Program Bezpieczny Transport

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Bezpieczny Transport 2015-2020"

Transkrypt

1 Program Bezpieczny Transport Realizowany w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do przystąpienia do Programu Bezpieczny Transport. Będzie to platforma wymiany wiedzy pomiędzy administracją publiczną, środowiskiem akademickim oraz biznesem na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego służąca wypracowaniu wspólnych rozwiązań, projektów oraz kierunków działania w celu poprawy bezpieczeństwa w transporcie w Polsce. Czym jest Program Bezpieczny Transport Program jest odpowiedzią Global Compact w Polsce na ogłoszoną przez Sekretarza Generalnego ONZ Dekadę na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (United Nations Decade of Action for Road Safety ). Na drodze analizy obszarów problematycznych sektora transportowego w Polsce, Inicjatywa Odpowiedzialny Transport ostatecznie przyjęła szerszą formę wychodząc poza ramy bezpieczeństwa drogowego i obejmując swym zakresem główne problemy w dziedzinie transportu w Polsce. Prace nad Programem rozpoczęły się w maju 2014 roku. Global Compact w Polsce (Global Compact) przy wsparciu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (United Nations Development Programme), rozpoczął konsultację Programu. Od początku jego działania patronatem honorowym program objęły takie instytucje jak: Komisja Europejska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju poprzez patronat ze strony Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prezydenci oraz Marszałkowie strategicznych dla Programu miast tj. m.st. Warszawy, Gdańska, Poznania oraz Lublina, Policja, Straż Miejska czy Instytut Transportu Samochodowego.

2 W roku 2014, w ramach konsultacji odbyła się seria spotkań eksperckich z udziałem specjalistów, przedstawicieli biznesu oraz reprezentantów administracji publicznej, a także Jednostek Samorządu Terytorialnego. Głównymi tematami spotkań był zrównoważony transport w odniesieniu do: 1. edukacji w zakresie odpowiedzialnej jazdy, 2. bezpieczeństwa jazdy, 3. rozwiązań konstrukcyjnych w infrastrukturze, 4. najnowszych technologii, wpływających na poprawę bezpieczeństwa. Spotkania eksperckie w roku 2014 odbyły się w trzech regionach: region pomorski (wyzwania związane z osią transportową północ-południe z fokusem na transport intermodalny, via Baltica, żeglugę śródlądową (z fokusem na użeglowienie Wisły wraz z dopływami) oraz basen morza Bałtyckiego); region lubelski (wyzwania związane z osią transportową wschód zachód z fokusem na miejskie systemy transportowe, wyzwania związane z nasilającym się ruchem tranzytowym, niedostatecznym dostosowaniem infrastruktury na tym kierunku); region wielkopolski (wyzwania związane z osią transportową wschód zachód i północ południe z fokusem na użeglowienie Odry i Warty, nasilający się ruch tranzytowy, efektywną logistykę i innowacje technologiczne w transporcie). Spotkania eksperckie organizowane w roku 2014 miały na celu wypracowanie na drodze wspólnego dialogu przedstawicieli administracji publicznej, biznesu oraz ośrodków akademickich rozwiązań zmierzających do poprawy sieci transportowych oraz bezpieczeństwa transportu w Polsce.

3 Cel Programu W ramach Programu Odpowiedzialny Transport, Global Compact w Polsce stworzyło platformę współpracy biznesu, administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych oraz sektora nauki, koordynującą działania zainteresowanych stron na rzecz: Omówienia obecnej sytuacji w Polsce oraz czynników zagrażających życiu i zdrowiu uczestników ruchu, a także zwrócenie uwagi na kluczowe obszary problemowe oraz przedstawienie możliwych scenariuszy zmian; Przedstawienia najlepszych praktyk oraz rozwiązań wypracowanych przez biznes, w szczególności zmierzających do poprawy bezpieczeństwa w sektorze transportowym; Edukacji, poprzez przedstawienie najbardziej nowatorskich technik edukowania oraz szkolenia kierowców mających przełożenie na większą świadomość i zachowanie ostrożności uczestników ruchu drogowego, w tym przeciwdziałanie jeździe pod wpływem substancji psychoaktywnych, w szczególności wśród młodych kierowców. Naszym celem jest wypracowywanie standardów kształcenia oraz edukowania dzieci oraz młodzieży, aby przestrzec przed niebezpieczeństwem jakie niesie za sobą lekkomyślne i nieostrożne zachowanie na drodze i w jej najbliższym otoczeniu; Wypracowania wspólnych rozwiązań, projektów oraz kierunków działania na drodze dialogu pomiędzy administracją, samorządem, środowiskiem akademickim oraz biznesem. W efekcie współpracy zostaną stworzone rekomendacje adresowane do administracji publicznej w celu poprawy bezpieczeństwa w transporcie, upowszechniania innowacyjnych oraz efektywnych technologii i rozwiązań oraz ochrony środowiska naturalnego przed degradacyjnym wpływem z sektora.

4 Zakres działań Program jest działaniem wieloletnim, którego pierwsza faza została zaplanowana na lata W roku 2015 wraz z ekspertami, przedstawicielami administracji publicznej, partnerami biznesowymi i społecznymi zdefiniujemy główne wyzwania oraz przedyskutujemy możliwe strategie działań na rzecz poprawienia bezpieczeństwa w transporcie i komunikacji. W roku 2015 planujemy: Wydanie Raportu Bezpieczny transport Raport zostanie wydany wspólnie z Partnerstwem Dla Bezpieczeństwa Drogowego. Będzie on wynikiem spotkań i debat eksperckich podsumowaniem kluczowych problemów i wyzwań systemowych. Obszary tematyczne kluczowe z perspektywy sytuacji bezpieczeństwa na drogach w Polsce wyłoniliśmy w roku 2014 i pierwszym kwartale 2015 roku na drodze dialogu podjętego z partnerami biznesowymi, administracją, samorządami oraz światem nauki. Zagadnienia te traktujemy priorytetowo jako, że okazały się najbardziej istotne po przeprowadzeniu analizy wniosków zebranych podczas pierwszego roku trwania Programu. Śniadanie Partnerów Partnerów Programu Bezpieczny Transport zapraszamy do uczestnictwa w uroczystym śniadaniu, podczas którego nastąpi inauguracja Raportu Bezpieczny Transport. Gala Partnerstwa Dla Bezpieczeństwa Drogowego Naszych partnerów zapraszamy do udziału w Gali, na której zostanie zaprezentowany Raport Bezpieczny Transport.

5 Cykl debat Naszym partnerom oferujemy udział w serii spotkań eksperckich z udziałem specjalistów, przedstawicieli biznesu oraz reprezentantów administracji publicznej, a także Jednostek Samorządu Terytorialnego. Harmonogram na rok 2015 Maj 2015 Rozpoczęcie prac nad Raportem Bezpieczny transport Czerwiec- Listopad 2015 Rozpoczęcie cyklu debat tematycznych w gronie ekspertów 27 listopad 2015 Inauguracja Raportu podczas Uroczystego Śniadania z Parterami Programu Prezentacja Raportu na Gali Partnerstwa Dla Bezpieczeństwa Drogowego Program angażuje przedstawicieli: Świata biznesu, Administracji publicznej; Instytucji i organizacji dostarczających innowacyjne rozwiązania (w szczególności techniczne i technologiczne) w zakresie zrównoważonego rozwoju zintegrowanego systemu połączeń transportowych, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa transportu, wypełniając treścią koncepcję europejskich korytarzy transportowych.

6 Raport Bezpieczny Transport 2015 Raport Bezpieczny transport jako wynik spotkań i debat eksperckich będzie podsumowaniem kluczowych problemów i wyzwań systemowych: Źródło: System bezpieczeństwa RD: propozycje usprawnienia struktury zarządzania systemem, określenia wskaźników i monitorowania rezultatów oraz towarzyszące stabilne źródło finansowania działań prewencyjnych. Kompetencje i podział obowiązków związanych z bezpieczeństwem RD pomiędzy administracją centralną i lokalną, instytucjami zarządzającymi drogami. System ratownictwa medycznego, opieka powypadkowa i jej standardy. Wsparcie dla programów edukacyjnych i informacyjnych zwiększających bezpieczeństwo użytkowników dróg. Powiązania pomiędzy siecią kolejową, szlakami wodnymi a siecią dróg. Będziemy chcieli również poruszyć nie mniej istotny temat przewozu wielkoskalowego towarów oraz towarów niebezpiecznych, omówić konkretne rozwiązania przedsiębiorstw w tym obszarze. Główne czynniki ryzyka i nowe praktyki prewencji i ograniczania negatywnych skutków. Źródło :

7 GŁÓWNE TEMATY RAPORTU Sytuacja na drogach - Omówienie obecnej sytuacji w Polsce, czynniki zagrażające życiu uczestników ruchu oraz możliwe scenariusze zmian. Przedstawienie statystyk ofiar wypadków drogowych. Koszty wypadków drogowych - Wprowadzenie w tematykę strat nie tylko emocjonalnych, ale i finansowych, jakie ponoszą rządy oraz obywatele na skutek wypadków drogowych. Uświadomienie skali problemu poprzez przytoczenie, zarówno światowych jak i polskich statystyk. Analiza danych zebranych na temat kosztów jakie generują wypadki drogowe w Polsce. Tematyka ofiar wypadków drogowych, sytuacji w jakiej się znaleźli, dostępnych form pomocy oraz kosztów leczenia. Ubezpieczenia jako szansa na obniżenie poziomu stresu związanego z szeregiem biurokratycznych powinności jakie wiążą się z zajściem wypadku tak dla ofiary, jej rodziny jak i dla sprawcy. Czynniki bezpieczeństwa jazdy Omówienie kluczowych czynników wpływających na poprawę bezpieczeństwa na drogach: Pojazd Sprawnie funkcjonujący pojazd jako kluczowy element wspomagający umiejętności kierowcy w bezpiecznym poruszaniu się po drodze. Czynniki wpływające na sprawność i bezpieczeństwo pojazdów. Realny wpływ innowacyjnych rozwiązań przyszłości na zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych. Droga Widoczność na drodze jako kardynalny czynnik zwiększający bezpieczeństwo tak pieszych jak i kierowców. Opis działań jakie udało się przedsięwziąć w celu zapewnienia szybkich i bezpiecznych sieci komunikacyjnych oraz dyskusja na temat wyzwań i kluczowych problemów na polskich drogach.

8 Edukacja Przedstawienie najbardziej nowatorskich technik edukowania oraz szkolenia kierowców mających przełożenie na większą świadomość i zachowanie ostrożności uczestników ruchu drogowego. W tym przeciwdziałanie jeździe pod wpływem substancji psychoaktywnych, w szczególności wśród młodych kierowców. Wypracowywanie standardów kształcenia oraz edukowania dzieci oraz młodzieży, aby przestrzec przed niebezpieczeństwem jakie niesie za sobą lekkomyślne i nieostrożne zachowanie na drodze i w jej najbliższym otoczeniu. Źródło: Źródło; Diageo Polska, Rekomendacje Upowszechnienie standardów oraz działań wspierających bezpieczeństwo RD.

9 Propozycja współpracy Partner Główny Programu PLN Świadczenia dla Partnera Głównego Programu: Udział w publikacji - Słowo wstępne Partnera głównego Udział w publikacjach artykuł 2 rozkładówki (4strony, max znaków) Logo zamieszczone w sekcji Partner Główny Ekspozycja logo i nazwy Firmy jako Partnera Głównego na wszystkich materiałach informacyjnych: na zaproszeniach owych w informacjach zamieszczanych na stronie www w prezentacji wyświetlanej w tle podczas konferencji na informacji pisemnej dla mediów przed i po wydarzeniu zamieszczenie logo oraz zaprezentowanie Partnera Głównego w newsletterach oraz informacjach prasowych Słowo otwierające spotkanie, na którym zainaugurowany zostanie Raport Bezpieczny transport Przemówienie na inauguracji Raportu Bezpieczny transport Udział w cyklu debat tematycznych z udziałem ekspertów Możliwość prezentacji roll-upu na wydarzeniach organizowanych w ramach Programu Czynne uczestnictwo w realizacji projektów w obrębie Programu Odpowiedzialny Transport w 2015r. Partner Programu PLN Świadczenia dla Partnera Programu: Funkcja partnera Programu w 2015r. Udział w publikacji artykuł 2 rozkładówki (4strony, max znaków) Logo zamieszczone w publikacji w sekcji Partnerzy Ekspozycja logo i nazwy Firmy jako Partnera programu na wszystkich materiałach informacyjnych: na zaproszeniach owych w informacjach zamieszczanych na stronie www w prezentacji wyświetlanej w tle podczas konferencji, na informacji pisemnej dla mediów przed i po wydarzeniu zamieszczenie logo oraz zaprezentowanie Partnera w newsletterach oraz informacjach prasowych. Przemówienie na inauguracji Raportu Bezpieczny transport Udział w cyklu debat tematycznych z udziałem ekspertów Czynne uczestnictwo w realizacji projektów w obrębie Programu Odpowiedzialny Transport w 2015r.

10 Partner Wspierający Programu PLN Świadczenia dla Partnera Wspierającego Programu: Funkcja partnera wspierającego Programu w roku 2015r. Udział w publikacji artykuł 1 rozkładówka (2 strony, max znaków) Logo zamieszczone w publikacji w sekcji Partnerzy wpierający Ekspozycja logo i nazwy Firmy jako Partnera wspierającego na materiałach informacyjnych: na zaproszeniach owych w informacjach zamieszczanych na stronie www, w prezentacji wyświetlanej w tle podczas konferencji na informacji pisemnej dla mediów przed i po wydarzeniu zamieszczenie logo oraz zaprezentowanie Partnera w newsletterach oraz informacjach prasowych. Udział w cyklu debat tematycznych z udziałem ekspertów Czynne uczestnictwo w realizacji projektów w obrębie Programu Odpowiedzialny Transport w 2015r. KONTAKT Olga Chałuda Project coordinator Knowledge Manager

11 Inicjatywa Odpowiedzialny Transport Global Compact w Polsce w ramach Inicjatywy Odpowiedzialny Transport realizuje obecnie cztery programy: Program Bezpieczny transport Program Zrównoważony transport Program Bałtyk Program Żegluga Śródlądowa Serdecznie zapraszamy do udziału w Programach

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT TURYSTYKI

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT TURYSTYKI MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI DEPARTAMENT TURYSTYKI Informacja o realizacji w roku 2010 zadań statutowych Członków Międzyresortowego Zespołu do spraw koordynacji zadań Rządu określonych w Kierunkach

Bardziej szczegółowo

II FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU Instytut Transportu Samochodowego, 31 maja 2012

II FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU Instytut Transportu Samochodowego, 31 maja 2012 II FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU, 31 maja 2012 1. Wprowadzenie Z początkiem tego roku zainicjował nową formułę dyskusji na temat kluczowych problemów transportu. W tym celu utworzył forum bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kreatywne rozwiązania dla biznesu

Kreatywne rozwiązania dla biznesu Kreatywne rozwiązania dla biznesu Słowo wstępne Szanowni Państwo, Jeżeli chcecie mieć wpływ na region, miasto i to co się dzieje w Państwa okolicy, serdecznie zapraszam do włączenia się w działania Funduszu

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 4 czerwca 2008 r. Druk nr 156

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 4 czerwca 2008 r. Druk nr 156 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 4 czerwca 2008 r. Druk nr 156 PREZES RADY MINISTRÓW Donald TUSK Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z dyspozycją

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA BUDOWY SPOŁECZEŃSTWA

STRATEGIA BUDOWY SPOŁECZEŃSTWA STRATEGIA BUDOWY SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA LATA 2006-2015 Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, czerwiec 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT

Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT Warszawa 2010 REDAKCJA I OPRACOWANIE TEKSTU: Ewa Kolasińska, Agnieszka Pietrzak,

Bardziej szczegółowo

Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z krajowych dokumentów strategicznych

Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z krajowych dokumentów strategicznych Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Analiza zadań i

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Konferencje i spotkania w obszarze edukacji i młodzieży w trakcie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej

Konferencje i spotkania w obszarze edukacji i młodzieży w trakcie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Konferencje i spotkania w obszarze edukacji i młodzieży w trakcie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej drugie półrocze 2011 Konferencje i spotkania w obszarze edukacji i młodzieży w trakcie

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

CSR w Grupie LOTOS. z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością

CSR w Grupie LOTOS. z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością Natali Dimitrova Olena Gordiienko Lucyna Seretny Michał Sułkowski Alexandra Zmachynskaya CSR w Grupie LOTOS z podkreśleniem zarządzania stosunkami z lokalną społecznością Wyzwania zrównoważonego rozwoju

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok

SPRAWOZDANIE. Razem bezpieczniej. z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań. w 2010 roku. Warszawa, 2011 rok SPRAWOZDANIE z realizacji rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej w 2010 roku Warszawa, 2011 rok Spis treści Rozdział Podrozdział Nazwa rozdziału Strona

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU

RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU Niniejszy Raport ewaluacyjny przedstawia wyniki badania ewaluacji zewnętrznej w ramach projektu pt. Razem dla rozwoju kościerskich przedsiębiorstw partnerstwo lokalne na rzecz

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI S t r o n a 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI PORADNIK DLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH I i II STOPNIA Krajowa Instytucja Wspomagająca Poradnik powstał z uwzględnieniem rekomendacji

Bardziej szczegółowo

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38 Artykuł opracowany w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod kierunkiem MIROSŁAWY SIEJDY PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI strona 2 WPROWADZENIE strona 4 CZĘŚĆ A OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU strona 5

SPIS TREŚCI strona 2 WPROWADZENIE strona 4 CZĘŚĆ A OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU strona 5 Komisja Europejska Przewodnik po programie Młodzież w działaniłu (Wersja obowiązująca od 1 stycznia 2011) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI strona 2 WPROWADZENIE strona 4 CZĘŚĆ A OGÓLNE INFORMACJE O PROGRAMIE MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

Plan Ewaluacji Krajowej Jednostki Ewaluacji na rok 2014

Plan Ewaluacji Krajowej Jednostki Ewaluacji na rok 2014 Plan Ewaluacji Krajowej Jednostki Ewaluacji na rok 2014 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju SPIS TREŚCI 1 Wprowadzenie... 3 2 Badania ewaluacyjne planowane

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Projekt po uzgodnieniach międzyresortowych Warszawa, 21 grudnia 2011r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie środowiskiem 311[24].Z2.02

Zarządzanie środowiskiem 311[24].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Adam Kowalak Danuta Prądzyńska Zarządzanie środowiskiem 311[24].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca: Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005

Bardziej szczegółowo

Program działania na rok 2012

Program działania na rok 2012 Program działania na rok 2012 (przyjęty uchwałą nr 29/2011 Rady Krajowej Izby Gospodarczej na posiedzeniu 15 grudnia 2011 r.) Warszawa, 15 grudnia 2011 r. Spis treści I. Wstęp...3 II. Działalność statutowa...4

Bardziej szczegółowo