TRANSPORT INTERMODALNY W ASPEKCIE REALIZACJI MODELU SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TRANSPORT INTERMODALNY W ASPEKCIE REALIZACJI MODELU SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 76 Transport 2010 Tomasz Nowakowski, Stanis aw Kwa niowski, Mateusz Zaj c Politechnika Wroc awska, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn TRANSPORT INTERMODALNY W ASPEKCIE REALIZACJI MODELU SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI R kopis dostarczono, grudzie 2010 Streszczenie: Transport intermodalny w Polsce jest zyskuj c na popularno ci form przewozu adunku. Dzieje si tak przede wszystkim dzi ki nowym du ym przedsi biorstwom prowadz cym interesy na ca ym wiecie, które lokuj swoje fabryki lub magazyny dystrybucyjne w Polsce. Du e koncerny pozna y zalety tej formy transportowania adunków i bardzo cz sto zach caj swoich mniejszych kontrahentów do korzystania z niej. Liczba prze adunków w portach morskich liczona w TEU zwi ksza si z roku na rok. Daje to nadzieje na przysz o znacznego zwi kszenia si przewozów intermodalnych z poziomu dzisiejszych ok. 3% do poziomu europejskiego, tzn. ok. 15% w ogólnej pracy przewozowej. S owa kluczowe: Transport intermodalny, sieci logistyczne 1. TEORETYCZNE ZA O ENIA TRANSPORTU INTERMODALNEGO Transport intermodalny nale y rozumie jako przewóz adunków z u yciem rodków ro nych ga zi transportu w tej samej tzw. zintegrowanej jednostce adunkowej na ca ej trasie przewozu od nadawcy do odbiorcy, np. w kontenerze. Mo na postawi w tym kontek cie pewnego rodzaju znak równo ci pomi dzy transportem intermodalnym a kombinowanym przy za o eniu, e jednostka adunkowa w zasadniczej cz ci trasy jest przewo ona np. kolej lub transportem wodnym, a jej dowóz lub odwóz odbywa si transportem drogowym. Prawid owe funkcjonowanie transportu intermodalnego jest uwarunkowane istnieniem p aszczyzn procesu transportowego. Te p aszczyzny to: techniczno-technologiczna (przystosowanie rodków transportu z ró nych ga zi oraz urz dze prze adunkowych i manipulacyjnych do obs ugi tej samej, zunifikowanej jednostki adunkowej); organizacyjna (jeden operator obejmuje piecze nad ca ym procesem transportowym); dokumentacyjna (jeden dokument transportowy na ca tras dostawy);

2 104 Tomasz Nowakowski, Stanis aw Kwa niowski, Mateusz Zaj c cenowa (podobne lub wr cz takie same zasady kwotowania cen za przewóz jednostki - adunkowej rodkami ró nych ga zi transportu, a do przedk adania klientowi jednej - stawki obejmuj cej ca y proces dostawy); prawna (jeden kontrakt obejmuj cy ca y proces transportowy, wraz z jednolitym systemem regulacji i odpowiedzialno ci). W praktyce operatorzy transportu intermodalnego przyj li, e realizowanie przynajmniej trzech p aszczyzn procesowych pozwala mówi o transporcie intermodalnym. Najcz ciej jest to p aszczyzna techniczno-technologiczna, organizacyjna oraz prawna. Warunkiem funkcjonowania przewozu multimodalnego jest dyskretyzacja adunku, co oznacza, e manipulacjom prze adunkowym podlega ca a jednostk adunkowa. Zunifikowanymi jednostkami adunkowymi s : (1) kontenery,(2) nadwozia wymienne, (3) pojedyncze pojazdy oraz zespo y pojazdów (ci gnik siod owy z naczep lub samochód ci arowy z przyczep ). 2. STATYSTYKI PRZEWOZÓW INTERMODALNYCH W POLSCE Transport intermodalny w Polsce to w praktyce wy cznie transport kontenerowy, inne zintegrowane jednostki adunkowe nie s wykorzystywane do transportowania adunków. Wyj tek stanowi sporadyczne transportowanie nadwozi wymiennych typu ACTS.W latach a 91% kontenerów by o transportowanych w relacji Polska Daleki Wschód. St d transport intermodalny w Polsce jest bardzo mocno zwi zany z przewozami morskimi [5]. W ci gu ostatnich lat zauwa alny jest sta y dynamiczny wzrost obrotów kontenerowych w Polsce. Najlepiej wida to obserwuj c zmiany liczby przewiezionych TEU w akwenie Morza Ba tyckiego: lata przynosi y sta y wzrost o oko o 25% ka dego roku, podczas gdy globalnie rynek rozwija si w tempie oko o 10 13% [4]. Kryzys i atmosfera niepewno ci na rynkach handlowych spowodowa a zmniejszenie tempa wzrostu. W 2008 roku wiatowy transport kontenerów wzrós o 5,1%, na Morzu Ba tyckim ok. 12,5%, w portach polskich o 11,1%. W roku 2009 przewiduje si na wiecie wzrost o ok. 3,5%, podczas gdy na Ba tyku o ponad 6%. Sytuacja ekonomiczna na wiecie zaczyna si stabilizowa i mo na oczekiwa, e do roku 2011 wzrost wymiany handlowej powinien wróci do poziomu sprzed kryzysu [5]. Droga transportowa adunków nadawanych w relacjach dalekowschodnich przebiega przez porty w Hamburgu, Rotterdamie, Bremerhafen, znacznie rzadziej adunki s przesy ane przez Antwerpi. Do wymienionych portów hubowych adunki trafiaj z terminali l dowych w bezpo rednich relacjach kolejowych lub przez porty polskie. W roku 2007 przetransportowano w Polsce oko o 1,75 mln TEU. Oszacowania te wynikaj z: obrotów w portach w Trójmie cie, winouj ciu i Szczecinie, przewozów kolejowych do terminali na terenie Polski z portów Rotterdam, Hamburg, Bremmerhaven, Antwerpia i Duisburg,

3 Transport intermodalny w aspekcie realizacji modelu Systemu Logistycznego 105 przewozów kolejowych wewn trz kontynentu (g ównie w relacji z/do Niemiec, W och, Rosji oraz na Ukrain ), przewozów kolejowych tranzytowych z wykorzystaniem suchych portów w Ma aszewiczach, Medyce i S awkowie, przewozów kontenerów samochodami z portów (g ówne kierunki: Hamburg i Rotterdam). W oszacowaniu wzi to pod uwag tak form transportowania, kiedy miejscem pocz tkowym lub docelowym jest teren Polski oraz transport tranzytowy. W roku 2008 w portach polskich prze adowano w kontenerach 1,298 mln ton adunków, cznie wszystkich adunków 10,447 mln ton. Kontenery stanowi y wi c 12,4% cznej masy prze adowanej w portach. W roku 2008 ponad 373 tys. TEU zosta o przywiezionych do Polski z adunkiem, a 49 tys. TEU pustych, podczas gdy w odwrotnej relacji przetransportowano przez polskie porty 262 tys. TEU kontenerów z adunkiem i 174 tys. TEU pustych. rednie obci enie brutto kontenerów wynios o 15,2 tony/kontener. Jest to o 4,1 tony wi cej ni rednia krajów europejskich [4]. Nale y zwróci uwag, e zaledwie ok. 16% kontenerów jest transportowanych w g b kraju kolej, pozosta a cz jest transportowana na naczepach samochodowych. Przy takich za o eniach mo na przyj, e w 2008 roku przy prze adunkach w portach w Polsce na poziomie 860 tys. TEU, zaledwie nieca e 130 tys. TEU zosta o transportowane w g b kraju kolej. Przewozy intermodalne w 2008 roku wynios y w Polsce cznie 706 tys. TEU, z czego 458 tys. TEU to kontenery adowne, a 248 tys. TEU to kontenery puste. W stosunku do roku 2007 wyst pi prawie 20% wzrost. W 2008 roku nadano za granic 206 tys. TEU kolej, przyj to 219 tys. TEU, 158 tys. TEU by o transportowanych w tranzycie. Nieco ponad 120 tys. TEU by o przewiezionych w relacji krajowej. Je eli spojrze na obci enia kontenerów, to w 2008 roku masa adunkowa brutto adownych kontenerów wynios a 4,16 mln ton [4]. Oznacza to, e rednie obci enie adownego kontenera wynios o 9 ton/teu. Bior c pod uwag mas przewozow transport kontenerowy stanowi 1,9% przewozów realizowanych kolej. Na liniach PKP PLK w 2007 roku transport intermodalny stanowi 3,5% cznych przewozów [7]. W krajach Unii Europejskie to rednio 15% [5]. Barier rozwoju tej formy przemieszczania adunku jest przede wszystkim: werbalna postawa w adz w sprawie promowania transportu intermodalnego, niska jako us ug kolejowych, niska jako us ug ca ego systemu, wysokie koszty dost pu do infrastruktury. 3. OTOCZENIE TRANSPORTU INTERMODALNEGO W POLSCE Zbiór wzajemnie przenikaj cych si a cuchów logistycznych tworzy sie. Transport kolejowy stanowi b dzie coraz istotniejsze ogniwo w sieciach logistycznych. Musi jednak e przekszta ci si tak, aby uzyskiwa wi ksz mobilno i elastyczno. Tym bardziej, e konkuruj cy z nim transport drogowy jest zdecydowanie odmienny. Np. w warunkach Polski w 2001 r. [3] 43% firm transportowych to firmy posiadaj ce jeden pojazd,

4 106 Tomasz Nowakowski, Stanis aw Kwa niowski, Mateusz Zaj c natomiast 39,1% posiada o 2 4% pojazdów, Tak wi c w Polsce dominuj ma e przedsi biorstwa, które nie s w stanie same podejmowa si powa nych zada transportowych. W Polsce 60% adunków (w Niemczech 20%) [2] firmy przewo w asnym transportem. Ró nica mi dzy firm kolejow, a drogow jest a nadto widoczna. Ró na jest wi c tak e drog w kierunku rozwoju obu ga zi, które musz w inny sposób reagowa na powstawanie rozleg ych globalnych sieci logistycznych. Np. 4 lipca 2002 Gazeta Wyborcza przynios a ma informacj pt. Ekspansja Niemieckiej Kolei : Niemieckie koleje pa stwowe Deutsche Bahn chc przej firm logistyczn Stinnes kontrolowan przez E.ON. Zaoferuj 1,6 mld euro za 64,5% pakietu akcji nale cy do energetycznego giganta. Transakcja wymaga jeszcze aprobaty niemieckich w adz i Komisji Europejskiej. W Polsce obserwujemy z kolei ekspansj wiatowych liderów w dziedzinie us ug logistycznych (UPS, DPD, FedEx, DHL i innych). Kierunek na integracje sieci logistycznych jest wi c widoczny. Ów punkt widzenia jest w sposób dobitny uwzgl dniony w programie polityki transportowej UE do roku 2010 zawartym w Bia ej Ksi dze Transportu [6]. Program ten uj to w nast puj cych punktach (kolejno wg orygina u): odnowa kolei, wzrost jako ci w transporcie drogowym, promocja eglugi przybrze nej i ródl dowej, zrównowa enie rozwoju transportu lotniczego i jego oddzia ywania na rodowisko, urealnienie i harmonizacja transportu intermodalnego, budowa transeuropejskiej sieci transportowej, wzrost bezpiecze stwa na drogach, wdro enie efektywnego, ujednoliconego systemu op at, zdefiniowanie wzajemnych praw i obowi zków u ytkowników sieci transportowych, wdro enie nowych technologii w obszarze dzia ania czystego i efektywnego transportu, zagospodarowanie efektów globalizacji. W Polsce istnieje wiadomo, e czynnikiem, który mo e zracjonalizowa transport, zmniejszy jego koszty spo eczne, minimalizowa negatywne oddzia ywanie na rodowisko jest rozwój transportu intermodalnego. Rozwój tego systemu transportowego jest stymulowany obecnie przez rozwój handlu mi dzynarodowego. Dalszy wzrost gospodarki, wzrost wymiany handlowej wymaga jednak podj cia szeregu inwestycji w rozwój infrastruktury transportowej. Brak nowoczesnych po cze drogowych, kolejowych, wodnych i lotniczych, mo e w przysz o ci doprowadzi do zahamowania wzrostu gospodarczego kraju. Inwestycje w transport to inwestycje wyprzedzaj ce inwestycje o charakterze przemys owym. Polska dzi ki rodkom z UE ma szanse w stosunkowo krótkim okresie zmodernizowa infrastruktur transportow i dostosowa j do obowi zuj cych standardów w UE.

5 Transport intermodalny w aspekcie realizacji modelu Systemu Logistycznego PODSUMOWANIE Na podstawie wizytacji wi kszo ci terminali prze adunkowych w Polsce, wymiany pogl dów podczas wielu konferencji oraz na podstawie analizy sytuacji upowszechnienia i strategii rozwoju transportu intermodalnego mo na sformu owa nast puj ce wnioski: 1. Transport intermodalny jest alternatyw dla poprawy sytuacji transportu w Europie poprzez zmniejszenie niezrównowa enia przewozów towarów transportem kolejowym, wodnym ródl dowym oraz przybrze n eglug morsk. 2. W Europie i na ca ym wiecie obserwuje si znaczny wzrost przewozów intermodalnych, w przypadku Europy Zachodniej ok % rocznie. Poziom przewozów w systemie intermodalnym w niektórych pa stwach (Holandia, Belgia) osi gn poziom 30%. rednio w krajach UE15 stanowi on 16% przewozów. 3. Obserwuje si szybki wzrost zamówie na statki kontenerowe o coraz wi kszych pojemno ciach. Jeszcze kilka lat temu kontenerowiec o pojemno ci 10 tys. TEU nale a do gigantów, dzisiaj z o one s zamówienia na kontenerowce o pojemno ci 20 tys. TEU. Rozbudowywane s morskie terminale kontenerowe i planowane nowe o niespotykanych przepustowo ciach. 4. Wi kszo kontenerów przewo onych jest od drzwi do drzwi, s to przewozy ca okontenerowe. Spraw otwart pozostaje si gniecie po przesy ki cz ciowe (tzn. tylko cz ciowo wype niaj ce kontener). Aby przej ten segment przesy ek musz rozwin si nowe jednostki gospodarcze specjalizuj ce si w kompletowaniu wsadu do kontenerów i ich dekompletacj. T rol w wiecie spe niaj centra logistyczne, w których skupieni s spedytorzy z danego terenu. Wspólnie u ytkuj magazyny, infrastruktur terminalow oraz pojemniki transportowe, np. kontenery, nadwozia wymienne czy naczepy samochodowe. Na mniejsz skal czyni to tak e firmy spedycyjne. Usprawnienie i przej cie transportu drobnicy z transportu drogowego przez transport intermodalny jest szans powi kszania obszaru dzia ania proekologicznych ga zi transportu. 5. Rozwój transportu intermodalnego wymaga unowocze nienia i wspierania funkcjonowania ga zi transportu uczestnicz cych w systemie intermodalnym. Stawia to nowe wyzwania przez kolejami, transportem wodnym ródl dowym oraz eglug przybrze n. 6. Chc c przyspieszy te dzia ania Unia Europejska po dobrych do wiadczeniach programów pilota owych i pierwszej edycji programu wsparcia Marko Polo uruchomi a fundusz wsparcia w postaci programu Marko Polo II. Program ten na lata dysponowa kwot 730 mln EUR. Funkcjonowanie tego programu nie wyklucza wsparcia ze strony rz dowej pa stwa. Program preferuje du ych przewo ników lub ich zrzeszenia mi dzynarodowe. Zainwestowane rodki przynosz zwielokrotnione zyski w postaci obni enia kosztów spo ecznych transportu drogowego szacowanych obecnie w Europie na kwot 200 mld EUR [1]. 7. Z wiedzy jak posiadamy, ze rodków programu Marko Polo nie korzystaj polscy przewo nicy z powodu braku jednostki narodowej, która koordynowa aby dzia ania w tym zakresie oraz integrowa a mniejsze firmy w konsorcjum, które legitymowa oby si osi gni ciem w zakresie pracy przewozowej w systemie intermodalnym upowa niaj cym do otrzymywania dotacji. Rol tak w Polsce pod koniec lat 90-tych do roku 2003 pe ni o Towarzystwo Transportu Kombinowanego POLKOMBI. Jednostka

6 108 Tomasz Nowakowski, Stanis aw Kwa niowski, Mateusz Zaj c ta le zarz dzana uleg a rozwi zaniu. Fakt ten stawia naszych przewo ników w stosunku do przewo ników innych krajów UE w pozycji niekonkurencyjnej. 8. Rozwój transportu w krajach UE poza Polsk równie napotyka na bariery organizacyjne i techniczne, lecz jak statystyki wskazuj, problemy te s pokonywane. Realizowane s liczne projekty, które pozwalaj konkurowa kolejom z transportem drogowym. Przyk adem tego s projekty niemieckie MORA c, Albatros, Kombinetz. Podobne rozwi zania stosowane s w innych krajach UE 15. Pa stwa te za zgod Parlamentu Europejskiego dofinansowuj na swoich terenach niezale nie od dofinansowa unijnych, rozwój transportu intermodalnego. 9. Rozwój transportu intermodalnego w Polsce jest stymulowany przez inwestorów zewn trznych, którzy zdaj sobie spraw z korzy ci, jakie wynikaj dla nich. Rozbudowywane s terminale w portach morskich ( winouj cie, Szczecin, Gdynia, Gda sk). Wychodz c naprzeciw tym dzia aniom PKP Cargo uruchamia Sie Szybkich Po cze Kontenerowych transportu intermodalnego, planuje modernizacj starych i budow nowych terminali transportu intermodalnego. W ostatnich 3 latach liczba terminali prze- adunkowych wzros a z 19 do 26, dalsze s planowane. O ywienie tych dzia a sprzyja sprowadzaniu do Polski ci kiego sprz tu prze adunkowego, który ca kiem sprawny technicznie nie odpowiada potrzebom bardziej rozwini tych operatorów prze adunkowych. Sprz t ten w polskich warunkach jest wystarczaj cy, by obs u y oko o pi ciokrotnie mniejszy potok adunków ZJ. 10. Jednym z kierunków poprawy sytuacji jest transport naczep samochodowych, jako ZJ oraz transport w systemie ruchoma droga (RoLa). Transport naczep jest uwarunkowany przede wszystkim niedostosowaniem ich konstrukcji do prze adunków pionowych na wagony kieszeniowe. Wg bada ró nych o rodków w Polsce jedynie 2%, wg innych 4% naczep posiada wymagane wzmocnienia pod ogi w miejscach chwytania chwytniami kleszczowymi. Nawet zakupienie potrzebnych wagonów kieszeniowych (zalecenie pokontrolne NIK z 1999 r.) nie przyczyni si do poprawy sytuacji, poniewa uniemo liwiaj to wzgl dy techniczne. Rozwi zaniem eliminuj cym t niedogodno s tzw. wagony koszowe, które nie wymagaj od naczep adnych elementów dostosowania do tej metody prze adunku. Inne metody prze adunku i transportu wymagaj interwencji w konstrukcj naczep lub wymagaj du ych inwestycji w zakresie urz dze prze adunkowych i zakupu wagonów kolejowych. Drugim czynnikiem wstrzymuj cym rozwój technologii przewozu naczep jest silne rozdrobnienie przedsi biorstw transportowych w Polsce. A ponad 80% firm transportowych to firmy które posiadaj mniej ni 5 pojazdów. Ma y przewo nik b dzie raczej stroni od wysy ania naczepy poci giem na tras mi dzynarodow, gdy jest ona cennym narz dziem pracy. By mo e problem ten zniknie wobec pojawienia si na rynku firm wypo yczaj cych naczepy. Wszystko zale y od kosztu najmu. 11. Wymuszenie korzystania przez kierowców zestawów drogowych z transportu kolejowego wymaga wsparcia prawnego przez uchwalenie stosownych przepisów. Powodzenie tych dzia a zale y równie od uwarunkowa zewn trznych, m.in. niekorzystne ustawodawstwo ukrai skie i bia oruskie zniech ci o kierowców do korzystania np. z poci gu Jaros aw, który kursowa na trasie Euroterminal S awków Kijów. PKP planowa o podobne po czenie na trasie Rzepin Terespol. W tej sprawie powinni my si wzorowa na Austrii i Szwajcarii, które wymusi y na kierowcach tranzytowych korzystanie z transportu kolejowego. ( Tiry na tory ).

7 Transport intermodalny w aspekcie realizacji modelu Systemu Logistycznego Warunkiem niezb dnym w celu szerszego udost pniania transportu intermodalnego w Polsce jest stworzenie na wzór niemiecki platformy terminali prze adunkowych z ogólnym dost pem do ich infrastruktury. Czas zaprzesta konkurencji, czas na cis wspó prac. 13. Kolejnym postulatem jest odtworzenie koordynatora narodowego transportu kombinowanego na wzór TTK POLKOMBI. 14. Paradoksem jest, e terminale prze adunkowe pod zarz dem Polzugu s przepe nione, natomiast terminale Spedcontu pracuj z wydajno ci 10% swoich mo liwo ci. To pokazuje, e dobrze zorganizowany spedytor mo e istnie i si rozwija. 15. Kolejnym problemem jest brak u bezpo rednich odbiorców odpowiedniej infrastruktury pozwalaj cej na za i wy adunek kontenera samochodu odwo cego. Znanych jest od wielu lat kilkana cie ró nych typów rozwi za tych urz dze. Terminale dysponuj naczepami do odwozu kontenerów, jednak ich uzbrojenie techniczne jest niewystarczaj ce. Wydaje si s usznym doposa enie w naczepy odwo ce (WAS, Kombilifter). To ostatnie rozwi zanie wymaga pneumatycznych zawiesze w naczepie lub samochodzie odwo cym (dzisiaj wi kszo samochodów jest w nie wyposa one) 16. Analizuj c bariery rozpowszechnienia transportu intermodalnego nale y zwróci uwag na czas transportu. Czas ten zale y od organizacji prze adunków, odpraw rodków transportu, ich pr dko ci handlowej. Czas za adunku i przygotowania do transportu zale y od sprawnej organizacji pracy terminala oraz urz dze, w które jest wyposa ony. Polskie terminale s pod tym wzgl dem nienowoczesne. Przede wszystkim organizacja pracy sk adowiska jest przypadkowa, nie korzysta si z technik automatycznej identyfikacji jednostek adunkowych, poszukiwanie kontenera na placu sk adowania przy ob o- eniu kilkuset sztuk zabiera personelowi du o czasu. Brak jest informatyki, oprogramowania do zarz dzania sk adowiskami, optymalnego rozlokowania kontenerów. Rozwi zania tego typu s stosowane jedynie w BTK Gdynia oraz w DGC w Gda sku. Do prze- adunków wykorzystywane s wiekowe urz dzenia d wignicowe nieraz trzydziesto letnie, z wolnymi nap dami. Pr dko transportu poprzez PKP Cargo i PLK jest bardzo niska, ok. 10 km/h. Niechlubnym przyk adem mo e by tzw. most kontenerowy Gdynia Odessa, gdzie poci g kontenerowy z Gdyni w ci gu 24h dociera do stacji granicznej Ma aszewicze, a nast pnie 24 godziny trwa prze adunek kontenerów na wagony szerokotorowe i dalej przewóz z Ma aszewicz do Odessy nast pne 24h. W tej sytuacji operatorzy wol korzysta z transportu drogowego, co zaprzecza idei transportu intermodalnego. W Polsce zaledwie 12% kontenerów (z kilkuset tysi cy sztuk) w Gdyni oraz 30% (z kilkudziesi ciu tysi cy) w Szczecinie i winouj ciu s odwo one kolej, reszt odwozów realizuje transport drogowy. Codziennie kilkadziesi t samochodów w celu skrócenia czasu transportu odwozi z Polski kontenery do Hamburga. W drug stron transport odbywa si sprawniej z u yciem kolei. 17. Na koszty transportu kolejowego ma niekorzystny wp yw, zdaniem operatorów spoza PKP, to e ruch intermodalny odbywa si wy cznie po liniach kolejowych oficjalnie zaliczanych do sieci AGTC. Sie ta jest jeszcze niewystarczaj co g sta i przyczynia si do wy szych kosztów. Tymczasem wiele linii kolejowych umo liwia obecnie transport intermodalny, lecz s u one, zdaniem niezale nych operatorów, jedynie PKP Cargo. Stawia to firm PKP Cargo w pozycji uprzywilejowanej. Brakuje w Polsce kodyfikacji linii kolejowych oraz w czenia do sieci kolejowych AGTC tych odcinków, które

8 110 Tomasz Nowakowski, Stanis aw Kwa niowski, Mateusz Zaj c spe niaj wymagania skrajni i nacisków. Kodyfikacja ta powinna by przeprowadzona jak najszybciej. 18. Koszty transportu mo na obni y poprzez nowoczesny tabor. U ywane w Polsce wagony kolejowe platformowe s ci kie, nieekologiczne. Przy ich doborze nale y zwraca uwag na mas w asn oraz uniwersalno. Kilka fabryk w Europie proponuje nowoczesne wagony platformy o korzystnych parametrach technicznych. S one ni sze i l ejsze od dotychczas stosowanych wagonów, umo liwiaj transport kontenerów typu High-Cube bez naruszenia skrajni. 19. Transport intermodalny w obecnych warunkach nie b dzie konkurencyjny dla transportu drogowego do czasu uporz dkowania kosztów zewn trznych generowanych przez poszczególne ga zie transportowe. Upodmiotowienie tych kosztów zgodnie z Bia Ksi g Transportu nak ada oby na przewo ników drogowych op at w wysoko ci 8 36 euro centów za wozokilometr. Co stanowi ok. 40% wzrost aktualnej stawki w transporcie drogowym. Dodatkowa op ata wp yn oby na wzrost kosztów produkcji, a ponadto mog aby spowodowa omijanie terytorium Polski w tranzycie przez przewo ników zewn trznych. Decyzje w tym zakresie s trudne. 20. Dalszy rozwój transportu intermodalnego wymaga dotacji pa stwa, np. do infrastruktury terminalowej, umo liwia oby to wyst pienie o dotacje unijne. W kosztach transportu intermodalnego znaczny udzia maj koszty amortyzacji sprz tu prze adunkowego, dlatego wybór technologii prze adunków jest niezwykle istotny i powinien by poprzedzony gruntown analiz ekonomiczn. 21. Udost pnienie terminali prze adunkowych wymaga u atwie w dost pie do terminali. W Polsce mamy szereg lokalizacji terminali w rodku miast (np. Pozna Garbary, Wroc aw, Sosnowiec, Warszawa Towarowa, Pruszków i inne). Brakuje tam miejsca, niewygodny jest dojazd, w z ym stanie s drogi dojazdowe (Euroterminal S awków), za dojazdy s nieoznakowane (Pozna Garbary, Euroterminal S awków). 22. Wzrost zainteresowania transportem intermodalnym mo na uzyska równie przez promowanie aktywne akcje reklamowe, ulgi podatkowe i w ubezpieczeniach oraz w stopniowym ograniczaniu koncesji na tranzyt drogowy. Dzia ania te musz by skorelowane z propozycj dost pnych terminali i szeregu zach t. Brak alternatywy spowoduje omijanie naszego kraju przez przewo ników tranzytowych. Artyku jest efektem prac realizowanych w ramach grantu rozwojowego R /2009 nt. Model systemu logistycznego Polski, jako droga do komodalno ci transportu w Unii Europejskiej. Realizacja projektu zosta a dofinansowana przez Narodowe Centrum Bada i Rozwoju. Bibliografia 1. Kwa niowski S., Nowakowski T., Zaj c M.: Transport intermodalny w sieciach logistycznych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc awskiej, Wroc aw Koprowski K.: Integracja w transporcie obawy Polaków i Niemców. Polska Gazeta Transportowa nr 7/ Kordel Z.; Rola transportu samochodowego w a cuchu dostaw. Wyd. Uniwersytetu Gda skiego. Gda sk 2002.

9 Transport intermodalny w aspekcie realizacji modelu Systemu Logistycznego Matczak M.: Rozwój centrów logistycznych w portach morskich. Materia y konferencji Railport Organizator: Actia Forum, Warszawa Report on intermodal rolling stock i Europe. Dokument internetowy projektu Diomis. UIC, White Paper: European transport policy for 2010: time to decide. Commission of the European Communities. Brussels, 12/09/2001 COM (2001) Transport wyniki dzia alno ci w 2008 r. G ówny Urz d Statystyczny, Warszawa INTERMODAL TRANSPORT IN ASPECT OF LOGISTICS MODEL OF POLAND Summary: Thanks to new manufacturers setting new entertainments intermodal transport becomes more popular in Poland. World key business players take advantage by using this method of goods transportation. Number of container transshipment in seaports (in TEU) rapidly increases. It makes belief in achievement european level of intermodal transport utilisation (from 3% now to 15% in next 10 years). Keywords: Intermodal transport, logistics chains Recenzent: Jerzy Kwa nikowski

DB Schenker Rail Polska

DB Schenker Rail Polska DB Schenker Rail Polska Bariery rozwoju transportu kolejowego w Polsce DB Schenker Rail Polska Zbigniew Pucek Członek Zarządu ds. Bocznic i Kolei Przemysłowych Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

TARYFA KOLEJOWA ważna od 1-go października 2015 r.

TARYFA KOLEJOWA ważna od 1-go października 2015 r. TARYFA KOLEJOWA Taryfa kolejowa jest integralną częścią oferty intermodalnej PCC Intermodal S.A., i jako taka nie może być stosowana samodzielnie, a jedynie w połączeniu z usługą dostawy do drzwi, regulowaną

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu

Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu Wspólne Polityki UE Wspólne polityki w sferze transportu Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Cele polityki transportowej Ma spełniać potrzeby społeczeństwa Ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

DCT GDAŃSK BRAMA DLA EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ WRZESIEŃ 2011

DCT GDAŃSK BRAMA DLA EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ WRZESIEŃ 2011 DCT GDAŃSK BRAMA DLA EUROPY CENTRALNEJ I WSCHODNIEJ WRZESIEŃ 2011 Konteneryzacja w Polsce Około 90% ładunków niemasowych na świecie jest przewoŝonych w kontenerach, trend ten będzie utrzymany: 1) Konteneryzacja

Bardziej szczegółowo

PASAśERSKIEGO W KONTEKŚCIE POSTANOWIEŃ PRAWA. Lądek Zdrój, 18-19 marca 2010 r.

PASAśERSKIEGO W KONTEKŚCIE POSTANOWIEŃ PRAWA. Lądek Zdrój, 18-19 marca 2010 r. SEMINARIUM PERSPEKTYWY ROZWOJU KOLEJOWEGO TRANSPORTU PASAśERSKIEGO W KONTEKŚCIE POSTANOWIEŃ PRAWA EUROPEJSKIEGO ORAZ PRAWA KRAJOWEGO WSTĘP DO DYSKUSJI O LIBERALIZACJI RYNKU KOLEJOWEGO Wiesław Jarosiewicz

Bardziej szczegółowo

10. PROBLEMY ROZWOJU TRANSPORTU W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWNYCH WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 505 10.1. Ocena regulacji prawnych Wspólnot Europejskich 505

10. PROBLEMY ROZWOJU TRANSPORTU W ŚWIETLE UREGULOWAŃ PRAWNYCH WSPÓLNOT EUROPEJSKICH 505 10.1. Ocena regulacji prawnych Wspólnot Europejskich 505 Spis treści WSTĘP 11 1. ZAGADNIENIA OGÓLNE Z ZAKRESU PRODUKCJI I TECHNOLOGII 17 1.1. Proces produkcyjny i jego elementy 17 1.2. Pojęcia technologii oraz procesu technologicznego 19 1.3. Rola czynników

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20 października 2015 r.

Wrocław, 20 października 2015 r. 1 Wrocław, 20 października 2015 r. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Działanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (Szybka Ścieżka) MŚP i duże Informacje

Bardziej szczegółowo

Warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej

Warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej Warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej Uwarunkowania transportu żeglugi śródlądowej na drogach wodnych w Polsce i poza granicami kraju Problemy polityki transportowej na Odrze

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r.

OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. OBWIESZCZENIE ZARZĄDU PKP CARGO S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r. o przyjęciu i wprowadzeniu do stosowania zmian w Regulaminie Przewozu Przesyłek Towarowych (RPT) PKP CARGO S.A. 1. Zarząd PKP CARGO S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU MORSKIEGO UNII EUROPEJSKIEJ DO 2018 ROKU Andrzej Gdula Zastępca Dyrektora Departamentu Transportu Morskiego i śeglugi Śródlądowej Konferencja Perspektywy

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową Umowa pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Egzamin dyplomowy. (TiL studia I stopnia)

Egzamin dyplomowy. (TiL studia I stopnia) Egzamin dyplomowy na kierunku TRANSPORT (TiL studia I stopnia) pytania od roku akademickiego 2012/2013 Blok I: 1. Przedstaw definicję i klasyfikację hydrotechnicznych budowli morskich 2. Przedstaw definicję

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r.

Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku. 13 maja 2015 r. Wyniki finansowe za I kwartał 2015 roku 13 maja 2015 r. Kim jesteśmy? Zakres oferowanych usług Spedycja Całopojazdowa Krajowa i Międzynarodowa Przesyłki Częściowe Krajowe i Międzynarodowe Przesyłki Drobnicowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6

V. Wymagania dla wsparcia projektu oraz nadzoru eksploatacyjnego... 6 ZAŁĄCZNIK NR 5 Postępowania nr EU/12/ZI/ZZ/2011o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie, wykonanie i wdrożenie SYSTEMU BOOKINGÓW DLA LINII ŻEGLUGOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA

DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH. realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA DZIENNIK UCZESTNIKA PRAKTYK ZAWODOWYCH realizowanych dla nauczycieli i instruktorów kształcących w zawodzie TECHNIKA LOGISTYKA HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE PILOTAŻOWY PROGRAM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza

Bardziej szczegółowo

Pierwsza prezentacja: Szybka Kolej Miejska marzenie czy pilna konieczność?

Pierwsza prezentacja: Szybka Kolej Miejska marzenie czy pilna konieczność? Pierwsza prezentacja: Szybka Kolej Miejska marzenie czy pilna konieczność? Przedstawiony został temat zbliżającego się otwarcia sklepu IKEA, który swoim oddziaływaniem obejmować będzie region co najmniej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Przewozy pasażerów i towarów

Przewozy pasażerów i towarów Przewozy pasażerów i towarów Dr inż. Andrzej Massel System kolejowych przewozów pasażerskich w Polsce tradycyjnie jest dzielony na cztery podsystemy: przewozy międzyaglomeracyjne (tzw. kwalifikowane),

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY DLA NASZYCH WSCHODNICH SĄSIADÓW I PROBLEM KALININGRADU BS/134/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY DLA NASZYCH WSCHODNICH SĄSIADÓW I PROBLEM KALININGRADU BS/134/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych

Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Excel w logistyce - czyli jak skrócić czas przygotowywania danych i podnieść efektywność analiz logistycznych Terminy szkolenia 25-26 sierpień 2016r., Gdańsk - Mercure Gdańsk Posejdon**** 20-21 październik

Bardziej szczegółowo

POSTĘP TECHNOLOGICZNY A STRUKTURA CZASU PRACY, KOSZTY I EFEKTYWNOŚĆ NAKŁADÓW W TRANSPORCIE WARZYW

POSTĘP TECHNOLOGICZNY A STRUKTURA CZASU PRACY, KOSZTY I EFEKTYWNOŚĆ NAKŁADÓW W TRANSPORCIE WARZYW InŜynieria Rolnicza 11/2006 Stanisław Kokoszka, Sylwester Tabor Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza w Krakowie POSTĘP TECHNOLOGICZNY A STRUKTURA CZASU PRACY, KOSZTY I EFEKTYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej KARTA INFORMACYJNA K/021 Wydanie 04 Data wydania 31.01.2014 URZĄD SKARBOWY w Chrzanowie; 32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 9 Centrala: 32 625 71 00,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Lista projektów kolejowych planowanych do realizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury 2014-2020

Lista projektów kolejowych planowanych do realizacji w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury 2014-2020 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE Lista projektów kolejowych planowanych do realizacji Olsztyn, 2014 r. WSTĘP Lista projektów kolejowych planowanych do realizacji w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Wydział/Jednostka prowadząca Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie licencji na

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Zestawienie informacji na temat zasad wyceny nieruchomości w bankach

Zestawienie informacji na temat zasad wyceny nieruchomości w bankach Zestawienie informacji na temat zasad wyceny nieruchomości w bankach Czy bank wymaga wyceny? Kto organizuje proces wyceny? Podmiot dokonujący wyceny Strona ponosząca koszty wyceny Koszt wyceny Alior Wycena

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Łomnica, ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra 14 tel./fax.: (75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 KG 271/ZO/5/2015 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 1 kwietnia 2016 r. DOLiS 035 2332/15 Prezydent Miasta K. WYSTĄPIENIE Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa

Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Elżbieta Budka I posiedzenie Grupy Tematycznej ds. Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 30 listopada 2010 r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego.

ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. ZAPYTANIE OFERTOWE dot. rozliczania projektu Wrocław, 31-07-2014 r. realizowane w ramach projektu: JESTEŚMY DLA WAS Kompleksowa opieka w domu chorego. Zamówienie jest planowane do realizacji z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrocław: Usługi transportu i nadzoru nad transportem środków

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

B. TRANSPORT SAMOCHODOWY Przewozy ładunków transportem samochodowym (2006)

B. TRANSPORT SAMOCHODOWY Przewozy ładunków transportem samochodowym (2006) Spis treści PRZEDMOWA UWAGI METODYCZNE TRANSPORT - WYNIKI DZIAŁALNOŚCI W 2006 R Podstawowe informacje o transporcie (1990, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006) I. TRANSPORT OGÓŁEM Przychody,

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2.

Cel strategiczny 2. Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6. Cel operacyjny 2. strategiczny 2 Rozwój systemu innowacji i nowoczesnej infrastruktury innowacyjnej w regionie KARTA ZADAŃ NR 6 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie. szkolenia kadry e instytucji, budowa regionalnych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Warunki przetargu. najem pomieszczeń siłowni o powierzchni 98,00 m 2 oraz

Warunki przetargu. najem pomieszczeń siłowni o powierzchni 98,00 m 2 oraz MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W REDZIE ogłasza przetarg na najem pomieszczeń siłowni o powierzchni 98 m 2 oraz sauny o powierzchni 16,66 m 2 znajdujących się w części budynku przy ul. Łąkowej 59,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług konferencyjnych i towarzyszących na

Bardziej szczegółowo

Nowe Zasady pomocy państwa na B&R&I. Katarzyna Piechucka European Commission Directorate General Competition

Nowe Zasady pomocy państwa na B&R&I. Katarzyna Piechucka European Commission Directorate General Competition Nowe Zasady pomocy państwa na B&R&I Katarzyna Piechucka European Commission Directorate General Competition 1 Disclaimer Poglądy wyrażone w niniejszej prezentacji są poglądami prelegenta i nie muszą odzwierciedlać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.15.2015 Łódź, dnia 17 czerwca 2015 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania

Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania Zapytanie ofertowe Instalacja do pirolitycznego przetwarzania (opony i tworzywa sztuczne) z metodą bezpośredniego frakcjonowania Environmental Solutions Poland sp. z o.o. Ul. Traktorowa 196 91-218, Łódź,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iczmp.edu.pl Łódź: ZP/61/2016 - Usługa transportu sanitarnego dla Instytutu CZMP

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.10.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach :

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach : KG 271/ZO/P1/4/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii Cel programu Dofinansowanie dużych inwestycji wpisujących się w cele: Zobowiązań

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Gdański Terminal Kontenerowy SA

Gdański Terminal Kontenerowy SA Gdański Terminal Kontenerowy SA Cennik usług świadczonych przez Gdański Terminal Kontenerowy SA Niniejszy cennik został wprowadzony w Ŝycie uchwałą Zarządu Gdańskiego Terminalu Kontenerowego SA z dnia

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

SPEDIMEX SP. Z O.O. EUROPARTNER W OBS UDZE LOGISTYCZNO SPEDYCYJNEJ

SPEDIMEX SP. Z O.O. EUROPARTNER W OBS UDZE LOGISTYCZNO SPEDYCYJNEJ SPEDIMEX SP. Z O.O. EUROPARTNER W OBS UDZE LOGISTYCZNO SPEDYCYJNEJ Spedimex Sp.z o.o. Rok za o enia: 1993r. Otwarcie pierwszego Terminalu Tekstylnego: 1999r. Otwarcie drugiego Terminalu Tekstynego: 2005r.

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik eksploatacji portów i terminali 342[03] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją

Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik eksploatacji portów i terminali 342[03] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją Komentarz Sesja letnia 2012 zawód: technik eksploatacji portów i terminali 342[03] 1. Treść zadania egzaminacyjnego wraz z załączoną dokumentacją 1 2 3 4 Oceniane elementy zadania egzaminacyjnego: I. Tytuł

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Materiał na posiedzenie Kierownictwa MI w dniu 25 listopada 2009 r.

Materiał na posiedzenie Kierownictwa MI w dniu 25 listopada 2009 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Departament Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa Akceptuję: Materiał na posiedzenie Kierownictwa MI w dniu 25 listopada 2009 r. Kierunki reformy systemu budownictwa społecznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo