Programy wspomagające do obsługi spedycji oraz wydawnictwa. Dane pochodzą z

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy wspomagające do obsługi spedycji oraz wydawnictwa. Dane pochodzą z www.netpolska.com"

Transkrypt

1 Programy wspomagające do obsługi spedycji oraz wydawnictwa. Dane pochodzą z Program Spedycja Marcos Bis System Spedycja wchodzi w skład systemów przeznaczonych dla firm spedycyjno-transportowych, zajmujących się spedycją całopojazdową i drobnicową w ruchu krajowym i międzynarodowym. więcej» Program TS Rutkowski Program TS jest przeznaczony dla firm transportowych (samochody własne) oraz spedycyjnych (samochody obce). Jest skonstruowany modułowo, tzn. moŝna korzystać niezaleŝnie od siebie z części transportowej i spedycyjnej. Jest to system walutowy dostosowany do specyfiki transportu i spedycji. Przewoźnicy krajowi mają moŝliwość samodzielnego wyłączenia opcji walutowej. więcej» Program SPEED InterLAN System InterLAN - SPEED, to nowoczesne i zintegrowane narzędzie informatyczne wspomagające zarządzanie firmą w zakresie obsługi transportu, spedycji całopojazdowej, drobnicowej oraz magazynów logistycznych. więcej» KsiąŜka Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji. Kodeks cywilny - Prawo przewozowe - CMR Ta pozycja to komentarz wybitnych specjalistów na temat prawa transportowego (umowa przewozu i spedycji wg kc, Prawo przewozowe oraz Konwencja CMR). 99 zł netto / VAT 0% więcej» KsiąŜka Krajowy transport drogowy KsiąŜka w sposób wyczerpujący i obszerny przedstawia problematykę transportu krajowego zwracając szczególną uwagę na przygotowanie czytelnika do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Dodatkowym atutem są opublikowane przykładowe testy pochodzące z Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie zł netto / VAT 0% więcej» KsiąŜka Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej. Tom I Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w transporcie drogowym. Kompleksowe opracowanie przygotowujące kierowców do uzyskania Świadectwa Kompetencji Zawodowej zawierające wiedzę dotyczącą zagadnień techniczno-eksploatacyjnych, przepisów prawnych, środowiska pracy kierowcy i logistyki zł netto / VAT 0 więcej»

2 Mapa Nawigator - Mapa Polski Cartall + GRATIS Nowa mapa Nawigator Mapa Polski to niezastąpione narzędzie zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i domowych. Nawigator Mapa Polski zawsze bezbłędnie doprowadzi Cię do celu, pozwoli zaoszczędzić na kosztach transportu, a współpraca z systemem nawigacji GPS sprawi, Ŝe dotrzesz do celu tak łatwo, jak nigdy dotąd! Mapa Europy (gratis)!!! zł netto więcej» Mapa Transport Emapa Emapa Transport to program umoŝliwiający wytyczenie dokładnej trasy przejazdu. Dokładna mapa cyfrowa, uwzględnianie dróg jednokierunkowych, moduł utrudnień oraz róŝne metody liczenia trasy pozwalają sprawnie zarządzać flotą transportową zł netto więcej» Mapa Transport Plus Emapa Emapa Transport Plus to program umoŝliwiający wytyczenie dokładnej trasy przejazdu. Dokładna mapa cyfrowa, uwzględnianie dróg jednokierunkowych, moduł utrudnień oraz róŝne metody liczenia trasy pozwalają sprawnie zarządzać flotą transportową zł netto więcej» Spedycja - Marcos Bis Obsługa Spedycji Krajowej i Międzynarodowej Program ten słuŝy do obsługi spedycji krajowej i międzynarodowej. W zaleŝności potrzeb oraz od obiegu dokumentów w firmie moduły w etapie wdroŝenia są odpowiednio składane oraz konfigurowane z moŝliwością dokonania w nich indywidualnych zmian zgodnie z Ŝyczeniami klienta. System "SPEDYCJA" wchodzi w skład systemów przeznaczonych dla firm spedycyjno - transportowych, zajmujących się spedycją całopojazdową i drobnicową w ruchu krajowym i międzynarodowym. System "SPEDYCJA" składa się z szeregu aplikacji, mogących równieŝ pracować jako odrębne programy komputerowe do wysokospecjalizowanych, wąskich zastosowań. Podstawowe funkcje systemu: Kartoteka kontrahentów: kartoteka zleceniodawców, przewoźników, spedycji i innych, posiadająca wiele funkcji (np. Wyszukiwanie po cechach, adresowanie kopert, informacje teleadresowe, personalne osób pracujących lub warunkach umów) opisanych szczegółowo w opisie aplikacji Kartoteka. Kartoteka pojazdów przewoźników: spis pojazdów posiadanych przez Państwa firmę lub obcych przewoźników z moŝliwością rejestracji ich terminów ubezpieczeń, wygaśnięcia umów między Państwa firmami, rejestracji nazwisk kierowców, praw jazdy/paszportów z moŝliwością wyszukiwania. Pojazdy mogą być śledzone (szczególne istotne w przypadku samochodów własnych lub z podpisanymi umowami spedycyjnymi). Baza zleceń spedycyjnych i transportowych: zbiór wszystkich informacji dotyczących przyjętych do realizacji zleceń spedycyjnych (obcy przewoźnik) lub transportowych (transport własnymi samochodami). Zlecenia posiadać mogą wiele miejsc załadunków oraz rozładunków, a takŝe korzystać z szeregu definiowanych słowniczków w celu szybszego wypełniania (rodzaj ładunku, rodzaj pojazdu, przejście graniczne, miejsce odpraw i.t.p). Zlecenia mogą zawierać informacje o dodatkowych kosztach związanych z ich realizacją. Za pomocą aktywnych filtrów i funkcji sumujących moŝna szybko dokonać wyboru odpowiednich zleceń (np. Zlecenia dla danego zleceniodawcy, wykonane przez określonego kierowcę, poszukiwanej relacji, wg rodzaju towaru i wiele innych). Zlecenia oddziałów: eksport i import danych z oddziałów firmy do centrali za pomocą plików przekazywanych np. Internetem, rozliczanych oddzielnie lub wspólnie ze zleceniami własnymi. Oddziały

3 otrzymywać mogą informacje zwrotną o pozyskiwanych przewoźnikach, zleceniodawcach oraz awizacje nadjeŝdŝających pojazdów z innych oddziałów. Tworzenie teczek operacyjnych: będących zbiorem wszystkich zleceń, faktur, zaliczek, kart drogowych i innych dokumentów związanych z pojedynczym wyjazdem (kółkiem- eksport i import) Definiowane wydruki dokumentów: tworzenie dowolnych dokumentów spedycyjnych (potwierdzenie przyjęcia zlecenia, zlecenie dla przewoźnika, polecenie wyjazdu dla kierowców, awizacje pojazdów, delegacje, teczki operacyjne i.t.p) za pomocą szablonów wbudowanego generatora wydruków. Automatyczne generowanie faktury VAT: wielowalutowe faktury generowane zgodnie z wprowadzonymi danymi zlecenia jako faktury za poszczególne zlecenia lub zbiorczo za grupę wykonanych zleceń, wg wprowadzonych reguł fakturujących. Wszelkie funkcje dotyczące rejestru wystawionych faktur VAT, faktur korygujących, proform, rejestru sprzedaŝy VAT oraz rozrachunków, wezwaniach do zapłaty i inne opisane są w opisie aplikacji "Fakturowanie dewizowe". Informacje o płatnościach: informacje dla spedytorów dotyczące przeterminowanych płatności zleceniodawców, płatności dla przewoźników z moŝliwością określenia łącznej kwoty niezbędnych wypłat za dany okres. Tabele kursów walut: wprowadzane tabele kursów walut biorą udział w kaŝdym etapie wprowadzania, analizowania i fakturowania zleceń w celu określenia ich wartości w PLN oraz EUR (w przypadku stawek frachtowych zleceń w celach porównawczych). Notatnik spedytora: rejestr zleceń stałych, długoterminowych lub harmonogramów stanowiących szablony do szybkiego tworzenia zleceń spedycyjnych lub transportowych. Monitorowanie pojazdów: monitorowanie wybranych pojazdów w celu określenia miejsc docelowych (rozładunków) oraz konieczności "poszukiwania powrotów" w celu ściągnięcia powrotów do bazy. Baza uŝytkowników: spis osób uprawnionych do korzystania z systemu, określenie dla nich haseł oraz poziomów dostępów. W zaleŝności od poziomu dostępu określony zostaje zestaw funkcji oraz informacji, do których ma dostęp operator. Jednocześnie wszystkie wprowadzone zlecenia są automatycznie przypisywane do zalogowanego spedytora, dając tym samym moŝliwość rozliczeń efektywności oraz prowizyjnych rozliczeń z wypracowanych zysków. Rejestr listów przewozowych i opłat skarbowych: umoŝliwia tworzenie rejestru w celu określenia wartości opłaty skarbowej za dowolny okres (data wystawienia faktury za usługę transportową). Kartoteka karnetów TIR i zezwoleń: rejestr dostępnych karnetów TIR oraz otrzymanych zezwoleń w celu kontroli ilości, daty waŝności, osobie będącej aktualnie w ich posiadaniu oraz miejscu zamknięcia lub wykorzystania. Automatycznie tworzy rozliczenie z jednostką nadrzędną w momencie rozliczenia dokumentów. Szczegółowe informacje znajdują się w opisie aplikacji "Karnety i zezwolenia". Automatyczne zakładanie wniosku o zaliczkę dla kierowcy: w przypadku realizacji zlecenia własnym transportem. Funkcja zaleŝna jest od obiegu dokumentów w firmie moŝe wspomagać pracę stanowiska kasowo-księgowego. Automatyczne zakładanie karty drogowej: w przypadku realizacji zlecenia własnym transportem. Funkcja zaleŝna jest od obiegu dokumentów w firmie moŝe wspomagać pracę stanowiska rozliczeń kierowców. Własny generator zestawień analitycznych: zapewnia tworzenie własnych zestawień w oparciu o wprowadzone do zleceń danych z moŝliwością swobodnego filtrowania w szerokim zakresie rodzaju danych (np. Zlecenia od określonego zleceniodawcy, dla określonego kierowcy, na trasie, z kraju do kraju, rodzaju towaru i wiele innych). Standardowo wbudowany ranking zleceniodawców wg ilości zleceń oraz wartości, analiza pracy oddziałów i.t.d. Praca sieciowa Praca sieciowa: system pracuje w róŝnego typu sieciach komputerowych typy peer-to-peer np.: Windows, Novell, Lantastic i inne. Konfigurowalne stanowiska: poszczególne stanowiska w zakresie dostępnych funkcji systemu moŝna elastycznie modelować ze względu na obieg dokumentów wewnątrz firmy jak równieŝ poziomy uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Standardowa obsługa Windows: intuicyjna obsługa charakterystyczna dla programów środowiska Windows, standardowe klawisze, współpraca z innymi aplikacjami za pośrednictwem schowka Windows. Wykorzystanie zdefiniowanych czcionek, drukarek oraz języków. Współpracuje z aplikacjami faxowymi (wysyłanie zleceń bezpośrednio z komputera za pośrednictwem modemu bez konieczności wstępnego drukowania) gwarantując wysoką jakość przekazywanego dokumentu. Szerokie moŝliwości analityczne: wykorzystując zastosowane filtry, funkcje sumujące oraz definiowane zestawienia w oparciu o wbudowany generator wydruków, w prosty sposób określić moŝna Ŝądane parametry oraz wartości wynikające z wprowadzonych zleceń spedycyjnych i transportowych. Integracja z systemami firmy Marcos Bis: ZALICZKI - rozliczanie zaliczek, diet i ryczałtów, ROKOS - rozliczanie kart drogowych pojazdów, ANALIZATOR STAWEK - analiza stawek frachtowych i umów,

4 DYSPOZYTOR - rozdział prac, czas pracy kierowców, REBEKA - rejestry kasowo-bankowe, Integracja z innymi systemami: Integracja z systemami Finansowo-Księgowymi innych firm - moŝliwość eksportu danych do systemów FK innych producentów za pomocą opracowywanych eksportów do pliku pośredniego z moŝliwością automatycznego rozdekretowania przekazywanych dokumentów. Integracja z programem EXCEL Windows - współpraca zestawień z szablonami Excel z moŝliwością obrazowania wyników w postaci graficznej za pomocą wykresów słupkowych i tortowych. Wymagania sprzętowe: Minimalne: Pentium 133MHz, 32MB RAM, Windows 95, VIDEO 800x600, mysz, drukarka atramentowa, Optymalne: Pentium 366MHz, 64MB RAM, Windows 98, VIDEO 800x600, mysz, drukarka laserowa. Wydawnictwa - Literatura Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wydawniczą, która dotyczy zagadnień wykonywania transportu drogowego. W ofercie znajdują się wybrane pozycje dotyczące uregulowań prawnych czasu pracy kierowcy, przewozów ADR oraz materiały przygotowujące do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych. Do cen ksiąŝek naleŝy doliczyć koszty przesyłki. Szczegółowy opis znajdziesz tu : Dodatkowe pytania prosimy kierować do siedziby firmy Net Polska: Sekretariat: tel. (091) / (091) Przewóz rzeczy - Wymagane zagadnienia z obowiązkowego kursu dla kierowców zawodowych. cena netto: zł [cena brutto: zł] INDEKS TOWARU: KS_PRZ_KURS KsiąŜka przeznaczona dla kierowców i pracodawców. Zawiera skondensowaną wiedzę niezbędną dla prawidłowego wykonywania pracy kierowcy. Zakres wiedzy pokrywa się wymogami określonymi w rozporządzeniu Mi... więcej >> Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. TOM II Przepisy prawne. cena netto: zł [cena brutto: zł]

5 INDEKS TOWARU: KS_TOMII Najnowszy zestaw przepisów prawnych i nie tylko, zebrany na 495 stronach. KsiąŜka która w sposób jasny i precyzyjny omawia wszystkie przepisy dotyczące transportu. Zawarte w niej komentarze i przykład... więcej >> Spedycja w praktyce. cena netto: zł [cena brutto: zł] INDEKS TOWARU: KS_SPED_WP KsiąŜka zawiera opisy Incoterms i Combiterms, prezentację procesu spedycyjnego, informacje o spedycji lądowej, morskiej i lotniczej oraz charakterystykę rynku i branŝy spedycyjnej. Autorzy zagłębiają... więcej >> Tachograf Cyfrowy - Jak bezbłędnie obsługiwać, aby ITD i pracodawca był zadowolony. cena netto: zł [cena brutto: zł] INDEKS TOWARU: KS_TC Broszura zawiera podstawowe informacje z zakresu obsługi tachografu cyfrowego, opis kalwiszy, funkcji wyświetlacza, zadań kierowcy, zbiór piktogramów oraz opis co znajduje się na wydruku. Wszyskie czy... więcej >> Towary niebezpieczne w transporcie drogowym cena netto: zł [cena brutto: zł] INDEKS TOWARU: KS_ADR09 Najnowsze, siódme wydanie ksiąŝki zawiera najnowsze przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych. KsiąŜka adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką profesjonalnego tran... więcej >> Zasady Mocowania Ładunków w Transporcie Drogowym cena netto: zł [cena brutto: zł]

6 INDEKS TOWARU: KS_ZML Broszura, powstała w ramach programu prewencyjnego BEZPIECZNY ŁADUNEK. Kolejna juŝ druga edycja programu został opracowany jako odpowiedź na problemy zgłaszane na szkoleniach prz... więcej >> Czas Pracy - Vademecum kierowcy i pracodawcy - wydanie II 2007 r. cena netto: zł [cena brutto: zł] TOWAR POLECANY INDEKS TOWARU: KS_CP_VAD Wydanie drugie poszerzone. Stan prawny KsiąŜka ta zawiera najnowsze przepisy UE oraz zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców. Niezbędnik kierowcy i pracodawcy w zakresie czasu pracy, prze... więcej >> Producent towaru: SPH Credo Krajowy transport drogowy cena netto: zł [cena brutto: zł] TOWAR POLECANY INDEKS TOWARU: KS_CERT_KR KsiąŜka w sposób wyczerpujący i obszerny przedstawia problematykę transportu krajowego zwracając szczególną uwagę na przygotowanie czytelnika do egzaminu. Praca zbiorowa pod redakcją Wiesława Starowic... więcej >> Międzynarodowy transport drogowy. cena netto: zł [cena brutto: zł] TOWAR POLECANY INDEKS TOWARU: KS_CERT_MN Międzynarodowy transport drogowy (materiały przygotowujące do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych). Podręcznik jest drugim zmienionym i uzupełnionym wydaniem monografii poświęconej problemo... więcej >> Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. TOM I Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w transporcie drogowym. cena netto: zł [cena brutto: zł]

7 TOWAR POLECANY INDEKS TOWARU: KS_TOMI Przedstawione kompleksowe opracowanie zawierające wiedzę dotyczącą zagadnień techniczno-eksploatacyjnych, przepisów prawnych, środowiska pracy kierowcy i logistyki moŝe pomóc kierowcom wykonującym tra... więcej >> ADR. Kieszonkowy poradnik kierowcy cena netto: zł [cena brutto: zł] INDEKS TOWARU: KS_ADR_POR Praktyczny i maly forma, jak ściąga :) Zawiera: wykaz ogranów kontrolnych, wykaz dokumentów wymaganych podczas przewozu, wymagania dotyczące załogi pojazdu, załadunek, rozładunek, manipulowanie ładunk... więcej >> Producent towaru: Wydawnictwo ODDK Bezpieczeństwo w tunelach. cena netto: zł [cena brutto: zł] INDEKS TOWARU: KS_TUNEL Zawiera ograniczenia obowiązujące w tunelach przy przewozie towarów niebezpiecznych, wprowadzane przez Umowę Europejską ADR 2007 obowiązujace od więcej >> Bezpieczny Przewóz Towarów Niebezpiecznych w Cysternach. cena netto: zł [cena brutto: zł] INDEKS TOWARU: KS_BPT_CYS Podręcznik dla kierowców przygotowujących się do egzaminu specjalistycznego w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach oraz w zakresie obsługi urządzeń napełniania i opróŝniania urządzeń... więcej >> BEZPIECZNY PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W TRANSPORCIE DOGOWYM cena netto: zł [cena brutto: zł]

8 INDEKS TOWARU: KS_BPT Poradnik Kierowcy jest materiałem pomocniczym dla uczestników kursu podstawowego ADR. Zawiera podstawową wiedzę niezbedną kaŝdemu kierowcy wykonującemu przewozy ładunków niebezpiecznych. Dla wielu pra... więcej >> Czas pracy kierowców Nowe unijne i krajowe regulacje cena netto: zł [cena brutto: zł] INDEKS TOWARU: KS_CP_07 Nowe przepisy unijne i krajowe wprowadzają wiele waŝnych zmian! Od 11 kwietnia 2007 r. obowiązuje unijne rozporządzenie 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się... więcej >> Producent towaru: Wydawnictwo ODDK Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji. Kodeks cywilny - Prawo przewozowe - CMR cena netto: zł [cena brutto: zł] INDEKS TOWARU: KS_KOM_CMR Intencją autorów było przedstawienie właściwego sensu komentowanych przepisów (co jest szczególnie waŝne w przypadku postanowień CMR ze względu na niedoskonałości polskiego przekładu tej Konwencji z j... więcej >> Producent towaru: Wydawnictwo ODDK Międzynarodowy przewóz towarów cena netto: zł [cena brutto: zł] INDEKS TOWARU: KS_MPT opracowanie omawia podstawowe przepisy regulujące cywilnoprawne stosunki międzynarodowego transportu. KsiąŜka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków obsługujących międzynarodowe przewozy tow... więcej >> Producent towaru: Robert Walczak

9 Pojazdy chłodnicze w transporcie Ŝywności. cena netto: zł [cena brutto: zł] INDEKS TOWARU: KS_POJ_CH Charakterystyka Ŝywności przewoŝonej w stanie zamroŝonym lub schłodzonym, przedstawiona w rozdziale pierwszym, świadczy o interdyscyplinarnym podejściu Autorów do zagadnień środków transportu. Omówien... więcej >>

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Faktura

Aplikacja Ramzes. Faktura Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 26 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: 022 335 98 73, faks: 022 335 99 73 http://www.ramzes.pl; e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Faktura podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 1 2 INTEGRA 7, INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.1 PRZEZNACZENIE SYSTEMU... 5 2.2 BUDOWA SYSTEMU... 5 3 INSTALACJA... 11 3.1 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Płace

Aplikacja Ramzes. Płace Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks:+4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Płace podręcznik uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

ASCENT SQL. zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem. opis systemu

ASCENT SQL. zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem. opis systemu Absolutt Systemy Teleinformatyczne ul. MontaŜowa 7, 43-300 Bielsko-Biała tel./fax +48 33 496 06 14 www.absolutt.com.pl ASCENT SQL zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem opis systemu Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla Firm Transportowo Spedycyjnych.

Oprogramowanie dla Firm Transportowo Spedycyjnych. Przedsiębiorstwo Handlowo Informatyczne SOFT TRANS Tomasz Skowron 44-103 Gliwice ul. OdrowąŜów 93a/1 tel/fax : (032) 2310731, 601 524533 Oprogramowanie dla Firm Transportowo Spedycyjnych. Kompleksowy system

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. P K P i

Aplikacja Ramzes. P K P i Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes P K P i R podręcznik

Bardziej szczegółowo

Producent i integrator systemów informatycznych

Producent i integrator systemów informatycznych PasCom Flota II - to program komputerowy do optymalnego zarządzania flotami samochodowymi czyli niezbędnik fleet menadżera, efekt wieloletnich doświadczeń flotowców. System służy do kompleksowego zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 7 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 10

nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 7 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 10 nr sprawy: BZP.243.24.2013.ML Wrocław, dn. 7 lutego 2014 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 10 dotyczy: postępowania nr BZP.243.24.2013.ML prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

System SOFTRANS v.9.4. Oferta Handlowa

System SOFTRANS v.9.4. Oferta Handlowa System SOFTRANS v.9.4 Oferta Handlowa 2011 OFERENT: OEPD Sp. z o.o. 44-109 Gliwice ul. Zawadzkiego 45 tel. 032 234-73-85 www.oepd.com.pl handlowy@oepd.com.pl TWÓRCA: Marek Gęborek tel. (032) 271-05-03,

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035

Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. impuls 5. Oferta Wstępna KONTAKT: tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 Centrum Usług Informatycznych impuls 5 Oferta Wstępna KONTAKT: GRZEGORZ KOZYRA Wiceprezes Zarządu KRZYSZTOF FIGIEL Specjalista Informatyk tel. (32) 2514858 tel. (32) 2518035 gk@cibeh.com.pl kf@cibeh.com.pl

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes. Księgi Handlowe. podręcznik uŝytkownika

Aplikacja Ramzes. Księgi Handlowe. podręcznik uŝytkownika Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes Księgi Handlowe podręcznik

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument jest przekazywany w celu zaprezentowania podstawowych cech oprogramowania oferowanego przez firmę AWEK Sp. z o.o.

Niniejszy dokument jest przekazywany w celu zaprezentowania podstawowych cech oprogramowania oferowanego przez firmę AWEK Sp. z o.o. Oferta zintegrowanego systemu informatycznego klasy ERP autorstwa firmy Awek Sp. z o.o. Niniejszy dokument jest przekazywany w celu zaprezentowania podstawowych cech oprogramowania oferowanego przez firmę

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla Firm Transportowo Spedycyjnych.

Oprogramowanie dla Firm Transportowo Spedycyjnych. Przedsiębiorstwo Handlowo Informatyczne SOFT TRANS S.C. Tomasz Skowron Igor Klar 44-103 Gliwice ul. OdrowąŜów 93a/1 tel/fax : (032) 2798873, 601 524533 Oprogramowanie dla Firm Transportowo Spedycyjnych.

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy 2. 3. Partner Handlowy (sprzedaż indywidualna). Zapewniamy:

Oferta współpracy 2. 3. Partner Handlowy (sprzedaż indywidualna). Zapewniamy: Oferta współpracy. Firma Ramzes - producent programów dla przesiębiorstw kieruje do Państwa propozycję współpracy handlowej. Otwarci na wszelkie formy wzajemnego wsparcia marketingowo-handlowego, proponujemy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Finanse i Księgowość Forte dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

MGA SP. Zintegrowany System Zarządzania MGA v3

MGA SP. Zintegrowany System Zarządzania MGA v3 MGA SP. Z O.O. Zintegrowany System Zarządzania MGA v3 WWW.MGA.COM.PL 2 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA MGA V3 Spis treści Wstęp...3 Historia firmy...4 Propozycje dla klientów...5 Dane firmy...6 Opis programu...7

Bardziej szczegółowo

Ramzes Classic Ryczałt

Ramzes Classic Ryczałt Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Ramzes Classic Ryczałt podręcznik

Bardziej szczegółowo

COMARCH ERP OPTIMA INFORMACJE O SYSTEMIE. comarch.com. comarch.pl

COMARCH ERP OPTIMA INFORMACJE O SYSTEMIE. comarch.com. comarch.pl COMARCH ERP OPTIMA INFORMACJE O SYSTEMIE comarch.com comarch.pl SPIS TREŚCI 3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 9 10 11 11 11 12 12 13 14 14 14 15 16 16 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 22 23 1. SUKCES W WYMIARZE

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA FIRMY OCZYSZCZALNIA Praca dyplomowa

KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA FIRMY OCZYSZCZALNIA Praca dyplomowa Szkoła Główna Handlowa STUDIUM PODYPLOMOWE Informatyczne Systemy Zarządzania Strategia, Projektowanie, Integracja EDYCJA XI Mariusz Szalast Robert Jastrzębski KOMPLEKSOWA INFORMATYZACJA FIRMY OCZYSZCZALNIA

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny System-1 wersja Windows-InterBase. Biuletyn informacyjny nr 1. Poznań, październik 2003 r.

Zintegrowany system informatyczny System-1 wersja Windows-InterBase. Biuletyn informacyjny nr 1. Poznań, październik 2003 r. Zintegrowany system informatyczny System-1 wersja Windows-InterBase Biuletyn informacyjny nr 1 Poznań, październik 2003 r. 1 System-1 Zakład Zastosowań Informatyki 61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r nr

Bardziej szczegółowo

NA DOSTAWĘ I WDROśENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (ZSI) DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W STRYKOWIE

NA DOSTAWĘ I WDROśENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO (ZSI) DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W STRYKOWIE Znak sprawy: informatyzacja zakładu. L.dz. 1522 - ZP - 4-2007... / pieczątka firmy / SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ I WDROśENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4 z 54 Spis treści 1 CEL I ZAKRES SZKOLENIA... 6 2 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo