KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH ZA POMOCĄ SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH RMSE DLA WNIOSKOWANIA PRZYBLIśONEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH ZA POMOCĄ SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH RMSE DLA WNIOSKOWANIA PRZYBLIśONEGO"

Transkrypt

1 XIV Krajowa Konferencja Automatyki Zielona Góra, czerwca 2002 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PODEJMOWANIA DECYZJI KREDYTOWYCH ZA POMOCĄ SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH RMSE DLA WNIOSKOWANIA PRZYBLIśONEGO Antoni NIEDERLIŃSKI * * Instytut Automatyki, Politechnika Śląska, ul. Akademicka 16, Gliwice WyŜsza Szkoła Informatyki i Zarządzania, ul. Legionów 59, Bielsko-Biała Streszczenie: Omówiono celowość stosowania systemów ekspertowych dla wspomagania podejmowania decyzji kredytowych. Przedstawiono bazę wiedzy z przykładową wiedzą niepewną o przyznawaniu decyzji kredytowych. Baza wiedzy, składająca się z bazy reguł, bazy modeli, bazy ograniczeń i bazy rad, moŝe słuŝyć do podejmowania decyzji kredytowych przy zastosowaniu skorupowych przybliŝonych systemów ekspertowych RMSE_RP. Słowa kluczowe: Decyzje kredytowe; regułowomodelowe skorupowe systemy ekspertowe; baza wiedzy dla decyzji kredytowych; wnioskowanie przybliŝone; współczynniki pewności 1. ISTOTA PROBLEMU Decyzje o udzieleniu lub odmowie udzielenia kredytu (inwestycyjnego, konsumpcyjnego) naleŝą do grupy decyzji: podejmowanych w skali masowej, co wynika z samej istoty banku jako instytucji sprzedającej kredyt; mających duŝe znaczenie dla efektywnego zarządzania bankiem, por. [1] i [2]: pochopne udzielanie kredytów zwiększa ryzyko strat, zbytni rygoryzm oceny wniosków kredytowych zmniejsza zyski banku i powoduje utratę klientów; podejmowanych w warunkach niepewności odnośnie do duŝej liczby czynników, warunkujących spłatę kredytu. W wyniku wypracowane decyzje są obarczone niepewnością niemniejszą od niepewności tych czynników. Wymienione powody uzasadniają wzrastające zainteresowanie problemami algorytmizacji i w konsekwencji automatyzacji podejmowania decyzji kredytowych. Podstawą decyzji kredytowych są wewnętrzne regulaminy banków (sieci banków), opracowane z punktu widzenia ograniczenia ryzyka bankowego i maksymalizacji zysku. Mają one najczęściej postać dokumentów tekstowych, zawierających formuły stosowane dla obliczenia szeregu wskaźników określających stopień ryzyka i sformułowane w języku potocznym reguły określające najczęściej jedną z trzech moŝliwych decyzji ( Przyznać kredyt, Odmówić kredytu, Konsultować z przełoŝonym ). Dokumenty te nie zawsze są analizowane z punktu widzenia przejrzystości, czytelność, spójności i zupełności przestrzeni decyzyjnej. W najprostszym przypadku regulaminy te są bezpośrednio stosowane do ręcznego wypracowania decyzji przez urzędników z wszystkimi związanym z takim stanem rzeczy niedogodnościami jak np. wpływ czynników subiektywnych (np. zmęczenie) na decyzje, konieczność indywidualnego wypełniania luk regulaminu, nieuchronność indywidualnych róŝnic interpretacyjnych, trudność tworzenia i odtwarzania pełnej dokumentacji trybu procedowania wniosku. Standardowym sposobem komputerowego wspomagania decyzji kredytowych są arkusze kalkulacyjne (por. [1] i [2]). Ich zaletą jest moŝliwość prostego zapisu liczbowych danych klienta i wyznaczenia jego wskaźników. Ich słabością jest trudność zapisu danych słabo kwantyfikowalnych (reputacja klienta, standard zarządzania w firmie klienta, perspektywy finansowe kredytowanego przedsięwzięcia) i jeszcze większa trudność uwzględnienia tych danych w wypracowaniu decyzji kredytowej. Większe moŝliwości stwarzają specjalistyczne programy w językach proceduralnych, łączące część kalkulacyjną z częścią słabo kwantyfikowalną w spójną całość. Słabością tego rozwiązania jest utopienie zasad udzielania kre-

2 dytów w gąszczu kodu trudno czytelnego dla informatyka i praktycznie nieczytelnego dla urzędnika kredytowego. Sprawia to, Ŝe są one praktycznie nieczytelne dla osób z tych programów korzystających. Rodzi to równieŝ zrozumiałą obawę o bardzo powaŝne koszty częstej modyfikacji tych programów. Obydwa wymienione aspekty sprawiają, Ŝe rozwiązania takie nie są zbyt popularne. Nie bardzo równieŝ wiadomo, jak za pomocą kalkulacyjnego lub proceduralnego rozwiązania uwzględnić miary pewności wypracowanych decyzji: Dla adekwatnego monitorowania dłuŝnika, decyzji o przyznaniu kredytu powinna towarzyszyć miara pewności tej decyzji. Dla właściwej oceny poprawności decyzji odmowy kredytu powinna takŝe towarzyszyć miara pewności. Wreszcie dla oceny pracy urzędników kredytowych, decyzjom o konsultowaniu wniosku z przełoŝonym powinna równieŝ towarzyszyć miara pewności tej decyzji. 2. PRZYKŁADOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA KREDYTÓW Przykładowy regulamin przyznawania kredytów małym przedsiębiorcom bierze pod uwagę następujące trzy czynniki: 1. Zabezpieczenie kredytu 2. Wyniki finansowe przedsiębiorstwa 3. Reputację kredytobiorcy. Ad 1) Zabezpieczenie kredytu jest podstawowym czynnikiem decydującym o jego przyznaniu. RozróŜnia się: A1.Zabezpieczenie bardzo dobre, jeŝeli: a) 100 <= Zabezpieczenie I klasy (%) gdzie: Zabezpieczenie I klasy(%) = Depozyty złotówkowe + Depozyty dewizowe + Gwarancje bankowe, odniesione do wartości kredytu i wyraŝone w %, b) lub jeŝeli spełnione są warunki b1) i b2), gdzie b1) 70 <= Zabezpieczenie I klasy (%) < 100 i b2) 30 <= Zabezpieczenie II klasy (%) gdzie: Zabezpieczenie II klasy (%) = Akcje + Obligacje odniesione do wartości kredytu i wyraŝone w %, A2.Zabezpieczenie jest dobre, jeŝeli: d1) 60 <= Zabezpieczenie I klasy (%) i d2) 10 <= Zabezpieczenie II klasy (%) i d3) 30 <= Zabezpieczenie III klasy (%) i d4) Zabezpieczenie nie jest bardzo dobre gdzie: Zabezpieczenie III klasy (%) = Hipoteka + Prawa własności, odniesione do wartości kredytu i wyraŝone w %. W przypadku baz rozwiniętych moŝna regułę dla dobrego zabezpieczenia zapisać przy uŝyciu zanegowanego wniosku reguły określającej bardzo dobre zabezpieczenie. A3.Zabezpieczenie jest złe, jeŝeli nie jest bardzo dobre i nie jest dobre. W przypadku baz rozwiniętych moŝna równieŝ regułę dla złego zabezpieczenia zapisać przy uŝyciu zanegowanych wniosków reguł określających dobre i bardzo dobre zabezpieczenie. Ad 2) Wyniki finansowe przedsiębiorstwa są oceniane na podstawie czterech parametrów: B1. Krótkoterminowe zadłuŝenie/sprzedaŝ netto (%), z wagą-2 B2. Ubiegłoroczny wzrost zysku (%), z wagą 1 B3. Zysk netto/całkowity majątek (%), z wagą 5 B4. Zysk netto/sprzedaŝ netto (%), z wagą 5 WaŜona suma parametrów daje wskaźnik finansowy: Wskaźnik finansowy = 2 * Krótkoterminowe zadłuŝenie/sprzedaŝ netto + 1 * Ubiegłoroczny wzrost zysku (w %) + 5 * Zysk netto/całkowity majątek (w %) + 5 * Zysk netto/sprzedaŝ netto (w %) Ocena finansów jest: 1) Bardzo dobra, jeŝeli Wskaźnik finansowy > 500 2) Dobra, jeŝeli 100 < Wskaźnik finansowy <= 500 3) Dostateczna, jeŝeli -50 < Wskaźnik finansowy <= 100 4) Zła, jeŝeli Wskaźnik finansowy <= -50 Ad C) Reputację przedsiębiorstwa jest oceniana przez bank w kategoriach: bardzo dobra reputacja, dobra reputacja i zła reputacja Regulamin stanowi, Ŝe bank nie udziela kredytów klientom ze złą oceną finansów, ze złym zabezpieczeniem lub z dostateczną oceną finansową i złą reputacją. W pozostałych sytuacjach przy złej reputacji lub przy dostatecznej ocenie finansowej konieczna jest konsultacja z przeło- Ŝonym. Tak sformułowany regulamin moŝe zostać uzupełniony współczynnikami pewności dla reguł i modeli, co umoŝliwi utworzenie bardziej precyzyjnego modelu klientakredytobiorcy. Dzięki współczynnikom pewności i wnioskowaniu przybliŝonemu, zostanie wypracowana nie tylko decyzja (np. udziel kredyt ), lecz równieŝ miara pewności tej decyzji (np. CF=0.3), uŝyteczna przy wyborze procedury kontroli klienta przez bank.

3 3. PRZYKŁADOWA BAZA WIEDZY DLA PRZYZNAWANIA KREDYTÓW 3.1. Uwagi ogólne Standardowy predykat tworzenia bazy wiedzy polega na tłumaczeniu odpowiedniego dokumentu (prawnego, finansowego, technicznego), napisanego językiem potocznym, na bazę reguł, bazę modeli, bazę ograniczeń i bazę rad wraz z plikami rad. Tłumaczenie to jest najczęściej okazją do wykrycia szeregu sprzeczności, nieścisłości i niejasności dokumentu oraz okazją do jego doprecyzowania na drodze wprowadzenia współczynników pewności. Baza reguł REKRE.BRP, będąca wynikiem wzmiankowanego tłumaczenia i uzupełnienia regulaminu przyznawania kredytów, zawiera grupy reguł z wnioskami dla finalnej decyzji: "Udziel kredyt(cf)" lub "Konsultuj z przełoŝonym(cf)". Wielość reguł z tym samym wnioskiem (np. "Udziel kredyt") jest odzwierciedleniem tego, Ŝe kredyt udziela się dla szeregu róŝnych sytuacji. Reguły z wnioskiem "Odmów kredytu" nie są potrzebne. JeŜeli bowiem dla wniosku "Udziel kredyt(cf)" wartość CF będzie ujemna, to kredytu nie naleŝy udzielić. Kolejnymi regułami są reguły dla oceny zabezpieczenia: "Bardzo dobre zabezpieczenie(cf)", "B. dobre zabezpieczenie b)(cf)", "Dobre zabezpieczenie(cf)" i "Złe zabezpieczenie(cf)". "B. dobre zabezpieczenie a)(cf)" ze względu na swą istotę nie da się zdefiniować regułą, lecz musi być definiowane modelem relacyjnym. Podobnie jest dla warunków "B. dobre zabezpieczenie częściowe b1)" i "B. dobre zabezpieczenie częściowe b2)". PoniewaŜ baza reguł jest rozwinięta przybliŝona, moŝe zawierać warunki, będące zanegowanymi wnioskami innych reguł lub modeli relacyjnych. Przykładami są reguła dla wniosku "Dobre zabezpieczenie" oraz dla wniosku "Złe zabezpieczenie". Baza modeli MOKRE.BRP zawiera grupy modeli dla: 1)oceny zabezpieczenia kredytu: "B. dobre zabezpieczenie a)(cf)", "Dobre zabezpieczenie częściowe 1)(CF)", "Dobre zabezpieczenie częściowe 2)(CF)", "Dobre zabezpieczenie częściowe 3)(CF)", "Zabezpieczenie I klasy(1)", "Zabezpieczenie II klasy(1)", "Zabezpieczenie III klasy(1)", "Zabezpieczenie I klasy (%)(1)", "Zabezpieczenie II klasy (%)(1)", "Zabezpieczenie III klasy (%)(1)" 2)oceny finansów: "Wskaźnik finansowy(1)", "Bardzo dobra ocena finansów(cf)", "Dobra ocena finansów(cf)", "Dostateczna ocena finansów(cf)", "Zła ocena finansów(cf)". Podział "wiedzy dziedzinowej" pomiędzy bazę reguł a bazę modeli został dokonany przy przestrzeganiu oczywistej zasady: 1)wiedza o charakterze logicznym jest zapisana w bazie reguł. i bazie ograniczeń. Np., poniewaŝ "B. dobre zabezpieczenie b)(cf)" jest zmienną łańcuchową przybliŝoną o wartości określonej przez listę zmiennych łańcuchowych przybliŝonych zawierającą "B. dobre zabezpieczenie częściowe b1)(cf1)" oraz "B. dobre zabezpieczenie częściowe b2)(cf2)", jest ono definiowane za pomocą reguły (reguła 19) 2)wiedza o charakterze arytmetyczno-relacyjnym jest zapisana w bazie modeli. Np., poniewaŝ "B. dobre zabezpieczenie a)(cf)" jest zmienną łańcuchową przybliŝoną o wartości określonej przez relację "Zabezpieczenie I klasy (%) >= 100", to jest ona definiowana za pomocą modelu (model 101). Na uwagę zasługuje jeszcze wybór warunków startowych modeli. PoniewaŜ w trakcie wnioskowania rozwiniętego przybliŝonego wyznacza się CF dla wszystkich wniosków, które zadeklarowano za pomocą klauzuli 'tylko_jedna_regula', naleŝy to umoŝliwić na drodze stosowania dla potrzebnych modeli warunku startowego "bez warunku". W bazie ograniczeń przybliŝonych OPKRE.BRP jest tylko jedna lista warunków dopytywalnych wzajemnie się wykluczających w sposób przybliŝony: PrzybliŜone wnioskowanie jest realizowane w oparciu o zmodyfikowana stanfordzką algebrę współczynników pewności, por.[6] Postać kredytowej bazy wiedzy Baza ta jest bazą rozwiniętą przybliŝoną o budowie przedstawionej w [6]. Rozwinięta przybliŝone baza reguł (REKRE.BRP) jest następująca: 1)Reguły od 1 do 8 są regułami precyzującymi warunki, które musi spełnić klient, by uzyskać kredyt:

4 regula(1,"udziel kredyt", "Bardzo dobra reputacja"],"1") regula(2,"udziel kredyt", Dobra reputacja"],"0.9") regula(3,"udziel kredyt", "Bardzo dobra reputacja"],"0.8") regula(4,"udziel kredyt", "Dobra reputacja"],"0.7") regula(5,"udziel kredyt", "Bardzo dobra reputacja"],"0.6") regula(6,"udziel kredyt", "Dobra reputacja"],"0.5") regula(7,"udziel kredyt", "Bardzo dobra reputacja"],"0.4") regula(8,"udziel kredyt", "Dobra reputacja"],"0.3") Współczynniki pewności reguł 1-8 są wynikiem zdroworozsądkowej analizy reguł. Reguła 1 jest spełniona przez klientów zdecydowanie najlepszych; a więc pewność, Ŝe reguła ta jest prawdziwa, jest zdecydowanie największa. Dlatego teŝ reguła ta ma współczynnik pewności 1. Reguła 8 jest spełniona przez klientów zdecydowanie najgorszych z pośród tych, którym bank jeszcze przyznaje kredyt; dlatego pewność, Ŝe reguła ta jest prawdziwa, jest najmniejsza dla wszystkich reguł wnioskujących przyznanie kredytu. Odpowiedni współczynnik pewności musi jednak być dodatni (przyznajemy kredyt!). PoniewaŜ w miarę pogarszania się pewności reguł wnioskujących przyznanie kredytu, od pierwszej reguły poczynając, dosyć arbitralnie przyjęto, Ŝe współczynniki CF dla reguł od 1 do 8 maleją kolejno o 0.1, co odzwierciedla malejącą pewność, z jaką bank przyznaje kredyty coraz gorszym grupom klientów. W rezultacie reguła 8 ma współczynnik pewności 0.3. Współczynniki pewności tych reguł moŝna oczywiście aktualizować korzystając z danych archiwalnych banku. Baza reguł nie ma reguł z wnioskami Odmów kredytu. Decyzja taka jest podejmowana, gdy w wyniku wnioskowania wniosek Udziel kredyt ma ujemny współczynnik pewności. Wnioskiem kolejnych reguł jest Konsultuj z przełoŝonym : regula(9,"konsultuj z przełoŝonym", "Zła reputacja"],"0.9") regula(10,"konsultuj z przełoŝonym", "Zła reputacja"],"0.8") regula(11,"konsultuj z przełoŝonym", "Bardzo dobra reputacja"],"0.8") regula(12,"konsultuj z przełoŝonym", "Dobra reputacja"],"0.7") regula(13,"konsultuj z przełoŝonym", "Zła reputacja"],"0.7") regula(14,"konsultuj z przełoŝonym", "Zła reputacja"],"0.6") regula(15,"konsultuj z przełoŝonym", "Bardzo dobra reputacja"],"0.6") regula(16,"konsultuj z przełoŝonym", "Dobra reputacja"],"0.6") Pewność reguł z wnioskiem Konsultuj z przeło- Ŝonym jest zgodnie z intuicją największa wtedy, gdy oceny atrybutów zabezpieczenie, ocena finansów i reputacja są najbardziej rozbieŝne W miarę zmniejszania się tych róŝnic, pewność (potrzeba) konsultowania z przełoŝonym maleje. Rodzaj zabezpieczenia definiują reguły: regula(17,"bardzo dobre zabezpieczenie", ["B. dobre zabezpieczenie a)"],"0.9")

5 regula(18,"bardzo dobre zabezpieczenie", ["B. dobre zabezpieczenie b)"],"0.8") regula(19,"bardzo dobre zabezpieczenie b)", ["B. dobre zabezpieczenie częściowe b1)", "B. dobre zabezpieczenie częściowe b2)"], "0.8") regula(20,"dobre zabezpieczenie", ["Dobre zabezpieczenie częściowe 1)", "Dobre zabezpieczenie częściowe 2)", "Dobre zabezpieczenie częściowe 3)", "nbardzo dobre zabezpieczenie"],"0.9") regula(21,"złe zabezpieczenie", ["nbardzo dobre zabezpieczenie", "ndobre zabezpieczenie"],"0.9") Ponadto w bazie reguł są klauzule: tylko_jedna_regula("udziel kredyt") tylko_jedna_regula("konsultuj z przełoŝonym") tylko_jedna_regula("bardzo dobre zabezpieczenie") Klauzule tylko_jedna_regula(wniosek) charakteryzują reguły o tym samym wniosku i zaleŝnych listach warunków, a więc takie (por. [6]) dla których uwzględnia się tylko wniosek o najwyŝszym współczynniku pewności PrzybliŜona baza modeli (MOKRE.BRP) jest następująca: model(101,"bez warunku", "B. dobre zabezpieczenie a)", "Zabezpieczenie I klasy (%)", ">=","100",1,"CF_Bd_I_kl") W modelu tym pojawia się po raz pierwszy współczynnik pewności jako zmienna. Wynika to stąd, Ŝe jego wartość nie moŝe zostać ustalona na etapie tworzenia bazy modeli, lecz tylko w trakcie wnioskowania, w zaleŝności od "sposobu" spełnienia relacji Zabezpieczenie I klasy (%) >=100. Np. jeŝeli zabezpieczenie jest bardzo dobre, ale ledwo-ledwo: Zabezpieczenie I klasy (%) = 102 to moŝna je uznać za "bardzo słabe" bardzo dobre zabezpieczenie i przyporządkować modelowi CF_Bd_I_kl = 0.1. JeŜeli zaś będzie: Zabezpieczenie I klasy (%) = 250 to moŝna je uznać za "bardzo dobre" bardzo dobre zabezpieczenie i przyporządkować modelowi CF_Bd_I_kl = 0.9. Podobnie postępuje się przy kolejnych modelach: model_r(102,"bez warunku", "B. dobre zabezpieczenie częściowe b1)", "<=,<", ["70","Zabezpieczenie I klasy (%)", "100"], 1,"CF_Bd_b1") model(103,"bez warunku", "B. dobre zabezpieczenie częściowe b2)", "Zabezpieczenie II klasy (%)", ">=","30",1,"CF_Bd_b2") model(104,"bez warunku", "Dobre zabezpieczenie częściowe 1)", "Zabezpieczenie I klasy (%)", ">=","60",1,"CF_d_1") model(105,"bez warunku", "Dobre zabezpieczenie częściowe 2)", "Zabezpieczenie II klasy (%)", ">=","10",1,"CF_d_2") model(106,"bez warunku", "Dobre zabezpieczenie częściowe 3)", "Zabezpieczenie III klasy (%)", ">=","30",1,"CF_d_3") model_r(107,"bez warunku", "Zabezpieczenie I klasy","+", ["Depozyty złotówkowe", "Depozyty dewizowe", "Gwarancje bankowe"],1,"1") model(108,"bez warunku", "Zabezpieczenie I klasy (%)", "Zabezpieczenie I klasy","%", "Kredyt",1,"1") model(109,"bez warunku", "Zabezpieczenie II klasy", "Akcje","+","Obligacje",1,"1") model(110,"bez warunku", "Zabezpieczenie II klasy (%)", "Zabezpieczenie II klasy","%", "Kredyt",1,"1") model(111,"bez warunku", "Zabezpieczenie III klasy","hipoteka","+", "Prawa własności",1,"1") model(112,"bez warunku", "Zabezpieczenie III klasy (%)", "Zabezpieczenie III klasy","%", "Kredyt",1,"1") model_liniowy(113,"bez warunku", "Wskaźnik finansowy", ["-2", "1", "5", "5"], ["Krótkoterminowe zadłuŝenie/ SprzedaŜ netto (%)", "Ubiegłoroczny wzrost zysku (%)", "Zysk netto/całkowity majątek (%)", "Zysk netto/sprzedaŝ netto (%)"],1,"1") model(114,"bez warunku", "Zła ocena finansów", "Wskaźnik finansowy","<=","-50", 1,"CF_złe_fin")

6 model_r(115,"bez warunku", "<,<=", ["-50","Wskaźnik finansowy","100"], 1,"CF_dost_fin") model_r(116,"bez warunku", "<,<=", ["100","Wskaźnik finanswy","500"], 1,"CF_dob_fin") model(117,"bez warunku", "Wskaźnik finansowy",">=", "500",1,"CF_bd_fin") Dzięki współczynnikom pewności modeli relacyjnych bank moŝe rozróŝnić między np. dwoma klientami (patrz model 101), z których obydwaj mają B. dobre zabezpieczenie a), ale dla jednego z nich np. Zabezpieczenie I klasy (%) =105, a dla drugiego klienta Zabezpieczenie I klasy (%) =200. W takiej sytuacji moŝna np. wybrać dla pierwszego klienta CF_Bd_I_kl=0.1 (jego zabezpieczenie jest na granicy dolnej bardzo dobrego zabezpieczenia a), a dla drugiego CF_Bd_I_kl = 0.8, gdyŝ jego zabezpieczenie I klasy mocno przekracza dolną granicę dla B. dobrego zabezpieczenie a). Wprowadzenie współczynników pewności do modeli relacyjnych jako zmienne, sprawia, Ŝe system zapyta się o ich wartości dopiero w trakcie wnioskowania. UmoŜliwia to uŝytkownikowi dopasowanie tych wartości do aktualnego przebiegu wnioskowania. Baza ograniczeń przybliŝonych (OPKRE.BRP) jest następująca: ograniczenie_p(1,["bardzo dobra reputacja", "Dobra reputacja","zła reputacja"]) Warunki dopytywalne wykluczające się w sposób przybliŝony i znajdujące się w bazie ograniczeń przybliŝonych mogą zostać z kolei zdefiniowane za pomocą reguł definiujących, czym jest "Bardzo dobra reputacja", "Dobra reputacja" i "Zła reputacja". Baza ograniczeń przybliŝonych będzie mieć wówczas inną postać. Istotne jest to, Ŝe dzięki moŝliwości nieograniczonego (praktycznie) zagnieŝdŝania reguł w systemie RMSE, moŝliwe jest prosta i bezkonfliktowa rozbudowa bazy reguł na drodze zastępowania dowolnych warunków dopytywalnych ich definicjami w postaci wniosków nowych reguł, itd. Regułowo-modelowe skorupowe systemy dla przybliŝonego wnioskowania rozwiniętego umoŝliwiają harmonijną integrację wiedzy regułowej i wiedzy proceduralnej związanej z podejmowaniem decyzji kredytowych z uwzględnieniem niepewności charakterystycznej dla tych decyzji. Traktowanie współczynników pewności reguł jako wag, przeznaczonych do określenia pewnej hierarchii waŝności atrybutów klienta, ułatwia wybór ich wartości zmniejszając zarazem subiektywność tego wyboru. Wybór ten moŝe być korygowany w oparciu o dane historyczne. Stosowane bazy reguł, modeli, ograniczeń i rad są przejrzyste i czytelne, dzięki czemu jest moŝliwa prosta i szybka modyfikacja wiedzy dziedzinowej w nich zawartej. Literatura [1] Hempel, G. H., D.G. Simonson, A. B. Coleman, Bank Management. Text and Cases, 4th Edition, John Wiley & Sons, New York, 1994 [2] Koch, T. W., Bank Management, 3rd Edition The Dryden Press, Forth Worth, 1995 [3] Niederliński, A. An expert system shell for uncertain rule- and model based reasoning, w Methods of Artificial Intelligence in Mechanics and Mechanical Engineering AIMech 2001, red. T. Burczyński, W.Cholewa, Gliwice, 2001, str [4] Niederliński,A. Regułowe systemy ekspertowe, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice 2000, str [5] Niederliński, A, Regułowo-modelowe systemy ekspertowe: [6] Niederliński, A.: Rodzina skorupowych hybrydowych systemów ekspertowych RM- SE, wykład problemowy, XIV Krajowa Konferencja Automatyki kka 02, Zielona Góra, PODZIĘKOWANIA Przedstawione badania były finansowane od 2001 r. w części przez Fundację Nauki Polskiej w ramach subsydium profesorskiego, a w 2002 r. dodatkowo przez Instytut Automatyki Politechniki Śląskiej w ramach BK-215/RAU-1/2002. Autor pragnie podziękować równieŝ Rektorowi WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Bielsku-Białej, prof. Franciszkowi Mareckiemu, za finansowe wspomaganie administracji witryny 4. WNIOSKI

OWO-MODELOWE SKORUPOWE SYSTEMY EKSPERTOWE

OWO-MODELOWE SKORUPOWE SYSTEMY EKSPERTOWE REGUŁOWO OWO-MODELOWE SKORUPOWE SYSTEMY EKSPERTOWE Część 3: Systemy elementarne i rozwinięte z ocenami Antoni Niederliński Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach antoni.niederlinski@ue.katowice. pl Koniec

Bardziej szczegółowo

ANALIZA HIERARCHICZNA PROBLEMU W SZACOWANIU RYZYKA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO METODĄ PUNKTOWĄ. Joanna Bryndza

ANALIZA HIERARCHICZNA PROBLEMU W SZACOWANIU RYZYKA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO METODĄ PUNKTOWĄ. Joanna Bryndza ANALIZA HIERARCHICZNA PROBLEMU W SZACOWANIU RYZYKA PROJEKTU INFORMATYCZNEGO METODĄ PUNKTOWĄ Joanna Bryndza Wprowadzenie Jednym z kluczowych problemów w szacowaniu poziomu ryzyka przedsięwzięcia informatycznego

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK?

Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? Oprogramowanie dla biznesu Numer 11 (69) Listopad 2009 JAK SZYBKO I SKUTECZNIE ZAMKNĄĆ ROK? CZY TO MOśLIWE, ABY PRZEZ PROCES ZAMKNIĘCIA ROKU W DUśEJ FIRMIE LEASINGOWEJ PRZEJŚĆ SZYBKO I BEZBOLEŚNIE? MY

Bardziej szczegółowo

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r.

Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym. Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Gwarancje i poręczenia BGK wspierające rozwój przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym Centrum Poręczeń i Gwarancji Warszawa, 2012 r. Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego dla Przedsiębiorców, Fundacji

Bardziej szczegółowo

Procesy aktywne. PoŜyczki Kredyty Pozostałe procesy aktywne

Procesy aktywne. PoŜyczki Kredyty Pozostałe procesy aktywne ZADANIA ĆWICZENIOWE - ADONIS Moduł 1: Struktura obszaru przedsiębiorstwa Pierwszym etapem jest analiza i strukturyzacja badanego obszaru przedsiębiorstwa. W tym celu stosowany jest typ modelu ADONISa mapa

Bardziej szczegółowo

Ryzyko kredytowe banku Istota ryzyka kredytowego

Ryzyko kredytowe banku Istota ryzyka kredytowego Eugeniusz Gostomski Ryzyko kredytowe banku Istota ryzyka kredytowego 1 Ryzyko kredytowe to niebezpieczeństwo, iŝ kredytobiorca nie zwróci w ustalonym terminie kredytu wraz z odsetkami i bank poniesie stratę.

Bardziej szczegółowo

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Faktoring czy kredyt oto jest pytanie Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Czym jest płynność finansowa i dlaczego firmy dąŝą do tego Ŝeby ją mieć Odsetek oceniających negatywnie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

PODSTAWY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI Katedra Informatyki Stosowanej Politechnika Łódzka PODSTAWY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI Laboratorium PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW EKSPERTOWYCH Opracowanie: Dr hab. inŝ. Jacek Kucharski Dr inŝ. Piotr Urbanek Cel ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Interpretacja krzywych sondowania elektrooporowego; zagadnienie niejednoznaczności interpretacji (program IX1D Interpex) Etapy wykonania:

Interpretacja krzywych sondowania elektrooporowego; zagadnienie niejednoznaczności interpretacji (program IX1D Interpex) Etapy wykonania: Interpretacja krzywych sondowania elektrooporowego; zagadnienie niejednoznaczności interpretacji (program IX1D Interpex) Etapy wykonania: 1. Opisać problem geologiczny, który naleŝy rozwiązać (rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2006 Seria: AUTOMATYKA z.

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2006 Seria: AUTOMATYKA z. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2006 Seria: AUTOMATYKA z. Nr kol. Antoni NIEDERLIŃSKI Politechnika Śląska, Gliwice WyŜsza Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, Katowice MODYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 21 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia.

Projekt z dnia 21 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia. Projekt z dnia 21 stycznia 2009 r. Ustawa z dnia. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych Art.

Bardziej szczegółowo

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r.

Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Warszawa, sierpień 2012 r. Oferta w zakresie poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Warszawa, sierpień 2012 r. Współpraca w zakresie poręczeń i gwarancji BGK oraz PRFPK

Bardziej szczegółowo

Systemy ekspertowe i ich zastosowania. Katarzyna Karp Marek Grabowski

Systemy ekspertowe i ich zastosowania. Katarzyna Karp Marek Grabowski Systemy ekspertowe i ich zastosowania Katarzyna Karp Marek Grabowski Plan prezentacji Wstęp Własności systemów ekspertowych Rodzaje baz wiedzy Metody reprezentacji wiedzy Metody wnioskowania Języki do

Bardziej szczegółowo

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Józef Myrczek, Justyna Partyka Bank Spółdzielczy w Katowicach, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Analiza wraŝliwości Banków Spółdzielczych na dokapitalizowanie w kontekście wzrostu akcji

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Spis treści: 1. RACHUNEK PIENIĘśNY...2 2. PRZELEW NA RACHUNEK WŁASNY...4 3. PRZELEW NA RACHUNEK ZDEFINIOWANY...6 4. PRZELEW NA RACHUNEK INWESTYCYJNY...8

Bardziej szczegółowo

Programowanie deklaratywne

Programowanie deklaratywne Programowanie deklaratywne Artur Michalski Informatyka II rok Plan wykładu Wprowadzenie do języka Prolog Budowa składniowa i interpretacja programów prologowych Listy, operatory i operacje arytmetyczne

Bardziej szczegółowo

NUK w Banku Spółdzielczym (19) System IT w zarządzaniu ryzykiem kredytowym

NUK w Banku Spółdzielczym (19) System IT w zarządzaniu ryzykiem kredytowym 1 NUK w Banku Spółdzielczym (19) System IT w zarządzaniu ryzykiem kredytowym Przyszedł czas, aby po nowemu spojrzeć na zarządzanie ryzykiem w banku spółdzielczym, zwłaszcza przed wyborem oferty systemu

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja sprawie dobrych praktyk zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych produktami bankowymi

Rekomendacja sprawie dobrych praktyk zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych produktami bankowymi Rekomendacja w sprawie dobrych praktyk w zakresie ubezpieczeń finansowych powiązanych z produktami bankowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, 2 lutego 2010 r. Podstawowe informacje Cel określenie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PODSTAWOWE MIARY I OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH PODSTAWOWE MIARY OCENY OPŁACALNOŚCI INWESTYCJI Na rynku konkurencyjnym, jeśli dane przedsiębiorstwo nie chce pozostać w tyle w stosunku do swoich konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień)

Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień) dr Adam Salomon Ekonomika i Logistyka w Przedsiębiorstwach Transportu Morskiego wykład 03 MSTiL (II stopień) EiLwPTM program wykładu 03. Kredyt. Plan spłaty kredytu metodą tradycyjną i za pomocą współczynnika

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA WDROŻENIOWA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO

REKOMENDACJA WDROŻENIOWA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO SYGN. 2011.12.12_RWF/NOT/JK REKOMENDACJA WDROŻENIOWA FUNDACJI NA RZECZ KREDYTU HIPOTECZNEGO dotyczy: ZAPEWNIENIE SPÓJNEJ PRAKTYKI BANKOWO- -NOTARIALNEJ W ZAKRESIE KREDYTOWANIA HIPOTECZNEGO Akt, którego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PIENIĘśNY 1. Szczegóły rachunku pienięŝnego...str.2 2. Przelew jednorazowy...str.5 2.1. Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany... str.5 3. Przelewy cykliczne...str.6

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Przejrzystość rynku bankowego

Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Przejrzystość rynku bankowego Prof. dr hab. Małgorzata Zaleska Prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Przejrzystość rynku bankowego W ostatnim okresie regulatorzy rynku bankowego dąŝą do zwiększenia przejrzystości działalności bankowej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe Expert systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branŝy wydawniczej

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branŝy wydawniczej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branŝy wydawniczej K. Burek Wrocław 2013 Spis treści: Wstęp... 3 1. Opis teoretyczny metody...

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak

TEST ADEKWATNOŚCI. nie. tak TEST ADEKWATNOŚCI Odpowiedzi na pytania zawarte w teście zawierają informacje niezbędne do dokonania przez Towarzystwo oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych,

Bardziej szczegółowo

Scoring kredytowy w pigułce

Scoring kredytowy w pigułce Analiza danych Data mining Sterowanie jakością Analityka przez Internet Scoring kredytowy w pigułce Mariola Kapla Biuro Informacji Kredytowej S.A. StatSoft Polska Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 36 30-110

Bardziej szczegółowo

bo od managera wymaga się perfekcji

bo od managera wymaga się perfekcji bo od managera wymaga się perfekcji MODELOWANIE PROCESÓW Charakterystyka modułu Modelowanie Procesów Biznesowych (BPM) Modelowanie procesów biznesowych stanowi fundament wdroŝenia systemu zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2008 Zagadnienia do omówienia 1. 2. Przegląd architektury HD 3. Warsztaty

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Systemy ekspertowe w zarządzaniu firmą Expert systems in enterprise management Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W OZORKOWIE wynikająca z art. lila ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Ozorkowie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Seweryn SPAŁEK Streszczenie: Zarządzanie projektami staje się coraz bardziej powszechne w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych

Bardziej szczegółowo

Materiały wykładowe (fragmenty)

Materiały wykładowe (fragmenty) Materiały wykładowe (fragmenty) 1 Robert Susmaga Instytut Informatyki ul. Piotrowo 2 Poznań kontakt mail owy Robert.Susmaga@CS.PUT.Poznan.PL kontakt osobisty Centrum Wykładowe, blok informatyki, pok. 7

Bardziej szczegółowo

BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE

BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE BIZNES I RYZYKO NA RYNKU CONSUMER FINANCE dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK S.A. Grudzień 2016 GRUPA BIK NAJWIĘKSZA BAZA O ZOBOWIĄZANIACH FINANSOWYCH W POLSCE Klienci Indywidualni Przedsiębiorcy Rejestr

Bardziej szczegółowo

TEST ADEKWATNOŚCI ...

TEST ADEKWATNOŚCI ... TEST ADEKWATNOŚCI Test zawiera informacje niezbędne do dokonania przez TFI oceny poziomu wiedzy Klienta dotyczącej inwestowania w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, celów

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 2 KSWP 2 WARTOŚCI INNE NIś WARTOŚĆ RYNKOWA

POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 2 KSWP 2 WARTOŚCI INNE NIś WARTOŚĆ RYNKOWA 1. Wprowadzenie POWSZECHNE KRAJOWE ZASADY WYCENY (PKZW) KRAJOWY STANDARD WYCENY PODSTAWOWY NR 2 KSWP 2 WARTOŚCI INNE NIś WARTOŚĆ RYNKOWA 1.1. Celem niniejszego standardu jest przedstawienie definicji wartości

Bardziej szczegółowo

Komunikator internetowy w C#

Komunikator internetowy w C# PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie Komunikator internetowy w C# autor: Artur Domachowski Elbląg, 2009 r. Komunikacja przy uŝyciu poczty internetowej

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa dla przedsiębiorstw w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego

Pomoc państwa dla przedsiębiorstw w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego IV Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 12 marca 2009 Pomoc państwa dla przedsiębiorstw w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego Dr Anna Jarosz-Friis Komisja Europejska, DG ds. Konkurencji, COMP

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE BAZ WIEDZY W SYSTEMACH EKSPERTOWYCH GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM OBROTOWYM PREDSIĘBIORSTWA

TWORZENIE BAZ WIEDZY W SYSTEMACH EKSPERTOWYCH GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM OBROTOWYM PREDSIĘBIORSTWA TWORZENIE BAZ WIEDZY W SYSTEMACH EKSPERTOWYCH GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM OBROTOWYM PREDSIĘBIORSTWA Leszek Kiełtyka, Waldemar Jędrzejczyk Wprowadzenie Systemy ekspertowe (SE) są to komputerowe programy konsultacyjne,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM.

REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM. REGULAMIN PROMOCJI PRAWIE BEZ PROWIZJI ZA GDM. 1. ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Organizatorem promocji Prawie bez prowizji za GDM (zwanej dalej: Promocją ), o której mowa w niniejszym regulaminie (zwanym dalej:

Bardziej szczegółowo

Oferta kredytowa dla Klientów Firmowych

Oferta kredytowa dla Klientów Firmowych Oferta kredytowa dla Klientów Firmowych Polbank EFG S.A. po raz czwarty najlepszym bankiem dla Firm według miesięcznika Forbes najprostszy sposób zwiększania obrotów Twojej firmy Monika Stec dyrektor placówki

Bardziej szczegółowo

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2

DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY PROGRAMU AGREGAT - 2 InŜynieria Rolnicza 14/2005 Michał Cupiał, Maciej Kuboń Katedra InŜynierii Rolniczej i Informatyki Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie DOBÓR ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DLA GOSPODARSTWA PRZY POMOCY

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Joanna Leśniak-Merta, Dyrektor Centrum Bankowości dla Firm Oddział w Katowicach Katowice, 17 stycznia 2017 Kredyt UNIA

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW W KOMPUTEROWYM SYMULATORZE DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW W KOMPUTEROWYM SYMULATORZE DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Wydział Informatyki i Zarządzania STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW W KOMPUTEROWYM SYMULATORZE DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA Dr Agnieszka Bojnowska Symulacja komputerowa Gra pojęcie wieloznaczne - forma współzawodnictwa

Bardziej szczegółowo

PORĘCZENIA EUROPEJSKIEGO. Tomasz Kierzkowski Dyrektor Biura Funduszy UE i Programów Publicznych, Departament Klienta Biznesowego

PORĘCZENIA EUROPEJSKIEGO. Tomasz Kierzkowski Dyrektor Biura Funduszy UE i Programów Publicznych, Departament Klienta Biznesowego PORĘCZENIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO DLA MIKRO I MAŁYCH FIRM Tomasz Kierzkowski Dyrektor Biura Funduszy UE i Programów Publicznych, Departament Klienta Biznesowego 1 Dwie nowe umowy poręczeniowe

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Akwizycja wznowień polis Kraków, grudzień 2008r. Akwizycja Jedną z podstawowych funkcji programu ubezpieczeń majątkowych są funkcje wspomagające

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu

Hurtownie danych i business intelligence. Plan na dziś : Wprowadzenie do przedmiotu i business intelligence Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl Wrocław 2005-2007 Plan na dziś : 1. Wprowadzenie do przedmiotu (co będzie omawiane oraz jak będę weryfikował zdobytą wiedzę

Bardziej szczegółowo

Badanie sieci funduszy poręczeniowych pod kątem nowych zasad UE dotyczących kwalifikowania poręczeń i gwarancji jako pomocy publicznej

Badanie sieci funduszy poręczeniowych pod kątem nowych zasad UE dotyczących kwalifikowania poręczeń i gwarancji jako pomocy publicznej Badanie sieci funduszy poręczeniowych pod kątem nowych zasad UE dotyczących kwalifikowania poręczeń i gwarancji jako pomocy publicznej Raport końcowy - STRESZCZENIE Warszawa, grudzień 2009 Warszawa, styczeń

Bardziej szczegółowo

Prawo, finanse i hybrydowe systemy ekspertowe

Prawo, finanse i hybrydowe systemy ekspertowe InŜynieria Wiedzy i Systemy Ekspertowe, Tom 2, str. 395-402, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003 Antoni Niederliński * Hybrydowe skorupowe systemy ekspertowe, bazy wiedzy prawno-finansowe,

Bardziej szczegółowo

Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Stowarzyszenie Klon/Jawor

Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Stowarzyszenie Klon/Jawor Z jakich usług finansowych korzystają organizacje pozarządowe? Czego potrzebują? Marta Gumkowska Stowarzyszenie Klon/Jawor Źródła danych - Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce 2006 (reprezentatywna,

Bardziej szczegółowo

KREDYT FIRMOWY W RAIFFEISEN POLBANK. Strona 1

KREDYT FIRMOWY W RAIFFEISEN POLBANK. Strona 1 KREDYT FIRMOWY W RAIFFEISEN POLBANK Strona 1 PODSTAWOWE PARAMETRY FIRMY: MINIMALNY PRZYCHÓD ROCZNY - liczy się ostatni zamknięty rok o 50 000 zł wszystkie formy rozliczeń MAKSYMALNY ROCZNY PRZYCHÓD - liczy

Bardziej szczegółowo

Praktyka inżynierii finansowej. Założenia projektu

Praktyka inżynierii finansowej. Założenia projektu Praktyka inżynierii finansowej Założenia projektu Cel projektu Celem projektu jest analiza czynników ryzyka stopy procentowej związanych z nowo oferowanym produktem finansowym Kredytem MiŚ. Zakres prac

Bardziej szczegółowo

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji

Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Podstawy Informatyki i algorytmizacji Pracownia Informatyczna Instytut Technologii Mechanicznej Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Podstawy Informatyki i algorytmizacji wykład 1 dr inż. Maria Lachowicz Wprowadzenie Dlaczego arkusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, lipiec

Bardziej szczegółowo

... (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - nazwa )... (adres, REGON) WNIOSEK O KREDYT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

... (WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA - nazwa )... (adres, REGON) WNIOSEK O KREDYT DLA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Prosimy o czytelne wypełnianie wniosku, w odpowiednich polach prosimy wstawić znak X. W przypadku pytań, które Państwa nie dotyczą, prosimy o wpisanie klauzuli nie dotyczy. *) niepotrzebne skreślić. Bank

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści dla Państwa Firmy Warunki niezbędne do skorzystania z produktu

Bardziej szczegółowo

Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach

Śląski Bank Spółdzielczy SILESIA w Katowicach Śląski Bank Spółdzielczy SLESA w Katowicach.. Placówka Banku Nr wniosku kredytowego: Data złoŝenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELE KREDYTU KONSOLDACYJNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN

Bardziej szczegółowo

Adresowanie: względne, bezwzględne, mieszane

Adresowanie: względne, bezwzględne, mieszane Adresowanie: względne, bezwzględne, mieszane W arkuszu kalkulacyjnym stosuje się adresowanie nazywane równieŝ odwołaniem. Adresowanie polega na korzystaniu z danych umieszczonych w róŝnych miejscach arkusza.

Bardziej szczegółowo

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Finanse przedsiębiorstwa Są to zjawiska ekonomiczne związane z gromadzeniem i wydatkowaniem środków pienięŝnych na cele działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Zarządzanie Polega na pozyskiwaniu źródeł

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Pracownia nr 9 (studia stacjonarne) - 05.12.2008 - Rok akademicki 2008/2009 2/16 Bazy danych - Plan zajęć Podstawowe pojęcia: baza danych, system zarządzania bazą danych tabela,

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, styczeń 2016 r.

Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice, styczeń 2016 r. Załącznik nr 6 do Uchwały nr 60/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31 grudnia 2015 r. Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach Starachowice,

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Konin, 24.02.2015r. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści

Bardziej szczegółowo

Wstępne wyniki badań benchmarkingowych, w ramach X edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców.

Wstępne wyniki badań benchmarkingowych, w ramach X edycji konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców. Wstępne wyniki badań benchmarkingowych, w ramach X edycji konkursu Bank Przyjazny. Wprowadzenie Krajowa Izba Gospodarcza i Polsko-Amerykańska Fundacja Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw, organizatorzy

Bardziej szczegółowo

Systemy ekspertowe : program PCShell

Systemy ekspertowe : program PCShell Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego lab 1 Opis sytemu ekspertowego Metody wnioskowania System PcShell Projekt System ekspertowy - system ekspertowy to system komputerowy zawierający w sobie wyspecjalizowaną

Bardziej szczegółowo

METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT. Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont. Klienci indywidualni

METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT. Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont. Klienci indywidualni METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT I. DANE OGÓLNE Nazwa produktu: Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont II. CECHY PRODUKTU Rodzaj produktu Przeznaczenie produktu Segment docelowy Maksymalna kwota kredytu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZAŁUSKACH wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku Spis treści 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Załuskach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego

Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego Rola banków w finansowaniu służby zdrowia na przykładzie Banku Gospodarstwa Krajowego VII Ogólnopolska Konferencja Banku Gospodarstwa Krajowego Przyszłość finansów samorządów terytorialnych dochody, inwestycje,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE

INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE INFORMACJA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁAŃCUCIE wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe Stan na 31 grudnia 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Łańcucie poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Systemy ekspertowe. System ekspertowy wspomagający wybór zestawu komputerowego w oparciu o ontologie i system wnioskujący RacerPro

Systemy ekspertowe. System ekspertowy wspomagający wybór zestawu komputerowego w oparciu o ontologie i system wnioskujący RacerPro Systemy ekspertowe System ekspertowy wspomagający wybór zestawu komputerowego w oparciu o ontologie i system wnioskujący RacerPro Autorzy: 1 Wstęp Wybór zestawu komputerowego, ze względu na istnienie wielu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. Sabina Rokita

ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU. Sabina Rokita ZARZĄDZANIE FINANSAMI W PROJEKTACH C.D. OCENA FINANSOWA PROJEKTU METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ PROJEKTU Sabina Rokita Podział metod oceny efektywności finansowej projektów 1.Metody statyczne: Okres

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOBRYCH PRAKTYK

ZASADY DOBRYCH PRAKTYK ZASADY DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE OCENY RYZYKA KREDYTOWEGO PRZEZ FIRMY POŻYCZKOWE Wrzesień, 2012 rok Dokument w wersji przyjętej przez Firmy sektora pożyczkowego, zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat II powiązane z ceną złota

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat II powiązane z ceną złota MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Złoty Certyfikat II powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

System sprzedaŝy rezerwacji

System sprzedaŝy rezerwacji System sprzedaŝy rezerwacji 2009 2 Spis treści 1. O PROGRAMIE... 2 2. ZAKRES FUNKCJONALNY... 3 2.1 Funkcje standardowe... 3 2.2 Moduły dodatkowe... 4 2.3. AuroraCMS... 5 1. O PROGRAMIE Dziś prawie kaŝdy

Bardziej szczegółowo

C. Część finansowa wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji.

C. Część finansowa wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji. C. Część finansowa wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji. I. Studium wykonalności do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia. 1. Informacje dotyczące przedsięwzięcia. Część opisowa

Bardziej szczegółowo

Bankowość Zajęcia nr 3

Bankowość Zajęcia nr 3 Motto zajęć: "za złoty dukat co w słońcu błyszczy" Bankowość Zajęcia nr 3 Działalność kredytowo-pożyczkowa banków Kredyt Umowa kredytu: Prawo bankowe art. 69; Umowa pożyczki: Kodeks cywilny art. 720. Umowa

Bardziej szczegółowo

NAZWA. Autor: Marzena Wiśniewska

NAZWA. Autor: Marzena Wiśniewska JAK UBEZPIECZYĆ KREDYT Nazwa NAZWA Programu PROGRAMU KUPIECKI? Główne segmenty ryzyka, np.: Ubezpieczenie mienia odpowiedzialności. Główne segmenty ryzyka, np.: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności.

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2015 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał 2015 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych III kwartał

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank. Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.pl Obsługa wniosków kredytowych Potrzeba elastyczności

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Załącznik nr 2 do zarządzenia Celem procedury jest zapewnienie mechanizmów identyfikowania ryzyk zagraŝających realizacji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Olsztynku

Bank Spółdzielczy w Olsztynku Bank Spółdzielczy w Olsztynku Nr wniosku kredytowego: Data złoŝenia wniosku kredytowego: WNOSEK O UDZELENE KONSUMPCYJNEGO KREDYTU HPOTECZNEGO. NFORMACJE O KREDYCE Kwota kredytu:.. PLN Słownie:...... złotych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Zasady dobrej praktyki banków w zakresie informowania o przynaleŝności do obowiązkowego systemu gwarantowania. Preambuła

Zasady dobrej praktyki banków w zakresie informowania o przynaleŝności do obowiązkowego systemu gwarantowania. Preambuła Zasady dobrej praktyki banków w zakresie informowania o przynaleŝności do obowiązkowego systemu gwarantowania Preambuła Art. 38b ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszy Gwarancyjnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Kalisz, dnia 16 września 2009 r.

Kalisz, dnia 16 września 2009 r. Kalisz, dnia 16 września 2009 r. Informacja dla Wykonawców dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonywanie bankowej obsługi budŝetu

Bardziej szczegółowo

DEPARTAMENT PRODUKTÓW DETALICZNYCH Biuro Kredytów Detalicznych

DEPARTAMENT PRODUKTÓW DETALICZNYCH Biuro Kredytów Detalicznych REJESTRACJA KREDYTU GOTÓWKOWEGO W APLIKACJI AGENT KREDYTOWY Kaat toowi iiccee,, lluut l tyy 22000066r r.. Autor:, Centrala GETIN Bank Wersja: 1.0 Obowiązuje od: 20.02.2006 Data modyfikacji: 1 SPIS TTREŚCI

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć

EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Wprowadzenie do zajęć Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych EKSPLOATACJA SYSTEMÓW TECHNICZNYCH - LAB. Ćwiczenie 1 Wprowadzenie do zajęć Plan ćwiczenia 1. Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne

KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne KURS ACCESS 2003 Wiadomości wstępne Biorąc c udział w kursie uczestnik zapozna się z tematyką baz danych i systemu zarządzania bazami danych jakim jest program Microsoft Access 2003. W trakcie kursu naleŝy

Bardziej szczegółowo

WYKRESY FUNKCJI LINIOWEJ

WYKRESY FUNKCJI LINIOWEJ GIMNAZJUM NR 2 W KAMIENNEJ GÓRZE WYKRESY FUNKCJI LINIOWEJ Oprcowała Wiesława Kurnyta Kamienna Góra, 2006 Oto wypisy z Podstawy programowej o nauczaniu matematyki w gimnazjum Cele edukacyjne 1. E Przyswajanie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych IV kwarta 2011 Warszawa, listopad 2011 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank

Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank Ćwiczenia nr 2 Pojęcie kredytu art. 69 ust. 1 pr. bank Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na

Bardziej szczegółowo

(Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI. 2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w:

(Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI. 2. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani / inwestował Pan w: (Miejscowość..., Data...) TEST ADEKWATNOŚCI UWAGA: W pytaniach 1 2 należy zaznaczyć właściwą odpowiedź w każdym podpunkcie. W pozostałych pytaniach należy zaznaczyć tylko jedną odpowiedź. 1. Proszę zaznaczyć

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł Programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji Część 3) - Dopłaty na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych

Bardziej szczegółowo