Zatrudnienie w Danii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zatrudnienie w Danii"

Transkrypt

1 Posk Zatrudnienie w Danii Informacja organizacji zwiàzkowej Fagigt Fæesforbund (w skrócie: 3F) da pracowników z nowych krajów cz onkowskich Unii Europejskiej zatrudnionych w sektorze transportu. Oddzia Transportu Zrzeszenia Zwiàzków Zawodowych 3F

2 Witamy Niniejszy foder zawiera informacje o warunkach p ac i zatrudnienia obowiàzujàcych w Danii. Lokany oddzia zrzeszenia zwiàzkowego 3F odpowiedziany za kontro nad tym, aby wszyscy pracownicy sektora transportu byi zatrudniani zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami i uk adami zbiorowymi wita nowych pracowników przekazujàc im kika informacji. Nowi pracownicy sà mie widziani w Danii i nae à im si takie same warunki co Duƒczykom. Zrzeszenie zwiàzkowe 3F jest Twoim sojusznikiem w wace o godziwe warunki pracy. W adze w Danii wspó pracujà z 3F w wace o uniemo iwienie pracodawcom zatrudniania obcokrajowców z pomini ciem przepisów obowiàzujàcych w Danii. Prawie wszyscy pracownicy sektora transportu w Danii nae à do zwiàzku zawodowego. Pracodawcy bran y sà zorganizowani w sposób anaogiczny do pracobiorców. Od ponad stu at organizacje pracodawców i pracobiorców w Danii ustaajà zasady zatrudnienia i wynagrodzenia. Zasady te muszà byç przestrzegane przez pracobiorców i pracodawców sektora transportu. OkreÊajà one mi dzy innymi: Wynagrodzenia gwarantowane zbiorowymi uk adami pracy Przepisy odnoênie czasu pracy i bhp Niniejsza informacja oraz reaizowane kontroe majà zapewniç przestrzeganie obowiàzujàcych umów w dziedzinie warunków pracy i p ac oraz przepisów reguujàcych duƒski rynek pracy. Duƒski pracownik transportu zarabia przeci tnie 115 DKK na godzin. Przys uguje mu szeêç tygodni uropu, Êwiadczenia uropowe i emerytane p acone przez pracodawc oraz zap ata za dni Êwiàteczne razem wynosi to dodatkowe ok. 25% poborów. Takie warunki zatrudnienia nie powsta y samoczynnie zosta y osiàgni te dzi ki wysokiemu stopniu uzwiàzkowienia i wace zwiàzków zawodowych o godziwe warunki pracy.

3 Przepisy obowiàzujàce obywatei nowych krajów cz onkowskich UE Pracownicy z nowych krajów cz onkowskich w Europie Ârodkowej i Wschodniej muszà mieç zezwoenie na prac w Danii, jeêi majà pracowaç da duƒskiego zak adu pracy. Zezwoenie na prac jest warunkiem eganego zatrudnienia w Danii. Warunkiem uzyskania zezwoenia na prac w Danii jest m.in. konkretna oferta zatrudnienia na warunkach, które da danej pracy odpowiadajà poziomowi p ac i warunkom zatrudnienia w Danii. Nie wono rozpoczynaç pracy przed uzyskaniem zezwoenia. Zezwoenie jest wa ne tyko da konkretnego zatrudnienia. W przypadku otrzymania nowej pracy ub zmiany pracodawcy nae y ubiegaç si o nowe zezwoenie. Jedynymi organami kompetentnymi do wydawania zezwoeƒ na prac sà w adze duƒskie. Powy sze przepisy obowiàzujà w okresie przejêciowym, który trwa do 1 maja 2008 r.

4 JeÊi masz wa ne zezwoenie na prac Wstàpienie do zwiàzku zawodowego 3F zapewni Ci p ac i prawa, do których jesteê uprawniony. Cz onkostwo 3F daje szereg korzyêci i udost pnia bezp atnà pomoc w szeregu sytuacji: Pomoc w przypadku sporu z pracodawcà Zapewnienie dobrych warunków pracy i p acy Pomoc w przypadku upad oêci firmy pracodawcy odzyskanie nae nych poborów z gwarantowanego funduszu pracy Uprawnienia emerytane przys ugujàce pracobiorcom Âwiadczenie strajkowe w przypadku strajku w zak adzie pracy Porady w sprawach umów o prac Pomoc w przypadku wypadku przy pracy i przy uzyskaniu odszkodowania Pomoc w zakresie szkoeƒ Grupowe ubezpieczenie na ycie /ubezpieczenie od wypadków w czasie wonym od pracy Âwiadczenie uropowe Dodatek za dni Êwiàteczne i wone od pracy

5 JeÊi nie masz wa nego zezwoenia na prac Jako obywate jednego z nowych krajów cz onkowskich UE nie masz prawa podejmowaç pracy w Danii bez zezwoenia na prac. Praca bez zezwoenia jest nieegana i mo e mieç powa ne konsekwencje da Ciebie i Twojego pracodawcy. Praca bez zezwoenia zostanie uznana za nieeganà, a gro à za nià wysokie grzywny, konfiskata ewentuanych dochodów, wydaenie z kraju oraz kara pozbawienia wonoêci. JeÊi masz probemy z pracodawcà JeÊi masz probemy z pracodawcà, skontaktuj si z okanym oddzia em zwiàzków, który udziei Ci pomocy. W przypadku wàtpiwoêci odnoênie obowiàzujàcych przepisów mo esz zwróciç si do Duƒskiego Urz du ds. Cudzoziemców (Udændingestyresen), pacówki dypomatycznej RP w Danii, oddzia u transportowców organizacji zwiàzkowej 3F abo okanego oddzia u zwiàzkowego.

6 Niniejszy foder zosta wydany przez: (Afdeingens stempe) G ówny Urzàd ds. Cudzoziemców (Udændingestyresen) Ryesgade København Ø Te: (+45) Fax: (+45) G ówny Urzàd Ceny i Podatkowy (Tod- og Skattestyresen) Østbanegade København Ø Te: (+45) Fax: (+45) Oddzia Transportu Zrzeszenia Zwiàzków Zawodowych 3F (Transportgruppen i 3F) Kampmannsgade København V Te: (+45) Fax: (+45) Udgivet: December 2005 Varenr:

INTERESUJE CI LEGALNA PRACA W POLSCE? CHCESZ ZALEGALIZOWAå SWÓJ POBYT? Poradnik dla imigrantów

INTERESUJE CI LEGALNA PRACA W POLSCE? CHCESZ ZALEGALIZOWAå SWÓJ POBYT? Poradnik dla imigrantów INTERESUJE CI LEGALNA PRACA W POLSCE? CHCESZ ZALEGALIZOWAå SWÓJ POBYT? Poradnik dla imigrantów Z naszego poradnika dowiesz si : 1 KIM JESTEÂMY I JAK MO EMY CI POMÓC? Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku

Bardziej szczegółowo

Praca w Danii - przewodnik po duńskim rynku pracy

Praca w Danii - przewodnik po duńskim rynku pracy Praca w Danii - przewodnik po duńskim rynku pracy Wydanie III, maj 2009 Spis treści I. Od Ministra Zatrudnienia... 1 II. Najwa niejsze aspekty duńskiego rynku pracy... 2 1. Większość pracowników i pracodawców

Bardziej szczegółowo

8.7 Nisze rynkowe w Rumunii 40 8.8 Targi w Rumunii 41 8.9 System izb przemys owo-handlowych 43 9 Warunki podró y i zamieszkania w Rumunii 46 9.

8.7 Nisze rynkowe w Rumunii 40 8.8 Targi w Rumunii 41 8.9 System izb przemys owo-handlowych 43 9 Warunki podró y i zamieszkania w Rumunii 46 9. Spis treêci: Przedmowa 3 1 Informacje ogólne o kraju 4 1.1 Podstawowe informacje 4 1.2 LudnoÊç, religia i j zyk w Rumunii 4 1.3 Klimat, warunki geograficzne oraz bogactwa naturalne 5 1.4 Polityka 6 1.5

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 3/2004 Jak korzystaç ze strony Klubu Dealerów Grupy Goodyear: www.kdgg.pl Wpisz w przeglàdarce www.kdgg.pl Aby korzystaç ze strony, nale y si zalogowaç.

Bardziej szczegółowo

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych JesteÊ na w aêciwej drodze Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Commercial Union Direct Witamy w Commercial Union Direct Dzi kujemy za wybranie Commercial Union Direct.

Bardziej szczegółowo

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium V W N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C ic VSamorzàd zawodowy Przedstawiamy krótki przeglàd wa nych dla Êrodowiska wydarzeƒ i spraw. Szczegó owo omawiamy propozycj zmian przepisów do ustawy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA TURYSTA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA TURYSTA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA ROZDZIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne zasady ubezpieczenia 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (dalej OWU ) dotyczà ubezpieczenia w czasie podró y i pobytu

Bardziej szczegółowo

Wniosek podatkowy dla przedsiębiorców zagranicznych

Wniosek podatkowy dla przedsiębiorców zagranicznych SKV 419 J utgåva 1 Polska Wniosek podatkowy dla przedsiębiorców zagranicznych Informacja, przykłady i formularze Adresujemy t broszur do przedsi biorców zagranicznych, którzy b dà prowadziç dzia alnoêç

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej BANK I KREDYT paêdziernik 2005 Rynki i Instytucje Finansowe 27 Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej Wies aw D bski Uwagi wst pne 1 Zob. W. D bski: Rynek finansowy i jego mechanizmy.

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Kobiety Pracownicy 50+ wyzwania i szanse na rynku pracy. Programu Leonardo da Vinci ISSN 1898-9365

Biuletyn. Kobiety Pracownicy 50+ wyzwania i szanse na rynku pracy. Programu Leonardo da Vinci ISSN 1898-9365 Programu Leonardo da Vinci ISSN 1898-9365 01 ( 5) 2010 Kobiety Pracownicy 50+ wyzwania i szanse na rynku pracy Publikacja zosta a sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 MOTTO: Wszyscy ludzie byliby sobie równi, gdyby nie mieli potrzeb Wolter SPIS

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych 6. wydanie obowiàzuje od 05.01.2007 Warunki Imprez Turystycznych Szczegó owe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie przy ul. Wo oskiej 7 OGÓLNE WARUNKI SZANOWNI PA STWO,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 153. Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy. (trzecia edycja)

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 153. Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy. (trzecia edycja) MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 153 Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy (trzecia edycja) Ma gorzata Glibowska, Anna Górska, Beata Pawe czyk, Renata ak Warszawa, grudzieƒ 2002 r. Materia

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 1(2)/2007 RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

Rynek kart p atniczych w Polsce

Rynek kart p atniczych w Polsce Rynek kart p atniczych w Polsce Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Spo ecznej ul. Âwi tokrzyska 11/21,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Stopniami naukowymi sà stopnie doktora i doktora

Bardziej szczegółowo

DANE O ORGANIZACJI BANKU ZACHODNIEGO S.A., OSOBACH ZARZÑDZAJÑCYCH, OSOBACH NADZORUJÑCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

DANE O ORGANIZACJI BANKU ZACHODNIEGO S.A., OSOBACH ZARZÑDZAJÑCYCH, OSOBACH NADZORUJÑCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH ROZDZIA VII DANE O ORGANIZACJI BANKU ZACHODNIEGO S.A., OSOBACH ZARZÑDZAJÑCYCH, OSOBACH NADZORUJÑCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 1. PODSTAWOWE ZASADY ZARZÑDZANIA BANKIEM ZACHODNIM S.A. 1.1. OPIS ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

możemy zmienić wiele Silni razem Twój udział się liczy

możemy zmienić wiele Silni razem Twój udział się liczy wiele możemy zmienić Silni razem Twój udział się liczy Twój udział się liczy Nasi członkowie są dla nas najważniejsi. Razem możemy sobie pomagać i zapewnić, aby członkostwo opłacało się Tobie i Twoim kolegom

Bardziej szczegółowo

HIPAA Booklet Front Cover Times New Roman 10pt. Northwestern Memorial Hospital

HIPAA Booklet Front Cover Times New Roman 10pt. Northwestern Memorial Hospital HIPAA Booklet Front Cover Times New Roman 10pt. Przede Wszystkim Pacjent: Jak chronimy twojà prywatnoêç Northwestern Memorial Hospital Drogi pacjencie, W szpitalu Northwestern Memorial (NMH), jesteêmy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

BIULETYN 5,6(161,162/2009) Rok wydania XVIII Podkarpacka Okr gowa Izba Aptekarska Rzeszów - maj, czerwiec 2009

BIULETYN 5,6(161,162/2009) Rok wydania XVIII Podkarpacka Okr gowa Izba Aptekarska Rzeszów - maj, czerwiec 2009 BIULETYN 5,6(161,162/2009) Rok wydania XVIII Podkarpacka Okr gowa Izba Aptekarska Rzeszów - maj, czerwiec 2009 BIULETYN REDAGUJE PREZYDIUM PORA oraz KOMITET REDAKCYJNY: Przewodniczàcy dr n. farm. Aleksander

Bardziej szczegółowo

STUDIOWANIE. czyli JAK ZDOBYå INDEKS W EUROPIE

STUDIOWANIE. czyli JAK ZDOBYå INDEKS W EUROPIE W YZ T W STUDIOWANIE czyli JAK ZDOBYå INDEKS W EUROPIE N IE SPIS TREÂCI 2 CZ Âå PIERWSZA 3 WST P 4 8 REKRUTACJA 9 11 J ZYKI 12 15 STYPENDIA 16 17 PRACA 18 19 KOSZTY YCIA 20 23 STA E 24 26 POBYT 28 29 PO

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti..

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti.. W lipcowym numerze Monitora Ubezpieczeniowego prezentujemy m.in. wyniki akcji Kobieta ubezpieczona i rozstrzygni cie jubileuszowego V Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i

Bardziej szczegółowo