Polityka antykorupcyjna Grupy GLS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka antykorupcyjna Grupy GLS"

Transkrypt

1 Polityka antykorupcyjna Grupy GLS Wprowadzenie Zaufanie, którym klienci obdarzają Grupę GLS, jest jednym z jej największych atutów. Powinniśmy zatem robić wszystko, co w naszej mocy, aby je pielęgnować. Jednym ze sposobów jest zachowanie ścisłej zgodności ze wszystkimi przepisami prawa. Przeciwdziałanie korupcji zyskało na znaczeniu dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w Wielkiej Brytanii i z nią związanych z dniem 1 lipca 2011 r., kiedy w życie weszła brytyjska ustawa antykorupcyjna. Jak wiele innych spółek, przedsiębiorstwa Grupy GLS, będące pośrednio spółkami zależnymi od Grupy Royal Mail (Wielka Brytania), wzmacniają swoje procesy antykorupcyjne kierując się nowymi przepisami. Ma to na celu nie tylko spełnianie nowych wymagań prawa, ale i jak najlepsze przygotowanie Grupy GLS do ochrony jej reputacji i wypełniania naszego zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej w sposób sprawiedliwy, uczciwy i otwarty, w zgodzie z najwyższymi standardami etycznymi. Przypadki korupcji narażają Grupę GLS i jej pracowników na ryzyko oskarżeń, grzywien, odsunięcie od udziału w przetargach gospodarczych oraz inne kary. Są ponadto sprzeczne ze wszystkimi zasadami reprezentowanymi przez nas i naszą markę. Grupa GLS stosuje politykę zerowej tolerancji wobec korupcji i przekupstwa. Zasada ta została jednogłośnie przyjęta przez Zarząd GLS Holding. Zasady te są niezmiernie ważne dla Zarządu GLS Holding. Wspólnymi wysiłkami musimy zadbać, by reputacja Grupy GLS pozostała bardzo dobra. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką oraz z powiązanymi Politykami, co pozwoli na pełne zrozumienie wynikających z niej zobowiązań. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z lokalnym Dyrektorem Finansowym lub Dyrektorem Zarządzającym. Rico Back CEO Grupy GLS Strona 1 z 9

2 A. Cel niniejszej Polityki Polityka antykorupcyjna Grupy GLS Celem niniejszej Polityki jest wyznaczenie standardów zachowania, które minimalizują ryzyko korupcji, na jakie narażona jest Grupa GLS. Zasady leżące u podstaw niniejszej Polityki są identyczne we wszystkich krajach, w których działamy, niezależnie od sektora działalności bądż lokalnych zwyczajów i praktyk. Niniejsza Polityka obowiązuje wszystkie osoby zatrudnione przez Grupę GLS lub wykonujące usługi na jej rzecz lub w jej imieniu, na całym świecie i w dowolnej roli, w tym pracowników tymczasowych i podwykonawców. Oczekujemy, że pośrednicy oraz inni partnerzy biznesowi będą postępować etycznie, a ponadto możemy wymagać od nich przestrzegania zasad niniejszej Polityki we wszystkich relacjach z Grupę GLS lub działaniach prowadzonych w jej imieniu. Jakiekolwiek naruszenie niniejszej Polityki lub którejkolwiek z wdrażających ją procedur będzie traktowane przez Grupę GLS jako poważny problem i może skutkować postępowaniem dyscyplinarnym, w tym rozwiązaniem stosunku pracy i doniesieniem przekazanym stosownym organom. Przestrzeganie Polityki chroni przed grzywnami o nieograniczonej wysokości oraz ewentualnym wyrokiem pozbawienia wolności, a samą Grupę GLS przed grzywnami o potencjalnie nieograniczonej wysokości i znaczną szkodą dla reputacji. Załącznik 1 Dlaczego warto przestrzegać Polityki wskazuje niektóre z przyczyn, dla których wszyscy powinniśmy przestrzegać tych zaleceń, np. kultura, reputacja, sankcje prawne, itp. B. Czym jest przekupstwo i korupcja? Przekupstwo to: obiecywanie, oferowanie, dawanie, żądanie lub przyjmowanie, bezpośrednio lub poprzez osoby trzecie, JAKICHKOLWIEK KORZYŚCI w celu spowodowania lub nagrodzenia niewłaściwego zachowania (zachowania niedozwolonego, nieetycznego, lub stanowiącego naruszenie obowiązku). Jeżeli próba przekupstwa jest odrzucona lub nie przyniesie pożądanego skutku, nadal pozostaje przekupstwem. Korzyści mogą mieć charakter finansowy lub inny i mogą obejmować m.in.: pieniądze; pożyczki; darowizny (w tym na cele dobroczynna); przyznanie relacji biznesowych; umowy o pracę; umowy konsultacyjne; traktowanie preferencyjne; informacje poufne; Strona 2 z 9

3 podarunki i przejawy gościnności (patrz Polityka przyjmowania i oferowania podarunków przejawów gościnności); dni wolne od pracy; jakiekolwiek innych korzyści lub świadczenia mające wartość (lub postrzegane jako mające wartość) dla odbiorcy lub innej osoby (np. krewnego lub przyjaciela odbiorcy). Za zachowanie niewłaściwe uważa się zachowania niedozwolone, nieetyczne lub stanowiące naruszenie obowiązku. Zachowanie nieetyczne to zachowanie, które nie będąc niedozwolone przez prawo nie jest zarazem zachowaniem prawidłowym", jakiego należy oczekiwać od pracownika Grupy GLS lub osób trzecich. Przekupstwa może dopuścić się: jakikolwiek pracownik Grupy GLS, niezależnie od stażu pracy lub stopnia, w każdym miejscu na świecie; lub jakakolwiek inna osoba świadcząca usługi w imieniu Grupy GLS w dowolnym miejscu na świecie (osoby trzecie, takie jak przedstawiciele, pośrednicy, podwykonawcy i dostawcy). Przekupstwo może mieć miejsce zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. C. Zasady Grupy GLS 1. Oferowanie i otrzymywanie łapówek Grupa GLS przyjęła politykę zerowej tolerancji wobec przekupstwa, w związku z czym: pracownicy, w tym pracownicy tymczasowi i podwykonawcy, nigdy nie mogą obiecywać, oferować lub wręczać łapówek; nie mogą nigdy domagać się lub przyjmować łapówek; żaden pracownik nie zostanie ukarany degradacją, grzywną, ani żadnymi innymi negatywnymi konsekwencjami z tytułu odmowy przyjęcia lub zapłacenia łapówki, nawet jeżeli taka odmowa spowoduje utratę możliwości biznesowych dla Grupy GLS; wszyscy pracownicy zobowiązani są przestrzegać standardów zawartych w Polityce przyjmowania i oferowania podarunków i przejawów gościnności Grupy GLS. 2. Polityka przyjmowania i oferowania podarunków i przejawów gościnności Nasza Polityka przyjmowania i oferowania podarunków i przejawów gościnności reguluje oferowanie i przyjmowanie podarunków, przejawów gościnności/reprezentacji, darowizn na cele dobroczynne oraz sponsorowania. 3. Konflikty interesów Pracownicy Grupy GLS powinni działać w sposób umożliwiający unikanie konfliktów interesów. Przykłady sytuacji, których należy unikać, to m.in.: prywatne ustalenia dotyczące towarów i usług, które mają być przekazane na użytek prywatny za pomocą instytucji zaopatrzeniowych Grupy GLS; prywatne ustalenia dotyczące korzystania z warunków rabatów (z zastrzeżeniem przypadków, w których jest to wynikiem oficjalnych negocjacji prowadzonych przez Grupę Strona 3 z 9

4 GLS i stanowi świadczenie na rzecz personelu oraz jest promowane jako ogólnie dostępne dla całego personelu); oraz płatności otrzymywane od osób trzecich za świadczenie usług będących częścią oficjalnych obowiązków danego pracownika (na przykład wynagrodzenie pieniężne za stawienie się na rozmowę lub opłata za udzielenie wywiadu), z wyjątkiem sytuacji zatwierdzonych przez bezpośredniego przełożonego danego pracownika, przy czym płatność taka powinna być przekazana bezpośrednio Spółce GLS zatrudniającej tego pracownika. Ponadto: pracownik lub przedstawiciel, którego rola obejmuje negocjowanie lub upoważnianie kontraktów z podmiotami trzecimi powinien niezwłocznie zadeklarować wszelkie udziały w takiej spółce będącej podmiotem trzecim, spółce holdingowej posiadającej udziały w takim podmiocie, lub spółkach zależnych bądź powiązanych takiego podmiotu, z wyjątkiem sytuacji, gdy udziały takie dotyczą spółki notowanej na giełdzie i stanowią mniej niż 5,0% wartości wydanego kapitału zakładowego; pracownik nie może autoryzować przekazania środków firmowych na rzecz jakiejkolwiek instytucji charytatywnej lub organizacji, której jest powiernikiem, członkiem zarządu, dyrektorem, bądź innym funkcjonariuszem; oraz na decyzje biznesowe, w szczególności na nominacje i przyznawanie kontraktów, nie mogą mieć wpływu jakiekolwiek relacje osobiste, rodzinne bądź inne, bądź członkostwo w jakimkolwiek związku społecznym, religijnym lub politycznym, do którego przynależność jest ograniczona na podstawie płatności, elekcji, bądź przysięgi lojalności lub zachowania tajemnicy. 4. Stosunki i umowy biznesowe Wszelkie stosunki z urzędnikami publicznymi lub osobami prywatnymi i przedsiębiorstwami powinny być otwarte i transparentne oraz prowadzone w sposób stosowny i prawidłowy. Pozwoli to zapewnić, że nie wystąpi korupcja bądź przekupstwo, a także zapobiegnie wrażeniu i pozorom działań niestosownych. 4.1 Urzędnicy publiczni Stosunki z Urzędnikami publicznymi mogą być kwestią szczególnie wrażliwą. Urzędnikiem publicznym może być każda osoba zajmująca państwowe stanowisko ustawodawcze, wykonawcze, administracyjne lub sądowe, wewnętrzne bądź zagraniczne, na poziomie samorządu lokalnego lub rządu centralnego. Urzędnicy mogą być: powoływani lub obierani; pełniący funkcję na stałe lub czasowo; płatni lub nieopłacani; posiadaczami jakiegokolwiek stopnia, poziomu, lub o jakimkolwiek stażu; pracownikami podmiotu należącego do państwa lub nadzorowanego przez państwo (np. przedsiębiorstwa skarbu państwa itp.); funkcjonariuszami lub osobami zajmującymi stanowiska w partiach politycznych; kandydatami na stanowiska publiczne; Strona 4 z 9

5 osobami, które pełnią funkcje publiczne dla lub w imieniu bądź na terytorium jakiegokolwiek kraju; lub pracownikami międzynarodowych organizacji publicznych. Jakiekolwiek oferty korzyści na rzecz urzędnika publicznego wysuwane w związku z pozyskaniem lub utrzymaniem relacji biznesowych mogą być uznane za próby korupcji, również w przypadku, gdy za taką ofertą nie stałby żaden niestosowny cel. Dlatego w przypadku relacji z urzędnikami publicznymi konieczna jest szczególna dbałość. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do tego, czy dana korzyść może być przypadkiem przekupstwa, należy skontaktować się z bezpośrednim przełożonym i Dyrektorem Zarządzającym spółki lokalnej bądź z Zarządem GLS Group Holding. 4.2 Płatności ułatwiające Płatność ułatwiająca to płatność dokonana na rzecz urzędnika w celu zapewnienia lub przyśpieszenia wykonania procedury lub działania, do których osoba dokonująca płatności ułatwiającej ma prawo ustawowe lub inne, np. uzyskanie zezwolenia, licencji, wizy itp. (czasem zwana wyrazem wdzięczności ). Płatności ułatwiające są łapówkami, są niedozwolone i w żadnym wypadku nie są akceptowalne. Jednak jeżeli spotkają się Państwo z żądaniem takiej płatności, w sytuacji, w której mieliby Państwo wrażenie fizycznego zagrożenia lub w której istniałoby faktyczne zagrożenie Państwa bezpieczeństwa w wypadku, gdyby nie dokonali Państwo tej płatności, należy dokonać płatności i jak najszybciej zgłosić to bezpośredniemu przełożonemu i Dyrektorowi Zarządzającemu spółki lokalnej, który następnie powinien skontaktować się z Zarządem GLS Group Holding. Jeżeli nawet uda się ostatecznie uniknąć płatności, należy powiadomić bezpośredniego przełożonego o takim żądaniu, ponieważ pomoże to identyfikować obszary, w których w przyszłości mogą wystąpić takie problemy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do tego, czy należy dokonać danej płatności, należy skontaktować się z bezpośrednim przełożonym i Dyrektorem Zarządzającym spółki lokalnej bądź z Zarządem GLS Group Holding. 4.3 Przedstawiciele, pośrednicy i inni partnerzy biznesowi Grupa GLS może ponosić odpowiedzialność za działania przedstawicieli, pośredników i innych partnerów biznesowych (w tym dostawców i podwykonawców), w związku z czym: Grupa GLS współpracuje wyłącznie z takimi przedstawicielami, pośrednikami i innymi partnerami biznesowymi, którzy zostali zatwierdzeni przez kierownictwo spółki lokalnej; w przypadku wątpliwości co do tego, czy dany podmiot trzeci został zatwierdzony przez kierownictwo spółki lokalnej, należy skontaktować się z bezpośrednim przełożonym; wszelkie wynagrodzenia płatne na rzecz przedstawicieli lub innych partnerów biznesowych działających w imieniu Grupy GLS powinny być odpowiednie do świadczonych usług (co należy ocenić w sposób w miarę możliwości obiektywny); oraz płatności nie należy nigdy dokonywać w gotówce powinny być one dokonywane za pomocą uznanych istniejących kanałów, przy czym płatności nie można dokonywać za pomocą rachunków zagranicznych. Strona 5 z 9

6 Załącznik 2 przedstawia wybrane sygnały ostrzegawcze, które mogą wskazywać na ryzyko korupcji w procesie rozważania relacji z podmiotami trzecimi, takimi jak przedstawiciele, pośrednicy i dostawcy. 5. Rachunki i ewidencja finansowa Polityka Grupy GLS wymaga utrzymywania dokładnych i przejrzystych ksiąg, ewidencji i sprawozdań finansowych dla wszystkich jednostek gospodarczych i wszystkich podmiotów trzecich pracujących na rzecz Grupy GLS. 6. Zgłaszanie wątpliwości W razie powzięcia informacji, że miał miejsce przypadek przekupstwa lub korupcji, lub podejrzenia, że przypadek taki miał bądź moźe mieć miejsce gdziekolwiek w ramach struktury Grupy GLS (lub w związku z nią), należy bezzwłocznie zgłosić to: bezpośredniemu przełożonemu i Dyrektorowi Zarządzającemu lokalnej spółki; wyznaczonemu rzecznikowi praw; lub Zarządowi GLS Group Holding, jeżeli bezpośredni przełożony lub Dyrektor Zarządzający lokalnej spółki są nieosiągalni lub nie mogą rozwiązać podniesionej kwestii. Grupa GLS dokłada wszelkich starań, aby zapewnić pracownikom możliwość zgłaszania swoich wątpliwości z zachowaniem pełnej poufności. Wszystkie zgłoszenia traktowane są z całą powagą i będą należycie badane; wszelkie formy odwetu wobec osoby zgłaszającej takie wątpliwości są ściśle zabronione. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki w ogóle lub zastosowania tych postanowień w określonych przypadkach, należy skontaktować się z Dyrektorem Finansowym, Dyrektorem Zarządzającym lokalnej spółki lub z Zarządem GLS Group Holding. 7. Osoby kontaktowe W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w sprawie przekupstwa i korupcji, wniosków o dalsze związane z tym szkolenia lub niepewności co do sposobu stosowania Polityki w danej sytuacji, należy skontaktować się z: General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. Dyrektor Zarządzający: Tomasz Kroll, Tel: Dyrektor Finansowy: Michał Maciąga, Tel: D. Informacje o dokumencie Data wejścia w życie: 1 października 2012 r. Strona 6 z 9

7 E. Podsumowanie kluczowych punktów Polityka Grupy GLS Grupa GLS stosuje politykę zerowej tolerancji wobec korupcji i przekupstwa. Przekupstwo to: obiecywanie, oferowanie, dawanie, żądanie lub przyjmowanie, bezpośrednio lub poprzez osoby trzecie, JAKICHKOLWIEK KORZYŚCI w celu spowodowania lub nagrodzenia niewłaściwego zachowania (zachowania niedozwolonego, nieetycznego, lub stanowiącego naruszenie obowiązku). Jeżeli próba przekupstwa jest odrzucona lub nie przyniesie pożądanego skutku, nadal pozostaje przekupstwem. Korupcja i przekupstwo mogą dotyczyć urzędników publicznych, bądź też mieć miejsce w relacjach odbywających się wyłącznie między przedsiębiorstwami lub osobami prywatnymi. Konsekwencje Korupcja i przekupstwo są traktowane z całą powagą, a w wielu miejscach są przestępstwem wiążącym się z surowymi karami. Korupcja i przekupstwo szkodzą reputacji i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, a zatem stanowią zagrożenie dla sukcesu Grupy GLS. Korupcja i przekupstwo są ponadto istotnymi kwestiami dyscyplinarnymi dla osób zatrudnianych przez Grupę GLS lub działających w jej imieniu. WARTO PAMIĘTAĆ W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do tego, co Państwo lub inna osoba (należąca do Grupy GLS lub spoza niej) powiedzieli lub zrobili, bądź zrobią, należy skontaktować się jak najszybciej z bezpośrednim przełożonym, wyznaczonym rzecznikiem praw lub Dyrektorem Zarządzającym spółki lokalnej lub Zarządem GLS Group Holding. Należy też starać się nie tworzyć wrażenia działań korupcyjnych poprzez branie pod uwagę tego, w jaki sposób Państwa działania lub wypowiedzi mogą postrzegać inni. Należy zadać sobie pytanie: czy w przypadku upublicznienia takiej płatności lub działania mogłoby ono przynieść szkodę reputacji Grupy GLS? Jeżeli dowiedzieliby się Państwo, że miał miejsce przypadek przekupstwa lub korupcji, lub jeżeli mieliby Państwo podejrzenia, że przypadek taki miał bądż może mieć miejsce gdziekolwiek w ramach struktury Grupy GLS (lub w związku z nią), należy skontaktować się w tej sprawie z bezpośrednim przełożonym, wyznaczonym rzecznikiem praw, z Dyrektorem Zarządzającym lokalnej spółki lub z Zarządem GLS Group Holding w pierwszym możliwym terminie, aby jak najszybciej można było podjąć dochodzenie w sprawie jakichkolwiek potencjalnie niestosownych działań. Strona 7 z 9

8 Załącznik 1 Dlaczego warto przestrzegać Polityki? Przestrzeganie niniejszej Polityki i wszelkich stosownych przepisów prawa dotyczących korupcji i przekupstwa jest niezmiernie istotne z perspektywy ochrony zarówno Państwa, jak i Grupy GLS. Warto przestrzegać tych przepisów z wielu powodów: Kultura spółki: korupcja i przekupstwo są całkowicie sprzeczne z przyjętą przez Grupę GLS kulturą nieustannego doskonalenia, wyjątkowych standardów oraz uczciwego i sprawiedliwego postępowania w każdej sytuacji. Przestrzeganie zasad niniejszej Polityki jest kluczowym elementem zachowania tej kultury. Reputacja: wizerunek, wartość firmy i pozycja mogą łatwo ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu przez jakiekolwiek naruszenie prawa lub niniejszej Polityki. Podważyłoby to również zaufanie i relacje rynkowe, które Grupa GLS zbudowała u swoich klientów i innych interesariuszy. Zobowiązania prawne: z punktu widzenia prawa Grupa GLS dopuściłaby się przestępstwa nie podejmując działań mających zapobiec przekupstwu i działaniom korupcyjnym popełnianym przez jakiekolwiek osoby działające lub świadczące usługi w imieniu Grupy GLS. Sankcje karne: w większości państw świata przekupstwo i korupcja są uznawane za przestępstwo. Naruszenia przepisów mogą mieć miejsce także wtedy, gdy działania związane z przestępstwem odbywają się za granicą. Może również mieć miejsce konfiskata wszelkich pożytków wynikających z przekupstwa lub działania korupcyjnego. Sankcje cywilne: w wielu jurysdykcjach poniesienie szkód lub utrata możliwości biznesowych w wyniku przekupstwa i korupcji uprawnia poszkodowanych do dochodzenia odszkodowania z tytułu takich strat. Dochodzenia: dochodzenia w przypadku podejrzeń przestępstwa mogą wymagać znacznych nakładów czasu kierownictwa i spółki, wiązać się ze znacznym stresem dla personelu i niekorzystną prasą. Podleganie dochodzeniu i obrona w postępowaniach prowadzonych przez organy ustawodawcze lub prokuraturę wiąće się też ze znacznymi kosztami, wymagając nie tylko czasu, ale i wydatków prawnych i innych, z których wszystkie szkodzą działalności Grupy GLS. Postępowanie dyscyplinarne: naruszenia przepisów prawa i/lub niniejszej Polityki będą traktowane przez Grupę GLS jako poważne problemy dyscyplinarne, które mogą skutkować naganą, zawieszeniem i/lub zwolnieniem. W sytuacji, gdy partner biznesowy nie będzie przestrzegać postanowień niniejszej Polityki, Grupa GLS może uznać za stosowne rozwiązanie tej relacji biznesowej, jeżeli będzie jej przysługiwać takie prawo. Przestrzeganie tych przepisów jest istotne nie tylko dla Grupy GLS. Jeżeli będą Państwo w jakikolwiek sposób brać udział w przekupstwie lub działaniach korupcyjnych, mogą Państwo ponieść konsekwencje obejmujące odpowiedzialność osobistą, w tym karę pozbawienia wolności lub grzywny. Strona 8 z 9

9 Załącznik 2 Sygnały ostrzegawcze Sygnały ostrzegawcze, które mogą wskazywać na ryzyko korupcji w procesie rozważania relacji z przedstawicielami i podmiotami trzecimi, to: nadzwyczaj wysokie prowizje lub nietypowe schematy płatności; podmioty trzecie, na temat których posiadamy niewielką wiedzę, np. podmioty o niejasnej historii transakcji, o niedostępnych lub bardzo ograniczonych informacjach firmowych (np. spółka utworzona w jurysdykcji, w której informacje na temat udziałowców i akcjonariuszy, dyrektorów itp. nie są publicznie dostępne) lub podmioty niedawno utworzone; podmioty trzecie, które wydają się niedostatecznie wykwalifikowane lub o niedostatecznej liczebności personelu, bądź są wskazane lub rekomendowane przez urzędników państwowych; powtarzane lub niewspółmierne podarunki lub przejawy gościnności; żądania pokrycia nadzwyczaj wysokich wydatków, lub wydatków poniesionych przez członków rodziny lub osoby powiązane; gościnność bez uzasadnionego związku z promowaniem lub demonstrowaniem produktów lub usług; przeszłe przypadki lub wrażenie występowania korupcji w danym państwie; lub płatności na rzecz/ze strony urzędników publicznych lub osób prywatnych, które mogą mieć powiązania polityczne. Strona 9 z 9

Polityka antykorupcyjna

Polityka antykorupcyjna Polityka antykorupcyjna Wstęp RPC Group Plc ( Firma ) ma politykę zero tolerancji dla przekupstwa i korupcji w swoich jednostkach na całym świecie, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA

POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA POLITYKA ANTYKORUPCYJNA ORANGE RETAIL SA Polityka Antykorupcyjna Orange Retail SA została opracowana zgodnie z zasadami Polityki Antykorupcyjnej Orange Polska SA Wstęp Orange Retail SA przyjmuje politykę

Bardziej szczegółowo

Polityka zapobiegania przekupstwu i korupcji Royal Mail Group

Polityka zapobiegania przekupstwu i korupcji Royal Mail Group Polityka zapobiegania przekupstwu i korupcji Royal Mail Group Grupa Royal Mail stosuje politykę zerowej tolerancji dla zjawisk przekupstwa i korupcji. Niniejsza polityka wyznacza standardy postępowania,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Janusz Górski, Prezes Schenker Sp. z o.o. Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Polityka antykorupcyjna Grupy GLS

Polityka antykorupcyjna Grupy GLS Polityka antykorupcyjna Grupy GLS Wytyczne dla pracowników Niniejsze wytyczne są skierowane do osób pracujących dla Grupy GLS i zawierają dodatkowe informacje na temat standardów postępowania w sposób

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych 1 Szanowni Państwo, We wszystkich krajach, w których obecny jest koncern Deutsche Bahn, działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wysokimi standardami

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki CDM Smith

Kodeks Etyki CDM Smith CDM Smith Inc. oraz wszystkie jej podmioty zależne są zobowiązane postępować etycznie w swoich praktykach biznesowych. Od utworzenia firmy w 1947 r. zawsze hołdowaliśmy polityce prowadzenia wszelkiej działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015

SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS. Grudzień 2015 SZCZEGÓŁOWE STANDARDY ANTYKORUPCYJNE ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP Oprócz szczegółowych zobowiązań dotyczących uczciwego postępowania określonych w AGBP, niniejsze szczegółowe standardy antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Antykorupcyjna dla Grupy Saferoad

Instrukcja Antykorupcyjna dla Grupy Saferoad Instrukcja Antykorupcyjna dla Grupy Saferoad Spis treści 1. Wprowadzenie do antykorupcyjności 5 2. Streszczenie 7 3. Podstawowe wymagania 8 4. Oczekiwane zachowania 8 4.1 Kluczowe zasady 8 4.2 Definicja

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw

KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG SPIS TREŚCI 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0. Łapówki. Opłaty przyspieszające tok spraw ETYKA W BIZNESIE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO KODEKS ETYKI BIZNESU W GRUPIE CARLSBERG 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 SPIS TREŚCI Łapówki Opłaty przyspieszające tok spraw Prezenty, fundowanie posiłków

Bardziej szczegółowo

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania

Kodeks został przyjęty przez zarząd w 2008 roku, a następnie zweryfikowany i zaktualizowany w 2013 roku. 2 grupa Husqvarna Kodeks postępowania Kodeks postępowania Kodeks postępowania grupy Husqvarna opracowano zgodnie z zasadami inicjatywy UN Global Compact, której celem jest łączenie działalności biznesowej z ochroną praw człowieka, pracy i

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH

WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH WYTYCZNE DOTYCZĄCE STRON TRZECICH Spis treści 1. Cele i zakres obowiązywania 1 2. Współobowiązujące dokumenty 1 3. Strony Trzecie 1 4. Ogólne standardy dotyczące relacji ze stronami trzecimi 1 5. Uregulowania

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania

Kodeks etyki. Zarząd grupy Hoval. 1. Zasady Kodeksu Postępowania Drodzy koledzy, Dlaczego grupa Hoval potrzebuje kodeksu postępowania? Ponieważ podobnie jak w prawdziwej rodzinie, istnieją zasady, którymi każdy powinien się kierować. Im większa rodzina, tym ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV

Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Globalny Transport i Logistyka Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Wydanie I 15.10.2013 r. Kodeks Postępowania Dostawcy DSV Strona 1 z 6 Spis treści 1. Indeks 2. Kodeks Postępowania dla dostawców Grupy DSV

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie nadużyć finansowych w projekcie RPO WSL

Zwalczanie nadużyć finansowych w projekcie RPO WSL Zwalczanie nadużyć finansowych w projekcie RPO WSL Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 2017r. Nadużycia finansowe można zgłaszać w formie informacji pisemnej na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY

DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY DATA: 17 MARCA 2014, WERSJA: 2.0 DEKLARACJA DOSTAWCY 1 / 5 Szanowny Dostawco! Sapa to zróżnicowana grupa przedsiębiorstw przemysłowych o globalnym zasięgu. Wartości i kultura równoważonego rozwoju Sapa

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Straży Granicznej

Komenda Główna Straży Granicznej Komenda Główna Straży Granicznej Źródło: http://www.strazgraniczna.pl/pl/pozostale-informacje/stop-korupcji/profilaktyka-korupcyjna/2905,przydatne-defini cje.html Wygenerowano: Wtorek, 14 lutego 2017,

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania SCA

Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA Kodeks postępowania SCA SCA ma na celu podnoszenie wartości firmy oraz budowanie relacji opartych na szacunku, odpowiedzialności i perfekcji ze swoimi pracownikami, klientami, konsumentami,

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP

KODEKS ETYCZNY I. WSTĘP KODEKS ETYCZNY Wykonując swój stały nadzór nad działalnością Spółki oraz mając na celu jej jak najefektywniejsze działanie, Rada Nadzorcza niniejszym przyjmuje Kodeks Etyczny dla Spółki o następującym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA

PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA PROCEDURA ANTYKORUPCYJNA MEGATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AUTORZY: ZARZĄD MEGATEL DATA UTWORZENIA 2014 06 27 1. DEFINICJE. Ilekroć w dalszej części niniejszej procedury

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS

KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS KODEKS ETYKI GRUPY SCANMED MULTIMEDIS Preambuła W naszym przekonaniu kultura organizacyjna Grupy Scanmed Multimedis oparta o etyczne działanie jest kluczem do sukcesu biznesowego. Naszym celem jest budowanie

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW)

KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) KODEKS ETYCZNY STANDARDY POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW (DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW) Działalność Grupy Polenergia oparta jest na trzech wartościach: uczciwość odpowiedzialność wrażliwość Jesteśmy odpowiedzialni

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania. Have a safe journey

Kodeks postępowania. Have a safe journey Kodeks postępowania Have a safe journey Zasady kluczowe: Saferoad powinien działać zgodnie z mocnymi, etycznymi praktykami biznesowymi, z zachowaniem wysokich standardów dla nas samych i naszego wpływu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS. Grudzień 2015 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ARCADIS Grudzień 2015 1. WSTĘP W spółce Arcadis określamy naszą misję następująco: Nasze zadanie polega na tworzeniu wyjątkowych i zrównoważonych rozwiązań dla naszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R. 1 Skład Zarządu

REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R. 1 Skład Zarządu REGULAMIN ZARZĄDU RONSON EUROPE N.V. PRZYJĘTY PRZEZ ZARZĄD DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2007 R 1 Skład Zarządu 1.1 Zarząd Ronson Europe N.V. (odpowiednio Zarząd oraz Spółka ) składa się z jednego lub większej

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY PL Poniższa nieoficjalna wersja skonsolidowana Kodeksu Postępowania dla członków Rady Prezesów służy wyłącznie celom informacyjnym. B EUROPEJSKI BANK CENTRALNY KODEKS POSTĘPOWANIA DLA CZŁONKÓW RADY PREZESÓW

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu

Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Zasada dotycząca zatrudniania byłych i obecnych pracowników administracji rządowej oraz osób działających w jej imieniu Deklaracja zasady: Pracownicy firmy 3M i te osoby trzecie, do których ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

DATA: Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu dnia 21 listopada 2011r. 3LEGS RESOURCES PLC GRUPA 3LEGS RESOURCES

DATA: Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu dnia 21 listopada 2011r. 3LEGS RESOURCES PLC GRUPA 3LEGS RESOURCES DATA: Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu dnia 21 listopada 2011r. 3LEGS RESOURCES PLC GRUPA 3LEGS RESOURCES KODEKS POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCY ZWALCZANIA PRZEKUPSTWA I PRAKTYK KORUPCYJNYCH i SPIS TREŚCI 1

Bardziej szczegółowo

Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji

Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji Polityka przeciwdziałania przekupstwu i korupcji 1. Wstęp Nasza firma ceni sobie swoją reputację oraz dąży do utrzymywania najwyższych standardów etycznych w prowadzeniu swojej działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

ECHO INVESTMENT KODEKS POSTĘPOWANIA

ECHO INVESTMENT KODEKS POSTĘPOWANIA KODEKS POSTĘPOWANIA KODEKS POSTĘPOWANIA ECHO INVESTMENT Echo Investment jest spółką, która dąży do zapewnienia najwyższej jakości usług, przy jednoczesnym stosowaniu najlepszych standardów prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców

Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Wprowadzenie Grupa NSG Kodeks postępowania dostawców Celem Grupy NSG jest zdobycie najwyższej światowej renomy w uznaniu za profesjonalny, etyczny oraz zgodny z prawem sposób prowadzenia biznesu, jak określono

Bardziej szczegółowo

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim

Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw. Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim Działanie na rzecz odpowiedzialnego zaopatrzenia w naszym łańcuchu dostaw Kodeks Postępowania dla dostawców LafargeHolcim 2 Kodeks Postępowania dla Dostawców LafargeHolcim Spis treści 03 Wprowadzenie do

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka)

Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) Polityka zarządzania konfliktami interesów w Deutsche Bank PBC S.A. (poziom 3: Polityki lokalne DB Polityka) 1 / 9 Spis treści 1. CEL... 2. WPROWADZENIE... 3. DEFINICJE... 4. ZAKRES STOSOWANIA... 5. POTENCJALNE

Bardziej szczegółowo

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka

Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Zasady obowiązujące w koncernie Etyka Kodeks postępowania Cel kodeksu postępowania W niniejszym kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs)

Public Affairs Standard. Sprawy Publiczne. Standard korporacyjny. Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Public Affairs Standard Sprawy Publiczne 1 Standard korporacyjny Reprezentowanie interesów firmy w dziedzinie spraw publicznych (public affairs) Ważny od marca 2014 2 Przedmowa Public Affairs Standard

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA BIZNESU SHELL Zasady Prowadzenia Biznesu Shell opisują sposób działania spółek należących do Grupy Shell.* * Royal Dutch Shell plc oraz Spółki, w których Royal Dutch Shell plc

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA

Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA Polityka informacyjna TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA Postanowienia wstępne 1 1. Dokument ten określa zasady polityki informacyjnej TU INTER Polska SA oraz TU INTER-ŻYCIE Polska SA (zwanych

Bardziej szczegółowo

UMOWA o zachowaniu poufności

UMOWA o zachowaniu poufności UMOWA o zachowaniu poufności (zwana dalej także Umową ) zawarta w dniu roku, w Oświęcimiu pomiędzy: Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, 32-600 Oświęcim, posiadającą numer REGON

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Grupy Etyka

Zasady działania Grupy Etyka Zasady działania Grupy Etyka Kodeks postępowania Cel Kodeksu postępowania W niniejszym Kodeksie postępowania zapisaliśmy normy obowiązujące w naszym przedsiębiorstwie oraz oczekiwania dotyczące naszego

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania

Kodeks postępowania firmy ebm-papst. Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Kodeks postępowania firmy ebm-papst Zasady odpowiedzialnego i zgodnego z prawem postępowania Spis treści ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA. Konferencję Antykorupcyjną dla kierowników jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA. Konferencję Antykorupcyjną dla kierowników jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia 1 2 INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA Konferencję Antykorupcyjną dla kierowników jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg Ministerstwa Zdrowia Warszawa,

Bardziej szczegółowo

K O D E K S E T Y K I. Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin

K O D E K S E T Y K I. Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin K O D E K S E T Y K I Polskiego Stowarzyszenia Wyceny Złóż Kopalin Spis treści (E1) PRZEPISY OGÓLNE... 5 (E2) NIEZALEŻNOŚĆ GK/TZK... 5 (E3) KWALIFIKACJE GK/TZK... 6 (E4) ETYKA CZŁONKA STOWARZYSZENIA...

Bardziej szczegółowo

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą

Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. Ważne informacje związane z procedurą Proces szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa Ważne informacje związane z procedurą Spis treści Coloplast wita w procesie szczegółowego badania sytuacji przedsiębiorstwa. 3 Dlaczego szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w firmie Goodyear 1 lipca 2011

Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w firmie Goodyear 1 lipca 2011 Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w firmie Goodyear 1 lipca 2011 Zasady przeciwdziałania korupcji Firma Goodyear nie zamierza uzyskiwać korzyści handlowych poprzez oferowanie lub przyjmowanie

Bardziej szczegółowo

LIST INTENCYJNY. Blue Tax Group S.A. POMIĘDZY: www.bluetax.pl 1

LIST INTENCYJNY. Blue Tax Group S.A. POMIĘDZY: www.bluetax.pl 1 LIST INTENCYJNY POMIĘDZY: Blue Tax Group S.A. a 1 LIST INTENCYJNY zawarty w dniu... 200... roku pomiędzy: Blue Tax Group S.A. z siedzibą w Wrocławiu, kod 50-122, przy ul. Szewskiej 8 (adres do doręczeń:

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH

Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Kodeks postępowania Zasady postępowania w Grupie SCHMOLZ + BICKENBACH Drodzy Pracownicy, Sukces gospodarczy i odpowiedzialność społeczna zawsze idą ze sobą w parze. W naszej firmie uważamy, że właściwe

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA STANDARDOWA

PROCEDURA STANDARDOWA WERSJA: 02 STR.: 1 z 10 Uwaga: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są własnością firmy Kennametal Inc. i/lub jej spółek zależnych. Mogą one zawierać dane o patentach, tajemnice handlowe lub dane

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny Program Compliance dla Grupy Saferoad

Korporacyjny Program Compliance dla Grupy Saferoad Korporacyjny Program Compliance dla Grupy Saferoad Spis treści 1. Wstęp i cel Programu 4 2. Opis Dokumentów Ramowych Programu Compliance 4 3. Podsumowanie obszarów Compliance 5 4. Organizacja Compliance

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE

KODEKS ETYKI ORAZ POSTĘPOWANIA W BIZNESIE Beta Security System jako firma tworząca grupę przedsiębiorstw o zasięgu międzynarodowym może stać się celem Korupcji lub innych przestępstw gospodarczych. Jesteśmy świadomi tych zagrożeń w związku z tym

Bardziej szczegółowo

Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 2014-03-20

Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Scanmed Multimedis S.A. z dnia 2014-03-20 Scanmed Multimedis S.A. KOdeks ETYKI SPIS TREŚCI Preambuła 3 Zasady ogólne 4 Zasady budowawania relacji z najważniejszymi grupami interesariuszy 5 Udział w życiu publicznym 9 Bezpieczeństwo informacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA o zachowaniu poufności

UMOWA o zachowaniu poufności UMOWA o zachowaniu poufności (zwana dalej także Umową ) zawarta w dniu roku, w Oświęcimiu pomiędzy: Synthos S.A. z siedzibą w Oświęcimiu przy ulicy Chemików 1, 32-600 Oświęcim, posiadającą numer REGON

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C.

Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Wartości etyczne ESKAZET Andrzej Flak, Przemysław Szczepkowski S.C. Naszą misją jest zapewnienie wysokiej jakości kompleksowej obsługi Klientów - zaopatrywanie ich w odzież reklamową z nadrukiem. Nasze

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security.

Wszyscy pracownicy, którzy naruszą normy niniejszego Kodeksu będą podlegać karom dyscyplinarnym. AKBIT Dystrybutor Rozwiązań IT Security. Wstęp Celem naszej polityki jest aktywne promowanie uczciwego, etycznego zachowania, ochrona bezcennej reputacji Firmy i jej pracowników, działanie na całym świecie na zasadach odpowiedzialnego biznesu,

Bardziej szczegółowo

GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY

GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY GLOBE SPECIALTY METALS, INC. KODEKS ETYCZNY Zasada ogólna Zgodnie z przepisami wewnętrznymi spółki Globe Specialty Metals, Inc. oraz przedsiębiorstw zależnych Globe Specialty Metals, Inc. ( Spółka ) biznes

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi

Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi Zasady współpracy GlaxoSmithKline z partnerami biznesowymi W GlaxoSmithKline dążymy do prowadzenia działalności zgodnie z najwyższymi standardami

Bardziej szczegółowo

Polityka Grupy w zakresie uczciwości w biznesie

Polityka Grupy w zakresie uczciwości w biznesie Grupy w zakresie uczciwości w biznesie Wprowadzenie Niestety łapówkarstwo i korupcja są cechą życia korporacyjnego oraz publicznego w wielu krajach na świecie. Nawet sugestia dotycząca korupcji może szkodzić

Bardziej szczegółowo

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji

Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Zasada dotycząca bezpieczeństwa informacji, tajemnic handlowych i poufnych informacji Deklaracja zasady: Firma 3M zobowiązuje się do ochrony poufnych informacji firmy 3M, w tym tajemnic handlowych, przed

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit

Kodeks etyczny. Zasady postępowania firmy Metalwit Kodeks etyczny Zasady postępowania firmy Metalwit Monika Piękoś 2017-03-09 20 lat tradycji- Rozwijamy się dla Ciebie Kodeks etyczny Metalwit str. 2/6 Spis treści 1. Wstęp..... str. 3/6 2. Istota przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu: Polityka Obowiązuje od: 2012-04-01. Zasady polityki antykorupcyjna firmy SABMiller

Rodzaj dokumentu: Polityka Obowiązuje od: 2012-04-01. Zasady polityki antykorupcyjna firmy SABMiller Rodzaj dokumentu: Polityka Obowiązuje od: 2012-04-01 Tytuł dokumentu: Zasady polityki antykorupcyjna firmy SABMiller Data następnego przeglądu: Wersja: 2013-03-31 Nr wersji Cel i zakres dokumentu: Osoba

Bardziej szczegółowo

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA

ODNIESIENIA DO ZAPISÓW PROJEKTU KSWP 0 OGÓLNE REGUŁY POSTĘPOWANIA ZASADY STOSOWANIA KODEKSU ETYKI ZAWODOWEJ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH I. Zasady Podstawowe 1. Niniejsze Zasady Stosowania Kodeksu Etyki Zawodowej Rzeczoznawców Majątkowych, stanowią zbiór zasad, jakimi powinni

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa )

Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) Strona 1 Umowa o świadczenie usług i przeniesienie autorskich praw majątkowych nr. ( Umowa ) zawarta w dniu. r. w Warszawie między: firmą z siedzibą w Warszawie, przy ul. Ratuszowej 7/9 lok. 76, 03 450

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyki biznesowej

Kodeks etyki biznesowej Kodeks etyki biznesowej Wstęp S4E S.A. jest wiodącym podmiotem w branży IT w Polsce. Naszym celem jest dostarczanie nowoczesnych, skutecznych i bezpiecznych rozwiązań sprzętowych dla różnorodnych klientów.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG. zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej Usługobiorcą a zamieszkałym, PESEL: NIP, w dalszej części umowy zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem.

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem. OSTRZEŻENIE O RYZYKU Mając na względzie zgodę OX Capital Markets Ltd (zwaną dalej Spółką ) na zawarcie transakcji na opcje binarne z niżej podpisanym (zwanym dalej Klientem ), Klient oświadcza, że rozumie

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce WPROWADZENIE Niniejsze Dobre praktyki komitetów audytu odzwierciedlają najlepsze międzynarodowe wzory i doświadczenia w spółkach publicznych. Nie jest to zamknięta

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew

Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew Przewodnik Kodeksu postępowania i zasad prowadzenia działalności dla Stron Trzecich Firmy Smith & Nephew T 44 (0) 207 401 76461 5 Adam Street F 44 (0) 207 960 2350 London WC2N 6LA England Przesłanie CEO

Bardziej szczegółowo

Pracownik a tajemnica wynagrodzenia?

Pracownik a tajemnica wynagrodzenia? Pracownik a tajemnica wynagrodzenia? Agenda: Interesariusze Aspekty prawne Relacje dotyczące poufności wynagrodzeń Klauzule w umowach o pracę Obowiązki służb kadrowych Sankcje Pytania HR (rekrutacja),

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania konfliktami interesów w Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wersja 1.0

Procedura zarządzania konfliktami interesów w Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wersja 1.0 Procedura zarządzania konfliktami interesów w Credit Agricole Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. wersja 1.0 Metryka dokumentu Właściciel dokumentu Zespół ds. Zgodności z Przepisami Tytuł dokumentu Procedura

Bardziej szczegółowo

1.1 Kultura uczciwości 1.2 Zakres obowiązywania postanowień Kodeksu

1.1 Kultura uczciwości 1.2 Zakres obowiązywania postanowień Kodeksu Kodeks etyki Valeo Spis treści 1. WSTĘP DO KODEKSU 1.1 Kultura uczciwości 1.2 Zakres obowiązywania postanowień Kodeksu 06 07 08 2. UCZCIWOŚĆ WOBEC NASZYCH PRACOWNIKÓW I OTOCZENIA 2.1 Bezpieczeństwo i higiena

Bardziej szczegółowo

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników.

4. Zapobiega i eliminuje wszelkie przejawy dyskryminacji, mobbingu i molestowania pracowników. Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika MENNICY POLSKIEJ S.A. Wprowadzenie Dla zapewnienia ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz umacniania prestiżu Mennicy Polskiej S.A., zwanej dalej Mennicą, ustanawia

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW

KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW KODEKS ETYKI DLA WSPÓŁPRACOWNIKÓW Korporacja LORD Corporation ( LORD") prowadzi swoją działalność w sposób uczciwy i z zachowaniem wysokich norm etycznych. Staramy się również przestrzegać wszystkich praw

Bardziej szczegółowo

AB CD E Kodeks Etyczny

AB CD E Kodeks Etyczny AB CD E Kodeks Etyczny Kodeks Etyczny określa jak powinien się zachowywać każdy, kto jest częścią Grupy CEZ. Celem Kodeksu Etycznego jest uchwycenie tego, co niezbędne w formach zachowania i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

..., zamieszkałym w..., (dalej także jako Menedżer)

..., zamieszkałym w..., (dalej także jako Menedżer) pomiędzy... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w..., (dalej także jako Spółka), reprezentowaną na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia... przez 1... oraz..., zamieszkałym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI MENADŻERA W SPORCIE ŻUŻLOWYM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI MENADŻERA W SPORCIE ŻUŻLOWYM Załącznik do uchwały ZG PZM nr 378/2015 z dnia 30.05.2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I POZBAWIANIA LICENCJI MENADŻERA W SPORCIE ŻUŻLOWYM Na podstawie z Art. 13 ust. 1 pkt. 2 oraz Art. 41 ustawy z dnia 25

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialnego działania

Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Zasady odpowiedzialnego działania Przesłanie Prezesa Jean-Pascala Tricoire, Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Nasza firma prowadzi stałą, aktywną współpracę z wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska

Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Kodeks Etyki oraz Dobrej Praktyki Działania Fundacji United Way Polska Spis treści Obowiązki partnera Fundacji... 3 Wspieranie innych organizacji... 4 Relacje z Darczyńcami... 5 Stosunki pomiędzy Fundacją

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe

Zastrzeżenie. Wstęp. Zasady biznesowe ATC Sp z o.o. Zasady etyki Zastrzeżenie Niniejsze Zasady określają informacje odnoszące się do zatrudnienia w ATC Polska sp. z o.o. (dalej także jako: Spółka ). Zasady należy rozpatrywać z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o.

Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. Wartości etyczne i biznesowe Przedsiębiorstwa Robót i Usług Budowlanych BUDREM w Łagoszowie Wielkim Sp. z o.o. 1 Misją BUDREM jest zapewnianie Klientom wysokiej jakości usług ogólnobudowlanych w sposób

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument zastępuje wersję z 1 lipca 2011 r. Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w spółce Goodyear 8 maja 2017 r.

Niniejszy dokument zastępuje wersję z 1 lipca 2011 r. Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w spółce Goodyear 8 maja 2017 r. Zasady przeciwdziałania korupcji obowiązujące w spółce Goodyear 8 maja 2017 r. 1 Wprowadzenie Zasady przeciwdziałania korupcji W ramach naszego ogólnoświatowego zobowiązania do szczerości, uczciwości oraz

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

Europejskie Badanie Nadużyć Gospodarczych 2011. Podsumowanie wyników Maj 2011

Europejskie Badanie Nadużyć Gospodarczych 2011. Podsumowanie wyników Maj 2011 Europejskie Badanie Nadużyć Gospodarczych 2011 Podsumowanie wyników Maj 2011 Metodyka badania W dniach od 4 stycznia do 1 lutego 2011 roku nasi ankieterzy przeprowadzili łącznie 2.365 wywiadów - telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku

Deklaracja Etyczna Fundraisingu. z dnia 14 październik a 2011 roku Deklaracja Etyczna Fundraisingu z dnia 14 październik a 2011 roku Warszawa 2011 Motywowani pragnieniem służby ideałom filantropii, poświęceniu na rzecz obrony godności ludzkiej i dbania o dobro wspólne

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge

Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Kodeks postępowania etycznego grupy Bunge Wprowadzenie Bunge Limited przyjęło niniejszy Kodeks Postępowania Etycznego dla swoich pracowników, spółek córek oraz podmiotów zależnych (należących do holdingu

Bardziej szczegółowo

INDORAMA VENTURES PCL

INDORAMA VENTURES PCL INDORAMA VENTURES PCL POLITYKA ŁADU KORPORACYJNEGO (Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu nr 1/2009 dnia 29/09/2009) Komunikat Prezesa Indorama Ventures Public Company Limited ( Spółka ) jest przekonana,

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami W poszanowaniu potrzeb Klientów, Akcjonariuszy oraz osób trzecich, z uwzględnieniem Zasad ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów

Colgate-Palmolive Company. Kodeks Postępowania Kontrahentów Colgate-Palmolive Company Kodeks Postępowania Kontrahentów Szanowni Kontrahenci firmy Colgate! Firma Colgate-Palmolive zyskała reputację organizacji, która wykorzystuje etyczne praktyki w biznesie i wysokie

Bardziej szczegółowo

THE WARRANTY GROUP, INC. GLOBALNE POLITYKI I PROCEDURY ANTYKORUPCYJNE. Dokument zatwierdzony przez Zarząd dnia 30 stycznia 2014 r.

THE WARRANTY GROUP, INC. GLOBALNE POLITYKI I PROCEDURY ANTYKORUPCYJNE. Dokument zatwierdzony przez Zarząd dnia 30 stycznia 2014 r. THE WARRANTY GROUP, INC. GLOBALNE POLITYKI I PROCEDURY ANTYKORUPCYJNE Dokument zatwierdzony przez Zarząd dnia 30 stycznia 2014 r. 1 Spis treści I. WSTĘP...4 A. Stosowanie polityk i procedur...4 B. Obowiązki

Bardziej szczegółowo

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce?

Pytania/Odpowiedzi. 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Pytania/Odpowiedzi 1. Jaki jest zakres tematyczny strony internetowej L ORÉAL Otwarte rozmowy o etyce? Z zastrzeżeniem warunków określonych w pytaniu 2 poniżej, strona internetowa L ORÉAL Otwarte rozmowy

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A.

KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. KODEKS ETYKI Asseco Poland S.A. SPIS TREŚCI LIST PREZESA,... 3 CEL DOKUMENTU... 4 DEFINICJE... 4 ZASADY OGÓLNE... 4 WARTOŚCI ASSECO POLAND S.A.... 5 WZAJEMNE RELACJE.... 6 OCHRONA WIZERUNKU SPÓŁKI... 7

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI

ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI ZASADY ZACHOWANIA POUFNOŚCI Zasady i warunki ogólne Grupa CNH Industrial docenia Państwa zainteresowanie jej produktami i cieszy się z Państwa odwiedzin na tej stronie. Ochrona poufności podczas przetwarzania

Bardziej szczegółowo

KODEKS ETYCZNY. Kieruj się zasadami!

KODEKS ETYCZNY. Kieruj się zasadami! KODEKS ETYCZNY Kieruj się zasadami! Nawet mędrzec nie wszystko wie, a jeśli jest nim, pamięta o tym. John Ronald Reuel Tolkien ZAKRES Kodeks wyraża nasze zobowiązanie do promowania odpowiedzialnych praktyk

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Danych dla Grupy Saferoad

Regulamin Ochrony Danych dla Grupy Saferoad Regulamin Ochrony Danych dla Grupy Saferoad Spis Treści 1. Wprowadzenie do ochrony danych 5 2. Streszczenie 7 3. Gromadzenie danych 8 4. Wrażliwe dane osobowe oraz szczególne kategorie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak

WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU. Tomasz Bujak WYPEŁNIANIE ZASAD CORPORATE GOVERNANCE W SPÓŁKACH RESPECT INDEXU Tomasz Bujak Ład korporacyjny co to takiego? Ład korporacyjny to proces, poprzez który organizacje są ukierunkowywane, regulowane i skłaniane

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA

Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA Załącznik do uchwały nr 1/IV/2017 Zarządu IPOPEMA Securities S.A. z dnia 4 kwietnia 2017 r. POLITYKA ZARZĄDZANIA KONFLIKTAMI INTERESÓW W IPOPEMA SECURITIES S.A. Niniejszy dokument określa politykę IPOPEMA

Bardziej szczegółowo

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct

Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct Styczeń 2012 Vendor Code of Conduct WSTĘP Niniejszy Kodeks Postępowania dla Dostawców określa chęć Sodexo do współpracy z tymi dostawcami, podwykonawcami oraz partnerami (zwanymi łącznie Dostawcami ),

Bardziej szczegółowo