Zakres Usługi Assistance dla Posiadaczy Karty Kredytowej Citibank World Elite MasterCard Ultime / Karty Kredytowej Citibank MasterCard World Signia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres Usługi Assistance dla Posiadaczy Karty Kredytowej Citibank World Elite MasterCard Ultime / Karty Kredytowej Citibank MasterCard World Signia"

Transkrypt

1 Zakres Usługi Assistance dla Posiadaczy Karty Kredytowej Citibank World Elite MasterCard Ultime / Karty Kredytowej Citibank MasterCard World Signia Ultime

2 WPROWADZENIE Program Travel Assistance jest świadczony przez: AXA Travel Insurance, z siedzibą przy 10/11 Mary Street, Dublin 1, Irlandia. ABY ZACHOWAĆ ZGODNOŚĆ Z OPISAMI USŁUG I OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIA W RAMACH TEGO PROGRAMU, KLIENT JEST ZOBOWIĄZANY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z JEDNOSTKĄ ŚWIADCZĄCĄ USŁUGI ASSISTANCE NIEZWŁOCZNIE PO ZAIST- NIENIU ROSZCZENIA LUB POTENCJALNEGO ROSZCZENIA. KLIENT JEST ZAWSZE ZOBOWIĄZANY DO SKONTAKTOWANIA SIĘ Z JEDNOSTKĄ ŚWIADCZĄCĄ USŁUGI ASSISTANCE W PRZYPADKU KOSZTÓW PRZEKRACZAJĄCYCH 250 EUR LUB W NAJ- SZYBSZYM FIZYCZNIE MOŻLIWYM TERMINIE W CELU UZYSKANIA UPRZEDNIEGO UPOWAŻNIENIA OD TEJ JEDNOSTKI. W celu skorzystania z usługi assistance należy skontaktować się z CitiPhone pod dostępnymi całą dobę numerami telefonów: lub Po przełączeniu rozmowy do Świadczącego Usługi Assistance należy podać nazwisko Klienta, numer Karty Kredytowej Citibank World Elite MasterCard Ultime / Karty Kredytowej Citibank MasterCard World Signia Ultime i możliwie jak najwięcej dodatkowych informacji. Prosimy również o podanie numeru telefonu, lub faksu, pod którym można się skontaktować z Klientem. Usługi assistance są dostępne przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. DEFINICJE W ramach niniejszego Programu następujące terminy mają niżej podane znaczenia (na potrzeby tego Programu stosowanie rodzaju męskiego zawsze obejmuje również rodzaj żeński): BANK oznacza: Bank Handlowy w Warszawie S.A. BLISKI KREWNY oznacza: męża, żonę, konkubenta, konkubinę, matkę, ojca, teściową, teścia córkę, syna (w tym adoptowaną lub przysposobioną córkę lub syna), dziadka, babkę, wnuka, wnuczkę, brata, siostrę, szwagra, szwagierkę, bratową lub narzeczonego/narzeczoną Klienta. DOM oznacza: główne miejsce zamieszkania Klienta w Kraju. ŚWIADCZĄCY USŁUGI ASSISTANCE oznacza: AXA Travel Insurance, z siedzibą przy 10/11 Mary Street, Dublin1, Irlandia podmiot udzielający pomocy w nagłych wypadkach, opisanej w niniejszym Zakresie Usług Assistance dla Posiadaczy Kart World Elite MasterCard Ultime / MasterCard World Signia Ultime, którą objęci są posiadacze Kart. KARTA oznacza: główna Karta Kredytowa Citibank World Elite MasterCard Ultime / główna Karta Kredytowa Citibank MasterCard World Signia Ultime. KRAJ oznacza: kraj zamieszkania Klienta. PROCEDURA LECZNICZA oznacza: procedurę chirurgiczną lub medyczną, której jedynym celem jest leczenie poważnej choroby lub obrażeń ciała. PROGRAM oznacza: usługa assistance uregulowana niniejszym Zakresem Usług Assistance dla Posiadaczy Kart Kredytowch World Elite MasterCard Ultime / MasterCard World Signia Ultime. KLIENT oznacza: posiadacza Karty i jego męża/żonę lub konkubenta/konkubinę, dzieci poniżej 25 roku życia pozostające na jego utrzymaniu, mieszkających w Kraju. ZA GRANICĄ oznacza: poza terytorium Kraju. ZESPÓŁ MEDYCZNY oznacza: strukturę medyczną odpowiednią dla danego zdarzenia medycznego, określoną przez kierownika ds. medycznych Świadczącego Usługi Assistance. OGÓLNE WARUNKI WAŻNOŚĆ KARTY W przypadku wygaśnięcia, bez względu na przyczynę, umowy o Kartę nastąpi odmowa udzielenia świadczeń w ramach tego Programu. POSTĘPOWANIE UBEZPIECZONEGO Klient powinien dokładać wszelkich niezbędnych starań, aby unikać sytuacji, w wyniku których konieczne będzie składanie roszczeń lub minimalizować prawdopodobieństwo zaistnienia tych sytuacji. OBOWIĄZEK POWIADOMIENIA ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI ASSISTANCE W celu otrzymania świadczeń w ramach Programu Klient jest zobowiązany skontaktować się z Świadczącym Usługi Assistance za pośrednictwem CitiPhone (strona 1 niniejszego dokumentu) niezwłocznie po zaistnieniu roszczenia lub potencjalnego roszczenia. Klient jest zawsze zobowiązany do skontaktowania się ze Świadczącym Usługi Assistance w przypadku kosztów przekraczających 250 EUR lub w najszybszym fizycznie możliwym terminie w celu uzyskania uprzedniego upoważnienia od Świadczącego Usługi Assistance. ZAKRES PROGRAMU Program obejmuje każdego Klienta, nawet jeśli podróżuje on samotnie. Klient jest objęty Programem na całym świecie, podczas nieograniczonej liczby prywatnych i służbowych podróży Za Granicę, z których każda nie przekracza 90 kolejnych dni oraz rozpoczyna się i kończy w Kraju. Program jest jednak ograniczony do łącznej liczby 183 dni spędzonych poza krajem zamieszkania w dowolnym okresie 12 miesięcy. OGRANICZENIA Korzystanie z kart dodatkowych do Karty lub kilku Kart nie upoważnia Klienta, Banku ani Świadczącego Usługi Assistance do wypłaty kwoty przekraczającej najwyższy limit właściwy dla dowolnej z Kart w zakresie kosztów ponoszonych przez dowolnego Klienta na skutek jakiegokolwiek pojedynczego zdarzenia objętego przez warunki ubezpieczenia właściwe dla tych Kart. OKRES OBOWIĄZYWANIA PROGRAMU Objęcie Programem rozpoczyna się od momentu aktywacji Karty, a kończy w momencie rozwiązania, niezależnie od przyczyny, umowy o Kartę. ZOBOWIĄZANIE ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI ASSISTANCE Świadczący Usługi Assistance jest zobowiązany dokładać wszelkich starań, aby zapewniać pełen zakres usług we wszystkich opisanych tutaj okolicznościach. Miejsca odległe geograficznie lub nieprzewidywalne okoliczności niepożądane mogą uniemożliwić świadczenie odpowiedniego poziomu usług Assistance, ale we wszystkich przypadkach, w których występują tego rodzaju trudności, zastosowanie mają pełne świadczenia pieniężne, zgodnie z warunkami Programu. SUBROGACJA Świadczący Usługi Assistance ma prawo do przejęcia praw Klienta w celu uregulowania roszczenia lub podjęcia działań przeciwko stronie trzeciej, we własnym interesie. W takich sytuacjach Świadczący Usługi Assistance ma pełną swobodę działania w sposób uznany przez niego za najstosowniejszy. Świadczący Usługi Assistance może w dowolnym momencie wypłacić Klientowi pełną kwotę, do której jest on uprawniony, zgodnie z Programem. Po takiej czynności Świadczący Usługi Assistance nie ponosi dalszej odpowiedzialności w związku z, lub na skutek działania przeciwko stronie trzeciej. PRZEKAZYWANIE NIEWYKORZYSTANYCH BILETÓW PODRÓŻNYCH W przypadku transportu Klienta do kraju wszelkie możliwe niewykorzystane bilety podróżne zostają przekazane do dyspozycji Świadczącego Usługi Assistance, na jego prośbę. WYŁĄCZENIE KLIENTA Jakiekolwiek oszustwo, fałszerstwo lub fałszywy dowód ze strony Klienta powoduje automatyczne zniesienie zobowiązań Świadczącego Usługi Assistance do świadczenia usług w ramach Programu na rzecz tego Klienta w tym konkretnym przypadku. Strona 3 z 8

3 ZWROT KOSZTÓW OPŁATY We wszystkich sytuacjach, w których Świadczący Usługi Assistance dokonuje przedpłaty środków pieniężnych w imieniu Klienta, ma ona prawo obciążyć tymi kosztami bezpośrednio rachunek Karty. Świadczący Usługi Assistance ma prawo dodać opłatę administracyjną w wysokości 3%, przy czym minimum wynosi 10 EUR, do każdej dokonanej przedpłaty. Niezależnie od okoliczności Klient jest zobowiązany zwrócić koszty nieobjęte odpowiedzialnością Świadczącego Usługi Assistance w ciągu jednego miesiąca od otrzymania stosownej prośby. STAN ZAGROŻENIA ZDROWIA Odniesione obrażenia fizyczne lub nagłe i niespodziewane zachorowania Klienta podczas podróży poza Krajem, wymagające niezwłocznego leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego, uznanego za niezbędne przez uprawnionego lekarza. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA Program podlega prawu Irlandii i interpretacji zgodnie z prawem Irlandii jako prawem kraju Świadczącego Usługi Assistance. Wszelkie spory podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Irlandii. ŚWIADCZENIA W RAMACH PROGRAMU USŁUGI ASSISTANCE DLA PODRÓŻNYCH INFORMACJE PRZED PODRÓŻĄ Na prośbę Klienta Świadczący Usługi Assistance udziela następujących informacji przed podróżą Klienta: informacji dotyczących przygotowań do podróży, informacji dotyczących wiz, paszportów, informacji dotyczących wymaganych szczepień przed zagranicznymi podróżami, informacji dotyczących opłat i przepisów celnych, informacji dotyczących kursów wymiany walut i podatków VAT, informacji dotyczących kontaktów z ambasadami lub konsulatami. NIEOCZEKIWANY POWRÓT DO KRAJU ZAMIESZKANIA W przypadku poważnej szkody w domu Klienta lub poważnego zachorowania bądź śmierci Bliskiego Krewnego, lub nieoczekiwanej niepożądanej sytuacji zagrażającej firmie Klienta (śmierci członka wyższego kierownictwa, pożaru itp.) w kraju zamieszkania, czego skutkiem jest nieplanowany powrót Klienta, Świadczący Usługi Assistance organizuje i ponosi koszty takiego nieplanowanego powrotu, jeśli bilet pierwotnie zakupiony przez Klienta nie może zostać wykorzystany w tym celu. ZASTĘPSTWO KLIENTA W przypadku zachorowania lub obrażeń fizycznych, które, w opinii Zespołu medycznego, uniemożliwiają Klientowi dalsze pełnienie jego obowiązków, tj. realizację pierwotnego celu podróży służbowej poza Krajem, Świadczący Usługi Assistance zorganizuje i pokryje koszty biletu powrotnego osoby zastępującej Klienta, która przejmie obowiązki (tj. realizację pierwotnego celu podróży służbowej) początkowo przydzielone Klientowi. PRZEKAZYWANIE PILNYCH WIADOMOŚCI Na prośbę Klienta Świadczący Usługi Assistance przekaże dowolnej osobie wskazanej przez Klienta dowolną pilną wiadomość dotyczącą awaryjnej sytuacji zaistniałej podczas podróży Za Granicę. POMOC ADMINISTRACYJNA W przypadku utraty lub kradzieży ważnych dokumentów podróżnych, takich jak: paszport, wiza wjazdowa, czy bilet lotniczy, Świadczący Usługi Assistance udzieli Klientowi niezbędnych informacji i pomocy w zakresie formalności wymaganych przez lokalne władze w celu uzyskania dokumentów zastępczych w miejsce utraconych lub skradzionych. PRZEDPŁATA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Świadczący Usługi Assistance przedpłaci lub zagwarantuje płatność do sumy 6000 EUR w imieniu Klienta w celu pokrycia pilnych wydatków w nieoczekiwanej sytuacji awaryjnej, w której nie jest możliwa realizacja płatności przy użyciu Karty z powodu jej utraty lub kradzieży, zgłoszonej odpowiednim organom władzy oraz do Banku. Kwota ta zostanie zwiększona do EUR w przypadku hospitalizacji Za Granicą. Przedpłata wydatków medycznych nie jest powiązana z utratą Karty. W razie potrzeby wyżej podane limity mogą zostać zwiększone po uzyskaniu zgody od Banku. W każdym przypadku Klient lub dowolna osoba występująca w jego imieniu jest zobowiązana podpisać skrypt dłużny przed każdą przedpłatą lub gwarancją ze strony Świadczącego Usługi Assistance. Świadczący Usługi Assistance ma prawo zwrócić się o zwrot przedpłaconych kwot, zgodnie z artykułem 3.11, po powrocie Klienta do Kraju i najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od daty przedpłaty lub gwarancji udzielonej przez Świadczącego Usługi Assistance. ODZYSKANIE I PRZEKIEROWANIE BAGAŻU W przypadku utraty lub niewłaściwego skierowania bagażu Klienta przez przewoźnika Świadczący Usługi Assistance nawiąże współpracę z odpowiednią firmą, np. liniami lotniczymi, i zorganizuje transport tego bagażu, o ile zostanie odzyskany, do miejsca pobytu Klienta. Koszty transportu, jeśli wystąpią, zostaną poniesione przez Klienta bez uszczerbku dla ewentualnych roszczeń przeciwko stronie odpowiedzialnej i/ lub pośrednika turystycznego. TRANSPORT ZAMIENNIKÓW PRZEDMIOTÓW OSOBISTYCH W przypadku uszkodzenia, utraty lub kradzieży przedmiotów osobistych Klienta, w tym przedmiotów zapomnianych, które są niezbędne do kontynuowania podróży, m.in. soczewek kontaktowych, okularów itp., Świadczący Usługi Assistance zorganizuje i opłaci transport zamienników takich przedmiotów do miejsca pobytu Klienta. Usługa ta jest świadczona pod warunkiem, że albo Świadczący Usługi Assistance jest uprawniony do dostępu i ma dostęp do zamienników tych przedmiotów, albo zamienniki tych przedmiotów zostaną dostarczone do siedziby Świadczącego Usługi Assistance przez niego wskazanej, przez Klienta lub jego przedstawiciela. POMOC MEDYCZNA POMOC W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ZDROWIA Na prośbę Klienta o pomoc medyczną, Zespół Medyczny dokona wstępnych czynności. Zespół Medyczny zarejestruje prośbę Klienta i doradzi mu w zakresie kolejnych kroków, jakie powinien podjąć. Zespół medyczny nie postawi diagnozy, ale, na prośbę i na koszt Klienta, zorganizuje możliwość uzyskania odpowiedniej diagnozy poprzez wizytę u lekarza, za którą zapłaci Klient podczas jej trwania, lub poprzez umówienie Klienta w odpowiedniej jednostce medycznej, czego koszty poniesie Klient. PRZEDPŁATA WYDATKÓW NA LECZENIE OBJĘTYCH PROGRAMEM POZA KRAJEM ZAMIESZKANIA W przypadku hospitalizacji na skutek zachorowania lub obrażeń fizycznych bądź leczenia ambulatoryjnego podczas zagranicznej podróży, Świadczący Usługi Assistance dokona przedpłaty kosztów leczenia do kwoty objętej przez ubezpieczenie podróżne Klienta, o ile obejmuje ono hospitalizację (zgodnie z warunkami ubezpieczyciela pokrywającego te świadczenia). W przypadku odmowy objęcia ubezpieczeniem i/lub wystąpienia jakiejkolwiek sytuacji wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela za świadczenia szpitalne Świadczący Usługi Assistance przedpłaci i dokona płatności bezpośrednio na rzecz danej instytucji służby zdrowia w ramach świadczenia Przedpłata środków pieniężnych, opisanego w punkcie TRANSPORT DO KRAJU ZE WZGLĘDÓW MEDYCZNYCH/REPATRIACJA W razie odniesienia obrażeń lub zachorowania przez Klienta, w przypadku którego Zespół Medyczny i lekarz prowadzący zalecają hospitalizację, Świadczący Usługi Assistance zorganizuje: a. transport Klienta do najbliższego szpitala; oraz b. w przypadku zaistnienia podstaw medycznych: i. transport Klienta do szpitala lepiej wyposażonego do leczenia konkretnego obrażenia lub choroby; lub ii. bezpośredni transport do odpowiedniego szpitala lub innej instytucji służby zdrowia w pobliżu Domu, o ile stan zdrowia Klienta na to pozwoli. Zespół Medyczny Świadczącego Usługi Assistance oraz lekarz prowadzący dokonują oceny, czy stan zdrowia Klienta pozwala na powrót do Kraju jako zwykłego pasażera, lub czy konieczne jest przedsięwzięcie dodatkowych środków. Płatność za to świadczenie powinna zostać dokonana przez ubezpieczyciela oferującego świadczenia szpitalne w ramach polisy ubezpieczenia podróżnego Klienta (zgodnie z warunkami ubezpieczyciela pokrywającego te świadczenia). W przypadku odmowy objęcia ubezpieczeniem i/lub wystąpienia jakiejkolwiek sytuacji wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela za tego typu świadczenia Świadczący Usługi Assistance przedpłaci wszystkie koszty związane z tym świadczeniem w ramach świadczenia Przedpłata środków pieniężnych, opisanego w punkcie POWRÓT DO KRAJU PO LECZENIU Po zakończeniu hospitalizacji Klienta w lokalnym szpitalu Świadczący Usługi Assistance zorganizuje i poniesie koszty powrotu Klienta do jego Domu, jako zwykłego pasażera, o ile taka podróż jest możliwa w opinii lekarza prowadzącego i Zespołu Medycznego Świadczącego Usługi Assistance. Ponadto Świadczący Usługi Assistance przedsięweźmie inne kroki niezbędne ze względu na stan zdrowia Klienta. WIZYTA W STANIE ZAGROŻENIA ZDROWIA W przypadku hospitalizacji Klienta na skutek obrażeń fizycznych lub zachorowania, oraz w przypadku odpowiedniego zalecenia opartego na powodach medycznych ze strony Zespołu Medycznego, Świadczący Usługi Assistance zorganizuje i poniesie koszty biletów (w dwie strony, w klasie ekonomicznej, na podróż rozpoczynającą się w Kraju), a także odpowiedniego zakwaterowania dowolnej osoby wskazanej przez Klienta i mieszkającej w Kraju. POKÓJ HOTELOWY NA OKRES REKONWALESCENCJI Świadczący Usługi Assistance zorganizuje zakwaterowanie Klienta wyłącznie w celu rekonwalescencji bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji, oraz w przypadku uznania tego za konieczne zarówno przez lekarza prowadzącego, jak i Zespół Medyczny. Zespół Medyczny określi czas potrzebny na rekonwalescencję wspólnie z lokalnym lekarzem prowadzącym. Dzienna stawka jest ograniczona do 175 EUR, a wypłacanie tego świadczenia jest ograniczone maksymalnie do 5 dni. TRANSPORT ZWŁOK DO KRAJU W przypadku śmierci Klienta Świadczący Usługi Assistance przedsięweźmie wszystkie niezbędne kroki (w tym wszelkie działania niezbędne do wypełnienia formalności) w celu repatriacji zwłok lub prochów Klienta do miejsca pochówku w Kraju, z wyłączeniem kosztów pogrzebu i kremacji. Płatność za to świadczenie powinna zostać dokonana przez ubezpieczyciela oferującego świadczenia szpitalne w ramach polisy ubezpieczenia podróżnego Klienta (zgodnie z warunkami ubezpieczyciela pokrywającego te świadczenia). W przypadku odmowy objęcia ubezpieczeniem podróżnym i/lub wystąpienia jakiejkolwiek sytuacji wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela za tego typu świadczenia Świadczący Usługi Assistance przedpłaci wszystkie koszty związane z tym świadczeniem w ramach świadczenia Przedpłata środków pieniężnych, opisanego w punkcie POWRÓT DZIECI POZOSTAWIONYCH BEZ OPIEKI W przypadku hospitalizacji i/lub transportu Klienta zgodnie z punktami 4.2.2, i Świadczący Usługi Assistance zorganizuje powrót do Kraju każdego dziecka poniżej 15 (piętnastego) roku życia, które podróżowało z Klientem, chyba że bilet pierwotnie nabyty dla tego dziecka może być wykorzystany do takiego celu. W razie potrzeby i na prośbę Klienta, Świadczący Usługi Assistance nawiąże współpracę MONITORING MEDYCZNY BLISKIEGO KREWNEGO KLIENTA. W przypadku zachorowania lub odniesienia obrażeń ciała przez mieszkającego w Kraju Bliskiego Krewnego Klienta Zespół Medyczny będzie monitorował stan zdrowia tego Bliskiego Krewnego i na bieżąco informował o nim Klienta. DOSTAWA NIEZBĘDNYCH LEKÓW. W przypadku konieczności medycznej, odpowiednio potwierdzonej przez Zespół Medyczny, Świadczący Usługi Assistance dostarczy niezbędny lek odpowiednio przepisany Klientowi i niedostępny w miejscy pobytu lub ustali, przepisze, uzyska i dostarczy lokalnie dostępny zamiennik tego leku. Świadczący Usługi Assistance poniesie koszty takiej dostawy. W każdym takim przypadku koszt leku ponosi Klient. Transport leku podlega w każdym przypadku aktualnie obowiązującym przepisom linii lotniczych lub innych firm transportowych, a także przepisom prawa lokalnego i/lub międzynarodowego. SZCZEGÓLNE WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE POMOCY MEDYCZNEJ Program nie obejmuje żadnych świadczeń: a. wynikających z podróży podjętych przez Klient wbrew zaleceniom lekarza lub w celu podjęcia leczenia Za Granicą; b. wynikających bezpośrednio lub pośrednio z choroby/schorzenia istniejącego już w okresie sześciu miesięcy poprzedzających podróż, chyba że przed rozpoczęciem podróży Klient uzyskał od lekarza konkretne pisemne potwierdzenie gotowości do podróży; c. wynikających z choroby/schorzenia, w związku z którym Klient był hospitalizowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających podróż lub znajduje się na liście oczekujących na hospitalizację, bądź w związku z którym Klient otrzymał rozpoznanie choroby w fazie terminalnej, chyba że przed rozpoczęciem podróży Klient uzyskał od lekarza konkretne pisemne potwierdzenie gotowości do podróży; d. wynikających bezpośrednio lub pośrednio z leczenia Za Granicą, które było wcześniej planowane, lub, o którym wcześniej wiedziano. POMOC PRAWNA OPŁATY PRAWNE. W razie wypadku podczas zagranicznej podróży Świadczący Usługi Assistance: zorganizuje obronę Klienta w ramach postępowania prawnego przeciwko niemu w zakresie odpowiedzialności cywilnej w danym kraju; oraz Strona 4 z 8 Strona 5 z 8

4 przeprowadzi postępowanie w celu uzyskania odszkodowania od odpowiedniego podmiotu trzeciego na rzecz Klienta na skutek obrażeń fizycznych i/lub szkód na przedmiotach osobistych, o ile wartość takich szkód zostanie oszacowana jako nieprzekraczająca sześciuset euro (600 EUR). We wszystkich tego rodzaju przypadkach doradca i/lub prawnik wyznaczony przez Świadczącego Usługi Assistance jest upoważniony do działania w imieniu Klienta z wyłączeniem prawa regresu wobec, ponoszenia odpowiedzialności przez, roszczeń odszkodowawczych wobec Świadczącego Usługi Assistance z powodu wyznaczenia przez niego doradcy i/lub prawnika. Świadczący Usługi Assistance pokrywa opłaty dla doradcy i/lub prawnika do kwoty sześciu tysięcy euro (6000 EUR). PRZEDPŁATA KAUCJI. Świadczący Usługi Assistance wyłoży kaucję do kwoty trzydziestu tysięcy euro ( EUR) w imieniu Klienta jako zabezpieczenie wymagane w celu zagwarantowania: uiszczenia opłat proceduralnych, z wyłączeniem kaucji wymaganych do pokrycia należności z tytułu odpowiedzialności cywilnej, grzywien lub należności osobistych Klienta; i/lub zwolnienia Klienta w przypadku jego zatrzymania na skutek wypadku drogowego. Kaucję taką należy traktować jako pożyczkę udzieloną przez Świadczącego Usługi Assistance Klientowi, który jest zobowiązany zwrócić Świadczącemu Usługi Assistance, zgodnie z punktem 3.11, pełną wyłożoną kwotę niezwłocznie po otrzymaniu jej z powrotem w przypadku braku wszczęcia postępowania, lub uniewinnienia, bądź w ciągu 15 dni od podjęcia przez sąd decyzji o skazaniu Klienta oraz, w każdym przypadku, w ciągu 3 miesięcy od daty wpłacenia kaucji przez Świadczącego Usługi Assistance. Świadczący Usługi Assistance dokonuje przedpłat kwot związanych z tym świadczeniem w ramach świadczenia Przedpłata środków pieniężnych, opisanego w punkcie WYŁĄCZENIA OGÓLNE W ramach tego Programu nie są wypłacane żadne świadczenia w przypadku: roszczeń wynikających z okoliczności, które były znane Klientowi przed rozpoczęciem podróży; strat, szkód lub kosztów, które, w momencie ich zaistnienia, są objęte inną polisą ubezpieczeniową; kosztów, które by wystąpiły, gdyby dana sytuacja, będąca przedmiotem roszczenia, nie miała miejsca; szkód wynikowych, dowolnego rodzaju, innych niż te wyraźnie wymienione w warunkach Programu; wszelkich celowych działań ze strony Ubezpieczonego prowadzących bezpośrednio do stanu zagrożenia zdrowia opisanego w punkcie 3.12; samobójstwa lub niepoczytalności Klienta, celowego samookaleczenia bądź bycia pod wpływem alkoholu lub narkotyków; straty, szkody, śmierci, obrażeń, zachorowania, inwalidztwa lub kosztów spowodowanych przez wojnę, najazd, działania zagranicznego wroga, działania wojenne (niezależnie od tego, czy została wypowiedziana wojna), działania terrorystów, wojnę domową, bunt, rewolucję, powstanie, wojskowe przejęcie lub uzurpowanie władzy ani uczestnictwo w wewnętrznych rozruchach lub zamieszkach, jakiegokolwiek typu; odpowiedzialności prawnej, dowolnego typu, spowodowanej bezpośrednio lub pośrednio przez, lub wynikającej z: promieniowania jonizującego lub zanieczyszczenia radioaktywnego przez inne odpady radioaktywne pochodzące ze spalania paliw jądrowych; radioaktywnych, trujących, wybuchowych lub innych niebezpiecznych właściwości wybuchowego systemu jądrowego lub jego elementu. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS ; NIP ; wysokość kapitału zakładowego wynosi złotych, kapitał został w pełni opłacony. Citi Handlowy, Citibank, Citigold, Citigold Select, CitiPhone są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do podmiotów z grupy Citigroup Inc. MasterCard jest zarejestrowanym znakiem towarowym MasterCard International Incorporated. Strona 6 z 8

5 ID asul

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance SA (IPA) z siedzibą w Irlandii pod adresem 10/11 Mary Street, Dublin 1, Irlandia (numer spółki

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE 1 Zakład Ubezpieczeń Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działająca w Polsce poprzez Inter Partner Assistance Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje Ubezpieczenie Wizz Air Travel Najważniejsze informacje Aby pomóc Państwu w zrozumieniu, czym jest to ubezpieczenie, przygotowaliśmy niniejszy dokument zawierający najważniejsze informacje o warunkach ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

Usługi dodatkowe do Karty Kredytowej Citibank World Elite MasterCard Ultime / Karty Kredytowej Citibank MasterCard World Signia Ultime

Usługi dodatkowe do Karty Kredytowej Citibank World Elite MasterCard Ultime / Karty Kredytowej Citibank MasterCard World Signia Ultime Usługi dodatkowe do Karty Kredytowej Citibank World Elite MasterCard Ultime / Karty Kredytowej Citibank MasterCard World Signia Ultime Zakres Usług Concierge dla posiadaczy Karty Kredytowej Citibank World

Bardziej szczegółowo

Usługi dodatkowe do Karty Kredytowej Citibank MasterCard World Signia Ultime

Usługi dodatkowe do Karty Kredytowej Citibank MasterCard World Signia Ultime Usługi dodatkowe do Karty Kredytowej Citibank MasterCard World Signia Ultime Zakres Usług Concierge dla posiadaczy Karty Kredytowej Citibank MasterCard World Signia Ultime. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Posiadacze

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu GRYUPOWE UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH CLASS&CLUB WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

Karta Produktu GRYUPOWE UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH CLASS&CLUB WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Karta Produktu GRYUPOWE UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH CLASS&CLUB WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. (na podstawie Szczególnych Warunków Ubezpieczenia zatwierdzonych

Bardziej szczegółowo

1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY

1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY 1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY Koszty rezygnacji z podróży - to przewidziane w umowie uczestnictwa w podróży bądź w umowie przewozu koszty

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego

Formularz. ubezpieczenia. zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia bagażu/sprzętu sportowego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A.

WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A. NR POLISY GENERALNEJ: 9000093 WNIOSEK O WYPŁATĘ ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU UMOWY UBEZPIECZENIA PAKIET TRAVEL WORLD DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH WYDANYCH PRZEZ MBANK S.A. IMIĘ I NAZWISKO OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA I. basen morza śródziemnego Zakres Ubezpieczenia: Standard KR NWI 1,85 KR NWI 2,70 KR NWI 2,55 KR NWI 3,35 - koszty leczenia KR - koszty ratownictwa NWI - na zdrowiu - - bagaż podróżny

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na kilka najczęściej zadawanych pytań PAKIET UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO MŁODZIEŻ DLA EUROPY

Odpowiedzi na kilka najczęściej zadawanych pytań PAKIET UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO MŁODZIEŻ DLA EUROPY Strona 1/71 Edukacja i kultura Młodzież Odpowiedzi na kilka najczęściej zadawanych pytań PAKIET UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO MŁODZIEŻ DLA EUROPY Pakiet ubezpieczeniowy gwarantujący uczestnikom całodobową ochronę,

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART DINERS CLUB CORPORATE EXECUTIVE OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART DINERS CLUB CORPORATE EXECUTIVE OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY Załącznik Nr 2 do Umowy nr 0202008094 INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW KART DINERS CLUB CORPORATE EXECUTIVE OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY Na podstawie umowy numer

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH.

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH. KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART OBCIĄŻENIOWYCH VISA BUSINESS, VISA BUSINESS GOLD, MASTERCARD BUSINESS, MASTERCARD CORPORATE, MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE

Bardziej szczegółowo

MASTERCARD EUROPE FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA Bank Zachodni WBK S.A. World MasterCard - Numer polisy 0202008101 INFORMACJE OGÓLNE

MASTERCARD EUROPE FORMULARZ ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA Bank Zachodni WBK S.A. World MasterCard - Numer polisy 0202008101 INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE Zgłoszenie roszczenia powinno zostać przesłane do : Chartis Europe Spółka Akcyjna Oddział w Polsce Dział Likwidacji Szkód NNW Saski Point Ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa Polska

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów rezygnacji z podróży/z biletu lotniczego W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróży. MasterCard World Signia Ultime/ World Elite MasterCard Ultime

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróży. MasterCard World Signia Ultime/ World Elite MasterCard Ultime Karta Produktu Ubezpieczenia Podróży MasterCard World Signia Ultime/ World Elite MasterCard Ultime Ubezpieczenie ma charakter ochronny i obejmuje Posiadaczy ważnej karty kredytowej Citibank MasterCard

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Tabela świadczeń i limitów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Karty Produktu

Tabela świadczeń i limitów stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Karty Produktu 1 Ubezpieczyciel 2 Ubezpieczający 3 Podmiot uprawniony do otrzymania świadczenia 4 Przedmiot i zakres ochrony ubezpieczeniowej 5 Świadczenia przysługujące klientowi lub innym osobom z umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część II SIWZ - Świadczenie usług logistycznych obsługi podróży służbowych w PSE S.A.

CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część II SIWZ - Świadczenie usług logistycznych obsługi podróży służbowych w PSE S.A. CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług logistycznych obsługi podróży służbowych w PSE SA 1. Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym przygotowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w Warszawie (dalej: WARTA) we współpracy z PKO Bank Polski S.A. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróży LION'S BANK MASTER KEY WORLD ELITE MASTERCARD

Karta Produktu Ubezpieczenia Podróży LION'S BANK MASTER KEY WORLD ELITE MASTERCARD Karta Produktu Ubezpieczenia Podróży LION'S BANK MASTER KEY WORLD ELITE MASTERCARD Niniejszy dokument (dalej Karta Produktu ) zawiera najważniejsze informacje o Ubezpieczeniu Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia dla posiadaczy kart obciążeniowych Visa Business, Visa Business

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl

Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP. Ogólne Warunki Ubezpieczenia. www.eulerhermes.pl Towarzystwo Ubezpieczeń Euler Hermes S.A. Power CAP Ogólne Warunki Ubezpieczenia www.eulerhermes.pl A. Zakres ubezpieczenia Power CAP Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Power CAP (OWU Power CAP) mają

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 3 ubezpieczenia osobowe. Część A Ubezpieczenia osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Grupowe Ubezpieczenie Podróży zagranicznej dla Posiadaczy Kart Kredytowych CLASS&CLUB wydanych przez RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

Karta Produktu. Grupowe Ubezpieczenie Podróży zagranicznej dla Posiadaczy Kart Kredytowych CLASS&CLUB wydanych przez RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Karta Produktu Grupowe Ubezpieczenie Podróży zagranicznej dla Posiadaczy Kart Kredytowych CLASS&CLUB wydanych przez RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Ubezpieczający Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu assistance WORLD

Regulamin Programu assistance WORLD Regulamin Programu assistance WORLD Artykuł 1. Definicje Pojęciom użytym w niniejszych Regulaminie nadaje się znaczenie określone poniżej: 1. Centrum Pomocy Assistance - jednostka zajmująca się organizacją

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym

Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym Regulamin Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Rozdawaj Zniżki Znajomym prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

AXA TRAVEL INSURANCE KARTA PRODUKTU 2015

AXA TRAVEL INSURANCE KARTA PRODUKTU 2015 Karta Produktu Ubezpieczenia Podróżnego MASTERCARD WORLD ELITE W Karcie Produktu zawarte są najważniejsze informacje o ochronie ubezpieczeniowej. Karta Produktu nie jest elementem Umowy ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46

801 102 102 pzu.pl. PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 801 102 102 pzu.pl PZU SA Oddział Wrocław Ul. Oławska 35, 50-124 Wrocław tel. 71 308 26 47 do 45, fax. 71 308 26 46 Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży szkolnej na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ODWOŁANIE PODRÓŻY UBEZPIECZENIE BAGAŻU REPATRIACJA/ASSISTANCE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ODWOŁANIE PODRÓŻY UBEZPIECZENIE BAGAŻU REPATRIACJA/ASSISTANCE Ogólne Warunki Ubezpieczenia ODWOŁANIE PODRÓŻY UBEZPIECZENIE BAGAŻU REPATRIACJA/ASSISTANCE Postanowienia Ogólne ART. 1 DEFINICJE 1. Nagła ciężka choroba: Każda potwierdzona przez zakład opieki medycznej

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Posiadaczy Konta Platinium II

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Posiadaczy Konta Platinium II Załącznik nr 2 aneksu nr 3 Polisy Głównej nr 0202008075 wystawionej w dniu 01 sierpnia 2005 r. Szczególne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Posiadaczy Konta Platinium II 1 Zakres

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpieczenie opon za 5 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa

ASSISTANCE W PODRÓŻY. Warszawa ASSISTANCE W PODRÓŻY Warszawa 1 OPIS PRODUKTU Assistance / w podróży, to: Komunikacyjne ubezpieczenie Assistance dla osób poszukujących prostych i elastycznych rozwiązań Produkt samodzielny dostępny dla

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus

Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus Ubezpieczenie na życie Moje Zdrowie Plus ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL): AGENT UBEZPIECZENIOWY: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ING Bank Śląski S.A. WŁAŚCICIEL POLISY/

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY WARTA DLA CIEBIE I RODZINY 11.03.2014 aktualizacja listopad 2014 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY DLACZEGO WARTO? MOŻESZ ZAROBIĆ DODATKOWE PIENIĄDZE!!! PODNIEŚĆ STANDARD ŻYCIA! REALIZOWAĆ MARZENIA! UMACNIAĆ

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016 Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży OWU styczeń 2016 W podróży Klauzula nr 1 koszty leczenia Suma Ubezpieczenia: 10 000 EUR; 20 000 EUR; 40 000 EUR; 60 000 EUR Okres ochrony: 7 dniowa karencja

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa niezdolność do samodzielnego życia lub pracy nr OWU/TP12/1/2016 Spis treści Masz w dłoni Ogólne warunki ubezpieczenia. To dokument, który zawiera szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Polisy nr...

Załącznik nr... do Polisy nr... Załącznik nr... do Polisy nr... POSTANOWIENIA ODMIENNE do Ogólnych warunków ubezpieczenia Wojażer ustalonych Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/323/2007 z dnia 19 czerwca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym

Regulamin Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym Regulamin Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Promocyjnego Poleć AXA DIRECT znajomym prowadzonego przez AVANSSUR Spółka

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem PDW14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności do pracy spowodowanej nieszczęśliwym

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część II SIWZ - Świadczenie usług logistycznych obsługi podróży służbowych w PSE S.A.

CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część II SIWZ - Świadczenie usług logistycznych obsługi podróży służbowych w PSE S.A. CZĘŚĆ II SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług logistycznych obsługi podróży służbowych w PSE SA 1. Kompleksowe

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r.

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Nr sprawy: BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Dotyczy: postępowania organizowanego przez Kancelarię Senatu, w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016

OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO przygotowana przy udziale firmy Inter Broker Sp. z o.o. EDU PLUS Program ogólnopolski - Rok szkolny 2015/2016 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko Izabela Leciak Telefon kontaktowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEGO INWALIDZTWA UBEZPIECZONEGO SPOWODOWANEGO NIESZCZĘŚLIWYM WYPADKIEM kod warunków TIPP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru.

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW

PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017. Ubezpieczenie NNW PROGRAMY UBEZPIECZEŃ WARSZAWSKIEGO UNIWERSTYSTEU MEDYCZNEGO ROK AKADEMICKI 2016/2017 Ubezpieczenie NNW Ubezpieczyciel: STU ERGO HESTIA SA Suma ubezpieczenia 40 000 zł ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Wypłata świadczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwane dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Karta produktu do ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadaczy kart Banku Polska Kasa Opieki S.A.

Karta produktu do ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadaczy kart Banku Polska Kasa Opieki S.A. Karta produktu do ubezpieczenia w podróży zagranicznej posiadaczy kart Banku Polska Kasa Opieki S.A. Ogólne informacje dotyczące ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy, prowadzonej przez AVANSSUR Spółka Akcyjna Oddział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms

Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms Regulamin Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady Oferty promocyjnej Gwarancja ceny przy Odnowieniu promocja sms prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA

Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA Informacja 0 Warunkach Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Mastercard Business Banku BPH SA PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA udziela posiadaczom kart płatniczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Regulamin. 1 Zakres stosowania. 2 Definicje zawarte w Regulaminie Regulamin Regulamin KUP BILET ON LINE Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej zwana PKS Elbląg lub Przewoźnikiem). Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku

Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Załącznik do zarządzenia nr 4/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku Regulamin w sprawie zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków oraz zasad rozliczania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Umowy dodatkowe (opcje) w Opiekunie

Umowy dodatkowe (opcje) w Opiekunie Umowy dodatkowe (opcje) w Opiekunie ZDROWE ŻYCIE Ubezpieczenie szpitalne 1 Dlaczego warto mieć taki produkt w grupówkach Taki produkt jest potrzebny wszystkim: w 2010 roku 7,9 mln osób było hospitalizowanych,

Bardziej szczegółowo

Oferta produktowa. dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

Oferta produktowa. dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Oferta produktowa dla Pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Eurokonto Mobilne to nowoczesny pakiet mobilnych rozwiązań dla osób aktywnych pozwalający kontaktować się z Bankiem w dowolnym miejscu

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax.

Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Czerwiec 2013r. Generali Życie T.U. S.A. ul. Postępu 15B, 02-676 Warszawa, Tel. 0 801 343 343, +48 22 543 05 43, Fax. +48 22 543 09

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS

Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS Regulamin oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Wakacyjny kod rabatowy promocja SMS, prowadzonej przez AVANSSUR

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym przygotowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w Warszawie (dalej: WARTA) we współpracy z PKO Bank Polski S.A. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA

AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA AXA LIDER BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO NA ŚWIECIE PARASOL ZASADY FUNKCJONOWANIA 1 Zawartość prezentacji 1. Informacje ogólne Konstrukcja produktu Klient docelowy 2. Umowa podstawowa 3. Cecha zaleta 4. Zasady

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym przygotowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w Warszawie (dalej: WARTA) we współpracy z PKO Bank Polski S.A. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

Instytutowe klauzule wojenne (dla ładunków w przewozie lotniczym) 1/1/09. (Z wyłączeniem przesyłek pocztowych.)

Instytutowe klauzule wojenne (dla ładunków w przewozie lotniczym) 1/1/09. (Z wyłączeniem przesyłek pocztowych.) Instytutowe klauzule wojenne (dla ładunków w przewozie lotniczym) 1/1/09 RYZYKA OBJĘTE UBEZPIECZENIEM Ryzyka (Z wyłączeniem przesyłek pocztowych.) 1. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje, z wyjątkami wymienionymi

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO INFORM ACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie:

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty Kredytowe MasterCard, MasterCard Integracja i Gold

Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty Kredytowe MasterCard, MasterCard Integracja i Gold Załącznik nr 1 do Umowy Generalnej nr 2364001044: Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna Karta i Dokumenty: Karty Kredytowe MasterCard, MasterCard Integracja i Gold Warunki Ubezpieczenia Pakietu Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave. Warszawa, Listopad 2013

Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave. Warszawa, Listopad 2013 Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave Warszawa, Listopad 2013 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej WU) określają zasady

Bardziej szczegółowo

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór!

Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej podróży świetny wybór! Przegląd świadczeń w ramach ubezpieczeń HanseMerkur Reiseversicherung AG Poszukujecie Państwo u nas pasującego ubezpieczenia pod kątem Państwa następnej świetny wybór! Proszę pamietać że poniższe zestawienie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Dzierżawy Jachtów HORNET CZARTER

Ogólne Warunki Umowy Dzierżawy Jachtów HORNET CZARTER Art. 1 Procedura zamówienia 1. W celu podpisania umowy dzierżawy Dzierżawca powinien skontaktować się z Wydzierżawiającym działającym pod firmą: HERMETIC Maciej Łukaszewicz, 04-998 Warszawa ul. Ogórkowa

Bardziej szczegółowo

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. PREZYDIUM 545. posiedzenie 11 marca 2008 r. DO WIADOMOŚCI

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny. PREZYDIUM 545. posiedzenie 11 marca 2008 r. DO WIADOMOŚCI Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny Punkt 7 a) PREZYDIUM 545. posiedzenie 11 marca 2008 r. Dot.: Punkt 7 a) porządku obrad System ubezpieczenia członków DO WIADOMOŚCI Na swoim posiedzeniu w październiku

Bardziej szczegółowo

KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY:

KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE TURNUSY: PÓŁKOLONIE 2015 KARTA ZGŁOSZENIOWA/UMOWA UCZESTNICTWA W PÓŁKOLONIACH STACJONARNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB SMECZ W PIASECZNIE I. DANE ORGANIZATORA SMECZ Bogumił i Wspólnicy Sp.j ul. Mostowa 4, Siedliska

Bardziej szczegółowo

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia Śmierć

Bardziej szczegółowo