SUPEROPIEKA. 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUPEROPIEKA. 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej,"

Transkrypt

1 Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej ustalone Uchwa à Nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarzàdu Powszechnego Zak adu Ubezpieczeƒ Spó ki Akcyjnej. SUPEROPIEKA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej, zwane dalej OWU, majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Powszechny Zak ad Ubezpieczeƒ Spó k Akcyjnà, zwanà dalej PZU S.A., obejmujàcych ochronà odpowiedzialnoêç cywilnà osób fizycznych, osób prawnych bàdê jednostek organizacyjnych nieb dàcych osobami prawnymi, których obrót w poprzednim roku obrachunkowym, nie przekroczy z otych Do umowy ubezpieczenia mogà byç wprowadzone postanowienia dodatkowe, w szczególnoêci klauzule stanowiàce za àcznik do OWU lub odbiegajàce od uregulowaƒ OWU PZU S.A. zobowiàzany jest przedstawiç ubezpieczajàcemu ró nic mi dzy treêcià umowy a OWU w formie pisemnej przed zawarciem umowy. W razie niedope nienia tego obowiàzku PZU S.A. nie mo e powo ywaç si na ró nic niekorzystnà dla ubezpieczajàcego lub ubezpieczonego. Przepisu nie stosuje si do umów ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji W razie wprowadzenia do umów ubezpieczenia postanowieƒ dodatkowych lub odbiegajàcych, OWU majà zastosowanie w zakresie nie uregulowanym tymi postanowieniami. 3. W sprawach nie uregulowanych w OWU, do umowy ubezpieczenia majà zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne stosowne przepisy prawa polskiego. DEFINICJE 4. Przez u yte w OWU poj cia nale y rozumieç: 1) czysta strata finansowa uszczerbek majàtkowy nie b dàcy szkodà na osobie lub szkodà rzeczowà; 2) data poczàtkowa dzieƒ, w którym rozpoczyna si okres ubezpieczenia w pierwszej umowie ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej zawartej w PZU S.A., przy zachowaniu kontynuacji ubezpieczenia w PZU S.A. na niezmienionych warunkach w kolejnych nast pujàcych po sobie okresach ubezpieczenia; w przypadku braku kontynuacji ubezpieczenia lub zmiany warunków ubezpieczenia, za dat poczàtkowà uwa a si dzieƒ, w którym rozpoczyna si okres ubezpieczenia w pierwszej umowie ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej zawartej w PZU S.A. po ostatniej przerwie lub zmianie warunków ubezpieczenia; 3) energia wszelkie rodzaje i postacie energii, które mogà byç przedmiotem obrotu niezale nie od êród a ich wytworzenia (np. energia elektryczna, cieplna); 4) franszyza integralna wy àczenie odpowiedzialnoêci PZU S.A. za szkody nie przekraczajàce okreêlonej kwoty; 5) franszyza redukcyjna obni enie odszkodowania o okreêlonà procentowo lub kwotowo wartoêç; 6) obrót suma przychodów ubezpieczonego z tytu u sprzeda y produktów lub towarów oraz Êwiadczonych us ug w ramach prowadzonej przez niego dzia alnoêci gospodarczej w ustalonym okresie; 7) osoba bliska ma onek, konkubent, wst pny, zst pny, brat, siostra, ojczym, macocha, pasierb, teêç, teêciowa, zi ç, synowa, przysposobiony, przysposabiajàcy, pozostajàcy pod opiekà lub przyj ty na wychowanie w ramach rodziny zast pczej w rozumieniu przepisów prawa rodzinnego; 8) odszkodowanie Êwiadczenie pieni ne przys ugujàce od PZU S.A. poszkodowanemu bàdê uprawnionemu w razie zajêcia wypadku ubezpieczeniowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialnoêç w zakresie obj tym umowà ubezpieczenia, po uprzednim pomniejszeniu o franszyz redukcyjnà o ile zosta a przewidziana w umowie ubezpieczenia; 9) parking strze ony teren ogrodzony sta ym ogrodzeniem, zamkni ty i oêwietlony w porze nocnej oraz ca odobowo dozorowany, wyposa ony w urzàdzenia blokujàce i uniemo liwiajàce wjazd i wyjazd pojazdu przy otwartej bramie bez zezwolenia osoby dozorujàcej miejsce postoju; 10) podwykonawca osoba, której ubezpieczony powierzy wykonanie zleconej pracy, us ugi lub innej czynnoêci, okreêlonej w àczàcej ich umowie cywilnoprawnej; 11) pracownik osoba wykonujàca prac na rzecz pracodawcy niezale nie od podstawy zatrudnienia; 12) producent przedsi biorca, który wytwarza lub wprowadza do obrotu produkt, a tak e jego przedstawiciel oraz ka da osoba, która wyst puje jako wytwórca, umieszczajàc na produkcie bàdê do niego do àczajàc swoje nazwisko, nazw, znak towarowy bàdê inne odró niajàce oznaczenie; za producenta uwa a si równie importera oraz sprzedawc w zakresie okreêlonym przepisami kodeksu cywilnego; 13) produkt rzecz ruchoma, choçby zosta a po àczona z innà rzeczà; za produkt uwa a si tak e zwierz ta; 14) suma gwarancyjna okreêlona w umowie ubezpieczenia kwota, stanowiàca górnà granic odpowiedzialnoêci PZU S.A.; 15) szkoda szkoda na osobie lub szkoda rzeczowa; 16) szkoda na osobie szkoda powsta a wskutek Êmierci, uszkodzenia cia a lub rozstroju zdrowia, w tym tak e utracone korzyêci poszkodowanego, które móg by osiàgnàç, gdyby nie dozna uszkodzenia cia a lub rozstroju zdrowia; 17) szkoda rzeczowa szkoda powsta a wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym tak e utracone korzyêci poszkodowanego, które móg by osiàgnàç, gdyby nie nastàpi a utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy; 18) terroryzm wszelkiego rodzaju dzia anie skierowane przeciwko ludnoêci lub mieniu, majàce na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludno- Êci lub dezorganizacj ycia publicznego dla osiàgni cia okreêlonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych lub spo ecznych; 19) ubezpieczajàcy osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieb dàca osobà prawnà, która zawar a umow ubezpieczenia; 20) ubezpieczony osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieb dàca osobà prawnà, spe niajàca wymogi okreêlone w 1, której odpowiedzialnoêç cywilna obj ta jest ochronà ubezpieczeniowà (ubezpieczajàcy, spe niajàcy wymogi okreêlone w 1, który ubezpie- Powszechny Zak ad Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna, al. Jana Paw a II 24, Warszawa zarejestrowana w Sàdzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydzia Gospodarczy, KRS , NIP , wysokoêç kapita u zak adowego: ,00 z, kapita wp acony w ca oêci

2 czy w asnà odpowiedzialnoêç cywilnà albo podmiot, spe niajàcy wymogi okreêlone w 1, na którego rachunek ubezpieczajàcy zawar umow ubezpieczenia); 21) wprowadzenie produktu do obrotu chwila faktycznej trwa ej lub okresowej utraty w adztwa nad produktem przez producenta; 22) wypadek ubezpieczeniowy Êmierç, uszkodzenie cia a, doznanie rozstroju zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 5.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialnoêç cywilna ubezpieczonego wobec osób trzecich za szkody b dàce nast pstwem czynu niedozwolonego (odpowiedzialnoêç cywilna deliktowa) w zwiàzku z prowadzonà przez ubezpieczonego, a okreêlonà w umowie ubezpieczenia dzia alnoêcià lub posiadanym mieniem (zakres podstawowy) Ochronà ubezpieczeniowà obj te sà tak e szkody wyrzàdzone w wyniku ra àcego niedbalstwa Warunkiem odpowiedzialnoêci PZU S.A. jest zajêcie wypadku ubezpieczeniowego w okresie ubezpieczenia i zg oszenie roszczenia z tego tytu u przed up ywem terminu przedawnienia Wszystkie szkody b dàce wynikiem tego samego dzia ania lub zaniechania uwa a si za jeden wypadek ubezpieczeniowy niezale nie od liczby poszkodowanych i momentu powstania oraz przyjmuje si, e mia y miejsce w chwili powstania pierwszej szkody PZU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialnoêci ustawowej ubezpieczonego Zakres podstawowy ubezpieczenia okreêlony w OWU mo e ulec rozszerzeniu, po op aceniu przez ubezpieczajàcego dodatkowej sk adki, o odpowiedzialnoêç wynikajàcà z klauzul dodatkowych, okreêlonych w za àczniku do OWU Ubezpieczeniem obj ta jest odpowiedzialnoêç cywilna ubezpieczonego za szkody, powsta e na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba e umowa ubezpieczenia stanowi inaczej PZU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialnoêci ubezpieczonego, okreêlonej przepisami prawa polskiego. Zasada ta ma zastosowanie tak e w przypadku rozszerzenia odpowiedzialnoêci PZU S.A. o szkody powsta e poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. WY ÑCZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI 7.1. PZU S.A. nie odpowiada za szkody: 1) wyrzàdzone umyêlnie, 2) polegajàce na powstaniu czystej straty finansowej, 3) wyrzàdzone przy wykonywaniu czynnoêci zawodowych, do których wykonywania niezb dne jest posiadanie odpowiednich, okreêlonych w aêciwymi przepisami prawa, uprawnieƒ zawodowych (m.in. architekta, projektanta, radcy prawnego, adwokata, notariusza, zarzàdcy nieruchomoêci, bieg ego rewidenta, doradcy podatkowego, itp.), 4) wyrzàdzone osobom bliskim ubezpieczonego, 5) wynik e z przeniesienia chorób zakaênych, 6) powsta e w nast pstwie dzia aƒ wojennych, stanu wojennego, stanu wyjàtkowego, rewolucji, konfiskat, aktów terroryzmu, niepokojów spo ecznych, strajków, zamieszek lub rozruchów, 7) powsta e wskutek oddzia ywania energii jàdrowej, promieni laserowych, maserowych, promieniowania jonizujàcego, pola magnetycznego i elektromagnetycznego oraz ska enia radioaktywnego, 8) powsta e wskutek powolnego dzia ania czynnika termicznego, chemicznego, biologicznego, w tym oddzia ywania temperatury, gazów, oparów, wilgoci, dymu, sadzy, Êcieków, zagrzybienia oraz dzia ania ha asu, 9) powsta e wskutek oddzia ywania azbestu, formaldehydu lub dioksyn, 10) zwiàzane z produkcjà, transportem, przerobem, sprzeda à, dystrybucjà, sk adowaniem lub u ywaniem materia ów wybuchowych lub amunicji, 11) b dàce nast pstwem zniszczenia, uszkodzenia, zagini cia lub kradzie y gotówki, dzie sztuki, bi uterii, przedmiotów z metali lub kamieni szlachetnych, papierów wartoêciowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów o charakterze kolekcjonerskim lub archiwalnym, a tak e przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym, 12) zwiàzane z naruszeniem dóbr osobistych innych ni obj te zakresem szkody na osobie, 13) zwiàzane z naruszeniem praw w asnoêci intelektualnej, 14) powsta e w komputerach, systemach komputerowych lub ich cz Êciach lub urzàdzeniach komputerowych, systemach telekomunikacyjnych lub ich cz Êciach lub urzàdzeniach telekomunikacyjnych, w tym tak e uk adach peryferyjnych, procesorach, mikroprocesorach, uk adach elektronicznych, uk adach scalonych lub urzàdzeniach mechanicznych zwiàzane z nie odczytaniem lub nieprawid owym odczytaniem zapisu czasu, danych elektronicznych (zapami tywanie, gromadzenie, zapisywanie, zachowywanie, przetwarzanie), 15) wyrzàdzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zak ócajàce prace jakiegokolwiek programu, ca ego komputera, sieci niezale nie od przyczyny ich pojawienia si, w tym zwiàzanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu, 16) wyrzàdzone w stanie nietrzeêwoêci albo w stanie po u yciu narkotyków, Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych lub Êrodków zast pczych w rozumieniu przepisów o przeciwdzia aniu narkomanii, 17) obj te systemem ubezpieczeƒ obowiàzkowych, które ubezpieczony ma obowiàzek zawrzeç, 18) za które przys uguje odszkodowanie na podstawie prawa górniczego lub geologicznego, 19) których wartoêç nie przekracza kwoty 400 z otych (franszyza integralna) O ile zakres ochrony ubezpieczeniowej nie zosta rozszerzony przez w àczenie odpowiednich klauzul stanowiàcych za àcznik do OWU i nie op acono dodatkowej sk adki, PZU S.A. nie odpowiada za szkody: 1) powsta e w wyniku niewykonania lub nienale ytego wykonania zobowiàzania, 2) wyrzàdzone pracownikom ubezpieczonego, powsta e w nast pstwie wypadku przy pracy, 3) powsta e w mieniu, z którego ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzier awy, u ytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, 4) powsta e w mieniu powierzonym, stanowiàcym przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych czynnoêci w ramach us ug o podobnym charakterze wykonywanych przez ubezpieczonego, 5) powsta e w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego, 6) wyrzàdzone przez podwykonawców, w przypadku gdy ubezpieczony na podstawie obowiàzujàcych przepisów ponosi za nich odpowiedzialnoêç jak za dzia anie w asne, 7) wyrzàdzone w mieniu zleceniodawcy z tytu u nie wykonania lub nienale ytego wykonania czynnoêci spedycyjnych, 8) wyrzàdzone w wyniku przeprowadzania imprezy nie majàcej charakteru imprezy masowej podlegajàcej obowiàzkowemu ubezpieczeniu, 9) wyrzàdzone przez pojazdy nie podlegajàce obowiàzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnoêci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, 10) wyrzàdzone osobie trzeciej przez producenta w zwiàzku z wprowadzeniem do obrotu produktów (OC za produkt), 11) wyrzàdzone w rzeczach wniesionych przez goêci hotelowych w zwiàzku z prowadzeniem dzia alnoêci hotelarskiej, 12) wyrzàdzone przez wspólnot mieszkaniowà cz onkom wspólnoty O ile zakres ochrony ubezpieczeniowej nie zostanie rozszerzony na podstawie postanowieƒ dodatkowych, ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj te szkody: 1) wyrzàdzone w Êrodowisku przez jego zanieczyszczenie, 2) wyrzàdzone przez jednego ubezpieczonego innemu ubezpieczonemu obj tych jednà umowà ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kar pieni nych w tym, m.in. kar umownych, grzywien sàdowych i administracyjnych, zadatków, odszkodowaƒ z tytu u odstàpienia od umowy, podatków, nale noêci publicznoprawnych i op at manipulacyjnych, odszkodowaƒ o charakterze karnym (exemplary damages, punitive damages) do zap acenia których ubezpieczony jest zobowiàzany. SUMA GWARANCYJNA 8.1. Suma gwarancyjna okreêlona w umowie ubezpieczenia stanowi górnà granic odpowiedzialnoêci PZU S.A. w odniesieniu do wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistnia ych w okresie ubezpieczenia Je eli suma gwarancyjna stanowi równowartoêç w z otych kwoty wyra onej w walucie obcej, wysokoêç sumy gwarancyjnej ustala si przy zastosowaniu kursu Êredniego NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia W granicach sumy gwarancyjnej, o której mowa w ust. 1, mogà byç wyodr bnione limity kwotowe okreêlajàce odpowiedzialnoêç PZU S.A. za szkody: 1) z tytu u jednego wypadku ubezpieczeniowego, 2) z tytu u ryzyk okreêlonych w klauzulach, 3) okreêlonego rodzaju. 2

3 10.4. Ka dorazowa wyp ata odszkodowania lub kosztów wymienionych w ust. 7 powoduje zmniejszenie sumy gwarancyjnej o wyp aconà kwot Za zgodà PZU S.A., ubezpieczajàcy mo e uzupe niç sum gwarancyjnà op acajàc dodatkowà sk adk PZU S.A. wyp aca odszkodowanie z uwzgl dnieniem franszyzy redukcyjnej w wysokoêci ustalonej w umowie ubezpieczenia W ramach sumy gwarancyjnej PZU S.A. zobowiàzany jest do: 1) pokrycia kosztów wynagrodzenia rzeczoznawcy powo anego przez ubezpieczonego lub poszkodowanego pod warunkiem uznania przez PZU S.A., e powo anie tego rzeczoznawcy by o uzasadnione, 2) zwrotu kosztów wynik ych z zastosowania Êrodków podj tych w celu zapobie enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów je eli by y celowe, chocia by okaza y si bezskuteczne, 3) pokrycia niezb dnych kosztów sàdowej obrony przed roszczeniem poszkodowanego w sporze prowadzonym w porozumieniu z PZU S.A., 4) pokrycia kosztów post powaƒ sàdowych, w tym mediacji lub post powania pojednawczego prowadzonych w zwiàzku ze zg oszonymi roszczeniami odszkodowawczymi w porozumieniu z PZU S.A. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA I CZAS JEJ TRWANIA SK ADKA UBEZPIECZENIOWA 9.1. Umow ubezpieczenia zawiera si na podstawie wniosku ubezpieczajàcego zawierajàcego informacje niezb dne do dokonania indywidualnej oceny ryzyka i okreêlenia nale nej sk adki Wniosek powinien zawieraç mi dzy innymi: 1) imi, nazwisko lub firm ubezpieczajàcego, ubezpieczonego, 2) adres zamieszkania lub siedziby ubezpieczajàcego, ubezpieczonego, 3) okreêlenie zakresu, który ma byç obj ty ubezpieczeniem, 4) wysokoêç obrotu, 5) okres ubezpieczenia, 6) sum gwarancyjnà, 7) iloêç i wielkoêç szkód ze zdarzeƒ zaistnia ych w okresie 3 ostatnich lat Je eli wniosek nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2 albo innych istotnych informacji niezb dnych do oceny ryzyka ubezpieczajàcy zobowiàzany jest na wezwanie PZU S.A. odpowiednio go uzupe niç Zawarcie umowy ubezpieczenia PZU S.A. potwierdza dokumentem ubezpieczenia Ubezpieczajàcy mo e zawrzeç umow ubezpieczenia na cudzy rachunek (na rachunek ubezpieczonego). Obowiàzek zap aty sk adki ubezpieczeniowej cià y na ubezpieczajàcym. Dokument ubezpieczenia otrzymuje ubezpieczajàcy Zarzut majàcy wp yw na odpowiedzialnoêç PZU S.A. mo e on podnieêç równie przeciwko ubezpieczonemu Ubezpieczony mo e àdaç by PZU S.A. udzieli mu informacji o postanowieniach zawartej umowy ubezpieczenia oraz OWU w zakresie, w jakim dotyczà praw i obowiàzków ubezpieczonego Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest podaç do wiadomoêci PZU S.A. wszystkie znane sobie okolicznoêci, o które PZU S.A. zapytywa w formularzu oferty (wniosku) albo przed zawarciem umowy w innych pismach. Je eli ubezpieczajàcy zawiera umow przez przedstawiciela, obowiàzek ten cià y równie na przedstawicielu i obejmuje ponadto okolicznoêci jemu znane. W razie zawarcia przez PZU S.A. umowy ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pomini te okolicznoêci uwa a si za nieistotne W czasie trwania umowy ubezpieczenia ubezpieczajàcy zobowiàzany jest zg aszaç zmiany okolicznoêci wymienionych w ust pie poprzedzajàcym. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest zawiadamiaç o tych zmianach PZU S.A. niezw ocznie, najpóêniej w ciàgu 14 dni od otrzymaniu o nich wiadomoêci W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiàzki okreêlone w ust pach poprzedzajàcych spoczywajà zarówno na ubezpieczajàcym, jak i na ubezpieczonym, chyba e ubezpieczony nie wiedzia o zawarciu umowy na jego rachunek PZU S.A. nie ponosi odpowiedzialnoêci za skutki okolicznoêci, które z naruszeniem ust pów poprzedzajàcych nie zosta y podane do jego wiadomoêci. Je eli do naruszenia ust pów poprzedzajàcych dosz o z winy umyêlnej, w razie wàtpliwoêci przyjmuje si, e wypadek przewidziany umowà i jego nast pstwa sà skutkiem okolicznoêci, o których mowa w zdaniu poprzedzajàcym OdpowiedzialnoÊç PZU S.A. rozpoczyna si od dnia nast pujàcego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wczeêniej jednak ni od dnia nast pnego po zap aceniu sk adki lub jej pierwszej raty, chyba e umówiono si inaczej Umow ubezpieczenia zawiera si na okres jednego roku, chyba e strony postanowi y inaczej Sk adk ubezpieczeniowà ustala si na podstawie taryfy sk adek obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Sk adk oblicza si za czas trwania odpowiedzialnoêci PZU S.A Sk adka ubezpieczeniowa obliczana jest w zale noêci od: 1) wysokoêci obrotu, 2) wysokoêci sumy gwarancyjnej, 3) okresu ubezpieczenia, 4) rodzaju prowadzonej dzia alnoêci, 5) zakresu ubezpieczenia (przedmiotowego, terytorialnego), 6) indywidualnej oceny ryzyka Sk adk op aca si jednorazowo przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, chyba e w dokumencie ubezpieczenia okreêlono inny tryb i terminy. Zap ata sk adki nast puje w formie gotówkowej lub w porozumieniu z PZU S.A. w formie bezgotówkowej W przypadku dokonywania zap aty sk adki w formie bezgotówkowej, za dzieƒ zap aty sk adki uwa a si dzieƒ uznania rachunku bankowego PZU S.A Sk adka za roczny okres ubezpieczenia w uzasadnionych przypadkach mo e byç op acona w ratach. Terminy p atnoêci kolejnych rat sk adki okreêla si w dokumencie ubezpieczenia Je eli ubezpieczajàcy lub ubezpieczony poda do wiadomoêci PZU S.A. nieprawdziwe dane majàce wp yw na wysokoêç sk adki, ubezpieczajàcy zobowiàzany jest do dop aty sk adki wynikajàcej z ró nicy pomi dzy sk adkà, jaka nale a aby si PZU S.A. gdyby podano dane prawdziwe a sk adkà przyj tà w umowie ubezpieczenia. W razie zajêcia wypadku ubezpieczeniowego roszczenie PZU S.A. o dop at ró nicy sk adki staje si natychmiast wymagalne i p atne najpóêniej w dniu wyp aty odszkodowania Sk adka nie podlega indeksacji. 14. W razie ujawnienia okolicznoêci, która pociàga za sobà istotnà zmian prawdopodobieƒstwa wypadku, ka da ze stron mo e àdaç odpowiedniej zmiany wysokoêci sk adki, poczynajàc od chwili, w której zasz a ta okolicznoêç, nie wczeêniej jednak ni od poczàtku bie àcego okresu ubezpieczenia. W razie zg oszenia takiego àdania druga strona mo e w terminie 14 dni wypowiedzieç umow ze skutkiem natychmiastowym. ROZWIÑZANIE UMOWY I USTANIE ODPOWIEDZIALNOÂCI PZU S.A. ZWROT SK ADKI 15. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa: 1) z up ywem okresu ubezpieczenia okreêlonego w dokumencie ubezpieczenia, 2) z dniem wyczerpania sumy gwarancyjnej, 3) z dniem odstàpienia od umowy, 4) z up ywem okresu wypowiedzenia umowy w przypadku, o którym mowa w 17, 5) z dniem dor czenia ubezpieczajàcemu oêwiadczenia PZU S.A. o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy PZU S.A. ponosi odpowiedzialnoêç jeszcze przed zap aceniem sk adki lub jej pierwszej raty, a sk adka lub jej pierwsza rata nie zosta a zap acona w terminie, 6) z up ywem 7 dni od dnia otrzymania przez ubezpieczajàcego wezwania do zap aty kolejnej raty sk adki wys anego po up ywie terminu jej p atnoêci z zagro eniem, e brak zap aty w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje ustanie odpowiedzialnoêci, 7) z dniem dor czenia drugiej stronie oêwiadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, o którym mowa w 14, 8) z dniem zaprzestania lub zawieszenia wykonywania dzia alnoêci przez ubezpieczonego, 9) z dniem dor czenia ubezpieczonemu decyzji o zakazie lub zawieszeniu prawa do wykonywania dzia alnoêci, 10) z dniem zbycia przez ubezpieczonego mienia, w zwiàzku z posiadaniem którego zawarto umow Ubezpieczajàcy mo e odstàpiç od umowy ubezpieczenia, je eli umowa zawarta jest na okres d u szy ni 6 miesi cy Odstàpienie od umowy ubezpieczenia przez ubezpieczajàcego mo e byç dokonane najpóêniej w terminie 30 dni, a w przypadku, gdy ubezpieczajàcy jest przedsi biorcà w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy W przypadku Êmierci ubezpieczonego umowa mo e byç rozwiàzana z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiàca kalendarzowego Okres wypowiedzenia rozpoczyna si od dnia dor czenia drugiej stronie oêwiadczenia o wypowiedzeniu na piêmie W przypadku wygaêni cia ochrony ubezpieczeniowej przed up ywem okresu na jaki zosta a zawarta umowa, ubezpieczajàcemu przys uguje zwrot sk adki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Zwrot sk adki nie przys uguje, gdy 3

4 wygaêni cie ochrony ubezpieczeniowej jest nast pstwem jej wykorzystania w zwiàzku z wyczerpaniem sumy gwarancyjnej wskutek wyp aty odszkodowania lub odszkodowaƒ Niewykorzystany okres ochrony ubezpieczeniowej liczony jest poczàwszy od nast pnego dnia po wygaêni ciu tej ochrony Sk adk podlegajàcà zwrotowi ustala si proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ochrony ubezpieczeniowej oraz niewykorzystanej sumy gwarancyjnej PZU S.A. dokonuje zwrotu sk adki po uzyskaniu informacji o okolicznoêciach stanowiàcych podstaw wygaêni cia ochrony ubezpieczeniowej. ZAWIADOMIENIA I OÂWIADCZENIA Zawiadomienia i oêwiadczenia ubezpieczajàcego, ubezpieczonego lub PZU S.A. dokonywane w zwiàzku z umowà ubezpieczenia powinny byç sk adane na piêmie Ubezpieczajàcy lub ubezpieczony zobowiàzany jest do zawiadomienia PZU S.A., o zmianie adresu zamieszkania lub siedziby. W przeciwnym wypadku oêwiadczenia wys ane przez PZU S.A. na ostatni znany adres ubezpieczajàcego lub ubezpieczonego uwa a si za skutecznie dor czone. OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO LUB UBEZPIECZONEGO W razie zajêcia wypadku ubezpieczajàcy lub ubezpieczony zobowiàzany jest u yç dost pnych mu Êrodków w celu zapobie enia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów Je eli ubezpieczajàcy lub ubezpieczony umyêlnie lub wskutek ra àcego niedbalstwa nie zastosowa Êrodków okreêlonych w ust. 1 PZU S.A. jest wolny od odpowiedzialnoêci za szkody powsta e z tego powodu Ubezpieczajàcy ma obowiàzek zawiadomienia PZU S.A. o wypadku ubezpieczeniowym w terminie 7 dni od jego zajêcia W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, obcià a tak e ubezpieczonego, chyba e ubezpieczony nie wie o zawarciu umowy na jego rachunek W razie naruszenia z winy umyêlnej lub z ra àcego niedbalstwa obowiàzku, o którym mowa w ust pach poprzedzajàcych, PZU S.A. mo e odpowiednio zmniejszyç odszkodowanie, je eli naruszenie przyczyni o si do zwi kszenia szkody lub uniemo liwi o PZU S.A. ustalenie okolicznoêci i skutków wypadku Skutki braku zawiadomienia PZU S.A. o wypadku nie nastàpià, je eli PZU S.A. w terminie, o którym mowa w ust. 1, otrzyma wiadomoêç o okolicznoêciach, które nale a o podaç do jego wiadomoêci W razie wystàpienia przez poszkodowanego przeciwko ubezpieczonemu z roszczeniem o odszkodowanie, ubezpieczajàcy lub ubezpieczony jest zobowiàzany bezzw ocznie, nie póêniej jednak ni w terminie 7 dni, powiadomiç o tym PZU S.A W przypadku wystàpienia z roszczeniem, o którym mowa w ust. 1, na drog sàdowà, ubezpieczajàcy lub ubezpieczony zobowiàzany jest bezzw ocznie, nie póêniej jednak ni w terminie 7 dni od otrzymania pozwu, zawiadomiç o tym PZU S.A Ubezpieczajàcy lub ubezpieczony jest zobowiàzany dostarczyç PZU S.A. orzeczenie sàdu w terminie umo liwiajàcym zaj cie stanowiska co do wniesienia Êrodka odwo awczego. USTALENIE I WYP ATA ODSZKODOWANIA ORAZ OBOWIÑZKI INFORMACYJNE PZU S.A PZU S.A. wyp aca odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wypadku Gdyby wyjaênienie w terminie okreêlonym w ust. 1 okolicznoêci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoêci PZU S.A. albo wysokoêci odszkodowania okaza o si niemo liwe, odszkodowanie wyp aca si w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci by o mo liwe. Jednak e bezspornà cz Êç odszkodowania PZU S.A. wyp aca w terminie okreêlonym w ust Zaspokojenie lub uznanie przez ubezpieczonego roszczenia, o którym mowa w 22 ust. 1, nie wywo uje skutków prawnych wzgl dem PZU S.A. je eli PZU S.A. nie wyrazi na to uprzedniej zgody Je eli tytu em odszkodowania przys ugujà poszkodowanemu zarówno Êwiadczenia jednorazowe jak i renty, PZU S.A. zaspokaja je z obowiàzujàcej sumy gwarancyjnej w nast pujàcej kolejnoêci: 1) Êwiadczenie jednorazowe, 2) renty czasowe, 3) renty do ywotnie PZU S.A. zobowiàzany jest: 1) po otrzymaniu zawiadomienia o zajêciu wypadku ubezpieczeniowego obj tego ochronà ubezpieczeniowà, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, do poinformowania o tym ubezpieczajàcego lub ubezpieczonego, je- eli nie sà oni osobami wyst pujàcymi z tym zawiadomieniem, oraz podj cia post powania dotyczàcego ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadnoêci zg oszonych roszczeƒ i wysokoêci odszkodowania, a tak e do poinformowania osoby wyst pujàcej z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyrazi a zgod, jakie dokumenty sà potrzebne do ustalenia odpowiedzialnoêci PZU S.A. lub wysokoêci Êwiadczenia, je eli jest to niezb dne do dalszego prowadzenia post powania, 2) je eli w terminach okreêlonych w ust. 1 i 2 nie wyp aci odszkodowania, do zawiadomienia pisemnie osoby zg aszajàcej roszczenie o przyczynach niemo noêci zaspokojenia jej roszczeƒ w ca oêci lub cz Êci, a tak e do wyp acenia bezspornej cz Êci odszkodowania, 3) je eli odszkodowanie nie przys uguje lub przys uguje w innej wysokoêci, ni okreêlona w zg oszonym roszczeniu, do poinformowania o tym pisemnie osoby wyst pujàcej z roszczeniem, w terminach, o których mowa w ust. 1 i 2 wskazujàc na okolicznoêci oraz na podstaw prawnà uzasadniajàcà ca kowità lub cz Êciowà odmow wyp aty odszkodowania oraz do pouczenia tej osoby o mo liwoêci dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej, 4) do udost pniania osobom, o których mowa w pkt 1, informacji i dokumentów gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialnoêci PZU S.A. lub wysokoêci odszkodowania; osoby te mogà àdaç pisemnego potwierdzenia przez PZU S.A. udost pnionych informacji, a tak e sporzàdzenia na swój koszt kserokopii dokumentów i potwierdzenia ich zgodnoêci z orygina em przez PZU S.A., 5) na àdanie ubezpieczajàcego, ubezpieczonego lub poszkodowanego do udost pniania posiadanych przez siebie informacji zwiàzanych z wypadkiem lub zdarzeniem b dàcym podstawà ustalenia odpowiedzialnoêci PZU S.A. oraz ustalenia okolicznoêci wypadków i zdarzeƒ losowych, jak równie wysokoêci odszkodowania PZU S.A. wyp aca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia, ugody lub prawomocnego orzeczenia sàdowego. POSTANOWIENIA KO COWE Ubezpieczajàcemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przys uguje prawo do wniesienia pisemnej skargi lub za alenia, dotyczàcych realizacji przez PZU S.A. umowy ubezpieczenia. Z zastrze eniem ust. 2 adresatem skargi lub za alenia, w aêciwym do ich rozpatrzenia, jest jednostka organizacyjna nadzorujàca jednostk, której skarga lub za alenie dotyczy lub inna jednostka wskazana przez PZU S.A. Skarg lub za alenie sk ada si na piêmie za poêrednictwem jednostki, której skarga lub za alenie dotyczy W przypadku skargi lub za alenia dotyczàcych likwidacji szkód, jednostkà w aêciwà do ich rozpatrzenia jest Centrum Likwidacji Szkód PZU S.A. w aêciwe ze wzgl du na miejsce likwidacji szkody PZU S.A. udziela odpowiedzi na skarg lub za alenie na piêmie, w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania skargi lub za alenia Niezale nie od uprawnieƒ, o których mowa w ust. 1, ubezpieczajàcemu, ubezpieczonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przys uguje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych. 25. Powództwo o roszczenia wynikajàce z umowy ubezpieczenia mo na wytoczyç albo wed ug przepisów o w aêciwoêci ogólnej, albo przed sàd w aêciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczajàcego, ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 26. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10 sierpnia 2007 roku. PREZES ZARZÑDU PZU S.A. CZ ONEK ZARZÑDU PZU S.A. Jaromir Netzel Miros aw Panek

5 Za àcznik Klauzula Nr 1 Rozszerzenie zakresu terytorialnego o szkody powsta e na terenie ca ego Êwiata z wy àczeniem USA lub Kanady. o odpowiedzialnoêç cywilnà ubezpieczonego za szkody b dàce nast pstwem wypadku ubezpieczeniowego, powsta e na terenie ca- ego Êwiata z wy àczeniem USA lub Kanady. 2. O ile zakres ubezpieczenia rozszerzono o odpowiedzialnoêç cywilnà za produkt, na podstawie niniejszej klauzuli PZU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej za szkody powsta e na terenie ca ego Êwiata z wy àczeniem USA lub Kanady wyrzàdzone przez produkt wprowadzony do obrotu na terenie ca ego Êwiata z wy àczeniem USA lub Kanady. 3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okreêlony w pkt 1 ubezpieczajàcy zap aci dodatkowà sk adk w wysokoêci okreêlonej w umowie. Klauzula Nr 4 Rozszerzenie zakresu o szkody powsta e w wyniku niewykonania lub nienale ytego wykonania zobowiàzania. o odpowiedzialnoêç cywilnà za szkody z tytu u niewykonania lub nienale ytego wykonania przez ubezpieczonego zobowiàzania wynikajàcego z umowy zawartej w ramach prowadzonej dzia alnoêci okreêlonej we wniosku ubezpieczeniowym (odpowiedzialnoêç cywilna kontraktowa). O ile dzia alnoêç opiera si na stosowaniu ka dorazowo wzorca umowy, stosowany wzorzec umowy, podlegajàcej ochronie ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli ubezpieczajàcy zobowiàzany jest dostarczyç przed zawarciem umowy. 2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) powsta ych z umów, których przedmiot nie mieêci si w granicach okreêlonych we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, 2) wynik ych z umownego rozszerzenia odpowiedzialnoêci cywilnej w stosunku do zakresu wynikajàcego z powszechnie obowiàzujàcych przepisów prawa, w szczególnoêci wprowadzajàcego zobowiàzanie do osiàgni cia rezultatu w miejsce zobowiàzania do starannego dzia ania, 3) które ubezpieczony zobowiàzany jest naprawiç w ramach r kojmi lub gwarancji, 4) wynikajàcych z przekroczenia terminów i kosztów ustalonych w umowie, 5) powsta ych w nast pstwie z ego stanu technicznego urzàdzeƒ, za których konserwacj odpowiada ubezpieczony, 6) powsta ych w wyniku u ycia sprz tu lub urzàdzeƒ o parametrach niew aêciwych ze wzgl du na wymogi techniczne i technologiczne, 7) wynik ych z braku okreêlonych w umowie w aêciwoêci estetycznych przedmiotu umowy, w tym równie z zastosowania elementów o w aêciwoêciach niezgodnych z umowà takich jak kszta t lub kolor, 8) wynikajàce ze zobowiàzaƒ b dàcych przedmiotem ubezpieczenia na podstawie odr bnych klauzul niniejszych OWU, 9) powsta ych w zwiàzku z wykonywaniem kontraktów zawartych przez ubezpieczonego przed datà poczàtkowà. 3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okreêlony Klauzula Nr 5 Rozszerzenie zakresu o szkody wyrzàdzone pracownikom ubezpieczonego, powsta e w nast pstwie wypadku przy pracy. o szkody obcià ajàce ubezpieczonego, gdy w okresie trwania ubezpieczenia w zwiàzku z prowadzeniem dzia alnoêci gospodarczej oraz posiadaniem mienia u ywanego w tej dzia alnoêci, okre- Êlonymi w umowie ubezpieczenia, zaistniejà wypadki przy pracy, w nast pstwie których ubezpieczony zobowiàzany jest do naprawienia szkód rzeczowych lub na osobie poniesionych przez jego pracowników. 2. PZU S.A. wyp aca Êwiadczenie w wysokoêci ró nicy mi dzy odszkodowaniem przys ugujàcym pracownikowi na podstawie przepisów prawa cywilnego a kwotà Êwiadczenia nale nego z ubezpieczenia spo ecznego na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu spo ecznym z tytu u wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 1) powsta ych w pojazdach mechanicznych posiadanych przez pracowników, 2) powsta ych w wyniku u ycia sprz tu lub urzàdzeƒ w z ym stanie technicznym lub o niew aêciwych ze wzgl du na wymogi techniczne lub technologiczne parametrach, 3) b dàcych nast pstwem choroby zawodowej. Klauzula Nr 7 Rozszerzenie zakresu o szkody powsta e w nieruchomoêciach, z których ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzier awy, u ytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. o odpowiedzialnoêç cywilnà za szkody rzeczowe w nieruchomo- Êciach, z których ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzier awy, u ytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. (OC kontrakt), o których mowa w pkt 1. 1) w gruntach, 2) wynik ych z normalnego zu ycia mienia, 3) powsta ych we wszelkiego rodzaju urzàdzeniach albo instalacjach lub innych rzeczach ruchomych o ile nie stanowià one cz - Êci sk adowej nieruchomoêci, z których ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzier awy, u ytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, 4) powsta ych w nast pstwie prac budowlano-monta owych lub remontowych. Klauzula Nr 8 Rozszerzenie zakresu o szkody powsta e w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzier awy, u ytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. o odpowiedzialnoêç cywilnà za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzier awy, u ytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy. (OC kontrakt), o których mowa w pkt 1. 1) polegajàcych na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn ni zniszczenie lub uszkodzenie, 2) wynik ych z normalnego zu ycia rzeczy ruchomych, 3) powsta ych w pojazdach oraz ich wyposa eniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach. Klauzula Nr 9 Rozszerzenie zakresu o szkody powsta e w mieniu ruchomym podczas wykonywania przez ubezpieczonego obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych us ug o podobnym charakterze. o odpowiedzialnoêç cywilnà za szkody rzeczowe powsta e w powierzonym mieniu ruchomym podczas wykonywania przez ubezpieczonego, w ramach dzia alnoêci gospodarczej obj tej ubezpieczeniem, obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych us ug o podobnym charakterze. (OC kontrakt), o których mowa w pkt 1. 1) polegajàcych na utracie mienia z innych przyczyn ni zniszczenie lub uszkodzenie, 2) wynik ych z normalnego zu ycia mienia, 3) powsta ych po wydaniu odbiorcy powierzonego mienia, 5

6 4) powsta ych w mieniu, z którego ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzier awy, u ytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, 5) powsta ych w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego, 6) powsta ych w pojazdach podczas jazd próbnych dokonywanych w odleg oêci powy ej 10 km od miejsca wykonywania us ugi oraz w przypadku gdy kierujàcy pojazdem nie posiada uprawnieƒ do kierowania pojazdem. w pkt 1 ubezpieczajàcy zap aci dodatkowà sk adk w wysokoêci okre- Êlonej w umowie. Klauzula Nr 10 Rozszerzenie zakresu o szkody powsta e w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego. o odpowiedzialnoêç cywilnà za szkody rzeczowe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez ubezpieczonego w ramach dzia alnoêci gospodarczej obj tej ubezpieczeniem. (OC kontrakt). 1) powsta ych w mieniu powierzonym stanowiàcym przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych us ug o podobnym charakterze, 2) powsta ych w mieniu z którego ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzier awy, u ytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, 3) w pojazdach oraz ich wyposa eniu i mieniu pozostawionym w tych pojazdach, 4) powsta ych w nast pstwie utraty sprz tu elektronicznego i komputerowego z innych przyczyn ni zniszczenie lub uszkodzenie, 5) powsta ych w nast pstwie u ycia broni ostrej lub gazowej przez osob nie majàcà pozwolenia na jej posiadanie, 6) polegajàcych na zagini ciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powsta ych w zwiàzku z poêwiadczeniem nieprawdy, podst pem, wymuszeniem, szanta em, przyw aszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego. 4. W razie zagini cia lub kradzie y mienia, ubezpieczajàcy lub ubezpieczony jest zobowiàzany niezw ocznie powiadomiç o zdarzeniu policj. Je eli ubezpieczajàcy lub ubezpieczony umyêlnie lub wskutek ra àcego niedbalstwa nie zastosowa si do obowiàzku okreêlonego w zdaniu poprzedzajàcym, PZU S.A. jest wolny od odpowiedzialnoêci za szkody powsta e z tego powodu. 5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okreêlony Klauzula Nr 11 Rozszerzenie zakresu o szkody powsta e w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego (OC parkingu strze onego). o odpowiedzialnoêç cywilnà za szkody rzeczowe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego w ramach dzia alnoêci gospodarczej obj tej ubezpieczeniem. (OC kontrakt). 3. PZU S.A. udziela ochrony ubezpieczeniowej pod warunkiem: 1) przechowywania, kontrolowania lub chronienia pojazdów mechanicznych na parkingu strze onym, 2) prowadzenia sta ej ewidencji przyjmowanych i wydawanych pojazdów wed ug rodzaju marki, numeru rejestracyjnego oraz daty i godziny przyj cia i wydania oraz osoby przyjmujàcej lub wydajàcej, 3) wydawania sk adajàcemu na przechowanie dowodu przyj cia pojazdu zawierajàcego oznaczenie marki oraz numeru rejestracyjnego. 4. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód: 1) powsta ych w mieniu powierzonym stanowiàcym przedmiot obróbki, naprawy, czyszczenia lub innych podobnych us ug, 2) powsta ych w mieniu z którego ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzier awy, u ytkowania, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, 3) powsta ych w rzeczach pozostawionych w pojazdach, 4) polegajàcych na zagini ciu, podmianie, brakach inwentarzowych mienia, powsta ych w zwiàzku z poêwiadczeniem nieprawdy, podst pem, wymuszeniem, szanta em, przyw aszczeniem, niszczeniem, usuwaniem, ukrywaniem, przerabianiem lub podrabianiem dokumentów lub znaków identyfikacyjnych przez ubezpieczonego. 5. W razie zagini cia lub kradzie y mienia, ubezpieczajàcy lub ubezpieczony jest zobowiàzany niezw ocznie powiadomiç o zdarzeniu policj. Je eli ubezpieczajàcy lub ubezpieczony umyêlnie lub wskutek ra àcego niedbalstwa nie zastosowa si do obowiàzku okreêlonego w zdaniu poprzedzajàcym, PZU S.A. jest wolny od odpowiedzialnoêci za szkody powsta e z tego powodu. 6. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okreêlony w pkt 1 ubezpieczajàcy zap aci dodatkowà sk adk w wysokoêci Klauzula Nr 13 wyrzàdzone przez podwykonawców bez prawa do regresu. o odpowiedzialnoêç cywilnà ubezpieczonego za szkody powsta- e w okresie ubezpieczenia wyrzàdzone przez podwykonawców. 2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialnoêci cywilnej podwykonawcy wzgl dem zlecajàcego, zlecajàcego wzgl dem podwykonawcy oraz jednego podwykonawcy wzgl dem innego podwykonawcy. 3. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialnoêç cywilnà za szkody wyrzàdzone tylko przez podwykonawców, z którymi ubezpieczony zawar umowy w formie pisemnej. Orygina y tych umów przechowywane sà przez ubezpieczonego i w razie szkody pozostajà do wglàdu PZU S.A., który otrzyma w takich wypadkach kopi umowy obustronnie parafowanà oraz potwierdzonà za zgodnoêç z orygina em. Klauzula Nr 14 wyrzàdzone przez podwykonawców z zachowaniem prawa do regresu. 1. Z zachowaniem pozosta ych nie zmienionych niniejszà klauzulà postanowieƒ o odpowiedzialnoêç cywilnà ubezpieczonego za szkody powsta e w okresie ubezpieczenia wyrzàdzone przez podwykonawców. 2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje odpowiedzialnoêci cywilnej podwykonawcy wzgl dem zlecajàcego, zlecajàcego wzgl dem podwykonawcy oraz jednego podwykonawcy wzgl dem innego podwykonawcy. 3. PZU S.A. zachowuje prawo regresu w stosunku do podwykonawcy odpowiedzialnego za szkod. 5. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialnoêç cywilnà za szkody wyrzàdzone tylko przez podwykonawców, z którymi ubezpieczony zawar umowy w formie pisemnej. Orygina y tych umów przechowywane sà przez Ubezpieczonego i w razie szkody pozostajà do wglàdu PZU S.A. który otrzyma w takich wypadkach kopi umowy obustronnie parafowanà oraz potwierdzonà za zgodnoêç z orygina em. w pkt 1 ubezpieczajàcy zap aci dodatkowà sk adk w wysokoêci okre- Êlonej w umowie. Klauzula Nr 15 Rozszerzenie zakresu o szkody rzeczowe powsta e w okresie ubezpieczenia wyrzàdzone przez ubezpieczonego wobec zleceniodawcy z tytu u nie wykonania lub nienale ytego wykonania czynnoêci spedycyjnych (oc spedytora). o odpowiedzialnoêç cywilnà za szkody rzeczowe powsta e w okresie ubezpieczenia z tytu u niewykonania lub nienale ytego wykonania czynnoêci spedycyjnych (odpowiedzialnoêç kontraktowa). 2. Ubezpieczenie obejmuje czynnoêci zwyczajowo uznane za spedycyjne oraz wymienione w obowiàzujàcych Ogólnych Polskich Warunkach Spedycyjnych opracowanych przez Polskà Izb Spedycji i Logistyki. 3. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód: 1) powsta ych wskutek braku opakowania lub niew aêciwego opakowania, 6

7 2) powsta ych wskutek spedycji towarów niebezpiecznych, sklasyfikowanych w I i II klasie listy ADR, 3) powsta ych na skutek spedycji ywych zwierzàt, 4) powsta ych wskutek niew aêciwego za adowania, rozmieszczenia oraz zabezpieczenia towaru na Êrodku transportu, o ile czynnoêci te nale a y do nadawcy, 5) powsta ych wskutek wydania towaru osobie nieuprawnionej, 6) powsta ych wskutek u ycia pojazdu nie przystosowanego do przewozu danego rodzaju towaru, niesprawnego technicznie lub prowadzonego przez osob nie uprawnionà, 7) wyrzàdzonych przez osoby znajdujàce si pod wp ywem alkoholu, narkotyków lub innych Êrodków odurzajàcych, 8) powsta ych w wyniku konfiskaty (przepadku) przesy ki orzeczonej przez uprawnione do tego organy, 9) powsta ych wskutek wady ukrytej towaru lub jego w aêciwoêci naturalnych, 10) polegajàcych na brakach miary, wagi lub obj toêci, w granicach obowiàzujàcych norm, 11) powsta e w przewo onym towarze w czasie przewozu oraz w paletach, platformach i kontenerach (ochrona taka jest mo liwa na podstawie odr bnych ogólnych warunków ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej przewoênika drogowego), 12) powsta ych z przyczyn wyst pujàcych po stronie nadawcy lub odbiorcy, za które ubezpieczony nie ponosi winy, 13) powsta ych w przesy kach pocztowych, kurierskich lub mieniu przesiedleƒczym. 4. Ubezpieczenie nie obejmuje czynnoêci spedytora jako agenta celnego. 5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okreêlony w pkt 1 ubezpieczajàcy zap aci dodatkowà sk adk w wysokoêci okre- Êlonej w umowie. Klauzula Nr 16 wyrzàdzone uczestnikom w wyniku przeprowadzania imprezy nie majàcej charakteru imprezy masowej podlegajàcej obowiàzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnoêci cywilnej. o odpowiedzialnoêç cywilnà za szkody powsta e w okresie ubezpieczenia wyrzàdzone uczestnikom w wyniku przeprowadzenia imprezy, nie majàcej charakteru imprezy masowej podlegajàcej obowiàzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnoêci cywilnej na podstawie w aêciwych przepisów prawa. 2. Za uczestnika uwa a si osob fizycznà znajdujàcà si w czasie trwania imprezy na terenie, na którym jest ona przeprowadzana, w charakterze widza, wykonawcy, zawodnika, s dziego, obs ugi techniczno-administracyjnej. 3. PZU S.A. nie odpowiada za szkody: 1) poniesione przez Policj, Paƒstwowà Stra Po arnà, inne jednostki ochrony przeciwpo arowej oraz s u b zdrowia, w zwiàzku z dzia aniem w miejscu i w czasie trwania imprezy, 2) poniesione przez pracowników ubezpieczonego, 3) wyrzàdzone przez osoby wykonujàce czynnoêci nale àce do s u b ochronnych i kontrolnych, 4) wyrzàdzone przez osoby prowadzàce przy realizacji imprezy dzia alnoêç dodatkowà gastronomicznà, reklamowà itp., 5) powsta e w wyniku przeprowadzania pokazu sztucznych ogni, 6) powsta e w pojazdach, rzeczach w nich pozostawionych w tym w aparatach fotograficznych, kamerach. Klauzula Nr 17 wyrzàdzone przez pojazdy nie podlegajàce obowiàzkowemu ubezpieczeniu OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. o odpowiedzialnoêç cywilnà za szkody powsta e w okresie ubezpieczenia wyrzàdzone przez pojazdy nie podlegajàce obowiàzkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnoêci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. 2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrzàdzonych przez osoby, które nie posiada y uprawnieƒ do kierowania pojazdem. 3. PZU S.A. nie odpowiada za szkody wynik e w przewo onych za op atà adunkach, przesy kach lub baga ach. w pkt 1 ubezpieczajàcy zap aci dodatkowà sk adk w wysokoêci Klauzula Nr 18 Rozszerzenie zakresu ochrony o szkody powsta e w okresie ubezpieczenia wyrzàdzone osobie trzeciej przez producenta w zwiàzku z wprowadzeniem do obrotu produktów (OC za produkt). o odpowiedzialnoêç cywilnà za szkody powsta e w okresie ubezpieczenia, wyrzàdzone osobie trzeciej w zwiàzku z wprowadzeniem do obrotu produktów okreêlonych w umowie ubezpieczenia. 2. Ochronà ubezpieczeniowà obj ta jest odpowiedzialnoêç cywilna ubezpieczonego za szkody wyrzàdzone przez produkt wprowadzony do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w okresie ubezpieczenia lub po dacie poczàtkowej, chyba e umowa ubezpieczenia stanowi inaczej. 3. OdpowiedzialnoÊcià PZU S.A. obj te sà roszczenia osób poszkodowanych lub uprawnionych zg oszone przed up ywem terminu przedawnienia. 4. Wszystkie szkody b dàce wynikiem wprowadzenia do obrotu partii (serii) produktów posiadajàcych t samà wad lub które mo na przypisaç tej samej przyczynie uwa a si za jeden wypadek ubezpieczeniowy niezale nie od liczby poszkodowanych i momentu powstania i przyjmuje si, e mia y miejsce w chwili powstania pierwszej szkody. 5. PZU S.A. nie odpowiada za szkody: 1) polegajàce na uszkodzeniu bàdê zniszczeniu samego produktu oraz z tytu u korzyêci jakie poszkodowany móg by osiàgnàç w zwiàzku z jego u ywaniem, 2) których przyczynà by a jawna wada produktu na co producent wyraênie zwróci uwag, 3) wynik e z wprowadzajàcej w b àd reklamy lub braku reklamowanych w aêciwoêci, 4) spowodowane wycofaniem z rynku wadliwej partii produktu, 5) powsta e w wyniku uszkodzenia kodu genetycznego, 6) spowodowane przez produkty genetycznie zmodyfikowane, 7) wyrzàdzone przez produkt zawierajàcy ludzkà krew, osocze lub substancje krwiopochodne, 8) które ubezpieczony obowiàzany jest naprawiç w ramach gwarancji lub r kojmi, 9) wynikajàce z niezdolnoêci produktu lub jego elementu sk adowego do wykonywania funkcji, dla której zosta przewidziany, o ile nie ma wp ywu na bezpieczeƒstwo produktu, 10) powsta e w wyniku u ywania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem lub za àczonà instrukcjà obs ugi lub innym dokumentem opisujàcym w aêciwoêci produktu oraz sposób jego wykorzystania, 11) wyrzàdzone w zwiàzku z wprowadzeniem do obrotu produktu naprawianego, wyremontowanego, odnowionego, zregenerowanego lub u ywanego, 12) spowodowane przez produkt wykorzystywany w przemyêle motoryzacyjnym, lotniczym lub kosmicznym, 13) powsta e wskutek bezpoêredniego lub poêredniego oddzia ywania wyrobów tytoniowych, 14) powsta e w wyniku niedostarczenia energii lub dostarczenia energii o niew aêciwych parametrach, 15) wyrzàdzone przez produkt nie posiadajàcy wa nego atestu (certyfikatu, zezwolenia) dopuszczajàcego do obrotu o ile atest (certyfikat, zezwolenie) jest wymagany przez przepisy obowiàzujàce w kraju, w którym produkt zosta wprowadzony do obrotu, 16) poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwoêci dostarczonych przez ubezpieczonego komponentów lub cz Êci sk adowych, powsta ych przez ich zmieszanie lub po àczenie z rzeczami pochodzàcymi od poszkodowanego, 17) poniesione przez producenta produktu finalnego wskutek wadliwoêci dostarczonych przez ubezpieczonego wyrobów poddanych dalszej obróbce przez poszkodowanego bez ich zmieszania lub po àczenia z rzeczami pochodzàcymi od poszkodowanego, 18) poniesione przez osob trzecià wskutek wad rzeczy wyprodukowanych, obrobionych lub przerabianych za pomocà wadliwych maszyn i urzàdzeƒ wprowadzonych do obrotu przez ubezpieczonego producenta maszyn i urzàdzeƒ. 6. Wprowadzenia do obrotu produktu, o którego wadliwoêci lub szkodliwym charakterze ubezpieczony wiedzia lub móg si dowiedzieç przy zachowaniu nale ytej starannoêci traktuje si na równi z dzia- aniem umyêlnym. 7. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okreêlony w pkt 1 ubezpieczajàcy zap aci dodatkowà sk adk w wysokoêci Klauzula 23 wyrzàdzone w rzeczach wniesionych przez goêci hotelowych wzwiàzku z prowadzeniem dzia alnoêci hotelarskiej. 1. Z zachowaniem pozosta ych nie zmienionych niniejszà klauzulà, postanowieƒ OWU, strony postanowi y rozszerzyç zakres ubezpie- 7

8 czenia odpowiedzialnoêci cywilnej, gdy w zwiàzku z prowadzonà dzia alnoêcià hotelarskà ubezpieczony zobowiàzany jest w myêl przepisów prawa do naprawienia szkody w rzeczach wniesionych przez goêci hotelowych. 2. PZU S.A. nie odpowiada za szkody powsta e w: 1) rzeczach oddanych na przechowanie, 2) sprz cie elektronicznym i optycznym, 3) pojazdach lub ich wyposa eniu albo rzeczach w nich pozostawionych. 3. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okreêlony w pkt 1 ubezpieczajàcy op aci dodatkowà sk adk w wysokoêci okre- Êlonej w umowie. Klauzula 24 wyrzàdzone przez wspólnot mieszkaniowà cz onkom wspólnoty. 1. Z zachowaniem pozosta ych nie zmienionych niniejszà klauzulà, postanowieƒ o odpowiedzialnoêç cywilnà za szkody powsta e w okresie ubezpieczenia wyrzàdzone przez ubezpieczonà wspólnot mieszkaniowà cz onkowi wspólnoty w zwiàzku z posiadanym mieniem wspólnym. 2. Zgodnie z ustawà o w asnoêci lokali ogó w aêcicieli, których lokale wchodzà w sk ad okreêlonej nieruchomoêci, tworzy wspólnot mieszkaniowà. 3. Dla potrzeb niniejszej klauzuli cz onek wspólnoty uwa any jest za osob trzecià w rozumieniu OWU. 4. PZU S.A. nie odpowiada za szkody: 1) za które ponosi odpowiedzialnoêç w aêciciel nieruchomoêci lokalowej (cz onek wspólnoty) wchodzàcej w sk ad wspólnoty mieszkaniowej z tytu u posiadania i u ytkowania tego lokalu, 2) których bezpoêrednià przyczynà by y negatywne decyzje wspólnoty mieszkaniowej odnoênie koniecznych remontów bàdê napraw lub przesuni cie w czasie rozpocz cia remontów lub napraw. 5. Za rozszerzenie zakresu ubezpieczenia w sposób okreêlony w pkt 1 ubezpieczajàcy op aci dodatkowà sk adk w wysokoêci 4-38-PZU S.A. 6335/V Zam. D

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej osób w yciu prywatnym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej osób w yciu prywatnym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej osób w yciu prywatnym ustalone Uchwa à Nr UZ/407/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. Zarzàdu Powszechnego Zak adu Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

1.1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci. cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zak adów opieki zdrowotnej

1.1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci. cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zak adów opieki zdrowotnej Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zak adów opieki zdrowotnej ustalone Uchwa à Nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r., Zarzàdu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej zawodowej

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej zawodowej Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej zawodowej Ustalone Uchwa à Nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarzàdu Powszechnego Zak adu Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna SUPEROPIEKA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

OWU. & Ubezpieczenie wierzytelnoœci

OWU. & Ubezpieczenie wierzytelnoœci UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAWODOWEJ Ustalone uchwałą nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej, ze zmianami ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) SPIS TREÂCI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE U YTYCH

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych. 2061 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych. Na podstawie art. 82 6, art. 82a 2 i art. 85 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 22 sierpnia 2002 r. 1246 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 22 sierpnia 2002 r. w sprawie badaƒ psychiatrycznych i psychologicznych osób ubiegajàcych si lub posiadajàcych prawo do wykonywania lub kierowania dzia alnoêcià

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia 2 S owniczek terminów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokoêci kar pieni nych w transporcie drogowym.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie wysokoêci kar pieni nych w transporcie drogowym. Dziennik Ustaw Nr 115 7409 Poz. 998 i 999 4) nazwisko i imi lub nazw uprawnionego, jego miejsce zamieszkania lub siedzib oraz kod kraju, 5) okreêlenie znaku towarowego ze wskazaniem kolorów i symboli klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. 1168 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wymagaƒ dotyczàcych ubezpieczenia od odpowiedzialnoêci cywilnej u ytkowników statków powietrznych, przewoêników i innych

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu zagranicznym Zielona Karta 05.11.2015

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.07 odmówiç wyp aty Êwiadczenia lub je zmniejszyç. 5. Je eli zrzeczenie si lub ograniczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM I. Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej w yciu prywatnym, zwane dalej OWU, sà

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia PZU S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Grupowego Mieszkań OWU z dn. 25 kwietnia 2003 (Nr UZ/189/2003) ze zmianami Nr UZ/504/2003 z dnia 7 października 2003 r. (Uchwala

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegó owych warunków prowadzenia dzia alnoêci w wolnych obszarach celnych i sk adach wolnoc owych,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr U/ZZO/2/./3013

Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zał cznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zawarta w dniu... 2013 r. w pomi dzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice NIP: 555-20-72-738 Regon:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: 1) Obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 45530-2012; data zamieszczenia: 15.02.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 45530-2012; data zamieszczenia: 15.02.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 1 2012-02-15 11:50 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 30876-2012 z dnia 2012-02-01 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Sokółka 1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: ubezpieczeniu majątku i interesów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pytania do SIWZ w postępowaniu na ubezpieczenie OC i majątkowe Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podst. Art. 39 Ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo rekreacyjnym.

podmiotów prowadzących działalność o charakterze sportowo rekreacyjnym. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sportowców, trenerów, instruktorów sportowych, pracowników obsługi sportu, organizacji sportowych oraz podmiotów prowadzących działalność o charakterze

Bardziej szczegółowo

Legionowo, 31.12.2012 r.

Legionowo, 31.12.2012 r. Legionowo, 31.12.2012 r. Omówienie warunków umowy ubezpieczenia OC działalności gospodarczej oraz jednocześnie OC zawodowej w ramach programu przeznaczonego dla firm geodezyjnych i kartograficznych 1.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIEM RZECZY

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIEM RZECZY 1) Dane Ubezpieczaj cego: Nazwa / Imi i nazwisko: WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ W ZWI ZKU Z PROWADZENIEM DZIA ALNO CI GOSPODARCZEJ LUB POSIADANIEM RZECZY Siedziba i

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 7 lutego 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 759 Poz. 117 117 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badaƒ lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia

Bardziej szczegółowo

Legionowo, r.

Legionowo, r. Legionowo, 27.12.2014 r. Omówienie warunków umowy ubezpieczenia OC działalności gospodarczej oraz jednocześnie OC zawodowej w ramach programu przeznaczonego dla firm geodezyjnych i kartograficznych 1.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym uszczerbku

Bardziej szczegółowo

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ KURATORÓW S DOWYCH PREZENTACJA WST PNYCH OFERT 27 STYCZNIA 2014 odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh Za enia wst pne programu Ubezpieczaj cy: Ubezpieczeni: FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych dla klienta korporacyjnego ustalone uchwałą nr UZ/424/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi :

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi : regulamin Promocji DSL Rajd 1. Promocja DSL Rajd, zwana dalej Promocjà, polega na: 1) obni eniu op aty instalacyjnej z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà, Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1)

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Dziennik Ustaw Nr 125 9082 Poz. 1035 1035 USTAWA z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla zasady:

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg Odpowiedzialność cywilna biur rachunkowych 1 Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Rozdział 8a Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Art. 76a. 1. Usługowe prowadzenie ksiąg

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL

Bardziej szczegółowo

Ustalone Uchwałą Nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej.

Ustalone Uchwałą Nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ustalone Uchwałą Nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej. Postanowienia ogólne 1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki. grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo

Ogólne warunki. grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie z ubezpieczeniowym funduszem kapita owym ze sk adkà inwestycyjnà op acanà jednorazowo INDEKS APX/09/03/16 Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na ycie z

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 4. Oprogramowanie, dla którego cofni to Êwiadectwo zgodnoêci, o którym mowa w ust. 3 oraz w 22 ust. 2, jak równie oprogramowanie, dla którego odmówiono wydania

Bardziej szczegółowo

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót

TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY. Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót TOM II ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY Rozdział 1 Rozdział 2 Wzór umowy Opis przedmiotu zamówienia opis techniczny + schematy przedmiar robót R O Z D Z I A Ł 1 Wzór umowy WZÓR UMOWY U M O W A NR.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I OPIEKUNÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I OPIEKUNÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAŁĄCZNIK NR 3 do Umowy grupowego ubezpieczenia dla pracowników Oświaty z dnia 1 stycznia 2015 roku. WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAUCZYCIELI, WYCHOWAWCÓW I OPIEKUNÓW POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA

REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA REGULAMIN WNOSZENIA WKŁADÓW PIENIĘŻNYCH W FORMIE POŻYCZEK NA RZECZ SPÓŁDZIELNI I ZASAD ICH OPROCENTOWANIA Regulamin wprowadzony Uchwałą nr4/2015 Rady Nadzorczej z dnia 23.04.2015r, w oparciu o 12 a ust.

Bardziej szczegółowo

zastosowania 20% obniŝki stawki karty podatkowej,

zastosowania 20% obniŝki stawki karty podatkowej, KOPIA UśYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu K-024/3 Karta podatkowa Urząd Skarbowy w Trzebnicy I. Kogo dotyczy? Osób fizycznych prowadzących w małych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 239 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 marca 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 239 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 13 marca 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 23 1430 Poz. 239 239 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 13 marca 2002 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policj niejawnego nadzorowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

WSPRiTS/ZP/ 2 /2011 Warszawa, 12.01.2011 r.

WSPRiTS/ZP/ 2 /2011 Warszawa, 12.01.2011 r. WSPRiTS/ZP/ 2 /2011 Warszawa, 12.01.2011 r. Dot.: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED nr 2010/S 241-368416 z dnia: 07.12.2010 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz mienia WSPRiTS

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIK W SÑDZIE PRACY

PRACOWNIK W SÑDZIE PRACY PRACOWNIK W SÑDZIE PRACY Czym zajmuje si sàd pracy? Jakie roszczenia przys ugujà pracownikowi w przypadku utraty pracy? Jakie sà obowiàzki i uprawnienia pracownika przed sàdem? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1289 Poz. 213 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Na podstawie art. 36 ust. 14

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane

TYP P. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA PRACOWNICZEGO TYP P Kod warunków: P0GP10 ubezpieczenie grupowe P0KP10 ubezpieczenie kontynuowane POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 niezale nie od swojej woli, dozna trwa ego

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 5 F178. Wrocław, 10.12.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 5 F178. Wrocław, 10.12.2014 r. Strona 1 z 5 Wrocław, 10.12.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego Ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w

Bardziej szczegółowo

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań) Załącznik do punktu VI specyfikacji pt.: Opracowanie problemów z zakresu ochrony konsumentów na stronę internetową Urzędu FAQ - zakres tematyczny i przewidywana ilość pytań dla każdej dziedziny (200 pytań)

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pila.sr.gov.pl/ Piła: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywlinej i następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank I. Definicje. 1. Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. 2. MetLife - MetLife

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5411 Poz. 789 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granic Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej Ogólne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej SPIS TREÂCI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA...

Bardziej szczegółowo

Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy

Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy OGÓLNE WARUNKI ZBIOROWEGO UBEZPIECZENIA ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej: Rodzaj informacji odszkodowania Numer jednostki redakcyjnej wzorca umowy OWU: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ust. 1 3, 12, 17 ust.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA KLIENTA KORPORACYJNEGO ustalone uchwałą nr UZ/189/2009 z dnia 7 maja 2009 r. Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej ze zmianami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa Numer telefonu:

Bardziej szczegółowo