The Partner of Sustainable Performance Improvement Network. TPM a Outsourcing

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "The Partner of Sustainable Performance Improvement Network. TPM a Outsourcing"

Transkrypt

1 The Partner of Sustainable Performance Improvement Network with: TPM a Outsourcing Metodologia kompleksowego zarządzania sprawnością maszyn i urządzeń (Total Productive Maintenance TPM) jako skuteczne narzędzie zarządzania programem napraw i remontów oraz magazynem części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. Outsourcing utrzymania ruchu

2 Nasza misja od 2003 Przekazujemy wiedzę i rozwijamy umiejętności by wyzwolić kreatywność twojego zespołu zgodnie z potrzebami firmy Wspólnie z Klientem wypracowujemy program rozwoju dostosowany do specyfiki firmy i indywidualnych potrzeb jej kadry ciągle w przyszłości

3 główne narzędzia NARZEDZIA TWARDE: Value Stream Mapping 5S Standaryzacja pracy One-piece-flow SMED TPM Kanban Zarządzanie buforem Planowanie & Heijunka Zarządzanie zapasami dla przedsiebiorstwa NARZĘDZIA MIĘKKIE: Program Rozwiązywania Problemów System Sugestii Zintegrowany system motywacyjny i system wynagrodzeń Trening trenerów Trening liderów Trening koordynatorów Lean Zarządzanie projektami Kaizen dla pracowników

4 z silnymi partnerami ZARZĄDZANIE OPERACYJNE Sustainable Performance Improvement Network AUTOMATYKA& OPROGRAMOWANIE Flow Management

5 Przyczyny obniżające efektywność procesów wytwórczych Mikro-przestoje i bieg jałowy Wady jakościowe i naprawy błędów Korozja Rysy Brakujące części Brak prawidłowego smarowania Przezbrojenia i regulacje Przestoje Nieprawidłowości Brak standardów eksploatacyjnych 5 Awarie Zmniejszenie prędkości maszyny Rozruch produkcji Wycieki Kurz Luzy Wibracja Wys. temperatura FIX REPAIR I

6 Dylemat Drwala Był sobie pewien bardzo zmęczony drwal, który wciąŝ tracił siły, czas tnąc drzewa tępą siekierą, bo jak mówił nie miał czasu jej naostrzyć... EKSPLOATACJA jako działanie Anthony de Mello SJ ( ) OBSŁUGIWANIE Działanie w którym obiekt techniczny spełnia rolę przedmiotu (usługi są świadczone na rzecz przedmiotu) Maszyna = Klient wew. UśYTKOWANIE Działanie w którym obiekt techniczny spełnia rolę narzędzia (usługi są świadczone przez narzędzie) Maszyna = Dostawca wew

7 TPMa Outsourcing Koszty Jakość Koszty: -Personelu Punkt optimum -Mediów - Części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych - Korzyści utraconych Jakość: -Skuteczność naprawy -Całkowita eliminacja -Diagnoza problemu -Rozwiązania zapobiegawcze -Bezpieczeństwo -Ochrona środowiska -Zapewnienie utrzymania optymalnych parametrów pracy maszyny Czas Czas: -Reakcji na zgłoszenie -Diagnozy problemu -Usunięcia awarii -Ponownego rozruchu

8 Podział kompetencji w ramach metodologii TPM Przeglądy te wykonywane są zgodnie z Paszportami TPM maszyny opracowanymi na podstawie DTR oraz doświadczania pracowników. TPM dąŝy do: Autonomiczne utrzymanie ruchu (Autonomous Maintenance) Technicy Przeglądy prewencyjne (Preventive Maintenance) We dwójkę jesteśmy odpowiedzialni za maszynę, proces i wyposaŝenie i to właśnie pomiędzy NAMI ustalimy najlepszy sposób obsługi i eksploatacji

9 Paszporty TPM dla operatorów wraz z elektroniczną kontrolą wykonania czynności Czasowy czujnik przycisków

10 Dzielenie się wiedzą - Szkolenia szkolenia Metody wizualizacji TPM 10 min of TPM One Point Lesson Hydraulika Pneumatyka Smarowanie Szkolenia krzyŝowe Studium przypadku Sterowanie Systemy elektryczne Systemy napędowe Prawidłowa eksploatacja elementów maszyn BHP podczas AM

11 FIX a REPAIR Repair znaczy reperować w taki sposób, Ŝeby wyeliminować przyczynę kaŝdego problemu i zapobiec jego nawrotom. Fix natomiast znaczy naprawiać w taki sposób, aby usunąć zepsutą część bez dotarcia do przyczyny problemu. Częstą praktyką jest przeprowadzanie fixing zamiast repairing. Jeśli jakaś część jest tylko fixed, moŝe ponownie powodować ten sam problem. Zatem waŝne jest dla kaŝdego pracownika, który sprawuje nadzór nie tylko nad utrzymaniem, ale równieŝ nad obsługą maszyny, Ŝeby być świadomym róŝnicy pomiędzy repair i fix

12 Proporcje relacji między typami utrzymania Mix typów utrzymania ruchu Utrzymanie do awarii Utrzymanie eksploatacyjne Mało istotne Autonomiczne utrzymanie ruchu Maszyny i urządzenia Bardzo istotne

13 AA Krytyczna Bardzo waŝna WaŜna Mało istotna Krytyczność maszyn A B C Krytyczność maszyn hierarchizuje maszyn ze względu na ważność Utrzymanie znaczenie eksploatacyjne dla procesu (time produkcyjnego. Na bazie krytyczności zostaje określony typ i zakres programu TBM SUR dla danej X maszyny. X X Obszary Wartościowania Typy utrzymania SUR Symbole AA A B C Wpływ na wydajność linii natychmiastowy po jakimś czasie nie wpływa na wydajność based maintenance TBM) Zamienność w procesie produkcyjnym Utrzymanie z diagnozowaniem ciągłym duŝa ilość przezbrojeń 2 > na zmianę średnia ilość przezbrojeń 1-2 na zmianę brak przezbrojeń Wpływ na resztę linii zatrzymuje linie zatrzymuje część linii nie zatrzymuje linii Określając (continouskrytyczność condition basedmaszyny, określamy również zależność pomiędzy duŝa CCBM X średnia mała Częstotliwość awarii wpływem utrzymania prawidłowych 5 > na miesiąc parametrów 2-4 na miesiąc pracy maszyny 0-1 na miesiąc maintenance CCBM) odchylenia Czas naprawyw kosztach produkcji. MTTR > 24h 2h > MTTR < 24h MTTR < 2h Utrzymanie z diagnozowaniem okresowym (periodic condition based MoŜliwość technicznego zastąpienia maszyny PCBM Zazwyczaj maszyny ze względy na krytyczność dzieli się na cztery maintenance PCBM) grupy: Utrzymanie autonomiczne (autonomous maintenance AM) Utrzymanie do awarii (break down maintenance BM) 0% tylko jedna maszyna ZagroŜenie dla ludzi Bezpośrednie Pośrednie Brak X AM X X X X BM 50% dwie maszyny < 33% trzy i więcej maszyn Praca zmianowa 3 zmiany 2 zmiany 1 zmiana Skutki jakościowe uszkodzenie powoduje kasacje elementu moŝliwe do naprawy w strumieniu moŝliwe do naprawy na maszynie Koszty części zamiennych wysoki średni niski Koszty napraw wysoki średni niski ZagroŜenie dla środowiska Bezpośrednie Pośrednie Brak X

14 Filary TPM TPM Efektywne zarządzanie parkiem maszynowym CMMS Analiza Awarii Kody Awarii Magazyn TPM SMED Wizualizacja Standaryzacja Planowany Program Konserwacji Administrowany przez Utrzymanie Ruchu Harmonogram przeglądów MTR Diagnostyka Autonomiczna konserwacja przez operatorów Paszport TPM dla operatorów RED Tag Szkolenie umiejętności obsługi i konserwacji One Point Lesson 10 min of TPM BHP i OŚ ISO ISO ISO S Delegacja uprawnień, Praca zespołowa, Standaryzacja, Mierniki obiektywne OEE, MTTR, MTTF, MTBF, Sesje Kaizen

15 Mierniki skuteczności funkcjonowania TPM 1. Całkowita Efektywność Sprzętu OEE Overall Equipment Effectiveness 2. Średni czas pomiędzy awariami MTBF Mean Time Between Failure 3. Średni czas naprawy MTTR Mean Time To Repair 4. Średni czas bezawaryjnej pracy MTTF Mean Time To Failure 5. Ilość awarii NOB Number Of Breakdowns

16 Całkowita Efektywność Sprzętu Czas zmiany roboczej (Total operations time) OEE A B Czas eksploatacji (Loading time) Czas pracy maszyny (Running time) Nieplanowane przestoje Planowane przestoje C D Teoretyczna wydajność technologiczna (Theoretical output) Rzeczywista wydajność (Actual Output) Straty na wydajności E Cała produkcja zmianowa (Actual Output) F Produkcja dobrych wyrobów (Good Output) Straty na jakości OEE = B/A x D/C x F/E Całkowita Efektywność Sprzętu Dostępność Osiągi Jakość Overall Equipment Effectiveness Availability Rate Performance Rate Quality Rate

17 SMED Redukcja czasów przezbrojeń. Przezbrojenia, ustawienia, regulacje urządzeń i procesu SMED 1. Analiza bieżącego procesu ustawiania 2. Oddzielenie czynności zewnętrznych i wewnętrznych 3. Zamiana maksymalnej ilości czynności wewnętrznych na czynności zewnętrzne 4. Eliminacja lub uproszczenie czynności wewnętrznych 5. Eliminacja lub uproszczenie czynności zewnętrznych 1. partia A Potencjalnie zewnętrzne Obecny czas ustawiania (czynności wewnętrzne) Wewnętrzne 2. partia A Wewnętrzne partia B 3. partia A Wewnętrzne partia B 4. partia A Wewn. partia B Do 99% Redukcji Do 95% Redukcji Potencjalnie zewnętrzne Do 90% Redukcji partia B

18 CMMS ; Magazyn części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych

19 CMMS

20 Dlaczego należy zapobiegać eskalacji dysfunkcji Koszt naprawy dysfukcji Koszt naprawy ulega zwielokrotnieniu wraz z każdym następnym etapem degradacji stanu technicznego maszyny Koszty programu TPM Etapy cyklu degradacji maszyny do awarii Koszty związane z demotywacją pracowników Koszty utraconej zdolności produkcji Koszty reklamacyjne z tytułu złej jakości Ponad standardowe zużycie mediów Koszty wadliwych produktów Koszty naprawy maszyny Kary z tytułu nieterminowych dostaw do klienta

21 Miejsce SUR w przedsiębiorstwie KOMITET STERUJĄCY ZESPÓŁ AM Grupy AM Animatorzy Kierownik Produkcji Zespół Preventive Maintenance Koordynator TPM ZESPÓŁ TPM OEE Champion CHAMPION TPM

22 Narzędzia TPM CMMS PPP 5 Why Red TAG s Effective Maintenance 5 S Programme Poka Yoke SixSigma Speedy Kaizens Ishicawa Diagram SMED Near Misses 10 min of TPM 8D Pareto Balance Scored Card OEE One Point Lessons Skills Matrix AM Standards Kaizen

23 The Partner of Sustainable Performance Improvement Network with: DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

TPM jako forma unowocześnienia Działu Utrzymania Ruchu

TPM jako forma unowocześnienia Działu Utrzymania Ruchu TPM jako forma unowocześnienia Działu Utrzymania Ruchu Autor, koordynator Lean Mnufacturing w dużym przedsiębiorstwie produkcyjnym zarówno od strony teoretycznej, jak i po zderzeniu codzienną rzeczywistością

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją

Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją Integracja przemysłu i edukacji szansą dla absolwentów szkół zawodowych Przewodnik do systemów i narzędzi Organizacji i Zarządzania Produkcją Poradnik Maciej Matysek Joanna Orda Urszula Rutkowska Andrzej

Bardziej szczegółowo

TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce 2015/2016

TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce 2015/2016 Studia podyplomowe LUQAM TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce 2015/2016 www.luqam.com/tpm CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU Absolwent kierunku będzie potrafił stworzyć wizję systemu zarządzania utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2

Primum non prodigere. Uzupełnienie cz.2 Primum non prodigere Uzupełnienie cz.2 Wojtek Luciejewski Marzec, 2010 Total Preventive Maintenance... 2 Niektóre stosowane narzędzia... 6 Elementy TPM... 9 SMED - Błyskawiczne Przezbrojenia... 10 Elementy

Bardziej szczegółowo

Outsourcing w służbach utrzymaniu ruchu

Outsourcing w służbach utrzymaniu ruchu Outsourcing w służbach utrzymaniu ruchu Kiedy i w jakim zakresie opłaca się wprowadzanie outsourcingu do SUR w firmie? Przemysław Popiołkiewicz Żerków, czerwiec 2011 Zmiany sposobu działania firm w zakresie

Bardziej szczegółowo

Techniki Lean. Opis technik Lean Manufacturing.

Techniki Lean. Opis technik Lean Manufacturing. Źródło : www.leanaction.pl Techniki Lean. Opis technik Lean Manufacturing. Poka Yoke Poka-yoke (inne określenia: mistake proofing, error proofing) to rozwiązania zapobiegające powstawaniu błędów w trakcie

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ

WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ WYKŁAD 7 LOGISTYKA PRODUKCJI NARZĘDZIA STEROWANIA PRODUKCJĄ 1. Logistyczne systemy sterowania produkcją W produkcyjnych systemach logistycznych dąży się do integracji wszelkich działań przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MODELI OCEN EKSPLOATACYJNYCH SYSTEMÓW TECHNICZNYCH

PRZEGLĄD MODELI OCEN EKSPLOATACYJNYCH SYSTEMÓW TECHNICZNYCH PRZEGLĄD MODELI OCEN EKSPLOATACYJNYCH SYSTEMÓW TECHNICZNYCH Andrzej LOSKA Streszczenie: Artykuł przedstawia przegląd ilościowych modeli ocen eksploatacyjnych w odniesieniu do systemów technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Prezentacja: SMED jako metoda poprawy OEE - teoria i praktyka oraz miejsce i rola predyktywnego utrzymania ruchu.

Prezentacja: SMED jako metoda poprawy OEE - teoria i praktyka oraz miejsce i rola predyktywnego utrzymania ruchu. Zarządzanie jakościąp D Prezentacja: SMED jako metoda poprawy OEE - teoria i praktyka oraz miejsce i rola predyktywnego utrzymania ruchu. Konferencja "Mechanika i Utrzymanie Ruchu w zakładach przemysłowych",

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) System TQM różni się od norm ISO 9000 tym, że jego zasad nie skodyfikowano w normach. Ogólnie można stwierdzić, że jest to kompendium technik zarządczych, służących

Bardziej szczegółowo

2011 Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

2011 Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach

Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Narzędzia identyfikacji potrzeb innowacyjnych w przedsiębiorstwach Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Komplementarnymi elementami publikacji

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE. "byliśmy tam - jesteśmy tu..." KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami

CIĄGŁE DOSKONALENIE. byliśmy tam - jesteśmy tu... KATALOG WARSZTATÓW. BestPractice. - Projekty doskonalące. - Konsultacje z ekspertami KATALOG WARSZTATÓW CIĄGŁE DOSKONALENIE BestPractice - Projekty doskonalące - Konsultacje z ekspertami - Metody i narzędzia w kompleksowym utrzymaniu maszyn - Poprawa produktywności - Eliminacja marnotrawstwa

Bardziej szczegółowo

ROLA I ZNACZENIE WIEDZY W PRZEDSIĘBIORSTWIE FUNKCJONUJĄCYM WG ZASAD KONCEPCJI TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE

ROLA I ZNACZENIE WIEDZY W PRZEDSIĘBIORSTWIE FUNKCJONUJĄCYM WG ZASAD KONCEPCJI TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE ROLA I ZNACZENIE WIEDZY W PRZEDSIĘBIORSTWIE FUNKCJONUJĄCYM WG ZASAD KONCEPCJI TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE Marek WIRKUS, Anna CHMIELARZ Streszczenie: W opracowaniu zaprezentowano rosnące znaczenie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Co to jest 7M Academy? Profile zawodowe i kompetencje. Metodologie, logika, przebieg. Ocena i weryfikacja kompetencji.

Co to jest 7M Academy? Profile zawodowe i kompetencje. Metodologie, logika, przebieg. Ocena i weryfikacja kompetencji. 7M Academy Co to jest 7M Academy? Profile zawodowe i kompetencje Metodologie, logika, przebieg Ocena i weryfikacja kompetencji System kredytowy ZAŁĄCZNIKI Przebieg szkolenia CO TO JEST 7M ACADEMY? 7M ACADEMY

Bardziej szczegółowo

CIĄGŁE DOSKONALENIE!

CIĄGŁE DOSKONALENIE! CIĄGŁE DOSKONALENIE! ROZWÓJ PROCESU I PRODUKTU PROCESY TRANSAKCYJNE PRZYWÓDZTWO I ZARZ DZANIE ZAKUPY PRODUKCJA PROGRAM Operational Excellence SIX SIGMA KATALOG SZKOLEŃ 2015 1 Przywództwo i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do funkcjonalności systemów MES/EMI Manufacturing Execution Systems Enterprise Manufacturing Intelligence. www.astor.com.pl

Wstęp do funkcjonalności systemów MES/EMI Manufacturing Execution Systems Enterprise Manufacturing Intelligence. www.astor.com.pl Wstęp do funkcjonalności systemów MES/EMI Manufacturing Execution Systems Enterprise Manufacturing Intelligence www.astor.com.pl Co to jest? Mittal Steel Poland S.A. Plan Krótka historia wizualizacji

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8

Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 PRZEWODNIK INWESTORA MES 2 Spis treści Wstęp... 3 O Przewodniku Inwestora... 5 Przedsiębiorstwa produkcyjne, czyli o jakich problemach mowa? 8 System MES, czyli o czym w ogóle mówimy?... 11 MES vs. ERP,

Bardziej szczegółowo

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia

Oferta Ars Profectus: 1. Audyty 2. Projekty 3. Outsourcing Improvement Managera 4. Szkolenia Oferta Gdańsk 2014 Ars Profectus to firma doradczo szkoleniowa, która pomaga klientom poprawiać procesy zachodzące w przedsiębiorstwach. Głównym celem Ars Profectus jest wspieranie działalności firm, przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

zarządzania utrzymaniem ruchu

zarządzania utrzymaniem ruchu AUDYT SYSTEMU zarządzania utrzymaniem ruchu EFEKTYWNOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ SŁUŻB UTRZYMANIA RUCHU JEST RZECZĄ OCZYWISTĄ. POMOCNE W OSIĄGNIĘCIU TYCH WYZNACZNIKÓW SĄ SYSTEMATYCZNE AUDYTY UR. JEST JEDNAK JEDEN

Bardziej szczegółowo

produkcja, jakość, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

produkcja, jakość, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie Korzyści Przewagi OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umożliwiający bezpośredni monitoring i zarządzanie produkcją z poziomu hali produkcyjnej. OPERA

Bardziej szczegółowo

NASZA PROPOZYCJA SZKOLENIOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH

NASZA PROPOZYCJA SZKOLENIOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH NASZA PROPOZYCJA SZKOLENIOWA DLA PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I HANDLOWYCH W oparciu o doświadczenie płynące z wdrażania programów optymalizacji produkcji proponujemy program szkoleniowy, skierowany do

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Kim jesteśmy... 3 Misja... 3 Szkolenia... 4 Nasza propozycja... 5 Struktura katalogu... 6 Wykaz szkoleń... 7. Str. 2

Spis treści. Kim jesteśmy... 3 Misja... 3 Szkolenia... 4 Nasza propozycja... 5 Struktura katalogu... 6 Wykaz szkoleń... 7. Str. 2 KATALOG SZKOLEŃ Spis treści Kim jesteśmy... 3 Misja... 3 Szkolenia... 4 Nasza propozycja... 5 Struktura katalogu... 6 Wykaz szkoleń... 7 Str. 2 Kim jesteśmy Firma Consulman jako zrzeszenie profesjonalistów

Bardziej szczegółowo

Bartosz MISIUREK 1. STRATEGIA WDRAśANIA SYSTEMU TPM. 1. HISTORIA, CELE I ZAŁOśENIA SYSTEMU TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE - TPM

Bartosz MISIUREK 1. STRATEGIA WDRAśANIA SYSTEMU TPM. 1. HISTORIA, CELE I ZAŁOśENIA SYSTEMU TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE - TPM InŜynieria Maszyn, R. 17, z. 3, 2012 system TPM, wskaźnik OEE, efektywność maszyn Bartosz MISIUREK 1 STRATEGIA WDRAśANIA SYSTEMU TPM W artykule przedstawiono główne zasady i cele jakie stawiane są przed

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI 5S JAKO PIERWSZY KROK DO WDROŻENIA PRODUKCJI ODCHUDZONEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ROZWINIĘCIE TEORII 6S

PRAKTYKI 5S JAKO PIERWSZY KROK DO WDROŻENIA PRODUKCJI ODCHUDZONEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ROZWINIĘCIE TEORII 6S Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 1064 Organizacja i Zarządzanie, z. 45 2009 MICHAŁ GUNDLACH Katedra Zarządzania Produkcją Politechniki Łódzkiej PRAKTYKI 5S JAKO PIERWSZY

Bardziej szczegółowo

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów

Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów Wykaz ważniejszych oznaczeń i skrótów AQAP Allied Quality Assurance Publications Publikacje państw sprzymierzonych w zakresie zapewnienia jakości AQL Acceptance Quality Level Akceptowany poziom jakości

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA UTRZYMANIEM RUCHU Monika RYBIŃSKA, Marek SEKIETA Streszczenie: Posiadany przez przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe rzeczowy majątek trwały stanowi o potencjale przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów w dziale Utrzymania Ruchu

Redukcja kosztów w dziale Utrzymania Ruchu Redukcja kosztów w dziale Utrzymania Ruchu Daria Wawrzyńczak Kierownik Programu World Class Manufacturing Saint-Gobain Construction Products Polska - Klasa światowa - Struktura kosztów utrzymania ruchu

Bardziej szczegółowo