyczny. Symbole graficzne stosowane w rysunku elektrycznym. Rodzaje rysunku technicznego elektrycznego. Schematy elektryczne blokowe, ideowe i montażowe. odstawy mechaniki. Materiały konstrukcyjne. Budowa maszyn i urządzeń. Środki transportu wewnętrznego. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11

13 w rzutach prostokątnych; ompy, napędy (hydrauliczne, pneumatyczne), KZ(M.a)(2)2. wykonać: szkice i rysunki typowych części maszyn, wyrobów sprężarki, wentylatory. i półwyrobów; Materiały eksploatacyjne: paliwa silnikowe, KZ(M.a)(2)3. zwymiarować szkice części maszyn; filtry (paliwa, powietrza, oleju), oleje, ciecze KZ(M.a)(2)4. zastosować uproszczenia rysunkowe podczas wykonywania chłodzące, płyny, smary. szkiców; Metody napraw i regeneracji. KZ(M.a)(3)1. rozróżnić programy komputerowe typu AD i AM; B KZ(M.a)(3)2. wykonać rysunki części maszyn w 2D w programie typu AD; D KZ(M.a)(3)3. zwymiarować rysunki wykonane w programie typu AD; D KZ(M.a)(4)1. rozpoznać elementy hydrauliczne i pneumatyczne na podstawie oznaczenia; B KZ(M.a)(4)2. identyfikować urządzenia hydrauliczne i pneumatyczne w układach i zespołach samochodu; B KZ(M.a)(4)3. charakteryzować napędy pneumatyczne i hydrauliczne na podstawie opisów i schematów; KZ(M.a)(4)4. wyjaśnić zasady działania urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych; KZ(M.a)(5)1. wymienić rodzaje połączeń; A KZ(M.a)(5)2. scharakteryzować rodzaje połączeń; B KZ(M.a)(6)1. scharakteryzować zasady tolerancji i pasowań; KZ(M.a)(6)2. odczytać tolerancję i pasowanie z rysunku technicznego; KZ(M.a)(6)3. dobrać tolerancję i pasowanie na podstawie norm i dokumentacji technicznej; D KZ(M.a)(7)1. wymienić materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne; A KZ(M.a)(7)2. scharakteryzować materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne; B KZ(M.a)(7)3. dobrać materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne; KZ(M.a)(8)1. wymienić środki transportu wewnętrznego; B KZ(M.a)(8)2. scharakteryzować środki transportu wewnętrznego; KZ(M.a)(8)3. dobrać środki transportu wewnętrznego; A.69.1(3)1. wymienić metody oceny stanu technicznego środka transportu drogowego; A A.69.1(3)2. scharakteryzować metody oceny stanu technicznego środka transportu drogowego; rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12

14 A.69.1(3)3. dokonać oceny stanu technicznego środka transportu drogowego; D A.69.1(4)1. wymienić metody napraw i regeneracji środków transportu drogowego; A A.69.1(4)2. scharakteryzować metody napraw i regeneracji środków transportu drogowego; A.69.1(4)3. dobrać metody napraw i regeneracji środków transportu drogowego; A.69.1(5)1. zaplanować czynności związane z naprawą i regeneracją środków transportu drogowego; D A.69.1(5)2. scharakteryzować czynności związane z naprawą i regeneracją środków transportu drogowego; D A.69.1(6)1. odczytać informacje z rysunku wykonawczego, złożeniowego, schematycznego; B A.69.1(6)2. odczytać schematy elektryczne i elektroniczne; B A.69.1(6)3. rozpoznać symbole graficzne elementów i urządzeń wyposażenia elektrycznego i elektronicznego pojazdów samochodowych; B A.69.1(6)4. odczytać informacje zawarte w dokumentacji UDT; B A.69.1(6)5. zastosować informacje zawarte w dokumentacji UDT; lanowane zadania Należy wykonać rysunek techniczny elementu układu przeniesienia napędu wskazanego przez nauczyciela. Uczniowie wykonują zadanie indywidualnie, odwzorowują kształty elementu układu przeniesienia napędu stosując niezbędne rzuty, przenikanie brył, nanoszą linie wymiarowe oraz wstawiają wartości wymiarów. Uczniowie wykonują szkic elementu układu przeniesienia napędu, a następnie wykonują rysunek wykorzystując program komputerowy do wykonywania rysunków technicznych. o wykonaniu rysunków uczniowie je prezentują uzasadniając sposób ich wykonania oraz zgodność z obowiązującymi normami. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni rysunku technicznego wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, z ploterem, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z oprogramowaniem do komputerowego wspomagania projektowania (omputer Aided Design) oraz w pracowni środków transportu drogowego, wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, narzędzia i przyrządy pomiarowe stosowane w eksploatacji środków transportu drogowego (jeden zestaw dla pięciu uczniów); dokumentacje technologiczne procesu montażu i demontażu środków transportu drogowego; dokumentację obsługową i eksploatacyjną środków transportu drogowego; przyrządy do pomiarów wielkości geometrycznych i elektrycznych (jeden zestaw dla pięciu uczniów); zestawy do demonstracji budowy i działania podzespołów (mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych); zestawy elementów i układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; modele środków transportu drogowego oraz ich podzespołów; Środki dydaktyczne Dokumentacje techniczne środków transportu drogowego oraz ich zespołów i podzespołów; schematy instalacji elektrycznych środków transportu drogowego; normy dotyczące rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 13

15 rysunku technicznego, maszynowego i elektrycznego; katalogi środków transportu drogowego; narzędzia i przyrządy pomiarowe stosowane w eksploatacji środków transportu drogowego (jeden zestaw dla pięciu uczniów); dokumentacje technologiczne procesu montażu i demontażu środków transportu drogowego; dokumentację obsługową i eksploatacyjną środków transportu drogowego; przyrządy do pomiarów wielkości geometrycznych i elektrycznych (jeden zestaw dla pięciu uczniów); zestawy do demonstracji budowy i działania podzespołów (mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych); zestawy elementów i układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; modele środków transportu drogowego oraz ich podzespołów; Komputer z dostępem do Internetu, 1 stanowisko dla 1 ucznia. Urządzenia multimedialne. Zalecane metody dydaktyczne Jednostka modułowa rzygotowanie do wykonywania czynności obsługowych środka transportu drogowego wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń, pokazu z instruktażem. Dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń umożliwiająca zdobycie praktycznych umiejętności związanych z wykorzystaniem rysunku technicznego oraz doboru metod napraw i regeneracji podczas wykonywania zadań zawodowych Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 15 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz systematyczną ocenę rysunków technicznych wykonywanych w ramach ćwiczeń. odstawowym kryterium oceny wykonania zadania jest poprawność wykonania rysunku. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia M1.J2. Wykonywanie czynności obsługowych środka transportu drogowego Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania KS(10)1. doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne; Metody i techniki wytwarzania. KS(10)2. uwzględniać opinie i pomysły innych członków zespołu; odstawy metrologii. KS(10)3. modyfikować działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko; odstawy Tribologii. KS(10)4. rozwiązywać konflikty w zespole; Metody kontroli jakości. KZ(M.a)(10)1. wymienić: rodzaje korozji i sposoby ochrony przed korozją; A odstawy elektrotechniki i elektroniki. KZ(M.a)(10)2. scharakteryzować: rodzaje korozji i sposoby ochrony przed B Silniki spalinowe (budowa, zasada działania, rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 14

16 korozją; KZ(M.a)(10)3. dobrać sposób ochrony przed korozją; KZ(M.a)(11)1. wymienić: techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń; A KZ(M.a)(11)2. scharakteryzować: techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń; KZ(M.a)(11)3. dobrać metodę wytwarzania części maszyn i urządzeń; D KZ(M.a)(12)1. wymienić: maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej; A KZ(M.a)(12)2. scharakteryzować: maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej; KZ(M.a)(12)3. dobrać: maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej; D KZ(M.a)(13)1. wymienić przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej; A KZ(M.a)(13)2. scharakteryzować przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej; KZ(M.a)(13)3. dobrać przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej; KZ(M.a)(14)1. wymienić przyrządy pomiarowe; A KZ(M.a)(14)2. sklasyfikować przyrządy pomiarowe; B KZ(M.a)(14)3. określić właściwości metrologiczne przyrządów pomiarowych; KZ(M.a)(14)4. dobrać przyrządy do pomiaru i sprawdzania części maszyn; B KZ(M.a)(14)5. wykonać podstawowe pomiary wielkości geometrycznych; KZ(M.a)(14)6. zmierzyć parametry podstawowych układów elektrycznych i elektronicznych; KZ(M.a)(14)7. zinterpretować wyniki pomiarów; D KZ(M.a)(16).1 scharakteryzować budowę maszyn i urządzeń; KZ(M.a)(16).2 opisać zasady działania maszyn i urządzeń; D KZ(M.a)(17)1. odczytać: rysunki techniczne, szkice i schematy; B KZ(M.a)(17)2. określić parametry techniczne elementów oraz urządzeń elektrycznych i elektronicznych na podstawie oznaczeń i dokumentacji parametry, charakterystyki). Budowa środków transportu drogowego. Budowa nadwozi. Budowa podwozi. Układ napędowy. Układ kierowniczy. Układ hamulcowy. Skrzynki biegów. rzekładnie rozdzielcze. rzekładnie redukcyjne. Zwolnice. rzyczepy i naczepy. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 15

17 technicznej; KZ(M.a)(17)3. posłużyć się dokumentacją techniczną oraz normami; A.69.1(1)1. wymienić rodzaje środków transportu drogowego; A A.69.1(1)2. scharakteryzować rodzaje środków transportu drogowego; A.69.1(2)1. wymienić podzespoły środków transportu drogowego; B A.69.1(2)2. scharakteryzować podzespoły środków transportu drogowego; A.69.1(7)1. wymienić rodzaje kosztów; A A.69.1(7)2. scharakteryzować rodzaje kosztów; A.69.1(7)3. obliczyć koszty eksploatacji środków transportu drogowego; B lanowane zadania Na podstawie wskazówek, założeń i materiałów dostarczonych przez nauczyciela zaproponować metody ochrony przed korozją dla przykładowych części maszyn narażonych na działanie czynników atmosferycznych (różnice temperatur, opady atmosferyczne) oraz uszkodzenia eksploatacyjne. Uzasadnij dobrany sposób zabezpieczenia przed korozją. Zadanie należy wykonać w grupach 5 osobowych. o wykonaniu zadania, grupy prezentują efekty wykonanych prac w formie krótkiej prezentacji (ok. 10 min) na forum klasy (można wykorzystać techniki multimedialne). Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni środków transportu drogowego, wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, oprogramowaniem symulującym obsługę środków transportu drogowego oraz oprogramowaniem do wyznaczania tras, instrukcje obsługi środków transportu drogowego; narzędzia i przyrządy pomiarowe stosowane w naprawach i eksploatacji środków transportu drogowego (jeden zestaw dla pięciu uczniów); dokumentacje technologiczne procesu montażu i demontażu środków transportu drogowego; dokumentację obsługową i eksploatacyjną środków transportu drogowego; przyrządy do pomiarów wielkości geometrycznych i elektrycznych (jeden zestaw dla pięciu uczniów); zestawy do demonstracji budowy i działania podzespołów (mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych); zestawy elementów i układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; modele środków transportu drogowego oraz ich podzespołów; oraz w warsztatach szkolnych, wyposażonych w: stanowiska obróbki mechanicznej (jedno stanowisko dla trzech uczniów), w tym stoły ślusarskie, maszyny, urządzenia i przyrządy do prac montażowych, wiertarkę stołową, szlifierkę, przyrządy traserskie, przyrządy pomiarowe, narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej skrawaniem, narzędzia monterskie, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, poradniki zawodowe, dokumentacje techniczne, środki ochrony indywidualnej oraz stanowiska montażu i demontażu podzespołów maszyn i urządzeń (jedno stanowisko dla trzech uczniów). Środki dydaktyczne Oprogramowanie symulujące obsługę środków transportu drogowego, instrukcje obsługi środków transportu drogowego; narzędzia i przyrządy pomiarowe stosowane w naprawach i eksploatacji środków transportu drogowego (jeden zestaw dla pięciu uczniów); dokumentacje technologiczne procesu montażu i demontażu środków transportu drogowego; dokumentację obsługową i eksploatacyjną środków transportu drogowego; przyrządy do pomiarów wielkości geometrycznych i elektrycznych (jeden zestaw dla pięciu uczniów); zestawy do demonstracji budowy i działania podzespołów (mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych); zestawy elementów i układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; modele środków transportu drogowego oraz ich podzespołów; stanowiska obróbki mechanicznej (jedno stanowisko dla trzech uczniów), w tym stoły ślusarskie, maszyny, urządzenia i przyrządy do prac montażowych, wiertarka stołowa, szlifierka, przyrządy rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 16

18 traserskie, przyrządy pomiarowe, narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej skrawaniem, narzędzia monterskie, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, poradniki zawodowe, dokumentacje techniczne, środki ochrony indywidualnej oraz stanowiska montażu i demontażu podzespołów maszyn i urządzeń (jedno stanowisko dla trzech uczniów). Zalecane metody dydaktyczne Jednostka modułowa Wykonywanie czynności obsługowych środka transportu drogowego wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ćwiczeń, pokazu z instruktażem. Dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń umożliwiająca zdobycie praktycznych umiejętności związanych z obsługą środków transportu drogowego. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 15 osobowe dzielone na 3 osobowe zespoły. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 17

19 ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz systematyczną ocenę ćwiczeń związanych z obsługą środka transportu wykonywanych w ramach zajęć. Główne kryterium oceny powinna stanowić poprawność merytoryczna oraz poprawność edytorska wykonywanych zadań problemowych. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 18

20 M2.Stosowanie środków transportu drogowego M2.J1. rzygotowanie do wykorzystania środka transportu drogowego M2.J2. Wykorzystanie środka transportu drogowego M2.J3. Zastosowanie przepisów ruchu drogowego w zakresie prawa jazdy kategorii +E M2.J1. rzygotowanie do wykorzystania środka transportu drogowego Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania KS(2)1. zaproponować sposoby rozwiązywania problemów; Silniki spalinowe (budowa, zasada działania, KS(2)2. dążyć wytrwale do celu; parametry, charakterystyki). KS(2)3. zrealizować działania zgodnie z własnymi pomysłami; Budowa środków transportu drogowego. KS(2)4. zainicjować zmiany mające pozytywny wpływ na środowisko pracy; Budowa nadwozi. KS(3)1. analizować rezultaty działań; Budowa podwozi. KS(3)2. uświadomić sobie konsekwencje działań; Układ napędowy. A.69.2(1)1. wymienić rodzaje klasyfikacji środków transportu drogowego; A Układ kierowniczy. A.69.2(1)2. rozróżnić rodzaje klasyfikacji środków transportu drogowego; B Układ hamulcowy. A.69.2(1)3. podzielić środki transportu drogowego wg klasyfikacji; Skrzynki biegów. rzekładnie rozdzielcze. A.69.2(2)1. wymienić kryteria doboru środków transportu drogowego do rodzaju przewożonego ładunku; rzekładnie redukcyjne. Zwolnice. A.69.2(2)2. dobrać środek transportu drogowego do rodzaju przewożonego rzyczepy i naczepy. ładunku; Osprzęt środków transportu drogowego. A.69.2(2)3. scharakteryzować dobór środka transportu drogowego do rodzaju D Urządzenia bezpieczeństwa biernego. przewożonego ładunku; Urządzenia bezpieczeństwa czynnego. A.69.2(3)1. wymienić własności eksploatacyjne środków transportu drogowego; A Urządzenia ułatwiające pracę kierowcy. A.69.2(3)2. określić własności eksploatacyjne środka transportu drogowego; Urządzenia komunikacyjne. A.69.2(3)3. scharakteryzować własności eksploatacyjne środka transportu D rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 19

21 drogowego; Urządzenia załadowczo-wyładowcze. A.69.2(6)1. wymienić elementy składowe dokumentacji pracy kierowcy; A zas pracy kierowców. A.69.2(6)2. scharakteryzować elementy składowe dokumentacji pracy kierowcy; B Dokumentacja pracy. A.69.2(6)3. wykonać dokumentację pracy kierowcy; Dokumentacja pojazdu. A.69.2(8)1. wymienić elementy składowe dokumentacji pracy środka transportu Sporządzanie dokumentów transportowych. A drogowego; A.69.2(8)2. scharakteryzować elementy składowe dokumentacji pracy środka B transportu drogowego; A.69.2(8)3. wykonać dokumentację pracy środka transportu drogowego; lanowane zadania Na podstawie dokumentacji technicznej otrzymanej od nauczyciela określ oraz porównaj podstawowe parametry pracy silników spalinowych. W ramach porównania wykonaj kartę porównawczą, którą wykorzystasz do podjęcia decyzji o wyborze jednostki napędowej środka transportu. Zadanie wykonują uczniowie w zespołach 2-3 osobowych. oszczególne grupy prezentują swoje wyniki na forum klasy. odsumowaniem wykonania ćwiczenia powinna być dyskusja. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni środków transportu drogowego, wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, narzędzia i przyrządy pomiarowe stosowane w eksploatacji środków transportu drogowego (jeden zestaw dla pięciu uczniów); dokumentacje technologiczne procesu montażu i demontażu środków transportu drogowego; dokumentację obsługową i eksploatacyjną środków transportu drogowego; przyrządy do pomiarów wielkości geometrycznych i elektrycznych (jeden zestaw dla pięciu uczniów); zestawy do demonstracji budowy i działania podzespołów (mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych); zestawy elementów i układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; modele środków transportu drogowego oraz ich podzespołów; oraz w pracowni przewozu drogowego osób i ładunków, wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, stanowisko komputerowe (jedno stanowisko dla trzech uczniów) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu z pakietem programów biurowych, z oprogramowaniem wspomagającym wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy; wzory dokumentów przewozowych; normy transportowe; zestaw przepisów prawa dotyczących transportu drogowego osób i ładunków; Środki dydaktyczne Dokumentacje technologiczne procesu montażu i demontażu środków transportu drogowego; dokumentacja obsługowa i eksploatacyjna środków transportu drogowego; przyrządy do pomiarów wielkości geometrycznych i elektrycznych (jeden zestaw dla pięciu uczniów); zestawy do demonstracji budowy i działania podzespołów (mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych); zestawy elementów i układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych; modele środków transportu drogowego oraz ich podzespołów; pakiet programów biurowych, z oprogramowaniem wspomagającym wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy; wzory dokumentów przewozowych; normy transportowe; zestaw przepisów prawa dotyczących transportu drogowego osób i ładunków; Zalecane metody dydaktyczne Jednostka modułowa rzygotowanie do wykorzystania środka transportu drogowego oprócz stosowania wykładu jako formy kształcenia (należy dążyć do minimalizowania liczby zajęć prowadzonych w formie wykładu) wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem pokazu rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 20

22 z instruktażem oraz dyskusji dydaktycznej. Dominująca metodą kształcenia powinna być metoda pokazu z instruktażem która ułatwi uczniom zdobycie wiadomości i umiejętności z zakresu klasyfikacji i doboru środków transportu drogowego. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach maksymalnie 15 osobowych z podziałem na2-3 osobowe zespoły. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz wykonywanie przez uczniów pokazów instruktażowych podlegających ocenie. Główne kryterium oceny powinna stanowić poprawność merytoryczna oraz poprawność edytorska wykonywanych zadań problemowych oraz poprawność merytoryczna wykonywanych przez uczniów pokazów instruktażowych. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia M2.J2. Wykorzystanie środka transportu drogowego Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania OMZ(2)1. rozpoznawać kompetencje i umiejętności osób w zespole; Urządzenia pomocnicze stosowane w środkach OMZ(2)2. rozdzielać zadania według umiejętności i kompetencji członków transportu drogowego. zespołu; Wyposażenie kabiny kierowcy samochodu OMZ(5)1. proponować zmiany w organizacji pracy mające na celu poprawę ciężarowego. wydajności i jakości pracy; Urządzenia kontrolno-pomiarowe w pojeździe. OMZ(5)2. proponować rozwiązania techniczne mające na celu poprawę Sterowanie zmianą biegów. wydajności i jakości pracy; Bezpieczeństwo czynne. KZ(M.a)(18)1. posłużyć się programami wspomagającymi wykonanie Bezpieczeństwo bierne. D dokumentacji; Urządzenia załadowczo-wyładowcze. KZ(M.a)(18)2. posłużyć się programami wspomagającymi obliczenia; D rowadzenie pojazdu. KZ(M.a)(18)3. posłużyć się bazą danych: maszyn części zamiennych i materiałów Zachowanie się na drodze. eksploatacyjnych; Współużytkowanie drogi. A.69.2(4)1. wymienić urządzenia pomocnicze stosowane w środkach transportu A Obowiązujące przepisy ruchu drogowego. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 21

23 drogowego; Zasady jazdy ekonomicznej. A.69.2(4)2. scharakteryzować urządzenia pomocnicze stosowane w środkach Racjonalne kierowanie samochodem. B transportu drogowego; Technika jazdy w przypadku awarii układów A.69.2(4)3. dobrać urządzenia pomocnicze stosowane w środkach transportu bezpieczeństwa jazdy. drogowego do konkretnego zadania; Mapy (tradycyjne i elektroniczne). A.69.2(5)1. wymienić rodzaje map; A ostępowanie w razie kolizji lub wypadku. A.69.2(5)2. scharakteryzować rodzaje map; B A.69.2(7)1. wymienić zasady ustalania czasu pracy; A A.69.2(7)2. zaplanować czas pracy; A.69.2(7)3. zorganizować czas pracy; D A.69.2(9)1. odczytać dokumentację eksploatacyjną środka transportu; A.69.2(9)2. wymienić przepisy prawa dotyczące użytkowania środka transportu drogowego; A A.69.2(9)3. zastosować przepisy prawa dotyczące użytkowania środka transportu drogowego; A.69.2(10)1. wymienić akty prawne związane z świadczeniem usług transportowych; A A.69.2(10)2. zastosować akty prawne związane z świadczeniem usług transportowych; D A.69.2(10)3. wykonać podstawową usługę transportową; D lanowane zadania Na podstawie informacji otrzymanych od nauczyciela dotyczących rodzaju środka transportu i przewożonego ładunku zaplanuj trasę przejazdu uwzględniając i omijając ewentualne ograniczenia (za niskie wiadukty, mosty o ograniczonym nacisku itp.) występujące na planowanej trasie przejazdu. Zadanie wykonaj w grupie 3-osobowej korzystając z dostępnych w pracowni programów komputerowych oraz map. Wyniki prac zaprezentuj na forum klasy podając oraz uzasadniając wybraną trasę przejazdu. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia edukacyjne powinny być prowadzone w pracowni środków transportu drogowego, wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, oprogramowaniem symulującym technikę jazdy, symulującym obsługę środków transportu drogowego oraz oprogramowaniem do wyznaczania tras, dokumentację obsługową i eksploatacyjną środków transportu drogowego; modele środków transportu drogowego oraz ich podzespołów; oraz w pracowni przewozu drogowego osób i ładunków, wyposażonej w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, stanowisko komputerowe (jedno stanowisko dla trzech uczniów) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu z pakietem programów biurowych, z oprogramowaniem wspomagającym wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz wspomagającym naukę przepisów ruchu drogowego; wzory dokumentów przewozowych; normy transportowe; zestaw przepisów prawa dotyczących transportu drogowego osób i ładunków; urządzenia rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 22

24 komunikacji przewodowej i bezprzewodowej, takie jak: telefon, faks, radiotelefon, B-radio, urządzenie lokalizujące bazujące na GS (po jednej sztuce w pracowni); Środki dydaktyczne Oprogramowanie symulujące technikę jazdy oraz oprogramowanie do wyznaczania tras, dokumentację obsługową i eksploatacyjną środków transportu drogowego; modele środków transportu drogowego oraz ich podzespołów; pakiet programów biurowych, z oprogramowaniem wspomagającym wykonywanie transportu drogowego osób i rzeczy oraz wspomagającym naukę przepisów ruchu drogowego; wzory dokumentów przewozowych; normy transportowe; zestaw przepisów prawa dotyczących transportu drogowego osób i ładunków; urządzenia komunikacji przewodowej i bezprzewodowej, takie jak: telefon, faks, radiotelefon, B-radio, urządzenie lokalizujące bazujące na GS; Zalecane metody dydaktyczne Jednostka modułowa Wykorzystanie środka transportu drogowego wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ćwiczeń oraz pokazu z instruktażem. Dominującą metodą powinna być metoda ćwiczeń umożliwiająca zdobycie praktycznych umiejętności związanych z użytkowaniem środków transportu drogowego. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone z wykorzystaniem zróżnicowanych form: indywidualnie oraz grupowo. Grupy maksymalnie 3 osobowe. Ćwiczenia mające na celu zdobycie umiejętności prowadzenia pojazdu powinny być prowadzone indywidualnie. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie prac w formie zadań problemowych oraz systematyczną ocenę ćwiczeń praktycznych związanych z użytkowaniem (m.in. prowadzeniem) środka transportu wykonywanych w ramach zajęć. Główne kryterium oceny powinna stanowić poprawność merytoryczna i edytorska wykonywanych zadań problemowych oraz poprawność wykonywanych ćwiczeń. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia M2.J3. Zastosowanie przepisów ruchu drogowego w zakresie prawa jazdy kategorii +E Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi: oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał nauczania BH(10)1. scharakteryzować przyczyny wypadków drogowych; B Ogólne zasady ruchu drogowego. BH(10)2. wyjaśnić procedury udzielania pierwszej pomocy osobom B Szczególna ostrożność. poszkodowanym podczas wypadku; Zasada ograniczonego zaufania. BH(10)3. ustalić działania w przypadku powstania zagrożenia w bezpieczeństwie B rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 23

25 ruchu drogowego; BH(10)4. scharakteryzować skutki prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu B lub innego środka odurzającego; BH(10)5. zapobiegać zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu wykonywania czynności zawodowych technika transportu drogowego; BH(10)6. zidentyfikować stany zagrożenia zdrowia i życia; BH(10)7. powiadomić system pomocy medycznej w przypadku sytuacji stanowiącej zagrożenie zdrowia i życia przy wykonywaniu zadań zawodowych technika transportu drogowego; BH(10)8. udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia; KZ(A.ac)(3)1. ustalić zakres czynności kontrolno-obsługowych pojazdu; KZ(A.ac)(3)2. zinterpretować wskazania przyrządów kontrolno-pomiarowych; KZ(A.ac)(3)3. wyjaśnić wpływ stanu technicznego pojazdu na bezpieczeństwo B w ruchu drogowym; KZ(A.ac)(4)1. wyjaśnić przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego podczas jazdy po drogach; KZ(A.ac)(4)2. zinterpretować przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego B podczas przejazdu przez skrzyżowania; KZ(A.ac)(4)3. zinterpretować przepisy prawa dotyczące pierwszeństwa B przejazdu; KZ(A.ac)(4)4. określić przepisy prawa o ruchu drogowym dotyczące włączania się A do ruchu; KZ(A.ac)(4)5. określić dopuszczalne prędkości pojazdów na poszczególnych A rodzajach dróg; KZ(A.ac)(4)6. zinterpretować znaczenie znaków drogowych; KZ(A.ac)(5)1. określić zasady kierowania pojazdami w ruchu drogowym; B KZ(A.ac)(5)2. zinterpretować znaczenie nadawanych sygnałów drogowych; KZ(A.ac)(5)3. wyjaśnić konsekwencje zachowań innych uczestników ruchu drogowego; KZ(A.ac)(7)1. wyjaśnić zasady wykonywania czynności obsługi codziennej pojazdu; KZ(A.ac)(7)2. wyjaśnić przepisy prawne dotyczące obowiązku rejestracji pojazdu B Rodzaje dróg. Dopuszczalne prędkości. Włączanie się do ruchu. rzecinanie się kierunku ruch pojazdów. rzejazd przez skrzyżowania. ierwszeństwo przejazdu. Skrzyżowania o ruch okrężnym. ionowe i poziome znaki drogowe. Sygnały świetlne i nadawane przez osoby kierujące ruchem. rzejazdy przez torowiska. ojazdy uprzywilejowane. Zasady doboru i uzupełniania materiałów eksploatacyjnych. Obsługa codzienna pojazdu. rzygotowanie miejsca pracy kierowcy. rzewóz osób i ładunków. Jazda w warunkach ograniczonej widoczności Używanie sygnałów dźwiękowych i świetlnych. Ewidencja pojazdów. rzeglądy techniczne. Kategorie praw jazdy i zakres uprawnień. Wydawanie praw jazdy. ofanie uprawnień do kierowania. Kontrola drogowa. rocedury na egzaminie wewnętrznym i państwowym. ostępowanie w razie kolizji lub wypadku. ierwsza pomoc przedmedyczna. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 24

26 i obowiązkowych badań technicznych; KZ(A.ac)(7)3. wyjaśnić zasady organizacji miejsca pracy kierowcy zgodnie B z zasadami ergonomii; KZ(A.ac)(7)4. wyjaśnić zasady prowadzenia pojazdów w różnych warunkach B drogowych; KZ(A.ac)(7)5. wyjaśnić zasady przeprowadzania egzaminu wewnętrznego; B KZ(A.ac)(7)6. wyjaśnić zasady przeprowadzania egzaminu państwowego w B różnych warunkach drogowych; KZ(A.ac)(7)7. wyjaśnić procedury wydawania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami; lanowane zadania W oparciu o formularz i materiały dostarczone przez nauczyciela oraz własną analizę karty charakterystyki produktu należy ustalić czynniki szkodliwe występujące podczas wykonywania zabezpieczenia ładunku w naczepie samochodowej typu zamkniętego. Zadanie wykonują uczniowie w zespołach 2-3 osobowych. oszczególne grupy prezentują swoje wyniki na forum klasy. odsumowaniem wykonania ćwiczenia powinna być dyskusja. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów). Urządzenia multimedialne, zestawy ćwiczeń, pakiety edukacyjne dla uczniów, zbiory przepisów prawa w zakresie transportu drogowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące zagrożeń dla zdrowia występujących w pracy technika transportu drogowego. Środki dydaktyczne Zbiory przepisów prawa w zakresie transportu drogowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące zagrożeń dla zdrowia występujących w pracy technika transportu drogowego. Zalecane metody dydaktyczne Jednostka modułowa Zastosowanie przepisów ruchu drogowego w zakresie prawa jazdy kategorii +E wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, tekstu przewodniego, metody przypadków, mapy myśli, dyskusji dydaktycznej. Dominująca metodą kształcenia powinna być metoda tekstu przewodniego która ułatwi uczniom samodzielne zbieranie i analizowanie informacji, oraz metoda przypadku polegająca na analizowaniu przypadku opisującego problem dotyczący zastosowania aktów prawnych oraz oddziaływania czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy technika transportu drogowego. Formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w formie pracy w grupach maksymalnie 15 osobowych z podziałem na zespoły 2-3 osobowe. ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Do oceny osiągnięć edukacyjnych uczących się proponuje się przeprowadzenie testu wielokrotnego wyboru oraz systematyczną ocenę ćwiczeń wykonywanych w ramach zajęć. Główne kryterium oceny powinna stanowić poprawność merytoryczna oraz poprawność edytorska wykonywanych ćwiczeń i zadań. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 25

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO, 311927 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO, 311927 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TRANSORTU DROGOWEGO, 311927 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. SIS TREŚI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO, 311927 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO, 311927 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TRANSORTU DROGOWEGO, 311927 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. mechanik-monter maszyn i urządzeń 723310 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych 834103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE kierowca mechanik 832201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 834103

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 834103 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH 834103 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. mechanik-operator

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik mechanizacji rolnictwa 311512 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - PROJEKT. Mechanik motocyklowy 723107

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - PROJEKT. Mechanik motocyklowy 723107 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - PROJEKT Mechanik motocyklowy 723107 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. ślusarz 722204 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Mechanik pojazdów samochodowych 723103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kwalifikacji w zawodzie Monter mechatronik (742114) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.3, E.4

Podstawa programowa kwalifikacji w zawodzie Monter mechatronik (742114) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.3, E.4 Podstawa programowa kwalifikacji w zawodzie Monter mechatronik (742114) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.3, E.4 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 1. Montaż elementów, podzespołów

Bardziej szczegółowo

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Ślusarz numer indeksu 722204 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej

Bardziej szczegółowo

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (zawód ma jedną kwalifikacje)

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (zawód ma jedną kwalifikacje) MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 (zawód ma jedną kwalifikacje) I. CELE KSZTAŁCENIA Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ 2 - letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik transportu drogowego; symbol 311927

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA Kwalifikacja : E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych Dotyczy zawodu : monter mechatronik 742114 technik mechatronik 311410 Opracowano na podstawie dokumentu z

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kwalifikacji w zawodzie Technik mechatronik (311410) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.3, E.18 i E.

Podstawa programowa kwalifikacji w zawodzie Technik mechatronik (311410) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.3, E.18 i E. Podstawa programowa kwalifikacji w zawodzie Technik mechatronik (311410) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.3, E.18 i E.19 E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych 1. Montaż elementów,

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 raktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 1. iagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych 2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1. iagnostyka i naprawa podzespołów

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Blacharz samochodowy nr indeksu 721306 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w

Bardziej szczegółowo

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. ślusarz 722204 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

2) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;

2) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej; PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Operator obrabiarek skrawających 722307 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ślusarz 722204 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do Ŝycia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Otwieramy nowy kierunek - MECHANIK MOTOCYKLOWY

Otwieramy nowy kierunek - MECHANIK MOTOCYKLOWY Otwieramy nowy kierunek - MECHANIK MOTOCYKLOWY Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik motocyklowy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z obsługą, użytkowaniem,

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE mechanik pojazdów samochodowych 723103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do Ŝycia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

Kursy kwalifikacji zawodowych

Kursy kwalifikacji zawodowych Kursy kwalifikacji zawodowych Zawody: Technik mechanik 311504, mechanik monter maszyn i urządzeń 723310, ślusarz 722204, operator obrabiarek skrawających 722307, monter systemów rurociągowych 712613. Lp.

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie blacharz samochodowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Blacharz samochodowy 721306 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik mechanik 311504 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Monter mechatronik 742114 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

technik mechatronik 311410

technik mechatronik 311410 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik mechatronik 311410 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik mechanik 311504

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik mechanik 311504 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik mechanik 311504 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe raktyki zawodowe

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik mechanik

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik mechanik PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik mechanik 311504 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do Ŝycia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie złotnik-jubiler powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie złotnik-jubiler powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Złotnik-jubiler numer indeksu 731305 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. lakiernik 713201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

TECHNIK MECHANIK 311504 (zawód posiada dwie kwalifikacje)

TECHNIK MECHANIK 311504 (zawód posiada dwie kwalifikacje) TECHNIK MECHANIK 311504 (zawód posiada dwie kwalifikacje) 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Elektromechanik pojazdów samochodowych; symbol 741203 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik energetyk 311307 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK 311410

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK 311410 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK MECHATRONIK 311410 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III. Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Liczba godzin nauczania. Liczba godzin tygodniowo. II semestr. II semestr. II semestr.

Klasa I II III. Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Liczba godzin nauczania. Liczba godzin tygodniowo. II semestr. II semestr. II semestr. I semestr I semestr I semestr Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania * (przedmiotowe kształcenie zawodowe)

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III. Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Liczba godzin tygodniowo. II semestr. II semestr. II semestr. I semestr. I semestr.

Klasa I II III. Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Liczba godzin tygodniowo. II semestr. II semestr. II semestr. I semestr. I semestr. I semestr I semestr I semestr Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania * (przedmiotowe kształcenie zawodowe)

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Mechanik automatyki przemysłowej i

Bardziej szczegółowo

1) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;

1) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki; PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE operator obrabiarek skrawających 722307 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do Ŝycia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik precyzyjny; symbol 731103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy konstrukcji maszyn Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu : technik pojazdów samochodowych ; symbol:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Urządzenia techniki komputerowej 2.1. ezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania prac na stanowisku serwisowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA, 311512

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA, 311512 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK MEHANIZAJI ROLNITWA, 311512 wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 14.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

6.1. Zasady bezpiecznego wykonywania napraw nadwozi pojazdów samochodowych Uszczegółowione efekty kształcenia. Poziom wymagań programowych

6.1. Zasady bezpiecznego wykonywania napraw nadwozi pojazdów samochodowych Uszczegółowione efekty kształcenia. Poziom wymagań programowych 4. race blacharskie zajęcia praktyczne 4.1. Zasady bezpiecznego wykonywania napraw nadwozi pojazdów samochodowych 4.2. omiary warsztatowe i dokumentacja techniczna 4.3. rzygotowanie do naprawy nadwozi

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* / przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* / przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* / przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: monter mechatronik; symbol 742114 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

elektromechanik pojazdów samochodowych

elektromechanik pojazdów samochodowych PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. elektromechanik pojazdów samochodowych 741203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MEHANIK-OERATOR OJAZDÓW I MASZYN ROLNIZYH, 834103 wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 15.05.2012 SIS TREŚI Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (zawód posiada jedną kwalifikacje)

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (zawód posiada jedną kwalifikacje) ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 741203 (zawód posiada jedną kwalifikacje) 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych powinien być

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : Technik pojazdów samochodowych; 311513 K.1. K.2. K.3. III Przedmioty ogólnokształcące 360 300 150

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : Technik pojazdów samochodowych; 311513 K.1. K.2. K.3. III Przedmioty ogólnokształcące 360 300 150 Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik pojazdów symbol 311513 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K.1. Diagnozowanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń; symbol 723310 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechatronik; symbol 311410 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA 311512

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA 311512 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK MEHANIZAJI ROLNITWA 311512 TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Niniejszy program nauczania jest własnością Krajowego entrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ZDUN 711203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ZDUN 711203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ZDUN 711203 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 28.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 311513 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, 311513 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH, 311513 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 15.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HUTNIK, 311704 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK HUTNIK, 311704 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK HUTNIK, 311704 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH, 834103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MEHANIK-OERATOR OJAZDÓW I MASZYN ROLNIZYH, 834103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych; symbol

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MODELARZ ODLEWNICZY, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MODELARZ ODLEWNICZY, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MODELARZ ODLEWNIZY, 721104 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MEHANIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH 723103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU OERATOR MASZYN I URZĄDZEŃ RZEMYSŁU SOŻYWZEGO, 816003 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: ślusarz; symbol 722204 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: blacharz samochodowy; symbol 721306 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

II semestr. I semestr. I semestr

II semestr. I semestr. I semestr I semestr I semestr I semestr I semestr Liczba godzin tygodniowo w czteroletnim okresie nauczania Liczba godzin w czteroletnim okresie nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania * (przedmiotowe kształcenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MEHANIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH 723103 wersja przed recenzją (wersja robocza) 15.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechanizacji rolnictwa; symbol 311512 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

1 z 7 2013-11-27 21:10

1 z 7 2013-11-27 21:10 1 z 7 2013-11-27 21:10 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik mechatronik 311410 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 16 stycznia 2015 r. Elektromechanik pojazdów samochodowych 741203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH SYMBOL CYFROWY 311[52] Akceptuję: Zatwierdzam: Minister Transportu Minister Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MEHANIK OJAZDÓW SAMOHODOWYH 723103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - PROJEKT. Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - PROJEKT. Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE - PROJEKT Technik chłodnictwa i klimatyzacji 311929 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ, 751204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU PIEKARZ, 751204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU IEKARZ, 751204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 SIS TREŚI

Bardziej szczegółowo

Otwieramy nowy kierunek - OPERATOR OBRABIAREK CNC

Otwieramy nowy kierunek - OPERATOR OBRABIAREK CNC Otwieramy nowy kierunek - OPERATOR OBRABIAREK CNC Operator obrabiarek skrawających to zawód w którym kształcone są osoby do obsługi i nadzoru uniwersalnych, półautomatycznych i automatycznych obrabiarek

Bardziej szczegółowo

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 (zawód posiada trzy kwalifikacje)

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 (zawód posiada trzy kwalifikacje) TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 311513 (zawód posiada trzy kwalifikacje) Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w tym zawodzie również w szkole policealnej. 1. CELE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA KWALIFIKACJI M.19 WYODRĘBNIONEJ W ZAWODACH OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 722307 TECHNIK MECHANIK 311504

PROGRAM NAUCZANIA DLA KWALIFIKACJI M.19 WYODRĘBNIONEJ W ZAWODACH OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH 722307 TECHNIK MECHANIK 311504 Załącznik do zarządzenia nr 70/14/15 dyrektora ZSM-E w Olsztynie z dnia 28.08.2015r. ROGRAM NAUZANIA DLA KWALIFIKAJI M.19 WYODRĘBNIONEJ W ZAWODAH OERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄYH 722307 TEHNIK MEHANIK 311504

Bardziej szczegółowo

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE STOLARZ

KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE STOLARZ KURS KWALIFIKACYJNY W ZAWODZIE STOLARZ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE: STOLARZ 752205 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych dla przedmiotów zawodowych elektrycznych klasy I,II i III ZSZ

Przedmiotowy system oceniania w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych dla przedmiotów zawodowych elektrycznych klasy I,II i III ZSZ Przedmiotowy system oceniania w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych dla przedmiotów zawodowych elektrycznych klasy I,II i III ZSZ 1. CELE EDUKACYJNE PRZEDMIOTU Celem kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Samochodowo - Usługowych w Skarżysku - Kamiennej

Zespół Szkół Samochodowo - Usługowych w Skarżysku - Kamiennej Blacharz samochodowy Zadaniem blacharza samochodowego jest ręczna lub ręczno maszynowa obróbka metali, budowa, konserwacja i naprawa nadwozi pojazdów samochodowych, narzędzi i wyrobów metalowych. Dynamiczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO, 311928 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO, 311928 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK TRANSORTU KOLEJOWEGO, 311928 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Mechanik pojazdów samochodowych

Mechanik pojazdów samochodowych Mechanik pojazdów samochodowych Mechanik pojazdów samochodowych nr indeksu 723103 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 16 stycznia 2015 r. CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ŚLUSARZ, 722204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ŚLUSARZ, 722204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ŚLUSARZ, 722204 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 SIS TREŚI

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektryk; symbol 741103 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

Technik procesów drukowania

Technik procesów drukowania Technik procesów drukowania Technik procesów drukowania to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania. Do jego obowiązków należą, m.in.: czynności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ,

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ, ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MEHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ, 723310 wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 17.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH, 311209 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYCH, 311209 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK URZĄDZEŃ SANITARNYH, 311209 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK MEHANIZAJI ROLNITWA 311512 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MONTER KADŁUBÓW OKRĘTOWYCH 721402, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MONTER KADŁUBÓW OKRĘTOWYCH 721402, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MONTER KADŁUÓW OKRĘTOWYH 721402, O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA, O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK MEHANIZAJI ROLNITWA, 311512 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo