Zakres Usługi Assistance dla Posiadaczy Karty Kredytowej Citibank World Elite MasterCard Ultime / Karty Kredytowej Citibank MasterCard World Signia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres Usługi Assistance dla Posiadaczy Karty Kredytowej Citibank World Elite MasterCard Ultime / Karty Kredytowej Citibank MasterCard World Signia"

Transkrypt

1 Zakres Usługi Assistance dla Posiadaczy Karty Kredytowej Citibank World Elite MasterCard Ultime / Karty Kredytowej Citibank MasterCard World Signia Ultime

2 WPROWADZENIE Program Travel Assistance jest świadczony przez: AXA Travel Insurance, z siedzibą przy 10/11 Mary Street, Dublin 1, Irlandia. ABY ZACHOWAĆ ZGODNOŚĆ Z OPISAMI USŁUG I OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIA W RAMACH TEGO PROGRAMU, KLIENT JEST ZOBOWIĄZANY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z JEDNOSTKĄ ŚWIADCZĄCĄ USŁUGI ASSISTANCE NIEZWŁOCZNIE PO ZAIST- NIENIU ROSZCZENIA LUB POTENCJALNEGO ROSZCZENIA. KLIENT JEST ZAWSZE ZOBOWIĄZANY DO SKONTAKTOWANIA SIĘ Z JEDNOSTKĄ ŚWIADCZĄCĄ USŁUGI ASSISTANCE W PRZYPADKU KOSZTÓW PRZEKRACZAJĄCYCH 250 EUR LUB W NAJ- SZYBSZYM FIZYCZNIE MOŻLIWYM TERMINIE W CELU UZYSKANIA UPRZEDNIEGO UPOWAŻNIENIA OD TEJ JEDNOSTKI. W celu skorzystania z usługi assistance należy skontaktować się z CitiPhone pod dostępnymi całą dobę numerami telefonów: lub Po przełączeniu rozmowy do Świadczącego Usługi Assistance należy podać nazwisko Klienta, numer Karty Kredytowej Citibank World Elite MasterCard Ultime / Karty Kredytowej Citibank MasterCard World Signia Ultime i możliwie jak najwięcej dodatkowych informacji. Prosimy również o podanie numeru telefonu, lub faksu, pod którym można się skontaktować z Klientem. Usługi assistance są dostępne przez 24 godziny na dobę, 365 dni w roku. DEFINICJE W ramach niniejszego Programu następujące terminy mają niżej podane znaczenia (na potrzeby tego Programu stosowanie rodzaju męskiego zawsze obejmuje również rodzaj żeński): BANK oznacza: Bank Handlowy w Warszawie S.A. BLISKI KREWNY oznacza: męża, żonę, konkubenta, konkubinę, matkę, ojca, teściową, teścia córkę, syna (w tym adoptowaną lub przysposobioną córkę lub syna), dziadka, babkę, wnuka, wnuczkę, brata, siostrę, szwagra, szwagierkę, bratową lub narzeczonego/narzeczoną Klienta. DOM oznacza: główne miejsce zamieszkania Klienta w Kraju. ŚWIADCZĄCY USŁUGI ASSISTANCE oznacza: AXA Travel Insurance, z siedzibą przy 10/11 Mary Street, Dublin1, Irlandia podmiot udzielający pomocy w nagłych wypadkach, opisanej w niniejszym Zakresie Usług Assistance dla Posiadaczy Kart World Elite MasterCard Ultime / MasterCard World Signia Ultime, którą objęci są posiadacze Kart. KARTA oznacza: główna Karta Kredytowa Citibank World Elite MasterCard Ultime / główna Karta Kredytowa Citibank MasterCard World Signia Ultime. KRAJ oznacza: kraj zamieszkania Klienta. PROCEDURA LECZNICZA oznacza: procedurę chirurgiczną lub medyczną, której jedynym celem jest leczenie poważnej choroby lub obrażeń ciała. PROGRAM oznacza: usługa assistance uregulowana niniejszym Zakresem Usług Assistance dla Posiadaczy Kart Kredytowch World Elite MasterCard Ultime / MasterCard World Signia Ultime. KLIENT oznacza: posiadacza Karty i jego męża/żonę lub konkubenta/konkubinę, dzieci poniżej 25 roku życia pozostające na jego utrzymaniu, mieszkających w Kraju. ZA GRANICĄ oznacza: poza terytorium Kraju. ZESPÓŁ MEDYCZNY oznacza: strukturę medyczną odpowiednią dla danego zdarzenia medycznego, określoną przez kierownika ds. medycznych Świadczącego Usługi Assistance. OGÓLNE WARUNKI WAŻNOŚĆ KARTY W przypadku wygaśnięcia, bez względu na przyczynę, umowy o Kartę nastąpi odmowa udzielenia świadczeń w ramach tego Programu. POSTĘPOWANIE UBEZPIECZONEGO Klient powinien dokładać wszelkich niezbędnych starań, aby unikać sytuacji, w wyniku których konieczne będzie składanie roszczeń lub minimalizować prawdopodobieństwo zaistnienia tych sytuacji. OBOWIĄZEK POWIADOMIENIA ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI ASSISTANCE W celu otrzymania świadczeń w ramach Programu Klient jest zobowiązany skontaktować się z Świadczącym Usługi Assistance za pośrednictwem CitiPhone (strona 1 niniejszego dokumentu) niezwłocznie po zaistnieniu roszczenia lub potencjalnego roszczenia. Klient jest zawsze zobowiązany do skontaktowania się ze Świadczącym Usługi Assistance w przypadku kosztów przekraczających 250 EUR lub w najszybszym fizycznie możliwym terminie w celu uzyskania uprzedniego upoważnienia od Świadczącego Usługi Assistance. ZAKRES PROGRAMU Program obejmuje każdego Klienta, nawet jeśli podróżuje on samotnie. Klient jest objęty Programem na całym świecie, podczas nieograniczonej liczby prywatnych i służbowych podróży Za Granicę, z których każda nie przekracza 90 kolejnych dni oraz rozpoczyna się i kończy w Kraju. Program jest jednak ograniczony do łącznej liczby 183 dni spędzonych poza krajem zamieszkania w dowolnym okresie 12 miesięcy. OGRANICZENIA Korzystanie z kart dodatkowych do Karty lub kilku Kart nie upoważnia Klienta, Banku ani Świadczącego Usługi Assistance do wypłaty kwoty przekraczającej najwyższy limit właściwy dla dowolnej z Kart w zakresie kosztów ponoszonych przez dowolnego Klienta na skutek jakiegokolwiek pojedynczego zdarzenia objętego przez warunki ubezpieczenia właściwe dla tych Kart. OKRES OBOWIĄZYWANIA PROGRAMU Objęcie Programem rozpoczyna się od momentu aktywacji Karty, a kończy w momencie rozwiązania, niezależnie od przyczyny, umowy o Kartę. ZOBOWIĄZANIE ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI ASSISTANCE Świadczący Usługi Assistance jest zobowiązany dokładać wszelkich starań, aby zapewniać pełen zakres usług we wszystkich opisanych tutaj okolicznościach. Miejsca odległe geograficznie lub nieprzewidywalne okoliczności niepożądane mogą uniemożliwić świadczenie odpowiedniego poziomu usług Assistance, ale we wszystkich przypadkach, w których występują tego rodzaju trudności, zastosowanie mają pełne świadczenia pieniężne, zgodnie z warunkami Programu. SUBROGACJA Świadczący Usługi Assistance ma prawo do przejęcia praw Klienta w celu uregulowania roszczenia lub podjęcia działań przeciwko stronie trzeciej, we własnym interesie. W takich sytuacjach Świadczący Usługi Assistance ma pełną swobodę działania w sposób uznany przez niego za najstosowniejszy. Świadczący Usługi Assistance może w dowolnym momencie wypłacić Klientowi pełną kwotę, do której jest on uprawniony, zgodnie z Programem. Po takiej czynności Świadczący Usługi Assistance nie ponosi dalszej odpowiedzialności w związku z, lub na skutek działania przeciwko stronie trzeciej. PRZEKAZYWANIE NIEWYKORZYSTANYCH BILETÓW PODRÓŻNYCH W przypadku transportu Klienta do kraju wszelkie możliwe niewykorzystane bilety podróżne zostają przekazane do dyspozycji Świadczącego Usługi Assistance, na jego prośbę. WYŁĄCZENIE KLIENTA Jakiekolwiek oszustwo, fałszerstwo lub fałszywy dowód ze strony Klienta powoduje automatyczne zniesienie zobowiązań Świadczącego Usługi Assistance do świadczenia usług w ramach Programu na rzecz tego Klienta w tym konkretnym przypadku. Strona 3 z 8

3 ZWROT KOSZTÓW OPŁATY We wszystkich sytuacjach, w których Świadczący Usługi Assistance dokonuje przedpłaty środków pieniężnych w imieniu Klienta, ma ona prawo obciążyć tymi kosztami bezpośrednio rachunek Karty. Świadczący Usługi Assistance ma prawo dodać opłatę administracyjną w wysokości 3%, przy czym minimum wynosi 10 EUR, do każdej dokonanej przedpłaty. Niezależnie od okoliczności Klient jest zobowiązany zwrócić koszty nieobjęte odpowiedzialnością Świadczącego Usługi Assistance w ciągu jednego miesiąca od otrzymania stosownej prośby. STAN ZAGROŻENIA ZDROWIA Odniesione obrażenia fizyczne lub nagłe i niespodziewane zachorowania Klienta podczas podróży poza Krajem, wymagające niezwłocznego leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego, uznanego za niezbędne przez uprawnionego lekarza. PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA Program podlega prawu Irlandii i interpretacji zgodnie z prawem Irlandii jako prawem kraju Świadczącego Usługi Assistance. Wszelkie spory podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w Irlandii. ŚWIADCZENIA W RAMACH PROGRAMU USŁUGI ASSISTANCE DLA PODRÓŻNYCH INFORMACJE PRZED PODRÓŻĄ Na prośbę Klienta Świadczący Usługi Assistance udziela następujących informacji przed podróżą Klienta: informacji dotyczących przygotowań do podróży, informacji dotyczących wiz, paszportów, informacji dotyczących wymaganych szczepień przed zagranicznymi podróżami, informacji dotyczących opłat i przepisów celnych, informacji dotyczących kursów wymiany walut i podatków VAT, informacji dotyczących kontaktów z ambasadami lub konsulatami. NIEOCZEKIWANY POWRÓT DO KRAJU ZAMIESZKANIA W przypadku poważnej szkody w domu Klienta lub poważnego zachorowania bądź śmierci Bliskiego Krewnego, lub nieoczekiwanej niepożądanej sytuacji zagrażającej firmie Klienta (śmierci członka wyższego kierownictwa, pożaru itp.) w kraju zamieszkania, czego skutkiem jest nieplanowany powrót Klienta, Świadczący Usługi Assistance organizuje i ponosi koszty takiego nieplanowanego powrotu, jeśli bilet pierwotnie zakupiony przez Klienta nie może zostać wykorzystany w tym celu. ZASTĘPSTWO KLIENTA W przypadku zachorowania lub obrażeń fizycznych, które, w opinii Zespołu medycznego, uniemożliwiają Klientowi dalsze pełnienie jego obowiązków, tj. realizację pierwotnego celu podróży służbowej poza Krajem, Świadczący Usługi Assistance zorganizuje i pokryje koszty biletu powrotnego osoby zastępującej Klienta, która przejmie obowiązki (tj. realizację pierwotnego celu podróży służbowej) początkowo przydzielone Klientowi. PRZEKAZYWANIE PILNYCH WIADOMOŚCI Na prośbę Klienta Świadczący Usługi Assistance przekaże dowolnej osobie wskazanej przez Klienta dowolną pilną wiadomość dotyczącą awaryjnej sytuacji zaistniałej podczas podróży Za Granicę. POMOC ADMINISTRACYJNA W przypadku utraty lub kradzieży ważnych dokumentów podróżnych, takich jak: paszport, wiza wjazdowa, czy bilet lotniczy, Świadczący Usługi Assistance udzieli Klientowi niezbędnych informacji i pomocy w zakresie formalności wymaganych przez lokalne władze w celu uzyskania dokumentów zastępczych w miejsce utraconych lub skradzionych. PRZEDPŁATA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Świadczący Usługi Assistance przedpłaci lub zagwarantuje płatność do sumy 6000 EUR w imieniu Klienta w celu pokrycia pilnych wydatków w nieoczekiwanej sytuacji awaryjnej, w której nie jest możliwa realizacja płatności przy użyciu Karty z powodu jej utraty lub kradzieży, zgłoszonej odpowiednim organom władzy oraz do Banku. Kwota ta zostanie zwiększona do EUR w przypadku hospitalizacji Za Granicą. Przedpłata wydatków medycznych nie jest powiązana z utratą Karty. W razie potrzeby wyżej podane limity mogą zostać zwiększone po uzyskaniu zgody od Banku. W każdym przypadku Klient lub dowolna osoba występująca w jego imieniu jest zobowiązana podpisać skrypt dłużny przed każdą przedpłatą lub gwarancją ze strony Świadczącego Usługi Assistance. Świadczący Usługi Assistance ma prawo zwrócić się o zwrot przedpłaconych kwot, zgodnie z artykułem 3.11, po powrocie Klienta do Kraju i najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od daty przedpłaty lub gwarancji udzielonej przez Świadczącego Usługi Assistance. ODZYSKANIE I PRZEKIEROWANIE BAGAŻU W przypadku utraty lub niewłaściwego skierowania bagażu Klienta przez przewoźnika Świadczący Usługi Assistance nawiąże współpracę z odpowiednią firmą, np. liniami lotniczymi, i zorganizuje transport tego bagażu, o ile zostanie odzyskany, do miejsca pobytu Klienta. Koszty transportu, jeśli wystąpią, zostaną poniesione przez Klienta bez uszczerbku dla ewentualnych roszczeń przeciwko stronie odpowiedzialnej i/ lub pośrednika turystycznego. TRANSPORT ZAMIENNIKÓW PRZEDMIOTÓW OSOBISTYCH W przypadku uszkodzenia, utraty lub kradzieży przedmiotów osobistych Klienta, w tym przedmiotów zapomnianych, które są niezbędne do kontynuowania podróży, m.in. soczewek kontaktowych, okularów itp., Świadczący Usługi Assistance zorganizuje i opłaci transport zamienników takich przedmiotów do miejsca pobytu Klienta. Usługa ta jest świadczona pod warunkiem, że albo Świadczący Usługi Assistance jest uprawniony do dostępu i ma dostęp do zamienników tych przedmiotów, albo zamienniki tych przedmiotów zostaną dostarczone do siedziby Świadczącego Usługi Assistance przez niego wskazanej, przez Klienta lub jego przedstawiciela. POMOC MEDYCZNA POMOC W SYTUACJACH ZAGROŻENIA ZDROWIA Na prośbę Klienta o pomoc medyczną, Zespół Medyczny dokona wstępnych czynności. Zespół Medyczny zarejestruje prośbę Klienta i doradzi mu w zakresie kolejnych kroków, jakie powinien podjąć. Zespół medyczny nie postawi diagnozy, ale, na prośbę i na koszt Klienta, zorganizuje możliwość uzyskania odpowiedniej diagnozy poprzez wizytę u lekarza, za którą zapłaci Klient podczas jej trwania, lub poprzez umówienie Klienta w odpowiedniej jednostce medycznej, czego koszty poniesie Klient. PRZEDPŁATA WYDATKÓW NA LECZENIE OBJĘTYCH PROGRAMEM POZA KRAJEM ZAMIESZKANIA W przypadku hospitalizacji na skutek zachorowania lub obrażeń fizycznych bądź leczenia ambulatoryjnego podczas zagranicznej podróży, Świadczący Usługi Assistance dokona przedpłaty kosztów leczenia do kwoty objętej przez ubezpieczenie podróżne Klienta, o ile obejmuje ono hospitalizację (zgodnie z warunkami ubezpieczyciela pokrywającego te świadczenia). W przypadku odmowy objęcia ubezpieczeniem i/lub wystąpienia jakiejkolwiek sytuacji wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela za świadczenia szpitalne Świadczący Usługi Assistance przedpłaci i dokona płatności bezpośrednio na rzecz danej instytucji służby zdrowia w ramach świadczenia Przedpłata środków pieniężnych, opisanego w punkcie TRANSPORT DO KRAJU ZE WZGLĘDÓW MEDYCZNYCH/REPATRIACJA W razie odniesienia obrażeń lub zachorowania przez Klienta, w przypadku którego Zespół Medyczny i lekarz prowadzący zalecają hospitalizację, Świadczący Usługi Assistance zorganizuje: a. transport Klienta do najbliższego szpitala; oraz b. w przypadku zaistnienia podstaw medycznych: i. transport Klienta do szpitala lepiej wyposażonego do leczenia konkretnego obrażenia lub choroby; lub ii. bezpośredni transport do odpowiedniego szpitala lub innej instytucji służby zdrowia w pobliżu Domu, o ile stan zdrowia Klienta na to pozwoli. Zespół Medyczny Świadczącego Usługi Assistance oraz lekarz prowadzący dokonują oceny, czy stan zdrowia Klienta pozwala na powrót do Kraju jako zwykłego pasażera, lub czy konieczne jest przedsięwzięcie dodatkowych środków. Płatność za to świadczenie powinna zostać dokonana przez ubezpieczyciela oferującego świadczenia szpitalne w ramach polisy ubezpieczenia podróżnego Klienta (zgodnie z warunkami ubezpieczyciela pokrywającego te świadczenia). W przypadku odmowy objęcia ubezpieczeniem i/lub wystąpienia jakiejkolwiek sytuacji wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela za tego typu świadczenia Świadczący Usługi Assistance przedpłaci wszystkie koszty związane z tym świadczeniem w ramach świadczenia Przedpłata środków pieniężnych, opisanego w punkcie POWRÓT DO KRAJU PO LECZENIU Po zakończeniu hospitalizacji Klienta w lokalnym szpitalu Świadczący Usługi Assistance zorganizuje i poniesie koszty powrotu Klienta do jego Domu, jako zwykłego pasażera, o ile taka podróż jest możliwa w opinii lekarza prowadzącego i Zespołu Medycznego Świadczącego Usługi Assistance. Ponadto Świadczący Usługi Assistance przedsięweźmie inne kroki niezbędne ze względu na stan zdrowia Klienta. WIZYTA W STANIE ZAGROŻENIA ZDROWIA W przypadku hospitalizacji Klienta na skutek obrażeń fizycznych lub zachorowania, oraz w przypadku odpowiedniego zalecenia opartego na powodach medycznych ze strony Zespołu Medycznego, Świadczący Usługi Assistance zorganizuje i poniesie koszty biletów (w dwie strony, w klasie ekonomicznej, na podróż rozpoczynającą się w Kraju), a także odpowiedniego zakwaterowania dowolnej osoby wskazanej przez Klienta i mieszkającej w Kraju. POKÓJ HOTELOWY NA OKRES REKONWALESCENCJI Świadczący Usługi Assistance zorganizuje zakwaterowanie Klienta wyłącznie w celu rekonwalescencji bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji, oraz w przypadku uznania tego za konieczne zarówno przez lekarza prowadzącego, jak i Zespół Medyczny. Zespół Medyczny określi czas potrzebny na rekonwalescencję wspólnie z lokalnym lekarzem prowadzącym. Dzienna stawka jest ograniczona do 175 EUR, a wypłacanie tego świadczenia jest ograniczone maksymalnie do 5 dni. TRANSPORT ZWŁOK DO KRAJU W przypadku śmierci Klienta Świadczący Usługi Assistance przedsięweźmie wszystkie niezbędne kroki (w tym wszelkie działania niezbędne do wypełnienia formalności) w celu repatriacji zwłok lub prochów Klienta do miejsca pochówku w Kraju, z wyłączeniem kosztów pogrzebu i kremacji. Płatność za to świadczenie powinna zostać dokonana przez ubezpieczyciela oferującego świadczenia szpitalne w ramach polisy ubezpieczenia podróżnego Klienta (zgodnie z warunkami ubezpieczyciela pokrywającego te świadczenia). W przypadku odmowy objęcia ubezpieczeniem podróżnym i/lub wystąpienia jakiejkolwiek sytuacji wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela za tego typu świadczenia Świadczący Usługi Assistance przedpłaci wszystkie koszty związane z tym świadczeniem w ramach świadczenia Przedpłata środków pieniężnych, opisanego w punkcie POWRÓT DZIECI POZOSTAWIONYCH BEZ OPIEKI W przypadku hospitalizacji i/lub transportu Klienta zgodnie z punktami 4.2.2, i Świadczący Usługi Assistance zorganizuje powrót do Kraju każdego dziecka poniżej 15 (piętnastego) roku życia, które podróżowało z Klientem, chyba że bilet pierwotnie nabyty dla tego dziecka może być wykorzystany do takiego celu. W razie potrzeby i na prośbę Klienta, Świadczący Usługi Assistance nawiąże współpracę MONITORING MEDYCZNY BLISKIEGO KREWNEGO KLIENTA. W przypadku zachorowania lub odniesienia obrażeń ciała przez mieszkającego w Kraju Bliskiego Krewnego Klienta Zespół Medyczny będzie monitorował stan zdrowia tego Bliskiego Krewnego i na bieżąco informował o nim Klienta. DOSTAWA NIEZBĘDNYCH LEKÓW. W przypadku konieczności medycznej, odpowiednio potwierdzonej przez Zespół Medyczny, Świadczący Usługi Assistance dostarczy niezbędny lek odpowiednio przepisany Klientowi i niedostępny w miejscy pobytu lub ustali, przepisze, uzyska i dostarczy lokalnie dostępny zamiennik tego leku. Świadczący Usługi Assistance poniesie koszty takiej dostawy. W każdym takim przypadku koszt leku ponosi Klient. Transport leku podlega w każdym przypadku aktualnie obowiązującym przepisom linii lotniczych lub innych firm transportowych, a także przepisom prawa lokalnego i/lub międzynarodowego. SZCZEGÓLNE WYŁĄCZENIA DOTYCZĄCE POMOCY MEDYCZNEJ Program nie obejmuje żadnych świadczeń: a. wynikających z podróży podjętych przez Klient wbrew zaleceniom lekarza lub w celu podjęcia leczenia Za Granicą; b. wynikających bezpośrednio lub pośrednio z choroby/schorzenia istniejącego już w okresie sześciu miesięcy poprzedzających podróż, chyba że przed rozpoczęciem podróży Klient uzyskał od lekarza konkretne pisemne potwierdzenie gotowości do podróży; c. wynikających z choroby/schorzenia, w związku z którym Klient był hospitalizowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających podróż lub znajduje się na liście oczekujących na hospitalizację, bądź w związku z którym Klient otrzymał rozpoznanie choroby w fazie terminalnej, chyba że przed rozpoczęciem podróży Klient uzyskał od lekarza konkretne pisemne potwierdzenie gotowości do podróży; d. wynikających bezpośrednio lub pośrednio z leczenia Za Granicą, które było wcześniej planowane, lub, o którym wcześniej wiedziano. POMOC PRAWNA OPŁATY PRAWNE. W razie wypadku podczas zagranicznej podróży Świadczący Usługi Assistance: zorganizuje obronę Klienta w ramach postępowania prawnego przeciwko niemu w zakresie odpowiedzialności cywilnej w danym kraju; oraz Strona 4 z 8 Strona 5 z 8

4 przeprowadzi postępowanie w celu uzyskania odszkodowania od odpowiedniego podmiotu trzeciego na rzecz Klienta na skutek obrażeń fizycznych i/lub szkód na przedmiotach osobistych, o ile wartość takich szkód zostanie oszacowana jako nieprzekraczająca sześciuset euro (600 EUR). We wszystkich tego rodzaju przypadkach doradca i/lub prawnik wyznaczony przez Świadczącego Usługi Assistance jest upoważniony do działania w imieniu Klienta z wyłączeniem prawa regresu wobec, ponoszenia odpowiedzialności przez, roszczeń odszkodowawczych wobec Świadczącego Usługi Assistance z powodu wyznaczenia przez niego doradcy i/lub prawnika. Świadczący Usługi Assistance pokrywa opłaty dla doradcy i/lub prawnika do kwoty sześciu tysięcy euro (6000 EUR). PRZEDPŁATA KAUCJI. Świadczący Usługi Assistance wyłoży kaucję do kwoty trzydziestu tysięcy euro ( EUR) w imieniu Klienta jako zabezpieczenie wymagane w celu zagwarantowania: uiszczenia opłat proceduralnych, z wyłączeniem kaucji wymaganych do pokrycia należności z tytułu odpowiedzialności cywilnej, grzywien lub należności osobistych Klienta; i/lub zwolnienia Klienta w przypadku jego zatrzymania na skutek wypadku drogowego. Kaucję taką należy traktować jako pożyczkę udzieloną przez Świadczącego Usługi Assistance Klientowi, który jest zobowiązany zwrócić Świadczącemu Usługi Assistance, zgodnie z punktem 3.11, pełną wyłożoną kwotę niezwłocznie po otrzymaniu jej z powrotem w przypadku braku wszczęcia postępowania, lub uniewinnienia, bądź w ciągu 15 dni od podjęcia przez sąd decyzji o skazaniu Klienta oraz, w każdym przypadku, w ciągu 3 miesięcy od daty wpłacenia kaucji przez Świadczącego Usługi Assistance. Świadczący Usługi Assistance dokonuje przedpłat kwot związanych z tym świadczeniem w ramach świadczenia Przedpłata środków pieniężnych, opisanego w punkcie WYŁĄCZENIA OGÓLNE W ramach tego Programu nie są wypłacane żadne świadczenia w przypadku: roszczeń wynikających z okoliczności, które były znane Klientowi przed rozpoczęciem podróży; strat, szkód lub kosztów, które, w momencie ich zaistnienia, są objęte inną polisą ubezpieczeniową; kosztów, które by wystąpiły, gdyby dana sytuacja, będąca przedmiotem roszczenia, nie miała miejsca; szkód wynikowych, dowolnego rodzaju, innych niż te wyraźnie wymienione w warunkach Programu; wszelkich celowych działań ze strony Ubezpieczonego prowadzących bezpośrednio do stanu zagrożenia zdrowia opisanego w punkcie 3.12; samobójstwa lub niepoczytalności Klienta, celowego samookaleczenia bądź bycia pod wpływem alkoholu lub narkotyków; straty, szkody, śmierci, obrażeń, zachorowania, inwalidztwa lub kosztów spowodowanych przez wojnę, najazd, działania zagranicznego wroga, działania wojenne (niezależnie od tego, czy została wypowiedziana wojna), działania terrorystów, wojnę domową, bunt, rewolucję, powstanie, wojskowe przejęcie lub uzurpowanie władzy ani uczestnictwo w wewnętrznych rozruchach lub zamieszkach, jakiegokolwiek typu; odpowiedzialności prawnej, dowolnego typu, spowodowanej bezpośrednio lub pośrednio przez, lub wynikającej z: promieniowania jonizującego lub zanieczyszczenia radioaktywnego przez inne odpady radioaktywne pochodzące ze spalania paliw jądrowych; radioaktywnych, trujących, wybuchowych lub innych niebezpiecznych właściwości wybuchowego systemu jądrowego lub jego elementu. Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS ; NIP ; wysokość kapitału zakładowego wynosi złotych, kapitał został w pełni opłacony. Citi Handlowy, Citibank, Citigold, Citigold Select, CitiPhone są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do podmiotów z grupy Citigroup Inc. MasterCard jest zarejestrowanym znakiem towarowym MasterCard International Incorporated. Strona 6 z 8

5 ID asul

Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Szczególne Warunki Ubezpieczenia Strona 1 z 16 KARTA DEBETOWA CITIBANK CITIGOLD SELECT MASTERCARD PAYPASS SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W przypadku braku innej informacji kwoty wszystkich TABELA ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave. Warszawa, Listopad 2013

Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave. Warszawa, Listopad 2013 Warunki Ubezpieczenia do kart MasterCard Corporate Gold PayPass, VISA Business Gold PayWave Warszawa, Listopad 2013 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej WU) określają zasady

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwane dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Warunki Pakietu Travel World Signia TM

Warunki Pakietu Travel World Signia TM Warunki Pakietu Travel World Signia TM 1 W skład pakietu Travel World Signia wchodzą następujące usługi: I. Ubezpieczenie usług Assistance dla Posiadaczy kart MasterCard World Signia BRE Banku SA wydanych

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu GRYUPOWE UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH CLASS&CLUB WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

Karta Produktu GRYUPOWE UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH CLASS&CLUB WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Karta Produktu GRYUPOWE UBEZPIECZENIE PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ DLA POSIADACZY KART KREDYTOWYCH CLASS&CLUB WYDANYCH PRZEZ RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. (na podstawie Szczególnych Warunków Ubezpieczenia zatwierdzonych

Bardziej szczegółowo

World Card SPIS TREŚCI 1 -

World Card SPIS TREŚCI 1 - World Card SPIS TREŚCI Sekcja 1 Wprowadzenie Sekcja 2 Definicje Ogólne Sekcja 3 Postanowienia Ogólne Sekcja 4 Rozpoznawanie Roszczeń przez Ubezpieczyciela Sekcja 5 Wypadki w Podróży (Następstwa Nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH Spis treści WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY dla Posiadaczy i Użytkowników Kart DINERS CLUB Polisa 0202008015 Definicje... 2 Postanowienia Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Ubezpieczenia na czas Podróży dla Użytkowników Kart DNB Banku Polska S.A.

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków i Ubezpieczenia na czas Podróży dla Użytkowników Kart DNB Banku Polska S.A. Załącznik E do Aneksu nr 2 do Umowy Grupowego Ubezpieczenia Posiadaczy i Użytkowników Kart Banku DnB NORD Polska S.A z dnia 12.08.2009 r. zmieniający Załącznik nr 16 do ww. Umowy Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A.

KARTA PRODUKTU. Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia. Zakład Ubezpieczeń: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. KARTA PRODUKTU Karta Produktu jest materiałem informacyjnym przygotowanym przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. w Warszawie (dalej: WARTA) we współpracy z PKO Bank Polski S.A. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WARUKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ASSISTANCE COMFORT HELP DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH

WARUKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ASSISTANCE COMFORT HELP DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH WARUKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA ASSISTANCE COMFORT HELP DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH Credit Agricole Gold Credit Agricole Bank Polska S.A. (dalej WU) DEFINICJE 1 Poniższe określenia mają następujące

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sekcja 7 Anulowanie/ Skrócenie Podróży Paragraf 1 Definicje Sekcji 7 Paragraf 2 Zakres Ochrony Ubezpieczeniowej

SPIS TREŚCI. Sekcja 7 Anulowanie/ Skrócenie Podróży Paragraf 1 Definicje Sekcji 7 Paragraf 2 Zakres Ochrony Ubezpieczeniowej SPIS TREŚCI Sekcja 1 Wprowadzenie Sekcja 2 Definicje Ogólne Sekcja 3 Postanowienia Ogólne Sekcja 4 Rozpoznawanie Roszczeń przez Ubezpieczyciela Sekcja 5 Wypadki w Podróży (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I NA CZAS PODRÓŻY AIG Europe Limited, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem: 01486260, siedziba główna: The AIG Building, 58 Fenchurch

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH: PKO MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE, PKO MASTERCARD CORPORATE, PKO MASTERCARD CORPORATE MUNICIPIUM

WARUNKI UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH: PKO MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE, PKO MASTERCARD CORPORATE, PKO MASTERCARD CORPORATE MUNICIPIUM WARUNKI UBEZPIECZENIA DO KART PŁATNICZYCH: PKO MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE, PKO MASTERCARD CORPORATE, PKO MASTERCARD CORPORATE MUNICIPIUM Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 2 PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia podróży dla Użytkowników kart płatniczych Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia podróży dla Użytkowników kart płatniczych Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia podróży dla Użytkowników kart płatniczych Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski S.A. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia ustalają prawne stosunki pomiędzy Ubezpieczonymi

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ODWOŁANIE PODRÓŻY UBEZPIECZENIE BAGAŻU REPATRIACJA/ASSISTANCE

Ogólne Warunki Ubezpieczenia ODWOŁANIE PODRÓŻY UBEZPIECZENIE BAGAŻU REPATRIACJA/ASSISTANCE Ogólne Warunki Ubezpieczenia ODWOŁANIE PODRÓŻY UBEZPIECZENIE BAGAŻU REPATRIACJA/ASSISTANCE Postanowienia Ogólne ART. 1 DEFINICJE 1. Nagła ciężka choroba: Każda potwierdzona przez zakład opieki medycznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Sekcja 1 Wprowadzenie Sekcja 2 Definicje Ogólne Sekcja 3 Postanowienia Ogólne Sekcja 4

SPIS TREŚCI Sekcja 1 Wprowadzenie Sekcja 2 Definicje Ogólne Sekcja 3 Postanowienia Ogólne Sekcja 4 SPIS TREŚCI Sekcja 1 Wprowadzenie Sekcja 2 Definicje Ogólne Sekcja 3 Postanowienia Ogólne Sekcja 4 Rozpatrywanie Roszczeń przez Ubezpieczyciela Sekcja 5 Wypadki w Podróży (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków)

Bardziej szczegółowo

KARTA MasterCard World Signia / World Elite RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. WYKAZ ŚWIADCZEŃ

KARTA MasterCard World Signia / World Elite RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. WYKAZ ŚWIADCZEŃ KARTA MasterCard World Signia / World Elite RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. WYKAZ ŚWIADCZEŃ TABELA ŚWIADCZEŃ W przypadku braku innej informacji kwoty wszystkich świadczeń są podane w przeliczeniu na jednego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (BTA-GTC/27/01/2011)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (BTA-GTC/27/01/2011) GRUPOWE UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA W ZAGRANICZNEJ PODRÓŻY SŁUŻBOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA (BTA-GTC/27/01/2011) Nasze ubezpieczenie Twoje rozwiązania ACE European Group Limited Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA MOTO-ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia WARTA MOTO-ASSISTANCE, zwane dalej OWU, stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

KARTA MASTERCARD WORLD SIGNIA BANKU GETIN NOBLE BANK S.A. WYKAZ ŚWIADCZEŃ

KARTA MASTERCARD WORLD SIGNIA BANKU GETIN NOBLE BANK S.A. WYKAZ ŚWIADCZEŃ KARTA MASTERCARD WORLD SIGNIA BANKU GETIN NOBLE BANK S.A. WYKAZ ŚWIADCZEŃ TABELA ŚWIADCZEŃ W przypadku braku innej informacji kwoty wszystkich świadczeń są podane w przeliczeniu na jednego beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia karty płatniczej. Visa Business Electron

Warunki ubezpieczenia karty płatniczej. Visa Business Electron Deutsche Bank dbnet Biznes Warunki ubezpieczenia karty płatniczej Visa Business Electron Warunki ubezpieczenia karty płatniczej Visa Business Electron SPIS TREŚCI WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA,

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank 1 DEFINICJE

Deutsche Bank 1 DEFINICJE Deutsche Bank WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA, ASSISTANCE, BAGAŻU PODRÓŻNEGO ORAZ OPÓŹNIENIA LOTU W TRAKCIE PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH POSIADACZY I UŻYTKOWNIKÓW KART WYDAWANYCH PRZEZ DEUTSCHE BANK POLSKA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń..

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń.. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE COMPENSA POMOC 22022 Chcąc ułatwić Państwu zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zamieściliśmy na marginesach krótkie komentarze. Mają one charakter

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń..

Ubezpieczonego. Prosimy o zapoznanie się z definicjami, gdyż niektórym słowom przyznaliśmy kluczowe znaczenie przy rozpatrywaniu roszczeń.. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ASSISTANCE COMPENSA POMOC 22022 Chcąc ułatwić Państwu zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia zamieściliśmy na marginesach krótkie komentarze. Mają one charakter

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PAKIET PODRÓŻNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH ALSOLIA MASTERCARD

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PAKIET PODRÓŻNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH ALSOLIA MASTERCARD WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PAKIET PODRÓŻNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW KART KREDYTOWYCH ALSOLIA MASTERCARD Credit Agricole Bank Polska S.A. DEFINICJE 1 Poniższe określenia mają następujące znaczenie: 1. Karta

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU Auto Assistance Plus 2 Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE Postanowienia wstępne - 1....... 3 Definicje - 2... 3 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA Przedmiot ubezpieczenia -

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻE 24

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻE 24 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓŻE 24 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1.1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., zwane dalej Link4, zawiera umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia do kart płatniczych Kredyt Bank World, MasterCard

Warunki Ubezpieczenia do kart płatniczych Kredyt Bank World, MasterCard Załącznik nr 1 do umowy nr 132/06/2011 Warunki Ubezpieczenia do kart płatniczych Kredyt Bank World, MasterCard POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia (zwane dalej WU) określają zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie Auto Assistance Plus Spis treści Strona DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 1 Postanowienia wstępne 3 2 Jak należy rozumieć pojęcia używane w OWU? 3 DZIAŁ II PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Assistance Plus

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Assistance Plus Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia Auto Assistance Plus DZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo