SUPEROPIEKA. 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUPEROPIEKA. 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej,"

Transkrypt

1 Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej ustalone Uchwa à Nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarzàdu Powszechnego Zak adu Ubezpieczeƒ Spó ki Akcyjnej. SUPEROPIEKA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej, zwane dalej OWU, majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Powszechny Zak ad Ubezpieczeƒ Spó k Akcyjnà, zwanà dalej PZU S.A., obejmujàcych ochronà odpowiedzialnoêç cywilnà osób fizycznych, osób prawnych bàdê jednostek organizacyjnych nieb dàcych osobami prawnymi, których obrót w poprzednim roku obrachunkowym, nie przekroczy z otych Do umowy ubezpieczenia mogà byç wprowadzone postanowienia dodatkowe, w szczególnoêci klauzule stanowiàce za àcznik do OWU lub odbiegajàce od uregulowaƒ OWU PZU S.A. zobowiàzany jest przedstawiç ubezpieczajàcemu ró nic mi dzy treêcià umowy a OWU w formie pisemnej przed zawarciem umowy. W razie niedope nienia tego obowiàzku PZU S.A. nie mo e powo ywaç si na ró nic niekorzystnà dla ubezpieczajàcego lub ubezpieczonego. Przepisu nie stosuje si do umów ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji W razie wprowadzenia do umów ubezpieczenia postanowieƒ dodatkowych lub odbiegajàcych, OWU majà zastosowanie w zakresie nie uregulowanym tymi postanowieniami. 3. W sprawach nie uregulowanych w OWU, do umowy ubezpieczenia majà zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. DEFINICJE 4. Przez u yte w OWU poj cia nale y rozumieç: 1) czysta strata finansowa uszczerbek majàtkowy nie b dàcy szkodà na osobie lub szkodà rzeczowà; 2) data poczàtkowa dzieƒ, w którym rozpoczyna si okres ubezpieczenia w pierwszej umowie ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej zawartej w PZU S.A., przy zachowaniu kontynuacji ubezpieczenia w PZU S.A. na niezmienionych warunkach w kolejnych nast pujàcych po sobie okresach ubezpieczenia; w przypadku braku kontynuacji ubezpieczenia lub zmiany warunków ubezpieczenia, za dat poczàtkowà uwa a si dzieƒ, w którym rozpoczyna si okres ubezpieczenia w pierwszej umowie ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej zawartej w PZU S.A. po ostatniej przerwie lub zmianie warunków ubezpieczenia; 3) energia wszelkie rodzaje i postacie energii, które mogà byç przedmiotem obrotu niezale nie od êród a ich wytworzenia (np. energia elektryczna, cieplna); 4) franszyza integralna wy àczenie odpowiedzialnoêci PZU S.A. za szkody nie przekraczajàce okreêlonej kwoty; 5) franszyza redukcyjna obni enie odszkodowania o okreêlonà procentowo lub kwotowo wartoêç; 6) obrót suma przychodów ubezpieczonego z tytu u sprzeda y produktów lub towarów oraz Êwiadczonych us ug w ramach prowadzonej przez niego dzia alnoêci gospodarczej w ustalonym okresie; 7) osoba bliska ma onek, konkubent, wst pny, zst pny, brat, siostra, ojczym, macocha, pasierb, teêç, teêciowa, zi ç, synowa, przysposobiony, przysposabiajàcy, pozostajàcy pod opiekà lub przyj ty na wychowanie w ramach rodziny zast pczej w rozumieniu przepisów prawa rodzinnego; 8) odszkodowanie Êwiadczenie pieni ne przys ugujàce od PZU S.A. poszkodowanemu bàdê uprawnionemu w razie zajêcia wypadku ubezpieczeniowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialnoêç w zakresie obj tym umowà ubezpieczenia, po uprzednim pomniejszeniu o franszyz redukcyjnà o ile zosta a przewidziana w umowie ubezpieczenia; 9) parking strze ony teren ogrodzony sta ym ogrodzeniem, zamkni ty i oêwietlony w porze nocnej oraz ca odobowo dozorowany, wyposa ony w urzàdzenia blokujàce i uniemo liwiajàce wjazd i wyjazd pojazdu przy otwartej bramie bez zezwolenia osoby dozorujàcej miejsce postoju; 10) podwykonawca osoba, której ubezpieczony powierzy wykonanie zleconej pracy, us ugi lub innej czynnoêci, okreêlonej w àczàcej ich umowie cywilnoprawnej; 11) pracownik osoba wykonujàca prac na rzecz pracodawcy niezale nie od podstawy zatrudnienia; 12) producent przedsi biorca, który wytwarza lub wprowadza do obrotu produkt, a tak e jego przedstawiciel oraz ka da osoba, która wyst puje jako wytwórca, umieszczajàc na produkcie bàdê do niego do àczajàc swoje nazwisko, nazw, znak towarowy bàdê inne odró niajàce oznaczenie; za producenta uwa a si równie importera oraz sprzedawc w zakresie okreêlonym przepisami kodeksu cywilnego; 13) produkt rzecz ruchoma, choçby zosta a po àczona z innà rzeczà; za produkt uwa a si tak e zwierz ta; 14) suma gwarancyjna okreêlona w umowie ubezpieczenia kwota, stanowiàca górnà granic odpowiedzialnoêci PZU S.A.; 15) szkoda szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa; 16) szkoda na osobie szkoda powsta a wskutek Êmierci, uszkodzenia cia a lub rozstroju zdrowia, w tym tak e utracone korzyêci poszkodowanego, które móg by osiàgnàç, gdyby nie dozna uszkodzenia cia a lub rozstroju zdrowia; 17) szkoda rzeczowa szkoda powsta a wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym tak e utracone korzyêci poszkodowanego, które móg by osiàgnàç, gdyby nie nastàpi a utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy; 18) terroryzm wszelkiego rodzaju dzia anie skierowane przeciwko ludnoêci lub mieniu, majàce na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludno- Êci lub dezorganizacj ycia publicznego dla osiàgni cia okreêlonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych lub spo ecznych; 19) ubezpieczajàcy osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieb dàca osobà prawnà, która zawar a umow ubezpieczenia; 20) ubezpieczony osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieb dàca osobà prawnà, spe niajàca wymogi okreêlone w 1, której odpowiedzialnoêç cywilna obj ta jest ochronà ubezpieczeniowà (ubezpieczajàcy, spe niajàcy wymogi okreêlone w 1, który ubezpie- Powszechny Zak ad Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna, al. Jana Paw a II 24, Warszawa zarejestrowana w Sàdzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydzia Gospodarczy, KRS , NIP , wysokoêç kapita u zak adowego: ,00 z, kapita wp acony w ca oêci

2 czy w asnà odpowiedzialnoêç cywilnà albo podmiot, spe niajàcy wymogi okreêlone w 1, na którego rachunek ubezpieczajàcy zawar umow ubezpieczenia); 21) wprowadzenie produktu do obrotu chwila faktycznej trwa ej lub okresowej utraty w adztwa nad produktem przez producenta; 22) wypadek ubezpieczeniowy Êmierç, uszkodzenie cia a, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 5.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoêç cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody b dàce nast pstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialnoêç cywilna deliktowa) w zwiàzku z prowadzonà przez ubezpieczonego, a okreêlonà w umowie ubezpieczenia dzia alnoêcià lub posiadanym mieniem (zakres podstawowy) Ochronà ubezpieczeniowà obj te sà tak e szkody wyrzàdzone w wyniku ra àcego niedbalstwa Warunkiem odpowiedzialnoêci PZU S.A. jest zajêcie wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia i zg oszenie roszczenia z tego tytu u przed up ywem terminu przedawnienia Wszystkie szkody b dàce wynikiem tego samego dzia ania lub zaniechania uwa a si za jeden wypadek ubezpieczeniowy niezale nie od liczby poszkodowanych i momentu powstania oraz przyjmuje si, e mia y miejsce w chwili powstania pierwszej szkody PZU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialnoêci ustawowej ubezpieczonego Zakres podstawowy ubezpieczenia okreêlony w OWU mo e ulec rozszerzeniu, po op aceniu przez ubezpieczajàcego dodatkowej sk adki, o odpowiedzialnoêç wynikajàcà z klauzul dodatkowych, okreêlonych w za àczniku do OWU Ubezpieczeniem obj ta jest odpowiedzialnoêç cywilna ubezpieczonego za szkody, powsta e na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba e umowa ubezpieczenia stanowi inaczej PZU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialnoêci ubezpieczonego, okreêlonej przepisami prawa polskiego. Zasada ta ma zastosowanie tak e w przypadku rozszerzenia odpowiedzialnoêci PZU S.A. o szkody powsta e poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. WY ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI 7.1. PZU S.A. nie odpowiada za szkody: 1) wyrzàdzone umyêlnie, 2) polegajàce na powstaniu czystej straty finansowej, 3) wyrzàdzone przy wykonywaniu czynnoêci zawodowych, do których wykonywania niezb dne jest posiadanie odpowiednich, okreêlonych w aêciwymi przepisami prawa, uprawnieƒ zawodowych (m.in. architekta, projektanta, radcy prawnego, adwokata, notariusza, zarzàdcy nieruchomoêci, bieg ego rewidenta, doradcy podatkowego, itp.), 4) wyrzàdzone osobom bliskim ubezpieczonego, 5) wynik e z przeniesienia chorób zakaênych, 6) powsta e w nast pstwie dzia aƒ wojennych, stanu wojennego, stanu wyjàtkowego, rewolucji, konfiskat, aktów terroryzmu, niepokojów spo ecznych, strajków, zamieszek lub rozruchów, 7) powsta e wskutek oddzia ywania energii jàdrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizujàcego, pola magnetycznego i elektromagnetycznego oraz ska enia radioaktywnego, 8) powsta e wskutek powolnego dzia ania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego, w tym oddzia ywania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, Êcieków, zagrzybienia oraz dzia ania ha asu, 9) powsta e wskutek oddzia ywania azbestu, formaldehydu lub dioksyn, 10) zwiàzane z produkcjà, transportem, przerobem, sprzeda à, dystrybucjà, sk adowaniem lub u ywaniem materia ów wybuchowych lub amunicji, 11) b dàce nast pstwem zniszczenia, uszkodzenia, zagini cia lub kradzie y gotówki, dzie sztuki, bi uterii, przedmiotów z metali lub kamieni szlachetnych, papierów wartoêciowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów o charakterze kolekcjonerskim lub archiwalnym, a tak e przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym, 12) zwiàzane z naruszeniem dóbr osobistych innych ni obj te zakresem szkody na osobie, 13) zwiàzane z naruszeniem praw w asnoêci intelektualnej, 14) powsta e w komputerach, systemach komputerowych lub ich cz Êciach lub urzàdzeniach komputerowych, systemach telekomunikacyjnych lub ich cz Êciach lub urzàdzeniach telekomunikacyjnych, w tym tak e uk adach peryferyjnych, procesorach, mikroprocesorach, uk adach elektronicznych, uk adach scalonych lub urzàdzeniach mechanicznych zwiàzane z nie odczytaniem lub nieprawid owym odczytaniem zapisu czasu, danych elektronicznych (zapami tywanie, gromadzenie, zapisywanie, zachowywanie, przetwarzanie), 15) wyrzàdzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zak ócajàce prace jakiegokolwiek programu, ca ego komputera, sieci niezale nie od przyczyny ich pojawienia si, w tym zwiàzanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu, 16) wyrzàdzone w stanie nietrzeêwoêci albo w stanie po u yciu narkotyków, Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych lub Êrodków zast pczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzia aniu narkomanii, 17) obj te systemem ubezpieczeƒ obowiàzkowych, które ubezpieczony ma obowiàzek zawrzeç, 18) za które przys uguje odszkodowanie na podstawie prawa górniczego lub geologicznego, 19) których wartoêç nie przekracza kwoty 400 z otych (franszyza integralna) O ile zakres ochrony ubezpieczeniowej nie zosta rozszerzony przez w àczenie odpowiednich klauzul stanowiàcych za àcznik do OWU i nie op acono dodatkowej sk adki, PZU S.A. nie odpowiada za szkody: 1) powsta e w wyniku niewykonania lub nienale ytego wykonania zobowiàzania, 2) wyrzàdzone pracownikom ubezpieczonego, powsta e w nast pstwie wypadku przy pracy, 3) powsta e w mieniu, z którego ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzier awy, u ytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, 4) powsta e w mieniu powierzonym, stanowiàcym przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych czynnoêci w ramach us ug o podobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego, 5) powsta e w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego, 6) wyrzàdzone przez podwykonawców, w przypadku gdy ubezpieczony na podstawie obowiàzujàcych przepisów ponosi za nich odpowiedzialnoêç jak za dzia anie w asne, 7) wyrzàdzone w mieniu zleceniodawcy z tytu u nie wykonania lub nienale ytego wykonania czynnoêci spedycyjnych, 8) wyrzàdzone w wyniku przeprowadzania imprezy nie majàcej charakteru imprezy masowej podlegajàcej obowiàzkowemu ubezpieczeniu, 9) wyrzàdzone przez pojazdy nie podlegajàce obowiàzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnoêci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 10) wyrzàdzone osobie trzeciej przez producenta w zwiàzku z wprowadzeniem do obrotu produktów (OC za produkt), 11) wyrzàdzone w rzeczach wniesionych przez goêci hotelowych w zwiàzku z prowadzeniem dzia alnoêci hotelarskiej, 12) wyrzàdzone przez wspólnot mieszkaniowà cz onkom wspólnoty O ile zakres ochrony ubezpieczeniowej nie zostanie rozszerzony na podstawie postanowieƒ dodatkowych, ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj te szkody: 1) wyrzàdzone w Êrodowisku przez jego zanieczyszczenie, 2) wyrzàdzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu obj tych jednà umowà ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kar pieni nych w tym, m.in. kar umownych, grzywien sàdowych i administracyjnych, zadatków, odszkodowaƒ z tytu u odstàpienia od umowy, podatków, nale noêci publicznoprawnych i op at manipulacyjnych, odszkodowaƒ o charakterze karnym (exemplary damages, punitive damages) do zap acenia których ubezpieczony jest zobowiàzany. SUMA GWARANCYJNA 8.1. Suma gwarancyjna okreêlona w umowie ubezpieczenia stanowi górnà granic odpowiedzialnoêci PZU S.A. w odniesieniu do wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistnia ych w okresie ubezpieczenia Je eli suma gwarancyjna stanowi równowartoêç w z otych kwoty wyra onej w walucie obcej, wysokoêç sumy gwarancyjnej ustala si przy zastosowaniu kursu Êredniego NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia W granicach sumy gwarancyjnej, o której mowa w ust. 1, mogà byç wyodr bnione limity kwotowe okreêlajàce odpowiedzialnoêç PZU S.A. za szkody: 1) z tytu u jednego wypadku ubezpieczeniowego, 2) z tytu u ryzyk okreêlonych w klauzulach, 3) okreêlonego rodzaju. 2

3 10.4. Ka dorazowa wyp ata odszkodowania lub kosztów wymienionych w ust. 7 powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej o wyp aconà kwot Za zgodà PZU S.A., ubezpieczajàcy mo e uzupe niç sum gwarancyjnà op acajàc dodatkowà sk adk PZU S.A. wyp aca odszkodowanie z uwzgl dnieniem franszyzy redukcyjnej w wysokoêci ustalonej w umowie ubezpieczenia W ramach sumy gwarancyjnej PZU S.A. zobowiàzany jest do: 1) pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawcy powo anego przez ubezpieczonego lub poszkodowanego pod warunkiem uznania przez PZU S.A., e powo anie tego rzeczoznawcy by o uzasadnione, 2) zwrotu kosztów wynik ych z zastosowania Êrodków podj tych w celu zapobie enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów je eli by y celowe, chocia by okaza y si bezskuteczne, 3) pokrycia niezb dnych kosztów sàdowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego w sporze prowadzonym w porozumieniu z PZU S.A., 4) pokrycia kosztów post powaƒ sàdowych, w tym mediacji lub post powania pojednawczego prowadzonych w zwiàzku ze zg oszonymi roszczeniami odszkodowawczymi w porozumieniu z PZU S.A. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA I CZAS JEJ TRWANIA SK ADKA UBEZPIECZENIOWA 9.1. Umow ubezpieczenia zawiera si na podstawie wniosku ubezpieczajàcego zawierajàcego informacje niezb dne do dokonania indywidualnej oceny ryzyka i okreêlenia nale nej sk adki Wniosek powinien zawieraç mi dzy innymi: 1) imi, nazwisko lub firm ubezpieczajàcego, ubezpieczonego, 2) adres zamieszkania lub siedziby ubezpieczajàcego, ubezpieczonego, 3) okreêlenie zakresu, który ma byç obj ty ubezpieczeniem, 4) wysokoêç obrotu, 5) okres ubezpieczenia, 6) sum gwarancyjnà, 7) iloêç i wielkoêç szkód ze zdarzeƒ zaistnia ych w okresie 3 ostatnich lat Je eli wniosek nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2 albo innych istotnych informacji niezb dnych do oceny ryzyka ubezpieczajàcy zobowiàzany jest na wezwanie PZU S.A. odpowiednio go uzupe niç Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU S.A. potwierdza dokumentem ubezpieczenia Ubezpieczajàcy mo e zawrzeç umow ubezpieczenia na cudzy rachunek (na rachunek ubezpieczonego). Obowiàzek zap aty sk adki ubezpieczeniowej cià y na ubezpieczajàcym. Dokument ubezpieczenia otrzymuje ubezpieczajàcy Zarzut majàcy wp yw na odpowiedzialnoêç PZU S.A. mo e on podnieêç równie przeciwko ubezpieczonemu Ubezpieczony mo e àdaç by PZU S.A. udzieli mu informacji o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz OWU w zakresie, w jakim dotyczà praw i obowiàzków ubezpieczonego Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest podaç do wiadomoêci PZU S.A. wszystkie znane sobie okolicznoêci, o które PZU S.A. zapytywa w formularzu oferty (wniosku) albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Je eli ubezpieczajàcy zawiera umow przez przedstawiciela, obowiàzek ten cià y równie na przedstawicielu i obejmuje ponadto okolicznoêci jemu znane. W razie zawarcia przez PZU S.A. umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pomini te okolicznoêci uwa a si za nieistotne W czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczajàcy zobowiàzany jest zg aszaç zmiany okolicznoêci wymienionych w ust pie poprzedzajàcym. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest zawiadamiaç o tych zmianach PZU S.A. niezw ocznie, najpóêniej w ciàgu 14 dni od otrzymaniu o nich wiadomoêci W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiàzki okreêlone w ust pach poprzedzajàcych spoczywajà zarówno na ubezpieczajàcym, jak i na ubezpieczonym, chyba e ubezpieczony nie wiedzia o zawarciu umowy na jego rachunek PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoêci za skutki okolicznoêci, które z naruszeniem ust pów poprzedzajàcych nie zosta y podane do jego wiadomoêci. Je eli do naruszenia ust pów poprzedzajàcych dosz o z winy umyêlnej, w razie wàtpliwoêci przyjmuje si, e wypadek przewidziany umowà i jego nast pstwa sà skutkiem okolicznoêci, o których mowa w zdaniu poprzedzajàcym OdpowiedzialnoÊç PZU S.A. rozpoczyna si od dnia nast pujàcego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wczeêniej jednak ni od dnia nast pnego po zap aceniu sk adki lub jej pierwszej raty, chyba e umówiono si inaczej Umow ubezpieczenia zawiera si na okres jednego roku, chyba e strony postanowi y inaczej Sk adk ubezpieczeniowà ustala si na podstawie taryfy sk adek obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Sk adk oblicza si za czas trwania odpowiedzialnoêci PZU S.A Sk adka ubezpieczeniowa obliczana jest w zale noêci od: 1) wysokoêci obrotu, 2) wysokoêci sumy gwarancyjnej, 3) okresu ubezpieczenia, 4) rodzaju prowadzonej dzia alnoêci, 5) zakresu ubezpieczenia (przedmiotowego, terytorialnego), 6) indywidualnej oceny ryzyka Sk adk op aca si jednorazowo przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, chyba e w dokumencie ubezpieczenia okreêlono inny tryb i terminy. Zap ata sk adki nast puje w formie gotówkowej lub w porozumieniu z PZU S.A. w formie bezgotówkowej W przypadku dokonywania zap aty sk adki w formie bezgotówkowej, za dzieƒ zap aty sk adki uwa a si dzieƒ uznania rachunku bankowego PZU S.A Sk adka za roczny okres ubezpieczenia w uzasadnionych przypadkach mo e byç op acona w ratach. Terminy p atnoêci kolejnych rat sk adki okreêla si w dokumencie ubezpieczenia Je eli ubezpieczajàcy lub ubezpieczony poda do wiadomoêci PZU S.A. nieprawdziwe dane majàce wp yw na wysokoêç sk adki, ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do dop aty sk adki wynikajàcej z ró nicy pomi dzy sk adkà, jaka nale a aby si PZU S.A. gdyby podano dane prawdziwe a sk adkà przyj tà w umowie ubezpieczenia. W razie zajêcia wypadku ubezpieczeniowego roszczenie PZU S.A. o dop at ró nicy sk adki staje si natychmiast wymagalne i p atne najpóêniej w dniu wyp aty odszkodowania Sk adka nie podlega indeksacji. 14. W razie ujawnienia okolicznoêci, która pociàga za sobà istotnà zmian prawdopodobieƒstwa wypadku, ka da ze stron mo e àdaç odpowiedniej zmiany wysokoêci sk adki, poczynajàc od chwili, w której zasz a ta okolicznoêç, nie wczeêniej jednak ni od poczàtku bie àcego okresu ubezpieczenia. W razie zg oszenia takiego àdania druga strona mo e w terminie 14 dni wypowiedzieç umow ze skutkiem natychmiastowym. ROZWIÑZANIE UMOWY I USTANIE ODPOWIEDZIALNOÂCI PZU S.A. ZWROT SK ADKI 15. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: 1) z up ywem okresu ubezpieczenia okreêlonego w dokumencie ubezpieczenia, 2) z dniem wyczerpania sumy gwarancyjnej, 3) z dniem odstàpienia od umowy, 4) z up ywem okresu wypowiedzenia umowy w przypadku, o którym mowa w 17, 5) z dniem dor czenia ubezpieczajàcemu oêwiadczenia PZU S.A. o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy PZU S.A. ponosi odpowiedzialnoêç jeszcze przed zap aceniem sk adki lub jej pierwszej raty, a sk adka lub jej pierwsza rata nie zosta a zap acona w terminie, 6) z up ywem 7 dni od dnia otrzymania przez ubezpieczajàcego wezwania do zap aty kolejnej raty sk adki wys anego po up ywie terminu jej p atnoêci z zagro eniem, e brak zap aty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialnoêci, 7) z dniem dor czenia drugiej stronie oêwiadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, o którym mowa w 14, 8) z dniem zaprzestania lub zawieszenia wykonywania dzia alnoêci przez ubezpieczonego, 9) z dniem dor czenia ubezpieczonemu decyzji o zakazie lub zawieszeniu prawa do wykonywania dzia alnoêci, 10) z dniem zbycia przez ubezpieczonego mienia, w zwiàzku z posiadaniem którego zawarto umow Ubezpieczajàcy mo e odstàpiç od umowy ubezpieczenia, je eli umowa zawarta jest na okres d u szy ni 6 miesi cy Odstàpienie od umowy ubezpieczenia przez ubezpieczajàcego mo e byç dokonane najpóêniej w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy ubezpieczajàcy jest przedsi biorcà w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy W przypadku Êmierci ubezpieczonego umowa mo e byç rozwiàzana z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiàca kalendarzowego Okres wypowiedzenia rozpoczyna si od dnia dor czenia drugiej stronie oêwiadczenia o wypowiedzeniu na piêmie W przypadku wygaêni cia ochrony ubezpieczeniowej przed up ywem okresu na jaki zosta a zawarta umowa, ubezpieczajàcemu przys uguje zwrot sk adki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Zwrot sk adki nie przys uguje, gdy 3

4 wygaêni cie ochrony ubezpieczeniowej jest nast pstwem jej wykorzystania w zwiàzku z wyczerpaniem sumy gwarancyjnej wskutek wyp aty odszkodowania lub odszkodowaƒ Niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej liczony jest poczàwszy od nast pnego dnia po wygaêni ciu tej ochrony Sk adk podlegajàcà zwrotowi ustala si proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz niewykorzystanej sumy gwarancyjnej PZU S.A. dokonuje zwrotu sk adki po uzyskaniu informacji o okolicznoêciach stanowiàcych podstaw wygaêni cia ochrony ubezpieczeniowej. ZAWIADOMIENIA I OÂWIADCZENIA Zawiadomienia i oêwiadczenia ubezpieczajàcego, ubezpieczonego lub PZU S.A. dokonywane w zwiàzku z umowà ubezpieczenia powinny byç sk adane na piêmie Ubezpieczajàcy lub ubezpieczony zobowiàzany jest do zawiadomienia PZU S.A., o zmianie adresu zamieszkania lub siedziby. W przeciwnym wypadku oêwiadczenia wys ane przez PZU S.A. na ostatni znany adres ubezpieczajàcego lub ubezpieczonego uwa a si za skutecznie dor czone. OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO LUB UBEZPIECZONEGO W razie zajêcia wypadku ubezpieczajàcy lub ubezpieczony zobowiàzany jest u yç dost pnych mu Êrodków w celu zapobie enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów Je eli ubezpieczajàcy lub ubezpieczony umyêlnie lub wskutek ra àcego niedbalstwa nie zastosowa Êrodków okreêlonych w ust. 1 PZU S.A. jest wolny od odpowiedzialnoêci za szkody powsta e z tego powodu Ubezpieczajàcy ma obowiàzek zawiadomienia PZU S.A. o wypadku ubezpieczeniowym w terminie 7 dni od jego zajêcia W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, obcià a tak e ubezpieczonego, chyba e ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na jego rachunek W razie naruszenia z winy umyêlnej lub z ra àcego niedbalstwa obowiàzku, o którym mowa w ust pach poprzedzajàcych, PZU S.A. mo e odpowiednio zmniejszyç odszkodowanie, je eli naruszenie przyczyni o si do zwi kszenia szkody lub uniemo liwi o PZU S.A. ustalenie okolicznoêci i skutków wypadku Skutki braku zawiadomienia PZU S.A. o wypadku nie nastàpià, je eli PZU S.A. w terminie, o którym mowa w ust. 1, otrzyma wiadomoêç o okolicznoêciach, które nale a o podaç do jego wiadomoêci W razie wystàpienia przez poszkodowanego przeciwko ubezpieczonemu z roszczeniem o odszkodowanie, ubezpieczajàcy lub ubezpieczony jest zobowiàzany bezzw ocznie, nie póêniej jednak ni w terminie 7 dni, powiadomiç o tym PZU S.A W przypadku wystàpienia z roszczeniem, o którym mowa w ust. 1, na drog sàdowà, ubezpieczajàcy lub ubezpieczony zobowiàzany jest bezzw ocznie, nie póêniej jednak ni w terminie 7 dni od otrzymania pozwu, zawiadomiç o tym PZU S.A Ubezpieczajàcy lub ubezpieczony jest zobowiàzany dostarczyç PZU S.A. orzeczenie sàdu w terminie umo liwiajàcym zaj cie stanowiska co do wniesienia Êrodka odwo awczego. USTALENIE I WYP ATA ODSZKODOWANIA ORAZ OBOWIÑZKI INFORMACYJNE PZU S.A PZU S.A. wyp aca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku Gdyby wyjaênienie w terminie okreêlonym w ust. 1 okolicznoêci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoêci PZU S.A. albo wysokoêci odszkodowania okaza o si niemo liwe, odszkodowanie wyp aca si w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci by o mo liwe. Jednak e bezspornà cz Êç odszkodowania PZU S.A. wyp aca w terminie okreêlonym w ust Zaspokojenie lub uznanie przez ubezpieczonego roszczenia, o którym mowa w 22 ust. 1, nie wywo uje skutków prawnych wzgl dem PZU S.A. je eli PZU S.A. nie wyrazi na to uprzedniej zgody Je eli tytu em odszkodowania przys ugujà poszkodowanemu zarówno Êwiadczenia jednorazowe jak i renty, PZU S.A. zaspokaja je z obowiàzujàcej sumy gwarancyjnej w nast pujàcej kolejnoêci: 1) Êwiadczenie jednorazowe, 2) renty czasowe, 3) renty do ywotnie PZU S.A. zobowiàzany jest: 1) po otrzymaniu zawiadomienia o zajêciu wypadku ubezpieczeniowego obj tego ochronà ubezpieczeniowà, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, do poinformowania o tym ubezpieczajàcego lub ubezpieczonego, je- eli nie sà oni osobami wyst pujàcymi z tym zawiadomieniem, oraz podj cia post powania dotyczàcego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoêci zg oszonych roszczeƒ i wysokoêci odszkodowania, a tak e do poinformowania osoby wyst pujàcej z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyrazi a zgod, jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia odpowiedzialnoêci PZU S.A. lub wysokoêci Êwiadczenia, je eli jest to niezb dne do dalszego prowadzenia post powania, 2) je eli w terminach okreêlonych w ust. 1 i 2 nie wyp aci odszkodowania, do zawiadomienia pisemnie osoby zg aszajàcej roszczenie o przyczynach niemo noêci zaspokojenia jej roszczeƒ w ca oêci lub cz Êci, a tak e do wyp acenia bezspornej cz Êci odszkodowania, 3) je eli odszkodowanie nie przys uguje lub przys uguje w innej wysokoêci, ni okreêlona w zg oszonym roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie osoby wyst pujàcej z roszczeniem, w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2 wskazujàc na okolicznoêci oraz na podstaw prawnà uzasadniajàcà ca kowità lub cz Êciowà odmow wyp aty odszkodowania oraz do pouczenia tej osoby o mo liwoêci dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej, 4) do udost pniania osobom, o których mowa w pkt 1, informacji i dokumentów gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialnoêci PZU S.A. lub wysokoêci odszkodowania; osoby te mogà àdaç pisemnego potwierdzenia przez PZU S.A. udost pnionych informacji, a tak e sporzàdzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodnoêci z orygina em przez PZU S.A., 5) na àdanie ubezpieczajàcego, ubezpieczonego lub poszkodowanego do udost pniania posiadanych przez siebie informacji zwiàzanych z wypadkiem lub zdarzeniem b dàcym podstawà ustalenia odpowiedzialnoêci PZU S.A. oraz ustalenia okolicznoêci wypadków i zdarzeƒ losowych, jak równie wysokoêci odszkodowania PZU S.A. wyp aca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia, ugody lub prawomocnego orzeczenia sàdowego. POSTANOWIENIA KO COWE Ubezpieczajàcemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przys uguje prawo do wniesienia pisemnej skargi lub za alenia, dotyczàcych realizacji przez PZU S.A. umowy ubezpieczenia. Z zastrze eniem ust. 2 adresatem skargi lub za alenia, w aêciwym do ich rozpatrzenia, jest jednostka organizacyjna nadzorujàca jednostk, której skarga lub za alenie dotyczy lub inna jednostka wskazana przez PZU S.A. Skarg lub za alenie sk ada si na piêmie za poêrednictwem jednostki, której skarga lub za alenie dotyczy W przypadku skargi lub za alenia dotyczàcych likwidacji szkód, jednostkà w aêciwà do ich rozpatrzenia jest Centrum Likwidacji Szkód PZU S.A. w aêciwe ze wzgl du na miejsce likwidacji szkody PZU S.A. udziela odpowiedzi na skarg lub za alenie na piêmie, w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania skargi lub za alenia Niezale nie od uprawnieƒ, o których mowa w ust. 1, ubezpieczajàcemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przys uguje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych. 25. Powództwo o roszczenia wynikajàce z umowy ubezpieczenia mo na wytoczyç albo wed ug przepisów o w aêciwoêci ogólnej, albo przed sàd w aêciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczajàcego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 26. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10 sierpnia 2007 roku. PREZES ZARZÑDU PZU S.A. CZ ONEK ZARZÑDU PZU S.A. Jaromir Netzel Miros aw Panek

5 Za àcznik Klauzula Nr 1 Rozszerzenie zakresu terytorialnego o szkody powsta e na terenie ca ego Êwiata z wy àczeniem USA lub Kanady. o odpowiedzialnoêç cywilnà ubezpieczonego za szkody b dàce nast pstwem wypadku ubezpieczeniowego, powsta e na terenie ca- ego Êwiata z wy àczeniem USA lub Kanady. 2. O ile zakres ubezpieczenia rozszerzono o odpowiedzialnoêç cywilnà za produkt, na podstawie niniejszej klauzuli PZU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody powsta e na terenie ca ego Êwiata z wy àczeniem USA lub Kanady wyrzàdzone przez produkt wprowadzony do obrotu na terenie ca ego Êwiata z wy àczeniem USA lub Kanady. 3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okreêlony w pkt 1 ubezpieczajàcy zap aci dodatkowà sk adk w wysokoêci okreêlonej w umowie. Klauzula Nr 4 Rozszerzenie zakresu o szkody powsta e w wyniku niewykonania lub nienale ytego wykonania zobowiàzania. o odpowiedzialnoêç cywilnà za szkody z tytu u niewykonania lub nienale ytego wykonania przez ubezpieczonego zobowiàzania wynikajàcego z umowy zawartej w ramach prowadzonej dzia alnoêci okreêlonej we wniosku ubezpieczeniowym (odpowiedzialnoêç cywilna kontraktowa). O ile dzia alnoêç opiera si na stosowaniu ka dorazowo wzorca umowy, stosowany wzorzec umowy, podlegajàcej ochronie ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli ubezpieczajàcy zobowiàzany jest dostarczyç przed zawarciem umowy. 2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) powsta ych z umów, których przedmiot nie mieêci si w granicach okreêlonych we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, 2) wynik ych z umownego rozszerzenia odpowiedzialnoêci cywilnej w stosunku do zakresu wynikajàcego z powszechnie obowiàzujàcych przepisów prawa, w szczególnoêci wprowadzajàcego zobowiàzanie do osiàgni cia rezultatu w miejsce zobowiàzania do starannego dzia ania, 3) które ubezpieczony zobowiàzany jest naprawiç w ramach r kojmi lub gwarancji, 4) wynikajàcych z przekroczenia terminów i kosztów ustalonych w umowie, 5) powsta ych w nast pstwie z ego stanu technicznego urzàdzeƒ, za których konserwacj odpowiada ubezpieczony, 6) powsta ych w wyniku u ycia sprz tu lub urzàdzeƒ o parametrach niew aêciwych ze wzgl du na wymogi techniczne i technologiczne, 7) wynik ych z braku okreêlonych w umowie w aêciwoêci estetycznych przedmiotu umowy, w tym równie z zastosowania elementów o w aêciwoêciach niezgodnych z umowà takich jak kszta t lub kolor, 8) wynikajàce ze zobowiàzaƒ b dàcych przedmiotem ubezpieczenia na podstawie odr bnych klauzul niniejszych OWU, 9) powsta ych w zwiàzku z wykonywaniem kontraktów zawartych przez ubezpieczonego przed datà poczàtkowà. 3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okreêlony Klauzula Nr 5 Rozszerzenie zakresu o szkody wyrzàdzone pracownikom ubezpieczonego, powsta e w nast pstwie wypadku przy pracy. o szkody obcià ajàce ubezpieczonego, gdy w okresie trwania ubezpieczenia w zwiàzku z prowadzeniem dzia alnoêci gospodarczej oraz posiadaniem mienia u ywanego w tej dzia alnoêci, okre- Êlonymi w umowie ubezpieczenia, zaistniejà wypadki przy pracy, w nast pstwie których ubezpieczony zobowiàzany jest do naprawienia szkód rzeczowych lub na osobie poniesionych przez jego pracowników. 2. PZU S.A. wyp aca Êwiadczenie w wysokoêci ró nicy mi dzy odszkodowaniem przys ugujàcym pracownikowi na podstawie przepisów prawa cywilnego a kwotà Êwiadczenia nale nego z ubezpieczenia spo ecznego na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu spo ecznym z tytu u wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 1) powsta ych w pojazdach mechanicznych posiadanych przez pracowników, 2) powsta ych w wyniku u ycia sprz tu lub urzàdzeƒ w z ym stanie technicznym lub o niew aêciwych ze wzgl du na wymogi techniczne lub technologiczne parametrach, 3) b dàcych nast pstwem choroby zawodowej. Klauzula Nr 7 Rozszerzenie zakresu o szkody powsta e w nieruchomoêciach, z których ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzier awy, u ytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. o odpowiedzialnoêç cywilnà za szkody rzeczowe w nieruchomo- Êciach, z których ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzier awy, u ytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. (OC kontrakt), o których mowa w pkt 1. 1) w gruntach, 2) wynik ych z normalnego zu ycia mienia, 3) powsta ych we wszelkiego rodzaju urzàdzeniach albo instalacjach lub innych rzeczach ruchomych o ile nie stanowià one cz - Êci sk adowej nieruchomoêci, z których ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzier awy, u ytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, 4) powsta ych w nast pstwie prac budowlano-monta owych lub remontowych. Klauzula Nr 8 Rozszerzenie zakresu o szkody powsta e w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzier awy, u ytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. o odpowiedzialnoêç cywilnà za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzier awy, u ytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. (OC kontrakt), o których mowa w pkt 1. 1) polegajàcych na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn ni zniszczenie lub uszkodzenie, 2) wynik ych z normalnego zu ycia rzeczy ruchomych, 3) powsta ych w pojazdach oraz ich wyposa eniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach. Klauzula Nr 9 Rozszerzenie zakresu o szkody powsta e w mieniu ruchomym podczas wykonywania przez ubezpieczonego obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych us ug o podobnym charakterze. o odpowiedzialnoêç cywilnà za szkody rzeczowe powsta e w powierzonym mieniu ruchomym podczas wykonywania przez ubezpieczonego, w ramach dzia alnoêci gospodarczej obj tej ubezpieczeniem, obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych us ug o podobnym charakterze. (OC kontrakt), o których mowa w pkt 1. 1) polegajàcych na utracie mienia z innych przyczyn ni zniszczenie lub uszkodzenie, 2) wynik ych z normalnego zu ycia mienia, 3) powsta ych po wydaniu odbiorcy powierzonego mienia, 5

6 4) powsta ych w mieniu, z którego ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzier awy, u ytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, 5) powsta ych w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego, 6) powsta ych w pojazdach podczas jazd próbnych dokonywanych w odleg oêci powy ej 10 km od miejsca wykonywania us ugi oraz w przypadku gdy kierujàcy pojazdem nie posiada uprawnieƒ do kierowania pojazdem. w pkt 1 ubezpieczajàcy zap aci dodatkowà sk adk w wysokoêci okre- Êlonej w umowie. Klauzula Nr 10 Rozszerzenie zakresu o szkody powsta e w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego. o odpowiedzialnoêç cywilnà za szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego w ramach dzia alnoêci gospodarczej obj tej ubezpieczeniem. (OC kontrakt). 1) powsta ych w mieniu powierzonym stanowiàcym przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych us ug o podobnym charakterze, 2) powsta ych w mieniu z którego ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzier awy, u ytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, 3) w pojazdach oraz ich wyposa eniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach, 4) powsta ych w nast pstwie utraty sprz tu elektronicznego i komputerowego z innych przyczyn ni zniszczenie lub uszkodzenie, 5) powsta ych w nast pstwie u ycia broni ostrej lub gazowej przez osob nie majàcà pozwolenia na jej posiadanie, 6) polegajàcych na zagini ciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powsta ych w zwiàzku z poêwiadczeniem nieprawdy, podst pem, wymuszeniem, szanta em, przyw aszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego. 4. W razie zagini cia lub kradzie y mienia, ubezpieczajàcy lub ubezpieczony jest zobowiàzany niezw ocznie powiadomiç o zdarzeniu policj. Je eli ubezpieczajàcy lub ubezpieczony umyêlnie lub wskutek ra àcego niedbalstwa nie zastosowa si do obowiàzku okreêlonego w zdaniu poprzedzajàcym, PZU S.A. jest wolny od odpowiedzialnoêci za szkody powsta e z tego powodu. 5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okreêlony Klauzula Nr 11 Rozszerzenie zakresu o szkody powsta e w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego (OC parkingu strze onego). o odpowiedzialnoêç cywilnà za szkody rzeczowe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego w ramach dzia alnoêci gospodarczej obj tej ubezpieczeniem. (OC kontrakt). 3. PZU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej pod warunkiem: 1) przechowywania, kontrolowania lub chronienia pojazdów mechanicznych na parkingu strze onym, 2) prowadzenia sta ej ewidencji przyjmowanych i wydawanych pojazdów wed ug rodzaju marki, numeru rejestracyjnego oraz daty i godziny przyj cia i wydania oraz osoby przyjmujàcej lub wydajàcej, 3) wydawania sk adajàcemu na przechowanie dowodu przyj cia pojazdu zawierajàcego oznaczenie marki oraz numeru rejestracyjnego. 4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) powsta ych w mieniu powierzonym stanowiàcym przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych podobnych us ug, 2) powsta ych w mieniu z którego ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzier awy, u ytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, 3) powsta ych w rzeczach pozostawionych w pojazdach, 4) polegajàcych na zagini ciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powsta ych w zwiàzku z poêwiadczeniem nieprawdy, podst pem, wymuszeniem, szanta em, przyw aszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego. 5. W razie zagini cia lub kradzie y mienia, ubezpieczajàcy lub ubezpieczony jest zobowiàzany niezw ocznie powiadomiç o zdarzeniu policj. Je eli ubezpieczajàcy lub ubezpieczony umyêlnie lub wskutek ra àcego niedbalstwa nie zastosowa si do obowiàzku okreêlonego w zdaniu poprzedzajàcym, PZU S.A. jest wolny od odpowiedzialnoêci za szkody powsta e z tego powodu. 6. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okreêlony w pkt 1 ubezpieczajàcy zap aci dodatkowà sk adk w wysokoêci Klauzula Nr 13 wyrzàdzone przez podwykonawców bez prawa do regresu. o odpowiedzialnoêç cywilnà ubezpieczonego za szkody powsta- e w okresie ubezpieczenia wyrzàdzone przez podwykonawców. 2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialnoêci cywilnej podwykonawcy wzgl dem zlecajàcego, zlecajàcego wzgl dem podwykonawcy oraz jednego podwykonawcy wzgl dem innego podwykonawcy. 3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialnoêç cywilnà za szkody wyrzàdzone tylko przez podwykonawców, z którymi ubezpieczony zawar umowy w formie pisemnej. Orygina y tych umów przechowywane sà przez ubezpieczonego i w razie szkody pozostajà do wglàdu PZU S.A., który otrzyma w takich wypadkach kopi umowy obustronnie parafowanà oraz potwierdzonà za zgodnoêç z orygina em. Klauzula Nr 14 wyrzàdzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu. 1. Z zachowaniem pozosta ych nie zmienionych niniejszà klauzulà postanowieƒ o odpowiedzialnoêç cywilnà ubezpieczonego za szkody powsta e w okresie ubezpieczenia wyrzàdzone przez podwykonawców. 2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialnoêci cywilnej podwykonawcy wzgl dem zlecajàcego, zlecajàcego wzgl dem podwykonawcy oraz jednego podwykonawcy wzgl dem innego podwykonawcy. 3. PZU S.A. zachowuje prawo regresu w stosunku do podwykonawcy odpowiedzialnego za szkod. 5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialnoêç cywilnà za szkody wyrzàdzone tylko przez podwykonawców, z którymi ubezpieczony zawar umowy w formie pisemnej. Orygina y tych umów przechowywane sà przez Ubezpieczonego i w razie szkody pozostajà do wglàdu PZU S.A. który otrzyma w takich wypadkach kopi umowy obustronnie parafowanà oraz potwierdzonà za zgodnoêç z orygina em. w pkt 1 ubezpieczajàcy zap aci dodatkowà sk adk w wysokoêci okre- Êlonej w umowie. Klauzula Nr 15 Rozszerzenie zakresu o szkody rzeczowe powsta e w okresie ubezpieczenia wyrzàdzone przez ubezpieczonego wobec zleceniodawcy z tytu u nie wykonania lub nienale ytego wykonania czynnoêci spedycyjnych (oc spedytora). o odpowiedzialnoêç cywilnà za szkody rzeczowe powsta e w okresie ubezpieczenia z tytu u niewykonania lub nienale ytego wykonania czynnoêci spedycyjnych (odpowiedzialnoêç kontraktowa). 2. Ubezpieczenie obejmuje czynnoêci zwyczajowo uznane za spedycyjne oraz wymienione w obowiàzujàcych Ogólnych Polskich Warunkach Spedycyjnych opracowanych przez Polskà Izb Spedycji i Logistyki. 3. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód: 1) powsta ych wskutek braku opakowania lub niew aêciwego opakowania, 6

7 2) powsta ych wskutek spedycji towarów niebezpiecznych, sklasyfikowanych w I i II klasie listy ADR, 3) powsta ych na skutek spedycji ywych zwierzàt, 4) powsta ych wskutek niew aêciwego za adowania, rozmieszczenia oraz zabezpieczenia towaru na Êrodku transportu, o ile czynnoêci te nale a y do nadawcy, 5) powsta ych wskutek wydania towaru osobie nieuprawnionej, 6) powsta ych wskutek u ycia pojazdu nie przystosowanego do przewozu danego rodzaju towaru, niesprawnego technicznie lub prowadzonego przez osob nie uprawnionà, 7) wyrzàdzonych przez osoby znajdujàce si pod wp ywem alkoholu, narkotyków lub innych Êrodków odurzajàcych, 8) powsta ych w wyniku konfiskaty (przepadku) przesy ki orzeczonej przez uprawnione do tego organy, 9) powsta ych wskutek wady ukrytej towaru lub jego w aêciwoêci naturalnych, 10) polegajàcych na brakach miary, wagi lub obj toêci, w granicach obowiàzujàcych norm, 11) powsta e w przewo onym towarze w czasie przewozu oraz w paletach, platformach i kontenerach (ochrona taka jest mo liwa na podstawie odr bnych ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej przewoênika drogowego), 12) powsta ych z przyczyn wyst pujàcych po stronie nadawcy lub odbiorcy, za które ubezpieczony nie ponosi winy, 13) powsta ych w przesy kach pocztowych, kurierskich lub mieniu przesiedleƒczym. 4. Ubezpieczenie nie obejmuje czynnoêci spedytora jako agenta celnego. 5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okreêlony w pkt 1 ubezpieczajàcy zap aci dodatkowà sk adk w wysokoêci okre- Êlonej w umowie. Klauzula Nr 16 wyrzàdzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy nie majàcej charakteru imprezy masowej podlegajàcej obowiàzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnoêci cywilnej. o odpowiedzialnoêç cywilnà za szkody powsta e w okresie ubezpieczenia wyrzàdzone uczestnikom w wyniku przeprowadzenia imprezy, nie majàcej charakteru imprezy masowej podlegajàcej obowiàzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnoêci cywilnej na podstawie w aêciwych przepisów prawa. 2. Za uczestnika uwa a si osob fizycznà znajdujàcà si w czasie trwania imprezy na terenie, na którym jest ona przeprowadzana, w charakterze widza, wykonawcy, zawodnika, s dziego, obs ugi techniczno-administracyjnej. 3. PZU S.A. nie odpowiada za szkody: 1) poniesione przez Policj, Paƒstwowà Stra Po arnà, inne jednostki ochrony przeciwpo arowej oraz s u b zdrowia, w zwiàzku z dzia aniem w miejscu i w czasie trwania imprezy, 2) poniesione przez pracowników ubezpieczonego, 3) wyrzàdzone przez osoby wykonujàce czynnoêci nale àce do s u b ochronnych i kontrolnych, 4) wyrzàdzone przez osoby prowadzàce przy realizacji imprezy dzia alnoêç dodatkowà gastronomicznà, reklamowà itp., 5) powsta e w wyniku przeprowadzania pokazu sztucznych ogni, 6) powsta e w pojazdach, rzeczach w nich pozostawionych w tym w aparatach fotograficznych, kamerach. Klauzula Nr 17 wyrzàdzone przez pojazdy nie podlegajàce obowiàzkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. o odpowiedzialnoêç cywilnà za szkody powsta e w okresie ubezpieczenia wyrzàdzone przez pojazdy nie podlegajàce obowiàzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnoêci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. 2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrzàdzonych przez osoby, które nie posiada y uprawnieƒ do kierowania pojazdem. 3. PZU S.A. nie odpowiada za szkody wynik e w przewo onych za op atà adunkach, przesy kach lub baga ach. w pkt 1 ubezpieczajàcy zap aci dodatkowà sk adk w wysokoêci Klauzula Nr 18 Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody powsta e w okresie ubezpieczenia wyrzàdzone osobie trzeciej przez producenta w zwiàzku z wprowadzeniem do obrotu produktów (OC za produkt). o odpowiedzialnoêç cywilnà za szkody powsta e w okresie ubezpieczenia, wyrzàdzone osobie trzeciej w zwiàzku z wprowadzeniem do obrotu produktów okreêlonych w umowie ubezpieczenia. 2. Ochronà ubezpieczeniowà obj ta jest odpowiedzialnoêç cywilna ubezpieczonego za szkody wyrzàdzone przez produkt wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w okresie ubezpieczenia lub po dacie poczàtkowej, chyba e umowa ubezpieczenia stanowi inaczej. 3. OdpowiedzialnoÊcià PZU S.A. obj te sà roszczenia osób poszkodowanych lub uprawnionych zg oszone przed up ywem terminu przedawnienia. 4. Wszystkie szkody b dàce wynikiem wprowadzenia do obrotu partii (serii) produktów posiadajàcych t samà wad lub które mo na przypisaç tej samej przyczynie uwa a si za jeden wypadek ubezpieczeniowy niezale nie od liczby poszkodowanych i momentu powstania i przyjmuje si, e mia y miejsce w chwili powstania pierwszej szkody. 5. PZU S.A. nie odpowiada za szkody: 1) polegajàce na uszkodzeniu bàdê zniszczeniu samego produktu oraz z tytu u korzyêci jakie poszkodowany móg by osiàgnàç w zwiàzku z jego u ywaniem, 2) których przyczynà by a jawna wada produktu na co producent wyraênie zwróci uwag, 3) wynik e z wprowadzajàcej w b àd reklamy lub braku reklamowanych w aêciwoêci, 4) spowodowane wycofaniem z rynku wadliwej partii produktu, 5) powsta e w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego, 6) spowodowane przez produkty genetycznie zmodyfikowane, 7) wyrzàdzone przez produkt zawierajàcy ludzkà krew, osocze lub substancje krwiopochodne, 8) które ubezpieczony obowiàzany jest naprawiç w ramach gwarancji lub r kojmi, 9) wynikajàce z niezdolnoêci produktu lub jego elementu sk adowego do wykonywania funkcji, dla której zosta przewidziany, o ile nie ma wp ywu na bezpieczeƒstwo produktu, 10) powsta e w wyniku u ywania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub za àczonà instrukcjà obs ugi lub innym dokumentem opisujàcym w aêciwoêci produktu oraz sposób jego wykorzystania, 11) wyrzàdzone w zwiàzku z wprowadzeniem do obrotu produktu naprawianego, wyremontowanego, odnowionego, zregenerowanego lub u ywanego, 12) spowodowane przez produkt wykorzystywany w przemyêle motoryzacyjnym, lotniczym lub kosmicznym, 13) powsta e wskutek bezpoêredniego lub poêredniego oddzia ywania wyrobów tytoniowych, 14) powsta e w wyniku niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o niew aêciwych parametrach, 15) wyrzàdzone przez produkt nie posiadajàcy wa nego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczajàcego do obrotu o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagany przez przepisy obowiàzujàce w kraju, w którym produkt zosta wprowadzony do obrotu, 16) poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwoêci dostarczonych przez ubezpieczonego komponentów lub cz Êci sk adowych, powsta ych przez ich zmieszanie lub po àczenie z rzeczami pochodzàcymi od poszkodowanego, 17) poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwoêci dostarczonych przez ubezpieczonego wyrobów poddanych dalszej obróbce przez poszkodowanego bez ich zmieszania lub po àczenia z rzeczami pochodzàcymi od poszkodowanego, 18) poniesione przez osob trzecià wskutek wad rzeczy wyprodukowanych, obrobionych lub przerabianych za pomocà wadliwych maszyn i urzàdzeƒ wprowadzonych do obrotu przez ubezpieczonego producenta maszyn i urzàdzeƒ. 6. Wprowadzenia do obrotu produktu, o którego wadliwoêci lub szkodliwym charakterze ubezpieczony wiedzia lub móg si dowiedzieç przy zachowaniu nale ytej starannoêci traktuje si na równi z dzia- aniem umyêlnym. 7. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okreêlony w pkt 1 ubezpieczajàcy zap aci dodatkowà sk adk w wysokoêci Klauzula 23 wyrzàdzone w rzeczach wniesionych przez goêci hotelowych wzwiàzku z prowadzeniem dzia alnoêci hotelarskiej. 1. Z zachowaniem pozosta ych nie zmienionych niniejszà klauzulà, postanowieƒ OWU, strony postanowi y rozszerzyç zakres ubezpie- 7

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 6 Koszty... 7 Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 8 Suma ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne warunki majà zastosowanie do umów ubezpieczenia nast

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA TURYSTA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA TURYSTA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA ROZDZIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne zasady ubezpieczenia 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (dalej OWU ) dotyczà ubezpieczenia w czasie podró y i pobytu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia PODRÓ ( OWU ), Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA PODRÓ E

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA PODRÓ E OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA PODRÓ E POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19020)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19020) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19020) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 11. Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikajàcej z posiadania i u ytkowania statków powietrznych, àcznie z ubezpieczeniem odpowiedzialnoêci

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART P ATNICZYCH PEKAO VISA CREDIT GOLD PEKAO MASTERCARD CREDIT GOLD PEKAO VISA CREDIT SILVER PEKAO MASTERCARD

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART P ATNICZYCH PEKAO VISA CREDIT GOLD PEKAO MASTERCARD CREDIT GOLD PEKAO VISA CREDIT SILVER PEKAO MASTERCARD WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART P ATNICZYCH PEKAO VISA CREDIT GOLD PEKAO MASTERCARD CREDIT GOLD PEKAO VISA CREDIT SILVER PEKAO MASTERCARD CREDIT SILVER PEKAO MASTERCARD FUNDACJA NA RATUNEK DZIECIOM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA OC/PP OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W RUCHU KRAJOWYM ORAZ PROGRAMU POMOCY UBEZPIECZONEMU W RAZIE WYPADKU I. Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel.: 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK I. Postanowienia ogólne.....................................................3 II. Przedmiot ubezpieczenia...................................................4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Signal Iduna Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI... 13. ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE... 13 I Definicje...

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI... 13. ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE... 13 I Definicje... SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DO UMOWY UBEZPIECZENIA, ZAWARTEJ NA PODSTAWIE OWU MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI...................................... 5 Ochrona ubezpieczeniowa................................................

Bardziej szczegółowo

dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy

dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla klienta indywidualnego oraz małego i średniego przedsiębiorcy ustalone uchwałą nr UZ/187/2009 z dnia 7 maja 2009 r. Zarządu Powszechnego Zakładu

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA spis treêci SPIS TREÂCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 5 III. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI... 6 IV. ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA FIRMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA FIRMA MF OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA FIRMA SPIS TREÂCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 UMOWA UBEZPIECZENIA NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ...2 DEFINICJE...2 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ Z TYTU U PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceutów i aptek ustalone uchwałą nr UZ/420/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Postanowienia

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Przyj te na mocy Uchwa y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna nr 10/Z/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo