Stanowisko PIIT dot. Konsultacji Aneksu Antyfraudowego, Strona 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stanowisko PIIT dot. Konsultacji Aneksu Antyfraudowego, 2013-09-11 Strona 1"

Transkrypt

1 STANOWISKO Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] w sprawie Projektu Stanowiska Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w zakresie nadużyć telekomunikacyjnych, w tym zjawiska generowania sztucznego ruchu telekomunikacyjnego tj. Konsultacje Aneksu Antyfraudowego. W nawiązaniu do informacji zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Komunikacji Elektronicznej o konsultacjach środowiskowych projektu Aneksu Antyfraudowego w zakresie nadużyć telekomunikacyjnych, w tym zjawiska generowania sztucznego ruchu telekomunikacyjnego, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji ( PIIT ) w imieniu członków swojej Izby przedstawia poniżej stanowisko w przedmiotowej sprawie. I. Wstęp PIIT z satysfakcją przyjmuje inicjatywę Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej Prezes UKE ) podjęcia zdecydowanych kroków celem eliminowania negatywnych zjawisk, w zakresie nadużyć telekomunikacyjnych, w tym zjawiska generowania sztucznego ruchu telekomunikacyjnego. PIIT pragnie podkreślić, że z zadowoleniem również przyjmuje wyrażone przy okazji obwieszczenia konsultacji Stanowisko przez Prezesa UKE, który ( ) uznaje nadużycia telekomunikacyjne, związane głównie z uzyskiwaniem nieuprawnionych korzyści finansowych, jako zjawiska zagrażające rozwojowi rynku i równoprawnej oraz skutecznej konkurencji. Jednocześnie Izba nie można zgodzić się z dalece niesprawiedliwą oceną, zarazem tezą stawianą przez Prezesa UKE w tymże obwieszczeniu, iż ( )z dużym zaniepokojeniem Prezes UKE obserwuje brak konkretnych rozwiązań po stronie uczestników rynku telekomunikacyjnego w tym zakresie.. Operatorzy zrzeszeni w PIIT od dłuższego już czasu na własną rękę podejmują szereg działań i walczą z nadużyciami telekomunikacyjnymi, z różnym skutkiem, często licząc jedynie poniesione straty finansowe. Zasadniczo odbywa się to bez pragmatycznego wsparcia organów państwowych, które nie potrafią lub być może nie chcą dostrzec, że nadużycie telekomunikacyjne jest tak samo groźne jak każde oszustwo lub przestępstwo zagrożone karą z kodeksu karnego, które musi być piętnowane i odpowiednio ścigane. Charakter praktyk wskazuje, że są to nadużycia i oszustwa telekomunikacyjne, które wykorzystują brak uregulowań prawnych, asymetrię rozliczeń międzyoperatorskich, brak nałożonych odpowiednich obowiązków regulacyjnych, różnego rodzaju oferty detaliczne i liczne promocje dla użytkowników, etc. Działalność taka, nosząca znamiona działalności telekomunikacyjnej jedynie z nazwy, legalna w świetle prawa, nie ma nic wspólnego z przyjętymi w obrocie gospodarczym regułami oraz dobrymi obyczajami. Działalność taka ma jeden podstawowy cel biznesowy - odniesienie nieuzasadnionych korzyści materialnych oraz wyrządzenie szkody przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu działającemu fair. W opinii PIIT trudno zatem uznać i przyjąć, że poddany do konsultacji projekt Aneksu Antyfraudowego zawierający wyłącznie zaproponowane postanowienia stanowić będzie panaceum na niepożądane i naganne zachowania niektórych podmiotów działających na rynku. W ocenie Izby koniecznie należy podjąć starania celem przyjęcia odpowiednich środków prawnych, które będą mogły być skutecznie wykorzystane do zwalczania tego rodzaju nadużyć telekomunikacyjnych, w szczególności poprzez zmianę postanowień zaproponowanego aneksu i uzupełnienie o dodatkowe postanowienia. Stanowisko PIIT dot. Konsultacji Aneksu Antyfraudowego, Strona 1

2 Należy mieć na względzie, że jest to kolejna próba opracowania aneksu antyfraudowego. Niestety z żalem należy zauważyć, iż pierwsze konsultacje tego dokumentu trzy lata temu nie zakończyły się skutecznie i nie przełożyły się na dalsze działania zarówno ze strony uczestników rynku telekomunikacyjnego, jak również Urzędu. Przez ten okres nie tylko nie udało się powstrzymać skali tego zjawiska, ale również zapobiec jego wyraźnemu wzrostowi. Z perspektywy tego czasu należy jednoznacznie stwierdzić, że idea samoregulacji środowiska telekomunikacyjnego w tym zakresie okazała się fiaskiem. II. Uwagi szczegółowe do zapisów Aneksu Antyfraudowego 1. Definicja Nadużycia Telekomunikacyjnego Zgodnie z propozycją Prezesa UKE: Nadużycie Telekomunikacyjne wykorzystanie usług telekomunikacyjnych niezgodnie z ich przeznaczeniem, zawartymi umowami, obowiązującymi przepisami prawa bądź normami technicznymi, świadczonych w sieciach stron lub innych sieciach telekomunikacyjnych. Nadużycie Telekomunikacyjne polega również na generowaniu Sztucznego Ruchu. W ocenie PIIT, definicja Nadużycia Telekomunikacyjnego jest nie pełna. Brak jest bowiem wyszczególnionych przykładów, które określą, co strony rozumieją przez nadużycie telekomunikacyjne. Wprawdzie definicja wskazuje w szczególności, że chodzi o wykorzystanie usług telekomunikacyjnych niezgodnie z przeznaczeniem, jednakże brak dookreślenia pojęcia niezgodnie z przeznaczeniem może powodować spory interpretacyjne stron. W związku z powyższym PIIT wnosi o zmianę definicji Nadużycia Telekomunikacyjnego w propozycji Aneksu Antyfraudowego na następującą: Nadużycie Telekomunikacyjne jakiekolwiek nieuprawnione wykorzystanie usług telekomunikacyjnych, w sieciach Stron lub innych sieciach telekomunikacyjnych, przy zastosowaniu środków niezgodnych z prawem w dowolnym czasie i przez dowolną osobę lub urządzenie, którego głównym celem jest osiągnięcie korzyści majątkowych przez osoby/podmioty zaangażowane. Nadużycie Telekomunikacyjne oznacza także taką działalność, którą, pomimo, że nie narusza przepisów prawa i nie jest działaniem bezprawnym, Strony uznają, za niezgodną z dobrymi praktykami oraz zwyczajami handlowymi, w szczególności: - wszelkie próby lub działania polegające na generowaniu Sztucznego Ruchu, - przekierowania ruchu z innych sieci lub do innych sieci w celu sztucznego zwiększenia wolumenu ruchu wymienianego pomiędzy sieciami w tym zapętlanie połączeń telefonicznych. - generacja połączeń ultra krótkich (połączenia inicjowane w celu wpłynięcia na systemy billingowe, a nie w celu skorzystania z usług telekomunikacyjnych). - celowe przesyłanie sygnalizacji niezwiązanej ze świadczeniem usług. - świadczenie usług telekomunikacyjnych na podstawie umów abonenckich (np. simboxing), - wykorzystanie jakichkolwiek numerów bądź zakresów numeracji niezgodnie z ich przeznaczeniem, regulaminem świadczenia usług, regulaminem promocji bądź cennikiem usług obowiązujących u danego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. 2. Definicja Sztucznego Ruchu Zgodnie z propozycją Prezesa UKE wyrażoną w propozycji Aneksu: Stanowisko PIIT dot. Konsultacji Aneksu Antyfraudowego, Strona 2

3 Sztuczny Ruch ruch telekomunikacyjny inicjowany w sieci telekomunikacyjnej, bądź do niej wprowadzany z wykorzystaniem urządzeń i programów mogących generować połączenia, o założonym przez podmiot generujący czasie trwania połączeń (od jednego lub wielu numerów abonenckich do jednego lub grupy numerów), mający na celu jedynie jego zarejestrowanie na punkcie styku sieci stron bądź w platformie bilingowej w celu uzyskania nieuzasadnionych korzyści finansowych bądź wyrządzenia szkody. Zakres powyższej definicji Sztucznego Ruchu zaproponowanej przez Prezesa UKE wydaje się zbyt wąski. Definicja ta ogranicza zjawisko Sztucznego Ruchu jedynie do połączeń wprowadzanych do sieci z wykorzystaniem urządzeń i programów mogących generować połączenia. Jednocześnie zgodnie z tą definicją Sztuczny Ruch jest ruchem mającym ( )na celu jedynie jego zarejestrowanie na punkcie styku sieci stron bądź w platformie bilingowej w celu uzyskania nieuzasadnionych korzyści finansowych bądź wyrządzenia szkody. Takie sformułowanie definicji Sztucznego Ruchu powoduje, że Strony w celu zakwalifikowania danego ruchu telekomunikacyjnego jako Sztuczny Ruch powinny jednoznacznie ustalić, że: - dany ruch jest generowany z wykorzystaniem urządzeń i programów mogących generować połączenia, - celem danego ruchu jest jedynie jego zarejestrowanie na punkcie styku sieci stron bądź w platformie bilingowej w celu uzyskania nieuzasadnionych korzyści finansowych bądź wyrządzenia szkody. Wykazanie powyższych przesłanek w ramach uzgodnień Stron prowadzonych na podstawie aneksu lub w postępowaniu przed sądem (w przypadku sporu stron) może być bardzo trudne, a strona, która odnosi korzyści ze Sztucznego Ruchu, może podnieść zarzut, iż nie można ustalić, jaki jest jedyny cel danego ruchu oraz czy został on wygenerowany z wykorzystaniem urządzeń i programów, o których mowa w definicji. Wydaje się zatem, że definicja zaproponowana przez Prezesa UKE może w znacznym stopniu ograniczyć skuteczność działań antyfraudowych podejmowanych na podstawie aneksu. Wobec powyższego proponujemy zmianę definicji Sztucznego Ruchu w taki sposób, aby rozszerzyć zakres Sztucznego Ruch, a przesłanki pozwalające na zakwalifikowanie danego ruchu jako Sztuczny Ruch były łatwiejsze do wykazania. Poniżej propozycja zmodyfikowanej definicji: Sztuczny Ruch rodzaj Oszustwa telekomunikacyjnego polegającego na generowaniu określonej przez podmiot generujący liczby połączeń, wywołań, SMS, MMS, WAPPush, kodów USSD (od jednego lub wielu numerów abonenckich do jednego lub grupy numerów), najczęściej wprowadzanych do sieci telekomunikacyjnej z wykorzystaniem urządzeń lub programów generujących połączenia, wywołania, SMS, MMS, WAPPush, kody USSD, mających na celu lub powodujących uzyskanie korzyści materialnych przez podmiot generujący lub osoby trzecie z nim współpracujące. Dodatkowo z uwagi na fakt, że definicje Sztucznego Ruchu oraz Nadużycia telekomunikacyjnego są bardzo ogólne proponujemy dodanie do aneksu zapisów wskazujących czynniki, jakie strony powinny brać pod uwagę, analizując czy danych ruch stanowi Nadużycie telekomunikacyjne. Wskazanie kierunku takiej analizy niewątpliwie byłoby korzystne dla stron aneksu. Projekt Aneksu Antyfraudowego nie zawiera bowiem przesłanek pozwalających ocenić, że dany ruch telekomunikacyjny może być wynikiem nadużycia. Dla operatorów jest to bardzo istotne z uwagi na konieczność wskazania przypadków, które powinny być przez strony analizowane przy okazji Stanowisko PIIT dot. Konsultacji Aneksu Antyfraudowego, Strona 3

4 monitorowania ruchu. W przeciwnym wypadku Strony będą uznaniowo oceniać, aby chronić siebie, czy dany ruch telekomunikacyjny jest wynikiem nadużycia telekomunikacyjnego i sztucznym ruchem. Dlatego też poniżej przedstawiamy przykładowy wykaz co należy brać pod uwagę, z wnioskiem o uwzględnienie na etapie dalszych prac nad Aneksem: 1. Strona ustalając czy dany ruch telekomunikacyjny należy traktować jako Sztuczny Ruch, bierze pod uwagę występowanie poniższych czynników, które mogą świadczyć o występowaniu Sztucznego Ruchu: 1) Znaczny wzrost wolumenu ruchu telekomunikacyjnego wychodzącego i przychodzącego lub jego frakcji, którego nie można uzasadnić normalną aktywnością użytkowników końcowych przyłączonych do sieci Stron lub zmianami w kierowaniu ruchem telekomunikacyjnym w sieciach Stron. 2) Znaczna różnica w profilu ruchu telekomunikacyjnego: połączenia pomiędzy numerami w sieciach Stron, które odbiegają od statystycznych zachowań użytkowników końcowych korzystających z podobnych usług lub Usługi serwisu w szczególności znacząca różnica w: a. średnim czasie trwania połączenia głosowego, b. liczbie usług, z których korzysta użytkownik końcowy, c. rozkładzie czasowym korzystania z usług przez użytkownika końcowego, d. innych parametrach usług, z których korzysta użytkownik końcowy w stosunku do średnich parametrów charakterystycznych dla podobnych sieci, usług lub użytkowników końcowych. 3) Koncentracja ruchu o znacznym wolumenie: istotnie podwyższone natężenie ruchu telekomunikacyjnego inicjowanego z określonej grupy numerów lub kierunku lub kierowanego do określonej grupy numerów w szczególności: a. znacząca różnica w profilu ruchu telekomunikacyjnego dla danego źródła inicjowania ruchu telekomunikacyjnego w stosunku do średniego profilu ruchu telekomunikacyjnego dla podobnych źródeł inicjowania ruchu telekomunikacyjnego np. połączenia inicjowane z: i. grupy numerów prepaid, ii. grupy numerów postpaid, iii. publicznych aparatów telefonicznych, iv. adapterów komórkowych, bramek VoIP lub przez dostawców VoIP, v. numerów spoza krajowego zakresu numeracyjnego, vi. numerów technicznych, niepełnych, niezgodnych z PNK lub bez numeru. b. znacząca różnica profilu ruchu telekomunkacyjnego kierowanego z sieci Strony do sieci drugiej Strony w celu jego zakończenia na numerze w sieci drugiej Strony lub w sieci podmiotu trzeciego, w stosunku do średniego profilu ruchu telekomunikacyjnego kierowanego do numerów o podobnym charakterze lub numerów za pośrednictwem, których świadczone są podobne Usługi Serwisu np. połączenia do numerów: i. przeniesionych z sieci drugiej Strony do sieci podmiotu trzeciego w ramach sieci mobilnej (MNP) lub sieci stacjonarnej (FNP), ii. numery o podwyższonej opłacie (70X, wybrane numery AUS/HESC). 4) Istnienie powiązania pomiędzy podmiotami inicjującymi i zakańczającymi połączenia: wymiana ruchu między Stronami Umowy o Dostępie o znaczącym wolumenie inicjowanego i jednocześnie zakańczanego przez podmioty powiązane ze sobą kapitałowo lub osobowo. Stanowisko PIIT dot. Konsultacji Aneksu Antyfraudowego, Strona 4

5 5) Wymiana ruchu telekomunikacyjnego między Stronami Umowy o Dostępie przy jednoczesnym naruszeniu obowiązujących przepisów, postanowień umów wiążących Strony w zakresie współpracy międzyoperatorskiej w szczególności: a. modyfikacja numeru inicjującego lub zakańczającego połączenie; b. zmiana przez Stronę wiadomości sygnalizacyjnych wprowadzająca w błąd drugą Stronę, co do charakterystyki ruchu telekomuikacyjnego kierowanego przez Stronę do sieci drugiej Strony; c. zmiana przez Stronę zasad kierowania ruchu bez uprzedniego powiadomienia drugiej Strony. 6) Nieodebrane połączenia i wprowadzanie w błąd: połączenia do Usługi Serwisu lub osób będące efektem działań użytkowników końcowych podjętych na skutek otrzymania informacji o nieodebranych połączeniach lub przesłanych wiadomościach nakłaniających użytkownika końcowego do wykonania połączenia lub przesłania wiadomości na numery, których dotyczy informacja o połączeniach nieodebranych lub zawarta w treści wiadomości SMS/MMS, kody USSD, w szczególności w przypadkach gdy numer, z którym użytkownik końcowy się połączył jest: a. numerem, za połączenie, z którym naliczana jest użytkownikowi końcowemu podwyższona opłata; b. numerem, za połączenie do numeracji w formacie MNA; c. numerem, za połączenie z którym naliczana jest użytkownikowi końcowemu: i. jednokrotna opłata niezależna od czasu trwania połączenia oraz dodatkowo ii. opłata naliczana za czas trwania połączenia; d. numerem po połączeniu, z którym użytkownik końcowy jest zmuszany do przedłużania czasu trwania połączenia np. poprzez wydłużanie czasu oczekiwania na uzyskanie informacji lub wydłużanie etapów koniecznych do przejścia dla uzyskania informacji. 7) Wymieniany między sieciami Stron ruch telekomunikacyjny wpływa negatywnie na poprawność, kompletność lub spójność rozliczeń międzyoperatorskich skutkując w szczególności tym że: a. połączenia będące przedmiotem rozliczeń między Stronami, a zainicjowane przez użytkowników sieci nie mogą być przez Stronę uwzględnione we właściwy sposób w rozliczeniach z użytkownikiem końcowym, b. urządzenia rejestrujące lub systemy billingowe nie są w stanie poprawnie rozliczyć usług, 8) Negatywny wpływ na poprawność działania sieci sygnalizacyjnej Stron lub na wymianę informacji pomiędzy sieciami Stron: zamiana lub zmiana, ukrywanie lub podstawianie, używanie fałszywych lub nieprawidłowych, numerów oraz znaczników i innych parametrów przekazywanych w ramach komunikatów sygnalizacyjnych wymienianych pomiędzy sieciami Stron. 9) Działanie Strony lub użytkownika końcowego przyłączonego do sieci strony powodujące szkodę drugiej Strony aneksu, polegajace na zamierzonym inicjowaniu ruchu telekomunikacyjnego w sieci Strony, wskutek: - zmowy między użytkownikami końcowymi usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieciach obu Stron, lub między użytkownikiem końcowym a operatorem (jedną ze Stron), lub Stanowisko PIIT dot. Konsultacji Aneksu Antyfraudowego, Strona 5

6 - wskutek zaplanowanego działania któregokolwiek z użytkowników końcowych, w ten sposób, aby druga Strona z tytułu jego realizacji otrzymała mniejsze przychody niż koszt, jaki Strona ta miała ponieść w celu jego realizacji (zakładając normalne korzystanie z usług telekomunikacyjnych przez użytkowników końcowych, zgodnie z przeznaczeniem tych usług) 10) Działanie na szkodę Strony tranzytującej połączenia: przez celowe przesyłanie ruchu telekomunikacyjnego tranzytowanego pomiędzy siecią jedej ze Stron, a siecią podmiotu trzeciego, wskutek: - zmowy między użytkownikami końcowymi usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieciach obu Stron, lub między użytkownikiem końcowym a operatorem (jedną ze Stron), lub - wskutek zaplanowanego działania któregokolwiek z użytkowników końcowych z tytułu realizacji którego druga Strona tranzytująca otrzymuje mniejsze przychody niż koszt, jaki ponosi dla jego realizacji (zakładając normalne korzystanie z usług telekomunikacyjnych przez użytkowników końcowych, zgodnie z przeznaczeniem tych usług). 11) Działanie na szkodę Strony, w sieci której połączenie jest zakańczane: przez zakańczanie połączeń w sieci Strony rozliczanych na zasadach RNPP (Receiving Network Party Pays), na numerze użytkownika końcowego, który nie zamawiał takich połączeń, a ponosi koszty ich realizacji. 12) Połączenia i usługi zainicjowane przez osoby nieuprawnione do korzystania z numerów, z których wykonano połączenie, t.j. połączenia lub realizacja innych usług będące efektem m.in.: a. włamania do systemu telekomunikacyjnego lub urządzeń abonenckich (np. włamanie do centralek PBX, wpięcie w linię, nieautoryzowany dostęp do systemów); b. działania szkodliwych programów np: dialerów, wirusów, robaków i trojanów rozumianych jako oprogramowanie, które podszywając się pod przydatne lub ciekawe dla użytkownika końcowego aplikacje dodatkowo implementuje niepożądane, ukryte przed tym użytkownikiem funkcje. Ponadto, zwracamy się prośbą o uwzględnienie definicjach proponowanego Aneksu Antyfraudowego, definicji Oszustwa Telekomunikacyjnego, w następującym brzmieniu: Oszustwo telekomunikacyjne Nadużycie Telekomunikacyjne powodujące wystąpienie szkody dla Strony lub użytkownika końcowego.. Z uwagi na wskazanie ww. czynników, które mogą świadczyć o występowaniu Sztucznego Ruchu proponujemy dodanie również definicji: Usługa Serwisu usługa, której treść może być zamawiana przez użytkownika końcowego i dostarczana za pośrednictwem sieci Stron. 3. Art. 2 - Korekta faktur W art. 2 ust. 3 jest mowa o korekcie faktur, ale jednocześnie nie jest wskazane z jakiego tytułu taka korekta może następować, w związku z tym należałoby to doprecyzować. Jednocześnie artykuł nie zawiera zapisów o wstrzymaniu płatności za generowany ruch sztuczny, co wydaje się konieczne. Obecnie z niektórymi operatorami mechanizm został opisany w umowach 70X oraz AUS zatem brak jest podstaw, by zrezygnować z tej formy bezpieczeństwa przed nadużyciami telekomunikacyjnymi. Stanowisko PIIT dot. Konsultacji Aneksu Antyfraudowego, Strona 6

7 Przykładowy zapis użyty w ww. umowach brzmi następująco: Stwierdzenie przez Operatora Sztucznego Ruchu, Nadużycia Telekomunikacyjnego lub Oszustwa Telekomunikacyjnego stanowi podstawę do odmowy zapłaty wynagrodzenia z tytułu Sztucznego Ruchu, ruchu będącego wynikiem Nadużycia Telekomunikacyjnego lub Oszustwa Telekomunikacyjnego, za Okres Rozliczeniowy, w którym fakt wystąpienia Sztucznego Ruchu, Nadużycia Telekomunikacyjnego lub Oszustwa Telekomunikacyjnego miał miejsce do czasu opłacenia faktury przez Abonenta użytkującego urządzenie końcowe, z którego ten ruch był generowany. W naszej opinii przedstawiony proces nie jest zatem pełny i nie zapewni skutecznego sposobu ograniczania skutków mechanizmów fraudowych. 4. Art. 3 Intencje stron Należy zwrócić uwagę, że art. 3 propozycji Aneksu zawiera zbyt ogólne postanowienia i konieczne jest ich doprecyzowanie. Zapisy artykułu bardziej odpowiadają intencjom stron i powinny być kontynuacją zapisów art. 1 propozycji aneksu. W artykule 3 ust. 1 i 2 wskazane zostały zobowiązania Stron, które mogą zostać spełnione jedynie w przypadku zapewnienia wsparcia i współpracy drugiej Strony. W przypadku nie zapewnienia w aneksie antyfraudowym mechanizmów pozwalających na samodzielne podejmowanie określonych działań przez stronę, która stwierdziła Sztuczny Ruch, Nadużycie telekomunikacyjne lub oszustwo telekomunikacyjne, powoduje, że zobowiązania wskazane w ust. 1 i 2 będą nie do zrealizowania (np. konieczna zgoda drugiej strony na zablokowanie ruchu). Nie można również zgodzić się z przedstawioną w tym artykule propozycją, aby klient końcowy był osobą decydującą o wyłączeniu lub włączeniu danego serwisu w sieci drugiej strony. Za ofertę kliencką odpowiedzialny jest operator, a nie klient końcowy. Włączenie lub też wyłączenie serwisu musi mieć opłacalność ekonomiczną, a nie wymóg społeczny jak oczekuje Prezes UKE w projekcie Aneksu. Zgodnie bowiem z proponowanym zapisem, żadne działania nie będą mogły być podejmowane, jeśli z tego powodu abonent jednej ze stron mógłby mieć zastrzeżenia związane z brakiem realizacji usług na jego rzecz. Do takiej sytuacji dojdzie w efekcie, jeśli którakolwiek ze stron zablokuje ruch telekomunikacyjny podejrzewany o będący ruchem fraudowym. 5. Art. 4 Blokowanie ruchu niedozwolonego oraz wznowienie ruchu Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z propozycją UKE zawartą w art. 4 ust. 1: 1. W przypadku podejrzenia przez stronę, że określona usługa telekomunikacyjna udostępniona przez drugą stronę może powodować występowanie Nadużycia Telekomunikacyjnego, strona ta uprawniona jest, po uprzednim uzyskaniu zgody drugiej strony, do czasowego lub stałego (w zależności od charakteru Nadużycia Telekomunikacyjnego, adekwatnie i proporcjonalnie do jego wagi) zablokowania połączeń na numery, na których świadczona jest ta usługa. Zapisy tego ustępu nie mają zastosowania w przypadku zablokowania połączeń na podstawie decyzji Prezesa UKE wydawanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo telekomunikacyjne, w tym w szczególności art. 79 b tej ustawy., Uprawnienie do zablokowania połączeń na numery, na których świadczona jest usługa mogąca powodować występowanie nadużyć nie jest wystarczające. Może oznaczać bowiem, że jedynie samo skonstruowanie usługi telekomunikacyjnej może spowodować powstanie nadużyć telekomunikacyjnych. A zatem, że określona usługa telekomunikacyjna udostępniona przez drugą stronę może powodować występowanie nadużyć, co w następstwie może skutkować koniecznością zaprzestania świadczenia takiej usługi, gdyż powoduje ona powstawanie nadużyć telekomunikacyjnych. W związku z powyższym proponujemy taką wersję zapisów, która wskaże, że fraudy są powodowane nieuprawnionym korzystaniem z usługi telekomunikacyjnej, a jakiekolwiek nadużycie Stanowisko PIIT dot. Konsultacji Aneksu Antyfraudowego, Strona 7

8 telekomunikacyjne powinno być eliminowane bez konieczności jednoczesnego wykazywania, że nadużycie wyniknęło z usługi telekomunikacyjnej. Zwracamy również uwagę, że zgodnie z propozycją przedstawionego Aneksu uprawnienie do zablokowania połączeń jest uzależnione od wyrażenia zgody przez drugą stronę, co może oznaczać, że uprawnienie to nie będzie skutecznie realizowane (z uwagi na brak zgody drugiej strony). Warunek uzyskania zgody drugiej strony oznacza brak możliwości elastycznego reagowania na ruch telekomunikacyjny, który może być skutkiem nadużycia, a tym samym nie pozwala na należyte zabezpieczenie Stron umowy przed szkodą, którą może wywołać wygenerowanie ruchu fraudowego. Jednocześnie wskazujemy, że podmiot, który będzie czerpał zysk z takiej działalności nigdy się nie zgodzi na żadną blokadę zasłaniając się dowolnym powodem, na przykład niezrozumieniem jego modelu biznesowego lub jakimkolwiek innym. Taką przewidywaną linię obrony OA prezentują obecnie w trakcie negocjacji propozycji Aneksu Antyfraudowego przygotowanego przez TP, które TP rozpoczęła w czerwcu bieżącego roku. De facto taki zapis jest bezużyteczny, ponieważ pozbawia faktycznie możliwości obrony operatora, który może być ofiarą nadużycia. Zapisy Aneksu muszą wprowadzić i zawierać skuteczne uprawnienia w walce z nadużyciami telekomunikacyjnymi, a projekt przygotowany przez UKE takich uprawnień niestety nie zawiera. art. 4 ust. 5 propozycji Aneksu wskazuje na możliwość zablokowania połączeń (ale tylko w sytuacji, o której mowa w ust. 1 art. 4) na czas maksymalny 7 DR, po czym ruch powinien zostać wznowiony (zbyt krótki termin na analizę przez zespół ekspertów). Rekomendujemy, aby proces dotyczący wyjaśniania podejrzenia nadużycia był zgodny z przedstawioną propozycją TP; Ponadto należy podkreślić, że powyższa propozycja umożliwia stronie blokowanie wyłącznie połączeń na numery usług udostępnianych przez drugą stronę i tylko w przypadku uzyskania zgody drugiej strony na taką blokadę. Rozwiązanie takie nie wydaje się słuszne z dwóch przyczyn: - w przypadku, gdy strona bierze udział pośrednio lub bezpośrednio w Nadużyciu telekomunikacyjnym i czerpie z tego korzyści, jest bardzo prawdopodobne, że strona ta odmówi zgody na zablokowanie ruchu do usług udostęnianych w sieci tej strony lub bedzie zwlekać z wydaniem takiej zgody, co generowałoby straty po drugiej stronie, która wystąpiła z wnioskiem o wydanie takiej zgody.. - z treści art. 4 ust. 1 wynika, że możliwość blokowania przez stronę ruchu dotyczy jedynie połączeń na numery usług udostępnianych przez drugą stronę. Możliwość blokady połączeń ogranicza się zatem wyłacznie do ruchu wychodzącego z sieci strony poszkodowanej. Aneks nie przewiduje możliwości blokowania przez Stronę poszkodowaną ruchu przychodzącego z sieci drugiej strony. Takie rozwiązanie powoduje, że Strona nie będzie miała możliwości ograniczenia strat wynikających z Nadużyć telekomunikacyjnych związanych z ruchem przychodzącym do sieci tej strony Niezależnie od powyższego zwracamy uwagę, że treści art. 4 ust. 1 jest niespójna z treścią art. 4 ust. 5. Zgodnie z art. 4 ust. 1 blokada połączeń na numery usług udostępnianych w sieci drugiej Strony, które powodują Nadużycie telekomunikacyjne, dokonana na podstawie art. 4 ust. 1 może być stała. Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 5, w przypadku zablokowania ruchu telekomunikacyjnego zgodnie z art. 4 ust. 1, wznowienie realizacji blokowanych połączeń powinno nastąpić ( ) nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych od daty rozpoczęcia pracy zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 6. Zatem zgodnie z art. 4 ust. 5 blokada połączeń dokonana na podstawie art. 4 ust. 1 nie może być stała i powinna zakończyć się najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia pracy Zespołu ekspertów, o którym mowa w art. 6. W związku z uwagami wskazanymi powyżej proponujemy wprowadzenie do art. 4 i 6 zmian, zgodnie z którymi każda ze stron ma prawo do zablokowania (bez zgody drugiej strony) na czas określony wszelkich połączeń (przychodzących lub wychodzących), co do których strona powzięła uzasadnione podejrzenie, że stanowią Nadużycie telekomunikacyjne. Poniżej propozycje modyfikacji: Stanowisko PIIT dot. Konsultacji Aneksu Antyfraudowego, Strona 8

9 i. Propozycja modyfikacji art. 4 ust. 1: 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia przez stronę, że określonea połączenia/zdarzenia (SMS/MMS) kierowane do sieci strony z sieci drugiej strony lub kierowane z sieci strony do sieci drugiej strony są wynikiem Nadużycia telekomunikacyjnego lub mogą doprowadzić do Nadużycia Telekomunikacyjnego usługa telekomunikacyjna udostępniona przez drugą stronę może powodować występowanie Nadużycia Telekomunikacyjnego, strona ta uprawniona jest, po uprzednim uzyskaniu zgody drugiej strony, do czasowego lub stałego (w zależności od charakteru Nadużycia Telekomunikacyjnego, adekwatnie i proporcjonalnie do jego wagi) zablokowania przedmiotowych połączeń na numery, na których świadczona jest ta usługa na okres nie przekraczający 30 dni roboczych, bez uprzedniej zgody drugiej strony. Strona blokująca ruch jest zobowiązania do poinformowania drugiej strony o zamiarze zablokowania przedmiotowych połączeń oraz terminie wprowadzenia blokady i czasu jej trwania Zapisy tego ustępu nie mają zastosowania w przypadku zablokowania ruchu na podstawie decyzji Prezesa UKE wydawanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo telekomunikacyjne, w tym w szczególności art. 79 b tej ustawy. ii. Propozycja dodania w art. 4 ust. 1 b o następującym brzmieniu: 1b. Z zastrzeżeniem ustaleń zespołu ekspertów, o których mowa w art. 6 ust. 7 i 8, Strona oświadcza, że nie będzie zgłaszać względem drugiej Strony żadnych roszczeń związanych z zablokowaniem przez drugą Stronę połączeń zgodnie z ust. 1, a w szczególności Strona nie będzie występowała względem drugiej Strony z roszczeniami z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ( ). iii. Propozycja modyfikacji art. 4 ust Strony zobowiązują się, w przypadku czasowego lub stałego zablokowania ruchu telekomunikacyjnego, zgodnie ust. 1, do bezzwłocznego podjęcia działań zmierzających do wznowienia całości lub części połączeń. Wznowienie to musi nastąpić nie później niż w terminie 7 Dni Roboczych od daty rozpoczęcia pracy zespołu ekspertów, o którym mowa w Artykule 6. iv. Propozycja modyfikacji art. 6 ust W przypadku powołania zespołu ekspertów w sytuacjiach, o której mowa w ust. 1 lit. b) powyżej, zespół ekspertów niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 10 Dni Roboczych od dnia wprowadzenia blokady wystąpienia o zgodę na założenie blokady połączeń, zgodnie z art. 4 ust. 1 niniejszego aneksu, przedstawi stronom stanowisko, o którym mowa w ust Art. 6 - Zespół ekspertów Zgodnie z propozycją zawartą w art. 6 ust. 2 zespół ekspertów powołują Strony. W sytuacji, w której jedna ze Stron nie wyrazi zgody na powołanie zespołu ekspertów, zespół ekspertów nie zostanie powołany. Właściwe byłoby tym samym powołanie zespołu ekspertów wyłącznie przez jedną ze stron, w szczególności tę, która zaobserwuje zjawisko nadużycia i uzna ruch (który się pojawił) za będący wynikiem nadużycia w celu identyfikacji tego ruchu i wykluczenia mechanizmu fraudowego. Ponadto, skoro zgodnie z art. 6 ust. 4 zespół ekspertów ma zostać powołany w trybie roboczym, to w celu uniknięcia sprzeczności nie można wskazywać jako odpowiednich do zastosowania postanowień dotyczących zespołu ekspertów znajdujących się w aktualnie obowiązującej umowie o połączeniu sieci. Nie dotyczą one powoływania zespołu ekspertów, który ma wyjaśnić powstałe nadużycia telekomunikacyjne. Stanowisko PIIT dot. Konsultacji Aneksu Antyfraudowego, Strona 9

10 Należy również zwrócić uwagę na sprzeczne ze sobą zapisy art. 6 ust. 6 oraz art. 4 ust. 5. Jeśli zablokowanie połączeń może być utrzymywane przez okres 7 DR, to prace zespołu roboczego powinny zakończyć się przed tym terminem. Zatem powinien być wydłużony termin dopuszczalnej blokady połączeń, albo skrócony termin przedstawienia stanowiska przez zespół roboczy. W tej sytuacji, Izba wnosi o wydłużenie terminu dopuszczalnej blokady połączeń. Proponujemy następujący zapis: Wynik analizy zespołu ekspertów zostanie ustalony w terminie 30 DR od dnia otrzymania przez Stronę wnioskującą wyjaśnień, o których mowa w ust. 2 albo skorzystania przez którąkolwiek ze Stron z uprawnienia, do zablokowania ruchu (do wskazania numer art.i ustęp, w którym wskazane jest uprawnienie. Zwracamy również uwagę, że powołanie zespołu ekspertów nie zwalnia Stron z obowiązku zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej lub innych danych chronionych. Wobec powyższego Aneks nie może być uznany za podstawę prawną dla ujawniania takich danych w ramach prac zespołu ekspertów i nie zwalnia stron z odpowiedzialności za ujawnienie takich danych lub naruszenie prawa użytkowników końcowych lub podmiotów trzecich. III. Braki dotyczące kluczowych kwestii w Aneksie Antyfraudowym 1. Rozliczenia wsteczne W postanowieniach projektu aneksu nie do końca precyzyjne są zapisy umożliwiające rozliczenie wsteczne. O takie zapisy należałoby ewentualnie rozbudować art. 2 ust. 3. Proponujemy zatem o uwzględnienie następujących zapisów w treści projektowanego Aneksu: W przypadku, gdy w terminie 12 miesięcy od dnia wykonania połączeń zrealizowanych między sieciami Stron, Strony potwierdzą zgodnie, że połączenia te stanowiły Sztuczny Ruch lub inny ruch będący wynikiem Nadużycia Telekomunikacyjnego lub Oszustwa Telekomunikacyjnego, Strona, która odniosła korzyść z realizacji takich połączeń zwróci, na żądanie drugiej Strony, kwotę zapłaconą jej przez drugą Stronę z tytułu realizacji tych połączeń lub wystawi dodatkową fakturę, w przypadku wcześniejszego niedoszacowania należności, w najbliższym terminie wystawiania faktur. W celu dokonania zwrotu należności za Sztuczny Ruch, ruch będący wynikiem Nadużycia Telekomunikacyjnego lub Oszustwa Telekomunikacyjnego, Strona, która odniosła korzyść z realizacji Sztucznego Ruchu lub innego ruch będącego wynikiem Nadużycia Telekomunikacyjnego lub Oszustwa Telekomunikacyjnego wystawi dla drugiej Strony fakturę korygującą. 2. Prawo do wstrzymania zapłaty za sztuczny ruch W propozycji Aneksu nie ma również zapisów dotyczących możliwości wstrzymania płatności za zrealizowany ruch fraudowy, co jest istotną kwestią w dzisiejszych umowach zawartych z operatorami. PIIT postuluje, aby zastosować mechanizm z zawartych przez Telekomunikację Polską z operatorami umów w zakresie 80X, AUS i 70X, który skutecznie mobilizuje strony do przeciwdziałania sztucznemu ruchowi. Wprowadzenie zapisów łagodzących dla wstrzymania płatności niesie ryzyko do wzrostu nadużycia, czego chcielibyśmy dziś uniknąć. Przykładowy zapis użyty w ww. umowach brzmi następująco: Stwierdzenie przez Operatora Sztucznego Ruchu, Nadużycia Telekomunikacyjnego lub Oszustwa Telekomunikacyjnego stanowi podstawę do odmowy zapłaty wynagrodzenia z tytułu Sztucznego Ruchu, Stanowisko PIIT dot. Konsultacji Aneksu Antyfraudowego, Strona 10

11 ruchu będącego wynikiem Nadużycia Telekomunikacyjnego lub Oszustwa Telekomunikacyjnego, za Okres Rozliczeniowy, w którym fakt wystąpienia Sztucznego Ruchu, Nadużycia Telekomunikacyjnego lub Oszustwa Telekomunikacyjnego miał miejsce do czasu opłacenia faktury przez Abonenta użytkującego urządzenie końcowe, z którego ten ruch był generowany. Wstrzymywanie płatności jest uprawnieniem, które sam w sobie ma skutek antyfraudowy. Pozbywanie się tego mechanizmu reagowania przez daną Stronę. zdaniem Izby jest nie akceptowalne i nie zrozumiałe, w sytuacji w której takie mechanizmy funkcjonują na rynku obecnie i są skuteczne. Pozbawienie którejkolwiek ze stron uprawnienia do wstrzymania płatności za ruch fraudowy powoduje, że korzyści jakie mają wynika z podpisania aneksów będą wyłącznie pozorne i pogarszają obecną sytuację podmiotów przed ograniczeniem sztucznego ruchu. Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 8 projektu UKE ewentualne korekty rozliczeń dot. ruchu fraudowego są możliwe tylko w przypadku, gdy potrzeba takich korekt zostanie potwierdzona przez zespół ekspertów powołany przez strony zgodnie z art. 6 w związku z wystąpieniem Nadużycia telekomunikacyjnego. Do czasu wyjaśnienia czy dany ruch jest wynikiem Nadużycia telekomunikacyjnego strony są zobowiązane do ponoszenia kosztów takiego ruchu oraz ponoszą straty z tego tytułu. Wydaje się, że rozwiązanie takie nie stanowi wystarczającej ochrony dla stron. Straty wynikające z Nadużycia telekomunikacyjnego w szczególności Sztucznego Ruchu mogą być bardzo duże. Dlatego też wskazane wydaje się, by w przypadku stwierdzenia przez stronę Nadużycia telekomunikacyjnego, strona ta miała prawo do wstrzymania płatności za ruch będący wynikiem takiego Nadużycia telekomunikacyjnego przynajmniej przez pewien czas niezbędny do wyjaśnienia przez strony zaistniałej sytuacji oraz sposobu uregulowania ewentualnych roszczeń finansowych zgodnie z ustaleniami zespołu ekspertów, o których mowa w art. 6 ust. 7 i 8. W związku z powyższymi uwagami proponujemy wprowadzenie następujących modyfikacji w aneksie. W art. 4 proponujemy dodanie ust. 1c o następującym brzmieniu: 1c. Z zastrzeżeniem ustaleń stron dokonanych w ramach zespołu ekspertów, o których mowa w art. 6 ust. 7 i 8 w przypadku stwierdzenia przez stronę występowania ruchu telekomunikacyjnego będącego wynikiem Nadużycia Telekomunikacyjnego strona ta jest uprawniona do wstrzymania zapłaty na rzecz drugiej strony wynagrodzenia z tytułu ruchu będącego wynikiem Nadużycia Telekomunikacyjnego przez okres nie przekraczający [do czasu wyjaśnienia przez zespół ekspertów, czy dany ruch był wynikiem nadużycia] dni od dnia wymagalności faktury, w której określono przedmiotowe wynagrodzenie. 3. Wypowiedzenie umowy w zakresie połączenia sieci. W postanowieniach projektu Aneksu nie znalazło się uprawnienie do rozwiązania umowy w zakresie połączenia sieci, co jest istotnym uprawnieniem w przypadku, jeśli jeden z operatorów nagminnie dopuszcza się naruszania obowiązków wynikających z postanowień aneksu. Projekt UKE nie przewiduje możliwości wypowiedzenia umowy w zakresie połączenia sieci zawartej w przypadku uporczywego kierowania do sieci strony przez drugą stronę ruchu będącego wynikiem Nadużycia telekomunikacyjnego. Uporczywe i długotrwale kierowanie do sieci strony przez drugą stronę ruchu będącego wynikiem Nadużycia telekomunikacyjnego, świadczy o złej woli drugiej strony, oraz pozwala wnioskować, że druga strona jest nastawiona głównie na osiągania przychodów będących Nadużyciem telekomunikacyjnym, a dalsza współpraca stron w zakresie zwalczania Nadużyć telekomunikacyjnych będzie nieskuteczna. W takiej sytuacji uzasadnione wydaje się dodanie w aneksie postanowień uprawniających stronę do rozwiązania umowy o dostępie w przypadku uporczywego i Stanowisko PIIT dot. Konsultacji Aneksu Antyfraudowego, Strona 11

12 długotrwałego kierowania do sieci strony z sieci drugiej strony ruchu będącego wynikiem nadużycia telekomunikacyjnego. W związku z tym, poniżej propozycja dodania art. 7 do Aneksu: Artykuł 7 W przypadku uporczywego i długotrwałego kierowania do sieci strony z sieci drugiej strony za pośrednictwem punktu styku sieci stron połączeń, które są wynikiem Nadużycia telekomunikacyjnego lub mogą doprowadzić do powstania Nadużycia Telekomunikacyjnego, Stronie przysługuje prawo rozwiązania Umowy ( ) w trybie natychmiastowym, dokonanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego. Złożenie wypowiedzenia jest możliwe dopiero po zakończeniu opisanej w ust procedury konsultacji. 4. Umieszczenie zapisów o nadużyciach w umowach z innymi podmiotami W postanowieniach projektu aneksu nie pojawia się zobowiązanie do podjęcia działań w celu umieszczenia przez stronę (OA) w umowach z innymi OA podobnych zapisów. W opinii członków Izby, tylko w ten sposób, działając na całym rynku można skutecznie zapobiegać nadużyciom. Poniżej propozycja takich zapisów Przedsiębiorca Telekomunikacyjny zobowiązuje się podjąć działania w celu umieszczenia w umowach w zakresie połączenia sieci z podmiotami trzecimi klauzul: 1) zabraniającyh osiągania przychodu z Sztucznego Ruchu, 2) zabraniających świadczenia Usług Serwisu, które polegałyby na dalszym kierowaniu lub zestawianiu połączeń telefonicznych do użytkowników końcowych w innych sieciach. 3) zawierających obowiązek współpracy w zakresie zwalczania zjawiska Sztucznego Ruchu, 4) zapewniających możliwość natychmiastowego wypowiedzenia umowy w przypadku naruszania postanowień o zapobieganiu Sztucznemu Ruchowi zamieszczonych w umowach zawartych przez PT z podmiotami trzecimi, 5) zapewniających możliwość wypowiedzenia umowy w przypadku braku efektów współpracy mających na celu ograniczenie występowania zjawiska Sztucznego Ruchu z winy leżącej po stronie dostawcy Serwisu. 5. Testy w sieciach Stron W związku z faktem, że w sieciach Stron mogą być prowadzone testy usług, należy dodać odpowiedni zapis, który uwzględni również taką możliwość. Wnosimy zatem o dodanie do projektowanego Aneksu Antyfraudowego zapisu w następującym brzmieniu jak poniżej: W przypadku, gdy jedna ze Stron zamierza generować ruch telekomunikacyjny w celu przeprowadzenia testów za pośrednictwem sieci drugiej Strony, przed przeprowadzeniem takich testów powinien uzyskać pisemną zgodę upoważnionego przedstawiciela drugiej Strony i uzgodnić z nim przebieg testów. 6. Konieczność podjęcia wspólnych działań dotyczących karuzeli podatkowej Stanowisko PIIT dot. Konsultacji Aneksu Antyfraudowego, Strona 12

13 Izba oczekiwałaby wsparcia Prezesa UKE w procesie zwalczania mechanizmów oszustw podatkowych. Podatek od wartości dodanej (VAT) stanowi w większości państw członkowskich UE jedno z najważniejszych źródeł dochodów budżetowych. Jednakże poważną wadą obecnie obowiązującego systemu VAT jest złożony mechanizm rozliczeń, co powoduje, iż podmioty gospodarcze funkcjonujące w ramach systemu mogą dokonywać oszustw podatkowych w zakresie rozliczeń VAT. Obecnie najpoważniejszym wyzwaniem dla administracji podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej są oszustwa karuzelowe. Źródłem problemu jest mechanizm, na który składa się połączenie wielu skomplikowanych wariantów znanych mechanizmów oszustw podatkowych przede wszystkim: oszustwo typu znikający podatnik (w publikacjach powszechnie jest używany skrót angielski - MTIC - Missing Trader Intra-Community Fraud). Znikający podatnik oznacza podmiot gospodarczy zarejestrowany, jako podatnik dla celów VAT, który z potencjalnym zamiarem oszustwa nabywa towary lub usługi, a następnie zbywa je z uwzględnieniem podatku VAT, nie przekazując należnego podatku VAT do urzędu skarbowego. W wielu przypadkach nie tylko nie wpłaca do właściwego urzędu kwot podatku należnego z tytułu dokonania dostaw towarów, ale w ogóle nie składa deklaracji podatkowych. Oszustwa podatkowe, polegające na zorganizowanych działaniach, mających na celu uchylanie się od opodatkowania podatkiem VAT lub wyłudzania tego podatku, w tym przestępstwa karuzelowe, zostały zaobserwowane w większości państw członkowskich Unii Europejskiej. EUROPOL opracował raport EU Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA 2013), dotyczący działalności zorganizowanych grup przestępczych i jej skutków dla Państw Wspólnoty. Z raportu wynika, że grupy te wykorzystują istniejące podmioty gospodarcze dla zachowania fasady legalności i tym samym maskowania zysków z działalności kryminalnej. Badanie to wskazuje również, iż wśród najczęściej występujących w takim modelu przestępstw finansowych występują nadużycia podatkowe, w tym te związane z VAT. Straty krajów wspólnoty z tytułu oszustwa typu MTIC szacowane są na ok. 100 mld Euro rocznie. Inne opracowania wskazują, iż szacunkowe - ogólne (bezpośrednie i pośrednie) - straty podatkowe w skali roku spowodowane oszustwami wahają się w granicach od 200 do 250 mld euro. Stanowi to 2,25 proc. PKB Unii Europejskiej z czego kwota 40 mld euro jest pochodną nadużyć związanych z podatkiem VAT i obejmuje szacunkowo 10 proc. należności z tytułu podatku VAT. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami nawet, gdy podatnik nie uczestniczy w oszustwie świadomie, może to skutkować dla niego koniecznością zapłaty podatku VAT. Może to nastąpić w wyniku zakwestionowania przez organy podatkowe prawa do odliczenia podatku naliczonego VAT, wynikającego z faktur wystawionych przez podmiot dokonujący oszustwa. W konsekwencji podatnik taki będzie zobowiązany do zapłaty własnego podatku w większej wysokości. Może to mieć negatywny wpływ na cały rynek telekomunikacyjny i klienta końcowego konieczność ponoszenia finansowych konsekwencji karno-skarbowych może np. zmusić operatorów do ograniczenia środków wydatkowanych na inwestycje w infrastrukturę co bezpośrednio będzie mieć przełożenie na spadek jakości i parametrów świadczonych do użytkowników końcowych usług. Jednym z przykładów skutków uczestnictwa w oszustwie podatkowym (karuzeli podatkowej) jest przypadek włoskich spółek FastWeb S.p.A, i Sparkle S.p.A (spółka zależna Telecom Italia) działających na rynku usług telekomunikacyjnych. W wyniku przeprowadzonego z udziałem włoskich władz skarbowych śledztwa ustalone zostało, że spółki te nabywały usługi od podmiotów ( znikających podatników ), od których to transakcji nie został odprowadzony należny podatek VAT. Oszustwo było elementem złożonego mechanizmu wyłudzania podatku VAT połączonego z praniem pieniędzy, pochodzących z nielegalnych źródeł. Straty włoskiego fiskusa przekroczyły 300 mln EUR. Kwotami niezapłaconego przez oszustów podatku zostały obciążone obie spółki telekomunikacyjne. Stanowisko PIIT dot. Konsultacji Aneksu Antyfraudowego, Strona 13

14 Z uwagi na poniższą specyfikę rynku usług telekomunikacyjnych, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne mogą stać się stosunkowo łatwym celem ataków nieuczciwych przedsiębiorców. Ułatwiają to mechanizmy wpisane niejako w działalność telekomunikacyjną: - wielomiliardowe obroty usług niematerialnych - swobodny przepływ usług między granicami i tym samym możliwość nieuczciwego wykorzystania różnic w regulacjach podatkowych poszczególnych państw UE - łatwo skalowalny obrót np. z kilku tysięcy do kilkudziesięciu milionów minut z dnia na dzień - niskie bariery kosztowe wejścia na rynek np. przy wykorzystaniu technologii VoIP Również Komisja Europejska potwierdza występowanie w ostatnim czasie nadużyć podatkowych w sektorze telekomunikacyjnym i wskazuje branżę usług telekomunikacyjnych, jako obszar wysokiego ryzyka dla przestępstw związanych z nielegalnym procederem wyłudzania podatku VAT. Znalazło to odzwierciedlenie w podjętych lipcu 2013 działaniach legislacyjnych zmierzających do zmiany DYREKTYWY 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej) w celu możliwości zastosowania mechanizmu tzw. odwrotnego obciążenia VAT (tzw. reverse charge mechanism), gdzie nabywca jest odpowiedzialny za rozliczenie należnego podatku VAT, również w odniesieniu do usług telekomunikacyjnych. Ilustruje to skalę problemu jakim jest wyłudzanie podatku VAT w sektorze usług telekomunikacyjnych. Mając powyższe na uwadze, PIIT rekomenduje, aby na etapie dalszych prac nad aneksem antyfraudowym Prezesa UKE uwzględnić zarówno uwagi Izby przedstawione w niniejszym stanowisku, jak również rozszerzyć jego postanowienia o zapisy aneksów antyfraudowych, którymi na rynku posługują się członkowie PIIT, m.in.: Polkomtel Sp. z o.o. (załącznik nr 1 ), Telekomunikacja Polska S.A. (załącznik nr 2). W przypadku chęci szczegółowego omówienia propozycji wynikających z tych dokumentów, jesteśmy do dyspozycji i proponujemy dyskusję w formie spotkania roboczego. Stanowisko PIIT dot. Konsultacji Aneksu Antyfraudowego, Strona 14

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku

Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku Regulamin współpracy Wydawcy z siecią reklamową Sataku 1 (Postanowienia wstępne) 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady, a także rodzaj i zakres, współpracy pomiędzy spółką Sarigato sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA:

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA: Załącznik Nr 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W RAMACH POSTĘPOWANIA: KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r.

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej. Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 84/17/16 z dnia 16 marca 2016 r. wchodzą w życie z dniem 28 marca 2016 r. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY

Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 12.6.2015 r. COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Wniosek DECYZJA WYKONAWCZA RADY w sprawie upoważnienia Włoch do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie serwisu internetowego

Umowa o wykonanie serwisu internetowego nr umowy: zawarta w dniu: Pomiędzy: zwanym w treści Umowy Abonentem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego

Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego Regulamin 2015-08-20 Regulamin SMS Premium dla konta prywatnego +48 32 438 45 00 kontakt@cashbill.pl CashBill Spółka Akcyjna ul. Sobieskiego 2, 40-082 Katowice NIP: 629-241-08-01, REGON: 241048572, KRS:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 Otwock, ul. Batorego 44 tel. centrala 22 778 26 00, fax 22 779 09 90 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl tel. sekretariat 22 778 26 10, fax 22 779 09 99 KRS

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 2012-11-12 Uczestnicy postępowania nr OEIiZK 335/02/PN/12 TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW. w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna REGULAMIN ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW w Domu Maklerskim ALFA Zarządzanie Aktywami Spółka Akcyjna Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Zgodnie z 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24

Bardziej szczegółowo

TPB konsultacje w ramach procesu TTM. Robert Rybarczyk Departament Marketingu i Strategii Hurtowej PK-O Warszawa, 21 stycznia 2010 roku

TPB konsultacje w ramach procesu TTM. Robert Rybarczyk Departament Marketingu i Strategii Hurtowej PK-O Warszawa, 21 stycznia 2010 roku TPB konsultacje w ramach procesu TTM Robert Rybarczyk Departament Marketingu i Strategii Hurtowej PK-O Warszawa, 21 stycznia 2010 roku Spis treści TPB kształt usługi określony w RIO 2008 z dnia 4.11.2009

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki Bydgoszcz 21.07.2016 WI.271.16.2016 Dotyczy zapytania ofertowego: Świadczenie usług telefonicznych dla Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz jednostek organizacyjnych - WI.271.16.2016 Pytanie 1 Umowa Pakiet I

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa Adm-290/330/14 Warszawa, dn. 13 listopada 2014r. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 151/34/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r str. 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO UMOWA NR UKDT/OSD/....../2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Niniejsza Umowa o świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego została

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Promocyjnej Pakiet minut do wszystkich dla Oferty FORMUŁA MIX obowiązuje od 5 kwietnia do odwołania.

Regulamin Usługi Promocyjnej Pakiet minut do wszystkich dla Oferty FORMUŁA MIX obowiązuje od 5 kwietnia do odwołania. Regulamin Usługi Promocyjnej Pakiet minut do wszystkich dla Oferty FORMUŁA MIX obowiązuje od 5 kwietnia 2013. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Usługi Promocyjnej 1. Niniejsza usługa jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych

Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych Ogólne warunki świadczenia usług telekomunikacyjnych w ofercie Super Smart Plan obowiązuje od 12 lutego 2015 r. do odwołania 1.Słowniczek pojęć a) Cennik Cennik usług w ofercie Super Smart Plan, a także

Bardziej szczegółowo

I. Usługi świadczone przez Operatora.

I. Usługi świadczone przez Operatora. Warszawa, marzec 2013 r. Szanowni Państwo, Informujemy, iż w dniu 21 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. nowelizująca ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i innych przepisach podatkowych na 2017 r.

Zmiany w VAT i innych przepisach podatkowych na 2017 r. Zmiany w VAT i innych przepisach podatkowych na 2017 r. 1 JPK jako narzędzie kontroli Sprawdzanie transakcji zawieranych przez podatnika przez organy podatkowe Śledzenie i identyfikacja karuzeli VAT w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460

Zleceniobiorca Mobile-tech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50, Regon 120079460 Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Mobiletech z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kopernika 22/3, NIP 678-295-58-50 w ramach serwisu emaluszki.pl PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE: Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne Regulamin Programu Polecaj i Zarabiaj z Elephant Finance. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Polecaj i Zarabiaj, zwanego dalej Programem. 2. Uczestnikiem programu może

Bardziej szczegółowo

Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do mechanizmu szybkiego reagowania na nadużycia związane z podatkiem VAT *

Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do mechanizmu szybkiego reagowania na nadużycia związane z podatkiem VAT * 22.1.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 24/269 P7_TA(2013)0051 Wspólny system podatku od wartości dodanej w odniesieniu do mechanizmu szybkiego reagowania na nadużycia związane z podatkiem VAT

Bardziej szczegółowo

Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców pytania:

Zamawiający udziela odpowiedzi na otrzymane od Wykonawców pytania: Łomża 13.12.2012 WIN.271.1.41.1.2012 do wszystkich zainteresowanych Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę hali targowej wraz z infrastrukturą w obrębie ulic Gen. Wł. Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania

Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania Regulamin promocji Rozmowy bez Ograniczeń w Orange obowiązuje od dnia 04 listopada 2008 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i aktywacji w ofercie Rozmowy bez Ograniczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Użytkowników końcowych transakcji SMS Premium Rate. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje. Strona 1 z 6

Regulamin dla Użytkowników końcowych transakcji SMS Premium Rate. 1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje. Strona 1 z 6 Regulamin dla Użytkowników końcowych transakcji SMS Premium Rate 1 Postanowienia ogólne 1. Celem niniejszego Regulaminu (dalej jako Regulamin) jest określenie zasad i warunków korzystania przez Użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016

Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Szczecin, dnia 2 listopada 2016 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Znak sprawy: NiOL/ZP/8/2016 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl;

Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny. regulamin świadczenia usług przez Domeny.pl; I. Postanowienia ogólne Regulamin usługi - pośrednictwo w zakupie domeny 1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług dostępnych w ramach serwisu internetowego administrowanego przez Domeny.pl sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

ILPB3/ /09-2/HS Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB3/ /09-2/HS Data Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-780/09-2/HS Data 2009.12.08 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania --> Obowiązek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO/OPROGRAMOWANIA * zawarta w dniu [_] roku, w Poznaniu, pomiędzy: PRO DESIGN sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Zwierzynieckiej 3, 60-813 Poznań, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania

Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania Regulamin promocji Wybrane Numery do Wszystkich obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku do odwołania 1 ZAKRES PROMOCJI 1. Promocyjna sprzedaż telefonów i/lub aktywacji w ofercie Wybrane Numery do Wszystkich,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu Regulamin świadczenia usług reklamowych przez Fajne Wesele s.c. z siedzibą w Łodzi w ramach serwisu www.fajnewesele.pl 1. DEFINICJE Zleceniobiorca firma Fajne Wesele s.c., ul. Łyżwiarska 75, 94-124 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r.

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. Projekt z dnia 28 maja 2012 r. Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw, w związku z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem danych telekomunikacyjnych. Warszawa, maj 2012 r. 1. Cel projektowanej

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich bez limitu

Cennik* Do wszystkich bez limitu * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej)

Przejęcie uprawnień do korzystania z zakończenia sieci (linii abonenckiej) * Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE]

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE] REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) 1 [DEFINICJE] 1. EcoCar jest spółką handlową utworzoną i działającą zgodnie z prawem polskim,

Bardziej szczegółowo

Umowa SR-Siedlce /wzór/

Umowa SR-Siedlce /wzór/ Sygn. Sprawy: (ZW/36/2013) Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) Umowa SR-Siedlce /wzór/ Zakup 12 sztuk licencji Microsoft Office 2010 oraz 7 sztuk licencji Windows 7 Pro dla Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez:

UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy UMOWA NR.. Zawarta w dniu w Lublinie, pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie przy ul... Lublin, reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym;

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Przepisy ogólne brzmienie pierwotne (od 2011-01-12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 249, poz.

Bardziej szczegółowo

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Zawarta dnia.. roku w Sosnowcu pomiędzy: reprezentowanym przez: nazywaną dalej Zlecającym, a..., reprezentującym Network Expert Sp z o.o z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

podatkowe grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.

podatkowe grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń, jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. UZASADNIENIE W związku z uchwaleniem przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.), która wejdzie w życie z dniem 1 marca 2017 r., traci

Bardziej szczegółowo

ewazja podatkowa - występuje od początku funkcjonowania podatków w gospodarce, polega na uchylaniu się podatników od płacenia podatków

ewazja podatkowa - występuje od początku funkcjonowania podatków w gospodarce, polega na uchylaniu się podatników od płacenia podatków Ewazja podatkowa ewazja podatkowa - występuje od początku funkcjonowania podatków w gospodarce, polega na uchylaniu się podatników od płacenia podatków => przyczyny: a) czynnik ekonomiczny (dążenie podatników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

U M O W A N r. w wyniku zapytania ofertowego postępowania w trybie poniżej Euro

U M O W A N r. w wyniku zapytania ofertowego postępowania w trybie poniżej Euro U M O W A N r z dnia r. zawarta pomiędzy Publicznym Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu przy Al.W.Witosa 26 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 14443

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 14.01.2012 r. URN. 271.1.3.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą UMOWA NR Zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław reprezentowanym przez :... zwanym w dalszym

Bardziej szczegółowo

Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług Uwagi Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] do projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług UWAGI OGÓLNE W dniu 25 czerwca 2014 r. Minister Finansów opublikował

Bardziej szczegółowo

Do: Wykonawców w postępowaniu.

Do: Wykonawców w postępowaniu. Warszawa, dn. 09.11.2012 r. DO-250-37 TA/12 Do: Wykonawców w postępowaniu. Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzedaż energii elektrycznej na

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Firma bez Ograniczeń obowiązuje od dnia 16 kwietnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a) Abonent przedsiębiorca (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin promocji Więcej za mniej obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą: a)

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO

INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO INSTYTUT MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO 15.07.2014 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/14/2014, zgodnie z art. 38 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.08.16 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania.

Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. Regulamin Ofert Promocyjnej FORMUŁA Tylko SIM na 12 miesięcy obowiązuje od 24 czerwca 2014 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna dostępna jest

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy: UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...., NIP:... zwaną w umowie Zleceniobiorcą, a Firmą:......

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Część II SIWZ Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (zwanego również Licencjobiorcą) usług serwisowych o charakterze

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Pytanie 1 adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

Szanowni Państwo Pytanie 1 adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); Szanowni Państwo W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia pn. "Zakup energii elektrycznej dla PGK Żyrardów Sp. z o.o.", nr sprawy ZP.TT.3.2017 oraz na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Cennik* Do wszystkich 200

Cennik* Do wszystkich 200 * Obowiązuje od 11.03.2013 r. Dotyczy Umów podpisanych po 10.03.2013 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora w technologii analogowej i

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Model odwrotnego obciążenia VAT

Model odwrotnego obciążenia VAT Model odwrotnego obciążenia VAT Księgowe czwartki w SIT Odwrotne obciążenie obrót zagraniczny Podstawy prawne: Dyrektywa 2006/112/WE Art. 193: każdy podatnik dokonujący podlegającej opodatkowaniu dostawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA

Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W IPOPEMA SECURITIES S.A. Niniejszy dokument określa politykę IPOPEMA

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna RePlay Swobodny Internet 3 Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dnia r.

Oferta Promocyjna RePlay Swobodny Internet 3 Obowiązuje od do odwołania Zmieniony dnia r. Oferta Promocyjna RePlay Swobodny Internet 3 Obowiązuje od 29.06.2010 do odwołania Zmieniony dnia 01.01.2011r. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Niniejsza Oferta Promocyjna przeznaczona

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT

ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT ZAPYTANIE DO REGULAMINU KONKURENCYJNEGO WYBORU OFERT Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie treści Regulaminu konkurencyjnego Wyboru Ofert na zakup i dostawę odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT O ZNAKU DAI /16

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT O ZNAKU DAI /16 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT O ZNAKU DAI-350-02/16 Dotyczy postępowania konkursowego na Wykonanie łącza światłowodowego oraz świadczenie usług ISDN 30B+D i usług dostępu do Internetu,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online

Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online Szczegółowe warunki korzystania z usługi Kreator.online 1. Cel oraz opis usługi 1.1. Celem niniejszego dokumentu jest określenie warunków korzystania w oprogramowania znajdującego się na platformie należącej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru

Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru Regulamin świadczenia przez Cyfrowy Polsat S.A. usługi przenoszenia przydzielonego numeru. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą i adresem

Bardziej szczegółowo

file:///c:/users/szczybelski/appdata/local/microsoft/windows/tempo... 1 z 5

file:///c:/users/szczybelski/appdata/local/microsoft/windows/tempo... 1 z 5 file:///c:/users/szczybelski/appdata/local/microsoft/windows/tempo... 1 z 5 Ogłoszenie nr 363528-2016 z dnia 2016-12-09 r. Szczecin: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1: Odpowiedź na pytanie nr 1:

Pytanie nr 1: Odpowiedź na pytanie nr 1: Szczecin 2016.07.28 Akademia Sztuki w Szczecinie przy pl. Orła Białego 2, 70-562 Szczecin poniżej udziela odpowiedzi na zapytania wykonawcy do postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pt:

Bardziej szczegółowo

artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014

artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014 artur piechocki kochański zięba rapala i partnerzy umowy w telekomunikacji jak uniknąć problemów plnog, warszawa, 4 marca 2014 agenda wprowadzenie zagrożenia przygotowanie umowy rynek detaliczny zmiana

Bardziej szczegółowo

OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]

OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] W nawiązaniu do zawiadomienia z dnia 3 grudnia 2008 r., znak: DZC-WAP-5174-1/08 (238) doręczonego do PIIT w dniu 3 grudnia 2008 r., Polska Izba

Bardziej szczegółowo

Dostawcy usług premium rate na podstawie proponowanych rozwiązań zobowiązani zostaną także do podawania do publicznej wiadomości i bezpośrednio

Dostawcy usług premium rate na podstawie proponowanych rozwiązań zobowiązani zostaną także do podawania do publicznej wiadomości i bezpośrednio Uzasadnienie Projektowane zmiany w zakresie usług o podwyższonej opłacie służą zwiększeniu ochrony użytkowników końcowych i abonentów, a w szczególności konsumentów, przed nadużyciami w związku z korzystaniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Cennik Lepszy Telefon 35

Cennik Lepszy Telefon 35 Obowiązuje od 1.03.2012 r. Dotyczy Umów podpisanych po 1.03.2012 r. * Dotyczy podstawowej Usługi Telefonicznej realizowanej przez Operatora (Netia SA) na łączu Operatora lub Telekomunikacji Polskiej SA

Bardziej szczegółowo

2Q2011 4Q2011 2Q2012 1Q2013 3Q2013 1Q2014 3Q2014 1Q2015 3Q2015

2Q2011 4Q2011 2Q2012 1Q2013 3Q2013 1Q2014 3Q2014 1Q2015 3Q2015 Stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie nowych zasad roamingu międzynarodowego 1 obowiązujących na obszarze Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG) Cel regulacji

Bardziej szczegółowo

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą).

3. Usługobiorcą może być każdy użytkownik korzystający z usług opisanych w Regulaminie, świadczonych przez Spółkę (zwany dalej: Usługobiorcą). Regulamin świadczenia Usługi Sprzedaży Kodów Dostępowych Karty Telegrosik I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo