Programy wspomagające do obsługi spedycji oraz wydawnictwa. Dane pochodzą z

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy wspomagające do obsługi spedycji oraz wydawnictwa. Dane pochodzą z www.netpolska.com"

Transkrypt

1 Programy wspomagające do obsługi spedycji oraz wydawnictwa. Dane pochodzą z Program Spedycja Marcos Bis System Spedycja wchodzi w skład systemów przeznaczonych dla firm spedycyjno-transportowych, zajmujących się spedycją całopojazdową i drobnicową w ruchu krajowym i międzynarodowym. więcej» Program TS Rutkowski Program TS jest przeznaczony dla firm transportowych (samochody własne) oraz spedycyjnych (samochody obce). Jest skonstruowany modułowo, tzn. moŝna korzystać niezaleŝnie od siebie z części transportowej i spedycyjnej. Jest to system walutowy dostosowany do specyfiki transportu i spedycji. Przewoźnicy krajowi mają moŝliwość samodzielnego wyłączenia opcji walutowej. więcej» Program SPEED InterLAN System InterLAN - SPEED, to nowoczesne i zintegrowane narzędzie informatyczne wspomagające zarządzanie firmą w zakresie obsługi transportu, spedycji całopojazdowej, drobnicowej oraz magazynów logistycznych. więcej» KsiąŜka Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji. Kodeks cywilny - Prawo przewozowe - CMR Ta pozycja to komentarz wybitnych specjalistów na temat prawa transportowego (umowa przewozu i spedycji wg kc, Prawo przewozowe oraz Konwencja CMR). 99 zł netto / VAT 0% więcej» KsiąŜka Krajowy transport drogowy KsiąŜka w sposób wyczerpujący i obszerny przedstawia problematykę transportu krajowego zwracając szczególną uwagę na przygotowanie czytelnika do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. Dodatkowym atutem są opublikowane przykładowe testy pochodzące z Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie zł netto / VAT 0% więcej» KsiąŜka Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. Kompendium wiedzy praktycznej. Tom I Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w transporcie drogowym. Kompleksowe opracowanie przygotowujące kierowców do uzyskania Świadectwa Kompetencji Zawodowej zawierające wiedzę dotyczącą zagadnień techniczno-eksploatacyjnych, przepisów prawnych, środowiska pracy kierowcy i logistyki zł netto / VAT 0 więcej»

2 Mapa Nawigator - Mapa Polski Cartall + GRATIS Nowa mapa Nawigator Mapa Polski to niezastąpione narzędzie zarówno do zastosowań profesjonalnych, jak i domowych. Nawigator Mapa Polski zawsze bezbłędnie doprowadzi Cię do celu, pozwoli zaoszczędzić na kosztach transportu, a współpraca z systemem nawigacji GPS sprawi, Ŝe dotrzesz do celu tak łatwo, jak nigdy dotąd! Mapa Europy (gratis)!!! zł netto więcej» Mapa Transport Emapa Emapa Transport to program umoŝliwiający wytyczenie dokładnej trasy przejazdu. Dokładna mapa cyfrowa, uwzględnianie dróg jednokierunkowych, moduł utrudnień oraz róŝne metody liczenia trasy pozwalają sprawnie zarządzać flotą transportową zł netto więcej» Mapa Transport Plus Emapa Emapa Transport Plus to program umoŝliwiający wytyczenie dokładnej trasy przejazdu. Dokładna mapa cyfrowa, uwzględnianie dróg jednokierunkowych, moduł utrudnień oraz róŝne metody liczenia trasy pozwalają sprawnie zarządzać flotą transportową zł netto więcej» Spedycja - Marcos Bis Obsługa Spedycji Krajowej i Międzynarodowej Program ten słuŝy do obsługi spedycji krajowej i międzynarodowej. W zaleŝności potrzeb oraz od obiegu dokumentów w firmie moduły w etapie wdroŝenia są odpowiednio składane oraz konfigurowane z moŝliwością dokonania w nich indywidualnych zmian zgodnie z Ŝyczeniami klienta. System "SPEDYCJA" wchodzi w skład systemów przeznaczonych dla firm spedycyjno - transportowych, zajmujących się spedycją całopojazdową i drobnicową w ruchu krajowym i międzynarodowym. System "SPEDYCJA" składa się z szeregu aplikacji, mogących równieŝ pracować jako odrębne programy komputerowe do wysokospecjalizowanych, wąskich zastosowań. Podstawowe funkcje systemu: Kartoteka kontrahentów: kartoteka zleceniodawców, przewoźników, spedycji i innych, posiadająca wiele funkcji (np. Wyszukiwanie po cechach, adresowanie kopert, informacje teleadresowe, personalne osób pracujących lub warunkach umów) opisanych szczegółowo w opisie aplikacji Kartoteka. Kartoteka pojazdów przewoźników: spis pojazdów posiadanych przez Państwa firmę lub obcych przewoźników z moŝliwością rejestracji ich terminów ubezpieczeń, wygaśnięcia umów między Państwa firmami, rejestracji nazwisk kierowców, praw jazdy/paszportów z moŝliwością wyszukiwania. Pojazdy mogą być śledzone (szczególne istotne w przypadku samochodów własnych lub z podpisanymi umowami spedycyjnymi). Baza zleceń spedycyjnych i transportowych: zbiór wszystkich informacji dotyczących przyjętych do realizacji zleceń spedycyjnych (obcy przewoźnik) lub transportowych (transport własnymi samochodami). Zlecenia posiadać mogą wiele miejsc załadunków oraz rozładunków, a takŝe korzystać z szeregu definiowanych słowniczków w celu szybszego wypełniania (rodzaj ładunku, rodzaj pojazdu, przejście graniczne, miejsce odpraw i.t.p). Zlecenia mogą zawierać informacje o dodatkowych kosztach związanych z ich realizacją. Za pomocą aktywnych filtrów i funkcji sumujących moŝna szybko dokonać wyboru odpowiednich zleceń (np. Zlecenia dla danego zleceniodawcy, wykonane przez określonego kierowcę, poszukiwanej relacji, wg rodzaju towaru i wiele innych). Zlecenia oddziałów: eksport i import danych z oddziałów firmy do centrali za pomocą plików przekazywanych np. Internetem, rozliczanych oddzielnie lub wspólnie ze zleceniami własnymi. Oddziały

3 otrzymywać mogą informacje zwrotną o pozyskiwanych przewoźnikach, zleceniodawcach oraz awizacje nadjeŝdŝających pojazdów z innych oddziałów. Tworzenie teczek operacyjnych: będących zbiorem wszystkich zleceń, faktur, zaliczek, kart drogowych i innych dokumentów związanych z pojedynczym wyjazdem (kółkiem- eksport i import) Definiowane wydruki dokumentów: tworzenie dowolnych dokumentów spedycyjnych (potwierdzenie przyjęcia zlecenia, zlecenie dla przewoźnika, polecenie wyjazdu dla kierowców, awizacje pojazdów, delegacje, teczki operacyjne i.t.p) za pomocą szablonów wbudowanego generatora wydruków. Automatyczne generowanie faktury VAT: wielowalutowe faktury generowane zgodnie z wprowadzonymi danymi zlecenia jako faktury za poszczególne zlecenia lub zbiorczo za grupę wykonanych zleceń, wg wprowadzonych reguł fakturujących. Wszelkie funkcje dotyczące rejestru wystawionych faktur VAT, faktur korygujących, proform, rejestru sprzedaŝy VAT oraz rozrachunków, wezwaniach do zapłaty i inne opisane są w opisie aplikacji "Fakturowanie dewizowe". Informacje o płatnościach: informacje dla spedytorów dotyczące przeterminowanych płatności zleceniodawców, płatności dla przewoźników z moŝliwością określenia łącznej kwoty niezbędnych wypłat za dany okres. Tabele kursów walut: wprowadzane tabele kursów walut biorą udział w kaŝdym etapie wprowadzania, analizowania i fakturowania zleceń w celu określenia ich wartości w PLN oraz EUR (w przypadku stawek frachtowych zleceń w celach porównawczych). Notatnik spedytora: rejestr zleceń stałych, długoterminowych lub harmonogramów stanowiących szablony do szybkiego tworzenia zleceń spedycyjnych lub transportowych. Monitorowanie pojazdów: monitorowanie wybranych pojazdów w celu określenia miejsc docelowych (rozładunków) oraz konieczności "poszukiwania powrotów" w celu ściągnięcia powrotów do bazy. Baza uŝytkowników: spis osób uprawnionych do korzystania z systemu, określenie dla nich haseł oraz poziomów dostępów. W zaleŝności od poziomu dostępu określony zostaje zestaw funkcji oraz informacji, do których ma dostęp operator. Jednocześnie wszystkie wprowadzone zlecenia są automatycznie przypisywane do zalogowanego spedytora, dając tym samym moŝliwość rozliczeń efektywności oraz prowizyjnych rozliczeń z wypracowanych zysków. Rejestr listów przewozowych i opłat skarbowych: umoŝliwia tworzenie rejestru w celu określenia wartości opłaty skarbowej za dowolny okres (data wystawienia faktury za usługę transportową). Kartoteka karnetów TIR i zezwoleń: rejestr dostępnych karnetów TIR oraz otrzymanych zezwoleń w celu kontroli ilości, daty waŝności, osobie będącej aktualnie w ich posiadaniu oraz miejscu zamknięcia lub wykorzystania. Automatycznie tworzy rozliczenie z jednostką nadrzędną w momencie rozliczenia dokumentów. Szczegółowe informacje znajdują się w opisie aplikacji "Karnety i zezwolenia". Automatyczne zakładanie wniosku o zaliczkę dla kierowcy: w przypadku realizacji zlecenia własnym transportem. Funkcja zaleŝna jest od obiegu dokumentów w firmie moŝe wspomagać pracę stanowiska kasowo-księgowego. Automatyczne zakładanie karty drogowej: w przypadku realizacji zlecenia własnym transportem. Funkcja zaleŝna jest od obiegu dokumentów w firmie moŝe wspomagać pracę stanowiska rozliczeń kierowców. Własny generator zestawień analitycznych: zapewnia tworzenie własnych zestawień w oparciu o wprowadzone do zleceń danych z moŝliwością swobodnego filtrowania w szerokim zakresie rodzaju danych (np. Zlecenia od określonego zleceniodawcy, dla określonego kierowcy, na trasie, z kraju do kraju, rodzaju towaru i wiele innych). Standardowo wbudowany ranking zleceniodawców wg ilości zleceń oraz wartości, analiza pracy oddziałów i.t.d. Praca sieciowa Praca sieciowa: system pracuje w róŝnego typu sieciach komputerowych typy peer-to-peer np.: Windows, Novell, Lantastic i inne. Konfigurowalne stanowiska: poszczególne stanowiska w zakresie dostępnych funkcji systemu moŝna elastycznie modelować ze względu na obieg dokumentów wewnątrz firmy jak równieŝ poziomy uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Standardowa obsługa Windows: intuicyjna obsługa charakterystyczna dla programów środowiska Windows, standardowe klawisze, współpraca z innymi aplikacjami za pośrednictwem schowka Windows. Wykorzystanie zdefiniowanych czcionek, drukarek oraz języków. Współpracuje z aplikacjami faxowymi (wysyłanie zleceń bezpośrednio z komputera za pośrednictwem modemu bez konieczności wstępnego drukowania) gwarantując wysoką jakość przekazywanego dokumentu. Szerokie moŝliwości analityczne: wykorzystując zastosowane filtry, funkcje sumujące oraz definiowane zestawienia w oparciu o wbudowany generator wydruków, w prosty sposób określić moŝna Ŝądane parametry oraz wartości wynikające z wprowadzonych zleceń spedycyjnych i transportowych. Integracja z systemami firmy Marcos Bis: ZALICZKI - rozliczanie zaliczek, diet i ryczałtów, ROKOS - rozliczanie kart drogowych pojazdów, ANALIZATOR STAWEK - analiza stawek frachtowych i umów,

4 DYSPOZYTOR - rozdział prac, czas pracy kierowców, REBEKA - rejestry kasowo-bankowe, Integracja z innymi systemami: Integracja z systemami Finansowo-Księgowymi innych firm - moŝliwość eksportu danych do systemów FK innych producentów za pomocą opracowywanych eksportów do pliku pośredniego z moŝliwością automatycznego rozdekretowania przekazywanych dokumentów. Integracja z programem EXCEL Windows - współpraca zestawień z szablonami Excel z moŝliwością obrazowania wyników w postaci graficznej za pomocą wykresów słupkowych i tortowych. Wymagania sprzętowe: Minimalne: Pentium 133MHz, 32MB RAM, Windows 95, VIDEO 800x600, mysz, drukarka atramentowa, Optymalne: Pentium 366MHz, 64MB RAM, Windows 98, VIDEO 800x600, mysz, drukarka laserowa. Wydawnictwa - Literatura Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą wydawniczą, która dotyczy zagadnień wykonywania transportu drogowego. W ofercie znajdują się wybrane pozycje dotyczące uregulowań prawnych czasu pracy kierowcy, przewozów ADR oraz materiały przygotowujące do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych. Do cen ksiąŝek naleŝy doliczyć koszty przesyłki. Szczegółowy opis znajdziesz tu : Dodatkowe pytania prosimy kierować do siedziby firmy Net Polska: Sekretariat: tel. (091) / (091) Przewóz rzeczy - Wymagane zagadnienia z obowiązkowego kursu dla kierowców zawodowych. cena netto: zł [cena brutto: zł] INDEKS TOWARU: KS_PRZ_KURS KsiąŜka przeznaczona dla kierowców i pracodawców. Zawiera skondensowaną wiedzę niezbędną dla prawidłowego wykonywania pracy kierowcy. Zakres wiedzy pokrywa się wymogami określonymi w rozporządzeniu Mi... więcej >> Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. TOM II Przepisy prawne. cena netto: zł [cena brutto: zł]

5 INDEKS TOWARU: KS_TOMII Najnowszy zestaw przepisów prawnych i nie tylko, zebrany na 495 stronach. KsiąŜka która w sposób jasny i precyzyjny omawia wszystkie przepisy dotyczące transportu. Zawarte w niej komentarze i przykład... więcej >> Spedycja w praktyce. cena netto: zł [cena brutto: zł] INDEKS TOWARU: KS_SPED_WP KsiąŜka zawiera opisy Incoterms i Combiterms, prezentację procesu spedycyjnego, informacje o spedycji lądowej, morskiej i lotniczej oraz charakterystykę rynku i branŝy spedycyjnej. Autorzy zagłębiają... więcej >> Tachograf Cyfrowy - Jak bezbłędnie obsługiwać, aby ITD i pracodawca był zadowolony. cena netto: zł [cena brutto: zł] INDEKS TOWARU: KS_TC Broszura zawiera podstawowe informacje z zakresu obsługi tachografu cyfrowego, opis kalwiszy, funkcji wyświetlacza, zadań kierowcy, zbiór piktogramów oraz opis co znajduje się na wydruku. Wszyskie czy... więcej >> Towary niebezpieczne w transporcie drogowym cena netto: zł [cena brutto: zł] INDEKS TOWARU: KS_ADR09 Najnowsze, siódme wydanie ksiąŝki zawiera najnowsze przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych. KsiąŜka adresowana jest do wszystkich osób zainteresowanych problematyką profesjonalnego tran... więcej >> Zasady Mocowania Ładunków w Transporcie Drogowym cena netto: zł [cena brutto: zł]

6 INDEKS TOWARU: KS_ZML Broszura, powstała w ramach programu prewencyjnego BEZPIECZNY ŁADUNEK. Kolejna juŝ druga edycja programu został opracowany jako odpowiedź na problemy zgłaszane na szkoleniach prz... więcej >> Czas Pracy - Vademecum kierowcy i pracodawcy - wydanie II 2007 r. cena netto: zł [cena brutto: zł] TOWAR POLECANY INDEKS TOWARU: KS_CP_VAD Wydanie drugie poszerzone. Stan prawny KsiąŜka ta zawiera najnowsze przepisy UE oraz zmiany w ustawie o czasie pracy kierowców. Niezbędnik kierowcy i pracodawcy w zakresie czasu pracy, prze... więcej >> Producent towaru: SPH Credo Krajowy transport drogowy cena netto: zł [cena brutto: zł] TOWAR POLECANY INDEKS TOWARU: KS_CERT_KR KsiąŜka w sposób wyczerpujący i obszerny przedstawia problematykę transportu krajowego zwracając szczególną uwagę na przygotowanie czytelnika do egzaminu. Praca zbiorowa pod redakcją Wiesława Starowic... więcej >> Międzynarodowy transport drogowy. cena netto: zł [cena brutto: zł] TOWAR POLECANY INDEKS TOWARU: KS_CERT_MN Międzynarodowy transport drogowy (materiały przygotowujące do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych). Podręcznik jest drugim zmienionym i uzupełnionym wydaniem monografii poświęconej problemo... więcej >> Samochodowy transport krajowy i międzynarodowy. TOM I Zabezpieczenia ładunków oraz zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w transporcie drogowym. cena netto: zł [cena brutto: zł]

7 TOWAR POLECANY INDEKS TOWARU: KS_TOMI Przedstawione kompleksowe opracowanie zawierające wiedzę dotyczącą zagadnień techniczno-eksploatacyjnych, przepisów prawnych, środowiska pracy kierowcy i logistyki moŝe pomóc kierowcom wykonującym tra... więcej >> ADR. Kieszonkowy poradnik kierowcy cena netto: zł [cena brutto: zł] INDEKS TOWARU: KS_ADR_POR Praktyczny i maly forma, jak ściąga :) Zawiera: wykaz ogranów kontrolnych, wykaz dokumentów wymaganych podczas przewozu, wymagania dotyczące załogi pojazdu, załadunek, rozładunek, manipulowanie ładunk... więcej >> Producent towaru: Wydawnictwo ODDK Bezpieczeństwo w tunelach. cena netto: zł [cena brutto: zł] INDEKS TOWARU: KS_TUNEL Zawiera ograniczenia obowiązujące w tunelach przy przewozie towarów niebezpiecznych, wprowadzane przez Umowę Europejską ADR 2007 obowiązujace od więcej >> Bezpieczny Przewóz Towarów Niebezpiecznych w Cysternach. cena netto: zł [cena brutto: zł] INDEKS TOWARU: KS_BPT_CYS Podręcznik dla kierowców przygotowujących się do egzaminu specjalistycznego w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach oraz w zakresie obsługi urządzeń napełniania i opróŝniania urządzeń... więcej >> BEZPIECZNY PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W TRANSPORCIE DOGOWYM cena netto: zł [cena brutto: zł]

8 INDEKS TOWARU: KS_BPT Poradnik Kierowcy jest materiałem pomocniczym dla uczestników kursu podstawowego ADR. Zawiera podstawową wiedzę niezbedną kaŝdemu kierowcy wykonującemu przewozy ładunków niebezpiecznych. Dla wielu pra... więcej >> Czas pracy kierowców Nowe unijne i krajowe regulacje cena netto: zł [cena brutto: zł] INDEKS TOWARU: KS_CP_07 Nowe przepisy unijne i krajowe wprowadzają wiele waŝnych zmian! Od 11 kwietnia 2007 r. obowiązuje unijne rozporządzenie 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się... więcej >> Producent towaru: Wydawnictwo ODDK Komentarz do przepisów o umowie przewozu i spedycji. Kodeks cywilny - Prawo przewozowe - CMR cena netto: zł [cena brutto: zł] INDEKS TOWARU: KS_KOM_CMR Intencją autorów było przedstawienie właściwego sensu komentowanych przepisów (co jest szczególnie waŝne w przypadku postanowień CMR ze względu na niedoskonałości polskiego przekładu tej Konwencji z j... więcej >> Producent towaru: Wydawnictwo ODDK Międzynarodowy przewóz towarów cena netto: zł [cena brutto: zł] INDEKS TOWARU: KS_MPT opracowanie omawia podstawowe przepisy regulujące cywilnoprawne stosunki międzynarodowego transportu. KsiąŜka przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków obsługujących międzynarodowe przewozy tow... więcej >> Producent towaru: Robert Walczak

9 Pojazdy chłodnicze w transporcie Ŝywności. cena netto: zł [cena brutto: zł] INDEKS TOWARU: KS_POJ_CH Charakterystyka Ŝywności przewoŝonej w stanie zamroŝonym lub schłodzonym, przedstawiona w rozdziale pierwszym, świadczy o interdyscyplinarnym podejściu Autorów do zagadnień środków transportu. Omówien... więcej >>

MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY

MIĘDZYNARODOWY TRANSPORT DROGOWY ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAŁ W KRAKOWIE seria: MONOGRAFIA Nr 17 (Zeszyt 145) RESEARCH AND TECHNICAL PAPERS OF POLISH ASSOCIATION

Bardziej szczegółowo

KLEVAS. Zintegrowany system zarządzania spedycją i transportem SKG S.A. i UAB AVILDA. www.klevas.pl

KLEVAS. Zintegrowany system zarządzania spedycją i transportem SKG S.A. i UAB AVILDA. www.klevas.pl KLEVAS Zintegrowany system zarządzania spedycją i transportem SKG S.A. i UAB AVILDA www.klevas.pl Zagadnienia Zakres zastosowao systemu KLEVAS Struktura systemu KLEVAS Zalety systemu KLEVAS Konfiguracja,

Bardziej szczegółowo

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA:

Użytkownik ma możliwość rejestrowania następujących rodzajów przewozów w systemie ANTEEO SPEDYCJA: System ANTEEO SPEDYCJA wspomaga organizację różnego rodzaju przewozów zarówno w spedycji drogowej, lotniczej oraz w morskiej. Umożliwia dokładne odwzorowanie procesów logistycznych zachodzących w danej

Bardziej szczegółowo

Dlaczego my? Terminowość. Nasze pojazdy bezpiecznie przejechały już ponad 127 043 025 km. Doświadczenie. Zespół. Elastyczność

Dlaczego my? Terminowość. Nasze pojazdy bezpiecznie przejechały już ponad 127 043 025 km. Doświadczenie. Zespół. Elastyczność Dlaczego my? Nasze pojazdy bezpiecznie przejechały już ponad 127 043 025 km. Doświadczenie Terminowość Zespół Elastyczność Dokładność Trans-Rach tworzy zespół specjalistów transportu i logistyki. Nie ma

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKCI SUKCESU W LOGISTYCE DLA Politechniki Lubelskiej

ARCHITEKCI SUKCESU W LOGISTYCE DLA Politechniki Lubelskiej ARCHITEKCI SUKCESU W LOGISTYCE DLA Politechniki Lubelskiej Pomagamy: Pracownikom operacyjnym szybciej i taniej wykonać powierzone zadania Menadżerom sprostać oczekiwaniom zarządów Prezesom zwiększyć zyski

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą

www.soot.pl Transport pod pełną kontrolą Transport pod pełną kontrolą System Obsługi Ofert Transportowych SOOT to aplikacja umożliwiająca firmie usprawnienie, optymalizację i pełną kontrolę procesów logistycznych w obszarze transportu na każdym

Bardziej szczegółowo

interlan SPEED v.338

interlan SPEED v.338 interlan SPEED v.338 1. Terminarz Dodano możliwość wydruku zestawienia zleceń FTL dla których nie wpłynęły dokumenty 2. Tabor opcje: Dodano opcję dzięki której nowo dodany pojazd nie ma domyślnie przypisywanej

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik spedytor 342[02]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik spedytor 342[02] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik spedytor 342[02] 1 2 3 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego polegało na opracowaniu projektu prac realizowanych przez firmę transportowo

Bardziej szczegółowo

Program do wagi samochodowej

Program do wagi samochodowej Program do wagi samochodowej (wersja 4.8, opis skrócony) www.programywagowe.pl biuro@programywagowe.pl +48 607 285 394 Opis programu Program do wagi samochodowej słuŝy do wyświetlania, opisu, archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016 Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach

Bardziej szczegółowo

InterLAN SPEED - lista zmian wersja 350

InterLAN SPEED - lista zmian wersja 350 InterLAN SPEED - lista zmian wersja 350 Spis treści 1. Wymagania na zleceniu... 3 2. Wymagania na zleceniu nowe opcje... 3 3. Clenie na zleceniach FTL... 3 4. Tabor... 4 5. Trasy drobnicowe... 4 6. Zmiana

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE STOWARZYSZENIA INZYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAL W KRAKOWIE seria: MONOGRAFIE

ZESZYTY NAUKOWO-TECHNICZNE STOWARZYSZENIA INZYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAL W KRAKOWIE seria: MONOGRAFIE ZESZYTY NAUKOWOTECHNICZNE STOWARZYSZENIA INZYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ ODDZIAL W KRAKOWIE seria: MONOGRAFIE Nr 17 (Zeszyt 145) RESEARCH AND TECHNICAL PAPERS OFPOLISHASSOCIATION

Bardziej szczegółowo

intermodalnie Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski

intermodalnie Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski Rozwiązanie IT wspierające obsługę spedycji morskiej (case study) intermodalnie Joanna Dunowska Kajetan Jaglowski Kilka słów o nas - fakty DOŚWIADCZENIE Mierzone ilością wdrożeń i nowatorskich rozwiązań

Bardziej szczegółowo

............... Transport.......... 1

............... Transport.......... 1 1 Transport 3 Planowanie tras 4 Karty drogowe 4 Koszty transportu 5 Eksploatacja środków transportu 5 Cennik usług transportowych 5 2 Transport Moduł Transport wchodzący w skład systemu Impuls EVO jest

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty czasu pracy kierowców z elementami ADR

Prawne i praktyczne aspekty czasu pracy kierowców z elementami ADR Prawne i praktyczne aspekty czasu pracy kierowców z elementami ADR Opis Transport drogowy jest dziedziną dynamiczną. Dynamika ta niesie za sobą każdego dnia nowe wyzwania. dla firm z branży. Niezwykle

Bardziej szczegółowo

Program Studiów Podyplomowych Transport i Spedycja TiS 2

Program Studiów Podyplomowych Transport i Spedycja TiS 2 Program Studiów Podyplomowych Transport i Spedycja TiS Program zgodny z zakresem certyfikacji na CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W DROGOWYM PRZEWOZIE RZECZY l.p. Przedmiot Zagadnienia Liczba godzin 1

Bardziej szczegółowo

przewozów... 2.2. Podejmowanie działalności gospodarczej... 41 2.3.

przewozów... 2.2. Podejmowanie działalności gospodarczej... 41 2.3. Książka przeznaczona dla osób przygotowujących się do egzaminu państwoweg upoważniającego do otrzymania certyfikatu kompetencji zawodowych w krajowym i międzynarodowym transporcie osób i rzeczy. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy

Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Automatyzacja Procesu SprzedaŜy Sales Force Automation (SFA) jest istotną funkcją systemu OM CRM, poniewaŝ usprawnia i zwiększa przebieg procesu sprzedaŝy całego zespołu Twojej Firmy. SFA obejmuje kluczowe

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika. d) z działalności przewozowej w ruchu kabotażowym na terenie krajów UE z wyjątkiem Niemiec:

ANKIETA. do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika. d) z działalności przewozowej w ruchu kabotażowym na terenie krajów UE z wyjątkiem Niemiec: ANKIETA do ubezpieczenia OC spedytora / OC przewoźnika 1. Planowany przychód, suma gwarancyjna: a) z działalności spedycyjnej (p.p.r.) dotyczy wyłącznie spedycji drogowej: wnioskowana suma gwarancyjna

Bardziej szczegółowo

System dyspozytorski CABMAN

System dyspozytorski CABMAN System dyspozytorski CABMAN O FIRMIE Działamy w branży telematycznej z powodzeniem od kilku lat. W tym czasie zyskaliśmy doświadczenie oraz zaufanie szerokiego grona klientów. Nieustannie podnosimy swoje

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. o firmie MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. O FIRMIE MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

LATIS LOGISTICS - WITAMY!

LATIS LOGISTICS - WITAMY! LATIS LOGISTICS - WITAMY! Jesteśmy firmą oferującą kompleksowe rozwiązania logistyczne w transporcie ładunków. Realizujemy przewóz towarów od drzwi do drzwi w oparciu o transport morski, lotniczy, drogowy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu SOT-PO_PEKAES

Instrukcja obsługi programu SOT-PO_PEKAES Pekaes SA Instrukcja obsługi programu SOT-PO_PEKAES Adam Szlędak 2012r. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych kontrahentów udostępniamy Państwu Pakiet Przewoźnika. Oprogramowanie umożliwia Państwu bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych)

Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Funkcje standardowej wersji programu WAGMASTER (obsługa wag samochodowych) Program WAGMASTER w standardowej konfiguracji, współpracuje z bazą danych MS Access. Ma również możliwość współpracy bazami danych

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny Pomiar Ryzyka* (WPR)

Wewnętrzny Pomiar Ryzyka* (WPR) Wewnętrzny Pomiar Ryzyka* (WPR) *Def2000/WPR Cel prezentacji Celem pokazu jest przedstawienie podstawowej charakterystyki aplikacji WPR (Wewnętrzny Pomiar ryzyka) oraz zasad jej obsługi przez UŜytkowników.

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego

Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego Cele szkolenia Szkolenie ma na celu zaznajomienie uczestników z maksymalnymi dopuszczalnymi okresami czasu prowadzenia pojazdu, minimalnymi wielkościami

Bardziej szczegółowo

25 lat doświadczenia Miliony kilometrów Tysiące przesyłek Setki klientów Nigdy nie zawiedliśmy.

25 lat doświadczenia Miliony kilometrów Tysiące przesyłek Setki klientów Nigdy nie zawiedliśmy. 25 lat doświadczenia Miliony kilometrów Tysiące przesyłek Setki klientów Nigdy nie zawiedliśmy. Krótko o nas. L ata doś wiadc zeń. MROZEK TRANSPORT / Krótko o nas Już od 25 lat wspieramy polskich przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI

SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI SKUTECZNE ROZWIĄZANIA DLA LOGISTYKI Jak skutecznie planować, nadzorować i rozliczać proces dostawy w firmie produkcyjnej? Studium przypadku. Andrzej Kułakowski interlan SP. J. systemy informatyczne dla

Bardziej szczegółowo

MODUŁ LOKALIZACJI. Funkcja animacji i wizualizacji śladu trasy pojazdu na mapie cyfrowej

MODUŁ LOKALIZACJI. Funkcja animacji i wizualizacji śladu trasy pojazdu na mapie cyfrowej SYSTEM SMOK MODUŁ LOKALIZACJI MODUŁ MAPOWY MODUŁ MONITOROWANIA ZABUDOWY MODUŁ IDENTYFIKACJI KIEROWCY MODUŁ TERMINALA PDA MODUŁ REJESTRACJI OBRAZU MODUŁ KONTROLI PALIWA ELEKTRONICZNA KARTA DROGOWA MODUŁ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki zlecenia

Ogólne warunki zlecenia Ogólne warunki zlecenia REGULAMIN WYKONYWANIA PRZEWOZÓW PRZEZ PRZEWOŹNIKA I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa obowiązki przewoźnika oraz zasady, na jakich przewoźnik zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK?

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? CZY TO MOśLIWE, ABY PRZEZ PROCES ZAMKNIĘCIA ROKU W DUśEJ FIRMIE LEASINGOWEJ PRZEJŚĆ SZYBKO I BEZBOLEŚNIE? MY

Bardziej szczegółowo

B. jest dozwolone pod warunkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności gospodarczej oraz zgody Ministra właściwego do spraw Transportu

B. jest dozwolone pod warunkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności gospodarczej oraz zgody Ministra właściwego do spraw Transportu Miejsce egzaminu:. Osoba egzaminowana: Nazwisko i imię :... PESEL :... Data egzaminu:... Podpis Przewodniczącego Komisji:... A Ilość odpowiedzi prawidłowych/nieprawidłowych:... Wynik egzaminu:.... Podpisy

Bardziej szczegółowo

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego Oferta FAKTUROWNI: 1. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z oferty FAKTUROWNI to koszt dostępu zdalnego do terminali Optima Comarch + Saldeo, który wynosi 80 zł (netto) - oplata miesięczna. 2.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik spedytor; symbol 333108 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych.

autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. autor: mgr Joanna Lewandowska wersja z dnia: 01.09.2012 r. Prezentacja dystrybuowana bezpłatnie, udostępniana do celów dydaktycznych. Opracowanie prezentacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

3) Jak określić sposób wypłacania diet u danego pracodawcy?

3) Jak określić sposób wypłacania diet u danego pracodawcy? DIETY W TRANSPORCIE DROGOWYM Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców. 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie

Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Transport i spedycja krajowa/międzynarodowa przewozy drogowe i morskie Cele szkolenia Celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy oraz zapoznanie uczestników z niuansami prawnymi dotyczącymi transportu

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

interlan SPEED - lista zmian wersja 2.5.0.4

interlan SPEED - lista zmian wersja 2.5.0.4 interlan SPEED - lista zmian wersja 2.5.0.4 Spis treści Nowe moduły... 4 Transport lotniczy... 4 CŁO... 4 Nowe opcje... 6 Statusy... 6 Kursy... 6 Promy... 7 Modyfikacja autoryzacji dla BLOKAD... 8 Interfejs

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Zarządzanie kontaktami - CRM Kraków, grudzień 2008r. Zarządzanie kontaktami - CRM W kaŝdej Agencji ubezpieczeniowej, obsługującej klientów

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości!

Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Zainwestuj w siebie! Pomyśl o swojej przyszłości! Polska liderem branży logistycznej w Europie Środkowo-Wschodniej Raport Banku Światowego Logistyka w transporcie drogowym Wybitni specjaliści i praktycy

Bardziej szczegółowo

OFERTA. na dostawę aplikacji SI SYRIUSZ "Świadczenia rodzinne Familia

OFERTA. na dostawę aplikacji SI SYRIUSZ Świadczenia rodzinne Familia ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ TECHNIKI OBLICZENIOWEJ W KATOWICACH Spółka z o.o. ul.owocowa 1 40-158 Katowice tel.(0-32) 3589100 fax:(0-32) 3589277 e-mail: sekretariat@zetokatowice.pl KRS: 0000051477 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik spedytor 342[02]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik spedytor 342[02]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 13 Strona 2 z 13 Strona 3 z 13 Ocenie podlegały następujące elementy pracy egzaminacyjnej: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej wynikający z treści zadania. II. Założenia do projektu realizacji prac,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ INTERNETOWY dane statystyczne PUP

MODUŁ INTERNETOWY dane statystyczne PUP MODUŁ INTERNETOWY dane statystyczne PUP Chcąc ułatwić publikację danych statystycznych na stronach WWW Urzędów Pracy prezentujemy Państwu moduł internetowej obsługi w/w danych. Moduł ten realizuje następujące

Bardziej szczegółowo

Program do wagi samochodowej

Program do wagi samochodowej Program do wagi samochodowej www.awo.gda.pl awo@awo.gda.pl +48 603 219 530 Opis programu Program do wagi samochodowej służy do wyświetlania, opisu, archiwizacji i raportowania pomiarów masy z wagi samochodowej.

Bardziej szczegółowo

Akademia Lidera Transportu

Akademia Lidera Transportu Akademia Lidera Transportu Terminy szkolenia Do ustalenia, Do ustalenia Profil uczestnika - osoby odpowiedzialne za sprawy transportowe, celne, logistyczne, itd., - pracownicy firm transportowych, - osoby

Bardziej szczegółowo

Narzędzia pomocne w wysyłce przesyłek oszczędzasz czas i pieniądze

Narzędzia pomocne w wysyłce przesyłek oszczędzasz czas i pieniądze Narzędzia pomocne w wysyłce przesyłek oszczędzasz czas i pieniądze Łatwe w obsłudze. Mnóstwo przydatnych funkcji. Nie wymagają specjalistycznej wiedzy. Zapraszamy do krótkiego przewodnika po narzędziach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. o firmie MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy:

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Wzór umowy Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

System Broker. Wersja 5.1

System Broker. Wersja 5.1 System Broker Wersja 5.1 1 System Broker wersja 5.1 System Broker to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie z myślą o usprawnieniu pracy brokera ubezpieczeniowego. Przeznaczone jest zarówno dla małych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Finanse i Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Finanse i Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Finanse i Księgowość Premium Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Finanse i Księgowość Premium w wersji 2009 Znaczniki dla podmiotów nowe moŝliwości analizy i grupowania danych Dla podmiotów

Bardziej szczegółowo

DTextra System Zarządzania Dokumentami

DTextra System Zarządzania Dokumentami DTextra System Zarządzania Dokumentami 2012 1 S t r o n a Spis treści Wstęp... 4 Główne zadania oprogramowania... 4 Korzyści z wdrożenia... 4 Interfejs graficzny... 5 Bezpieczeństwo... 5 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Czas pracy kierowców

Czas pracy kierowców Czas pracy kierowców Terminy szkolenia Opis Transport drogowy jest dziedziną dynamiczną. Dynamika ta niesie za sobą każdego dnia nowe wyzwania. dla firm z branży. Niezwykle dynamicznie zmieniają się także

Bardziej szczegółowo

T-Traco. dr inż. Marcin Hajdul

T-Traco. dr inż. Marcin Hajdul T-Traco dr inż. Marcin Hajdul AGENDA Track&Trace co obecnie mamy na rynku System T-Traco globalne monitorowanie i komunikacja z pomięciem kosztów roamingu Przykłady zastosowania 2 Dostępne rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych

Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Praktyczne aspekty projektowania procesów transportowych Tomasz Smolarek GEFCO Polska Spedytor WPŁYW OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH NA KOSZT USŁUG SPEDYCYJNYCH DOBNICOWYCH KRAJOWYCH mgr Tomasz Smolarek Menedżer

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów w rozbudowanej sieci transportowej. Andrzej Sobala QUANTUM SOFTWARE SA

Rozliczanie kosztów w rozbudowanej sieci transportowej. Andrzej Sobala QUANTUM SOFTWARE SA Rozliczanie kosztów w rozbudowanej sieci transportowej Andrzej Sobala QUANTUM SOFTWARE SA Definicja transportu Transport to celowe przemieszczanie: osób, rzeczy i wiadomości(informacji) wzdłuż określonej

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie drogowym NAUKI SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

Szybki start z systemem DAPP Serwisant.

Szybki start z systemem DAPP Serwisant. Szybki start z systemem DAPP Serwisant. DAPP Serwisant jest systemem, stworzonym z myślą o firmach zajmującym się serwisowaniem urządzeń komputerowych i fiskalnych. Dzięki niemu moŝliwe jest ewidencjonowanie

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 CRM moduł zarządzania relacjami z klientami Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 1. Wprowadzenie CRM Zarządzanie relacjami z klientami to nowy produkt firmy SOFT EKSPERT. Prosty, intuicyjny i czytelny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Oznaczenie kwalifikacji: A.31 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 99,00 zł 149,00 zł 249,00 zł brutto 121,77 zł 183,27 zł 306,27 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I SPEDYCJA NISSIN LOGISTICS POLAND

TRANSPORT I SPEDYCJA NISSIN LOGISTICS POLAND TRANSPORT I SPEDYCJA KIM JESTEŚMY- CO OFERUJEMY? JEST MIĘDZYNARODOWYM OPERATOREM ŚWIADCZĄCYM KOMPLEKSOWE USŁUGI LOGISTYCZNE. POSIADAMY BIURA NA CAŁYM ŚWIECIE PONAD 100 ODDZIAŁÓW W 23 PAŃSTWACH. HISTORIA

Bardziej szczegółowo

WdroŜenie systemu monitoringu pojazdów w firmie vendingowej BMG case study

WdroŜenie systemu monitoringu pojazdów w firmie vendingowej BMG case study WdroŜenie systemu monitoringu pojazdów w firmie vendingowej BMG case study Spis treści ZałoŜenia projektu:...1 Główne cele...2 WdroŜenie i realizacja...2 Koszty zakupu...3 Efekty...4 Podsumowanie...4 Kontakt...5

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał

Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Międzynarodowy zasięg, polski kapitał Uni-logistics Sp. z o.o.: Firma działająca na rynku międzynarodowym od 2007 roku Nasze oddziały znajdują się w: Gdyni, Warszawie, Wrocławiu, Tychach, Rotterdamie Własna

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. O FIRMIE MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku

Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku Aneks nr 13 z dnia 31 grudnia 2014 roku do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 01 stycznia 2015 wprowadza się w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Spedycja wykład 01 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne)

Spedycja wykład 01 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne) dr Adam Salomon Spedycja wykład 01 dla 5 sem. TiL (niestacjonarne) Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. 2 program

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków Redakcja naukowa Beata Stępień

Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków Redakcja naukowa Beata Stępień Handel zagraniczny. Poradnik dla praktyków Redakcja naukowa Beata Stępień We współczesnej gospodarce praktycznie każde przedsiębiorstwo ma pośrednie lub bezpośrednie powiązania międzynarodowe. Aby skutecznie

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku

ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku ZARZADZENIE NR 84/08 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku elektronicznego obiegu dokumentów w ramach aplikacji MUNSOL Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny System Administracji Szkołą

Elektroniczny System Administracji Szkołą Elektroniczny System Administracji Szkołą z mobilną technologią Bluetooth 2010 http://www.sar-tech.pl/ Elektroniczny system administracji szkołą elsas Informacje ogólne elsas to zespół programów umoŝliwiających

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik spedytor 342[02] Zadanie egzaminacyjne

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik spedytor 342[02] Zadanie egzaminacyjne Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik spedytor 342[02] Zadanie egzaminacyjne 1 Informacje dotyczące bazy firmy spedycyjno-transportowej Załącznik 1 Firma spedycyjno-transportowa

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/erp 20.10.2009 r. Opis wdroŝenia PROFIS Poligrafia + Comarch OPT!MA w DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o.

www.comarch.pl/erp 20.10.2009 r. Opis wdroŝenia PROFIS Poligrafia + Comarch OPT!MA w DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o. 20.10.2009 r. Opis wdroŝenia PROFIS Poligrafia + Comarch OPT!MA w DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o. DRUKARNIA T-ś Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu działa na rynku usług poligraficznych od 1991 r. Swoim klientom

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie AS ASYSTENT SPRZEDAŻY AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie pracy działu handlowego, wspomaga

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2013-07-24 12:18

1 z 5 2013-07-24 12:18 1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI KRAJOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO PRZESYŁEK PALETOWYCH. Rozdział I. Usługi podstawowe

CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI KRAJOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO PRZESYŁEK PALETOWYCH. Rozdział I. Usługi podstawowe CENNIK OPŁAT ZA ŚWIADCZENIE USŁUGI KRAJOWEGO PRZEWOZU DROGOWEGO PRZESYŁEK PALETOWYCH Rozdział I Usługi podstawowe * do opłat netto należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących stawek Opłaty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły:

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: Scentralizowany moduł zarządzania dokumentami księgowymi przypomnienia o niezapłaconych fakturach sprzedażowych i zakupowych obsługa wszystkich typów

Bardziej szczegółowo